SlideShare a Scribd company logo
1 of 24
સમ્યગ્દર્શનની પ્રાપ્તિ
1.પ્તનસર્શથી
a.ર્ુરુના ઉપદેર્ પ્તિના
i.તીથંકરનો આત્મા
ii.તેમનુું સામર્થયશ અપ્તિક હોય છે
iii.ર્ુરુ માત્ર સાક્ષીભૂત ર્ણાય છે
b.ર્ુરુકૃપા અુંતર્શત હોય છે
સમ્યગ્દર્શનની પ્રાપ્તિ
2. અપ્તિર્મથી
a.આપણી પાસે વ્યિહારથી સમ્યક્ત્િ છે
b.ર્ુરુ ભર્િુંતની કૃપાથી છે
c.હિે દાનાપ્તદક પ્તિયાઓ મોક્ષનુું કારણ બને છે
d.આ આત્માનુું ર્ુણ છે અને કમશનુું આિરણ ખસ્યે પ્રર્ત થાય છે
e.દર્શનમોહનીય કમશ અને અનુંતાનુબુંિી ચાપ્તરત્ર મોહનીય કમાશના
પ્તિનાર્થી
સમ્યગ્દર્શન પ્રાિ થાય છે
i.ક્ષયથી
1.અનુંતકાળ સુિી ટકે છે
ii.ક્ષયોપર્મથી
1.૬૬ સાર્રોપમથી િિારે તકતુું નથી
iii.ઉપર્મથી
1.ઔપર્પ્તમક સમ્યક્િ અુંતમુહૂ ર્ત્શથી િિારે
ટકતુું નથી
સમ્યગ્દર્શનમાું ચાર શ્રિાઓ
a.પરમાથશસુંસ્તિ (પપ્તરચય)
b.સુર્ુરુની સેિા
c.પપ્તતત (આચારભ્રષ્ટ) સમપ્તકતીના સુંર્નો ્યાર્
d.પરદર્શનીના સુંર્નો ્યાર્
સમ્યગ્દર્શનના ત્રણ પ્ત ુંર્ો
a.શ્રુતનો અપ્તભ ાષ (ઇચ્છા; આકાુંક્ષા; સ્પૃહા)
b.િમશનો અનુરાર્
c.ર્ુરુદેિનુું િૈયાિચ્ચ
સમ્યગ્દર્શનના દૂષણ
i.ર્ુંકા
ii.કુંખા
iii.પ્તિપ્તતપ્તર્ચ્છા
iv.પ્તમર્થયાદ્રપ્તષ્ટના ર્ુણનુું િણશન
કરિુું
v.પ્તમર્થયાદ્રપ્તષ્ટનો પપ્તરચય ન કરિો
સમ્યગ્દર્શનના પ્રભાિકપણાના ક્ષણ
i.પ્રાિચપ્તનક
ii.િમશકથી
iii.િાદી
iv.પ્તનપ્તમર્ત્ક
v.તપસ્િી
vi.પ્તિદ્યા અને તપનો પ્રભાિ
vii.પ્તસપ્તિસુંપન
સમ્યગ્દર્શનના પ્રભાિકપણાના ક્ષણ
viii.કપ્તિ
1.કપ્તિતા રચે
a.કેિી
i.અમૃતના રસ જેિી
ii.મિુર
iii.િમશનુું કારણ બને
સમ્યગ્દર્શનના પાુંચ ક્ષણ
A.ઉપર્મ
a.અપરાિી પ્ર્યે પણ પ્તચર્ત્થી પ્રપ્તતકૂળ ન પ્તચુંતિિુું
B.સુંિેર્
a.મોક્ષાપ્તભ ાષ
C.પ્તનિેદ
a.સુંસારમાુંથી નીકળિા રાતપ્તદિસ મહેનત કરે
b.૧ ા ર્ુણસ્થાનકથી ૪ પર અને ૫માુંથી ૬ઠ્ઠા કે ૭મામાું જિા માટેના
પપ્તરણામ
c.સુંસારની પ્તનર્ુશણતાનુું પપ્તરભાિન કરિાની જરૂર છે
સમ્યગ્દર્શનના પાુંચ ક્ષણ
D. અનુકુંપા
a.દ્રવ્ય
i.બીજાના દુ:ખને જોઇને ધ્રૂજારી છ
ૂ ટે અને દુ:ખને દૂર કરિાની
ભાિના થિી તે
1.સાિુપણુું સ્િીકારિાના ભાિ ઊભા કરે છે
b.ભાિ
i.હીન જીિો પ્ર્યે દયા આિે
1.સાિુપણુું સ્િીકારિાના ભાિ ઊભા કરે છે
સમ્યગ્દર્શનના પાુંચ ક્ષણ
E. આપ્તસ્તક્ય
a.ભર્િાને જણાવ્યુું છે તે પદાથોને અપ્તસ્ત (છે) રૂપે માને છે
b.માત્ર આત્માને કે પુણ્યપાપને માનિાનુું નથી
c.આતત્માને ની્યાપ્તન્ય માને
d.પુણ્યને ઉપાદેય માને
e.પાપને હેય માને
f. કુમપ્તતનો-દુષ્ટ મપ્તતનો નાર્ ભુંર્ કરે છે
g.પ્રાપ્તિની અપેક્ષાએ પહે ુું ર્ુણ છે
h.અન્યદર્શનીને િુંદન નથી કરતા
i. આ ાપસું ાપા (િાતચીત; સુંિાદ) નો વ્યિહાર નથી કરતા
j. જૈનેતર સાથેની બિી ટેિો છોડે છે
સમ્યગ્દર્શનની જયણા (રક્ષા માટે )
1.અન્યદર્શનીના તીથશ હોય કે તેમના દેિ હોય તેમને િુંદન ન કરિા
2.તેમના િડે ગ્રહન કરાયે આપણા ચૈ્યમાું પણ િુંદન ન કરિા
3.ર્ૌરિભપ્તિપૂિશક સુપાત્ર તરીકે દાન નપ્તહ આપિાનુું
a.ઉપ્તચત દાનની ના નથી
b.અનુકુંપાના ભાિથી નપ્તહ આપિાનુું
4.અનુપ્રદાનની (િારુંિાર આપિુું તે) ના પાડી છે
a.ઔપ્તચ્ય જાળિિાની ના નથી પણ ર્ોતી ર્ોતીને ન આપિુું.
5.પરતીપ્તથશકોની સાથે આ ાપ - સામેથી િાત ન કરાય
6.પરતીપ્તથશકોની સાથે સું ાપ ન કરિો - િારુંિાર આ ાપ કરિો તે
સમ્યગ્દર્શનના આર્ાર
1.`રાજાપ્તભયોર્
2. ોકોનુું ટોળુું ભેર્ુું થયુું હોય
3.ચોર આપ્તદનો બળા્કાર
4.ક્ષેત્રપા ાપ્તદન દેિતાનો અપ્તભયોર્
5.માતા-પ્તપતાપ્તદ-ર્ુરુજનનો અપ્તભયોર્
6.આજીપ્તિકાના પ્તનિાશહ માટે પ્તમર્થયા્િીને નમિુું પડે
સમ્યગ્દર્શનની છ ભાિનાઓ
a.(િમશરૂપી િૃક્ષનુું) મૂળ
