SlideShare a Scribd company logo
TOPIK/BIDANG     STANDARD        STANDARD            STANDARD
MINGGU   TARIKH
           PEMBELAJARAN     KANDUNGAN       PEMBELAJARAN           PRESTASI


      02 – 04  FOKUS       PENGALAMAN       1.1.6 Menyanyi       B1D1E1
                    MUZIKAL         dengan sebutan huruf
 1, 2    Jan   Irama       1.1 Menyanyi      vocal           Mengenal pasti tempo cepat
                    pelbagai repertoir   a,e,i,o,u         dan lambat
      2013            secara solo atau
                    berkumpulan.

           FOKUS       PENGALAMAN       1.1.6 Menyanyi       B1D1E3
                    MUZIKAL         dengan sebutan huruf    Mengenal pasti detik
           Irama       1.1 Menyanyi      vocal
      14 – 18
                    pelbagai repertoir   a,e,i,o,u
                    secara solo
3, 4, 5   Jan
                    atau berkumpulan.    1.2.1 Memainkan
      2013            1.2 Memainkan      perkusi mengikut corak
                    perkusi secara solo   irama melodi.
                    atau berkumpulan    - postur
                    daripada pelbagai    - cara memainkan
                    repertoire.

           FOKUS       PENGALAMAN       1.1.3 Menyanyi solfa do,  B1D1E4
                    MUZIKAL         re, mi.          Mengenal pasti dinamik kuat
           Solfa do, re, mi  1.1 Menyanyi pelbagai  - menyanyi solfa dalam   dan lembut
      4–8             repertoir secara solo  pelbagai corak irama    B3D1E2
6, 7, 8,                atau berkumpulan.                 Mengenal pasti tekstur nipis
      Feb                                      dan tebal
  9                                            B2D1E1
      2013                                      Mengenal pasti dinamik kuat
                                              dan lembut
                                              B4D1E3
                                              Mengenal pasti dinamik kuat
                                              dan lembut
4–8   FOKUS         PENGALAMAN       1.5.1 Mengaplikasi    B2D1E1
10, 11,                  MUZIKAL         dinamik dalam       Mengenal pasti dinamik kuat
      Mac
12, 13       Dinamik        1.1 Menyanyi pelbagai  nyanyian.         dan lembut
      2013    - Lembut (p)    repertoir secara solo  -lembut (p)
            - Kuat ( f)    atau berkumpulan.    -kuat ( f)

          FOKUS         PENGALAMAN       1.3.1 Membuat       B2D1E3
                     MUZIKAL         pergerakan mengikut    Mengenal pasti warna ton
     8 – 12  Tempo         1.3 Membuat       aras dan arah       suara dan perkusi
14, 15,        -  Cepat     pergerakan mengikut   berdasarkan:
     April              muzik.         - dinakik kuat / lembut  B2D1E6
16, 17         -  lambat
                                 - pic tinggi / rendah   Membezakan ton suara
      2013
                                 - tempo cepat / lambat
                                 - bunyi panjang /
                                 pendek


          FOKUS         PENGALAMAN       1.1.2 Menyanyi dengan   B3D2E4
                     MUZIKAL         postur dan pernafasan   Menyebut lirik dengan jelas
          Postur        1.1 Menyanyi      yang betul.
     6 – 10  Sebutan huruf vokal  pelbagai repertoir   - posture duduk
          a, e, i, o, u     secara solo       - posture berdiri
18, 19,
      Mei              atau berkumpulan.    - pengambilan nafas
 20                               - pengeluaran nafas
      2013
                                 1.1.6 Menyanyi dengan
                                 sebutan huruf vokal
                                 a,e,i,o,u yang betul.


