SlideShare a Scribd company logo
Projekt z dnia 12 stycznia 2023 r.
R O Z P O R Z Ą D Z E N I E
M I N I S T R A E D U K A C J I I N A U K I 1)
z dnia … 2023 r.
zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków wynagradzania egzaminatorów za
udział w przeprowadzaniu egzaminów oraz nauczycieli akademickich za udział
w przeprowadzaniu części ustnej egzaminu maturalnego
Na podstawie art. 22 ust. 2 pkt 13 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty
(Dz. U. z 2022 r. poz. 2230) i art. 122 ust. 4 ustawy z dnia 22 listopada 2018 r. o zmianie ustawy
– Prawo oświatowe, ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz.
2245, z późn. zm.2)) zarządza się, co następuje:
§ 1. W rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 22 sierpnia 2019 r. w sprawie
warunków wynagradzania egzaminatorów za udział w przeprowadzaniu egzaminów oraz
nauczycieli akademickich za udział w przeprowadzaniu części ustnej egzaminu maturalnego
(Dz. U. poz. 1648 oraz z 2023 r. poz. 3) wprowadza się następujące zmiany:
1) w § 1:
a) w ust. 2 pkt 1 otrzymuje brzmienie:
„1) egzaminatorów z zakresu egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w
zawodzie, w tym dla osób, które zdają ten egzamin jako eksternistyczny;”,
b) uchyla się ust. 3;
2) w § 7 uchyla się ust. 1;
3) uchyla się § 8;
4) w § 9 wyrazy „§ 1 ust. 2 pkt 1 lit. a” zastępuje się wyrazami „§ 1 ust. 2 pkt 1”;
5) uchyla się § 10;
6) załącznik nr 1 do rozporządzenia otrzymuje brzmienie określone w załączniku do
niniejszego rozporządzenia;
7) uchyla się załącznik nr 4 do rozporządzenia.
1) Minister Edukacji i Nauki kieruje działem administracji rządowej – oświata i wychowanie, na podstawie § 1
ust. 2 pkt 1 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 20 października 2020 r. w sprawie szczegółowego
zakresu działania Ministra Edukacji i Nauki (Dz. U. z 2022 r. poz. 18 i 1842).
2) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2018 r. poz. 2432, z 2019 r. poz. 534, 1287 i 2248,
z 2021 r. poz. 4 oraz z 2022 r. poz. 1116.
– 2 –
§ 2. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 maja 2023 r., z wyjątkiem § 1 pkt 2 i 6,
które wchodzą w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.
MINISTER EDUKACJI I NAUKI
Za zgodność pod względem
prawnym, legislacyjnym i redakcyjnym
Damian Lutostański
Zastępca Dyrektora
/ – podpisano cyfrowo/
Potwierdzam zgodność kopii wydruku z dokumentem elektronicznym:
Identyfikator dokumentu 2051785.7398107.6735907
Nazwa dokumentu zm.ROZP_MEiN_warunki wynagradzania
egzaminatorów_projekt_20230112.docx
Tytuł dokumentu zm.ROZP_MEiN_warunki wynagradzania
egzaminatorów_projekt_20230112
Sygnatura dokumentu DKOPP-WEK.400.1.2022
Data dokumentu 16.01.2023
Skrót dokumentu 87057F395ED317C663A92399B37C2267E26FEC52
Wersja dokumentu 1.43
Data podpisu 13.01.2023 14:03:59
Podpisane przez Damian Lutostański Zastępca Dyrektora
Rodzaj certyfikatu Certyfikat kwalifikowany podpisu elektronicznego
Data podpisu 16.01.2023 10:39:43
Podpisane przez Artur Górecki Dyrektor
Rodzaj certyfikatu Certyfikat kwalifikowany podpisu elektronicznego
EZD 3.109.241.241.
Data wydruku: 16.01.2023
Autor wydruku: Dakowicz-Nawrocka Anna Małgorzata (Radca)

More Related Content

More from Grupa PTWP S.A.

Prezentacja inwestorska-web.pdf
Prezentacja inwestorska-web.pdfPrezentacja inwestorska-web.pdf
Prezentacja inwestorska-web.pdf
Grupa PTWP S.A.
 
Prezentacja inwestorska
Prezentacja inwestorskaPrezentacja inwestorska
Prezentacja inwestorska
Grupa PTWP S.A.
 
