SlideShare a Scribd company logo
Peter Gonda, Akadémia klasickej ekonómie, pracovné poznámky k 3. semináru AKE 2021
1
VZŤAH EKONÓMIE A PRÁVA, S DÔRAZOM NA VLASTNÍCTVO, PRE
SLOBODNÚ SPOLOČNOSŤ
„Existuje viac ako iba analógia medzi trhovou ekonomikou
a decentralizovane tvoreným právom právnikov, rovnako ako existuje viac
ako analógia medzi plánovanou ekonomikou a legislatívou.“ (Leoni,
2007, s. 15)
I. Východiská
I.1 Rámcový pohľad na deformácie v súčasnosti
Ekonómia a právo dnes:
- relatívne oddelené a autonómne dve spoločenské vedné disciplíny
- spoločný technokratický a čoraz viac sociálno-inžiniersky prístup (s dôrazom na
„techniku“):
- matematizácia ekonómie - snaha ekonómie o vyrovnanie sa s prírodnými vedami
(scientizmus),
- právny pozitivizmus a rastúca úloha zákonodarstva (právo ako súbor ad hoc rozhodnutí,
právo ako mocenský nástroj)
- vzďaľujúce sa svojmu účelu a menej sa venujúce podstatným otázkam ľudského
(každodenného) konania
- nástrojmi v rukách politikov (nástrojmi moci), sledujúce požiadavky záujmových skupín.
I.2 Východiská prepojeností
Spoločné metodologické a teoretické východiská a princípy ekonómie a práva:
1. spoločný základ: východisko (zdroj): vlastníctvo a osobitne vzácnosť: z nej plynúca
nevyhnutnosť voľby (ekonómia) a nevyhnutnosť konfliktov a predchádzania a riešenia
konfliktov/sporov medzi ľuďmi (právo),
2. spoločný menovateľ / predmet skúmania: človek a jeho konanie a správanie
3. spoločné princípy: rešpekt k životu, vlastníctvu a vlastníckemu právu, (zmluvnej) slobode
s dodržiavaním princípu univerzálnosti a iné.
„..základné princípy právneho systému sú nemenné.. obzvlášť obmedzíme našu
pozornosť na základné princípy práva majetkového, zmluvného a trestného.. Podstata
Peter Gonda, Akadémia klasickej ekonómie, pracovné poznámky k 3. semináru AKE 2021
2
problémov podvodov a donucovaní je nadčasová, i keď môže neustále dochádzať
k zmenám techník ich realizovania„ (Richard Epstein)1
4. spoločný cieľ a zameranie: vytvárať pravidlá konania a správania, ktoré vedú k slobodnej,
mierovej a prosperujúcej spoločnosti
5. teoretické východiská (rímske právo, prirodzené právo, zvykové právo, klasická
ekonomická škola, harmonizmus, rakúska škola, chicagská škola, Law&Economics, nová
inštitucionálna ekonómia / teória vlastníckych práv, teória verejnej voľby)2
II. Vymedzenie základných pojmov
Sloboda: absencia donucovania, teda neexistencia nevyprovokovanej agresie
(nevyprovokovaného násilia)
- právo nebyť obeťou nevyprovokovanej agresie, resp. povinnosť nedopustiť sa
jej3
Pravidlá
- súbor ne/formálnych a ne/zámerných vzorcov konaní ľudí – zákazov a noriem ktoré
ľudia vo veľkej spoločnosti nasledujú
- pravidlá ako súčasť spontánneho poriadku (spontaneous order): nezámerné, neúčelové
a dobrovoľne nasledované, selekciou tisícročiami vyvinuté (kosmos)4
- príklady spontánne vzniknutých pravidiel (uvádzaných napríklad Friedrichom
Hayekom): jazyk, trh, morálka, skratka cez lúku, právo (v chápaní nomos)5
,..
- pravidlá vo vzťahu k slobode: negatívne, univerzálne, formálne a abstraktné pravidlá.
Vlastníctvo a (legitímne) vlastnícke právo
- vlastníctvo: všetko, čo patrí výlučne človeku (lat. suum), resp. nad čím má plnú moc, vr.
jeho života a slobody (definícia vlastníctva v západnom ponímaní, prepájajúca tento
pojem filozoficky so slobodou)6
- vlastníctvo – neobmedzená a výlučná právomoc človeka nad ekonomickým statkom (teda
vzácnym statkom)
- zahŕňa právo tento statok, vec držať, užívať, obchodovať s ním, nakladať s ním podľa
vlastného uváženia práv zbaviť sa ho
- vlastníctvo seba samého (self-ownership), tým aj života a majetku človeka: kľúčový a
(podľa niektorých filozofických a ekonomických smerov)7
absolútny ekonomický a etický
princíp, garantujúci autonómiu a integritu ľudských jedincov a ich nenásilné a slobodné
spolunažívanie v spoločnosti
1
Epstein, 1980, s. 254-256 (prevzaté z Šíma, 2004, s. 9).
2
Zhrnuté sú iba smery ekonomických a právnych škôl, ktoré zdôrazňujú určité prepojenie ekonomického
a právneho prístupu.
3
Hayek (1994) a Joch (2000).
4
Hayek, 1994, zv. 1, kap. II.
5
Hayek, 1994, zv. 1, kap. V.
6
Pipes, 2008, s. 19.
7
Jednoznačných zástancov absolutizovania vlastníctva a vlastníckeho práva nájdeme napríklad medzi
predstaviteľmi filozofie prirodzeného práva, rakúskej ekonomickej školy a novej inštitucionálnej ekonómie.
Peter Gonda, Akadémia klasickej ekonómie, pracovné poznámky k 3. semináru AKE 2021
3
- vlastníctvo seba ako inherentná súčasť ľudského bytia v spoločnosti predstavuje nielen
vlastníctvo tela, ale aj plodov svojej práce a inak legitímne nadobudnutého majetku
- predpoklad pre vymedzenie hraníc slobodnej voľby ľudského konania jednotlivca voči
ostatným v spoločnosti, sprehľadňuje vzťahy v ekonomických činnostiach, tým znamená
aj zodpovednosť
Vlastnícke právo
- pre slobodnú spoločnosť je podstatné vlastnícke právo, vyjadrujúce výlučného majiteľa a
vzťah medzi ním a inými ľuďmi s ohľadom na vzácne statky,8
a to v chápaní ako
legitímne vlastnícke právo (vlastníctvo, ktoré je nadobudnuté bez obmedzenia slobody
ostatných, napríklad prvotným privlastnením (nikým nevlastneného majetku), vlastnou
činnosťou, darom, zdedením alebo iným dobrovoľným získaním, nie vynucovaním od
iných ľudí)
- výlučnosť práva – právo držby, nakladania, užívania, predaja a zbavenia sa
vlastneného ekonomického statku – potreba deklarovať - úloha ohraničenia vlastníctva
v prípade nehnuteľného majetku (ako pôda)
- rešpektovanie a dodržiavanie legitímneho vlastníckeho práva je hlavným predpokladom
slobody v ľudskej spoločnosti
- kľúčový ekonomický a etický princíp pre fungovanie trhu a tiež pre osobnú slobodu je
súkromné vlastníctvo a legitímne vlastnícke právo, ako aj nedotknuteľnosť, rešpektovanie
a ochrana vlastníctva, zmluvnej slobody a dodržiavania zmlúv iných dohôd.
Právo (law)9
- súbor všeobecných (univerzálnych) pravidiel správania sa jednotlivcov v spoločnosti, ktoré
sú vynutiteľné
- súbor individuálnych práv na legitímnu ochranu (života, integrity, dôstojnosti,..), resp. súbor
povinností dodržiavať legitímne práva (života, integrity, dôstojnosti,..) iných
Zákon [právo] je spoločenská organizácia nárokov jednotlivca na jeho legitímnu ochranu
(Bastiat, 2007, s. 292)
- primárny zmysel práva – vymedziť hranice (mantinely) slobody a slušného správania –
vytýčením hraníc zabrániť, aby sa konania jednotlivcov navzájom narušovali
Hayekov prístup k právu:10
- odvíjajúc sa od definovaných pravidiel vo vzťahu k slobode (abstraktné, univerzálne,
negatívne pravidlá), ktorých súčasťou sú:
- pravidlo dodržiavania súkromného vlastníctva,
- pravidlo dodržiavania transferu (presunu ) vlastníctva dohodou (dobrovoľnosť) a
- pravidlo plnenia zmlúv a iných záväzkov (zodpovednosť): rešpekt konceptu zmluvnosti
- kauzálny vzťah medzi dodržiavaním pravidiel správneho chovania (ktoré sú podľa Hayeka
pravým obsahom práva) a poriadkom slobodnej spoločnosti
8
Munzer, 1990, s. 17 (prevzaté z Pipes, 2008, s. 19).
9
Niekedy prekladané pojmom „zákon“.
10
Viac v Hayek (1994).
Peter Gonda, Akadémia klasickej ekonómie, pracovné poznámky k 3. semináru AKE 2021
4
- osobitne ako súčasť spontánneho poriadku - abstraktné negatívne pravidlá garantujúce
slobodu
„Právo v zmysle vynutiteľných pravidiel správania je rovnako staré ako spoločnosť a „iba
dodržiavanie spoločných pravidiel umožňuje mierovú existenciu jednotlivcov v slobodnej
spoločnosti.“ (Hayek, 1994, s. 74)
- vydefinoval dva normatívne právne systémy: nomos vs. thesis
NOMOS (koordinačné právo) - právo v súlade s princípmi slobodnej a mierovej spoločnosti
– „právo právnikov“ – súbor noriem správania sa slobodných ľudí
– právo slobody – najmä zvykové a sudcovské právo / osobitná úloha sudcu
– spontánne vzniknuté (ľudia si spontánne v skupine vytvárajú určité pravidlá, ktoré im
pomáhajú koexistovať)
- zmysel nomos: aby právny poriadok garantoval pravidlá pre fungovanie trhu, ochranu
osobnosti, dôstojnosť, česť, majetok a život
- odvodzuje z metodického individualizmu a kultúrneho evolucionizmu
- pravidlá podľa precedensu a zvyklostí: rímske právo, (anglické) zvykové právo
(common law), panstvo práva (rule of law), prirodzené (resp. meta) právo
THESIS (právo organizácie)
– účelovo tvorené (pozitívne) právo - zákonodarstvo, legislatíva, súbor organizačných
predpisov, smerníc, organizačné príkazy moci (rozhodnutia štátnych orgánov)
- zámerné, pravidlá organizácie (právny pozitivizmus)
III. Metodologické vymedzenie vzťahu ekonómie a práva
- v nadväznosti na spoločné východisko (vzácnosť) a cieľové zameranie na pravidlá konania
a správania, ktoré povedú k slobodnej a prosperujúcej spoločnosti (schéma 1)
Vzťah ekonómie a práva:
- metodicky sa dopĺňajúci: ako sa najefektívnejšie dostať k cieľu a ako sa tvorí bohatstvo
(ekonómia) a ako účinne predchádzať a riešiť konflikty medzi ľuďmi (právo)
- synergický, dopĺňajúci sa (napr. právne garancie fungovania trhového systému)
- vzájomne sa podmieňujúci sa: napr. právo slúži ekonómii na udržiavanie vlastníckeho práva
a zmluvných vzťahov pre fungovanie trhu a ekonomická kalkulácia smerujúca
k maximalizácii úžitku pomáha právu
- prepojenie v ekonomickej teórii (napríklad Coaseho teorém)11
.
11
Coase (1960). Coaseho teorému sa pozornosť venuje v rámci 7. seminára AKE 2021.
Peter Gonda, Akadémia klasickej ekonómie, pracovné poznámky k 3. semináru AKE 2021
5
Schéma 1
Zdroj: Šíma (2004), úpravy autor.
Literatúra
BASTIAT, F. (2007): Zákon [spolu s LEONI, B.: Právo a svoboda]. Praha. Liberální institut.
COASE, R. (1960): „The Problem of Social Cost“. Journal of Law and Economics, Vol. 3.
(Oct., 1960), s. 1-44.
EPSTEIN, R. (1980): „The Static Conception of the Common Law“, Journal of Legal
Studies, vol IX, no. 2, March 1980, s. 254-256.
HAYEK, F. A. (1994): Právo, zákonodarství a svoboda. 1. vydanie. Praha, Academia.
JOCH, R.: „Kritika konceptu donucení a odůvodnění svobody.” In: SCHWARTZ, J.: Hayek
semper vivus. Praha, Liberální institut, s. 96 – 106.
LEONI, B. (2007): Právo a svoboda [spolu s BASTIAT, F.: Zákon]. Praha. Liberální institut.
MUNZER, S. (1990): A Theory of Property, Cambridge1990, s. 17.
PIPES, R. (2008): Vlastnictví a svoboda. Praha. Argo.
ŠÍMA, J. (2004): Ekonomie a právo. Vysoká škola ekonomická v Praze. Praha. Nakladatelství
Oeconomica.
Internetové stránky, napríklad:
http://www.becker-posner-blog.com/
http://lawecon.lp.findlaw.com/
http://www.leblog.cz/
Právo
(logika práva)
Ekonómia
(logika voľby)
Vzácnosť
Riešenie
sporov
Tvorba
bohatstva
Mier, sloboda a prosperita

