SlideShare a Scribd company logo
YOUR BRANDING
PARTNER
VỀ CHÚNG TÔI - ABOUT US
VÌ SAO CHỌN CHÚNG TÔI? - WHY US?
GIẢI PHÁP - OUR SOLUTIONS
QUY TRÌNH CỦA CHÚNG TÔI - OUR PROCESS
DỊCH VỤ TIÊU BIỂU - FEATURED SERVICES
CHIẾN LƯỢC THƯƠNG HIỆU - BRAND STRATEGY
NHẬN DIỆN THƯƠNG HIỆU - BRAND IDENTITY
NHẬN DIỆN CỐT LÕI - CORE BRAND IDENTITY
NHẬN DIỆN THƯƠNG HIỆU DOANH NGHIỆP - CORPORATE IDENTITY
NHẬN DIỆN THƯƠNG HIỆU SẢN PHẨM - PRODUCT IDENTITY
NHẬN DIỆN THƯƠNG HIỆU ĐIỂM BÁN - RETAIL BRAND IDENTITY
NHẬN DIỆN THƯƠNG HIỆU SỐ - DIGITAL BRAND IDENTITY
TRUYỀN THÔNG THƯƠNG HIỆU - BRAND COMMUNICATION
KHÁCH HÀNG TIÊU BIỂU - FEATURED CLIENTS
04
06
08
10
12
14
16
18
20
22
24
26
28
30
CONTENT
MỤC LỤC
5
Sao Kim là công ty chuyên sâu về hoạch định
chiến lược, thiết kế và truyền thông thương hiệu.
Chúng tôi cung cấp giải pháp toàn diện giúp
doanh nghiệp nâng cao năng lực cạnh tranh
thông qua việc xây dựng thương hiệu mạnh.
Sao Kim tự hào đang tạo ra sức mạnh và sinh khí
cho hàng nghìn thương hiệu khách hàng, qua đó
nỗ lực góp sức mình vào sứ mệnh vì sự phát triển
của thương hiệu Việt.
Sao Kim is a company specializing in strategic
planning, identity designing and brand communi-
cating. We provide comprehensive solutions to
help corporations improve their competitiveness
by building strong brands.
Sao Kim proudly contributes to the mission of
enhancing strengths, developing vitality for
thousands of Vietnamese brands.
VỀ CHÚNG TÔI ABOUT US
44
6
7
Với hơn 2.000 khách hàng đã hợp tác cùng hàng nghìn dự án sáng tạo đã triển khai,
kinh nghiệm trong hầu hết các lĩnh vực hoạt động của doanh nghiệp, Sao Kim là sự
đảm bảo thành công cho dự án của bạn.
40+ Nhân sự tài năng
Chất lượng sản phẩm vượt trội
Quy trình khoa học
Dịch vụ khách hàng chuyên nghiệp
More than 2.000 trusted clients and thousand of projects, we guarantee your project’s
success.
Talent employees
High quality products
Innovative working process
Professional Client Services
2000+ THƯƠNG HIỆU TIN TƯỞNG
BRANDS BELIEVE
WHY US ?
VÌ SAO CHỌN CHÚNG TÔI ?
Đam mê của chúng tôi là khám phá những ý tưởng giúp
mang lại thành công cho doanh nghiệp. Chúng tôi sử
dụng đa dạng các công cụ để thấu hiểu mục tiêu kinh
doanh, sáng tạo ý tưởng và biến chúng trở thành hiện
thực.
Our passion is to discover inspired ideas that will make
your business successful. We use an array of tools -
most innovative and proprietary, some traditional - to
understand your objectives, gain insights, and create
ideas that bring the brand to life.
NHẬN DIỆN DOANH NGHIỆP
CORPORATE IDENTITY
NHẬN DIỆN CỐT LÕI
CORE IDENTITY
Brand name, subbrand name, logo, slogan, logo
guidelines
TÀI LIỆU MARKETING
SALES & MARKETING TOOLS
Print: brochure, flyer, poster...
POSM: booth, ô dù, tờ rơi...
Parkaging: bao bì sản phẩm, tài liệu POSM
Multimedia: e-catalogue, TVC
NHẬN DIỆN BÁN LẺ
STORE IDENTITY
POSM
Billboard
Signature
Print Ads
NHẬN DIỆN SẢN PHẨM
PRODUCT IDENTITY
CHIẾN DỊCH MARKETING
MARKETING CAMPAIGN IDENTITY
Marketing Campaign Identity
Direct Marketing: mail, e-mail, SMS, Newletter...
Event: Tradeshow, event, exhibition
Advertising: Billboard, Online, Radio, TV
NHẬN DIỆN SỐ
DIGITAL IDENTITY
Website, microsite, social chanel, blog…
QUẢNG CÁO TRUYỀN HÌNH
TV COMMERCIAL
Phim quảng bá doanh nghiệp
Phim dự án
TVC quảng cáo
Chụp ảnh doanh nghiệp
Business introduction film
Project 3D illustration
TVC
Company photo shooting
NGHIÊN CỨU & PHÂN TÍCH
Nghiên cứu nội tại
Tài liệu marketing
Dữ liệu nội bộ
Phỏng vấn lãnh đạo
Nghiên cứu thị trường
Khám phá các nhu cầu tiềm ẩn
Thử nghiệm các kịch bản ra mắt
Đánh giá bối cảnh cạnh tranh
Đánh giá mức độ hài lòng của khách hàng
RESEARCH& ANALYSIS
Internal research
Marketing matterials
Leaders interview
Market research
Discover potential needs
Test alternative of lauching plans
Evaluate competitive landscape
Evaluate customer satisfaction
XÂY DỰNG CHIẾN LƯỢC
Chiến lược thương hiệu
Kiến trúc thương hiệu
Định vị thương hiệu
Nhận diện thương hiệu
STRATEGY DEVELOPMENT
Brand strategy
Brand architecture
Brand positioning
Brand identity
NGHIÊN CỨU
& PHÂN TÍCH
RESEARCH
& ANALYSIS
XÂY DỰNG CHIẾN LƯỢC
STRATEGY
DEVELOPMENT
QUẢN TRỊ THƯƠNG HIỆU
BRAND MANAGEMENT
TRUYỀN THÔNG
THƯƠNG HIỆU
BRAND
COMMUNICATION
HỆ THỐNG NHẬN DIỆN
THƯƠNG HIỆU
BRAND IDENTITY
SYSTEM
QUY TRÌNH
XÂY DỰNG
THƯƠNG HIỆU
BRAND
BUILDING
PROCESS
TRUYỀN THÔNG THƯƠNG HIỆU
Giới thiệu nhận diện thương hiệu mới
Kế hoạch truyền thông
Kích hoạt thương hiệu
BRAND COMMUNICATION
Introducing new brand identity
Media plan
Brand activation
QUẢN TRỊ THƯƠNG HIỆU
Đào tạo nội bộ
Giới thiệu NDTH
Cẩm nang hướng dẫn
BRAND MANAGEMENT
Internal training
Introducing new brand identity
Brand Guidelines & supports
8
9
OUR BRANDING
PROCESS
QUY TRÌNH CỦA CHÚNG TÔI
10
11
01XÂY DỰNG THƯƠNG HIỆU MẠNH
Chiến lược thương hiệu
Bản sắc thương hiệu
Nhận diện thương hiệu
BUILDING STRONG BRAND
Brand strategy
Brand essence
Brand identity
02QUẢNG BÁ THƯƠNG HIỆU
Kế hoạch truyền thông
Ra mắt sản phẩm mới
Kích hoạt thương hiệu
Truyền thông nội bộ
BRAND COMMUNICATION
Communication planning
Product launching
Brand activation
Internal communication
04TĂNG DOANH SỐ BÁN HÀNG
Tối ưu hoá kênh phân phối
Chiến dịch tiếp thị
Công cụ hỗ trợ bán hàng
SALES GROWTH
Trade marketing
Marketing campaign
Sales Kit &marketing collaterals
03KIẾN TRÚC THƯƠNG HIỆU BỀN VỮNG
Mở rộng thương hiệu
Tái định vị thương hiệu
Quy chế thương hiệu
BUILDING STRONG BRAND
Brand extension
Brand repossitioning
Brand regulation
OUR SOLUTIONS
GIẢI PHÁP
Trước những thách thức tiếp thị ngày càng lớn, chúng tôi
thiết kế những giải pháp sáng tạo và hiệu quả giúp doanh
nghiệp vững bước tiên phong trên thương trường.
Facing to fast growing marketing challenges, we create
innovative and effective solutions to help our customers
building strong brands and stay ahead.
DỊCH VỤ TIÊU BIỂU
FEATURED SERVICES
DỊCH VỤ TIÊU BIỂU
FEATURED SERVICES
INSIGHTINSIGHT STRATEGYSTRATEGY CREATIVITYCREATIVITY COLABORATIONCOLABORATION
12
13
Tư vấn chiến lược thương hiệu giúp doanh nghiệp xác
định những nền móng thiết yếu nhất của thương hiệu,
lý do để thương hiệu tồn tại, đính hướng xây dựng
thương hiệu trong dài hạn.
Dịch vụ tư vấn:
Chiến lược thương hiệu (STP)
Kiến trúc thương hiệu
Định vị thương hiệu
Thông điệp truyền thông
Brand strategy helps businesses identify the most
essential foundation of the brand, brand reason to
exist, branding strategy in the long term.
Consulting services:
Brand Strategy (STP)
Brand Architecture
Brand Positioning
Communication Message
BRAND
STRATEGY
CHIẾN LƯỢC THƯƠNG HIỆU
BRANDSTRATEGYBRANDSTRATEGY
BRANDSTRATEGY
BRANDSTRATEGY
BRANDSTRATEGY BRANDSTRATEGY
BRANDSTRATEGY
BRANDSTRATEGYBRANDSTRATEGY
BRANDSTRATEGY
BRANDSTRATEGY
BRANDSTRATEGY BRANDSTRATEGY
BRANDSTRATEGYBRANDSTRATEGY
BRAND
STRATEGY
BRAND
STRATEGY
BRANDSTRATEGY
BRANDSTRATEGY
BRANDSTRATEGY
BRANDSTRATEGYBRAND
STRATEGY
BRAND
STRATEGY
BRAND
STRATEGY
BRAND
STRATEGY
BRAND
STRATEGY
BRAND
STRATEGY
BRAND
STRATEGY
BRAND
STRATEGY
BRAND
STRATEGY
BRAND
STRATEGY
BRAND
EXPERIENCE
BRANDEXPERIENCE
BRANDEXPERIENCE
BRANDEXPERIENCE
BRANDEXPERIENCE
BRANDEXPERIENCE
BRANDEXPERIENCE
BRANDEXPERIENCE
BRANDEXPERIENCE
BRANDEXPERIENCE
BRANDEXPERIENCE BRANDEXPERIENCE
BRANDEXPERIENCE
BRANDEXPERIENCE
BRANDEXPERIENCE
BRAND
EXPERIENCE
BRAND
EXPERIENCE
BRAND
EXPERIENCE
BRAND
EXPERIENCE
BRAND
EXPERIENCEBRAND
EXPERIENCE
BRAND
EXPERIENCE
BRAND
EXPERIENCE
BRAND
EXPERIENCE
BRAND
EXPERIENCE
BRAND
EXPERIENCE
BRAND
EXPERIENCE
BRAND
EXPERIENCE
BRAND
EXPERIENCE
BRAND
EXPERIENCE
BRAND
EXPERIENCE
BRANDEXPERIENCE
BRANDEXPERIENCE
BRANDEXPERIENCE
BRANDEXPERIENCE
BRANDEXPERIENCEBRANDEXPERIENCE
BRANDEXPERIENCE
BRAND
ARCHITECTURE
BRAND
ARCHITECTURE
BRAND
ARCHITECTURE
BRAND
ARCHITECTURE
BRAND
ARCHITECTURE
BRAND
ARCHITECTURE
BRAND
ARCHITECTURE
BRAND
ARCHITECTURE
BRANDARCHITECTURE
BRANDARCHITECTURE
BRANDARCHITECTURE
BRANDARCHITECTURE
BRANDARCHITECTURE
BRANDARCHITECTURE BRANDARCHITECTURE
BRANDARCHITECTURE
BRANDARCHITECTURE
BRANDARCHITECTURE
BRANDARCHITECTURE
BRANDARCHITECTURE
BRANDARCHITECTURE
BRANDARCHITECTURE
BRANDARCHITECTURE
BRANDARCHITECTURE
BRANDARCHITECTURE
BRANDARCHITECTURE
BRANDARCHITECTURE
BRANDARCHITECTURE
BRANDARCHITECTURE
BRANDARCHITECTURE
BRANDARCHITECTURE
BRANDARCHITECTURE
BRANDARCHITECTURE
BRANDARCHITECTURE
BRANDARCHITECTURE
BRAND
ARCHITECTURE
BRAND
ARCHITECTURE
BRAND
ARCHITECTURE
BRAND
ARCHITECTUREBRAND
ARCHITECTUREBRAND
ARCHITECTURE BRAND
ARCHITECTURE
BRAND
ARCHITECTURE
BRAND
ARCHITECTURE
BRAND
ARCHITECTURE
BRAND
ARCHITECTURE
BRAND
ARCHITECTURE
BRAND
ARCHITECTURE
BRAND
POSITIONNING
BRAND
POSITIONNING
BRANDPOSITIONNING
BRAND
POSITIONNINGBRAND
POSITIONNING
BRAND
POSITIONNING
BRAND
POSITIONNING
BRAND
POSITIONNING
BRAND
POSITIONNING
BRAND
POSITIONNING
BRAND
POSITIONNING
BRAND
POSITIONNING
BRAND
POSITIONNING
BRAND
POSITIONNING
BRAND
POSITIONNING
BRAND
POSITIONNING
BRAND
POSITIONNING
BRAND
POSITIONNING
BRAND
POSITIONNING
BRAND
POSITIONNING
BRAND
POSITIONNING
BRAND
POSITIONNING
BRAND
POSITIONNING
BRAND
POSITIONNING
BRAND
POSITIONNING
BRAND
POSITIONNING BRAND
POSITIONNING
BRAND
POSITIONNING
BRAND
POSITIONNING
BRAND
POSITIONNING
BRAND
POSITIONNING
BRAND
POSITIONNING
BRANDPOSITIONNING
BRANDPOSITIONNING
BRANDPOSITIONNING
BRANDPOSITIONNING
BRANDPOSITIONNING
BRANDPOSITIONNING
BRANDPOSITIONNING
BRANDPOSITIONNING
BRANDPOSITIONNING
BRANDPOSITIONNING
BRANDPOSITIONNING
BRANDPOSITIONNING
BRANDPOSITIONNING
BRANDPOSITIONNING
BRANDPOSITIONNING
BRANDPOSITIONNING
BRANDPOSITIONNING
BRANDPOSITIONNINGBRANDPOSITIONNING
BRANDPOSITIONNING
BRANDPOSITIONNING
BRANDPOSITIONNING
BRAND
POSITIONNING
BRAND
POSITIONNING
BRAND
ATTRIBUTES
BRAND
ATTRIBUTES
BRAND
ATTRIBUTES
BRAND
ATTRIBUTES
BRAND
ATTRIBUTES
BRAND
ATTRIBUTES
BRAND
ATTRIBUTES
BRAND
ATTRIBUTES
BRAND
ATTRIBUTES
BRAND
ATTRIBUTES
BRAND
ATTRIBUTES
BRAND
ATTRIBUTES
BRAND
ATTRIBUTES
BRAND
ATTRIBUTES
BRAND
ATTRIBUTES
BRAND
ATTRIBUTESBRAND
ATTRIBUTES
BRAND
ATTRIBUTES
BRAND
ATTRIBUTES
BRAND
ATTRIBUTES
BRAND
ATTRIBUTES
BRAND
ATTRIBUTES
BRAND
ATTRIBUTES
BRAND
ATTRIBUTES
BRAND
ATTRIBUTES
BRAND
ATTRIBUTES
BRAND
ATTRIBUTES
BRAND
ATTRIBUTES
BRAND
ATTRIBUTES
BRANDATTRIBUTES
BRANDATTRIBUTES
BRANDATTRIBUTES
BRANDATTRIBUTES
BRANDATTRIBUTES
BRANDATTRIBUTES
BRANDATTRIBUTES
BRANDATTRIBUTES
BRANDATTRIBUTESBRANDATTRIBUTES
BRANDATTRIBUTES
BRANDATTRIBUTES
BRANDATTRIBUTES
BRANDATTRIBUTES
BRANDATTRIBUTES
BRANDATTRIBUTES
BRANDATTRIBUTES
BRAND
PERSONALITIES
BRAND
PERSONALITIES
BRAND
PERSONALITIES
BRAND
PERSONALITIES
BRAND
PERSONALITIES
BRAND
PERSONALITIES
BRAND
PERSONALITIES
BRAND
PERSONALITIES
BRAND
PERSONALITIES
BRAND
PERSONALITIES
BRAND
PERSONALITIES
BRAND
PERSONALITIES
BRAND
PERSONALITIES
BRAND
PERSONALITIES
BRAND
PERSONALITIES
BRAND
PERSONALITIES
BRAND
PERSONALITIES
BRAND
PERSONALITIES
BRAND
PERSONALITIES
BRAND
PERSONALITIES
BRAND
PERSONALITIES
BRAND
PERSONALITIES
BRAND
PERSONALITIES
BRAND
PERSONALITIES
BRAND
PERSONALITIES
BRAND
PERSONALITIES
BRANDPERSONALITIES
BRANDPERSONALITIES
BRANDPERSONALITIES
BRANDPERSONALITIES
BRAND
PERSONALITIES
BRANDPERSONALITIES
BRANDPERSONALITIES
BRANDPERSONALITIES
BRANDPERSONALITIES
BRANDPERSONALITIES
BRANDPERSONALITIES
BRANDPERSONALITIES
BRANDPERSONALITIES
BRANDPERSONALITIES
BRANDPERSONALITIES
BRANDPERSONALITIES
BRANDPERSONALITIES
BRANDPERSONALITIES
BRANDPERSONALITIES
BRANDPERSONALITIES
BRANDPERSONALITIES
BRANDPERSONALITIES
BRANDPERSONALITIES
BRANDPERSONALITIES
BRANDPERSONALITIES
14
15
NHẬN DIỆN THƯƠNG HIỆU
BRAND
IDENTITY
BRAND IDENTITY
NHẬN DIỆN
THƯƠNG HIỆU
NHẬN DIỆN
CỐT LÕI
CORE IDENTITY
NHẬN DIỆN
THƯƠNG HIỆU SỐ
DIGITAL BRAND IDENTITY
NHẬN DIỆN
THƯƠNG HIỆU
BÁN LẺ
RETAIL BRAND
IDENTITY
NHẬN DIỆN
THƯƠNG HIỆU
SẢN PHẨM
PRODUCT IDENTITY
NHẬN DIỆN
DOANH NGHIỆP
CORPORATE IDENTITY
HỆ THỐNG
TÀI LIỆU
MARKETING
MARKETING
COLLATERAL
18
19
QUY TRÌNH ĐẶT TÊN
THƯƠNG HIỆU
BRAND
NAMING PROCESS
Bản sắc
thương hiệu
Brand
Essense
Đặt tên
Brand
Naming
Thiết kế
logo
Logo
Designing
Mã hóa
thông điệp
Massage
Encoding
Slogan/
Tangline
Slogan/
Tagline
Cẩm nang
Thương hiệu
Brand
Guidelines
Sáng tạo thông điệp thương hiệu
Đặt tên & sáng tạo slogan
Thiết kế logo
Cẩm nang thương hiệu
Brand messaging
Brand naming & slogan writing
Logo designing
Brand guidelines
Những yếu tố nhận diện cốt lõi luôn cần được đầu tư sáng
tạo để đặt nền móng vững chắc cho thương hiệu. Bởi vậy,
Sao Kim luôn đặt những yếu tố này vào tâm điểm của mỗi dự
án thiết kế thương hiệu nhằm mang lại những giá trị bền
vững cho thương hiệu của bạn.
Core identity is very important to build up a strong brand
foundation. This is the reason why we always prioritize for
every project which make your brand substainable.
CORE BRAND
IDENTITY
NHẬN DIỆN CỐT LÕI
GỐM ĐẤT VIỆT
GẠCH NGÓI KHÔNG RÊU MỐC
Ngói vẩy cá Ngói 22 viên/m2 Gạch lát Cotto Gạch tấm ốp Gạch thẻ - Gạch bậc thềm
2
GỐM ĐẤT VIỆT
GẠCH NGÓI KHÔNG RÊU MỐC
Ngói vẩy cá Ngói 22 viên/m2 Gạch lát Cotto Gạch tấm ốp Gạch thẻ - Gạch bậc thềm
ĐC: Tràng An - Thị xã Đông Triều - Quảng Ninh ĐT: 0333 598 899 www.gomdatviet.com.vn
GẠCH NGÓI KHÔNG RÊU MỐC
20
21
Nhận diện thương hiệu văn phòng
Ấn phẩm tiếp thị: brochure, catalogue, hồ sơ năng lực, báo cáo
thường niên, quảng cáo báo chí…
Tài liệu bán hàng
Stationery
Marketing matterials: brochure, catalogue, flyer, company
profile, annual report, print ads …
Sales materials
Hệ thống nhận diện thương hiệu doanh nghiệp sẽ giúp bạn thể
hiện hình ảnh chuyên nghiệp trước đối tác, khách hàng và hữu ích
trong cả truyền thông nội bộ. Chuyên môn và kinh nghiệm của
Sao Kim sẽ giúp bạn xây dựng nhận diện thương hiệu doanh
nghiệp độc đáo, nhất quán và mang lại hiệu quả nhận biết tối đa.
Corporate identity strengthens your brand image far more
professional in eyes of target audiences as well as internal
communication. We create uniqueness and consistency
corperate identity which maximizes your brand awareness.
CORPORATE
IDENTITY
NHẬN DIỆN THƯƠNG HIỆU
DOANH NGHIỆP
Ngóivẩycá
Ngói22viên/m2 GạchlátCotto
Gạchtấmốp
Gạchthẻ-Gạchbậcthềm
ĐÔNG TRIỀU NGÀY 21 THÁNG 7 NĂM 2015
LỄ KỈ NIỆM 10 NĂM
XÂY DỰNG VÀ PHÁT TRIỂN
LỄ KỈ NIỆM
10 NĂM
XÂY DỰNG
VÀ PHÁTTRIỂN
LỄ
KỈ NIỆM
10
NĂM
XÂY DỰNG
VÀ
PH
ÁT
TRIỂN
GỐM ĐẤT VIỆT
22
23
Packaging designing
Product designing
Thiết kế bao bì
Tạo mẫu sản phẩm
Bao bì nhãn mác chính là một vũ khí bí mật giúp bạn tăng
doanh số bán hàng. Chúng tôi biết cách để sản phẩm của
bạn luôn nổi bật nhất trên quầy hàng siêu thị. Đó là cách
Sao Kim giúp bạn tìm kiếm lợi nhuận.
It's proven that an attractive packaging design will boost
sales. Only a properly designed packaging will draw the
attention of customers - a must in today's competitive
marketing. Sao Kim knows the secret which makes your
packaging outstanding, that's way to help you gain profit.
300g
Nhiệt độ bảo quản: <10O
C
TCCL: TH30A-TP
Hạn dùng: < 3 tháng
Sản phẩm của TH true VEG
Địa chỉ: Nghĩa Đàn, Nghệ An
Điện Thoại: 038.234.678
Nhiệt độ bảo quản: <10O
C
TCCL: TH30A-TP
Hạn dùng: < 3 tháng
200g
Sản phẩm của TH true VEG
Địa chỉ: Nghĩa Đàn, Nghệ An
Điện Thoại: 038.234.678
1kg
Nhiệt độ bảo quản: <10O
C
TCCL: TH30A-TP
Hạn dùng: < 3 tháng
Sản phẩm của TH true VEG
Địa chỉ: Nghĩa Đàn, Nghệ An
Điện Thoại: 038.234.678
500g
Nhiệt độ bảo quản: <10O
C
TCCL: TH30A-TP
Hạn dùng: < 3 tháng
PRODUCT
IDENTITY
NHẬN DIỆN
THƯƠNG HIỆU SẢN PHẨM
Vật phẩm trưng bày tại điểm bán
Quầy kệ bán hàng
Showroom
POSM
Booth, Counter
Showroom
Địa điểm bán lẻ chính là nơi mà thương hiệu tiếp xúc nhiều
nhất với người tiêu dùng. Sao Kim giúp xây dựng hình ảnh
thương hiệu nhất quán và hấp dẫn tại mỗi điểm bán, sao
cho mỗi ấn tượng về một lần tiếp xúc đều bồi đắp hình ảnh
tích cực cho thương hiệu.
Retail places are where consumers have touch with your
brand very offen. Therefore, we always make your brand
image impressive to attract more customers and strenghen
possitive brand awareness.
24
25
RETAIL BRAND
IDENTITY
NHẬN DIỆN
THƯƠNG HIỆU ĐIỂM BÁN
26
27
Digital branding plan
Web design & development
Online advertising
SEO, SEM, SMO
Kế hoạch truyền thông trực tuyến
Thiết kế nhận diện thương hiệu số
Quảng cáo tương tác trực tuyến
Giải pháp SEO, SEM, SMO
Xây dựng thương hiệu trực tuyến đang là xu thế mới và phát triển
nhanh chóng bởi tính tương tác, khả năng lan truyền và hiệu quả
thực tế của nó. Với sự am hiểu sâu sắc về công nghệ và truyền
thông, Sao Kim giúp bạn tự tin hoạch định kế hoạch xây dựng
thương hiệu trực tuyến sáng tạo và hiệu quả.
Brand digital is a new and fast-growing trend because of its
interactive and viral capability. With sound understandings on
technology and communication trend, we help you to build up digital
branding plan with creativity and effectiveness.
DIGITAL
BRAND IDENTITY
NHẬN DIỆN
THƯƠNG HIỆU SỐ
28
29
Là một trong những dịch vụ cốt lõi của Sao Kim, tư vấn truyền thông giúp
doanh nghiệp hoạch định chiến lược truyền thông hiệu quả từ việc lập kế
hoạch, triển khai, quản lý, giám sát các hoạt động truyền thông đảm bảo
tối ưu trong ngân sách đã định
As one of core services, our brand communication services help clients to
build up effective communication plan from setting up, developing,
managing communication programs with most reasonable budget.
Communication strategy consultant
Communication plan
Communication implement & management
Tư vấn chiến lược truyền thông
Lập kế hoạch truyền thông
Triển khai, quản lý hoạt động truyền thông
BRAND
COMMUNICATION
TRUYỀN THÔNG
THƯƠNG HIỆU
INTERGRATED
MARKETING
COMMUNICATIONS
SOCIAL
MEDIA
PUBLIC
RELATIONS
RESEARCHING &
STRATEGIC
PLANNING
ADVERTISING
SPECICAL
MEDIA
EVENTS
WEBDEVELOPMENT &
E - COMMUNICATION
DIRECT
MARKETING
TRADE
SHOWS
SPECIAL EVENTS
SALES
PROMOTION
FEATURED PROJECTS
DỰ ÁN THAM KHẢO30
31
ĐỒ UỐNG - BEVERAGE
- Viger
- Fresso
- EMC2
ĐẦU TƯ, XÂY DỰNG - INVESTMENT, CONSTRUCTION
- PV2
- Lê Trần
- Leco
BẤT ĐỘNG SẢN - REAL ESTATE
- Bảo An
- Blenhelm
- Viettel Land
KHÁCH SẠN, RESORT - HOTEL, RESORT
- Alaska
- Suny Beach Resort
THỰC PHẨM - FOOD
- TH TrueVeg
- Nemo Bay
- Gia Hỷ
THỜI TRANG - FASHION
- Casanova
- MeryMom
- Kid&Kiddy
- Salla
MỸ PHẨM - COMESTICS AND BEAUTY
- Kiwi Slimix
HÀNG TIÊU DÙNG - CONSUMER GOODS
- Five Stars
- Rosalia
- Akamoto
DƯỢC PHẨM - PHARMACY
- Green Pharma
- Nafaco
- Dược Đông Hải
CHUỖI CỬA HÀNG - RETAIL CHAIN
- Vàng Ngọc Toàn
- Thế giới Alo
- Yocreamie
- Kitchmate
PHI CHÍNH PHỦ - NON-GOVERNMENTAL ORGANIZATION
- PSI Number 1 Plus
- 3PAD
NÔNG NGHIỆP - AGRICUTURE
- Chè Thái Nguyên
- Sông Gianh
- Sagri
CÔNG NGHIỆP - INDUSTRY
- White Steel
- NamVietoil
- Long Đức
VẬN TẢI - TRANSPORT
- Sao Thế Kỷ
DU LỊCH - TRAVEL
- Khoa Việt
TIN HỌC VIỄN THÔNG - INFORMATION, TELECOM
- Infonet
- Eposi
GIÁO DỤC - EDUCATION
- ACET
- IMEC
LUẬT, TƯ VẤN - LAW
- SBLaw
- Sunlaw
..................................
Vibeco mong muốn mở rộng kinh doanh khỏi lĩnh vực truyền thống
từ các sản phẩm bia, rượu sang một dải sản phẩm nước giải khát gồm:
nước tinh khiết, trà xanh đóng chai, nước tăng lực, nước hoa quả …
Vibeco cần một chiến lược thương hiệu toàn diện cho việc ra mắt các
sản phẩm mới này.
Thách thức
Sao Kim phát triển một gói giải pháp toàn diện cho các sản phẩm mới
của Vibeco từ chiến lược khác biệt hóa sản phẩm, sáng tạo thương
hiệu (đặt tên, thiết kế thương hiệu, thiết kế bao bì nhãn mác…) , kế
hoạch truyền thông … mang đến cho các dòng sản phẩm mới của
Viger một sức sống mới và một diện mạo hấp dẫn chưa từng có. Nước
tinh khiết Ahwa, trà xanh đóng chai Coogin, nước tăng lực Zap và
nước ép trái cây Ogina đã nhanh chóng dành được sự đón nhận và
yêu mến của người tiêu dùng.
Giải pháp
ĐỒ UỐNG
BEVERAGE
Công ty Nguyễn Trương là doanh nghiệp uy tín trong hoạt động sản xuất
kinh doanh cafe tại TP.HCM. Nhận thấy tiềm năng của thị trường bán lẻ,
Nguyễn Trương quyết định đưa vào thị trường thương hiệu bán lẻ và
chuỗi cửa hàng café tiện ích. Việc thiết kế thương hiệu một cách sáng tạo
là trọng tâm đầu tiên mà Nguyễn Trương nhắm đến.
Trong dự án này, Sao Kim giúp tư vấn và thiết kế cho thương hiệu bán lẻ
và chuỗi cửa hàng của Nguyễn Trương. Lấy ý tưởng từ cảm hứng sáng tạo,
thương hiệu EMC2 ra đời (từ công thức nổi tiếng E= MC2 của thiên tài
Einstein). Toàn bộ hệ thống nhận diện thương hiệu, bao bì nhãn mác,
website … đều được thiết kế một cách nhất quán phù hợp với bản sắc
thương hiệu đã được xây dựng ban đầu.
Thách thức
Giải pháp
Thị trường cung cấp nước tinh khiết tại các tỉnh Đông Nam Bộ vẫn là
một thị trường đầy tiềm năng chưa được khai phá. Tuy nhiên, làm thế
nào để khác biệt hóa sản phẩm của mình với hàng trăm các nhãn
nước tinh khiết xuất hiện trên thị trường là công việc mà chúng tôi cần
thực hiện trong dự án này.
Thách thức
Sao Kim bắt đầu bằng việc sáng tạo thương hiệu mới - Fresso với
thông điệp“Tinh khiết cho sự sống”, tiếp đó thiết kế bao bì nhãn mác
bắt mắt, các ấn phẩm quảng cáo, hệ thống POSM … giúp Fresso ra
mắt thị trường và nhanh chóng dành được thành công.
Giải pháp
ĐỒ UỐNG
BEVERAGE
Chuyển mình từ doanh nghiệp nhà nước sang cổ phần, Công ty CP
đầu tư và phát triển PVI - PVI Invest mong muốn xây dựng hình ảnh
mới trẻ trung, năng động và giàu nội lực hơn, thoát khỏi chiếc
bóng của ông lớn PVI.
Thách thức
Bắt đầu từ sự thay đổi tên thương hiệu từ PVI Invest sang PV2, tiếp
đó Sao Kim giúp sáng tạo hình ảnh thương hiệu mới PV2 hấp dẫn,
đầy sức sống và đáp ứng các mục tiêu kỳ vọng của công ty.
Giải pháp
Là một nhà cung cấp vật liệu xây dựng – hoàn thiện công trình có
uy tín kinh nghiệm lâu năm, Lê Trần mong muốn xây dựng hình
ảnh thương hiệu chuyên nghiệp và nhất quán như một nỗ lực để
khẳng định vị thế của mình trong ngành.
Sao Kim giúp LêTrần xây dựng kiến trúc thương hiệu một cách hợp
lý, từ đó thiết kế nhận diện thương hiệu ấn tượng, đồng bộ, nhất
quán tại mọi điểm tiếp xúc.
Thách thức
Giải pháp
ĐẦU TƯ - XÂY DỰNG
INVESTMENT - CONSTRUCTION
- Việt Nam - Cái tôi tự lực tự cường!
- Vinh quang - Sự tin tưởng vào một tương lai rộng mở!
- Victory - Chiến thắng!
Dự án này nhằm mục tiêu tái thiết kế thương hiệu choTập đoàn vật
liệu xây dựng Leco có trụ sở tại Auckland, Newzealand. Sao Kim đã
thay thế hoàn toàn nhận diện thương hiệu trước đây của Leco
bằng hình ảnh mới sáng tạo, hiện đại giúp truyền cảm hứng và sức
sống mới cho thương hiệu.
Tập đoàn Bảo An cần xây dựng hình ảnh thương hiệu chuyên
nghiệp để đáp ứng với nhu cầu mở rộng và phát triển của doanh
nghiệp. Đặc biệt trong thời điểm khó khăn chung của ngành bất
động sản thì xây dựng thương hiệu chính là một lợi thế cạnh tranh
mà Bảo An sớm nhận ra.
Sao Kim tiến hành việc thiết kế nhận diện thương hiệu mới đồng
bộ và nhất quán cho toàn bộ các hoạt động truyền thông của
Bảo An.
Thách thức
Giải pháp
ĐẦU TƯ - XÂY DỰNG
INVESTMENT - CONSTRUCTION
BẤT ĐỘNG SẢN
REAL ESTATE
Sáng tác ấn phẩm truyền thông cho dự án Green Tech City của
Blenheim Việt Nam
Dự án sáng tác ấn phẩm truyền thông cho Công ty CP Đầu tư Bất
động sản Viettel
BẤT ĐỘNG SẢN
REAL ESTATE
BLENHEIMVIỆT NAM VIETTEL LAND
Hiện diện bên bờ duyên hải miền Trung, nơi có khí hậu nắng và gió
suốt 12 tháng trong năm với bờ biển dài cát trắng, hàng dừa soi
bóng xuống mặt biển xanh trong và sự cạnh tranh khốc liệt từ hơn
1500 khách sạn, resort ở Mũi Né, Sunny Beach Resort mong muốn
tạo dựng ấn tượng với khách hàng và công chúng không những
bởi dịch vụ mà còn bởi sự đồng bộ, nhất quán và ấn tượng bởi hệ
thống nhận diện, tài liệu marketing…
Sao Kim thực hiện thiết kế hệ thống nhận diện thương hiệu và các
ấn phẩm quảng cáo truyền thông cho Sunny Beach Resort - bãi
biển 4* xinh đẹp tại Phan Thiết. Kết quả của dự án là một loạt các
sản phẩm sáng tạo, ấn tượng được sự đánh giá cao của khách hàng.
Thách thức
Giải pháp
Sao Kim giúp thiết kế thương hiệu Alaska sang trọng và hấp dẫn.
Hệ thống nhận diện thương hiệu được triển khai một cách toàn
diện từ những ứng dụng cơ bản nhất cho đến nhận diện buồng
phòng, spa, nhà hàng … Hình ảnh thương hiệu mới được đón nhận
một cách nồng nhiệt bởi cả doanh nghiệp và khách hàng.
Khách sạn là một lĩnh vực kinh doanh mà sự tiếp xúc của khách
hàng với thương hiệu diễn ra thường xuyên và tại mọi điểm, do vậy
xây dựng hình ảnh thương hiệu nhất quán trở thành một trong
những ưu tiên hàng đầu của Alaska - khách sạn 4* với phong cách
hiện đại, sang trọng.
Thách thức
Giải pháp
KHÁCH SẠN – RESORT
HOTEL - RESORT
