SlideShare a Scribd company logo
હે પ્રભુ ! હે પ્રભુ ! શુું કહુું,
દીનાનાથ દયાળ;
હુું તો દોષ અનુંતનુું,
ભાજન છ
ુું કરુણાળ. ૧
શુદ્ધ ભાવ મુજમાું નથી,
નથી સવવ તુજરૂપ;
નથી લઘુતા કે દીનતા,
શુું કહુું પરમસ્વરૂપ? ૨
નથી આજ્ઞા ગુરૂદેવની,
અચળ કરી ઉરમાુંહીું;
આપ તણો વવશ્વાસ દ્રઢ,
ને પરમાદર નાહીું. ૩
જોગ નથી સત્સુંગનો,
નથી સત્સેવા જોગ;
કેવળ અપવણતા નથી,
નથી આશ્રય અનુયોગ. ૪
‘હુું પામર શુું કરી શકુું ?’ એવો
નથી વવવેક;
ચરણ શરણ ધીરજ નથી,
મરણ સુધીની છેક. ૫
અવચુંત્ય તુજ માહાત્્યનો,
નથી પ્રફુવલલત ભાવ;
અુંશ ન એકે સ્નેહનો,
ન મળે પરમ પ્રભાવ. ૬
અચળરૂપ આસવિ નવહ,
નહીું વવરહનો તાપ;
કથા અલભ તુજ પ્રેમની, નવહ
તેનો પવરતાપ. ૭
ભવિમાગવ પ્રવેશ નવહ,
નહીું ભજન દ્રઢ ભાન;
સમજ નહીું વનજ ધમવની, નવહ
શુભ દેશે સ્થાન. ૮
કાળદોષ કવળથી થયો,
નવહ મયાવદાધમવ;
તોય નહીું વ્યાકુળતા,
જુઓ પ્રભુ મુજ કમવ. ૯
સેવાને પ્રવતકૂળ જે,
તે બુંધન નથી ત્યાગ;
દેહેંવદ્રય માને નહીું,
કરે બાહ્ય પર રાગ. ૧૦
તુજ વવયોગ સ્ફુરતો નથી,
વચન નયન યમ નાહીું;
નવહ ઉદાસ અનભિથી,
તેમ ગૃહાવદક માુંહીું. ૧૧
અહુંભાવથી રવહત નવહ,
સ્વધમવ સુંચય નાહીું;
નથી વનવૃવિ વનમવળપણે,
અન્ય ધમવની કાુંઈ. ૧૨
એમ અનુંત પ્રકારથી, સાધન
રવહત હુુંય;
નહીું એક સદ્ગુણ પણ,
મુખ બતાવુું શુુંય ? ૧૩
કેવળ કરુણા-મૂવતવ છો,
દીનબુંધુ દીનનાથ;
પાપી પરમ અનાથ છ
ુું ,
ગ્રહો પ્રભુજી હાથ. ૧૪
અનુંત કાળથી આથડ્યો,
વવના ભાન ભગવાન;
સેવ્યા નવહ ગુરૂ સુંતને,
મૂક્ુું નવહ અવભમાન. ૧૫
સુંત ચરણ આશ્રય વવના,
સાધન કયાાં અનેક;
પાર ન તેથી પાવમયો,
ઊગ્યો ન અુંશ વવવેક. ૧૬
સહુ સાધન બુંધન થયાું, રહ્યો
ન કોઈ ઉપાય;
સત્ સાધન સમજ્યો નહીું,
ત્યાું બુંધન શુું જાય ? ૧૭
પ્રભુ પ્રભુ લય લાગી નહીું,
પડ્યો ન સદ્ગુરૂ પાય;
દીઠા નવહ વનજ દોષ તો,
તરીએ કોણ ઉપાય ? ૧૮
અધમાધમ અવધકો પવતત,
સકલ જગતમાું હુુંય;
એ વનશ્ચય આવ્યા વવના,
સાધન કરશે શુુંય ? ૧૯
પડી પડી તુજ પદપુંકજે,
ફરી ફરી માગુું એ જ;
સદ્ગુરૂ સુંત સ્વરૂપ તુજ,
એ દ્રઢતા કરી દે જ. ૨૦

More Related Content

More from ssuserafa06a

જીવ - 05 સ્થિરાદ્રષ્ટિવાળા જીવોના લક્ષણો.pptx
જીવ - 05 સ્થિરાદ્રષ્ટિવાળા જીવોના લક્ષણો.pptxજીવ - 05 સ્થિરાદ્રષ્ટિવાળા જીવોના લક્ષણો.pptx
જીવ - 05 સ્થિરાદ્રષ્ટિવાળા જીવોના લક્ષણો.pptx
ssuserafa06a
 