     10 - 14  FOKUS         PENGALAMAN                    B3D2E2
                                 1.1.1 Mendemonstrasi
21, 22,                  MUZIKAL            warna ton bunyi.  Bermain alat perkusi dengan
      Jun
 23        Warna Ton       1.1 Menyanyi          - alam semula   dinamik
      2013              pelbagai repertoir       jadi
                     secara solo          - haiwan      B4D2E5
atau berkumpulan.     -aktiviti harian  Bernafas dengan betul pada
                              - kenderaan    frasa lagu yang ditetapkan

      1-5   FOKUS    PENGALAMAN      2..1.1 Menghasilkan   B3D2E4
24, 25,             MUZIKAL       pelbagai bunyi      Menyebut lirik dengan jelas
      Julai  Irama    1.1 Menyanyi     menggunakan bahan
 26
                pelbagai repertoir  improvisasi.       B4D2E4
      2013         secara solo                  Menyebut lirik dengan jelas
                atau berkumpulan.

          FOKUS    PENGALAMAN      1.1.2 Mendemonstrasi   B4D1E2
                MUZIKAL          warna ton bunyi.  Mengenal pasti tekstur nipis
          Warna Ton  1.1 Menyanyi        - alam semula   dan tebal
     22 – 26  Irama    pelbagai repertoir     jadi
27, 28,             secara solo        - haiwan      B5D1E2
29 ,30,  Julai        atau berkumpulan.     -aktiviti harian  Mengenal pasti tekstur nipis
31, 32                           - kenderaan    dan tebal
      2013         Penghasilan Muzik
                2.1 Menghasilkan idea 2.1.1 Menghasilkan   B3D1E2
                muzikal kreatif.   pelbagai bunyi     Mengenal pasti tekstur nipis
                           menggunakan bahan    dan tebal
                           improvisasi.

          FOKUS    PENGALAMAN      1.1.6 Menyanyi      B4D2E1
     9 – 13        MUZIKAL       dengan sebutan huruf   Bermain perkusi mengikut
          Irama    1.1 Menyanyi     vocal          detik
33, 34   Sept
                pelbagai repertoir  a,e,i,o,u
      2013         secara solo atau               B4D2E2
                berkumpulan.                 Bermain alat perkusi dengan
                                       dinamik
     23 – 27  FOKUS    PENGALAMAN                  B4D2E4
                           1.1.6 Menyanyi
                MUZIKAL       dengan sebutan huruf   Menyebut lirik dengan jelas
 35   Sept.
          Irama    1.1 Menyanyi     vocal
      2013         pelbagai repertoir  a,e,i,o,u        B5D2E4
                secara solo
atau berkumpulan.                 Menyebut lirik dengan jelas
                              1.2.1 Memainkan
                  1.2 Memainkan      perkusi mengikut corak
                  perkusi secara solo   irama melodi.
                  atau berkumpulan    - postur
                  daripada pelbagai    - cara memainkan
                  repertoire.

        FOKUS       PENGALAMAN       1.1.3 Menyanyi solfa do,  B4D2E6
                  MUZIKAL         re, mi.          Menyanyi bunyi pic tinggi,
        Solfa do, re, mi  1.1 Menyanyi pelbagai  - menyanyi solfa dalam   rendah dan pic tengah
                  repertoir secara solo  pelbagai corak irama
                  atau berkumpulan.                 B4D3E1
                                           Menunjukkan penghayatan 6
   30 Sept.
                                           hingga 7 nilai
   – 4 Okt.
                                           daripada nilai-nilai berikut:
36
                                           jujur, rajin, bersyukur,
    2013                                      kerjasama, kasih sayang,
                                           bertolak ansur, hormat
                                           menghormati,
                                           menyanjung budaya,
                                           menghargai alam sekitar,
                                           tolong menolong, kebersihan
                                           dan berdisiplin

