SlideShare a Scribd company logo
30.09.2022 Službene novine Grada Cazin br 9/22 S t r a n i c a | 1
BOSNA I HERCEGOVINA
FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE
U N S K O - S A N S K I K A N T O N
G R A D C A Z I N
SLUŽBENE NOVINE
GRADA CAZIN
GODINA II BROJ 9
30.09.2022.
CAZIN
30.09.2022 Službene novine Grada Cazin br 9/22 S t r a n i c a | 2
GRADSKO VIJEĆE
800. Na osnovu člana 50. Zakona o organizaciji
organa uprave u FBiH (“Službene novine
FBiH”,broj: 35/05), člana 21. Zakona o lokalnoj
samoupravi Unsko-sanskog kantona (“Službeni
glasnik USK-a”, broj: 8/11), Uredbe o načelima
za utvrđivanje unutrašnje organizacije organa
državne službe u USK-u (“Službeni glasnik USK-
a”, broj: 22/17) i člana 24. stav 1. tačka 19. Statuta
Grada Cazin (“Službene novine Grada Cazin”,
broj: 4/21), Gradsko vijeće Grada Cazin, na
prijedlog Gradonačelnika, na svojoj XVII
redovnoj sjednici održanoj dana 28.09.2022.
godine, d o n o s i:
O D L U K U
o izmjenama i dopunama Odluke o
organizaciji i djelokrugu rada Jedinstvenog
gradskog organa uprave Grada Cazin
Član 1.
U Odluci o organizaciji i djelokrugu rada
Jedinstvenog gradskog organa uprave Grada
Cazin (“Službene novine Grada Cazin”, broj:
1/17, 1/18, 8/21 i 13/21) vrše se sljedeće izmjene
i dopune kako glasi:
U članu 16. stav 1. alineja 2. iza riječi “vodnih
naknada”dodaje se interpunkcijski znak “ ;
“(tačkazarez) dok se ostali dio teksta
”komunalnih taksa koji su Odlukom o
komunalnim taksama dati u nadležnost službi” se
briše.
Član 2.
U članu 18. stav (1) iza alineje 15. dodaje se nova
alineja 16. koja glasi:
Rješavanje u upravnim stvarima u prvostepenom
postupku komunalnih taksi koji su Odlukom o
komunalnim taksama dati u nadležnost službi.
Dosadašnje alineje od 16. do 19. postaju alineje
od 17. do 20.
Član 3.
U članu 18. stav (2) podtačka a) Odsjek za budžet
iza alineje 7. dodaje se nova alineja 8. koja glasi:
Rješavanje u upravnim stvarima u prvostepenom
postupku komunalnih taksi koji su Odlukom o
komunalnim taksama dati u nadležnost službi.
Dosadašnje alineje 8. i 9. postaju 9. i 10.
Član 4.
Gradonačelnik će nakon stupanja na
snagu ove Odluke najkasnije u roku od 30 dana
donijeti Pravilnik o unutrašnjoj organizaciji i
sistematizaciji radnih mjesta gradskog organa
uprave Grada Cazin usaglašen sa odredbama ove
Odluke.
Član 5.
Ova Odluka stupa na snagu danom
objavljivanja u Službenim novinama Grada
Cazin.
Broj:01/GV-04-11857/22
Datum:28.09.2022. godine
PREDSJEDAVAJUĆI GV-a
Rifet Hozanović
……………………………………………….
801. Na osnovu člana 7., člana 8. stav 3. i člana
13. stav 2., člana 34. i 35. Zakona o principima
lokalne samouprave u FBiH („Službene novine
FBiH“, broj: 49/06, 51/09), člana 12. stav 3, člana
21. stav 1., člana 60. i 63. Zakona o lokalnoj
samoupravi Unsko-sanskog kantona („Službeni
glasnik USK“, broj 8/11), a u vezi s članom 13.
stav 1. Zakona o pripadnosti javnih prihoda u
FBiH („Službene novine FBiH“, broj: 22/06,
43/08, 22/09), člana 24. Statuta Grada Cazin
(„Službene novine Grada Cazin“, broj: 4/21) i
člana 115. Poslovnika o radu Općinskog vijeća
općine Cazin („Službene novine općine Cazin“,
broj: 1/11), Gradsko vijeće Grada Cazin, na XVII
sjednici, održanoj dana 28.09.2022.godine, d o n
o s i
O D L U K U
o izmjenama Odluke o komunalnim taksama i
tarifi komunalnih taksi
Član 1.
U članu 7. Odluke o komunalnim
taksama i tarifi komunalnih taksa („Službene
novine Općine Cazin“, broj: 1/15 i 10/20) stav 3.
alineja 2. mijenja se i glasi:
„za komunalnu taksu iz istog člana , tačka
2., 3., 4., 5b., 6., 7., 8., 9., 10., 11. i 12. –
Jedinstvenom gradskom organu uprave Grada
30.09.2022 Službene novine Grada Cazin br 9/22 S t r a n i c a | 3
Cazin - Služba za finansije, računovodstvo i
trezor (u daljem tekstu: nadležni gradski organ).“
Član 2.
Ova Odluka stupa na snagu danom objave u
„Službenim novinama Grada Cazin“.
Broj:01/GV-04-11857/22
Datum:28.09.2022. godine
PREDSJEDAVAJUĆI GV-a
Rifet Hozanović
……………………………………………….
802. Na osnovu člana 2.12., stav (2), (3)
i (5) Izbornog zakona Bosne i Hercegovine
(„Službeni glasnik BiH“, broj:23/01, 7/02, 902,
20/02, 25/02, 4/04, 20/04, 25/05, 52/05, 65/05,
77/05, 11/06, 24/06, 32/07, 33/08, 37/08, 32/10,
18/13, 7/14, 31/16, 41/20, 51/22 i 38/22), člana
12. i 21. Zakona o lokalnoj samoupravi USK
(„Službeni glasnik USK“, broj:8/11), člana 7.
Uputstva o utvrđivanju kvalifikacija, broja,
imenovanju i razrješenju i obuci članova izborne
komisije osnovne izborne jedinice u Bosni i
Hercegovini („Službeni glasnik BiH“,
broj:67/21, 73/21 i 1/22) i člana 24 i 118. Statuta
Grada Cazin („Sl.novine Grada Cazin, broj:4/21),
Gradsko vijeće Grada Cazina na svojoj redovnoj
XVII sjednici, održanoj dana 28.09.2022.godine,
donosi:
O D L U K U
o objavljivanju Javnog oglasa za imenovanje
redovnih
članova Gradske izborne komisije Grada
Cazin
Član 1.
Ovom Odlukom objavljuje se Javni oglas
za imenovanje 6 (šest) redovnih članova Gradske
izborne komisije Grada Cazin i to: predsjednika i
5 članova (u daljem tekstu: Komisija).
Član 2.
Javni oglas iz člana 1. ove Odluke objavit
će se u dnevnim novinama „Oslobođenje“,
programu „Radio-televizije“ Cazin, putem
oglasne ploče i web stranice Grada Cazin.
Član 3.
(1) Pored općih uvjeta propisanih članom
2.2. Izbornog zakona Bosne i
Hercegovine, kandidati na mjesto člana
Komisije moraju ispunjavati sljedeće
uvjete:
a) da imaju prebivalište u Gradu Cazin,
b) da imaju završen fakultet VII/1
stepen stručne spreme ili završen
fakultet
Bolonjskog sistema studiranja sa
najmanje 180 ETCS
c) da posjeduju iskustvo u provođenju
izbora.
(2) Pod iskustvom o provođenju izbora
podrazumijeva se:
a) članstvo u izbornoj komisiji,
b) članstvo u biračkom odboru na
izborima obuhvaćenim Izbornim
zakonom BiH.
Član 4.
Rok za podnošenje prijava po javnom
oglasu iz čl. 1. ove Odluke je osam dana od dana
posljednje objave Javnog oglasa.
Član 5.
Mandat izabranog članova Komisije traje
sedam godina i teče od dana davanja saglasnosti
Centralne izborne komisije Bosne i Hercegovine
na odluku o imenovanju člana Komisije donesenu
od strane ovog vijeća.
Član 6.
Ovlašćuje se konkursna komisija
imenovana posebnim rješenjem Gradskog vijeća
Grada Cazin za provođenje postupka po javnom
oglasu.
Član 7.
(1) Član Komisije može biti lice sa
pravom glasa.
(2) Član Komisije može biti lice sa
odgovarajućom stručnošću u
provođenju izbora, u skladu sa
odredbama člana 3. ove Odluke.
(3) Gradsko vijeće Grada Cazina će u
sastavu Gradske izborne komisije
osigurati zastupljenost spolova u
skladu sa Zakonom o ravnopravnosti
spolova u BIH.
Član 8.
(1) Za člana Komisije ne može biti
imenovano lice (član2.3 Izbornog zakona
BiH):
30.09.2022 Službene novine Grada Cazin br 9/22 S t r a n i c a | 4
a) koje se ne može kandidirati u smislu
odredaba članova 1.6, 1.7 i 1.7 a
Izbornog zakona BiH,
b) koje je član najvišeg izvršno -
političkog organa političke stranke ili
koalicije (predsjednik,
potpredsjednik, generalni sekretar ili
član izvršnog odbora ili glavnog
odbora),
c) koje je nosilac izabranog mandata ili
je član izvršnog organa vlasti, osim u
slučajevima predviđenim članom
2.12, stav (4) Izbornog zakona BiH,
d) koje je kandidat za izbore za bilo koji
nivo vlasti,
e) kojem je izrečena kazna za radnju
koja predstavlja težu povredu
izbornih zakona ili propisa za koju
lično odgovorno, u posljednje četiri
godine, računajući od dana
pravosnažnosti odluke.
f) koje obavlja izvršnu funkciju, kako je
utvrđeno odredbom člana 1.8 stav (6)
Izbornog zakona BiH, odnosno lice
koje je na dužnost imenovalo Vijeće
ministara BiH, Vlada Federacije BiH,
Vlada Republike Srpske, kantonalna
vlada i općinsko vijeće, odnosno
skupština općine."
(2) Za člana Komisije ne može biti imenovan
zastupnik, odnosno punomoćnik
političkog subjekta, koji učestvuje na
izborima, niti lice koje je pravosnažnom
sudskom presudom osuđeno na kaznu
zatvora u trajanju od šest mjeseci ili duže
(član2.12. stav (7) Izbornog zakona BiH).
(3) Član Komisije, u smislu odredaba člana
2.12, stav (4) Izbornog zakona BiH, može
biti: predsjednik ili sudija redovnog suda,
sekretar općinskog vijeća, odnosno
skupštine općine i gradskog vijeća, lica
profesionalno zaposlena u općinskim
organima uprave i druga lica, ako
ispunjavaju uslove određene članom 2.2.
Izbornog zakona BiH, a nemaju smetnji
iz člana 2.3 Izbornog zakona BiH.
(4) Sastav Komisije je multietničan, tako da
odražava zastupljenost konstitutivnih
naroda, uključujući i ostale, u izbornoj
jedinici za koju je osnovana, vodeći
računa o posljednjem popisu stanovništva
provedenom na državnom nivou. Sastav
Komisije će, u pravilu, održavati
ravnopravnu zastupljenost spolova.
Član 9.
Za objavljivanje Javnog oglasa za
imenovanje članova Komisije odgovorna je
konkursna komisija za sprovođenje javnog oglasa
za imenovanje članova Gradske izborne komisije.
Član 10.
Konkursna komisija će u proceduri
imenovanja redovnih članova Gradske izborne
komisije voditi računa da sastav bude
multietničan, tako da odražava zastupljenost
konstitutivnih naroda, uključujući i ostale kao i
ravnopravnost spolova.
Član 11.
Ova Odluka stupa na snagu danom
objavljivanja u ''Službenim novinama Grada
Cazin'', a javni oglas će se objaviti u roku od 30
dana prije isteka mandata članova izborne
komisije u skladu sa članom 8. Uputstva o
utvrđivanju kvalifikacija, broja, imenovanju i
razrješenju i obuci članova izborne komisije
osnovne izborne jedinice u Bosni i Hercegovini
(„Službeni glasnik BiH“, broj:67/21, 73/21 i
1/22).
Broj:01/GV-04-11867/22
Datum:28.09.2022. godine
PREDSJEDAVAJUĆI GV-a
Rifet Hozanović
……………………………………………….
30.09.2022 Službene novine Grada Cazin br 9/22 S t r a n i c a | 5
803. Na osnovu člana 7. Uputstva o utvrđivanju
kvalifikacija, broja, imenovanju i razrješenju i
obuci članova izborne komisije osnovne izborne
jedinice u Bosni i Hercegovini („Službeni glasnik
BiH“, broj:67/21, 73/21 i 1/22) i člana 24 i 118.
Statuta Grada Cazin („Sl.novine Grada Cazin,
broj:4/21), Gradsko vijeće Grada Cazin na XVII
redovnoj sjednici održanoj dana,
28.09.2022.godine, donosi
R J E Š E NJ E
o imenovanju konkursne komisije za
sprovođenje javnog oglasa za imenovanje 6
(šest) članova Gradske izborne komisije
Grada Cazin
Član 1.
Ovim Rješenjem Gradsko vijeće Grada Cazin
imenuje konkursnu komisije za sprovođenje
javnog oglasa za imenovanje 6 (šest) redovnih
članova i to: predsjednik i 5 članova Gradske
izborne komisije Grada Cazin, u sljedećem
sastavu:
Beganović Nermin, dipl.iur. - predsjednik,
Beširević Sanela, dipl.iur. - član,
Halkić Azra, dipl.iur. - član,
Član 2.
Komisija iz člana 1. ovog rješenja je zadužena da
po zatvaranju javnog oglasa za izbor 6 (šest)
članova Gradske izborne komisije, vrši pregled i
klasifikaciju prijava po objavljenom oglasu za
popunu članova Gradske izborne komisije na one
koje ispunjavaju uslove tražene javnim oglasom i
na one koje ne ispunjavaju uslove te sačinjavanje
zapisnika (Prilog 1 Uputstva – Tabela 1 i Tabela
2), zatim dostavljanje pisanog poziva
kandidatima koji ispunjavaju uslove propisane
javnim oglasa, vođenju zapisnika o intervjuu koji
obavezno sadrži postavljena pitanja i odgovore
kandidata, bodovanje i utvrđivanje rang liste
kandidata (Prilog 2. i Prilog 3. Uputstva) u skladu
sa Uputstvom o utvrđivanju kvalifikacija, broja,
imenovanju i razrješenju i obuci članova izborne
komisije osnovne izborne jedinice u Bosni i
Hercegovini („Službeni glasnik BiH“,
broj:67/21, 73/21 i 1/22) i Izbornim zakonom
Bosne i Hercegovine (“Službeni glasnik BiH”,
broj:23/01, 7/02, 9/02, 20/02, 25/02, 4/04, 20/04,
25/05, 52/05, 65/05, 77/05, 11/06, 24/06, 32/07,
33/08, 37/08, 32/10, 18/13, 7/14, 31/16, 41/20,
51/22 i 38/22).
Član 3.
Ovo Rješenje stupa na snagu danom donošenja, a
ima se objaviti u «Službenim novinama Grada
Cazin».
Broj:01/GV-04-4513/22
Datum:28.09.2022. godine
PREDSJEDAVAJUĆI GV-a
Rifet Hozanović
…………………………………………………..
804. Na osnovu člana 24. Statuta Grada Cazin
(„Službene novine Grada Cazin“, broj:4/21) i
člana 123. Poslovnika o radu Općinskog vijeća
(„Službene novine Općine Cazin“, broj:1/11),
Gradsko vijeće Grada Cazina na svojoj XVII
redovnoj sjednici održanoj dana 28.09.2022.
godine, d o n o s i
ZAKLJUČAK
I.
Usvaja se Izvještaj o radu i finansijskom
poslovanju JU „SPORTSKI CENTAR SALIH
OMERČEVIĆ“ Cazin za period januar-decembar
2022.godine.
II
Ovaj Zaključak stupa na snagu danom donošenja
i ima se objaviti u „Službenim novinama“ Grada
Cazin.
Broj:01/GV-04-11856/22
Datum:28.09.2022.godine
PREDSJEDAVAJUĆI GV-a
Rifet Hozanović
…………………………………………………...
30.09.2022 Službene novine Grada Cazin br 9/22 S t r a n i c a | 6
GRADONAČELNIK
805.Na osnovu člana 15. Zakona o principima lokalne samouprave u Federaciji Bosne i Hercegovine
(„Službene novine Federacije Bosne i Hercegovine“ broj: 49/06 i 51/09), člana 38. i člana 116. Statuta Grada
Cazin („Službene novine Grada Cazina“, broj: 4/21) i u vezi sa Budžetom Grada Cazin za 2022. godinu,
konkretno pozicija „613720 - Ostale usluge opravke i održavanja - Poslovna zona Ratkovac – JKP Čistoća
doo“ i članom 28. stav 2. Odluke o izvršavanju Budžeta Grada Cazin za 2022.godinu, Gradonačelnik Grada
Cazina na prijedlog Službe za privredu i razvoj donosi
P R A V I L N I K
O NAČINU I POSTUPKU RASPODJELE SREDSTAVA IZ BUDŽETA GRADA CAZINA U
SVRHU ODRŽAVANJA POSLOVNE ZONE RATKOVAC
Član 1.
Ovim Pravilnikom utvrđuje se način i postupak raspodjele sredstava iz Budžeta Grada Cazina u svrhu
održavanja Poslovne zone Ratkovac, a koji poslovi će se realizirati preko JKP „Čistoća“ d.o.o.Cazin.
Za ove namjene će se korisiti sredstva Budžeta Grada Cazina za 2022.godinu sa budžetske pozicije „613720
- Ostale usluge opravke i održavanja - Poslovna zona Ratkovac – JKP Čistoća doo“ u iznosu od 20.000,00
KM.
Poslovi održavanja Poslovne zone Ratkovac će se realizirati preko JKP „Čistoća“ d.o.o. Cazin u skladu sa
postojećim cijenovnikom usluga donesenim od strane nadzornog odbora JKP „Čistoća“ d.o.o. Cazin.
U slučaju da JKP „Čistoća“ d.o.o. Cazin ne raspolaže sa adekvatnom opremom za obavljanje određenih
poslova JKP „Čistoća“ d.o.o. Cazin može angažirati podizvođača radova u skladu sa Zakonom o javnim
nabavkama, u kom slučaju se primjenjuju ugovorene cijene sa podizvođačem.
Član 2.
Dio sredstava navedenih u članu 1. stav 2. u iznosu od 15.000,00 KM će se koristiti za obavljanje slijedećih
poslova održavanja:
a) ČIŠĆENJE BOČNIH STRANA VODOTOKA U PZ RATKOVAC. Navedene površine se planiraju
čistiti jedanput godišnje a po potrebi i više puta. Isto čišćenje obuhvata slijedeće poslove: košnja trave
i drugog raslinja sa bočnih strana vodotoka koja uključuje i grabljenje.
b) POSLOVI ODRŽAVANJA NASIPA VODOTOKA. Pod poslovima održavanja nasipa kanala
odnosno vodotoka podrazumijeva se iskop, utovar i rasplaniranje zemlje u cilju popravka i ojačavanja
nasipa koji se nalaze uz vodotoke u Poslovnoj zoni Ratkovac.
Preostali dio sredstava navedenih u članu 1. stav 2. u iznosu od 5.000,00 KM će se koristiti za obavljanje
hitnih intervencija održavanja Poslovne zone Ratkovac. Pod poslovima hitne intervencije se podrazumijeva
čišćenje naplavljenog otpada u koritu vodotoka sa vađenjem, utovarom i odvozom otpada, za slučaj
nepredviđenih elementarnih nepogoda.
Član 3.
Realizacija poslova po osnovu ovog pravilnika će se provoditi na način da:
30.09.2022 Službene novine Grada Cazin br 9/22 S t r a n i c a | 7
a) JU Komunalno-stambeni fond Cazin u saradnji sa JKP Čistoća d.o.o. Cazin će utvrditi potrebni obim
radova navedenih u članu 2. te dostaviti predmjer radova Jedinici za upravljanje projektom izgradnje
Poslovne zone Ratkovac,
b) Jedinica za upravljanje projektom izgradnje Poslovne zone Ratkovac razmatra predloženi predmjer
radova, te daje saglasnost za izvođenje predloženih radova,
c) Na osnovu saglasnosti Jedinice za upravljanje projektom izgradnje Poslovne zone Ratkovac Služba
za privredu i razvoj će prema utvrđenom predmjeru zahtjevati izvođenje radova od JKP „Čistoća“
d.o.o. Cazin,
d) JKP „Čistoća“ d.o.o. Cazin će realizirati radove u skladu sa zahtjevom, te sačiniti Izvještaj o
izvedenim radovima,
e) JU Komunalno-stambeni fond Cazin nadzire izvođenja radova, provjerava i verificira Izvještaj o
izvedenim radovima, a koji će dostaviti Službi za privredu i razvoj radi praćenja evidencije izvedenih
radova i Službi za finansije, računovodstvo i trezor radi prenosa sredstava JKP „Čistoća“ d.o.o. Cazin
za realizirane radove.
Član 4.
Za realizaciju ovog Pravilnika zadužuje se Služba za privredu i razvoj.
Za nadzor nad primjenom ovog Pravilnika se zadužuje Služba za finansije, računovodstvo i trezor.
Član 5.
Ovaj Pravilnik stupa na snagu danom donošenja a ima se objaviti u Službenim novinama Grada Cazina.
Broj: 01/GN-11-4549/22
Cazin, 01.09.2022.godine
GRADONAČELNIK
mr. Nermin Ogrešević
…………………………………………………...............................................................................................
30.09.2022 Službene novine Grada Cazin br 9/22 S t r a n i c a | 8
806. Na osnovu člana 36. stav 8. Odluke o izvršenju Budžeta grada Cazina za 2022. godinu (“Službene
novine grada Cazin”, broj: 13/21), a u vezi sa članom 15. Zakona o principima lokalne samouprave u F BiH
(„Službene novine F BiH“, broj: 49/06 i 51/09) i člana 38. Statuta Grada Cazin (“Službene novine općine
Cazin” broj: 4/21), na prijedlog Službe za finansije, računovodstvo i trezor Gradonačelnik d o n o s i:
P R A V I L N I K
za dodjelu sredstava za pružanje pravne i drugih oblika finansijske pomoći pripadnicima Armije
BiH i Ministarstva unutrašnjih poslova procesuiranim pred sudovima BiH i inostranstvu
Predmet: Uslovi, kriteriji, način i iznos sredstva za dodjelu pomoći
POGLAVLJE I
Odjeljak A. Opći principi
Član 1.
(Pomoć za pravnu zaštitu)
Ovim Pravilnikom utvrđuju se uslovi, kriteriji, način i iznos sredstava za dodjelu pomoći za pružanje pravne
i drugih oblika finansijske pomoći pripadnicima Armije BiH i Ministarstva unutrašnjih poslova optuženim
pred sudovima u BiH i inostranstvu za krivična djela ratnog zločina, (u daljenjem tekstu: pravna pomoć).
Član 2.
(Iznos sredstava)
Sredstva za dodjelu finansijske pomoći iz člana 1 ovog Pravilnika utvrđena su u budžetu Grada Cazina za
2022. godinu u iznosu od 30.000,00 KM.
Odjeljak B. Uslovi i kriteriji za dodjelu pomoći
Član 3.
(Zahtjev)
Zahtjev za dodjelu sredstava mogu podnijeti lica iz člana 1. ovog Pravilnika protiv kojih je potvrđena
optužnica za krivična djela, ratnin zločin, od strane nadležnih sudova BiH i insostranstvu, koja imaju
prebivalište, odnosno boravište na području Bosne i Hercegovine
Ukoliko lica, iz prethodnog stava, nisu u mogućnosti da lično podnesu zahtjev za pomoć, isti umjesto njih
mogu podnijeti njihovi opunomoćenici ili članovi njihovih porodica.
Zahtjev za dodjelu sredstava za pružanje pravne i drugih oblika finansijske pomoći licima protiv kojih je
potvrđena optužnica za krivična djela, ratnin zločin, od strane nadležnih sudova BiH podnosi se
Gradonačelniku Grada Cazina.
Služba za finansije, računovodstvo i trezor će voditi evidenciju o:
zaprimljenim zahtjevima,
zahtjevima koji se nalaze u proceduri,
zahtjevima po kojima je dodijeljena pomoć,
zahtjevima koji su odbijeni i
zahtjevima po kojima je podnesen izvještaj o prethodno dodjeljenim sredstvima.
Službi za finansije, računovodstvo i trezor zahtjev sa priloženim dokumentima obrađuje u skladu sa ovim
Pravilnikom i prosljeđuje Gradonačelniku na potpis.
30.09.2022 Službene novine Grada Cazin br 9/22 S t r a n i c a | 9
O prioritetima za odobravanje sredstava i visini odobrenih sredstava, po svakom pojedinačnom zahtjevu,
odlučuje Gradonačelnik.
Član 4.
(Potrebna dokumentacija)
Podnosilac zahtjeva je dužan, uz zahtjev dostaviti sljedeću dokumentaciju:
Optužnicu, Rješenje ili drugi akt suda kojim je potvrđena optužnica,
Rješenje o pripadnosti Armiji BiH ili Ministarstvu unutrašnjih poslova
Fotokopiju lične karte,
Broj tekućeg računa,
Izvještaj o utrošku doznačenih sredstava, ukoliko su sredstva već korištena po ovom osnovu.
Član 5.
(Kriteriji)
Sredstva za dodjelu pomoći iz člana 3 ovog Pravilnika odobravat će se za sljedeće:
plaćanje troškova pravne pomoći pred Sudom BiH,
plaćanje troškova pravne pomoći pred ostalim sudovima BiH,
plaćanje troškova pravne pomoći pred sudovima u inostranstvu i
ostale materijalne troškove koji nastanu u toku sudskog postupka.
POGLAVLJE II
Odjeljak A. Način dodjele pomoći
Član 6.
(Plaćanje troškova pravne pomoći)
Sredstva odobrena za namjene predviđene ovim Pravilnikom uplaćivat će se na račun korisnika pomoći.
Odjeljak B. Prelazne i završne odredbe
Član 7.
(Iznos sredstava)
Sredstva odobrena za pružanje pravne pomoć bivšim pripadnicima Armije BiH i Ministarstva unutrašnjih
poslova BiH, optuženim pred sudovima u BiH i inostranstvu za krivična djela ratnog zločina su ograničena
visinom granta u stavci – Pravna pomoć pripadnicima Armije BiH i po potrebi mogu se dodjeljivati istim
licima više puta u toku godine.
Iznos odobrenih sredstava utvrdit će se na osnovu:
- visine raspoloživih sredstava u grantu,
- broja podnešenih zahtjeva,
- nivoa sudske instance / Sud BiH, Kantonalni sud, nadležni sud neke od susjednih
zemalja i drugih kriterija/.
Prednost u dodjeli sredstava imaju pripadnici Armije BiH i Ministarstva unutrašnjih poslova koji imaju
prebivalište, odnosno boravište na području grada Cazina.
30.09.2022 Službene novine Grada Cazin br 9/22 S t r a n i c a | 10
Član 8.
(Izvještavanje)
Korisnici sredstava utvrđenih ovim Pravilnikom dužni su podnijeti Izvještaj o utrošku doznačenih sredstava
kojim se dokazuje da su sredstva utrošena za namjene za koje su dodjeljene (troškovi advokata i drugih
učesnika u postupku za koje se plaća naknada, ostali materijani troškovi vezani za postupak).
Ukoliko korisnik sredstava ne podnese Izvješaj o utrošku doznačenih sredstava ili podnese nepotpuni
Izvještaj o utrošku doznačenih sredstava iz prethodnih godina neće se odobriti sredstva po ovom Pravilniku.
Član 10.
(Stupanje na snagu)
Ovaj Pravilnik stupa na snagu danom potpisivanja, a objavit će se u („Službenim novinama Grada Cazina“).
Broj: 01/GN – 11 -- 10800/22
Cazin, 29.08. 2022. godine
GRADONAČELNIK
mr. Nermin Ogrešević
…………………………………………………...............................................................................................
30.09.2022 Službene novine Grada Cazin br 9/22 S t r a n i c a | 11
807.Na osnovu člana 15. Odluke o organizaciji i
djelokrugu rada Jedinstvenog Gradskog organa
uprave Grada Cazina („Službene novine Grada
Cazina“, broj: 1/17, 1/18, 8/21 i 13/21) i člana
116. Statuta Grada Cazin („Službene novine
Grada Cazin“, broj: 04/21), u cilju realizacije
Sporazuma o finansiranju između Razvojnog
programa Ujedinjenih nacija i Grada Cazina broj:
01/GN-11-8200/2022 Gradonačelnik donosi:
R J E Š E NJ E
o imenovanju radnog tima za implementaciju
projekta
„Pokretanje okolišnog finansiranja u svrhu
nisko-karbonskog urbanog razvoja“
(URBANLED) - Aktivnost 6 “Solar CET”
I
Ovim Rješenjem se imenuju članovi radnog tima
za implementaciju projekta „Pokretanje
okolišnog finansiranja u svrhu nisko-karbonskog
urbanog razvoja“ (URBANLED) - Aktivnost 6
“Solar CET” u slijedećem sastavu:
Selma Rošić, Služba za privredu i razvoj,
koordinator
Nermin Mujić, Odjeljenje za stambena pitanja i
infrastrukturu, član
Sabahudin Huskić, Služba za razvoj i privredu,
član
Asim Selimović, Služba za razvoj i privredu, član
Suad Rošić, Služba za privredu i razvoj, član
II
Zadaci radnog tima su da u saradnji sa UNDP:
učestvuju na razvoju i implementaciji
mehanizama finansiranja za realizaciju projekata
solarne energije, učestvuju u izradi Operativnog
priručnika za model subvencioniranja ugradnje
solarnih sistema,provode ostale aktivnosti u
skladu sa Sporazumom o finansiranju između
Razvojnog programa Ujedinjenih nacija i Grada
Cazina broj: 01/GN-11-8200/2022 od
31.05.2022. godine.
III
Ovo rješenje stupa na snagu danom
donošenja, a ima se objaviti u Službenim novinama
Grada Cazina.
Broj: 01/GN-04-8200/22
Datum, 14.09.2022. godine
GRADONAČELNIK
mr. Nermin Ogrešević
…………………………………………………...
808. Na osnovu člana 15. Odluke o organizaciji i
djelokrugu rada Jedinstvenog gradskog organa
uprave Grada Cazin ( Sl.novine Grada Cazin, broj
1/17, 1/18, 8/21 i 13/21) i člana 116. Statuta Grada
Cazin (Sl.novine Grada Cazin broj 4/21),
Gradonačelnik d o n o s i:
R J E Š E N J E
I
Ovim Rješenjem se imenuje Radna grupa
u sastavu kako slijedi:
Edis Ljubijankić– predsjednik komisije,
Hasan Salkić – član,
Merima Kapić – član,
Nermin Beganović – član,
Seadin Badić – član,
Edin Kraković (JP Veterinarska stanica Cazin)–
član,
Mirza Lipjankić (JP Veterinarska stanica Cazin) –
član,
Sanel Zulić (JU Komunalno stambeni fond Cazin)
– član,
Aida Kličić – član,
Refik Bećirević – član.
II
Zadatak Komisije je da razmotri i u