Nước mắm vốn là một gia vị truyền thống không thể thiếu trong
những bữa cơm của người Việt. Làm thế nào để đưa một sản phẩm
chất lượng được chế biến ở cơ sở kinh doanh uy tín đến với bữa
cơm của gia đình Việt?
Lời giải của bài toán trên chính là công việc xây dựng thương hiệu
cho sản phẩm. Bắt đầu từ việc sáng tạo thương hiệu Gia Hỷ, tiếp
theo việc thay đổi bao bì nhãn mác khiến cho sản phẩm trở lên bắt
mắt và sẵn sàng bước lên giá kệ của siêu thị. Hệ thống nhận diện
thương hiệu, các ấn phẩm truyền thông, website … đều giúp Gia
Hỷ khẳng định là một thương hiệu nước mắm chất lượng cao vì sức
khỏe của gia đình Việt.
Thách thức
Giải pháp
Thách thức
Tiếp theo sự thành công của TH TrueMilk, TH Group đưa ra sản
phẩm chiến lược mới là TH TrueVeg - sản phẩm rau quả hữu cơ
nhắm vào đối tượng người tiêu dùng thành thị quan tâm đến an
toàn sức khỏe và chất lượng thực phẩm. TH Group cần một giải
pháp hiệu quả cho việc đóng gói các sản phẩm mới này.
Sao Kim giúp tư vấn và đưa ra giải pháp bao bì nhãn mác cho các
sản phẩm mang thương hiệuTHTrueVeg. Chúng tôi thực hiện khảo
sát và đưa ra đề xuất về các loại nhãn mác bao bì và tiến hành thiết
kế, quy chuẩn tất cả các hạng mục bao bì sản phẩm này.
Giải pháp
THỰC PHẨM
FOOD
300g
Nhiệt độ bảo quản: <10O
C
TCCL: TH30A-TP
Hạn dùng: < 3 tháng
Sản phẩm của TH true VEG
Địa chỉ: Nghĩa Đàn, Nghệ An
Điện Thoại: 038.234.678
Nhiệt độ bảo quản: <10O
C
TCCL: TH30A-TP
Hạn dùng: < 3 tháng
200g
Sản phẩm của TH true VEG
Địa chỉ: Nghĩa Đàn, Nghệ An
Điện Thoại: 038.234.678
1kg
Nhiệt độ bảo quản: <10O
C
TCCL: TH30A-TP
Hạn dùng: < 3 tháng
Sản phẩm của TH true VEG
Địa chỉ: Nghĩa Đàn, Nghệ An
Điện Thoại: 038.234.678
500g
Nhiệt độ bảo quản: <10O
C
TCCL: TH30A-TP
Hạn dùng: < 3 tháng
Mô hình kinh doanh nhà ẩm thực trong các trung tâm thương mại
gần đây phát triển một cách mạnh mẽ trong đó có loại hình Food
Court – loại hình cung cấp tiện ích sẵn và chỗ ngồi chung cho nhiều
chủ quầy hàng cùng bán. Công ty TNHH Hải Lộc muốn đưa vào khai
thác lần đầu tiên quầy hàng hải sản tại các Food Court trong TP.HCM
và do vậy cần phải sáng tạo một thương hiệu mới cho mô hình kinh
doanh này.
Thách thức
Sao Kim giúp sáng tạo thương hiệu Nemo Bay được lấy cảm hứng từ
bộ phim “Finding Nemo” nổi tiếng. Bước tiếp theo của dự án này là
thiết kế hệ thống nhận diện thương hiệu, thiết kế quầy hàng … giúp
Nemo Bay nhanh chóng được đưa vào kinh doanh.
Giải pháp
THỰC PHẨM
FOOD
MỸ PHẨM
COMESTICS AND BEAUTY
Spa và các trung tâm làm đẹp là những thương hiệu cần có sự đầu
tư rất tỉ mỉ về mặt hình ảnh, bởi ở đó sự tiếp xúc giữa khách hàng và
thương hiệu rất thường xuyên và trực tiếp. Kiwi Spa mong muốn
không chỉ cung cấp cho khách hàng những dịch vụ hoàn hảo mà
còn lưu giữ những ấn tượng tốt đẹp của khách hàng tại mọi điểm
tiếp xúc của thương hiệu.
Lấy cảm hứng từ trái Kiwi ngon tuyệt cùng mầu xanh mát lạnh và
nâu trầm thư giãn, Sao Kim tiến hành thiết kế hệ thống nhận diện
Kiwi Slimix Beauty ấn tượng, độc đáo. Sự hấp dẫn bởi mầu sắc và
phong cách thiết kế giúp Kiwi Slimix Beauty luôn được nhớ tới
trong tâm trí khách hàng khi đã một lần tiếp xúc.
Thách thức
Giải pháp
Thời trang đồ ngủ, đồ mặc nhà đã từ lâu không còn xa lạ với phụ nữ
Việt Nam. Làm đẹp ở mọi nơi, mọi lúc đã trở thành một nhu cầu
không thể thiếu của mỗi chị em. Thay thế những bộ Pijama kẻ sọc là
những bộ cánh sành điệu hơn, gợi cảm hơn để chị em thoải mái và tự
tin sải bước trên sàn diễn của gia đình. Đó chính là động lực to lớn để
An Hoàn cho ra mắt nhãn hiệu thời trang Salla.
Thách thức
Sao Kim thực hiện việc sáng tạo thương hiệu SALLA với nét tính cách
hiện đại, sáng tạo, tinh tế và đơn giản giúp truyền tải thông điệp
thương hiệu “thổi sáng tạo và đem hạnh phúc đến với cuộc sống
phụ nữ Việt Nam”.
Giải pháp
THỜI TRANG
FASHION
Sáng tạo thương hiệu cho chuỗi showroom thời trang nam chuyên
nhập khẩu và phân phối các sản phẩm cao cấp từ Hàn Quốc & Châu
Âu. Thương hiệu mới cần đáp ứng các tiêu chí thể hiện nam tính,
sang trọng, lịch lãm.
Chúng tôi đề xuất một chiến lược khác biệt hóa cho thương hiệu
mới được sáng tạo – Casanova với trung tâm là thông điệp thể hiện
nam tính “Cho đam mê chinh phục”. Tiếp đó là việc thiết kế hệ
thống nhận diện thương hiệu hoàn chỉnh từ logo, nhãn mác sản
phẩm, tài liệu marketing, website đến hệ thống showroom bán
hàng. Hệ thống nhận diện thương hiệu chuyên nghiệp đã giúp
Casanova nhanh chóng được nhận biết và yêu thích.
Thách thức
Giải pháp
Chuỗi cửa hàng thời trang trẻ em Kiss & Kiddy mong muốn có một
hình ảnh thương hiệu ngộ nghĩnh, dễ thương nhằm tăng sức hấp
dẫn mua hàng và thực hiện các chương trình quảng bá thương
hiệu.
Lấy cảm hứng từ tình yêu trẻ thơ, nhận diện thương hiệu của Kid &
Kiddy được thiết kế độc đáo, ấn tượng và tràn đầy cảm xúc. Các hệ
thống nhận diện tại điểm bán hàng, nội thất showroom cũng được
chau chuốt kỹ lưỡng đã đảm bảo cho hình ảnh thương hiệu của Kid
& Kiddy nhất quán và sinh động.
Thách thức
Giải pháp
THỜI TRANG
FASHION
Merymom là thương hiệu thời trang dành cho bà bầu, cung cấp
các sản phẩm trẻ trung, hiện đại với mong muốn trở thành nhãn
hiệu được sử dụng phổ biến và phát triển mạnh tại các tỉnh trong
nước …Merymom cần có một hình ảnh thương hiệu phù hợp đáp
ứng các mục tiêu đó.
Sao Kim thực hiện việc thiết kế thương hiệu cho Merymon mang
đến cho thương hiệu những nét cá tính riêng dễ thương, trẻ trung,
hạnh phúc mà vẫn đơn giản thanh thoát.
Thách thức
Giải pháp
HÀNG TIÊU DÙNG
CONSUMER GOODS
Làm mới hình ảnh thương hiệu Five Stars cho dòng sản phẩm dầu
ăn, bột ngọt và gia vị phục vụ nhu cầu nội trợ.
Sao Kim sáng tạo hình ảnh thương hiệu mới thân thiện và hiện đại
hơn đồng thời đưa hình ảnh tự nhiên và tươi ngon vào bao bì nhãn
mác làm tăng tính hấp dẫn, tạo cảm tình và thuyết phục các bà nội
trợ chọn mua sản phẩm.
Thách thức
Giải pháp
Sáng tạo thương hiệu cho sản phẩm giấy đa năng cao cấp mới đáp
ứng tiêu chí hiện đại, hấp dẫn và phản ánh chất lượng sản phẩm.
Lấy cảm hứng từ vẻ đẹp tinh khiết, dịu dàng của hoa hồng, Sao Kim
sáng tạo thương hiệu Rosalia đồng thời thể hiện một cách sinh
động bản sắc của thương hiệu mới trên các ứng dụng nhận diện
thương hiệu cũng như bao bì nhãn mác sản phẩm.
Thách thức
Giải pháp
HÀNG TIÊU DÙNG
CONSUMER GOODS
Với vai trò là nhà nhập khẩu và phân phối các sản phẩm dược phẩm
chất lượng cao từ nhiều nước trên thế giới, GreenStar mong muốn
thể hiện hình ảnh chuyên nghiệp nhưng vẫn dễ tiếp cận và tạo
được cảm tình của công chúng.
Sao Kim thiết kế thương hiệu GreenStar với 2 gam mầu xanh vàng
đặc trưng của ngành dược đồng thời tạo cảm giác thân thiện, an
toàn và giàu năng lượng. Với phong cách đơn giản, tinh tế mang
hơi thở hiện đại đến cho thương hiệu GreenStar Pharma.
Thách thức
Giải pháp
DƯỢC PHẨM
PHARMACY
Thị trường máy lọc nước trong thời điểm đầu năm 2009 đang sôi
động do xã hội ngày càng nhận thức nhu cầu tự bảo vệ sức khỏe
của bản thân và do vậy người dân đầu tư vào các sản phẩm giúp
làm sạch và khử khuẩn cho bữa ăn an lành của gia đình. Công ty CP
Quốc tế ChengXing đã nắm bắt cơ hội này để cho ra đời các dòng
sản phẩm máy lọc nước, máy khử khuẩn, làm sạch hoa quả … và
cần một thương hiệu tin cậy cho các dòng sản phẩm này.
Sao Kim giúp sáng tạo thương hiệu Akamoto một cách ấn tượng.
Thương hiệu mới được thiết kế để gợi đến hình ảnh Nhật Bản –
xứ sở được coi là biểu tượng của chất lượng tuyệt hảo. Các thiết kế
bao bì nhãn mác và hệ thống nhận diện ứng dụng sau đó giúp
Akamoto có một hình ảnh nhất quán và đồng bộ.
Thách thức
Giải pháp
DƯỢC ĐÔNG HẢI
Các sản phẩm dược phẩm thường được quan tâm nhiều về công
dụng chứ ít được để ý đến bao bì nhãn mác. Tuy nhiên, khi các sản
phẩm này được bán trên thị trường như một mặt hàng tiêu dùng
thì tình huống lại hoàn toàn khác. Nhận thức điều này, Dược Đông
Hải muốn thổi một sức sống mới vào các sản phẩm của công ty như
: Pluzzze, Pomins, Oresol …thông qua cải tiến bao bì nhãn mác.
Sao Kim tiến hành thiết kế lại hệ thống bao bì nhãn mác cho các
sản phẩm của Dược Đông Hải. Thoát ra khỏi ý tưởng thuốc là để
chữa bệnh, các thiết kế được tạo ra đầy mầu sắc, năng lượng , trẻ
trung hiện đại biến các sản phẩm này thành một sự lựa chọn không
thể chối từ.
Thách thức
Giải pháp
DƯỢC PHẨM
PHARMACY
Dược Quốc Gia gặp khó khăn trong việc sử dụng cái tên – vốn là
một tên mô tả chung chung và không thể trở thành nhãn hiệu
hàng hóa được bảo hộ. Chúng tôi nhận trách nhiệm tái định vị
thương hiệu, thay đổi tên công ty, tên thương hiệu phù hợp với
chiến lược kinh doanh của khách hàng.
Chúng tôi thành công trong việc sáng tạo phương án tên thương
hiệu NAFACO cho Công ty CP DP Quốc Gia. Thành công của dự án
một mặt giúp khách hàng không phải thay đổi tên thương mại sẵn
có, mặt khác tạo ra một thương hiệu hấp dẫn và hiệu quả sử dụng
trong truyền thông. Tiếp theo đó Sao Kim giúp triển khai nhận
diện thương hiệu đồng bộ và nhất quán cho các hoạt động truyền
thông của NAFACO.
Thách thức
Giải pháp
Trong dự án này, Sao Kim thực hiện việc sáng tạo thương
hiệu cho chuỗi cửa hàng điện thoại di động và thiết bị viễn
thông Thế Giới Alo. Công việc bao gồm từ thiết kế biểu
tượng, hệ thống nhận diện thương hiệu ứng dụng đến
showroom bán hàng … tạo nên một hình ảnh thương hiệu
nhất quán và độc đáo.
Uy tín là một trong những tiêu chí hàng đầu của các thương hiệu kinh
doanh vàng bạc – nữ trang. Phát triển từ tiệm vàng gia đình với hơn 20
năm gây dựng uy tín, thương hiệu vàng Ngọc Toàn đã tạo dựng được
tiếng vang và sự tin tưởng rộng rãi của khách hàng tại địa phương. Tuy
nhiên, làm thế nào để một thương hiệu vàng – nữ trang có thể phát triển
thành một chuỗi các showroom mà vẫn giữ được uy tín như một cửa
hàng tại địa phương?
Trong vai trò nhà tư vấn, Sao Kim giải quyết bài toán đó cho Ngọc Toàn
bằng cách xây dựng hình ảnh thương hiệu chuyên nghiệp để mỗi sự
xuất hiện của NgọcToàn là một dấu ấn giúp củng cố & bồi đắp cho uy tín
thương hiệu. Hệ thống hình ảnh thương hiệu mới là sự nhất quán với
chiến lược xây dựng Ngọc Toàn thành chuỗi showroom trang sức uy tín.
Thách thức
Giải pháp
CHUỖI CỬA HÀNG
RETAIL CHAIN
Dự án này Sao Kim thực hiện thiết kế, thi công hệ thống
showroom thiết bị nhà bếp cao cấp từ Malaysia mang
thương hiệu Kitchmate
Trong dự án này Sao Kim thực hiện việc sáng tạo hình ảnh cho
chuỗi cửa hàng kem cao cấp Yocreamie một cách sinh động và
ấn tượng
KITCHMATE
CHUỖI CỬA HÀNG
RETAIL CHAIN
Nằm trong khuôn khổ dự án Tiếp Thị Xã Hội Dự Phòng HIV dưới sự tài trợ của
USAID được thực hiện bởi PSIViệt Nam phối hợp với Chính phủViệt Nam, sản
phẩm Number 1 Plus là ra đời với mục tiêu thúc đẩy việc sử dụng phù hợp
của sản phẩm phòng chống HIV, đặc biệt dành cho nhóm MSM (Man have
Sex with Man). Number 1 Plus cần một hình ảnh mới mẻ, hấp dẫn để thu hút
nhu cầu của hầu hết các nhóm có nguy cơ lây nhiễm bệnh cao.
Sao Kim phối hợp cùng PSI từ việc khảo sát, nghiên cứu nhu cầu và nhận thức
của các nhóm tiêu dùng mục tiêu, lên định hướng sáng tạo, thiết kế và thử
nghiệm ra thị trường các mẫu bao bì mới. Kết quả là sự ra mắt thành công
mẫu mã bao bì mới, được người tiêu dùng đón nhận rất tích cực như lời nhận
xét của một người tiêu dùng - "Chỉ cần nhìn vào mẫu mã mới là tôi đã thấy hài
lòng và nó rất tuyệt ở chỗ là bây giờ chúng ta có thể mua được sản phẩm ở
khắp mọi nơi".
Thách thức
Giải pháp
Trong dự án này, Sao Kim thực hiện việc phát triển ý tưởng và sáng tạo các
ấn phẩm truyền thông cho dự án Quan hệ đối tác vì người nghèo trong
phát triển nông lâm nghiệp tỉnh Bắc Kạn (3PAD). Dự án nhằm phát triển
những sáng kiến sinh thái dựa vào cộng đồng tạo sinh kế cho người dân
địa phương giúp họ cải thiện điều kiện sống, khuyến khích công tác bảo
tồn môi trường rừng để thoái nghèo một cách công bằng và bền vững.
DỰ ÁN PHI CHÍNH PHỦ
NON-GOVERMENTAL PROJECT
Tổng công ty nông nghiệp Sài Gòn với thương hiệu Sagri là một trong những
đơn vị dẫn đầu của ngành nông nghiệp Việt Nam. Sagri luôn tự hào với cơ sở
vật chất, máy móc trang thiết bị hiện đại và đặc biệt môi quy trình công nghệ
khép kín từ“con giống – nuôi trồng – chế biến – phân phối”đảm bảo cho sản
phẩm chất lượng cao và tuyệt đối an toàn đến người tiêu dùng. Sagri mong
muốn sáng tạo slogan và các ấn phẩm truyền thông truyền tải được những
yếu tố trên cho công chúng của mình.
“Sagri – Công nghệ xanh vì cuộc sống”được lựa chọn để đáp ứng các yêu cầu
trên. Qua phân tích cạnh tranh chúng tôi nhận thấy yếu tố quy trình khép kín
của Sagri là điểm khác biệt chính và quyết định sử dụng thông điệp để
truyền tải sự khác biệt đó. Chúng tôi gọi quy trình công nghệ này là “công
nghệ xanh” - cụm từ có đủ sức truyền tải rộng rãi những ý nghĩa như: thân
thiện, có lợi cho môi trường, có lợi cho sức khỏe. Ngoài ra, sứ mệnh phục vụ
cộng đồng của Sagri được đẩy cao hơn một mức trở thành“vì cuộc sống”.
Thách thức
Giải pháp
NÔNG NGHIỆP
AGRICUTURE
Công Nghệ Xanh Vì Cuộc Sống
Chè Thái Nguyên là thương hiệu chè truyền thống đã đi vào tiềm thức ẩm
thực của người Việt Nam nhưng bị mai một một cách nhanh chóng do sự
cạnh tranh của các thương hiệu Chè cao cấp xuất hiện đầy dẫy trên thị
trường. Làm thế nào để khôi phục lại thị trường cho dòng sản phẩm đầy tính
văn hóa này là điều trăn trở mà khách hàng của chúng tôi chia sẻ với Sao Kim.
Chúng tôi bắt đầu bằng việc tư vấn thay đổi hình ảnh thương hiệu cho Chè
Thái Nguyên. Dựa trên việc cơ cấu hợp lý danh mục sản phẩm, chúng tôi
quyết định sử dụng thương hiệu chung cho tất cả các dòng sản phẩm của
công ty. Tiếp đó, thiết kế lại logo, bao bì nhãn mác cho tất cả các sản phẩm
của Chè Thái Nguyên. Mục đích của các thiết kế này là tạo cho Chè Thái
Nguyên một hình ảnh mới năng động, hiện đại hơn, công nghiệp hơn và bắt
mắt để có thể đi từ việc phân phối qua bán lẻ trong dân gian đường hoàng
bước vào giá kệ của siêu thị.
Thách thức
Giải pháp
Khoa Việt Travel phục vụ trong thị trường du lịch nói tiếng Pháp, vốn nổi
tiếng là thị trường yêu cầu khắt khe về chất lượng phục vụ. Do vậy, Khoa
Việt mong muốn tạo thiện cảm với khách hàng bằng việc thiết kế hình
ảnh thương hiệu chuyên nghiệp và ấn tượng.
Hình ảnh thương hiệu mang đậm bản sắc dân tộc với tà áo dài, nón lá của
cô gái Việt nhưng lại được thiết kế với phong cách độc đáo, mới lạ càng
làm tăng ấn tượng và sức hấp dẫn của thương hiệu Khoa Việt Travel. Các
thiết kế ấn phẩm độc đáo và bắt mắt tiếp tục bổ sung sự sáng tạo và nét
văn hóa của thương hiệu Khoa Việt Travel.
Thách thức
Giải pháp
Thương hiệu phân bón Sông Gianh đã có lịch hình thành và phát triển trên
50 năm.Tuy nhiên, việc sử dụng mẫu logo và bao bì cũ gây nhiều cản trở cho
việc quảng bá thương hiệu. Logo cũ có quá nhiều chi tiết phức tạp và khó
nhận diện. Các mẫu bao bì cũng được thiết kế“tùy hứng”và không theo một
quy chuẩn nào hết. Sông Gianh cần thay đổi toàn diện nhận diện thương
hiệu của mình.
Sao Kim tái thiết kế lại hệ thống nhận diện của Sông Gianh với logo được
tinh giản tối đa, giữ lại chỉ một mầu xanh của cây cối, hoa mầu cho thương
hiệu để tăng cường khả năng nhận biết. Các mẫu bao bì nhãn mác được quy
chuẩn đồng bộ, đồng thời thiết lập dấu hiệu nhận biết riêng cho từng dòng
sản phẩm của Sông Gianh.
Thách thức
Giải pháp
NÔNG NGHIỆP
AGRICUTURE
DU LỊCH
TRAVEL
Công ty CP Lọc hóa dầu Nam Việt là một doanh nghiệp năng động hoạt
động trong lĩnh vực lọc hóa dầu. NamVietOil đang nỗ lực xây dựng
thương hiệu mang tầm vóc khu vực để vươn xa hơn ra thế giới.
NamVietOil cần một hệ thống nhận diện thương hiệu chuyên nghiệp
giúp công ty thực hiện các nỗ lực đó.
Sao Kim tiến hành rà soát toàn bộ hệ thống tài liệu, ấn phẩm truyền
thông đang được sử dụng, đưa ra giải pháp mới và tiến hành sáng tạo hệ
thống nhận diện cho NamVietOil. Hệ thống nhận diện thương hiệu mới
thể hiện rõ nét nội lực và sức sáng tạo của công ty, phù hợp với “thái
dương hệ giá trị của NamVietOil”.
Thách thức
Giải pháp
Là khu công nghiệp được đầu tư và quản lý bài bản của nhà đầu tư
Nhật Bản, Long Đức hội tụ đủ các lợi thế để thu hút các nhà đầu tư
trong nghành công nghiệp nặng. Với định hướng cung cấp dịch vụ
chất lượng cao cho các nhà đầu tư nước ngoài, Long Đức cần có
một hình ảnh nhận diện thương hiệu chuyên nghiệp và nhất quán.
Sao Kim thực hiện việc tư vấn và sáng tạo thương hiệu cho KCN
Long Đức, Đồng Nai. Công việc bao gồm từ tư vấn tên thương hiệu,
thiết kế logo, sáng tác slogan, hoàn chỉnh hệ thống nhận diện
thương hiệu ứng dụng phục vụ các hoạt động truyền thông của
Long Đức.
Thách thức
Giải pháp
CÔNG NGHIỆP
INDUSTRY
Hãng taxi Thế Kỷ Mới kinh doanh trong lĩnh vực vận tải đã lâu tại
Hải Phòng và có những dấu ấn rất đáng kể trong thị trường taxi tại
địa phương với gần 200 xe hoạt động. Làm thế nào để tăng năng
lực cạnh tranh và vươn lên dẫn đầu thị trường địa phương với hơn
30 hãng taxi đang cùng cạnh tranh?
Thương hiệu Sao Thế Kỷ được thiết kế lại với một diện mạo hoàn
toàn mới: hiện đại, năng động hơn và thể hiện sức mạnh chuyển
động tiến về phía trước, về tương lai. Hệ thống nhận diện thương
hiệu được thiết kế đồng bộ, nhất quán và đầy đủ tại mọi điểm tiếp
xúc làm thương hiệu Sao Thế Kỷ nhanh chóng gây được sự chú ý và
khả năng nhận biết của người tiêu dùng địa phương. Kết hợp với
một kế hoạch truyền thông thương hiệu phù hợp, chắc chắn
thương hiệu taxi này sẽ có những bước phát triển mạnh mẽ trong
thời gian tới.
Thách thức
Giải pháp
Trong dự án này Sao Kim thực hiện việc sáng tạo thương hiệu
White Steel của Công ty TNHH Thép Trắng - Công ty sản xuất,
thi công các công trình về thép từ dân dụng, nhà xưởng ... Với
hình ảnh mang tính đặc trưng ngành nghề, mầu sắc trắng và
xám mạnh mẽ giúp White Steel trở nên ấn tượng và tăng khả
năng nhận diện lên cao nhất.
VẬN TẢI
TRANSPORT
Tháng 7 năm 2011, Chính phủ quyết định các doanh nghiệp vận tải
phải trang bị thiết bị định vị GPS trên phương tiện của mình. Đón
đầu cơ hội này, Eposi muốn ra mắt thị trường sản phẩm giám sát
hành trình với hình ảnh thương hiệu mới, hấp dẫn.
Sao Kim giúp sáng tạo hình ảnh thương hiệu mới, không chỉ một
logo ấn tượng, hấp dẫn mà cả bao bì, nhãn mác, các ấn phẩm
quảng cáo, mẫu biểu văn phòng ... đều được thực hiện một cách
chuyên nghiệp & nhất quán để tạo hiệu quả đồng bộ tại mọi điểm
tiếp xúc của thương hiệu.
Thách thức
Giải pháp
Infonet hoạt động trong lĩnh vực công nghệ mạng và truyền thông
– một trong những lĩnh vực có nhịp độ tăng trưởng nhanh chóng
và đối phó với thay đổi liên tục. Do đó, khi hình ảnh thương hiệu cũ
không theo kịp tốc độ phát triển của công ty, Infonet cần làm mới
hệ thống nhận diện thương hiệu giúp tạo nhận thức về sự năng
động, dẫn đầu.
Thách thức
Chúng tôi thực hiện tái thiết kế lại nhận diện thương hiệu cho
Infonet nhấn mạnh vào yếu tố con người và sáng tạo – vừa là sức
mạnh và tài sản thực thụ của doanh nghiệp vừa giúp thể hiện
những thông điệp mục tiêu của Infonet và mãi mãi không bị lạc
hậu.
Giải pháp
TIN HỌC – VIỄN THÔNG
INFORMATION - TELECOM
IMEC mong muốn truyền cảm hứng và khai mở những giá trị
lớn lao từ MindMap – Công cụ tư duy đang được hơn 200
triệu người trên thế giới và hàng ngàn tổ chức quốc tế ứng
dụng trong hoạt động kinh doanh của họ. Tổ chức đào tạo
này mong muốn có một hình ảnh thương hiệu năng động và
sáng tạo phục vụ cho các mục tiêu kinh doanh của họ.
Nhấn mạnh vào khía cạnh“đổi mới và sáng tạo”, Sao Kim tập
trung vào biểu tượng được cách điệu chữ“I” trong IMEC với
ý nghĩa thể hiện cái“tôi, đổi mới sáng tạo”( I , Innovative) và
hình ảnh con người luôn luôn khát khao tìm kiếm trí tuệ,
tri thức.
Thách thức
Giải pháp
Tổ chức giáo dục Anh ngữ ACET với mẫu logo cũ gắn hình ảnh
Kangaroo đã sử dụng trong nhiều năm và được biết đến khá rộng
rãi. Kangaroo là biểu tượng của nước Úc. Tuy nhiên, hiện nay học
viên khi đến với ACET có mục tiêu đi du học ở nhiều nước khác
nhau: Anh, Mỹ, Singapore.... Hình ảnh kangaroo làm hạn chế thị
trường học sinh của ACET vì học sinh có suy nghĩ “ACET chỉ đào
tạo tiếng Anh để đi du học Úc”. Do đó ACET cần có một hình ảnh
mới đáp ứng được nhu cầu đa dạng hơn, mang tính "toàn cầu"
hơn.
Sao Kim thực hiện tái thiết kế thương hiệu cho ACET với hình ảnh
thương hiệu mới năng động hơn, toàn cầu hơn xứng với vị trí
hàng đầu của thương hiệu này trong lĩnh vực Anh ngữ du học.
Thách thức
Giải pháp
GIÁO DỤC
EDUCATION
Hệ thống nhận diện thương hiệu The Sunlaw với
hình ảnh năng động và hiện đại.
Hệ thống nhận diện thương hiệu Công ty Tư vấn S&B do
Sao Kim thực hiện
LUẬT – TƯ VẤN
LAW
CƠ QUAN CHÍNH PHÚ / GOVERNMENT
Ban Cơ Yếu Chính Phủ
Tổng cục Lâm Nghiệp
Tổng cục Thống Kê
Vụ Tây Á - Bộ Ngoại Giao
Ban cơ yếu chính phủ
Bộ Quốc Phòng
Trung tâm Điều tra Quy hoạch PTNNNT Bình Phước
Đài Khí tượng thủy văn khu vực Tây Nguyên
Sở Khoa học và Công nghệ Long An.
Ban xúc tiến đầu tư tỉnh Vĩnh Phúc
Văn phòng UBND tỉnh Vĩnh Phúc
Viện Chiến lược, Chính sách tài nguyên và môi trường
Trung tâm Phát triển thương mại điện tử - EcomViet
Viện thuốc phóng thuốc nổ
Viện nghiên cứu phát triển du lịch
Đài Khí tượng Thuỷ văn khu vực Tây Nguyên
Viện thổ nhưỡng Nông Hóa
TỔ CHỨC PHI CHÍNH PHỦ / NON-GOVERMENT
Tổ chức dịch vụ dân số Quốc tế (PSI)
Quỹ bảo vệ động vật hoang dã
Dự án quan hệ đối tác với người nghèo 3PAD
Chương trình phát triển vùng Văn Yên Yên Bái
TÀI CHÍNH NGÂN HÀNG / FINANCIAL & BANK
Ngân hàng đầu tư và phát triển Việt Nam
Ngân hàng TMCP Hàng Hải Việt Nam
Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Hà Nội
Ngân hàng ngoại thương Việt Nam
Quỹ Tín dụng Nhân dân Trung Ương
Công ty CP Chứng Khoán Dầu Khí
Công ty CP Chứng khoán Vietinbank
Công ty CP Chứng khoán Đại Dương
Công ty CP Kinh doanh Vàng Việt Nam
Công ty CP Đầu tư Tài Chính Ninh Bắc
Tập đoàn bảo hiểm AIG Việt Nam
Công ty CP Tái bảo hiểm PVI
ĐẦU TƯ – BẤT ĐỘNG SẢN / INVESTMENT – REAL ESTATE
Công ty CP Bất Động Sản Ngân hàng Quân đội
Công ty TNHH Blenheim Việt Nam
Công ty Bất động sản Viettel
Công ty CP Đầu tư Xây dựng hạ tầng và Phát triển du lịch Phú Quốc
Công ty TNHH Trí Công Móng Cái
Tập đoàn phát triển đô thị Bảo An
Công ty TNHH Đầu tư Giảng Võ
Công ty CP Xây Lắp Hồng Hà Dầu khí
Công ty TNHH Lĩnh Phong - Conic
Công ty Cổ phần Đầu tư và phát triển Bắc Đô
Công ty CP ĐT TM Vinacom
Công ty cổ phần đầu tư phát triển PVI
Công ty CP Tập đoàn Sông Hồng Thăng Long
Công ty CP Tập đoàn Quốc tế ABC
Công ty CP Đầu tư và Phát triển Nguyễn Kim
Công ty CP Đầu tư và Phát triển Phước Hòa (PHIDECO)
Công ty TNHH Đầu tư Vân Anh
Công ty TNHH Bất động sản Hường Hiền
Công ty TNHH Đầu tư Ngọc Khánh
Công ty CP DV Bất động sản Đông Nam Á
Công ty TNHH Phú Mỹ Thuận
Công ty CP Đầu tư Hưng Phúc
Công ty CP Thành Phố Xanh
Công ty TNHH Đầu Tư Hải Hà
Công ty TNHH Nhung Hồng
Công ty CP Tân Hai Thành
Công ty TNHH Hương Phong
Công ty TNHH SX KD Hai Thành
Công ty TNHH MTV Thuận phát
Công ty CP Bất động sản Hoàng Gia
Công ty CP Đầu tư TDT
Công ty CP Tập đoàn Trường Thịnh
Công ty TNHH Đại Phú Thịnh
Công ty TNHH Đầu tư Bất động sản Hào Phú
Công ty CP đầu tư xây dựng & PTTM Thành Thái
Công ty CP Kinh Bắc Thăng Long
Công ty CP Bất động sản Tân Vạn Hưng
Công ty TNHH Bethel Vina
Công ty CP Hoàng Minh Á Châu
Công ty CP Đầu tư Bull & Bear
ĐẦU TƯ – BẤT ĐỘNG SẢN / INVESTMENT – REAL ESTATE
Công ty CP Công nghiệp Bảo Thư
Công ty CP tư vấn đầu tư CSU
Công ty CP KD và môi giới địa ốc Lâm Thành Phát
Công ty Đầu tư TM Toàn Cầu
Công ty TNHH Ngọc Bảo Khánh
Công ty Phát triển Đầu tư Công nghệ Kính Việt Nam
Công ty TNHH Đạt Tiến
Công ty CP đầu tư và phát triển công nghệ HTC
Công ty TNHH Hoàng Huy
Công ty CP Đầu tư Toàn Cầu
Công ty TNHH Tổng Hợp Gia Khánh
Công ty Phúc Lưu Quang
Công ty TNHH Bất động sản Tài Nguyên
Công ty CP Đầu tư Redsun
Công ty CP Bất động sản An Lạc
Công ty CP Hoàng Đạo
Công ty CP Đầu tư Tokyo Sài Gòn
Công ty CP Bitexco Nam Long
Công ty CP Bất động sản & Hotel Điền Việt
Công ty TNHH Việt Trung
Công ty TNHH Sơn Cường
Công ty CP Đầu tư Hoàng Minh Quảng Ninh
Công ty CP Bất động sản Minh Điền Vital
Công ty CP SX và đầu tư Baywin
Công ty CP Đầu tư Hanvico
Công ty TNHH Thắng Lợi
Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Hạ tầng Nam Sài Gòn
Công ty Cổ phần đầu tư Long Thành
Công ty CP Đầu tư Xây dựng Hải Long
Công ty TNHH Mekong Xanh
Công ty TNHH Hanamco
Công ty CP Tư vấn ĐTXD Thế Vinh
Công ty CP Đầu tư ATS
Công ty CP Đầu tư An Dương Vương
Công ty TNHH MTV Hà Phương
Công ty TNHH Dịch vụ và Đầu tư Mỹ Khải