System Kverneland Pudama
System Kverneland PudamaSystem Kverneland Pudama
System Kverneland Pudama
Grupa PTWP S.A.
 
Optima SX PUDAMA
Optima SX PUDAMAOptima SX PUDAMA
Optima SX PUDAMA
Grupa PTWP S.A.
 
Aneks_EM_Komunikat_o_egzaminie_ustnym_z_języka_polskiego_Formuła 2023.pdf
Aneks_EM_Komunikat_o_egzaminie_ustnym_z_języka_polskiego_Formuła 2023.pdfAneks_EM_Komunikat_o_egzaminie_ustnym_z_języka_polskiego_Formuła 2023.pdf
Aneks_EM_Komunikat_o_egzaminie_ustnym_z_języka_polskiego_Formuła 2023.pdf
Grupa PTWP S.A.
 
Projekt ustawy kaucja - 14.01.2022.pdf
Projekt ustawy kaucja - 14.01.2022.pdfProjekt ustawy kaucja - 14.01.2022.pdf
Projekt ustawy kaucja - 14.01.2022.pdf
Grupa PTWP S.A.
 
OFERTA-WAZNA-OD-23-01-DO-25-01-GAZETKA-OD-25-01-04.pdf
OFERTA-WAZNA-OD-23-01-DO-25-01-GAZETKA-OD-25-01-04.pdfOFERTA-WAZNA-OD-23-01-DO-25-01-GAZETKA-OD-25-01-04.pdf
OFERTA-WAZNA-OD-23-01-DO-25-01-GAZETKA-OD-25-01-04.pdf
Grupa PTWP S.A.
 
ranking firm_zajawka.pdf
ranking firm_zajawka.pdfranking firm_zajawka.pdf
ranking firm_zajawka.pdf
Grupa PTWP S.A.
 
Do_MSWiA_Ukraina_uchodzcy_ustawa_nowelizacja_29.11.2022.pdf
Do_MSWiA_Ukraina_uchodzcy_ustawa_nowelizacja_29.11.2022.pdfDo_MSWiA_Ukraina_uchodzcy_ustawa_nowelizacja_29.11.2022.pdf
Do_MSWiA_Ukraina_uchodzcy_ustawa_nowelizacja_29.11.2022.pdf
Grupa PTWP S.A.
 
Raport Specjalny Nowego Przemysłu 2022
Raport Specjalny Nowego Przemysłu 2022 Raport Specjalny Nowego Przemysłu 2022
Raport Specjalny Nowego Przemysłu 2022
Grupa PTWP S.A.
 
Projekt z uzasadnieniem.pdf
Projekt z uzasadnieniem.pdfProjekt z uzasadnieniem.pdf
Projekt z uzasadnieniem.pdf
Grupa PTWP S.A.
 
Projekt z uzasadnieniem.pdf
Projekt z uzasadnieniem.pdfProjekt z uzasadnieniem.pdf
Projekt z uzasadnieniem.pdf
Grupa PTWP S.A.
 
Pismo Jastrzebie-Zdrój.pdf
Pismo Jastrzebie-Zdrój.pdfPismo Jastrzebie-Zdrój.pdf
Pismo Jastrzebie-Zdrój.pdf
Grupa PTWP S.A.
 
Projekt rozporządzenia z uzasadnieniem.pdf
Projekt rozporządzenia z uzasadnieniem.pdfProjekt rozporządzenia z uzasadnieniem.pdf
Projekt rozporządzenia z uzasadnieniem.pdf
Grupa PTWP S.A.
 
Lista odbiorców wrażliwych.pdf
Lista odbiorców wrażliwych.pdfLista odbiorców wrażliwych.pdf
Lista odbiorców wrażliwych.pdf
Grupa PTWP S.A.
 
Stanowisko-ZNSSK-ws-projektu-finansowania-nauczania-j.-niemieckiego-na-rok-20...
Stanowisko-ZNSSK-ws-projektu-finansowania-nauczania-j.-niemieckiego-na-rok-20...Stanowisko-ZNSSK-ws-projektu-finansowania-nauczania-j.-niemieckiego-na-rok-20...
Stanowisko-ZNSSK-ws-projektu-finansowania-nauczania-j.-niemieckiego-na-rok-20...
Grupa PTWP S.A.
 