b.(િમશરૂપીનર્રનુું) દ્વાર
c.મોટો પ્રસાદ
d.ભુંડાર
e.આિાર
f. પાત્ર/ભાજન
સમ્યક્િના અપ્તસ્ત્િના છ આિાર
a.આત્મા છે
b.આત્મા પ્તન્ય છે
c.આત્મા કર્ત્ાશ છે
d.આત્મા ભોિા છે
e.આત્માનો મોક્ષ છે
f.મોક્ષનો ઉપાય છે
સમ્યગ્દર્શનના ભૂષણ
I. પ્તિયામાું કુર્ળપણુું
a.પ્તિયા આજ્ઞા પ્રમાણે થાય તે
i.િુંદન
ii.પચ્ચ્કખાણ
II.તીથશસેિા
a.ર્ુશ્રૂષાસ્િરૂપ
i.પ્તિયામાું રસ હોય
b.તીથો પ્તિકસાિિા
c.દેિ અને ર્ુરુનુું િચન સાુંભળિુું
d.દેિ અને ર્ુરુનુું િચન માનિુું
સમ્યગ્દર્શનના ભૂષણ
III. દેિર્ુરુની ભપ્તિ
a.દેિર્ુરુનુું કાયશ ભાિથી કરિુું
b.િૈયાિચ્ચ કરિી
c.
IV.દઢતા
a.ભર્િાનના પ્તસિાુંતથી ચ ાયમાન થિુું નપ્તહ
b.સુખ છોડતા થઇએ
c.અનુકૂળતા છોડતા થઇએ
d.આપણુું સિશસ્િ હોમી દેિાની તૈયારી
V.પ્રભાિના
સમ્યકદર્શનની પ્રપ્તિયા
પહે ા ક્ષમાું આિો કે મારે કુંઇક કરિુું છે. આ પહે ી દ્રપ્તષ્ટ છે
પછી બીજો ક્ષ બાુંિો કે અપ્તહુંયા મારે જિાનુું છે
ત્રીજા ક્ષમાું ખ્યા રાખો કે મારે અહીુંયા ટકિાનુું છે.
હમણા ભ ે ક્ષ પકડાય નપ્તહ પણ ક્ષનો ખ્યા આિિો એ ર્રુઆત છે
a.આર્ળ જતાું ક્ષનો ભાન થર્ે.
b.મન ર્ાુંત થાય એટ ે ક્ષ તરફ જિાનો પ્રયાસ થાય અને ્યાું
બહુ ટકાય નપ્તહ એટ ે પાછા પડાય.
c.એટ ે િળી પ્તચુંતન, મનન કે સ્િાધ્યાયમાું ાર્ી જિાનુું અને
મનને ર્ાુંત કરિાનુું,
પરમાુંથી ખસેડી ેિાનુું
d.એમ મન જ્યારે ાુંબો સમય ર્ાુંત રહે તો એમ કરતાું ઉપયોર્ ર્ૂક્ષ્મ થર્ે
તો આત્મ ભાિ પકડાર્ે. (હજુ સમ્યગ્દર્શન આિે નથી)
(હમણા આપણે પહે ી દ્રપ્તષ્ટમાું છીએ).
આત્મ ભાિ પકડાર્ે એ બીજી દ્રપ્તષ્ટ છે
આત્મ ભાિ પકડાર્ે એટ ે પહે ાું ઉજાર્રણ (પ્તચુંતા) દર્ા આિર્ે,
a.આત્મ ભાિ પાછ
ુું છ
ુ ટી જર્ે
b.િડી પકડાર્ે
c.અભ્યાસ કરતાું ભાિનુું ટકિાપણુું થર્ે
d.એમ કરતાું એ ભાિ અુંર્ે સ્્ષ્ટ થર્ે (હજુ સમ્યગ્દર્શન આિે નથી)
e.મન હિે આ ભાિમાું નજરાયા કરર્ે
f.એટ ે બુપ્તિ જેિી બહાર જર્ે કે તે તરત પાછી આિી જર્ે
g.(આર્ળ િિીને આત્મામાું ીનતા આિતાું સમ્યક્તદ્રપ્તષ્ટ આિે છે)
આત્મ ભાિ પકડાર્ે એ બીજી દ્રપ્તષ્ટ છે
આત્મ ભાિ પકડાર્ે એટ ે પહે ાું ઉજાર્રણ દર્ા આિર્ે,
h. જે પ્રિૃપ્તત હાથમાું ઇએ તે ક્ષ સાથે થિાથી પ્તચર્ત્ ર્ાત પડર્ે
i. જે ધ્યેય હાથમાું ીિે છે તેના પર ઉપયોર્ જર્ે
j. તમને કુંઇ જણાર્ે નપ્તહ એ જ અપ્તસ્ત્િ છે
k.એ દ્રપ્તષ્ટ િારુંિાર એ દ્રષ્ટા ઉપર જર્ે ્યારે ઘણા અભ્યાસ પછી તમને
અુંદરનુું ભાસ (િેદન) થર્ે [હુું છ
ુું એના સુંિેદનનુું ભાસ - અસ્પષ્ટ
ભાિભાષણ (ષ્યન) -બીજી દ્રપ્તષ્ટ].
ત્રીજી અને ચોથી દ્રપ્તષ્ટ
a.આ અભ્યાસ સતત કરિાથી િૃપ્તત ્યાું પ્તસ્થર થર્ે અને
b.છેિટે એમાું ીન થતાું
પાુંચમી દ્રપ્તષ્ટ
a.િેદન સ્પષ્ટ થર્ે
b.સમ્યકદર્શન થાય છે.
c.હિે આત્માના અપ્તસ્ત્િનો ખ્યા હર ઘડીએ કોઇ પણ સુંજોર્ામાું
હોય છે.
d.મારે જે િસ્તુ (આત્મા) મેળિિી છે તેને માટે મારે બીજે ક્યાુંય જિાનુું
નથી જ્યાું છ
ુું ્યાુંજ મળી ર્કે છે. અને જે કરુું છ
ુું તેમાુંથી જ મળિાની
છે.
c. સ્વરૂપને યાદ રાખવાનું છે
i.પહેલી વખતે
1.મન બહાર જાય ત્યાર ેયાદ કરાવો કે આ માર
ું સ્વરૂપ નથી
ii.બીજી વખતે
1.સ્મરણ, મનન, ચ ુંતન વગેર ેસાધનનો ઉપયોગ કરતી વખતે પણ
પોતાને યાદ કરાવો કે આ માર
ું સ્વરૂપ નથી
iii.ત્રીજી વખતે
1.ઉપયોગ તો હું જાણનાર છ
ું એમાું હોવો જોઇયે
e. કરવાનું શું છે
i.પહેલો લક્ષ
1.હું અને મારાપણાની માન્યતાને ટોળવા માટે જ પરષાથથ
કરવાનો છે
ii.બીજો લક્ષ
1.શ્રદ્ધાને કે સુંજોગોને બદલે આત્મમામાું બદલવાનું પરષાથથ
કરવાનો છે
iii.ત્રીજો લક્ષ
1. ાચરત્રને આત્મકલ્યાણની પ્રચિયામાું બદલવાનો પરષાથથ
કરવાનો છે

