SlideShare a Scribd company logo
TEKSTI: PIA ADIBE
KONEELLA EI OLE ihmisen elettyä kokemusta maail-
masta, syntymästä tai kuolemasta, eivätkä koneet pysty
kokemaan kärsimystä, pelkoa tai rakkautta. Silti koneet
voivat olla ihmiselle avuksi, kirjoittaa Timo Honkela kirjas-
saan Rauhankone (2017), jossa hän ideoi datalähtöistä
tunteiden ymmärrystä.
Kirjassaan hän on tuonut esiin omaa kokemusmaa-
ilmaansa ja identiteettiään osana ideaa, jolla ihmisten
tunne-elämää ja merkityksenantoa kokemuksille voitai-
siin paremmin ymmärtää ja mallintaa suurten datamas-
sojen avulla. Honkelan kertomusta siivittää oman elämän
tragediat, kuten aivosyöpä ja äidin kuolema hänen olles-
saan vain 8-vuotias. Pohdiskelevan pojan ja 30 vuotta
tekoälyä ja koneoppimista tutkineen miehen elämänkoke-
mus on kirjassa paketoitu rauhankone-ehdotukseksi, jot-
ta voisimme edistää rauhaa yhdistämällä mielen, kielen
ja yhteiskunnan ilmiöiden tulkinta järjestelmäksi, jolla
autettaisiin ihmiskuntaa rauhan ja yhteisymmärryksen
tiellä. Honkelan mukaan merkitysneuvottelevat koneet
voisivat toimia apuna tilanteissa, joissa ihmiset ymmärtä-
vät asioita eri tavalla eivätkä huomaa sitä itse.
Honkela ottaa kantaa ihmiskunnan polttaviin kysy-
myksiin toteamalla, että ihmisen tahto, halut, toiveet ja
päätökset suuntautuvat moniin eri suuntiin. Perinteinen
analyyttinen logiikkaan nojautuva työ ei tässä yhteydessä
yksistään riitä. Kategorinen ajattelu, luokittelu sekä osa-
optimointi, joiden varaan nykytietojärjestelmät ja aikaiset
johtamisteoriat pohjautuvat, korostavat pikemminkin eroja
kuin samankaltaisuuksia. Ihmisten ja ihmisyhteisöjen
toiminnassa ja käyttäytymisessä oleva vahva takai-
sinkytkentä vaikuttaa ajatteluumme ja toimintaamme
tulevaisuudessa, kirjoittaa Honkela ja perustelee siten
väitettään, että tarvitsemme tilastotieteen menetelmiä,
ehdollisten todennäköisyyksien laskentaa, kaaottisten
ilmiöiden ja takaisinkytkentäilmiöiden mallintamista sekä
muita tapoja mallintaa ja hahmottaa maailman monimut-
kaisuutta luomalla jatkumoja, kuten sumeassa logiikassa.
Rakennamme puheellamme ja sanoillamme
omaa ja yhteistä todellisuutta
Monet abstraktit asiat ovat sosiaalisia konstruktioita,
joita ajatuksemme pitävät yllä, Honkela kirjoittaa. Täten
ajattelulla on kyky luoda ja tuhota maailmaa. Hän toteaa
ajatusten voivan lähteä liikkeelle aaltoina synnyttäen
ilmiöitä esimerkiksi meemien kautta (#MeToo). Ilmiöiden
tulkintaan tarvitaan oikeanlainen kokonaiskuva ja nämä
teemat ovat tärkeitä edustuksellisen demokratian ja
rauhan kannalta.
Honkela kuvaa kirjassaan
tarkoin, kuinka kielen
eriytymisen vuoksi sen
moninaisuuden kunnioitus
on tärkeää. Kielen avulla
rakennetun todellisuuden ja
sen totuudellisuuden arvi-
ointi riippuu siitä näkökul-
masta, mistä se tulkitaan.
Psykologiset eli yksilölliset
ja kulttuuriset eli jaetut
merkitykset vaihtelevat tul-
len esiin kielessä. Honkelan
mukaan merkitysvariaatio,
tulkintavaihtelu ja merkitys-
kulttuuri vaikuttavat ilmiöi-
den monimuotoisuuteen ja
monimutkaisuuteen. Niiden
tulkintaa varten humanisti-
sissa ja yhteiskuntatieteissä
tuotetaan käsitejärjestelmiä
ilmiön ja ominaisuuden pe-
rusteella, kun taas luonnon-
tieteissä ja insinööritieteissä
kerätään systemaattisesti
tietoa eikä monimuotoisuut-
ta ja –mutkaisuutta huomioida riittävästi, hän havainnoi.
Matemaattiseen tensori-malliin pohjautuva kone, jolla ih-
misten sanat, asiayhteydet ja tunteet voitaisiin paremmin
tulkita ja tulkata, lisäisi onnistunutta vuorovaikutusta,
Honkela uskoo.
”Vaikka koneella ei ole tunteita, niiden avulla voidaan
mallintaa niitä.” Esimerkiksi robottien avulla voimme
saada paremman mahdollisuuden analysoida ja simuloi-
da tunteiden kehollisuutta, hän kertoo keskusteluistaan
Zen Roboticsin Harri Valpolan kanssa. Honkela kuvaa
tunteita dynaamisina, sosiaalisina, kehollisina ilmiöinä ja
hakee tunteiden vastinetta kielessä rauhankoneen avulla.
Merkitysneuvottelut koneen avulla voisivat siis auttaa
rakentamaan ymmärrystämme tietynlaisten jatkumojen
näkemiseen ja luomiseen. Todellisuus, politiikka, tiede,
tutkimus, ihminen, sukupuoli. Ne eivät ole joko-tai, vaan
sekä-että.
Kirja vältteli hienosti teorisointia ja oli helposti luet-
tava. Ehkäpä juuri sen henkilökohtaisuus ja inhimillisyys
teki siitä niin helposti lähestyttävän aiheen kunnianhi-
moisuudesta huolimatta. Erittäin suositeltava lukukoke-
mus.
Koneiden ymmärrys ihmisyydestä
Timo Honkela (2017).
Rauhankone, tekoälytutkijan
testamentti. Gaudeamus.
TIETOASIANTUNTIJA 1 / 2018 15

