SlideShare a Scribd company logo
DRAF

     KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA
KURIKULUM STANDARD SEKOLAH RENDAH
   DUNIA MUZIK
      TAHUN DUA           2011
DOKUMEN STANDARD DUNIA MUZIK KSSR THN 2
DOKUMEN STANDARD

KURIKULUM STANDARD SEKOLAH RENDAH
              (KSSR)

           MODUL TERAS TEMA


         DUNIA MUZIK
            TAHUN DUA         BAHAGIAN PEMBANGUNAN KURIKULUM
Cetakan Pertama 2011
© Kementerian Pelajaran Malaysia

Hak Cipta Terpelihara. Tidak dibenarkan mengeluar ulang mana-mana bahagian artikel, ilustrasi dan isi kandungan buku ini dalam
apa juga bentuk dan dengan cara apa jua sama ada secara elektronik, fotokopi, mekanik, rakaman atau cara lain sebelum
mendapat kebenaran bertulis daripada Pengarah, Bahagian Pembangunan Kurikulum, Kementerian Pelajaran Malaysia, Aras 4-8,
Blok E9, Parcel E, Kompleks Pentadbiran Kerajaan Persekutuan, 62604 Putrajaya.
KANDUNGAN

RUKUNEGARA                 v
FALSAFAH PENDIDIKAN            vi
PENDAHULUAN               vii
MATLAMAT                 vii
OBJEKTIF DUNIA MUZIK           viii
FOKUS MATA PELAJARAN           viii
ORGANISASI KANDUNGAN           ix


KURIKULUM DUNIA MUZIK TAHUN 1
  Objektif Dunia Muzik Tahun 2      3
  Modul 1 : Pengalaman Muzikal      4
  Modul 2 : Penghasilan Muzik       8
  Modul 3 : Apresiasi Muzik       10
  Glosari                13                     iii
DOKUMEN STANDARD DUNIA MUZIK KSSR THN 2
RUKUN NEGARA
BAHAWASANYA negara kita Malaysia mendukung cita-
  cita untuk mencapai perpaduan yang lebih erat
  dalam kalangan seluruh masyarakatnya; memelihara
  satu cara hidup demokratik; mencipta masyarakat
  yang adil bagi kemakmuran negara yang akan
  dapat dinikmati bersama secara adil dan saksama;
  menjamin satu cara yang liberal terhadap tradisi-
  tradisi kebudayaannya yang kaya dan berbagai-
  bagai corak; membina satu masyarakat progresif
  yang akan menggunakan sains dan teknologi
  moden;
MAKA KAMI, rakyat Malaysia, berikrar akan
menumpukan seluruh tenaga dan usaha kami untuk
mencapai cita-cita tersebut berdasarkan atas prinsip-
prinsip yang berikut:
  KEPERCAYAAN KEPADA TUHAN
  KESETIAAN KEPADA RAJA DAN NEGARA
  KELUHURAN PERLEMBAGAAN
  KEDAULATAN UNDANG-UNDANG
  KESOPANAN DAN KESUSILAAN
                            v
Pendidikan di Malaysia adalah suatu
     usaha berterusan ke arah lebih
    memperkembangkan potensi individu
   secara menyeluruh dan bersepadu untuk
    melahirkan insan yang seimbang dan
   harmonis dari segi intelek, rohani, emosi
   dan jasmani berdasarkan kepercayaan
   dan kepatuhan kepada Tuhan. Usaha ini
    adalah bertujuan untuk melahirkan
    warganegara Malaysia yang berilmu
   pengetahuan, berketerampilan, berakhlak
      mulia, bertanggungjawab dan
   berkeupayaan mencapai kesejahteraan
     diri serta memberikan sumbangan
   terhadap keharmonian dan kemakmuran
    keluarga, masyarakat dan negara.
vi
PENDAHULUAN                         MATLAMAT
Kurikulum Dunia Muzik merupakan program pembelajaran     Kurikulum Dunia Muzik bermatlamat untuk membina potensi
untuk tiga tahun persekolahan iaitu dari tahun satu hingga  diri murid ke arah melahirkan insan kreatif yang menghayati
tahun tiga sekolah rendah (Tahap I). Kurikulum ini digubal  dan menikmati muzik secara intelektual menerusi aktiviti
dengan memberi tumpuan kepada perkembangan kognitif     muzikal.
dan kemahiran murid dalam bidang muzik. Murid diberi
pelbagai peluang untuk meluahkan idea muzikal kreatif di
samping meningkatkan apresiasi terhadap estetika muzik.
Bagi mencapai tujuan tersebut, kurikulum ini dibina dengan
memberi tumpuan kepada tiga modul      utama iaitu
Pengalaman Muzikal, Penghasilan Muzik dan Apresiasi
Muzik.
Dunia Muzik diajar dengan pendekatan bertema yang
menitik beratkan elemen-elemen kreativiti. Tema-tema
tersebut ialah Aku dan Muzik, Mulanya Di Sini dan Alunan
Muzik Ku. Tema-tema ini dirancang sebagai platform awal
kepada murid untuk mengenali dan menguasai kemahiran
muzikal disamping pendedahan literasi muzikal melalui
simbol dan ikon. Pada tahun 3, murid akan diperkenalkan
dengan permainan alat muzik rekorder untuk memperkaya
kemahiran muzik mereka menerusi alat muzik berpic.


                                                            vii
OBJEKTIF DUNIA MUZIK                     FOKUS MATA PELAJARAN

Kurikulum Dunia Muzik bertujuan untuk membolehkan murid   Kurikulum Dunia Muzik dibina berasaskan tiga modul
mencapai standard pembelajaran berikut;           kurikulum dengan peratus pengagihan kandungan seperti
                               berikut;
i.   mengaplikasi pengetahuan dan kefahaman muzik
    menerusi aktiviti nyanyian, gerakan dan permainan   Modul Pengalaman Muzikal (70%)
    alat muzik,
                               Murid memperoleh pengalaman muzikal menerusi aktiviti
ii.  menghasilkan idea muzikal kreatif menerusi aktiviti  nyanyian, gerakan dan permainan alat muzik.
    nyanyian, gerakan dan bermain alat muzik,
                               Modul Penghasilan Muzik (20%)
iii.  menghargai   pelbagai  jenis  muzik   dengan
    menyatakan secara lisan dari aspek muzikal karya   Murid menzahirkan idea kreatif melalui aktiviti muzikal yang
    muzik yang didengar; dan               dialami semasa pengajaran dan pembelajaran.


iv.  mengamalkan nilai murni menerusi aktiviti muzikal.
                               Modul Apresiasi Muzik (10%)


                               Murid menghayati dan menghargai pelbagai jenis muzik
                               menerusi pendedahan muzik daripada pelbagai budaya.


viii
ORGANISASI KANDUNGAN

Dokumen ini disusun berasaskan tiga modul kurikulum
berikut:

i.   Pengalaman Muzikal
ii.  Penghasilan Muzik
iii.  Apresiasi Muzik


Susunan modul kurikulum ini tidak mengikut hierarki tetap.
Susunan ini bertujuan memudahkan kandungan kurikulum
diorganisasikan. Setiap modul kurikulum dinyatakan dalam
dua lajur utama iaitu Standard Kandungan dan Standard
Pembelajaran. Lajur Standard Kandungan mengandungi
ilmu pengetahuan yang perlu dipelajari oleh murid. Lajur
Standard Pembelajaran menunjukkan kemahiran yang perlu
dikuasai murid bagi satu tahun persekolahan.
                               ix
DOKUMEN STANDARD DUNIA MUZIK KSSR THN 2
KURIKULUM DUNIA MUZIK
    TAHUN 2
DOKUMEN STANDARD DUNIA MUZIK KSSR THN 2
OBJEKTIF DUNIA MUZIK TAHUN 2


Kurikulum Dunia Muzik Tahun 2 bertujuan untuk membolehkan murid mencapai standard pembelajaran berikut;


i.   menyanyi lagu dengan ton suara dan dinamik yang sesuai serta sebutan dan pernafasan yang betul mengikut tempo,


ii.  memainkan perkusi dengan dinamik yang sesuai mengikut tempo.

iii.  memberi respon terhadap muzik yang didengar menerusi pergerakan berdasarkan dinamik, pic, tempo, bunyi panjang dan
    pendek, mud serta lirik,


iv.  menghasilkan pelbagai bunyi, corak irama dan melodi menerusi aktiviti muzikal,


v.   mengenal pasti muzik vokal dan instrumental serta warna ton daripada muzik yang didengar; dan


vi.  mengenal pasti mud, tempo, tekstur dan dinamik daripada muzik yang didengar.
                                                              3
KURIKULUM DUNIA MUZIK TAHUN 2


MODUL 1 : PENGALAMAN MUZIKAL


Murid menyanyi lagu dengan ton suara dan dinamik yang sesuai serta sebutan dan pernafasan yang betul mengikut tempo.
Murid memainkan perkusi dengan dinamik yang sesuai mengikut tempo.
Murid memberi respon terhadap muzik yang didengar menerusi pergerakan berdasarkan dinamik, pic, tempo, bunyi panjang dan
pendek, mud serta lirik.     STANDARD KANDUNGAN                       STANDARD PEMBELAJARAN1.1 Menyanyi pelbagai repertoir secara solo   1.1.1  Mendemonstrasi warna ton suara manusia dengan betul.
   atau berkumpulan.                 - suara lembut
                            - suara serak
                            - suara nyaring
                            - suara halus
                            - suara garau
                            - suara nasal
                            - suara lelaki dan perempuan
   4
STANDARD KANDUNGAN                STANDARD PEMBELAJARAN           1.1.2  Menyanyi dengan pernafasan yang betul.
               - pengambilan nafas
               - pengeluaran nafas
           1.1.3  Mengajuk pic dengan tepat.
               - pic tinggi
               - pic rendah
               - pic pertengahan
           1.1.4  Menyanyi mengikut tempo.
               - cepat
               - lambat
                                     5
STANDARD KANDUNGAN                       STANDARD PEMBELAJARAN                        1.1.5  Menyanyi dengan dinamik.
                            - lembut ( p )

