SlideShare a Scribd company logo
DZIENNIK USTAW
RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
Warszawa, dnia 14 lutego 2023 r.
Poz. 286
ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA KULTURY I DZIEDZICTWA NARODOWEGO1)
z dnia 2 lutego 2023 r.
zmieniające rozporządzenie w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać osoba
zajmująca stanowisko dyrektora oraz inne stanowisko kierownicze w publicznej szkole artystycznej
oraz publicznej placówce artystycznej
Na podstawie art. 62 ust. 4 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2021 r. poz. 1082, z późn.
zm.2)
) zarządza się, co następuje:
§ 1. W rozporządzeniu Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 4 grudnia 2019 r. w sprawie wymagań,
jakim powinna odpowiadać osoba zajmująca stanowisko dyrektora oraz inne stanowisko kierownicze w publicznej szkole
artystycznej oraz publicznej placówce artystycznej (Dz. U. poz. 2470) wprowadza się następujące zmiany:
1) w § 1:
a) w ust. 1 w pkt 4:
– w lit. a wyraz „lub” zastępuje się wyrazem „albo”,
– uchyla się lit. b,
– część wspólna otrzymuje brzmienie:
„– przed przystąpieniem do konkursu na stanowisko dyrektora albo przed powierzeniem stanowiska dyrektora
w przypadku, o którym mowa w art. 63 ust. 11 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe, jeżeli nie
przeprowadzono konkursu, i w przypadku, o którym mowa w art. 63 ust. 12 tej ustawy;”,
b) w ust. 2:
– we wprowadzeniu do wyliczenia skreśla się wyraz „kontraktowy,”,
– w pkt 2:
– – w lit. a wyraz „lub” zastępuje się wyrazem „albo”,
– – uchyla się lit. b,
c) w ust. 3 skreśla się wyraz „kontraktowy,”;
2) w § 3:
a) w ust. 2:
– we wprowadzeniu do wyliczenia skreśla się wyraz „kontraktowy,”,
1)
Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego kieruje działem administracji rządowej – kultura i ochrona dziedzictwa narodowego,
na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 27 października 2021 r. w sprawie szczegółowego zakresu
działania Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego (Dz. U. poz. 1951).
2)
Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2022 r. poz. 655, 1079, 1116, 1383, 1700, 1730 i 2089
oraz z 2023 r. poz. 185.
Dziennik Ustaw – 2 – Poz. 286
– w pkt 2:
– – w lit. a wyraz „lub” zastępuje się wyrazem „albo”,
– – uchyla się lit. b,
b) w ust. 3 skreśla się wyraz „kontraktowy,”;
3) w § 5 w ust. 2 i 3 skreśla się wyraz „kontraktowy,”;
4) w § 6:
a) we wprowadzeniu do wyliczenia skreśla się wyraz „kontraktowy,”,
b) w pkt 3:
– w lit. a wyraz „lub” zastępuje się wyrazem „albo”,
– uchyla się lit. b;
5) w § 7 w części wspólnej skreśla się wyrazy „albo pozytywnej oceny dorobku zawodowego”.
§ 2. 1. Do dnia 31 sierpnia 2027 r. stanowisko:
1) wicedyrektora danego typu szkoły artystycznej może zajmować również nauczyciel, który uzyskał stopień nauczyciela
kontraktowego przed dniem 1 września 2022 r. oraz który posiada wykształcenie wyższe i tytuł zawodowy magistra, ma-
gistra inżyniera lub równorzędny oraz przygotowanie pedagogiczne i kwalifikacje do zajmowania stanowiska nauczyciela
w danym typie szkoły artystycznej określone w przepisach, o których mowa w § 1 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia zmieniane-