More Related Content

What's hot

Peter Gonda: Konkurencia, regulácia a európska ekonomická integrácia
Peter Gonda: Konkurencia, regulácia a európska ekonomická integráciaPeter Gonda: Konkurencia, regulácia a európska ekonomická integrácia
Peter Gonda: Konkurencia, regulácia a európska ekonomická integrácia
Conservative Institute / Konzervatívny inštitút M. R. Štefánika
 
Vzťah ekonómie a práva, s dôrazom na vlastníctvo, pre slobodnú spoločnosť
Vzťah ekonómie a práva, s dôrazom na vlastníctvo, pre slobodnú spoločnosťVzťah ekonómie a práva, s dôrazom na vlastníctvo, pre slobodnú spoločnosť
Vzťah ekonómie a práva, s dôrazom na vlastníctvo, pre slobodnú spoločnosť
Conservative Institute / Konzervatívny inštitút M. R. Štefánika
 
Peter Gonda: Friedrich Hayek a Milton Friedman a ich prínos pre súčasnosť
Peter Gonda: Friedrich Hayek a Milton Friedman a ich prínos pre súčasnosťPeter Gonda: Friedrich Hayek a Milton Friedman a ich prínos pre súčasnosť
Peter Gonda: Friedrich Hayek a Milton Friedman a ich prínos pre súčasnosť
Conservative Institute / Konzervatívny inštitút M. R. Štefánika
 
