SlideShare a Scribd company logo
1
23
.1347،‫شفيعي،فرشيد‬ : ‫رسشناسه‬
‫شفيعي‬ ‫فرشيد‬ ‫افيک‬‫ر‬‫گ‬ ‫آثار‬ ‫گزيده‬ :‫پديدآور‬ ‫نام‬ ‫و‬ ‫عنوان‬
1389،‫نظر‬ ‫نرش‬ ‫و‬ ‫چاپ‬ ،‫ان‬‫ر‬‫ته‬ :‫نرش‬ ‫مشخصات‬
.)‫ظاهري:821ص.مصور(رنگي‬ ‫مشخصات‬
978-600-152-056-3 :‫شابک‬
‫نوييس:فيپا‬ ‫فهرست‬ ‫وضعيت‬
1347،‫موضوع:شفيعي،فرشيد‬
‫ان‬‫ر‬‫افيک--اي‬‫ر‬‫موضوع:گ‬
‫اين‬‫ر‬‫اي‬ ‫هاي‬ ‫احي‬‫ر‬‫موضوع:ط‬
‫اين‬‫ر‬‫اي‬ ‫هاي‬ ‫موضوع:نقايش‬
NC992/‫الف‬ 92 ‫7ش‬ 1389:‫کنگره‬ ‫بندي‬ ‫رده‬
760/0955 :‫ديويي‬ ‫بندي‬ ‫رده‬
2135769 :‫ميل‬ ‫شنايس‬ ‫کتاب‬ ‫شامره‬
‫و‬‫باشد‬‫مي‬‫ميرس‬‫آثار‬‫صاحب‬‫مجوز‬‫با‬‫کتاب‬‫تصاوير‬‫از‬‫برداري‬‫بهره‬‫هرگونه‬‫حق‬ ©
.‫اشت‬‫د‬‫اهد‬‫و‬‫خ‬‫قانوين‬‫پيگرد‬‫صورت‬‫اين‬‫غري‬‫در‬
©
info@nazarpub.com
www.nazarpub.com
‫نرص‬‫کريم‬:‫مقدمه‬
‫کاوندي‬‫فاطمه‬:‫مرتجم‬
‫شفيعي‬‫فرشيد‬:‫افيک‬‫ر‬‫گ‬‫اح‬‫ر‬‫ط‬
‫مايف‬‫روشنک‬:‫جلد‬‫احي‬‫ر‬‫ط‬
1390‫ان‬‫ر‬‫ته‬:‫انتشار‬‫تاريخ‬
‫اول‬‫چاپ‬:‫انتشار‬‫نوبت‬
‫نسخه‬2000:‫اژ‬‫ري‬‫ت‬
‫کاوندي‬‫سعيد‬:‫چاپ‬‫از‬‫پيش‬
‫اهيم‬‫ر‬‫اب‬‫مهدي‬:‫توليد‬‫مدير‬
‫نظر‬‫نرش‬‫و‬‫چاپ‬:‫انتشار‬‫و‬‫سازي‬‫آماده‬‫امور‬
978-600-152-056-3:‫شابک‬‫شامره‬
45
‫اسکندري‬‫حميد‬:‫عکس‬PhotobyHamidEskandari
7
‫رسخامن‬‫‌هاي‬‫ل‬‫گلبو‬‫در‬‫االن‬‫همني‬‫که‬‫است‬‫چيزي‬‫هامن‬»‫«هويت‬‫شايد‬.‫‌گرديم‬‫ي‬‫م‬‫‌مان‬‫ت‬‫هوي‬‫دنبال‬‫به‬‫بيخودي‬‫ما‬‫شايد‬
‫بروز‬‫ما‬‫رفتارهاي‬‫کوچکرتين‬‫در‬‫تا‬‫‌کند‬‫ي‬‫م‬‫اب‬‫ري‬‫س‬‫ا‬‫ر‬‫جامنان‬‫و‬‫‌شود‬‫ي‬‫م‬‫اکنده‬‫ر‬‫پ‬‫وجودمان‬‫در‬‫قلب‬‫تپش‬‫هر‬‫با‬‫و‬‫است‬‫شناور‬
‫اند‬‫و‬‫‌ت‬‫ي‬‫م‬ً‫ال‬‫احتام‬‫هويت‬‫جستجوي‬‫که‬‫است‬‫درست‬.‫ند‬‫ز‬‫نقش‬‫رفتارهاميان‬‫و‬‫ذهني‬‫‌هاي‬‫ه‬‫فرآورد‬‫بر‬‫ا‬‫ر‬‫خود‬‫هر‬ُ‫م‬‫و‬‫کند‬
‫‌مان‬‫ي‬‫امروز‬‫فهم‬‫اه‬‫ر‬‫از‬‫نيز‬‫ا‬‫ر‬‫گذشته‬‫ما‬‫که‬‫است‬‫آن‬‫اقعيت‬‫و‬‫اما‬،‫کند‬‫شناسايي‬‫ا‬‫ر‬‫‌ها‬‫ه‬‫انديش‬‫و‬‫رفتارها‬‫تاريخي‬‫‌هاي‬‫ه‬‫رسچشم‬
‫گذشتگان‬‫چنانکه‬‫هم‬،‫‌نشانيم‬‫ي‬‫م‬‫ا‬‫ر‬‫امروزمان‬‫ذهني‬‫رسوب‬‫از‬‫‌اي‬‫ه‬‫الي‬‫‌ها‬‫ه‬‫انديش‬‫و‬‫رويدادها‬‫روي‬‫بر‬‫و‬‫‌کنيم‬‫ي‬‫م‬‫شناسايي‬
.‫پوشاندند‬‫‌شان‬‫ي‬‫ذهن‬‫رسوبات‬‫از‬‫‌اي‬‫ه‬‫الي‬‫با‬‫ا‬‫ر‬‫‌شان‬‫ن‬‫پيشينيا‬‫رفتارهاي‬‫و‬‫‌ها‬‫ه‬‫انديش‬‫خود‬‫تعبريهاي‬‫و‬‫تفسري‬‫با‬‫و‬‫کردند‬‫چنني‬
‫آن‬‫به‬‫اگر‬‫حتي‬‫ا‬‫ر‬‫زي‬،‫کنيم‬‫شناسايي‬‫ا‬‫ر‬‫هويتامن‬‫‌ي‬‫ه‬‫لي‬‫و‬‫ا‬‫‌ي‬‫ه‬‫هست‬‫تا‬‫اشيم‬‫رت‬‫ب‬‫ا‬‫ر‬‫تاريخي‬‫رسوبات‬‫اهيم‬‫و‬‫بخ‬‫که‬‫است‬‫بيهوده‬‫شايد‬
.‫نداريم‬‫ا‬‫ر‬‫آن‬‫کامل‬‫شناسايي‬‫انايي‬‫و‬‫ت‬‫هم‬‫باز‬‫کنيم‬‫پيدا‬‫دسرتيس‬
‫که‬‫وقتي‬.‫کند‬‫رفتار‬‫آن‬‫مثل‬‫اند‬‫و‬‫بت‬‫تا‬‫کند‬‫شناسايي‬‫ا‬‫ر‬‫‌اش‬‫ي‬‫کودک‬‫‌هاي‬‫ه‬‫انديش‬‫اهد‬‫و‬‫بخ‬‫بالغ‬‫آدم‬‫يک‬‫که‬‫است‬‫آن‬‫مثل‬‫اين‬
‫چه‬‫ديروزي‬‫ذهن‬‫از‬،‫‌کشانندت‬‫ي‬‫م‬‫اهند‬‫و‬‫بخ‬‫که‬‫سو‬‫هر‬‫به‬‫و‬‫باشند‬‫گرفته‬‫شکل‬‫امروزي‬‫مقتضيات‬‫با‬‫دل‬‫و‬‫پاها‬‫و‬‫‌ها‬‫ت‬‫دس‬