More Related Content

Similar to સમ્યકદર્શન ટુંકમાં.pptx

શ્રાવકના મૂલગુણ.pptx
શ્રાવકના મૂલગુણ.pptxશ્રાવકના મૂલગુણ.pptx
શ્રાવકના મૂલગુણ.pptxssuserafa06a
 
ઉપયોગ .pptx
ઉપયોગ .pptxઉપયોગ .pptx
ઉપયોગ .pptxssuserafa06a
 
ભેદજ્ઞાન-સાક્ષીભાવ-દ્રષ્ટાભાવ_અને_ઉદાસીનતા_ટુંકી_2020.pptx
ભેદજ્ઞાન-સાક્ષીભાવ-દ્રષ્ટાભાવ_અને_ઉદાસીનતા_ટુંકી_2020.pptxભેદજ્ઞાન-સાક્ષીભાવ-દ્રષ્ટાભાવ_અને_ઉદાસીનતા_ટુંકી_2020.pptx
ભેદજ્ઞાન-સાક્ષીભાવ-દ્રષ્ટાભાવ_અને_ઉદાસીનતા_ટુંકી_2020.pptxssuserafa06a
 
ભેદજ્ઞાન-સાક્ષીભાવ-દ્રષ્ટાભાવ અને ઉદાસીનતા ટુંકી 2020.pptx
ભેદજ્ઞાન-સાક્ષીભાવ-દ્રષ્ટાભાવ અને ઉદાસીનતા ટુંકી 2020.pptxભેદજ્ઞાન-સાક્ષીભાવ-દ્રષ્ટાભાવ અને ઉદાસીનતા ટુંકી 2020.pptx
ભેદજ્ઞાન-સાક્ષીભાવ-દ્રષ્ટાભાવ અને ઉદાસીનતા ટુંકી 2020.pptxssuserafa06a
 
રોજ ચિંતન અને મનન કર.pptx
રોજ ચિંતન અને મનન કર.pptxરોજ ચિંતન અને મનન કર.pptx
રોજ ચિંતન અને મનન કર.pptxssuserafa06a
 
ધ્યાનમાંઆગળ વધવાનો ક્રમ.pptx
ધ્યાનમાંઆગળ વધવાનો ક્રમ.pptxધ્યાનમાંઆગળ વધવાનો ક્રમ.pptx
ધ્યાનમાંઆગળ વધવાનો ક્રમ.pptxssuserafa06a
 
વનમાં શિકારી જાય છે.pptx
વનમાં શિકારી જાય છે.pptxવનમાં શિકારી જાય છે.pptx
વનમાં શિકારી જાય છે.pptxssuserafa06a
 
શું બનવાનું છે.pptx
શું બનવાનું છે.pptxશું બનવાનું છે.pptx
શું બનવાનું છે.pptxssuserafa06a
 
કોઇ પણ ક્રિયા કરતાં પહેલા આત્માનું લક્ષ કરો.pptx
કોઇ પણ ક્રિયા કરતાં પહેલા આત્માનું લક્ષ કરો.pptxકોઇ પણ ક્રિયા કરતાં પહેલા આત્માનું લક્ષ કરો.pptx
કોઇ પણ ક્રિયા કરતાં પહેલા આત્માનું લક્ષ કરો.pptxssuserafa06a
 