Peter Gonda: Akadémia klasickej ekonómie 2012 /1. seminár/
Peter Gonda: Akadémia klasickej ekonómie 2012 /1. seminár/Peter Gonda: Akadémia klasickej ekonómie 2012 /1. seminár/
Peter Gonda: Akadémia klasickej ekonómie 2012 /1. seminár/
Conservative Institute / Konzervatívny inštitút M. R. Štefánika
 
Peter Gonda: Akadémia klasickej ekonómie 2016 /5. seminár/
Peter Gonda: Akadémia klasickej ekonómie 2016 /5. seminár/Peter Gonda: Akadémia klasickej ekonómie 2016 /5. seminár/
Peter Gonda: Akadémia klasickej ekonómie 2016 /5. seminár/
Conservative Institute / Konzervatívny inštitút M. R. Štefánika
 
Peter Gonda: Podstata, základné princípy ekonómie a ekonomického myslenia
Peter Gonda: Podstata, základné princípy ekonómie a ekonomického mysleniaPeter Gonda: Podstata, základné princípy ekonómie a ekonomického myslenia
Peter Gonda: Podstata, základné princípy ekonómie a ekonomického myslenia
Conservative Institute / Konzervatívny inštitút M. R. Štefánika
 
Peter Gonda: Peniaze a menový systém
Peter Gonda: Peniaze a menový systémPeter Gonda: Peniaze a menový systém
Peter Gonda: Akadémia klasickej ekonómie 2014 /1. seminár/
Peter Gonda: Akadémia klasickej ekonómie 2014 /1. seminár/Peter Gonda: Akadémia klasickej ekonómie 2014 /1. seminár/
Peter Gonda: Akadémia klasickej ekonómie 2014 /1. seminár/
Conservative Institute / Konzervatívny inštitút M. R. Štefánika
 
Peter Gonda: Akadémia klasickej ekonómie /5.-6. seminár/
Peter Gonda: Akadémia klasickej ekonómie /5.-6. seminár/Peter Gonda: Akadémia klasickej ekonómie /5.-6. seminár/
Peter Gonda: Akadémia klasickej ekonómie /5.-6. seminár/
Conservative Institute / Konzervatívny inštitút M. R. Štefánika
 
Peter Gonda: Akadémia klasickej ekonómie 2016 /1. seminár/
Peter Gonda: Akadémia klasickej ekonómie 2016 /1. seminár/ Peter Gonda: Akadémia klasickej ekonómie 2016 /1. seminár/
Peter Gonda: Akadémia klasickej ekonómie 2016 /1. seminár/
Conservative Institute / Konzervatívny inštitút M. R. Štefánika
 
Peter Gonda: Akadémia klasickej ekonómie 2013 /2. seminár/
Peter Gonda: Akadémia klasickej ekonómie 2013 /2. seminár/Peter Gonda: Akadémia klasickej ekonómie 2013 /2. seminár/
Peter Gonda: Akadémia klasickej ekonómie 2013 /2. seminár/
Conservative Institute / Konzervatívny inštitút M. R. Štefánika
 
Peter Gonda: Vzťah ekonómie a etiky a trhu a morálky pre fungovanie slobodnej...
Peter Gonda: Vzťah ekonómie a etiky a trhu a morálky pre fungovanie slobodnej...Peter Gonda: Vzťah ekonómie a etiky a trhu a morálky pre fungovanie slobodnej...
Peter Gonda: Vzťah ekonómie a etiky a trhu a morálky pre fungovanie slobodnej...
Conservative Institute / Konzervatívny inštitút M. R. Štefánika
 
Peter Gonda: Vzťah ekonómie a etiky, trhu a morálky pre fungovanie slobodnej ...
Peter Gonda: Vzťah ekonómie a etiky, trhu a morálky pre fungovanie slobodnej ...Peter Gonda: Vzťah ekonómie a etiky, trhu a morálky pre fungovanie slobodnej ...
Peter Gonda: Vzťah ekonómie a etiky, trhu a morálky pre fungovanie slobodnej ...
Conservative Institute / Konzervatívny inštitút M. R. Štefánika
 
Možnosti riešenia negatívnych externalít bez vládnych regulácií a iných zásahov
Možnosti riešenia negatívnych externalít bez vládnych regulácií a iných zásahovMožnosti riešenia negatívnych externalít bez vládnych regulácií a iných zásahov
Možnosti riešenia negatívnych externalít bez vládnych regulácií a iných zásahov
Conservative Institute / Konzervatívny inštitút M. R. Štefánika
 
Peter Gonda: Možnosti riešenia negatívnych externalít bez vládnych regulácií ...
Peter Gonda: Možnosti riešenia negatívnych externalít bez vládnych regulácií ...Peter Gonda: Možnosti riešenia negatívnych externalít bez vládnych regulácií ...
Peter Gonda: Možnosti riešenia negatívnych externalít bez vládnych regulácií ...
Conservative Institute / Konzervatívny inštitút M. R. Štefánika
 
Peter Gonda: Vzťah ekonómie a etiky, trhu a morálky pre fungovanie slobodnej ...
Peter Gonda: Vzťah ekonómie a etiky, trhu a morálky pre fungovanie slobodnej ...Peter Gonda: Vzťah ekonómie a etiky, trhu a morálky pre fungovanie slobodnej ...
Peter Gonda: Vzťah ekonómie a etiky, trhu a morálky pre fungovanie slobodnej ...
Conservative Institute / Konzervatívny inštitút M. R. Štefánika
 
Peter Gonda: Akadémia klasickej ekonómie 2014 /3. a 4. seminár/
Peter Gonda: Akadémia klasickej ekonómie 2014 /3. a 4. seminár/Peter Gonda: Akadémia klasickej ekonómie 2014 /3. a 4. seminár/
Peter Gonda: Akadémia klasickej ekonómie 2014 /3. a 4. seminár/
Conservative Institute / Konzervatívny inštitút M. R. Štefánika
 

What's hot (20)

Peter Gonda: Konkurencia, regulácia a európska ekonomická integrácia
Peter Gonda: Konkurencia, regulácia a európska ekonomická integráciaPeter Gonda: Konkurencia, regulácia a európska ekonomická integrácia
Peter Gonda: Konkurencia, regulácia a európska ekonomická integrácia
 
Vzťah ekonómie a práva, s dôrazom na vlastníctvo, pre slobodnú spoločnosť
Vzťah ekonómie a práva, s dôrazom na vlastníctvo, pre slobodnú spoločnosťVzťah ekonómie a práva, s dôrazom na vlastníctvo, pre slobodnú spoločnosť
Vzťah ekonómie a práva, s dôrazom na vlastníctvo, pre slobodnú spoločnosť
 
Peter Gonda: Friedrich Hayek a Milton Friedman a ich prínos pre súčasnosť
Peter Gonda: Friedrich Hayek a Milton Friedman a ich prínos pre súčasnosťPeter Gonda: Friedrich Hayek a Milton Friedman a ich prínos pre súčasnosť
Peter Gonda: Friedrich Hayek a Milton Friedman a ich prínos pre súčasnosť
 
Peter Gonda: Akadémia klasickej ekonómie 2012 /1. seminár/
Peter Gonda: Akadémia klasickej ekonómie 2012 /1. seminár/Peter Gonda: Akadémia klasickej ekonómie 2012 /1. seminár/
Peter Gonda: Akadémia klasickej ekonómie 2012 /1. seminár/
 