ઉપયોગ.pptx
ઉપયોગ.pptxઉપયોગ.pptx
ઉપયોગ.pptx
ssuserafa06a
 
અધ્યાત્મ એટલે શું.pptx
અધ્યાત્મ એટલે શું.pptxઅધ્યાત્મ એટલે શું.pptx
અધ્યાત્મ એટલે શું.pptx
ssuserafa06a
 
ઉપયોગ .pptx
ઉપયોગ .pptxઉપયોગ .pptx
ઉપયોગ .pptx
ssuserafa06a
 
આત્માને ઓળખવાનો પ્રયત્ન કરો.pptx
આત્માને ઓળખવાનો પ્રયત્ન કરો.pptxઆત્માને ઓળખવાનો પ્રયત્ન કરો.pptx
આત્માને ઓળખવાનો પ્રયત્ન કરો.pptx
ssuserafa06a
 
રોજની પ્રાર્થનાઓ 2020.pptx
રોજની પ્રાર્થનાઓ 2020.pptxરોજની પ્રાર્થનાઓ 2020.pptx
રોજની પ્રાર્થનાઓ 2020.pptx
ssuserafa06a
 
001 om jinay namah.pptx
001 om jinay namah.pptx001 om jinay namah.pptx
001 om jinay namah.pptx
ssuserafa06a
 
સમ્યકદર્શન - સમ્યગ્દદર્શન વિશે માત્ર ટુંકમાં done.pptx
સમ્યકદર્શન - સમ્યગ્દદર્શન વિશે માત્ર ટુંકમાં done.pptxસમ્યકદર્શન - સમ્યગ્દદર્શન વિશે માત્ર ટુંકમાં done.pptx
સમ્યકદર્શન - સમ્યગ્દદર્શન વિશે માત્ર ટુંકમાં done.pptx
ssuserafa06a
 
શ્રાવકના મૂલગુણ.pptx
શ્રાવકના  મૂલગુણ.pptxશ્રાવકના  મૂલગુણ.pptx
શ્રાવકના મૂલગુણ.pptx
ssuserafa06a
 
આત્મ વિચારથી સમાધિ સુધી.pptx
આત્મ વિચારથી સમાધિ સુધી.pptxઆત્મ વિચારથી સમાધિ સુધી.pptx
આત્મ વિચારથી સમાધિ સુધી.pptx
ssuserafa06a
 
સમ્યકદર્શન ટુંકમાં.pptx
સમ્યકદર્શન ટુંકમાં.pptxસમ્યકદર્શન ટુંકમાં.pptx
સમ્યકદર્શન ટુંકમાં.pptx
ssuserafa06a
 
DOC-20190715-WA0003.pptx
DOC-20190715-WA0003.pptxDOC-20190715-WA0003.pptx
DOC-20190715-WA0003.pptx
ssuserafa06a
 
DOC-20190715-WA0013.pptx
DOC-20190715-WA0013.pptxDOC-20190715-WA0013.pptx
DOC-20190715-WA0013.pptx
ssuserafa06a
 
યાદ કરકે.pptx
યાદ કરકે.pptxયાદ કરકે.pptx
યાદ કરકે.pptx
ssuserafa06a
 
ધર્મધ્યાન ભાવના સેવ (2).pptx
ધર્મધ્યાન ભાવના સેવ (2).pptxધર્મધ્યાન ભાવના સેવ (2).pptx
ધર્મધ્યાન ભાવના સેવ (2).pptx
ssuserafa06a
 
9999 બાર ભાવનાઓ બહુજ ટૂંકમાં.pptx
9999 બાર ભાવનાઓ બહુજ ટૂંકમાં.pptx9999 બાર ભાવનાઓ બહુજ ટૂંકમાં.pptx
9999 બાર ભાવનાઓ બહુજ ટૂંકમાં.pptx
ssuserafa06a
 
આત્મસિદ્ધિ -Aatma siddhi short 2022 ppt.docx.pptx
આત્મસિદ્ધિ -Aatma siddhi short 2022 ppt.docx.pptxઆત્મસિદ્ધિ -Aatma siddhi short 2022 ppt.docx.pptx
આત્મસિદ્ધિ -Aatma siddhi short 2022 ppt.docx.pptx
ssuserafa06a
 
હું કોણ.pptx
હું કોણ.pptxહું કોણ.pptx
હું કોણ.pptx
ssuserafa06a
 
ધર્મ રત્નની યોગ્યતા.pptx
ધર્મ રત્નની યોગ્યતા.pptxધર્મ રત્નની યોગ્યતા.pptx
ધર્મ રત્નની યોગ્યતા.pptx
ssuserafa06a
 
શું કરવાનું છે (G) 6.pptx
શું કરવાનું છે (G) 6.pptxશું કરવાનું છે (G) 6.pptx
શું કરવાનું છે (G) 6.pptx
ssuserafa06a
 

More from ssuserafa06a (20)