More Related Content

More from Pia Adibe

Jaettu näkemys tulevaisuudesta syntyy vuorovaikutuksessa
Jaettu näkemys tulevaisuudesta syntyy vuorovaikutuksessaJaettu näkemys tulevaisuudesta syntyy vuorovaikutuksessa
Jaettu näkemys tulevaisuudesta syntyy vuorovaikutuksessa
Pia Adibe
 
Koodi, mielikuvitus ja faktatieto tulevaisuuden ongelmia ratkaisemassa
Koodi, mielikuvitus ja faktatieto tulevaisuuden ongelmia ratkaisemassaKoodi, mielikuvitus ja faktatieto tulevaisuuden ongelmia ratkaisemassa
Koodi, mielikuvitus ja faktatieto tulevaisuuden ongelmia ratkaisemassa
Pia Adibe
 
Tietojohtaminen ja yhteisöt cmadfi2018 kirsimarja blomqvist
Tietojohtaminen ja yhteisöt cmadfi2018 kirsimarja blomqvistTietojohtaminen ja yhteisöt cmadfi2018 kirsimarja blomqvist
Tietojohtaminen ja yhteisöt cmadfi2018 kirsimarja blomqvist
Pia Adibe
 
Hyödynnätkö intuitiota päätöksenteossasi
Hyödynnätkö intuitiota päätöksenteossasiHyödynnätkö intuitiota päätöksenteossasi
Hyödynnätkö intuitiota päätöksenteossasi
Pia Adibe
 
Osaamisen ennakointi lisää ketteryyttä ja valmentaa muutokseen_Adibe TA_4 2015
Osaamisen ennakointi lisää ketteryyttä ja valmentaa muutokseen_Adibe TA_4 2015Osaamisen ennakointi lisää ketteryyttä ja valmentaa muutokseen_Adibe TA_4 2015
Osaamisen ennakointi lisää ketteryyttä ja valmentaa muutokseen_Adibe TA_4 2015
Pia Adibe
 
Tulevaisuuden raportointi_ja raportoinnin tulevaisuus_Adibe TA5_2014
Tulevaisuuden raportointi_ja raportoinnin tulevaisuus_Adibe TA5_2014Tulevaisuuden raportointi_ja raportoinnin tulevaisuus_Adibe TA5_2014
Tulevaisuuden raportointi_ja raportoinnin tulevaisuus_Adibe TA5_2014
Pia Adibe
 