                                           B5D2E6
        FOKUS       PENGALAMAN       1.5.1 Mengaplikasi
                  MUZIKAL         dinamik dalam       Menyanyi bunyi pic tinggi,
    7 – 11  Dinamik      1.1 Menyanyi pelbagai  nyanyian.         rendah dan pic tengah
          - Lembut (p)  repertoir secara solo  -lembut (p)
37   Okt.    - Kuat ( f)   atau berkumpulan.    -kuat ( f)         B4D3E1
                                           Menunjukkan penghayatan 6
    2013                                      hingga 7 nilai
                                           daripada nilai-nilai berikut:
                                           jujur, rajin, bersyukur,
                                           kerjasama, kasih sayang,
bertolak ansur, hormat
                                          menghormati,


        FOKUS       PENGALAMAN       1.3.1 Membuat       B6D3E2
                 MUZIKAL         pergerakan mengikut    Menghasilkan pelbagai bunyi
   14 – 18
        Tempo       1.3 Membuat       aras dan arah       menggunakan perkusi badan
          -  Cepat   pergerakan mengikut   berdasarkan:       atau mulut
38  Okt.
          -  lambat  muzik.         - dinakik kuat / lembut
   2013                        - pic tinggi / rendah
                             - tempo cepat / lambat
                             - bunyi panjang /
                             pendek

        FOKUS       PENGALAMAN       1.1.3 Mendemonstrasi   B6D3E1
                 MUZIKAL            warna ton bunyi.  Mencipta melodi So dan Mi.
        Warna Ton     1.1 Menyanyi          - alam semula
   21 – 25  Irama       pelbagai repertoir       jadi        B6D3E3
                 secara solo          - haiwan      Mencipta dan memainkan
39  Okt.            atau berkumpulan.       -aktiviti harian  corak irama
                                - kenderaan
   2013            Penghasilan Muzik
                 2.1 Menghasilkan idea 2.1.1 Menghasilkan
                 muzikal kreatif.   pelbagai bunyi
                            menggunakan bahan
                            improvisasi.

   28 Okt.  MULANYA DI SINI  PENGHASILAN       2.1.2 Mencipta corak   B6D3E1
                 MUZIKAL         irama mudah.       Mencipta melodi So dan Mi.
    –1   FOKUS       2.1 Menghasilkan
40                idea muzikal kreatif.   - mengajuk corak    B6D3E3
   Nov.   Kreativiti                irama           Mencipta dan memainkan
                              - mencipta ”jawapan”  corak irama
   2013                        kepada ”soalan” irama
                             yang diberikan
MULANYA DI SINI   PENGHASILAN       2.1.3 Mencipta melodi   B6D3E1
                   MUZIKAL         mudah menggunakan     Mencipta melodi So dan Mi.
         FOKUS        2.1 Menghasilkan    vokal.
                   idea muzikal kreatif.               B6D3E2
         Kreativiti                  - mengajuk melodi    Menghasilkan pelbagai bunyi
   4 – 8 Nov.
41   2013
                                - mengimprovisasi    menggunakan perkusi badan
                               ”jawapan” kepada     atau mulut
                               ”soalan” melodi yang
                               diberikan         B6D3E3
                                            Mencipta dan memainkan
                                            corak irama


         MULANYA DI SINI   APRESIASI MUZIK     3.1.1 Mengenal pasti   B6D4E1
                   3.1 Menghayati muzik  muzik vokal dan m uzik  Menunjukkan penghayatan
         FOKUS        daripada pelbagai    instrumental serta    10 hingga 12 nilai
                   repertoir.       warna ton daripada    daripada nilai-nilai berikut:
         Menghayati elemen              muzik yang didengar.   jujur, rajin, bersyukur,
   11 – 15
42  Nov. 2013  muzik                    - muzik vokal (solo dan  kerjasama, kasih sayang,
                               kumpulan)         bertolak ansur, hormat
                               - muzik instrumental   menghormati,
                               (solo dan kumpulan)    menyanjung budaya,
                               - warna ton (suara dan  menghargai alam sekitar,
                               alat muzik)        tolong menolong, kebersihan
                                            dan berdisiplin

