SlideShare a Scribd company logo
სკოლა- “ეტალონი2015”
საგანი-სამოქალაქო განათლება
პედაგოგი- ნონა ჭაბაშვილი
თარიღი-2017 წელი, 2 მაისი
შემაჯამებელი გაკვეთილი
(დამხმარე მასალა)
გაკვეთილის მიმდინარეობა
• მოსამზადებელი სამუშაო ( 5-6 წთ)
• ჯგუფური მუშაობა (7-8 წთ)
• პრეზენტაცია 1. (2 წთ)
• პრეზენტაცია 2.(2 წთ)
• პრეზენტაცია 3.(2 წთ)
• დებატი-„სამი ბარათის“ სტრატეგია(15 წთ)
• შეჯამება (5-7წთ)
ჯგუფური მუშაობა:
(6წთ)
• მონაწილეობს სამი ჯგუფი.
• თითოეული ჯგუფიდან არჩეული
წარმომადგენელი კლასს გააცნობს ჯგუფის
მუშაობის შედეგებს.
• უპასუხეთ კითხვებს.
1.სამართლებრივი სახელმწიფოსათვის
დამახასიათებელი ნიშნებია:
• ა) მხოლოდ სიტყვის თავისუფლების
არსებობა
• ბ) მხოლოდ დამოუკიდებელი
სასამართლოსა და მასმედიის არსებობა
• გ)კანონის უზენაესობა, ხელისუფლების
დანაწილება
• დამოუკიდებელი სასამართლო, სიტყვის
თავისუფლება.
2. რომელი პოლიტიკური წყობაა
საქართველოში?
ა)საპრეზიდენტო რესპუბლიკა;
ბ) ფედერალურ დემოკრატიული რესპუბლიკა;
გ) დემოკრატიული რესპუბლიკა.
3.დაადგინეთ შესაბამისობა I და II სვეტის
მონაცემებს შორის:
I II
ა. არჩევნებში მონაწილეობა 1. პირადი, სამოქალაქო
ბ.საცხოვრებლის არჩევა 2. სოციალ-ეკონომიკური
გ.მანიფესტაციის ჩატარება 3. პოლიტიკური
დ.განათლების უფლება
ე. რწმენის თავისუფლება
ვ. შრომის უფლება
I ა ბ გ დ ე ვ
II
ჯგუფური მუშაობის შეფასების რუბრიკა
ჯგუფი იცავს დროის ლიმიტს
0-1-2
ჯგუფი პასუხობს შეკითხვებს
0-1-2
ჯგუფის ყველა წევრი
ჩართულია 0-1-2
ჯგუფის წევრები
თანამშრომლობენ (აზრის
გამოხატვის თანაბარი
პირობები)
0-1-2
ჯგუფის წევრები უსმენენ
ერთმანეთს 0-1-2
დებატები- ბარათების სტრატეგია
სპიკერების დრო
(6-7 წთ)
• 1. სახელმწიფოს ტიპები
/ნათია სიყმაშვილი/
• 2.რა არის პოლიტიკა
/თაკო ასლამაზიშვილი/
• 3.დემოკრატია, არჩევითი დემოკრატია
/გიორგი მეჭურჭლიშვილი/
1. სახელმწიფოს ტიპები
/ნათია სიყმაშვილი/
მსოფლიოში ყველაზე გავრცელებული მართვის ორი
ფორმა:
1. რესპუბლიკა-უმაღლეს
ხელისუფლებას ირჩევს ხალხი.
რესპუბლიკური მმართველობის
სამი ტიპი არსებობს:
საპრეზიდენტო, ნახევრად
საპრეზიდენტო და
საპარლამენტო
რესპუბლიკური მმართველობის
კლასიკური ქვეყნებია: აშშ,
საფრანგეთი, ფინეთი, იტალია,
ბრაზილია და ასე შემდეგ.
2. მონარქია-უმაღლესი
ხელისუფლება
