SlideShare a Scribd company logo
1
Srbija daruje 2020 – srbijadaruje.org
2020
Istraživanje Srbija daruje 2020 – godišnji izveštaj o dobročinstvu jeste deo Projekta za unapređenje okvira za davanje, koji finansira USAID,
a sprovodi Koalicija za dobročinstvo, predvođena Fondacijom „Ana i Vlade Divac“. Ostali članovi Koalicije su Trag fondacija,
Catalyst Balkans, Smart kolektiv, Srpski filantropski forum, Forum za odgovorno poslovanje i Privredna komora Srbije. Istraživanje je
sproveo Catalyst Balkans u partnerstvu sa Trag fondacijom, uz dodatnu podršku Fondacije „Čarls Stjuart Mot“ i Fonda braće Rokfeler.
Sadržaj izveštaja je isključiva odgovornost organizacije Catalyst Balkans, Trag fondacije i Fondacije „Ana i Vlade Divac“, i ne odražava nužno
stavove USAID-a, Vlade Sjedinjenih Američkih Država, Fondacije „Čarls Stjuart Mot“ i Fonda braće Rokfeler.
GLAVNI NALAZI IZVEŠTAJA O DOBROČINSTVU
50,9 mil.
zabeležena darovana
suma u evrima
4.319
zabeleženih
dobrotvornih akcija
13 €
procenjena prosečna
donacija po građaninu
2,7×
povećana davanja u
odnosu na 2019.
OSNOVNI PODACI
Prethodnu godinu je obeležila pandemija Kovida-19 i u dosta aspekata znatno uticala na dobročinstvo u
Srbiji. Zabeležili smo ukupno 50.984.095,5 evra donacija, 2,7 puta više nego u prethodnoj godini, prikupljenih
kroz 4.319 akcija. Zato je prosečna donacija po pojedincu sa 4,9 evra u 2019. godini porasla na 13 evra u ovoj
godini. Oslanjajući se na dostupne podatke procenili smo da je u 2020. godini verovatno darovano nešto preko
90 miliona evra. Čak i davanja koja nisu povezana sa pandemijom Kovida-19 premašuju ukupna davanja u
2019. godini za više od 10 miliona evra.
Najviše se darivalo u aprilu, kada smo zabeležili 691 akciju (od toga 606 direktno vezano za Kovid-19), što je
svojevrsni rekord otkako pratimo dobročinstvo u Srbiji. Više od 40% ukupnih akcija davanja bilo je usmereno
na region Grad Beograd.
2
Srbija daruje 2020 – srbijadaruje.org
OBLASTI DAVANJA
Dok je jedna trećina svih dobrotvornih akcija u protekloj godini bila usmerena na borbu protiv Kovida-19, ukup-
na novčana vrednost akcija za prevazilaženje posledica pandemije višestruko nadilazi davanja za svaku drugu
pojedinačnu temu i čini 42,1% ukupne zabeležene darovane sume u 2020. godini. Kao što je i očekivano, najveći
broj davanja vezanih za pandemiju bio je usmeren na zdravstveni sistem.
I u okviru davanja koja nisu povezana sa pandemijom najveći procenat akcija je bio usmeren na zdravlje.
DARODAVCI
Nakon nekoliko godina tokom kojih su građani bili aktivniji darodavci nego poslovni sektor, u pandemijskoj go-
dini je poslovni sektor kroz 38,1% akcija dao nešto više od polovine ukupne sume donirane od svih darodavaca.
Od toga je više od 45% akcija davanja usmerio ka institucijama.
% akcija
33,7%
Kovid-19
25,0%
Zdravstvo
14,2%
Podrška
marginalizovanim grupama
9,7%
Smanjenje siromaštva
6,9%
Obrazovanje
10,5%
Ostalo
Građani
Poslovni sektor
Pojedinci
Mešoviti darodavci
Privatne fondacije
Udruženja građana
Ostalo
63,4%
11,1%
79,6%
71,1%
67,6%
93,4%
19,8%
50,5
% poznata darovana suma
35,1
4,8
2,6
3,6
3,2
0,2
% broj zabeleženih akcija
38,1
30,1
18
6,2
3,7
3,5
0,4
36,6%
88,9%
20,4%
28,9%
32,4%
6,6%
80,2%
43,4%
82,3%
82%
84,7%
76,1%
55,6%
66,7%
56,6%
17,7%
18%
15,3%
23,9%
44,4%
33,3%
davanja usmerena na posledice pandemije davanja koja nisu povezana sa pandemijom
3
Srbija daruje 2020 – srbijadaruje.org
Građani, koji su nekoliko godina bili najaktivniji i najveći darodavci, ove godine su na drugom mestu, ali su se
kroz masovna davanja (zabeleženih i proverenih 15,4 miliona evra) i sami približili ukupnoj sumi darovanoj u
2019. godini (18,8 miliona evra), dajući najveću podršku neprofitnom sektoru. Dok su kompanije najviše doni-
rale državi za borbu protiv Kovida-19, građani su, kroz neprofitni sektor, darivali za lečenje sugrađana.
PRIMAOCI DONACIJA
Godinu su obeležile znatno veće donacije državnim organima. Povećane nadležnosti u vanrednom stanju čiji
je cilj bio sprovođenje epidemioloških mera uzrokovale su da čak 43,4% ukupne sume bude upućeno državi
(lokalnim i nacionalnim vlastima i institucijama). Imajući u vidu činjenicu da je pomoć državi bila upućivana i
kroz neprofitne organizacije kao posrednike, može se reći da su darodavci zaista pomogli državi da efikasnije
prebrodi vanrednu situaciju.
Nešto veća količina novca bila je usmerena na neprofitni sektor (48,9% ukupne darovane sume), ali nam dublji
uvid u podatke pokazuje da je najveću podršku primilo tek nekoliko velikih organizacija, i to u svojstvu posred-
nika za lečenje pojedinaca i podršku porodicama, dok je veći deo sektora bio podržan u manjoj meri nego
prethodnih godina.
KRAJNJI KORISNICI DONACIJA
davanja usmerena na posledice pandemije davanja koja nisu povezana sa pandemijom
48,7%
12,3%
75,4%
98,7%
31,0%
4,4
48,9
21,3
22,1
3,6
51,3%
87,7%
24,6%
1,3%
69,0%
77,7%
84,6%
43,9%
18,2%
80,6%
22,3%
15,4%
56,1%
81,8%
19,4%
Populacija lokalnih
zajednica
45,4%
15,5%
26,3%
14,3%
10,4%
17,8%
1,1%
28,3%
9,2%
7,6%
5,1%
19,0%
Osobe sa zdravstvenim
problemima
Ekonomski ugroženi
građani
Osobe sa invaliditetom
Starija populacija
Ostale grupe
Neprofitne
organizacije
Pojedinci/porodice
Institucije
Lokalne/
nacionalne vlasti
Ostalo
% darovana suma
% akcije
33
31,6
27,2
7,4
0,8
davanja usmerena na posledice pandemije davanja koja nisu povezana sa pandemijom
4
Srbija daruje 2020 – srbijadaruje.org
Pandemija je pomogla i da neke korisničke grupe, koje inače nisu često podržavane, dobiju na vidljivosti i
važnosti. Starija populacija, koja je tokom godine bila u centru pažnje kao visokorizična grupa, po prvi put je
dobila značajniju podršku darodavaca (u odnosu na samo 1,8% akcija u 2019. godini).
Zabeležili smo i podatak da su osobe sa invaliditetom bile naročito zastupljene u akcijama davanja koje nisu
usmerene na posledice pandemije (prethodnih godina oko 15%).
DOBROČINSTVO U MEDIJIMA
Akcije dobročinstva je u 2020. godini propratilo skoro 1,5 puta više medijskih objava nego u 2019. godini (porast
sa 8.807 na 13.109). Najviše su izveštavali nacionalni mediji, sa 5,84% više u raspodeli prema pokrivenosti nego
u 2019. godini. Onlajn mediji su imali najveću zastupljenost prema tipu medija, pa su u odnosu na štampane i
elektronske prednjačili sa 75% ukupnih objava.
PRIMERI DOBROČINSTVA
Kriza koja je 2020. godine zadesila čitav svet nije uticala samo na to za šta se donira, već je promenila i način
doniranja i društvenog angažovanja za mnoge kompanije i građane. Borba protiv Kovida-19 je svakako bila
glavna oblast darivanja prošle godine, ali smo videli i brojne inovativne primere davanja za druge oblasti.
Najveće akcije prikupljanja sredstava za borbu protiv posledica pandemije u protekloj godini organizovali
su Unicef sa jedne, i Srpski filantropski forum i Fond B92 sa druge strane. Ove tri neprofitne organizacije su
praktično koordinisale odgovor dobročinstva na Kovid-19 i imale ključnu ulogu u pravovremenom informisanju
darodavaca o potrebama i tokovima donacija, čime su obezbedile veliku podršku kompanija zdravstvenom
sistemu Srbije.
Tokom ove akcije Srpski filantropski forum je, u saradnji sa Fondom B92, prikupio više od 1,6 miliona
evra u novcu i preko 85 hiljada evra u robi. U saradnji sa Unicefom i kompanijom Nordeus kreirali su i
svakodnevno ažurirali tabelu potreba i vremenskih rokova isporuke. Podaci su redovno proveravani sa
Ministarstvom zdravlja kako bi se pomoć raspodelila na najefikasniji način. Ovakav način pravovremenog