More Related Content

More from Nor Azlina

Rph sejarah thn 4 m1
Rph sejarah thn 4 m1Rph sejarah thn 4 m1
Rph sejarah thn 4 m1
Nor Azlina
 
Teks pengacaraan majlis khatam alquran
Teks pengacaraan majlis khatam alquranTeks pengacaraan majlis khatam alquran
Teks pengacaraan majlis khatam alquran
Nor Azlina
 
Skrip pengacara majlis jamuan hari raya 20188
Skrip pengacara majlis jamuan hari raya 20188Skrip pengacara majlis jamuan hari raya 20188
Skrip pengacara majlis jamuan hari raya 20188
Nor Azlina
 
Kertas kerja program mentor mentee
Kertas kerja program mentor menteeKertas kerja program mentor mentee
Kertas kerja program mentor mentee
Nor Azlina
 
Kertas kerja hari guru skbt 2018
Kertas kerja hari guru skbt 2018Kertas kerja hari guru skbt 2018
Kertas kerja hari guru skbt 2018
Nor Azlina
 
Teks pengacara majlis hari guru 2018
Teks pengacara majlis hari guru 2018Teks pengacara majlis hari guru 2018
Teks pengacara majlis hari guru 2018
Nor Azlina
 
Rpt bm kssr tahun 4 sk share from FB KGM Edisi Pahang
Rpt bm kssr tahun 4 sk share from FB KGM Edisi PahangRpt bm kssr tahun 4 sk share from FB KGM Edisi Pahang
Rpt bm kssr tahun 4 sk share from FB KGM Edisi Pahang
Nor Azlina
 
Rpt muzik tahun 4 terkini share from FB KGM Edisi Pahang
Rpt muzik tahun 4 terkini share from FB KGM Edisi PahangRpt muzik tahun 4 terkini share from FB KGM Edisi Pahang
Rpt muzik tahun 4 terkini share from FB KGM Edisi Pahang
Nor Azlina
 
Evidens kssr dunia muzik tahun 2 (band 1)
Evidens kssr dunia muzik tahun 2 (band 1)Evidens kssr dunia muzik tahun 2 (band 1)
Evidens kssr dunia muzik tahun 2 (band 1)
Nor Azlina
 
Senarai semak elemen pentaksiran dunia muzik tahun 2
Senarai semak elemen pentaksiran dunia muzik tahun 2Senarai semak elemen pentaksiran dunia muzik tahun 2
Senarai semak elemen pentaksiran dunia muzik tahun 2
Nor Azlina
 
Borang pentaksiran Dunia Muzik Thn 2
Borang pentaksiran Dunia Muzik Thn 2Borang pentaksiran Dunia Muzik Thn 2
Borang pentaksiran Dunia Muzik Thn 2
Nor Azlina
 
Panduan guru elemen pentaksiran dlm buku modul
Panduan guru elemen pentaksiran dlm buku modulPanduan guru elemen pentaksiran dlm buku modul
Panduan guru elemen pentaksiran dlm buku modul
Nor Azlina
 
RPT KSSR Dunia Muzik Thn 2 (2012)
RPT KSSR Dunia Muzik Thn 2 (2012)RPT KSSR Dunia Muzik Thn 2 (2012)
RPT KSSR Dunia Muzik Thn 2 (2012)
Nor Azlina
 
Instrumen pentaksiran standard prestadi bm
Instrumen pentaksiran standard prestadi bmInstrumen pentaksiran standard prestadi bm
Instrumen pentaksiran standard prestadi bm
Nor Azlina
 
SKRIP BAWANG PUTIH BAWANG MERAH
SKRIP BAWANG PUTIH BAWANG MERAHSKRIP BAWANG PUTIH BAWANG MERAH
SKRIP BAWANG PUTIH BAWANG MERAH
Nor Azlina
 