skladu sa zakonskim propisima pripremi
prijedlog nove ili izmjenu i dopunu postojeće
Odluke o držanju i zaštiti domaćih životinja,
kućnih ljubimaca i nezbrinutih životinja na
području općine Cazin (Sl.novine općine Cazin
2/15), te dostavi prijedlog realizacije
uspostavljanja azila za pse za teritoriju Grada
Cazin u skladu sa zakonskim propisima i isto
dostavi Gradonačelniku radi upućivanja
Gradskom vijeću na donošenje.
III
Ovo Rješenje stupa na snagu danom
donošenja i ima se objaviti u Službenim novinama
Grada Cazin.
Broj: 01/GN-04-4214/22
Dana, 09.09.2022. godine
GRADONAČELNIK
mr. Nermin Ogrešević
…………………………………………………...
30.09.2022 Službene novine Grada Cazin br 9/22 S t r a n i c a | 12
809. Na osnovu člana 14. Statuta Grada Cazin (
Službene novine Grada Cazin broj: 04/21), a u
skladu sa članom 11.Pravilnika o dodjeli
finansijsko-materijalne pomoći iz stavke
“Kapitalni grantovi” pomoć u humanitarnim
akcijama izgradnje porodičnih kuća broj: 01/GN-
31-2343/22 od 15.02.2022 godine,Gradonačelnik
Grada Cazin,donosi :
Z A K LJ U Č A K
I.
Odobrava se prenos novčanih sredstava
Ismet (Ahmet) Dželilović rođen:
31.07.1964.godine,nastanjen u Cazinu,mjesto
Tržačka Raštela, iznos od 1.500,00 KM
/jednahiljadapestotina KM/ sa budžeta Grada
Cazin za 2022. godinu, iz kapitalnog granta,
“pomoć u humanitarnim akcijama izgradnje
porodičnih kuća”.
Sredstva isplatiti na račun broj:
1414761310253472 kod BBI banke, poslovnica
Cazin.
II.
O zakonitom izvršenju ovog zaključka starat će se
Služba za finansije, računovodstvo i trezor.
III.
Ovaj Zaključak stupa na snagu danom donošenja
i objavit će se u Službenim novinama Grada
Cazin.
Broj: 01/GN-11-5097/22
Cazin; 06.07.2022 godine
GRADONAČELNIK
mr. Nermin Ogrešević
…………………………………………………...
810. Na osnovu člana 14. Statuta Grada Cazin (
Službene novine Grada Cazin broj: 04/21), a u
skladu sa članom 11.Pravilnika o dodjeli
finansijsko-materijalne pomoći iz stavke
“Kapitalni grantovi” pomoć u humanitarnim
akcijama izgradnje porodičnih kuća broj: 01/GN-
31-2343/22 od 15.02.2022 godine,Gradonačelnik
Grada Cazin,donosi :
Z A K LJ U Č A K
I.
Odobrava se prenos novčanih sredstava
Denis Okić rođen: 04.10.1988.godine,nastanjen u
Cazinu,mjesto Rujnica bb, iznos od 3.000,00 KM
/trihiljade KM/ sa budžeta Grada Cazin za 2022.
godinu, iz kapitalnog granta, “pomoć u
humanitarnim akcijama izgradnje porodičnih
kuća”.
Sredstva isplatiti na račun broj:
1403065000208553 kod Sberbank, poslovnica
Cazin.
II.
O zakonitom izvršenju ovog zaključka starat će se
Služba za finansije, računovodstvo i trezor.
III.
Ovaj Zaključak stupa na snagu danom donošenja
i objavit će se u Službenim novinama Grada
Cazin.
Broj: 01/GN-11-10897/2022
Cazin; 09.09.2022 godine
GRADONAČELNIK
mr. Nermin Ogrešević
…………………………………………………...
30.09.2022 Službene novine Grada Cazin br 9/22 S t r a n i c a | 13
811. Na osnovu člana 14. Statuta Grada Cazin (
Službene novine Grada Cazin broj: 04/21), a u
skladu sa članom 11.Pravilnika o dodjeli
finansijsko-materijalne pomoći iz stavke
“Kapitalni grantovi” pomoć u humanitarnim
akcijama izgradnje porodičnih kuća broj: 01/GN-
31-2343/22 od 15.02.2022 godine,Gradonačelnik
Grada Cazin,donosi :
Z A K LJ U Č A K
I.
Odobrava se prenos novčanih sredstava
Šemsudin (Šefika) Ćehić rođen:
09.02.1985.godine,nastanjen u Cazinu,mjesto
Ostrožac bb, iznos od 2.200,00 KM
/dvijehiljadedvjesto KM/ sa budžeta Grada Cazin
za 2022. godinu, iz kapitalnog granta, “pomoć u
humanitarnim akcijama izgradnje porodičnih
kuća”.
Sredstva isplatiti na račun broj:
5723760000145269 kod MF banke a.d. Banja
Luka,podružnica (filijala) Cazin.
II.
O zakonitom izvršenju ovog zaključka starat će se
Služba za finansije, računovodstvo i trezor.
III.
Ovaj Zaključak stupa na snagu danom donošenja
i objavit će se u Službenim novinama Grada
Cazin.
Broj: 01/GN-11-11048/22
Cazin; 09.09.2022 godine
GRADONAČELNIK
mr. Nermin Ogrešević
…………………………………………………...
812. Na osnovu člana 14. Statuta Grada Cazin (
Službene novine Grada Cazin broj: 04/21), a u
skladu sa članom 11.Pravilnika o dodjeli
finansijsko-materijalne pomoći iz stavke
“Kapitalni grantovi” pomoć u humanitarnim
akcijama izgradnje porodičnih kuća broj: 01/GN-
31-2343/22 od 15.02.2022 godine,Gradonačelnik
Grada Cazin,donosi :
Z A K LJ U Č A K
I.
Odobrava se prenos novčanih sredstava EMIR
(Nurija) MACANOVIĆ rođen:
25.02.1976.godine,nastanjen u Cazinu,mjesto
Gornja Koprivna bb, iznos od 2.000,00 KM
/dvijehiljade KM/ sa budžeta Grada Cazin za
2022. godinu, iz kapitalnog granta, “pomoć u
humanitarnim akcijama izgradnje porodičnih
kuća”.
Sredstva isplatiti na račun broj:
1327300000000566 kod NLB banke, poslovnica
Cazin.
II.
O zakonitom izvršenju ovog zaključka starat će se
Služba za finansije, računovodstvo i trezor.
III.
Ovaj Zaključak stupa na snagu danom donošenja
i objavit će se u Službenim novinama Grada
Cazin.
Broj: 01/GN-11-7115/22
Cazin; 30.08.2022 godine
GRADONAČELNIK
mr. Nermin Ogrešević
…………………………………………………...
30.09.2022 Službene novine Grada Cazin br 9/22 S t r a n i c a | 14
813.Na osnovu člana 14. Statuta Grada Cazin (
Službene novine Grada Cazin broj: 04/21), a u
skladu sa članom 11.Pravilnika o dodjeli
finansijsko-materijalne pomoći iz stavke
“Kapitalni grantovi” pomoć u humanitarnim
akcijama izgradnje porodičnih kuća broj: 01/GN-
31-2343/22 od 15.02.2022 godine,Gradonačelnik
Grada Cazin,donosi :
Z A K LJ U Č A K
I.
Odobrava se prenos novčanih sredstava Sead
(Suljo) Osmančević rođen:
14.05.1962.godine,nastanjen u Cazinu,mjesto
Pjanići bb, iznos od 500,00 KM /pestotina KM/ sa
budžeta Grada Cazin za 2022. godinu, iz
kapitalnog granta, “pomoć u humanitarnim
akcijama izgradnje porodičnih kuća”.
Sredstva isplatiti na račun broj:
1613000066477744 kod Raiffesen banke,
poslovnica Cazin.
II.
O zakonitom izvršenju ovog zaključka starat će se
Služba za finansije, računovodstvo i trezor.
III.
Ovaj Zaključak stupa na snagu danom donošenja
i objavit će se u Službenim novinama Grada
Cazin.
Broj: 01/GN-11-10637/22
Cazin; 01.09.2022 godine
GRADONAČELNIK
mr. Nermin Ogrešević
…………………………………………………...
814. Na osnovu člana 14. Statuta Grada Cazin (
Službene novine Grada Cazin broj: 04/21), a u
skladu sa članom 11.Pravilnika o dodjeli
finansijsko-materijalne pomoći iz stavke
“Kapitalni grantovi” pomoć u humanitarnim
akcijama izgradnje porodičnih kuća broj: 01/GN-
31-2343/22 od 15.02.2022 godine,Gradonačelnik
Grada Cazin,donosi :
Z A K LJ U Č A K
I.
Odobrava se prenos novčanih sredstava Čović
Rasim rođen: 20.09.1954.godine,nastanjen u
Cazinu,mjesto Ulica Braće Šehida bb, iznos od
2.000,00 KM /dvijehiljade KM/ sa budžeta Grada
Cazin za 2022. godinu, iz kapitalnog granta,
“pomoć u humanitarnim akcijama izgradnje
porodičnih kuća”.
Sredstva isplatiti na račun broj:
1344901001702487 kod ASA Banke, poslovnica
Cazin.
II.
O zakonitom izvršenju ovog zaključka starat će se
Služba za finansije, računovodstvo i trezor.
III.
Ovaj Zaključak stupa na snagu danom donošenja
i objavit će se u Službenim novinama Grada
Cazin.
Broj: 01/GN-11-3822/22
Cazin; 06.09.2022 godine
GRADONAČELNIK
mr. Nermin Ogrešević
…………………………………………………...
30.09.2022 Službene novine Grada Cazin br 9/22 S t r a n i c a | 15
815. Na osnovu člana 14. Statuta Grada Cazin (
Službene novine Grada Cazin broj: 04/21), a u
skladu sa članom 11.Pravilnika o dodjeli
finansijsko-materijalne pomoći iz stavke
“Kapitalni grantovi” pomoć u humanitarnim
akcijama izgradnje porodičnih kuća broj: 01/GN-
31-2343/22 od 15.02.2022 godine,Gradonačelnik
Grada Cazin,donosi :
Z A K LJ U Č A K
I.
Odobrava se prenos novčanih sredstava Esad
(Ajriz) Aljiji rođen: 11.03.1966.godine,nastanjen
u Cazinu,mjesto Gečeti bb, iznos od 3.000,00 KM
/trihiljade KM/ sa budžeta Grada Cazin za 2022.
godinu, iz kapitalnog granta, “pomoć u
humanitarnim akcijama izgradnje porodičnih
kuća”.
Sredstva isplatiti na račun broj:
3385202505134616 kod UniCredit banke,
poslovnica Cazin.
II.
O zakonitom izvršenju ovog zaključka starat će se
Služba za finansije, računovodstvo i trezor.
III.
Ovaj Zaključak stupa na snagu danom donošenja
i objavit će se u Službenim novinama Grada
Cazin.
Broj: 01/GN-11-14620/22
Cazin; 06.09.2022 godine
GRADONAČELNIK
mr. Nermin Ogrešević
…………………………………………………...
816.Na osnovu člana 14. Statuta Grada Cazin (
Službene novine Grada Cazin broj: 04/21), a u
skladu sa članom 11.Pravilnika o dodjeli
finansijsko-materijalne pomoći iz stavke
“Kapitalni grantovi” pomoć u humanitarnim
akcijama izgradnje porodičnih kuća broj: 01/GN-
31-2343/22 od 15.02.2022 godine,Gradonačelnik
Grada Cazin,donosi :
Z A K LJ U Č A K
I.
Odobrava se prenos novčanih sredstava Aldin
(Nazif) Begić rođen:
25.09.1997.godine,nastanjen u Cazinu,mjesto
Miostrah bb, iznos od 4.000,00 KM /četirihiljade
KM/ sa budžeta Grada Cazin za 2022. godinu, iz
kapitalnog granta, “pomoć u humanitarnim
akcijama izgradnje porodičnih kuća”.
Sredstva isplatiti na račun broj:
1982010000000083 kod KIB banke, poslovnica
Cazin.
II.
O zakonitom izvršenju ovog zaključka starat će se
Služba za finansije, računovodstvo i trezor.
III.
Ovaj Zaključak stupa na snagu danom donošenja
i objavit će se u Službenim novinama Grada
Cazin.
Broj: 01/GN-11-1965/22
Cazin; 06.09.2022 godine
GRADONAČELNIK
mr. Nermin Ogrešević
…………………………………………………...
30.09.2022 Službene novine Grada Cazin br 9/22 S t r a n i c a | 16
817. Na osnovu člana 14. Statuta Grada Cazin (
Službene novine Grada Cazin broj: 04/21), a u
skladu sa članom 11.Pravilnika o dodjeli
finansijsko-materijalne pomoći iz stavke
“Kapitalni grantovi” pomoć u humanitarnim
akcijama izgradnje porodičnih kuća broj: 01/GN-
31-2343/22 od 15.02.2022 godine,Gradonačelnik
Grada Cazin,donosi :
Z A K LJ U Č A K
I.
Odobrava se prenos novčanih sredstava Mehmed
(Šaban) Šabić rođen:
18.05.1966.godine,nastanjen u Cazinu,mjesto
Osredak bb, iznos od 3.000,00 KM /trihiljade
KM/ sa budžeta Grada Cazin za 2022. godinu, iz
kapitalnog granta, “pomoć u humanitarnim
akcijama izgradnje porodičnih kuća”.
Sredstva isplatiti na račun broj:
3385202127550476 kod Unicredfit banke,
poslovnica Cazin.
II.
O zakonitom izvršenju ovog zaključka starat će se
Služba za finansije, računovodstvo i trezor.
III.
Ovaj Zaključak stupa na snagu danom donošenja
i objavit će se u Službenim novinama Grada
Cazin.
Broj: 01/GN-11-3080/22
Cazin; 10.08.2022 godine
GRADONAČELNIK
mr. Nermin Ogrešević
…………………………………………………...
818. Rješavajući po zahtjevu „Savez frizera
Bosne i Hercegovine“ broj: 01/GN-11- 10386 /22
od 15.08.2022. godine, a na osnovu Budžeta
Grada Cazin za 2022.godinu, („Službene novine
Grada Cazin“,broj:13/21 i 8/22), Odluke o
izvršenju Budžeta Grada Cazin za 2022.godinu
(„Službene novine Grada Cazin“broj:13/21) i
člana 38. Statuta Grada Cazin („Službene novine
Grada Cazin“ broj: 4/21), Gradonačelnik donosi :
Z A K L J U Č A K
I
Odobrava se prijenos novčanih sredstava „Savezu
frizera Bosne i Hercegovine“ u iznosu od 3000,00
KM ( trihiljade KM ) iz Budžeta Grada Cazin za
2022. godinu iz stavke Tekuće rezerve, a
vezano za finansijsku podršku odlaska na
Svjetsko takmičenje frizera koje će se održati
u periodu od 10.,11. i 12.09.2022.godine u
Parizu Francuska, na ekonomski kod:
614311 –Transferi neprofitnim
organizacijama
II
Sredstva iz tačke I ovog Zaključka izdvajaju se
sa razdjela 01 pozicija 600000 -Tekuća rezerva
za 2022. godinu.
Sredstva uplatiti na Savez frizera BiH račun
broj:338 690 2265927293 otvoren kod UniCredit
Bank, Svrha uplate:Donacija za Svjetsko
takmičenje frizera BiH u Parizu.
III
O zakonitom izvršenju ovog Zaključka starat će
se Služba za finansije, računovodstvo i trezor i
Stručna služba za poslove Gradonačelnika.
Korisnik sredstava dužan je Službi za finansije ,
računovodstvo i trezor dostaviti izvještaj o
utrošku dodjeljenih sredstava u roku od 30
(trideset) dana od dana utroška sredstava.
IV
Zaključak stupa na snagu danom donošenja a ima
se objaviti u „Službenim novinama“ Grada
Cazin.
Broj: 01/GN - 11 – 10386 //22
Cazin; 22. 08. 2022. godine
GRADONAČELNIK
mr. Nermin Ogrešević
…………………………………………………...
30.09.2022 Službene novine Grada Cazin br 9/22 S t r a n i c a | 17
819. Rješavajući po zahtjevu Biciklistički klub
„Cazin“ broj: 01/GN-11- 4809/22 od 20.04.2022.
godine, a na osnovu Budžeta Grada Cazin za
2022.godinu, („Službene novine Grada
Cazin“,broj:13/21 i 8/22), Odluke o izvršenju
Budžeta Grada Cazin za 2022.godinu („Službene
novine Grada Cazin“broj:13/21) i člana 38.
Statuta Grada Cazin („Službene novine Grada
Cazin“ broj: 4/21), Gradonačelnik donosi :
Z A K L J U Č A K
I
Odobrava se prijenos novčanih sredstava
Biciklističkom klubu „Cazin“ u iznosu od
2.267,00 KM ( dvijehiljadedvijestošesdesetsedam
KM ) iz Budžeta Grada Cazin za 2022. godinu iz
stavke Tekuće rezerve, a vezano za nabavku
alpinističke opreme za potrebe korištenja
zipline koja se planira staviti u funkciju
članovima kluba i ostalim građanima, na
ekonomski kod:
614311 –Transferi neprofitnim
organizacijama
II
Sredstva iz tačke I ovog Zaključka izdvajaju se
sa razdjela 01 pozicija 600000 -Tekuća rezerva
za 2022. godinu.
Sredstva uplatiti na račun AQUABALKAN
d.o.o. Donje Polje 42 88400 Konjic
broj:1995300055530706 otvoren kod Sparkasse
Bank sa naznakom za alpinističku opremu.
III
O zakonitom izvršenju ovog Zaključka starat će
se Služba za finansije, računovodstvo i trezor i
Stručna služba za poslove Gradonačelnika.
Korisnik sredstava dužan je Službi za finansije ,
računovodstvo i trezor dostaviti izvještaj o
utrošku dodjeljenih sredstava u roku od 30
(trideset) dana od dana utroška sredstava.
IV
Zaključak stupa na snagu danom donošenja a ima
se objaviti u „Službenim novinama“ Grada
Cazin.
Broj: 01/GN - 11 – 4809/22
Cazin; 02. 09. 2022.godine
GRADONAČELNIK
mr. Nermin Ogrešević
…………………………………………………...
820. Rješavajući po zahtjevu Organizacije RVI
Bužim broj: 01/GN-11- 9062/22 od 05.07.2022.
godine, a na osnovu Budžeta Grada Cazin za
2022.godinu, („Službene novine Grada
Cazin“,broj:13/21 i 8/22), Odluke o izvršenju
Budžeta Grada Cazin za 2022.godinu („Službene
novine Grada Cazin“broj:13/21) i člana 38.
Statuta Grada Cazin („Službene novine Grada
Cazin“ broj: 4/21), Gradonačelnik donosi :
Z A K L J U Č A K
I
Odobrava se prijenos novčanih sredstava
Organizaciji RVI Bužim, u iznosu od 1.000,00
KM ( jednu hiljadu KM ) iz Budžeta Grada Cazin
za 2022. godinu iz stavke Tekuće rezerve, a
vezano za finansijsku pomoć učešća na
manifestaciji „Marš mira Srebrenica
2022“godine, na ekonomski kod:
614311 –Transferi neprofitnim
organizacijama
II
Sredstva iz tačke I ovog Zaključka izdvajaju se
sa razdjela 01 pozicija 600000 -Tekuća rezerva
za 2022. godinu.
Sredstva uplatiti na račun Organizacije RVI
Bužim broj:1984011050008978 otvoren kod KIB
Banka sa naznakom podrška Organizaciji RVI
Bužim.
III
O zakonitom izvršenju ovog Zaključka starat će
se Služba za finansije, računovodstvo i trezor i
Stručna služba za poslove Gradonačelnika.
Korisnik sredstava dužan je Službi za finansije ,
računovodstvo i trezor dostaviti izvještaj o
utrošku dodjeljenih sredstava u roku od 30
(trideset) dana od dana utroška sredstava.
IV
Zaključak stupa na snagu danom donošenja a ima
se objaviti u „Službenim novinama“ Grada
Cazin.
Broj: 01/GN - 11 – 9062//22
Cazin; 01. 09. 2022.godine
GRADONAČELNIK
mr. Nermin Ogrešević
…………………………………………………...
30.09.2022 Službene novine Grada Cazin br 9/22 S t r a n i c a | 18
821. Rješavajući po predmetu „I-Selimović“
d.o.o. iz Cazina broj: 01/GN–11–9224/22 od
30.06.2022. godine, na osnovu Budžeta Grada
Cazina za 2022. godinu („Službene novine Grada
Cazina“, broj: 13/21) i člana 38. Statuta Grada
Cazin (“Službene novine Grada Cazin” broj:
4/21), članovima 6., 7. i 8. Odluke o utvrđivanju
kriterija za korištenje sredstava iz tekuće rezerve
Budžeta Grada Cazina za 2022. godinu broj:
01/GN-11-506/22 od 12.01.2022. godine,
Gradonačelnik donosi:
Z A K L J U Č A K
I
Odobrava se prijenos novčanih sredstava
izvođaču radova „I-Selimović“ d.o.o. Cazin, u
iznosu od 65,47 (šezdesetpet KM i 47/100) iz
Budžeta Grada Cazina za 2022. godinu i to iz
stavke Tekuća rezerva, vezano za uplatu po
računu broj 22-300-000172, na ekonomski kod:
614311 – Transferi neprofitnim
organizacijama.
II
Sredstva iz tačke I. ovog Zaključka izdvajaju se
sa razdjela 01, pozicija 600000 - "Tekuća rezerva
za 2022. godinu.
Sredstva prebaciti na račun „I-Selimović“ d.o.o.
Cazin broj: 141-476-53200121-18, ID broj:
4263112090008, svrha uplate: Uplata po računu
broj: 22-300-000172.
III
O zakonitom izvršenju ovog Zaključka starat će
se Služba za finansije, računovodstvo i trezor i
Stručna služba za poslove Gradonačelnika.
IV
Zaključak stupa na snagu danom donošenja a ima
se objaviti u „Službenim novinama“ Grada
Cazin.
Broj: 01/GN – 11 – 9224 /22
Cazin, 30.06.2022. godine
GRADONAČELNIK
mr. Nermin Ogrešević
…………………………………………………...
822. Rješavajući po zahtjevu Perviz Amira iz
Cazina broj: 01/GN- 11-3311/22 od 08.03.2022.
godine, na osnovu Budžeta Grada Cazina za 2022.
godinu („Službene novine Grada Cazina“, broj:
13/21) i člana 38. Statuta Grada Cazin (“Službene
novine Grada Cazin” broj: 4/21), Gradonačelnik
donosi
Z A K L J U Č A K
I
Odobrava se prijenos novčanih sredstava Perviz
Aidi iz Cazina, u iznosu od 700,00 KM
(sedamstotina KM) iz Budžeta Grada Cazina za
2022. godinu i to iz stavke Tekuća rezerva,
vezano za finansiranje troškova školovanja djece,
na ekonomski kod:
614239 – Ostali transferi pojedincima.
II
Sredstva iz tačke I. ovog Zaključka izdvajaju se
sa razdjela 01, pozicija 600000 - "Tekuća
rezerva“ za 2022. godinu.
Sredstva prebaciti na ime Perviz Aida, račun
broj: 141-476-13102804-38 otvoren kod BBI
banke d.d., Poslovnica Cazin.
III
O zakonitom izvršenju ovog Zaključka starat će
se Služba za finansije, računovodstvo i trezor i
Stručna služba za poslove Gradonačelnika.
Korisnik sredstava dužan je Službi za finansije,
računovodstvo i trezor dostaviti izvještaj o
utrošku dodjeljenih sredstava u roku od 30
(trideset) dana od dana utroška sredstava.
IV
Zaključak stupa na snagu danom donošenja a ima
se objaviti u „Službenim novinama“ Grada
Cazin.
Broj: 01/GN – 11 -- 3311/22
Cazin, 27.06.2022. godine
GRADONAČELNIK
mr. Nermin Ogrešević
…………………………………………………...
30.09.2022 Službene novine Grada Cazin br 9/22 S t r a n i c a | 19
823. Rješavajući po zahtjevu podnosioca
Udruženje mladih „Polje“ Cazin broj: 01/GN-
11-9146/22 od 07.07.2022. godine, na osnovu
Budžeta Grada Cazina za 2022. godinu
(„Službene novine Grada Cazina“, broj: 13/21 i
8/22), Odluke o izvršenju Budžeta Grada Cazina
za 2022. godinu („Službene novine Grada
Cazina“, broj: 13/21) i člana 38. Statuta Grada
Cazin (“Službene novine Grada Cazina”, broj:
4/21), Gradonačelnik donosi:
Z A K L J U Č A K
I
Odobrava se prijenos novčanih sredstava
Udruženju mladih „Polje“ Cazin, u iznosu od
1.500,00 KM (hiljadupetstotina KM i 00/100) iz
Budžeta Grada Cazina za 2022. godinu i to iz
stavke Tekuća rezerva, a vezano za sufinansiranje
troškova organizacije malonogometnog turnira
„Polje 2022“, na ekonomski kod:
614311 – Transferi neprofitnim
organizacijama.
II
Sredstva iz tačke I. ovog Zaključka izdvajaju se
sa razdjela 01, pozicija 600000 - Tekuća rezerva
za 2022. godinu.
Sredstva se imaju uplatiti primaocu Udruženje
mladih „Polje“ Cazin ID broj: 4263884220004,
na račun broj: 161-000-02861500-11 otvoren kod
Raiffeisen Bank d.d., svrha uplate: Sufinansiranje
troškova malonogometnog turnira „Polje 2022“.
III
O zakonitom izvršenju ovog Zaključka starat će
se Služba za finansije, računovodstvo i trezor i
Stručna služba za poslove Gradonačelnika.
Korisnik sredstava dužan je Službi za finansije,
računovodstvo i trezor dostaviti izvještaj o
utrošku dodjeljenih sredstava u roku od 30
(trideset) dana od dana utroška sredstava.
IV
Zaključak stupa na snagu danom donošenja a ima
se objaviti u „Službenim novinama“ Grada
Cazina.
Broj: 01/GN-11-9146/22
Cazin, 29.08.2022. godine
GRADONAČELNIK
mr. Nermin Ogrešević
…………………………………………………...
824. Na osnovu zahtjeva Medžlisa IZ Cazin –
Izvršni odbor, broj: 01-03-1-78/22 od
11.05.2022.godine, člana 38. Statuta Grada
Cazina (“Službene novine Grada Cazina” broj:
4/21), a u skladu sa odredbama Pravilnika o
raspodjeli „Sredstva za finansiranje projekata i
izgradnju, rekonstrukciju i opremanje društveno
korisnih objekata“ za 2022. godinu broj: 01/GN-
11-1117/22 od 24. februara 2022. godine,
Gradonačelnik, donosi
Z A K L J U Č A K
Odobrava se prijenos novčanih sredstava
Medžlis IZ Cazin – Izvršni odbor u iznosu od
2.000,00 KM (dvijehiljade i 00/100 KM) iz
stavke „Sredstva za finansiranje projekata i
izgradnju, rekonstrukciju i opremanje društveno
korisnih objekata“ za financijsku pomoć za
realizaciju projekta nabavke stolarije za pomoćni
objekat u džematu Šturlićka Platnica.
II
Sredstva prebaciti na račun u skladu sa
ispostavljenom fakturom odabranog izvođača
radova SD Džaja-plast nakon potvrde od
nadzornog organa o dobro izvršenim poslovima.
III
O zakonitom izvršenju ovog Zaključka starat će
se Služba za finansije, računovodstvo i trezor i
Medžlis IZ Cazin – Izvršni odbor.
Sredstva za nabavljene robe će biti isplaćena
nakon dostavljanja ovjerenog računa/otpremnice
od strane nadzora ili tehničke službe JU
Komunalno stambeni fond Cazin kojim se
dokazuje da su navedene robe nabavljene.
Korisnik sredstava iz člana I ovog Zaključka
dužan je utrošak sredstava vršiti u skladu sa
Zakonom o javnim nabavkama BiH i dostaviti
Izvještaj o namjenskom utrošku sredstava Službi
za finansije, računovodstvo i trezor.
IV
Zaključak stupa na snagu danom donošenja a ima
se objaviti u „Službenim novinama“ Grada
Cazin.
Broj: 01/GN- 11-7402/22
Cazin, 27.07.2022. godine
GRADONAČELNIK
mr. Nermin Ogrešević
…………………………………………………...
30.09.2022 Službene novine Grada Cazin br 9/22 S t r a n i c a | 20
825. Na osnovu zahtjeva Medžlisa IZ Cazin –
Izvršni odbor, broj: 01-03-1-60/2020 od
02.02.2022.godine, člana 38. Statuta Grada
Cazina (“Službene novine Grada Cazina” broj:
4/21), a u skladu sa odredbama Pravilnika o
raspodjeli „Sredstva za finansiranje projekata i
izgradnju, rekonstrukciju i opremanje društveno
korisnih objekata“ za 2022. godinu broj: 01/GN-
11-1117/22 od 24. februara 2022. godine,
Gradonačelnik, donosi
Z A K L J U Č A K
Odobrava se prijenos novčanih sredstava
Medžlis IZ Cazin – Izvršni odbor u iznosu od
7.000,00 KM (sedamhiljada i 00/100 KM) iz
stavke „Sredstva za finansiranje projekata i
izgradnju, rekonstrukciju i opremanje društveno
korisnih objekata“ za financijsku pomoć za
realizaciju projekta nabavke stolarije za staru
džamiju u Stijeni.
II
Sredstva prebaciti na račun u skladu sa
ispostavljenom fakturom odabranog izvođača
radova nakon potvrde od nadzornog organa o
dobro izvršenim poslovima.
III
O zakonitom izvršenju ovog Zaključka starat će
se Služba za finansije, računovodstvo i trezor i
Medžlis IZ Cazin – Izvršni odbor.
Sredstva za nabavljene robe će biti isplaćena
nakon dostavljanja ovjerenog računa/otpremnice
od strane nadzora ili tehničke službe JU
Komunalno stambeni fond Cazin kojim se
dokazuje da su navedene robe nabavljene.
Korisnik sredstava iz člana I ovog Zaključka
dužan je utrošak sredstava vršiti u skladu sa
Zakonom o javnim nabavkama BiH i dostaviti
Izvještaj o namjenskom utrošku sredstava Službi
za finansije, računovodstvo i trezor.
IV
Zaključak stupa na snagu danom donošenja a ima
se objaviti u „Službenim novinama“ Grada
Cazin.
Broj: 01/GN- 11-1858/22
Cazin, 13.06.2022. godine
GRADONAČELNIK
mr. Nermin Ogrešević
…………………………………………………...
826. Na osnovu zahtjeva Medžlisa IZ Cazin –
Izvršni odbor, broj: 01-03-1-74-2/2021 od
12.07.2021.godine, člana 38. Statuta Grada
Cazina (“Službene novine Grada Cazina” broj:
4/21), a u skladu sa odredbama Pravilnika o
raspodjeli „Sredstva za finansiranje projekata i
izgradnju, rekonstrukciju i opremanje društveno
korisnih objekata“ za 2022. godinu broj: 01/GN-
11-1117/22 od 24. februara 2022. godine,
Gradonačelnik, donosi
Z A K L J U Č A K
Odobrava se prijenos novčanih sredstava
Medžlis IZ Cazin – Izvršni odbor u iznosu od
23.402,92 KM (dvadesettrihiljadečetiristodvije i
92/100 KM) iz stavke „Sredstva za finansiranje
projekata i izgradnju, rekonstrukciju i opremanje
društveno korisnih objekata“ za financijsku
pomoć za realizaciju projekta nabavke radova i
ugradnje ograde za uređenje džematskog mezarja
u džematu Polje.
II
Sredstva prebaciti na račun u skladu sa
ispostavljenom fakturom odabranog izvođača
radova Kovex doo Cazin nakon potvrde od
nadzornog organa o dobro izvršenim poslovima.
III
O zakonitom izvršenju ovog Zaključka starat će
se Služba za finansije, računovodstvo i trezor i
Medžlis IZ Cazin – Izvršni odbor.
Sredstva za nabavljene robe će biti isplaćena
nakon dostavljanja ovjerenog računa/otpremnice
od strane nadzora ili tehničke službe JU
Komunalno stambeni fond Cazin kojim se
dokazuje da su navedene robe nabavljene.
Korisnik sredstava iz člana I ovog Zaključka
