SlideShare a Scribd company logo
‫م‬ ‫با‬ ‫صبحت‬ ‫قهوه‬
‫ا‬
!
‫صبح‬ ‫قهوه‬ ‫وقت‬ ‫به‬
‫های‬ ‫واکسن‬ ‫بر‬ ‫مروری‬
Covid-19
‫شرکت‬ ‫مشارکتی‬ ‫ساختارهای‬ ‫و‬
‫تول‬ ‫های‬
‫کننده‬ ‫ید‬
01
02
03
04
05
‫ها‬ ‫واکسن‬ ‫انواع‬
‫های‬ ‫واکسن‬ ‫بالینی‬ ‫مطالعات‬
Covid-19
‫مجوز‬ ‫اخذ‬ ‫به‬ ‫نزدیک‬ ‫های‬ ‫واکسن‬ ‫مقایسه‬
‫مشارکت‬ ‫ساختار‬
Pfizer
،
BioNTech
‫و‬
Fosun Pharma
‫فارمانا‬ ‫در‬ ‫معامالت‬ ‫مشاوره‬ ‫خدمات‬
(
Transaction advisory
)
06
‫ما‬ ‫با‬ ‫تماس‬
“We are in this together and we will get through this, together.”
‫های‬‫واکسن‬ ‫انواع‬ ‫بر‬ ‫مروری‬
Covid-19
‫فارمانا‬ ‫گذاری‬ ‫سرمایه‬ ‫و‬ ‫مالی‬ ‫مشاوره‬ ‫دپارتمان‬
0 5 10 15 20 25 30 35
‫سایر‬
‫پروتئین‬ ‫پایه‬ ‫بر‬
‫نوکلئیک‬ ‫اسید‬
‫ویروسی‬ ‫وکتور‬
‫ویروس‬
‫انواع‬
‫ها‬ ‫واکسن‬
‫پروتئین‬ ‫پایه‬ ‫بر‬
‫واحد‬ ‫زیر‬
‫پروتئین‬
‫مانند‬ ‫ویروس‬ ‫ذرات‬
‫نوکلئیک‬ ‫اسید‬
DNA
RNA
‫و‬
‫ویروسی‬ ‫کتور‬
‫شونده‬ ‫تکرار‬ ‫غیر‬
(
Non-replicating
)
‫شونده‬ ‫تکرار‬
Replicating)
)
‫ویروس‬
‫شده‬ ‫ضعیف‬
‫شده‬ ‫غیرفعال‬
*
‫سایر‬
‫واکسن‬
‫ها‬
‫شامل‬
‫آزمایشاتی‬
‫است‬
‫که‬
‫از‬
‫واکسن‬
‫های‬
‫موجود‬
‫علیه‬
‫ویروس‬
‫فلج‬
‫اطفال‬
‫یا‬
‫سل‬
‫در‬
‫راستای‬
‫ایجاد‬
‫یک‬
‫پاس‬
‫خ‬
‫ایمنی‬
‫عمومی‬
(
‫به‬
‫جای‬
‫مصونیت‬
‫خاص‬
‫تطبیقی‬
)
‫برای‬
‫مبارزه‬
‫با‬
SARS-CO-2
‫استفاده‬
‫می‬
‫شود‬
.
‫همچنین‬
‫سلول‬
‫های‬
‫ایمنی‬
‫خاصی‬
‫می‬
‫توانند‬
‫از‬
‫نظر‬
‫ژنتیکی‬
‫برای‬
‫هدف‬
‫قرار‬
‫دادن‬
‫ویروس‬
‫تغییر‬
‫یابند‬
.
‫تولید‬ ‫حال‬ ‫در‬ ‫های‬ ‫واکسن‬ ‫تعداد‬
‫های‬‫واکسن‬ ‫انواع‬ ‫بر‬ ‫مروری‬
Covid-19
‫فارمانا‬ ‫گذاری‬ ‫سرمایه‬ ‫و‬ ‫مالی‬ ‫مشاوره‬ ‫دپارتمان‬
4
‫بیش‬
‫از‬
90
‫واکسن‬
‫در‬
‫برابر‬
2
SARS-CoV-
‫توسط‬
‫تیم‬
‫های‬
‫تحقیقاتی‬
‫در‬
‫شرکت‬
‫ها‬
‫و‬
‫دانشگاه‬
‫های‬
‫سراسر‬
‫جهان‬
‫در‬
‫حال‬
‫تولید‬
‫و‬
‫بررسی‬
‫است‬
.
‫محققان‬
‫در‬
‫حال‬
‫آزمایش‬
‫فناوری‬
‫های‬
‫مختلفی‬
‫هستند‬
‫که‬
‫برخی‬
‫از‬
‫آنها‬
ً
‫ا‬‫ل‬‫قب‬
‫در‬
‫واکسن‬
‫های‬
‫متداول‬
‫استفاده‬
‫نشده‬
‫است‬
.
‫حداقل‬
‫ده‬
‫گروه‬
‫در‬
‫حال‬
‫حاضر‬
‫تزریق‬
‫فرموالسیون‬
‫ب‬
‫ه‬
‫داوطلبان‬
‫را‬
‫در‬
‫آزمایشات‬
‫بالینی‬
‫آغاز‬
‫و‬
‫سایرین‬
‫نیز‬
‫آزمایش‬
‫روی‬
‫حیوانات‬
‫را‬
‫شروع‬
‫کرده‬
‫اند‬
.
‫ها‬ ‫واکسن‬ ‫انواع‬
‫های‬‫واکسن‬ ‫انواع‬ ‫بر‬ ‫مروری‬
Covid-19
‫فارمانا‬ ‫گذاری‬ ‫سرمایه‬ ‫و‬ ‫مالی‬ ‫مشاوره‬ ‫دپارتمان‬
‫فازهای‬
‫ها‬ ‫واکسن‬ ‫مطالعاتی‬
‫های‬‫واکسن‬ ‫انواع‬ ‫بر‬ ‫مروری‬
Covid-19
‫فارمانا‬ ‫گذاری‬ ‫سرمایه‬ ‫و‬ ‫مالی‬ ‫مشاوره‬ ‫دپارتمان‬
4
‫پیش‬
‫بالینی‬
I I/II II III
ً‫دارای‬
‫مجوز‬
RNA 25 2 2 1 2
DNA 14 1 4
Non-replicating 25 4 4
Replicating 17 2 1
Inactivated 7 1 3 3
Live-attenuated 4
Protein subunit 62 8 4 1 1
Virus like particle 13 1 1
Other/unknown 32 3
‫از‬
12
‫اکتبر‬
BioNTech/Fosun/Pfizer*
Moderna/ NIAD*
Uni of Oxford/ AstraZeneca*
Janssen/ Johnson& Johnson*
CanSino/ Beijing Institute
Gamaleya
Beijing Institute/ Sinopharm*
Wuhan Institute/ Sinopharm*
Sinovac/ Instituto Butantan
Novavax
‫سازمان‬
‫بهداشت‬
‫جهانی‬
42
‫واکسن‬
‫کاندید‬
‫را‬
‫در‬
‫مرحله‬
‫آزمایشات‬
‫بالینی‬
‫شناسایی‬
‫کرده‬
‫است‬
.
‫ده‬
‫کاندید‬
‫واکسن‬
‫در‬
‫پیشرفته‬
‫ترین‬
‫مرحله‬
‫مطالعات‬
‫بالینی‬
(
‫فاز‬
3
)
‫هستند‬
‫که‬
‫در‬
‫آن‬
‫اثر‬
‫بخشی‬
‫واکسن‬
‫در‬
‫مقیاس‬
‫وسیع‬
،
‫بر‬
‫روی‬
‫ده‬
‫ها‬
‫هزار‬
‫نفر‬
‫در‬
‫چندین‬
‫قاره‬
‫آزمایش‬
‫می‬
‫شود‬
.
‫مجوز‬ ‫اخذ‬
‫فاز‬
III
‫فاز‬
II
‫فاز‬
I
‫بالینی‬ ‫پیش‬
•
‫بزرگ‬ ‫مقیاس‬ ‫ساخت‬
•
‫و‬ ‫ایمنی‬ ‫برای‬ ‫مستمر‬ ‫نظارت‬
‫اثربخشی‬
•
‫بزرگ‬ ‫مقیاس‬
(
1000
-
10000
)+
•
‫ایمنی‬ ‫پاسخ‬ ‫تأثیر‬
•
‫متن‬ ‫و‬ ‫بزرگتر‬ ‫جمعیت‬ ‫بر‬ ‫ایمنی‬
‫وع‬
‫تر‬
•
‫انسانی‬ ‫گروه‬ ‫از‬ ‫بیشتری‬ ‫تعداد‬
(
100
-
1000
)
•
‫ایمنی‬ ‫بر‬ ‫تمرکز‬
•
‫ایمنی‬ ‫پاسخ‬ ‫قدرت‬
•
‫روی‬ ‫انسانی‬ ‫آزمایشات‬ ‫اولین‬
‫داوطلبان‬ ‫از‬ ‫کم‬ ‫تعداد‬
(
10
-
100
)
•
‫ایمن‬ ‫پاسخ‬ ‫قدرت‬ ، ‫ایمنی‬ ‫بررسی‬
،‫ی‬
‫بهینه‬ ‫دوز‬
•
‫ژن‬ ‫آنتی‬ ‫کشف‬
•
‫واکسن‬ ‫فرموالسیون‬
•
‫حیوانی‬ ‫تست‬
*
‫احتمال‬
‫باالتر‬
‫برای‬
‫دریافت‬
‫مجوزهای‬
‫قاونونی‬
‫های‬‫واکسن‬ ‫انواع‬ ‫بر‬ ‫مروری‬
Covid-19
‫فارمانا‬ ‫گذاری‬ ‫سرمایه‬ ‫و‬ ‫مالی‬ ‫مشاوره‬ ‫دپارتمان‬
‫ظرفیت‬ ‫تخمین‬
‫در‬ ‫تولید‬
2021
‫در‬ ‫حدودی‬ ‫قیمت‬
‫آمریکا‬
‫سازی‬ ‫ذخیره‬ ‫بودن‬ ‫موثر‬ ‫مقدار‬ ‫دوز‬ ‫تعداد‬ ‫نوع‬ ‫شرکت‬
1.3
‫دوز‬ ‫میلیارد‬ 20
‫دالر‬
‫هر‬ ‫در‬
‫دوز‬
-70C
‫تا‬
6
‫ماه‬
‫در‬
‫یخچال‬
‫تا‬
5
‫روز‬
95
% x2 RNA Pfizer-Bio Ntech*
1
‫دوز‬ ‫میلیارد‬
15
-
25
‫دالر‬
‫هر‬ ‫در‬
‫دوز‬
.
C
20
-
‫تا‬
6
‫ماه‬
‫در‬
‫یخچال‬
‫تا‬
1
‫ماه‬
94.10
% x2
RNA
(
‫بخشی‬
‫کد‬ ‫از‬
‫ویروس‬ ‫ژنتیکی‬
)
Moderna**
3
‫دوز‬ ‫میلیارد‬ 4
‫دوز‬ ‫هر‬ ‫در‬ ‫دالر‬ ‫یخچال‬ ‫دمای‬
70
%
(
‫کارآزمایی‬ ‫میانگین‬
‫ها‬
)
X2 ‫وکتور‬
‫ویروسی‬
Oxford Uni-
AstraZeneca
1
‫دوز‬ ‫میلیارد‬ 10
‫دوز‬ ‫هر‬ ‫در‬ ‫دالر‬ ‫یخچال‬ ‫دمای‬ ‫قبول‬ ‫قابل‬ ‫ایمنی‬ ‫پاسخ‬ X1 ‫ویروسی‬ ‫وکتور‬ Johnson & Johnson