Công ty CP Nhịp cầu kinh doanh Sao Sài Gòn
Công ty TNHH Minh Giang
Công ty TNHH Mùa Xuân
Công ty CP Đầu tư tài chính Thống Nhất
* DANH SÁCH KHÁCH HÀNG - CLIENT LIST PHỤ LỤC
XÂY DỰNG – XÂY LẮP / CONSTRUCTION – M&E
Công ty CP đầu tư Phát triển và Xây dựng Tây Bắc
Công ty CP Lilama 18
Công ty CP Đầu tư và Xây dựng HUD3
Công ty CP thương mại công nghiệp Thủ Đô (CITRACO)
Công ty CP Constrexim Hồng Hà
Công ty CP Bê tông & XD VINACONEX Xuân Mai
Công ty CP Simco Sông Đà
Công ty CP QLSC & XDCT Giao thông 2 Sơn La
Công ty CP Khoáng Sản SIMCO-FANSIPAN
Công ty CP Xây Lắp Dầu Khí Miền Trung
Công ty CP Sông Đà Thăng Long
Công ty Cổ phần dầu khí – Sao Mai Bến Đình
Công ty CP Kính Vinacam
Công ty TNHH SXTM DV Lê Trần
Công ty CP Bê tông Minh Đức
Công ty CP Dịch vụ Kỹ thuật Dầu khí TNC
Công ty CP Đầu tư và XD nền móng Thăng Long
Công ty CP Tư vấn Xây Dựng Lạng Sơn
Công ty CP Kỹ thuật Sigma
Công ty CP Đầu tư XD - TM Nam Viêt
Công ty TNHH Gia Khánh
Công ty TNHH XNK Thiên Phát
Công ty CP Visco
Công ty CP Đạt Phương
Công ty TNHH Bê Tông & XD Minh Đức
Công ty CP TM XD Long Hưng
Công ty CP Đầu tư Khoáng sản và Năng lượng An Phú
Tập đoàn Việt Vương
Công ty CP Đầu tư Xây dựng Miền Bắc
Công ty CP Đầu tư Xây Lắp Trường Sơn
Công Ty Cổ Phần Xuất Nhập Khẩu Vật Tư Kỹ Thuật
Công ty TNHH Xây lắp và Vật Liệu Công Nghiệp
Công Ty TNHH Bê Tông Readymix Việt Nam
Công ty CP Khí Công Nghiệp Bắc Hà
Công ty CP TM & SX Đinh Gia
Công ty TNHH Giải pháp xây dựng Tiên Tiến
Công Ty TNHH Xây Dựng TMDV Vũ Đăng
Công ty CP Xây dựng Bảo Tín
XÂY DỰNG – XÂY LẮP / CONSTRUCTION – M&E
Công ty TNHH VLXD Nam Trường Thành
Công ty CP Thi công cơ giới Viglacera
Công ty TNHH MTV Xây lắp hóa chất
Công ty CP kỹ thuật và xây dựng Thành Đông
Công ty CP vật liệu xây dựng Sông Đáy
Công ty TNHH thi công đá tự nhiên Nam San
Công ty CP ĐT XD và TM Vita
Công ty TNHH Đầu tư Xây dựng và Thương mại Sao Việt
Công ty TNHH Phát triển Công nghệ BTK
Công ty Sơn URAI PHANICH TNHH
Công ty CP Xây dựng Bê Tông Hà Nội
Công ty CP Kiếng Châu Á
Công ty CP Tư vấn thiết kế Xây dựng Sức Trẻ
Công ty CP Xây lắp Công nghiệp nặng Minh Quân
Công ty CP xây dựng An Thịnh
Công ty TNHH TM & KT Sơn Cường
Công ty CP Lộc Thành Window
Công ty CP Tư vấn xây dựng và quản lý dự án TBD
Công ty CP Đầu tư năng lượng xây dựng TM Hoàng Sơn
Công ty CP Xây dựng nền móng Long Giang
Công ty CP Xây dựng Thương mại & Đầu tư Kim Ngọc Hưng
Công ty CP Xây lắp 5
Công ty TNHH MTV Xây dựng cầu đường Phước Long
Công ty CP Xây dựng Hà Nội CPM
Công ty TNHH SX TMDV Yến Đại Dương
Công ty TNHH Hoàng Ngọc Phát
Công ty CP Đầu tư XD&TM Hà Thành
Công ty CP Kỹ thuật cơ khí XD Hoàng Gia
Công ty CP Đầu tư Hoàng Hải
Công ty TNHH FUGIANG
CN Công ty CP Thành Đô tại HN
Công ty TNHH MTV XD – TM – Trang trí Nội thất Đức Tín
Công ty CP VT-TM-XD-CN Đức Long
Công ty TNHH Kường Mỹ
Công ty CP Cơ khí và Xây lắp Thăng Long
CÔNG NGHIỆP – NĂNG LƯỢNG / INDUSTRY - ENERGY
Công ty CP Hóa chất Đức Giang
Công ty CP Cơ khí Nam Thành
Công ty TNHH Thép Việt Hà
Công ty CP Tiêu Chuẩn Việt
Công ty Cổ phần Thiết bị chế tạo SEEN
Công ty CP Thiết bị điện Việt Nam
Công ty Cổ Phần Công Nghệ Hải Long
Công ty CP KCN Tân Kim
Công ty CP Đầu Tư Phát Triển Kỹ Thuật Hà Nội
Công ty PT. VIETMINDO ENERGITAMA
Công ty đóng tầu Phà Rừng
Công ty CP Đầu tư Phát triển Indeco
Công ty TNHH Hệ Thống Điện Công Nghiệp Eliss
Công ty CP Đầu tư và PT năng lượng Mặt Trời Bách Khoa
Công ty TNHH SX TM Hoàng Minh
Công ty TNHH Gia Nam
Công ty CP CN và TM ANTT
Công ty CP Việt Pháp
Công ty CP Dầu khí Nam Việt
Công ty CP Công nghiệp Kinghan
Công ty Cổ Phần Thủy Điện Thác Mơ
Khu Công nghiệp Long Đức
Công ty CP Hawaco
Công ty TNHH Gốm Sứ FLARRA
Công ty CP Khai khoáng Hưng Thịnh
Công ty CP Thương mại Kỹ thuật Hải Anh
Công ty CP Đầu tư Phát triển Lửa Việt
Công ty khoáng sản DLH
Công ty CP Năng lượng tái tạo Lào Cai Việt Nam
VIỄN THÔNG – TIN HỌC /
INFORMATION TECHNOLOGY - COMMUNICATION
Công ty CP Tập đoàn Micronet
Công ty CP Đầu tư & DV VT VCOM
Công ty CP phân phối Việt Nét
Trung tâm công nghệ tin học VDC
Cổng TMĐT Canitrade
Công ty CP Sóc Bay
Công ty CP Tin Học & TT Viễn Tin
Công ty Tin học HPT
Công ty TNHH MTV DMH
Công ty CP Công nghệ Teqcom Việt Nam
Công ty CP Tập Đoàn Điện Tử Công Nghiệp Việt Nam
Công ty Cổ phần Tin học Thiết bị TVT
Công ty CP Thương mại và Viễn thông HP
Công ty TNHH TM DV Viễn Thông Hải Long
Công ty CP Vật liệu Điện & Viễn thông Sam Cường
Công ty CP Thiết bị điện và Viễn Thông Long Hưng
Công ty CP Tin học Lạc Việt
Công ty TNHH MTV Viễn Thông Hoàng Nam
Công ty CP Phần mềm Hà Nội
Công ty TNHH Dịch vụ giải pháp trực tuyến Bầu trời
Công ty CP CN Mạng và Truyền thông Việt Nam
Công ty TNHH Đầu tư Thương mại Pythis
XÂY DỰNG – XÂY LẮP / CONSTRUCTION – M&E
Công ty CP Xây lắp Lideco
Công ty TNHH kỹ thuật điện tự động hóa A & E
Công ty CP Công nghiệp Xây dựng Toàn Phát
Công ty CP Đầu tư PT và Xây dựng Hà An
Công ty CP Someco Sông Đà
Công ty TNHH Xây dựng HA
Công ty CP Xây dựng Hồng Hà Sài Gòn
Công ty TNHH TMDVXD Phong Đô
Công ty TNHH Kỹ thuật XD Việt Nam
Công ty Leco Painters Limited
Công ty TNHH Sinh Nam
Công ty An Phú - Hải Phòng
Công ty TNHH Thép Trắng
Công ty Tân Nhất Hương
Công ty TNHH MTV Sản Xuất Việt Nhật
Công ty TNHH Gia công gương kính số 1
Công ty CP Gạch ốp lát An Bình
Công ty TNHH Nhựt Tân Thành
Công ty CP Xây dựng và Thương mại Bảo Ngọc Vina
Công ty CP cửa sổ nhựa Sông Đà
Công ty CP Địa ốc Hoàng Gia
Công ty CP TV TK XD Sông Trà
Công ty Gạch ngói ốp lát Đông Triều
Công ty CP gốm sứ Đất Việt
Công ty TNHH Nam Á
Công ty Cổ phần Cao su Bến Thành
Công ty Cổ phần Thanh Bình Phú Mỹ
Công ty TNHH Thép Việt Nga
Công ty TNHH Talisman Việt Nam
Công ty Vĩnh Hưng TNHH
Công ty Cổ Phần VIICPRO
Công ty CP Đầu tư –Thương mại & XD công trình An Phát
Công ty TNHH Một Thành Viên An Thành Phát Hà Nam
Công ty CP kỹ thuật Thăng Long Hà Nội
Công ty TNHH Vina Taiyo Spring
Công ty CP Phát triển Asia Thăng Long
Công ty CP đầu tư xây dựng, tài nguyên & môi trường Việt Nam
* DANH SÁCH KHÁCH HÀNG - CLIENT LIST PHỤ LỤC
MÔI TRƯỜNG – ENVIRONMENT
Viện chiến lược Môi Trường
Công ty CP TM & DV Môi trường Cleantech
Công ty CP Công Nghệ Sạch (LINO)
Công ty Cổ Phần Nước Phương Đông
Công ty TNHH Dịch vụ TM Gia An
Công ty TNHH Phạm Gia Nguyễn
Công ty CP kiến trúc môi trường Hà Nội
Công ty TNHH MTV Địa Cầu Xanh Kon Tum
Công ty TNHH Thiết bị & CN Môi trường Huy Hoàng
Công ty CP Tư vấn xây dựng và môi trường Thăng Long
Công ty CP Môi trường đô thị CTTC
Công ty TNHH Môi trường công nghệ Công Thành
DƯỢC PHẨM – Y TẾ / PHARMACY – MEDICAL
Bệnh viện Bạch Mai
Bệnh Viện Đa Khoa Tỉnh Tuyên Quang
Công ty TNHH Dược phẩm Hiệp Bách Niên
Công ty CP Dược phẩm Quốc Gia
Công ty Chế Biến Dầu Thực Vật - Thực phẩm Việt Nam
Công ty Dược Phẩm Quốc Tế
Công ty cổ phần công nghệ cao TRAPHACO
Công ty Thiết bị Y tế BMS
Công ty TNHH MTV Dược phẩm Trung Ương 2 (Codupha)
Công ty TNHH Dịch vụ Trợ thính Quang Đức
Công ty TNHH MTV Viện Gút
Công ty TNHH Nam Dương
Công ty CP BT Việt Nam
Cơ Sở XS Đông Dược Đông Hải
Công ty CP Dược Phẩm TW Metaplantex
Công ty TNHH Nha khoa Vũ Gia
Công ty TNHH TM Nam Đồng
Công ty TNHH Nga Việt
Công ty TNHH SX DV TM Nhân Khoa
Công ty TNHH Y học Việt Hàn
Công ty TNHH XNK Dược Thiết bị y tế Hoàng Long
Công ty TNHH TM Nga Việt
Công ty TNHH Cô Bé
Công ty TNHH XNK Việt Nga
Công ty CP Goodhealth Vietnam
Công ty CP OTTA
Công ty CP Sao Thái Dương
Công ty TNHH Dược phẩm Thành Đạt
Công ty TNHH Dược Phẩm Sao Xanh
Công ty CP TBYT Việt Thái
Công ty TNHH TM Dược phẩm Phú Mỹ
Công ty CP Dược phẩm Quốc tế ABIPHA
Phòng Khám Đa Khoa Sài Gòn
Công ty CP Dược phẩm Việt Sing
Công ty TNHH Vạn Niên
Công ty TNHH XNK Dược phẩm NMN
Công ty TNHH MTV Thiết bị Y tế Việt Mỹ Phát
Công ty TNHH Thiết bị Y tế Nhất Minh
HOTEL – RESORT – SPA
Công ty CP Du lịch và thể thao Việt Nam
Công ty CP Du lịch TM Đại Minh
Công ty TNHH Du lịch Khám Phá Việt
Khách sạn Melia Hà Nội
Khách sạn Ramana (Sài Gòn)
Khách sạn Dầu khí Phương Đông
Khách sạn Boss Hotel
Khách sạn Cosiana
Khách sạn Giấc Mơ Cát Bà
Khách sạn West
Khách sạn Lào Cai Star
Khách sạn Violin
Công ty CP Du lịch hành trình Châu Á
Công ty CP TM Du lịch Việt Mỹ
Công ty CP Du lịch Eldorado
Viện nghiên cứu và phát triển Du lịch
Công ty CP Du Thuyền Đông Dương
Công ty TNHH Châu Á TBD Hạ Long
Công ty CP An Phú Hưng
Công ty TNHH Hồng Nhựt
Công ty TNHH MTV Du lịch Ngọc Anh
Công ty CP TM Du lịch ATC
Hệ thống đặt phòng trực tuyến BookHotel.vn
Công ty CP Du lịch Greenline
Tập đoàn khách sạn Mường Thanh
Công ty TNHH Du lịch khoa Việt
Công ty TNHH Du lịch lữ hành Tiền Phong
Công ty TNHH DVTM An An
Sunny Beach Resort & Spa
Nhà Hàng tiệc cưới Đông Phương
Thẩm mỹ viện Lotus spa
Thẩm mỹ viện Huyền Spa
Công ty TNHH Dịch vụ Du lịch Tâm điểm Châu Á
Công ty CP TM Du lịch Tây Hồ
Công ty CP Vườn phố Vũng Tầu
Công ty CP Du lịch Dầu khí Phương Đông
Công ty TNHH Đại Danh
Công ty TNHH TM Hoàng Gia Linh
THỰC PHẨM – ĐỒ UỐNG / FOOD – BEVERAGE
Công ty Coca Cola Đông Nam Á
Tổng công ty CP Bia Rượu Nước giải khát Sài Gòn
Công ty CP Bia Sài Gòn - Hà Nội
Công ty CP Bia rượu Việt Trì
Công ty TNHH MTV Ladofoods
Công ty CP VINACOMMODITIES
Công ty CP giống bò sữa Mộc Châu
Công ty CP giống bò sữa Yên Phú
Công ty Ajinomoto Việt Nam
Công ty CP kem Tràng Tiền Số 1
Công ty CP Chè Thái Nguyên
Công ty TNHH Cà Phê Thảo nguyên
Công ty CP thực phẩm Huy Hoàng
Công ty TNHH Bánh Kẹo Hoàng Mai
Công ty TNHH Thuận Phát
THỰC PHẨM – ĐỒ UỐNG / FOOD – BEVERAGE
Công ty CP Thực phẩm Sannam
Công ty TNHH Phúc Hảo
Công ty CP Rượu Việt Pháp
Công ty TNHH Trường Thủy Đức
Công ty TNHH Dịch vụ TM Tây Bắc
Công ty Thực Phẩm Quốc tế
Công ty CP Tập đoàn Đông Hải
Công ty CP đầu tư KCC Việt Nam
Công ty CP Thực phẩm Nhiệt Đới
Chuỗi cửa hàng Bánh Ngọc Bonava
Công ty CP SX TM Núi Sóc
Công ty TNHH Ngọc Bảo Khánh
Công ty CP Sugo Việt Nam
DNTN Chế biến và sản xuất thương mại Hồng Hương
Công ty TNHH Nguyễn Trương
Công ty TNHH Hoàng Gia Đạt
Công ty CP Rượu Việt
Công ty TNHH TM & DV Thực phẩm Cường Dung
Công ty TNHH Hoàng Ngọc Phát
Công ty TNHH TM Hải Lộc
Công ty TNHH MTV-SX-TM Ngọc Minh Bắc Vân
Công ty CP Thực phẩm Anko
Công ty Nước uống tinh khiết Việt Phát
Công ty TNHH MTV Yến Đảo
Công ty TNHH Kem Funny
Công ty TNHH Phân phối Sao Việt
Công ty TNHH SX TM DV Đại Sóng Việt
Công ty TNHH MTV Rượu hoa quả Trung Kiên
Công ty CP Việt Hương
Công ty CP Đầu tư & TM Mộc Sa
Công ty CP Thực phẩm Minh Dương
Công ty TNHH Hoàn Vũ Việt Nam
Công ty TNHH Dinh dưỡng Lửa Việt
Công ty TNHH An Phước Thái
Công ty TNHH Thực phẩm Farina
Công ty CP SX& M Altal Sibiri
HTX TMDV Vận tải Nhơn Trạch
* DANH SÁCH KHÁCH HÀNG - CLIENT LIST PHỤ LỤC
VIỄN THÔNG – TIN HỌC /
INFORMATION TECHNOLOGY - COMMUNICATION
Công ty TNHHH Bắc Hội
Công ty CP phần mềm OOS
Công ty TNHH Dịch vụ Bảo Tân
Cửa hàng điện thoại T&H
Công ty CP Phát triển Công nghệ Eposi
Công ty TNHH CNTT & Truyền thông GTEL
Công ty CP Hasico
Siêu thị điện thoại Thế giới Alô
Công ty TNHH TM DV ĐT Khải Thông
Công ty CP Syscom Việt Nam
Công ty CP LIC Việt Nam
Siêu thị Thế Giới Điện Thoại
Tổng công ty CP Điện tử Viễn thông Bắc Đô
Công ty TNHH MTV Ấn tượng Tinh Hoa
Công ty Phần mềm CRACE
Công ty TNHH Phát triển CN BTK
Công ty TNHH Phát triển CNVT và Tin học Phương Như
Công ty CP Công nghệ FUTECH
Công ty CP Phần mềm Hiệu Quả Xanh (Green Effect)
Công ty TNHH OLBIUS
Công ty TNHH Giải pháp phần mềm Hân Quang
Công ty TNHH XNK Công nghệ Hoàng Long
HOTEL – RESORT – SPA
Công ty MTV Khách sạn Dòng sông Hồng Ngọc
Công ty TNHH Aummee
Công ty CP Du lịch Thương mại Tây Hồ
Công ty CP Đầu tư TM Aloha Việt Nam
NÔNG LÂM NGƯ NGHIỆP
Tổng công ty Rau Quả, Nông sản
Công ty TNHH Một thành viên BIOSEED Việt Nam
Công ty CP Bảo vệ thực vật An Giang
Tổng công ty Nông Nghiệp Sài Gòn (Sagri)
Công ty TNHH MTV Lương Thực thực Phẩm TP HCM (Foodcosa)
Công ty TNHH Nhà nước MTV tư vấn và đầu tư phát triển NGÔ
Công ty CP Mía đường Lam Sơn
Công ty CP Lâm Sản Nam Định
Công ty TNHH SX & TM Đại Thủy
Công ty CP An Đạt Phát
Công ty Nuất nhập khẩu Thủy sản Bình Thuận
Công ty CP Giống cây trồng Trung Ương
CÔNG TY CP ĐTTM& PTNN ADI
Công ty CP An Phú Hưng
Công ty TNHH Giống Cây Trồng Nam Dương
Công ty CP Sông Gianh
Công ty Nuôi Trồng và Chế biến hải sản Tâm Phát
Công ty TNHH TM DV Hội Nhập
Công ty TNHH Trà Chính Sơn
Công ty TNHH MTV Quần Thái
Công ty TNHH Tân Việt Pháp
Công ty CP Thú Y Xanh
Công ty TNHH MTV Tư Long
Công ty TNHH Tuệ Lâm
Công ty CP chè Thái Nguyên
Công ty TNHH Phú Nông
Công ty TNHH Tinh Bột Sắn Dương Minh Châu
HTX An Phát
HTX café Lâm Viên
Công ty CP Trà Tâm Châu
Công ty TNHH An Việt
Công ty TNHH Profeed Vietnam
Công ty CP Fukyo Vietnam
Công ty TNHH MTV Tam Nông Nghiệp TG
Công ty TNHH MTV Lúa Vàng
Công ty CP Quốc tế Hòa Bình
Công ty CP SXTM XNK Sơn Thành
VẬN TẢI – GIAO VẬN / TRANSPORT - LOGISTICS
Tập đoàn Công nghiệp Tầu Thủy
Công ty CP Container Vinashin-TGC
Công ty CP Vinalines Logistics
Công ty CP xăng dầu Hàng không Vinapco
Công ty CP DV Giao nhận hàng hóa TNN
CÔng ty TNHH KCTC Việt Nam
Công ty CP Dịch vụ hàng hóa Sài Gòn
Công ty CP PTSC Thanh Hóa
Công ty CP Giao nhận hàng hóa JUPITER PACIFIC
Công ty TNHH Harboour Asia Logistics
Công ty CP Chuyển phát nhanh Hợp Nhất Miền Bắc
Công ty TNHH Hải Nam
VẬN TẢI – GIAO VẬN / TRANSPORT - LOGISTICS
Công ty Thương Mại và Dịch Vụ Ô tô Ngọc Khánh
Công ty CP Phan Việt
Công ty TNHH PL Logistics
Công ty TNHH Vận tải DV Lam Sơn
Công ty TNHH Thương mại Vận tải Ngọc Hải
Công ty CP Hà Nội Sao Taxi
Công ty TNHH Vận tải Thiên Di
Công ty TNHH Vận tải Bách Việt
Công ty CP Dịch vụ Hàng hải Thiên Nam
Công ty CP Sao Thế Kỷ
Công ty CP TM Vận tải Á Đông
Công ty TNHH Rồng Vàng Taxi
CÔng ty TNHH Tiếp vận Con Đường Xanh
Công ty TNHH Pacific Lines
Công ty CP Hợp Thành
Công ty TNHH Taxi Phú Hưng
* DANH SÁCH KHÁCH HÀNG - CLIENT LIST PHỤ LỤC
KIẾN TRÚC NỘI THẤT – ARCHITECTURE INTERIOR
Công ty CP Tư vấn xây dựng Phong Thủy Nhà Việt Nam
Công ty CP TM-DV Đất Mới (CASTA)
Công ty TNHH MTV Tư vấn thiết kế SOMECO
Công ty CP Sơn PANTONE Việt Nam
Công ty TNHH Molux Việt Nam
Công ty TNHH Tần Anh
Công ty TNHH Nội thất Hoàng Long
Công ty CP Nội thất Hà Lâm
Công ty TNHH Thiên Đường Đô Thị
Công ty sản Xuất Gỗ Phú Đạt
Công ty CP AI
Công ty Kiến Trúc Sư Hồ Thiệu Trị
Công ty CP Nội thất Phú Thắng
Công ty TNHH Đồ Gỗ XNK Minh Phương
Công ty CP Đầu tư Hạ tầng và Công trình Kiến trúc Hà Nội
Công ty CP Tư vấn KTXD Kiến Long
Công ty CP xây dựng HA
Công ty TNHH Cửa Kiến Trúc Mới
Công ty CP TM Nội thất Cuộc Sống Mới
Công ty TNHH Trang trí nội thất Phượng Hoàng Trắng
Công ty TNHH Happy Kitchen
Công ty TNHH Mỹ Lan
THỜI TRANG – MỸ PHẨM / FASHION – COSMETICS
Nhãn hàng Celena Mom và Merry Mom.
Công ty TNHH May Sông Hồng
Công ty TNHH Đại Tây Dương
Công ty Cổ Phần Len Hà Đông
Công ty TNHH SXTM DQVietnam
Công ty SX và Phát triển Thương mại Đức Quang
Nhãn hiệu Thời trang Hug N Kiss
Nhãn hàng thời trang Sơ Mi Hàn Quốc
Nhãn hàng thời trang Casanova
Nhãn hàng thời trang Petite Lynn
Nhãn hàng thời trang túi Shilla
Nhãn hàng thời trang thể thao Strojiz
Công ty TNHH Trang Sức GL
Công ty TNHH Trang sức CKJ
Công ty CP B&P Vina
Công ty CP Tập đoàn Phong Thái
Công ty Hà Thành Song Gia
Công ty TNHH Thời trang Thể thao AHA
Công ty TNHH TM & SX Kid Plaza
Công ty TNHH An Hoàn
Công ty TNHH Lợi Nhung
Công ty TNHH TM SX XNK Mỹ phẩm Milano
Công ty CP Quốc tế B&B Việt Nam
Công ty TNHH MTV Thời trang Anh Nhật
Công ty TNHH Deasung
Công ty TNHH Trang Sức GL
Công ty TNHH MTV Việt Nữ
Công ty Mỹ Phẩm Mạnh Quân
Công ty TNHH Thẩm mỹ Nguyễn Anh
Công ty TNHH MTV Nhật Anh Châu
Công ty TNHH May Thời trang Cây Bông
THỜI TRANG – MỸ PHẨM / FASHION – COSMETICS
Công ty TNHH TMXD Thể thao Toàn Cầu
Công ty TNHH Kim Cương Hưng Loan
Mei Sheng Textiles Vietnam Co. Ltd
Công ty CP May Athena
Công ty TNHH Dệt May Triệu Hưng
Công ty TNHH DV Thương mại Phương Anh
Công ty TNHH May Đại Phát
Công ty CP Đầu tư XNK Nam Việt
Công ty TNHH MTV Tâm Kỷ
Công ty TNHH SX TM DV Bạch Việt
Công ty TNHH TM DV MTV Nam Yên
Công ty CP Thời trang Song Vũ
Cong ty CP Dệt may Trường Giang
Công ty TNHH Mẹ Hạnh Phúc
Công ty CP Phát triển Hạ tầng Dệt may Phố Nối
Công ty TNHH Quý Tùng
Công ty TNHH Beful
Công ty TNHH Nguyễn Hoàng
Công ty TNHH TM mỹ phẩm YEWON
Công ty CP Vibrand
Công ty CP Phát triển NEO
Công ty TNHH Đầu Tư và TM Thành Phúc
Công ty CP Dệt nhuộm Thiên Nam Sunrise
THƯƠNG MẠI – XNK / TRADE - IMEXPORT
Công ty CP TM & XNK SDC
Công ty TNHH TM Cửu Long
Công ty CP Hỗ trợ Phát triển Công nghiệp Detech
Công ty TNHH TM & DV PHÚ MINH
Công ty TNHH Phúc Châu An
Công ty Cổ Phần Người Chơi Golf
Công ty TNHH Đức Thành Phát
Công ty CP XNK TM Hoàng Anh
Công ty TNHH thương mại Cường Phát
Công ty TNHH TM DV Phạm Gia Nguyễn
Công ty TNHH Nhật Huy Khang
Công ty Cổ phần tiến bộ Quốc Tế AIC
Công ty BK Việt Nam
Công ty CP Thương mại Thuỷ Nguyên
Công ty CP TMDV Quận 3
* DANH SÁCH KHÁCH HÀNG - CLIENT LIST PHỤ LỤC
NÔNG LÂM NGƯ NGHIỆP
Công ty Cổ Phần Sê Công
Công ty CP Viseafood Việt Nam
Công ty CP Japfa Việt Nam
Công ty CP Phân bón Nhật Mỹ
Công ty TNHH MTV Khang Nông Việt
Công ty TNHH Agricare Việt Nam
Công ty CP Phân bón Hà Lan
Công ty TNHH Đức Thiện
Công ty TNHH Nông nghiệp xanh Vũ Lâm
Công ty CP TACN Spotlight
Công ty TNHH SX TM Thạch Hưng Phát
Công ty TNHH TM& XNK Dũng Nhi Thanh
Công ty CP Đông Nam Đức Thành
Công ty CP Hương Rừng
Công ty Thủy sản Lenger Việt Nam
Công ty CP Giống bò Phú Yên
Công ty TNHH Agrivina
CÔNG NGHỆ MÔI TRƯỜNG – ENVIRONMENT TECHNOLOGY
Viện chiến lược Môi Trường
Công ty CP Công Nghệ Sạch (LINO)
Công ty Cổ Phần Nước Phương Đông
Công ty TNHH Dịch vụ TM Gia An
Công ty TNHH Phạm Gia Nguyễn
Công ty CP Kiến trúc Môi trường Hà Nội
Công ty TNHH MTV Địa Cầu Xanh Kon Tum
Công ty TNHH Thiết bị & CN Môi trường Huy Hoàng
Công ty CP TM & DV Môi trường Cleantech
HÀNG GIA DỤNG – TIÊU DÙNG / COMSUMER GOODS
Công ty TNHH MTV XNK và Đầu tư Chợ Lớn ( CHOLIMEX )
Công ty CP Bột giặt NET
Công ty CP Quốc tế ChengXing
Công ty TNHH MTV Bếp Tân Việt
Công ty TNHH Sản Xuất TM Anh Thường
Công ty CP Giấy Tissue Sông Đuống
Công ty CP SX TM CPT
Công ty TNHH Linh Trung
Công ty TNHH TM Dịch vụ Hòa Phát
Công ty TNHH Đức Anh
Công ty CP Vinacomoditi
Công ty TNHH Bình Nguyên
Công ty CP SXTM BMC
Công ty TNHH Nhựa Miền Tây
Công ty TNHH SX và KD Ngọc Dung
Công ty TNHH TM Việt Sing
Công ty TNHH Gia Nam
Công ty VPP Hồng Hà
Công ty TNHH MTV SX- TM Giày dép Nguyên Nguyên Phước
Công ty TNHH Bao cao su Ngọc Đông Dương
HÀNG GIA DỤNG – TIÊU DÙNG / COMSUMER GOODS
Đại Học Ngân hàng TP HCM
Trường Cán bộ QLNN và PTNT II – CMARD2
Trường ĐH Kinh tế - ĐH Quốc gia Tp.HCM
Trường ĐH Y khoa Vinh
Viện Quản trị kinh doanh - ĐH Kinh tế Quốc Dân
Trường Đại học Tài chính - Quản trị kinh doanh (UFBA)
Viện nghiên cứu và Quản lý kinh tế Đại Tiến (IREM.DT)
Trường đào tạo Quốc tế EduViet
Công ty CP SXTM Thiết bị giáo dục Hóa Mầu
Trung tâm Anh ngữ ACET
Trung tâm ngoại ngữ tin học Phương Đông
Công ty TNHH Giáo dục Hải Đăng
Công ty Đào tạo và Cung ứng nhân HAUI
Công Ty Cổ Phần Đào Tạo IMEC
Công ty TNHH MTV Tiêu điểm Giáo Dục
Công ty CP Giáo dục Ngôi Sao
Công ty CP Quốc tế ICO
Trường mầm non Hoàng Yến
Trường mầm non Ngôi nhà nhỏ
DỊCH VỤ BÁN LẺ / RETAIL
Cửa hàng kính hàng hiệu Thăng Optic
Cửa Hàng Thắng Tuyến
Công ty TNHH thương mại Rồng Việt
Siêu thị mini Đội Cấn
Showroom Đức Phát
Siêu thị OOOPXTRE
Công ty CP thương mại tổng hợp Cao Bằng
Công ty CP OPPRE Việt Nam
Công ty TNHH Hương Nga
Shop quà tặng Huck’s Corner
Công ty TNHH CD CUC
DỊCH VỤ GIẢI TRÍ / ENTERTAIMENT
Công ty TNHH MTV XNK và Phát Hành Phim VN (FAFIM)
Hệ thống Cafe Jokul
Hệ thống Cafe Paradise
Hệ thống kem Yocreamie
Quán Café Mai Động
Karaoke Goldstar
Khách sạn Anh Đào
Khách sạn Mường Thanh
Karaoke New Feeling
Quán Café Jokul
Cafe Sơn Tùng
Công ty CP Người Chơi Golf
Công ty CP SX & Dịch vụ Tràng An
Công ty TNHH Nhà Hàng HAT
Công ty TNHH MTV TM - DV – Điện tử Minh Tuấn
Công ty TNHH Giải Trí TBS
Nhà Hàng Đại Dương Xanh
Công ty TNHH Lê Chương
DỊCH VỤ TƯ VẤN – LUẬT / Advisor – Law
Công ty TNHH Luật SMIC
Công ty TNHH Phạm Gia Nguyễn
Công ty TNHH Smart Idear
Công ty CP Tư vấn Winlaw
Công ty CP tư vấn S&B
Công ty Luật hợp danh JDC Việt Nam
Công ty CP Báo cáo Đánh giá Việt Nam
Công ty TNHH Luật Hoàng Minh
Công ty TNHH Kiểm toán và kế toán Đà Nẵng
Công ty TNHH Kim Nguyễn
Công ty TNHH Dịch vụ Kế toán Sao Việt
Công ty TNHH Kiểm toán UHY
Công ty TNHH Kiểm Toán ASCO
Công ty Luật TNHH Minh Khuê
Công ty Luật TNHH Nguyễn Lê
* DANH SÁCH KHÁCH HÀNG - CLIENT LIST PHỤ LỤC
THƯƠNG MẠI – XNK / TRADE - IMEXPORT
Công ty CP Thương mại và dịch vụ Quốc tế Bac Te Ri
Công ty TNHH Malthop Viet Nam
Công ty TNHH Mây tre Giao Châu
Tập đoàn tre gỗ Việt Nam
Công ty TNHH SX & TM Vĩnh Tiến
Công ty TNHH XNK Duy Anh
Công ty TNHH B&P VINA
Công ty TNHH TMDV Tổng Hợp Gia Khánh
Công ty TNHH Long Phú Thịnh
Công ty CP XNK khu vực Mekong
Công ty CP đầu tư Hưng Nhật
Công ty CP thương mại CARPA VN
Công ty TNHH TM Minh Nguyệt
Công ty TNHH Thiên Hòa An
Công ty Xuất nhập khẩu Việt Đức
Công ty TNHH Hằng Interprise
Công ty TNHH TM DV MT & MT
Công ty TNHH Vũ Gia
Công ty TNHH Thương Mại Quốc tế Tradeco
Công ty TNHH Xuất nhập khẩu Đức Thành
Công ty TNHH Mạnh Dũng
Công ty TNHH MTV Nhập khẩu BITY
Công ty CP SXKD hàng XK Tân Bình
Công ty CP TM Nam Hùng
Công ty CP TM và CN Việt Phát
TRUYỀN THÔNG – QUẢNG CÁO /
AVERTISING - COMMUNICATION
Công ty Quảng Cáo Hà Giang
Công ty CP Quảng cáo Thái Bình Dương
Công ty TNHH Bàn Tay Vàng
Báo Lao Động
Công ty TNHH Việt Ba
Công ty TNHH Đông Tây
Công ty Rồng Đông Dương
Công ty Cổ Phần Đầu Tư Rồng Đông Á
Công ty TNHH MTV Ethan
Đài Phát thanh và Truyền hình Vĩnh Long
Công ty CP Quảng cáo Truyền thông Ngôi Sao
Công ty Cổ phần Trang trí nội thất và Quảng cáo Tín Hiệu
Công ty TNHH Sản xuất & Cuảng cáo Á Đông
SẢN XUẤT CÔNG NGHIỆP
Công ty TNHH MTV Đóng và Sửa tàu Hải Minh (X51)
Công ty CP Kim loại Mầu Bắc Bộ
Công ty Cổ Phần Chỉ sợi Cao su V.R.G.SA DO
(Tổng công ty Công nghiệp Sài Gòn)
Tổng Công ty Thăm Dò Khai Thác Dầu Khí – Trung Tâm Kỹ Thuật
Công ty CP Dây lưới thép Nam Định
Công ty TNHH MTV Cơ Khí 83
Công ty CP Công Nghệ Tự Động & Robot
Công ty cổ phần chế tạo Seen
Công ty TNHH Quang Vinh
Công ty CP CLS
Công ty CP Đầu Tư XD - SX Tân Thành
Công ty TM SX Inox Tuấn Việt
Công ty TNHH MTV Sản Xuất Việt
Công ty CP SX TM Kinghan
Công ty TNHH SXTM Kiều Gia Phát
Công ty TNHH Hải Âu Việt Nam
Công ty CP SX Gốm sứ Long Phương
Công ty TNHH SX TM Hoàng Cát Khánh
Công ty TNHH MTV SX & TT NT Minh Nguyệt
Công ty TNHH Nhựa Hoàng Hà
Công ty CP SX Đa Liên
Công ty CP Gỗ Thành Dương
Cong ty TNHH MTV TM &DV Thành Vinh
Công ty CP Sơn Pantone Việt Nam
Công ty TNHH TM & SX Trí Dũng
Công ty TNHH DV TM &SX cửa Thịnh Kiệm
Công ty CP XNK Vật tư thiết bị Đường Sắt
Công ty CP Tổng Hợp XD& TM XNK Oto Ngọc Minh
Công ty TNHH Quốc Tế Thăng Long P&T
Công ty CP Thương Mại và DV Thiết bị giám sát Bảo Toàn
Công ty CP Siêu Thanh
Công ty TNHH Thương Mại Tổng Hợp Tuấn Việt
Công ty CP Nhựa Châu Á
Công ty TNHH Vật liệu chịu lửa Việt Nam
Công ty TNHH Tân An Vinh
SẢN XUẤT CÔNG NGHIỆP
Công ty CP Kim Khí Hà Nội
Công ty CP XNK Thương Mại Thịnh Phát Đại Dương
Công ty CP ALPHATECH Việt Nam
Công ty CP Kết cấu thép Hà Trung
Công ty CP thương mại Asia
Công ty TNHH SX Megasun
Công ty TNHH Tân Toàn Phát
Công ty CP Kỹ nghệ lạnh SEAREFICO
Công ty CP Nhựa Thiếu Niên Tiền Phong
Công ty TNHH Đồ Gỗ và Trang Trí Nội Thất Đông Ngô
Công ty TNHH MTV Điện Đại Nam
Công ty TNHH Công nghệ Hàn WELDCOM
Công ty Cổ phần KAROFI Việt Nam
Công ty Cơ khí Tân Thành
Công ty TNHH Kỹ thuật điện – tự động hóa A&E
Công ty CP Tân Hà Kiều
Công ty TNHH Đồ Gỗ và Trang trí nội thất Đông Ngô
Công ty TNHH SX& ĐT TM Đại Ngọc
Công ty TNHH Thái Dương Vũ
Công ty CP TM Châu Hưng
Công ty TNHH Gia Minh
Công ty TNHH TM & DV AN PO
Công ty CP TM&DV P.E.T
Công ty CP Hương Rừng
Công ty CP DAP số 2 – VINACHEN
Công ty TNHH TM &XD Phương Linh
Công ty TNHH TM Phương Bắc
Công ty CP DK
Công ty TNHH Khuôn đúc TSUKUBA Việt Nam
WE CREATE
TO HELP YOU
STAY AHEAD!
SAO KIM BRAND SOLUTION COMPANY LIMITED
Email: contact@saokim.com.vn Web: www.saokim.com.vn
Hotline: 1900.6451 - 0964.699.499
Hanoi Office:
Floor 18th, Hapulico Complex, 01 Nguyen Huy Tuong, Thanh Xuan
Tel: (+84-4) 62.857.857 Tel2: (+84-4) 62.854.854
HCMC Office:
Floor 3rd, Hoa Lam Building, 02 Thi Sach, District 1
Tel: (+84-8) 38.237.920 Tel2: (+84-8) 38.237.921