dužan je utrošak sredstava vršiti u skladu sa
Zakonom o javnim nabavkama BiH i dostaviti
Izvještaj o namjenskom utrošku sredstava Službi
za finansije, računovodstvo i trezor.
IV
Zaključak stupa na snagu danom donošenja a ima
se objaviti u „Službenim novinama“ Grada
Cazin.
Broj: 01/GN- 11-9338/21
Cazin, 26.07.2022. godine
GRADONAČELNIK
mr. Nermin Ogrešević
…………………………………………………...
30.09.2022 Službene novine Grada Cazin br 9/22 S t r a n i c a | 21
827. Na osnovu člana 14. Statuta grada Cazin (
Službene novine grada Cazin broj:4/21), a u
skladu sa odredbama člana 6. stav 2. Pravilnika o
finasiranju kulturnih i sportskih manifestacija (
Službene novine grada Cazin broj:2/22),
Gradonačelnik, d o n o s i :
Z A K LJ U Č A K
I
Odobrava se prenos novčanih sredstava Obrtu
“MEGA-IN” Bihać u iznosu od
4.977,50/četirihiljadedevstotinasedamdesetseda
m, 50 KM, račun broj: 9 od 26.05.2022. godine /
sa budžeta grada Cazin za 2022.godinu, iz
tekućeg granta, “kulturne i sportske
manifestacije”,sa naznakom za sufinasiranje
organizacije državnog prvestva frizera i
kozmetičara.
II
O zakonitom izvršenju ovog zaključka starat će
Služba za finasije, računovodstvo i trezor.
III
Ovaj Zaključak stupa na snagu danom objave u
Službenim novinama Grada Cazin.
Broj: 01/GN-11-4517/2022
Cazin; 27.05.2022. godine
GRADONAČELNIK
mr. Nermin Ogrešević
…………………………………………………...
828. Rješavajući po zahtjevu JU “Komunalno –
stambeni fond” Cazin, broj: 03-11-1496/22 od
06.07.2022. godine, a na osnovu člana 38. Statuta
Grada Cazin (“Službene novine Grada Cazin”
broj: 4/21), Gradonačelnik donosi:
Z A K LJ U Č A K
I
Odobrava se prenos novčanih namjenskih
sredstava JU “Komunalno – stambeni fond”
Cazin sa Budžeta Grada Cazina u iznosu od
20.000,00 KM (dvadesethiljada KM) i to sa
ekonomskog koda 391192 - razgraničeni prihodi
za namjenska sredstva – 001 – Sredstva zaštite i
spašavanja, i iznosu od 42.750,00
KM(četrdesetdvijehiljadesedamstotinapedeset
KM), i to sa ekonomskog koda 391194 -
razgraničeni ostali prihodi– 003 – Sredstva
Kantonalne uprave civilne zaštite a u svrhu
finansiranja projekta sanacija klizišta „Dizdarević
I“ , Mz Šturlić.
Sredstva prebaciti na podračun JU “Komunalno –
stambeni fond” Cazin.
Zadužuje se Služba za finansije, računovodstvo i
trezor da izvrši prenos sredstava u iznosu od
20.000,00 KM sa ekonomskog koda 391192 -
razgraničeni prihodi za namjenska sredstva – 001
– Sredstva zaštite i spašavanja na ekonomski kod
722580 - Posebna naknada za zaštitu od prirodnih
i drugih nepogoda i iznos 42.750,00 KM sa
ekonomskog koda 391194 - razgraničeni ostali
prihodi– 003 – Sredstva Kantonalne uprave
civilne zaštite na ekonomski kod 732114 –
Primljeni grantovi od kantona.
II
O zakonitom izvršenju ovog zaključka starat će se
Služba za finansije, računovodstvo i trezor i JU
“Komunalno – stambeni fond” Cazin.
III
Korisnik sredstava dužan je Službi za finansije,
računovodstvo i trezor dostaviti Izvještaj o
utrošku dodjeljenih sredstava u roku od 30
(trideset) dana od dana doznačavanja sredstava.
Zaključak stupa na snagu danom donošenja i ima
se objaviti u „Službenim novinama Grada
Cazina“.
Broj: 01/GN-11-9168/22
Datum, 12.07.2022. godine
GRADONAČELNIK
mr. Nermin Ogrešević
…………………………………………………...
30.09.2022 Službene novine Grada Cazin br 9/22 S t r a n i c a | 22
829. Rješavajući po zahtjevu Službe za privredu i
razvoj Grada Cazin, broj: 06-11-7045/22, od
04.07.2022. godine, na osnovu člana 10. i član 39.
stav 1. Odluke o izvršavanju budžeta grada
Cazina za 2022. godinu („Službene novine grada
Cazina broj 13/21) člana 38. Statuta Grada Cazina
(“Službene novine Grada Cazin” broj: 4/21),
Gradonačelnik donosi:
Z A K LJ U Č A K
I
Odobrava se prenos novčanih sredstava JKP
„Vodovod“ doo Cazin sa Budžeta grada Cazina u
iznosu od 40.000,00 KM (četrdesethiljada KM)
i to iz stavke – Subvencije javnim preduzećima
– 614411- JKP „Vodovod“ doo Cazin –
Filterska stanica Ljubijankići-sredstva vodnih
naknada a u svrhu finansiranja troškova nabavke
i ugradnje opreme za tehnološko i hidromašinsko
opremanje filterske stanice izvorišta
Ljubijankići“.
Sredstva prebaciti na račun JKP „Vodovod“ doo
Cazin broj: 1610350006890049 otvoren kod
Raiffeisen bank dd.
II
O zakonitom izvršenju ovog zaključka starat će se
Služba za finansije, računovodstvo i trezor i JKP
„Vodovod“ doo Cazin.
III
Korisnik sredstava dužan je Službi za finansije,
računovodstvo i trezor dostaviti Izvještaj o
utrošku dodjeljenih sredstava u roku od 30
(trideset) dana od dana doznačavanja sredstava.
Zaključak stupa na snagu danom donošenja i ima
se objaviti u Službenim novinama grada Cazina.
Broj: 01/GN-11-7045/22
Datum, 29. 06. 2022. godine
GRADONAČELNIK
mr. Nermin Ogrešević
…………………………………………………...
830. Rješavajući po zahtjevu Službe za privredu i
razvoj Grada Cazin, broj: 06-11-7045/22, od
24.06.2022. godine, na osnovu člana 10. i član 39.
stav 1. Odluke o izvršavanju budžeta grada
Cazina za 2022. godinu („Službene novine grada
Cazina broj 13/21) člana 38. Statuta Grada Cazina
(“Službene novine Grada Cazin” broj: 4/21),
Gradonačelnik donosi:
Z A K LJ U Č A K
I
Odobrava se prenos novčanih sredstava JKP
„Vodovod“ doo Cazin sa Budžeta grada Cazina u
iznosu od 100.000,00 KM (stotinuhiljada KM)
i to iz stavke – Subvencije javnim preduzećima
– 614411- JKP „Vodovod“ doo Cazin –
Filterska stanica Ljubijankići-sredstva vodnih
naknada a u svrhu finansiranja troškova nabavke
i ugradnje opreme za tehnološko i hidromašinsko
opremanje filterske stanice izvorišta
Ljubijankići“.
Sredstva prebaciti na račun JKP „Vodovod“ doo
Cazin broj: 1610350006890049 otvoren kod
Raiffeisen bank dd.
II
O zakonitom izvršenju ovog zaključka starat će se
Služba za finansije, računovodstvo i trezor i JKP
„Vodovod“ doo Cazin.
III
Korisnik sredstava dužan je Službi za finansije,
računovodstvo i trezor dostaviti Izvještaj o
utrošku dodjeljenih sredstava u roku od 30
(trideset) dana od dana doznačavanja sredstava.
Zaključak stupa na snagu danom donošenja i ima
se objaviti u Službenim novinama grada Cazina.
Broj: 01/GN-11-7045/22
Datum, 29. 06. 2022. godine
GRADONAČELNIK
mr. Nermin Ogrešević
…………………………………………………...
30.09.2022 Službene novine Grada Cazin br 9/22 S t r a n i c a | 23
831. Rješavajući po Sporazumu o uređenju
međusobnih odnosa i sufinansiranju projekta
izgradnje elektroenergetskih objekata za
priključenje deponije “Medžre Vlaški Do” na
sistem snabdijevanja električnom energijom,
broj: 01/GN-04-8465/22, od 09.06.2022. godine,
na osnovu člana 10. i član 39. stav 1. Odluke o
izvršavanju budžeta grada Cazina za 2022. godinu
(„Službene novine grada Cazina broj 13/21) člana
38. Statuta Grada Cazina (“Službene novine
Grada Cazin” broj: 4/21), Gradonačelnik donosi:
Z A K LJ U Č A K
I
Odobrava se prenos novčanih sredstava JKP
„Čistoća“ doo Cazin sa Budžeta Grada Cazina u
iznosu od 16.173,65 KM
(šesnaesthiljadajednustotinusedamdesettri
KM i 65/100 KM) i to iz stavke – Subvencije
javnim preduzećima – JKP „Čistoća“ doo - za
održavanje deponije a u svrhu finansiranja
troškova održavanja deponije „Medžre Vlaški
Do“.
Sredstva prebaciti na račun JKP „Čistoća“ doo
Cazin.
II
O zakonitom izvršenju ovog zaključka starat će se
Služba za finansije, računovodstvo i trezor i JKP
„Čistoća“ doo Cazin.
III
Korisnik sredstava dužan je Službi za finansije,
računovodstvo i trezor dostaviti izvještaj o
utrošku dodjeljenih sredstava u roku od 30
(trideset) dana od dana doznačavanja sredstava.
Zaključak stupa na snagu danom donošenja i ima
se objaviti u Službenim novinama grada Cazina.
Broj: 01/GN-11- 8465/22
Datum, 08. 07. 2022. godine
GRADONAČELNIK
mr. Nermin Ogrešević
…………………………………………………...
832. Rješavajući po zahtjevu JKP “Čistoća” doo
Cazin, broj: 02-11-9163//2022 od 07. 07. 2022.
godine, a na osnovu člana 10. i član 39. stav 1.
Odluke o izvršavanju budžeta grada Cazina za
2022. godinu („Službene novine grada Cazina
broj 13/21) člana 38. Statuta Grada Cazina
(“Službene novine Grada Cazin” broj: 4/21),
Gradonačelnik donosi:
Z A K LJ U Č A K
I
Odobrava se prenos novčanih sredstava JKP
„Čistoća“ doo Cazin sa Budžeta grada Cazina u
iznosu od 25.000,00 KM (dvadesetpethiljada
KM) i to iz stavke – Subvencije javnim
preduzećima – JKP „Čistoća“ doo – akcija
„Mjesec čistoće“ a u svrhu finansiranja troškova
aktivnosti povodom „Mjeseca čistoće“.
Sredstva prebaciti na račun JKP „Čistoća“ doo
Cazin broj: 1610350006920022 otvoren kod
Raiffeisen bank dd.
II
O zakonitom izvršenju ovog zaključka starat će se
Služba za finansije, računovodstvo i trezor i JKP
„Čistoća“ doo Cazin.
III
Korisnik sredstava dužan je Službi za finansije,
računovodstvo i trezor dostaviti izvještaj o
utrošku dodijeljenih sredstava u roku od 30
(trideset) dana od dana doznačavanja sredstava.
Zaključak stupa na snagu danom donošenja i ima
se objaviti u Službenim novinama Grada Cazina.
Broj: 01/GN-11-9163/22
Datum, 15. 07. 2022. godine
GRADONAČELNIK
mr. Nermin Ogrešević
…………………………………………………...
30.09.2022 Službene novine Grada Cazin br 9/22 S t r a n i c a | 24
833. Rješavajući po zahtjevu JU “Komunalno-
stambeni fond” Cazin, broj: 03-11-2162/22 od
02.09.2022. godine, a na osnovu člana 38. Statuta
Grada Cazin (“Službene novine Grada Cazin”
broj: 4/21), Gradonačelnik donosi:
Z A K LJ U Č A K
I
Odobrava se prenos novčanih namjenskih
sredstava JU “Komunalno – stambeni fond”
Cazin sa Budžeta Grada Cazina u iznosu od
40.000,00 KM (četrdesethiljada KM ) i to sa
ekonomskog koda 391193-razgraničeni prihodi
od donacija, a u svrhu finansiranja projekta
rekonstrukcije puta “Liskovac-Beganovići-
Krivaja“ MZ Liskovac.
Sredstva prebaciti na podračun JU “Komunalno –
stambeni fond” Cazin.
Zadužuje se Služba za finansije, računovodstvo i
trezor da izvrši prenos sredstava u iznosu od
40.0000,00 KM sa razgraničenih prihoda od
donacija na ekonomski kod 742213 – Kapitalni
grantovi od pojedinaca.
II
O zakonitom izvršenju ovog zaključka starat će se
Služba za finansije, računovodstvo i trezor i JU
“Komunalno – stambeni fond” Cazin.
III
Korisnik sredstava dužan je Službi za finansije,
računovodstvo i trezor dostaviti Izvještaj o
utrošku dodjeljenih sredstava u roku od 30
(trideset) dana od dana doznačavanja sredstava.
Zaključak stupa na snagu danom donošenja i ima
se objaviti u „Službenim novinama Grada
Cazina“.
Broj: 01/GN-11-10993/22
Datum, 06.09.2022. godine
GRADONAČELNIK
mr. Nermin Ogrešević
…………………………………………………...
834. Rješavajući po zahtjevu JU “Komunalno –
stambeni fond” Cazin, broj: 03-11-984-1/20 od
09.08.2022. godine, a na osnovu člana 38. Statuta
Grada Cazin (“Službene novine Grada Cazin”
broj: 4/21), Gradonačelnik donosi:
Z A K LJ U Č A K
I
Odobrava se prenos novčanih namjenskih
sredstava JU “Komunalno – stambeni fond”
Cazin sa Budžeta Grada Cazina u iznosu od
35.463,50 KM (tridesetpethiljada
četirstotinešezdesettri KM i pedeset kf) i to sa
ekonomskog koda 391193-razgraničeni prihodi
od donacija, a u svrhu rekonstrukcije puta
„Tahirovići 2“ MZ Skokovi.
Sredstva prebaciti na podračun JU “Komunalno –
stambeni fond” Cazin.
Zadužuje se Služba za finansije, računovodstvo i
trezor da izvrši prenos sredstava u iznosu od
35.463,50 KM sa razgraničenih prihoda od
donacija na ekonomski kod 742213 – Kapitalni
transferi od pojedinaca.
II
O zakonitom izvršenju ovog zaključka starat će se
Služba za finansije, računovodstvo i trezor i JU
“Komunalno – stambeni fond” Cazin.
III
Korisnik sredstava dužan je Službi za finansije,
računovodstvo i trezor dostaviti Izvještaj o
utrošku dodjeljenih sredstava u roku od 30
(trideset) dana od dana doznačavanja sredstava.
Zaključak stupa na snagu danom donošenja i ima
se objaviti u „Službenim novinama Grada
Cazina“.
Broj: 01/GN-11-10217/22
Datum, 16.08.2022. godine
GRADONAČELNIK
mr. Nermin Ogrešević
…………………………………………………...
30.09.2022 Službene novine Grada Cazin br 9/22 S t r a n i c a | 25
835. Rješavajući po zahtjevu JU “Komunalno –
stambeni fond” Cazin, broj: 03-11-984-1/20 od
09.08.2022. godine, a na osnovu člana 38. Statuta
Grada Cazin (“Službene novine Grada Cazin”
broj: 4/21), Gradonačelnik donosi:
Z A K LJ U Č A K
I
Odobrava se prenos novčanih namjenskih
sredstava JU “Komunalno – stambeni fond”
Cazin sa Budžeta Grada Cazina u iznosu od
85.568,57 KM (osamdesetpethiljada
petstotinašezdesetosam KM i pedestsedam kf)
i to sa ekonomskog koda 391194-razgraničeni
ostali prihodi, a u svrhu rekonstrukcije puta
„Tahirovići 2“ MZ Skokovi.
Sredstva prebaciti na podračun JU “Komunalno –
stambeni fond” Cazin.
Zadužuje se Služba za finansije, računovodstvo i
trezor da izvrši prenos sredstava u iznosu od
85.568,57 KM sa razgraničenih ostalih prihoda na
ekonomski kod 732112 – Primljeni grantovi od
Federacije.
II
O zakonitom izvršenju ovog zaključka starat će se
Služba za finansije, računovodstvo i trezor i JU
“Komunalno – stambeni fond” Cazin.
III
Korisnik sredstava dužan je Službi za finansije,
računovodstvo i trezor dostaviti Izvještaj o
utrošku dodjeljenih sredstava u roku od 30
(trideset) dana od dana doznačavanja sredstava.
Zaključak stupa na snagu danom donošenja i ima
se objaviti u „Službenim novinama Grada
Cazina“.
Broj: 01/GN-11-10217/22
Datum, 16.08.2022. godine
GRADONAČELNIK
mr. Nermin Ogrešević
…………………………………………………...
836. Na osnovu zahtjeva JU OŠ Šturlić broj: 02-
11-9283/22 od 13. 07. 2022. godine, člana 38.
Statuta Grada Cazina (“Službene novine Grada
Cazina” broj: 4/21), a u skladu sa odredbama
Pravilnika o raspodijeli „Sredstva za finansiranje
projekata i izgradnju, rekonstrukciju i opremanje
društveno korisnih objekata“ za 2022. godinu
broj: 01/GN-11-1117/22 od 24. januara 2022.
godine, Gradonačelnik donosi:
Z A K L J U Č A K
I
Odobrava se prijenos novčanih sredstava JU OŠ
Šturlić u iznosu od 39.630,66 KM
(tridesetdevethiljadašeststotinatrideset i 66/100
KM) iz stavke „Sredstva za finansiranje projekata
i izgradnju, rekonstrukciju i opremanje društveno
korisnih objekata“ za finansijsku pomoć za
realizaciju projekta sanacija tribina školskog
igrališta, te pristupnog puta i dvorišta JU OŠ
Šturlić.
II
Sredstva prebaciti na račun Budžeta USK-a broj:
3380002210005877 otvoren kod Unicredit bank
dd; Vrsta prihoda: 722751; Budžetska
organizacija: 1803026; Šifra općine: 003;
III
O zakonitom izvršenju ovog Zaključka starat će
se Služba za finansije, računovodstvo i trezor i JU
OŠ Šturlić.
Korisnik sredstava iz člana I ovog Zaključka
dužan je utrošak sredstava vršiti u skladu sa
Zakonom o javnim nabavkama BiH i dostaviti
Izvještaj o namjenskom utrošku sredstava Gradu
Cazin (Službi za finansije, računovodstvo i
trezor).
IV
Zaključak stupa na snagu danom donošenja a ima
se objaviti u „Službenim novinama“ Grada
Cazin.
Broj: 01/GN - 11 – 9283/22
Cazin; 30.08. 2022. godine
GRADONAČELNIK
mr. Nermin Ogrešević
…………………………………………………...
30.09.2022 Službene novine Grada Cazin br 9/22 S t r a n i c a | 26
837. Na osnovu zahtjeva JU OŠ „Ostrožac“ broj:
610-83/22 od 14. 02. 2022. godine, člana 38.
Statuta Grada Cazina (“Službene novine Grada
Cazina” broj: 4/21), a u skladu sa odredbama
Pravilnika o raspodjeli „Sredstva za finansiranje
projekata i izgradnju, rekonstrukciju i opremanje
društveno korisnih objekata“ za 2022. godinu
broj: 01/GN-11-1117/22 od 24. februara 2022.
godine, Gradonačelnik donosi
Z A K L J U Č A K
I
Odobrava se prijenos novčanih sredstava JU OŠ
„Ostrožac“ u iznosu od 2.520,00 KM
(dvijehiljadepetstotinadvadeset KM), iz stavke
„Sredstva za finansiranje projekata i izgradnju,
rekonstrukciju i opremanje društveno korisnih
objekata“ za finansijsku pomoć za plaćanje
vodovodnog priključka DN 80-hidrantska mreža
JU OŠ „Ostrožac“ za područnu školu Majetići.
(Plaćanje 50% računa broj: 611610-1121-000147
JKP „Vodovod“ doo).
II
Sredstva prebaciti na račun Budžeta USK broj:
3380002210005877 otvoren kod Unicredit bank
dd; Vrsta prihoda: 722751; Budžetska
organizacija: 1803023; Šifra općine: 019.
III
O zakonitom izvršenju ovog Zaključka starat će
se Služba za finansije, računovodstvo i trezor i JU
OŠ „Ostrožac“.
Korisnik sredstava iz člana I ovog Zaključka
dužan je Službi za finansije, računovodstvo i
trezor dostaviti Izvještaj o namjenskom utrošku
sredstava u roku od 30 (trideset) dana od dana
utroška sredstava.
IV
Zaključak stupa na snagu danom donošenja a ima
se objaviti u „Službenim novinama“ Grada
Cazin.
Broj: 01/GN - 11 – 2440/22
Cazin; 21. 02. 2022. godine
GRADONAČELNIK
mr. Nermin Ogrešević
…………………………………………………...
838. Na osnovu zahtjeva MZ Ostrožac broj:
01/GN-11-4750/22 od 04.04.2022. godine, člana
38. Statuta Grada Cazina (“Službene novine
Grada Cazina” broj: 4/21), a u skladu sa
odredbama Pravilnika o raspodjeli „Sredstva za
finansiranje projekata i izgradnju, rekonstrukciju
i opremanje društveno korisnih objekata“ za
2022. godinu broj: 01/GN-11-1117/22 od 24.
februara 2022. godine Gradonačelnik donosi
Z A K L J U Č A K
I
Odobrava se prijenos novčanih sredstava MZ
Ostrožac u iznosu od 6.930,00 KM
(šesthiljadadevetstotinatrideset KM) iz stavke
„Sredstva za finansiranje projekata i izgradnju,
rekonstrukciju i opremanje društveno korisnih
objekata“ za finansijsku pomoć za realizaciju
projekta nabavka materijala za izradu fitnes
sprava u MZ Ostrožac.
II
O zakonitom izvršenju ovog Zaključka starat će
se Služba za finansije, računovodstvo i trezor i
MZ Ostrožac.
Sredstva za nabavljene robe će biti isplaćena
nakon dostavljanja ovjerenog računa/otpremnice
od strane nadzora ili tehničke službe JU
Komunalno stambeni fond Cazin kojim se
dokazuje da su navedene robe nabavljene.
Korisnik sredstava iz člana I ovog Zaključka
dužan je utrošak sredstava vršiti u skladu sa
Zakonom o javnim nabavkama BiH i dostaviti
Izvještaj o namjenskom utrošku sredstava Službi
za finansije, računovodstvo i trezor.
III
Zaključak stupa na snagu danom donošenja a ima
se objaviti u „Službenim novinama“ Grada
Cazin.
Broj: 01/GN- 11-4750/22
Cazin, 05. 04. 2022. godine
GRADONAČELNIK
mr. Nermin Ogrešević
…………………………………………………...
30.09.2022 Službene novine Grada Cazin br 9/22 S t r a n i c a | 27
839. Rješavajući po zahtjevu JU “Komunalno-
stambeni fond” Cazin, broj: 03-11-2161/22 od
02.09.2022. godine, a na osnovu člana 38. Statuta
Grada Cazin (“Službene novine Grada Cazin”
broj: 4/21), Gradonačelnik donosi:
Z A K LJ U Č A K
I
Odobrava se prenos novčanih namjenskih
sredstava JU “Komunalno – stambeni fond”
Cazin sa Budžeta Grada Cazina u iznosu od
8.653,00 KM
(osamhiljadašeststotinapedesettri KM ) i to sa
ekonomskog koda 391193-razgraničeni prihodi
od donacija, a u svrhu finansiranja projekta
rekonstrukcije puta “Spahići“ MZ Skokovi.
Sredstva prebaciti na podračun JU “Komunalno –
stambeni fond” Cazin.
Zadužuje se Služba za finansije, računovodstvo i
trezor da izvrši prenos sredstava u iznosu od
8.653,00 KM sa razgraničenih prihoda od
donacija na ekonomski kod 742213 – Kapitalni
grantovi od pojedinaca.
II
O zakonitom izvršenju ovog zaključka starat će se
Služba za finansije, računovodstvo i trezor i JU
“Komunalno – stambeni fond” Cazin.
III
Korisnik sredstava dužan je Službi za finansije,
računovodstvo i trezor dostaviti Izvještaj o
utrošku dodjeljenih sredstava u roku od 30
(trideset) dana od dana doznačavanja sredstava.
Zaključak stupa na snagu danom donošenja i ima
se objaviti u „Službenim novinama Grada
Cazina“.
Broj: 01/GN-11-10983/22
Datum, 06.09.2022. godine
GRADONAČELNIK
mr. Nermin Ogrešević
…………………………………………………...
840. Rješavajući po zahtjevu Udruženja Dani
patriota 27. i 28. august broj:01/GN-11-9797/22
od 27.07.2022. godine, a na osnovu člana 32.
Odluke o izvršavanju budžeta grada Cazina za
2022. godinu („Službene novine Grada Cazina
broj 13/21) člana 38. Statuta Grada Cazin
(“Službene novine Grada Cazin” broj: 4/21),
člana 3. Pravilnika o kriterijima za raspodjelu i
dodjelu sredstava tekućeg granta za boračka
udruženja i organizacije u 2022. godini,
(“Službene novine Grada Cazin” broj: 3/22),
Gradonačelnik donosi:
Z A K LJ U Č A K
I
Odobrava se prenos novčanih sredstava
Udruženju Dani patriota 27. i 28. august sa
Budžeta grada Cazina u iznosu od 500,00 KM
(petstotina KM) i to iz stavke ekonomski kod
614324 – Grant za udruženja koja okupljaju
članove demobilisanih boraca, a u svrhu
finansiranja tradicionalne manifestacije „Marš
mira Kamenica-Slunj-Šturlić“.
Sredstva prebaciti na račun Udruženja Dani
patriota 27. i 28. august, broj:
1982012050005746 otvoren kod KIB banke
Cazin.
II
O zakonitom izvršenju ovog zaključka starat će se
Služba za finansije, računovodstvo i trezor i
Udruženje Dani patriota 27. i 28. August.
III
Korisnik sredstava dužan je Službi za finansije,
računovodstvo i trezor dostaviti izvještaj o
utrošku dodjeljenih sredstava u roku od 30
(trideset) dana od dana utroška sredstava.
Zaključak stupa na snagu danom donošenja i ima
se objaviti u Službenim novinama grada Cazina.
Broj: 01/GN-11-9797/22
Datum, 10. 08. 2022. godine
GRADONAČELNIK
mr. Nermin Ogrešević
…………………………………………………...
30.09.2022 Službene novine Grada Cazin br 9/22 S t r a n i c a | 28
SADRŽAJ
GRADSKO VIJEĆE
R.B. NAZIV AKTA Str.
800. ODLUKA o izmjenama i dopunama Odluke o organizaciji i djelokrugu rada Jedinstvenog
gradskog organa uprave Grada Cazin
2
801. ODLUKA o izmjenama Odluke o komunalnim taksama i tarifi komunalnih taksi 2
802. ODLUKA o objavljivanju Javnog oglasa za imenovanje redovnih članova Gradske izborne
komisije Grada Cazin
3
803. RJEŠENJE o imenovanju konkursne komisije za sprovođenje javnog oglasa za
imenovanje 6 (šest) članova Gradske izborne komisije Grada Cazin
5
804. ZAKLJUČAK o usvajanju Izvještaja o radu i finansijskom poslovanju JU „SPORTSKI
CENTAR SALIH OMERČEVIĆ“ Cazin
5
GRADONAČELNIK
R.B. NAZIV AKTA Str.
805. PRAVILNIK O NAČINU I POSTUPKU RASPODJELE SREDSTAVA IZ BUDŽETA
GRADA CAZINA U SVRHU ODRŽAVANJA POSLOVNE ZONE RATKOVAC
6
806. PRAVILNIK za dodjelu sredstava za pružanje pravne i drugih oblika finansijske pomoći
pripadnicima Armije BiH i Ministarstva unutrašnjih poslova procesuiranim pred sudovima
BiH i inostranstvu
8
807. RJEŠENJE o imenovanju radnog tima za implementaciju projekta „Pokretanje okolišnog
finansiranja u svrhu nisko-karbonskog urbanog razvoja“ (URBANLED) - Aktivnost 6
“Solar CET”
11
808. RJEŠENJE o imenovanju radne grupe za pripremu prijedloga nove ili izmjenu i dopunu
postojeće Odluke o držanju i zaštiti domaćih životinja, kućnih ljubimaca i nezbrinutih
životinja na području općine Cazin
11
809. Zaključak - prenos novčanih sredstava Ismet (Ahmet) Dželilović 12
810. Zaključak - prenos novčanih sredstava Denis Okić 12
811. Zaključak- prenos novčanih sredstava Šemsudin (Šefika) Ćehić 13
812. Zaključak- prenos novčanih sredstava EMIR (Nurija) MACANOVIĆ 13
813. Zaključak- prenos novčanih sredstava Sead (Suljo) Osmančević 14
814. Zaključak- prenos novčanih sredstava Čović Rasim 14
815. Zaključak - prenos novčanih sredstava Esad (Ajriz) Aljiji 15
816. Zaključak- prenos novčanih sredstava Aldin (Nazif) Begić 15
817. Zaključak- prenos novčanih sredstava Mehmed (Šaban) Šabić 16
818. Zaključak- prenos novčanih sredstava „Savezu frizera Bosne i Hercegovine“ 16
819. Zaključak- prenos novčanih sredstava Biciklističkom klubu „Cazin“ 17
820. Zaključak -prenos novčanih sredstava Organizaciji RVI Bužim 17
821. Zaključak- prenos novčanih sredstava „I-Selimović“ d.o.o. Cazin 18
822. Zaključak- prenos novčanih sredstava Perviz Aidi iz Cazina 18
30.09.2022 Službene novine Grada Cazin br 9/22 S t r a n i c a | 29
823. Zaključak- prenos novčanih sredstava Udruženju mladih „Polje“ Cazin 19
824. Zaključak- prenos novčanih sredstava Medžlis IZ Cazin – Izvršni odbor 19
825. Zaključak- prenos novčanih sredstava Medžlis IZ Cazin – Izvršni odbor 20
826. Zaključak- prijenos novčanih sredstava Medžlis IZ Cazin – Izvršni odbor 20
827. Zaključak- prenos novčanih sredstava Obrtu “MEGA-IN” Bihać 21
828. Zaključak- prenos novčanih namjenskih sredstava JU “Komunalno – stambeni fond” Cazin 21
829. Zaključak- prenos novčanih sredstava JKP „Vodovod“ doo Cazin 22
830. Zaključak- prenos novčanih sredstava JKP „Vodovod“ doo Cazin 22
831. Zaključak- prenos novčanih sredstava JKP „Čistoća“ doo Cazin 23
832. Zaključak- prenos novčanih sredstava JKP „Čistoća“ doo Cazin 23
833. Zaključak- prenos novčanih namjenskih sredstava JU “Komunalno – stambeni fond” Cazin 24
834. Zaključak- prenos novčanih namjenskih sredstava JU “Komunalno – stambeni fond” Cazin 24
835. Zaključak- prenos novčanih namjenskih sredstava JU “Komunalno – stambeni fond” Cazin 25
836. Zaključak- prenos novčanih sredstava JU OŠ Šturlić 25
837. Zaključak- prenos novčanih sredstava JU OŠ „Ostrožac“ 26
838. Zaključak- prenos novčanih sredstava MZ Ostrožac 26
839. Zaključak- prenos novčanih namjenskih sredstava JU “Komunalno – stambeni fond” Cazin 27
840. Zaključak- prenos novčanih sredstava Udruženju Dani patriota 27. i 28. august 27
IZDAVAČ: SLUŽBA ZA STRUČNE POSLOVE GRADSKOG VIJEĆA GRADA CAZIN