1
‫دوز‬ ‫میلیارد‬
‫از‬ ‫کمتر‬
10
‫در‬ ‫دالر‬
‫دوز‬ ‫هر‬
‫یخچال‬ ‫دمای‬ 92% x2
‫ویروسی‬ ‫وکتور‬
(
‫تغییر‬ ‫ویروس‬
‫ژنتیکی‬ ‫یافته‬
)
Gemaleya
(Spautnik V)
‫مقایسه‬
5
‫در‬ ‫اصلی‬ ‫واکسن‬
Covid-19
6
•
5
‫واکسن‬
‫اصلی‬
‫ای‬
‫که‬
‫تا‬
‫به‬
‫امروز‬
‫ساخته‬
‫و‬
‫در‬
‫ابعاد‬
‫بزرگی‬
‫مورد‬
‫مطالعه‬
‫قرار‬
‫گرفته‬
‫اند‬
‫در‬
‫جدول‬
‫زیر‬
‫آورده‬
‫شده‬
‫و‬
‫ویژگی‬
‫های‬
‫آنها‬
‫مورد‬
‫مقایسه‬
‫قرار‬
‫گرفته‬
‫است‬
.
•
‫از‬
‫بین‬
‫واکسن‬
‫های‬
‫زیر‬
‫واکسن‬
‫شرکت‬
‫آسترا‬
‫زنکا‬
‫از‬
‫لحاظ‬
‫دمای‬
‫نگه‬
،‫داری‬
‫ظرفیت‬
‫تولید‬
‫و‬
‫همچنین‬
‫قیمت‬
‫دارای‬
‫مزیت‬
‫رقابتی‬
‫است‬
.
‫دو‬
‫دوز‬
‫تزریق‬
‫آن‬
‫حدودا‬
‫معادل‬
8
‫دالر‬
‫می‬
‫شود‬
.
‫همچنین‬
‫واکسن‬
‫شرکت‬
‫جانسون‬
‫اند‬
‫جانسون‬
‫به‬
‫علت‬
‫یک‬
‫باز‬
‫تزریق‬
‫و‬
‫همچنین‬
‫دمای‬
‫نگه‬
‫داری‬
‫یخچالی‬
‫دارای‬
‫مزیت‬
‫نسبت‬
‫به‬
‫رقبای‬
‫خود‬
‫است‬
.
•
‫پیش‬
‫بینی‬
‫می‬
‫شود‬
‫شرکت‬
‫های‬
،‫فایزر‬
‫مدرنا‬
‫و‬
‫آسترازنکا‬
‫در‬
‫مجموع‬
5.3
‫میلیارد‬
‫دوز‬
‫واکسن‬
‫در‬
‫سال‬
2021
‫تولید‬
‫نمایند‬
‫که‬
‫حدودا‬
‫بین‬
2.6
‫تا‬
3.1
‫میلیارد‬
‫نفر‬
‫را‬
‫واکسینه‬
‫نماید‬
.
*
‫واکسن‬
‫فایزر‬
-
‫بایونتک‬
‫مجوز‬
EUA
‫را‬
‫از‬
FDA
‫اخذ‬
‫نموده‬
‫و‬
‫در‬
‫حال‬
‫حاضر‬
‫کشور‬
‫های‬
،‫آمریکا‬
‫کانادا‬
‫و‬
‫محدوده‬
‫اروپا‬
‫در‬
‫صدر‬
‫محدوده‬
‫هایی‬
‫هستند‬
‫که‬
‫به‬
‫این‬
‫واکسن‬
‫مجوز‬
‫تزریق‬
‫را‬
‫داده‬
‫اند‬
.
‫همچنین‬
‫کشورهای‬
‫سنگاپور‬
‫بحرین‬
‫و‬
...
‫نیز‬
‫مجوز‬
‫اولیه‬
‫استفاده‬
‫واکسن‬
‫را‬
‫صادر‬
‫نموده‬
‫اند‬
.
**
‫واکسن‬
‫مدرنا‬
‫مجوز‬
EUA
‫را‬
‫از‬
FDA
‫دریافت‬
‫نموده‬
‫است‬
.
‫ساختار‬
‫مشارکت‬
,Pfizer
,BioNTech
Fosun Pharma
‫های‬‫واکسن‬ ‫انواع‬ ‫بر‬ ‫مروری‬
Covid-19
‫فارمانا‬ ‫گذاری‬ ‫سرمایه‬ ‫و‬ ‫مالی‬ ‫مشاوره‬ ‫دپارتمان‬
‫انبو‬ ‫تولید‬ ‫و‬ ‫مشارکت‬ ‫مدل‬
‫ه‬
‫واکسن‬
Pfizer
‫و‬
BioNTech
8
‫جغرافیایی‬ ‫محدوده‬
‫داد‬ ‫قرار‬
‫عملیاتی‬ ‫تعهدات‬
‫خاص‬ ‫مالحظات‬
‫در‬ ‫همکاری‬
‫توسعه‬ ‫و‬ ‫تحقیق‬
/
‫قانونی‬ ‫مجوزهای‬ ‫اخذ‬
/
‫عرضه‬
‫بازار‬ ‫به‬ ‫محصول‬ ‫کردن‬
‫محصول‬ ‫سازی‬ ‫تجاری‬ ‫و‬ ‫توسعه‬ ‫خصوص‬ ‫در‬ ‫الیسنس‬ ‫قرارداد‬
‫فایزر‬
:
‫د‬ ،‫خود‬ ‫تحقیقاتی‬ ‫امکانات‬ ‫انحصاری‬ ‫گذاشتن‬ ‫اختیار‬ ‫در‬
‫ر‬
،‫تولید‬ ‫تکنولوژی‬ ‫و‬ ‫امکانات‬ ‫انحصاری‬ ‫غیر‬ ‫گذاشتن‬ ‫اختیاز‬
‫تجاری‬
‫فایزر‬ ‫جغرافیایی‬ ‫ناحیه‬ ‫در‬ ‫محصوالت‬ ‫سازی‬
‫فارما‬ ‫فوسان‬
:
‫اخذ‬ ،‫بازاریابی‬ ،‫محدوده‬ ‫در‬ ‫بالینی‬ ‫مطالعات‬ ‫انجام‬
‫مربوطه‬ ‫های‬ ‫هزینه‬ ‫کل‬ ‫پرداخت‬ ‫و‬ ‫فروش‬ ،‫مجوزها‬
‫و‬ ‫فکری‬ ‫مالکیت‬ ‫حقوق‬ ،‫ها‬ ‫فرموالسیون‬ ،‫ها‬ ‫تکنولوژی‬ ‫نظیر‬ ‫محرمانه‬ ‫اطالعات‬ ‫افشای‬ ‫عدم‬
..
...
‫به‬
Fosun Pharma
‫باشد‬ ‫نیاز‬ ‫مورد‬ ‫ها‬ ‫مجوز‬ ‫اخذ‬ ‫و‬ ‫بالینی‬ ‫مطالعات‬ ‫انجام‬ ‫برای‬ ‫که‬ ‫اطالعاتی‬ ‫مگر‬
.
‫قرارداد‬ ‫موضوع‬
‫به‬ ‫مربوط‬ ‫مناطق‬ ‫از‬ ‫غیر‬ ‫به‬ ‫جهانی‬ ‫بازار‬
BioNtech
‫و‬
Fosun
‫ترکیه‬ ‫و‬ ‫آلمان‬
‫ماکائو‬ ‫و‬ ‫تایوان‬ ،‫کنگ‬ ‫هنگ‬ ،‫چین‬
‫و‬ ‫مالی‬ ‫تعهدات‬
‫پرداختی‬
‫صفحه‬
9
‫صفحه‬
9
‫بیونتک‬
:
‫تحقیقاتی‬ ‫امکانات‬ ‫انحصاری‬ ‫گذاشتن‬ ‫اختیار‬ ‫در‬
،‫خود‬
‫در‬
،‫تولید‬ ‫تکنولوژی‬ ‫و‬ ‫امکانات‬ ‫انحصاری‬ ‫غیر‬ ‫گذاشتن‬ ‫اختیاز‬
‫تجاری‬
‫جغرافیایی‬ ‫ناحیه‬ ‫در‬ ‫محصوالت‬ ‫سازی‬
‫بیونتک‬
‫بیونتک‬
:
‫اطالعات‬ ‫و‬ ‫تکنیکال‬ ‫های‬ ‫نیازمندی‬ ‫آوردن‬ ‫فراهم‬
‫آوردن‬ ‫فراهم‬ ،‫بالینی‬ ‫مطالعات‬ ‫انجام‬ ‫به‬ ‫مربوط‬ ‫تحقیقاتی‬
‫محدوده‬ ‫در‬ ‫گسترده‬ ‫فروش‬ ‫و‬ ‫بالینی‬ ‫مطالعات‬ ‫برای‬ ‫محصول‬
‫های‬‫واکسن‬ ‫انواع‬ ‫بر‬ ‫مروری‬
Covid-19
‫فارمانا‬ ‫گذاری‬ ‫سرمایه‬ ‫و‬ ‫مالی‬ ‫مشاوره‬ ‫دپارتمان‬
‫انبو‬ ‫تولید‬ ‫و‬ ‫مشارکت‬ ‫مدل‬
‫ه‬
‫واکسن‬
Pfizer
‫و‬
BioNTech
9
‫ها‬ ‫پرداخت‬
‫ها‬ ‫هزینه‬ ‫در‬ ‫مشارکت‬
‫پرداختی‬ ‫و‬ ‫مالی‬ ‫تعهدات‬
‫منافع‬ ‫تسهیم‬ ‫مدل‬
‫پرداخت‬
72
‫بیونتک‬ ‫به‬ ‫دالر‬ ‫میلیون‬
‫پرداخت‬ ‫پیش‬
) Upfront payment(
‫سهام‬ ‫در‬ ‫گذاری‬ ‫سرمایه‬
(
Equity investment
)
‫پیشرفت‬ ‫بر‬ ‫مشروط‬ ‫پرداخت‬
(
Milestone payment
)
‫گذاری‬ ‫سرمایه‬
113
‫سهام‬ ‫در‬ ‫دالری‬ ‫میلیون‬
‫بیونتک‬ ‫شرکت‬
‫چه‬ ‫فایزر‬ ‫توسط‬ ‫چه‬ ‫محصول‬ ‫سازی‬ ‫تجاری‬ ‫جهت‬ ‫رگوالتوری‬ ‫مجوز‬ ‫اخذ‬ ‫صورت‬ ‫در‬
‫بود‬ ‫خواهد‬ ‫بیونتک‬ ‫به‬ ‫پرداخت‬ ‫به‬ ‫موظف‬ ‫فایزر‬ ،‫بیونتک‬
.
50
‫محصول‬ ‫توسعه‬ ‫های‬ ‫هزینه‬ ‫درصد‬
50
‫محصول‬ ‫توسعه‬ ‫های‬ ‫هزینه‬ ‫درصد‬
(
‫بدون‬ ‫وام‬ ‫عنوان‬ ‫به‬ ‫فایزر‬ ‫توسط‬ ‫ابتدا‬ ‫ها‬ ‫هزینه‬ ‫این‬
‫ج‬ ‫رویداد‬ ‫زمانیکه‬ ‫تا‬ ‫شده‬ ‫پرداخت‬ ‫بیونتک‬ ‫به‬ ‫بهره‬
‫ذب‬
‫نیفتد‬ ‫اتفاق‬ ‫بیونتک‬ ‫در‬ ‫ای‬ ‫سرمایه‬
.
‫ص‬ ‫در‬ ‫همچنین‬
‫ورت‬
‫تفاوت‬ ‫به‬ ‫ما‬ ‫توسعه‬ ‫و‬ ‫تحقیق‬ ‫های‬ ‫هزینه‬ ‫افزایش‬
‫ا‬ ‫را‬ ‫مبالغ‬ ‫این‬ ‫بیونتک‬ ‫و‬ ‫شده‬ ‫پرداخت‬ ‫فایزر‬ ‫توسط‬
‫ز‬
،‫سرمایه‬ ‫جذب‬ ‫طریق‬
milestone payment
‫از‬ ‫سهم‬ ،
‫نماید‬ ‫پرداخت‬ ‫تواند‬ ‫می‬ ‫فروش‬ ‫ناخالص‬ ‫سود‬
).
‫ناخالص‬ ‫سود‬ ‫از‬ ‫سهم‬
‫ناخالص‬ ‫سود‬ ‫از‬ ‫سهم‬
‫پرداخت‬
1
‫بیونتک‬ ‫به‬ ‫دالر‬ ‫میلیون‬