informisanja i transparentnog rada nije bio značajan samo za efikasnost procesa, već je podsticao i uključivanje
novih donatora, kao i veća davanja.
Pored ove akcije, tri najveće direktne donacije u borbi protiv virusa korona, koje su pojedinačno iznosile po više
od milion dolara, dali su HP-Petrohemija Pančevo, Fondacija „Novak Đoković“ i United grupa.
Uz njih, značajan doprinos je dala i MK grupa. Ukupna davanja ove kompanije u 2020. godine prelaze mil-
ion evra, od čega je najveći deo povezan sa posledicama pandemije, i to prvenstveno sa nabavkom neo-
phodne medicinske opreme za 12 zdravstvenih institucija. Takođe, MK grupa je obezbedila let privatnim avi-
onom za lečenje bolesne dece u SAD, kao i odmor za 450 medicinskih radnika u hotelima u svom vlasništvu u
Srbiji, Sloveniji i Hrvatskoj. Kompanija je takođe podelila humanitarne prehrambene pakete socijalno ugrožen-
im građanima u vrednosti od 150.000 evra. MK grupa je zbog navedenih akcija nominovana za jednu od nagra-
da VIRTUS za filantropiju.
U delu brige o marginalizovanim grupama, a opet u vezi sa pandemijom Kovida-19, kompanija IKEA Srbija je
tokom 2020. godine realizovala kampanju protiv nasilja u porodici „Siguran dom je bolji dom“. U saradnji sa
Fondacijom „Ana i Vlade Divac“, IKEA je uputila novčanu donaciju u više od 700 porodica i za 1.500 pojedinaca
i pojedinki. Povodom 16 dana aktivizma protiv rodno zasnovanog nasilja, u robnoj kući ovog prodajnog lanca
nameštaja istaknuti su brojevi SOS telefona namenjeni žrtvama nasilja. Kompanija IKEA je nominovana za jed-
nu od nagrada VIRTUS za filantropiju.
Rekordan iznos zabeležili smo u akciji usmerenoj na ekonomski razvoj. Kompanija Philip Moris
International dala je NALED-u krajem 2020. godine preko 4 miliona evra za tehnološki razvoj u Srbiji. Radi se,
5
Srbija daruje 2020 – srbijadaruje.org
zapravo, o početku trogodišnjeg projekta „StarTech“, namenjenog digitalnoj transformaciji malih i srednjih pre-
duzeća. U projektu su planirana tri javna poziva i dodela do 100 grantova u vrednosti od 15.000 do 100.000
dolara, kao i vaučera za 1.000 sati ekspertske podrške za ulaganje u digitalnu transformaciju svog biznisa, is-
traživanje i uvođenje inovativnih proizvoda i usluga. Ovo je prvi put da se ovako velika darovana suma usmeri
na ekonomski razvoj.
Pored direktnih donacija kompanija, u novim okolnostima postalo je važno animirati kupce i angažovati
zaposlene u strategijama korporativne filantropije.
Tako je domaća platforma za onlajn naručivanje i dostavu hrane „Donesi“ (Plotun d.o.o.) sprovela akciju „Do-
nesi još jedan vrtić u Srbiju“ u partnerstvu sa Fondacijom „Novak Đoković“. „Donesi“ je svojim korisnicima
omogućio da karticom doniraju novac za izgradnju vrtića u selu Vajska kod Bača, direktno preko njihove aplik-
acije. Zahvaljujući ovoj akciji, 80 mališana će dobiti svoj vrtić sa celodnevnim boravkom, opremljen modernim
nameštajem, didaktičkim materijalom i igračkama.
Drugi domaći brend Extreme Intimo (Jasmil d.o.o.) pokrenuo je akciju #StvarnoŽelim i tako angažovao, kako
svoje kupce, tako i pratioce na društvenim mrežama, da podrže porodilišta širom Srbije. Svaki put kada bi
neko na Instagramu podelio video ove kompanije, Extreme Intimo bi izdvojio 1 evro za porodilišta. Tako je za
samo 14 časova video imao preko 27 hiljada podela, zbog čega je kompanija donirala 27.100 evra. Pored toga,
Extreme Intimo je donirao i 2% od vrednosti prodaje svoje novogodišnje kolekcije u periodu od 24. novembra
do 31. decembra. Na kraju je kompanija pozvala svoje kupce da glasanjem odluče koja porodilišta će primiti
donaciju.
Nužnost rada od kuće stvorila je potrebu za većom komunikacijom i angažovanošću zaposlenih, što je značilo i
nove mogućnosti za uključivanje zaposlenih u društveno odgovorne projekte poslodavaca.
Kompanija Quantox Technology iz Čačka je tokom vanrednog stanja organizovala humanitarni gejming turnir
za zaposlene u IT industriji. Sa 70 prijavljenih timova prikupljeno je ukupno 27.580 evra, od čega je 13.790 evra
namenjeno Kliničkom centru Niš, 8.270 Republičkom fondu za zdravstveno osiguranje, a 5.520 za nabavku
medicinske i zaštitne opreme za zdravstvene ustanove u Srbiji, u okviru Unicefove inicijative. Nakon toga,
Quantox je osnovao i svoju korporativnu fondaciju.
Dok su kompanije donirale prvenstveno državi za borbu protiv korona virusa, građani su, mahom putem SMS-a,
donirali za lečenje dece, i to prvenstveno preko humanitarne fondacije „Budi human“, koja je za ovu svrhu u
2020. godini prikupila 13,8 miliona evra. Ovo ujedno predstavlja 75 procenata svih donacija koje su otišle u
neprofitni sektor, ne računajući donacije za Kovid-19.
Pored SMS-a, kao jedan od popularnijih vidova doniranja među građanima pokazale su se i licitacije putem
fejsbuk grupe „Budi human – humanitarne licitacije“. Grupu od preko 300.000 članova osnovala je Branka
Zarić kako bi omogućila građanima da stvari koje im više nisu potrebne stave na licitacije, pri čemu se sva sred-
stva usmeravaju za lečenje dece korisnika fondacija „Budi human“, „Podrži život“ i „Pokreni život“. Branka je
nominovana za jednu od nagrada VIRTUS.
Ipak, iako u manjoj meri, građani su donirali i za otklanjanje štetnih posledica virusa korona. Odmah nakon
proglašenja epidemije u Srbiji na platformi Donacije.rs je pokrenuta posebna stranica za davanje usmereno
na posledice pandemije. Tokom godine je na ovoj stranici kroz 24 kampanje prikupljeno više od 137.000 evra.
Tako su, na primer, u prvim danima prikupljena sredstva za izradu maski za medicinsko osoblje na jugu Srbije,
a nabavljeno je i preko 200 tablet računara za socijalno ugrožene učenike, kako bi im se omogućilo da neometa-
no prate nastavu od kuće.
Upečatljiv primer građana koji su pomogli državi tokom krize izazvane Kovidom-19 jesu Selma Hasić Manić,
modna dizajnerka iz Novog Pazara, i njena koleginica Nerma Zekić Hoćanin, koje su pokrenule urgentnu kam-
panju da bi pomogle Opštoj bolnici. Za nekoliko dana su, uz pomoć građana i dijaspore, prikupile oko 70.000
6
Srbija daruje 2020 – srbijadaruje.org
evra, od kojih je 45.000 evra usmereno na neophodnu opremu u bolnici, dok su ostala sredstva usmerena
ka drugim zdravstvenim ustanovama u Sandžaku. Tokom godine su prikupile i donirale medicinsku i zaštitnu
opremu za zdravstvene ustanove i apoteke u Sandžaku vrednu 100.000 evra. Nominovane su za jednu od
nagrada VIRTUS za filantropiju.
Aleksandar Alek Kavčić, pronalazač i profesor na Univerzitetu Karnegi Melon u SAD, nedavno je dobio deo
odštete od 750 miliona dolara zato što je njegov patent – čitač magnetskih memorija – nezakonito koristila
jedna kompanija. Početkom 2020. godine on je osnovao Fondaciju „Alek Kavčić“ i uložio oko milion evra za
kupovinu godišnjeg tiraža udžbenika za osnovnu školu, koje je objavio na sajtu, omogućivši besplatno
preuzimanje. Tokom 2020. godine Kavčić je Matematičkoj gimnaziji dodatno poklonio 20 računara najnovije
generacije, a 20 računara koji su poklonjeni tokom 2019. godine i koji su stari svega godinu dana redistribuirani
su u pet osnovnih škola u Srbiji. Alek Kavčić je zbog navedenih dela nominovan za jednu od nagrada VIRTUS za
filantropiju.
Ovo su bili samo neki od najvažnijih primera dobročinstva iz 2020. godine. Građani Srbije i naše dijaspore, kao
i društveno odgovorne kompanije, učinili su zajedno još mnogo dobrih dela tokom prethodne, krizne godini.
Za više informacija i primera pročitajte celokupan izveštaj „Srbija daruje“ na izvestaj.srbijadaruje.org/2020.