DOKUMEN STANDARD DUNIA MUZIK KSSR THN 2
DOKUMEN STANDARD DUNIA MUZIK KSSR THN 2DOKUMEN STANDARD DUNIA MUZIK KSSR THN 2
DOKUMEN STANDARD DUNIA MUZIK KSSR THN 2
Nor Azlina
 
Rpt kssr bm sk
Rpt kssr bm  skRpt kssr bm  sk
Rpt kssr bm sk
Nor Azlina
 
Linus konsep literasi
Linus  konsep literasiLinus  konsep literasi
Linus konsep literasi
Nor Azlina
 
Kurikulum standard sekolah rendah tahun1 2011mz
Kurikulum standard sekolah rendah tahun1 2011mzKurikulum standard sekolah rendah tahun1 2011mz
Kurikulum standard sekolah rendah tahun1 2011mz
Nor Azlina
 
Kssr BM thn 1
Kssr BM thn 1Kssr BM thn 1
Kssr BM thn 1
Nor Azlina
 

More from Nor Azlina (20)

Rph sejarah thn 4 m1
Rph sejarah thn 4 m1Rph sejarah thn 4 m1
Rph sejarah thn 4 m1
 
Teks pengacaraan majlis khatam alquran
Teks pengacaraan majlis khatam alquranTeks pengacaraan majlis khatam alquran
Teks pengacaraan majlis khatam alquran
 
Skrip pengacara majlis jamuan hari raya 20188
Skrip pengacara majlis jamuan hari raya 20188Skrip pengacara majlis jamuan hari raya 20188
Skrip pengacara majlis jamuan hari raya 20188
 
Kertas kerja program mentor mentee
Kertas kerja program mentor menteeKertas kerja program mentor mentee
Kertas kerja program mentor mentee
 
Kertas kerja hari guru skbt 2018
Kertas kerja hari guru skbt 2018Kertas kerja hari guru skbt 2018
Kertas kerja hari guru skbt 2018
 
Teks pengacara majlis hari guru 2018
Teks pengacara majlis hari guru 2018Teks pengacara majlis hari guru 2018
Teks pengacara majlis hari guru 2018
 
Rpt bm kssr tahun 4 sk share from FB KGM Edisi Pahang
Rpt bm kssr tahun 4 sk share from FB KGM Edisi PahangRpt bm kssr tahun 4 sk share from FB KGM Edisi Pahang
Rpt bm kssr tahun 4 sk share from FB KGM Edisi Pahang
 
Rpt muzik tahun 4 terkini share from FB KGM Edisi Pahang
Rpt muzik tahun 4 terkini share from FB KGM Edisi PahangRpt muzik tahun 4 terkini share from FB KGM Edisi Pahang
Rpt muzik tahun 4 terkini share from FB KGM Edisi Pahang
 
Evidens kssr dunia muzik tahun 2 (band 1)
Evidens kssr dunia muzik tahun 2 (band 1)Evidens kssr dunia muzik tahun 2 (band 1)
Evidens kssr dunia muzik tahun 2 (band 1)
 
Senarai semak elemen pentaksiran dunia muzik tahun 2
Senarai semak elemen pentaksiran dunia muzik tahun 2Senarai semak elemen pentaksiran dunia muzik tahun 2
Senarai semak elemen pentaksiran dunia muzik tahun 2
 
Borang pentaksiran Dunia Muzik Thn 2
Borang pentaksiran Dunia Muzik Thn 2Borang pentaksiran Dunia Muzik Thn 2
Borang pentaksiran Dunia Muzik Thn 2
 
Panduan guru elemen pentaksiran dlm buku modul
Panduan guru elemen pentaksiran dlm buku modulPanduan guru elemen pentaksiran dlm buku modul
Panduan guru elemen pentaksiran dlm buku modul
 