‫که‬‫‌هايي‬‫م‬‫اندا‬.‫کرد‬‫اهي‬‫و‬‫خ‬‫چه‬‫ا‬‫ر‬‫دل‬‫و‬‫پا‬‫و‬‫دست‬،‫کني‬‫شناسايي‬‫نيز‬‫ا‬‫ر‬»‫کودکي‬‫«ذهن‬‫آنکه‬‫فرض‬‫به‬.‫است‬‫ساخته‬‫کاري‬
‫ما‬‫که‬‫شد‬‫اهد‬‫و‬‫خ‬‫تبديل‬‫‌اي‬‫ه‬‫مسخر‬‫محصول‬‫به‬‫تعارض‬‫اين‬‫کنند‬»‫تايت‬‫«تايت‬‫آنها‬‫است‬‫مايل‬‫که‬‫ذهني‬‫اما‬،‫بدوند‬‫اهند‬‫و‬‫‌خ‬‫ي‬‫م‬
،‫ما‬.‫‌ايم‬‫ه‬‫داشت‬‫بسيار‬»‫«تاريخي-فيزيولوژيکي‬‫تعارضات‬‫دست‬‫اين‬‫از‬‫نيز‬‫هرن‬‫در‬‫ما‬.‫آشناييم‬‫بسيار‬‫‌اش‬‫ي‬‫اجتامع‬‫‌هاي‬‫ل‬‫شک‬‫با‬
‫روي‬‫بر‬‫اکنون‬‫تعارضات‬‫اين‬‫و‬‫تئوريک؛‬‫ذهن‬‫و‬‫اقعي‬‫و‬‫وجود‬‫بني‬‫تعارض‬.‫بود‬‫تعارضات‬‫اين‬‫از‬‫انباشته‬،‫من‬‫نسل‬‫ويژه‬‫به‬
‫‌اند‬‫ه‬‫شد‬‫انده‬‫ر‬‫پرو‬‫دويدن‬‫اي‬‫ر‬‫ب‬‫که‬‫پاهايي‬‫و‬‫‌ها‬‫ت‬‫دس‬.‫نيست‬‫گزيري‬.‫است‬‫شده‬‫ثبت‬‫گذشته‬‫نسل‬‫‌هاي‬‫م‬‫فيل‬‫و‬‫‌ها‬‫م‬‫بو‬،‫کاغذها‬
‫هويت‬‫هم‬‫باز‬،‫هست‬‫چه‬‫هر‬،‫کار‬‫حاصل‬.‫آوردند‬‫در‬‫ا‬‫ر‬‫آن‬‫اداي‬‫من‬‫نسل‬‫هرنمندان‬‫از‬‫بسياري‬‫اما‬‫کنند؛‬»‫تايت‬‫«تايت‬‫انند‬‫و‬‫‌ت‬‫ي‬‫من‬
»‫«کودکي‬‫او‬‫که‬»‫کنند‬‫«کشف‬‫ان‬‫ر‬‫ديگ‬‫بود‬‫مايل‬‫و‬،‫‌کرد‬‫ي‬‫م‬‫تايت‬‫تايت‬‫هنوز‬‫اما‬،‫بود‬‫شده‬‫گنده‬‫که‬‫‌کند‬‫ي‬‫م‬‫برمال‬‫ا‬‫ر‬‫نسيل‬‫تاريخي‬
!‫است‬‫کرده‬‫تجربه‬‫هم‬‫ا‬‫ر‬
‫هرني‬‫آثار‬‫به‬‫وقتي‬‫اما‬،‫‌يابيد‬‫ي‬‫من‬‫کنيد‬‫جستجو‬‫نظري‬ً‫ا‬‫رصف‬‫‌هاي‬‫ب‬‫کتا‬‫در‬‫چه‬‫هر‬‫ا‬‫ر‬‫اين‬.‫کرد‬‫آشکار‬‫ا‬‫ر‬‫اقعيت‬‫و‬‫اين‬‫من‬‫نسل‬
‫ات‬‫ر‬‫نظ‬‫و‬.‫‌شود‬‫ي‬‫م‬‫ثبت‬‫آنها‬‫روي‬‫بر‬)‫اتشان‬‫ر‬‫نظ‬‫نه‬‫(و‬‫‌ها‬‫م‬‫آد‬‫رفتار‬‫که‬‫است‬‫هرني‬‫آثار‬‫خاصيت‬‫اين‬.‫‌شود‬‫ي‬‫م‬‫مال‬‫بر‬‫کنيد‬‫نگاه‬
.‫شود‬‫کشف‬‫رفتارش‬‫تحليل‬‫و‬‫تجزيه‬‫اه‬‫ر‬‫از‬‫اند‬‫و‬‫‌ت‬‫ي‬‫م‬‫تنها‬‫هرنمند‬‫اعتقادات‬‫و‬
‫رفت‬‫دل‬‫اه‬‫ر‬‫به‬،‫‌انجام‬‫يب‬‫عبوس‬‫منايش‬‫همه‬‫آن‬‫از‬‫دلزده‬‫که‬‫است‬‫هرنمنداين‬‫‌ترين‬‫ه‬‫برجست‬‫از‬‫يکي‬‫من‬‫نظر‬‫از‬‫شفيعي‬‫فرشيد‬
‫‌اي‬‫ه‬‫مجموع‬‫به‬‫آن‬‫حاصل‬‫و‬‫کرد‬‫چنني‬‫او‬.‫باد‬‫بادا‬‫چه‬‫هر‬‫تا‬،‫بسپارد‬‫تاريخ‬‫جاري‬‫جريان‬‫به‬‫ا‬‫ر‬‫خود‬،‫اد‬‫ز‬‫آ‬‫رسي‬‫و‬‫دست‬‫با‬‫تا‬
‫در‬‫او‬.‫‌کند‬‫ي‬‫م‬‫آشکار‬‫ا‬‫ر‬‫اکنونش‬‫و‬‫امروز‬‫هويت‬»‫«هوشمندانه‬‫اثر‬‫هر‬‫از‬‫بهرت‬‫و‬‫بيشرت‬‫که‬‫شد‬‫تبديل‬‫رسخوش‬‫و‬‫بازيگوشانه‬
‫ا‬‫ر‬‫چيزي‬‫رفتارش‬‫با‬،‫‌اش‬‫يص‬‫شخ‬‫‌هاي‬‫س‬‫عک‬‫در‬‫حتي‬‫و‬‫کوتاه‬‫‌هاي‬‫ه‬‫نوشت‬‫و‬‫‌ها‬‫ه‬‫‌نوشت‬‫ط‬‫خ‬‫در‬‫پوسرتهايش‬‫در‬،‫‌هايش‬‫ي‬‫تصويرساز‬
.‫اوست‬‫تاريخي‬‫اجتامعي‬‫هويت‬‫برصي‬‫‌هاي‬‫ه‬‫نشان‬‫‌ترين‬‫ح‬‫رصي‬‫که‬‫کرد‬‫ثبت‬
‫به‬‫تا‬‫اشد‬‫رت‬‫ب‬‫‌اليه‬‫ه‬‫الي‬‫ا‬‫ر‬‫‌هايش‬‫ه‬‫آموخت‬‫تاريخي‬‫رسوبات‬‫که‬‫نکرد‬‫هم‬‫تاليش‬‫اما‬‫انهاد‬‫و‬‫ا‬‫ر‬‫گذشته‬.‫آموخت‬‫بسيار‬‫آموخت‬‫او‬
‫‌اي‬‫ه‬‫پديد‬‫‌ي‬‫ه‬‫الي‬‫‌ترين‬‫ين‬‫بريو‬‫در‬‫ا‬‫ر‬‫هويتمندي‬‫که‬‫اوست‬‫هوشمندي‬‫از‬‫اين‬.‫است‬‫گرفته‬‫نام‬»‫«هويت‬‫که‬‫برسد‬‫‌اي‬‫ه‬‫هست‬
‫‌هاي‬‫ه‬‫«انديش‬‫متخصصان‬‫به‬‫ا‬‫ر‬،‫‌ها‬‫ه‬‫رسچشم‬‫جستجوي‬‫اي‬‫ر‬‫ب‬،‫آن‬‫قعر‬‫به‬‫سفر‬‫و‬‫است‬‫شده‬‫سپرده‬‫او‬‫به‬‫که‬‫کرد‬‫جستجو‬
