SlideShare a Scribd company logo
სკოლა- “ეტალონი2015”
საგანი-სამოქალაქო განათლება ,x კლასი
პედაგოგი- ნონა ჭაბაშვილი
თარიღი-2017 წელი ,2 მაისი
შემაჯამებელი გაკვეთილის გეგმა
გაკვეთილის
თემა
სახელმწიფოთატიპები,რა არის პოლიტიკა,დემოკრატია, არჩევითი
დემოკრატია
მიზნობრივი
ჯგუფი
X კლასი
პედაგოგი ნონა ჭაბაშვილი
გაკვეთილის
სასწავლო
მიზნები
მოსწავლეები შეძლებენ:
-განასხვაონ სახელმწიფოები მართვა- გამგეობის ფორმისმიხედვით;
-იმსჯელონ სხვადასხვა სახელმწიფოში ცენტრალური
ხელისუფლებისა და ადგილობრივი ორგანოების
დამოკიდებულებაზე და იმისშესახებ,რომ მოწყობის მიხედვით
არსებობს მარტივი ანუ უნიტარული და რთული ანუ
ფედერაციული სახელმწიფოს ტიპები.მარტივ ანუ უნიტარულ
სახელმწიფოში არსებობენ მხოლოდ მთელი ქვეყნისათვის საერთო
ხელისუფლების უმაღლესი ორგანოები. ქვეყანა იყოფა
ადმინისტრაციულ-ტერიტორიულ ერთეულებად,რომლებსაც
ცალ-ცალკე არა აქვთ სახელმწიფოებრიობის ძირითადი
ნიშნები.რთული ანუ ფედერაციული სახელმწიფოები დაყოფილნი
არიან მეტ-ნაკლები დამოუკიდებლობის მქონე სახელმწიფოებრივ
ერთეულებად.ფედერაციაში შემავალ თითოეულ წევრ
სახელმწიფოს გააჩნია ხელისუფლებისა და მმართველობის
ორგანოები,რომლებიც მოქმედებენ შესაბამის ტერიტორიაზე,
მაგრამ ემორჩილებიან საერთო ხელისუფლების უმაღლეს
ორგანოებს.
-ისაუბრონ მართვა-გამგეობის ფორმის მიხედვით სახელმწიფოთა
დაყოფაზე მონარქიებად და რესპუბლიკებად.მონარქია
მმართველობის ისეთი ფორმაა, როცა უმაღლესი სახელმწიფო
ხელისუფლება ერთ პირს- მონარქს ეკუთვნის. ეს შშეიძლება იყოს
მეფე, იმპერატორი, დედოფალი, შაჰი თუ სხვა.
რესპუბლიკა მმართველობის ისეთი ფორმაა, როცა სახელმწიფოს
მმართავენ მოსახლეობის მიერ არჩეული ორგანოები
და თანამდებობის პირები- პარლამენტი, პრეზიდენტი,
პრემიერ-მინისტრი და სხვა.
--იმსჯელონ პოლიტიკური რეჟიმისშესახებ,აგრეთვე.პოლიტიკურ
სისტემებსა და იდეოლოგიებზე.
-განივითარონ შედარებითიანალიზისა და პრეზენტაციისუნარი.
სწავლის
შედეგები;
ეროვნული
სასწავლო
გეგმით
განსაზღვრული
მისაღწევი
შედეგები
 სამოქალაქო განათლებისსწავლის პროცესში მოსწავლემ
უნდაგააცნობიეროს საქართველო, როგორც სახელმწიფო;
 აღიქვას თავი მოქალაქედ;
 შეისწავლოს საზოგადოებრივ, პოლიტიკურ, ეკონომიკურ ,
კულტურულ ცხოვრებაში მონაწილეობისფორმები და
საშუალებები;
 გაიაზროს დემოკრატიის, კონსტიტუციის, ეროვნულიდა
საერთაშორისო კანონმდებლობის, როგორც სახელმწიფოს
სამართლებრივიბაზის მნიშვნელობა;
 გაიაზროს უფლებებსა და პასუხისმგებლობებს შორის
არსებულიკავშირი.
გაკვეთილის
მიმდინარეობა
 მოსამზადებელისამუშაო ( 5-6 წთ)
 ჯგუფური მუშაობა (7-8 წთ)
 პრეზენტაცია 1. (2 წთ)
 პრეზენტაცია 2.(2 წთ)
 პრეზენტაცია 3.(2 წთ)
 დებატები-„სამიბარათის“ სტრატეგი(15 წთ)
 შეჯამება (5-7წთ)
ჯგუფური მუშაობა:
დავყოთ მოსწავლეები სამ ჯგუფად.