მემკვიდრეობითია.
რესპუბლიკურის
მსგავსად, სამი ტიპი
არსებობს მონარქიულ
მმართველობაშიც:
საპარლამენტო
დუალისტური და
აბსოლუტური-
ბელგია,დანია,იაპონია, საუდის
არაბეთი,ევროპის , აზიისა და აფრიკის
სამეფოდინასტიები,ოკეანეთის
მონარქიები.
2.რა არის პოლიტიკა
/თაკო ასლამაზიშვილი/
რა არის პოლიტიკა
ევროპის პარლამენტი ინგლისის პარლამენტი
საქართველოს პარლამენტი
ამჟამად საქართველოს პარლამენტი
არის ერთპალატიანი ორგანო,
რომელიც აირჩევა საყოველთაო,
თანასწორი და პირდაპირი
საარჩევნო უფლების საფუძველზე
ფარული კენჭისყრით, ოთხი წლის
ვადით და შედგება პროპორციული
სისტემით არჩეული 77 და
მაჟორიტარული სისტემით
არჩეული 73 წევრისაგან...
პარლამენტი გახდება
ორპალატიანი: ქვედა პალატა -
რესპუბლიკის საბჭო და ზედა
პალატა - სენატი. პარლამენტის
უფლება-მოვალეობანი და სხვა
მასთან დაკავშირებული
სამართლებრივი საკითხები
განსაზღვრულია საქართველოს
კონსტიტუციის მესამე თავში.
3.დემოკრატია, არჩევითი დემოკრატია
•
ადამიანის ღირსება
არასრულწლოვანთა დანაშაული
რა არის კანონი
დემოკრატიული სკოლის მოდელი
# პრეზენტაციის შეფასების კრიტერიუმები ქულა
1 პასუხობს თემას 0-1-2
2 ფლობს აუდიტორიას (იყენებს მიმიკას, ჟესტიკულაციას,
ინტონაციას)
0-1-2
3 საუბრობს გამართული ენით და იყენებს შესაბამის
ტერმინოლოგიას
0-1-1,5
4 იყენებს განსხვავებულ წყაროებს 0-1-1,5
5 ადარებს მოვლენებს, ფაქტებს, საგნებს 0-1-1,5
6 იცავს დროის ლიმიტს 0-1-1,5
# საგაკვეთილო ჩართულობის შეფასების კრიტერიუმები ქულა
I
საგაკვეთილო
პროცესში
მონაწილეობა
ყოველთვის მონაწილეობს და ხშირად წარმართავს
კიდეც საკლასო მსჯელობას 9-10
ყოველთვის მონაწილეობს, მაგრამ დამოუკიდებელი
მსჯელობა უჭირს 7-8
ხშირად მონაწილეობს და ცდილობს არ ჩამორჩეს
თანაკლასელებს. 5-6
უჭირს მონაწილეობა თემების განხილვაში
2-3-4
I I
სხვისი აზრისადმი
დამოკიდებულება
უსმენს სხვებს და საკუთარ მოსაზრებას გამოთქვამს
მოსმენილზე დაყრდნობით,
კორექტულია და ამჟღავნებს სხვისი აზრისადმი
პატივისცემას
9-10
უსმენს სხვებს, საკუთარი მოსაზრების გამოთქმისას
ცდილობს გაითვალისწინოს მოსმენილიც
7-8
ყოველთვის არ შეუძლია სხვას დააცადოს საუბრის
დასრულება, ნაკლებად ითვალიწინებს სხვის აზრს
5-6
არ უსმენს სხვას და არ აცდის საუბრის დასრულებას
2-3-4
წარმატებებს გისურვებთ!