‫گذاری‬ ‫سرمایه‬ ‫امکان‬
50
‫در‬ ‫دالر‬ ‫میلیون‬
‫بیونتک‬ ‫سهام‬
-
14
‫سازی‬ ‫تجاری‬ ‫و‬ ‫قانونی‬ ‫های‬ ‫تاییدیه‬ ‫دریافت‬ ‫از‬ ‫پس‬ ‫دالر‬ ‫میلیون‬
-
20
‫از‬ ‫بیش‬ ‫فروش‬ ‫صورت‬ ‫در‬ ‫دالر‬ ‫میلیون‬
200
‫ناحیه‬ ‫در‬ ‫دالر‬ ‫میلیون‬
‫بار‬ ‫اولین‬ ‫برای‬
.
-
50
‫از‬ ‫بیش‬ ‫فروش‬ ‫صورت‬ ‫در‬ ‫دالر‬ ‫میلیون‬
500
‫بار‬ ‫اولین‬ ‫برای‬ ‫ناحیه‬ ‫در‬ ‫دالر‬ ‫میلیون‬
.
100
،‫سازی‬ ‫تجاری‬ ‫های‬ ‫هزینه‬ ‫درصد‬
‫در‬ ‫غیره‬ ‫و‬ ‫فروش‬ ،‫بالینی‬ ‫مطالعات‬
‫شده‬ ‫تعریف‬ ‫ناحیه‬
.
‫پرداخت‬
35
%
‫ب‬ ‫سالیانه‬ ‫ناخالص‬ ‫سود‬ ‫از‬
‫ه‬
‫بیونتک‬
‫های‬‫واکسن‬ ‫انواع‬ ‫بر‬ ‫مروری‬
Covid-19
‫فارمانا‬ ‫گذاری‬ ‫سرمایه‬ ‫و‬ ‫مالی‬ ‫مشاوره‬ ‫دپارتمان‬
‫فوق‬ ‫شرکت‬ ‫سه‬ ‫سهام‬ ‫ارزش‬ ‫تغییرات‬ ‫سیر‬
10
‫بیونتک‬ ‫با‬ ‫قرارداد‬
‫با‬ ‫قرارداد‬
‫و‬ ‫فایزر‬
‫فوسان‬
‫بیونتک‬ ‫با‬ ‫قرارداد‬
- P/E 104.24
$ ‫ارزشًسهام‬
(
30
‫آذر‬
)
- ‫بازدهیًتقسیمًس‬
‫ود‬ $65
‫ارزش‬
ً‫سهامًقبلًاز‬
‫قراردادًواکسن‬
NASDAQ ‫بازارًمبادله‬
‫سهم‬ 25B USD ‫ارزشًبازار‬
24.38 P/E 37.68
$ ‫ارزشًسهام‬
(
30
‫آذر‬
)
4.14% ‫بازدهیًتقسیمًس‬
‫ود‬ $30
‫ارزش‬
ً‫سهامًقبلًاز‬
‫قراردادًواکسن‬
NYSE ‫بازارًمبادله‬
‫سهم‬ 210B USD ‫ارزشًبازار‬
24.53 P/E 39.95
$ ‫ارزشًسهام‬
(
30
‫آذر‬
)
1.08
% ‫بازدهیًتقسیمًس‬
‫ود‬ $20
‫ارزش‬
ً‫سهامًقبلًاز‬
‫قراردادًواکسن‬
HKG ‫بازارًمبادله‬
‫سهم‬ 20B USD ‫ارزشًبازار‬
‫معامالت‬ ‫مشاوره‬
(
Transaction Advisory
)
‫ارزیابیًمعاملت‬
(Transaction Evaluation)
•
‫ارزیابیًموشکافانه‬
(Due Diligence)
•
ً‫استراتژیًادغامًوًتملیک‬
(
‫استراتژیًتوسعهًشرکتی‬
)
(M&A Strategy (Corporate
Development Strategy)
•
‫شناساییًوًاولویتًبندیًطرف‬
ً‫ین‬
‫بالقوهًمعاملت‬
(Target Identification
Prioritization)
•
‫مشاورهًآمادهًسازیًواگذاری‬
(Market Diligence)
‫خدماتًمشاورهًمعاملت‬
(Transaction Advisory
Services)
•
‫ادغامًوًتملیک‬
(Mergers & Acquisitions)
•
‫واگذاری‬
(Management Buy-outs)
•
‫عرضهًاولیه‬
(Buy-ins, Fundraisings)
•
‫بازخریدًسهام‬
/
‫جذبًسرمایه‬
(Initial Public Offering)
•
‫قبضهًمالکیت‬
(Takeovers)
•
ً‫خریدًبهًقصدًخصوصیًسازی‬
ً‫توسطًمدیرانًشرکت‬
(
MBI
)
‫مشاورهًپشتیبانیًمعاملت‬
(Transaction Support
Advisory)
•
ً
‫ل‬‫ارزیابیًموشکافانهًمعام‬
‫ت‬
(Transaction Diligence)
•
‫ساختاربندیًمعامله‬
(Deal Structuring)
•
‫مدیریتًبرنامهًها‬
(Program Management)
•
‫مذاکرهًوًاجرا‬
(Negotiation &
Execution)
•
ً‫ارزشًگذاریًوًطراحیًمدل‬
‫کسبًوًکار‬
(Valuation & Business
Modeling)
•
‫ثبتًاسنادًمعاملت‬
(Transaction Related
Documentation)
ً‫سرمایهًگذاریًمشترکًو‬
‫اتحادًاستراتژیک‬
(Joint Ventures & Business
Alliances)
•
ً‫برنامهًریزیًوًاجرای‬
‫سرمایهًگذاریًمشترک‬
(Joint Venture Planning &
Execution)
•
‫مدیریتًسرمایهًگذاریًها‬
‫ما‬
‫با‬
‫مهارت‬
‫در‬
‫کسب‬
‫و‬
،‫کار‬
‫مسائل‬
،‫مدیریتی‬
‫مالی‬
‫و‬
‫سرمایه‬
‫گذاری‬
‫به‬
‫شرکت‬
‫ها‬
‫کمک‬
‫می‬
‫کنیم‬
‫تا‬
‫استراتژی‬
‫دقیق‬
‫معاملت‬
‫را‬
‫پایه‬
‫ریزی‬
‫نمایند‬
‫و‬
‫از‬
‫شروع‬
‫مسیر‬
‫تا‬
‫پای‬
‫ان‬
،‫آن‬
‫به‬
‫خلق‬
‫ارزش‬
‫افزوده‬
‫دست‬
‫پیدا‬
‫کنند‬
.
‫ما‬
‫در‬
‫تغییرات‬
‫سریع‬
‫محیط‬
‫کسب‬
‫و‬
‫کار‬
‫از‬
‫اهداف‬
‫شما‬
‫در‬
‫جهت‬
‫قدرتمند‬
‫کردن‬
‫پایه‬
‫های‬
‫کسب‬
‫و‬
‫کارتان‬
‫حمایت‬
‫می‬
‫کنیم‬
‫و‬
‫در‬
‫کنار‬
‫شما‬
‫هست‬
‫یم‬
‫تا‬
‫توانمندی‬
‫ها‬
‫و‬
‫نوآوری‬
‫های‬
‫خود‬
‫را‬
‫به‬
‫بازار‬
‫عرضه‬
‫کنید‬
.
‫مشاورین‬
‫ما‬
‫در‬
‫کنار‬
‫شما‬
‫هستند‬
‫تا‬
‫با‬
‫مدیریت‬
‫تغییرات‬
،‫امروز‬
‫توانمندی‬
‫ها‬
‫و‬
‫قابلیت‬
‫های‬
‫شما‬
‫را‬
‫در‬
‫آینده‬
‫نمایان‬
‫س‬
‫ازند‬
.
‫های‬‫واکسن‬ ‫انواع‬ ‫بر‬ ‫مروری‬
Covid-19
‫فارمانا‬ ‫گذاری‬ ‫سرمایه‬ ‫و‬ ‫مالی‬ ‫مشاوره‬ ‫دپارتمان‬
‫فارمانا‬ ‫تخصصی‬ ‫خدمات‬
‫درباره‬
‫ما‬
‫گروه‬
‫مشاوره‬
‫مانا‬
‫خدمات‬
‫تخصصی‬
‫خود‬
‫را‬
‫در‬
‫حوزه‬
‫مشاوره‬
،‫مالی‬
‫مدیریتی‬
‫و‬
‫سرمایه‬
‫گذاری‬
‫ارائه‬
‫ًدهد‬
‫ی‬‫م‬
.
‫فارمانا‬
،
‫دپارتمان‬
‫دارویی‬
‫این‬
‫گروه‬
‫به‬
‫صورت‬
‫اختصاصی‬
‫خدمات‬
‫مذکور‬
‫را‬
‫برای‬
‫صنعت‬
‫دارویی‬
‫کشور‬
‫فراهم‬
‫ًآورد‬
‫ی‬‫م‬
.
‫فارمانا‬
‫با‬
‫تیم‬
‫متخصص‬
‫و‬
‫بین‬
‫ًای‬
‫ه‬‫رشت‬
‫خود‬
‫در‬
‫طول‬
‫ًهای‬
‫ل‬‫سا‬
‫گذشته‬
‫توانسته‬
‫تا‬
‫خدمات‬
‫تخصصی‬
‫و‬
‫راهکارهای‬
‫نوآورانه‬
‫خود‬
‫را‬
‫در‬
‫اختیار‬
‫فعالین‬
‫زنجیره‬
‫ارزشی‬
‫دارویی‬
‫از‬
‫قبیل‬
‫ًهای‬
‫ه‬‫حوز‬
‫دارویی‬
،‫شیمیایی‬
،‫بیوتکنولوژی‬
‫د‬
‫اروهای‬
‫مشتق‬
‫از‬
‫پلسما‬
‫و‬
....
‫بگذارد‬
.
‫هدف‬
‫فارمانا‬
‫قرار‬
‫گرفتن‬
‫در‬
‫کنار‬
‫ًهای‬
‫ت‬‫شرک‬
‫صنعت‬
‫دارویی‬
‫و‬
‫ات‬‫ز‬‫تجهی‬
‫پزشکی‬
‫به‬
‫من‬
‫ظور‬
‫توانمندسازی‬
‫ًها‬
‫ن‬‫آ‬
‫از‬
‫طریق‬
‫ًکارگیری‬
‫ه‬‫ب‬
‫دانش‬
‫کسب‬
‫و‬
‫کار‬
‫در‬
‫راستای‬
‫حل‬
‫مسائل‬
‫و‬
‫پیشرفت‬
‫هرچه‬
‫بهتر‬
‫آنها‬
‫است‬
.
Copyright © PHARMANA, Mana AdvisoryGroup
26374565
-
021
www.manadvisory.com/pharmana
info@manadvisory.com
ً‫ًمجتمعًتجاریًوًاداری‬،‫ًبزرگراهًارتش‬،‫تهران‬
ً‫شمیرانًسنترًواحد‬
707