More Related Content

What's hot

007 ĐỊnh vị Thương hiệu_Brand Positioning_Đặng Thanh Vân
007 ĐỊnh vị Thương hiệu_Brand Positioning_Đặng Thanh Vân007 ĐỊnh vị Thương hiệu_Brand Positioning_Đặng Thanh Vân
007 ĐỊnh vị Thương hiệu_Brand Positioning_Đặng Thanh Vân
THANHS BRANDING & MANAGEMENT COMPANY
 
Cơ cấu tổ chức của Công ty tư vấn, thiết kế thương hiệu - Inside a branding a...
Cơ cấu tổ chức của Công ty tư vấn, thiết kế thương hiệu - Inside a branding a...Cơ cấu tổ chức của Công ty tư vấn, thiết kế thương hiệu - Inside a branding a...
Cơ cấu tổ chức của Công ty tư vấn, thiết kế thương hiệu - Inside a branding a...
Nguyen Thanh Tuan
 
MVVSNP Credential 2021
MVVSNP Credential 2021MVVSNP Credential 2021
MVVSNP Credential 2021
AnhVuTuan7
 
Bài tập nhóm môn PR thầy Tuấn - Đại học Tài chính Marketing
Bài tập nhóm môn PR thầy Tuấn - Đại học Tài chính MarketingBài tập nhóm môn PR thầy Tuấn - Đại học Tài chính Marketing
Bài tập nhóm môn PR thầy Tuấn - Đại học Tài chính Marketing
Bui Thi Quynh Duong
 
Sao Kim Company Profile - Hồ sơ năng lực Công ty Giải pháp thương hiệu Sao Kim
Sao Kim Company Profile - Hồ sơ năng lực Công ty Giải pháp thương hiệu Sao KimSao Kim Company Profile - Hồ sơ năng lực Công ty Giải pháp thương hiệu Sao Kim
Sao Kim Company Profile - Hồ sơ năng lực Công ty Giải pháp thương hiệu Sao Kim
Nguyen Thanh Tuan
 
9 case study in digital marketing
9 case study in digital marketing9 case study in digital marketing
9 case study in digital marketing
Dennis Nguyễn
 
Giới thiệu về Milo Việt Nam - Đinh Lê Hoàng Ngọc - Enter Design - Học...
Giới thiệu về Milo Việt Nam - Đinh Lê Hoàng Ngọc - Enter Design - Học...Giới thiệu về Milo Việt Nam - Đinh Lê Hoàng Ngọc - Enter Design - Học...
Giới thiệu về Milo Việt Nam - Đinh Lê Hoàng Ngọc - Enter Design - Học...
Học viện Kstudy
 
Chi Phi Dich Vu Event
Chi Phi Dich Vu EventChi Phi Dich Vu Event
Chi Phi Dich Vu Event
Xuan Mai Tran
 
006 - Xây dựng tính cách - Hình mẫu Thương hiệu - Branding Personalities- Xây...
006 - Xây dựng tính cách - Hình mẫu Thương hiệu - Branding Personalities- Xây...006 - Xây dựng tính cách - Hình mẫu Thương hiệu - Branding Personalities- Xây...
006 - Xây dựng tính cách - Hình mẫu Thương hiệu - Branding Personalities- Xây...
THANHS BRANDING & MANAGEMENT COMPANY
 
Lập kế hoạch truyền thông trên Facebook - MediaZ
Lập kế hoạch truyền thông trên Facebook - MediaZLập kế hoạch truyền thông trên Facebook - MediaZ
Lập kế hoạch truyền thông trên Facebook - MediaZ
Tú Cao
 
Những điều cơ bản về Quảng cáo và Thương hiệu
Những điều cơ bản về Quảng cáo và Thương hiệuNhững điều cơ bản về Quảng cáo và Thương hiệu
Những điều cơ bản về Quảng cáo và Thương hiệu
Mix Digital Marketing Agency
 
Seongon_Credential
Seongon_CredentialSeongon_Credential
Seongon_Credential
Thiện Nghiệp Đào
 
RIO Agency Portfolio 2016
RIO Agency Portfolio 2016RIO Agency Portfolio 2016
RIO Agency Portfolio 2016
RIOAgency
 
Pmax credentials_Vietnamese
Pmax credentials_Vietnamese Pmax credentials_Vietnamese
Pmax credentials_Vietnamese
Tran Thi Thanh Nga
 
[HTKD 2021][Online business case] Whatever Team
[HTKD 2021][Online business case] Whatever Team[HTKD 2021][Online business case] Whatever Team
[HTKD 2021][Online business case] Whatever Team
Bich Nguyen
 
Profile Navee
Profile NaveeProfile Navee
Profile Navee
ssuserf08d02
 
Orange Creative Marketing Agency - Hồ sơ năng lực
Orange Creative Marketing Agency - Hồ sơ năng lựcOrange Creative Marketing Agency - Hồ sơ năng lực
Orange Creative Marketing Agency - Hồ sơ năng lực
Orange Creative
 
Young Marketers 10 - Final Report - Nguyễn Thị Xuân
Young Marketers 10 - Final Report - Nguyễn Thị XuânYoung Marketers 10 - Final Report - Nguyễn Thị Xuân
Young Marketers 10 - Final Report - Nguyễn Thị Xuân
Phong Lê
 
MediaZ Digital Marketing Portfolio 2017_VI
MediaZ Digital Marketing Portfolio 2017_VIMediaZ Digital Marketing Portfolio 2017_VI
MediaZ Digital Marketing Portfolio 2017_VI
MediaZ - Digital Marketing Agency
 

What's hot (20)

007 ĐỊnh vị Thương hiệu_Brand Positioning_Đặng Thanh Vân
007 ĐỊnh vị Thương hiệu_Brand Positioning_Đặng Thanh Vân007 ĐỊnh vị Thương hiệu_Brand Positioning_Đặng Thanh Vân
007 ĐỊnh vị Thương hiệu_Brand Positioning_Đặng Thanh Vân
 
Cơ cấu tổ chức của Công ty tư vấn, thiết kế thương hiệu - Inside a branding a...
Cơ cấu tổ chức của Công ty tư vấn, thiết kế thương hiệu - Inside a branding a...Cơ cấu tổ chức của Công ty tư vấn, thiết kế thương hiệu - Inside a branding a...
Cơ cấu tổ chức của Công ty tư vấn, thiết kế thương hiệu - Inside a branding a...
 
MVVSNP Credential 2021
MVVSNP Credential 2021MVVSNP Credential 2021
MVVSNP Credential 2021
 
Bài tập nhóm môn PR thầy Tuấn - Đại học Tài chính Marketing
Bài tập nhóm môn PR thầy Tuấn - Đại học Tài chính MarketingBài tập nhóm môn PR thầy Tuấn - Đại học Tài chính Marketing
Bài tập nhóm môn PR thầy Tuấn - Đại học Tài chính Marketing
 
Pr mau vinamilk
Pr mau vinamilkPr mau vinamilk
Pr mau vinamilk
 
Sao Kim Company Profile - Hồ sơ năng lực Công ty Giải pháp thương hiệu Sao Kim
Sao Kim Company Profile - Hồ sơ năng lực Công ty Giải pháp thương hiệu Sao KimSao Kim Company Profile - Hồ sơ năng lực Công ty Giải pháp thương hiệu Sao Kim
Sao Kim Company Profile - Hồ sơ năng lực Công ty Giải pháp thương hiệu Sao Kim
 
9 case study in digital marketing
9 case study in digital marketing9 case study in digital marketing
9 case study in digital marketing
 
Giới thiệu về Milo Việt Nam - Đinh Lê Hoàng Ngọc - Enter Design - Học...
Giới thiệu về Milo Việt Nam - Đinh Lê Hoàng Ngọc - Enter Design - Học...Giới thiệu về Milo Việt Nam - Đinh Lê Hoàng Ngọc - Enter Design - Học...
Giới thiệu về Milo Việt Nam - Đinh Lê Hoàng Ngọc - Enter Design - Học...
 
Chi Phi Dich Vu Event
Chi Phi Dich Vu EventChi Phi Dich Vu Event
Chi Phi Dich Vu Event
 
006 - Xây dựng tính cách - Hình mẫu Thương hiệu - Branding Personalities- Xây...
006 - Xây dựng tính cách - Hình mẫu Thương hiệu - Branding Personalities- Xây...006 - Xây dựng tính cách - Hình mẫu Thương hiệu - Branding Personalities- Xây...
006 - Xây dựng tính cách - Hình mẫu Thương hiệu - Branding Personalities- Xây...
 
Lập kế hoạch truyền thông trên Facebook - MediaZ
Lập kế hoạch truyền thông trên Facebook - MediaZLập kế hoạch truyền thông trên Facebook - MediaZ
Lập kế hoạch truyền thông trên Facebook - MediaZ
 
Những điều cơ bản về Quảng cáo và Thương hiệu
Những điều cơ bản về Quảng cáo và Thương hiệuNhững điều cơ bản về Quảng cáo và Thương hiệu
Những điều cơ bản về Quảng cáo và Thương hiệu
 
Seongon_Credential
Seongon_CredentialSeongon_Credential
Seongon_Credential
 
RIO Agency Portfolio 2016
RIO Agency Portfolio 2016RIO Agency Portfolio 2016
RIO Agency Portfolio 2016
 
Pmax credentials_Vietnamese
Pmax credentials_Vietnamese Pmax credentials_Vietnamese
Pmax credentials_Vietnamese
 
[HTKD 2021][Online business case] Whatever Team
[HTKD 2021][Online business case] Whatever Team[HTKD 2021][Online business case] Whatever Team
[HTKD 2021][Online business case] Whatever Team
 
Profile Navee
Profile NaveeProfile Navee
Profile Navee
 
Orange Creative Marketing Agency - Hồ sơ năng lực
Orange Creative Marketing Agency - Hồ sơ năng lựcOrange Creative Marketing Agency - Hồ sơ năng lực
Orange Creative Marketing Agency - Hồ sơ năng lực
 
Young Marketers 10 - Final Report - Nguyễn Thị Xuân
Young Marketers 10 - Final Report - Nguyễn Thị XuânYoung Marketers 10 - Final Report - Nguyễn Thị Xuân
Young Marketers 10 - Final Report - Nguyễn Thị Xuân
 
MediaZ Digital Marketing Portfolio 2017_VI
MediaZ Digital Marketing Portfolio 2017_VIMediaZ Digital Marketing Portfolio 2017_VI
MediaZ Digital Marketing Portfolio 2017_VI
 

Viewers also liked

Hồ sơ thiết kế logo - nhận diện thương hiệu Công ty truyền thông Quảng cáo Vi...
Hồ sơ thiết kế logo - nhận diện thương hiệu Công ty truyền thông Quảng cáo Vi...Hồ sơ thiết kế logo - nhận diện thương hiệu Công ty truyền thông Quảng cáo Vi...
Hồ sơ thiết kế logo - nhận diện thương hiệu Công ty truyền thông Quảng cáo Vi...
Sao Kim Brand Creation and Consultancy Company
 
Kinh Đô Land - Bộ nhận diện thương hiệu
Kinh Đô Land - Bộ nhận diện thương hiệuKinh Đô Land - Bộ nhận diện thương hiệu
Kinh Đô Land - Bộ nhận diện thương hiệu
Vũ Văn Hiển
 
Cẩm nang nhận diện thương hiệu CD CUC
Cẩm nang nhận diện thương hiệu CD CUCCẩm nang nhận diện thương hiệu CD CUC
Cẩm nang nhận diện thương hiệu CD CUC
Sao Kim Brand Creation and Consultancy Company
 
Hồ sơ thiết kế logo - nhận diện thương hiệu cafe Otran
Hồ sơ thiết kế logo - nhận diện thương hiệu cafe OtranHồ sơ thiết kế logo - nhận diện thương hiệu cafe Otran
Hồ sơ thiết kế logo - nhận diện thương hiệu cafe Otran
Sao Kim Brand Creation and Consultancy Company
 
ejemplo de un Curriculum vitae
ejemplo de un Curriculum vitaeejemplo de un Curriculum vitae
ejemplo de un Curriculum vitae
aLiZ004
 
Currículum Vitae - CEDUMEC
Currículum Vitae - CEDUMECCurrículum Vitae - CEDUMEC
Currículum Vitae - CEDUMEC
CEDUMEC
 
ESTRUCTURA CURRICULUM VITAE
ESTRUCTURA CURRICULUM VITAEESTRUCTURA CURRICULUM VITAE
ESTRUCTURA CURRICULUM VITAE
Marcela Rivadeneyra
 

Viewers also liked (7)

Hồ sơ thiết kế logo - nhận diện thương hiệu Công ty truyền thông Quảng cáo Vi...
Hồ sơ thiết kế logo - nhận diện thương hiệu Công ty truyền thông Quảng cáo Vi...Hồ sơ thiết kế logo - nhận diện thương hiệu Công ty truyền thông Quảng cáo Vi...
Hồ sơ thiết kế logo - nhận diện thương hiệu Công ty truyền thông Quảng cáo Vi...
 
Kinh Đô Land - Bộ nhận diện thương hiệu
Kinh Đô Land - Bộ nhận diện thương hiệuKinh Đô Land - Bộ nhận diện thương hiệu
Kinh Đô Land - Bộ nhận diện thương hiệu
 
Cẩm nang nhận diện thương hiệu CD CUC
Cẩm nang nhận diện thương hiệu CD CUCCẩm nang nhận diện thương hiệu CD CUC
Cẩm nang nhận diện thương hiệu CD CUC
 
Hồ sơ thiết kế logo - nhận diện thương hiệu cafe Otran
Hồ sơ thiết kế logo - nhận diện thương hiệu cafe OtranHồ sơ thiết kế logo - nhận diện thương hiệu cafe Otran
Hồ sơ thiết kế logo - nhận diện thương hiệu cafe Otran
 
ejemplo de un Curriculum vitae
ejemplo de un Curriculum vitaeejemplo de un Curriculum vitae
ejemplo de un Curriculum vitae
 
Currículum Vitae - CEDUMEC
Currículum Vitae - CEDUMECCurrículum Vitae - CEDUMEC
Currículum Vitae - CEDUMEC
 
ESTRUCTURA CURRICULUM VITAE
ESTRUCTURA CURRICULUM VITAEESTRUCTURA CURRICULUM VITAE
ESTRUCTURA CURRICULUM VITAE
 

Similar to Sao Kim Branding Company Profile - Hồ sơ năng lực Công ty TNHH Giải Pháp Thương hiệu Sao Kim

Profile-Ho-So-Nang-Luc-Sao-Kim-Branding
Profile-Ho-So-Nang-Luc-Sao-Kim-BrandingProfile-Ho-So-Nang-Luc-Sao-Kim-Branding
Profile-Ho-So-Nang-Luc-Sao-Kim-Branding
SaoKimBranding2
 
SaoKim Packaging Portfolio
SaoKim Packaging PortfolioSaoKim Packaging Portfolio
SaoKim Packaging Portfolio
NguyenThanhTuan26
 
Mẫu Thiết kế Brochure Thẩm mỹ viện Mắt Ngọc
Mẫu Thiết kế Brochure Thẩm mỹ viện Mắt NgọcMẫu Thiết kế Brochure Thẩm mỹ viện Mắt Ngọc
Mẫu Thiết kế Brochure Thẩm mỹ viện Mắt Ngọc
SaoKim.com.vn
 
Mẫu thiết kế Profile Công ty Thương mại Công Nghiệp Thủ Đô
Mẫu thiết kế Profile Công ty Thương mại Công Nghiệp Thủ ĐôMẫu thiết kế Profile Công ty Thương mại Công Nghiệp Thủ Đô
Mẫu thiết kế Profile Công ty Thương mại Công Nghiệp Thủ Đô
SaoKim.com.vn
 
Mẫu thiết kế Profile Công ty TM DV Bạch Việt
Mẫu thiết kế Profile Công ty TM DV Bạch ViệtMẫu thiết kế Profile Công ty TM DV Bạch Việt
Mẫu thiết kế Profile Công ty TM DV Bạch Việt
SaoKim.com.vn
 
Mẫu thiết kế Catalogue cửa cuốn Vitsdoor
 Mẫu thiết kế Catalogue cửa cuốn Vitsdoor Mẫu thiết kế Catalogue cửa cuốn Vitsdoor
Mẫu thiết kế Catalogue cửa cuốn Vitsdoor
SaoKim.com.vn
 
Mẫu thiết kế Brochure Khu Resort Sunny Beach
Mẫu thiết kế Brochure Khu Resort Sunny BeachMẫu thiết kế Brochure Khu Resort Sunny Beach
Mẫu thiết kế Brochure Khu Resort Sunny Beach
SaoKim.com.vn
 
Mẫu thiết kế Profile Công ty Xây dựng Hồng Hà
Mẫu thiết kế Profile Công ty Xây dựng Hồng HàMẫu thiết kế Profile Công ty Xây dựng Hồng Hà
Mẫu thiết kế Profile Công ty Xây dựng Hồng Hà
SaoKim.com.vn
 
Mẫu thiết kế Profile Công ty Kiểm định Thiết bị VISCO
Mẫu thiết kế Profile Công ty Kiểm định Thiết bị VISCOMẫu thiết kế Profile Công ty Kiểm định Thiết bị VISCO
Mẫu thiết kế Profile Công ty Kiểm định Thiết bị VISCO
SaoKim.com.vn
 
Mẫu thiết kế Profile Công ty Hoá dầu Nam Việt Oil
Mẫu thiết kế Profile Công ty Hoá dầu Nam Việt OilMẫu thiết kế Profile Công ty Hoá dầu Nam Việt Oil
Mẫu thiết kế Profile Công ty Hoá dầu Nam Việt Oil
SaoKim.com.vn
 
Mẫu thiết kế Profile Công ty xây dựng Lạng Sơn
Mẫu thiết kế Profile Công ty xây dựng Lạng SơnMẫu thiết kế Profile Công ty xây dựng Lạng Sơn
Mẫu thiết kế Profile Công ty xây dựng Lạng Sơn
SaoKim.com.vn
 
Mẫu thiết kế profile Khu kinh tế Chân Mây Lăng Cô
Mẫu thiết kế profile Khu kinh tế Chân Mây Lăng CôMẫu thiết kế profile Khu kinh tế Chân Mây Lăng Cô
Mẫu thiết kế profile Khu kinh tế Chân Mây Lăng Cô
SaoKim.com.vn
 