More Related Content

Featured

Everything You Need To Know About ChatGPT
Everything You Need To Know About ChatGPTEverything You Need To Know About ChatGPT
Everything You Need To Know About ChatGPT
Expeed Software
 
Product Design Trends in 2024 | Teenage Engineerings
Product Design Trends in 2024 | Teenage EngineeringsProduct Design Trends in 2024 | Teenage Engineerings
Product Design Trends in 2024 | Teenage Engineerings
Pixeldarts
 
How Race, Age and Gender Shape Attitudes Towards Mental Health
How Race, Age and Gender Shape Attitudes Towards Mental HealthHow Race, Age and Gender Shape Attitudes Towards Mental Health
How Race, Age and Gender Shape Attitudes Towards Mental Health
ThinkNow
 
AI Trends in Creative Operations 2024 by Artwork Flow.pdf
AI Trends in Creative Operations 2024 by Artwork Flow.pdfAI Trends in Creative Operations 2024 by Artwork Flow.pdf
AI Trends in Creative Operations 2024 by Artwork Flow.pdf
marketingartwork
 
Skeleton Culture Code
Skeleton Culture CodeSkeleton Culture Code
Skeleton Culture Code
Skeleton Technologies
 
PEPSICO Presentation to CAGNY Conference Feb 2024
PEPSICO Presentation to CAGNY Conference Feb 2024PEPSICO Presentation to CAGNY Conference Feb 2024
PEPSICO Presentation to CAGNY Conference Feb 2024
Neil Kimberley
 
Content Methodology: A Best Practices Report (Webinar)
Content Methodology: A Best Practices Report (Webinar)Content Methodology: A Best Practices Report (Webinar)
Content Methodology: A Best Practices Report (Webinar)
contently
 
How to Prepare For a Successful Job Search for 2024
How to Prepare For a Successful Job Search for 2024How to Prepare For a Successful Job Search for 2024
How to Prepare For a Successful Job Search for 2024
Albert Qian
 
Social Media Marketing Trends 2024 // The Global Indie Insights
Social Media Marketing Trends 2024 // The Global Indie InsightsSocial Media Marketing Trends 2024 // The Global Indie Insights
Social Media Marketing Trends 2024 // The Global Indie Insights
Kurio // The Social Media Age(ncy)
 
Trends In Paid Search: Navigating The Digital Landscape In 2024
Trends In Paid Search: Navigating The Digital Landscape In 2024Trends In Paid Search: Navigating The Digital Landscape In 2024
Trends In Paid Search: Navigating The Digital Landscape In 2024
Search Engine Journal
 
5 Public speaking tips from TED - Visualized summary
5 Public speaking tips from TED - Visualized summary5 Public speaking tips from TED - Visualized summary
5 Public speaking tips from TED - Visualized summary
SpeakerHub
 
ChatGPT and the Future of Work - Clark Boyd
ChatGPT and the Future of Work - Clark Boyd ChatGPT and the Future of Work - Clark Boyd
ChatGPT and the Future of Work - Clark Boyd
Clark Boyd
 
Getting into the tech field. what next
Getting into the tech field. what next Getting into the tech field. what next
Getting into the tech field. what next
Tessa Mero
 
Google's Just Not That Into You: Understanding Core Updates & Search Intent
Google's Just Not That Into You: Understanding Core Updates & Search IntentGoogle's Just Not That Into You: Understanding Core Updates & Search Intent
Google's Just Not That Into You: Understanding Core Updates & Search Intent
Lily Ray
 
How to have difficult conversations
How to have difficult conversations How to have difficult conversations
How to have difficult conversations
Rajiv Jayarajah, MAppComm, ACC
 
Introduction to Data Science
Introduction to Data ScienceIntroduction to Data Science
Introduction to Data Science
Christy Abraham Joy
 
Time Management & Productivity - Best Practices
Time Management & Productivity - Best PracticesTime Management & Productivity - Best Practices
Time Management & Productivity - Best Practices
Vit Horky
 
The six step guide to practical project management
The six step guide to practical project managementThe six step guide to practical project management
The six step guide to practical project management
MindGenius
 
Beginners Guide to TikTok for Search - Rachel Pearson - We are Tilt __ Bright...
Beginners Guide to TikTok for Search - Rachel Pearson - We are Tilt __ Bright...Beginners Guide to TikTok for Search - Rachel Pearson - We are Tilt __ Bright...
Beginners Guide to TikTok for Search - Rachel Pearson - We are Tilt __ Bright...
RachelPearson36
 