‫بر‬‫او‬‫کاخ‬‫اين؟‬‫از‬‫بزرگرت‬‫موفقيتي‬‫چه‬‫و‬،‫بود‬‫شفيعي‬‫فرشيد‬‫با‬‫حق‬‫که‬‫کرد‬‫ثابت‬‫آمد‬‫او‬‫پي‬‫از‬‫که‬‫نسيل‬.‫اگذارد‬‫و‬»‫محض‬
.‫است‬‫شده‬‫بنا‬‫کوه‬‫اين‬‫‌ي‬‫ه‬‫قل‬
1389/‫نرص‬‫کريم‬
89
‫شفيعي‬ ‫فرشيد‬
‫ان‬‫ر‬‫ته‬ 1347 ‫متولد‬
‫انيميشن‬ ‫ليسانس‬ ‫فوق‬ ‫و‬ ‫افيک‬‫ر‬‫‌گ‬‫س‬‫ليسان‬
‫نقايش‬ ‫‌گروهي‬‫ه‬‫منايشگا‬ ‫وچندين‬ ‫ادي‬‫ر‬‫انف‬ ‫منايشگاه‬ 5
‫کوتاه‬ ‫انيميشن‬ ‫فيلم‬ 4 ‫توليد‬
‫کودک‬ ‫‌هاي‬‫ه‬‫مجل‬ ‫و‬ ‫کتاب‬ ‫اي‬‫ر‬‫ب‬ ‫تصويرگري‬ ‫عامل‬ ‫يه‬
‫داخل‬ ‫از‬ ‫اهميت‬ ‫پر‬ ‫و‬ ‫‌اهميت‬‫م‬‫ک‬ ‫بزرگ‬ ‫و‬ ‫کوچک‬ ‫02جايزه‬ ‫از‬ ‫بيش‬ ‫برنده‬
‫کشور‬ ‫خارج‬ ‫و‬
‫افيک‬‫ر‬‫گ‬ ‫و‬ ‫انيميشن‬ ‫و‬ ‫تصويرسازي‬ ‫‌ي‬‫ه‬‫زمين‬ ‫در‬
farshid_shafiei@yahoo.com
www.farshidshafi.com
‫هوشيار‬‫فرشاد‬:‫عکس‬PhotobyFarshadHooshiyar
1011
GRAPHIC DESIGN
1385● ‫ان‬‫ر‬‫تصويرگ‬ ‫سال‬ ‫کتاب‬ ‫پوسرت‬1387● ‫ان‬‫ز‬‫‌سا‬‫ه‬‫حامس‬ ‫و‬ ‫ايان‬‫رس‬‌‫ه‬‫حامس‬ ‫از‬ ‫(تقدير‬ ‫ما‬ ‫ان‬‫ر‬‫اي‬ ‫پوسرت‬
We are Illustrators ● Annual Book of Iranian Children Book’s Illustrators ● 20064th Festival of Our Iran ● 2008
1213
1385● ‫بريتانيا‬ ‫پنسل‬ ‫مجيک‬ ‫گروه‬ ‫و‬ ‫ان‬‫ر‬‫اي‬ ‫ان‬‫ر‬‫تصويرگ‬ ‫منايشگاه‬ ‫پوسرت‬)‫کرد‬ ‫قبول‬ ‫ميشه‬ ‫جور‬ ‫يه‬ ‫ويل‬ ‫نوشت‬ ‫ميشه‬ ‫جور‬ ‫چند‬ ‫رو‬ ‫(حقيقت‬ 1388 ‫حقيقت‬ ‫سينام‬ ‫‌ي‬‫ه‬‫جشنوار‬ ‫پوسرت‬
Magic Pencil ● Exhibition of British Illustrators Works in Tehran ● 2006Cinema Verity Festival ● 2009
1415
1385● ‫تصويرسازي‬ ‫گروهي‬ ‫منايشگاه‬ ‫پوسرت‬1386● ‫نقايش‬ ‫گروهي‬ ‫منايشگاه‬ ‫پوسرت‬
Group Illustration Exhibition ● 2006Group Painting Exhibition ● 2007
1617
1388● ‫کودک‬ ‫جهاين‬ ‫روز‬ ‫جمعي‬ ‫کارگاه‬ ‫پوسرت‬)‫ندانست‬ ‫موضوع‬ ‫با‬ ‫متناسب‬ ‫ا‬‫ر‬ ‫پوسرت‬ ‫اين‬ ‫‌پور‬‫ن‬‫بهم‬ ‫(آقاي‬ 1378 ‫کودک‬ ‫کتاب‬ ‫ان‬‫ر‬‫تصويرگ‬ ‫منايشگاه‬ ‫پيشنهادي‬ ‫پوسرت‬
International Day of Children ● Work Shop& Exhibition of Illustrating ● 2009The World of Sacred ● Proposed Poster for 4th Tehran International Biennale of Illustration ● 1999
1819
1384● ‫کرمان‬● ‫نوجوان‬ ‫و‬ ‫کودک‬ ‫کتاب‬ ‫هاميش‬ ‫پوسرت‬1379● ‫نوجوان‬ ‫و‬ ‫کودک‬ ‫ادبيات‬ ‫برگزيدگان‬ ‫بزرگ‬ ‫‌ي‬‫ه‬‫جشنوار‬
Conference of Children& YoungAdults Books ● Kerman ● 2005Festival of Selected Works of Children& YoungAdults’ Literature ● 2000
2021
1382● ‫شباويز‬ ‫‌ي‬‫ه‬‫جشنوار‬ ‫اولني‬ ‫پوسرت‬1385● ‫ان‬‫ر‬‫اي‬ ‫معارص‬ ‫نقاش‬ ‫زنان‬ ‫جمعي‬ ‫کارگاه‬ ‫پوسرت‬
1383● ‫شباويز‬ ‫نرش‬ ‫اي‬‫ر‬‫ب‬ ‫ايتاليا‬ ‫بلونيا‬ »‫تازه‬ ‫‌هاي‬‫ق‬‫«اف‬ ‫‌ي‬‫ه‬‫جايز‬ ‫پوسرت‬1380● ‫رويا‬ ‫و‬ ‫خيال‬ ‫تصويرسازي‬ ‫زمستانه‬ ‫جشنواره‬ ‫اولني‬ ‫اخوان‬‫ر‬‫ف‬
The First Shabaviz Festival ● 2003Work Shop of Contemporary Iranian Women Painters ● 2006