More Related Content

What's hot

Balkan daruje: Odgovor dobročinstva na COVID-19, 31. mart
Balkan daruje: Odgovor dobročinstva na COVID-19, 31. martBalkan daruje: Odgovor dobročinstva na COVID-19, 31. mart
Balkan daruje: Odgovor dobročinstva na COVID-19, 31. mart
Catalyst Balkans
 
Srbija daruje: Odgovor dobročinstva na COVID-19 u Srbiji, 31. maj
Srbija daruje: Odgovor dobročinstva na COVID-19 u Srbiji, 31. majSrbija daruje: Odgovor dobročinstva na COVID-19 u Srbiji, 31. maj
Srbija daruje: Odgovor dobročinstva na COVID-19 u Srbiji, 31. maj
Catalyst Balkans
 
Odgovor dobročinstva na COVID-19 (Ukupni iznosi donacija)
Odgovor dobročinstva na COVID-19 (Ukupni iznosi donacija)Odgovor dobročinstva na COVID-19 (Ukupni iznosi donacija)
Odgovor dobročinstva na COVID-19 (Ukupni iznosi donacija)
Catalyst Balkans
 
Srbija daruje: Odgovor dobročinstva na COVID-19 (31. maj 2021.)
Srbija daruje: Odgovor dobročinstva na COVID-19 (31. maj 2021.)Srbija daruje: Odgovor dobročinstva na COVID-19 (31. maj 2021.)
Srbija daruje: Odgovor dobročinstva na COVID-19 (31. maj 2021.)
Catalyst Balkans
 
Odgovor dobročinstva na COVID-19 (Ukupni iznosi donacija)
Odgovor dobročinstva na COVID-19 (Ukupni iznosi donacija)Odgovor dobročinstva na COVID-19 (Ukupni iznosi donacija)
Odgovor dobročinstva na COVID-19 (Ukupni iznosi donacija)
Catalyst Balkans
 
Balkan daruje: Odgovor dobročinstva na COVID-19 - 30. novembar
Balkan daruje: Odgovor dobročinstva na COVID-19 - 30. novembarBalkan daruje: Odgovor dobročinstva na COVID-19 - 30. novembar
Balkan daruje: Odgovor dobročinstva na COVID-19 - 30. novembar
Catalyst Balkans
 
Odgovor dobročinstva na COVID-19
Odgovor dobročinstva na COVID-19Odgovor dobročinstva na COVID-19
Odgovor dobročinstva na COVID-19
Catalyst Balkans
 
Srbija daruje 2019 - godišnji izveštaj o dobročinstvu
Srbija daruje 2019 - godišnji izveštaj o dobročinstvuSrbija daruje 2019 - godišnji izveštaj o dobročinstvu
Srbija daruje 2019 - godišnji izveštaj o dobročinstvu
Catalyst Balkans
 
Odgovor dobročinstva na COVID-19 (Upotreba donacija)
Odgovor dobročinstva na COVID-19 (Upotreba donacija)Odgovor dobročinstva na COVID-19 (Upotreba donacija)
Odgovor dobročinstva na COVID-19 (Upotreba donacija)
Catalyst Balkans
 
Balkan daruje: Odgovor dobročinstva na COVID-19 - upotreba donacija (3. avgust)
Balkan daruje: Odgovor dobročinstva na COVID-19 - upotreba donacija (3. avgust)Balkan daruje: Odgovor dobročinstva na COVID-19 - upotreba donacija (3. avgust)
Balkan daruje: Odgovor dobročinstva na COVID-19 - upotreba donacija (3. avgust)
Catalyst Balkans
 
Balkan daruje: Odgovor dobročinstva na COVID-19 (30. jun 2020)
Balkan daruje: Odgovor dobročinstva na COVID-19 (30. jun 2020)Balkan daruje: Odgovor dobročinstva na COVID-19 (30. jun 2020)
Balkan daruje: Odgovor dobročinstva na COVID-19 (30. jun 2020)
Catalyst Balkans
 
Srbija daruje: Odgovor dobročinstva na COVID-19, 12. maj
Srbija daruje: Odgovor dobročinstva na COVID-19, 12. majSrbija daruje: Odgovor dobročinstva na COVID-19, 12. maj
Srbija daruje: Odgovor dobročinstva na COVID-19, 12. maj
Catalyst Balkans
 
Odgovor dobročinstva na COVID-19 (Upotreba donacija)
Odgovor dobročinstva na COVID-19 (Upotreba donacija)Odgovor dobročinstva na COVID-19 (Upotreba donacija)
Odgovor dobročinstva na COVID-19 (Upotreba donacija)
Catalyst Balkans
 
Srbija daruje 2019 - glavni nalazi
Srbija daruje 2019 - glavni nalaziSrbija daruje 2019 - glavni nalazi
Srbija daruje 2019 - glavni nalazi
Catalyst Balkans
 
Balkan daruje: Odgovor dobročinstva na COVID-19 - upotreba donacija (31. mart)
Balkan daruje: Odgovor dobročinstva na COVID-19 - upotreba donacija (31. mart)Balkan daruje: Odgovor dobročinstva na COVID-19 - upotreba donacija (31. mart)
Balkan daruje: Odgovor dobročinstva na COVID-19 - upotreba donacija (31. mart)
Catalyst Balkans
 
Odgovor dobročinstva na COVID-19 (Primaoci donacija)
Odgovor dobročinstva na COVID-19 (Primaoci donacija)Odgovor dobročinstva na COVID-19 (Primaoci donacija)
Odgovor dobročinstva na COVID-19 (Primaoci donacija)
Catalyst Balkans
 
Balkan daruje: Odgovor dobročinstva na COVID-19 - 3. avgust
Balkan daruje: Odgovor dobročinstva na COVID-19 - 3. avgustBalkan daruje: Odgovor dobročinstva na COVID-19 - 3. avgust
Balkan daruje: Odgovor dobročinstva na COVID-19 - 3. avgust
Catalyst Balkans
 
Odgovor dobročinstva na COVID-19: Vrednost donacija u odnosu na broj novozara...
Odgovor dobročinstva na COVID-19: Vrednost donacija u odnosu na broj novozara...Odgovor dobročinstva na COVID-19: Vrednost donacija u odnosu na broj novozara...
Odgovor dobročinstva na COVID-19: Vrednost donacija u odnosu na broj novozara...
Catalyst Balkans
 
Srbija daruje 2018: Izveštaj o dobročinstvu
Srbija daruje 2018: Izveštaj o dobročinstvuSrbija daruje 2018: Izveštaj o dobročinstvu
Srbija daruje 2018: Izveštaj o dobročinstvu
Catalyst Balkans
 
Balkan daruje: Odgovor dobročinstva na COVID-19 - primaoci donacija (3. avgust)
Balkan daruje: Odgovor dobročinstva na COVID-19 - primaoci donacija (3. avgust)Balkan daruje: Odgovor dobročinstva na COVID-19 - primaoci donacija (3. avgust)
Balkan daruje: Odgovor dobročinstva na COVID-19 - primaoci donacija (3. avgust)
Catalyst Balkans
 

What's hot (20)

Balkan daruje: Odgovor dobročinstva na COVID-19, 31. mart
Balkan daruje: Odgovor dobročinstva na COVID-19, 31. martBalkan daruje: Odgovor dobročinstva na COVID-19, 31. mart
Balkan daruje: Odgovor dobročinstva na COVID-19, 31. mart
 
Srbija daruje: Odgovor dobročinstva na COVID-19 u Srbiji, 31. maj
Srbija daruje: Odgovor dobročinstva na COVID-19 u Srbiji, 31. majSrbija daruje: Odgovor dobročinstva na COVID-19 u Srbiji, 31. maj
Srbija daruje: Odgovor dobročinstva na COVID-19 u Srbiji, 31. maj
 
Odgovor dobročinstva na COVID-19 (Ukupni iznosi donacija)
Odgovor dobročinstva na COVID-19 (Ukupni iznosi donacija)Odgovor dobročinstva na COVID-19 (Ukupni iznosi donacija)
Odgovor dobročinstva na COVID-19 (Ukupni iznosi donacija)
 
Srbija daruje: Odgovor dobročinstva na COVID-19 (31. maj 2021.)
Srbija daruje: Odgovor dobročinstva na COVID-19 (31. maj 2021.)Srbija daruje: Odgovor dobročinstva na COVID-19 (31. maj 2021.)
Srbija daruje: Odgovor dobročinstva na COVID-19 (31. maj 2021.)
 