Unlocking the Power of ChatGPT and AI in Testing - A Real-World Look, present...
Unlocking the Power of ChatGPT and AI in Testing - A Real-World Look, present...Unlocking the Power of ChatGPT and AI in Testing - A Real-World Look, present...
Unlocking the Power of ChatGPT and AI in Testing - A Real-World Look, present...
Applitools
 

Featured (20)

Everything You Need To Know About ChatGPT
Everything You Need To Know About ChatGPTEverything You Need To Know About ChatGPT
Everything You Need To Know About ChatGPT
 
Product Design Trends in 2024 | Teenage Engineerings
Product Design Trends in 2024 | Teenage EngineeringsProduct Design Trends in 2024 | Teenage Engineerings
Product Design Trends in 2024 | Teenage Engineerings
 
How Race, Age and Gender Shape Attitudes Towards Mental Health
How Race, Age and Gender Shape Attitudes Towards Mental HealthHow Race, Age and Gender Shape Attitudes Towards Mental Health
How Race, Age and Gender Shape Attitudes Towards Mental Health
 
AI Trends in Creative Operations 2024 by Artwork Flow.pdf
AI Trends in Creative Operations 2024 by Artwork Flow.pdfAI Trends in Creative Operations 2024 by Artwork Flow.pdf
AI Trends in Creative Operations 2024 by Artwork Flow.pdf
 
Skeleton Culture Code
Skeleton Culture CodeSkeleton Culture Code
Skeleton Culture Code
 
PEPSICO Presentation to CAGNY Conference Feb 2024
PEPSICO Presentation to CAGNY Conference Feb 2024PEPSICO Presentation to CAGNY Conference Feb 2024
PEPSICO Presentation to CAGNY Conference Feb 2024
 
Content Methodology: A Best Practices Report (Webinar)
Content Methodology: A Best Practices Report (Webinar)Content Methodology: A Best Practices Report (Webinar)
Content Methodology: A Best Practices Report (Webinar)
 
How to Prepare For a Successful Job Search for 2024
How to Prepare For a Successful Job Search for 2024How to Prepare For a Successful Job Search for 2024
How to Prepare For a Successful Job Search for 2024
 
Social Media Marketing Trends 2024 // The Global Indie Insights
Social Media Marketing Trends 2024 // The Global Indie InsightsSocial Media Marketing Trends 2024 // The Global Indie Insights
Social Media Marketing Trends 2024 // The Global Indie Insights
 
Trends In Paid Search: Navigating The Digital Landscape In 2024
Trends In Paid Search: Navigating The Digital Landscape In 2024Trends In Paid Search: Navigating The Digital Landscape In 2024
Trends In Paid Search: Navigating The Digital Landscape In 2024
 
5 Public speaking tips from TED - Visualized summary
5 Public speaking tips from TED - Visualized summary5 Public speaking tips from TED - Visualized summary
5 Public speaking tips from TED - Visualized summary
 
ChatGPT and the Future of Work - Clark Boyd
ChatGPT and the Future of Work - Clark Boyd ChatGPT and the Future of Work - Clark Boyd
ChatGPT and the Future of Work - Clark Boyd
 
Getting into the tech field. what next
Getting into the tech field. what next Getting into the tech field. what next
Getting into the tech field. what next
 
Google's Just Not That Into You: Understanding Core Updates & Search Intent
Google's Just Not That Into You: Understanding Core Updates & Search IntentGoogle's Just Not That Into You: Understanding Core Updates & Search Intent
Google's Just Not That Into You: Understanding Core Updates & Search Intent
 
How to have difficult conversations
How to have difficult conversations How to have difficult conversations
How to have difficult conversations
 
Introduction to Data Science
Introduction to Data ScienceIntroduction to Data Science
Introduction to Data Science
 
Time Management & Productivity - Best Practices
Time Management & Productivity - Best PracticesTime Management & Productivity - Best Practices
Time Management & Productivity - Best Practices
 
The six step guide to practical project management
The six step guide to practical project managementThe six step guide to practical project management
The six step guide to practical project management
 
Beginners Guide to TikTok for Search - Rachel Pearson - We are Tilt __ Bright...
Beginners Guide to TikTok for Search - Rachel Pearson - We are Tilt __ Bright...Beginners Guide to TikTok for Search - Rachel Pearson - We are Tilt __ Bright...
Beginners Guide to TikTok for Search - Rachel Pearson - We are Tilt __ Bright...
 