New Horizons award ● 2004Imagery and Dream- TheAnnounce of First Winter Festival of Illustration ● 2001
2223
●.‫مثلث‬ ‫نرش‬
Mosallas Publication
●.‫انيميشن‬ ‫استوديو‬ - ‫بامداد‬
BamdadAnimation Studio
●.‫کاروان‬ ‫نرش‬ ‫کودک‬ ‫بخش‬ - ‫زنگوله‬ ‫نرش‬
Zangooleh Publication- Children Books of Karavan Publication
●.‫هگمتانه‬ ‫نرش‬
Hegmataneh Publication
‫ديبا‬ ‫‌اي‬‫ه‬‫پارچ‬ ‫و‬ ‫کشيش‬ ‫‌هاي‬‫ه‬‫ساز‬.●
Diba TensileArchitecture
‫مهرنقاش‬ - ‫جعفري‬ ‫اهيم‬‫ر‬‫اب‬ ‫محمد‬.●
Mohammad Ebrahim Jafari- Painter’s Stamp
‫داري‬ ‫بچه‬ ‫و‬ ‫بارداري‬ ‫اهنامي‬‫ر‬ ‫سايت‬.●
Online Guide to Pregnancy and Child-Care
‫سازي‬ ‫اه‬‫ر‬ ‫رشکت‬ - ‫دلتا‬.●
Delta Road Construction Co.
2425
‫نو‬ ‫سال‬ ‫تحويل‬ ‫دعاي‬ ‫‌نگاري‬‫ش‬‫خو‬‫خدا‬ ‫نام‬ ‫ايف‬‫ر‬‫تايپوگ‬
Calligraphy of Praying for New YearCalligraphy of the Name of God
2627
GRAPHIC DESIGN
‫قرآن‬ ‫از‬ ‫سوره‬ ‫چهار‬ ‫‌نگاري‬‫ش‬‫خو‬
Calligraphy of Quran Verses
2829
‫زماين‬‫ان‬‫ر‬‫مه‬:‫عکس‬PhotobyMehranZamani
3031
ILLUSTRATION
81‫و‬ 1380‫‌هاي‬‫ل‬‫سا‬ ‫حوايل‬● ‫کارنامه‬ ‫‌ي‬‫ه‬‫مجل‬● ‫ليدي‬ ‫بلو‬
Blue Lady- Karnameh Magazine ● 2002
1382● ‫مرد‬ ‫فيگور‬
Male Figure ● 2003
3233
1382● ‫زن‬ ‫فيگور‬
Female Figure ● 2003
81‫و‬ 1380‫‌هاي‬‫ل‬‫سا‬ ‫حوايل‬● ‫کارنامه‬ ‫‌ي‬‫ه‬‫مجل‬● ‫مقاله‬ ‫‌ي‬‫ه‬‫رسکليش‬
Karnameh Magazine ● 2002
3435
1389● ‫اروميه‬ ● ‫باري‬ ‫توريستي‬ ‫مجموعه‬ ● ‫ان‬‫ر‬‫اي‬ ‫جاي‬ ‫همه‬ ‫از‬ ‫سنتي‬ ‫غذاي‬ ‫‌ي‬‫ه‬‫ايد‬ ‫با‬ ‫سنتي‬ ‫ان‬‫ر‬‫رستو‬ ‫ديواري‬ ‫نقايش‬
Fresco for a Traditional Restaurant ● Bari Touristic Center in Orumiyeh ● 2010
3637
1378● ‫رسوش‬ ‫ات‬‫ر‬‫انتشا‬ ● ‫کرد‬ ‫عرويس‬ ‫مهتاب‬ ‫ديشب‬ 1377● ‫هرن‬ ‫نوروز‬ ‫نرش‬ ● ‫اين‬‫ر‬‫اي‬ ‫قدميي‬ ‫متون‬ ‫از‬ ‫عروسکي‬ ‫‌ي‬‫ه‬‫منايشنام‬ ‫اي‬‫ر‬‫ب‬ ‫تصويرسازي‬
Last Night Mahtab Got Married ● Soroush Magazine ● 1999 Illustration for Iranian Folk Tales Collection ● Norouz-e Honar ● 1998
3839
1381● ‫رسوش‬ ‫ات‬‫ر‬‫انتشا‬ ● ‫خرگوش‬ ‫و‬ ‫سالومه‬
Saloomeh& Bunny ● Soroush Magazine ● 2002
4041
1381● ‫رسوش‬ ‫ات‬‫ر‬‫انتشا‬ 1384● ‫سفارش‬ ‫بدون‬ ‫طرح‬
Illustrations for Soroush Magazine ● 2002 Free Illustrations ● 2005
4243
‫ان‬‫ر‬‫ته‬ ‫عروسکي‬ ‫تئاتر‬ ‫‌ي‬‫ه‬‫جشنوار‬ ‫سمبل‬ ‫پيشنهادي‬ ‫طرح‬
.)‫کردن‬ ‫اشتباه‬ ‫خييل‬ .‫نگرفت‬ ‫ار‬‫ر‬‫ق‬ ‫تئاتر‬ ‫کارشناسان‬ ‫تاييد‬ ‫مورد‬ ‫که‬ ‫پيش‬ ‫سال‬ 5-4(
Proposed Symbol for The Puppet Theater Festival ● 2006
1388● ‫پنجره‬ ‫نرش‬● ‫ملل‬ ‫‌هاي‬‫ه‬‫افسان‬ ‫‌ي‬‫ه‬‫مجموع‬ ‫جلد‬ ‫روي‬ ‫طرح‬
Illustrations for cover of the Folk Tales of Nations Collection ● Panjareh ● 2009
4445
1379● ‫پيدايش‬ ‫نرش‬● ‫‌ها‬‫ل‬‫غو‬ ‫رسزمني‬ ‫در‬ ‫فسقيل‬ ‫هيل‬