More Related Content

Featured

Product Design Trends in 2024 | Teenage Engineerings
Product Design Trends in 2024 | Teenage EngineeringsProduct Design Trends in 2024 | Teenage Engineerings
Product Design Trends in 2024 | Teenage Engineerings
Pixeldarts
 
How Race, Age and Gender Shape Attitudes Towards Mental Health
How Race, Age and Gender Shape Attitudes Towards Mental HealthHow Race, Age and Gender Shape Attitudes Towards Mental Health
How Race, Age and Gender Shape Attitudes Towards Mental Health
ThinkNow
 
AI Trends in Creative Operations 2024 by Artwork Flow.pdf
AI Trends in Creative Operations 2024 by Artwork Flow.pdfAI Trends in Creative Operations 2024 by Artwork Flow.pdf
AI Trends in Creative Operations 2024 by Artwork Flow.pdf
marketingartwork
 
Skeleton Culture Code
Skeleton Culture CodeSkeleton Culture Code
Skeleton Culture Code
Skeleton Technologies
 
PEPSICO Presentation to CAGNY Conference Feb 2024
PEPSICO Presentation to CAGNY Conference Feb 2024PEPSICO Presentation to CAGNY Conference Feb 2024
PEPSICO Presentation to CAGNY Conference Feb 2024
Neil Kimberley
 
Content Methodology: A Best Practices Report (Webinar)
Content Methodology: A Best Practices Report (Webinar)Content Methodology: A Best Practices Report (Webinar)
Content Methodology: A Best Practices Report (Webinar)
contently
 
How to Prepare For a Successful Job Search for 2024
How to Prepare For a Successful Job Search for 2024How to Prepare For a Successful Job Search for 2024
How to Prepare For a Successful Job Search for 2024
Albert Qian
 
Social Media Marketing Trends 2024 // The Global Indie Insights
Social Media Marketing Trends 2024 // The Global Indie InsightsSocial Media Marketing Trends 2024 // The Global Indie Insights
Social Media Marketing Trends 2024 // The Global Indie Insights
Kurio // The Social Media Age(ncy)
 
Trends In Paid Search: Navigating The Digital Landscape In 2024
Trends In Paid Search: Navigating The Digital Landscape In 2024Trends In Paid Search: Navigating The Digital Landscape In 2024
Trends In Paid Search: Navigating The Digital Landscape In 2024
Search Engine Journal
 
5 Public speaking tips from TED - Visualized summary
5 Public speaking tips from TED - Visualized summary5 Public speaking tips from TED - Visualized summary
5 Public speaking tips from TED - Visualized summary
SpeakerHub
 
ChatGPT and the Future of Work - Clark Boyd
ChatGPT and the Future of Work - Clark Boyd ChatGPT and the Future of Work - Clark Boyd
ChatGPT and the Future of Work - Clark Boyd
Clark Boyd
 
Getting into the tech field. what next
Getting into the tech field. what next Getting into the tech field. what next
Getting into the tech field. what next
Tessa Mero
 
Google's Just Not That Into You: Understanding Core Updates & Search Intent
Google's Just Not That Into You: Understanding Core Updates & Search IntentGoogle's Just Not That Into You: Understanding Core Updates & Search Intent
Google's Just Not That Into You: Understanding Core Updates & Search Intent
Lily Ray
 
How to have difficult conversations
How to have difficult conversations How to have difficult conversations
How to have difficult conversations
Rajiv Jayarajah, MAppComm, ACC
 
Introduction to Data Science
Introduction to Data ScienceIntroduction to Data Science
Introduction to Data Science
Christy Abraham Joy
 
Time Management & Productivity - Best Practices
Time Management & Productivity - Best PracticesTime Management & Productivity - Best Practices
Time Management & Productivity - Best Practices
Vit Horky
 
The six step guide to practical project management
The six step guide to practical project managementThe six step guide to practical project management
The six step guide to practical project management
MindGenius
 
Beginners Guide to TikTok for Search - Rachel Pearson - We are Tilt __ Bright...
Beginners Guide to TikTok for Search - Rachel Pearson - We are Tilt __ Bright...Beginners Guide to TikTok for Search - Rachel Pearson - We are Tilt __ Bright...
Beginners Guide to TikTok for Search - Rachel Pearson - We are Tilt __ Bright...
RachelPearson36
 
Unlocking the Power of ChatGPT and AI in Testing - A Real-World Look, present...
Unlocking the Power of ChatGPT and AI in Testing - A Real-World Look, present...Unlocking the Power of ChatGPT and AI in Testing - A Real-World Look, present...
Unlocking the Power of ChatGPT and AI in Testing - A Real-World Look, present...
Applitools
 
12 Ways to Increase Your Influence at Work
12 Ways to Increase Your Influence at Work12 Ways to Increase Your Influence at Work
12 Ways to Increase Your Influence at Work
GetSmarter
 

Featured (20)

Product Design Trends in 2024 | Teenage Engineerings
Product Design Trends in 2024 | Teenage EngineeringsProduct Design Trends in 2024 | Teenage Engineerings
Product Design Trends in 2024 | Teenage Engineerings
 
How Race, Age and Gender Shape Attitudes Towards Mental Health
How Race, Age and Gender Shape Attitudes Towards Mental HealthHow Race, Age and Gender Shape Attitudes Towards Mental Health
How Race, Age and Gender Shape Attitudes Towards Mental Health
 
AI Trends in Creative Operations 2024 by Artwork Flow.pdf
AI Trends in Creative Operations 2024 by Artwork Flow.pdfAI Trends in Creative Operations 2024 by Artwork Flow.pdf
AI Trends in Creative Operations 2024 by Artwork Flow.pdf
 