Sopimusten visualisointi ja informaatiomuotoilu luovat käyttäjäystävällisyytt...
Sopimusten visualisointi ja informaatiomuotoilu luovat käyttäjäystävällisyytt...Sopimusten visualisointi ja informaatiomuotoilu luovat käyttäjäystävällisyytt...
Sopimusten visualisointi ja informaatiomuotoilu luovat käyttäjäystävällisyytt...
Pia Adibe
 
Asenne kohdallaan - HSOlla ei mene sormi suuhun_Sulkakynä 1_2010_Pia Adibe
Asenne kohdallaan -  HSOlla ei mene sormi suuhun_Sulkakynä 1_2010_Pia AdibeAsenne kohdallaan -  HSOlla ei mene sormi suuhun_Sulkakynä 1_2010_Pia Adibe
Asenne kohdallaan - HSOlla ei mene sormi suuhun_Sulkakynä 1_2010_Pia Adibe
Pia Adibe
 
Kilpailukykyä tietopääomaa hyödyntämällä ta 4-2013_pia adibe
Kilpailukykyä tietopääomaa hyödyntämällä ta 4-2013_pia adibeKilpailukykyä tietopääomaa hyödyntämällä ta 4-2013_pia adibe
Kilpailukykyä tietopääomaa hyödyntämällä ta 4-2013_pia adibe
Pia Adibe
 
Uusiutumiseen tarvitaan ajatusten ja tunteiden ristiinpölytystä ta 1_2014_pia...
Uusiutumiseen tarvitaan ajatusten ja tunteiden ristiinpölytystä ta 1_2014_pia...Uusiutumiseen tarvitaan ajatusten ja tunteiden ristiinpölytystä ta 1_2014_pia...
Uusiutumiseen tarvitaan ajatusten ja tunteiden ristiinpölytystä ta 1_2014_pia...
Pia Adibe
 
Adibe sosiaalinen media tarjoaa runsaasti potentiaalia
Adibe sosiaalinen media tarjoaa runsaasti potentiaaliaAdibe sosiaalinen media tarjoaa runsaasti potentiaalia
Adibe sosiaalinen media tarjoaa runsaasti potentiaalia
Pia Adibe
 

More from Pia Adibe (11)

Jaettu näkemys tulevaisuudesta syntyy vuorovaikutuksessa
Jaettu näkemys tulevaisuudesta syntyy vuorovaikutuksessaJaettu näkemys tulevaisuudesta syntyy vuorovaikutuksessa
Jaettu näkemys tulevaisuudesta syntyy vuorovaikutuksessa
 
Koodi, mielikuvitus ja faktatieto tulevaisuuden ongelmia ratkaisemassa
Koodi, mielikuvitus ja faktatieto tulevaisuuden ongelmia ratkaisemassaKoodi, mielikuvitus ja faktatieto tulevaisuuden ongelmia ratkaisemassa
Koodi, mielikuvitus ja faktatieto tulevaisuuden ongelmia ratkaisemassa
 
Tietojohtaminen ja yhteisöt cmadfi2018 kirsimarja blomqvist
Tietojohtaminen ja yhteisöt cmadfi2018 kirsimarja blomqvistTietojohtaminen ja yhteisöt cmadfi2018 kirsimarja blomqvist
Tietojohtaminen ja yhteisöt cmadfi2018 kirsimarja blomqvist
 
Hyödynnätkö intuitiota päätöksenteossasi
Hyödynnätkö intuitiota päätöksenteossasiHyödynnätkö intuitiota päätöksenteossasi
Hyödynnätkö intuitiota päätöksenteossasi
 
Osaamisen ennakointi lisää ketteryyttä ja valmentaa muutokseen_Adibe TA_4 2015
Osaamisen ennakointi lisää ketteryyttä ja valmentaa muutokseen_Adibe TA_4 2015Osaamisen ennakointi lisää ketteryyttä ja valmentaa muutokseen_Adibe TA_4 2015
Osaamisen ennakointi lisää ketteryyttä ja valmentaa muutokseen_Adibe TA_4 2015
 