Odgovor dobročinstva na COVID-19 (Ukupni iznosi donacija)
Odgovor dobročinstva na COVID-19 (Ukupni iznosi donacija)Odgovor dobročinstva na COVID-19 (Ukupni iznosi donacija)
Odgovor dobročinstva na COVID-19 (Ukupni iznosi donacija)
 
Balkan daruje: Odgovor dobročinstva na COVID-19 - 30. novembar
Balkan daruje: Odgovor dobročinstva na COVID-19 - 30. novembarBalkan daruje: Odgovor dobročinstva na COVID-19 - 30. novembar
Balkan daruje: Odgovor dobročinstva na COVID-19 - 30. novembar
 
Odgovor dobročinstva na COVID-19
Odgovor dobročinstva na COVID-19Odgovor dobročinstva na COVID-19
Odgovor dobročinstva na COVID-19
 
Srbija daruje 2019 - godišnji izveštaj o dobročinstvu
Srbija daruje 2019 - godišnji izveštaj o dobročinstvuSrbija daruje 2019 - godišnji izveštaj o dobročinstvu
Srbija daruje 2019 - godišnji izveštaj o dobročinstvu
 
Odgovor dobročinstva na COVID-19 (Upotreba donacija)
Odgovor dobročinstva na COVID-19 (Upotreba donacija)Odgovor dobročinstva na COVID-19 (Upotreba donacija)
Odgovor dobročinstva na COVID-19 (Upotreba donacija)
 
Balkan daruje: Odgovor dobročinstva na COVID-19 - upotreba donacija (3. avgust)
Balkan daruje: Odgovor dobročinstva na COVID-19 - upotreba donacija (3. avgust)Balkan daruje: Odgovor dobročinstva na COVID-19 - upotreba donacija (3. avgust)
Balkan daruje: Odgovor dobročinstva na COVID-19 - upotreba donacija (3. avgust)
 
Balkan daruje: Odgovor dobročinstva na COVID-19 (30. jun 2020)
Balkan daruje: Odgovor dobročinstva na COVID-19 (30. jun 2020)Balkan daruje: Odgovor dobročinstva na COVID-19 (30. jun 2020)
Balkan daruje: Odgovor dobročinstva na COVID-19 (30. jun 2020)
 
Srbija daruje: Odgovor dobročinstva na COVID-19, 12. maj
Srbija daruje: Odgovor dobročinstva na COVID-19, 12. majSrbija daruje: Odgovor dobročinstva na COVID-19, 12. maj
Srbija daruje: Odgovor dobročinstva na COVID-19, 12. maj
 
Odgovor dobročinstva na COVID-19 (Upotreba donacija)
Odgovor dobročinstva na COVID-19 (Upotreba donacija)Odgovor dobročinstva na COVID-19 (Upotreba donacija)
Odgovor dobročinstva na COVID-19 (Upotreba donacija)
 
Srbija daruje 2019 - glavni nalazi
Srbija daruje 2019 - glavni nalaziSrbija daruje 2019 - glavni nalazi
Srbija daruje 2019 - glavni nalazi
 
Balkan daruje: Odgovor dobročinstva na COVID-19 - upotreba donacija (31. mart)
Balkan daruje: Odgovor dobročinstva na COVID-19 - upotreba donacija (31. mart)Balkan daruje: Odgovor dobročinstva na COVID-19 - upotreba donacija (31. mart)
Balkan daruje: Odgovor dobročinstva na COVID-19 - upotreba donacija (31. mart)
 
Odgovor dobročinstva na COVID-19 (Primaoci donacija)
Odgovor dobročinstva na COVID-19 (Primaoci donacija)Odgovor dobročinstva na COVID-19 (Primaoci donacija)
Odgovor dobročinstva na COVID-19 (Primaoci donacija)
 
Balkan daruje: Odgovor dobročinstva na COVID-19 - 3. avgust
Balkan daruje: Odgovor dobročinstva na COVID-19 - 3. avgustBalkan daruje: Odgovor dobročinstva na COVID-19 - 3. avgust
Balkan daruje: Odgovor dobročinstva na COVID-19 - 3. avgust
 
Odgovor dobročinstva na COVID-19: Vrednost donacija u odnosu na broj novozara...
Odgovor dobročinstva na COVID-19: Vrednost donacija u odnosu na broj novozara...Odgovor dobročinstva na COVID-19: Vrednost donacija u odnosu na broj novozara...
Odgovor dobročinstva na COVID-19: Vrednost donacija u odnosu na broj novozara...
 
Srbija daruje 2018: Izveštaj o dobročinstvu
Srbija daruje 2018: Izveštaj o dobročinstvuSrbija daruje 2018: Izveštaj o dobročinstvu
Srbija daruje 2018: Izveštaj o dobročinstvu
 
Balkan daruje: Odgovor dobročinstva na COVID-19 - primaoci donacija (3. avgust)
Balkan daruje: Odgovor dobročinstva na COVID-19 - primaoci donacija (3. avgust)Balkan daruje: Odgovor dobročinstva na COVID-19 - primaoci donacija (3. avgust)
Balkan daruje: Odgovor dobročinstva na COVID-19 - primaoci donacija (3. avgust)
 

Similar to Srbija daruje 2020 - Glavni nalazi

Srbija daruje 2018: Izveštaj o dobročinstvu - glavni nalazi
Srbija daruje 2018: Izveštaj o dobročinstvu - glavni nalaziSrbija daruje 2018: Izveštaj o dobročinstvu - glavni nalazi
Srbija daruje 2018: Izveštaj o dobročinstvu - glavni nalazi
Catalyst Balkans
 
Srbija daruje 2020 - Infografik
Srbija daruje 2020 - InfografikSrbija daruje 2020 - Infografik
Srbija daruje 2020 - Infografik
Catalyst Balkans
 
Kako građani i kompanije u Srbiji doniraju za zdraviju zajednicu?
Kako građani i kompanije u Srbiji doniraju za zdraviju zajednicu?Kako građani i kompanije u Srbiji doniraju za zdraviju zajednicu?
Kako građani i kompanije u Srbiji doniraju za zdraviju zajednicu?
Catalyst Balkans
 
Srbija daruje neprofitnom sektoru izveštaj za 2017. godinu - glavni nalazi
Srbija daruje neprofitnom sektoru izveštaj za 2017. godinu - glavni nalaziSrbija daruje neprofitnom sektoru izveštaj za 2017. godinu - glavni nalazi
Srbija daruje neprofitnom sektoru izveštaj za 2017. godinu - glavni nalazi
Catalyst Balkans
 
Davanje za opšte dobro - Srbija 2016 - izveštaj
Davanje za opšte dobro - Srbija 2016 - izveštajDavanje za opšte dobro - Srbija 2016 - izveštaj
Davanje za opšte dobro - Srbija 2016 - izveštaj
Catalyst Balkans
 
Stanje dobročinstva u Srbiji u 2018.
Stanje dobročinstva u Srbiji u 2018.Stanje dobročinstva u Srbiji u 2018.
Stanje dobročinstva u Srbiji u 2018.
Catalyst Balkans
 
Srbija daruje 2017: Godišnji izveštaj o dobročinstvu - glavni nalazi
Srbija daruje 2017: Godišnji izveštaj o dobročinstvu - glavni nalaziSrbija daruje 2017: Godišnji izveštaj o dobročinstvu - glavni nalazi
Srbija daruje 2017: Godišnji izveštaj o dobročinstvu - glavni nalazi
Catalyst Balkans
 
Davanje za opšte dobro - Srbija 2016 - glavni nalazi
Davanje za opšte dobro - Srbija 2016 - glavni nalaziDavanje za opšte dobro - Srbija 2016 - glavni nalazi
Davanje za opšte dobro - Srbija 2016 - glavni nalazi
Catalyst Balkans
 
Srbija daruje 2017 - godišnji izveštaj o dobročinstvu
Srbija daruje 2017 - godišnji izveštaj o dobročinstvuSrbija daruje 2017 - godišnji izveštaj o dobročinstvu
Srbija daruje 2017 - godišnji izveštaj o dobročinstvu
Catalyst Balkans
 
Srbija Daruje 2021 - izveštaj o stanju filantropije
Srbija Daruje 2021 - izveštaj o stanju filantropijeSrbija Daruje 2021 - izveštaj o stanju filantropije
Srbija Daruje 2021 - izveštaj o stanju filantropije
Catalyst Balkans
 
Savet za filantropiju: Ključni problemi kojima će se Savet baviti
Savet za filantropiju: Ključni problemi kojima će se Savet bavitiSavet za filantropiju: Ključni problemi kojima će se Savet baviti
Savet za filantropiju: Ključni problemi kojima će se Savet baviti
Catalyst Balkans
 
Odgovor zajednice Donacije.rs na COVID-19
Odgovor zajednice Donacije.rs na COVID-19Odgovor zajednice Donacije.rs na COVID-19
Odgovor zajednice Donacije.rs na COVID-19
Catalyst Balkans
 
Stanje dobročinstva u Srbiji u 2019.
Stanje dobročinstva u Srbiji u 2019.Stanje dobročinstva u Srbiji u 2019.
Stanje dobročinstva u Srbiji u 2019.
Catalyst Balkans
 
Kosovo daruje 2021 - Izveštaj o stanju filantropije
Kosovo daruje 2021 - Izveštaj o stanju filantropijeKosovo daruje 2021 - Izveštaj o stanju filantropije
Kosovo daruje 2021 - Izveštaj o stanju filantropije
Catalyst Balkans
 
Srbija daruje neprofitnom sektoru, izveštaj za 2018. godinu
Srbija daruje neprofitnom sektoru, izveštaj za 2018. godinuSrbija daruje neprofitnom sektoru, izveštaj za 2018. godinu
Srbija daruje neprofitnom sektoru, izveštaj za 2018. godinu
Catalyst Balkans
 
BiH daruje: Odgovor dobročinstva na COVID-19 - BiH, 12. maj
BiH daruje: Odgovor dobročinstva na COVID-19 - BiH, 12. majBiH daruje: Odgovor dobročinstva na COVID-19 - BiH, 12. maj
BiH daruje: Odgovor dobročinstva na COVID-19 - BiH, 12. maj
Catalyst Balkans
 