Peter Gonda: Akadémia klasickej ekonómie 2012 /5. seminár/
Peter Gonda: Akadémia klasickej ekonómie 2012 /5. seminár/Peter Gonda: Akadémia klasickej ekonómie 2012 /5. seminár/
Peter Gonda: Akadémia klasickej ekonómie 2012 /5. seminár/
 
Peter Gonda: Akadémia klasickej ekonómie 2016 /5. seminár/
Peter Gonda: Akadémia klasickej ekonómie 2016 /5. seminár/Peter Gonda: Akadémia klasickej ekonómie 2016 /5. seminár/
Peter Gonda: Akadémia klasickej ekonómie 2016 /5. seminár/
 
Peter Gonda: Podstata, základné princípy ekonómie a ekonomického myslenia
Peter Gonda: Podstata, základné princípy ekonómie a ekonomického mysleniaPeter Gonda: Podstata, základné princípy ekonómie a ekonomického myslenia
Peter Gonda: Podstata, základné princípy ekonómie a ekonomického myslenia
 
Peter Gonda: Peniaze a menový systém
Peter Gonda: Peniaze a menový systémPeter Gonda: Peniaze a menový systém
Peter Gonda: Peniaze a menový systém
 
Peter Gonda: Akadémia klasickej ekonómie 2014 /1. seminár/
Peter Gonda: Akadémia klasickej ekonómie 2014 /1. seminár/Peter Gonda: Akadémia klasickej ekonómie 2014 /1. seminár/
Peter Gonda: Akadémia klasickej ekonómie 2014 /1. seminár/
 
Peter Gonda: Akadémia klasickej ekonómie /5.-6. seminár/
Peter Gonda: Akadémia klasickej ekonómie /5.-6. seminár/Peter Gonda: Akadémia klasickej ekonómie /5.-6. seminár/
Peter Gonda: Akadémia klasickej ekonómie /5.-6. seminár/
 
Peter Gonda: Akadémia klasickej ekonómie 2016 /1. seminár/
Peter Gonda: Akadémia klasickej ekonómie 2016 /1. seminár/ Peter Gonda: Akadémia klasickej ekonómie 2016 /1. seminár/
Peter Gonda: Akadémia klasickej ekonómie 2016 /1. seminár/
 
Peter Gonda: Akadémia klasickej ekonómie 2013 /2. seminár/
Peter Gonda: Akadémia klasickej ekonómie 2013 /2. seminár/Peter Gonda: Akadémia klasickej ekonómie 2013 /2. seminár/
Peter Gonda: Akadémia klasickej ekonómie 2013 /2. seminár/
 
Peter Gonda: Akadémia klasickej ekonómie 2012 /3.-4. seminár/
Peter Gonda: Akadémia klasickej ekonómie 2012 /3.-4. seminár/Peter Gonda: Akadémia klasickej ekonómie 2012 /3.-4. seminár/
Peter Gonda: Akadémia klasickej ekonómie 2012 /3.-4. seminár/
 
Peter Gonda: Vzťah ekonómie a etiky a trhu a morálky pre fungovanie slobodnej...
Peter Gonda: Vzťah ekonómie a etiky a trhu a morálky pre fungovanie slobodnej...Peter Gonda: Vzťah ekonómie a etiky a trhu a morálky pre fungovanie slobodnej...
Peter Gonda: Vzťah ekonómie a etiky a trhu a morálky pre fungovanie slobodnej...
 
Peter Gonda: Vzťah ekonómie a etiky, trhu a morálky pre fungovanie slobodnej ...
Peter Gonda: Vzťah ekonómie a etiky, trhu a morálky pre fungovanie slobodnej ...Peter Gonda: Vzťah ekonómie a etiky, trhu a morálky pre fungovanie slobodnej ...
Peter Gonda: Vzťah ekonómie a etiky, trhu a morálky pre fungovanie slobodnej ...
 
Možnosti riešenia negatívnych externalít bez vládnych regulácií a iných zásahov
Možnosti riešenia negatívnych externalít bez vládnych regulácií a iných zásahovMožnosti riešenia negatívnych externalít bez vládnych regulácií a iných zásahov
Možnosti riešenia negatívnych externalít bez vládnych regulácií a iných zásahov
 
Peter Gonda: Možnosti riešenia negatívnych externalít bez vládnych regulácií ...
Peter Gonda: Možnosti riešenia negatívnych externalít bez vládnych regulácií ...Peter Gonda: Možnosti riešenia negatívnych externalít bez vládnych regulácií ...
Peter Gonda: Možnosti riešenia negatívnych externalít bez vládnych regulácií ...
 
Peter Gonda: Vzťah ekonómie a etiky, trhu a morálky pre fungovanie slobodnej ...
Peter Gonda: Vzťah ekonómie a etiky, trhu a morálky pre fungovanie slobodnej ...Peter Gonda: Vzťah ekonómie a etiky, trhu a morálky pre fungovanie slobodnej ...
Peter Gonda: Vzťah ekonómie a etiky, trhu a morálky pre fungovanie slobodnej ...
 
Peter Gonda: Akadémia klasickej ekonómie /2. seminár/
Peter Gonda: Akadémia klasickej ekonómie /2. seminár/Peter Gonda: Akadémia klasickej ekonómie /2. seminár/
Peter Gonda: Akadémia klasickej ekonómie /2. seminár/
 
Peter Gonda: Akadémia klasickej ekonómie 2014 /3. a 4. seminár/
Peter Gonda: Akadémia klasickej ekonómie 2014 /3. a 4. seminár/Peter Gonda: Akadémia klasickej ekonómie 2014 /3. a 4. seminár/
Peter Gonda: Akadémia klasickej ekonómie 2014 /3. a 4. seminár/
 

Similar to Peter Gonda: Ekonómia a právo pre fungovanie slobodnej spoločnosti

Friedrich Hayek a Milton Friedman a ich prínos pre súčasnosť
Friedrich Hayek a Milton Friedman a ich prínos pre súčasnosťFriedrich Hayek a Milton Friedman a ich prínos pre súčasnosť
Friedrich Hayek a Milton Friedman a ich prínos pre súčasnosť
Conservative Institute / Konzervatívny inštitút M. R. Štefánika
 
Peter Gonda: Akadémia klasickej ekonómie 2013 /5. seminár/
Peter Gonda: Akadémia klasickej ekonómie 2013 /5. seminár/Peter Gonda: Akadémia klasickej ekonómie 2013 /5. seminár/
Peter Gonda: Akadémia klasickej ekonómie 2013 /5. seminár/
Conservative Institute / Konzervatívny inštitút M. R. Štefánika
 
Peter Gonda: Konkurencia, regulácia a európska ekonomická integrácia
Peter Gonda: Konkurencia, regulácia a európska ekonomická integráciaPeter Gonda: Konkurencia, regulácia a európska ekonomická integrácia
Peter Gonda: Konkurencia, regulácia a európska ekonomická integrácia
Conservative Institute / Konzervatívny inštitút M. R. Štefánika
 
Peter Gonda: Akadémia klasickej ekonómie 2016 /3. seminár/
Peter Gonda: Akadémia klasickej ekonómie 2016 /3. seminár/ Peter Gonda: Akadémia klasickej ekonómie 2016 /3. seminár/
Peter Gonda: Akadémia klasickej ekonómie 2016 /3. seminár/
Conservative Institute / Konzervatívny inštitút M. R. Štefánika
 