                            - kuat ( f )
                        1.1.6  Menyanyi dengan sebutan huruf vokal a,e,i,o,u yang betul.
1.2 Memainkan perkusi secara solo atau     1.2.1  Memainkan perkusi mengikut detik.
  berkumpulan daripada pelbagai repertoir.      - postur
                            - cara memainkan
                        1.2.2  Memainkan perkusi mengikut tempo.
                            -  cepat
                            -  lambat
   6
STANDARD KANDUNGAN                       STANDARD PEMBELAJARAN                     1.2.3  Memainkan perkusi dengan dinamik.
                         - lembut ( p )

                         - kuat ( f )
1.3 Membuat pergerakan mengikut muzik.  1.3.1  Membuat pergerakan mengikut ruang diri dan am berdasarkan:
                         - dinamik kuat/lembut
                         - pic tinggi/rendah
                         - tempo cepat/lambat
                         - bunyi panjang/pendek
                     1.3.2  Membuat pergerakan berdasarkan lirik dan mud muzik.
                         - lagu aksi (action song)
                         - permainan nyanyian (singing games)
                                                       7
MODUL 2 : PENGHASILAN MUZIK


Murid menghasilkan pelbagai bunyi, corak irama dan melodi menerusi aktiviti muzikal.
      STANDARD KANDUNGAN                        STANDARD PEMBELAJARAN2.1  Menghasilkan idea muzikal kreatif.    2.1.1 Menghasilkan pelbagai bunyi menggunakan perkusi badan dan perkusi mulut.


                           Aktiviti perkusi badan:
                           -  bertepuk tangan
                           -  menepuk peha
                           -  memetik jari


                           Aktiviti perkusi mulut:
                           - klik lidah
    8
STANDARD KANDUNGAN               STANDARD PEMBELAJARAN           2.1.2 Mencipta corak irama mudah.
              - mengajuk corak irama
              -
           2.1.3 Mencipta melodi mudah menggunakan vokal.
              - mengajuk melodi
              - mengimprovisasi
                                    9
MODUL 3 : APRESIASI MUZIK


Murid mengenal pasti muzik vokal dan instrumental serta warna ton daripada muzik yang didengar.
Murid mengenal pasti serta mud, tempo, tekstur dan dinamik daripada muzik yang didengar.        STANDARD KANDUNGAN                    STANDARD PEMBELAJARAN3.1  Menghayati muzik daripada pelbagai   3.1.1  Mengenal pasti muzik vokal dan muzik instrumental serta warna ton
   repertoir.                   daripada muzik yang didengar.
   -    Muzik Popular             - muzik vokal (solo dan kumpulan)
   -    Muzik Tradisional Malaysia       - muzik instrumental (solo dan kumpulan)
   -    Muzik Klasik Barat           - warna ton (suara dan alat muzik)
   -    Muzik Asia


                       3.1.2 Mengenal pasti mud, tempo, tekstur dan dinamik daripada muzik yang
                           didengar.
                           - mud (riang, sedih, cemas, tenang dan takut)
                           - tempo (cepat-lambat)
                           - tekstur (solo - nipis dan kumpulan - tebal)
                           - dinamik (kuat-lembut)


     10
GLOSARI
DOKUMEN STANDARD DUNIA MUZIK KSSR THN 2
GLOSARI KURIKULUM DUNIA MUZIK SEKOLAH RENDAH TAHUN 1    PERKATAAN                        PENERANGANBeat              Unit asas masa yang dipanggil detik atau pulse.


Dinamik (Dynamic)       Perubahan bunyi sama ada kuat atau lembut dalam persembahan muzik. Antara istilah
                yang digunakan ialah :


                     Istilah            Simbol          Makna
                   Piano                p         Bunyi lembut
                   Forte                f         Bunyi kuat

                   Mezzo piano            mp         Sederhana lembut

                   Mezzo forte             mf         Sederhana kuat
                                                      13
PERKATAAN                       PENERANGANIrama ( Rhythm )        Pergerakan bunyi muzikal yang terhasil daripada gabungan bunyi panjang dan pendek.
                Contoh irama:
Lagu aksi ( Action song )   Lagu yang dipersembahkan dengan pergerakan.


Lagu pusingan ( Round song )  Lagu yang dinyanyikan secara lapisan. Lagu bermula dengan satu lapisan melodi diikuti
                oleh lapisan melodi yang sama dinyanyikan pada tempat permulaan yang ditetapkan
                dalam lagu tersebut.


Melodi ( Melody )       Melodi ialah susunan pic secara linear dan berkontur. Sesuatu melodi berubah jika
                terdapat perubahan pic dan irama yang berpandukan meter.
                Contoh Melodi:
  14
PERKATAAN                        PENERANGANMud (Mood)           Ekspresi yang menunjukkan perasaan. Contoh: mud riang atau mud sedih.


Muzik Asia (Asian Music)    Muzik yang berasal dari negara Asia seperti contoh di bawah:
                a. Ghazal dari Malaysia
                b. Gamelan Bali dari Indonesia.


Muzik instrumental       Muzik yang dihasilkan untuk satu atau lebih alat muzik tanpa vokal. Muzik instrumental
(Instrumental Music)      boleh dipersembahkan secara solo, duet, ensembel muzik, muzik kamar atau orkestra.


Muzik Klasik Barat       Muzik yang berasal dari negara Barat.
(Western Classical Music)    Contoh: Symphony No. 5 oleh Beethoven.


Muzik Popular (Popular Music)  Muzik semasa yang dikenali ramai.


Muzik Tradisional Malaysia   Muzik yang beridentitikan masyarakat Melayu di Malaysia.
(Malaysian Traditional Music)  Contoh: kompang, rebana ubi, wayang kulit, dan dikir barat.
                                                         15
PERKATAAN                       PENERANGANMuzik Vokal (Vocal Music)   Muzik yang mengandungi nyanyian.


Permainan Nyanyian (Singing
Games)


Pic (Pitch)          Bunyi tinggi, rendah dan sederhana.


Postur (Posture)       Kedudukan atau posisi tubuh badan yang betul semasa menyanyi atau bermain alat
               muzik.


Repertoir (Repertoire)    Koleksi lagu.


Ritardando          Beransur lambat


Teknik konvensional      Teknik yang standard untuk bermain sesuatu alat muzik.
 16
PERKATAAN                     PENERANGANTempo (Tempo)       Kelajuan sesuatu karya muzik.
             Contoh: Tempo cepat atau lambat.


Tekstur (Texture)     Lapisan suara atau bunyi alat muzik dalam sesuatu karya muzik.


Warna ton (Tone Colour)  Kualiti sesuatu bunyi.
             Contoh: Warna ton suara lelaki berbeza dengan warna ton suara perempuan.
                                                   17
DOKUMEN STANDARD DUNIA MUZIK KSSR THN 2
DOKUMEN STANDARD DUNIA MUZIK KSSR THN 2
Terbitan:
BAHAGIAN PEMBANGUNAN KURIKULUM
 KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA
       Aras 4-8, Blok E9
    Kompleks Kerajaan Parcel E
Pusat Pentadbiran Kerajaan Persekutuan
      62604 PUTRAJAYA
Tel: 03-8884 2000 Faks: 03-8888 9917
   http://www.moe.gov.my/bpk

More Related Content

What's hot

Dokumen standard dunia muzik tahun 3
Dokumen standard dunia muzik tahun 3Dokumen standard dunia muzik tahun 3
Dokumen standard dunia muzik tahun 3
awalludinmiskam
 
standard prestasi dunia muzik kssr tahun 1
standard prestasi dunia muzik kssr tahun 1standard prestasi dunia muzik kssr tahun 1
standard prestasi dunia muzik kssr tahun 1
norakmar74
 
Dokumen standard dunia muzik tahun 1
Dokumen standard dunia muzik tahun 1Dokumen standard dunia muzik tahun 1
Dokumen standard dunia muzik tahun 1
UstZulZul
 
Dsk dunia muzik tahun 1
Dsk dunia muzik tahun 1Dsk dunia muzik tahun 1
Dsk dunia muzik tahun 1
Chuiwen Ang
 
dunia muzik tahun 1
dunia muzik tahun 1 dunia muzik tahun 1
dunia muzik tahun 1
IPGM
 
Dsk pendidikan muzik tahun 4 utk ebook
Dsk pendidikan muzik tahun 4 utk ebookDsk pendidikan muzik tahun 4 utk ebook
Dsk pendidikan muzik tahun 4 utk ebook
Zaedi Ahmad
 
Dskp pendidikan kesenian kssr tahun 1
Dskp pendidikan kesenian kssr tahun 1Dskp pendidikan kesenian kssr tahun 1
Dskp pendidikan kesenian kssr tahun 1
Komathy Arumugam
 