Bosna i Hercegovina daruje 2018: Izveštaj o dobročinstvu
Bosna i Hercegovina daruje 2018: Izveštaj o dobročinstvuBosna i Hercegovina daruje 2018: Izveštaj o dobročinstvu
Bosna i Hercegovina daruje 2018: Izveštaj o dobročinstvu
Catalyst Balkans
 
Unapređenje korporativne filantropije u Srbiji: Poboljšanje zakonskog okvira
Unapređenje korporativne filantropije u Srbiji: Poboljšanje zakonskog okviraUnapređenje korporativne filantropije u Srbiji: Poboljšanje zakonskog okvira
Unapređenje korporativne filantropije u Srbiji: Poboljšanje zakonskog okvira
Catalyst Balkans
 
Unapređenje korporativne filantropije u Srbiji: Poboljšanje zakonskog okvira
Unapređenje korporativne filantropije u Srbiji: Poboljšanje zakonskog okviraUnapređenje korporativne filantropije u Srbiji: Poboljšanje zakonskog okvira
Unapređenje korporativne filantropije u Srbiji: Poboljšanje zakonskog okvira
Catalyst Balkans
 
Srbija daruje: Odgovor dobročinstva na COVID-19, 29. april
Srbija daruje: Odgovor dobročinstva na COVID-19, 29. aprilSrbija daruje: Odgovor dobročinstva na COVID-19, 29. april
Srbija daruje: Odgovor dobročinstva na COVID-19, 29. april
Catalyst Balkans
 

Similar to Srbija daruje 2020 - Glavni nalazi (20)

Srbija daruje 2018: Izveštaj o dobročinstvu - glavni nalazi
Srbija daruje 2018: Izveštaj o dobročinstvu - glavni nalaziSrbija daruje 2018: Izveštaj o dobročinstvu - glavni nalazi
Srbija daruje 2018: Izveštaj o dobročinstvu - glavni nalazi
 
Srbija daruje 2020 - Infografik
Srbija daruje 2020 - InfografikSrbija daruje 2020 - Infografik
Srbija daruje 2020 - Infografik
 
Kako građani i kompanije u Srbiji doniraju za zdraviju zajednicu?
Kako građani i kompanije u Srbiji doniraju za zdraviju zajednicu?Kako građani i kompanije u Srbiji doniraju za zdraviju zajednicu?
Kako građani i kompanije u Srbiji doniraju za zdraviju zajednicu?
 
Srbija daruje neprofitnom sektoru izveštaj za 2017. godinu - glavni nalazi
Srbija daruje neprofitnom sektoru izveštaj za 2017. godinu - glavni nalaziSrbija daruje neprofitnom sektoru izveštaj za 2017. godinu - glavni nalazi
Srbija daruje neprofitnom sektoru izveštaj za 2017. godinu - glavni nalazi
 
Davanje za opšte dobro - Srbija 2016 - izveštaj
Davanje za opšte dobro - Srbija 2016 - izveštajDavanje za opšte dobro - Srbija 2016 - izveštaj
Davanje za opšte dobro - Srbija 2016 - izveštaj
 
Stanje dobročinstva u Srbiji u 2018.
Stanje dobročinstva u Srbiji u 2018.Stanje dobročinstva u Srbiji u 2018.
Stanje dobročinstva u Srbiji u 2018.
 
Srbija daruje 2017: Godišnji izveštaj o dobročinstvu - glavni nalazi
Srbija daruje 2017: Godišnji izveštaj o dobročinstvu - glavni nalaziSrbija daruje 2017: Godišnji izveštaj o dobročinstvu - glavni nalazi
Srbija daruje 2017: Godišnji izveštaj o dobročinstvu - glavni nalazi
 
Davanje za opšte dobro - Srbija 2016 - glavni nalazi
Davanje za opšte dobro - Srbija 2016 - glavni nalaziDavanje za opšte dobro - Srbija 2016 - glavni nalazi
Davanje za opšte dobro - Srbija 2016 - glavni nalazi
 
Srbija daruje 2017 - godišnji izveštaj o dobročinstvu
Srbija daruje 2017 - godišnji izveštaj o dobročinstvuSrbija daruje 2017 - godišnji izveštaj o dobročinstvu
Srbija daruje 2017 - godišnji izveštaj o dobročinstvu
 
Srbija Daruje 2021 - izveštaj o stanju filantropije
Srbija Daruje 2021 - izveštaj o stanju filantropijeSrbija Daruje 2021 - izveštaj o stanju filantropije
Srbija Daruje 2021 - izveštaj o stanju filantropije
 
Savet za filantropiju: Ključni problemi kojima će se Savet baviti
Savet za filantropiju: Ključni problemi kojima će se Savet bavitiSavet za filantropiju: Ključni problemi kojima će se Savet baviti
Savet za filantropiju: Ključni problemi kojima će se Savet baviti
 
Odgovor zajednice Donacije.rs na COVID-19
Odgovor zajednice Donacije.rs na COVID-19Odgovor zajednice Donacije.rs na COVID-19
Odgovor zajednice Donacije.rs na COVID-19
 
Stanje dobročinstva u Srbiji u 2019.
Stanje dobročinstva u Srbiji u 2019.Stanje dobročinstva u Srbiji u 2019.
Stanje dobročinstva u Srbiji u 2019.
 
Kosovo daruje 2021 - Izveštaj o stanju filantropije
Kosovo daruje 2021 - Izveštaj o stanju filantropijeKosovo daruje 2021 - Izveštaj o stanju filantropije
Kosovo daruje 2021 - Izveštaj o stanju filantropije
 
Srbija daruje neprofitnom sektoru, izveštaj za 2018. godinu
Srbija daruje neprofitnom sektoru, izveštaj za 2018. godinuSrbija daruje neprofitnom sektoru, izveštaj za 2018. godinu
Srbija daruje neprofitnom sektoru, izveštaj za 2018. godinu
 
BiH daruje: Odgovor dobročinstva na COVID-19 - BiH, 12. maj
BiH daruje: Odgovor dobročinstva na COVID-19 - BiH, 12. majBiH daruje: Odgovor dobročinstva na COVID-19 - BiH, 12. maj
BiH daruje: Odgovor dobročinstva na COVID-19 - BiH, 12. maj
 
Bosna i Hercegovina daruje 2018: Izveštaj o dobročinstvu
Bosna i Hercegovina daruje 2018: Izveštaj o dobročinstvuBosna i Hercegovina daruje 2018: Izveštaj o dobročinstvu
Bosna i Hercegovina daruje 2018: Izveštaj o dobročinstvu
 
Unapređenje korporativne filantropije u Srbiji: Poboljšanje zakonskog okvira
Unapređenje korporativne filantropije u Srbiji: Poboljšanje zakonskog okviraUnapređenje korporativne filantropije u Srbiji: Poboljšanje zakonskog okvira
Unapređenje korporativne filantropije u Srbiji: Poboljšanje zakonskog okvira
 
Unapređenje korporativne filantropije u Srbiji: Poboljšanje zakonskog okvira
Unapređenje korporativne filantropije u Srbiji: Poboljšanje zakonskog okviraUnapređenje korporativne filantropije u Srbiji: Poboljšanje zakonskog okvira
Unapređenje korporativne filantropije u Srbiji: Poboljšanje zakonskog okvira
 
Srbija daruje: Odgovor dobročinstva na COVID-19, 29. april
Srbija daruje: Odgovor dobročinstva na COVID-19, 29. aprilSrbija daruje: Odgovor dobročinstva na COVID-19, 29. april
Srbija daruje: Odgovor dobročinstva na COVID-19, 29. april
 

More from Catalyst Balkans

Društveno odgovorno poslovanje u službi osnaživanja žena
 Društveno odgovorno poslovanje u službi osnaživanja žena Društveno odgovorno poslovanje u službi osnaživanja žena
Društveno odgovorno poslovanje u službi osnaživanja žena
Catalyst Balkans
 
Shqipëria dhuron 2021 – Raporti vjetor për gjendjen e filantropisë
Shqipëria dhuron 2021 – Raporti vjetor për gjendjen e filantropisëShqipëria dhuron 2021 – Raporti vjetor për gjendjen e filantropisë
Shqipëria dhuron 2021 – Raporti vjetor për gjendjen e filantropisë
Catalyst Balkans
 
Giving Albania 2021 - Annual Report on the State of Philanthropy
Giving Albania 2021 - Annual Report on the State of PhilanthropyGiving Albania 2021 - Annual Report on the State of Philanthropy
Giving Albania 2021 - Annual Report on the State of Philanthropy
Catalyst Balkans
 
BiH daruje 2021 - rezime nalaza
BiH daruje 2021 - rezime nalazaBiH daruje 2021 - rezime nalaza
BiH daruje 2021 - rezime nalaza
Catalyst Balkans
 
BiH daruje 2021 - Izvještaj o stanju filantropije
BiH daruje 2021 - Izvještaj o stanju filantropijeBiH daruje 2021 - Izvještaj o stanju filantropije
BiH daruje 2021 - Izvještaj o stanju filantropije
Catalyst Balkans
 