જીવ - 05 સ્થિરાદ્રષ્ટિવાળા જીવોના લક્ષણો.pptx
જીવ - 05 સ્થિરાદ્રષ્ટિવાળા જીવોના લક્ષણો.pptxજીવ - 05 સ્થિરાદ્રષ્ટિવાળા જીવોના લક્ષણો.pptx
જીવ - 05 સ્થિરાદ્રષ્ટિવાળા જીવોના લક્ષણો.pptx
 
ઉપયોગ.pptx
ઉપયોગ.pptxઉપયોગ.pptx
ઉપયોગ.pptx
 
અધ્યાત્મ એટલે શું.pptx
અધ્યાત્મ એટલે શું.pptxઅધ્યાત્મ એટલે શું.pptx
અધ્યાત્મ એટલે શું.pptx
 
ઉપયોગ .pptx
ઉપયોગ .pptxઉપયોગ .pptx
ઉપયોગ .pptx
 
આત્માને ઓળખવાનો પ્રયત્ન કરો.pptx
આત્માને ઓળખવાનો પ્રયત્ન કરો.pptxઆત્માને ઓળખવાનો પ્રયત્ન કરો.pptx
આત્માને ઓળખવાનો પ્રયત્ન કરો.pptx
 
રોજની પ્રાર્થનાઓ 2020.pptx
રોજની પ્રાર્થનાઓ 2020.pptxરોજની પ્રાર્થનાઓ 2020.pptx
રોજની પ્રાર્થનાઓ 2020.pptx
 
001 om jinay namah.pptx
001 om jinay namah.pptx001 om jinay namah.pptx
001 om jinay namah.pptx
 
સમ્યકદર્શન - સમ્યગ્દદર્શન વિશે માત્ર ટુંકમાં done.pptx
સમ્યકદર્શન - સમ્યગ્દદર્શન વિશે માત્ર ટુંકમાં done.pptxસમ્યકદર્શન - સમ્યગ્દદર્શન વિશે માત્ર ટુંકમાં done.pptx
સમ્યકદર્શન - સમ્યગ્દદર્શન વિશે માત્ર ટુંકમાં done.pptx
 
શ્રાવકના મૂલગુણ.pptx
શ્રાવકના  મૂલગુણ.pptxશ્રાવકના  મૂલગુણ.pptx
શ્રાવકના મૂલગુણ.pptx
 
આત્મ વિચારથી સમાધિ સુધી.pptx
આત્મ વિચારથી સમાધિ સુધી.pptxઆત્મ વિચારથી સમાધિ સુધી.pptx
આત્મ વિચારથી સમાધિ સુધી.pptx
 
સમ્યકદર્શન ટુંકમાં.pptx
સમ્યકદર્શન ટુંકમાં.pptxસમ્યકદર્શન ટુંકમાં.pptx
સમ્યકદર્શન ટુંકમાં.pptx
 
DOC-20190715-WA0003.pptx
DOC-20190715-WA0003.pptxDOC-20190715-WA0003.pptx
DOC-20190715-WA0003.pptx
 
DOC-20190715-WA0013.pptx
DOC-20190715-WA0013.pptxDOC-20190715-WA0013.pptx
DOC-20190715-WA0013.pptx
 
યાદ કરકે.pptx
યાદ કરકે.pptxયાદ કરકે.pptx
યાદ કરકે.pptx
 
ધર્મધ્યાન ભાવના સેવ (2).pptx
ધર્મધ્યાન ભાવના સેવ (2).pptxધર્મધ્યાન ભાવના સેવ (2).pptx
ધર્મધ્યાન ભાવના સેવ (2).pptx
 
9999 બાર ભાવનાઓ બહુજ ટૂંકમાં.pptx
9999 બાર ભાવનાઓ બહુજ ટૂંકમાં.pptx9999 બાર ભાવનાઓ બહુજ ટૂંકમાં.pptx
9999 બાર ભાવનાઓ બહુજ ટૂંકમાં.pptx
 
આત્મસિદ્ધિ -Aatma siddhi short 2022 ppt.docx.pptx
આત્મસિદ્ધિ -Aatma siddhi short 2022 ppt.docx.pptxઆત્મસિદ્ધિ -Aatma siddhi short 2022 ppt.docx.pptx
આત્મસિદ્ધિ -Aatma siddhi short 2022 ppt.docx.pptx
 
હું કોણ.pptx
હું કોણ.pptxહું કોણ.pptx
હું કોણ.pptx
 
ધર્મ રત્નની યોગ્યતા.pptx
ધર્મ રત્નની યોગ્યતા.pptxધર્મ રત્નની યોગ્યતા.pptx
ધર્મ રત્નની યોગ્યતા.pptx
 
શું કરવાનું છે (G) 6.pptx
શું કરવાનું છે (G) 6.pptxશું કરવાનું છે (G) 6.pptx
શું કરવાનું છે (G) 6.pptx
 

vis dohra - Shrimadji.pptx