Peter Gonda: Možnosti riešenia negatívnych externalít bez vládnych regulácií ...
Peter Gonda: Možnosti riešenia negatívnych externalít bez vládnych regulácií ...Peter Gonda: Možnosti riešenia negatívnych externalít bez vládnych regulácií ...
Peter Gonda: Možnosti riešenia negatívnych externalít bez vládnych regulácií ...
Conservative Institute / Konzervatívny inštitút M. R. Štefánika
 
Peter Gonda: Akadémia klasickej ekonómie 2013 /7. seminár/
Peter Gonda: Akadémia klasickej ekonómie 2013 /7. seminár/Peter Gonda: Akadémia klasickej ekonómie 2013 /7. seminár/
Peter Gonda: Akadémia klasickej ekonómie 2013 /7. seminár/
Conservative Institute / Konzervatívny inštitút M. R. Štefánika
 

Similar to Peter Gonda: Ekonómia a právo pre fungovanie slobodnej spoločnosti (10)

Friedrich Hayek a Milton Friedman a ich prínos pre súčasnosť
Friedrich Hayek a Milton Friedman a ich prínos pre súčasnosťFriedrich Hayek a Milton Friedman a ich prínos pre súčasnosť
Friedrich Hayek a Milton Friedman a ich prínos pre súčasnosť
 
Peter Gonda: Akadémia klasickej ekonómie 2013 /5. seminár/
Peter Gonda: Akadémia klasickej ekonómie 2013 /5. seminár/Peter Gonda: Akadémia klasickej ekonómie 2013 /5. seminár/
Peter Gonda: Akadémia klasickej ekonómie 2013 /5. seminár/
 
Peter Gonda: Konkurencia, regulácia a európska ekonomická integrácia
Peter Gonda: Konkurencia, regulácia a európska ekonomická integráciaPeter Gonda: Konkurencia, regulácia a európska ekonomická integrácia
Peter Gonda: Konkurencia, regulácia a európska ekonomická integrácia
 
Peter Gonda: Akadémia klasickej ekonómie /5. seminár/
Peter Gonda: Akadémia klasickej ekonómie /5. seminár/Peter Gonda: Akadémia klasickej ekonómie /5. seminár/
Peter Gonda: Akadémia klasickej ekonómie /5. seminár/
 
Peter Gonda: Akadémia klasickej ekonómie 2011 /5. seminár/
Peter Gonda: Akadémia klasickej ekonómie 2011 /5. seminár/Peter Gonda: Akadémia klasickej ekonómie 2011 /5. seminár/
Peter Gonda: Akadémia klasickej ekonómie 2011 /5. seminár/
 
Peter Gonda: Akadémia klasickej ekonómie 2016 /3. seminár/
Peter Gonda: Akadémia klasickej ekonómie 2016 /3. seminár/ Peter Gonda: Akadémia klasickej ekonómie 2016 /3. seminár/
Peter Gonda: Akadémia klasickej ekonómie 2016 /3. seminár/
 
Peter Gonda: Akadémia klasickej ekonómie 2011 /7. seminár/
Peter Gonda: Akadémia klasickej ekonómie 2011 /7. seminár/Peter Gonda: Akadémia klasickej ekonómie 2011 /7. seminár/
Peter Gonda: Akadémia klasickej ekonómie 2011 /7. seminár/
 
Peter Gonda: Možnosti riešenia negatívnych externalít bez vládnych regulácií ...
Peter Gonda: Možnosti riešenia negatívnych externalít bez vládnych regulácií ...Peter Gonda: Možnosti riešenia negatívnych externalít bez vládnych regulácií ...
Peter Gonda: Možnosti riešenia negatívnych externalít bez vládnych regulácií ...
 
Peter Gonda: Akadémia klasickej ekonómie /7. seminár/
Peter Gonda: Akadémia klasickej ekonómie /7. seminár/Peter Gonda: Akadémia klasickej ekonómie /7. seminár/
Peter Gonda: Akadémia klasickej ekonómie /7. seminár/
 
Peter Gonda: Akadémia klasickej ekonómie 2013 /7. seminár/
Peter Gonda: Akadémia klasickej ekonómie 2013 /7. seminár/Peter Gonda: Akadémia klasickej ekonómie 2013 /7. seminár/
Peter Gonda: Akadémia klasickej ekonómie 2013 /7. seminár/
 

More from Conservative Institute / Konzervatívny inštitút M. R. Štefánika

Odkaz Adama Smitha: Pohľady z Česka a Slovenska
Odkaz Adama Smitha: Pohľady z Česka a SlovenskaOdkaz Adama Smitha: Pohľady z Česka a Slovenska
Odkaz Adama Smitha: Pohľady z Česka a Slovenska
Conservative Institute / Konzervatívny inštitút M. R. Štefánika
 
Peter Gonda: Podstata, základné princípy ekonómie a ekonomického myslenia a i...
Peter Gonda: Podstata, základné princípy ekonómie a ekonomického myslenia a i...Peter Gonda: Podstata, základné princípy ekonómie a ekonomického myslenia a i...
Peter Gonda: Podstata, základné princípy ekonómie a ekonomického myslenia a i...
Conservative Institute / Konzervatívny inštitút M. R. Štefánika
 
Peter Gonda: Peniaze a menový a bankový systém. Centrálne bankovníctvo a jeho...
Peter Gonda: Peniaze a menový a bankový systém. Centrálne bankovníctvo a jeho...Peter Gonda: Peniaze a menový a bankový systém. Centrálne bankovníctvo a jeho...
Peter Gonda: Peniaze a menový a bankový systém. Centrálne bankovníctvo a jeho...
Conservative Institute / Konzervatívny inštitút M. R. Štefánika
 
Charlotta Stern: How the Swedish labor market really works
Charlotta Stern: How the Swedish labor market really worksCharlotta Stern: How the Swedish labor market really works
Charlotta Stern: How the Swedish labor market really works
Conservative Institute / Konzervatívny inštitút M. R. Štefánika
 
Daniel Klein: Adam Smith 300
Daniel Klein: Adam Smith 300Daniel Klein: Adam Smith 300
Na obranu slobodného trhu
Na obranu slobodného trhuNa obranu slobodného trhu
Gonda: Východiská a odkazy ekonómie liberálnych ekonomických škôl
Gonda: Východiská a odkazy ekonómie liberálnych ekonomických škôlGonda: Východiská a odkazy ekonómie liberálnych ekonomických škôl
Gonda: Východiská a odkazy ekonómie liberálnych ekonomických škôl
Conservative Institute / Konzervatívny inštitút M. R. Štefánika
 
Rainer Zitelmann: Myths and Facts About Capitalism
Rainer Zitelmann: Myths and Facts About CapitalismRainer Zitelmann: Myths and Facts About Capitalism
Rainer Zitelmann: Myths and Facts About Capitalism
Conservative Institute / Konzervatívny inštitút M. R. Štefánika
 
Peter Gonda: Miesto klasickej ekonomickej školy a iných liberálnych ekonomick...
Peter Gonda: Miesto klasickej ekonomickej školy a iných liberálnych ekonomick...Peter Gonda: Miesto klasickej ekonomickej školy a iných liberálnych ekonomick...
Peter Gonda: Miesto klasickej ekonomickej školy a iných liberálnych ekonomick...
Conservative Institute / Konzervatívny inštitút M. R. Štefánika
 
Gunther Schnabl: Inflation and Other Consequences of the ECB’s Monetary Policy
Gunther Schnabl: Inflation and Other Consequences of the ECB’s Monetary PolicyGunther Schnabl: Inflation and Other Consequences of the ECB’s Monetary Policy
Gunther Schnabl: Inflation and Other Consequences of the ECB’s Monetary Policy
Conservative Institute / Konzervatívny inštitút M. R. Štefánika
 