Kosova dhuron 2021 - Raporti vjetor për gjendjen e filantropisë
Kosova dhuron 2021 - Raporti vjetor për gjendjen e filantropisëKosova dhuron 2021 - Raporti vjetor për gjendjen e filantropisë
Kosova dhuron 2021 - Raporti vjetor për gjendjen e filantropisë
Catalyst Balkans
 
Giving Kosovo 2021 -Quick Facts
Giving Kosovo 2021 -Quick FactsGiving Kosovo 2021 -Quick Facts
Giving Kosovo 2021 -Quick Facts
Catalyst Balkans
 
Giving Bosnia and Herzegovina 2021 - Report on the State of Philanthropy
Giving Bosnia and Herzegovina 2021 - Report on the State of PhilanthropyGiving Bosnia and Herzegovina 2021 - Report on the State of Philanthropy
Giving Bosnia and Herzegovina 2021 - Report on the State of Philanthropy
Catalyst Balkans
 
Giving Kosovo 2021 - Report on the State of Philanthropy
Giving Kosovo 2021 - Report on the State of PhilanthropyGiving Kosovo 2021 - Report on the State of Philanthropy
Giving Kosovo 2021 - Report on the State of Philanthropy
Catalyst Balkans
 
Giving Serbia 2021 - Report on the State of Philanthropy
Giving Serbia 2021 - Report on the State of PhilanthropyGiving Serbia 2021 - Report on the State of Philanthropy
Giving Serbia 2021 - Report on the State of Philanthropy
Catalyst Balkans
 
Maqedonia e Veriut Dhuron – Raporti për gjendjen e filantropisë 2021
Maqedonia e Veriut Dhuron – Raporti për gjendjen e filantropisë 2021Maqedonia e Veriut Dhuron – Raporti për gjendjen e filantropisë 2021
Maqedonia e Veriut Dhuron – Raporti për gjendjen e filantropisë 2021
Catalyst Balkans
 
Северна Македонија донира 2021 – извештај за состојбата на филантропијата
Северна Македонија донира 2021 – извештај за состојбата на филантропијатаСеверна Македонија донира 2021 – извештај за состојбата на филантропијата
Северна Македонија донира 2021 – извештај за состојбата на филантропијата
Catalyst Balkans
 
Giving North Macedonia 2021 - Report on the State of Philanthropy
Giving North Macedonia 2021 - Report on the State of PhilanthropyGiving North Macedonia 2021 - Report on the State of Philanthropy
Giving North Macedonia 2021 - Report on the State of Philanthropy
Catalyst Balkans
 
Giving Montenegro 2021 - Report on the State of Philanthropy
Giving Montenegro 2021 - Report on the State of PhilanthropyGiving Montenegro 2021 - Report on the State of Philanthropy
Giving Montenegro 2021 - Report on the State of Philanthropy
Catalyst Balkans
 
Crna Gora daruje 2021 - Rezime nalaza
Crna Gora daruje 2021 - Rezime nalazaCrna Gora daruje 2021 - Rezime nalaza
Crna Gora daruje 2021 - Rezime nalaza
Catalyst Balkans
 
Crna Gora Daruje 2021 - Izvještaj o dobročinstvu
Crna Gora Daruje 2021 - Izvještaj o dobročinstvuCrna Gora Daruje 2021 - Izvještaj o dobročinstvu
Crna Gora Daruje 2021 - Izvještaj o dobročinstvu
Catalyst Balkans
 
Hrvatska daruje 2021 - sažetak nalaza
Hrvatska daruje 2021 - sažetak nalazaHrvatska daruje 2021 - sažetak nalaza
Hrvatska daruje 2021 - sažetak nalaza
Catalyst Balkans
 
Giving Croatia 2021 - Annual Report on the State of Philanthropy
Giving Croatia 2021 - Annual Report on the State of PhilanthropyGiving Croatia 2021 - Annual Report on the State of Philanthropy
Giving Croatia 2021 - Annual Report on the State of Philanthropy
Catalyst Balkans
 
Hrvatska daruje 2021: Izvješće o stanju filantropije
Hrvatska daruje 2021: Izvješće o stanju filantropijeHrvatska daruje 2021: Izvješće o stanju filantropije
Hrvatska daruje 2021: Izvješće o stanju filantropije
Catalyst Balkans
 
„Lokalne fondacije u Srbiji”
„Lokalne fondacije u Srbiji”„Lokalne fondacije u Srbiji”
„Lokalne fondacije u Srbiji”
Catalyst Balkans
 

More from Catalyst Balkans (20)

Društveno odgovorno poslovanje u službi osnaživanja žena
 Društveno odgovorno poslovanje u službi osnaživanja žena Društveno odgovorno poslovanje u službi osnaživanja žena
Društveno odgovorno poslovanje u službi osnaživanja žena
 
Shqipëria dhuron 2021 – Raporti vjetor për gjendjen e filantropisë
Shqipëria dhuron 2021 – Raporti vjetor për gjendjen e filantropisëShqipëria dhuron 2021 – Raporti vjetor për gjendjen e filantropisë
Shqipëria dhuron 2021 – Raporti vjetor për gjendjen e filantropisë
 
Giving Albania 2021 - Annual Report on the State of Philanthropy
Giving Albania 2021 - Annual Report on the State of PhilanthropyGiving Albania 2021 - Annual Report on the State of Philanthropy
Giving Albania 2021 - Annual Report on the State of Philanthropy
 
BiH daruje 2021 - rezime nalaza
BiH daruje 2021 - rezime nalazaBiH daruje 2021 - rezime nalaza
BiH daruje 2021 - rezime nalaza
 
BiH daruje 2021 - Izvještaj o stanju filantropije
BiH daruje 2021 - Izvještaj o stanju filantropijeBiH daruje 2021 - Izvještaj o stanju filantropije
BiH daruje 2021 - Izvještaj o stanju filantropije
 
Kosova dhuron 2021 - Raporti vjetor për gjendjen e filantropisë
Kosova dhuron 2021 - Raporti vjetor për gjendjen e filantropisëKosova dhuron 2021 - Raporti vjetor për gjendjen e filantropisë
Kosova dhuron 2021 - Raporti vjetor për gjendjen e filantropisë
 
Giving Kosovo 2021 -Quick Facts
Giving Kosovo 2021 -Quick FactsGiving Kosovo 2021 -Quick Facts
Giving Kosovo 2021 -Quick Facts
 
Giving Bosnia and Herzegovina 2021 - Report on the State of Philanthropy
Giving Bosnia and Herzegovina 2021 - Report on the State of PhilanthropyGiving Bosnia and Herzegovina 2021 - Report on the State of Philanthropy
Giving Bosnia and Herzegovina 2021 - Report on the State of Philanthropy
 
Giving Kosovo 2021 - Report on the State of Philanthropy
Giving Kosovo 2021 - Report on the State of PhilanthropyGiving Kosovo 2021 - Report on the State of Philanthropy
Giving Kosovo 2021 - Report on the State of Philanthropy
 
Giving Serbia 2021 - Report on the State of Philanthropy
Giving Serbia 2021 - Report on the State of PhilanthropyGiving Serbia 2021 - Report on the State of Philanthropy
Giving Serbia 2021 - Report on the State of Philanthropy
 
Maqedonia e Veriut Dhuron – Raporti për gjendjen e filantropisë 2021
Maqedonia e Veriut Dhuron – Raporti për gjendjen e filantropisë 2021Maqedonia e Veriut Dhuron – Raporti për gjendjen e filantropisë 2021
Maqedonia e Veriut Dhuron – Raporti për gjendjen e filantropisë 2021
 
Северна Македонија донира 2021 – извештај за состојбата на филантропијата
Северна Македонија донира 2021 – извештај за состојбата на филантропијатаСеверна Македонија донира 2021 – извештај за состојбата на филантропијата
Северна Македонија донира 2021 – извештај за состојбата на филантропијата
 
Giving North Macedonia 2021 - Report on the State of Philanthropy
Giving North Macedonia 2021 - Report on the State of PhilanthropyGiving North Macedonia 2021 - Report on the State of Philanthropy
Giving North Macedonia 2021 - Report on the State of Philanthropy
 
Giving Montenegro 2021 - Report on the State of Philanthropy
Giving Montenegro 2021 - Report on the State of PhilanthropyGiving Montenegro 2021 - Report on the State of Philanthropy
Giving Montenegro 2021 - Report on the State of Philanthropy
 
Crna Gora daruje 2021 - Rezime nalaza
Crna Gora daruje 2021 - Rezime nalazaCrna Gora daruje 2021 - Rezime nalaza
Crna Gora daruje 2021 - Rezime nalaza
 
Crna Gora Daruje 2021 - Izvještaj o dobročinstvu
Crna Gora Daruje 2021 - Izvještaj o dobročinstvuCrna Gora Daruje 2021 - Izvještaj o dobročinstvu
Crna Gora Daruje 2021 - Izvještaj o dobročinstvu
 
Hrvatska daruje 2021 - sažetak nalaza
Hrvatska daruje 2021 - sažetak nalazaHrvatska daruje 2021 - sažetak nalaza
Hrvatska daruje 2021 - sažetak nalaza
 
Giving Croatia 2021 - Annual Report on the State of Philanthropy
Giving Croatia 2021 - Annual Report on the State of PhilanthropyGiving Croatia 2021 - Annual Report on the State of Philanthropy
Giving Croatia 2021 - Annual Report on the State of Philanthropy
 