Powerpoint dskp pendidikan muzik tahun 5
Powerpoint dskp pendidikan muzik tahun 5Powerpoint dskp pendidikan muzik tahun 5
Powerpoint dskp pendidikan muzik tahun 5
cikgujamil
 
Dskp pendidikan muzik tahun 6
Dskp pendidikan muzik tahun 6Dskp pendidikan muzik tahun 6
Dskp pendidikan muzik tahun 6
izzall
 
Dskp pendidikan muzik tahun 4
Dskp pendidikan muzik tahun 4Dskp pendidikan muzik tahun 4
Dskp pendidikan muzik tahun 4
Shahrul Aida Belzdabella
 
Dsk pendidikan muzik thn 4 pk
Dsk pendidikan muzik thn 4 pkDsk pendidikan muzik thn 4 pk
Dsk pendidikan muzik thn 4 pk
Azliza Mohamed
 
Sp muzik f123
Sp muzik f123Sp muzik f123
Sp muzik f123
asnur87
 
Hsp muzik kbsr1
Hsp muzik kbsr1Hsp muzik kbsr1
Hsp muzik kbsr1
Subhashini Jadagopan
 

What's hot (14)

Dokumen standard dunia muzik tahun 3
Dokumen standard dunia muzik tahun 3Dokumen standard dunia muzik tahun 3
Dokumen standard dunia muzik tahun 3
 
standard prestasi dunia muzik kssr tahun 1
standard prestasi dunia muzik kssr tahun 1standard prestasi dunia muzik kssr tahun 1
standard prestasi dunia muzik kssr tahun 1
 
Sp Kbsr Muzik 1
Sp Kbsr Muzik 1Sp Kbsr Muzik 1
Sp Kbsr Muzik 1
 
Dokumen standard dunia muzik tahun 1
Dokumen standard dunia muzik tahun 1Dokumen standard dunia muzik tahun 1
Dokumen standard dunia muzik tahun 1
 
Dsk dunia muzik tahun 1
Dsk dunia muzik tahun 1Dsk dunia muzik tahun 1
Dsk dunia muzik tahun 1
 
dunia muzik tahun 1
dunia muzik tahun 1 dunia muzik tahun 1
dunia muzik tahun 1
 
Dsk pendidikan muzik tahun 4 utk ebook
Dsk pendidikan muzik tahun 4 utk ebookDsk pendidikan muzik tahun 4 utk ebook
Dsk pendidikan muzik tahun 4 utk ebook
 
Dskp pendidikan kesenian kssr tahun 1
Dskp pendidikan kesenian kssr tahun 1Dskp pendidikan kesenian kssr tahun 1
Dskp pendidikan kesenian kssr tahun 1
 
Powerpoint dskp pendidikan muzik tahun 5
Powerpoint dskp pendidikan muzik tahun 5Powerpoint dskp pendidikan muzik tahun 5
Powerpoint dskp pendidikan muzik tahun 5
 
Dskp pendidikan muzik tahun 6
Dskp pendidikan muzik tahun 6Dskp pendidikan muzik tahun 6
Dskp pendidikan muzik tahun 6
 
Dskp pendidikan muzik tahun 4
Dskp pendidikan muzik tahun 4Dskp pendidikan muzik tahun 4
Dskp pendidikan muzik tahun 4
 
Dsk pendidikan muzik thn 4 pk
Dsk pendidikan muzik thn 4 pkDsk pendidikan muzik thn 4 pk
Dsk pendidikan muzik thn 4 pk
 
Sp muzik f123
Sp muzik f123Sp muzik f123
Sp muzik f123
 
Hsp muzik kbsr1
Hsp muzik kbsr1Hsp muzik kbsr1
Hsp muzik kbsr1
 

Viewers also liked

Dskp pendidikan muzik tahun 2
Dskp pendidikan muzik tahun 2Dskp pendidikan muzik tahun 2
Dskp pendidikan muzik tahun 2
cikgugdah
 
Rpt Dunia Muzik tahun 2 (2013) sk.bandar Putra
Rpt Dunia Muzik tahun 2 (2013) sk.bandar PutraRpt Dunia Muzik tahun 2 (2013) sk.bandar Putra
Rpt Dunia Muzik tahun 2 (2013) sk.bandar Putra
Zaliza Kahir
 
02 dsk dunia muzik tahun 1 bc
02 dsk dunia muzik tahun 1  bc02 dsk dunia muzik tahun 1  bc
02 dsk dunia muzik tahun 1 bc
eikhwa
 
Hsp muzik kbsr
Hsp muzik kbsrHsp muzik kbsr
Hsp muzik kbsr
Sreenivasa Rao
 
RPR KSSR Muzik thn 2
RPR KSSR Muzik thn 2RPR KSSR Muzik thn 2
RPR KSSR Muzik thn 2
Kim Min Nha
 
RPT KSSR Dunia Muzik Thn 2 (2012)
RPT KSSR Dunia Muzik Thn 2 (2012)RPT KSSR Dunia Muzik Thn 2 (2012)
RPT KSSR Dunia Muzik Thn 2 (2012)
Nor Azlina
 
Sk rpt dunia muzik tahun 2
Sk rpt dunia muzik tahun 2Sk rpt dunia muzik tahun 2
Sk rpt dunia muzik tahun 2
Mazuini Zulkifli
 
Dsk pendidikan muzik tahun 4
Dsk pendidikan muzik tahun 4Dsk pendidikan muzik tahun 4
Dsk pendidikan muzik tahun 4
izzall
 
DSKP PENDIDIKAN MUZIK TAHUN 6
DSKP PENDIDIKAN MUZIK TAHUN 6DSKP PENDIDIKAN MUZIK TAHUN 6
DSKP PENDIDIKAN MUZIK TAHUN 6
Safiah Sulaiman
 
RPT Dunia Muzik KSSR Tahun 2
RPT Dunia Muzik KSSR Tahun 2RPT Dunia Muzik KSSR Tahun 2
RPT Dunia Muzik KSSR Tahun 2
Norbaini Mamat
 
Dskp pendidikan muzik kssr tahun 5
Dskp pendidikan muzik kssr tahun 5Dskp pendidikan muzik kssr tahun 5
Dskp pendidikan muzik kssr tahun 5
amos2810
 
Lirik lagu kssr tahun3
Lirik lagu kssr tahun3Lirik lagu kssr tahun3
Lirik lagu kssr tahun3
Erwan Othman
 
Rpt pend kesenian muzik 2017
Rpt pend kesenian muzik 2017Rpt pend kesenian muzik 2017
Rpt pend kesenian muzik 2017
afizah yusof
 
Minit mesyuarat panitia muzik kali pertama
Minit mesyuarat panitia muzik kali pertamaMinit mesyuarat panitia muzik kali pertama
Minit mesyuarat panitia muzik kali pertama
Aidil Sahipaludin
 
Surat panggilan mesyuarat panitia 2013
Surat panggilan mesyuarat panitia 2013Surat panggilan mesyuarat panitia 2013
Surat panggilan mesyuarat panitia 2013
NORAINI YUSOF
 
Topik 5 pengetahuan asas dalam muzik
Topik 5 pengetahuan asas dalam muzikTopik 5 pengetahuan asas dalam muzik
Topik 5 pengetahuan asas dalam muzik
Wany Hardy
 
Elemen Merentas Kurikulum EMK
Elemen Merentas Kurikulum EMKElemen Merentas Kurikulum EMK
Elemen Merentas Kurikulum EMK
cwanrzzwt
 

Viewers also liked (20)

Dskp pendidikan muzik tahun 2
Dskp pendidikan muzik tahun 2Dskp pendidikan muzik tahun 2
Dskp pendidikan muzik tahun 2
 
Lirik lagu2 KSSR tahun 2
Lirik lagu2 KSSR tahun 2Lirik lagu2 KSSR tahun 2
Lirik lagu2 KSSR tahun 2
 
Rpt Dunia Muzik tahun 2 (2013) sk.bandar Putra
Rpt Dunia Muzik tahun 2 (2013) sk.bandar PutraRpt Dunia Muzik tahun 2 (2013) sk.bandar Putra
Rpt Dunia Muzik tahun 2 (2013) sk.bandar Putra
 
Lirik lagu2 KSSR tahun 3
Lirik lagu2 KSSR tahun 3Lirik lagu2 KSSR tahun 3
Lirik lagu2 KSSR tahun 3
 
02 dsk dunia muzik tahun 1 bc
02 dsk dunia muzik tahun 1  bc02 dsk dunia muzik tahun 1  bc
02 dsk dunia muzik tahun 1 bc
 
Hsp muzik kbsr
Hsp muzik kbsrHsp muzik kbsr
Hsp muzik kbsr
 
RPR KSSR Muzik thn 2
RPR KSSR Muzik thn 2RPR KSSR Muzik thn 2
RPR KSSR Muzik thn 2
 
RPT KSSR Dunia Muzik Thn 2 (2012)
RPT KSSR Dunia Muzik Thn 2 (2012)RPT KSSR Dunia Muzik Thn 2 (2012)
RPT KSSR Dunia Muzik Thn 2 (2012)
 
Sk rpt dunia muzik tahun 2
Sk rpt dunia muzik tahun 2Sk rpt dunia muzik tahun 2
Sk rpt dunia muzik tahun 2
 
Dsk pendidikan muzik tahun 4
Dsk pendidikan muzik tahun 4Dsk pendidikan muzik tahun 4
Dsk pendidikan muzik tahun 4
 