More Related Content

Featured

How to Prepare For a Successful Job Search for 2024
How to Prepare For a Successful Job Search for 2024How to Prepare For a Successful Job Search for 2024
How to Prepare For a Successful Job Search for 2024
Albert Qian
 
Social Media Marketing Trends 2024 // The Global Indie Insights
Social Media Marketing Trends 2024 // The Global Indie InsightsSocial Media Marketing Trends 2024 // The Global Indie Insights
Social Media Marketing Trends 2024 // The Global Indie Insights
Kurio // The Social Media Age(ncy)
 
Trends In Paid Search: Navigating The Digital Landscape In 2024
Trends In Paid Search: Navigating The Digital Landscape In 2024Trends In Paid Search: Navigating The Digital Landscape In 2024
Trends In Paid Search: Navigating The Digital Landscape In 2024
Search Engine Journal
 
5 Public speaking tips from TED - Visualized summary
5 Public speaking tips from TED - Visualized summary5 Public speaking tips from TED - Visualized summary
5 Public speaking tips from TED - Visualized summary
SpeakerHub
 
ChatGPT and the Future of Work - Clark Boyd
ChatGPT and the Future of Work - Clark Boyd ChatGPT and the Future of Work - Clark Boyd
ChatGPT and the Future of Work - Clark Boyd
Clark Boyd
 
Getting into the tech field. what next
Getting into the tech field. what next Getting into the tech field. what next
Getting into the tech field. what next
Tessa Mero
 
Google's Just Not That Into You: Understanding Core Updates & Search Intent
Google's Just Not That Into You: Understanding Core Updates & Search IntentGoogle's Just Not That Into You: Understanding Core Updates & Search Intent
Google's Just Not That Into You: Understanding Core Updates & Search Intent
Lily Ray
 
How to have difficult conversations
How to have difficult conversations How to have difficult conversations
How to have difficult conversations
Rajiv Jayarajah, MAppComm, ACC
 
Introduction to Data Science
Introduction to Data ScienceIntroduction to Data Science
Introduction to Data Science
Christy Abraham Joy
 
Time Management & Productivity - Best Practices
Time Management & Productivity - Best PracticesTime Management & Productivity - Best Practices
Time Management & Productivity - Best Practices
Vit Horky
 
The six step guide to practical project management
The six step guide to practical project managementThe six step guide to practical project management
The six step guide to practical project management
MindGenius
 
Beginners Guide to TikTok for Search - Rachel Pearson - We are Tilt __ Bright...
Beginners Guide to TikTok for Search - Rachel Pearson - We are Tilt __ Bright...Beginners Guide to TikTok for Search - Rachel Pearson - We are Tilt __ Bright...
Beginners Guide to TikTok for Search - Rachel Pearson - We are Tilt __ Bright...
RachelPearson36
 