Hrvatska daruje 2021: Izvješće o stanju filantropije
Hrvatska daruje 2021: Izvješće o stanju filantropijeHrvatska daruje 2021: Izvješće o stanju filantropije
Hrvatska daruje 2021: Izvješće o stanju filantropije
 
„Lokalne fondacije u Srbiji”
„Lokalne fondacije u Srbiji”„Lokalne fondacije u Srbiji”
„Lokalne fondacije u Srbiji”
 

Srbija daruje 2020 - Glavni nalazi

 • 1. 1 Srbija daruje 2020 – srbijadaruje.org 2020 Istraživanje Srbija daruje 2020 – godišnji izveštaj o dobročinstvu jeste deo Projekta za unapređenje okvira za davanje, koji finansira USAID, a sprovodi Koalicija za dobročinstvo, predvođena Fondacijom „Ana i Vlade Divac“. Ostali članovi Koalicije su Trag fondacija, Catalyst Balkans, Smart kolektiv, Srpski filantropski forum, Forum za odgovorno poslovanje i Privredna komora Srbije. Istraživanje je sproveo Catalyst Balkans u partnerstvu sa Trag fondacijom, uz dodatnu podršku Fondacije „Čarls Stjuart Mot“ i Fonda braće Rokfeler. Sadržaj izveštaja je isključiva odgovornost organizacije Catalyst Balkans, Trag fondacije i Fondacije „Ana i Vlade Divac“, i ne odražava nužno stavove USAID-a, Vlade Sjedinjenih Američkih Država, Fondacije „Čarls Stjuart Mot“ i Fonda braće Rokfeler. GLAVNI NALAZI IZVEŠTAJA O DOBROČINSTVU 50,9 mil. zabeležena darovana suma u evrima 4.319 zabeleženih dobrotvornih akcija 13 € procenjena prosečna donacija po građaninu 2,7× povećana davanja u odnosu na 2019. OSNOVNI PODACI Prethodnu godinu je obeležila pandemija Kovida-19 i u dosta aspekata znatno uticala na dobročinstvo u Srbiji. Zabeležili smo ukupno 50.984.095,5 evra donacija, 2,7 puta više nego u prethodnoj godini, prikupljenih kroz 4.319 akcija. Zato je prosečna donacija po pojedincu sa 4,9 evra u 2019. godini porasla na 13 evra u ovoj godini. Oslanjajući se na dostupne podatke procenili smo da je u 2020. godini verovatno darovano nešto preko 90 miliona evra. Čak i davanja koja nisu povezana sa pandemijom Kovida-19 premašuju ukupna davanja u 2019. godini za više od 10 miliona evra. Najviše se darivalo u aprilu, kada smo zabeležili 691 akciju (od toga 606 direktno vezano za Kovid-19), što je svojevrsni rekord otkako pratimo dobročinstvo u Srbiji. Više od 40% ukupnih akcija davanja bilo je usmereno na region Grad Beograd.
 • 2. 2 Srbija daruje 2020 – srbijadaruje.org OBLASTI DAVANJA Dok je jedna trećina svih dobrotvornih akcija u protekloj godini bila usmerena na borbu protiv Kovida-19, ukup- na novčana vrednost akcija za prevazilaženje posledica pandemije višestruko nadilazi davanja za svaku drugu pojedinačnu temu i čini 42,1% ukupne zabeležene darovane sume u 2020. godini. Kao što je i očekivano, najveći broj davanja vezanih za pandemiju bio je usmeren na zdravstveni sistem. I u okviru davanja koja nisu povezana sa pandemijom najveći procenat akcija je bio usmeren na zdravlje. DARODAVCI Nakon nekoliko godina tokom kojih su građani bili aktivniji darodavci nego poslovni sektor, u pandemijskoj go- dini je poslovni sektor kroz 38,1% akcija dao nešto više od polovine ukupne sume donirane od svih darodavaca. Od toga je više od 45% akcija davanja usmerio ka institucijama. % akcija 33,7% Kovid-19 25,0% Zdravstvo 14,2% Podrška marginalizovanim grupama 9,7% Smanjenje siromaštva 6,9% Obrazovanje 10,5% Ostalo Građani Poslovni sektor Pojedinci Mešoviti darodavci Privatne fondacije Udruženja građana Ostalo 63,4% 11,1% 79,6% 71,1% 67,6% 93,4% 19,8% 50,5 % poznata darovana suma 35,1 4,8 2,6 3,6 3,2 0,2 % broj zabeleženih akcija 38,1 30,1 18 6,2 3,7 3,5 0,4 36,6% 88,9% 20,4% 28,9% 32,4% 6,6% 80,2% 43,4% 82,3% 82% 84,7% 76,1% 55,6% 66,7% 56,6% 17,7% 18% 15,3% 23,9% 44,4% 33,3% davanja usmerena na posledice pandemije davanja koja nisu povezana sa pandemijom
 • 3. 3 Srbija daruje 2020 – srbijadaruje.org Građani, koji su nekoliko godina bili najaktivniji i najveći darodavci, ove godine su na drugom mestu, ali su se kroz masovna davanja (zabeleženih i proverenih 15,4 miliona evra) i sami približili ukupnoj sumi darovanoj u 2019. godini (18,8 miliona evra), dajući najveću podršku neprofitnom sektoru. Dok su kompanije najviše doni- rale državi za borbu protiv Kovida-19, građani su, kroz neprofitni sektor, darivali za lečenje sugrađana. PRIMAOCI DONACIJA Godinu su obeležile znatno veće donacije državnim organima. Povećane nadležnosti u vanrednom stanju čiji je cilj bio sprovođenje epidemioloških mera uzrokovale su da čak 43,4% ukupne sume bude upućeno državi (lokalnim i nacionalnim vlastima i institucijama). Imajući u vidu činjenicu da je pomoć državi bila upućivana i kroz neprofitne organizacije kao posrednike, može se reći da su darodavci zaista pomogli državi da efikasnije prebrodi vanrednu situaciju. Nešto veća količina novca bila je usmerena na neprofitni sektor (48,9% ukupne darovane sume), ali nam dublji uvid u podatke pokazuje da je najveću podršku primilo tek nekoliko velikih organizacija, i to u svojstvu posred- nika za lečenje pojedinaca i podršku porodicama, dok je veći deo sektora bio podržan u manjoj meri nego prethodnih godina. KRAJNJI KORISNICI DONACIJA davanja usmerena na posledice pandemije davanja koja nisu povezana sa pandemijom 48,7% 12,3% 75,4% 98,7% 31,0% 4,4 48,9 21,3 22,1 3,6 51,3% 87,7% 24,6% 1,3% 69,0% 77,7% 84,6% 43,9% 18,2% 80,6% 22,3% 15,4% 56,1% 81,8% 19,4% Populacija lokalnih zajednica 45,4% 15,5% 26,3% 14,3% 10,4% 17,8% 1,1% 28,3% 9,2% 7,6% 5,1% 19,0% Osobe sa zdravstvenim problemima Ekonomski ugroženi građani Osobe sa invaliditetom Starija populacija Ostale grupe Neprofitne organizacije Pojedinci/porodice Institucije Lokalne/ nacionalne vlasti Ostalo % darovana suma % akcije 33 31,6 27,2 7,4 0,8 davanja usmerena na posledice pandemije davanja koja nisu povezana sa pandemijom
 • 4. 4 Srbija daruje 2020 – srbijadaruje.org Pandemija je pomogla i da neke korisničke grupe, koje inače nisu često podržavane, dobiju na vidljivosti i važnosti. Starija populacija, koja je tokom godine bila u centru pažnje kao visokorizična grupa, po prvi put je dobila značajniju podršku darodavaca (u odnosu na samo 1,8% akcija u 2019. godini). Zabeležili smo i podatak da su osobe sa invaliditetom bile naročito zastupljene u akcijama davanja koje nisu usmerene na posledice pandemije (prethodnih godina oko 15%). DOBROČINSTVO U MEDIJIMA Akcije dobročinstva je u 2020. godini propratilo skoro 1,5 puta više medijskih objava nego u 2019. godini (porast sa 8.807 na 13.109). Najviše su izveštavali nacionalni mediji, sa 5,84% više u raspodeli prema pokrivenosti nego u 2019. godini. Onlajn mediji su imali najveću zastupljenost prema tipu medija, pa su u odnosu na štampane i elektronske prednjačili sa 75% ukupnih objava. PRIMERI DOBROČINSTVA Kriza koja je 2020. godine zadesila čitav svet nije uticala samo na to za šta se donira, već je promenila i način doniranja i društvenog angažovanja za mnoge kompanije i građane. Borba protiv Kovida-19 je svakako bila glavna oblast darivanja prošle godine, ali smo videli i brojne inovativne primere davanja za druge oblasti. Najveće akcije prikupljanja sredstava za borbu protiv posledica pandemije u protekloj godini organizovali su Unicef sa jedne, i Srpski filantropski forum i Fond B92 sa druge strane. Ove tri neprofitne organizacije su praktično koordinisale odgovor dobročinstva na Kovid-19 i imale ključnu ulogu u pravovremenom informisanju darodavaca o potrebama i tokovima donacija, čime su obezbedile veliku podršku kompanija zdravstvenom sistemu Srbije. Tokom ove akcije Srpski filantropski forum je, u saradnji sa Fondom B92, prikupio više od 1,6 miliona evra u novcu i preko 85 hiljada evra u robi. U saradnji sa Unicefom i kompanijom Nordeus kreirali su i svakodnevno ažurirali tabelu potreba i