Tulevaisuuden raportointi_ja raportoinnin tulevaisuus_Adibe TA5_2014
Tulevaisuuden raportointi_ja raportoinnin tulevaisuus_Adibe TA5_2014Tulevaisuuden raportointi_ja raportoinnin tulevaisuus_Adibe TA5_2014
Tulevaisuuden raportointi_ja raportoinnin tulevaisuus_Adibe TA5_2014
 
Sopimusten visualisointi ja informaatiomuotoilu luovat käyttäjäystävällisyytt...
Sopimusten visualisointi ja informaatiomuotoilu luovat käyttäjäystävällisyytt...Sopimusten visualisointi ja informaatiomuotoilu luovat käyttäjäystävällisyytt...
Sopimusten visualisointi ja informaatiomuotoilu luovat käyttäjäystävällisyytt...
 
Asenne kohdallaan - HSOlla ei mene sormi suuhun_Sulkakynä 1_2010_Pia Adibe
Asenne kohdallaan -  HSOlla ei mene sormi suuhun_Sulkakynä 1_2010_Pia AdibeAsenne kohdallaan -  HSOlla ei mene sormi suuhun_Sulkakynä 1_2010_Pia Adibe
Asenne kohdallaan - HSOlla ei mene sormi suuhun_Sulkakynä 1_2010_Pia Adibe
 
Kilpailukykyä tietopääomaa hyödyntämällä ta 4-2013_pia adibe
Kilpailukykyä tietopääomaa hyödyntämällä ta 4-2013_pia adibeKilpailukykyä tietopääomaa hyödyntämällä ta 4-2013_pia adibe
Kilpailukykyä tietopääomaa hyödyntämällä ta 4-2013_pia adibe
 
Uusiutumiseen tarvitaan ajatusten ja tunteiden ristiinpölytystä ta 1_2014_pia...
Uusiutumiseen tarvitaan ajatusten ja tunteiden ristiinpölytystä ta 1_2014_pia...Uusiutumiseen tarvitaan ajatusten ja tunteiden ristiinpölytystä ta 1_2014_pia...
Uusiutumiseen tarvitaan ajatusten ja tunteiden ristiinpölytystä ta 1_2014_pia...
 
Adibe sosiaalinen media tarjoaa runsaasti potentiaalia
Adibe sosiaalinen media tarjoaa runsaasti potentiaaliaAdibe sosiaalinen media tarjoaa runsaasti potentiaalia
Adibe sosiaalinen media tarjoaa runsaasti potentiaalia
 