Pismo do NIK_Ruch Samorządowy_Jacek Karnowski.pdf
Pismo do NIK_Ruch Samorządowy_Jacek Karnowski.pdfPismo do NIK_Ruch Samorządowy_Jacek Karnowski.pdf
Pismo do NIK_Ruch Samorządowy_Jacek Karnowski.pdf
Grupa PTWP S.A.
 

More from Grupa PTWP S.A. (20)

Prezentacja inwestorska-web.pdf
Prezentacja inwestorska-web.pdfPrezentacja inwestorska-web.pdf
Prezentacja inwestorska-web.pdf
 
Prezentacja inwestorska
Prezentacja inwestorskaPrezentacja inwestorska
Prezentacja inwestorska
 
System Kverneland Pudama
System Kverneland PudamaSystem Kverneland Pudama
System Kverneland Pudama
 
Optima SX PUDAMA
Optima SX PUDAMAOptima SX PUDAMA
Optima SX PUDAMA
 
Aneks_EM_Komunikat_o_egzaminie_ustnym_z_języka_polskiego_Formuła 2023.pdf
Aneks_EM_Komunikat_o_egzaminie_ustnym_z_języka_polskiego_Formuła 2023.pdfAneks_EM_Komunikat_o_egzaminie_ustnym_z_języka_polskiego_Formuła 2023.pdf
Aneks_EM_Komunikat_o_egzaminie_ustnym_z_języka_polskiego_Formuła 2023.pdf
 
Projekt ustawy kaucja - 14.01.2022.pdf
Projekt ustawy kaucja - 14.01.2022.pdfProjekt ustawy kaucja - 14.01.2022.pdf
Projekt ustawy kaucja - 14.01.2022.pdf
 
OFERTA-WAZNA-OD-23-01-DO-25-01-GAZETKA-OD-25-01-04.pdf
OFERTA-WAZNA-OD-23-01-DO-25-01-GAZETKA-OD-25-01-04.pdfOFERTA-WAZNA-OD-23-01-DO-25-01-GAZETKA-OD-25-01-04.pdf
OFERTA-WAZNA-OD-23-01-DO-25-01-GAZETKA-OD-25-01-04.pdf
 
apel-1674132880.pdf
apel-1674132880.pdfapel-1674132880.pdf
apel-1674132880.pdf
 
ranking firm_zajawka.pdf
ranking firm_zajawka.pdfranking firm_zajawka.pdf
ranking firm_zajawka.pdf
 
Do_MSWiA_Ukraina_uchodzcy_ustawa_nowelizacja_29.11.2022.pdf
Do_MSWiA_Ukraina_uchodzcy_ustawa_nowelizacja_29.11.2022.pdfDo_MSWiA_Ukraina_uchodzcy_ustawa_nowelizacja_29.11.2022.pdf
Do_MSWiA_Ukraina_uchodzcy_ustawa_nowelizacja_29.11.2022.pdf
 
Raport Specjalny Nowego Przemysłu 2022
Raport Specjalny Nowego Przemysłu 2022 Raport Specjalny Nowego Przemysłu 2022
Raport Specjalny Nowego Przemysłu 2022
 
Pismo do RPO.pdf
Pismo do RPO.pdfPismo do RPO.pdf
Pismo do RPO.pdf
 
Projekt z uzasadnieniem.pdf
Projekt z uzasadnieniem.pdfProjekt z uzasadnieniem.pdf
Projekt z uzasadnieniem.pdf
 
Projekt z uzasadnieniem.pdf
Projekt z uzasadnieniem.pdfProjekt z uzasadnieniem.pdf
Projekt z uzasadnieniem.pdf
 
Pismo Jastrzebie-Zdrój.pdf
Pismo Jastrzebie-Zdrój.pdfPismo Jastrzebie-Zdrój.pdf
Pismo Jastrzebie-Zdrój.pdf
 
Projekt rozporządzenia z uzasadnieniem.pdf
Projekt rozporządzenia z uzasadnieniem.pdfProjekt rozporządzenia z uzasadnieniem.pdf
Projekt rozporządzenia z uzasadnieniem.pdf
 
Lista odbiorców wrażliwych.pdf
Lista odbiorców wrażliwych.pdfLista odbiorców wrażliwych.pdf
Lista odbiorców wrażliwych.pdf
 
Stanowisko-ZNSSK-ws-projektu-finansowania-nauczania-j.-niemieckiego-na-rok-20...
Stanowisko-ZNSSK-ws-projektu-finansowania-nauczania-j.-niemieckiego-na-rok-20...Stanowisko-ZNSSK-ws-projektu-finansowania-nauczania-j.-niemieckiego-na-rok-20...
Stanowisko-ZNSSK-ws-projektu-finansowania-nauczania-j.-niemieckiego-na-rok-20...
 