go w § 1, oraz spełnia wymagania określone w § 1 ust. 1 pkt 5–11 i ust. 2 pkt 1 rozporządzenia zmienianego w § 1 oraz
w § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia zmienianego w § 1, w brzmieniu nadanym niniejszym rozporządzeniem;
2) wicedyrektora ogólnokształcącej szkoły muzycznej I stopnia i szkoły muzycznej I stopnia może zajmować również
nauczyciel, który uzyskał stopień nauczyciela kontraktowego przed dniem 1 września 2022 r. oraz który posiada wy-
kształcenie wyższe i tytuł zawodowy licencjata, inżyniera lub równorzędny oraz przygotowanie pedagogiczne
i kwalifikacje do zajmowania stanowiska nauczyciela w danym typie szkoły artystycznej określone w przepisach,
o których mowa w § 1 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia zmienianego w § 1, oraz spełnia wymagania określone w § 1
ust. 1 pkt 5–11 i ust. 2 pkt 1 rozporządzenia zmienianego w § 1 oraz w § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia zmienianego
w § 1, w brzmieniu nadanym niniejszym rozporządzeniem;
3) wicedyrektora zespołu szkół artystycznych może zajmować również nauczyciel, który uzyskał stopień nauczyciela
kontraktowego przed dniem 1 września 2022 r. oraz który posiada wykształcenie wyższe i tytuł zawodowy magistra,
magistra inżyniera lub równorzędny oraz przygotowanie pedagogiczne i kwalifikacje do zajmowania stanowiska
nauczyciela w danym typie szkoły artystycznej określone w przepisach, o których mowa w § 1 ust. 1 pkt 1 rozporzą-
dzenia zmienianego w § 1, dla danego typu szkoły artystycznej, wchodzącej w skład zespołu, oraz spełnia wymaga-
nia określone w § 1 ust. 1 pkt 5–11 i w § 3 ust. 2 pkt 1 rozporządzenia zmienianego w § 1 oraz w § 3 ust. 2 pkt 2
rozporządzenia zmienianego w § 1, w brzmieniu nadanym niniejszym rozporządzeniem;
4) wicedyrektora zespołu szkół artystycznych, w skład którego wchodzą wyłącznie ogólnokształcąca szkoła muzyczna
I stopnia i szkoła muzyczna I stopnia, może zajmować również nauczyciel, który uzyskał stopień nauczyciela kon-
traktowego przed dniem 1 września 2022 r. oraz który posiada wykształcenie wyższe i tytuł zawodowy licencjata,
inżyniera lub równorzędny oraz przygotowanie pedagogiczne i kwalifikacje do zajmowania stanowiska nauczyciela
w ogólnokształcącej szkole muzycznej I stopnia lub szkole muzycznej I stopnia określone w przepisach, o których
mowa w § 1 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia zmienianego w § 1, oraz spełnia wymagania określone w § 1 ust. 1 pkt 5–11
i w § 3 ust. 2 pkt 1 rozporządzenia zmienianego w § 1 oraz w § 3 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia zmienianego w § 1,
w brzmieniu nadanym niniejszym rozporządzeniem;
5) wicedyrektora placówki artystycznej o danej specjalności może zajmować również nauczyciel, który uzyskał stopień nauczy-
ciela kontraktowego przed dniem 1 września 2022 r. oraz który posiada wykształcenie wyższe i tytuł zawodowy magistra,
magistra inżyniera lub równorzędny oraz przygotowanie pedagogiczne i kwalifikacje do zajmowania stanowiska nauczyciela
w placówce artystycznej o danej specjalności określone w przepisach, o których mowa w § 1 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia
zmienianego w § 1, oraz spełnia wymagania określone w § 1 ust. 1 pkt 5–11 i ust. 2 pkt 1 rozporządzenia zmienianego w § 1