David Friedman: Law, Economics and Liberty
David Friedman: Law, Economics and LibertyDavid Friedman: Law, Economics and Liberty
Stefan Kolev: German Economic Model: Past and Present | CEQLS Lecture
Stefan Kolev: German Economic Model: Past and Present | CEQLS LectureStefan Kolev: German Economic Model: Past and Present | CEQLS Lecture
Stefan Kolev: German Economic Model: Past and Present | CEQLS Lecture
Conservative Institute / Konzervatívny inštitút M. R. Štefánika
 
Peter Gonda: Možnosti riešenia sociálnych udalostí na báze osobnej zodpovednosti
Peter Gonda: Možnosti riešenia sociálnych udalostí na báze osobnej zodpovednostiPeter Gonda: Možnosti riešenia sociálnych udalostí na báze osobnej zodpovednosti
Peter Gonda: Možnosti riešenia sociálnych udalostí na báze osobnej zodpovednosti
Conservative Institute / Konzervatívny inštitút M. R. Štefánika
 
Peter Klein: Why Entrepreneurs, Not Bureaucrats, Drive Innovation
Peter Klein: Why Entrepreneurs, Not Bureaucrats, Drive InnovationPeter Klein: Why Entrepreneurs, Not Bureaucrats, Drive Innovation
Peter Klein: Why Entrepreneurs, Not Bureaucrats, Drive Innovation
Conservative Institute / Konzervatívny inštitút M. R. Štefánika
 
Východiská a odkazy ekonómie liberálnych ekonomických škôl
Východiská a odkazy ekonómie liberálnych ekonomických škôlVýchodiská a odkazy ekonómie liberálnych ekonomických škôl
Východiská a odkazy ekonómie liberálnych ekonomických škôl
Conservative Institute / Konzervatívny inštitút M. R. Štefánika
 
Búrame mýty o socializme
Búrame mýty o socializmeBúrame mýty o socializme
Peter Gonda: Socializmus: ekonomická realita a memento pre budúcnosť
Peter Gonda: Socializmus: ekonomická realita a memento pre budúcnosťPeter Gonda: Socializmus: ekonomická realita a memento pre budúcnosť
Peter Gonda: Socializmus: ekonomická realita a memento pre budúcnosť
Conservative Institute / Konzervatívny inštitút M. R. Štefánika
 
Kristian Niemietz: Socialism: The failed idea that never dies
Kristian Niemietz: Socialism: The failed idea that never diesKristian Niemietz: Socialism: The failed idea that never dies
Kristian Niemietz: Socialism: The failed idea that never dies
Conservative Institute / Konzervatívny inštitút M. R. Štefánika
 
Peter Gonda: Možnosti riešenia sociálnych udalostí na báze osobnej zodpovedno...
Peter Gonda: Možnosti riešenia sociálnych udalostí na báze osobnej zodpovedno...Peter Gonda: Možnosti riešenia sociálnych udalostí na báze osobnej zodpovedno...
Peter Gonda: Možnosti riešenia sociálnych udalostí na báze osobnej zodpovedno...
Conservative Institute / Konzervatívny inštitút M. R. Štefánika
 

More from Conservative Institute / Konzervatívny inštitút M. R. Štefánika (20)

Odkaz Adama Smitha: Pohľady z Česka a Slovenska
Odkaz Adama Smitha: Pohľady z Česka a SlovenskaOdkaz Adama Smitha: Pohľady z Česka a Slovenska
Odkaz Adama Smitha: Pohľady z Česka a Slovenska
 
Peter Gonda: Podstata, základné princípy ekonómie a ekonomického myslenia a i...
Peter Gonda: Podstata, základné princípy ekonómie a ekonomického myslenia a i...Peter Gonda: Podstata, základné princípy ekonómie a ekonomického myslenia a i...
Peter Gonda: Podstata, základné princípy ekonómie a ekonomického myslenia a i...
 
Peter Gonda: Peniaze a menový a bankový systém. Centrálne bankovníctvo a jeho...
Peter Gonda: Peniaze a menový a bankový systém. Centrálne bankovníctvo a jeho...Peter Gonda: Peniaze a menový a bankový systém. Centrálne bankovníctvo a jeho...
Peter Gonda: Peniaze a menový a bankový systém. Centrálne bankovníctvo a jeho...
 
Charlotta Stern: How the Swedish labor market really works
Charlotta Stern: How the Swedish labor market really worksCharlotta Stern: How the Swedish labor market really works
Charlotta Stern: How the Swedish labor market really works
 
Daniel Klein: Adam Smith 300
Daniel Klein: Adam Smith 300Daniel Klein: Adam Smith 300
Daniel Klein: Adam Smith 300
 
Na obranu slobodného trhu
Na obranu slobodného trhuNa obranu slobodného trhu
Na obranu slobodného trhu
 
Gonda: Východiská a odkazy ekonómie liberálnych ekonomických škôl
Gonda: Východiská a odkazy ekonómie liberálnych ekonomických škôlGonda: Východiská a odkazy ekonómie liberálnych ekonomických škôl
Gonda: Východiská a odkazy ekonómie liberálnych ekonomických škôl
 
Rainer Zitelmann: Myths and Facts About Capitalism
Rainer Zitelmann: Myths and Facts About CapitalismRainer Zitelmann: Myths and Facts About Capitalism
Rainer Zitelmann: Myths and Facts About Capitalism
 
Peter Gonda: Miesto klasickej ekonomickej školy a iných liberálnych ekonomick...
Peter Gonda: Miesto klasickej ekonomickej školy a iných liberálnych ekonomick...Peter Gonda: Miesto klasickej ekonomickej školy a iných liberálnych ekonomick...
Peter Gonda: Miesto klasickej ekonomickej školy a iných liberálnych ekonomick...
 
Gunther Schnabl: Inflation and Other Consequences of the ECB’s Monetary Policy
Gunther Schnabl: Inflation and Other Consequences of the ECB’s Monetary PolicyGunther Schnabl: Inflation and Other Consequences of the ECB’s Monetary Policy
Gunther Schnabl: Inflation and Other Consequences of the ECB’s Monetary Policy
 
David Friedman: Law, Economics and Liberty
David Friedman: Law, Economics and LibertyDavid Friedman: Law, Economics and Liberty
David Friedman: Law, Economics and Liberty
 
Stefan Kolev: German Economic Model: Past and Present | CEQLS Lecture
Stefan Kolev: German Economic Model: Past and Present | CEQLS LectureStefan Kolev: German Economic Model: Past and Present | CEQLS Lecture
Stefan Kolev: German Economic Model: Past and Present | CEQLS Lecture
 
Peter Gonda: Možnosti riešenia sociálnych udalostí na báze osobnej zodpovednosti
Peter Gonda: Možnosti riešenia sociálnych udalostí na báze osobnej zodpovednostiPeter Gonda: Možnosti riešenia sociálnych udalostí na báze osobnej zodpovednosti
Peter Gonda: Možnosti riešenia sociálnych udalostí na báze osobnej zodpovednosti
 
Socializmus: podstata, ekonomická realita a dôsledky
Socializmus: podstata, ekonomická realita a dôsledkySocializmus: podstata, ekonomická realita a dôsledky
Socializmus: podstata, ekonomická realita a dôsledky
 