Heli Fesgheli in the Land of Monsters ● Paydayesh ● 2000
4647
1382● ‫شباويز‬ ‫نرش‬● ‫فرشيد‬
Farshid ● Shabaviz ● 2003
4849
1385● ‫شباويز‬ ‫نرش‬● ‫دريا‬ ‫به‬ ‫دل‬
Run a Risk ● Shabaviz ● 2006
5051
1372 ‫‌ها‬‫ي‬‫تصويرساز‬ ‫اولني‬ ‫از‬
Some of the Earliest Illustrations ● 1993
5253
1376● ‫پيدايش‬ ‫نرش‬● ‫سنگي‬ ‫شري‬ ‫کتاب‬ ‫جلد‬ ‫روي‬ ‫طرح‬ )‫چاپي‬ ‫سفارش‬ ‫(اولني‬ 1375● ‫پيدايش‬ ‫نرش‬● ‫‌اي‬‫ه‬‫فريوز‬ ‫پرس‬ ‫کتاب‬ ‫جلد‬ ‫روي‬ ‫طرح‬
Book Cover ● Stone Lion ● Paydayesh ● 1997 Book Cover ● Turquoise Boy ● Paydayesh ● 1996
5455
ILLUSTRATION
‫رسوش‬ ‫‌ي‬‫ه‬‫مجل‬ ‫جلد‬
‫‌ها‬‫ه‬‫بچ‬ ‫کيهان‬ ‫‌ي‬‫ه‬‫مجل‬ ‫جلد‬
‫رسوش‬ ‫‌ي‬‫ه‬‫مجل‬ ‫جلد‬
Cover of Magazine ● Soroush
Cover of Magazine ● Kayhan BachehaCover of Magazine ● Ketab-e Mah
Cover of Magazine ● Soroush
‫‌ها‬‫ه‬‫بچ‬ ‫کيهان‬ ‫‌ي‬‫ه‬‫مجل‬ ‫جلد‬
Cover of Magazine ● Kayhan Bacheha
5657
‫رسمشقي‬‫ا‬‫ر‬‫زه‬:‫عکس‬PhotobyZahraSarmashghi
5859
1385 ● ‫شباويز‬ ‫نرش‬ ● ‫نبود‬ ‫هيچکس‬ ‫خدا‬ ‫از‬ ‫غري‬
No One Was Alone, Except God! ● Shabaviz ● 2006
6061
1385 ● ‫شباويز‬ ‫نرش‬ ● ‫نبود‬ ‫هيچکس‬ ‫خدا‬ ‫از‬ ‫غري‬
No One Was Alone, Except God! ● Shabaviz ● 2006
6263
1385 ● ‫شباويز‬ ‫نرش‬ ● ‫پيوند‬
Union ● Shabaviz ● 2006
6465
1385 ● ‫شباويز‬ ‫نرش‬ ● ‫پيوند‬
Union ● Shabaviz ● 2006
6667
1385 ● ‫شباويز‬ ‫نرش‬ ● ‫پيوند‬
Union ● Shabaviz ● 2006
6869
1383 ● ‫شباويز‬ ‫نرش‬ ● ‫چنگي‬ ‫پري‬
The old Harpist ● Shabaviz ● 2004
7071
1383 ● ‫شباويز‬ ‫نرش‬ ● ‫چنگي‬ ‫پري‬
The old Harpist ● Shabaviz ● 2004
7273
1383 ● ‫شباويز‬ ‫نرش‬ ● ‫چنگي‬ ‫پري‬
The old Harpist ● Shabaviz ● 2004
7475
1384 ● ‫شباويز‬ ‫نرش‬ ● ‫زربال‬
Zarbal ● Shabaviz ● 2005
7677
1384 ● ‫شباويز‬ ‫نرش‬ ● ‫زربال‬
Zarbal ● Shabaviz ● 2005
7879
1384 ● ‫شباويز‬ ‫نرش‬ ● ‫زربال‬
Zarbal ● Shabaviz ● 2005
8081
1388 ● ‫شباويز‬ ‫نرش‬ ● ‫آهني‬ ‫هاي‬ ‫کفش‬
Iron Shoes ● Shabaviz ● 2009
8283
8485
1388 ● ‫شباويز‬ ‫نرش‬ ● ‫آهني‬ ‫هاي‬ ‫کفش‬
Iron Shoes ● Shabaviz ● 2009
8687
1385 ● ‫ال‬‫رب‬‫لي‬ ‫نرش‬ ● ‫شکري‬ ‫عروسک‬
Sugary Doll ● Lirabelle ● 2006
8889
9091
9293
1387 ● ‫نظر‬ ‫نرش‬ ● ‫خزون‬ ‫برگ‬ ‫جمجمک‬ ‫کتاب‬ ‫تصويرسازي‬
The Dance of Falling Autumn Leaves ● NazarArt ● 2008
9495
ILLUSTRATION
1382 ● ‫قلم‬ ‫اب‬‫ر‬‫مح‬ ‫نرش‬ ● ‫درخت‬ ‫يک‬ ‫و‬ ‫کالغ‬ ‫چهار‬ ‫مجموعه‬
Four Crows& One Tree Collection ● Mehrab-e Ghalam ● 2003
9697
‫اتور‬‫ر‬‫امپ‬ ‫نو‬ ‫لباس‬
1383 ‫کودک‬ ‫کتاب‬ ‫اي‬‫ر‬‫شو‬ ،‫اندرسن‬ ‫هاي‬ ‫داستان‬ ‫مسابقه‬Emperor's New Clothes
9899
‫رسمشقي‬‫ا‬‫ر‬‫زه‬:‫عکس‬PhotobyZahraSarmashghi
100101
PAINTING
Til 2000
‫مرگ‬‫اسب‬ ‫و‬ ‫بانو‬
Death ● 100 X 100 cmLady & Horse ● 100 X 100 cm
102103
2005
‫تکه‬ 9 ● ‫‌نوايي‬‫م‬‫ه‬
‫تکه‬ 3