oraz w § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia zmienianego w § 1, w brzmieniu nadanym niniejszym rozporządzeniem;
6) wicedyrektora placówki artystycznej o specjalności muzycznej może zajmować również nauczyciel, który uzyskał
stopień nauczyciela kontraktowego przed dniem 1 września 2022 r. oraz który posiada wykształcenie wyższe i tytuł
zawodowy licencjata, inżyniera lub równorzędny oraz przygotowanie pedagogiczne i kwalifikacje do zajmowania
stanowiska nauczyciela w placówce artystycznej o specjalności muzycznej określone w przepisach, o których mowa
w § 1 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia zmienianego w § 1, oraz spełnia wymagania określone w § 1 ust. 1 pkt 5–11 i ust. 2
pkt 1 rozporządzenia zmienianego w § 1 oraz w § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia zmienianego w § 1, w brzmieniu na-
danym niniejszym rozporządzeniem;
Dziennik Ustaw – 3 – Poz. 286
7) kierownicze inne niż wymienione w § 1–5 rozporządzenia zmienianego w § 1, w brzmieniu nadanym niniejszym
rozporządzeniem, w szkole artystycznej danego typu, zespole szkół artystycznych oraz w placówce artystycznej
o danej specjalności może zajmować również nauczyciel, który uzyskał stopień nauczyciela kontraktowego przed
dniem 1 września 2022 r. oraz który posiada kwalifikacje do zajmowania stanowiska nauczyciela w danym typie
szkoły artystycznej lub placówce artystycznej o danej specjalności określone w przepisach, o których mowa w § 1
ust. 1 pkt 1 rozporządzenia zmienianego w § 1, oraz spełnia wymagania określone w § 1 ust. 1 pkt 5–11 i w § 6 pkt 2
rozporządzenia zmienianego w § 1 oraz w § 6 pkt 3 rozporządzenia zmienianego w § 1, w brzmieniu nadanym niniej-
szym rozporządzeniem.
2. Do dnia 31 sierpnia 2027 r. za spełnienie wymogu uzyskania co najmniej bardzo dobrej oceny pracy w okresie
ostatnich pięciu lat pracy przed:
1) przystąpieniem do konkursu na stanowisko dyrektora, o którym mowa w § 1 ust. 1, § 3 ust. 1 i § 5 ust. 1 rozporzą-
dzenia zmienianego w § 1, albo przed powierzeniem tego stanowiska w przypadku, o którym mowa w art. 63 ust. 11
ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe, jeżeli nie przeprowadzono konkursu, i w przypadku, o którym
mowa w art. 63 ust. 12 tej ustawy, uznaje się również uzyskanie pozytywnej oceny dorobku zawodowego w okresie
ostatniego roku przed przystąpieniem do konkursu na stanowisko dyrektora, o którym mowa w § 1 ust. 1, § 3 ust. 1
i § 5 ust. 1 rozporządzenia zmienianego w § 1, albo przed powierzeniem tego stanowiska w przypadku, o którym
mowa w art. 63 ust. 11 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe, jeżeli nie przeprowadzono konkursu,
i w przypadku, o którym mowa w art. 63 ust. 12 tej ustawy;
2) powierzeniem stanowiska wicedyrektora lub innego stanowiska kierowniczego, o których mowa w § 1 ust. 2 i 3, § 3
ust. 2 i 3, § 5 ust. 2 i 3 oraz § 6 rozporządzenia zmienianego w § 1, uznaje się również uzyskanie pozytywnej oceny
dorobku zawodowego w okresie ostatniego roku przed powierzeniem odpowiednio stanowiska wicedyrektora lub
innego stanowiska kierowniczego.
§ 3. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.
Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego: P. Gliński