ચિત્તનો નિગ્રહ કરવાનો ppt.pptx
ચિત્તનો નિગ્રહ કરવાનો ppt.pptxચિત્તનો નિગ્રહ કરવાનો ppt.pptx
ચિત્તનો નિગ્રહ કરવાનો ppt.pptxssuserafa06a
 
આર્તધ્યાન.pptx
આર્તધ્યાન.pptxઆર્તધ્યાન.pptx
આર્તધ્યાન.pptxssuserafa06a
 
આત્માના વેદનનો ટુંકુ.pptx
આત્માના વેદનનો ટુંકુ.pptxઆત્માના વેદનનો ટુંકુ.pptx
આત્માના વેદનનો ટુંકુ.pptxssuserafa06a
 
ધર્મધ્યાન ભાવના સેવ (2).pptx
ધર્મધ્યાન ભાવના સેવ (2).pptxધર્મધ્યાન ભાવના સેવ (2).pptx
ધર્મધ્યાન ભાવના સેવ (2).pptxssuserafa06a
 
આત્મસિદ્ધિ -Aatma siddhi short 2022 ppt.docx.pptx
આત્મસિદ્ધિ -Aatma siddhi short 2022 ppt.docx.pptxઆત્મસિદ્ધિ -Aatma siddhi short 2022 ppt.docx.pptx
આત્મસિદ્ધિ -Aatma siddhi short 2022 ppt.docx.pptxssuserafa06a
 
હું કોણ.pptx
હું કોણ.pptxહું કોણ.pptx
હું કોણ.pptxssuserafa06a
 

Similar to સમ્યકદર્શન ટુંકમાં.pptx (15)

શ્રાવકના મૂલગુણ.pptx
શ્રાવકના મૂલગુણ.pptxશ્રાવકના મૂલગુણ.pptx
શ્રાવકના મૂલગુણ.pptx
 
ઉપયોગ .pptx
ઉપયોગ .pptxઉપયોગ .pptx
ઉપયોગ .pptx
 
ભેદજ્ઞાન-સાક્ષીભાવ-દ્રષ્ટાભાવ_અને_ઉદાસીનતા_ટુંકી_2020.pptx
ભેદજ્ઞાન-સાક્ષીભાવ-દ્રષ્ટાભાવ_અને_ઉદાસીનતા_ટુંકી_2020.pptxભેદજ્ઞાન-સાક્ષીભાવ-દ્રષ્ટાભાવ_અને_ઉદાસીનતા_ટુંકી_2020.pptx
ભેદજ્ઞાન-સાક્ષીભાવ-દ્રષ્ટાભાવ_અને_ઉદાસીનતા_ટુંકી_2020.pptx
 
ભેદજ્ઞાન-સાક્ષીભાવ-દ્રષ્ટાભાવ અને ઉદાસીનતા ટુંકી 2020.pptx
ભેદજ્ઞાન-સાક્ષીભાવ-દ્રષ્ટાભાવ અને ઉદાસીનતા ટુંકી 2020.pptxભેદજ્ઞાન-સાક્ષીભાવ-દ્રષ્ટાભાવ અને ઉદાસીનતા ટુંકી 2020.pptx
ભેદજ્ઞાન-સાક્ષીભાવ-દ્રષ્ટાભાવ અને ઉદાસીનતા ટુંકી 2020.pptx
 
રોજ ચિંતન અને મનન કર.pptx
રોજ ચિંતન અને મનન કર.pptxરોજ ચિંતન અને મનન કર.pptx
રોજ ચિંતન અને મનન કર.pptx
 
ધ્યાનમાંઆગળ વધવાનો ક્રમ.pptx
ધ્યાનમાંઆગળ વધવાનો ક્રમ.pptxધ્યાનમાંઆગળ વધવાનો ક્રમ.pptx
ધ્યાનમાંઆગળ વધવાનો ક્રમ.pptx
 
વનમાં શિકારી જાય છે.pptx
વનમાં શિકારી જાય છે.pptxવનમાં શિકારી જાય છે.pptx
વનમાં શિકારી જાય છે.pptx
 
શું બનવાનું છે.pptx
શું બનવાનું છે.pptxશું બનવાનું છે.pptx
શું બનવાનું છે.pptx
 
કોઇ પણ ક્રિયા કરતાં પહેલા આત્માનું લક્ષ કરો.pptx
કોઇ પણ ક્રિયા કરતાં પહેલા આત્માનું લક્ષ કરો.pptxકોઇ પણ ક્રિયા કરતાં પહેલા આત્માનું લક્ષ કરો.pptx
કોઇ પણ ક્રિયા કરતાં પહેલા આત્માનું લક્ષ કરો.pptx
 
ચિત્તનો નિગ્રહ કરવાનો ppt.pptx
ચિત્તનો નિગ્રહ કરવાનો ppt.pptxચિત્તનો નિગ્રહ કરવાનો ppt.pptx
ચિત્તનો નિગ્રહ કરવાનો ppt.pptx
 
આર્તધ્યાન.pptx
આર્તધ્યાન.pptxઆર્તધ્યાન.pptx
આર્તધ્યાન.pptx
 
આત્માના વેદનનો ટુંકુ.pptx
આત્માના વેદનનો ટુંકુ.pptxઆત્માના વેદનનો ટુંકુ.pptx
આત્માના વેદનનો ટુંકુ.pptx
 
ધર્મધ્યાન ભાવના સેવ (2).pptx
ધર્મધ્યાન ભાવના સેવ (2).pptxધર્મધ્યાન ભાવના સેવ (2).pptx
ધર્મધ્યાન ભાવના સેવ (2).pptx
 
આત્મસિદ્ધિ -Aatma siddhi short 2022 ppt.docx.pptx
આત્મસિદ્ધિ -Aatma siddhi short 2022 ppt.docx.pptxઆત્મસિદ્ધિ -Aatma siddhi short 2022 ppt.docx.pptx
આત્મસિદ્ધિ -Aatma siddhi short 2022 ppt.docx.pptx
 