Mẫu thiết kế Profile Công ty V-Standa JSC
Mẫu thiết kế Profile Công ty V-Standa JSC Mẫu thiết kế Profile Công ty V-Standa JSC
Mẫu thiết kế Profile Công ty V-Standa JSC
SaoKim.com.vn
 
Mẫu thiết kế Profile Công ty BĐS Viettel
Mẫu thiết kế Profile Công ty BĐS ViettelMẫu thiết kế Profile Công ty BĐS Viettel
Mẫu thiết kế Profile Công ty BĐS Viettel
SaoKim.com.vn
 
Mẫu thiết kế Profile Tổng công ty xăng dầu Vinapco
Mẫu thiết kế Profile Tổng công ty xăng dầu VinapcoMẫu thiết kế Profile Tổng công ty xăng dầu Vinapco
Mẫu thiết kế Profile Tổng công ty xăng dầu Vinapco
SaoKim.com.vn
 
Mẫu thiết kế Profile công ty thiết bị GPS Eposi
Mẫu thiết kế Profile công ty thiết bị GPS EposiMẫu thiết kế Profile công ty thiết bị GPS Eposi
Mẫu thiết kế Profile công ty thiết bị GPS Eposi
SaoKim.com.vn
 
Mẫu thiết kế brochure dự án bất động sản GreenTech City
Mẫu thiết kế brochure dự án bất động sản GreenTech CityMẫu thiết kế brochure dự án bất động sản GreenTech City
Mẫu thiết kế brochure dự án bất động sản GreenTech City
SaoKim.com.vn
 
Mẫu thiết kế Catalogue cửa cuốn Tina Windoor
Mẫu thiết kế Catalogue cửa cuốn Tina WindoorMẫu thiết kế Catalogue cửa cuốn Tina Windoor
Mẫu thiết kế Catalogue cửa cuốn Tina Windoor
SaoKim.com.vn
 
Mẫu thiết kế Profile Công ty Đầu tư LOTAS song ngữ Anh Việt
Mẫu thiết kế Profile Công ty Đầu tư LOTAS song ngữ Anh ViệtMẫu thiết kế Profile Công ty Đầu tư LOTAS song ngữ Anh Việt
Mẫu thiết kế Profile Công ty Đầu tư LOTAS song ngữ Anh Việt
SaoKim.com.vn
 
Mẫu thiết kế Profile Tổng công ty thực phẩm Sagri
Mẫu thiết kế Profile Tổng công ty thực phẩm SagriMẫu thiết kế Profile Tổng công ty thực phẩm Sagri
Mẫu thiết kế Profile Tổng công ty thực phẩm Sagri
SaoKim.com.vn
 

Similar to Sao Kim Branding Company Profile - Hồ sơ năng lực Công ty TNHH Giải Pháp Thương hiệu Sao Kim (20)

Profile-Ho-So-Nang-Luc-Sao-Kim-Branding
Profile-Ho-So-Nang-Luc-Sao-Kim-BrandingProfile-Ho-So-Nang-Luc-Sao-Kim-Branding
Profile-Ho-So-Nang-Luc-Sao-Kim-Branding
 
SaoKim Packaging Portfolio
SaoKim Packaging PortfolioSaoKim Packaging Portfolio
SaoKim Packaging Portfolio
 
Mẫu Thiết kế Brochure Thẩm mỹ viện Mắt Ngọc
Mẫu Thiết kế Brochure Thẩm mỹ viện Mắt NgọcMẫu Thiết kế Brochure Thẩm mỹ viện Mắt Ngọc
Mẫu Thiết kế Brochure Thẩm mỹ viện Mắt Ngọc
 
Mẫu thiết kế Profile Công ty Thương mại Công Nghiệp Thủ Đô
Mẫu thiết kế Profile Công ty Thương mại Công Nghiệp Thủ ĐôMẫu thiết kế Profile Công ty Thương mại Công Nghiệp Thủ Đô
Mẫu thiết kế Profile Công ty Thương mại Công Nghiệp Thủ Đô
 
Mẫu thiết kế Profile Công ty TM DV Bạch Việt
Mẫu thiết kế Profile Công ty TM DV Bạch ViệtMẫu thiết kế Profile Công ty TM DV Bạch Việt
Mẫu thiết kế Profile Công ty TM DV Bạch Việt
 
Mẫu thiết kế Catalogue cửa cuốn Vitsdoor
 Mẫu thiết kế Catalogue cửa cuốn Vitsdoor Mẫu thiết kế Catalogue cửa cuốn Vitsdoor
Mẫu thiết kế Catalogue cửa cuốn Vitsdoor
 
Mẫu thiết kế Brochure Khu Resort Sunny Beach
Mẫu thiết kế Brochure Khu Resort Sunny BeachMẫu thiết kế Brochure Khu Resort Sunny Beach
Mẫu thiết kế Brochure Khu Resort Sunny Beach
 
Mẫu thiết kế Profile Công ty Xây dựng Hồng Hà
Mẫu thiết kế Profile Công ty Xây dựng Hồng HàMẫu thiết kế Profile Công ty Xây dựng Hồng Hà
Mẫu thiết kế Profile Công ty Xây dựng Hồng Hà
 
Mẫu thiết kế Profile Công ty Kiểm định Thiết bị VISCO
Mẫu thiết kế Profile Công ty Kiểm định Thiết bị VISCOMẫu thiết kế Profile Công ty Kiểm định Thiết bị VISCO
Mẫu thiết kế Profile Công ty Kiểm định Thiết bị VISCO
 
Mẫu thiết kế Profile Công ty Hoá dầu Nam Việt Oil
Mẫu thiết kế Profile Công ty Hoá dầu Nam Việt OilMẫu thiết kế Profile Công ty Hoá dầu Nam Việt Oil
Mẫu thiết kế Profile Công ty Hoá dầu Nam Việt Oil
 
Mẫu thiết kế Profile Công ty xây dựng Lạng Sơn
Mẫu thiết kế Profile Công ty xây dựng Lạng SơnMẫu thiết kế Profile Công ty xây dựng Lạng Sơn
Mẫu thiết kế Profile Công ty xây dựng Lạng Sơn
 
Mẫu thiết kế profile Khu kinh tế Chân Mây Lăng Cô
Mẫu thiết kế profile Khu kinh tế Chân Mây Lăng CôMẫu thiết kế profile Khu kinh tế Chân Mây Lăng Cô
Mẫu thiết kế profile Khu kinh tế Chân Mây Lăng Cô
 
Mẫu thiết kế Profile Công ty V-Standa JSC
Mẫu thiết kế Profile Công ty V-Standa JSC Mẫu thiết kế Profile Công ty V-Standa JSC
Mẫu thiết kế Profile Công ty V-Standa JSC
 
Mẫu thiết kế Profile Công ty BĐS Viettel
Mẫu thiết kế Profile Công ty BĐS ViettelMẫu thiết kế Profile Công ty BĐS Viettel
Mẫu thiết kế Profile Công ty BĐS Viettel
 
Mẫu thiết kế Profile Tổng công ty xăng dầu Vinapco
Mẫu thiết kế Profile Tổng công ty xăng dầu VinapcoMẫu thiết kế Profile Tổng công ty xăng dầu Vinapco
Mẫu thiết kế Profile Tổng công ty xăng dầu Vinapco
 
Mẫu thiết kế Profile công ty thiết bị GPS Eposi
Mẫu thiết kế Profile công ty thiết bị GPS EposiMẫu thiết kế Profile công ty thiết bị GPS Eposi
Mẫu thiết kế Profile công ty thiết bị GPS Eposi
 
Mẫu thiết kế brochure dự án bất động sản GreenTech City
Mẫu thiết kế brochure dự án bất động sản GreenTech CityMẫu thiết kế brochure dự án bất động sản GreenTech City
Mẫu thiết kế brochure dự án bất động sản GreenTech City
 
Mẫu thiết kế Catalogue cửa cuốn Tina Windoor
Mẫu thiết kế Catalogue cửa cuốn Tina WindoorMẫu thiết kế Catalogue cửa cuốn Tina Windoor
Mẫu thiết kế Catalogue cửa cuốn Tina Windoor
 
Mẫu thiết kế Profile Công ty Đầu tư LOTAS song ngữ Anh Việt
Mẫu thiết kế Profile Công ty Đầu tư LOTAS song ngữ Anh ViệtMẫu thiết kế Profile Công ty Đầu tư LOTAS song ngữ Anh Việt
Mẫu thiết kế Profile Công ty Đầu tư LOTAS song ngữ Anh Việt
 
Mẫu thiết kế Profile Tổng công ty thực phẩm Sagri
Mẫu thiết kế Profile Tổng công ty thực phẩm SagriMẫu thiết kế Profile Tổng công ty thực phẩm Sagri
Mẫu thiết kế Profile Tổng công ty thực phẩm Sagri
 

More from Sao Kim Brand Creation and Consultancy Company

Hồ sơ nhận diện thương hiệu Công ty may Athena
Hồ sơ nhận diện thương hiệu Công ty may Athena Hồ sơ nhận diện thương hiệu Công ty may Athena
Hồ sơ nhận diện thương hiệu Công ty may Athena
Sao Kim Brand Creation and Consultancy Company
 
Profile Nội thất Sao Kim - Thiết kế thi công nội thất showroom, văn phòng, ca...
Profile Nội thất Sao Kim - Thiết kế thi công nội thất showroom, văn phòng, ca...Profile Nội thất Sao Kim - Thiết kế thi công nội thất showroom, văn phòng, ca...
Profile Nội thất Sao Kim - Thiết kế thi công nội thất showroom, văn phòng, ca...
Sao Kim Brand Creation and Consultancy Company
 
Thiết kế nội thất quán cafe sân vườn Paradise do Sao Kim thực hiện
Thiết kế nội thất quán cafe sân vườn Paradise do Sao Kim thực hiệnThiết kế nội thất quán cafe sân vườn Paradise do Sao Kim thực hiện
Thiết kế nội thất quán cafe sân vườn Paradise do Sao Kim thực hiện
Sao Kim Brand Creation and Consultancy Company
 
[Case study] Thiết kế thương hiệu chuỗi siêu thị nội thất cao cấp MOLUX
[Case study] Thiết kế thương hiệu chuỗi siêu thị nội thất cao cấp MOLUX [Case study] Thiết kế thương hiệu chuỗi siêu thị nội thất cao cấp MOLUX
[Case study] Thiết kế thương hiệu chuỗi siêu thị nội thất cao cấp MOLUX
Sao Kim Brand Creation and Consultancy Company
 
Lựa chọn màu sắc thiết kế logo theo phong thủy
Lựa chọn màu sắc thiết kế logo theo phong thủyLựa chọn màu sắc thiết kế logo theo phong thủy
Lựa chọn màu sắc thiết kế logo theo phong thủy
Sao Kim Brand Creation and Consultancy Company
 
Lựa chọn mô hình thương hiệu cho doanh nghiệp
Lựa chọn mô hình thương hiệu cho doanh nghiệpLựa chọn mô hình thương hiệu cho doanh nghiệp
Lựa chọn mô hình thương hiệu cho doanh nghiệp
Sao Kim Brand Creation and Consultancy Company
 
Sáng tác slogan - Thiết kế slogan chuyên nghiệp bởi Sao Kim Branding
Sáng tác slogan - Thiết kế slogan chuyên nghiệp bởi Sao Kim BrandingSáng tác slogan - Thiết kế slogan chuyên nghiệp bởi Sao Kim Branding
Sáng tác slogan - Thiết kế slogan chuyên nghiệp bởi Sao Kim Branding
Sao Kim Brand Creation and Consultancy Company
 
Đặt tên thương hiệu, đặt tên công ty, sản phẩm, dự án
Đặt tên thương hiệu, đặt tên công ty, sản phẩm, dự ánĐặt tên thương hiệu, đặt tên công ty, sản phẩm, dự án
Đặt tên thương hiệu, đặt tên công ty, sản phẩm, dự án
Sao Kim Brand Creation and Consultancy Company
 
Giới thiệu dự án đặt tên thương hiệu do Sao Kim thực hiện
Giới thiệu dự án đặt tên thương hiệu do Sao Kim thực hiệnGiới thiệu dự án đặt tên thương hiệu do Sao Kim thực hiện
Giới thiệu dự án đặt tên thương hiệu do Sao Kim thực hiện
Sao Kim Brand Creation and Consultancy Company
 
[SaoKim.com.vn] - Hệ thống nhận diện thương hiệu Eposi brand guideline
[SaoKim.com.vn] - Hệ thống nhận diện thương hiệu Eposi brand guideline[SaoKim.com.vn] - Hệ thống nhận diện thương hiệu Eposi brand guideline
[SaoKim.com.vn] - Hệ thống nhận diện thương hiệu Eposi brand guideline
Sao Kim Brand Creation and Consultancy Company
 
Bản Creative brief - Design Brief - Định hướng sáng tạo
Bản Creative brief - Design Brief - Định hướng sáng tạoBản Creative brief - Design Brief - Định hướng sáng tạo
Bản Creative brief - Design Brief - Định hướng sáng tạo
Sao Kim Brand Creation and Consultancy Company
 
[SaoKim.com.vn] Dịch vụ tư vấn đặt tên thương hiệu, đặt tên công ty chuyên ng...
[SaoKim.com.vn] Dịch vụ tư vấn đặt tên thương hiệu, đặt tên công ty chuyên ng...[SaoKim.com.vn] Dịch vụ tư vấn đặt tên thương hiệu, đặt tên công ty chuyên ng...
[SaoKim.com.vn] Dịch vụ tư vấn đặt tên thương hiệu, đặt tên công ty chuyên ng...
Sao Kim Brand Creation and Consultancy Company
 
[Sao kimbranding] ho so nhan dien thuong hieu phong do
[Sao kimbranding] ho so nhan dien thuong hieu  phong do[Sao kimbranding] ho so nhan dien thuong hieu  phong do
[Sao kimbranding] ho so nhan dien thuong hieu phong do
Sao Kim Brand Creation and Consultancy Company
 
[Sao kimbranding] Hồ sơ nhận diện thương hiệu thực phẩm chức năng Otta
[Sao kimbranding] Hồ sơ nhận diện thương hiệu thực phẩm chức năng Otta[Sao kimbranding] Hồ sơ nhận diện thương hiệu thực phẩm chức năng Otta
[Sao kimbranding] Hồ sơ nhận diện thương hiệu thực phẩm chức năng Otta
Sao Kim Brand Creation and Consultancy Company
 
[Sao kimbranding] ho so nhan dien thuong hieu kiss & kiddy
[Sao kimbranding] ho so nhan dien thuong hieu  kiss & kiddy[Sao kimbranding] ho so nhan dien thuong hieu  kiss & kiddy
[Sao kimbranding] ho so nhan dien thuong hieu kiss & kiddy
Sao Kim Brand Creation and Consultancy Company
 
[Sao kimbranding] ho so nhan dien thuong hieu ha thanh song gia
[Sao kimbranding] ho so nhan dien thuong hieu  ha thanh song gia[Sao kimbranding] ho so nhan dien thuong hieu  ha thanh song gia
[Sao kimbranding] ho so nhan dien thuong hieu ha thanh song gia
Sao Kim Brand Creation and Consultancy Company
 
[Sao kimbranding] hồ sơ quản trị thương hiệu do Sao Kim thực hiện cho thương ...
[Sao kimbranding] hồ sơ quản trị thương hiệu do Sao Kim thực hiện cho thương ...[Sao kimbranding] hồ sơ quản trị thương hiệu do Sao Kim thực hiện cho thương ...
[Sao kimbranding] hồ sơ quản trị thương hiệu do Sao Kim thực hiện cho thương ...
Sao Kim Brand Creation and Consultancy Company
 
Sáng tác Slogan / Thiết kế Slogan -Slogan writing
Sáng tác Slogan / Thiết kế Slogan -Slogan writingSáng tác Slogan / Thiết kế Slogan -Slogan writing
Sáng tác Slogan / Thiết kế Slogan -Slogan writing
Sao Kim Brand Creation and Consultancy Company
 
STARTUP - Giải pháp thiết kế thương hiệu cho doanh nghiệp mới
STARTUP - Giải pháp thiết kế thương hiệu cho doanh nghiệp mớiSTARTUP - Giải pháp thiết kế thương hiệu cho doanh nghiệp mới
STARTUP - Giải pháp thiết kế thương hiệu cho doanh nghiệp mới
Sao Kim Brand Creation and Consultancy Company
 

More from Sao Kim Brand Creation and Consultancy Company (20)

Hồ sơ nhận diện thương hiệu Công ty may Athena
Hồ sơ nhận diện thương hiệu Công ty may Athena Hồ sơ nhận diện thương hiệu Công ty may Athena
Hồ sơ nhận diện thương hiệu Công ty may Athena
 
Profile Nội thất Sao Kim - Thiết kế thi công nội thất showroom, văn phòng, ca...
Profile Nội thất Sao Kim - Thiết kế thi công nội thất showroom, văn phòng, ca...Profile Nội thất Sao Kim - Thiết kế thi công nội thất showroom, văn phòng, ca...
Profile Nội thất Sao Kim - Thiết kế thi công nội thất showroom, văn phòng, ca...
 
Thiết kế nội thất quán cafe sân vườn Paradise do Sao Kim thực hiện
Thiết kế nội thất quán cafe sân vườn Paradise do Sao Kim thực hiệnThiết kế nội thất quán cafe sân vườn Paradise do Sao Kim thực hiện
Thiết kế nội thất quán cafe sân vườn Paradise do Sao Kim thực hiện
 
[Case study] Thiết kế thương hiệu chuỗi siêu thị nội thất cao cấp MOLUX
[Case study] Thiết kế thương hiệu chuỗi siêu thị nội thất cao cấp MOLUX [Case study] Thiết kế thương hiệu chuỗi siêu thị nội thất cao cấp MOLUX
[Case study] Thiết kế thương hiệu chuỗi siêu thị nội thất cao cấp MOLUX
 
My saturday in brands
My saturday in brandsMy saturday in brands
My saturday in brands
 
Lựa chọn màu sắc thiết kế logo theo phong thủy
Lựa chọn màu sắc thiết kế logo theo phong thủyLựa chọn màu sắc thiết kế logo theo phong thủy
Lựa chọn màu sắc thiết kế logo theo phong thủy
 
Lựa chọn mô hình thương hiệu cho doanh nghiệp
Lựa chọn mô hình thương hiệu cho doanh nghiệpLựa chọn mô hình thương hiệu cho doanh nghiệp
Lựa chọn mô hình thương hiệu cho doanh nghiệp
 
Sáng tác slogan - Thiết kế slogan chuyên nghiệp bởi Sao Kim Branding
Sáng tác slogan - Thiết kế slogan chuyên nghiệp bởi Sao Kim BrandingSáng tác slogan - Thiết kế slogan chuyên nghiệp bởi Sao Kim Branding
Sáng tác slogan - Thiết kế slogan chuyên nghiệp bởi Sao Kim Branding
 
Đặt tên thương hiệu, đặt tên công ty, sản phẩm, dự án
Đặt tên thương hiệu, đặt tên công ty, sản phẩm, dự ánĐặt tên thương hiệu, đặt tên công ty, sản phẩm, dự án
Đặt tên thương hiệu, đặt tên công ty, sản phẩm, dự án
 
Giới thiệu dự án đặt tên thương hiệu do Sao Kim thực hiện
Giới thiệu dự án đặt tên thương hiệu do Sao Kim thực hiệnGiới thiệu dự án đặt tên thương hiệu do Sao Kim thực hiện
Giới thiệu dự án đặt tên thương hiệu do Sao Kim thực hiện
 
[SaoKim.com.vn] - Hệ thống nhận diện thương hiệu Eposi brand guideline
[SaoKim.com.vn] - Hệ thống nhận diện thương hiệu Eposi brand guideline[SaoKim.com.vn] - Hệ thống nhận diện thương hiệu Eposi brand guideline
[SaoKim.com.vn] - Hệ thống nhận diện thương hiệu Eposi brand guideline
 
Bản Creative brief - Design Brief - Định hướng sáng tạo
Bản Creative brief - Design Brief - Định hướng sáng tạoBản Creative brief - Design Brief - Định hướng sáng tạo
Bản Creative brief - Design Brief - Định hướng sáng tạo
 
[SaoKim.com.vn] Dịch vụ tư vấn đặt tên thương hiệu, đặt tên công ty chuyên ng...
[SaoKim.com.vn] Dịch vụ tư vấn đặt tên thương hiệu, đặt tên công ty chuyên ng...[SaoKim.com.vn] Dịch vụ tư vấn đặt tên thương hiệu, đặt tên công ty chuyên ng...
[SaoKim.com.vn] Dịch vụ tư vấn đặt tên thương hiệu, đặt tên công ty chuyên ng...
 
[Sao kimbranding] ho so nhan dien thuong hieu phong do
[Sao kimbranding] ho so nhan dien thuong hieu  phong do[Sao kimbranding] ho so nhan dien thuong hieu  phong do
[Sao kimbranding] ho so nhan dien thuong hieu phong do
 
[Sao kimbranding] Hồ sơ nhận diện thương hiệu thực phẩm chức năng Otta
[Sao kimbranding] Hồ sơ nhận diện thương hiệu thực phẩm chức năng Otta[Sao kimbranding] Hồ sơ nhận diện thương hiệu thực phẩm chức năng Otta
[Sao kimbranding] Hồ sơ nhận diện thương hiệu thực phẩm chức năng Otta
 
[Sao kimbranding] ho so nhan dien thuong hieu kiss & kiddy
[Sao kimbranding] ho so nhan dien thuong hieu  kiss & kiddy[Sao kimbranding] ho so nhan dien thuong hieu  kiss & kiddy
[Sao kimbranding] ho so nhan dien thuong hieu kiss & kiddy
 
[Sao kimbranding] ho so nhan dien thuong hieu ha thanh song gia
[Sao kimbranding] ho so nhan dien thuong hieu  ha thanh song gia[Sao kimbranding] ho so nhan dien thuong hieu  ha thanh song gia
[Sao kimbranding] ho so nhan dien thuong hieu ha thanh song gia
 
[Sao kimbranding] hồ sơ quản trị thương hiệu do Sao Kim thực hiện cho thương ...
[Sao kimbranding] hồ sơ quản trị thương hiệu do Sao Kim thực hiện cho thương ...[Sao kimbranding] hồ sơ quản trị thương hiệu do Sao Kim thực hiện cho thương ...
[Sao kimbranding] hồ sơ quản trị thương hiệu do Sao Kim thực hiện cho thương ...
 
Sáng tác Slogan / Thiết kế Slogan -Slogan writing
Sáng tác Slogan / Thiết kế Slogan -Slogan writingSáng tác Slogan / Thiết kế Slogan -Slogan writing
Sáng tác Slogan / Thiết kế Slogan -Slogan writing
 
STARTUP - Giải pháp thiết kế thương hiệu cho doanh nghiệp mới
STARTUP - Giải pháp thiết kế thương hiệu cho doanh nghiệp mớiSTARTUP - Giải pháp thiết kế thương hiệu cho doanh nghiệp mới
STARTUP - Giải pháp thiết kế thương hiệu cho doanh nghiệp mới
 

Sao Kim Branding Company Profile - Hồ sơ năng lực Công ty TNHH Giải Pháp Thương hiệu Sao Kim