Unlocking the Power of ChatGPT and AI in Testing - A Real-World Look, present...
Unlocking the Power of ChatGPT and AI in Testing - A Real-World Look, present...Unlocking the Power of ChatGPT and AI in Testing - A Real-World Look, present...
Unlocking the Power of ChatGPT and AI in Testing - A Real-World Look, present...
 

Nch -სამოქალაქო განათლება

 • 1. სკოლა- “ეტალონი2015” საგანი-სამოქალაქო განათლება პედაგოგი- ნონა ჭაბაშვილი თარიღი-2017 წელი, 2 მაისი შემაჯამებელი გაკვეთილი (დამხმარე მასალა)
 • 2. გაკვეთილის მიმდინარეობა • მოსამზადებელი სამუშაო ( 5-6 წთ) • ჯგუფური მუშაობა (7-8 წთ) • პრეზენტაცია 1. (2 წთ) • პრეზენტაცია 2.(2 წთ) • პრეზენტაცია 3.(2 წთ) • დებატი-„სამი ბარათის“ სტრატეგია(15 წთ) • შეჯამება (5-7წთ)
 • 3. ჯგუფური მუშაობა: (6წთ) • მონაწილეობს სამი ჯგუფი. • თითოეული ჯგუფიდან არჩეული წარმომადგენელი კლასს გააცნობს ჯგუფის მუშაობის შედეგებს. • უპასუხეთ კითხვებს.
 • 4. 1.სამართლებრივი სახელმწიფოსათვის დამახასიათებელი ნიშნებია: • ა) მხოლოდ სიტყვის თავისუფლების არსებობა • ბ) მხოლოდ დამოუკიდებელი სასამართლოსა და მასმედიის არსებობა • გ)კანონის უზენაესობა, ხელისუფლების დანაწილება • დამოუკიდებელი სასამართლო, სიტყვის თავისუფლება.
 • 5. 2. რომელი პოლიტიკური წყობაა საქართველოში? ა)საპრეზიდენტო რესპუბლიკა; ბ) ფედერალურ დემოკრატიული რესპუბლიკა; გ) დემოკრატიული რესპუბლიკა.
 • 6. 3.დაადგინეთ შესაბამისობა I და II სვეტის მონაცემებს შორის: I II ა. არჩევნებში მონაწილეობა 1. პირადი, სამოქალაქო ბ.საცხოვრებლის არჩევა 2. სოციალ-ეკონომიკური გ.მანიფესტაციის ჩატარება 3. პოლიტიკური დ.განათლების უფლება ე. რწმენის თავისუფლება ვ. შრომის უფლება I ა ბ გ დ ე ვ II
 • 7. ჯგუფური მუშაობის შეფასების რუბრიკა ჯგუფი იცავს დროის ლიმიტს 0-1-2 ჯგუფი პასუხობს შეკითხვებს 0-1-2 ჯგუფის ყველა წევრი ჩართულია 0-1-2 ჯგუფის წევრები თანამშრომლობენ (აზრის გამოხატვის თანაბარი პირობები) 0-1-2 ჯგუფის წევრები უსმენენ ერთმანეთს 0-1-2
 • 9. სპიკერების დრო (6-7 წთ) • 1. სახელმწიფოს ტიპები /ნათია სიყმაშვილი/ • 2.რა არის პოლიტიკა /თაკო ასლამაზიშვილი/ • 3.დემოკრატია, არჩევითი დემოკრატია /გიორგი მეჭურჭლიშვილი/