હું કોણ.pptx
હું કોણ.pptxહું કોણ.pptx
હું કોણ.pptx
 

More from ssuserafa06a

સંલ્લેખના.pptx
સંલ્લેખના.pptxસંલ્લેખના.pptx
સંલ્લેખના.pptxssuserafa06a
 
જીવ - 04 દીપ્રાદ્રષ્ટિવાળા જીવોના લક્ષણો.pptx
જીવ - 04 દીપ્રાદ્રષ્ટિવાળા જીવોના લક્ષણો.pptxજીવ - 04 દીપ્રાદ્રષ્ટિવાળા જીવોના લક્ષણો.pptx
જીવ - 04 દીપ્રાદ્રષ્ટિવાળા જીવોના લક્ષણો.pptxssuserafa06a
 
મારા આત્માને શોધું છું.pptx
મારા આત્માને શોધું છું.pptxમારા આત્માને શોધું છું.pptx
મારા આત્માને શોધું છું.pptxssuserafa06a
 
શ્રાવકના મનોરથ.pptx
શ્રાવકના મનોરથ.pptxશ્રાવકના મનોરથ.pptx
શ્રાવકના મનોરથ.pptxssuserafa06a
 
હે આત્મા, તું વૈરાગ્યબોધિની ભાવનાઓને ભાવ નાની મથાળા સાથે 14.pptx
હે આત્મા, તું વૈરાગ્યબોધિની ભાવનાઓને ભાવ નાની મથાળા સાથે 14.pptxહે આત્મા, તું વૈરાગ્યબોધિની ભાવનાઓને ભાવ નાની મથાળા સાથે 14.pptx
હે આત્મા, તું વૈરાગ્યબોધિની ભાવનાઓને ભાવ નાની મથાળા સાથે 14.pptxssuserafa06a
 
DOC-20190715-WA0009.pptx
DOC-20190715-WA0009.pptxDOC-20190715-WA0009.pptx
DOC-20190715-WA0009.pptxssuserafa06a
 
DOC-20190715-WA0017.pptx
DOC-20190715-WA0017.pptxDOC-20190715-WA0017.pptx
DOC-20190715-WA0017.pptxssuserafa06a
 
જીવ - 05 સ્થિરાદ્રષ્ટિવાળા જીવોના લક્ષણો.pptx
જીવ - 05 સ્થિરાદ્રષ્ટિવાળા જીવોના લક્ષણો.pptxજીવ - 05 સ્થિરાદ્રષ્ટિવાળા જીવોના લક્ષણો.pptx
જીવ - 05 સ્થિરાદ્રષ્ટિવાળા જીવોના લક્ષણો.pptxssuserafa06a
 
અધ્યાત્મ એટલે શું.pptx
અધ્યાત્મ એટલે શું.pptxઅધ્યાત્મ એટલે શું.pptx
અધ્યાત્મ એટલે શું.pptxssuserafa06a
 
vis dohra - Shrimadji.pptx
vis dohra - Shrimadji.pptxvis dohra - Shrimadji.pptx
vis dohra - Shrimadji.pptxssuserafa06a
 
રોજની પ્રાર્થનાઓ 2020.pptx
રોજની પ્રાર્થનાઓ 2020.pptxરોજની પ્રાર્થનાઓ 2020.pptx
રોજની પ્રાર્થનાઓ 2020.pptxssuserafa06a
 
001 om jinay namah.pptx
001 om jinay namah.pptx001 om jinay namah.pptx
001 om jinay namah.pptxssuserafa06a
 
DOC-20190715-WA0003.pptx
DOC-20190715-WA0003.pptxDOC-20190715-WA0003.pptx
DOC-20190715-WA0003.pptxssuserafa06a
 
DOC-20190715-WA0013.pptx
DOC-20190715-WA0013.pptxDOC-20190715-WA0013.pptx
DOC-20190715-WA0013.pptxssuserafa06a
 
યાદ કરકે.pptx
યાદ કરકે.pptxયાદ કરકે.pptx
યાદ કરકે.pptxssuserafa06a
 
9999 બાર ભાવનાઓ બહુજ ટૂંકમાં.pptx
9999 બાર ભાવનાઓ બહુજ ટૂંકમાં.pptx9999 બાર ભાવનાઓ બહુજ ટૂંકમાં.pptx
9999 બાર ભાવનાઓ બહુજ ટૂંકમાં.pptxssuserafa06a
 
ધર્મ રત્નની યોગ્યતા.pptx
ધર્મ રત્નની યોગ્યતા.pptxધર્મ રત્નની યોગ્યતા.pptx
ધર્મ રત્નની યોગ્યતા.pptxssuserafa06a
 
શું કરવાનું છે (G) 6.pptx
શું કરવાનું છે (G) 6.pptxશું કરવાનું છે (G) 6.pptx
શું કરવાનું છે (G) 6.pptxssuserafa06a
 
ઉપયોગને (જીવનું પરિણમન) શુદ્ધ કરવાનો વિસ્તારથી 08.pptx
ઉપયોગને (જીવનું પરિણમન) શુદ્ધ કરવાનો વિસ્તારથી 08.pptxઉપયોગને (જીવનું પરિણમન) શુદ્ધ કરવાનો વિસ્તારથી 08.pptx
ઉપયોગને (જીવનું પરિણમન) શુદ્ધ કરવાનો વિસ્તારથી 08.pptxssuserafa06a
 

More from ssuserafa06a (19)

સંલ્લેખના.pptx
સંલ્લેખના.pptxસંલ્લેખના.pptx
સંલ્લેખના.pptx
 
જીવ - 04 દીપ્રાદ્રષ્ટિવાળા જીવોના લક્ષણો.pptx
જીવ - 04 દીપ્રાદ્રષ્ટિવાળા જીવોના લક્ષણો.pptxજીવ - 04 દીપ્રાદ્રષ્ટિવાળા જીવોના લક્ષણો.pptx
જીવ - 04 દીપ્રાદ્રષ્ટિવાળા જીવોના લક્ષણો.pptx
 