Unlocking the Power of ChatGPT and AI in Testing - A Real-World Look, present...
Unlocking the Power of ChatGPT and AI in Testing - A Real-World Look, present...Unlocking the Power of ChatGPT and AI in Testing - A Real-World Look, present...
Unlocking the Power of ChatGPT and AI in Testing - A Real-World Look, present...
Applitools
 
12 Ways to Increase Your Influence at Work
12 Ways to Increase Your Influence at Work12 Ways to Increase Your Influence at Work
12 Ways to Increase Your Influence at Work
GetSmarter
 
ChatGPT webinar slides
ChatGPT webinar slidesChatGPT webinar slides
ChatGPT webinar slides
Alireza Esmikhani
 
More than Just Lines on a Map: Best Practices for U.S Bike Routes
More than Just Lines on a Map: Best Practices for U.S Bike RoutesMore than Just Lines on a Map: Best Practices for U.S Bike Routes
More than Just Lines on a Map: Best Practices for U.S Bike Routes
Project for Public Spaces & National Center for Biking and Walking
 
Ride the Storm: Navigating Through Unstable Periods / Katerina Rudko (Belka G...
Ride the Storm: Navigating Through Unstable Periods / Katerina Rudko (Belka G...Ride the Storm: Navigating Through Unstable Periods / Katerina Rudko (Belka G...
Ride the Storm: Navigating Through Unstable Periods / Katerina Rudko (Belka G...
DevGAMM Conference
 
Barbie - Brand Strategy Presentation
Barbie - Brand Strategy PresentationBarbie - Brand Strategy Presentation
Barbie - Brand Strategy Presentation
Erica Santiago
 
Good Stuff Happens in 1:1 Meetings: Why you need them and how to do them well
Good Stuff Happens in 1:1 Meetings: Why you need them and how to do them wellGood Stuff Happens in 1:1 Meetings: Why you need them and how to do them well
Good Stuff Happens in 1:1 Meetings: Why you need them and how to do them well
Saba Software
 
Introduction to C Programming Language
Introduction to C Programming LanguageIntroduction to C Programming Language
Introduction to C Programming Language
Simplilearn
 

Featured (20)

How to Prepare For a Successful Job Search for 2024
How to Prepare For a Successful Job Search for 2024How to Prepare For a Successful Job Search for 2024
How to Prepare For a Successful Job Search for 2024
 
Social Media Marketing Trends 2024 // The Global Indie Insights
Social Media Marketing Trends 2024 // The Global Indie InsightsSocial Media Marketing Trends 2024 // The Global Indie Insights
Social Media Marketing Trends 2024 // The Global Indie Insights
 
Trends In Paid Search: Navigating The Digital Landscape In 2024
Trends In Paid Search: Navigating The Digital Landscape In 2024Trends In Paid Search: Navigating The Digital Landscape In 2024
Trends In Paid Search: Navigating The Digital Landscape In 2024
 
5 Public speaking tips from TED - Visualized summary
5 Public speaking tips from TED - Visualized summary5 Public speaking tips from TED - Visualized summary
5 Public speaking tips from TED - Visualized summary
 
ChatGPT and the Future of Work - Clark Boyd
ChatGPT and the Future of Work - Clark Boyd ChatGPT and the Future of Work - Clark Boyd
ChatGPT and the Future of Work - Clark Boyd
 
Getting into the tech field. what next
Getting into the tech field. what next Getting into the tech field. what next
Getting into the tech field. what next
 
Google's Just Not That Into You: Understanding Core Updates & Search Intent
Google's Just Not That Into You: Understanding Core Updates & Search IntentGoogle's Just Not That Into You: Understanding Core Updates & Search Intent
Google's Just Not That Into You: Understanding Core Updates & Search Intent
 
How to have difficult conversations
How to have difficult conversations How to have difficult conversations
How to have difficult conversations
 
Introduction to Data Science
Introduction to Data ScienceIntroduction to Data Science
Introduction to Data Science
 
Time Management & Productivity - Best Practices
Time Management & Productivity - Best PracticesTime Management & Productivity - Best Practices
Time Management & Productivity - Best Practices
 
The six step guide to practical project management
The six step guide to practical project managementThe six step guide to practical project management
The six step guide to practical project management
 
Beginners Guide to TikTok for Search - Rachel Pearson - We are Tilt __ Bright...
Beginners Guide to TikTok for Search - Rachel Pearson - We are Tilt __ Bright...Beginners Guide to TikTok for Search - Rachel Pearson - We are Tilt __ Bright...
Beginners Guide to TikTok for Search - Rachel Pearson - We are Tilt __ Bright...
 
Unlocking the Power of ChatGPT and AI in Testing - A Real-World Look, present...
Unlocking the Power of ChatGPT and AI in Testing - A Real-World Look, present...Unlocking the Power of ChatGPT and AI in Testing - A Real-World Look, present...
Unlocking the Power of ChatGPT and AI in Testing - A Real-World Look, present...
 
12 Ways to Increase Your Influence at Work
12 Ways to Increase Your Influence at Work12 Ways to Increase Your Influence at Work
12 Ways to Increase Your Influence at Work
 
ChatGPT webinar slides
ChatGPT webinar slidesChatGPT webinar slides
ChatGPT webinar slides
 
More than Just Lines on a Map: Best Practices for U.S Bike Routes
More than Just Lines on a Map: Best Practices for U.S Bike RoutesMore than Just Lines on a Map: Best Practices for U.S Bike Routes
More than Just Lines on a Map: Best Practices for U.S Bike Routes
 
Ride the Storm: Navigating Through Unstable Periods / Katerina Rudko (Belka G...
Ride the Storm: Navigating Through Unstable Periods / Katerina Rudko (Belka G...Ride the Storm: Navigating Through Unstable Periods / Katerina Rudko (Belka G...
Ride the Storm: Navigating Through Unstable Periods / Katerina Rudko (Belka G...
 
Barbie - Brand Strategy Presentation
Barbie - Brand Strategy PresentationBarbie - Brand Strategy Presentation
Barbie - Brand Strategy Presentation
 
Good Stuff Happens in 1:1 Meetings: Why you need them and how to do them well
Good Stuff Happens in 1:1 Meetings: Why you need them and how to do them wellGood Stuff Happens in 1:1 Meetings: Why you need them and how to do them well
Good Stuff Happens in 1:1 Meetings: Why you need them and how to do them well
 
Introduction to C Programming Language
Introduction to C Programming LanguageIntroduction to C Programming Language
Introduction to C Programming Language
 