Harmony ● Nine Tiles ● 150X150 cm
Three Tiles ● 150X 50 cm
‫تکه‬ 6
Six Tiles ● 50 X 50 cm
104105
106107
2006
‫تکه‬ 8
Eight Tiles ● 100X 200 cm
108109
2008
‫تکه‬ 4
‫‌ها‬‫ه‬‫گرب‬
Four Tiles ● 100X100 cm
 Cats ● 100X150 cm
110111
2009
‫تکه‬ 3
Three Tiles ● 45X45 cm 100X150 cm
112113
2010
‫آخر‬ ‫شام‬
The Last Supper ●100X150 cm
‫پرتره‬
Portrait ● 100 X 150 cm
114115
2010
DIJITAL
116117
2011
‫شيفته‬ ‫خود‬ ‫مجموعه‬‫شيفته‬ ‫خود‬ ‫مجموعه‬
Self lover Colection ● 35 X 15 cmSelf lover Colection ● 35 X 15 cm
118119
2011
‫شيفته‬ ‫خود‬ ‫مجموعه‬‫شيفته‬ ‫خود‬ ‫مجموعه‬
Self lover Colection ● 35 X 15 cmSelf lover Colection ● 35 X 15 cm
120121
PAINTING2011
122123
farshid_shafiei@yahoo.com
www.farshidshafi.com
Farshid Shafie
Born in 1968- Tehran
BAin Graphic Design
MAinAnimation
Participating in 5 Solo Exhibition and & Several Group Exhibition
Producing 4 ShortAnimation Film
Illustrating for Children's Books and Magazines
Winner of more than 20 National & International Prize
‫رسمشقي‬‫ا‬‫ر‬‫زه‬:‫عکس‬PhotobyZahraSarmashghi
124125
May be we are looking for our identity with no reason at all. Perhaps “Identity” is
something that just now is running through our red corpuscles and by every beat of our
heart spreads throughout our body to assuage our spirits and reflects on every detail of
our behaviors and also paints its seal on our mind productions and behaviors. It is true
that searching for identity probably could help to identify historical origins of behaviors and
intellections but in fact we identify past events by our current perception and we cover
events and intellections by a layer of our today mental sediment just the same as past
generation who covered ancestors’ behaviors and thoughts by their interpretations and
perceptions. May be it is useless to carve mental sediment to find original center of our
identity because even if we achieved that but we are not be able to identify it perfectly.
It is as if an adult person wants to identify his childhood thoughts for following them
now. While your hands, feet and heart shaped by today conditions and lead you in any
direction they want, then what could do the yesterday’s mind. Suppose that you identified
“Childhood Mind” then what do you want to do with hand and foot and heart? The organs
want to run but the mind likes them to toddle. The result of this contradiction looks
ridiculous and we are familiar with social forms of that. We know many examples of such
“Historical-Physiological” contradictions in art. We, particularly my generation is full of this