DSKP PENDIDIKAN MUZIK TAHUN 6
DSKP PENDIDIKAN MUZIK TAHUN 6DSKP PENDIDIKAN MUZIK TAHUN 6
DSKP PENDIDIKAN MUZIK TAHUN 6
 
RPT Dunia Muzik KSSR Tahun 2
RPT Dunia Muzik KSSR Tahun 2RPT Dunia Muzik KSSR Tahun 2
RPT Dunia Muzik KSSR Tahun 2
 
Dskp pendidikan muzik kssr tahun 5
Dskp pendidikan muzik kssr tahun 5Dskp pendidikan muzik kssr tahun 5
Dskp pendidikan muzik kssr tahun 5
 
Lirik lagu kssr tahun3
Lirik lagu kssr tahun3Lirik lagu kssr tahun3
Lirik lagu kssr tahun3
 
Rpt pend kesenian muzik 2017
Rpt pend kesenian muzik 2017Rpt pend kesenian muzik 2017
Rpt pend kesenian muzik 2017
 
Minit mesyuarat panitia muzik kali pertama
Minit mesyuarat panitia muzik kali pertamaMinit mesyuarat panitia muzik kali pertama
Minit mesyuarat panitia muzik kali pertama
 
Surat panggilan mesyuarat j qaf
Surat panggilan mesyuarat j qafSurat panggilan mesyuarat j qaf
Surat panggilan mesyuarat j qaf
 
Surat panggilan mesyuarat panitia 2013
Surat panggilan mesyuarat panitia 2013Surat panggilan mesyuarat panitia 2013
Surat panggilan mesyuarat panitia 2013
 
Topik 5 pengetahuan asas dalam muzik
Topik 5 pengetahuan asas dalam muzikTopik 5 pengetahuan asas dalam muzik
Topik 5 pengetahuan asas dalam muzik
 
Elemen Merentas Kurikulum EMK
Elemen Merentas Kurikulum EMKElemen Merentas Kurikulum EMK
Elemen Merentas Kurikulum EMK
 

Similar to DOKUMEN STANDARD DUNIA MUZIK KSSR THN 2

Dsk dunia muzik thn 1
Dsk dunia muzik thn 1Dsk dunia muzik thn 1
Dsk dunia muzik thn 1
Rosli Jamiran
 
Dsk pendidikan muzik thn 4
Dsk pendidikan muzik thn 4Dsk pendidikan muzik thn 4
Dsk pendidikan muzik thn 4
Lydia Edmund
 
Dokumen standard kualiti (dsk) dunia muzik thn 4
Dokumen standard kualiti (dsk) dunia muzik thn 4Dokumen standard kualiti (dsk) dunia muzik thn 4
Dokumen standard kualiti (dsk) dunia muzik thn 4
siaw ong
 
Dokumen standard dunia muzik tahun 3
Dokumen standard dunia muzik tahun 3Dokumen standard dunia muzik tahun 3
Dokumen standard dunia muzik tahun 3
awalludinmiskam
 
Dskp pend muzik tahun 6
Dskp pend muzik tahun 6Dskp pend muzik tahun 6
Dskp pend muzik tahun 6
geearashid
 
Dskp pend muzik tahun 6
Dskp pend muzik tahun 6Dskp pend muzik tahun 6
Dskp pend muzik tahun 6
vleadminaba2059
 
Dskp pendidikan muzik tahun 6
Dskp pendidikan muzik tahun 6Dskp pendidikan muzik tahun 6
Dskp pendidikan muzik tahun 6
ZURAZS
 
Dskp kssr pendidikan muzik tahun 6
Dskp kssr pendidikan muzik tahun 6Dskp kssr pendidikan muzik tahun 6
Dskp kssr pendidikan muzik tahun 6
slaire
 
Dskp pend muzik tahun 6
Dskp pend muzik tahun 6Dskp pend muzik tahun 6
Dskp pend muzik tahun 6
Solikin Ahmad
 
Dskp pendidikan muzik tahun 6
Dskp pendidikan muzik tahun 6Dskp pendidikan muzik tahun 6
Dskp pendidikan muzik tahun 6
Shahrul Aida Belzdabella
 
Topik5pengetahuanasasdalammuzik 110913001713-phpapp01
Topik5pengetahuanasasdalammuzik 110913001713-phpapp01Topik5pengetahuanasasdalammuzik 110913001713-phpapp01
Topik5pengetahuanasasdalammuzik 110913001713-phpapp01
Herney Aqilah Kay
 
Pppm pend muzik ld tahun 1 edited
Pppm pend muzik ld tahun 1 editedPppm pend muzik ld tahun 1 edited
Pppm pend muzik ld tahun 1 edited
Deevannesa Mia
 
Modul Pembelajaran SB kurikulum Merdekaa-1.docx
Modul Pembelajaran SB kurikulum Merdekaa-1.docxModul Pembelajaran SB kurikulum Merdekaa-1.docx
Modul Pembelajaran SB kurikulum Merdekaa-1.docx
yoannarahayu66
 
Pppmduniamuzik tahun3
Pppmduniamuzik tahun3Pppmduniamuzik tahun3
Pppmduniamuzik tahun3
Osni Osman
 
Pppmduniamuzik tahun3
Pppmduniamuzik tahun3Pppmduniamuzik tahun3
Pppmduniamuzik tahun3
Osni Osman
 
Pppmduniamuzik tahun2
Pppmduniamuzik tahun2Pppmduniamuzik tahun2
Pppmduniamuzik tahun2
Ja'far Ahman
 
KKTP Kelas 7 SMP Seni Musik Fase D
KKTP Kelas 7 SMP Seni Musik Fase DKKTP Kelas 7 SMP Seni Musik Fase D
KKTP Kelas 7 SMP Seni Musik Fase D
Modul Guruku
 
Kurikulum standard sekolah rendah (muzik)
Kurikulum standard sekolah rendah (muzik)Kurikulum standard sekolah rendah (muzik)
Kurikulum standard sekolah rendah (muzik)
norakmar74
 

Similar to DOKUMEN STANDARD DUNIA MUZIK KSSR THN 2 (20)

Dsk dunia muzik tahun 1
Dsk dunia muzik tahun 1Dsk dunia muzik tahun 1
Dsk dunia muzik tahun 1
 
Dsk dunia muzik thn 1
Dsk dunia muzik thn 1Dsk dunia muzik thn 1
Dsk dunia muzik thn 1
 
Dsk pendidikan muzik thn 4
Dsk pendidikan muzik thn 4Dsk pendidikan muzik thn 4
Dsk pendidikan muzik thn 4
 
Dokumen standard kualiti (dsk) dunia muzik thn 4
Dokumen standard kualiti (dsk) dunia muzik thn 4Dokumen standard kualiti (dsk) dunia muzik thn 4
Dokumen standard kualiti (dsk) dunia muzik thn 4
 
Dokumen standard dunia muzik tahun 3
Dokumen standard dunia muzik tahun 3Dokumen standard dunia muzik tahun 3
Dokumen standard dunia muzik tahun 3
 
Sp kbsr muzik
Sp kbsr muzikSp kbsr muzik
Sp kbsr muzik
 
Dskp pend muzik tahun 6
Dskp pend muzik tahun 6Dskp pend muzik tahun 6
Dskp pend muzik tahun 6
 
Dskp pend muzik tahun 6
Dskp pend muzik tahun 6Dskp pend muzik tahun 6
Dskp pend muzik tahun 6
 
Dskp pendidikan muzik tahun 6
Dskp pendidikan muzik tahun 6Dskp pendidikan muzik tahun 6
Dskp pendidikan muzik tahun 6
 
Dskp kssr pendidikan muzik tahun 6
Dskp kssr pendidikan muzik tahun 6Dskp kssr pendidikan muzik tahun 6
Dskp kssr pendidikan muzik tahun 6
 
Dskp pend muzik tahun 6
Dskp pend muzik tahun 6Dskp pend muzik tahun 6
Dskp pend muzik tahun 6
 
Dskp pendidikan muzik tahun 6
Dskp pendidikan muzik tahun 6Dskp pendidikan muzik tahun 6
Dskp pendidikan muzik tahun 6
 
Topik5pengetahuanasasdalammuzik 110913001713-phpapp01
Topik5pengetahuanasasdalammuzik 110913001713-phpapp01Topik5pengetahuanasasdalammuzik 110913001713-phpapp01
Topik5pengetahuanasasdalammuzik 110913001713-phpapp01
 
Pppm pend muzik ld tahun 1 edited
Pppm pend muzik ld tahun 1 editedPppm pend muzik ld tahun 1 edited
Pppm pend muzik ld tahun 1 edited
 
Modul Pembelajaran SB kurikulum Merdekaa-1.docx
Modul Pembelajaran SB kurikulum Merdekaa-1.docxModul Pembelajaran SB kurikulum Merdekaa-1.docx
Modul Pembelajaran SB kurikulum Merdekaa-1.docx
 
Pppmduniamuzik tahun3
Pppmduniamuzik tahun3Pppmduniamuzik tahun3
Pppmduniamuzik tahun3
 
Pppmduniamuzik tahun3
Pppmduniamuzik tahun3Pppmduniamuzik tahun3
Pppmduniamuzik tahun3
 
Pppmduniamuzik tahun2
Pppmduniamuzik tahun2Pppmduniamuzik tahun2
Pppmduniamuzik tahun2
 
KKTP Kelas 7 SMP Seni Musik Fase D
KKTP Kelas 7 SMP Seni Musik Fase DKKTP Kelas 7 SMP Seni Musik Fase D
KKTP Kelas 7 SMP Seni Musik Fase D
 