sl.novine 9-22.pdf

 • 1. 30.09.2022 Službene novine Grada Cazin br 9/22 S t r a n i c a | 1 BOSNA I HERCEGOVINA FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE U N S K O - S A N S K I K A N T O N G R A D C A Z I N SLUŽBENE NOVINE GRADA CAZIN GODINA II BROJ 9 30.09.2022. CAZIN
 • 2. 30.09.2022 Službene novine Grada Cazin br 9/22 S t r a n i c a | 2 GRADSKO VIJEĆE 800. Na osnovu člana 50. Zakona o organizaciji organa uprave u FBiH (“Službene novine FBiH”,broj: 35/05), člana 21. Zakona o lokalnoj samoupravi Unsko-sanskog kantona (“Službeni glasnik USK-a”, broj: 8/11), Uredbe o načelima za utvrđivanje unutrašnje organizacije organa državne službe u USK-u (“Službeni glasnik USK- a”, broj: 22/17) i člana 24. stav 1. tačka 19. Statuta Grada Cazin (“Službene novine Grada Cazin”, broj: 4/21), Gradsko vijeće Grada Cazin, na prijedlog Gradonačelnika, na svojoj XVII redovnoj sjednici održanoj dana 28.09.2022. godine, d o n o s i: O D L U K U o izmjenama i dopunama Odluke o organizaciji i djelokrugu rada Jedinstvenog gradskog organa uprave Grada Cazin Član 1. U Odluci o organizaciji i djelokrugu rada Jedinstvenog gradskog organa uprave Grada Cazin (“Službene novine Grada Cazin”, broj: 1/17, 1/18, 8/21 i 13/21) vrše se sljedeće izmjene i dopune kako glasi: U članu 16. stav 1. alineja 2. iza riječi “vodnih naknada”dodaje se interpunkcijski znak “ ; “(tačkazarez) dok se ostali dio teksta ”komunalnih taksa koji su Odlukom o komunalnim taksama dati u nadležnost službi” se briše. Član 2. U članu 18. stav (1) iza alineje 15. dodaje se nova alineja 16. koja glasi: Rješavanje u upravnim stvarima u prvostepenom postupku komunalnih taksi koji su Odlukom o komunalnim taksama dati u nadležnost službi. Dosadašnje alineje od 16. do 19. postaju alineje od 17. do 20. Član 3. U članu 18. stav (2) podtačka a) Odsjek za budžet iza alineje 7. dodaje se nova alineja 8. koja glasi: Rješavanje u upravnim stvarima u prvostepenom postupku komunalnih taksi koji su Odlukom o komunalnim taksama dati u nadležnost službi. Dosadašnje alineje 8. i 9. postaju 9. i 10. Član 4. Gradonačelnik će nakon stupanja na snagu ove Odluke najkasnije u roku od 30 dana donijeti Pravilnik o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta gradskog organa uprave Grada Cazin usaglašen sa odredbama ove Odluke. Član 5. Ova Odluka stupa na snagu danom objavljivanja u Službenim novinama Grada Cazin. Broj:01/GV-04-11857/22 Datum:28.09.2022. godine PREDSJEDAVAJUĆI GV-a Rifet Hozanović ………………………………………………. 801. Na osnovu člana 7., člana 8. stav 3. i člana 13. stav 2., člana 34. i 35. Zakona o principima lokalne samouprave u FBiH („Službene novine FBiH“, broj: 49/06, 51/09), člana 12. stav 3, člana 21. stav 1., člana 60. i 63. Zakona o lokalnoj samoupravi Unsko-sanskog kantona („Službeni glasnik USK“, broj 8/11), a u vezi s članom 13. stav 1. Zakona o pripadnosti javnih prihoda u FBiH („Službene novine FBiH“, broj: 22/06, 43/08, 22/09), člana 24. Statuta Grada Cazin („Službene novine Grada Cazin“, broj: 4/21) i člana 115. Poslovnika o radu Općinskog vijeća općine Cazin („Službene novine općine Cazin“, broj: 1/11), Gradsko vijeće Grada Cazin, na XVII sjednici, održanoj dana 28.09.2022.godine, d o n o s i O D L U K U o izmjenama Odluke o komunalnim taksama i tarifi komunalnih taksi Član 1. U članu 7. Odluke o komunalnim taksama i tarifi komunalnih taksa („Službene novine Općine Cazin“, broj: 1/15 i 10/20) stav 3. alineja 2. mijenja se i glasi: „za komunalnu taksu iz istog člana , tačka 2., 3., 4., 5b., 6., 7., 8., 9., 10., 11. i 12. – Jedinstvenom gradskom organu uprave Grada
 • 3. 30.09.2022 Službene novine Grada Cazin br 9/22 S t r a n i c a | 3 Cazin - Služba za finansije, računovodstvo i trezor (u daljem tekstu: nadležni gradski organ).“ Član 2. Ova Odluka stupa na snagu danom objave u „Službenim novinama Grada Cazin“. Broj:01/GV-04-11857/22 Datum:28.09.2022. godine PREDSJEDAVAJUĆI GV-a Rifet Hozanović ………………………………………………. 802. Na osnovu člana 2.12., stav (2), (3) i (5) Izbornog zakona Bosne i Hercegovine („Službeni glasnik BiH“, broj:23/01, 7/02, 902, 20/02, 25/02, 4/04, 20/04, 25/05, 52/05, 65/05, 77/05, 11/06, 24/06, 32/07, 33/08, 37/08, 32/10, 18/13, 7/14, 31/16, 41/20, 51/22 i 38/22), člana 12. i 21. Zakona o lokalnoj samoupravi USK („Službeni glasnik USK“, broj:8/11), člana 7. Uputstva o utvrđivanju kvalifikacija, broja, imenovanju i razrješenju i obuci članova izborne komisije osnovne izborne jedinice u Bosni i Hercegovini („Službeni glasnik BiH“, broj:67/21, 73/21 i 1/22) i člana 24 i 118. Statuta Grada Cazin („Sl.novine Grada Cazin, broj:4/21), Gradsko vijeće Grada Cazina na svojoj redovnoj XVII sjednici, održanoj dana 28.09.2022.godine, donosi: O D L U K U o objavljivanju Javnog oglasa za imenovanje redovnih članova Gradske izborne komisije Grada Cazin Član 1. Ovom Odlukom objavljuje se Javni oglas za imenovanje 6 (šest) redovnih članova Gradske izborne komisije Grada Cazin i to: predsjednika i 5 članova (u daljem tekstu: Komisija). Član 2. Javni oglas iz člana 1. ove Odluke objavit će se u dnevnim novinama „Oslobođenje“, programu „Radio-televizije“ Cazin, putem oglasne ploče i web stranice Grada Cazin. Član 3. (1) Pored općih uvjeta propisanih članom 2.2. Izbornog zakona Bosne i Hercegovine, kandidati na mjesto člana Komisije moraju ispunjavati sljedeće uvjete: a) da imaju prebivalište u Gradu Cazin, b) da imaju završen fakultet VII/1 stepen stručne spreme ili završen fakultet Bolonjskog sistema studiranja sa najmanje 180 ETCS c) da posjeduju iskustvo u provođenju izbora. (2) Pod iskustvom o provođenju izbora podrazumijeva se: a) članstvo u izbornoj komisiji, b) članstvo u biračkom odboru na izborima obuhvaćenim Izbornim zakonom BiH. Član 4. Rok za podnošenje prijava po javnom oglasu iz čl. 1. ove Odluke je osam dana od dana posljednje objave Javnog oglasa. Član 5. Mandat izabranog članova Komisije traje sedam godina i teče od dana davanja saglasnosti Centralne izborne komisije Bosne i Hercegovine na odluku o imenovanju člana Komisije donesenu od strane ovog vijeća. Član 6. Ovlašćuje se konkursna komisija imenovana posebnim rješenjem Gradskog vijeća Grada Cazin za provođenje postupka po javnom oglasu. Član 7. (1) Član Komisije može biti lice sa pravom glasa. (2) Član Komisije može biti lice sa odgovarajućom stručnošću u provođenju izbora, u skladu sa odredbama člana 3. ove Odluke. (3) Gradsko vijeće Grada Cazina će u sastavu Gradske izborne komisije osigurati zastupljenost spolova u skladu sa Zakonom o ravnopravnosti spolova u BIH. Član 8. (1) Za člana Komisije ne može biti imenovano lice (član2.3 Izbornog zakona BiH):
 • 4. 30.09.2022 Službene novine Grada Cazin br 9/22 S t r a n i c a | 4 a) koje se ne može kandidirati u smislu odredaba članova 1.6, 1.7 i 1.7 a Izbornog zakona BiH, b) koje je član najvišeg izvršno - političkog organa političke stranke ili koalicije (predsjednik, potpredsjednik, generalni sekretar ili član izvršnog odbora ili glavnog odbora), c) koje je nosilac izabranog mandata ili je član izvršnog organa vlasti, osim u slučajevima predviđenim članom 2.12, stav (4) Izbornog zakona BiH, d) koje je kandidat za izbore za bilo koji nivo vlasti, e) kojem je izrečena kazna za radnju koja predstavlja težu povredu izbornih zakona ili propisa za koju lično odgovorno, u posljednje četiri godine, računajući od dana pravosnažnosti odluke. f) koje obavlja izvršnu funkciju, kako je utvrđeno odredbom člana 1.8 stav (6) Izbornog zakona BiH, odnosno lice koje je na dužnost imenovalo Vijeće ministara BiH, Vlada Federacije BiH, Vlada Republike Srpske, kantonalna vlada i općinsko vijeće, odnosno skupština općine." (2) Za člana Komisije ne može biti imenovan zastupnik, odnosno punomoćnik političkog subjekta, koji učestvuje na izborima, niti lice koje je pravosnažnom sudskom presudom osuđeno na kaznu zatvora u trajanju od šest mjeseci ili duže (član2.12. stav (7) Izbornog zakona BiH). (3) Član Komisije, u smislu odredaba člana 2.12, stav (4) Izbornog zakona BiH, može biti: predsjednik ili sudija redovnog suda, sekretar općinskog vijeća, odnosno skupštine općine i gradskog vijeća, lica profesionalno zaposlena u općinskim organima uprave i druga lica, ako ispunjavaju uslove određene članom 2.2. Izbornog zakona BiH, a nemaju smetnji iz člana 2.3 Izbornog zakona BiH. (4) Sastav Komisije je multietničan, tako da odražava zastupljenost konstitutivnih naroda, uključujući i ostale, u izbornoj jedinici za koju je osnovana, vodeći računa o posljednjem popisu stanovništva provedenom na državnom nivou. Sastav Komisije će, u pravilu, održavati ravnopravnu zastupljenost spolova. Član 9. Za objavljivanje Javnog oglasa za imenovanje članova Komisije odgovorna je konkursna komisija za sprovođenje javnog oglasa za imenovanje članova Gradske izborne komisije. Član 10. Konkursna komisija će u proceduri imenovanja redovnih članova Gradske izborne komisije voditi računa da sastav bude multietničan, tako da odražava zastupljenost konstitutivnih naroda, uključujući i ostale kao i ravnopravnost spolova. Član 11. Ova Odluka stupa na snagu danom objavljivanja u ''Službenim novinama Grada Cazin'', a javni oglas će se objaviti u roku od 30 dana prije isteka mandata članova izborne komisije u skladu sa članom 8. Uputstva o utvrđivanju kvalifikacija, broja, imenovanju i razrješenju i obuci članova izborne komisije osnovne izborne jedinice u Bosni i Hercegovini („Službeni glasnik BiH“, broj:67/21, 73/21 i 1/22). Broj:01/GV-04-11867/22 Datum:28.09.2022. godine PREDSJEDAVAJUĆI GV-a Rifet Hozanović ……………………………………………….
 • 5. 30.09.2022 Službene novine Grada Cazin br 9/22 S t r a n i c a | 5 803. Na osnovu člana 7. Uputstva o utvrđivanju kvalifikacija, broja, imenovanju i razrješenju i obuci članova izborne komisije osnovne izborne jedinice u Bosni i Hercegovini („Službeni glasnik BiH“, broj:67/21, 73/21 i 1/22) i člana 24 i 118. Statuta Grada Cazin („Sl.novine Grada Cazin, broj:4/21), Gradsko vijeće Grada Cazin na XVII redovnoj sjednici održanoj dana, 28.09.2022.godine, donosi R J E Š E NJ E o imenovanju konkursne komisije za sprovođenje javnog oglasa za imenovanje 6 (šest) članova Gradske izborne komisije Grada Cazin Član 1. Ovim Rješenjem Gradsko vijeće Grada Cazin imenuje konkursnu komisije za sprovođenje javnog oglasa za imenovanje 6 (šest) redovnih članova i to: predsjednik i 5 članova Gradske izborne komisije Grada Cazin, u sljedećem sastavu: Beganović Nermin, dipl.iur. - predsjednik, Beširević Sanela, dipl.iur. - član, Halkić Azra, dipl.iur. - član, Član 2. Komisija iz člana 1. ovog rješenja je zadužena da po zatvaranju javnog oglasa za izbor 6 (šest) članova Gradske izborne komisije, vrši pregled i klasifikaciju prijava po objavljenom oglasu za popunu članova Gradske izborne komisije na one koje ispunjavaju uslove tražene javnim oglasom i na one koje ne ispunjavaju uslove te sačinjavanje zapisnika (Prilog 1 Uputstva – Tabela 1 i Tabela 2), zatim dostavljanje pisanog poziva kandidatima koji ispunjavaju uslove propisane javnim oglasa, vođenju zapisnika o intervjuu koji obavezno sadrži postavljena pitanja i odgovore kandidata, bodovanje i utvrđivanje rang liste kandidata (Prilog 2. i Prilog 3. Uputstva) u skladu sa Uputstvom o utvrđivanju kvalifikacija, broja, imenovanju i razrješenju i obuci članova izborne komisije osnovne izborne jedinice u Bosni i Hercegovini („Službeni glasnik BiH“, broj:67/21, 73/21 i 1/22) i Izbornim zakonom Bosne i Hercegovine (“Službeni glasnik BiH”, broj:23/01, 7/02, 9/02, 20/02, 25/02, 4/04, 20/04, 25/05, 52/05, 65/05, 77/05, 11/06, 24/06, 32/07, 33/08, 37/08, 32/10, 18/13, 7/14, 31/16, 41/20, 51/22 i 38/22). Član 3. Ovo Rješenje stupa na snagu danom donošenja, a ima se objaviti u «Službenim novinama Grada Cazin». Broj:01/GV-04-4513/22 Datum:28.09.2022. godine PREDSJEDAVAJUĆI GV-a Rifet Hozanović ………………………………………………….. 804. Na osnovu člana 24. Statuta Grada Cazin („Službene novine Grada Cazin“, broj:4/21) i člana 123. Poslovnika o radu Općinskog vijeća („Službene novine Općine Cazin“, broj:1/11), Gradsko vijeće Grada Cazina na svojoj XVII redovnoj sjednici održanoj dana 28.09.2022. godine, d o n o s i ZAKLJUČAK I. Usvaja se Izvještaj o radu i finansijskom poslovanju JU „SPORTSKI CENTAR SALIH OMERČEVIĆ“ Cazin za period januar-decembar 2022.godine. II Ovaj Zaključak stupa na snagu danom donošenja i ima se objaviti u „Službenim novinama“ Grada Cazin. Broj:01/GV-04-11856/22 Datum:28.09.2022.godine PREDSJEDAVAJUĆI GV-a Rifet Hozanović …………………………………………………...
 • 6. 30.09.2022 Službene novine Grada Cazin br 9/22 S t r a n i c a | 6 GRADONAČELNIK 805.Na osnovu člana 15. Zakona o principima lokalne samouprave u Federaciji Bosne i Hercegovine („Službene novine Federacije Bosne i Hercegovine“ broj: 49/06 i 51/09), člana 38. i člana 116. Statuta Grada Cazin („Službene novine Grada Cazina“, broj: 4/21) i u vezi sa Budžetom Grada Cazin za 2022. godinu, konkretno pozicija „613720 - Ostale usluge opravke i održavanja - Poslovna zona Ratkovac – JKP Čistoća doo“ i članom 28. stav 2. Odluke o izvršavanju Budžeta Grada Cazin za 2022.godinu, Gradonačelnik Grada Cazina na prijedlog Službe za privredu i razvoj donosi P R A V I L N I K O NAČINU I POSTUPKU RASPODJELE SREDSTAVA IZ BUDŽETA GRADA CAZINA U SVRHU ODRŽAVANJA POSLOVNE ZONE RATKOVAC Član 1. Ovim Pravilnikom utvrđuje se način i postupak raspodjele sredstava iz Budžeta Grada Cazina u svrhu održavanja Poslovne zone Ratkovac, a koji poslovi će se realizirati preko JKP „Čistoća“ d.o.o.Cazin. Za ove namjene će se korisiti sredstva Budžeta Grada Cazina za 2022.godinu sa budžetske pozicije „613720 - Ostale usluge opravke i održavanja - Poslovna zona Ratkovac – JKP Čistoća doo“ u iznosu od 20.000,00 KM. Poslovi održavanja Poslovne zone Ratkovac će se realizirati preko JKP „Čistoća“ d.o.o. Cazin u skladu sa postojećim cijenovnikom usluga donesenim od strane nadzornog odbora JKP „Čistoća“ d.o.o. Cazin. U slučaju da JKP „Čistoća“ d.o.o. Cazin ne raspolaže sa adekvatnom opremom za obavljanje određenih poslova JKP „Čistoća“ d.o.o. Cazin može angažirati podizvođača radova u skladu sa Zakonom o javnim nabavkama, u kom slučaju se primjenjuju ugovorene cijene sa podizvođačem. Član 2. Dio sredstava navedenih u članu 1. stav 2. u iznosu od 15.000,00 KM će se koristiti za obavljanje slijedećih poslova održavanja: a) ČIŠĆENJE BOČNIH STRANA VODOTOKA U PZ RATKOVAC. Navedene površine se planiraju čistiti jedanput godišnje a po potrebi i više puta. Isto čišćenje obuhvata slijedeće poslove: košnja trave i drugog raslinja sa bočnih strana vodotoka koja uključuje i grabljenje. b) POSLOVI ODRŽAVANJA NASIPA VODOTOKA. Pod poslovima održavanja nasipa kanala odnosno vodotoka podrazumijeva se iskop, utovar i rasplaniranje zemlje u cilju popravka i ojačavanja nasipa koji se nalaze uz vodotoke u Poslovnoj zoni Ratkovac. Preostali dio sredstava navedenih u članu 1. stav 2. u iznosu od 5.000,00 KM će se koristiti za obavljanje hitnih intervencija održavanja Poslovne zone Ratkovac. Pod poslovima hitne intervencije se podrazumijeva čišćenje naplavljenog otpada u koritu vodotoka sa vađenjem, utovarom i odvozom otpada, za slučaj nepredviđenih elementarnih nepogoda. Član 3. Realizacija poslova po osnovu ovog pravilnika će se provoditi na način da:
 • 7. 30.09.2022 Službene novine Grada Cazin br 9/22 S t r a n i c a | 7 a) JU Komunalno-stambeni fond Cazin u saradnji sa JKP Čistoća d.o.o. Cazin će utvrditi potrebni obim radova navedenih u članu 2. te dostaviti predmjer radova Jedinici za upravljanje projektom izgradnje Poslovne zone Ratkovac, b) Jedinica za upravljanje projektom izgradnje Poslovne zone Ratkovac razmatra predloženi predmjer radova, te daje saglasnost za izvođenje predloženih radova, c) Na osnovu saglasnosti Jedinice za upravljanje projektom izgradnje Poslovne zone Ratkovac Služba za privredu i razvoj će prema utvrđenom predmjeru zahtjevati izvođenje radova od JKP „Čistoća“ d.o.o. Cazin, d) JKP „Čistoća“ d.o.o. Cazin će realizirati radove u skladu sa zahtjevom, te sačiniti Izvještaj o izvedenim radovima, e) JU Komunalno-stambeni fond Cazin nadzire izvođenja radova, provjerava i verificira Izvještaj o izvedenim radovima, a koji će dostaviti Službi za privredu i razvoj radi praćenja evidencije izvedenih radova i Službi za finansije, računovodstvo i trezor radi prenosa sredstava JKP „Čistoća“ d.o.o. Cazin za realizirane radove. Član 4. Za realizaciju ovog Pravilnika zadužuje se Služba za privredu i razvoj. Za nadzor nad primjenom ovog Pravilnika se zadužuje Služba za finansije, računovodstvo i trezor. Član 5. Ovaj Pravilnik stupa na snagu danom donošenja a ima se objaviti u Službenim novinama Grada Cazina. Broj: 01/GN-11-4549/22 Cazin, 01.09.2022.godine GRADONAČELNIK mr. Nermin Ogrešević …………………………………………………...............................................................................................
 • 8. 30.09.2022 Službene novine Grada Cazin br 9/22 S t r a n i c a | 8 806. Na osnovu člana 36. stav 8. Odluke o izvršenju Budžeta grada Cazina za 2022. godinu (“Službene novine grada Cazin”, broj: 13/21), a u vezi sa članom 15. Zakona o principima lokalne samouprave u F BiH („Službene novine F BiH“, broj: 49/06 i 51/09) i člana 38. Statuta Grada Cazin (“Službene novine općine Cazin” broj: 4/21), na prijedlog Službe za finansije, računovodstvo i trezor Gradonačelnik d o n o s i: P R A V I L N I K za dodjelu sredstava za pružanje pravne i drugih oblika finansijske pomoći pripadnicima Armije BiH i Ministarstva unutrašnjih poslova procesuiranim pred sudovima BiH i inostranstvu Predmet: Uslovi, kriteriji, način i iznos sredstva za dodjelu pomoći POGLAVLJE I Odjeljak A. Opći principi Član 1. (Pomoć za pravnu zaštitu) Ovim Pravilnikom utvrđuju se uslovi, kriteriji, način i iznos sredstava za dodjelu pomoći za pružanje pravne i drugih oblika finansijske pomoći pripadnicima Armije BiH i Ministarstva unutrašnjih poslova optuženim pred sudovima u BiH i inostranstvu za krivična djela ratnog zločina, (u daljenjem tekstu: pravna pomoć). Član 2. (Iznos sredstava) Sredstva za dodjelu finansijske pomoći iz člana 1 ovog Pravilnika utvrđena su u budžetu Grada Cazina za 2022. godinu u iznosu od 30.000,00 KM. Odjeljak B. Uslovi i kriteriji za dodjelu pomoći Član 3. (Zahtjev) Zahtjev za dodjelu sredstava mogu podnijeti lica iz člana 1. ovog Pravilnika protiv kojih je potvrđena optužnica za krivična djela, ratnin zločin, od strane nadležnih sudova BiH i insostranstvu, koja imaju prebivalište, odnosno boravište na području Bosne i Hercegovine Ukoliko lica, iz prethodnog stava, nisu u mogućnosti da lično podnesu zahtjev za pomoć, isti umjesto njih mogu podnijeti njihovi opunomoćenici ili članovi njihovih porodica. Zahtjev za dodjelu sredstava za pružanje pravne i drugih oblika finansijske pomoći licima protiv kojih je potvrđena optužnica za krivična djela, ratnin zločin, od strane nadležnih sudova BiH podnosi se Gradonačelniku Grada Cazina. Služba za finansije, računovodstvo i trezor će voditi evidenciju o: zaprimljenim zahtjevima, zahtjevima koji se nalaze u proceduri, zahtjevima po kojima je dodijeljena pomoć, zahtjevima koji su odbijeni i zahtjevima po kojima je podnesen izvještaj o prethodno dodjeljenim sredstvima. Službi za finansije, računovodstvo i trezor zahtjev sa priloženim dokumentima obrađuje u skladu sa ovim Pravilnikom i prosljeđuje Gradonačelniku na potpis.
 • 9. 30.09.2022 Službene novine Grada Cazin br 9/22 S t r a n i c a | 9 O prioritetima za odobravanje sredstava i visini odobrenih sredstava, po svakom pojedinačnom zahtjevu, odlučuje Gradonačelnik. Član 4. (Potrebna dokumentacija) Podnosilac zahtjeva je dužan, uz zahtjev dostaviti sljedeću dokumentaciju: Optužnicu, Rješenje ili drugi akt suda kojim je potvrđena optužnica, Rješenje o pripadnosti Armiji BiH ili Ministarstvu unutrašnjih poslova Fotokopiju lične karte, Broj tekućeg računa, Izvještaj o utrošku doznačenih sredstava, ukoliko su sredstva već korištena po ovom osnovu. Član 5. (Kriteriji) Sredstva za dodjelu pomoći iz člana 3 ovog Pravilnika odobravat će se za sljedeće: plaćanje troškova pravne pomoći pred Sudom BiH, plaćanje troškova pravne pomoći pred ostalim sudovima BiH, plaćanje troškova pravne pomoći pred sudovima u inostranstvu i ostale materijalne troškove koji nastanu u toku sudskog postupka. POGLAVLJE II Odjeljak A. Način dodjele pomoći Član 6. (Plaćanje troškova pravne pomoći) Sredstva odobrena za namjene predviđene ovim Pravilnikom uplaćivat će se na račun korisnika pomoći. Odjeljak B. Prelazne i završne odredbe Član 7. (Iznos sredstava) Sredstva odobrena za pružanje pravne pomoć bivšim pripadnicima Armije BiH i Ministarstva unutrašnjih poslova BiH, optuženim pred sudovima u BiH i inostranstvu za krivična djela ratnog zločina su ograničena visinom granta u stavci – Pravna pomoć pripadnicima Armije BiH i po potrebi mogu se dodjeljivati istim licima više puta u toku godine. Iznos odobrenih sredstava utvrdit će se na osnovu: - visine raspoloživih sredstava u grantu, - broja podnešenih zahtjeva, - nivoa sudske instance / Sud BiH, Kantonalni sud, nadležni sud neke od susjednih zemalja i drugih kriterija/. Prednost u dodjeli sredstava imaju pripadnici Armije BiH i Ministarstva unutrašnjih poslova koji imaju prebivalište, odnosno boravište na području grada Cazina.
 • 10. 30.09.2022 Službene novine Grada Cazin br 9/22 S t r a n i c a | 10 Član 8. (Izvještavanje) Korisnici sredstava utvrđenih ovim Pravilnikom dužni su podnijeti Izvještaj o utrošku doznačenih sredstava kojim se dokazuje da su sredstva utrošena za namjene za koje su dodjeljene (troškovi advokata i drugih učesnika u postupku za koje se plaća naknada, ostali materijani troškovi vezani za postupak). Ukoliko korisnik sredstava ne podnese Izvješaj o utrošku doznačenih sredstava ili podnese nepotpuni Izvještaj o utrošku doznačenih sredstava iz prethodnih godina neće se odobriti sredstva po ovom Pravilniku. Član 10. (Stupanje na snagu) Ovaj Pravilnik stupa na snagu danom potpisivanja, a objavit će se u („Službenim novinama Grada Cazina“). Broj: 01/GN – 11 -- 10800/22 Cazin, 29.08. 2022. godine GRADONAČELNIK mr. Nermin Ogrešević …………………………………………………...............................................................................................
 • 11. 30.09.2022 Službene novine Grada Cazin br 9/22 S t r a n i c a | 11 807.Na osnovu člana 15. Odluke o organizaciji i djelokrugu rada Jedinstvenog Gradskog organa uprave Grada Cazina („Službene novine Grada Cazina“, broj: 1/17, 1/18, 8/21 i 13/21) i člana 116. Statuta Grada Cazin („Službene novine Grada Cazin“, broj: 04/21), u cilju realizacije Sporazuma o finansiranju između Razvojnog programa Ujedinjenih nacija i Grada Cazina broj: 01/GN-11-8200/2022 Gradonačelnik donosi: R J E Š E NJ E o imenovanju radnog tima za implementaciju projekta „Pokretanje okolišnog finansiranja u svrhu nisko-karbonskog urbanog razvoja“ (URBANLED) - Aktivnost 6 “Solar CET” I Ovim Rješenjem se imenuju članovi radnog tima za implementaciju projekta „Pokretanje okolišnog finansiranja u svrhu nisko-karbonskog urbanog razvoja“ (URBANLED) - Aktivnost 6 “Solar CET” u slijedećem sastavu: Selma Rošić, Služba za privredu i razvoj, koordinator Nermin Mujić, Odjeljenje za stambena pitanja i infrastrukturu, član Sabahudin Huskić, Služba za razvoj i privredu, član Asim Selimović, Služba za razvoj i privredu, član Suad Rošić, Služba za privredu i razvoj, član II Zadaci radnog tima su da u saradnji sa UNDP: učestvuju na razvoju i implementaciji mehanizama finansiranja za realizaciju projekata solarne energije, učestvuju u izradi Operativnog priručnika za model subvencioniranja ugradnje solarnih sistema,provode ostale aktivnosti u skladu sa Sporazumom o finansiranju između Razvojnog programa Ujedinjenih nacija i Grada Cazina broj: 01/GN-11-8200/2022 od 31.05.2022. godine. III Ovo rješenje stupa na snagu danom donošenja, a ima se objaviti u Službenim novinama Grada Cazina. Broj: 01/GN-04-8200/22 Datum, 14.09.2022. godine GRADONAČELNIK mr. Nermin Ogrešević …………………………………………………... 808. Na osnovu člana 15. Odluke o organizaciji i djelokrugu rada Jedinstvenog gradskog organa uprave Grada Cazin ( Sl.novine Grada Cazin, broj 1/17, 1/18, 8/21 i 13/21) i člana 116. Statuta Grada Cazin (Sl.novine Grada Cazin broj 4/21), Gradonačelnik d o n o s i: R J E Š E N J E I Ovim Rješenjem se imenuje Radna grupa u sastavu kako slijedi: Edis Ljubijankić– predsjednik komisije, Hasan Salkić – član, Merima Kapić – član, Nermin Beganović – član, Seadin Badić – član, Edin Kraković (JP Veterinarska stanica Cazin)– član, Mirza Lipjankić (JP Veterinarska stanica Cazin) – član, Sanel Zulić (JU Komunalno stambeni fond Cazin) – član, Aida Kličić – član, Refik Bećirević – član. II Zadatak Komisije je da razmotri i u skladu sa zakonskim propisima pripremi prijedlog nove ili izmjenu i dopunu postojeće Odluke o držanju i zaštiti domaćih životinja, kućnih ljubimaca i nezbrinutih životinja na području općine Cazin (Sl.novine općine Cazin 2/15), te dostavi prijedlog realizacije uspostavljanja azila za pse za teritoriju Grada Cazin u skladu sa zakonskim propisima i isto dostavi Gradonačelniku radi upućivanja Gradskom vijeću na donošenje. III Ovo Rješenje stupa na snagu danom donošenja i ima se objaviti u Službenim novinama Grada Cazin. Broj: 01/GN-04-4214/22 Dana, 09.09.2022. godine GRADONAČELNIK mr. Nermin Ogrešević …………………………………………………...