 • 2. VỀ CHÚNG TÔI - ABOUT US VÌ SAO CHỌN CHÚNG TÔI? - WHY US? GIẢI PHÁP - OUR SOLUTIONS QUY TRÌNH CỦA CHÚNG TÔI - OUR PROCESS DỊCH VỤ TIÊU BIỂU - FEATURED SERVICES CHIẾN LƯỢC THƯƠNG HIỆU - BRAND STRATEGY NHẬN DIỆN THƯƠNG HIỆU - BRAND IDENTITY NHẬN DIỆN CỐT LÕI - CORE BRAND IDENTITY NHẬN DIỆN THƯƠNG HIỆU DOANH NGHIỆP - CORPORATE IDENTITY NHẬN DIỆN THƯƠNG HIỆU SẢN PHẨM - PRODUCT IDENTITY NHẬN DIỆN THƯƠNG HIỆU ĐIỂM BÁN - RETAIL BRAND IDENTITY NHẬN DIỆN THƯƠNG HIỆU SỐ - DIGITAL BRAND IDENTITY TRUYỀN THÔNG THƯƠNG HIỆU - BRAND COMMUNICATION KHÁCH HÀNG TIÊU BIỂU - FEATURED CLIENTS 04 06 08 10 12 14 16 18 20 22 24 26 28 30 CONTENT MỤC LỤC
 • 3. 5 Sao Kim là công ty chuyên sâu về hoạch định chiến lược, thiết kế và truyền thông thương hiệu. Chúng tôi cung cấp giải pháp toàn diện giúp doanh nghiệp nâng cao năng lực cạnh tranh thông qua việc xây dựng thương hiệu mạnh. Sao Kim tự hào đang tạo ra sức mạnh và sinh khí cho hàng nghìn thương hiệu khách hàng, qua đó nỗ lực góp sức mình vào sứ mệnh vì sự phát triển của thương hiệu Việt. Sao Kim is a company specializing in strategic planning, identity designing and brand communi- cating. We provide comprehensive solutions to help corporations improve their competitiveness by building strong brands. Sao Kim proudly contributes to the mission of enhancing strengths, developing vitality for thousands of Vietnamese brands. VỀ CHÚNG TÔI ABOUT US 44
 • 4. 6 7 Với hơn 2.000 khách hàng đã hợp tác cùng hàng nghìn dự án sáng tạo đã triển khai, kinh nghiệm trong hầu hết các lĩnh vực hoạt động của doanh nghiệp, Sao Kim là sự đảm bảo thành công cho dự án của bạn. 40+ Nhân sự tài năng Chất lượng sản phẩm vượt trội Quy trình khoa học Dịch vụ khách hàng chuyên nghiệp More than 2.000 trusted clients and thousand of projects, we guarantee your project’s success. Talent employees High quality products Innovative working process Professional Client Services 2000+ THƯƠNG HIỆU TIN TƯỞNG BRANDS BELIEVE WHY US ? VÌ SAO CHỌN CHÚNG TÔI ?
 • 5. Đam mê của chúng tôi là khám phá những ý tưởng giúp mang lại thành công cho doanh nghiệp. Chúng tôi sử dụng đa dạng các công cụ để thấu hiểu mục tiêu kinh doanh, sáng tạo ý tưởng và biến chúng trở thành hiện thực. Our passion is to discover inspired ideas that will make your business successful. We use an array of tools - most innovative and proprietary, some traditional - to understand your objectives, gain insights, and create ideas that bring the brand to life. NHẬN DIỆN DOANH NGHIỆP CORPORATE IDENTITY NHẬN DIỆN CỐT LÕI CORE IDENTITY Brand name, subbrand name, logo, slogan, logo guidelines TÀI LIỆU MARKETING SALES & MARKETING TOOLS Print: brochure, flyer, poster... POSM: booth, ô dù, tờ rơi... Parkaging: bao bì sản phẩm, tài liệu POSM Multimedia: e-catalogue, TVC NHẬN DIỆN BÁN LẺ STORE IDENTITY POSM Billboard Signature Print Ads NHẬN DIỆN SẢN PHẨM PRODUCT IDENTITY CHIẾN DỊCH MARKETING MARKETING CAMPAIGN IDENTITY Marketing Campaign Identity Direct Marketing: mail, e-mail, SMS, Newletter... Event: Tradeshow, event, exhibition Advertising: Billboard, Online, Radio, TV NHẬN DIỆN SỐ DIGITAL IDENTITY Website, microsite, social chanel, blog… QUẢNG CÁO TRUYỀN HÌNH TV COMMERCIAL Phim quảng bá doanh nghiệp Phim dự án TVC quảng cáo Chụp ảnh doanh nghiệp Business introduction film Project 3D illustration TVC Company photo shooting NGHIÊN CỨU & PHÂN TÍCH Nghiên cứu nội tại Tài liệu marketing Dữ liệu nội bộ Phỏng vấn lãnh đạo Nghiên cứu thị trường Khám phá các nhu cầu tiềm ẩn Thử nghiệm các kịch bản ra mắt Đánh giá bối cảnh cạnh tranh Đánh giá mức độ hài lòng của khách hàng RESEARCH& ANALYSIS Internal research Marketing matterials Leaders interview Market research Discover potential needs Test alternative of lauching plans Evaluate competitive landscape Evaluate customer satisfaction XÂY DỰNG CHIẾN LƯỢC Chiến lược thương hiệu Kiến trúc thương hiệu Định vị thương hiệu Nhận diện thương hiệu STRATEGY DEVELOPMENT Brand strategy Brand architecture Brand positioning Brand identity NGHIÊN CỨU & PHÂN TÍCH RESEARCH & ANALYSIS XÂY DỰNG CHIẾN LƯỢC STRATEGY DEVELOPMENT QUẢN TRỊ THƯƠNG HIỆU BRAND MANAGEMENT TRUYỀN THÔNG THƯƠNG HIỆU BRAND COMMUNICATION HỆ THỐNG NHẬN DIỆN THƯƠNG HIỆU BRAND IDENTITY SYSTEM QUY TRÌNH XÂY DỰNG THƯƠNG HIỆU BRAND BUILDING PROCESS TRUYỀN THÔNG THƯƠNG HIỆU Giới thiệu nhận diện thương hiệu mới Kế hoạch truyền thông Kích hoạt thương hiệu BRAND COMMUNICATION Introducing new brand identity Media plan Brand activation QUẢN TRỊ THƯƠNG HIỆU Đào tạo nội bộ Giới thiệu NDTH Cẩm nang hướng dẫn BRAND MANAGEMENT Internal training Introducing new brand identity Brand Guidelines & supports 8 9 OUR BRANDING PROCESS QUY TRÌNH CỦA CHÚNG TÔI
 • 6. 10 11 01XÂY DỰNG THƯƠNG HIỆU MẠNH Chiến lược thương hiệu Bản sắc thương hiệu Nhận diện thương hiệu BUILDING STRONG BRAND Brand strategy Brand essence Brand identity 02QUẢNG BÁ THƯƠNG HIỆU Kế hoạch truyền thông Ra mắt sản phẩm mới Kích hoạt thương hiệu Truyền thông nội bộ BRAND COMMUNICATION Communication planning Product launching Brand activation Internal communication 04TĂNG DOANH SỐ BÁN HÀNG Tối ưu hoá kênh phân phối Chiến dịch tiếp thị Công cụ hỗ trợ bán hàng SALES GROWTH Trade marketing Marketing campaign Sales Kit &marketing collaterals 03KIẾN TRÚC THƯƠNG HIỆU BỀN VỮNG Mở rộng thương hiệu Tái định vị thương hiệu Quy chế thương hiệu BUILDING STRONG BRAND Brand extension Brand repossitioning Brand regulation OUR SOLUTIONS GIẢI PHÁP Trước những thách thức tiếp thị ngày càng lớn, chúng tôi thiết kế những giải pháp sáng tạo và hiệu quả giúp doanh nghiệp vững bước tiên phong trên thương trường. Facing to fast growing marketing challenges, we create innovative and effective solutions to help our customers building strong brands and stay ahead.
 • 7. DỊCH VỤ TIÊU BIỂU FEATURED SERVICES DỊCH VỤ TIÊU BIỂU FEATURED SERVICES INSIGHTINSIGHT STRATEGYSTRATEGY CREATIVITYCREATIVITY COLABORATIONCOLABORATION 12 13
 • 8. Tư vấn chiến lược thương hiệu giúp doanh nghiệp xác định những nền móng thiết yếu nhất của thương hiệu, lý do để thương hiệu tồn tại, đính hướng xây dựng thương hiệu trong dài hạn. Dịch vụ tư vấn: Chiến lược thương hiệu (STP) Kiến trúc thương hiệu Định vị thương hiệu Thông điệp truyền thông Brand strategy helps businesses identify the most essential foundation of the brand, brand reason to exist, branding strategy in the long term. Consulting services: Brand Strategy (STP) Brand Architecture Brand Positioning Communication Message BRAND STRATEGY CHIẾN LƯỢC THƯƠNG HIỆU BRANDSTRATEGYBRANDSTRATEGY BRANDSTRATEGY BRANDSTRATEGY BRANDSTRATEGY BRANDSTRATEGY BRANDSTRATEGY BRANDSTRATEGYBRANDSTRATEGY BRANDSTRATEGY BRANDSTRATEGY BRANDSTRATEGY BRANDSTRATEGY BRANDSTRATEGYBRANDSTRATEGY BRAND STRATEGY BRAND STRATEGY BRANDSTRATEGY BRANDSTRATEGY BRANDSTRATEGY BRANDSTRATEGYBRAND STRATEGY BRAND STRATEGY BRAND STRATEGY BRAND STRATEGY BRAND STRATEGY BRAND STRATEGY BRAND STRATEGY BRAND STRATEGY BRAND STRATEGY BRAND STRATEGY BRAND EXPERIENCE BRANDEXPERIENCE BRANDEXPERIENCE BRANDEXPERIENCE BRANDEXPERIENCE BRANDEXPERIENCE BRANDEXPERIENCE BRANDEXPERIENCE BRANDEXPERIENCE BRANDEXPERIENCE BRANDEXPERIENCE BRANDEXPERIENCE BRANDEXPERIENCE BRANDEXPERIENCE BRANDEXPERIENCE BRAND EXPERIENCE BRAND EXPERIENCE BRAND EXPERIENCE BRAND EXPERIENCE BRAND EXPERIENCEBRAND EXPERIENCE BRAND EXPERIENCE BRAND EXPERIENCE BRAND EXPERIENCE BRAND EXPERIENCE BRAND EXPERIENCE BRAND EXPERIENCE BRAND EXPERIENCE BRAND EXPERIENCE BRAND EXPERIENCE BRAND EXPERIENCE BRANDEXPERIENCE BRANDEXPERIENCE BRANDEXPERIENCE BRANDEXPERIENCE BRANDEXPERIENCEBRANDEXPERIENCE BRANDEXPERIENCE BRAND ARCHITECTURE BRAND ARCHITECTURE BRAND ARCHITECTURE BRAND ARCHITECTURE BRAND ARCHITECTURE BRAND ARCHITECTURE BRAND ARCHITECTURE BRAND ARCHITECTURE BRANDARCHITECTURE BRANDARCHITECTURE BRANDARCHITECTURE BRANDARCHITECTURE BRANDARCHITECTURE BRANDARCHITECTURE BRANDARCHITECTURE BRANDARCHITECTURE BRANDARCHITECTURE BRANDARCHITECTURE BRANDARCHITECTURE BRANDARCHITECTURE BRANDARCHITECTURE BRANDARCHITECTURE BRANDARCHITECTURE BRANDARCHITECTURE BRANDARCHITECTURE BRANDARCHITECTURE BRANDARCHITECTURE BRANDARCHITECTURE BRANDARCHITECTURE BRANDARCHITECTURE BRANDARCHITECTURE BRANDARCHITECTURE BRANDARCHITECTURE BRANDARCHITECTURE BRANDARCHITECTURE BRAND ARCHITECTURE BRAND ARCHITECTURE BRAND ARCHITECTURE BRAND ARCHITECTUREBRAND ARCHITECTUREBRAND ARCHITECTURE BRAND ARCHITECTURE BRAND ARCHITECTURE BRAND ARCHITECTURE BRAND ARCHITECTURE BRAND ARCHITECTURE BRAND ARCHITECTURE BRAND ARCHITECTURE BRAND POSITIONNING BRAND POSITIONNING BRANDPOSITIONNING BRAND POSITIONNINGBRAND POSITIONNING BRAND POSITIONNING BRAND POSITIONNING BRAND POSITIONNING BRAND POSITIONNING BRAND POSITIONNING BRAND POSITIONNING BRAND POSITIONNING BRAND POSITIONNING BRAND POSITIONNING BRAND POSITIONNING BRAND POSITIONNING BRAND POSITIONNING BRAND POSITIONNING BRAND POSITIONNING BRAND POSITIONNING BRAND POSITIONNING BRAND POSITIONNING BRAND POSITIONNING BRAND POSITIONNING BRAND POSITIONNING BRAND POSITIONNING BRAND POSITIONNING BRAND POSITIONNING BRAND POSITIONNING BRAND POSITIONNING BRAND POSITIONNING BRAND POSITIONNING BRANDPOSITIONNING BRANDPOSITIONNING BRANDPOSITIONNING BRANDPOSITIONNING BRANDPOSITIONNING BRANDPOSITIONNING BRANDPOSITIONNING BRANDPOSITIONNING BRANDPOSITIONNING BRANDPOSITIONNING BRANDPOSITIONNING BRANDPOSITIONNING BRANDPOSITIONNING BRANDPOSITIONNING BRANDPOSITIONNING BRANDPOSITIONNING BRANDPOSITIONNING BRANDPOSITIONNINGBRANDPOSITIONNING BRANDPOSITIONNING BRANDPOSITIONNING BRANDPOSITIONNING BRAND POSITIONNING BRAND POSITIONNING BRAND ATTRIBUTES BRAND ATTRIBUTES BRAND ATTRIBUTES BRAND ATTRIBUTES BRAND ATTRIBUTES BRAND ATTRIBUTES BRAND ATTRIBUTES BRAND ATTRIBUTES BRAND ATTRIBUTES BRAND ATTRIBUTES BRAND ATTRIBUTES BRAND ATTRIBUTES BRAND ATTRIBUTES BRAND ATTRIBUTES BRAND ATTRIBUTES BRAND ATTRIBUTESBRAND ATTRIBUTES BRAND ATTRIBUTES BRAND ATTRIBUTES BRAND ATTRIBUTES BRAND ATTRIBUTES BRAND ATTRIBUTES BRAND ATTRIBUTES BRAND ATTRIBUTES BRAND ATTRIBUTES BRAND ATTRIBUTES BRAND ATTRIBUTES BRAND ATTRIBUTES BRAND ATTRIBUTES BRANDATTRIBUTES BRANDATTRIBUTES BRANDATTRIBUTES BRANDATTRIBUTES BRANDATTRIBUTES BRANDATTRIBUTES BRANDATTRIBUTES BRANDATTRIBUTES BRANDATTRIBUTESBRANDATTRIBUTES BRANDATTRIBUTES BRANDATTRIBUTES BRANDATTRIBUTES BRANDATTRIBUTES BRANDATTRIBUTES BRANDATTRIBUTES BRANDATTRIBUTES BRAND PERSONALITIES BRAND PERSONALITIES BRAND PERSONALITIES BRAND PERSONALITIES BRAND PERSONALITIES BRAND PERSONALITIES BRAND PERSONALITIES BRAND PERSONALITIES BRAND PERSONALITIES BRAND PERSONALITIES BRAND PERSONALITIES BRAND PERSONALITIES BRAND PERSONALITIES BRAND PERSONALITIES BRAND PERSONALITIES BRAND PERSONALITIES BRAND PERSONALITIES BRAND PERSONALITIES BRAND PERSONALITIES BRAND PERSONALITIES BRAND PERSONALITIES BRAND PERSONALITIES BRAND PERSONALITIES BRAND PERSONALITIES BRAND PERSONALITIES BRAND PERSONALITIES BRANDPERSONALITIES BRANDPERSONALITIES BRANDPERSONALITIES BRANDPERSONALITIES BRAND PERSONALITIES BRANDPERSONALITIES BRANDPERSONALITIES BRANDPERSONALITIES BRANDPERSONALITIES BRANDPERSONALITIES BRANDPERSONALITIES BRANDPERSONALITIES BRANDPERSONALITIES BRANDPERSONALITIES BRANDPERSONALITIES BRANDPERSONALITIES BRANDPERSONALITIES BRANDPERSONALITIES BRANDPERSONALITIES BRANDPERSONALITIES BRANDPERSONALITIES BRANDPERSONALITIES BRANDPERSONALITIES BRANDPERSONALITIES BRANDPERSONALITIES 14 15
 • 9. NHẬN DIỆN THƯƠNG HIỆU BRAND IDENTITY BRAND IDENTITY NHẬN DIỆN THƯƠNG HIỆU NHẬN DIỆN CỐT LÕI CORE IDENTITY NHẬN DIỆN THƯƠNG HIỆU SỐ DIGITAL BRAND IDENTITY NHẬN DIỆN THƯƠNG HIỆU BÁN LẺ RETAIL BRAND IDENTITY NHẬN DIỆN THƯƠNG HIỆU SẢN PHẨM PRODUCT IDENTITY NHẬN DIỆN DOANH NGHIỆP CORPORATE IDENTITY HỆ THỐNG TÀI LIỆU MARKETING MARKETING COLLATERAL
 • 10. 18 19 QUY TRÌNH ĐẶT TÊN THƯƠNG HIỆU BRAND NAMING PROCESS Bản sắc thương hiệu Brand Essense Đặt tên Brand Naming Thiết kế logo Logo Designing Mã hóa thông điệp Massage Encoding Slogan/ Tangline Slogan/ Tagline Cẩm nang Thương hiệu Brand Guidelines Sáng tạo thông điệp thương hiệu Đặt tên & sáng tạo slogan Thiết kế logo Cẩm nang thương hiệu Brand messaging Brand naming & slogan writing Logo designing Brand guidelines Những yếu tố nhận diện cốt lõi luôn cần được đầu tư sáng tạo để đặt nền móng vững chắc cho thương hiệu. Bởi vậy, Sao Kim luôn đặt những yếu tố này vào tâm điểm của mỗi dự án thiết kế thương hiệu nhằm mang lại những giá trị bền vững cho thương hiệu của bạn. Core identity is very important to build up a strong brand foundation. This is the reason why we always prioritize for every project which make your brand substainable. CORE BRAND IDENTITY NHẬN DIỆN CỐT LÕI
 • 11. GỐM ĐẤT VIỆT GẠCH NGÓI KHÔNG RÊU MỐC Ngói vẩy cá Ngói 22 viên/m2 Gạch lát Cotto Gạch tấm ốp Gạch thẻ - Gạch bậc thềm 2 GỐM ĐẤT VIỆT GẠCH NGÓI KHÔNG RÊU MỐC Ngói vẩy cá Ngói 22 viên/m2 Gạch lát Cotto Gạch tấm ốp Gạch thẻ - Gạch bậc thềm ĐC: Tràng An - Thị xã Đông Triều - Quảng Ninh ĐT: 0333 598 899 www.gomdatviet.com.vn GẠCH NGÓI KHÔNG RÊU MỐC 20 21 Nhận diện thương hiệu văn phòng Ấn phẩm tiếp thị: brochure, catalogue, hồ sơ năng lực, báo cáo thường niên, quảng cáo báo chí… Tài liệu bán hàng Stationery Marketing matterials: brochure, catalogue, flyer, company profile, annual report, print ads … Sales materials Hệ thống nhận diện thương hiệu doanh nghiệp sẽ giúp bạn thể hiện hình ảnh chuyên nghiệp trước đối tác, khách hàng và hữu ích trong cả truyền thông nội bộ. Chuyên môn và kinh nghiệm của Sao Kim sẽ giúp bạn xây dựng nhận diện thương hiệu doanh nghiệp độc đáo, nhất quán và mang lại hiệu quả nhận biết tối đa. Corporate identity strengthens your brand image far more professional in eyes of target audiences as well as internal communication. We create uniqueness and consistency corperate identity which maximizes your brand awareness. CORPORATE IDENTITY NHẬN DIỆN THƯƠNG HIỆU DOANH NGHIỆP Ngóivẩycá Ngói22viên/m2 GạchlátCotto Gạchtấmốp Gạchthẻ-Gạchbậcthềm ĐÔNG TRIỀU NGÀY 21 THÁNG 7 NĂM 2015 LỄ KỈ NIỆM 10 NĂM XÂY DỰNG VÀ PHÁT TRIỂN LỄ KỈ NIỆM 10 NĂM XÂY DỰNG VÀ PHÁTTRIỂN LỄ KỈ NIỆM 10 NĂM XÂY DỰNG VÀ PH ÁT TRIỂN GỐM ĐẤT VIỆT
 • 12. 22 23 Packaging designing Product designing Thiết kế bao bì Tạo mẫu sản phẩm Bao bì nhãn mác chính là một vũ khí bí mật giúp bạn tăng doanh số bán hàng. Chúng tôi biết cách để sản phẩm của bạn luôn nổi bật nhất trên quầy hàng siêu thị. Đó là cách Sao Kim giúp bạn tìm kiếm lợi nhuận. It's proven that an attractive packaging design will boost sales. Only a properly designed packaging will draw the attention of customers - a must in today's competitive marketing. Sao Kim knows the secret which makes your packaging outstanding, that's way to help you gain profit. 300g Nhiệt độ bảo quản: <10O C TCCL: TH30A-TP Hạn dùng: < 3 tháng Sản phẩm của TH true VEG Địa chỉ: Nghĩa Đàn, Nghệ An Điện Thoại: 038.234.678 Nhiệt độ bảo quản: <10O C TCCL: TH30A-TP Hạn dùng: < 3 tháng 200g Sản phẩm của TH true VEG Địa chỉ: Nghĩa Đàn, Nghệ An Điện Thoại: 038.234.678 1kg Nhiệt độ bảo quản: <10O C TCCL: TH30A-TP Hạn dùng: < 3 tháng Sản phẩm của TH true VEG Địa chỉ: Nghĩa Đàn, Nghệ An Điện Thoại: 038.234.678 500g Nhiệt độ bảo quản: <10O C TCCL: TH30A-TP Hạn dùng: < 3 tháng PRODUCT IDENTITY NHẬN DIỆN THƯƠNG HIỆU SẢN PHẨM
 • 13. Vật phẩm trưng bày tại điểm bán Quầy kệ bán hàng Showroom POSM Booth, Counter Showroom Địa điểm bán lẻ chính là nơi mà thương hiệu tiếp xúc nhiều nhất với người tiêu dùng. Sao Kim giúp xây dựng hình ảnh thương hiệu nhất quán và hấp dẫn tại mỗi điểm bán, sao cho mỗi ấn tượng về một lần tiếp xúc đều bồi đắp hình ảnh tích cực cho thương hiệu. Retail places are where consumers have touch with your brand very offen. Therefore, we always make your brand image impressive to attract more customers and strenghen possitive brand awareness. 24 25 RETAIL BRAND IDENTITY NHẬN DIỆN THƯƠNG HIỆU ĐIỂM BÁN
 • 14. 26 27 Digital branding plan Web design & development Online advertising SEO, SEM, SMO Kế hoạch truyền thông trực tuyến Thiết kế nhận diện thương hiệu số Quảng cáo tương tác trực tuyến Giải pháp SEO, SEM, SMO Xây dựng thương hiệu trực tuyến đang là xu thế mới và phát triển nhanh chóng bởi tính tương tác, khả năng lan truyền và hiệu quả thực tế của nó. Với sự am hiểu sâu sắc về công nghệ và truyền thông, Sao Kim giúp bạn tự tin hoạch định kế hoạch xây dựng thương hiệu trực tuyến sáng tạo và hiệu quả. Brand digital is a new and fast-growing trend because of its interactive and viral capability. With sound understandings on technology and communication trend, we help you to build up digital branding plan with creativity and effectiveness. DIGITAL BRAND IDENTITY NHẬN DIỆN THƯƠNG HIỆU SỐ
 • 15. 28 29 Là một trong những dịch vụ cốt lõi của Sao Kim, tư vấn truyền thông giúp doanh nghiệp hoạch định chiến lược truyền thông hiệu quả từ việc lập kế hoạch, triển khai, quản lý, giám sát các hoạt động truyền thông đảm bảo tối ưu trong ngân sách đã định As one of core services, our brand communication services help clients to build up effective communication plan from setting up, developing, managing communication programs with most reasonable budget. Communication strategy consultant Communication plan Communication implement & management Tư vấn chiến lược truyền thông Lập kế hoạch truyền thông Triển khai, quản lý hoạt động truyền thông BRAND COMMUNICATION TRUYỀN THÔNG THƯƠNG HIỆU INTERGRATED MARKETING COMMUNICATIONS SOCIAL MEDIA PUBLIC RELATIONS RESEARCHING & STRATEGIC PLANNING ADVERTISING SPECICAL MEDIA EVENTS WEBDEVELOPMENT & E - COMMUNICATION DIRECT MARKETING TRADE SHOWS SPECIAL EVENTS SALES PROMOTION
 • 16. FEATURED PROJECTS DỰ ÁN THAM KHẢO30 31 ĐỒ UỐNG - BEVERAGE - Viger - Fresso - EMC2 ĐẦU TƯ, XÂY DỰNG - INVESTMENT, CONSTRUCTION - PV2 - Lê Trần - Leco BẤT ĐỘNG SẢN - REAL ESTATE - Bảo An - Blenhelm - Viettel Land KHÁCH SẠN, RESORT - HOTEL, RESORT - Alaska - Suny Beach Resort THỰC PHẨM - FOOD - TH TrueVeg - Nemo Bay - Gia Hỷ THỜI TRANG - FASHION - Casanova - MeryMom - Kid&Kiddy - Salla MỸ PHẨM - COMESTICS AND BEAUTY - Kiwi Slimix HÀNG TIÊU DÙNG - CONSUMER GOODS - Five Stars - Rosalia - Akamoto DƯỢC PHẨM - PHARMACY - Green Pharma - Nafaco - Dược Đông Hải CHUỖI CỬA HÀNG - RETAIL CHAIN - Vàng Ngọc Toàn - Thế giới Alo - Yocreamie - Kitchmate PHI CHÍNH PHỦ - NON-GOVERNMENTAL ORGANIZATION - PSI Number 1 Plus - 3PAD NÔNG NGHIỆP - AGRICUTURE - Chè Thái Nguyên - Sông Gianh - Sagri CÔNG NGHIỆP - INDUSTRY - White Steel - NamVietoil - Long Đức VẬN TẢI - TRANSPORT - Sao Thế Kỷ DU LỊCH - TRAVEL - Khoa Việt TIN HỌC VIỄN THÔNG - INFORMATION, TELECOM - Infonet - Eposi GIÁO DỤC - EDUCATION - ACET - IMEC LUẬT, TƯ VẤN - LAW - SBLaw - Sunlaw ..................................
 • 17. Vibeco mong muốn mở rộng kinh doanh khỏi lĩnh vực truyền thống từ các sản phẩm bia, rượu sang một dải sản phẩm nước giải khát gồm: nước tinh khiết, trà xanh đóng chai, nước tăng lực, nước hoa quả … Vibeco cần một chiến lược thương hiệu toàn diện cho việc ra mắt các sản phẩm mới này. Thách thức Sao Kim phát triển một gói giải pháp toàn diện cho các sản phẩm mới của Vibeco từ chiến lược khác biệt hóa sản phẩm, sáng tạo thương hiệu (đặt tên, thiết kế thương hiệu, thiết kế bao bì nhãn mác…) , kế hoạch truyền thông … mang đến cho các dòng sản phẩm mới của Viger một sức sống mới và một diện mạo hấp dẫn chưa từng có. Nước tinh khiết Ahwa, trà xanh đóng chai Coogin, nước tăng lực Zap và nước ép trái cây Ogina đã nhanh chóng dành được sự đón nhận và yêu mến của người tiêu dùng. Giải pháp ĐỒ UỐNG BEVERAGE
 • 18. Công ty Nguyễn Trương là doanh nghiệp uy tín trong hoạt động sản xuất kinh doanh cafe tại TP.HCM. Nhận thấy tiềm năng của thị trường bán lẻ, Nguyễn Trương quyết định đưa vào thị trường thương hiệu bán lẻ và chuỗi cửa hàng café tiện ích. Việc thiết kế thương hiệu một cách sáng tạo là trọng tâm đầu tiên mà Nguyễn Trương nhắm đến. Trong dự án này, Sao Kim giúp tư vấn và thiết kế cho thương hiệu bán lẻ và chuỗi cửa hàng của Nguyễn Trương. Lấy ý tưởng từ cảm hứng sáng tạo, thương hiệu EMC2 ra đời (từ công thức nổi tiếng E= MC2 của thiên tài Einstein). Toàn bộ hệ thống nhận diện thương hiệu, bao bì nhãn mác, website … đều được thiết kế một cách nhất quán phù hợp với bản sắc thương hiệu đã được xây dựng ban đầu. Thách thức Giải pháp Thị trường cung cấp nước tinh khiết tại các tỉnh Đông Nam Bộ vẫn là một thị trường đầy tiềm năng chưa được khai phá. Tuy nhiên, làm thế nào để khác biệt hóa sản phẩm của mình với hàng trăm các nhãn nước tinh khiết xuất hiện trên thị trường là công việc mà chúng tôi cần thực hiện trong dự án này. Thách thức Sao Kim bắt đầu bằng việc sáng tạo thương hiệu mới - Fresso với thông điệp“Tinh khiết cho sự sống”, tiếp đó thiết kế bao bì nhãn mác bắt mắt, các ấn phẩm quảng cáo, hệ thống POSM … giúp Fresso ra mắt thị trường và nhanh chóng dành được thành công. Giải pháp ĐỒ UỐNG BEVERAGE
 • 19. Chuyển mình từ doanh nghiệp nhà nước sang cổ phần, Công ty CP đầu tư và phát triển PVI - PVI Invest mong muốn xây dựng hình ảnh mới trẻ trung, năng động và giàu nội lực hơn, thoát khỏi chiếc bóng của ông lớn PVI. Thách thức Bắt đầu từ sự thay đổi tên thương hiệu từ PVI Invest sang PV2, tiếp đó Sao Kim giúp sáng tạo hình ảnh thương hiệu mới PV2 hấp dẫn, đầy sức sống và đáp ứng các mục tiêu kỳ vọng của công ty. Giải pháp Là một nhà cung cấp vật liệu xây dựng – hoàn thiện công trình có uy tín kinh nghiệm lâu năm, Lê Trần mong muốn xây dựng hình ảnh thương hiệu chuyên nghiệp và nhất quán như một nỗ lực để khẳng định vị thế của mình trong ngành. Sao Kim giúp LêTrần xây dựng kiến trúc thương hiệu một cách hợp lý, từ đó thiết kế nhận diện thương hiệu ấn tượng, đồng bộ, nhất quán tại mọi điểm tiếp xúc. Thách thức Giải pháp ĐẦU TƯ - XÂY DỰNG INVESTMENT - CONSTRUCTION - Việt Nam - Cái tôi tự lực tự cường! - Vinh quang - Sự tin tưởng vào một tương lai rộng mở! - Victory - Chiến thắng!
 • 20. Dự án này nhằm mục tiêu tái thiết kế thương hiệu choTập đoàn vật liệu xây dựng Leco có trụ sở tại Auckland, Newzealand. Sao Kim đã thay thế hoàn toàn nhận diện thương hiệu trước đây của Leco bằng hình ảnh mới sáng tạo, hiện đại giúp truyền cảm hứng và sức sống mới cho thương hiệu. Tập đoàn Bảo An cần xây dựng hình ảnh thương hiệu chuyên nghiệp để đáp ứng với nhu cầu mở rộng và phát triển của doanh nghiệp. Đặc biệt trong thời điểm khó khăn chung của ngành bất động sản thì xây dựng thương hiệu chính là một lợi thế cạnh tranh mà Bảo An sớm nhận ra. Sao Kim tiến hành việc thiết kế nhận diện thương hiệu mới đồng bộ và nhất quán cho toàn bộ các hoạt động truyền thông của Bảo An. Thách thức Giải pháp ĐẦU TƯ - XÂY DỰNG INVESTMENT - CONSTRUCTION BẤT ĐỘNG SẢN REAL ESTATE
 • 21. Sáng tác ấn phẩm truyền thông cho dự án Green Tech City của Blenheim Việt Nam Dự án sáng tác ấn phẩm truyền thông cho Công ty CP Đầu tư Bất động sản Viettel BẤT ĐỘNG SẢN REAL ESTATE BLENHEIMVIỆT NAM VIETTEL LAND
 • 22. Hiện diện bên bờ duyên hải miền Trung, nơi có khí hậu nắng và gió suốt 12 tháng trong năm với bờ biển dài cát trắng, hàng dừa soi bóng xuống mặt biển xanh trong và sự cạnh tranh khốc liệt từ hơn 1500 khách sạn, resort ở Mũi Né, Sunny Beach Resort mong muốn tạo dựng ấn tượng với khách hàng và công chúng không những bởi dịch vụ mà còn bởi sự đồng bộ, nhất quán và ấn tượng bởi hệ thống nhận diện, tài liệu marketing… Sao Kim thực hiện thiết kế hệ thống nhận diện thương hiệu và các ấn phẩm quảng cáo truyền thông cho Sunny Beach Resort - bãi biển 4* xinh đẹp tại Phan Thiết. Kết quả của dự án là một loạt các sản phẩm sáng tạo, ấn tượng được sự đánh giá cao của khách hàng. Thách thức Giải pháp Sao Kim giúp thiết kế thương hiệu Alaska sang trọng và hấp dẫn. Hệ thống nhận diện thương hiệu được triển khai một cách toàn diện từ những ứng dụng cơ bản nhất cho đến nhận diện buồng phòng, spa, nhà hàng … Hình ảnh thương hiệu mới được đón nhận một cách nồng nhiệt bởi cả doanh nghiệp và khách hàng. Khách sạn là một lĩnh vực kinh doanh mà sự tiếp xúc của khách hàng với thương hiệu diễn ra thường xuyên và tại mọi điểm, do vậy xây dựng hình ảnh thương hiệu nhất quán trở thành một trong những ưu tiên hàng đầu của Alaska - khách sạn 4* với phong cách hiện đại, sang trọng. Thách thức Giải pháp KHÁCH SẠN – RESORT HOTEL - RESORT