Kurikulum standard sekolah rendah (muzik)
Kurikulum standard sekolah rendah (muzik)Kurikulum standard sekolah rendah (muzik)
Kurikulum standard sekolah rendah (muzik)
 

More from Nor Azlina

Rph bm thn 6 m1
Rph bm thn 6 m1Rph bm thn 6 m1
Rph bm thn 6 m1
Nor Azlina
 
Rph sejarah thn 4 m1
Rph sejarah thn 4 m1Rph sejarah thn 4 m1
Rph sejarah thn 4 m1
Nor Azlina
 
Teks pengacaraan majlis khatam alquran
Teks pengacaraan majlis khatam alquranTeks pengacaraan majlis khatam alquran
Teks pengacaraan majlis khatam alquran
Nor Azlina
 
Skrip pengacara majlis jamuan hari raya 20188
Skrip pengacara majlis jamuan hari raya 20188Skrip pengacara majlis jamuan hari raya 20188
Skrip pengacara majlis jamuan hari raya 20188
Nor Azlina
 
Kertas kerja program mentor mentee
Kertas kerja program mentor menteeKertas kerja program mentor mentee
Kertas kerja program mentor mentee
Nor Azlina
 
Kertas kerja hari guru skbt 2018
Kertas kerja hari guru skbt 2018Kertas kerja hari guru skbt 2018
Kertas kerja hari guru skbt 2018
Nor Azlina
 
Teks pengacara majlis hari guru 2018
Teks pengacara majlis hari guru 2018Teks pengacara majlis hari guru 2018
Teks pengacara majlis hari guru 2018
Nor Azlina
 
Rpt bm kssr tahun 4 sk share from FB KGM Edisi Pahang
Rpt bm kssr tahun 4 sk share from FB KGM Edisi PahangRpt bm kssr tahun 4 sk share from FB KGM Edisi Pahang
Rpt bm kssr tahun 4 sk share from FB KGM Edisi Pahang
Nor Azlina
 
Rpt muzik tahun 4 terkini share from FB KGM Edisi Pahang
Rpt muzik tahun 4 terkini share from FB KGM Edisi PahangRpt muzik tahun 4 terkini share from FB KGM Edisi Pahang
Rpt muzik tahun 4 terkini share from FB KGM Edisi Pahang
Nor Azlina
 
Rpt muzik thn 3 shared by mary
Rpt muzik thn 3 shared by maryRpt muzik thn 3 shared by mary
Rpt muzik thn 3 shared by mary
Nor Azlina
 
Rpt muzik thn 3 shared by mary
Rpt muzik thn 3 shared by maryRpt muzik thn 3 shared by mary
Rpt muzik thn 3 shared by mary
Nor Azlina
 
Rancangan pelajaran tahunan bahasa malaysia tahun 3 sesi 2013
Rancangan pelajaran tahunan bahasa malaysia tahun 3 sesi 2013Rancangan pelajaran tahunan bahasa malaysia tahun 3 sesi 2013
Rancangan pelajaran tahunan bahasa malaysia tahun 3 sesi 2013
Nor Azlina
 
Evidens kssr dunia muzik tahun 2 (band 1)
Evidens kssr dunia muzik tahun 2 (band 1)Evidens kssr dunia muzik tahun 2 (band 1)
Evidens kssr dunia muzik tahun 2 (band 1)
Nor Azlina
 
Senarai semak elemen pentaksiran dunia muzik tahun 2
Senarai semak elemen pentaksiran dunia muzik tahun 2Senarai semak elemen pentaksiran dunia muzik tahun 2
Senarai semak elemen pentaksiran dunia muzik tahun 2
Nor Azlina
 
Borang pentaksiran Dunia Muzik Thn 2
Borang pentaksiran Dunia Muzik Thn 2Borang pentaksiran Dunia Muzik Thn 2
Borang pentaksiran Dunia Muzik Thn 2
Nor Azlina
 
Panduan guru elemen pentaksiran dlm buku modul
Panduan guru elemen pentaksiran dlm buku modulPanduan guru elemen pentaksiran dlm buku modul
Panduan guru elemen pentaksiran dlm buku modul
Nor Azlina
 
RANCANGAN PELAJARAN TAHUNAN BAHASA MELAYU TAHUN 3 (2012)
RANCANGAN PELAJARAN TAHUNAN BAHASA MELAYU TAHUN 3 (2012)RANCANGAN PELAJARAN TAHUNAN BAHASA MELAYU TAHUN 3 (2012)
RANCANGAN PELAJARAN TAHUNAN BAHASA MELAYU TAHUN 3 (2012)
Nor Azlina
 
Instrumen pentaksiran standard prestadi bm
Instrumen pentaksiran standard prestadi bmInstrumen pentaksiran standard prestadi bm
Instrumen pentaksiran standard prestadi bm
Nor Azlina
 
SKRIP BAWANG PUTIH BAWANG MERAH
SKRIP BAWANG PUTIH BAWANG MERAHSKRIP BAWANG PUTIH BAWANG MERAH
SKRIP BAWANG PUTIH BAWANG MERAH
Nor Azlina
 
Rpt kssr bm sk
Rpt kssr bm  skRpt kssr bm  sk
Rpt kssr bm sk
Nor Azlina
 

More from Nor Azlina (20)

Rph bm thn 6 m1
Rph bm thn 6 m1Rph bm thn 6 m1
Rph bm thn 6 m1
 
Rph sejarah thn 4 m1
Rph sejarah thn 4 m1Rph sejarah thn 4 m1
Rph sejarah thn 4 m1
 
Teks pengacaraan majlis khatam alquran
Teks pengacaraan majlis khatam alquranTeks pengacaraan majlis khatam alquran
Teks pengacaraan majlis khatam alquran
 
Skrip pengacara majlis jamuan hari raya 20188
Skrip pengacara majlis jamuan hari raya 20188Skrip pengacara majlis jamuan hari raya 20188
Skrip pengacara majlis jamuan hari raya 20188
 
Kertas kerja program mentor mentee
Kertas kerja program mentor menteeKertas kerja program mentor mentee
Kertas kerja program mentor mentee
 
Kertas kerja hari guru skbt 2018
Kertas kerja hari guru skbt 2018Kertas kerja hari guru skbt 2018
Kertas kerja hari guru skbt 2018
 
Teks pengacara majlis hari guru 2018
Teks pengacara majlis hari guru 2018Teks pengacara majlis hari guru 2018
Teks pengacara majlis hari guru 2018
 
Rpt bm kssr tahun 4 sk share from FB KGM Edisi Pahang
Rpt bm kssr tahun 4 sk share from FB KGM Edisi PahangRpt bm kssr tahun 4 sk share from FB KGM Edisi Pahang
Rpt bm kssr tahun 4 sk share from FB KGM Edisi Pahang
 
Rpt muzik tahun 4 terkini share from FB KGM Edisi Pahang
Rpt muzik tahun 4 terkini share from FB KGM Edisi PahangRpt muzik tahun 4 terkini share from FB KGM Edisi Pahang
Rpt muzik tahun 4 terkini share from FB KGM Edisi Pahang
 
Rpt muzik thn 3 shared by mary
Rpt muzik thn 3 shared by maryRpt muzik thn 3 shared by mary
Rpt muzik thn 3 shared by mary
 
Rpt muzik thn 3 shared by mary
Rpt muzik thn 3 shared by maryRpt muzik thn 3 shared by mary
Rpt muzik thn 3 shared by mary
 
Rancangan pelajaran tahunan bahasa malaysia tahun 3 sesi 2013
Rancangan pelajaran tahunan bahasa malaysia tahun 3 sesi 2013Rancangan pelajaran tahunan bahasa malaysia tahun 3 sesi 2013
Rancangan pelajaran tahunan bahasa malaysia tahun 3 sesi 2013
 
Evidens kssr dunia muzik tahun 2 (band 1)
Evidens kssr dunia muzik tahun 2 (band 1)Evidens kssr dunia muzik tahun 2 (band 1)
Evidens kssr dunia muzik tahun 2 (band 1)
 
Senarai semak elemen pentaksiran dunia muzik tahun 2
Senarai semak elemen pentaksiran dunia muzik tahun 2Senarai semak elemen pentaksiran dunia muzik tahun 2
Senarai semak elemen pentaksiran dunia muzik tahun 2
 
Borang pentaksiran Dunia Muzik Thn 2
Borang pentaksiran Dunia Muzik Thn 2Borang pentaksiran Dunia Muzik Thn 2
Borang pentaksiran Dunia Muzik Thn 2
 
Panduan guru elemen pentaksiran dlm buku modul
Panduan guru elemen pentaksiran dlm buku modulPanduan guru elemen pentaksiran dlm buku modul
Panduan guru elemen pentaksiran dlm buku modul
 
RANCANGAN PELAJARAN TAHUNAN BAHASA MELAYU TAHUN 3 (2012)
RANCANGAN PELAJARAN TAHUNAN BAHASA MELAYU TAHUN 3 (2012)RANCANGAN PELAJARAN TAHUNAN BAHASA MELAYU TAHUN 3 (2012)
RANCANGAN PELAJARAN TAHUNAN BAHASA MELAYU TAHUN 3 (2012)
 
Instrumen pentaksiran standard prestadi bm
Instrumen pentaksiran standard prestadi bmInstrumen pentaksiran standard prestadi bm
Instrumen pentaksiran standard prestadi bm
 