મારા આત્માને શોધું છું.pptx
મારા આત્માને શોધું છું.pptxમારા આત્માને શોધું છું.pptx
મારા આત્માને શોધું છું.pptx
 
શ્રાવકના મનોરથ.pptx
શ્રાવકના મનોરથ.pptxશ્રાવકના મનોરથ.pptx
શ્રાવકના મનોરથ.pptx
 
હે આત્મા, તું વૈરાગ્યબોધિની ભાવનાઓને ભાવ નાની મથાળા સાથે 14.pptx
હે આત્મા, તું વૈરાગ્યબોધિની ભાવનાઓને ભાવ નાની મથાળા સાથે 14.pptxહે આત્મા, તું વૈરાગ્યબોધિની ભાવનાઓને ભાવ નાની મથાળા સાથે 14.pptx
હે આત્મા, તું વૈરાગ્યબોધિની ભાવનાઓને ભાવ નાની મથાળા સાથે 14.pptx
 
DOC-20190715-WA0009.pptx
DOC-20190715-WA0009.pptxDOC-20190715-WA0009.pptx
DOC-20190715-WA0009.pptx
 
DOC-20190715-WA0017.pptx
DOC-20190715-WA0017.pptxDOC-20190715-WA0017.pptx
DOC-20190715-WA0017.pptx
 
જીવ - 05 સ્થિરાદ્રષ્ટિવાળા જીવોના લક્ષણો.pptx
જીવ - 05 સ્થિરાદ્રષ્ટિવાળા જીવોના લક્ષણો.pptxજીવ - 05 સ્થિરાદ્રષ્ટિવાળા જીવોના લક્ષણો.pptx
જીવ - 05 સ્થિરાદ્રષ્ટિવાળા જીવોના લક્ષણો.pptx
 
અધ્યાત્મ એટલે શું.pptx
અધ્યાત્મ એટલે શું.pptxઅધ્યાત્મ એટલે શું.pptx
અધ્યાત્મ એટલે શું.pptx
 
vis dohra - Shrimadji.pptx
vis dohra - Shrimadji.pptxvis dohra - Shrimadji.pptx
vis dohra - Shrimadji.pptx
 
રોજની પ્રાર્થનાઓ 2020.pptx
રોજની પ્રાર્થનાઓ 2020.pptxરોજની પ્રાર્થનાઓ 2020.pptx
રોજની પ્રાર્થનાઓ 2020.pptx
 
001 om jinay namah.pptx
001 om jinay namah.pptx001 om jinay namah.pptx
001 om jinay namah.pptx
 
DOC-20190715-WA0003.pptx
DOC-20190715-WA0003.pptxDOC-20190715-WA0003.pptx
DOC-20190715-WA0003.pptx
 
DOC-20190715-WA0013.pptx
DOC-20190715-WA0013.pptxDOC-20190715-WA0013.pptx
DOC-20190715-WA0013.pptx
 
યાદ કરકે.pptx
યાદ કરકે.pptxયાદ કરકે.pptx
યાદ કરકે.pptx
 
9999 બાર ભાવનાઓ બહુજ ટૂંકમાં.pptx
9999 બાર ભાવનાઓ બહુજ ટૂંકમાં.pptx9999 બાર ભાવનાઓ બહુજ ટૂંકમાં.pptx
9999 બાર ભાવનાઓ બહુજ ટૂંકમાં.pptx
 
ધર્મ રત્નની યોગ્યતા.pptx
ધર્મ રત્નની યોગ્યતા.pptxધર્મ રત્નની યોગ્યતા.pptx
ધર્મ રત્નની યોગ્યતા.pptx
 
શું કરવાનું છે (G) 6.pptx
શું કરવાનું છે (G) 6.pptxશું કરવાનું છે (G) 6.pptx
શું કરવાનું છે (G) 6.pptx
 
ઉપયોગને (જીવનું પરિણમન) શુદ્ધ કરવાનો વિસ્તારથી 08.pptx
ઉપયોગને (જીવનું પરિણમન) શુદ્ધ કરવાનો વિસ્તારથી 08.pptxઉપયોગને (જીવનું પરિણમન) શુદ્ધ કરવાનો વિસ્તારથી 08.pptx
ઉપયોગને (જીવનું પરિણમન) શુદ્ધ કરવાનો વિસ્તારથી 08.pptx
 