RPT KSSR Dunia Muzik Thn 2 (2012)
RPT KSSR Dunia Muzik Thn 2 (2012)RPT KSSR Dunia Muzik Thn 2 (2012)
RPT KSSR Dunia Muzik Thn 2 (2012)
 
Instrumen pentaksiran standard prestadi bm
Instrumen pentaksiran standard prestadi bmInstrumen pentaksiran standard prestadi bm
Instrumen pentaksiran standard prestadi bm
 
SKRIP BAWANG PUTIH BAWANG MERAH
SKRIP BAWANG PUTIH BAWANG MERAHSKRIP BAWANG PUTIH BAWANG MERAH
SKRIP BAWANG PUTIH BAWANG MERAH
 
DOKUMEN STANDARD DUNIA MUZIK KSSR THN 2
DOKUMEN STANDARD DUNIA MUZIK KSSR THN 2DOKUMEN STANDARD DUNIA MUZIK KSSR THN 2
DOKUMEN STANDARD DUNIA MUZIK KSSR THN 2
 
Rpt kssr bm sk
Rpt kssr bm  skRpt kssr bm  sk
Rpt kssr bm sk
 
Linus konsep literasi
Linus  konsep literasiLinus  konsep literasi
Linus konsep literasi
 
Kurikulum standard sekolah rendah tahun1 2011mz
Kurikulum standard sekolah rendah tahun1 2011mzKurikulum standard sekolah rendah tahun1 2011mz
Kurikulum standard sekolah rendah tahun1 2011mz
 