Ustawa.pdf
Ustawa.pdfUstawa.pdf
Ustawa.pdf
 
Pismo do NIK_Ruch Samorządowy_Jacek Karnowski.pdf
Pismo do NIK_Ruch Samorządowy_Jacek Karnowski.pdfPismo do NIK_Ruch Samorządowy_Jacek Karnowski.pdf
Pismo do NIK_Ruch Samorządowy_Jacek Karnowski.pdf
 

Rozporządzenie zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków wynagradzania egzaminatorów.pdf

  • 1. Projekt z dnia 12 stycznia 2023 r. R O Z P O R Z Ą D Z E N I E M I N I S T R A E D U K A C J I I N A U K I 1) z dnia … 2023 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków wynagradzania egzaminatorów za udział w przeprowadzaniu egzaminów oraz nauczycieli akademickich za udział w przeprowadzaniu części ustnej egzaminu maturalnego Na podstawie art. 22 ust. 2 pkt 13 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2022 r. poz. 2230) i art. 122 ust. 4 ustawy z dnia 22 listopada 2018 r. o zmianie ustawy – Prawo oświatowe, ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 2245, z późn. zm.2)) zarządza się, co następuje: § 1. W rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 22 sierpnia 2019 r. w sprawie warunków wynagradzania egzaminatorów za udział w przeprowadzaniu egzaminów oraz nauczycieli akademickich za udział w przeprowadzaniu części ustnej egzaminu maturalnego (Dz. U. poz. 1648 oraz z 2023 r. poz. 3) wprowadza się następujące zmiany: 1) w § 1: a) w ust. 2 pkt 1 otrzymuje brzmienie: „1) egzaminatorów z zakresu egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie, w tym dla osób, które zdają ten egzamin jako eksternistyczny;”, b) uchyla się ust. 3; 2) w § 7 uchyla się ust. 1; 3) uchyla się § 8; 4) w § 9 wyrazy „§ 1 ust. 2 pkt 1 lit. a” zastępuje się wyrazami „§ 1 ust. 2 pkt 1”; 5) uchyla się § 10; 6) załącznik nr 1 do rozporządzenia otrzymuje brzmienie określone w załączniku do niniejszego rozporządzenia; 7) uchyla się załącznik nr 4 do rozporządzenia. 1) Minister Edukacji i Nauki kieruje działem administracji rządowej – oświata i wychowanie, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 1 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 20 października 2020 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Edukacji i Nauki (Dz. U. z 2022 r. poz. 18 i 1842). 2) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2018 r. poz. 2432, z 2019 r. poz. 534, 1287 i 2248, z 2021 r. poz. 4 oraz z 2022 r. poz. 1116.
  • 2. – 2 – § 2. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 maja 2023 r., z wyjątkiem § 1 pkt 2 i 6, które wchodzą w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia. MINISTER EDUKACJI I NAUKI Za zgodność pod względem prawnym, legislacyjnym i redakcyjnym Damian Lutostański Zastępca Dyrektora / – podpisano cyfrowo/
  • 3. Potwierdzam zgodność kopii wydruku z dokumentem elektronicznym: Identyfikator dokumentu 2051785.7398107.6735907 Nazwa dokumentu zm.ROZP_MEiN_warunki wynagradzania egzaminatorów_projekt_20230112.docx Tytuł dokumentu zm.ROZP_MEiN_warunki wynagradzania egzaminatorów_projekt_20230112 Sygnatura dokumentu DKOPP-WEK.400.1.2022 Data dokumentu 16.01.2023 Skrót dokumentu 87057F395ED317C663A92399B37C2267E26FEC52 Wersja dokumentu 1.43 Data podpisu 13.01.2023 14:03:59 Podpisane przez Damian Lutostański Zastępca Dyrektora Rodzaj certyfikatu Certyfikat kwalifikowany podpisu elektronicznego Data podpisu 16.01.2023 10:39:43 Podpisane przez Artur Górecki Dyrektor Rodzaj certyfikatu Certyfikat kwalifikowany podpisu elektronicznego EZD 3.109.241.241. Data wydruku: 16.01.2023 Autor wydruku: Dakowicz-Nawrocka Anna Małgorzata (Radca)