More Related Content

More from Grupa PTWP S.A.

Projekt ustawy kaucja - 14.01.2022.pdf
Projekt ustawy kaucja - 14.01.2022.pdfProjekt ustawy kaucja - 14.01.2022.pdf
Projekt ustawy kaucja - 14.01.2022.pdf
Grupa PTWP S.A.
 
Rozporządzenie zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków wynagradzania eg...
Rozporządzenie zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków wynagradzania eg...Rozporządzenie zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków wynagradzania eg...
Rozporządzenie zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków wynagradzania eg...
Grupa PTWP S.A.
 
OFERTA-WAZNA-OD-23-01-DO-25-01-GAZETKA-OD-25-01-04.pdf
OFERTA-WAZNA-OD-23-01-DO-25-01-GAZETKA-OD-25-01-04.pdfOFERTA-WAZNA-OD-23-01-DO-25-01-GAZETKA-OD-25-01-04.pdf
OFERTA-WAZNA-OD-23-01-DO-25-01-GAZETKA-OD-25-01-04.pdf
Grupa PTWP S.A.
 
Projekt rozporządzenia z uzasadnieniem.pdf
Projekt rozporządzenia z uzasadnieniem.pdfProjekt rozporządzenia z uzasadnieniem.pdf
Projekt rozporządzenia z uzasadnieniem.pdf
Grupa PTWP S.A.
 
ranking firm_zajawka.pdf
ranking firm_zajawka.pdfranking firm_zajawka.pdf
ranking firm_zajawka.pdf
Grupa PTWP S.A.
 
Do_MSWiA_Ukraina_uchodzcy_ustawa_nowelizacja_29.11.2022.pdf
Do_MSWiA_Ukraina_uchodzcy_ustawa_nowelizacja_29.11.2022.pdfDo_MSWiA_Ukraina_uchodzcy_ustawa_nowelizacja_29.11.2022.pdf
Do_MSWiA_Ukraina_uchodzcy_ustawa_nowelizacja_29.11.2022.pdf
Grupa PTWP S.A.
 
Raport Specjalny Nowego Przemysłu 2022
Raport Specjalny Nowego Przemysłu 2022 Raport Specjalny Nowego Przemysłu 2022
Raport Specjalny Nowego Przemysłu 2022
Grupa PTWP S.A.
 
Projekt z uzasadnieniem.pdf
Projekt z uzasadnieniem.pdfProjekt z uzasadnieniem.pdf
Projekt z uzasadnieniem.pdf
Grupa PTWP S.A.
 
Projekt z uzasadnieniem.pdf
Projekt z uzasadnieniem.pdfProjekt z uzasadnieniem.pdf
Projekt z uzasadnieniem.pdf
Grupa PTWP S.A.
 
Pismo Jastrzebie-Zdrój.pdf
Pismo Jastrzebie-Zdrój.pdfPismo Jastrzebie-Zdrój.pdf
Pismo Jastrzebie-Zdrój.pdf
Grupa PTWP S.A.
 
Projekt rozporządzenia z uzasadnieniem.pdf
Projekt rozporządzenia z uzasadnieniem.pdfProjekt rozporządzenia z uzasadnieniem.pdf
Projekt rozporządzenia z uzasadnieniem.pdf
Grupa PTWP S.A.
 
Lista odbiorców wrażliwych.pdf
Lista odbiorców wrażliwych.pdfLista odbiorców wrażliwych.pdf
Lista odbiorców wrażliwych.pdf
Grupa PTWP S.A.
 
Stanowisko-ZNSSK-ws-projektu-finansowania-nauczania-j.-niemieckiego-na-rok-20...
Stanowisko-ZNSSK-ws-projektu-finansowania-nauczania-j.-niemieckiego-na-rok-20...Stanowisko-ZNSSK-ws-projektu-finansowania-nauczania-j.-niemieckiego-na-rok-20...
Stanowisko-ZNSSK-ws-projektu-finansowania-nauczania-j.-niemieckiego-na-rok-20...
Grupa PTWP S.A.
 
Pismo do NIK_Ruch Samorządowy_Jacek Karnowski.pdf
Pismo do NIK_Ruch Samorządowy_Jacek Karnowski.pdfPismo do NIK_Ruch Samorządowy_Jacek Karnowski.pdf
Pismo do NIK_Ruch Samorządowy_Jacek Karnowski.pdf
Grupa PTWP S.A.
 
mieso_zajawka.pdf
mieso_zajawka.pdfmieso_zajawka.pdf
mieso_zajawka.pdf
Grupa PTWP S.A.
 
mieso_zajawka.pdf
mieso_zajawka.pdfmieso_zajawka.pdf
mieso_zajawka.pdf
Grupa PTWP S.A.
 