Peter Klein: Why Entrepreneurs, Not Bureaucrats, Drive Innovation
Peter Klein: Why Entrepreneurs, Not Bureaucrats, Drive InnovationPeter Klein: Why Entrepreneurs, Not Bureaucrats, Drive Innovation
Peter Klein: Why Entrepreneurs, Not Bureaucrats, Drive Innovation
 
Východiská a odkazy ekonómie liberálnych ekonomických škôl
Východiská a odkazy ekonómie liberálnych ekonomických škôlVýchodiská a odkazy ekonómie liberálnych ekonomických škôl
Východiská a odkazy ekonómie liberálnych ekonomických škôl
 
Búrame mýty o socializme
Búrame mýty o socializmeBúrame mýty o socializme
Búrame mýty o socializme
 
Peter Gonda: Socializmus: ekonomická realita a memento pre budúcnosť
Peter Gonda: Socializmus: ekonomická realita a memento pre budúcnosťPeter Gonda: Socializmus: ekonomická realita a memento pre budúcnosť
Peter Gonda: Socializmus: ekonomická realita a memento pre budúcnosť
 
Kristian Niemietz: Socialism: The failed idea that never dies
Kristian Niemietz: Socialism: The failed idea that never diesKristian Niemietz: Socialism: The failed idea that never dies
Kristian Niemietz: Socialism: The failed idea that never dies
 
Peter Gonda: Možnosti riešenia sociálnych udalostí na báze osobnej zodpovedno...
Peter Gonda: Možnosti riešenia sociálnych udalostí na báze osobnej zodpovedno...Peter Gonda: Možnosti riešenia sociálnych udalostí na báze osobnej zodpovedno...
Peter Gonda: Možnosti riešenia sociálnych udalostí na báze osobnej zodpovedno...
 