SKRIP BAWANG PUTIH BAWANG MERAH
SKRIP BAWANG PUTIH BAWANG MERAHSKRIP BAWANG PUTIH BAWANG MERAH
SKRIP BAWANG PUTIH BAWANG MERAH
 
Rpt kssr bm sk
Rpt kssr bm  skRpt kssr bm  sk
Rpt kssr bm sk
 

Recently uploaded

MATERI BULLYING DAN NARKOBA UNTUK LINGKUNGAN SEKOLAH.pdf
MATERI BULLYING DAN NARKOBA UNTUK LINGKUNGAN SEKOLAH.pdfMATERI BULLYING DAN NARKOBA UNTUK LINGKUNGAN SEKOLAH.pdf
MATERI BULLYING DAN NARKOBA UNTUK LINGKUNGAN SEKOLAH.pdf
AgusRustiono
 
Modul Ajar Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti - Membiasakan Berpikir Kri...
Modul Ajar Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti - Membiasakan Berpikir Kri...Modul Ajar Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti - Membiasakan Berpikir Kri...
Modul Ajar Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti - Membiasakan Berpikir Kri...
imankostaman91
 
Power point kesehatan reproduksi remaja ppt
Power point kesehatan reproduksi remaja pptPower point kesehatan reproduksi remaja ppt
Power point kesehatan reproduksi remaja ppt
isma211554
 
Materi PPT Akidah Akhlak Kelas 8 Semeter
Materi PPT Akidah Akhlak Kelas 8 SemeterMateri PPT Akidah Akhlak Kelas 8 Semeter
Materi PPT Akidah Akhlak Kelas 8 Semeter
miftahulkhoiri10
 
Kelas IX - Bab 1 - Berpikir Komputasional.pptx
Kelas IX - Bab 1 - Berpikir Komputasional.pptxKelas IX - Bab 1 - Berpikir Komputasional.pptx
Kelas IX - Bab 1 - Berpikir Komputasional.pptx
SebastianAryadi
 
PPT MPLS PENDIDIKAN KARAKTER [www.defantri.com].pptx.pdf
PPT MPLS PENDIDIKAN KARAKTER [www.defantri.com].pptx.pdfPPT MPLS PENDIDIKAN KARAKTER [www.defantri.com].pptx.pdf
PPT MPLS PENDIDIKAN KARAKTER [www.defantri.com].pptx.pdf
adrianadiyansyah36
 
DIMENSI, ELEMEN , & TEMA PROFIL PELAJAR PANCASILA (P5).pdf
DIMENSI, ELEMEN , & TEMA PROFIL PELAJAR PANCASILA (P5).pdfDIMENSI, ELEMEN , & TEMA PROFIL PELAJAR PANCASILA (P5).pdf
DIMENSI, ELEMEN , & TEMA PROFIL PELAJAR PANCASILA (P5).pdf
ColdTNT
 
1.2.j. Koneksi Antar Materi - Modul 1.2.pptx
1.2.j. Koneksi Antar Materi - Modul 1.2.pptx1.2.j. Koneksi Antar Materi - Modul 1.2.pptx
1.2.j. Koneksi Antar Materi - Modul 1.2.pptx
RendiYanPermana
 
Modul Ajar Informatika kurikulum merdeka
Modul Ajar Informatika kurikulum merdekaModul Ajar Informatika kurikulum merdeka
Modul Ajar Informatika kurikulum merdeka
lailatulfitriyah38
 
MATERI MPLS 2024 LITERASI DIGITAL DAN KEUANGAN.pptx
MATERI MPLS 2024 LITERASI DIGITAL DAN KEUANGAN.pptxMATERI MPLS 2024 LITERASI DIGITAL DAN KEUANGAN.pptx
MATERI MPLS 2024 LITERASI DIGITAL DAN KEUANGAN.pptx
ratna693450
 
PPT-Mata Pelajaran PPKn-kelas-XII-BAB-I.pptx
PPT-Mata Pelajaran PPKn-kelas-XII-BAB-I.pptxPPT-Mata Pelajaran PPKn-kelas-XII-BAB-I.pptx
PPT-Mata Pelajaran PPKn-kelas-XII-BAB-I.pptx
anonimname1
 
pendidikan karakter profil pelajar pancasila.pptx
pendidikan karakter profil pelajar pancasila.pptxpendidikan karakter profil pelajar pancasila.pptx
pendidikan karakter profil pelajar pancasila.pptx
RizkyKaruniaSari
 
Modul Ajar PJOK Kelas 11 Fase F Kurikulum Merdeka
Modul Ajar PJOK Kelas 11 Fase F Kurikulum MerdekaModul Ajar PJOK Kelas 11 Fase F Kurikulum Merdeka
Modul Ajar PJOK Kelas 11 Fase F Kurikulum Merdeka
Fathan Emran
 
materi MPLS tentang ekstrakurikuler.pptx
materi MPLS tentang ekstrakurikuler.pptxmateri MPLS tentang ekstrakurikuler.pptx
materi MPLS tentang ekstrakurikuler.pptx
NoviaSriAstini
 
Modul Tentang Rekayasa dan Teknologi kelas 9 Fase D
Modul Tentang Rekayasa dan Teknologi kelas 9 Fase DModul Tentang Rekayasa dan Teknologi kelas 9 Fase D
Modul Tentang Rekayasa dan Teknologi kelas 9 Fase D
sanirabastian1234
 
PPT Pramuka Rika, Materi MPLS 2024.pptx
PPT Pramuka Rika, Materi MPLS 2024.pptxPPT Pramuka Rika, Materi MPLS 2024.pptx
PPT Pramuka Rika, Materi MPLS 2024.pptx
UdiSukandi
 
powerpoint MPLS belajar efektif untuk smp.pptx
powerpoint MPLS belajar efektif untuk smp.pptxpowerpoint MPLS belajar efektif untuk smp.pptx
powerpoint MPLS belajar efektif untuk smp.pptx
juliechunnie
 
592712163-Lampiran-4-Lembar-Kerja-Rencana-Pengembangan-Kompetensi-DIri.docx
592712163-Lampiran-4-Lembar-Kerja-Rencana-Pengembangan-Kompetensi-DIri.docx592712163-Lampiran-4-Lembar-Kerja-Rencana-Pengembangan-Kompetensi-DIri.docx
592712163-Lampiran-4-Lembar-Kerja-Rencana-Pengembangan-Kompetensi-DIri.docx
faturrahman780856
 
ATP sma oke INFORMATIKA FASE F 2024.docx
ATP sma oke INFORMATIKA FASE F 2024.docxATP sma oke INFORMATIKA FASE F 2024.docx
ATP sma oke INFORMATIKA FASE F 2024.docx
DefiSuryanti1
 
Modul ajar biologi kelas XII MIPA 3.docx
Modul ajar biologi kelas XII MIPA 3.docxModul ajar biologi kelas XII MIPA 3.docx
Modul ajar biologi kelas XII MIPA 3.docx
erliavany21
 

Recently uploaded (20)

MATERI BULLYING DAN NARKOBA UNTUK LINGKUNGAN SEKOLAH.pdf
MATERI BULLYING DAN NARKOBA UNTUK LINGKUNGAN SEKOLAH.pdfMATERI BULLYING DAN NARKOBA UNTUK LINGKUNGAN SEKOLAH.pdf
MATERI BULLYING DAN NARKOBA UNTUK LINGKUNGAN SEKOLAH.pdf
 
Modul Ajar Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti - Membiasakan Berpikir Kri...
Modul Ajar Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti - Membiasakan Berpikir Kri...Modul Ajar Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti - Membiasakan Berpikir Kri...
Modul Ajar Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti - Membiasakan Berpikir Kri...
 
Power point kesehatan reproduksi remaja ppt
Power point kesehatan reproduksi remaja pptPower point kesehatan reproduksi remaja ppt
Power point kesehatan reproduksi remaja ppt
 
Materi PPT Akidah Akhlak Kelas 8 Semeter
Materi PPT Akidah Akhlak Kelas 8 SemeterMateri PPT Akidah Akhlak Kelas 8 Semeter
Materi PPT Akidah Akhlak Kelas 8 Semeter
 
Kelas IX - Bab 1 - Berpikir Komputasional.pptx
Kelas IX - Bab 1 - Berpikir Komputasional.pptxKelas IX - Bab 1 - Berpikir Komputasional.pptx
Kelas IX - Bab 1 - Berpikir Komputasional.pptx
 
PPT MPLS PENDIDIKAN KARAKTER [www.defantri.com].pptx.pdf
PPT MPLS PENDIDIKAN KARAKTER [www.defantri.com].pptx.pdfPPT MPLS PENDIDIKAN KARAKTER [www.defantri.com].pptx.pdf
PPT MPLS PENDIDIKAN KARAKTER [www.defantri.com].pptx.pdf
 
DIMENSI, ELEMEN , & TEMA PROFIL PELAJAR PANCASILA (P5).pdf
DIMENSI, ELEMEN , & TEMA PROFIL PELAJAR PANCASILA (P5).pdfDIMENSI, ELEMEN , & TEMA PROFIL PELAJAR PANCASILA (P5).pdf
DIMENSI, ELEMEN , & TEMA PROFIL PELAJAR PANCASILA (P5).pdf
 
1.2.j. Koneksi Antar Materi - Modul 1.2.pptx
1.2.j. Koneksi Antar Materi - Modul 1.2.pptx1.2.j. Koneksi Antar Materi - Modul 1.2.pptx
1.2.j. Koneksi Antar Materi - Modul 1.2.pptx
 