Skeleton Culture Code
Skeleton Culture CodeSkeleton Culture Code
Skeleton Culture Code
 
PEPSICO Presentation to CAGNY Conference Feb 2024
PEPSICO Presentation to CAGNY Conference Feb 2024PEPSICO Presentation to CAGNY Conference Feb 2024
PEPSICO Presentation to CAGNY Conference Feb 2024
 
Content Methodology: A Best Practices Report (Webinar)
Content Methodology: A Best Practices Report (Webinar)Content Methodology: A Best Practices Report (Webinar)
Content Methodology: A Best Practices Report (Webinar)
 
How to Prepare For a Successful Job Search for 2024
How to Prepare For a Successful Job Search for 2024How to Prepare For a Successful Job Search for 2024
How to Prepare For a Successful Job Search for 2024
 
Social Media Marketing Trends 2024 // The Global Indie Insights
Social Media Marketing Trends 2024 // The Global Indie InsightsSocial Media Marketing Trends 2024 // The Global Indie Insights
Social Media Marketing Trends 2024 // The Global Indie Insights
 
Trends In Paid Search: Navigating The Digital Landscape In 2024
Trends In Paid Search: Navigating The Digital Landscape In 2024Trends In Paid Search: Navigating The Digital Landscape In 2024
Trends In Paid Search: Navigating The Digital Landscape In 2024
 
5 Public speaking tips from TED - Visualized summary
5 Public speaking tips from TED - Visualized summary5 Public speaking tips from TED - Visualized summary
5 Public speaking tips from TED - Visualized summary
 
ChatGPT and the Future of Work - Clark Boyd
ChatGPT and the Future of Work - Clark Boyd ChatGPT and the Future of Work - Clark Boyd
ChatGPT and the Future of Work - Clark Boyd
 
Getting into the tech field. what next
Getting into the tech field. what next Getting into the tech field. what next
Getting into the tech field. what next
 
Google's Just Not That Into You: Understanding Core Updates & Search Intent
Google's Just Not That Into You: Understanding Core Updates & Search IntentGoogle's Just Not That Into You: Understanding Core Updates & Search Intent
Google's Just Not That Into You: Understanding Core Updates & Search Intent
 
How to have difficult conversations
How to have difficult conversations How to have difficult conversations
How to have difficult conversations
 
Introduction to Data Science
Introduction to Data ScienceIntroduction to Data Science
Introduction to Data Science
 
Time Management & Productivity - Best Practices
Time Management & Productivity - Best PracticesTime Management & Productivity - Best Practices
Time Management & Productivity - Best Practices
 
The six step guide to practical project management
The six step guide to practical project managementThe six step guide to practical project management
The six step guide to practical project management
 
Beginners Guide to TikTok for Search - Rachel Pearson - We are Tilt __ Bright...
Beginners Guide to TikTok for Search - Rachel Pearson - We are Tilt __ Bright...Beginners Guide to TikTok for Search - Rachel Pearson - We are Tilt __ Bright...
Beginners Guide to TikTok for Search - Rachel Pearson - We are Tilt __ Bright...
 
Unlocking the Power of ChatGPT and AI in Testing - A Real-World Look, present...
Unlocking the Power of ChatGPT and AI in Testing - A Real-World Look, present...Unlocking the Power of ChatGPT and AI in Testing - A Real-World Look, present...
Unlocking the Power of ChatGPT and AI in Testing - A Real-World Look, present...
 
12 Ways to Increase Your Influence at Work
12 Ways to Increase Your Influence at Work12 Ways to Increase Your Influence at Work
12 Ways to Increase Your Influence at Work
 