Rozporządzenie wraz z uzasadnieniem.pdf
Rozporządzenie wraz z uzasadnieniem.pdfRozporządzenie wraz z uzasadnieniem.pdf
Rozporządzenie wraz z uzasadnieniem.pdf
Grupa PTWP S.A.
 

More from Grupa PTWP S.A. (20)

Projekt ustawy kaucja - 14.01.2022.pdf
Projekt ustawy kaucja - 14.01.2022.pdfProjekt ustawy kaucja - 14.01.2022.pdf
Projekt ustawy kaucja - 14.01.2022.pdf
 
Rozporządzenie zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków wynagradzania eg...
Rozporządzenie zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków wynagradzania eg...Rozporządzenie zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków wynagradzania eg...
Rozporządzenie zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków wynagradzania eg...
 
OFERTA-WAZNA-OD-23-01-DO-25-01-GAZETKA-OD-25-01-04.pdf
OFERTA-WAZNA-OD-23-01-DO-25-01-GAZETKA-OD-25-01-04.pdfOFERTA-WAZNA-OD-23-01-DO-25-01-GAZETKA-OD-25-01-04.pdf
OFERTA-WAZNA-OD-23-01-DO-25-01-GAZETKA-OD-25-01-04.pdf
 
apel-1674132880.pdf
apel-1674132880.pdfapel-1674132880.pdf
apel-1674132880.pdf
 
Projekt rozporządzenia z uzasadnieniem.pdf
Projekt rozporządzenia z uzasadnieniem.pdfProjekt rozporządzenia z uzasadnieniem.pdf
Projekt rozporządzenia z uzasadnieniem.pdf
 
ranking firm_zajawka.pdf
ranking firm_zajawka.pdfranking firm_zajawka.pdf
ranking firm_zajawka.pdf
 
Do_MSWiA_Ukraina_uchodzcy_ustawa_nowelizacja_29.11.2022.pdf
Do_MSWiA_Ukraina_uchodzcy_ustawa_nowelizacja_29.11.2022.pdfDo_MSWiA_Ukraina_uchodzcy_ustawa_nowelizacja_29.11.2022.pdf
Do_MSWiA_Ukraina_uchodzcy_ustawa_nowelizacja_29.11.2022.pdf
 
Raport Specjalny Nowego Przemysłu 2022
Raport Specjalny Nowego Przemysłu 2022 Raport Specjalny Nowego Przemysłu 2022
Raport Specjalny Nowego Przemysłu 2022
 
Pismo do RPO.pdf
Pismo do RPO.pdfPismo do RPO.pdf
Pismo do RPO.pdf
 
Projekt z uzasadnieniem.pdf
Projekt z uzasadnieniem.pdfProjekt z uzasadnieniem.pdf
Projekt z uzasadnieniem.pdf
 
Projekt z uzasadnieniem.pdf
Projekt z uzasadnieniem.pdfProjekt z uzasadnieniem.pdf
Projekt z uzasadnieniem.pdf
 
Pismo Jastrzebie-Zdrój.pdf
Pismo Jastrzebie-Zdrój.pdfPismo Jastrzebie-Zdrój.pdf
Pismo Jastrzebie-Zdrój.pdf
 
Projekt rozporządzenia z uzasadnieniem.pdf
Projekt rozporządzenia z uzasadnieniem.pdfProjekt rozporządzenia z uzasadnieniem.pdf
Projekt rozporządzenia z uzasadnieniem.pdf
 
Lista odbiorców wrażliwych.pdf
Lista odbiorców wrażliwych.pdfLista odbiorców wrażliwych.pdf
Lista odbiorców wrażliwych.pdf
 
Stanowisko-ZNSSK-ws-projektu-finansowania-nauczania-j.-niemieckiego-na-rok-20...
Stanowisko-ZNSSK-ws-projektu-finansowania-nauczania-j.-niemieckiego-na-rok-20...Stanowisko-ZNSSK-ws-projektu-finansowania-nauczania-j.-niemieckiego-na-rok-20...
Stanowisko-ZNSSK-ws-projektu-finansowania-nauczania-j.-niemieckiego-na-rok-20...
 