 • 23. Nước mắm vốn là một gia vị truyền thống không thể thiếu trong những bữa cơm của người Việt. Làm thế nào để đưa một sản phẩm chất lượng được chế biến ở cơ sở kinh doanh uy tín đến với bữa cơm của gia đình Việt? Lời giải của bài toán trên chính là công việc xây dựng thương hiệu cho sản phẩm. Bắt đầu từ việc sáng tạo thương hiệu Gia Hỷ, tiếp theo việc thay đổi bao bì nhãn mác khiến cho sản phẩm trở lên bắt mắt và sẵn sàng bước lên giá kệ của siêu thị. Hệ thống nhận diện thương hiệu, các ấn phẩm truyền thông, website … đều giúp Gia Hỷ khẳng định là một thương hiệu nước mắm chất lượng cao vì sức khỏe của gia đình Việt. Thách thức Giải pháp Thách thức Tiếp theo sự thành công của TH TrueMilk, TH Group đưa ra sản phẩm chiến lược mới là TH TrueVeg - sản phẩm rau quả hữu cơ nhắm vào đối tượng người tiêu dùng thành thị quan tâm đến an toàn sức khỏe và chất lượng thực phẩm. TH Group cần một giải pháp hiệu quả cho việc đóng gói các sản phẩm mới này. Sao Kim giúp tư vấn và đưa ra giải pháp bao bì nhãn mác cho các sản phẩm mang thương hiệuTHTrueVeg. Chúng tôi thực hiện khảo sát và đưa ra đề xuất về các loại nhãn mác bao bì và tiến hành thiết kế, quy chuẩn tất cả các hạng mục bao bì sản phẩm này. Giải pháp THỰC PHẨM FOOD 300g Nhiệt độ bảo quản: <10O C TCCL: TH30A-TP Hạn dùng: < 3 tháng Sản phẩm của TH true VEG Địa chỉ: Nghĩa Đàn, Nghệ An Điện Thoại: 038.234.678 Nhiệt độ bảo quản: <10O C TCCL: TH30A-TP Hạn dùng: < 3 tháng 200g Sản phẩm của TH true VEG Địa chỉ: Nghĩa Đàn, Nghệ An Điện Thoại: 038.234.678 1kg Nhiệt độ bảo quản: <10O C TCCL: TH30A-TP Hạn dùng: < 3 tháng Sản phẩm của TH true VEG Địa chỉ: Nghĩa Đàn, Nghệ An Điện Thoại: 038.234.678 500g Nhiệt độ bảo quản: <10O C TCCL: TH30A-TP Hạn dùng: < 3 tháng
 • 24. Mô hình kinh doanh nhà ẩm thực trong các trung tâm thương mại gần đây phát triển một cách mạnh mẽ trong đó có loại hình Food Court – loại hình cung cấp tiện ích sẵn và chỗ ngồi chung cho nhiều chủ quầy hàng cùng bán. Công ty TNHH Hải Lộc muốn đưa vào khai thác lần đầu tiên quầy hàng hải sản tại các Food Court trong TP.HCM và do vậy cần phải sáng tạo một thương hiệu mới cho mô hình kinh doanh này. Thách thức Sao Kim giúp sáng tạo thương hiệu Nemo Bay được lấy cảm hứng từ bộ phim “Finding Nemo” nổi tiếng. Bước tiếp theo của dự án này là thiết kế hệ thống nhận diện thương hiệu, thiết kế quầy hàng … giúp Nemo Bay nhanh chóng được đưa vào kinh doanh. Giải pháp THỰC PHẨM FOOD MỸ PHẨM COMESTICS AND BEAUTY Spa và các trung tâm làm đẹp là những thương hiệu cần có sự đầu tư rất tỉ mỉ về mặt hình ảnh, bởi ở đó sự tiếp xúc giữa khách hàng và thương hiệu rất thường xuyên và trực tiếp. Kiwi Spa mong muốn không chỉ cung cấp cho khách hàng những dịch vụ hoàn hảo mà còn lưu giữ những ấn tượng tốt đẹp của khách hàng tại mọi điểm tiếp xúc của thương hiệu. Lấy cảm hứng từ trái Kiwi ngon tuyệt cùng mầu xanh mát lạnh và nâu trầm thư giãn, Sao Kim tiến hành thiết kế hệ thống nhận diện Kiwi Slimix Beauty ấn tượng, độc đáo. Sự hấp dẫn bởi mầu sắc và phong cách thiết kế giúp Kiwi Slimix Beauty luôn được nhớ tới trong tâm trí khách hàng khi đã một lần tiếp xúc. Thách thức Giải pháp
 • 25. Thời trang đồ ngủ, đồ mặc nhà đã từ lâu không còn xa lạ với phụ nữ Việt Nam. Làm đẹp ở mọi nơi, mọi lúc đã trở thành một nhu cầu không thể thiếu của mỗi chị em. Thay thế những bộ Pijama kẻ sọc là những bộ cánh sành điệu hơn, gợi cảm hơn để chị em thoải mái và tự tin sải bước trên sàn diễn của gia đình. Đó chính là động lực to lớn để An Hoàn cho ra mắt nhãn hiệu thời trang Salla. Thách thức Sao Kim thực hiện việc sáng tạo thương hiệu SALLA với nét tính cách hiện đại, sáng tạo, tinh tế và đơn giản giúp truyền tải thông điệp thương hiệu “thổi sáng tạo và đem hạnh phúc đến với cuộc sống phụ nữ Việt Nam”. Giải pháp THỜI TRANG FASHION Sáng tạo thương hiệu cho chuỗi showroom thời trang nam chuyên nhập khẩu và phân phối các sản phẩm cao cấp từ Hàn Quốc & Châu Âu. Thương hiệu mới cần đáp ứng các tiêu chí thể hiện nam tính, sang trọng, lịch lãm. Chúng tôi đề xuất một chiến lược khác biệt hóa cho thương hiệu mới được sáng tạo – Casanova với trung tâm là thông điệp thể hiện nam tính “Cho đam mê chinh phục”. Tiếp đó là việc thiết kế hệ thống nhận diện thương hiệu hoàn chỉnh từ logo, nhãn mác sản phẩm, tài liệu marketing, website đến hệ thống showroom bán hàng. Hệ thống nhận diện thương hiệu chuyên nghiệp đã giúp Casanova nhanh chóng được nhận biết và yêu thích. Thách thức Giải pháp
 • 26. Chuỗi cửa hàng thời trang trẻ em Kiss & Kiddy mong muốn có một hình ảnh thương hiệu ngộ nghĩnh, dễ thương nhằm tăng sức hấp dẫn mua hàng và thực hiện các chương trình quảng bá thương hiệu. Lấy cảm hứng từ tình yêu trẻ thơ, nhận diện thương hiệu của Kid & Kiddy được thiết kế độc đáo, ấn tượng và tràn đầy cảm xúc. Các hệ thống nhận diện tại điểm bán hàng, nội thất showroom cũng được chau chuốt kỹ lưỡng đã đảm bảo cho hình ảnh thương hiệu của Kid & Kiddy nhất quán và sinh động. Thách thức Giải pháp THỜI TRANG FASHION Merymom là thương hiệu thời trang dành cho bà bầu, cung cấp các sản phẩm trẻ trung, hiện đại với mong muốn trở thành nhãn hiệu được sử dụng phổ biến và phát triển mạnh tại các tỉnh trong nước …Merymom cần có một hình ảnh thương hiệu phù hợp đáp ứng các mục tiêu đó. Sao Kim thực hiện việc thiết kế thương hiệu cho Merymon mang đến cho thương hiệu những nét cá tính riêng dễ thương, trẻ trung, hạnh phúc mà vẫn đơn giản thanh thoát. Thách thức Giải pháp
 • 27. HÀNG TIÊU DÙNG CONSUMER GOODS Làm mới hình ảnh thương hiệu Five Stars cho dòng sản phẩm dầu ăn, bột ngọt và gia vị phục vụ nhu cầu nội trợ. Sao Kim sáng tạo hình ảnh thương hiệu mới thân thiện và hiện đại hơn đồng thời đưa hình ảnh tự nhiên và tươi ngon vào bao bì nhãn mác làm tăng tính hấp dẫn, tạo cảm tình và thuyết phục các bà nội trợ chọn mua sản phẩm. Thách thức Giải pháp Sáng tạo thương hiệu cho sản phẩm giấy đa năng cao cấp mới đáp ứng tiêu chí hiện đại, hấp dẫn và phản ánh chất lượng sản phẩm. Lấy cảm hứng từ vẻ đẹp tinh khiết, dịu dàng của hoa hồng, Sao Kim sáng tạo thương hiệu Rosalia đồng thời thể hiện một cách sinh động bản sắc của thương hiệu mới trên các ứng dụng nhận diện thương hiệu cũng như bao bì nhãn mác sản phẩm. Thách thức Giải pháp
 • 28. HÀNG TIÊU DÙNG CONSUMER GOODS Với vai trò là nhà nhập khẩu và phân phối các sản phẩm dược phẩm chất lượng cao từ nhiều nước trên thế giới, GreenStar mong muốn thể hiện hình ảnh chuyên nghiệp nhưng vẫn dễ tiếp cận và tạo được cảm tình của công chúng. Sao Kim thiết kế thương hiệu GreenStar với 2 gam mầu xanh vàng đặc trưng của ngành dược đồng thời tạo cảm giác thân thiện, an toàn và giàu năng lượng. Với phong cách đơn giản, tinh tế mang hơi thở hiện đại đến cho thương hiệu GreenStar Pharma. Thách thức Giải pháp DƯỢC PHẨM PHARMACY Thị trường máy lọc nước trong thời điểm đầu năm 2009 đang sôi động do xã hội ngày càng nhận thức nhu cầu tự bảo vệ sức khỏe của bản thân và do vậy người dân đầu tư vào các sản phẩm giúp làm sạch và khử khuẩn cho bữa ăn an lành của gia đình. Công ty CP Quốc tế ChengXing đã nắm bắt cơ hội này để cho ra đời các dòng sản phẩm máy lọc nước, máy khử khuẩn, làm sạch hoa quả … và cần một thương hiệu tin cậy cho các dòng sản phẩm này. Sao Kim giúp sáng tạo thương hiệu Akamoto một cách ấn tượng. Thương hiệu mới được thiết kế để gợi đến hình ảnh Nhật Bản – xứ sở được coi là biểu tượng của chất lượng tuyệt hảo. Các thiết kế bao bì nhãn mác và hệ thống nhận diện ứng dụng sau đó giúp Akamoto có một hình ảnh nhất quán và đồng bộ. Thách thức Giải pháp
 • 29. DƯỢC ĐÔNG HẢI Các sản phẩm dược phẩm thường được quan tâm nhiều về công dụng chứ ít được để ý đến bao bì nhãn mác. Tuy nhiên, khi các sản phẩm này được bán trên thị trường như một mặt hàng tiêu dùng thì tình huống lại hoàn toàn khác. Nhận thức điều này, Dược Đông Hải muốn thổi một sức sống mới vào các sản phẩm của công ty như : Pluzzze, Pomins, Oresol …thông qua cải tiến bao bì nhãn mác. Sao Kim tiến hành thiết kế lại hệ thống bao bì nhãn mác cho các sản phẩm của Dược Đông Hải. Thoát ra khỏi ý tưởng thuốc là để chữa bệnh, các thiết kế được tạo ra đầy mầu sắc, năng lượng , trẻ trung hiện đại biến các sản phẩm này thành một sự lựa chọn không thể chối từ. Thách thức Giải pháp DƯỢC PHẨM PHARMACY Dược Quốc Gia gặp khó khăn trong việc sử dụng cái tên – vốn là một tên mô tả chung chung và không thể trở thành nhãn hiệu hàng hóa được bảo hộ. Chúng tôi nhận trách nhiệm tái định vị thương hiệu, thay đổi tên công ty, tên thương hiệu phù hợp với chiến lược kinh doanh của khách hàng. Chúng tôi thành công trong việc sáng tạo phương án tên thương hiệu NAFACO cho Công ty CP DP Quốc Gia. Thành công của dự án một mặt giúp khách hàng không phải thay đổi tên thương mại sẵn có, mặt khác tạo ra một thương hiệu hấp dẫn và hiệu quả sử dụng trong truyền thông. Tiếp theo đó Sao Kim giúp triển khai nhận diện thương hiệu đồng bộ và nhất quán cho các hoạt động truyền thông của NAFACO. Thách thức Giải pháp
 • 30. Trong dự án này, Sao Kim thực hiện việc sáng tạo thương hiệu cho chuỗi cửa hàng điện thoại di động và thiết bị viễn thông Thế Giới Alo. Công việc bao gồm từ thiết kế biểu tượng, hệ thống nhận diện thương hiệu ứng dụng đến showroom bán hàng … tạo nên một hình ảnh thương hiệu nhất quán và độc đáo. Uy tín là một trong những tiêu chí hàng đầu của các thương hiệu kinh doanh vàng bạc – nữ trang. Phát triển từ tiệm vàng gia đình với hơn 20 năm gây dựng uy tín, thương hiệu vàng Ngọc Toàn đã tạo dựng được tiếng vang và sự tin tưởng rộng rãi của khách hàng tại địa phương. Tuy nhiên, làm thế nào để một thương hiệu vàng – nữ trang có thể phát triển thành một chuỗi các showroom mà vẫn giữ được uy tín như một cửa hàng tại địa phương? Trong vai trò nhà tư vấn, Sao Kim giải quyết bài toán đó cho Ngọc Toàn bằng cách xây dựng hình ảnh thương hiệu chuyên nghiệp để mỗi sự xuất hiện của NgọcToàn là một dấu ấn giúp củng cố & bồi đắp cho uy tín thương hiệu. Hệ thống hình ảnh thương hiệu mới là sự nhất quán với chiến lược xây dựng Ngọc Toàn thành chuỗi showroom trang sức uy tín. Thách thức Giải pháp CHUỖI CỬA HÀNG RETAIL CHAIN
 • 31. Dự án này Sao Kim thực hiện thiết kế, thi công hệ thống showroom thiết bị nhà bếp cao cấp từ Malaysia mang thương hiệu Kitchmate Trong dự án này Sao Kim thực hiện việc sáng tạo hình ảnh cho chuỗi cửa hàng kem cao cấp Yocreamie một cách sinh động và ấn tượng KITCHMATE CHUỖI CỬA HÀNG RETAIL CHAIN
 • 32. Nằm trong khuôn khổ dự án Tiếp Thị Xã Hội Dự Phòng HIV dưới sự tài trợ của USAID được thực hiện bởi PSIViệt Nam phối hợp với Chính phủViệt Nam, sản phẩm Number 1 Plus là ra đời với mục tiêu thúc đẩy việc sử dụng phù hợp của sản phẩm phòng chống HIV, đặc biệt dành cho nhóm MSM (Man have Sex with Man). Number 1 Plus cần một hình ảnh mới mẻ, hấp dẫn để thu hút nhu cầu của hầu hết các nhóm có nguy cơ lây nhiễm bệnh cao. Sao Kim phối hợp cùng PSI từ việc khảo sát, nghiên cứu nhu cầu và nhận thức của các nhóm tiêu dùng mục tiêu, lên định hướng sáng tạo, thiết kế và thử nghiệm ra thị trường các mẫu bao bì mới. Kết quả là sự ra mắt thành công mẫu mã bao bì mới, được người tiêu dùng đón nhận rất tích cực như lời nhận xét của một người tiêu dùng - "Chỉ cần nhìn vào mẫu mã mới là tôi đã thấy hài lòng và nó rất tuyệt ở chỗ là bây giờ chúng ta có thể mua được sản phẩm ở khắp mọi nơi". Thách thức Giải pháp Trong dự án này, Sao Kim thực hiện việc phát triển ý tưởng và sáng tạo các ấn phẩm truyền thông cho dự án Quan hệ đối tác vì người nghèo trong phát triển nông lâm nghiệp tỉnh Bắc Kạn (3PAD). Dự án nhằm phát triển những sáng kiến sinh thái dựa vào cộng đồng tạo sinh kế cho người dân địa phương giúp họ cải thiện điều kiện sống, khuyến khích công tác bảo tồn môi trường rừng để thoái nghèo một cách công bằng và bền vững. DỰ ÁN PHI CHÍNH PHỦ NON-GOVERMENTAL PROJECT
 • 33. Tổng công ty nông nghiệp Sài Gòn với thương hiệu Sagri là một trong những đơn vị dẫn đầu của ngành nông nghiệp Việt Nam. Sagri luôn tự hào với cơ sở vật chất, máy móc trang thiết bị hiện đại và đặc biệt môi quy trình công nghệ khép kín từ“con giống – nuôi trồng – chế biến – phân phối”đảm bảo cho sản phẩm chất lượng cao và tuyệt đối an toàn đến người tiêu dùng. Sagri mong muốn sáng tạo slogan và các ấn phẩm truyền thông truyền tải được những yếu tố trên cho công chúng của mình. “Sagri – Công nghệ xanh vì cuộc sống”được lựa chọn để đáp ứng các yêu cầu trên. Qua phân tích cạnh tranh chúng tôi nhận thấy yếu tố quy trình khép kín của Sagri là điểm khác biệt chính và quyết định sử dụng thông điệp để truyền tải sự khác biệt đó. Chúng tôi gọi quy trình công nghệ này là “công nghệ xanh” - cụm từ có đủ sức truyền tải rộng rãi những ý nghĩa như: thân thiện, có lợi cho môi trường, có lợi cho sức khỏe. Ngoài ra, sứ mệnh phục vụ cộng đồng của Sagri được đẩy cao hơn một mức trở thành“vì cuộc sống”. Thách thức Giải pháp NÔNG NGHIỆP AGRICUTURE Công Nghệ Xanh Vì Cuộc Sống Chè Thái Nguyên là thương hiệu chè truyền thống đã đi vào tiềm thức ẩm thực của người Việt Nam nhưng bị mai một một cách nhanh chóng do sự cạnh tranh của các thương hiệu Chè cao cấp xuất hiện đầy dẫy trên thị trường. Làm thế nào để khôi phục lại thị trường cho dòng sản phẩm đầy tính văn hóa này là điều trăn trở mà khách hàng của chúng tôi chia sẻ với Sao Kim. Chúng tôi bắt đầu bằng việc tư vấn thay đổi hình ảnh thương hiệu cho Chè Thái Nguyên. Dựa trên việc cơ cấu hợp lý danh mục sản phẩm, chúng tôi quyết định sử dụng thương hiệu chung cho tất cả các dòng sản phẩm của công ty. Tiếp đó, thiết kế lại logo, bao bì nhãn mác cho tất cả các sản phẩm của Chè Thái Nguyên. Mục đích của các thiết kế này là tạo cho Chè Thái Nguyên một hình ảnh mới năng động, hiện đại hơn, công nghiệp hơn và bắt mắt để có thể đi từ việc phân phối qua bán lẻ trong dân gian đường hoàng bước vào giá kệ của siêu thị. Thách thức Giải pháp
 • 34. Khoa Việt Travel phục vụ trong thị trường du lịch nói tiếng Pháp, vốn nổi tiếng là thị trường yêu cầu khắt khe về chất lượng phục vụ. Do vậy, Khoa Việt mong muốn tạo thiện cảm với khách hàng bằng việc thiết kế hình ảnh thương hiệu chuyên nghiệp và ấn tượng. Hình ảnh thương hiệu mang đậm bản sắc dân tộc với tà áo dài, nón lá của cô gái Việt nhưng lại được thiết kế với phong cách độc đáo, mới lạ càng làm tăng ấn tượng và sức hấp dẫn của thương hiệu Khoa Việt Travel. Các thiết kế ấn phẩm độc đáo và bắt mắt tiếp tục bổ sung sự sáng tạo và nét văn hóa của thương hiệu Khoa Việt Travel. Thách thức Giải pháp Thương hiệu phân bón Sông Gianh đã có lịch hình thành và phát triển trên 50 năm.Tuy nhiên, việc sử dụng mẫu logo và bao bì cũ gây nhiều cản trở cho việc quảng bá thương hiệu. Logo cũ có quá nhiều chi tiết phức tạp và khó nhận diện. Các mẫu bao bì cũng được thiết kế“tùy hứng”và không theo một quy chuẩn nào hết. Sông Gianh cần thay đổi toàn diện nhận diện thương hiệu của mình. Sao Kim tái thiết kế lại hệ thống nhận diện của Sông Gianh với logo được tinh giản tối đa, giữ lại chỉ một mầu xanh của cây cối, hoa mầu cho thương hiệu để tăng cường khả năng nhận biết. Các mẫu bao bì nhãn mác được quy chuẩn đồng bộ, đồng thời thiết lập dấu hiệu nhận biết riêng cho từng dòng sản phẩm của Sông Gianh. Thách thức Giải pháp NÔNG NGHIỆP AGRICUTURE DU LỊCH TRAVEL
 • 35. Công ty CP Lọc hóa dầu Nam Việt là một doanh nghiệp năng động hoạt động trong lĩnh vực lọc hóa dầu. NamVietOil đang nỗ lực xây dựng thương hiệu mang tầm vóc khu vực để vươn xa hơn ra thế giới. NamVietOil cần một hệ thống nhận diện thương hiệu chuyên nghiệp giúp công ty thực hiện các nỗ lực đó. Sao Kim tiến hành rà soát toàn bộ hệ thống tài liệu, ấn phẩm truyền thông đang được sử dụng, đưa ra giải pháp mới và tiến hành sáng tạo hệ thống nhận diện cho NamVietOil. Hệ thống nhận diện thương hiệu mới thể hiện rõ nét nội lực và sức sáng tạo của công ty, phù hợp với “thái dương hệ giá trị của NamVietOil”. Thách thức Giải pháp Là khu công nghiệp được đầu tư và quản lý bài bản của nhà đầu tư Nhật Bản, Long Đức hội tụ đủ các lợi thế để thu hút các nhà đầu tư trong nghành công nghiệp nặng. Với định hướng cung cấp dịch vụ chất lượng cao cho các nhà đầu tư nước ngoài, Long Đức cần có một hình ảnh nhận diện thương hiệu chuyên nghiệp và nhất quán. Sao Kim thực hiện việc tư vấn và sáng tạo thương hiệu cho KCN Long Đức, Đồng Nai. Công việc bao gồm từ tư vấn tên thương hiệu, thiết kế logo, sáng tác slogan, hoàn chỉnh hệ thống nhận diện thương hiệu ứng dụng phục vụ các hoạt động truyền thông của Long Đức. Thách thức Giải pháp CÔNG NGHIỆP INDUSTRY
 • 36. Hãng taxi Thế Kỷ Mới kinh doanh trong lĩnh vực vận tải đã lâu tại Hải Phòng và có những dấu ấn rất đáng kể trong thị trường taxi tại địa phương với gần 200 xe hoạt động. Làm thế nào để tăng năng lực cạnh tranh và vươn lên dẫn đầu thị trường địa phương với hơn 30 hãng taxi đang cùng cạnh tranh? Thương hiệu Sao Thế Kỷ được thiết kế lại với một diện mạo hoàn toàn mới: hiện đại, năng động hơn và thể hiện sức mạnh chuyển động tiến về phía trước, về tương lai. Hệ thống nhận diện thương hiệu được thiết kế đồng bộ, nhất quán và đầy đủ tại mọi điểm tiếp xúc làm thương hiệu Sao Thế Kỷ nhanh chóng gây được sự chú ý và khả năng nhận biết của người tiêu dùng địa phương. Kết hợp với một kế hoạch truyền thông thương hiệu phù hợp, chắc chắn thương hiệu taxi này sẽ có những bước phát triển mạnh mẽ trong thời gian tới. Thách thức Giải pháp Trong dự án này Sao Kim thực hiện việc sáng tạo thương hiệu White Steel của Công ty TNHH Thép Trắng - Công ty sản xuất, thi công các công trình về thép từ dân dụng, nhà xưởng ... Với hình ảnh mang tính đặc trưng ngành nghề, mầu sắc trắng và xám mạnh mẽ giúp White Steel trở nên ấn tượng và tăng khả năng nhận diện lên cao nhất. VẬN TẢI TRANSPORT
 • 37. Tháng 7 năm 2011, Chính phủ quyết định các doanh nghiệp vận tải phải trang bị thiết bị định vị GPS trên phương tiện của mình. Đón đầu cơ hội này, Eposi muốn ra mắt thị trường sản phẩm giám sát hành trình với hình ảnh thương hiệu mới, hấp dẫn. Sao Kim giúp sáng tạo hình ảnh thương hiệu mới, không chỉ một logo ấn tượng, hấp dẫn mà cả bao bì, nhãn mác, các ấn phẩm quảng cáo, mẫu biểu văn phòng ... đều được thực hiện một cách chuyên nghiệp & nhất quán để tạo hiệu quả đồng bộ tại mọi điểm tiếp xúc của thương hiệu. Thách thức Giải pháp Infonet hoạt động trong lĩnh vực công nghệ mạng và truyền thông – một trong những lĩnh vực có nhịp độ tăng trưởng nhanh chóng và đối phó với thay đổi liên tục. Do đó, khi hình ảnh thương hiệu cũ không theo kịp tốc độ phát triển của công ty, Infonet cần làm mới hệ thống nhận diện thương hiệu giúp tạo nhận thức về sự năng động, dẫn đầu. Thách thức Chúng tôi thực hiện tái thiết kế lại nhận diện thương hiệu cho Infonet nhấn mạnh vào yếu tố con người và sáng tạo – vừa là sức mạnh và tài sản thực thụ của doanh nghiệp vừa giúp thể hiện những thông điệp mục tiêu của Infonet và mãi mãi không bị lạc hậu. Giải pháp TIN HỌC – VIỄN THÔNG INFORMATION - TELECOM
 • 38. IMEC mong muốn truyền cảm hứng và khai mở những giá trị lớn lao từ MindMap – Công cụ tư duy đang được hơn 200 triệu người trên thế giới và hàng ngàn tổ chức quốc tế ứng dụng trong hoạt động kinh doanh của họ. Tổ chức đào tạo này mong muốn có một hình ảnh thương hiệu năng động và sáng tạo phục vụ cho các mục tiêu kinh doanh của họ. Nhấn mạnh vào khía cạnh“đổi mới và sáng tạo”, Sao Kim tập trung vào biểu tượng được cách điệu chữ“I” trong IMEC với ý nghĩa thể hiện cái“tôi, đổi mới sáng tạo”( I , Innovative) và hình ảnh con người luôn luôn khát khao tìm kiếm trí tuệ, tri thức. Thách thức Giải pháp Tổ chức giáo dục Anh ngữ ACET với mẫu logo cũ gắn hình ảnh Kangaroo đã sử dụng trong nhiều năm và được biết đến khá rộng rãi. Kangaroo là biểu tượng của nước Úc. Tuy nhiên, hiện nay học viên khi đến với ACET có mục tiêu đi du học ở nhiều nước khác nhau: Anh, Mỹ, Singapore.... Hình ảnh kangaroo làm hạn chế thị trường học sinh của ACET vì học sinh có suy nghĩ “ACET chỉ đào tạo tiếng Anh để đi du học Úc”. Do đó ACET cần có một hình ảnh mới đáp ứng được nhu cầu đa dạng hơn, mang tính "toàn cầu" hơn. Sao Kim thực hiện tái thiết kế thương hiệu cho ACET với hình ảnh thương hiệu mới năng động hơn, toàn cầu hơn xứng với vị trí hàng đầu của thương hiệu này trong lĩnh vực Anh ngữ du học. Thách thức Giải pháp GIÁO DỤC EDUCATION
 • 39. Hệ thống nhận diện thương hiệu The Sunlaw với hình ảnh năng động và hiện đại. Hệ thống nhận diện thương hiệu Công ty Tư vấn S&B do Sao Kim thực hiện LUẬT – TƯ VẤN LAW
 • 40. CƠ QUAN CHÍNH PHÚ / GOVERNMENT Ban Cơ Yếu Chính Phủ Tổng cục Lâm Nghiệp Tổng cục Thống Kê Vụ Tây Á - Bộ Ngoại Giao Ban cơ yếu chính phủ Bộ Quốc Phòng Trung tâm Điều tra Quy hoạch PTNNNT Bình Phước Đài Khí tượng thủy văn khu vực Tây Nguyên Sở Khoa học và Công nghệ Long An. Ban xúc tiến đầu tư tỉnh Vĩnh Phúc Văn phòng UBND tỉnh Vĩnh Phúc Viện Chiến lược, Chính sách tài nguyên và môi trường Trung tâm Phát triển thương mại điện tử - EcomViet Viện thuốc phóng thuốc nổ Viện nghiên cứu phát triển du lịch Đài Khí tượng Thuỷ văn khu vực Tây Nguyên Viện thổ nhưỡng Nông Hóa TỔ CHỨC PHI CHÍNH PHỦ / NON-GOVERMENT Tổ chức dịch vụ dân số Quốc tế (PSI) Quỹ bảo vệ động vật hoang dã Dự án quan hệ đối tác với người nghèo 3PAD Chương trình phát triển vùng Văn Yên Yên Bái TÀI CHÍNH NGÂN HÀNG / FINANCIAL & BANK Ngân hàng đầu tư và phát triển Việt Nam Ngân hàng TMCP Hàng Hải Việt Nam Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Hà Nội Ngân hàng ngoại thương Việt Nam Quỹ Tín dụng Nhân dân Trung Ương Công ty CP Chứng Khoán Dầu Khí Công ty CP Chứng khoán Vietinbank Công ty CP Chứng khoán Đại Dương Công ty CP Kinh doanh Vàng Việt Nam Công ty CP Đầu tư Tài Chính Ninh Bắc Tập đoàn bảo hiểm AIG Việt Nam Công ty CP Tái bảo hiểm PVI ĐẦU TƯ – BẤT ĐỘNG SẢN / INVESTMENT – REAL ESTATE Công ty CP Bất Động Sản Ngân hàng Quân đội Công ty TNHH Blenheim Việt Nam Công ty Bất động sản Viettel Công ty CP Đầu tư Xây dựng hạ tầng và Phát triển du lịch Phú Quốc Công ty TNHH Trí Công Móng Cái Tập đoàn phát triển đô thị Bảo An Công ty TNHH Đầu tư Giảng Võ Công ty CP Xây Lắp Hồng Hà Dầu khí Công ty TNHH Lĩnh Phong - Conic Công ty Cổ phần Đầu tư và phát triển Bắc Đô Công ty CP ĐT TM Vinacom Công ty cổ phần đầu tư phát triển PVI Công ty CP Tập đoàn Sông Hồng Thăng Long Công ty CP Tập đoàn Quốc tế ABC Công ty CP Đầu tư và Phát triển Nguyễn Kim Công ty CP Đầu tư và Phát triển Phước Hòa (PHIDECO) Công ty TNHH Đầu tư Vân Anh Công ty TNHH Bất động sản Hường Hiền Công ty TNHH Đầu tư Ngọc Khánh Công ty CP DV Bất động sản Đông Nam Á Công ty TNHH Phú Mỹ Thuận Công ty CP Đầu tư Hưng Phúc Công ty CP Thành Phố Xanh Công ty TNHH Đầu Tư Hải Hà Công ty TNHH Nhung Hồng Công ty CP Tân Hai Thành Công ty TNHH Hương Phong Công ty TNHH SX KD Hai Thành Công ty TNHH MTV Thuận phát Công ty CP Bất động sản Hoàng Gia Công ty CP Đầu tư TDT Công ty CP Tập đoàn Trường Thịnh Công ty TNHH Đại Phú Thịnh Công ty TNHH Đầu tư Bất động sản Hào Phú Công ty CP đầu tư xây dựng & PTTM Thành Thái Công ty CP Kinh Bắc Thăng Long Công ty CP Bất động sản Tân Vạn Hưng Công ty TNHH Bethel Vina Công ty CP Hoàng Minh Á Châu Công ty CP Đầu tư Bull & Bear ĐẦU TƯ – BẤT ĐỘNG SẢN / INVESTMENT – REAL ESTATE Công ty CP Công nghiệp Bảo Thư Công ty CP tư vấn đầu tư CSU Công ty CP KD và môi giới địa ốc Lâm Thành Phát Công ty Đầu tư TM Toàn Cầu Công ty TNHH Ngọc Bảo Khánh Công ty Phát triển Đầu tư Công nghệ Kính Việt Nam Công ty TNHH Đạt Tiến Công ty CP đầu tư và phát triển công nghệ HTC Công ty TNHH Hoàng Huy Công ty CP Đầu tư Toàn Cầu Công ty TNHH Tổng Hợp Gia Khánh Công ty Phúc Lưu Quang Công ty TNHH Bất động sản Tài Nguyên Công ty CP Đầu tư Redsun Công ty CP Bất động sản An Lạc Công ty CP Hoàng Đạo Công ty CP Đầu tư Tokyo Sài Gòn Công ty CP Bitexco Nam Long Công ty CP Bất động sản & Hotel Điền Việt Công ty TNHH Việt Trung Công ty TNHH Sơn Cường Công ty CP Đầu tư Hoàng Minh Quảng Ninh Công ty CP Bất động sản Minh Điền Vital Công ty CP SX và đầu tư Baywin Công ty CP Đầu tư Hanvico Công ty TNHH Thắng Lợi Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Hạ tầng Nam Sài Gòn Công ty Cổ phần đầu tư Long Thành Công ty CP Đầu tư Xây dựng Hải Long Công ty TNHH Mekong Xanh Công ty TNHH Hanamco Công ty CP Tư vấn ĐTXD Thế Vinh Công ty CP Đầu tư ATS Công ty CP Đầu tư An Dương Vương Công ty TNHH MTV Hà Phương Công ty TNHH Dịch vụ và Đầu tư Mỹ Khải Công ty CP Nhịp cầu kinh doanh Sao Sài Gòn Công ty TNHH Minh Giang Công ty TNHH Mùa Xuân Công ty CP Đầu tư tài chính Thống Nhất * DANH SÁCH KHÁCH HÀNG - CLIENT LIST PHỤ LỤC XÂY DỰNG – XÂY LẮP / CONSTRUCTION – M&E Công ty CP đầu tư Phát triển và Xây dựng Tây Bắc Công ty CP Lilama 18 Công ty CP Đầu tư và Xây dựng HUD3 Công ty CP thương mại công nghiệp Thủ Đô (CITRACO) Công ty CP Constrexim Hồng Hà Công ty CP Bê tông & XD VINACONEX Xuân Mai Công ty CP Simco Sông Đà Công ty CP QLSC & XDCT Giao thông 2 Sơn La Công ty CP Khoáng Sản SIMCO-FANSIPAN Công ty CP Xây Lắp Dầu Khí Miền Trung Công ty CP Sông Đà Thăng Long Công ty Cổ phần dầu khí – Sao Mai Bến Đình Công ty CP Kính Vinacam Công ty TNHH SXTM DV Lê Trần Công ty CP Bê tông Minh Đức Công ty CP Dịch vụ Kỹ thuật Dầu khí TNC Công ty CP Đầu tư và XD nền móng Thăng Long Công ty CP Tư vấn Xây Dựng Lạng Sơn Công ty CP Kỹ thuật Sigma Công ty CP Đầu tư XD - TM Nam Viêt Công ty TNHH Gia Khánh Công ty TNHH XNK Thiên Phát Công ty CP Visco Công ty CP Đạt Phương Công ty TNHH Bê Tông & XD Minh Đức Công ty CP TM XD Long Hưng Công ty CP Đầu tư Khoáng sản và Năng lượng An Phú Tập đoàn Việt Vương Công ty CP Đầu tư Xây dựng Miền Bắc Công ty CP Đầu tư Xây Lắp Trường Sơn Công Ty Cổ Phần Xuất Nhập Khẩu Vật Tư Kỹ Thuật Công ty TNHH Xây lắp và Vật Liệu Công Nghiệp Công Ty TNHH Bê Tông Readymix Việt Nam Công ty CP Khí Công Nghiệp Bắc Hà Công ty CP TM & SX Đinh Gia Công ty TNHH Giải pháp xây dựng Tiên Tiến Công Ty TNHH Xây Dựng TMDV Vũ Đăng Công ty CP Xây dựng Bảo Tín