Rauhankone - koneiden ymmärrys ihmisyydestä.pdf

  • 1. TEKSTI: PIA ADIBE KONEELLA EI OLE ihmisen elettyä kokemusta maail- masta, syntymästä tai kuolemasta, eivätkä koneet pysty kokemaan kärsimystä, pelkoa tai rakkautta. Silti koneet voivat olla ihmiselle avuksi, kirjoittaa Timo Honkela kirjas- saan Rauhankone (2017), jossa hän ideoi datalähtöistä tunteiden ymmärrystä. Kirjassaan hän on tuonut esiin omaa kokemusmaa- ilmaansa ja identiteettiään osana ideaa, jolla ihmisten tunne-elämää ja merkityksenantoa kokemuksille voitai- siin paremmin ymmärtää ja mallintaa suurten datamas- sojen avulla. Honkelan kertomusta siivittää oman elämän tragediat, kuten aivosyöpä ja äidin kuolema hänen olles- saan vain 8-vuotias. Pohdiskelevan pojan ja 30 vuotta tekoälyä ja koneoppimista tutkineen miehen elämänkoke- mus on kirjassa paketoitu rauhankone-ehdotukseksi, jot- ta voisimme edistää rauhaa yhdistämällä mielen, kielen ja yhteiskunnan ilmiöiden tulkinta järjestelmäksi, jolla autettaisiin ihmiskuntaa rauhan ja yhteisymmärryksen tiellä. Honkelan mukaan merkitysneuvottelevat koneet voisivat toimia apuna tilanteissa, joissa ihmiset ymmärtä- vät asioita eri tavalla eivätkä huomaa sitä itse. Honkela ottaa kantaa ihmiskunnan polttaviin kysy- myksiin toteamalla, että ihmisen tahto, halut, toiveet ja päätökset suuntautuvat moniin eri suuntiin. Perinteinen analyyttinen logiikkaan nojautuva työ ei tässä yhteydessä yksistään riitä. Kategorinen ajattelu, luokittelu sekä osa- optimointi, joiden varaan nykytietojärjestelmät ja aikaiset johtamisteoriat pohjautuvat, korostavat pikemminkin eroja kuin samankaltaisuuksia. Ihmisten ja ihmisyhteisöjen toiminnassa ja käyttäytymisessä oleva vahva takai- sinkytkentä vaikuttaa ajatteluumme ja toimintaamme tulevaisuudessa, kirjoittaa Honkela ja perustelee siten väitettään, että tarvitsemme tilastotieteen menetelmiä, ehdollisten todennäköisyyksien laskentaa, kaaottisten ilmiöiden ja takaisinkytkentäilmiöiden mallintamista sekä muita tapoja mallintaa ja hahmottaa maailman monimut- kaisuutta luomalla jatkumoja, kuten sumeassa logiikassa. Rakennamme puheellamme ja sanoillamme omaa ja yhteistä todellisuutta Monet abstraktit asiat ovat sosiaalisia konstruktioita, joita ajatuksemme pitävät yllä, Honkela kirjoittaa. Täten ajattelulla on kyky luoda ja tuhota maailmaa. Hän toteaa ajatusten voivan lähteä liikkeelle aaltoina synnyttäen ilmiöitä esimerkiksi meemien kautta (#MeToo). Ilmiöiden tulkintaan tarvitaan oikeanlainen kokonaiskuva ja nämä teemat ovat tärkeitä edustuksellisen demokratian ja rauhan kannalta. Honkela kuvaa kirjassaan tarkoin, kuinka kielen eriytymisen vuoksi sen moninaisuuden kunnioitus on tärkeää. Kielen avulla rakennetun todellisuuden ja sen totuudellisuuden arvi- ointi riippuu siitä näkökul- masta, mistä se tulkitaan. Psykologiset eli yksilölliset ja kulttuuriset eli jaetut merkitykset vaihtelevat tul- len esiin kielessä. Honkelan mukaan merkitysvariaatio, tulkintavaihtelu ja merkitys- kulttuuri vaikuttavat ilmiöi- den monimuotoisuuteen ja monimutkaisuuteen. Niiden tulkintaa varten humanisti- sissa ja yhteiskuntatieteissä tuotetaan käsitejärjestelmiä ilmiön ja ominaisuuden pe- rusteella, kun taas luonnon- tieteissä ja insinööritieteissä kerätään systemaattisesti tietoa eikä monimuotoisuut- ta ja –mutkaisuutta huomioida riittävästi, hän havainnoi. Matemaattiseen tensori-malliin pohjautuva kone, jolla ih- misten sanat, asiayhteydet ja tunteet voitaisiin paremmin tulkita ja tulkata, lisäisi onnistunutta vuorovaikutusta, Honkela uskoo. ”Vaikka koneella ei ole tunteita, niiden avulla voidaan mallintaa niitä.” Esimerkiksi robottien avulla voimme saada paremman mahdollisuuden analysoida ja simuloi- da tunteiden kehollisuutta, hän kertoo keskusteluistaan Zen Roboticsin Harri Valpolan kanssa. Honkela kuvaa tunteita dynaamisina, sosiaalisina, kehollisina ilmiöinä ja hakee tunteiden vastinetta kielessä rauhankoneen avulla. Merkitysneuvottelut koneen avulla voisivat siis auttaa rakentamaan ymmärrystämme tietynlaisten jatkumojen näkemiseen ja luomiseen. Todellisuus, politiikka, tiede, tutkimus, ihminen, sukupuoli. Ne eivät ole joko-tai, vaan sekä-että. Kirja vältteli hienosti teorisointia ja oli helposti luet- tava. Ehkäpä juuri sen henkilökohtaisuus ja inhimillisyys teki siitä niin helposti lähestyttävän aiheen kunnianhi- moisuudesta huolimatta. Erittäin suositeltava lukukoke- mus. Koneiden ymmärrys ihmisyydestä Timo Honkela (2017). Rauhankone, tekoälytutkijan testamentti. Gaudeamus. TIETOASIANTUNTIJA 1 / 2018 15