conflicts. The opposition between realistic part and theoretical mind, and these conflicts
were recorded on papers, canvases and films which remained of past generation. You
can’tfindawayout.Thehandsandfeetwhichtrainedforrunningcannottoddle;butmany
artists who belong to my generation pretended doing this. The consequence, whatever it
is, again reveals historical identity of a generation that grew up but was toddling yet and
also tended people “discover” that they experienced “childhood” too!
My generation uncovered this reality. You cannot find whatever you search for in merely
theoretical books, but looking at artistic works will help you to disclose that. It is the
character of artistic works that the behaviors of people (not their ideas) recorded on them
and you can discover the artist ideas and believes by analyzing his behaviors.
I believe that Farshid Shafie is one of the distinguished artists disappointed of this much
grumpy ineffectual show stepped in to the way of his heart with free hands and mind to
entrust himself to current history and may it happen, let it happen! He went in this way
and the result was a playful and lighthearted collection which shows his present identity
more and better than any “thoughtful” work. In his illustrations, posters, calligraphy, brief
texts and even personal photographs he recorded by his behaviors something which is
explicit visual signs of his social-historical identity.
He trained and trained. He laid aside the past but never try to carve layer by layer
historical sediments of his experiments to find the central point which called “identity”.
It is his intelligence that search for identity in the external layer of phenomenon which
was entrusted him and granted to “implicit intellection” experts the traveling to its depth
for inquiring origins. The next generation after him proved that Farshid Shafie was right.
And which achievement is greater than this? His castle is established on top of this
mountain.
Karim Nasr/ Winter 2011
126
www.nazarpub.com
info@nazarpub.com
© 2011 Nazar Art Publications
Selected Works of
Farshid Shafie
Preface: Karim Nasr
Graphic Design: Farshid Shafie
Cover Design: Roshanak Mafi
Translated by Fatemeh Kavandi
No.2, Sharif alley, Iranshahr ave.,
1581614815 Tehran – Iran,
0098 21 88820212- 0098 21 88844178
Printed in Iran
ISBN: 978-600-152-056-3
©All rights reserved
Selected Works of
Farshid Shafie
128
‫مختاري‬‫محمود‬:‫تصویرگر‬IllustratebyMahmoudMokhtari