 • 41. XÂY DỰNG – XÂY LẮP / CONSTRUCTION – M&E Công ty TNHH VLXD Nam Trường Thành Công ty CP Thi công cơ giới Viglacera Công ty TNHH MTV Xây lắp hóa chất Công ty CP kỹ thuật và xây dựng Thành Đông Công ty CP vật liệu xây dựng Sông Đáy Công ty TNHH thi công đá tự nhiên Nam San Công ty CP ĐT XD và TM Vita Công ty TNHH Đầu tư Xây dựng và Thương mại Sao Việt Công ty TNHH Phát triển Công nghệ BTK Công ty Sơn URAI PHANICH TNHH Công ty CP Xây dựng Bê Tông Hà Nội Công ty CP Kiếng Châu Á Công ty CP Tư vấn thiết kế Xây dựng Sức Trẻ Công ty CP Xây lắp Công nghiệp nặng Minh Quân Công ty CP xây dựng An Thịnh Công ty TNHH TM & KT Sơn Cường Công ty CP Lộc Thành Window Công ty CP Tư vấn xây dựng và quản lý dự án TBD Công ty CP Đầu tư năng lượng xây dựng TM Hoàng Sơn Công ty CP Xây dựng nền móng Long Giang Công ty CP Xây dựng Thương mại & Đầu tư Kim Ngọc Hưng Công ty CP Xây lắp 5 Công ty TNHH MTV Xây dựng cầu đường Phước Long Công ty CP Xây dựng Hà Nội CPM Công ty TNHH SX TMDV Yến Đại Dương Công ty TNHH Hoàng Ngọc Phát Công ty CP Đầu tư XD&TM Hà Thành Công ty CP Kỹ thuật cơ khí XD Hoàng Gia Công ty CP Đầu tư Hoàng Hải Công ty TNHH FUGIANG CN Công ty CP Thành Đô tại HN Công ty TNHH MTV XD – TM – Trang trí Nội thất Đức Tín Công ty CP VT-TM-XD-CN Đức Long Công ty TNHH Kường Mỹ Công ty CP Cơ khí và Xây lắp Thăng Long CÔNG NGHIỆP – NĂNG LƯỢNG / INDUSTRY - ENERGY Công ty CP Hóa chất Đức Giang Công ty CP Cơ khí Nam Thành Công ty TNHH Thép Việt Hà Công ty CP Tiêu Chuẩn Việt Công ty Cổ phần Thiết bị chế tạo SEEN Công ty CP Thiết bị điện Việt Nam Công ty Cổ Phần Công Nghệ Hải Long Công ty CP KCN Tân Kim Công ty CP Đầu Tư Phát Triển Kỹ Thuật Hà Nội Công ty PT. VIETMINDO ENERGITAMA Công ty đóng tầu Phà Rừng Công ty CP Đầu tư Phát triển Indeco Công ty TNHH Hệ Thống Điện Công Nghiệp Eliss Công ty CP Đầu tư và PT năng lượng Mặt Trời Bách Khoa Công ty TNHH SX TM Hoàng Minh Công ty TNHH Gia Nam Công ty CP CN và TM ANTT Công ty CP Việt Pháp Công ty CP Dầu khí Nam Việt Công ty CP Công nghiệp Kinghan Công ty Cổ Phần Thủy Điện Thác Mơ Khu Công nghiệp Long Đức Công ty CP Hawaco Công ty TNHH Gốm Sứ FLARRA Công ty CP Khai khoáng Hưng Thịnh Công ty CP Thương mại Kỹ thuật Hải Anh Công ty CP Đầu tư Phát triển Lửa Việt Công ty khoáng sản DLH Công ty CP Năng lượng tái tạo Lào Cai Việt Nam VIỄN THÔNG – TIN HỌC / INFORMATION TECHNOLOGY - COMMUNICATION Công ty CP Tập đoàn Micronet Công ty CP Đầu tư & DV VT VCOM Công ty CP phân phối Việt Nét Trung tâm công nghệ tin học VDC Cổng TMĐT Canitrade Công ty CP Sóc Bay Công ty CP Tin Học & TT Viễn Tin Công ty Tin học HPT Công ty TNHH MTV DMH Công ty CP Công nghệ Teqcom Việt Nam Công ty CP Tập Đoàn Điện Tử Công Nghiệp Việt Nam Công ty Cổ phần Tin học Thiết bị TVT Công ty CP Thương mại và Viễn thông HP Công ty TNHH TM DV Viễn Thông Hải Long Công ty CP Vật liệu Điện & Viễn thông Sam Cường Công ty CP Thiết bị điện và Viễn Thông Long Hưng Công ty CP Tin học Lạc Việt Công ty TNHH MTV Viễn Thông Hoàng Nam Công ty CP Phần mềm Hà Nội Công ty TNHH Dịch vụ giải pháp trực tuyến Bầu trời Công ty CP CN Mạng và Truyền thông Việt Nam Công ty TNHH Đầu tư Thương mại Pythis XÂY DỰNG – XÂY LẮP / CONSTRUCTION – M&E Công ty CP Xây lắp Lideco Công ty TNHH kỹ thuật điện tự động hóa A & E Công ty CP Công nghiệp Xây dựng Toàn Phát Công ty CP Đầu tư PT và Xây dựng Hà An Công ty CP Someco Sông Đà Công ty TNHH Xây dựng HA Công ty CP Xây dựng Hồng Hà Sài Gòn Công ty TNHH TMDVXD Phong Đô Công ty TNHH Kỹ thuật XD Việt Nam Công ty Leco Painters Limited Công ty TNHH Sinh Nam Công ty An Phú - Hải Phòng Công ty TNHH Thép Trắng Công ty Tân Nhất Hương Công ty TNHH MTV Sản Xuất Việt Nhật Công ty TNHH Gia công gương kính số 1 Công ty CP Gạch ốp lát An Bình Công ty TNHH Nhựt Tân Thành Công ty CP Xây dựng và Thương mại Bảo Ngọc Vina Công ty CP cửa sổ nhựa Sông Đà Công ty CP Địa ốc Hoàng Gia Công ty CP TV TK XD Sông Trà Công ty Gạch ngói ốp lát Đông Triều Công ty CP gốm sứ Đất Việt Công ty TNHH Nam Á Công ty Cổ phần Cao su Bến Thành Công ty Cổ phần Thanh Bình Phú Mỹ Công ty TNHH Thép Việt Nga Công ty TNHH Talisman Việt Nam Công ty Vĩnh Hưng TNHH Công ty Cổ Phần VIICPRO Công ty CP Đầu tư –Thương mại & XD công trình An Phát Công ty TNHH Một Thành Viên An Thành Phát Hà Nam Công ty CP kỹ thuật Thăng Long Hà Nội Công ty TNHH Vina Taiyo Spring Công ty CP Phát triển Asia Thăng Long Công ty CP đầu tư xây dựng, tài nguyên & môi trường Việt Nam * DANH SÁCH KHÁCH HÀNG - CLIENT LIST PHỤ LỤC MÔI TRƯỜNG – ENVIRONMENT Viện chiến lược Môi Trường Công ty CP TM & DV Môi trường Cleantech Công ty CP Công Nghệ Sạch (LINO) Công ty Cổ Phần Nước Phương Đông Công ty TNHH Dịch vụ TM Gia An Công ty TNHH Phạm Gia Nguyễn Công ty CP kiến trúc môi trường Hà Nội Công ty TNHH MTV Địa Cầu Xanh Kon Tum Công ty TNHH Thiết bị & CN Môi trường Huy Hoàng Công ty CP Tư vấn xây dựng và môi trường Thăng Long Công ty CP Môi trường đô thị CTTC Công ty TNHH Môi trường công nghệ Công Thành
 • 42. DƯỢC PHẨM – Y TẾ / PHARMACY – MEDICAL Bệnh viện Bạch Mai Bệnh Viện Đa Khoa Tỉnh Tuyên Quang Công ty TNHH Dược phẩm Hiệp Bách Niên Công ty CP Dược phẩm Quốc Gia Công ty Chế Biến Dầu Thực Vật - Thực phẩm Việt Nam Công ty Dược Phẩm Quốc Tế Công ty cổ phần công nghệ cao TRAPHACO Công ty Thiết bị Y tế BMS Công ty TNHH MTV Dược phẩm Trung Ương 2 (Codupha) Công ty TNHH Dịch vụ Trợ thính Quang Đức Công ty TNHH MTV Viện Gút Công ty TNHH Nam Dương Công ty CP BT Việt Nam Cơ Sở XS Đông Dược Đông Hải Công ty CP Dược Phẩm TW Metaplantex Công ty TNHH Nha khoa Vũ Gia Công ty TNHH TM Nam Đồng Công ty TNHH Nga Việt Công ty TNHH SX DV TM Nhân Khoa Công ty TNHH Y học Việt Hàn Công ty TNHH XNK Dược Thiết bị y tế Hoàng Long Công ty TNHH TM Nga Việt Công ty TNHH Cô Bé Công ty TNHH XNK Việt Nga Công ty CP Goodhealth Vietnam Công ty CP OTTA Công ty CP Sao Thái Dương Công ty TNHH Dược phẩm Thành Đạt Công ty TNHH Dược Phẩm Sao Xanh Công ty CP TBYT Việt Thái Công ty TNHH TM Dược phẩm Phú Mỹ Công ty CP Dược phẩm Quốc tế ABIPHA Phòng Khám Đa Khoa Sài Gòn Công ty CP Dược phẩm Việt Sing Công ty TNHH Vạn Niên Công ty TNHH XNK Dược phẩm NMN Công ty TNHH MTV Thiết bị Y tế Việt Mỹ Phát Công ty TNHH Thiết bị Y tế Nhất Minh HOTEL – RESORT – SPA Công ty CP Du lịch và thể thao Việt Nam Công ty CP Du lịch TM Đại Minh Công ty TNHH Du lịch Khám Phá Việt Khách sạn Melia Hà Nội Khách sạn Ramana (Sài Gòn) Khách sạn Dầu khí Phương Đông Khách sạn Boss Hotel Khách sạn Cosiana Khách sạn Giấc Mơ Cát Bà Khách sạn West Khách sạn Lào Cai Star Khách sạn Violin Công ty CP Du lịch hành trình Châu Á Công ty CP TM Du lịch Việt Mỹ Công ty CP Du lịch Eldorado Viện nghiên cứu và phát triển Du lịch Công ty CP Du Thuyền Đông Dương Công ty TNHH Châu Á TBD Hạ Long Công ty CP An Phú Hưng Công ty TNHH Hồng Nhựt Công ty TNHH MTV Du lịch Ngọc Anh Công ty CP TM Du lịch ATC Hệ thống đặt phòng trực tuyến BookHotel.vn Công ty CP Du lịch Greenline Tập đoàn khách sạn Mường Thanh Công ty TNHH Du lịch khoa Việt Công ty TNHH Du lịch lữ hành Tiền Phong Công ty TNHH DVTM An An Sunny Beach Resort & Spa Nhà Hàng tiệc cưới Đông Phương Thẩm mỹ viện Lotus spa Thẩm mỹ viện Huyền Spa Công ty TNHH Dịch vụ Du lịch Tâm điểm Châu Á Công ty CP TM Du lịch Tây Hồ Công ty CP Vườn phố Vũng Tầu Công ty CP Du lịch Dầu khí Phương Đông Công ty TNHH Đại Danh Công ty TNHH TM Hoàng Gia Linh THỰC PHẨM – ĐỒ UỐNG / FOOD – BEVERAGE Công ty Coca Cola Đông Nam Á Tổng công ty CP Bia Rượu Nước giải khát Sài Gòn Công ty CP Bia Sài Gòn - Hà Nội Công ty CP Bia rượu Việt Trì Công ty TNHH MTV Ladofoods Công ty CP VINACOMMODITIES Công ty CP giống bò sữa Mộc Châu Công ty CP giống bò sữa Yên Phú Công ty Ajinomoto Việt Nam Công ty CP kem Tràng Tiền Số 1 Công ty CP Chè Thái Nguyên Công ty TNHH Cà Phê Thảo nguyên Công ty CP thực phẩm Huy Hoàng Công ty TNHH Bánh Kẹo Hoàng Mai Công ty TNHH Thuận Phát THỰC PHẨM – ĐỒ UỐNG / FOOD – BEVERAGE Công ty CP Thực phẩm Sannam Công ty TNHH Phúc Hảo Công ty CP Rượu Việt Pháp Công ty TNHH Trường Thủy Đức Công ty TNHH Dịch vụ TM Tây Bắc Công ty Thực Phẩm Quốc tế Công ty CP Tập đoàn Đông Hải Công ty CP đầu tư KCC Việt Nam Công ty CP Thực phẩm Nhiệt Đới Chuỗi cửa hàng Bánh Ngọc Bonava Công ty CP SX TM Núi Sóc Công ty TNHH Ngọc Bảo Khánh Công ty CP Sugo Việt Nam DNTN Chế biến và sản xuất thương mại Hồng Hương Công ty TNHH Nguyễn Trương Công ty TNHH Hoàng Gia Đạt Công ty CP Rượu Việt Công ty TNHH TM & DV Thực phẩm Cường Dung Công ty TNHH Hoàng Ngọc Phát Công ty TNHH TM Hải Lộc Công ty TNHH MTV-SX-TM Ngọc Minh Bắc Vân Công ty CP Thực phẩm Anko Công ty Nước uống tinh khiết Việt Phát Công ty TNHH MTV Yến Đảo Công ty TNHH Kem Funny Công ty TNHH Phân phối Sao Việt Công ty TNHH SX TM DV Đại Sóng Việt Công ty TNHH MTV Rượu hoa quả Trung Kiên Công ty CP Việt Hương Công ty CP Đầu tư & TM Mộc Sa Công ty CP Thực phẩm Minh Dương Công ty TNHH Hoàn Vũ Việt Nam Công ty TNHH Dinh dưỡng Lửa Việt Công ty TNHH An Phước Thái Công ty TNHH Thực phẩm Farina Công ty CP SX& M Altal Sibiri HTX TMDV Vận tải Nhơn Trạch * DANH SÁCH KHÁCH HÀNG - CLIENT LIST PHỤ LỤC VIỄN THÔNG – TIN HỌC / INFORMATION TECHNOLOGY - COMMUNICATION Công ty TNHHH Bắc Hội Công ty CP phần mềm OOS Công ty TNHH Dịch vụ Bảo Tân Cửa hàng điện thoại T&H Công ty CP Phát triển Công nghệ Eposi Công ty TNHH CNTT & Truyền thông GTEL Công ty CP Hasico Siêu thị điện thoại Thế giới Alô Công ty TNHH TM DV ĐT Khải Thông Công ty CP Syscom Việt Nam Công ty CP LIC Việt Nam Siêu thị Thế Giới Điện Thoại Tổng công ty CP Điện tử Viễn thông Bắc Đô Công ty TNHH MTV Ấn tượng Tinh Hoa Công ty Phần mềm CRACE Công ty TNHH Phát triển CN BTK Công ty TNHH Phát triển CNVT và Tin học Phương Như Công ty CP Công nghệ FUTECH Công ty CP Phần mềm Hiệu Quả Xanh (Green Effect) Công ty TNHH OLBIUS Công ty TNHH Giải pháp phần mềm Hân Quang Công ty TNHH XNK Công nghệ Hoàng Long
 • 43. HOTEL – RESORT – SPA Công ty MTV Khách sạn Dòng sông Hồng Ngọc Công ty TNHH Aummee Công ty CP Du lịch Thương mại Tây Hồ Công ty CP Đầu tư TM Aloha Việt Nam NÔNG LÂM NGƯ NGHIỆP Tổng công ty Rau Quả, Nông sản Công ty TNHH Một thành viên BIOSEED Việt Nam Công ty CP Bảo vệ thực vật An Giang Tổng công ty Nông Nghiệp Sài Gòn (Sagri) Công ty TNHH MTV Lương Thực thực Phẩm TP HCM (Foodcosa) Công ty TNHH Nhà nước MTV tư vấn và đầu tư phát triển NGÔ Công ty CP Mía đường Lam Sơn Công ty CP Lâm Sản Nam Định Công ty TNHH SX & TM Đại Thủy Công ty CP An Đạt Phát Công ty Nuất nhập khẩu Thủy sản Bình Thuận Công ty CP Giống cây trồng Trung Ương CÔNG TY CP ĐTTM& PTNN ADI Công ty CP An Phú Hưng Công ty TNHH Giống Cây Trồng Nam Dương Công ty CP Sông Gianh Công ty Nuôi Trồng và Chế biến hải sản Tâm Phát Công ty TNHH TM DV Hội Nhập Công ty TNHH Trà Chính Sơn Công ty TNHH MTV Quần Thái Công ty TNHH Tân Việt Pháp Công ty CP Thú Y Xanh Công ty TNHH MTV Tư Long Công ty TNHH Tuệ Lâm Công ty CP chè Thái Nguyên Công ty TNHH Phú Nông Công ty TNHH Tinh Bột Sắn Dương Minh Châu HTX An Phát HTX café Lâm Viên Công ty CP Trà Tâm Châu Công ty TNHH An Việt Công ty TNHH Profeed Vietnam Công ty CP Fukyo Vietnam Công ty TNHH MTV Tam Nông Nghiệp TG Công ty TNHH MTV Lúa Vàng Công ty CP Quốc tế Hòa Bình Công ty CP SXTM XNK Sơn Thành VẬN TẢI – GIAO VẬN / TRANSPORT - LOGISTICS Tập đoàn Công nghiệp Tầu Thủy Công ty CP Container Vinashin-TGC Công ty CP Vinalines Logistics Công ty CP xăng dầu Hàng không Vinapco Công ty CP DV Giao nhận hàng hóa TNN CÔng ty TNHH KCTC Việt Nam Công ty CP Dịch vụ hàng hóa Sài Gòn Công ty CP PTSC Thanh Hóa Công ty CP Giao nhận hàng hóa JUPITER PACIFIC Công ty TNHH Harboour Asia Logistics Công ty CP Chuyển phát nhanh Hợp Nhất Miền Bắc Công ty TNHH Hải Nam VẬN TẢI – GIAO VẬN / TRANSPORT - LOGISTICS Công ty Thương Mại và Dịch Vụ Ô tô Ngọc Khánh Công ty CP Phan Việt Công ty TNHH PL Logistics Công ty TNHH Vận tải DV Lam Sơn Công ty TNHH Thương mại Vận tải Ngọc Hải Công ty CP Hà Nội Sao Taxi Công ty TNHH Vận tải Thiên Di Công ty TNHH Vận tải Bách Việt Công ty CP Dịch vụ Hàng hải Thiên Nam Công ty CP Sao Thế Kỷ Công ty CP TM Vận tải Á Đông Công ty TNHH Rồng Vàng Taxi CÔng ty TNHH Tiếp vận Con Đường Xanh Công ty TNHH Pacific Lines Công ty CP Hợp Thành Công ty TNHH Taxi Phú Hưng * DANH SÁCH KHÁCH HÀNG - CLIENT LIST PHỤ LỤC KIẾN TRÚC NỘI THẤT – ARCHITECTURE INTERIOR Công ty CP Tư vấn xây dựng Phong Thủy Nhà Việt Nam Công ty CP TM-DV Đất Mới (CASTA) Công ty TNHH MTV Tư vấn thiết kế SOMECO Công ty CP Sơn PANTONE Việt Nam Công ty TNHH Molux Việt Nam Công ty TNHH Tần Anh Công ty TNHH Nội thất Hoàng Long Công ty CP Nội thất Hà Lâm Công ty TNHH Thiên Đường Đô Thị Công ty sản Xuất Gỗ Phú Đạt Công ty CP AI Công ty Kiến Trúc Sư Hồ Thiệu Trị Công ty CP Nội thất Phú Thắng Công ty TNHH Đồ Gỗ XNK Minh Phương Công ty CP Đầu tư Hạ tầng và Công trình Kiến trúc Hà Nội Công ty CP Tư vấn KTXD Kiến Long Công ty CP xây dựng HA Công ty TNHH Cửa Kiến Trúc Mới Công ty CP TM Nội thất Cuộc Sống Mới Công ty TNHH Trang trí nội thất Phượng Hoàng Trắng Công ty TNHH Happy Kitchen Công ty TNHH Mỹ Lan THỜI TRANG – MỸ PHẨM / FASHION – COSMETICS Nhãn hàng Celena Mom và Merry Mom. Công ty TNHH May Sông Hồng Công ty TNHH Đại Tây Dương Công ty Cổ Phần Len Hà Đông Công ty TNHH SXTM DQVietnam Công ty SX và Phát triển Thương mại Đức Quang Nhãn hiệu Thời trang Hug N Kiss Nhãn hàng thời trang Sơ Mi Hàn Quốc Nhãn hàng thời trang Casanova Nhãn hàng thời trang Petite Lynn Nhãn hàng thời trang túi Shilla Nhãn hàng thời trang thể thao Strojiz Công ty TNHH Trang Sức GL Công ty TNHH Trang sức CKJ Công ty CP B&P Vina Công ty CP Tập đoàn Phong Thái Công ty Hà Thành Song Gia Công ty TNHH Thời trang Thể thao AHA Công ty TNHH TM & SX Kid Plaza Công ty TNHH An Hoàn Công ty TNHH Lợi Nhung Công ty TNHH TM SX XNK Mỹ phẩm Milano Công ty CP Quốc tế B&B Việt Nam Công ty TNHH MTV Thời trang Anh Nhật Công ty TNHH Deasung Công ty TNHH Trang Sức GL Công ty TNHH MTV Việt Nữ Công ty Mỹ Phẩm Mạnh Quân Công ty TNHH Thẩm mỹ Nguyễn Anh Công ty TNHH MTV Nhật Anh Châu Công ty TNHH May Thời trang Cây Bông THỜI TRANG – MỸ PHẨM / FASHION – COSMETICS Công ty TNHH TMXD Thể thao Toàn Cầu Công ty TNHH Kim Cương Hưng Loan Mei Sheng Textiles Vietnam Co. Ltd Công ty CP May Athena Công ty TNHH Dệt May Triệu Hưng Công ty TNHH DV Thương mại Phương Anh Công ty TNHH May Đại Phát Công ty CP Đầu tư XNK Nam Việt Công ty TNHH MTV Tâm Kỷ Công ty TNHH SX TM DV Bạch Việt Công ty TNHH TM DV MTV Nam Yên Công ty CP Thời trang Song Vũ Cong ty CP Dệt may Trường Giang Công ty TNHH Mẹ Hạnh Phúc Công ty CP Phát triển Hạ tầng Dệt may Phố Nối Công ty TNHH Quý Tùng Công ty TNHH Beful Công ty TNHH Nguyễn Hoàng Công ty TNHH TM mỹ phẩm YEWON Công ty CP Vibrand Công ty CP Phát triển NEO Công ty TNHH Đầu Tư và TM Thành Phúc Công ty CP Dệt nhuộm Thiên Nam Sunrise
 • 44. THƯƠNG MẠI – XNK / TRADE - IMEXPORT Công ty CP TM & XNK SDC Công ty TNHH TM Cửu Long Công ty CP Hỗ trợ Phát triển Công nghiệp Detech Công ty TNHH TM & DV PHÚ MINH Công ty TNHH Phúc Châu An Công ty Cổ Phần Người Chơi Golf Công ty TNHH Đức Thành Phát Công ty CP XNK TM Hoàng Anh Công ty TNHH thương mại Cường Phát Công ty TNHH TM DV Phạm Gia Nguyễn Công ty TNHH Nhật Huy Khang Công ty Cổ phần tiến bộ Quốc Tế AIC Công ty BK Việt Nam Công ty CP Thương mại Thuỷ Nguyên Công ty CP TMDV Quận 3 * DANH SÁCH KHÁCH HÀNG - CLIENT LIST PHỤ LỤC NÔNG LÂM NGƯ NGHIỆP Công ty Cổ Phần Sê Công Công ty CP Viseafood Việt Nam Công ty CP Japfa Việt Nam Công ty CP Phân bón Nhật Mỹ Công ty TNHH MTV Khang Nông Việt Công ty TNHH Agricare Việt Nam Công ty CP Phân bón Hà Lan Công ty TNHH Đức Thiện Công ty TNHH Nông nghiệp xanh Vũ Lâm Công ty CP TACN Spotlight Công ty TNHH SX TM Thạch Hưng Phát Công ty TNHH TM& XNK Dũng Nhi Thanh Công ty CP Đông Nam Đức Thành Công ty CP Hương Rừng Công ty Thủy sản Lenger Việt Nam Công ty CP Giống bò Phú Yên Công ty TNHH Agrivina CÔNG NGHỆ MÔI TRƯỜNG – ENVIRONMENT TECHNOLOGY Viện chiến lược Môi Trường Công ty CP Công Nghệ Sạch (LINO) Công ty Cổ Phần Nước Phương Đông Công ty TNHH Dịch vụ TM Gia An Công ty TNHH Phạm Gia Nguyễn Công ty CP Kiến trúc Môi trường Hà Nội Công ty TNHH MTV Địa Cầu Xanh Kon Tum Công ty TNHH Thiết bị & CN Môi trường Huy Hoàng Công ty CP TM & DV Môi trường Cleantech HÀNG GIA DỤNG – TIÊU DÙNG / COMSUMER GOODS Công ty TNHH MTV XNK và Đầu tư Chợ Lớn ( CHOLIMEX ) Công ty CP Bột giặt NET Công ty CP Quốc tế ChengXing Công ty TNHH MTV Bếp Tân Việt Công ty TNHH Sản Xuất TM Anh Thường Công ty CP Giấy Tissue Sông Đuống Công ty CP SX TM CPT Công ty TNHH Linh Trung Công ty TNHH TM Dịch vụ Hòa Phát Công ty TNHH Đức Anh Công ty CP Vinacomoditi Công ty TNHH Bình Nguyên Công ty CP SXTM BMC Công ty TNHH Nhựa Miền Tây Công ty TNHH SX và KD Ngọc Dung Công ty TNHH TM Việt Sing Công ty TNHH Gia Nam Công ty VPP Hồng Hà Công ty TNHH MTV SX- TM Giày dép Nguyên Nguyên Phước Công ty TNHH Bao cao su Ngọc Đông Dương HÀNG GIA DỤNG – TIÊU DÙNG / COMSUMER GOODS Đại Học Ngân hàng TP HCM Trường Cán bộ QLNN và PTNT II – CMARD2 Trường ĐH Kinh tế - ĐH Quốc gia Tp.HCM Trường ĐH Y khoa Vinh Viện Quản trị kinh doanh - ĐH Kinh tế Quốc Dân Trường Đại học Tài chính - Quản trị kinh doanh (UFBA) Viện nghiên cứu và Quản lý kinh tế Đại Tiến (IREM.DT) Trường đào tạo Quốc tế EduViet Công ty CP SXTM Thiết bị giáo dục Hóa Mầu Trung tâm Anh ngữ ACET Trung tâm ngoại ngữ tin học Phương Đông Công ty TNHH Giáo dục Hải Đăng Công ty Đào tạo và Cung ứng nhân HAUI Công Ty Cổ Phần Đào Tạo IMEC Công ty TNHH MTV Tiêu điểm Giáo Dục Công ty CP Giáo dục Ngôi Sao Công ty CP Quốc tế ICO Trường mầm non Hoàng Yến Trường mầm non Ngôi nhà nhỏ DỊCH VỤ BÁN LẺ / RETAIL Cửa hàng kính hàng hiệu Thăng Optic Cửa Hàng Thắng Tuyến Công ty TNHH thương mại Rồng Việt Siêu thị mini Đội Cấn Showroom Đức Phát Siêu thị OOOPXTRE Công ty CP thương mại tổng hợp Cao Bằng Công ty CP OPPRE Việt Nam Công ty TNHH Hương Nga Shop quà tặng Huck’s Corner Công ty TNHH CD CUC DỊCH VỤ GIẢI TRÍ / ENTERTAIMENT Công ty TNHH MTV XNK và Phát Hành Phim VN (FAFIM) Hệ thống Cafe Jokul Hệ thống Cafe Paradise Hệ thống kem Yocreamie Quán Café Mai Động Karaoke Goldstar Khách sạn Anh Đào Khách sạn Mường Thanh Karaoke New Feeling Quán Café Jokul Cafe Sơn Tùng Công ty CP Người Chơi Golf Công ty CP SX & Dịch vụ Tràng An Công ty TNHH Nhà Hàng HAT Công ty TNHH MTV TM - DV – Điện tử Minh Tuấn Công ty TNHH Giải Trí TBS Nhà Hàng Đại Dương Xanh Công ty TNHH Lê Chương DỊCH VỤ TƯ VẤN – LUẬT / Advisor – Law Công ty TNHH Luật SMIC Công ty TNHH Phạm Gia Nguyễn Công ty TNHH Smart Idear Công ty CP Tư vấn Winlaw Công ty CP tư vấn S&B Công ty Luật hợp danh JDC Việt Nam Công ty CP Báo cáo Đánh giá Việt Nam Công ty TNHH Luật Hoàng Minh Công ty TNHH Kiểm toán và kế toán Đà Nẵng Công ty TNHH Kim Nguyễn Công ty TNHH Dịch vụ Kế toán Sao Việt Công ty TNHH Kiểm toán UHY Công ty TNHH Kiểm Toán ASCO Công ty Luật TNHH Minh Khuê Công ty Luật TNHH Nguyễn Lê
 • 45. * DANH SÁCH KHÁCH HÀNG - CLIENT LIST PHỤ LỤC THƯƠNG MẠI – XNK / TRADE - IMEXPORT Công ty CP Thương mại và dịch vụ Quốc tế Bac Te Ri Công ty TNHH Malthop Viet Nam Công ty TNHH Mây tre Giao Châu Tập đoàn tre gỗ Việt Nam Công ty TNHH SX & TM Vĩnh Tiến Công ty TNHH XNK Duy Anh Công ty TNHH B&P VINA Công ty TNHH TMDV Tổng Hợp Gia Khánh Công ty TNHH Long Phú Thịnh Công ty CP XNK khu vực Mekong Công ty CP đầu tư Hưng Nhật Công ty CP thương mại CARPA VN Công ty TNHH TM Minh Nguyệt Công ty TNHH Thiên Hòa An Công ty Xuất nhập khẩu Việt Đức Công ty TNHH Hằng Interprise Công ty TNHH TM DV MT & MT Công ty TNHH Vũ Gia Công ty TNHH Thương Mại Quốc tế Tradeco Công ty TNHH Xuất nhập khẩu Đức Thành Công ty TNHH Mạnh Dũng Công ty TNHH MTV Nhập khẩu BITY Công ty CP SXKD hàng XK Tân Bình Công ty CP TM Nam Hùng Công ty CP TM và CN Việt Phát TRUYỀN THÔNG – QUẢNG CÁO / AVERTISING - COMMUNICATION Công ty Quảng Cáo Hà Giang Công ty CP Quảng cáo Thái Bình Dương Công ty TNHH Bàn Tay Vàng Báo Lao Động Công ty TNHH Việt Ba Công ty TNHH Đông Tây Công ty Rồng Đông Dương Công ty Cổ Phần Đầu Tư Rồng Đông Á Công ty TNHH MTV Ethan Đài Phát thanh và Truyền hình Vĩnh Long Công ty CP Quảng cáo Truyền thông Ngôi Sao Công ty Cổ phần Trang trí nội thất và Quảng cáo Tín Hiệu Công ty TNHH Sản xuất & Cuảng cáo Á Đông SẢN XUẤT CÔNG NGHIỆP Công ty TNHH MTV Đóng và Sửa tàu Hải Minh (X51) Công ty CP Kim loại Mầu Bắc Bộ Công ty Cổ Phần Chỉ sợi Cao su V.R.G.SA DO (Tổng công ty Công nghiệp Sài Gòn) Tổng Công ty Thăm Dò Khai Thác Dầu Khí – Trung Tâm Kỹ Thuật Công ty CP Dây lưới thép Nam Định Công ty TNHH MTV Cơ Khí 83 Công ty CP Công Nghệ Tự Động & Robot Công ty cổ phần chế tạo Seen Công ty TNHH Quang Vinh Công ty CP CLS Công ty CP Đầu Tư XD - SX Tân Thành Công ty TM SX Inox Tuấn Việt Công ty TNHH MTV Sản Xuất Việt Công ty CP SX TM Kinghan Công ty TNHH SXTM Kiều Gia Phát Công ty TNHH Hải Âu Việt Nam Công ty CP SX Gốm sứ Long Phương Công ty TNHH SX TM Hoàng Cát Khánh Công ty TNHH MTV SX & TT NT Minh Nguyệt Công ty TNHH Nhựa Hoàng Hà Công ty CP SX Đa Liên Công ty CP Gỗ Thành Dương Cong ty TNHH MTV TM &DV Thành Vinh Công ty CP Sơn Pantone Việt Nam Công ty TNHH TM & SX Trí Dũng Công ty TNHH DV TM &SX cửa Thịnh Kiệm Công ty CP XNK Vật tư thiết bị Đường Sắt Công ty CP Tổng Hợp XD& TM XNK Oto Ngọc Minh Công ty TNHH Quốc Tế Thăng Long P&T Công ty CP Thương Mại và DV Thiết bị giám sát Bảo Toàn Công ty CP Siêu Thanh Công ty TNHH Thương Mại Tổng Hợp Tuấn Việt Công ty CP Nhựa Châu Á Công ty TNHH Vật liệu chịu lửa Việt Nam Công ty TNHH Tân An Vinh SẢN XUẤT CÔNG NGHIỆP Công ty CP Kim Khí Hà Nội Công ty CP XNK Thương Mại Thịnh Phát Đại Dương Công ty CP ALPHATECH Việt Nam Công ty CP Kết cấu thép Hà Trung Công ty CP thương mại Asia Công ty TNHH SX Megasun Công ty TNHH Tân Toàn Phát Công ty CP Kỹ nghệ lạnh SEAREFICO Công ty CP Nhựa Thiếu Niên Tiền Phong Công ty TNHH Đồ Gỗ và Trang Trí Nội Thất Đông Ngô Công ty TNHH MTV Điện Đại Nam Công ty TNHH Công nghệ Hàn WELDCOM Công ty Cổ phần KAROFI Việt Nam Công ty Cơ khí Tân Thành Công ty TNHH Kỹ thuật điện – tự động hóa A&E Công ty CP Tân Hà Kiều Công ty TNHH Đồ Gỗ và Trang trí nội thất Đông Ngô Công ty TNHH SX& ĐT TM Đại Ngọc Công ty TNHH Thái Dương Vũ Công ty CP TM Châu Hưng Công ty TNHH Gia Minh Công ty TNHH TM & DV AN PO Công ty CP TM&DV P.E.T Công ty CP Hương Rừng Công ty CP DAP số 2 – VINACHEN Công ty TNHH TM &XD Phương Linh Công ty TNHH TM Phương Bắc Công ty CP DK Công ty TNHH Khuôn đúc TSUKUBA Việt Nam
 • 46. WE CREATE TO HELP YOU STAY AHEAD! SAO KIM BRAND SOLUTION COMPANY LIMITED Email: contact@saokim.com.vn Web: www.saokim.com.vn Hotline: 1900.6451 - 0964.699.499 Hanoi Office: Floor 18th, Hapulico Complex, 01 Nguyen Huy Tuong, Thanh Xuan Tel: (+84-4) 62.857.857 Tel2: (+84-4) 62.854.854 HCMC Office: Floor 3rd, Hoa Lam Building, 02 Thi Sach, District 1 Tel: (+84-8) 38.237.920 Tel2: (+84-8) 38.237.921