PHARMANA- CORONA VACCINE.pdf

 • 1. ‫م‬ ‫با‬ ‫صبحت‬ ‫قهوه‬ ‫ا‬ ! ‫صبح‬ ‫قهوه‬ ‫وقت‬ ‫به‬ ‫های‬ ‫واکسن‬ ‫بر‬ ‫مروری‬ Covid-19 ‫شرکت‬ ‫مشارکتی‬ ‫ساختارهای‬ ‫و‬ ‫تول‬ ‫های‬ ‫کننده‬ ‫ید‬
 • 2. 01 02 03 04 05 ‫ها‬ ‫واکسن‬ ‫انواع‬ ‫های‬ ‫واکسن‬ ‫بالینی‬ ‫مطالعات‬ Covid-19 ‫مجوز‬ ‫اخذ‬ ‫به‬ ‫نزدیک‬ ‫های‬ ‫واکسن‬ ‫مقایسه‬ ‫مشارکت‬ ‫ساختار‬ Pfizer ، BioNTech ‫و‬ Fosun Pharma ‫فارمانا‬ ‫در‬ ‫معامالت‬ ‫مشاوره‬ ‫خدمات‬ ( Transaction advisory ) 06 ‫ما‬ ‫با‬ ‫تماس‬
 • 3. “We are in this together and we will get through this, together.”
 • 4. ‫های‬‫واکسن‬ ‫انواع‬ ‫بر‬ ‫مروری‬ Covid-19 ‫فارمانا‬ ‫گذاری‬ ‫سرمایه‬ ‫و‬ ‫مالی‬ ‫مشاوره‬ ‫دپارتمان‬ 0 5 10 15 20 25 30 35 ‫سایر‬ ‫پروتئین‬ ‫پایه‬ ‫بر‬ ‫نوکلئیک‬ ‫اسید‬ ‫ویروسی‬ ‫وکتور‬ ‫ویروس‬ ‫انواع‬ ‫ها‬ ‫واکسن‬ ‫پروتئین‬ ‫پایه‬ ‫بر‬ ‫واحد‬ ‫زیر‬ ‫پروتئین‬ ‫مانند‬ ‫ویروس‬ ‫ذرات‬ ‫نوکلئیک‬ ‫اسید‬ DNA RNA ‫و‬ ‫ویروسی‬ ‫کتور‬ ‫شونده‬ ‫تکرار‬ ‫غیر‬ ( Non-replicating ) ‫شونده‬ ‫تکرار‬ Replicating) ) ‫ویروس‬ ‫شده‬ ‫ضعیف‬ ‫شده‬ ‫غیرفعال‬ * ‫سایر‬ ‫واکسن‬ ‫ها‬ ‫شامل‬ ‫آزمایشاتی‬ ‫است‬ ‫که‬ ‫از‬ ‫واکسن‬ ‫های‬ ‫موجود‬ ‫علیه‬ ‫ویروس‬ ‫فلج‬ ‫اطفال‬ ‫یا‬ ‫سل‬ ‫در‬ ‫راستای‬ ‫ایجاد‬ ‫یک‬ ‫پاس‬ ‫خ‬ ‫ایمنی‬ ‫عمومی‬ ( ‫به‬ ‫جای‬ ‫مصونیت‬ ‫خاص‬ ‫تطبیقی‬ ) ‫برای‬ ‫مبارزه‬ ‫با‬ SARS-CO-2 ‫استفاده‬ ‫می‬ ‫شود‬ . ‫همچنین‬ ‫سلول‬ ‫های‬ ‫ایمنی‬ ‫خاصی‬ ‫می‬ ‫توانند‬ ‫از‬ ‫نظر‬ ‫ژنتیکی‬ ‫برای‬ ‫هدف‬ ‫قرار‬ ‫دادن‬ ‫ویروس‬ ‫تغییر‬ ‫یابند‬ . ‫تولید‬ ‫حال‬ ‫در‬ ‫های‬ ‫واکسن‬ ‫تعداد‬ ‫های‬‫واکسن‬ ‫انواع‬ ‫بر‬ ‫مروری‬ Covid-19 ‫فارمانا‬ ‫گذاری‬ ‫سرمایه‬ ‫و‬ ‫مالی‬ ‫مشاوره‬ ‫دپارتمان‬ 4 ‫بیش‬ ‫از‬ 90 ‫واکسن‬ ‫در‬ ‫برابر‬ 2 SARS-CoV- ‫توسط‬ ‫تیم‬ ‫های‬ ‫تحقیقاتی‬ ‫در‬ ‫شرکت‬ ‫ها‬ ‫و‬ ‫دانشگاه‬ ‫های‬ ‫سراسر‬ ‫جهان‬ ‫در‬ ‫حال‬ ‫تولید‬ ‫و‬ ‫بررسی‬ ‫است‬ . ‫محققان‬ ‫در‬ ‫حال‬ ‫آزمایش‬ ‫فناوری‬ ‫های‬ ‫مختلفی‬ ‫هستند‬ ‫که‬ ‫برخی‬ ‫از‬ ‫آنها‬ ً ‫ا‬‫ل‬‫قب‬ ‫در‬ ‫واکسن‬ ‫های‬ ‫متداول‬ ‫استفاده‬ ‫نشده‬ ‫است‬ . ‫حداقل‬ ‫ده‬ ‫گروه‬ ‫در‬ ‫حال‬ ‫حاضر‬ ‫تزریق‬ ‫فرموالسیون‬ ‫ب‬ ‫ه‬ ‫داوطلبان‬ ‫را‬ ‫در‬ ‫آزمایشات‬ ‫بالینی‬ ‫آغاز‬ ‫و‬ ‫سایرین‬ ‫نیز‬ ‫آزمایش‬ ‫روی‬ ‫حیوانات‬ ‫را‬ ‫شروع‬ ‫کرده‬ ‫اند‬ . ‫ها‬ ‫واکسن‬ ‫انواع‬
 • 5. ‫های‬‫واکسن‬ ‫انواع‬ ‫بر‬ ‫مروری‬ Covid-19 ‫فارمانا‬ ‫گذاری‬ ‫سرمایه‬ ‫و‬ ‫مالی‬ ‫مشاوره‬ ‫دپارتمان‬ ‫فازهای‬ ‫ها‬ ‫واکسن‬ ‫مطالعاتی‬ ‫های‬‫واکسن‬ ‫انواع‬ ‫بر‬ ‫مروری‬ Covid-19 ‫فارمانا‬ ‫گذاری‬ ‫سرمایه‬ ‫و‬ ‫مالی‬ ‫مشاوره‬ ‫دپارتمان‬ 4 ‫پیش‬ ‫بالینی‬ I I/II II III ً‫دارای‬ ‫مجوز‬ RNA 25 2 2 1 2 DNA 14 1 4 Non-replicating 25 4 4 Replicating 17 2 1 Inactivated 7 1 3 3 Live-attenuated 4 Protein subunit 62 8 4 1 1 Virus like particle 13 1 1 Other/unknown 32 3 ‫از‬ 12 ‫اکتبر‬ BioNTech/Fosun/Pfizer* Moderna/ NIAD* Uni of Oxford/ AstraZeneca* Janssen/ Johnson& Johnson* CanSino/ Beijing Institute Gamaleya Beijing Institute/ Sinopharm* Wuhan Institute/ Sinopharm* Sinovac/ Instituto Butantan Novavax ‫سازمان‬ ‫بهداشت‬ ‫جهانی‬ 42 ‫واکسن‬ ‫کاندید‬ ‫را‬ ‫در‬ ‫مرحله‬ ‫آزمایشات‬ ‫بالینی‬ ‫شناسایی‬ ‫کرده‬ ‫است‬ . ‫ده‬ ‫کاندید‬ ‫واکسن‬ ‫در‬ ‫پیشرفته‬ ‫ترین‬ ‫مرحله‬ ‫مطالعات‬ ‫بالینی‬ ( ‫فاز‬ 3 ) ‫هستند‬ ‫که‬ ‫در‬ ‫آن‬ ‫اثر‬ ‫بخشی‬ ‫واکسن‬ ‫در‬ ‫مقیاس‬ ‫وسیع‬ ، ‫بر‬ ‫روی‬ ‫ده‬ ‫ها‬ ‫هزار‬ ‫نفر‬ ‫در‬ ‫چندین‬ ‫قاره‬ ‫آزمایش‬ ‫می‬ ‫شود‬ . ‫مجوز‬ ‫اخذ‬ ‫فاز‬ III ‫فاز‬ II ‫فاز‬ I ‫بالینی‬ ‫پیش‬ • ‫بزرگ‬ ‫مقیاس‬ ‫ساخت‬ • ‫و‬ ‫ایمنی‬ ‫برای‬ ‫مستمر‬ ‫نظارت‬ ‫اثربخشی‬ • ‫بزرگ‬ ‫مقیاس‬ ( 1000 - 10000 )+ • ‫ایمنی‬ ‫پاسخ‬ ‫تأثیر‬ • ‫متن‬ ‫و‬ ‫بزرگتر‬ ‫جمعیت‬ ‫بر‬ ‫ایمنی‬ ‫وع‬ ‫تر‬ • ‫انسانی‬ ‫گروه‬ ‫از‬ ‫بیشتری‬ ‫تعداد‬ ( 100 - 1000 ) • ‫ایمنی‬ ‫بر‬ ‫تمرکز‬ • ‫ایمنی‬ ‫پاسخ‬ ‫قدرت‬ • ‫روی‬ ‫انسانی‬ ‫آزمایشات‬ ‫اولین‬ ‫داوطلبان‬ ‫از‬ ‫کم‬ ‫تعداد‬ ( 10 - 100 ) • ‫ایمن‬ ‫پاسخ‬ ‫قدرت‬ ، ‫ایمنی‬ ‫بررسی‬ ،‫ی‬ ‫بهینه‬ ‫دوز‬ • ‫ژن‬ ‫آنتی‬ ‫کشف‬ • ‫واکسن‬ ‫فرموالسیون‬ • ‫حیوانی‬ ‫تست‬ * ‫احتمال‬ ‫باالتر‬ ‫برای‬ ‫دریافت‬ ‫مجوزهای‬ ‫قاونونی‬
 • 6. ‫های‬‫واکسن‬ ‫انواع‬ ‫بر‬ ‫مروری‬ Covid-19 ‫فارمانا‬ ‫گذاری‬ ‫سرمایه‬ ‫و‬ ‫مالی‬ ‫مشاوره‬ ‫دپارتمان‬ ‫ظرفیت‬ ‫تخمین‬ ‫در‬ ‫تولید‬ 2021 ‫در‬ ‫حدودی‬ ‫قیمت‬ ‫آمریکا‬ ‫سازی‬ ‫ذخیره‬ ‫بودن‬ ‫موثر‬ ‫مقدار‬ ‫دوز‬ ‫تعداد‬ ‫نوع‬ ‫شرکت‬ 1.3 ‫دوز‬ ‫میلیارد‬ 20 ‫دالر‬ ‫هر‬ ‫در‬ ‫دوز‬ -70C ‫تا‬ 6 ‫ماه‬ ‫در‬ ‫یخچال‬ ‫تا‬ 5 ‫روز‬ 95 % x2 RNA Pfizer-Bio Ntech* 1 ‫دوز‬ ‫میلیارد‬ 15 - 25 ‫دالر‬ ‫هر‬ ‫در‬ ‫دوز‬ . C 20 - ‫تا‬ 6 ‫ماه‬ ‫در‬ ‫یخچال‬ ‫تا‬ 1 ‫ماه‬ 94.10 % x2 RNA ( ‫بخشی‬ ‫کد‬ ‫از‬ ‫ویروس‬ ‫ژنتیکی‬ ) Moderna** 3 ‫دوز‬ ‫میلیارد‬ 4 ‫دوز‬ ‫هر‬ ‫در‬ ‫دالر‬ ‫یخچال‬ ‫دمای‬ 70 % ( ‫کارآزمایی‬ ‫میانگین‬ ‫ها‬ ) X2 ‫وکتور‬ ‫ویروسی‬ Oxford Uni- AstraZeneca 1 ‫دوز‬ ‫میلیارد‬ 10 ‫دوز‬ ‫هر‬ ‫در‬ ‫دالر‬ ‫یخچال‬ ‫دمای‬ ‫قبول‬ ‫قابل‬ ‫ایمنی‬ ‫پاسخ‬ X1 ‫ویروسی‬ ‫وکتور‬ Johnson & Johnson 1 ‫دوز‬ ‫میلیارد‬ ‫از‬ ‫کمتر‬ 10 ‫در‬ ‫دالر‬ ‫دوز‬ ‫هر‬ ‫یخچال‬ ‫دمای‬ 92% x2 ‫ویروسی‬ ‫وکتور‬ ( ‫تغییر‬ ‫ویروس‬ ‫ژنتیکی‬ ‫یافته‬ ) Gemaleya (Spautnik V) ‫مقایسه‬ 5 ‫در‬ ‫اصلی‬ ‫واکسن‬ Covid-19 6 • 5 ‫واکسن‬ ‫اصلی‬ ‫ای‬ ‫که‬ ‫تا‬ ‫به‬ ‫امروز‬ ‫ساخته‬ ‫و‬ ‫در‬ ‫ابعاد‬ ‫بزرگی‬ ‫مورد‬ ‫مطالعه‬ ‫قرار‬ ‫گرفته‬ ‫اند‬ ‫در‬ ‫جدول‬ ‫زیر‬ ‫آورده‬ ‫شده‬ ‫و‬ ‫ویژگی‬ ‫های‬ ‫آنها‬ ‫مورد‬ ‫مقایسه‬ ‫قرار‬ ‫گرفته‬ ‫است‬ . • ‫از‬ ‫بین‬ ‫واکسن‬ ‫های‬ ‫زیر‬ ‫واکسن‬ ‫شرکت‬ ‫آسترا‬ ‫زنکا‬ ‫از‬ ‫لحاظ‬ ‫دمای‬ ‫نگه‬ ،‫داری‬ ‫ظرفیت‬ ‫تولید‬ ‫و‬ ‫همچنین‬ ‫قیمت‬ ‫دارای‬ ‫مزیت‬ ‫رقابتی‬ ‫است‬ . ‫دو‬ ‫دوز‬ ‫تزریق‬ ‫آن‬ ‫حدودا‬ ‫معادل‬ 8 ‫دالر‬ ‫می‬ ‫شود‬ . ‫همچنین‬ ‫واکسن‬ ‫شرکت‬ ‫جانسون‬ ‫اند‬ ‫جانسون‬ ‫به‬ ‫علت‬ ‫یک‬ ‫باز‬ ‫تزریق‬ ‫و‬ ‫همچنین‬ ‫دمای‬ ‫نگه‬ ‫داری‬ ‫یخچالی‬ ‫دارای‬ ‫مزیت‬ ‫نسبت‬ ‫به‬ ‫رقبای‬ ‫خود‬ ‫است‬ . • ‫پیش‬ ‫بینی‬ ‫می‬ ‫شود‬ ‫شرکت‬ ‫های‬ ،‫فایزر‬ ‫مدرنا‬ ‫و‬ ‫آسترازنکا‬ ‫در‬ ‫مجموع‬ 5.3 ‫میلیارد‬ ‫دوز‬ ‫واکسن‬ ‫در‬ ‫سال‬ 2021 ‫تولید‬ ‫نمایند‬ ‫که‬ ‫حدودا‬ ‫بین‬ 2.6 ‫تا‬ 3.1 ‫میلیارد‬ ‫نفر‬ ‫را‬ ‫واکسینه‬ ‫نماید‬ . * ‫واکسن‬ ‫فایزر‬ - ‫بایونتک‬ ‫مجوز‬ EUA ‫را‬ ‫از‬ FDA ‫اخذ‬ ‫نموده‬ ‫و‬ ‫در‬ ‫حال‬ ‫حاضر‬ ‫کشور‬ ‫های‬ ،‫آمریکا‬ ‫کانادا‬ ‫و‬ ‫محدوده‬ ‫اروپا‬ ‫در‬ ‫صدر‬ ‫محدوده‬ ‫هایی‬ ‫هستند‬ ‫که‬ ‫به‬ ‫این‬ ‫واکسن‬ ‫مجوز‬ ‫تزریق‬ ‫را‬ ‫داده‬ ‫اند‬ . ‫همچنین‬ ‫کشورهای‬ ‫سنگاپور‬ ‫بحرین‬ ‫و‬ ... ‫نیز‬ ‫مجوز‬ ‫اولیه‬ ‫استفاده‬ ‫واکسن‬ ‫را‬ ‫صادر‬ ‫نموده‬ ‫اند‬ . ** ‫واکسن‬ ‫مدرنا‬ ‫مجوز‬ EUA ‫را‬ ‫از‬ FDA ‫دریافت‬ ‫نموده‬ ‫است‬ .
 • 8. ‫های‬‫واکسن‬ ‫انواع‬ ‫بر‬ ‫مروری‬ Covid-19 ‫فارمانا‬ ‫گذاری‬ ‫سرمایه‬ ‫و‬ ‫مالی‬ ‫مشاوره‬ ‫دپارتمان‬ ‫انبو‬ ‫تولید‬ ‫و‬ ‫مشارکت‬ ‫مدل‬ ‫ه‬ ‫واکسن‬ Pfizer ‫و‬ BioNTech 8 ‫جغرافیایی‬ ‫محدوده‬ ‫داد‬ ‫قرار‬ ‫عملیاتی‬ ‫تعهدات‬ ‫خاص‬ ‫مالحظات‬ ‫در‬ ‫همکاری‬ ‫توسعه‬ ‫و‬ ‫تحقیق‬ / ‫قانونی‬ ‫مجوزهای‬ ‫اخذ‬ / ‫عرضه‬ ‫بازار‬ ‫به‬ ‫محصول‬ ‫کردن‬ ‫محصول‬ ‫سازی‬ ‫تجاری‬ ‫و‬ ‫توسعه‬ ‫خصوص‬ ‫در‬ ‫الیسنس‬ ‫قرارداد‬ ‫فایزر‬ : ‫د‬ ،‫خود‬ ‫تحقیقاتی‬ ‫امکانات‬ ‫انحصاری‬ ‫گذاشتن‬ ‫اختیار‬ ‫در‬ ‫ر‬ ،‫تولید‬ ‫تکنولوژی‬ ‫و‬ ‫امکانات‬ ‫انحصاری‬ ‫غیر‬ ‫گذاشتن‬ ‫اختیاز‬ ‫تجاری‬ ‫فایزر‬ ‫جغرافیایی‬ ‫ناحیه‬ ‫در‬ ‫محصوالت‬ ‫سازی‬ ‫فارما‬ ‫فوسان‬ : ‫اخذ‬ ،‫بازاریابی‬ ،‫محدوده‬ ‫در‬ ‫بالینی‬ ‫مطالعات‬ ‫انجام‬ ‫مربوطه‬ ‫های‬ ‫هزینه‬ ‫کل‬ ‫پرداخت‬ ‫و‬ ‫فروش‬ ،‫مجوزها‬ ‫و‬ ‫فکری‬ ‫مالکیت‬ ‫حقوق‬ ،‫ها‬ ‫فرموالسیون‬ ،‫ها‬ ‫تکنولوژی‬ ‫نظیر‬ ‫محرمانه‬ ‫اطالعات‬ ‫افشای‬ ‫عدم‬ .. ... ‫به‬ Fosun Pharma ‫باشد‬ ‫نیاز‬ ‫مورد‬ ‫ها‬ ‫مجوز‬ ‫اخذ‬ ‫و‬ ‫بالینی‬ ‫مطالعات‬ ‫انجام‬ ‫برای‬ ‫که‬ ‫اطالعاتی‬ ‫مگر‬ . ‫قرارداد‬ ‫موضوع‬ ‫به‬ ‫مربوط‬ ‫مناطق‬ ‫از‬ ‫غیر‬ ‫به‬ ‫جهانی‬ ‫بازار‬ BioNtech ‫و‬ Fosun ‫ترکیه‬ ‫و‬ ‫آلمان‬ ‫ماکائو‬ ‫و‬ ‫تایوان‬ ،‫کنگ‬ ‫هنگ‬ ،‫چین‬ ‫و‬ ‫مالی‬ ‫تعهدات‬ ‫پرداختی‬ ‫صفحه‬ 9 ‫صفحه‬ 9 ‫بیونتک‬ : ‫تحقیقاتی‬ ‫امکانات‬ ‫انحصاری‬ ‫گذاشتن‬ ‫اختیار‬ ‫در‬ ،‫خود‬ ‫در‬ ،‫تولید‬ ‫تکنولوژی‬ ‫و‬ ‫امکانات‬ ‫انحصاری‬ ‫غیر‬ ‫گذاشتن‬ ‫اختیاز‬ ‫تجاری‬ ‫جغرافیایی‬ ‫ناحیه‬ ‫در‬ ‫محصوالت‬ ‫سازی‬ ‫بیونتک‬ ‫بیونتک‬ : ‫اطالعات‬ ‫و‬ ‫تکنیکال‬ ‫های‬ ‫نیازمندی‬ ‫آوردن‬ ‫فراهم‬ ‫آوردن‬ ‫فراهم‬ ،‫بالینی‬ ‫مطالعات‬ ‫انجام‬ ‫به‬ ‫مربوط‬ ‫تحقیقاتی‬ ‫محدوده‬ ‫در‬ ‫گسترده‬ ‫فروش‬ ‫و‬ ‫بالینی‬ ‫مطالعات‬ ‫برای‬ ‫محصول‬
 • 9. ‫های‬‫واکسن‬ ‫انواع‬ ‫بر‬ ‫مروری‬ Covid-19 ‫فارمانا‬ ‫گذاری‬ ‫سرمایه‬ ‫و‬ ‫مالی‬ ‫مشاوره‬ ‫دپارتمان‬ ‫انبو‬ ‫تولید‬ ‫و‬ ‫مشارکت‬ ‫مدل‬ ‫ه‬ ‫واکسن‬ Pfizer ‫و‬ BioNTech 9 ‫ها‬ ‫پرداخت‬ ‫ها‬ ‫هزینه‬ ‫در‬ ‫مشارکت‬ ‫پرداختی‬ ‫و‬ ‫مالی‬ ‫تعهدات‬ ‫منافع‬ ‫تسهیم‬ ‫مدل‬ ‫پرداخت‬ 72 ‫بیونتک‬ ‫به‬ ‫دالر‬ ‫میلیون‬ ‫پرداخت‬ ‫پیش‬ ) Upfront payment( ‫سهام‬ ‫در‬ ‫گذاری‬ ‫سرمایه‬ ( Equity investment ) ‫پیشرفت‬ ‫بر‬ ‫مشروط‬ ‫پرداخت‬ ( Milestone payment ) ‫گذاری‬ ‫سرمایه‬ 113 ‫سهام‬ ‫در‬ ‫دالری‬ ‫میلیون‬ ‫بیونتک‬ ‫شرکت‬ ‫چه‬ ‫فایزر‬ ‫توسط‬ ‫چه‬ ‫محصول‬ ‫سازی‬ ‫تجاری‬ ‫جهت‬ ‫رگوالتوری‬ ‫مجوز‬ ‫اخذ‬ ‫صورت‬ ‫در‬ ‫بود‬ ‫خواهد‬ ‫بیونتک‬ ‫به‬ ‫پرداخت‬ ‫به‬ ‫موظف‬ ‫فایزر‬ ،‫بیونتک‬ . 50 ‫محصول‬ ‫توسعه‬ ‫های‬ ‫هزینه‬ ‫درصد‬ 50 ‫محصول‬ ‫توسعه‬ ‫های‬ ‫هزینه‬ ‫درصد‬ ( ‫بدون‬ ‫وام‬ ‫عنوان‬ ‫به‬ ‫فایزر‬ ‫توسط‬ ‫ابتدا‬ ‫ها‬ ‫هزینه‬ ‫این‬ ‫ج‬ ‫رویداد‬ ‫زمانیکه‬ ‫تا‬ ‫شده‬ ‫پرداخت‬ ‫بیونتک‬ ‫به‬ ‫بهره‬ ‫ذب‬ ‫نیفتد‬ ‫اتفاق‬ ‫بیونتک‬ ‫در‬ ‫ای‬ ‫سرمایه‬ . ‫ص‬ ‫در‬ ‫همچنین‬ ‫ورت‬ ‫تفاوت‬ ‫به‬ ‫ما‬ ‫توسعه‬ ‫و‬ ‫تحقیق‬ ‫های‬ ‫هزینه‬ ‫افزایش‬ ‫ا‬ ‫را‬ ‫مبالغ‬ ‫این‬ ‫بیونتک‬ ‫و‬ ‫شده‬ ‫پرداخت‬ ‫فایزر‬ ‫توسط‬ ‫ز‬ ،‫سرمایه‬ ‫جذب‬ ‫طریق‬ milestone payment ‫از‬ ‫سهم‬ ، ‫نماید‬ ‫پرداخت‬ ‫تواند‬ ‫می‬ ‫فروش‬ ‫ناخالص‬ ‫سود‬ ). ‫ناخالص‬ ‫سود‬ ‫از‬ ‫سهم‬ ‫ناخالص‬ ‫سود‬ ‫از‬ ‫سهم‬ ‫پرداخت‬ 1 ‫بیونتک‬ ‫به‬ ‫دالر‬ ‫میلیون‬ ‫گذاری‬ ‫سرمایه‬ ‫امکان‬ 50 ‫در‬ ‫دالر‬ ‫میلیون‬ ‫بیونتک‬ ‫سهام‬ - 14 ‫سازی‬ ‫تجاری‬ ‫و‬ ‫قانونی‬ ‫های‬ ‫تاییدیه‬ ‫دریافت‬ ‫از‬ ‫پس‬ ‫دالر‬ ‫میلیون‬ - 20 ‫از‬ ‫بیش‬ ‫فروش‬ ‫صورت‬ ‫در‬ ‫دالر‬ ‫میلیون‬ 200 ‫ناحیه‬ ‫در‬ ‫دالر‬ ‫میلیون‬ ‫بار‬ ‫اولین‬ ‫برای‬ . - 50 ‫از‬ ‫بیش‬ ‫فروش‬ ‫صورت‬ ‫در‬ ‫دالر‬ ‫میلیون‬ 500 ‫بار‬ ‫اولین‬ ‫برای‬ ‫ناحیه‬ ‫در‬ ‫دالر‬ ‫میلیون‬ . 100 ،‫سازی‬ ‫تجاری‬ ‫های‬ ‫هزینه‬ ‫درصد‬ ‫در‬ ‫غیره‬ ‫و‬ ‫فروش‬ ،‫بالینی‬ ‫مطالعات‬ ‫شده‬ ‫تعریف‬ ‫ناحیه‬ . ‫پرداخت‬ 35 % ‫ب‬ ‫سالیانه‬ ‫ناخالص‬ ‫سود‬ ‫از‬ ‫ه‬ ‫بیونتک‬