Peter Gonda: Ekonómia a právo pre fungovanie slobodnej spoločnosti

  • 1. Peter Gonda, Akadémia klasickej ekonómie, pracovné poznámky k 3. semináru AKE 2021 1 VZŤAH EKONÓMIE A PRÁVA, S DÔRAZOM NA VLASTNÍCTVO, PRE SLOBODNÚ SPOLOČNOSŤ „Existuje viac ako iba analógia medzi trhovou ekonomikou a decentralizovane tvoreným právom právnikov, rovnako ako existuje viac ako analógia medzi plánovanou ekonomikou a legislatívou.“ (Leoni, 2007, s. 15) I. Východiská I.1 Rámcový pohľad na deformácie v súčasnosti Ekonómia a právo dnes: - relatívne oddelené a autonómne dve spoločenské vedné disciplíny - spoločný technokratický a čoraz viac sociálno-inžiniersky prístup (s dôrazom na „techniku“): - matematizácia ekonómie - snaha ekonómie o vyrovnanie sa s prírodnými vedami (scientizmus), - právny pozitivizmus a rastúca úloha zákonodarstva (právo ako súbor ad hoc rozhodnutí, právo ako mocenský nástroj) - vzďaľujúce sa svojmu účelu a menej sa venujúce podstatným otázkam ľudského (každodenného) konania - nástrojmi v rukách politikov (nástrojmi moci), sledujúce požiadavky záujmových skupín. I.2 Východiská prepojeností Spoločné metodologické a teoretické východiská a princípy ekonómie a práva: 1. spoločný základ: východisko (zdroj): vlastníctvo a osobitne vzácnosť: z nej plynúca nevyhnutnosť voľby (ekonómia) a nevyhnutnosť konfliktov a predchádzania a riešenia konfliktov/sporov medzi ľuďmi (právo), 2. spoločný menovateľ / predmet skúmania: človek a jeho konanie a správanie 3. spoločné princípy: rešpekt k životu, vlastníctvu a vlastníckemu právu, (zmluvnej) slobode s dodržiavaním princípu univerzálnosti a iné. „..základné princípy právneho systému sú nemenné.. obzvlášť obmedzíme našu pozornosť na základné princípy práva majetkového, zmluvného a trestného.. Podstata
  • 2. Peter Gonda, Akadémia klasickej ekonómie, pracovné poznámky k 3. semináru AKE 2021 2 problémov podvodov a donucovaní je nadčasová, i keď môže neustále dochádzať k zmenám techník ich realizovania„ (Richard Epstein)1 4. spoločný cieľ a zameranie: vytvárať pravidlá konania a správania, ktoré vedú k slobodnej, mierovej a prosperujúcej spoločnosti 5. teoretické východiská (rímske právo, prirodzené právo, zvykové právo, klasická ekonomická škola, harmonizmus, rakúska škola, chicagská škola, Law&Economics, nová inštitucionálna ekonómia / teória vlastníckych práv, teória verejnej voľby)2 II. Vymedzenie základných pojmov Sloboda: absencia donucovania, teda neexistencia nevyprovokovanej agresie (nevyprovokovaného násilia) - právo nebyť obeťou nevyprovokovanej agresie, resp. povinnosť nedopustiť sa jej3 Pravidlá - súbor ne/formálnych a ne/zámerných vzorcov konaní ľudí – zákazov a noriem ktoré ľudia vo veľkej spoločnosti nasledujú - pravidlá ako súčasť spontánneho poriadku (spontaneous order): nezámerné, neúčelové a dobrovoľne nasledované, selekciou tisícročiami vyvinuté (kosmos)4 - príklady spontánne vzniknutých pravidiel (uvádzaných napríklad Friedrichom Hayekom): jazyk, trh, morálka, skratka cez lúku, právo (v chápaní nomos)5 ,.. - pravidlá vo vzťahu k slobode: negatívne, univerzálne, formálne a abstraktné pravidlá. Vlastníctvo a (legitímne) vlastnícke právo - vlastníctvo: všetko, čo patrí výlučne človeku (lat. suum), resp. nad čím má plnú moc, vr. jeho života a slobody (definícia vlastníctva v západnom ponímaní, prepájajúca tento pojem filozoficky so slobodou)6 - vlastníctvo – neobmedzená a výlučná právomoc človeka nad ekonomickým statkom (teda vzácnym statkom) - zahŕňa právo tento statok, vec držať, užívať, obchodovať s ním, nakladať s ním podľa vlastného uváženia práv zbaviť sa ho - vlastníctvo seba samého (self-ownership), tým aj života a majetku človeka: kľúčový a (podľa niektorých filozofických a ekonomických smerov)7 absolútny ekonomický a etický princíp, garantujúci autonómiu a integritu ľudských jedincov a ich nenásilné a slobodné spolunažívanie v spoločnosti 1 Epstein, 1980, s. 254-256 (prevzaté z Šíma, 2004, s. 9). 2 Zhrnuté sú iba smery ekonomických a právnych škôl, ktoré zdôrazňujú určité prepojenie ekonomického a právneho prístupu. 3 Hayek (1994) a Joch (2000). 4 Hayek, 1994, zv. 1, kap. II. 5 Hayek, 1994, zv. 1, kap. V. 6 Pipes, 2008, s. 19. 7 Jednoznačných zástancov absolutizovania vlastníctva a vlastníckeho práva nájdeme napríklad medzi predstaviteľmi filozofie prirodzeného práva, rakúskej ekonomickej školy a novej inštitucionálnej ekonómie.
  • 3. Peter Gonda, Akadémia klasickej ekonómie, pracovné poznámky k 3. semináru AKE 2021 3 - vlastníctvo seba ako inherentná súčasť ľudského bytia v spoločnosti predstavuje nielen vlastníctvo tela, ale aj plodov svojej práce a inak legitímne nadobudnutého majetku - predpoklad pre vymedzenie hraníc slobodnej voľby ľudského konania jednotlivca voči ostatným v spoločnosti, sprehľadňuje vzťahy v ekonomických činnostiach, tým znamená aj zodpovednosť Vlastnícke právo - pre slobodnú spoločnosť je podstatné vlastnícke právo, vyjadrujúce výlučného majiteľa a vzťah medzi ním a inými ľuďmi s ohľadom na vzácne statky,8 a to v chápaní ako legitímne vlastnícke právo (vlastníctvo, ktoré je nadobudnuté bez obmedzenia slobody ostatných, napríklad prvotným privlastnením (nikým nevlastneného majetku), vlastnou činnosťou, darom, zdedením alebo iným dobrovoľným získaním, nie vynucovaním od iných ľudí) - výlučnosť práva – právo držby, nakladania, užívania, predaja a zbavenia sa vlastneného ekonomického statku – potreba deklarovať - úloha ohraničenia vlastníctva v prípade nehnuteľného majetku (ako pôda) - rešpektovanie a dodržiavanie legitímneho vlastníckeho práva je hlavným predpokladom slobody v ľudskej spoločnosti - kľúčový ekonomický a etický princíp pre fungovanie trhu a tiež pre osobnú slobodu je súkromné vlastníctvo a legitímne vlastnícke právo, ako aj nedotknuteľnosť, rešpektovanie a ochrana vlastníctva, zmluvnej slobody a dodržiavania zmlúv iných dohôd. Právo (law)9 - súbor všeobecných (univerzálnych) pravidiel správania sa jednotlivcov v spoločnosti, ktoré sú vynutiteľné - súbor individuálnych práv na legitímnu ochranu (života, integrity, dôstojnosti,..), resp. súbor povinností dodržiavať legitímne práva (života, integrity, dôstojnosti,..) iných Zákon [právo] je spoločenská organizácia nárokov jednotlivca na jeho legitímnu ochranu (Bastiat, 2007, s. 292) - primárny zmysel práva – vymedziť hranice (mantinely) slobody a slušného správania – vytýčením hraníc zabrániť, aby sa konania jednotlivcov navzájom narušovali Hayekov prístup k právu:10 - odvíjajúc sa od definovaných pravidiel vo vzťahu k slobode (abstraktné, univerzálne, negatívne pravidlá), ktorých súčasťou sú: - pravidlo dodržiavania súkromného vlastníctva, - pravidlo dodržiavania transferu (presunu ) vlastníctva dohodou (dobrovoľnosť) a - pravidlo plnenia zmlúv a iných záväzkov (zodpovednosť): rešpekt konceptu zmluvnosti - kauzálny vzťah medzi dodržiavaním pravidiel správneho chovania (ktoré sú podľa Hayeka pravým obsahom práva) a poriadkom slobodnej spoločnosti 8 Munzer, 1990, s. 17 (prevzaté z Pipes, 2008, s. 19). 9 Niekedy prekladané pojmom „zákon“. 10 Viac v Hayek (1994).
  • 4. Peter Gonda, Akadémia klasickej ekonómie, pracovné poznámky k 3. semináru AKE 2021 4 - osobitne ako súčasť spontánneho poriadku - abstraktné negatívne pravidlá garantujúce slobodu „Právo v zmysle vynutiteľných pravidiel správania je rovnako staré ako spoločnosť a „iba dodržiavanie spoločných pravidiel umožňuje mierovú existenciu jednotlivcov v slobodnej spoločnosti.“ (Hayek, 1994, s. 74) - vydefinoval dva normatívne právne systémy: nomos vs. thesis NOMOS (koordinačné právo) - právo v súlade s princípmi slobodnej a mierovej spoločnosti – „právo právnikov“ – súbor noriem správania sa slobodných ľudí – právo slobody – najmä zvykové a sudcovské právo / osobitná úloha sudcu – spontánne vzniknuté (ľudia si spontánne v skupine vytvárajú určité pravidlá, ktoré im pomáhajú koexistovať) - zmysel nomos: aby právny poriadok garantoval pravidlá pre fungovanie trhu, ochranu osobnosti, dôstojnosť, česť, majetok a život - odvodzuje z metodického individualizmu a kultúrneho evolucionizmu - pravidlá podľa precedensu a zvyklostí: rímske právo, (anglické) zvykové právo (common law), panstvo práva (rule of law), prirodzené (resp. meta) právo THESIS (právo organizácie) – účelovo tvorené (pozitívne) právo - zákonodarstvo, legislatíva, súbor organizačných predpisov, smerníc, organizačné príkazy moci (rozhodnutia štátnych orgánov) - zámerné, pravidlá organizácie (právny pozitivizmus) III. Metodologické vymedzenie vzťahu ekonómie a práva - v nadväznosti na spoločné východisko (vzácnosť) a cieľové zameranie na pravidlá konania a správania, ktoré povedú k slobodnej a prosperujúcej spoločnosti (schéma 1) Vzťah ekonómie a práva: - metodicky sa dopĺňajúci: ako sa najefektívnejšie dostať k cieľu a ako sa tvorí bohatstvo (ekonómia) a ako účinne predchádzať a riešiť konflikty medzi ľuďmi (právo) - synergický, dopĺňajúci sa (napr. právne garancie fungovania trhového systému) - vzájomne sa podmieňujúci sa: napr. právo slúži ekonómii na udržiavanie vlastníckeho práva a zmluvných vzťahov pre fungovanie trhu a ekonomická kalkulácia smerujúca k maximalizácii úžitku pomáha právu - prepojenie v ekonomickej teórii (napríklad Coaseho teorém)11 . 11 Coase (1960). Coaseho teorému sa pozornosť venuje v rámci 7. seminára AKE 2021.
  • 5. Peter Gonda, Akadémia klasickej ekonómie, pracovné poznámky k 3. semináru AKE 2021 5 Schéma 1 Zdroj: Šíma (2004), úpravy autor. Literatúra BASTIAT, F. (2007): Zákon [spolu s LEONI, B.: Právo a svoboda]. Praha. Liberální institut. COASE, R. (1960): „The Problem of Social Cost“. Journal of Law and Economics, Vol. 3. (Oct., 1960), s. 1-44. EPSTEIN, R. (1980): „The Static Conception of the Common Law“, Journal of Legal Studies, vol IX, no. 2, March 1980, s. 254-256. HAYEK, F. A. (1994): Právo, zákonodarství a svoboda. 1. vydanie. Praha, Academia. JOCH, R.: „Kritika konceptu donucení a odůvodnění svobody.” In: SCHWARTZ, J.: Hayek semper vivus. Praha, Liberální institut, s. 96 – 106. LEONI, B. (2007): Právo a svoboda [spolu s BASTIAT, F.: Zákon]. Praha. Liberální institut. MUNZER, S. (1990): A Theory of Property, Cambridge1990, s. 17. PIPES, R. (2008): Vlastnictví a svoboda. Praha. Argo. ŠÍMA, J. (2004): Ekonomie a právo. Vysoká škola ekonomická v Praze. Praha. Nakladatelství Oeconomica. Internetové stránky, napríklad: http://www.becker-posner-blog.com/ http://lawecon.lp.findlaw.com/ http://www.leblog.cz/ Právo (logika práva) Ekonómia (logika voľby) Vzácnosť Riešenie sporov Tvorba bohatstva Mier, sloboda a prosperita