Ustawa.pdf
Ustawa.pdfUstawa.pdf
Ustawa.pdf
 
Pismo do NIK_Ruch Samorządowy_Jacek Karnowski.pdf
Pismo do NIK_Ruch Samorządowy_Jacek Karnowski.pdfPismo do NIK_Ruch Samorządowy_Jacek Karnowski.pdf
Pismo do NIK_Ruch Samorządowy_Jacek Karnowski.pdf
 
mieso_zajawka.pdf
mieso_zajawka.pdfmieso_zajawka.pdf
mieso_zajawka.pdf
 
mieso_zajawka.pdf
mieso_zajawka.pdfmieso_zajawka.pdf
mieso_zajawka.pdf
 
Rozporządzenie wraz z uzasadnieniem.pdf
Rozporządzenie wraz z uzasadnieniem.pdfRozporządzenie wraz z uzasadnieniem.pdf
Rozporządzenie wraz z uzasadnieniem.pdf
 

Rozporządzenie.pdf

  • 1. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 14 lutego 2023 r. Poz. 286 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA KULTURY I DZIEDZICTWA NARODOWEGO1) z dnia 2 lutego 2023 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać osoba zajmująca stanowisko dyrektora oraz inne stanowisko kierownicze w publicznej szkole artystycznej oraz publicznej placówce artystycznej Na podstawie art. 62 ust. 4 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2021 r. poz. 1082, z późn. zm.2) ) zarządza się, co następuje: § 1. W rozporządzeniu Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 4 grudnia 2019 r. w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać osoba zajmująca stanowisko dyrektora oraz inne stanowisko kierownicze w publicznej szkole artystycznej oraz publicznej placówce artystycznej (Dz. U. poz. 2470) wprowadza się następujące zmiany: 1) w § 1: a) w ust. 1 w pkt 4: – w lit. a wyraz „lub” zastępuje się wyrazem „albo”, – uchyla się lit. b, – część wspólna otrzymuje brzmienie: „– przed przystąpieniem do konkursu na stanowisko dyrektora albo przed powierzeniem stanowiska dyrektora w przypadku, o którym mowa w art. 63 ust. 11 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe, jeżeli nie przeprowadzono konkursu, i w przypadku, o którym mowa w art. 63 ust. 12 tej ustawy;”, b) w ust. 2: – we wprowadzeniu do wyliczenia skreśla się wyraz „kontraktowy,”, – w pkt 2: – – w lit. a wyraz „lub” zastępuje się wyrazem „albo”, – – uchyla się lit. b, c) w ust. 3 skreśla się wyraz „kontraktowy,”; 2) w § 3: a) w ust. 2: – we wprowadzeniu do wyliczenia skreśla się wyraz „kontraktowy,”, 1) Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego kieruje działem administracji rządowej – kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 27 października 2021 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego (Dz. U. poz. 1951). 2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2022 r. poz. 655, 1079, 1116, 1383, 1700, 1730 i 2089 oraz z 2023 r. poz. 185.
  • 2. Dziennik Ustaw – 2 – Poz. 286 – w pkt 2: – – w lit. a wyraz „lub” zastępuje się wyrazem „albo”, – – uchyla się lit. b, b) w ust. 3 skreśla się wyraz „kontraktowy,”; 3) w § 5 w ust. 2 i 3 skreśla się wyraz „kontraktowy,”; 4) w § 6: a) we wprowadzeniu do wyliczenia skreśla się wyraz „kontraktowy,”, b) w pkt 3: – w lit. a wyraz „lub” zastępuje się wyrazem „albo”, – uchyla się lit. b; 5) w § 7 w części wspólnej skreśla się wyrazy „albo pozytywnej oceny dorobku zawodowego”. § 2. 