Kssr BM thn 1
Kssr BM thn 1Kssr BM thn 1
Kssr BM thn 1
 

Rpt muzik thn 3 shared by mary

 • 1. TOPIK/BIDANG STANDARD STANDARD STANDARD MINGGU TARIKH PEMBELAJARAN KANDUNGAN PEMBELAJARAN PRESTASI 02 – 04 FOKUS PENGALAMAN 1.1.6 Menyanyi B1D1E1 MUZIKAL dengan sebutan huruf 1, 2 Jan Irama 1.1 Menyanyi vocal Mengenal pasti tempo cepat pelbagai repertoir a,e,i,o,u dan lambat 2013 secara solo atau berkumpulan. FOKUS PENGALAMAN 1.1.6 Menyanyi B1D1E3 MUZIKAL dengan sebutan huruf Mengenal pasti detik Irama 1.1 Menyanyi vocal 14 – 18 pelbagai repertoir a,e,i,o,u secara solo 3, 4, 5 Jan atau berkumpulan. 1.2.1 Memainkan 2013 1.2 Memainkan perkusi mengikut corak perkusi secara solo irama melodi. atau berkumpulan - postur daripada pelbagai - cara memainkan repertoire. FOKUS PENGALAMAN 1.1.3 Menyanyi solfa do, B1D1E4 MUZIKAL re, mi. Mengenal pasti dinamik kuat Solfa do, re, mi 1.1 Menyanyi pelbagai - menyanyi solfa dalam dan lembut 4–8 repertoir secara solo pelbagai corak irama B3D1E2 6, 7, 8, atau berkumpulan. Mengenal pasti tekstur nipis Feb dan tebal 9 B2D1E1 2013 Mengenal pasti dinamik kuat dan lembut B4D1E3 Mengenal pasti dinamik kuat dan lembut
 • 2. 4–8 FOKUS PENGALAMAN 1.5.1 Mengaplikasi B2D1E1 10, 11, MUZIKAL dinamik dalam Mengenal pasti dinamik kuat Mac 12, 13 Dinamik 1.1 Menyanyi pelbagai nyanyian. dan lembut 2013 - Lembut (p) repertoir secara solo -lembut (p) - Kuat ( f) atau berkumpulan. -kuat ( f) FOKUS PENGALAMAN 1.3.1 Membuat B2D1E3 MUZIKAL pergerakan mengikut Mengenal pasti warna ton 8 – 12 Tempo 1.3 Membuat aras dan arah suara dan perkusi 14, 15, - Cepat pergerakan mengikut berdasarkan: April muzik. - dinakik kuat / lembut B2D1E6 16, 17 - lambat - pic tinggi / rendah Membezakan ton suara 2013 - tempo cepat / lambat - bunyi panjang / pendek FOKUS PENGALAMAN 1.1.2 Menyanyi dengan B3D2E4 MUZIKAL postur dan pernafasan Menyebut lirik dengan jelas Postur 1.1 Menyanyi yang betul. 6 – 10 Sebutan huruf vokal pelbagai repertoir - posture duduk a, e, i, o, u secara solo - posture berdiri 18, 19, Mei atau berkumpulan. - pengambilan nafas 20 - pengeluaran nafas 2013 1.1.6 Menyanyi dengan sebutan huruf vokal a,e,i,o,u yang betul. 10 - 14 FOKUS PENGALAMAN B3D2E2 1.1.1 Mendemonstrasi 21, 22, MUZIKAL warna ton bunyi. Bermain alat perkusi dengan Jun 23 Warna Ton 1.1 Menyanyi - alam semula dinamik 2013 pelbagai repertoir jadi secara solo - haiwan B4D2E5
 • 3. atau berkumpulan. -aktiviti harian Bernafas dengan betul pada - kenderaan frasa lagu yang ditetapkan 1-5 FOKUS PENGALAMAN 2..1.1 Menghasilkan B3D2E4 24, 25, MUZIKAL pelbagai bunyi Menyebut lirik dengan jelas Julai Irama 1.1 Menyanyi menggunakan bahan 26 pelbagai repertoir improvisasi. B4D2E4 2013 secara solo Menyebut lirik dengan jelas atau berkumpulan. FOKUS PENGALAMAN 1.1.2 Mendemonstrasi B4D1E2 MUZIKAL warna ton bunyi. Mengenal pasti tekstur nipis Warna Ton 1.1 Menyanyi - alam semula dan tebal 22 – 26 Irama pelbagai repertoir jadi 27, 28, secara solo - haiwan B5D1E2 29 ,30, Julai atau berkumpulan. -aktiviti harian Mengenal pasti tekstur nipis 31, 32 - kenderaan dan tebal 2013 Penghasilan Muzik 2.1 Menghasilkan idea 2.1.1 Menghasilkan B3D1E2 muzikal kreatif. pelbagai bunyi Mengenal pasti tekstur nipis menggunakan bahan dan tebal improvisasi. FOKUS PENGALAMAN 1.1.6 Menyanyi B4D2E1 9 – 13 MUZIKAL dengan sebutan huruf Bermain perkusi mengikut Irama 1.1 Menyanyi vocal detik 33, 34 Sept pelbagai repertoir a,e,i,o,u 2013 secara solo atau B4D2E2 berkumpulan. Bermain alat perkusi dengan dinamik 23 – 27 FOKUS PENGALAMAN B4D2E4 1.1.6 Menyanyi MUZIKAL dengan sebutan huruf Menyebut lirik dengan jelas 35 Sept. Irama 1.1 Menyanyi vocal 2013 pelbagai repertoir a,e,i,o,u B5D2E4 secara solo