Modul Ajar Informatika kurikulum merdeka
Modul Ajar Informatika kurikulum merdekaModul Ajar Informatika kurikulum merdeka
Modul Ajar Informatika kurikulum merdeka
 
MATERI MPLS 2024 LITERASI DIGITAL DAN KEUANGAN.pptx
MATERI MPLS 2024 LITERASI DIGITAL DAN KEUANGAN.pptxMATERI MPLS 2024 LITERASI DIGITAL DAN KEUANGAN.pptx
MATERI MPLS 2024 LITERASI DIGITAL DAN KEUANGAN.pptx
 
PPT-Mata Pelajaran PPKn-kelas-XII-BAB-I.pptx
PPT-Mata Pelajaran PPKn-kelas-XII-BAB-I.pptxPPT-Mata Pelajaran PPKn-kelas-XII-BAB-I.pptx
PPT-Mata Pelajaran PPKn-kelas-XII-BAB-I.pptx
 
pendidikan karakter profil pelajar pancasila.pptx
pendidikan karakter profil pelajar pancasila.pptxpendidikan karakter profil pelajar pancasila.pptx
pendidikan karakter profil pelajar pancasila.pptx
 
Modul Ajar PJOK Kelas 11 Fase F Kurikulum Merdeka
Modul Ajar PJOK Kelas 11 Fase F Kurikulum MerdekaModul Ajar PJOK Kelas 11 Fase F Kurikulum Merdeka
Modul Ajar PJOK Kelas 11 Fase F Kurikulum Merdeka
 
materi MPLS tentang ekstrakurikuler.pptx
materi MPLS tentang ekstrakurikuler.pptxmateri MPLS tentang ekstrakurikuler.pptx
materi MPLS tentang ekstrakurikuler.pptx
 
Modul Tentang Rekayasa dan Teknologi kelas 9 Fase D
Modul Tentang Rekayasa dan Teknologi kelas 9 Fase DModul Tentang Rekayasa dan Teknologi kelas 9 Fase D
Modul Tentang Rekayasa dan Teknologi kelas 9 Fase D
 
PPT Pramuka Rika, Materi MPLS 2024.pptx
PPT Pramuka Rika, Materi MPLS 2024.pptxPPT Pramuka Rika, Materi MPLS 2024.pptx
PPT Pramuka Rika, Materi MPLS 2024.pptx
 
powerpoint MPLS belajar efektif untuk smp.pptx
powerpoint MPLS belajar efektif untuk smp.pptxpowerpoint MPLS belajar efektif untuk smp.pptx
powerpoint MPLS belajar efektif untuk smp.pptx
 
592712163-Lampiran-4-Lembar-Kerja-Rencana-Pengembangan-Kompetensi-DIri.docx
592712163-Lampiran-4-Lembar-Kerja-Rencana-Pengembangan-Kompetensi-DIri.docx592712163-Lampiran-4-Lembar-Kerja-Rencana-Pengembangan-Kompetensi-DIri.docx
592712163-Lampiran-4-Lembar-Kerja-Rencana-Pengembangan-Kompetensi-DIri.docx
 
ATP sma oke INFORMATIKA FASE F 2024.docx
ATP sma oke INFORMATIKA FASE F 2024.docxATP sma oke INFORMATIKA FASE F 2024.docx
ATP sma oke INFORMATIKA FASE F 2024.docx
 
Modul ajar biologi kelas XII MIPA 3.docx
Modul ajar biologi kelas XII MIPA 3.docxModul ajar biologi kelas XII MIPA 3.docx
Modul ajar biologi kelas XII MIPA 3.docx
 