 • 12. 30.09.2022 Službene novine Grada Cazin br 9/22 S t r a n i c a | 12 809. Na osnovu člana 14. Statuta Grada Cazin ( Službene novine Grada Cazin broj: 04/21), a u skladu sa članom 11.Pravilnika o dodjeli finansijsko-materijalne pomoći iz stavke “Kapitalni grantovi” pomoć u humanitarnim akcijama izgradnje porodičnih kuća broj: 01/GN- 31-2343/22 od 15.02.2022 godine,Gradonačelnik Grada Cazin,donosi : Z A K LJ U Č A K I. Odobrava se prenos novčanih sredstava Ismet (Ahmet) Dželilović rođen: 31.07.1964.godine,nastanjen u Cazinu,mjesto Tržačka Raštela, iznos od 1.500,00 KM /jednahiljadapestotina KM/ sa budžeta Grada Cazin za 2022. godinu, iz kapitalnog granta, “pomoć u humanitarnim akcijama izgradnje porodičnih kuća”. Sredstva isplatiti na račun broj: 1414761310253472 kod BBI banke, poslovnica Cazin. II. O zakonitom izvršenju ovog zaključka starat će se Služba za finansije, računovodstvo i trezor. III. Ovaj Zaključak stupa na snagu danom donošenja i objavit će se u Službenim novinama Grada Cazin. Broj: 01/GN-11-5097/22 Cazin; 06.07.2022 godine GRADONAČELNIK mr. Nermin Ogrešević …………………………………………………... 810. Na osnovu člana 14. Statuta Grada Cazin ( Službene novine Grada Cazin broj: 04/21), a u skladu sa članom 11.Pravilnika o dodjeli finansijsko-materijalne pomoći iz stavke “Kapitalni grantovi” pomoć u humanitarnim akcijama izgradnje porodičnih kuća broj: 01/GN- 31-2343/22 od 15.02.2022 godine,Gradonačelnik Grada Cazin,donosi : Z A K LJ U Č A K I. Odobrava se prenos novčanih sredstava Denis Okić rođen: 04.10.1988.godine,nastanjen u Cazinu,mjesto Rujnica bb, iznos od 3.000,00 KM /trihiljade KM/ sa budžeta Grada Cazin za 2022. godinu, iz kapitalnog granta, “pomoć u humanitarnim akcijama izgradnje porodičnih kuća”. Sredstva isplatiti na račun broj: 1403065000208553 kod Sberbank, poslovnica Cazin. II. O zakonitom izvršenju ovog zaključka starat će se Služba za finansije, računovodstvo i trezor. III. Ovaj Zaključak stupa na snagu danom donošenja i objavit će se u Službenim novinama Grada Cazin. Broj: 01/GN-11-10897/2022 Cazin; 09.09.2022 godine GRADONAČELNIK mr. Nermin Ogrešević …………………………………………………...
 • 13. 30.09.2022 Službene novine Grada Cazin br 9/22 S t r a n i c a | 13 811. Na osnovu člana 14. Statuta Grada Cazin ( Službene novine Grada Cazin broj: 04/21), a u skladu sa članom 11.Pravilnika o dodjeli finansijsko-materijalne pomoći iz stavke “Kapitalni grantovi” pomoć u humanitarnim akcijama izgradnje porodičnih kuća broj: 01/GN- 31-2343/22 od 15.02.2022 godine,Gradonačelnik Grada Cazin,donosi : Z A K LJ U Č A K I. Odobrava se prenos novčanih sredstava Šemsudin (Šefika) Ćehić rođen: 09.02.1985.godine,nastanjen u Cazinu,mjesto Ostrožac bb, iznos od 2.200,00 KM /dvijehiljadedvjesto KM/ sa budžeta Grada Cazin za 2022. godinu, iz kapitalnog granta, “pomoć u humanitarnim akcijama izgradnje porodičnih kuća”. Sredstva isplatiti na račun broj: 5723760000145269 kod MF banke a.d. Banja Luka,podružnica (filijala) Cazin. II. O zakonitom izvršenju ovog zaključka starat će se Služba za finansije, računovodstvo i trezor. III. Ovaj Zaključak stupa na snagu danom donošenja i objavit će se u Službenim novinama Grada Cazin. Broj: 01/GN-11-11048/22 Cazin; 09.09.2022 godine GRADONAČELNIK mr. Nermin Ogrešević …………………………………………………... 812. Na osnovu člana 14. Statuta Grada Cazin ( Službene novine Grada Cazin broj: 04/21), a u skladu sa članom 11.Pravilnika o dodjeli finansijsko-materijalne pomoći iz stavke “Kapitalni grantovi” pomoć u humanitarnim akcijama izgradnje porodičnih kuća broj: 01/GN- 31-2343/22 od 15.02.2022 godine,Gradonačelnik Grada Cazin,donosi : Z A K LJ U Č A K I. Odobrava se prenos novčanih sredstava EMIR (Nurija) MACANOVIĆ rođen: 25.02.1976.godine,nastanjen u Cazinu,mjesto Gornja Koprivna bb, iznos od 2.000,00 KM /dvijehiljade KM/ sa budžeta Grada Cazin za 2022. godinu, iz kapitalnog granta, “pomoć u humanitarnim akcijama izgradnje porodičnih kuća”. Sredstva isplatiti na račun broj: 1327300000000566 kod NLB banke, poslovnica Cazin. II. O zakonitom izvršenju ovog zaključka starat će se Služba za finansije, računovodstvo i trezor. III. Ovaj Zaključak stupa na snagu danom donošenja i objavit će se u Službenim novinama Grada Cazin. Broj: 01/GN-11-7115/22 Cazin; 30.08.2022 godine GRADONAČELNIK mr. Nermin Ogrešević …………………………………………………...
 • 14. 30.09.2022 Službene novine Grada Cazin br 9/22 S t r a n i c a | 14 813.Na osnovu člana 14. Statuta Grada Cazin ( Službene novine Grada Cazin broj: 04/21), a u skladu sa članom 11.Pravilnika o dodjeli finansijsko-materijalne pomoći iz stavke “Kapitalni grantovi” pomoć u humanitarnim akcijama izgradnje porodičnih kuća broj: 01/GN- 31-2343/22 od 15.02.2022 godine,Gradonačelnik Grada Cazin,donosi : Z A K LJ U Č A K I. Odobrava se prenos novčanih sredstava Sead (Suljo) Osmančević rođen: 14.05.1962.godine,nastanjen u Cazinu,mjesto Pjanići bb, iznos od 500,00 KM /pestotina KM/ sa budžeta Grada Cazin za 2022. godinu, iz kapitalnog granta, “pomoć u humanitarnim akcijama izgradnje porodičnih kuća”. Sredstva isplatiti na račun broj: 1613000066477744 kod Raiffesen banke, poslovnica Cazin. II. O zakonitom izvršenju ovog zaključka starat će se Služba za finansije, računovodstvo i trezor. III. Ovaj Zaključak stupa na snagu danom donošenja i objavit će se u Službenim novinama Grada Cazin. Broj: 01/GN-11-10637/22 Cazin; 01.09.2022 godine GRADONAČELNIK mr. Nermin Ogrešević …………………………………………………... 814. Na osnovu člana 14. Statuta Grada Cazin ( Službene novine Grada Cazin broj: 04/21), a u skladu sa članom 11.Pravilnika o dodjeli finansijsko-materijalne pomoći iz stavke “Kapitalni grantovi” pomoć u humanitarnim akcijama izgradnje porodičnih kuća broj: 01/GN- 31-2343/22 od 15.02.2022 godine,Gradonačelnik Grada Cazin,donosi : Z A K LJ U Č A K I. Odobrava se prenos novčanih sredstava Čović Rasim rođen: 20.09.1954.godine,nastanjen u Cazinu,mjesto Ulica Braće Šehida bb, iznos od 2.000,00 KM /dvijehiljade KM/ sa budžeta Grada Cazin za 2022. godinu, iz kapitalnog granta, “pomoć u humanitarnim akcijama izgradnje porodičnih kuća”. Sredstva isplatiti na račun broj: 1344901001702487 kod ASA Banke, poslovnica Cazin. II. O zakonitom izvršenju ovog zaključka starat će se Služba za finansije, računovodstvo i trezor. III. Ovaj Zaključak stupa na snagu danom donošenja i objavit će se u Službenim novinama Grada Cazin. Broj: 01/GN-11-3822/22 Cazin; 06.09.2022 godine GRADONAČELNIK mr. Nermin Ogrešević …………………………………………………...
 • 15. 30.09.2022 Službene novine Grada Cazin br 9/22 S t r a n i c a | 15 815. Na osnovu člana 14. Statuta Grada Cazin ( Službene novine Grada Cazin broj: 04/21), a u skladu sa članom 11.Pravilnika o dodjeli finansijsko-materijalne pomoći iz stavke “Kapitalni grantovi” pomoć u humanitarnim akcijama izgradnje porodičnih kuća broj: 01/GN- 31-2343/22 od 15.02.2022 godine,Gradonačelnik Grada Cazin,donosi : Z A K LJ U Č A K I. Odobrava se prenos novčanih sredstava Esad (Ajriz) Aljiji rođen: 11.03.1966.godine,nastanjen u Cazinu,mjesto Gečeti bb, iznos od 3.000,00 KM /trihiljade KM/ sa budžeta Grada Cazin za 2022. godinu, iz kapitalnog granta, “pomoć u humanitarnim akcijama izgradnje porodičnih kuća”. Sredstva isplatiti na račun broj: 3385202505134616 kod UniCredit banke, poslovnica Cazin. II. O zakonitom izvršenju ovog zaključka starat će se Služba za finansije, računovodstvo i trezor. III. Ovaj Zaključak stupa na snagu danom donošenja i objavit će se u Službenim novinama Grada Cazin. Broj: 01/GN-11-14620/22 Cazin; 06.09.2022 godine GRADONAČELNIK mr. Nermin Ogrešević …………………………………………………... 816.Na osnovu člana 14. Statuta Grada Cazin ( Službene novine Grada Cazin broj: 04/21), a u skladu sa članom 11.Pravilnika o dodjeli finansijsko-materijalne pomoći iz stavke “Kapitalni grantovi” pomoć u humanitarnim akcijama izgradnje porodičnih kuća broj: 01/GN- 31-2343/22 od 15.02.2022 godine,Gradonačelnik Grada Cazin,donosi : Z A K LJ U Č A K I. Odobrava se prenos novčanih sredstava Aldin (Nazif) Begić rođen: 25.09.1997.godine,nastanjen u Cazinu,mjesto Miostrah bb, iznos od 4.000,00 KM /četirihiljade KM/ sa budžeta Grada Cazin za 2022. godinu, iz kapitalnog granta, “pomoć u humanitarnim akcijama izgradnje porodičnih kuća”. Sredstva isplatiti na račun broj: 1982010000000083 kod KIB banke, poslovnica Cazin. II. O zakonitom izvršenju ovog zaključka starat će se Služba za finansije, računovodstvo i trezor. III. Ovaj Zaključak stupa na snagu danom donošenja i objavit će se u Službenim novinama Grada Cazin. Broj: 01/GN-11-1965/22 Cazin; 06.09.2022 godine GRADONAČELNIK mr. Nermin Ogrešević …………………………………………………...
 • 16. 30.09.2022 Službene novine Grada Cazin br 9/22 S t r a n i c a | 16 817. Na osnovu člana 14. Statuta Grada Cazin ( Službene novine Grada Cazin broj: 04/21), a u skladu sa članom 11.Pravilnika o dodjeli finansijsko-materijalne pomoći iz stavke “Kapitalni grantovi” pomoć u humanitarnim akcijama izgradnje porodičnih kuća broj: 01/GN- 31-2343/22 od 15.02.2022 godine,Gradonačelnik Grada Cazin,donosi : Z A K LJ U Č A K I. Odobrava se prenos novčanih sredstava Mehmed (Šaban) Šabić rođen: 18.05.1966.godine,nastanjen u Cazinu,mjesto Osredak bb, iznos od 3.000,00 KM /trihiljade KM/ sa budžeta Grada Cazin za 2022. godinu, iz kapitalnog granta, “pomoć u humanitarnim akcijama izgradnje porodičnih kuća”. Sredstva isplatiti na račun broj: 3385202127550476 kod Unicredfit banke, poslovnica Cazin. II. O zakonitom izvršenju ovog zaključka starat će se Služba za finansije, računovodstvo i trezor. III. Ovaj Zaključak stupa na snagu danom donošenja i objavit će se u Službenim novinama Grada Cazin. Broj: 01/GN-11-3080/22 Cazin; 10.08.2022 godine GRADONAČELNIK mr. Nermin Ogrešević …………………………………………………... 818. Rješavajući po zahtjevu „Savez frizera Bosne i Hercegovine“ broj: 01/GN-11- 10386 /22 od 15.08.2022. godine, a na osnovu Budžeta Grada Cazin za 2022.godinu, („Službene novine Grada Cazin“,broj:13/21 i 8/22), Odluke o izvršenju Budžeta Grada Cazin za 2022.godinu („Službene novine Grada Cazin“broj:13/21) i člana 38. Statuta Grada Cazin („Službene novine Grada Cazin“ broj: 4/21), Gradonačelnik donosi : Z A K L J U Č A K I Odobrava se prijenos novčanih sredstava „Savezu frizera Bosne i Hercegovine“ u iznosu od 3000,00 KM ( trihiljade KM ) iz Budžeta Grada Cazin za 2022. godinu iz stavke Tekuće rezerve, a vezano za finansijsku podršku odlaska na Svjetsko takmičenje frizera koje će se održati u periodu od 10.,11. i 12.09.2022.godine u Parizu Francuska, na ekonomski kod: 614311 –Transferi neprofitnim organizacijama II Sredstva iz tačke I ovog Zaključka izdvajaju se sa razdjela 01 pozicija 600000 -Tekuća rezerva za 2022. godinu. Sredstva uplatiti na Savez frizera BiH račun broj:338 690 2265927293 otvoren kod UniCredit Bank, Svrha uplate:Donacija za Svjetsko takmičenje frizera BiH u Parizu. III O zakonitom izvršenju ovog Zaključka starat će se Služba za finansije, računovodstvo i trezor i Stručna služba za poslove Gradonačelnika. Korisnik sredstava dužan je Službi za finansije , računovodstvo i trezor dostaviti izvještaj o utrošku dodjeljenih sredstava u roku od 30 (trideset) dana od dana utroška sredstava. IV Zaključak stupa na snagu danom donošenja a ima se objaviti u „Službenim novinama“ Grada Cazin. Broj: 01/GN - 11 – 10386 //22 Cazin; 22. 08. 2022. godine GRADONAČELNIK mr. Nermin Ogrešević …………………………………………………...
 • 17. 30.09.2022 Službene novine Grada Cazin br 9/22 S t r a n i c a | 17 819. Rješavajući po zahtjevu Biciklistički klub „Cazin“ broj: 01/GN-11- 4809/22 od 20.04.2022. godine, a na osnovu Budžeta Grada Cazin za 2022.godinu, („Službene novine Grada Cazin“,broj:13/21 i 8/22), Odluke o izvršenju Budžeta Grada Cazin za 2022.godinu („Službene novine Grada Cazin“broj:13/21) i člana 38. Statuta Grada Cazin („Službene novine Grada Cazin“ broj: 4/21), Gradonačelnik donosi : Z A K L J U Č A K I Odobrava se prijenos novčanih sredstava Biciklističkom klubu „Cazin“ u iznosu od 2.267,00 KM ( dvijehiljadedvijestošesdesetsedam KM ) iz Budžeta Grada Cazin za 2022. godinu iz stavke Tekuće rezerve, a vezano za nabavku alpinističke opreme za potrebe korištenja zipline koja se planira staviti u funkciju članovima kluba i ostalim građanima, na ekonomski kod: 614311 –Transferi neprofitnim organizacijama II Sredstva iz tačke I ovog Zaključka izdvajaju se sa razdjela 01 pozicija 600000 -Tekuća rezerva za 2022. godinu. Sredstva uplatiti na račun AQUABALKAN d.o.o. Donje Polje 42 88400 Konjic broj:1995300055530706 otvoren kod Sparkasse Bank sa naznakom za alpinističku opremu. III O zakonitom izvršenju ovog Zaključka starat će se Služba za finansije, računovodstvo i trezor i Stručna služba za poslove Gradonačelnika. Korisnik sredstava dužan je Službi za finansije , računovodstvo i trezor dostaviti izvještaj o utrošku dodjeljenih sredstava u roku od 30 (trideset) dana od dana utroška sredstava. IV Zaključak stupa na snagu danom donošenja a ima se objaviti u „Službenim novinama“ Grada Cazin. Broj: 01/GN - 11 – 4809/22 Cazin; 02. 09. 2022.godine GRADONAČELNIK mr. Nermin Ogrešević …………………………………………………... 820. Rješavajući po zahtjevu Organizacije RVI Bužim broj: 01/GN-11- 9062/22 od 05.07.2022. godine, a na osnovu Budžeta Grada Cazin za 2022.godinu, („Službene novine Grada Cazin“,broj:13/21 i 8/22), Odluke o izvršenju Budžeta Grada Cazin za 2022.godinu („Službene novine Grada Cazin“broj:13/21) i člana 38. Statuta Grada Cazin („Službene novine Grada Cazin“ broj: 4/21), Gradonačelnik donosi : Z A K L J U Č A K I Odobrava se prijenos novčanih sredstava Organizaciji RVI Bužim, u iznosu od 1.000,00 KM ( jednu hiljadu KM ) iz Budžeta Grada Cazin za 2022. godinu iz stavke Tekuće rezerve, a vezano za finansijsku pomoć učešća na manifestaciji „Marš mira Srebrenica 2022“godine, na ekonomski kod: 614311 –Transferi neprofitnim organizacijama II Sredstva iz tačke I ovog Zaključka izdvajaju se sa razdjela 01 pozicija 600000 -Tekuća rezerva za 2022. godinu. Sredstva uplatiti na račun Organizacije RVI Bužim broj:1984011050008978 otvoren kod KIB Banka sa naznakom podrška Organizaciji RVI Bužim. III O zakonitom izvršenju ovog Zaključka starat će se Služba za finansije, računovodstvo i trezor i Stručna služba za poslove Gradonačelnika. Korisnik sredstava dužan je Službi za finansije , računovodstvo i trezor dostaviti izvještaj o utrošku dodjeljenih sredstava u roku od 30 (trideset) dana od dana utroška sredstava. IV Zaključak stupa na snagu danom donošenja a ima se objaviti u „Službenim novinama“ Grada Cazin. Broj: 01/GN - 11 – 9062//22 Cazin; 01. 09. 2022.godine GRADONAČELNIK mr. Nermin Ogrešević …………………………………………………...
 • 18. 30.09.2022 Službene novine Grada Cazin br 9/22 S t r a n i c a | 18 821. Rješavajući po predmetu „I-Selimović“ d.o.o. iz Cazina broj: 01/GN–11–9224/22 od 30.06.2022. godine, na osnovu Budžeta Grada Cazina za 2022. godinu („Službene novine Grada Cazina“, broj: 13/21) i člana 38. Statuta Grada Cazin (“Službene novine Grada Cazin” broj: 4/21), članovima 6., 7. i 8. Odluke o utvrđivanju kriterija za korištenje sredstava iz tekuće rezerve Budžeta Grada Cazina za 2022. godinu broj: 01/GN-11-506/22 od 12.01.2022. godine, Gradonačelnik donosi: Z A K L J U Č A K I Odobrava se prijenos novčanih sredstava izvođaču radova „I-Selimović“ d.o.o. Cazin, u iznosu od 65,47 (šezdesetpet KM i 47/100) iz Budžeta Grada Cazina za 2022. godinu i to iz stavke Tekuća rezerva, vezano za uplatu po računu broj 22-300-000172, na ekonomski kod: 614311 – Transferi neprofitnim organizacijama. II Sredstva iz tačke I. ovog Zaključka izdvajaju se sa razdjela 01, pozicija 600000 - "Tekuća rezerva za 2022. godinu. Sredstva prebaciti na račun „I-Selimović“ d.o.o. Cazin broj: 141-476-53200121-18, ID broj: 4263112090008, svrha uplate: Uplata po računu broj: 22-300-000172. III O zakonitom izvršenju ovog Zaključka starat će se Služba za finansije, računovodstvo i trezor i Stručna služba za poslove Gradonačelnika. IV Zaključak stupa na snagu danom donošenja a ima se objaviti u „Službenim novinama“ Grada Cazin. Broj: 01/GN – 11 – 9224 /22 Cazin, 30.06.2022. godine GRADONAČELNIK mr. Nermin Ogrešević …………………………………………………... 822. Rješavajući po zahtjevu Perviz Amira iz Cazina broj: 01/GN- 11-3311/22 od 08.03.2022. godine, na osnovu Budžeta Grada Cazina za 2022. godinu („Službene novine Grada Cazina“, broj: 13/21) i člana 38. Statuta Grada Cazin (“Službene novine Grada Cazin” broj: 4/21), Gradonačelnik donosi Z A K L J U Č A K I Odobrava se prijenos novčanih sredstava Perviz Aidi iz Cazina, u iznosu od 700,00 KM (sedamstotina KM) iz Budžeta Grada Cazina za 2022. godinu i to iz stavke Tekuća rezerva, vezano za finansiranje troškova školovanja djece, na ekonomski kod: 614239 – Ostali transferi pojedincima. II Sredstva iz tačke I. ovog Zaključka izdvajaju se sa razdjela 01, pozicija 600000 - "Tekuća rezerva“ za 2022. godinu. Sredstva prebaciti na ime Perviz Aida, račun broj: 141-476-13102804-38 otvoren kod BBI banke d.d., Poslovnica Cazin. III O zakonitom izvršenju ovog Zaključka starat će se Služba za finansije, računovodstvo i trezor i Stručna služba za poslove Gradonačelnika. Korisnik sredstava dužan je Službi za finansije, računovodstvo i trezor dostaviti izvještaj o utrošku dodjeljenih sredstava u roku od 30 (trideset) dana od dana utroška sredstava. IV Zaključak stupa na snagu danom donošenja a ima se objaviti u „Službenim novinama“ Grada Cazin. Broj: 01/GN – 11 -- 3311/22 Cazin, 27.06.2022. godine GRADONAČELNIK mr. Nermin Ogrešević …………………………………………………...
 • 19. 30.09.2022 Službene novine Grada Cazin br 9/22 S t r a n i c a | 19 823. Rješavajući po zahtjevu podnosioca Udruženje mladih „Polje“ Cazin broj: 01/GN- 11-9146/22 od 07.07.2022. godine, na osnovu Budžeta Grada Cazina za 2022. godinu („Službene novine Grada Cazina“, broj: 13/21 i 8/22), Odluke o izvršenju Budžeta Grada Cazina za 2022. godinu („Službene novine Grada Cazina“, broj: 13/21) i člana 38. Statuta Grada Cazin (“Službene novine Grada Cazina”, broj: 4/21), Gradonačelnik donosi: Z A K L J U Č A K I Odobrava se prijenos novčanih sredstava Udruženju mladih „Polje“ Cazin, u iznosu od 1.500,00 KM (hiljadupetstotina KM i 00/100) iz Budžeta Grada Cazina za 2022. godinu i to iz stavke Tekuća rezerva, a vezano za sufinansiranje troškova organizacije malonogometnog turnira „Polje 2022“, na ekonomski kod: 614311 – Transferi neprofitnim organizacijama. II Sredstva iz tačke I. ovog Zaključka izdvajaju se sa razdjela 01, pozicija 600000 - Tekuća rezerva za 2022. godinu. Sredstva se imaju uplatiti primaocu Udruženje mladih „Polje“ Cazin ID broj: 4263884220004, na račun broj: 161-000-02861500-11 otvoren kod Raiffeisen Bank d.d., svrha uplate: Sufinansiranje troškova malonogometnog turnira „Polje 2022“. III O zakonitom izvršenju ovog Zaključka starat će se Služba za finansije, računovodstvo i trezor i Stručna služba za poslove Gradonačelnika. Korisnik sredstava dužan je Službi za finansije, računovodstvo i trezor dostaviti izvještaj o utrošku dodjeljenih sredstava u roku od 30 (trideset) dana od dana utroška sredstava. IV Zaključak stupa na snagu danom donošenja a ima se objaviti u „Službenim novinama“ Grada Cazina. Broj: 01/GN-11-9146/22 Cazin, 29.08.2022. godine GRADONAČELNIK mr. Nermin Ogrešević …………………………………………………... 824. Na osnovu zahtjeva Medžlisa IZ Cazin – Izvršni odbor, broj: 01-03-1-78/22 od 11.05.2022.godine, člana 38. Statuta Grada Cazina (“Službene novine Grada Cazina” broj: 4/21), a u skladu sa odredbama Pravilnika o raspodjeli „Sredstva za finansiranje projekata i izgradnju, rekonstrukciju i opremanje društveno korisnih objekata“ za 2022. godinu broj: 01/GN- 11-1117/22 od 24. februara 2022. godine, Gradonačelnik, donosi Z A K L J U Č A K Odobrava se prijenos novčanih sredstava Medžlis IZ Cazin – Izvršni odbor u iznosu od 2.000,00 KM (dvijehiljade i 00/100 KM) iz stavke „Sredstva za finansiranje projekata i izgradnju, rekonstrukciju i opremanje društveno korisnih objekata“ za financijsku pomoć za realizaciju projekta nabavke stolarije za pomoćni objekat u džematu Šturlićka Platnica. II Sredstva prebaciti na račun u skladu sa ispostavljenom fakturom odabranog izvođača radova SD Džaja-plast nakon potvrde od nadzornog organa o dobro izvršenim poslovima. III O zakonitom izvršenju ovog Zaključka starat će se Služba za finansije, računovodstvo i trezor i Medžlis IZ Cazin – Izvršni odbor. Sredstva za nabavljene robe će biti isplaćena nakon dostavljanja ovjerenog računa/otpremnice od strane nadzora ili tehničke službe JU Komunalno stambeni fond Cazin kojim se dokazuje da su navedene robe nabavljene. Korisnik sredstava iz člana I ovog Zaključka dužan je utrošak sredstava vršiti u skladu sa Zakonom o javnim nabavkama BiH i dostaviti Izvještaj o namjenskom utrošku sredstava Službi za finansije, računovodstvo i trezor. IV Zaključak stupa na snagu danom donošenja a ima se objaviti u „Službenim novinama“ Grada Cazin. Broj: 01/GN- 11-7402/22 Cazin, 27.07.2022. godine GRADONAČELNIK mr. Nermin Ogrešević …………………………………………………...
 • 20. 30.09.2022 Službene novine Grada Cazin br 9/22 S t r a n i c a | 20 825. Na osnovu zahtjeva Medžlisa IZ Cazin – Izvršni odbor, broj: 01-03-1-60/2020 od 02.02.2022.godine, člana 38. Statuta Grada Cazina (“Službene novine Grada Cazina” broj: 4/21), a u skladu sa odredbama Pravilnika o raspodjeli „Sredstva za finansiranje projekata i izgradnju, rekonstrukciju i opremanje društveno korisnih objekata“ za 2022. godinu broj: 01/GN- 11-1117/22 od 24. februara 2022. godine, Gradonačelnik, donosi Z A K L J U Č A K Odobrava se prijenos novčanih sredstava Medžlis IZ Cazin – Izvršni odbor u iznosu od 7.000,00 KM (sedamhiljada i 00/100 KM) iz stavke „Sredstva za finansiranje projekata i izgradnju, rekonstrukciju i opremanje društveno korisnih objekata“ za financijsku pomoć za realizaciju projekta nabavke stolarije za staru džamiju u Stijeni. II Sredstva prebaciti na račun u skladu sa ispostavljenom fakturom odabranog izvođača radova nakon potvrde od nadzornog organa o dobro izvršenim poslovima. III O zakonitom izvršenju ovog Zaključka starat će se Služba za finansije, računovodstvo i trezor i Medžlis IZ Cazin – Izvršni odbor. Sredstva za nabavljene robe će biti isplaćena nakon dostavljanja ovjerenog računa/otpremnice od strane nadzora ili tehničke službe JU Komunalno stambeni fond Cazin kojim se dokazuje da su navedene robe nabavljene. Korisnik sredstava iz člana I ovog Zaključka dužan je utrošak sredstava vršiti u skladu sa Zakonom o javnim nabavkama BiH i dostaviti Izvještaj o namjenskom utrošku sredstava Službi za finansije, računovodstvo i trezor. IV Zaključak stupa na snagu danom donošenja a ima se objaviti u „Službenim novinama“ Grada Cazin. Broj: 01/GN- 11-1858/22 Cazin, 13.06.2022. godine GRADONAČELNIK mr. Nermin Ogrešević …………………………………………………... 826. Na osnovu zahtjeva Medžlisa IZ Cazin – Izvršni odbor, broj: 01-03-1-74-2/2021 od 12.07.2021.godine, člana 38. Statuta Grada Cazina (“Službene novine Grada Cazina” broj: 4/21), a u skladu sa odredbama Pravilnika o raspodjeli „Sredstva za finansiranje projekata i izgradnju, rekonstrukciju i opremanje društveno korisnih objekata“ za 2022. godinu broj: 01/GN- 11-1117/22 od 24. februara 2022. godine, Gradonačelnik, donosi Z A K L J U Č A K Odobrava se prijenos novčanih sredstava Medžlis IZ Cazin – Izvršni odbor u iznosu od 23.402,92 KM (dvadesettrihiljadečetiristodvije i 92/100 KM) iz stavke „Sredstva za finansiranje projekata i izgradnju, rekonstrukciju i opremanje društveno korisnih objekata“ za financijsku pomoć za realizaciju projekta nabavke radova i ugradnje ograde za uređenje džematskog mezarja u džematu Polje. II Sredstva prebaciti na račun u skladu sa ispostavljenom fakturom odabranog izvođača radova Kovex doo Cazin nakon potvrde od nadzornog organa o dobro izvršenim poslovima. III O zakonitom izvršenju ovog Zaključka starat će se Služba za finansije, računovodstvo i trezor i Medžlis IZ Cazin – Izvršni odbor. Sredstva za nabavljene robe će biti isplaćena nakon dostavljanja ovjerenog računa/otpremnice od strane nadzora ili tehničke službe JU Komunalno stambeni fond Cazin kojim se dokazuje da su navedene robe nabavljene. Korisnik sredstava iz člana I ovog Zaključka dužan je utrošak sredstava vršiti u skladu sa Zakonom o javnim nabavkama BiH i dostaviti Izvještaj o namjenskom utrošku sredstava Službi za finansije, računovodstvo i trezor. IV Zaključak stupa na snagu danom donošenja a ima se objaviti u „Službenim novinama“ Grada Cazin. Broj: 01/GN- 11-9338/21 Cazin, 26.07.2022. godine GRADONAČELNIK mr. Nermin Ogrešević …………………………………………………...