More Related Content

Viewers also liked

PathOfMostResistance
PathOfMostResistancePathOfMostResistance
PathOfMostResistance
Edward Cleveland
 
Uc 2 Gia Bao Nhieu
Uc 2 Gia Bao NhieuUc 2 Gia Bao Nhieu
Uc 2 Gia Bao Nhieu
gus170
 
Discussion week 7 c7 (powepoint)
Discussion week 7   c7 (powepoint)Discussion week 7   c7 (powepoint)
Discussion week 7 c7 (powepoint)
franzettamcneil
 
Carlieuklima - промышленный производитель систем отопления
Carlieuklima - промышленный производитель систем отопленияCarlieuklima - промышленный производитель систем отопления
Carlieuklima - промышленный производитель систем отопления
dalregiongas
 
Kas naujo „Dynamics NAV 2016“ ir „LS Nav 2016“?
Kas naujo „Dynamics NAV 2016“ ir „LS Nav 2016“?Kas naujo „Dynamics NAV 2016“ ir „LS Nav 2016“?
Kas naujo „Dynamics NAV 2016“ ir „LS Nav 2016“?
StrongPoint
 
Sr. Estimation engineer
Sr. Estimation engineerSr. Estimation engineer
Sr. Estimation engineer
Abdallah Bayoumi
 
Mi 2283-94
Mi 2283-94Mi 2283-94
Mi 2283-94
Jefferson Witt
 
Viskas, ką turite žinoti apie i.MAS
Viskas, ką turite žinoti apie i.MASViskas, ką turite žinoti apie i.MAS
Viskas, ką turite žinoti apie i.MAS
StrongPoint
 
Designer, Collaboration and Community - 김지홍님(@jihere1001)
Designer, Collaboration and Community - 김지홍님(@jihere1001)Designer, Collaboration and Community - 김지홍님(@jihere1001)
Designer, Collaboration and Community - 김지홍님(@jihere1001)
이상한모임
 

Viewers also liked (11)

PathOfMostResistance
PathOfMostResistancePathOfMostResistance
PathOfMostResistance
 
Uc 2 Gia Bao Nhieu
Uc 2 Gia Bao NhieuUc 2 Gia Bao Nhieu
Uc 2 Gia Bao Nhieu
 
Discussion week 7 c7 (powepoint)
Discussion week 7   c7 (powepoint)Discussion week 7   c7 (powepoint)
Discussion week 7 c7 (powepoint)
 
Illustration-2016:2
Illustration-2016:2Illustration-2016:2
Illustration-2016:2
 
Carlieuklima - промышленный производитель систем отопления
Carlieuklima - промышленный производитель систем отопленияCarlieuklima - промышленный производитель систем отопления
Carlieuklima - промышленный производитель систем отопления
 
Kas naujo „Dynamics NAV 2016“ ir „LS Nav 2016“?
Kas naujo „Dynamics NAV 2016“ ir „LS Nav 2016“?Kas naujo „Dynamics NAV 2016“ ir „LS Nav 2016“?
Kas naujo „Dynamics NAV 2016“ ir „LS Nav 2016“?
 
Covers
CoversCovers
Covers
 
Sr. Estimation engineer
Sr. Estimation engineerSr. Estimation engineer
Sr. Estimation engineer
 
Mi 2283-94
Mi 2283-94Mi 2283-94
Mi 2283-94
 
Viskas, ką turite žinoti apie i.MAS
Viskas, ką turite žinoti apie i.MASViskas, ką turite žinoti apie i.MAS
Viskas, ką turite žinoti apie i.MAS
 
Designer, Collaboration and Community - 김지홍님(@jihere1001)
Designer, Collaboration and Community - 김지홍님(@jihere1001)Designer, Collaboration and Community - 김지홍님(@jihere1001)
Designer, Collaboration and Community - 김지홍님(@jihere1001)
 

More from Farshid Shafiei

Farshid Shafiey_Resume
Farshid Shafiey_ResumeFarshid Shafiey_Resume
Farshid Shafiey_Resume
Farshid Shafiei
 
Farshid Sh-low size
Farshid Sh-low sizeFarshid Sh-low size
Farshid Sh-low size
Farshid Shafiei
 

More from Farshid Shafiei (7)

Farshid:2016 exhibition
Farshid:2016 exhibitionFarshid:2016 exhibition
Farshid:2016 exhibition
 
Farshid Shafiey_Resume
Farshid Shafiey_ResumeFarshid Shafiey_Resume
Farshid Shafiey_Resume
 
zahak Book-B
zahak Book-Bzahak Book-B
zahak Book-B
 
Farshid Sh-low size
Farshid Sh-low sizeFarshid Sh-low size
Farshid Sh-low size
 
V-e-G N
V-e-G NV-e-G N
V-e-G N
 
Posters
PostersPosters
Posters
 
Logo All-2015
Logo All-2015Logo All-2015
Logo All-2015
 

SHAFIEE(Ketab)