DOKUMEN STANDARD DUNIA MUZIK KSSR THN 2

 • 1. DRAF KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA KURIKULUM STANDARD SEKOLAH RENDAH DUNIA MUZIK TAHUN DUA 2011
 • 3. DOKUMEN STANDARD KURIKULUM STANDARD SEKOLAH RENDAH (KSSR) MODUL TERAS TEMA DUNIA MUZIK TAHUN DUA BAHAGIAN PEMBANGUNAN KURIKULUM
 • 4. Cetakan Pertama 2011 © Kementerian Pelajaran Malaysia Hak Cipta Terpelihara. Tidak dibenarkan mengeluar ulang mana-mana bahagian artikel, ilustrasi dan isi kandungan buku ini dalam apa juga bentuk dan dengan cara apa jua sama ada secara elektronik, fotokopi, mekanik, rakaman atau cara lain sebelum mendapat kebenaran bertulis daripada Pengarah, Bahagian Pembangunan Kurikulum, Kementerian Pelajaran Malaysia, Aras 4-8, Blok E9, Parcel E, Kompleks Pentadbiran Kerajaan Persekutuan, 62604 Putrajaya.
 • 5. KANDUNGAN RUKUNEGARA v FALSAFAH PENDIDIKAN vi PENDAHULUAN vii MATLAMAT vii OBJEKTIF DUNIA MUZIK viii FOKUS MATA PELAJARAN viii ORGANISASI KANDUNGAN ix KURIKULUM DUNIA MUZIK TAHUN 1 Objektif Dunia Muzik Tahun 2 3 Modul 1 : Pengalaman Muzikal 4 Modul 2 : Penghasilan Muzik 8 Modul 3 : Apresiasi Muzik 10 Glosari 13 iii
 • 7. RUKUN NEGARA BAHAWASANYA negara kita Malaysia mendukung cita- cita untuk mencapai perpaduan yang lebih erat dalam kalangan seluruh masyarakatnya; memelihara satu cara hidup demokratik; mencipta masyarakat yang adil bagi kemakmuran negara yang akan dapat dinikmati bersama secara adil dan saksama; menjamin satu cara yang liberal terhadap tradisi- tradisi kebudayaannya yang kaya dan berbagai- bagai corak; membina satu masyarakat progresif yang akan menggunakan sains dan teknologi moden; MAKA KAMI, rakyat Malaysia, berikrar akan menumpukan seluruh tenaga dan usaha kami untuk mencapai cita-cita tersebut berdasarkan atas prinsip- prinsip yang berikut: KEPERCAYAAN KEPADA TUHAN KESETIAAN KEPADA RAJA DAN NEGARA KELUHURAN PERLEMBAGAAN KEDAULATAN UNDANG-UNDANG KESOPANAN DAN KESUSILAAN v
 • 8. Pendidikan di Malaysia adalah suatu usaha berterusan ke arah lebih memperkembangkan potensi individu secara menyeluruh dan bersepadu untuk melahirkan insan yang seimbang dan harmonis dari segi intelek, rohani, emosi dan jasmani berdasarkan kepercayaan dan kepatuhan kepada Tuhan. Usaha ini adalah bertujuan untuk melahirkan warganegara Malaysia yang berilmu pengetahuan, berketerampilan, berakhlak mulia, bertanggungjawab dan berkeupayaan mencapai kesejahteraan diri serta memberikan sumbangan terhadap keharmonian dan kemakmuran keluarga, masyarakat dan negara. vi
 • 9. PENDAHULUAN MATLAMAT Kurikulum Dunia Muzik merupakan program pembelajaran Kurikulum Dunia Muzik bermatlamat untuk membina potensi untuk tiga tahun persekolahan iaitu dari tahun satu hingga diri murid ke arah melahirkan insan kreatif yang menghayati tahun tiga sekolah rendah (Tahap I). Kurikulum ini digubal dan menikmati muzik secara intelektual menerusi aktiviti dengan memberi tumpuan kepada perkembangan kognitif muzikal. dan kemahiran murid dalam bidang muzik. Murid diberi pelbagai peluang untuk meluahkan idea muzikal kreatif di samping meningkatkan apresiasi terhadap estetika muzik. Bagi mencapai tujuan tersebut, kurikulum ini dibina dengan memberi tumpuan kepada tiga modul utama iaitu Pengalaman Muzikal, Penghasilan Muzik dan Apresiasi Muzik. Dunia Muzik diajar dengan pendekatan bertema yang menitik beratkan elemen-elemen kreativiti. Tema-tema tersebut ialah Aku dan Muzik, Mulanya Di Sini dan Alunan Muzik Ku. Tema-tema ini dirancang sebagai platform awal kepada murid untuk mengenali dan menguasai kemahiran muzikal disamping pendedahan literasi muzikal melalui simbol dan ikon. Pada tahun 3, murid akan diperkenalkan dengan permainan alat muzik rekorder untuk memperkaya kemahiran muzik mereka menerusi alat muzik berpic. vii
 • 10. OBJEKTIF DUNIA MUZIK FOKUS MATA PELAJARAN Kurikulum Dunia Muzik bertujuan untuk membolehkan murid Kurikulum Dunia Muzik dibina berasaskan tiga modul mencapai standard pembelajaran berikut; kurikulum dengan peratus pengagihan kandungan seperti berikut; i. mengaplikasi pengetahuan dan kefahaman muzik menerusi aktiviti nyanyian, gerakan dan permainan Modul Pengalaman Muzikal (70%) alat muzik, Murid memperoleh pengalaman muzikal menerusi aktiviti ii. menghasilkan idea muzikal kreatif menerusi aktiviti nyanyian, gerakan dan permainan alat muzik. nyanyian, gerakan dan bermain alat muzik, Modul Penghasilan Muzik (20%) iii. menghargai pelbagai jenis muzik dengan menyatakan secara lisan dari aspek muzikal karya Murid menzahirkan idea kreatif melalui aktiviti muzikal yang muzik yang didengar; dan dialami semasa pengajaran dan pembelajaran. iv. mengamalkan nilai murni menerusi aktiviti muzikal. Modul Apresiasi Muzik (10%) Murid menghayati dan menghargai pelbagai jenis muzik menerusi pendedahan muzik daripada pelbagai budaya. viii
 • 11. ORGANISASI KANDUNGAN Dokumen ini disusun berasaskan tiga modul kurikulum berikut: i. Pengalaman Muzikal ii. Penghasilan Muzik iii. Apresiasi Muzik Susunan modul kurikulum ini tidak mengikut hierarki tetap. Susunan ini bertujuan memudahkan kandungan kurikulum diorganisasikan. Setiap modul kurikulum dinyatakan dalam dua lajur utama iaitu Standard Kandungan dan Standard Pembelajaran. Lajur Standard Kandungan mengandungi ilmu pengetahuan yang perlu dipelajari oleh murid. Lajur Standard Pembelajaran menunjukkan kemahiran yang perlu dikuasai murid bagi satu tahun persekolahan. ix
 • 15. OBJEKTIF DUNIA MUZIK TAHUN 2 Kurikulum Dunia Muzik Tahun 2 bertujuan untuk membolehkan murid mencapai standard pembelajaran berikut; i. menyanyi lagu dengan ton suara dan dinamik yang sesuai serta sebutan dan pernafasan yang betul mengikut tempo, ii. memainkan perkusi dengan dinamik yang sesuai mengikut tempo. iii. memberi respon terhadap muzik yang didengar menerusi pergerakan berdasarkan dinamik, pic, tempo, bunyi panjang dan pendek, mud serta lirik, iv. menghasilkan pelbagai bunyi, corak irama dan melodi menerusi aktiviti muzikal, v. mengenal pasti muzik vokal dan instrumental serta warna ton daripada muzik yang didengar; dan vi. mengenal pasti mud, tempo, tekstur dan dinamik daripada muzik yang didengar. 3
 • 16. KURIKULUM DUNIA MUZIK TAHUN 2 MODUL 1 : PENGALAMAN MUZIKAL Murid menyanyi lagu dengan ton suara dan dinamik yang sesuai serta sebutan dan pernafasan yang betul mengikut tempo. Murid memainkan perkusi dengan dinamik yang sesuai mengikut tempo. Murid memberi respon terhadap muzik yang didengar menerusi pergerakan berdasarkan dinamik, pic, tempo, bunyi panjang dan pendek, mud serta lirik. STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN 1.1 Menyanyi pelbagai repertoir secara solo 1.1.1 Mendemonstrasi warna ton suara manusia dengan betul. atau berkumpulan. - suara lembut - suara serak - suara nyaring - suara halus - suara garau - suara nasal - suara lelaki dan perempuan 4
 • 17. STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN 1.1.2 Menyanyi dengan pernafasan yang betul. - pengambilan nafas - pengeluaran nafas 1.1.3 Mengajuk pic dengan tepat. - pic tinggi - pic rendah - pic pertengahan 1.1.4 Menyanyi mengikut tempo. - cepat - lambat 5
 • 18. STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN 1.1.5 Menyanyi dengan dinamik. - lembut ( p ) - kuat ( f ) 1.1.6 Menyanyi dengan sebutan huruf vokal a,e,i,o,u yang betul. 1.2 Memainkan perkusi secara solo atau 1.2.1 Memainkan perkusi mengikut detik. berkumpulan daripada pelbagai repertoir. - postur - cara memainkan 1.2.2 Memainkan perkusi mengikut tempo. - cepat - lambat 6
 • 19. STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN 1.2.3 Memainkan perkusi dengan dinamik. - lembut ( p ) - kuat ( f ) 1.3 Membuat pergerakan mengikut muzik. 1.3.1 Membuat pergerakan mengikut ruang diri dan am berdasarkan: - dinamik kuat/lembut - pic tinggi/rendah - tempo cepat/lambat - bunyi panjang/pendek 1.3.2 Membuat pergerakan berdasarkan lirik dan mud muzik. - lagu aksi (action song) - permainan nyanyian (singing games) 7
 • 20. MODUL 2 : PENGHASILAN MUZIK Murid menghasilkan pelbagai bunyi, corak irama dan melodi menerusi aktiviti muzikal. STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN 2.1 Menghasilkan idea muzikal kreatif. 2.1.1 Menghasilkan pelbagai bunyi menggunakan perkusi badan dan perkusi mulut. Aktiviti perkusi badan: - bertepuk tangan - menepuk peha - memetik jari Aktiviti perkusi mulut: - klik lidah 8
 • 21. STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN 2.1.2 Mencipta corak irama mudah. - mengajuk corak irama - 2.1.3 Mencipta melodi mudah menggunakan vokal. - mengajuk melodi - mengimprovisasi 9
 • 22. MODUL 3 : APRESIASI MUZIK Murid mengenal pasti muzik vokal dan instrumental serta warna ton daripada muzik yang didengar. Murid mengenal pasti serta mud, tempo, tekstur dan dinamik daripada muzik yang didengar. STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN 3.1 Menghayati muzik daripada pelbagai 3.1.1 Mengenal pasti muzik vokal dan muzik instrumental serta warna ton repertoir. daripada muzik yang didengar. - Muzik Popular - muzik vokal (solo dan kumpulan) - Muzik Tradisional Malaysia - muzik instrumental (solo dan kumpulan) - Muzik Klasik Barat - warna ton (suara dan alat muzik) - Muzik Asia 3.1.2 Mengenal pasti mud, tempo, tekstur dan dinamik daripada muzik yang didengar. - mud (riang, sedih, cemas, tenang dan takut) - tempo (cepat-lambat) - tekstur (solo - nipis dan kumpulan - tebal) - dinamik (kuat-lembut) 10
 • 25. GLOSARI KURIKULUM DUNIA MUZIK SEKOLAH RENDAH TAHUN 1 PERKATAAN PENERANGAN Beat Unit asas masa yang dipanggil detik atau pulse. Dinamik (Dynamic) Perubahan bunyi sama ada kuat atau lembut dalam persembahan muzik. Antara istilah yang digunakan ialah : Istilah Simbol Makna Piano p Bunyi lembut Forte f Bunyi kuat Mezzo piano mp Sederhana lembut Mezzo forte mf Sederhana kuat 13
 • 26. PERKATAAN PENERANGAN Irama ( Rhythm ) Pergerakan bunyi muzikal yang terhasil daripada gabungan bunyi panjang dan pendek. Contoh irama: Lagu aksi ( Action song ) Lagu yang dipersembahkan dengan pergerakan. Lagu pusingan ( Round song ) Lagu yang dinyanyikan secara lapisan. Lagu bermula dengan satu lapisan melodi diikuti oleh lapisan melodi yang sama dinyanyikan pada tempat permulaan yang ditetapkan dalam lagu tersebut. Melodi ( Melody ) Melodi ialah susunan pic secara linear dan berkontur. Sesuatu melodi berubah jika terdapat perubahan pic dan irama yang berpandukan meter. Contoh Melodi: 14
 • 27. PERKATAAN PENERANGAN Mud (Mood) Ekspresi yang menunjukkan perasaan. Contoh: mud riang atau mud sedih. Muzik Asia (Asian Music) Muzik yang berasal dari negara Asia seperti contoh di bawah: a. Ghazal dari Malaysia b. Gamelan Bali dari Indonesia. Muzik instrumental Muzik yang dihasilkan untuk satu atau lebih alat muzik tanpa vokal. Muzik instrumental (Instrumental Music) boleh dipersembahkan secara solo, duet, ensembel muzik, muzik kamar atau orkestra. Muzik Klasik Barat Muzik yang berasal dari negara Barat. (Western Classical Music) Contoh: Symphony No. 5 oleh Beethoven. Muzik Popular (Popular Music) Muzik semasa yang dikenali ramai. Muzik Tradisional Malaysia Muzik yang beridentitikan masyarakat Melayu di Malaysia. (Malaysian Traditional Music) Contoh: kompang, rebana ubi, wayang kulit, dan dikir barat. 15
 • 28. PERKATAAN PENERANGAN Muzik Vokal (Vocal Music) Muzik yang mengandungi nyanyian. Permainan Nyanyian (Singing Games) Pic (Pitch) Bunyi tinggi, rendah dan sederhana. Postur (Posture) Kedudukan atau posisi tubuh badan yang betul semasa menyanyi atau bermain alat muzik. Repertoir (Repertoire) Koleksi lagu. Ritardando Beransur lambat Teknik konvensional Teknik yang standard untuk bermain sesuatu alat muzik. 16
 • 29. PERKATAAN PENERANGAN Tempo (Tempo) Kelajuan sesuatu karya muzik. Contoh: Tempo cepat atau lambat. Tekstur (Texture) Lapisan suara atau bunyi alat muzik dalam sesuatu karya muzik. Warna ton (Tone Colour) Kualiti sesuatu bunyi. Contoh: Warna ton suara lelaki berbeza dengan warna ton suara perempuan. 17
 • 32. Terbitan: BAHAGIAN PEMBANGUNAN KURIKULUM KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA Aras 4-8, Blok E9 Kompleks Kerajaan Parcel E Pusat Pentadbiran Kerajaan Persekutuan 62604 PUTRAJAYA Tel: 03-8884 2000 Faks: 03-8888 9917 http://www.moe.gov.my/bpk