vremenskih rokova isporuke. Podaci su redovno proveravani sa Ministarstvom zdravlja kako bi se pomoć raspodelila na najefikasniji način. Ovakav način pravovremenog informisanja i transparentnog rada nije bio značajan samo za efikasnost procesa, već je podsticao i uključivanje novih donatora, kao i veća davanja. Pored ove akcije, tri najveće direktne donacije u borbi protiv virusa korona, koje su pojedinačno iznosile po više od milion dolara, dali su HP-Petrohemija Pančevo, Fondacija „Novak Đoković“ i United grupa. Uz njih, značajan doprinos je dala i MK grupa. Ukupna davanja ove kompanije u 2020. godine prelaze mil- ion evra, od čega je najveći deo povezan sa posledicama pandemije, i to prvenstveno sa nabavkom neo- phodne medicinske opreme za 12 zdravstvenih institucija. Takođe, MK grupa je obezbedila let privatnim avi- onom za lečenje bolesne dece u SAD, kao i odmor za 450 medicinskih radnika u hotelima u svom vlasništvu u Srbiji, Sloveniji i Hrvatskoj. Kompanija je takođe podelila humanitarne prehrambene pakete socijalno ugrožen- im građanima u vrednosti od 150.000 evra. MK grupa je zbog navedenih akcija nominovana za jednu od nagra- da VIRTUS za filantropiju. U delu brige o marginalizovanim grupama, a opet u vezi sa pandemijom Kovida-19, kompanija IKEA Srbija je tokom 2020. godine realizovala kampanju protiv nasilja u porodici „Siguran dom je bolji dom“. U saradnji sa Fondacijom „Ana i Vlade Divac“, IKEA je uputila novčanu donaciju u više od 700 porodica i za 1.500 pojedinaca i pojedinki. Povodom 16 dana aktivizma protiv rodno zasnovanog nasilja, u robnoj kući ovog prodajnog lanca nameštaja istaknuti su brojevi SOS telefona namenjeni žrtvama nasilja. Kompanija IKEA je nominovana za jed- nu od nagrada VIRTUS za filantropiju. Rekordan iznos zabeležili smo u akciji usmerenoj na ekonomski razvoj. Kompanija Philip Moris International dala je NALED-u krajem 2020. godine preko 4 miliona evra za tehnološki razvoj u Srbiji. Radi se,
 • 5. 5 Srbija daruje 2020 – srbijadaruje.org zapravo, o početku trogodišnjeg projekta „StarTech“, namenjenog digitalnoj transformaciji malih i srednjih pre- duzeća. U projektu su planirana tri javna poziva i dodela do 100 grantova u vrednosti od 15.000 do 100.000 dolara, kao i vaučera za 1.000 sati ekspertske podrške za ulaganje u digitalnu transformaciju svog biznisa, is- traživanje i uvođenje inovativnih proizvoda i usluga. Ovo je prvi put da se ovako velika darovana suma usmeri na ekonomski razvoj. Pored direktnih donacija kompanija, u novim okolnostima postalo je važno animirati kupce i angažovati zaposlene u strategijama korporativne filantropije. Tako je domaća platforma za onlajn naručivanje i dostavu hrane „Donesi“ (Plotun d.o.o.) sprovela akciju „Do- nesi još jedan vrtić u Srbiju“ u partnerstvu sa Fondacijom „Novak Đoković“. „Donesi“ je svojim korisnicima omogućio da karticom doniraju novac za izgradnju vrtića u selu Vajska kod Bača, direktno preko njihove aplik- acije. Zahvaljujući ovoj akciji, 80 mališana će dobiti svoj vrtić sa celodnevnim boravkom, opremljen modernim nameštajem, didaktičkim materijalom i igračkama. Drugi domaći brend Extreme Intimo (Jasmil d.o.o.) pokrenuo je akciju #StvarnoŽelim i tako angažovao, kako svoje kupce, tako i pratioce na društvenim mrežama, da podrže porodilišta širom Srbije. Svaki put kada bi neko na Instagramu podelio video ove kompanije, Extreme Intimo bi izdvojio 1 evro za porodilišta. Tako je za samo 14 časova video imao preko 27 hiljada podela, zbog čega je kompanija donirala 27.100 evra. Pored toga, Extreme Intimo je donirao i 2% od vrednosti prodaje svoje novogodišnje kolekcije u periodu od 24. novembra do 31. decembra. Na kraju je kompanija pozvala svoje kupce da glasanjem odluče koja porodilišta će primiti donaciju. Nužnost rada od kuće stvorila je potrebu za većom komunikacijom i angažovanošću zaposlenih, što je značilo i nove mogućnosti za uključivanje zaposlenih u društveno odgovorne projekte poslodavaca. Kompanija Quantox Technology iz Čačka je tokom vanrednog stanja organizovala humanitarni gejming turnir za zaposlene u IT industriji. Sa 70 prijavljenih timova prikupljeno je ukupno 27.580 evra, od čega je 13.790 evra namenjeno Kliničkom centru Niš, 8.270 Republičkom fondu za zdravstveno osiguranje, a 5.520 za nabavku medicinske i zaštitne opreme za zdravstvene ustanove u Srbiji, u okviru Unicefove inicijative. Nakon toga, Quantox je osnovao i svoju korporativnu fondaciju. Dok su kompanije donirale prvenstveno državi za borbu protiv korona virusa, građani su, mahom putem SMS-a, donirali za lečenje dece, i to prvenstveno preko humanitarne fondacije „Budi human“, koja je za ovu svrhu u 2020. godini prikupila 13,8 miliona evra. Ovo ujedno predstavlja 75 procenata svih donacija koje su otišle u neprofitni sektor, ne računajući donacije za Kovid-19. Pored SMS-a, kao jedan od popularnijih vidova doniranja među građanima pokazale su se i licitacije putem fejsbuk grupe „Budi human – humanitarne licitacije“. Grupu od preko 300.000 članova osnovala je Branka Zarić kako bi omogućila građanima da stvari koje im više nisu potrebne stave na licitacije, pri čemu se sva sred- stva usmeravaju za lečenje dece korisnika fondacija „Budi human“, „Podrži život“ i „Pokreni život“. Branka je nominovana za jednu od nagrada VIRTUS. Ipak, iako u manjoj meri, građani su donirali i za otklanjanje štetnih posledica virusa korona. Odmah nakon proglašenja epidemije u Srbiji na platformi Donacije.rs je pokrenuta posebna stranica za davanje usmereno na posledice pandemije. Tokom godine je na ovoj stranici kroz 24 kampanje prikupljeno više od 137.000 evra. Tako su, na primer, u prvim danima prikupljena sredstva za izradu maski za medicinsko osoblje na jugu Srbije, a nabavljeno je i preko 200 tablet računara za socijalno ugrožene učenike, kako bi im se omogućilo da neometa- no prate nastavu od kuće. Upečatljiv primer građana koji su pomogli državi tokom krize izazvane Kovidom-19 jesu Selma Hasić Manić, modna dizajnerka iz Novog Pazara, i njena koleginica Nerma Zekić Hoćanin, koje su pokrenule urgentnu kam- panju da bi pomogle Opštoj bolnici. Za nekoliko dana su, uz pomoć građana i dijaspore, prikupile oko 70.000
 • 6. 6 Srbija daruje 2020 – srbijadaruje.org evra, od kojih je 45.000 evra usmereno na neophodnu opremu u bolnici, dok su ostala sredstva usmerena ka drugim zdravstvenim ustanovama u Sandžaku. Tokom godine su prikupile i donirale medicinsku i zaštitnu opremu za zdravstvene ustanove i apoteke u Sandžaku vrednu 100.000 evra. Nominovane su za jednu od nagrada VIRTUS za filantropiju. Aleksandar Alek Kavčić, pronalazač i profesor na Univerzitetu Karnegi Melon u SAD, nedavno je dobio deo odštete od 750 miliona dolara zato što je njegov patent – čitač magnetskih memorija – nezakonito koristila jedna kompanija. Početkom 2020. godine on je osnovao Fondaciju „Alek Kavčić“ i uložio oko milion evra za kupovinu godišnjeg tiraža udžbenika za osnovnu školu, koje je objavio na sajtu, omogućivši besplatno preuzimanje. Tokom 2020. godine Kavčić je Matematičkoj gimnaziji dodatno poklonio 20 računara najnovije generacije, a 20 računara koji su poklonjeni tokom 2019. godine i koji su stari svega godinu dana redistribuirani su u pet osnovnih škola u Srbiji. Alek Kavčić je zbog navedenih dela nominovan za jednu od nagrada VIRTUS za filantropiju. Ovo su bili samo neki od najvažnijih primera dobročinstva iz 2020. godine. Građani Srbije i naše dijaspore, kao i društveno odgovorne kompanije, učinili su zajedno još mnogo dobrih dela tokom prethodne, krizne godini. Za više informacija i primera pročitajte celokupan izveštaj „Srbija daruje“ na izvestaj.srbijadaruje.org/2020.