 • 4. atau berkumpulan. Menyebut lirik dengan jelas 1.2.1 Memainkan 1.2 Memainkan perkusi mengikut corak perkusi secara solo irama melodi. atau berkumpulan - postur daripada pelbagai - cara memainkan repertoire. FOKUS PENGALAMAN 1.1.3 Menyanyi solfa do, B4D2E6 MUZIKAL re, mi. Menyanyi bunyi pic tinggi, Solfa do, re, mi 1.1 Menyanyi pelbagai - menyanyi solfa dalam rendah dan pic tengah repertoir secara solo pelbagai corak irama atau berkumpulan. B4D3E1 Menunjukkan penghayatan 6 30 Sept. hingga 7 nilai – 4 Okt. daripada nilai-nilai berikut: 36 jujur, rajin, bersyukur, 2013 kerjasama, kasih sayang, bertolak ansur, hormat menghormati, menyanjung budaya, menghargai alam sekitar, tolong menolong, kebersihan dan berdisiplin B5D2E6 FOKUS PENGALAMAN 1.5.1 Mengaplikasi MUZIKAL dinamik dalam Menyanyi bunyi pic tinggi, 7 – 11 Dinamik 1.1 Menyanyi pelbagai nyanyian. rendah dan pic tengah - Lembut (p) repertoir secara solo -lembut (p) 37 Okt. - Kuat ( f) atau berkumpulan. -kuat ( f) B4D3E1 Menunjukkan penghayatan 6 2013 hingga 7 nilai daripada nilai-nilai berikut: jujur, rajin, bersyukur, kerjasama, kasih sayang,
 • 5. bertolak ansur, hormat menghormati, FOKUS PENGALAMAN 1.3.1 Membuat B6D3E2 MUZIKAL pergerakan mengikut Menghasilkan pelbagai bunyi 14 – 18 Tempo 1.3 Membuat aras dan arah menggunakan perkusi badan - Cepat pergerakan mengikut berdasarkan: atau mulut 38 Okt. - lambat muzik. - dinakik kuat / lembut 2013 - pic tinggi / rendah - tempo cepat / lambat - bunyi panjang / pendek FOKUS PENGALAMAN 1.1.3 Mendemonstrasi B6D3E1 MUZIKAL warna ton bunyi. Mencipta melodi So dan Mi. Warna Ton 1.1 Menyanyi - alam semula 21 – 25 Irama pelbagai repertoir jadi B6D3E3 secara solo - haiwan Mencipta dan memainkan 39 Okt. atau berkumpulan. -aktiviti harian corak irama - kenderaan 2013 Penghasilan Muzik 2.1 Menghasilkan idea 2.1.1 Menghasilkan muzikal kreatif. pelbagai bunyi menggunakan bahan improvisasi. 28 Okt. MULANYA DI SINI PENGHASILAN 2.1.2 Mencipta corak B6D3E1 MUZIKAL irama mudah. Mencipta melodi So dan Mi. –1 FOKUS 2.1 Menghasilkan 40 idea muzikal kreatif. - mengajuk corak B6D3E3 Nov. Kreativiti irama Mencipta dan memainkan - mencipta ”jawapan” corak irama 2013 kepada ”soalan” irama yang diberikan
 • 6. MULANYA DI SINI PENGHASILAN 2.1.3 Mencipta melodi B6D3E1 MUZIKAL mudah menggunakan Mencipta melodi So dan Mi. FOKUS 2.1 Menghasilkan vokal. idea muzikal kreatif. B6D3E2 Kreativiti - mengajuk melodi Menghasilkan pelbagai bunyi 4 – 8 Nov. 41 2013 - mengimprovisasi menggunakan perkusi badan ”jawapan” kepada atau mulut ”soalan” melodi yang diberikan B6D3E3 Mencipta dan memainkan corak irama MULANYA DI SINI APRESIASI MUZIK 3.1.1 Mengenal pasti B6D4E1 3.1 Menghayati muzik muzik vokal dan m uzik Menunjukkan penghayatan FOKUS daripada pelbagai instrumental serta 10 hingga 12 nilai repertoir. warna ton daripada daripada nilai-nilai berikut: Menghayati elemen muzik yang didengar. jujur, rajin, bersyukur, 11 – 15 42 Nov. 2013 muzik - muzik vokal (solo dan kerjasama, kasih sayang, kumpulan) bertolak ansur, hormat - muzik instrumental menghormati, (solo dan kumpulan) menyanjung budaya, - warna ton (suara dan menghargai alam sekitar, alat muzik) tolong menolong, kebersihan dan berdisiplin