 • 21. 30.09.2022 Službene novine Grada Cazin br 9/22 S t r a n i c a | 21 827. Na osnovu člana 14. Statuta grada Cazin ( Službene novine grada Cazin broj:4/21), a u skladu sa odredbama člana 6. stav 2. Pravilnika o finasiranju kulturnih i sportskih manifestacija ( Službene novine grada Cazin broj:2/22), Gradonačelnik, d o n o s i : Z A K LJ U Č A K I Odobrava se prenos novčanih sredstava Obrtu “MEGA-IN” Bihać u iznosu od 4.977,50/četirihiljadedevstotinasedamdesetseda m, 50 KM, račun broj: 9 od 26.05.2022. godine / sa budžeta grada Cazin za 2022.godinu, iz tekućeg granta, “kulturne i sportske manifestacije”,sa naznakom za sufinasiranje organizacije državnog prvestva frizera i kozmetičara. II O zakonitom izvršenju ovog zaključka starat će Služba za finasije, računovodstvo i trezor. III Ovaj Zaključak stupa na snagu danom objave u Službenim novinama Grada Cazin. Broj: 01/GN-11-4517/2022 Cazin; 27.05.2022. godine GRADONAČELNIK mr. Nermin Ogrešević …………………………………………………... 828. Rješavajući po zahtjevu JU “Komunalno – stambeni fond” Cazin, broj: 03-11-1496/22 od 06.07.2022. godine, a na osnovu člana 38. Statuta Grada Cazin (“Službene novine Grada Cazin” broj: 4/21), Gradonačelnik donosi: Z A K LJ U Č A K I Odobrava se prenos novčanih namjenskih sredstava JU “Komunalno – stambeni fond” Cazin sa Budžeta Grada Cazina u iznosu od 20.000,00 KM (dvadesethiljada KM) i to sa ekonomskog koda 391192 - razgraničeni prihodi za namjenska sredstva – 001 – Sredstva zaštite i spašavanja, i iznosu od 42.750,00 KM(četrdesetdvijehiljadesedamstotinapedeset KM), i to sa ekonomskog koda 391194 - razgraničeni ostali prihodi– 003 – Sredstva Kantonalne uprave civilne zaštite a u svrhu finansiranja projekta sanacija klizišta „Dizdarević I“ , Mz Šturlić. Sredstva prebaciti na podračun JU “Komunalno – stambeni fond” Cazin. Zadužuje se Služba za finansije, računovodstvo i trezor da izvrši prenos sredstava u iznosu od 20.000,00 KM sa ekonomskog koda 391192 - razgraničeni prihodi za namjenska sredstva – 001 – Sredstva zaštite i spašavanja na ekonomski kod 722580 - Posebna naknada za zaštitu od prirodnih i drugih nepogoda i iznos 42.750,00 KM sa ekonomskog koda 391194 - razgraničeni ostali prihodi– 003 – Sredstva Kantonalne uprave civilne zaštite na ekonomski kod 732114 – Primljeni grantovi od kantona. II O zakonitom izvršenju ovog zaključka starat će se Služba za finansije, računovodstvo i trezor i JU “Komunalno – stambeni fond” Cazin. III Korisnik sredstava dužan je Službi za finansije, računovodstvo i trezor dostaviti Izvještaj o utrošku dodjeljenih sredstava u roku od 30 (trideset) dana od dana doznačavanja sredstava. Zaključak stupa na snagu danom donošenja i ima se objaviti u „Službenim novinama Grada Cazina“. Broj: 01/GN-11-9168/22 Datum, 12.07.2022. godine GRADONAČELNIK mr. Nermin Ogrešević …………………………………………………...
 • 22. 30.09.2022 Službene novine Grada Cazin br 9/22 S t r a n i c a | 22 829. Rješavajući po zahtjevu Službe za privredu i razvoj Grada Cazin, broj: 06-11-7045/22, od 04.07.2022. godine, na osnovu člana 10. i član 39. stav 1. Odluke o izvršavanju budžeta grada Cazina za 2022. godinu („Službene novine grada Cazina broj 13/21) člana 38. Statuta Grada Cazina (“Službene novine Grada Cazin” broj: 4/21), Gradonačelnik donosi: Z A K LJ U Č A K I Odobrava se prenos novčanih sredstava JKP „Vodovod“ doo Cazin sa Budžeta grada Cazina u iznosu od 40.000,00 KM (četrdesethiljada KM) i to iz stavke – Subvencije javnim preduzećima – 614411- JKP „Vodovod“ doo Cazin – Filterska stanica Ljubijankići-sredstva vodnih naknada a u svrhu finansiranja troškova nabavke i ugradnje opreme za tehnološko i hidromašinsko opremanje filterske stanice izvorišta Ljubijankići“. Sredstva prebaciti na račun JKP „Vodovod“ doo Cazin broj: 1610350006890049 otvoren kod Raiffeisen bank dd. II O zakonitom izvršenju ovog zaključka starat će se Služba za finansije, računovodstvo i trezor i JKP „Vodovod“ doo Cazin. III Korisnik sredstava dužan je Službi za finansije, računovodstvo i trezor dostaviti Izvještaj o utrošku dodjeljenih sredstava u roku od 30 (trideset) dana od dana doznačavanja sredstava. Zaključak stupa na snagu danom donošenja i ima se objaviti u Službenim novinama grada Cazina. Broj: 01/GN-11-7045/22 Datum, 29. 06. 2022. godine GRADONAČELNIK mr. Nermin Ogrešević …………………………………………………... 830. Rješavajući po zahtjevu Službe za privredu i razvoj Grada Cazin, broj: 06-11-7045/22, od 24.06.2022. godine, na osnovu člana 10. i član 39. stav 1. Odluke o izvršavanju budžeta grada Cazina za 2022. godinu („Službene novine grada Cazina broj 13/21) člana 38. Statuta Grada Cazina (“Službene novine Grada Cazin” broj: 4/21), Gradonačelnik donosi: Z A K LJ U Č A K I Odobrava se prenos novčanih sredstava JKP „Vodovod“ doo Cazin sa Budžeta grada Cazina u iznosu od 100.000,00 KM (stotinuhiljada KM) i to iz stavke – Subvencije javnim preduzećima – 614411- JKP „Vodovod“ doo Cazin – Filterska stanica Ljubijankići-sredstva vodnih naknada a u svrhu finansiranja troškova nabavke i ugradnje opreme za tehnološko i hidromašinsko opremanje filterske stanice izvorišta Ljubijankići“. Sredstva prebaciti na račun JKP „Vodovod“ doo Cazin broj: 1610350006890049 otvoren kod Raiffeisen bank dd. II O zakonitom izvršenju ovog zaključka starat će se Služba za finansije, računovodstvo i trezor i JKP „Vodovod“ doo Cazin. III Korisnik sredstava dužan je Službi za finansije, računovodstvo i trezor dostaviti Izvještaj o utrošku dodjeljenih sredstava u roku od 30 (trideset) dana od dana doznačavanja sredstava. Zaključak stupa na snagu danom donošenja i ima se objaviti u Službenim novinama grada Cazina. Broj: 01/GN-11-7045/22 Datum, 29. 06. 2022. godine GRADONAČELNIK mr. Nermin Ogrešević …………………………………………………...
 • 23. 30.09.2022 Službene novine Grada Cazin br 9/22 S t r a n i c a | 23 831. Rješavajući po Sporazumu o uređenju međusobnih odnosa i sufinansiranju projekta izgradnje elektroenergetskih objekata za priključenje deponije “Medžre Vlaški Do” na sistem snabdijevanja električnom energijom, broj: 01/GN-04-8465/22, od 09.06.2022. godine, na osnovu člana 10. i član 39. stav 1. Odluke o izvršavanju budžeta grada Cazina za 2022. godinu („Službene novine grada Cazina broj 13/21) člana 38. Statuta Grada Cazina (“Službene novine Grada Cazin” broj: 4/21), Gradonačelnik donosi: Z A K LJ U Č A K I Odobrava se prenos novčanih sredstava JKP „Čistoća“ doo Cazin sa Budžeta Grada Cazina u iznosu od 16.173,65 KM (šesnaesthiljadajednustotinusedamdesettri KM i 65/100 KM) i to iz stavke – Subvencije javnim preduzećima – JKP „Čistoća“ doo - za održavanje deponije a u svrhu finansiranja troškova održavanja deponije „Medžre Vlaški Do“. Sredstva prebaciti na račun JKP „Čistoća“ doo Cazin. II O zakonitom izvršenju ovog zaključka starat će se Služba za finansije, računovodstvo i trezor i JKP „Čistoća“ doo Cazin. III Korisnik sredstava dužan je Službi za finansije, računovodstvo i trezor dostaviti izvještaj o utrošku dodjeljenih sredstava u roku od 30 (trideset) dana od dana doznačavanja sredstava. Zaključak stupa na snagu danom donošenja i ima se objaviti u Službenim novinama grada Cazina. Broj: 01/GN-11- 8465/22 Datum, 08. 07. 2022. godine GRADONAČELNIK mr. Nermin Ogrešević …………………………………………………... 832. Rješavajući po zahtjevu JKP “Čistoća” doo Cazin, broj: 02-11-9163//2022 od 07. 07. 2022. godine, a na osnovu člana 10. i član 39. stav 1. Odluke o izvršavanju budžeta grada Cazina za 2022. godinu („Službene novine grada Cazina broj 13/21) člana 38. Statuta Grada Cazina (“Službene novine Grada Cazin” broj: 4/21), Gradonačelnik donosi: Z A K LJ U Č A K I Odobrava se prenos novčanih sredstava JKP „Čistoća“ doo Cazin sa Budžeta grada Cazina u iznosu od 25.000,00 KM (dvadesetpethiljada KM) i to iz stavke – Subvencije javnim preduzećima – JKP „Čistoća“ doo – akcija „Mjesec čistoće“ a u svrhu finansiranja troškova aktivnosti povodom „Mjeseca čistoće“. Sredstva prebaciti na račun JKP „Čistoća“ doo Cazin broj: 1610350006920022 otvoren kod Raiffeisen bank dd. II O zakonitom izvršenju ovog zaključka starat će se Služba za finansije, računovodstvo i trezor i JKP „Čistoća“ doo Cazin. III Korisnik sredstava dužan je Službi za finansije, računovodstvo i trezor dostaviti izvještaj o utrošku dodijeljenih sredstava u roku od 30 (trideset) dana od dana doznačavanja sredstava. Zaključak stupa na snagu danom donošenja i ima se objaviti u Službenim novinama Grada Cazina. Broj: 01/GN-11-9163/22 Datum, 15. 07. 2022. godine GRADONAČELNIK mr. Nermin Ogrešević …………………………………………………...
 • 24. 30.09.2022 Službene novine Grada Cazin br 9/22 S t r a n i c a | 24 833. Rješavajući po zahtjevu JU “Komunalno- stambeni fond” Cazin, broj: 03-11-2162/22 od 02.09.2022. godine, a na osnovu člana 38. Statuta Grada Cazin (“Službene novine Grada Cazin” broj: 4/21), Gradonačelnik donosi: Z A K LJ U Č A K I Odobrava se prenos novčanih namjenskih sredstava JU “Komunalno – stambeni fond” Cazin sa Budžeta Grada Cazina u iznosu od 40.000,00 KM (četrdesethiljada KM ) i to sa ekonomskog koda 391193-razgraničeni prihodi od donacija, a u svrhu finansiranja projekta rekonstrukcije puta “Liskovac-Beganovići- Krivaja“ MZ Liskovac. Sredstva prebaciti na podračun JU “Komunalno – stambeni fond” Cazin. Zadužuje se Služba za finansije, računovodstvo i trezor da izvrši prenos sredstava u iznosu od 40.0000,00 KM sa razgraničenih prihoda od donacija na ekonomski kod 742213 – Kapitalni grantovi od pojedinaca. II O zakonitom izvršenju ovog zaključka starat će se Služba za finansije, računovodstvo i trezor i JU “Komunalno – stambeni fond” Cazin. III Korisnik sredstava dužan je Službi za finansije, računovodstvo i trezor dostaviti Izvještaj o utrošku dodjeljenih sredstava u roku od 30 (trideset) dana od dana doznačavanja sredstava. Zaključak stupa na snagu danom donošenja i ima se objaviti u „Službenim novinama Grada Cazina“. Broj: 01/GN-11-10993/22 Datum, 06.09.2022. godine GRADONAČELNIK mr. Nermin Ogrešević …………………………………………………... 834. Rješavajući po zahtjevu JU “Komunalno – stambeni fond” Cazin, broj: 03-11-984-1/20 od 09.08.2022. godine, a na osnovu člana 38. Statuta Grada Cazin (“Službene novine Grada Cazin” broj: 4/21), Gradonačelnik donosi: Z A K LJ U Č A K I Odobrava se prenos novčanih namjenskih sredstava JU “Komunalno – stambeni fond” Cazin sa Budžeta Grada Cazina u iznosu od 35.463,50 KM (tridesetpethiljada četirstotinešezdesettri KM i pedeset kf) i to sa ekonomskog koda 391193-razgraničeni prihodi od donacija, a u svrhu rekonstrukcije puta „Tahirovići 2“ MZ Skokovi. Sredstva prebaciti na podračun JU “Komunalno – stambeni fond” Cazin. Zadužuje se Služba za finansije, računovodstvo i trezor da izvrši prenos sredstava u iznosu od 35.463,50 KM sa razgraničenih prihoda od donacija na ekonomski kod 742213 – Kapitalni transferi od pojedinaca. II O zakonitom izvršenju ovog zaključka starat će se Služba za finansije, računovodstvo i trezor i JU “Komunalno – stambeni fond” Cazin. III Korisnik sredstava dužan je Službi za finansije, računovodstvo i trezor dostaviti Izvještaj o utrošku dodjeljenih sredstava u roku od 30 (trideset) dana od dana doznačavanja sredstava. Zaključak stupa na snagu danom donošenja i ima se objaviti u „Službenim novinama Grada Cazina“. Broj: 01/GN-11-10217/22 Datum, 16.08.2022. godine GRADONAČELNIK mr. Nermin Ogrešević …………………………………………………...
 • 25. 30.09.2022 Službene novine Grada Cazin br 9/22 S t r a n i c a | 25 835. Rješavajući po zahtjevu JU “Komunalno – stambeni fond” Cazin, broj: 03-11-984-1/20 od 09.08.2022. godine, a na osnovu člana 38. Statuta Grada Cazin (“Službene novine Grada Cazin” broj: 4/21), Gradonačelnik donosi: Z A K LJ U Č A K I Odobrava se prenos novčanih namjenskih sredstava JU “Komunalno – stambeni fond” Cazin sa Budžeta Grada Cazina u iznosu od 85.568,57 KM (osamdesetpethiljada petstotinašezdesetosam KM i pedestsedam kf) i to sa ekonomskog koda 391194-razgraničeni ostali prihodi, a u svrhu rekonstrukcije puta „Tahirovići 2“ MZ Skokovi. Sredstva prebaciti na podračun JU “Komunalno – stambeni fond” Cazin. Zadužuje se Služba za finansije, računovodstvo i trezor da izvrši prenos sredstava u iznosu od 85.568,57 KM sa razgraničenih ostalih prihoda na ekonomski kod 732112 – Primljeni grantovi od Federacije. II O zakonitom izvršenju ovog zaključka starat će se Služba za finansije, računovodstvo i trezor i JU “Komunalno – stambeni fond” Cazin. III Korisnik sredstava dužan je Službi za finansije, računovodstvo i trezor dostaviti Izvještaj o utrošku dodjeljenih sredstava u roku od 30 (trideset) dana od dana doznačavanja sredstava. Zaključak stupa na snagu danom donošenja i ima se objaviti u „Službenim novinama Grada Cazina“. Broj: 01/GN-11-10217/22 Datum, 16.08.2022. godine GRADONAČELNIK mr. Nermin Ogrešević …………………………………………………... 836. Na osnovu zahtjeva JU OŠ Šturlić broj: 02- 11-9283/22 od 13. 07. 2022. godine, člana 38. Statuta Grada Cazina (“Službene novine Grada Cazina” broj: 4/21), a u skladu sa odredbama Pravilnika o raspodijeli „Sredstva za finansiranje projekata i izgradnju, rekonstrukciju i opremanje društveno korisnih objekata“ za 2022. godinu broj: 01/GN-11-1117/22 od 24. januara 2022. godine, Gradonačelnik donosi: Z A K L J U Č A K I Odobrava se prijenos novčanih sredstava JU OŠ Šturlić u iznosu od 39.630,66 KM (tridesetdevethiljadašeststotinatrideset i 66/100 KM) iz stavke „Sredstva za finansiranje projekata i izgradnju, rekonstrukciju i opremanje društveno korisnih objekata“ za finansijsku pomoć za realizaciju projekta sanacija tribina školskog igrališta, te pristupnog puta i dvorišta JU OŠ Šturlić. II Sredstva prebaciti na račun Budžeta USK-a broj: 3380002210005877 otvoren kod Unicredit bank dd; Vrsta prihoda: 722751; Budžetska organizacija: 1803026; Šifra općine: 003; III O zakonitom izvršenju ovog Zaključka starat će se Služba za finansije, računovodstvo i trezor i JU OŠ Šturlić. Korisnik sredstava iz člana I ovog Zaključka dužan je utrošak sredstava vršiti u skladu sa Zakonom o javnim nabavkama BiH i dostaviti Izvještaj o namjenskom utrošku sredstava Gradu Cazin (Službi za finansije, računovodstvo i trezor). IV Zaključak stupa na snagu danom donošenja a ima se objaviti u „Službenim novinama“ Grada Cazin. Broj: 01/GN - 11 – 9283/22 Cazin; 30.08. 2022. godine GRADONAČELNIK mr. Nermin Ogrešević …………………………………………………...
 • 26. 30.09.2022 Službene novine Grada Cazin br 9/22 S t r a n i c a | 26 837. Na osnovu zahtjeva JU OŠ „Ostrožac“ broj: 610-83/22 od 14. 02. 2022. godine, člana 38. Statuta Grada Cazina (“Službene novine Grada Cazina” broj: 4/21), a u skladu sa odredbama Pravilnika o raspodjeli „Sredstva za finansiranje projekata i izgradnju, rekonstrukciju i opremanje društveno korisnih objekata“ za 2022. godinu broj: 01/GN-11-1117/22 od 24. februara 2022. godine, Gradonačelnik donosi Z A K L J U Č A K I Odobrava se prijenos novčanih sredstava JU OŠ „Ostrožac“ u iznosu od 2.520,00 KM (dvijehiljadepetstotinadvadeset KM), iz stavke „Sredstva za finansiranje projekata i izgradnju, rekonstrukciju i opremanje društveno korisnih objekata“ za finansijsku pomoć za plaćanje vodovodnog priključka DN 80-hidrantska mreža JU OŠ „Ostrožac“ za područnu školu Majetići. (Plaćanje 50% računa broj: 611610-1121-000147 JKP „Vodovod“ doo). II Sredstva prebaciti na račun Budžeta USK broj: 3380002210005877 otvoren kod Unicredit bank dd; Vrsta prihoda: 722751; Budžetska organizacija: 1803023; Šifra općine: 019. III O zakonitom izvršenju ovog Zaključka starat će se Služba za finansije, računovodstvo i trezor i JU OŠ „Ostrožac“. Korisnik sredstava iz člana I ovog Zaključka dužan je Službi za finansije, računovodstvo i trezor dostaviti Izvještaj o namjenskom utrošku sredstava u roku od 30 (trideset) dana od dana utroška sredstava. IV Zaključak stupa na snagu danom donošenja a ima se objaviti u „Službenim novinama“ Grada Cazin. Broj: 01/GN - 11 – 2440/22 Cazin; 21. 02. 2022. godine GRADONAČELNIK mr. Nermin Ogrešević …………………………………………………... 838. Na osnovu zahtjeva MZ Ostrožac broj: 01/GN-11-4750/22 od 04.04.2022. godine, člana 38. Statuta Grada Cazina (“Službene novine Grada Cazina” broj: 4/21), a u skladu sa odredbama Pravilnika o raspodjeli „Sredstva za finansiranje projekata i izgradnju, rekonstrukciju i opremanje društveno korisnih objekata“ za 2022. godinu broj: 01/GN-11-1117/22 od 24. februara 2022. godine Gradonačelnik donosi Z A K L J U Č A K I Odobrava se prijenos novčanih sredstava MZ Ostrožac u iznosu od 6.930,00 KM (šesthiljadadevetstotinatrideset KM) iz stavke „Sredstva za finansiranje projekata i izgradnju, rekonstrukciju i opremanje društveno korisnih objekata“ za finansijsku pomoć za realizaciju projekta nabavka materijala za izradu fitnes sprava u MZ Ostrožac. II O zakonitom izvršenju ovog Zaključka starat će se Služba za finansije, računovodstvo i trezor i MZ Ostrožac. Sredstva za nabavljene robe će biti isplaćena nakon dostavljanja ovjerenog računa/otpremnice od strane nadzora ili tehničke službe JU Komunalno stambeni fond Cazin kojim se dokazuje da su navedene robe nabavljene. Korisnik sredstava iz člana I ovog Zaključka dužan je utrošak sredstava vršiti u skladu sa Zakonom o javnim nabavkama BiH i dostaviti Izvještaj o namjenskom utrošku sredstava Službi za finansije, računovodstvo i trezor. III Zaključak stupa na snagu danom donošenja a ima se objaviti u „Službenim novinama“ Grada Cazin. Broj: 01/GN- 11-4750/22 Cazin, 05. 04. 2022. godine GRADONAČELNIK mr. Nermin Ogrešević …………………………………………………...
 • 27. 30.09.2022 Službene novine Grada Cazin br 9/22 S t r a n i c a | 27 839. Rješavajući po zahtjevu JU “Komunalno- stambeni fond” Cazin, broj: 03-11-2161/22 od 02.09.2022. godine, a na osnovu člana 38. Statuta Grada Cazin (“Službene novine Grada Cazin” broj: 4/21), Gradonačelnik donosi: Z A K LJ U Č A K I Odobrava se prenos novčanih namjenskih sredstava JU “Komunalno – stambeni fond” Cazin sa Budžeta Grada Cazina u iznosu od 8.653,00 KM (osamhiljadašeststotinapedesettri KM ) i to sa ekonomskog koda 391193-razgraničeni prihodi od donacija, a u svrhu finansiranja projekta rekonstrukcije puta “Spahići“ MZ Skokovi. Sredstva prebaciti na podračun JU “Komunalno – stambeni fond” Cazin. Zadužuje se Služba za finansije, računovodstvo i trezor da izvrši prenos sredstava u iznosu od 8.653,00 KM sa razgraničenih prihoda od donacija na ekonomski kod 742213 – Kapitalni grantovi od pojedinaca. II O zakonitom izvršenju ovog zaključka starat će se Služba za finansije, računovodstvo i trezor i JU “Komunalno – stambeni fond” Cazin. III Korisnik sredstava dužan je Službi za finansije, računovodstvo i trezor dostaviti Izvještaj o utrošku dodjeljenih sredstava u roku od 30 (trideset) dana od dana doznačavanja sredstava. Zaključak stupa na snagu danom donošenja i ima se objaviti u „Službenim novinama Grada Cazina“. Broj: 01/GN-11-10983/22 Datum, 06.09.2022. godine GRADONAČELNIK mr. Nermin Ogrešević …………………………………………………... 840. Rješavajući po zahtjevu Udruženja Dani patriota 27. i 28. august broj:01/GN-11-9797/22 od 27.07.2022. godine, a na osnovu člana 32. Odluke o izvršavanju budžeta grada Cazina za 2022. godinu („Službene novine Grada Cazina broj 13/21) člana 38. Statuta Grada Cazin (“Službene novine Grada Cazin” broj: 4/21), člana 3. Pravilnika o kriterijima za raspodjelu i dodjelu sredstava tekućeg granta za boračka udruženja i organizacije u 2022. godini, (“Službene novine Grada Cazin” broj: 3/22), Gradonačelnik donosi: Z A K LJ U Č A K I Odobrava se prenos novčanih sredstava Udruženju Dani patriota 27. i 28. august sa Budžeta grada Cazina u iznosu od 500,00 KM (petstotina KM) i to iz stavke ekonomski kod 614324 – Grant za udruženja koja okupljaju članove demobilisanih boraca, a u svrhu finansiranja tradicionalne manifestacije „Marš mira Kamenica-Slunj-Šturlić“. Sredstva prebaciti na račun Udruženja Dani patriota 27. i 28. august, broj: 1982012050005746 otvoren kod KIB banke Cazin. II O zakonitom izvršenju ovog zaključka starat će se Služba za finansije, računovodstvo i trezor i Udruženje Dani patriota 27. i 28. August. III Korisnik sredstava dužan je Službi za finansije, računovodstvo i trezor dostaviti izvještaj o utrošku dodjeljenih sredstava u roku od 30 (trideset) dana od dana utroška sredstava. Zaključak stupa na snagu danom donošenja i ima se objaviti u Službenim novinama grada Cazina. Broj: 01/GN-11-9797/22 Datum, 10. 08. 2022. godine GRADONAČELNIK mr. Nermin Ogrešević …………………………………………………...
 • 28. 30.09.2022 Službene novine Grada Cazin br 9/22 S t r a n i c a | 28 SADRŽAJ GRADSKO VIJEĆE R.B. NAZIV AKTA Str. 800. ODLUKA o izmjenama i dopunama Odluke o organizaciji i djelokrugu rada Jedinstvenog gradskog organa uprave Grada Cazin 2 801. ODLUKA o izmjenama Odluke o komunalnim taksama i tarifi komunalnih taksi 2 802. ODLUKA o objavljivanju Javnog oglasa za imenovanje redovnih članova Gradske izborne komisije Grada Cazin 3 803. RJEŠENJE o imenovanju konkursne komisije za sprovođenje javnog oglasa za imenovanje 6 (šest) članova Gradske izborne komisije Grada Cazin 5 804. ZAKLJUČAK o usvajanju Izvještaja o radu i finansijskom poslovanju JU „SPORTSKI CENTAR SALIH OMERČEVIĆ“ Cazin 5 GRADONAČELNIK R.B. NAZIV AKTA Str. 805. PRAVILNIK O NAČINU I POSTUPKU RASPODJELE SREDSTAVA IZ BUDŽETA GRADA CAZINA U SVRHU ODRŽAVANJA POSLOVNE ZONE RATKOVAC 6 806. PRAVILNIK za dodjelu sredstava za pružanje pravne i drugih oblika finansijske pomoći pripadnicima Armije BiH i Ministarstva unutrašnjih poslova procesuiranim pred sudovima BiH i inostranstvu 8 807. RJEŠENJE o imenovanju radnog tima za implementaciju projekta „Pokretanje okolišnog finansiranja u svrhu nisko-karbonskog urbanog razvoja“ (URBANLED) - Aktivnost 6 “Solar CET” 11 808. RJEŠENJE o imenovanju radne grupe za pripremu prijedloga nove ili izmjenu i dopunu postojeće Odluke o držanju i zaštiti domaćih životinja, kućnih ljubimaca i nezbrinutih životinja na području općine Cazin 11 809. Zaključak - prenos novčanih sredstava Ismet (Ahmet) Dželilović 12 810. Zaključak - prenos novčanih sredstava Denis Okić 12 811. Zaključak- prenos novčanih sredstava Šemsudin (Šefika) Ćehić 13 812. Zaključak- prenos novčanih sredstava EMIR (Nurija) MACANOVIĆ 13 813. Zaključak- prenos novčanih sredstava Sead (Suljo) Osmančević 14 814. Zaključak- prenos novčanih sredstava Čović Rasim 14 815. Zaključak - prenos novčanih sredstava Esad (Ajriz) Aljiji 15 816. Zaključak- prenos novčanih sredstava Aldin (Nazif) Begić 15 817. Zaključak- prenos novčanih sredstava Mehmed (Šaban) Šabić 16 818. Zaključak- prenos novčanih sredstava „Savezu frizera Bosne i Hercegovine“ 16 819. Zaključak- prenos novčanih sredstava Biciklističkom klubu „Cazin“ 17 820. Zaključak -prenos novčanih sredstava Organizaciji RVI Bužim 17 821. Zaključak- prenos novčanih sredstava „I-Selimović“ d.o.o. Cazin 18 822. Zaključak- prenos novčanih sredstava Perviz Aidi iz Cazina 18
 • 29. 30.09.2022 Službene novine Grada Cazin br 9/22 S t r a n i c a | 29 823. Zaključak- prenos novčanih sredstava Udruženju mladih „Polje“ Cazin 19 824. Zaključak- prenos novčanih sredstava Medžlis IZ Cazin – Izvršni odbor 19 825. Zaključak- prenos novčanih sredstava Medžlis IZ Cazin – Izvršni odbor 20 826. Zaključak- prijenos novčanih sredstava Medžlis IZ Cazin – Izvršni odbor 20 827. Zaključak- prenos novčanih sredstava Obrtu “MEGA-IN” Bihać 21 828. Zaključak- prenos novčanih namjenskih sredstava JU “Komunalno – stambeni fond” Cazin 21 829. Zaključak- prenos novčanih sredstava JKP „Vodovod“ doo Cazin 22 830. Zaključak- prenos novčanih sredstava JKP „Vodovod“ doo Cazin 22 831. Zaključak- prenos novčanih sredstava JKP „Čistoća“ doo Cazin 23 832. Zaključak- prenos novčanih sredstava JKP „Čistoća“ doo Cazin 23 833. Zaključak- prenos novčanih namjenskih sredstava JU “Komunalno – stambeni fond” Cazin 24 834. Zaključak- prenos novčanih namjenskih sredstava JU “Komunalno – stambeni fond” Cazin 24 835. Zaključak- prenos novčanih namjenskih sredstava JU “Komunalno – stambeni fond” Cazin 25 836. Zaključak- prenos novčanih sredstava JU OŠ Šturlić 25 837. Zaključak- prenos novčanih sredstava JU OŠ „Ostrožac“ 26 838. Zaključak- prenos novčanih sredstava MZ Ostrožac 26 839. Zaključak- prenos novčanih namjenskih sredstava JU “Komunalno – stambeni fond” Cazin 27 840. Zaključak- prenos novčanih sredstava Udruženju Dani patriota 27. i 28. august 27 IZDAVAČ: SLUŽBA ZA STRUČNE POSLOVE GRADSKOG VIJEĆA GRADA CAZIN