 • 10. ‫های‬‫واکسن‬ ‫انواع‬ ‫بر‬ ‫مروری‬ Covid-19 ‫فارمانا‬ ‫گذاری‬ ‫سرمایه‬ ‫و‬ ‫مالی‬ ‫مشاوره‬ ‫دپارتمان‬ ‫فوق‬ ‫شرکت‬ ‫سه‬ ‫سهام‬ ‫ارزش‬ ‫تغییرات‬ ‫سیر‬ 10 ‫بیونتک‬ ‫با‬ ‫قرارداد‬ ‫با‬ ‫قرارداد‬ ‫و‬ ‫فایزر‬ ‫فوسان‬ ‫بیونتک‬ ‫با‬ ‫قرارداد‬ - P/E 104.24 $ ‫ارزشًسهام‬ ( 30 ‫آذر‬ ) - ‫بازدهیًتقسیمًس‬ ‫ود‬ $65 ‫ارزش‬ ً‫سهامًقبلًاز‬ ‫قراردادًواکسن‬ NASDAQ ‫بازارًمبادله‬ ‫سهم‬ 25B USD ‫ارزشًبازار‬ 24.38 P/E 37.68 $ ‫ارزشًسهام‬ ( 30 ‫آذر‬ ) 4.14% ‫بازدهیًتقسیمًس‬ ‫ود‬ $30 ‫ارزش‬ ً‫سهامًقبلًاز‬ ‫قراردادًواکسن‬ NYSE ‫بازارًمبادله‬ ‫سهم‬ 210B USD ‫ارزشًبازار‬ 24.53 P/E 39.95 $ ‫ارزشًسهام‬ ( 30 ‫آذر‬ ) 1.08 % ‫بازدهیًتقسیمًس‬ ‫ود‬ $20 ‫ارزش‬ ً‫سهامًقبلًاز‬ ‫قراردادًواکسن‬ HKG ‫بازارًمبادله‬ ‫سهم‬ 20B USD ‫ارزشًبازار‬
 • 11. ‫معامالت‬ ‫مشاوره‬ ( Transaction Advisory ) ‫ارزیابیًمعاملت‬ (Transaction Evaluation) • ‫ارزیابیًموشکافانه‬ (Due Diligence) • ً‫استراتژیًادغامًوًتملیک‬ ( ‫استراتژیًتوسعهًشرکتی‬ ) (M&A Strategy (Corporate Development Strategy) • ‫شناساییًوًاولویتًبندیًطرف‬ ً‫ین‬ ‫بالقوهًمعاملت‬ (Target Identification Prioritization) • ‫مشاورهًآمادهًسازیًواگذاری‬ (Market Diligence) ‫خدماتًمشاورهًمعاملت‬ (Transaction Advisory Services) • ‫ادغامًوًتملیک‬ (Mergers & Acquisitions) • ‫واگذاری‬ (Management Buy-outs) • ‫عرضهًاولیه‬ (Buy-ins, Fundraisings) • ‫بازخریدًسهام‬ / ‫جذبًسرمایه‬ (Initial Public Offering) • ‫قبضهًمالکیت‬ (Takeovers) • ً‫خریدًبهًقصدًخصوصیًسازی‬ ً‫توسطًمدیرانًشرکت‬ ( MBI ) ‫مشاورهًپشتیبانیًمعاملت‬ (Transaction Support Advisory) • ً ‫ل‬‫ارزیابیًموشکافانهًمعام‬ ‫ت‬ (Transaction Diligence) • ‫ساختاربندیًمعامله‬ (Deal Structuring) • ‫مدیریتًبرنامهًها‬ (Program Management) • ‫مذاکرهًوًاجرا‬ (Negotiation & Execution) • ً‫ارزشًگذاریًوًطراحیًمدل‬ ‫کسبًوًکار‬ (Valuation & Business Modeling) • ‫ثبتًاسنادًمعاملت‬ (Transaction Related Documentation) ً‫سرمایهًگذاریًمشترکًو‬ ‫اتحادًاستراتژیک‬ (Joint Ventures & Business Alliances) • ً‫برنامهًریزیًوًاجرای‬ ‫سرمایهًگذاریًمشترک‬ (Joint Venture Planning & Execution) • ‫مدیریتًسرمایهًگذاریًها‬ ‫ما‬ ‫با‬ ‫مهارت‬ ‫در‬ ‫کسب‬ ‫و‬ ،‫کار‬ ‫مسائل‬ ،‫مدیریتی‬ ‫مالی‬ ‫و‬ ‫سرمایه‬ ‫گذاری‬ ‫به‬ ‫شرکت‬ ‫ها‬ ‫کمک‬ ‫می‬ ‫کنیم‬ ‫تا‬ ‫استراتژی‬ ‫دقیق‬ ‫معاملت‬ ‫را‬ ‫پایه‬ ‫ریزی‬ ‫نمایند‬ ‫و‬ ‫از‬ ‫شروع‬ ‫مسیر‬ ‫تا‬ ‫پای‬ ‫ان‬ ،‫آن‬ ‫به‬ ‫خلق‬ ‫ارزش‬ ‫افزوده‬ ‫دست‬ ‫پیدا‬ ‫کنند‬ . ‫ما‬ ‫در‬ ‫تغییرات‬ ‫سریع‬ ‫محیط‬ ‫کسب‬ ‫و‬ ‫کار‬ ‫از‬ ‫اهداف‬ ‫شما‬ ‫در‬ ‫جهت‬ ‫قدرتمند‬ ‫کردن‬ ‫پایه‬ ‫های‬ ‫کسب‬ ‫و‬ ‫کارتان‬ ‫حمایت‬ ‫می‬ ‫کنیم‬ ‫و‬ ‫در‬ ‫کنار‬ ‫شما‬ ‫هست‬ ‫یم‬ ‫تا‬ ‫توانمندی‬ ‫ها‬ ‫و‬ ‫نوآوری‬ ‫های‬ ‫خود‬ ‫را‬ ‫به‬ ‫بازار‬ ‫عرضه‬ ‫کنید‬ . ‫مشاورین‬ ‫ما‬ ‫در‬ ‫کنار‬ ‫شما‬ ‫هستند‬ ‫تا‬ ‫با‬ ‫مدیریت‬ ‫تغییرات‬ ،‫امروز‬ ‫توانمندی‬ ‫ها‬ ‫و‬ ‫قابلیت‬ ‫های‬ ‫شما‬ ‫را‬ ‫در‬ ‫آینده‬ ‫نمایان‬ ‫س‬ ‫ازند‬ .
 • 12. ‫های‬‫واکسن‬ ‫انواع‬ ‫بر‬ ‫مروری‬ Covid-19 ‫فارمانا‬ ‫گذاری‬ ‫سرمایه‬ ‫و‬ ‫مالی‬ ‫مشاوره‬ ‫دپارتمان‬ ‫فارمانا‬ ‫تخصصی‬ ‫خدمات‬ ‫درباره‬ ‫ما‬ ‫گروه‬ ‫مشاوره‬ ‫مانا‬ ‫خدمات‬ ‫تخصصی‬ ‫خود‬ ‫را‬ ‫در‬ ‫حوزه‬ ‫مشاوره‬ ،‫مالی‬ ‫مدیریتی‬ ‫و‬ ‫سرمایه‬ ‫گذاری‬ ‫ارائه‬ ‫ًدهد‬ ‫ی‬‫م‬ . ‫فارمانا‬ ، ‫دپارتمان‬ ‫دارویی‬ ‫این‬ ‫گروه‬ ‫به‬ ‫صورت‬ ‫اختصاصی‬ ‫خدمات‬ ‫مذکور‬ ‫را‬ ‫برای‬ ‫صنعت‬ ‫دارویی‬ ‫کشور‬ ‫فراهم‬ ‫ًآورد‬ ‫ی‬‫م‬ . ‫فارمانا‬ ‫با‬ ‫تیم‬ ‫متخصص‬ ‫و‬ ‫بین‬ ‫ًای‬ ‫ه‬‫رشت‬ ‫خود‬ ‫در‬ ‫طول‬ ‫ًهای‬ ‫ل‬‫سا‬ ‫گذشته‬ ‫توانسته‬ ‫تا‬ ‫خدمات‬ ‫تخصصی‬ ‫و‬ ‫راهکارهای‬ ‫نوآورانه‬ ‫خود‬ ‫را‬ ‫در‬ ‫اختیار‬ ‫فعالین‬ ‫زنجیره‬ ‫ارزشی‬ ‫دارویی‬ ‫از‬ ‫قبیل‬ ‫ًهای‬ ‫ه‬‫حوز‬ ‫دارویی‬ ،‫شیمیایی‬ ،‫بیوتکنولوژی‬ ‫د‬ ‫اروهای‬ ‫مشتق‬ ‫از‬ ‫پلسما‬ ‫و‬ .... ‫بگذارد‬ . ‫هدف‬ ‫فارمانا‬ ‫قرار‬ ‫گرفتن‬ ‫در‬ ‫کنار‬ ‫ًهای‬ ‫ت‬‫شرک‬ ‫صنعت‬ ‫دارویی‬ ‫و‬ ‫ات‬‫ز‬‫تجهی‬ ‫پزشکی‬ ‫به‬ ‫من‬ ‫ظور‬ ‫توانمندسازی‬ ‫ًها‬ ‫ن‬‫آ‬ ‫از‬ ‫طریق‬ ‫ًکارگیری‬ ‫ه‬‫ب‬ ‫دانش‬ ‫کسب‬ ‫و‬ ‫کار‬ ‫در‬ ‫راستای‬ ‫حل‬ ‫مسائل‬ ‫و‬ ‫پیشرفت‬ ‫هرچه‬ ‫بهتر‬ ‫آنها‬ ‫است‬ . Copyright © PHARMANA, Mana AdvisoryGroup 26374565 - 021 www.manadvisory.com/pharmana info@manadvisory.com ً‫ًمجتمعًتجاریًوًاداری‬،‫ًبزرگراهًارتش‬،‫تهران‬ ً‫شمیرانًسنترًواحد‬ 707