સમ્યકદર્શન ટુંકમાં.pptx

 • 1. સમ્યગ્દર્શનની પ્રાપ્તિ 1.પ્તનસર્શથી a.ર્ુરુના ઉપદેર્ પ્તિના i.તીથંકરનો આત્મા ii.તેમનુું સામર્થયશ અપ્તિક હોય છે iii.ર્ુરુ માત્ર સાક્ષીભૂત ર્ણાય છે b.ર્ુરુકૃપા અુંતર્શત હોય છે
 • 2. સમ્યગ્દર્શનની પ્રાપ્તિ 2. અપ્તિર્મથી a.આપણી પાસે વ્યિહારથી સમ્યક્ત્િ છે b.ર્ુરુ ભર્િુંતની કૃપાથી છે c.હિે દાનાપ્તદક પ્તિયાઓ મોક્ષનુું કારણ બને છે d.આ આત્માનુું ર્ુણ છે અને કમશનુું આિરણ ખસ્યે પ્રર્ત થાય છે e.દર્શનમોહનીય કમશ અને અનુંતાનુબુંિી ચાપ્તરત્ર મોહનીય કમાશના પ્તિનાર્થી
 • 3. સમ્યગ્દર્શન પ્રાિ થાય છે i.ક્ષયથી 1.અનુંતકાળ સુિી ટકે છે ii.ક્ષયોપર્મથી 1.૬૬ સાર્રોપમથી િિારે તકતુું નથી iii.ઉપર્મથી 1.ઔપર્પ્તમક સમ્યક્િ અુંતમુહૂ ર્ત્શથી િિારે ટકતુું નથી
 • 4. સમ્યગ્દર્શનમાું ચાર શ્રિાઓ a.પરમાથશસુંસ્તિ (પપ્તરચય) b.સુર્ુરુની સેિા c.પપ્તતત (આચારભ્રષ્ટ) સમપ્તકતીના સુંર્નો ્યાર્ d.પરદર્શનીના સુંર્નો ્યાર્ સમ્યગ્દર્શનના ત્રણ પ્ત ુંર્ો a.શ્રુતનો અપ્તભ ાષ (ઇચ્છા; આકાુંક્ષા; સ્પૃહા) b.િમશનો અનુરાર્ c.ર્ુરુદેિનુું િૈયાિચ્ચ
 • 7. સમ્યગ્દર્શનના પ્રભાિકપણાના ક્ષણ viii.કપ્તિ 1.કપ્તિતા રચે a.કેિી i.અમૃતના રસ જેિી ii.મિુર iii.િમશનુું કારણ બને
 • 8. સમ્યગ્દર્શનના પાુંચ ક્ષણ A.ઉપર્મ a.અપરાિી પ્ર્યે પણ પ્તચર્ત્થી પ્રપ્તતકૂળ ન પ્તચુંતિિુું B.સુંિેર્ a.મોક્ષાપ્તભ ાષ C.પ્તનિેદ a.સુંસારમાુંથી નીકળિા રાતપ્તદિસ મહેનત કરે b.૧ ા ર્ુણસ્થાનકથી ૪ પર અને ૫માુંથી ૬ઠ્ઠા કે ૭મામાું જિા માટેના પપ્તરણામ c.સુંસારની પ્તનર્ુશણતાનુું પપ્તરભાિન કરિાની જરૂર છે
 • 9. સમ્યગ્દર્શનના પાુંચ ક્ષણ D. અનુકુંપા a.દ્રવ્ય i.બીજાના દુ:ખને જોઇને ધ્રૂજારી છ ૂ ટે અને દુ:ખને દૂર કરિાની ભાિના થિી તે 1.સાિુપણુું સ્િીકારિાના ભાિ ઊભા કરે છે b.ભાિ i.હીન જીિો પ્ર્યે દયા આિે 1.સાિુપણુું સ્િીકારિાના ભાિ ઊભા કરે છે
 • 10. સમ્યગ્દર્શનના પાુંચ ક્ષણ E. આપ્તસ્તક્ય a.ભર્િાને જણાવ્યુું છે તે પદાથોને અપ્તસ્ત (છે) રૂપે માને છે b.માત્ર આત્માને કે પુણ્યપાપને માનિાનુું નથી c.આતત્માને ની્યાપ્તન્ય માને d.પુણ્યને ઉપાદેય માને e.પાપને હેય માને f. કુમપ્તતનો-દુષ્ટ મપ્તતનો નાર્ ભુંર્ કરે છે g.પ્રાપ્તિની અપેક્ષાએ પહે ુું ર્ુણ છે h.અન્યદર્શનીને િુંદન નથી કરતા i. આ ાપસું ાપા (િાતચીત; સુંિાદ) નો વ્યિહાર નથી કરતા j. જૈનેતર સાથેની બિી ટેિો છોડે છે
 • 11. સમ્યગ્દર્શનની જયણા (રક્ષા માટે ) 1.અન્યદર્શનીના તીથશ હોય કે તેમના દેિ હોય તેમને િુંદન ન કરિા 2.તેમના િડે ગ્રહન કરાયે આપણા ચૈ્યમાું પણ િુંદન ન કરિા 3.ર્ૌરિભપ્તિપૂિશક સુપાત્ર તરીકે દાન નપ્તહ આપિાનુું a.ઉપ્તચત દાનની ના નથી b.અનુકુંપાના ભાિથી નપ્તહ આપિાનુું 4.અનુપ્રદાનની (િારુંિાર આપિુું તે) ના પાડી છે a.ઔપ્તચ્ય જાળિિાની ના નથી પણ ર્ોતી ર્ોતીને ન આપિુું. 5.પરતીપ્તથશકોની સાથે આ ાપ - સામેથી િાત ન કરાય 6.પરતીપ્તથશકોની સાથે સું ાપ ન કરિો - િારુંિાર આ ાપ કરિો તે
 • 12. સમ્યગ્દર્શનના આર્ાર 1.`રાજાપ્તભયોર્ 2. ોકોનુું ટોળુું ભેર્ુું થયુું હોય 3.ચોર આપ્તદનો બળા્કાર 4.ક્ષેત્રપા ાપ્તદન દેિતાનો અપ્તભયોર્ 5.માતા-પ્તપતાપ્તદ-ર્ુરુજનનો અપ્તભયોર્ 6.આજીપ્તિકાના પ્તનિાશહ માટે પ્તમર્થયા્િીને નમિુું પડે
 • 13. સમ્યગ્દર્શનની છ ભાિનાઓ a.(િમશરૂપી િૃક્ષનુું) મૂળ b.(િમશરૂપીનર્રનુું) દ્વાર c.મોટો પ્રસાદ d.ભુંડાર e.આિાર f. પાત્ર/ભાજન