1. Do dnia 31 sierpnia 2027 r. stanowisko: 1) wicedyrektora danego typu szkoły artystycznej może zajmować również nauczyciel, który uzyskał stopień nauczyciela kontraktowego przed dniem 1 września 2022 r. oraz który posiada wykształcenie wyższe i tytuł zawodowy magistra, ma- gistra inżyniera lub równorzędny oraz przygotowanie pedagogiczne i kwalifikacje do zajmowania stanowiska nauczyciela w danym typie szkoły artystycznej określone w przepisach, o których mowa w § 1 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia zmieniane- go w § 1, oraz spełnia wymagania określone w § 1 ust. 1 pkt 5–11 i ust. 2 pkt 1 rozporządzenia zmienianego w § 1 oraz w § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia zmienianego w § 1, w brzmieniu nadanym niniejszym rozporządzeniem; 2) wicedyrektora ogólnokształcącej szkoły muzycznej I stopnia i szkoły muzycznej I stopnia może zajmować również nauczyciel, który uzyskał stopień nauczyciela kontraktowego przed dniem 1 września 2022 r. oraz który posiada wy- kształcenie wyższe i tytuł zawodowy licencjata, inżyniera lub równorzędny oraz przygotowanie pedagogiczne i kwalifikacje do zajmowania stanowiska nauczyciela w danym typie szkoły artystycznej określone w przepisach, o których mowa w § 1 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia zmienianego w § 1, oraz spełnia wymagania określone w § 1 ust. 1 pkt 5–11 i ust. 2 pkt 1 rozporządzenia zmienianego w § 1 oraz w § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia zmienianego w § 1, w brzmieniu nadanym niniejszym rozporządzeniem; 3) wicedyrektora zespołu szkół artystycznych może zajmować również nauczyciel, który uzyskał stopień nauczyciela kontraktowego przed dniem 1 września 2022 r. oraz który posiada wykształcenie wyższe i tytuł zawodowy magistra, magistra inżyniera lub równorzędny oraz przygotowanie pedagogiczne i kwalifikacje do zajmowania stanowiska nauczyciela w danym typie szkoły artystycznej określone w przepisach, o których mowa w § 1 ust. 1 pkt 1 rozporzą- dzenia zmienianego w § 1, dla danego typu szkoły artystycznej, wchodzącej w skład zespołu, oraz spełnia wymaga- nia określone w § 1 ust. 1 pkt 5–11 i w § 3 ust. 2 pkt 1 rozporządzenia zmienianego w § 1 oraz w § 3 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia zmienianego w § 1, w brzmieniu nadanym niniejszym rozporządzeniem; 4) wicedyrektora zespołu szkół artystycznych, w skład którego wchodzą wyłącznie ogólnokształcąca szkoła muzyczna I stopnia i szkoła muzyczna I stopnia, może zajmować również nauczyciel, który uzyskał stopień nauczyciela kon- traktowego przed dniem 1 września 2022 r. oraz który posiada wykształcenie wyższe i tytuł zawodowy licencjata, inżyniera lub równorzędny oraz przygotowanie pedagogiczne i kwalifikacje do zajmowania stanowiska nauczyciela w ogólnokształcącej szkole muzycznej I stopnia lub szkole muzycznej I stopnia określone w przepisach, o których mowa w § 1 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia zmienianego w § 1, oraz spełnia wymagania określone w § 1 ust. 1 pkt 5–11 i w § 3 ust. 2 pkt 1 rozporządzenia zmienianego w § 1 oraz w § 3 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia zmienianego w § 1, w brzmieniu nadanym niniejszym rozporządzeniem; 5) wicedyrektora placówki artystycznej o danej specjalności może zajmować również nauczyciel, który uzyskał stopień nauczy- ciela kontraktowego przed dniem 1 września 2022 r. oraz który posiada wykształcenie wyższe i tytuł zawodowy magistra, magistra inżyniera lub równorzędny oraz przygotowanie pedagogiczne i kwalifikacje do zajmowania stanowiska nauczyciela w placówce artystycznej o danej specjalności określone w przepisach, o których mowa w § 1 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia zmienianego w § 1, oraz spełnia wymagania określone w § 1 ust. 1 pkt 5–11 i ust. 2 pkt 1 rozporządzenia zmienianego w § 1 oraz w § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia zmienianego w § 1, w brzmieniu nadanym niniejszym rozporządzeniem; 6) wicedyrektora placówki artystycznej o specjalności muzycznej może zajmować również nauczyciel, który uzyskał stopień nauczyciela kontraktowego przed dniem 1 września 2022 r. oraz który posiada wykształcenie wyższe i tytuł zawodowy licencjata, inżyniera lub równorzędny oraz przygotowanie pedagogiczne i kwalifikacje do zajmowania stanowiska nauczyciela w placówce artystycznej o specjalności muzycznej określone w przepisach, o których mowa w § 1 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia zmienianego w § 1, oraz spełnia wymagania określone w § 1 ust. 1 pkt 5–11 i ust. 2 pkt 1 rozporządzenia zmienianego w § 1 oraz w § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia zmienianego w § 1, w brzmieniu na- danym niniejszym rozporządzeniem;
  • 3. Dziennik Ustaw – 3 – Poz. 286 7) kierownicze inne niż wymienione w § 1–5 rozporządzenia zmienianego w § 1, w brzmieniu nadanym niniejszym rozporządzeniem, w szkole artystycznej danego typu, zespole szkół artystycznych oraz w placówce artystycznej o danej specjalności może zajmować również nauczyciel, który uzyskał stopień nauczyciela kontraktowego przed dniem 1 września 2022 r. oraz który posiada kwalifikacje do zajmowania stanowiska nauczyciela w danym typie szkoły artystycznej lub placówce artystycznej o danej specjalności określone w przepisach, o których mowa w § 1 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia zmienianego w § 1, oraz spełnia wymagania określone w § 1 ust. 1 pkt 5–11 i w § 6 pkt 2 rozporządzenia zmienianego w § 1 oraz w § 6 pkt 3 rozporządzenia zmienianego w § 1, w brzmieniu nadanym niniej- szym rozporządzeniem. 2. Do dnia 31 sierpnia 2027 r. za spełnienie wymogu uzyskania co najmniej bardzo dobrej oceny pracy w okresie ostatnich pięciu lat pracy przed: 1) przystąpieniem do konkursu na stanowisko dyrektora, o którym mowa w § 1 ust. 1, § 3 ust. 1 i § 5 ust. 1 rozporzą- dzenia zmienianego w § 1, albo przed powierzeniem tego stanowiska w przypadku, o którym mowa w art. 63 ust. 11 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe, jeżeli nie przeprowadzono konkursu, i w przypadku, o którym mowa w art. 63 ust. 12 tej ustawy, uznaje się również uzyskanie pozytywnej oceny dorobku zawodowego w okresie ostatniego roku przed przystąpieniem do konkursu na stanowisko dyrektora, o którym mowa w § 1 ust. 1, § 3 ust. 1 i § 5 ust. 1 rozporządzenia zmienianego w § 1, albo przed powierzeniem tego stanowiska w przypadku, o którym mowa w art. 63 ust. 11 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe, jeżeli nie przeprowadzono konkursu, i w przypadku, o którym mowa w art. 63 ust. 12 tej ustawy; 2) powierzeniem stanowiska wicedyrektora lub innego stanowiska kierowniczego, o których mowa w § 1 ust. 2 i 3, § 3 ust. 2 i 3, § 5 ust. 2 i 3 oraz § 6 rozporządzenia zmienianego w § 1, uznaje się również uzyskanie pozytywnej oceny dorobku zawodowego w okresie ostatniego roku przed powierzeniem odpowiednio stanowiska wicedyrektora lub innego stanowiska kierowniczego. § 3. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia. Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego: P. Gliński