 • 10. 1. სახელმწიფოს ტიპები /ნათია სიყმაშვილი/ მსოფლიოში ყველაზე გავრცელებული მართვის ორი ფორმა: 1. რესპუბლიკა-უმაღლეს ხელისუფლებას ირჩევს ხალხი. რესპუბლიკური მმართველობის სამი ტიპი არსებობს: საპრეზიდენტო, ნახევრად საპრეზიდენტო და საპარლამენტო რესპუბლიკური მმართველობის კლასიკური ქვეყნებია: აშშ, საფრანგეთი, ფინეთი, იტალია, ბრაზილია და ასე შემდეგ. 2. მონარქია-უმაღლესი ხელისუფლება მემკვიდრეობითია. რესპუბლიკურის მსგავსად, სამი ტიპი არსებობს მონარქიულ მმართველობაშიც: საპარლამენტო დუალისტური და აბსოლუტური- ბელგია,დანია,იაპონია, საუდის არაბეთი,ევროპის , აზიისა და აფრიკის სამეფოდინასტიები,ოკეანეთის მონარქიები.
 • 11.
 • 12.
 • 13.
 • 14.
 • 15.
 • 16. 2.რა არის პოლიტიკა /თაკო ასლამაზიშვილი/
 • 17. რა არის პოლიტიკა ევროპის პარლამენტი ინგლისის პარლამენტი
 • 18. საქართველოს პარლამენტი ამჟამად საქართველოს პარლამენტი არის ერთპალატიანი ორგანო, რომელიც აირჩევა საყოველთაო, თანასწორი და პირდაპირი საარჩევნო უფლების საფუძველზე ფარული კენჭისყრით, ოთხი წლის ვადით და შედგება პროპორციული სისტემით არჩეული 77 და მაჟორიტარული სისტემით არჩეული 73 წევრისაგან... პარლამენტი გახდება ორპალატიანი: ქვედა პალატა - რესპუბლიკის საბჭო და ზედა პალატა - სენატი. პარლამენტის უფლება-მოვალეობანი და სხვა მასთან დაკავშირებული სამართლებრივი საკითხები განსაზღვრულია საქართველოს კონსტიტუციის მესამე თავში.
 • 20.
 • 21.
 • 22.
 • 24.
 • 25.
 • 26.
 • 27.
 • 28.
 • 31.
 • 32.
 • 33.
 • 34.
 • 35.
 • 36.
 • 37.
 • 38.
 • 40.
 • 41.
 • 42. # პრეზენტაციის შეფასების კრიტერიუმები ქულა 1 პასუხობს თემას 0-1-2 2 ფლობს აუდიტორიას (იყენებს მიმიკას, ჟესტიკულაციას, ინტონაციას) 0-1-2 3 საუბრობს გამართული ენით და იყენებს შესაბამის ტერმინოლოგიას 0-1-1,5 4 იყენებს განსხვავებულ წყაროებს 0-1-1,5 5 ადარებს მოვლენებს, ფაქტებს, საგნებს 0-1-1,5 6 იცავს დროის ლიმიტს 0-1-1,5
 • 43. # საგაკვეთილო ჩართულობის შეფასების კრიტერიუმები ქულა I საგაკვეთილო პროცესში მონაწილეობა ყოველთვის მონაწილეობს და ხშირად წარმართავს კიდეც საკლასო მსჯელობას 9-10 ყოველთვის მონაწილეობს, მაგრამ დამოუკიდებელი მსჯელობა უჭირს 7-8 ხშირად მონაწილეობს და ცდილობს არ ჩამორჩეს თანაკლასელებს. 5-6 უჭირს მონაწილეობა თემების განხილვაში 2-3-4 I I სხვისი აზრისადმი დამოკიდებულება უსმენს სხვებს და საკუთარ მოსაზრებას გამოთქვამს მოსმენილზე დაყრდნობით, კორექტულია და ამჟღავნებს სხვისი აზრისადმი პატივისცემას 9-10 უსმენს სხვებს, საკუთარი მოსაზრების გამოთქმისას ცდილობს გაითვალისწინოს მოსმენილიც 7-8 ყოველთვის არ შეუძლია სხვას დააცადოს საუბრის დასრულება, ნაკლებად ითვალიწინებს სხვის აზრს 5-6 არ უსმენს სხვას და არ აცდის საუბრის დასრულებას 2-3-4