 • 14. સમ્યક્િના અપ્તસ્ત્િના છ આિાર a.આત્મા છે b.આત્મા પ્તન્ય છે c.આત્મા કર્ત્ાશ છે d.આત્મા ભોિા છે e.આત્માનો મોક્ષ છે f.મોક્ષનો ઉપાય છે
 • 15. સમ્યગ્દર્શનના ભૂષણ I. પ્તિયામાું કુર્ળપણુું a.પ્તિયા આજ્ઞા પ્રમાણે થાય તે i.િુંદન ii.પચ્ચ્કખાણ II.તીથશસેિા a.ર્ુશ્રૂષાસ્િરૂપ i.પ્તિયામાું રસ હોય b.તીથો પ્તિકસાિિા c.દેિ અને ર્ુરુનુું િચન સાુંભળિુું d.દેિ અને ર્ુરુનુું િચન માનિુું
 • 16. સમ્યગ્દર્શનના ભૂષણ III. દેિર્ુરુની ભપ્તિ a.દેિર્ુરુનુું કાયશ ભાિથી કરિુું b.િૈયાિચ્ચ કરિી c. IV.દઢતા a.ભર્િાનના પ્તસિાુંતથી ચ ાયમાન થિુું નપ્તહ b.સુખ છોડતા થઇએ c.અનુકૂળતા છોડતા થઇએ d.આપણુું સિશસ્િ હોમી દેિાની તૈયારી V.પ્રભાિના
 • 18. પહે ા ક્ષમાું આિો કે મારે કુંઇક કરિુું છે. આ પહે ી દ્રપ્તષ્ટ છે પછી બીજો ક્ષ બાુંિો કે અપ્તહુંયા મારે જિાનુું છે ત્રીજા ક્ષમાું ખ્યા રાખો કે મારે અહીુંયા ટકિાનુું છે.
 • 19. હમણા ભ ે ક્ષ પકડાય નપ્તહ પણ ક્ષનો ખ્યા આિિો એ ર્રુઆત છે a.આર્ળ જતાું ક્ષનો ભાન થર્ે. b.મન ર્ાુંત થાય એટ ે ક્ષ તરફ જિાનો પ્રયાસ થાય અને ્યાું બહુ ટકાય નપ્તહ એટ ે પાછા પડાય. c.એટ ે િળી પ્તચુંતન, મનન કે સ્િાધ્યાયમાું ાર્ી જિાનુું અને મનને ર્ાુંત કરિાનુું, પરમાુંથી ખસેડી ેિાનુું d.એમ મન જ્યારે ાુંબો સમય ર્ાુંત રહે તો એમ કરતાું ઉપયોર્ ર્ૂક્ષ્મ થર્ે તો આત્મ ભાિ પકડાર્ે. (હજુ સમ્યગ્દર્શન આિે નથી) (હમણા આપણે પહે ી દ્રપ્તષ્ટમાું છીએ).
 • 20. આત્મ ભાિ પકડાર્ે એ બીજી દ્રપ્તષ્ટ છે આત્મ ભાિ પકડાર્ે એટ ે પહે ાું ઉજાર્રણ (પ્તચુંતા) દર્ા આિર્ે, a.આત્મ ભાિ પાછ ુું છ ુ ટી જર્ે b.િડી પકડાર્ે c.અભ્યાસ કરતાું ભાિનુું ટકિાપણુું થર્ે d.એમ કરતાું એ ભાિ અુંર્ે સ્્ષ્ટ થર્ે (હજુ સમ્યગ્દર્શન આિે નથી) e.મન હિે આ ભાિમાું નજરાયા કરર્ે f.એટ ે બુપ્તિ જેિી બહાર જર્ે કે તે તરત પાછી આિી જર્ે g.(આર્ળ િિીને આત્મામાું ીનતા આિતાું સમ્યક્તદ્રપ્તષ્ટ આિે છે)
 • 21. આત્મ ભાિ પકડાર્ે એ બીજી દ્રપ્તષ્ટ છે આત્મ ભાિ પકડાર્ે એટ ે પહે ાું ઉજાર્રણ દર્ા આિર્ે, h. જે પ્રિૃપ્તત હાથમાું ઇએ તે ક્ષ સાથે થિાથી પ્તચર્ત્ ર્ાત પડર્ે i. જે ધ્યેય હાથમાું ીિે છે તેના પર ઉપયોર્ જર્ે j. તમને કુંઇ જણાર્ે નપ્તહ એ જ અપ્તસ્ત્િ છે k.એ દ્રપ્તષ્ટ િારુંિાર એ દ્રષ્ટા ઉપર જર્ે ્યારે ઘણા અભ્યાસ પછી તમને અુંદરનુું ભાસ (િેદન) થર્ે [હુું છ ુું એના સુંિેદનનુું ભાસ - અસ્પષ્ટ ભાિભાષણ (ષ્યન) -બીજી દ્રપ્તષ્ટ].
 • 22. ત્રીજી અને ચોથી દ્રપ્તષ્ટ a.આ અભ્યાસ સતત કરિાથી િૃપ્તત ્યાું પ્તસ્થર થર્ે અને b.છેિટે એમાું ીન થતાું પાુંચમી દ્રપ્તષ્ટ a.િેદન સ્પષ્ટ થર્ે b.સમ્યકદર્શન થાય છે. c.હિે આત્માના અપ્તસ્ત્િનો ખ્યા હર ઘડીએ કોઇ પણ સુંજોર્ામાું હોય છે. d.મારે જે િસ્તુ (આત્મા) મેળિિી છે તેને માટે મારે બીજે ક્યાુંય જિાનુું નથી જ્યાું છ ુું ્યાુંજ મળી ર્કે છે. અને જે કરુું છ ુું તેમાુંથી જ મળિાની છે.
 • 23. c. સ્વરૂપને યાદ રાખવાનું છે i.પહેલી વખતે 1.મન બહાર જાય ત્યાર ેયાદ કરાવો કે આ માર ું સ્વરૂપ નથી ii.બીજી વખતે 1.સ્મરણ, મનન, ચ ુંતન વગેર ેસાધનનો ઉપયોગ કરતી વખતે પણ પોતાને યાદ કરાવો કે આ માર ું સ્વરૂપ નથી iii.ત્રીજી વખતે 1.ઉપયોગ તો હું જાણનાર છ ું એમાું હોવો જોઇયે
 • 24. e. કરવાનું શું છે i.પહેલો લક્ષ 1.હું અને મારાપણાની માન્યતાને ટોળવા માટે જ પરષાથથ કરવાનો છે ii.બીજો લક્ષ 1.શ્રદ્ધાને કે સુંજોગોને બદલે આત્મમામાું બદલવાનું પરષાથથ કરવાનો છે iii.ત્રીજો લક્ષ 1. ાચરત્રને આત્મકલ્યાણની પ્રચિયામાું બદલવાનો પરષાથથ કરવાનો છે