თითოეულმა ჯგუფმა პასუხი უნდა გასცეს შემდეგ შეკითხვებს:
1.სამართლებრივი სახელმწიფოსათვისდამახასიათებელი
ნიშნებია:
ა) მხოლოდ სიტყვის თავისუფლების არსებობა
ბ) მხოლოდ დამოუკიდებელი სასამართლოსა და მასმედიის
არსებობა
გ)კანონის უზენაესობა, ხელისუფლების დანაწილება,
დამოუკიდებელი სასამართვლო,
სიტყვისთავისუფლება
2. რომელი პოლიტიკურიწყობაასაქართველოში?
ა)საპრეზიდენტო რესპუბლიკა;
ბ) ფედერალურ დემოკრატიული რესპუბლიკა;
გ) დემოკრატიული რესპუბლიკა.
3.დაადგინეთ შესაბამისობა I და II სვეტის მონაცემებს შორის:
I II
ა. არჩევნებში მონაწილეობა ბ.
საცხოვრებლის არჩევა გ.
მანიფესტაციის ჩატარება დ.
განათლების უფლება ე. რწმენის
თავისუფლება ვ. შრომის
უფლება
1. პირადი, სამოქალაქო
2. სოციალ-ეკონომიკური
3. პოლიტიკური
I ა ბ გ დ ე ვ
II 3*
*სწორი პასუხი, მითითებულია ცხრილში.
თითოეული ჯგუფიდან არჩეული წარმომადგენელი კლასს
გააცნობს ჯგუფის მუშაობის შედეგებს.
 პრეზენტაცია 1.
 პრეზენტაცია 2.
 პრეზენტაცია 3.
/წინასწარმომზადებული რეფერატების პრეზენტაციით
მოსწავლეებიერთმანეთს გაუზიარებენ მოძიებულ ინფორმაციას./
 დებატი-„სამი ბარათის“ სტრატეგია(15 წთ)
სამი(ორი)ბარათის საშუალებით, ყველა მოსწავლეს მიეცემა
შანსი,მიღებული ცოდნისა და ინფორმაციის შეჯერების
საფუძველზე საფუძველზე განივითარონ აბსტრაქტული
აზროვნება,მოქალაქეობის გრძნობა,ეტიკეტის გაცნობიერება და
დაცვა, თვითორგანიზება,საკუთარი თავის რწნენა ,საჯარო
მეტყველების კულტურა, კვლევა, გუნდური მუშაობა.
შეჯამება:
-შევაჯამოთ გაკვეთილი და ვკითხოთ მოსწავლეებს, რა გაიგეს
ახალი და რაში გამოადგებათ მიღებული ცოდნა, კიდევ რის
გაგებას ისურვებენ მოცემულ თემაზე.(3წთ)
-საშინაო დავალება(3წთ)
დაწერეთ მცირე ესე:
დემოკრატიულ სახელმწიფოში ძალაუფლება ხორციელდება
უმრავლესობის ინტერესებისგათვალისწინებით. იმსჯელეთ,
რამდენად აბსოლუტურია ეს პრინციპი და უნდა დაექვემდებაროს
თუ არა სახელმწიფოს გადაწყვეტილებები ყოველთვის
უმრავლესობის ნებას.
-შეფასება-3წთ.
შეფასება მეთოდები:
მასწავლებლის დაკვირვება;
მოსწავლეთა თვითშოეფასება, ურთიერთშეფასება;
მიმდინარე განმსაზღვრელი შეფასება;
შეფასების რუბრიკებისგამოყენება.
კრიტერიუმები:
 გაკვეთილზე ჩართულობა;
 ჯგუფური სამუშაოს ორგანიზება;
 რეფერატისპრეზენტაცია.
რესურსები სახელმძღვანელო კომპიუტერი, პროექტორი, დაფა, ცარცი,
ინტერნეტრესურსები, ლექსიკონი; რუკა.
დისკუსიის შეფასების რუბრიკა
მკაფიოდ და გასაგებად აყალიბებს აზრს 2
მსჯელობს არგუმენტირებულად 2
აკეთებს დასკვნებს 2
იყენებს არავერბალური კომუნიკაციის ფორმებს (თვალით,ჟესტებით,
ხმით)
2
კორექტულია ოპონენტის მიმართ, ისმენს და კონსტრუქციულად
პასუხობს განსხვავებულ აზრს
2
ინფორმაციის მოძიების შეფასების რუბრიკა
მოძიებული მასალა შეესაბამება საკითხს/თემას 3
გამოყენებულია მრავალფეროვანი საიფორმაციო წყარო/საშუალება 3
მოპოვებული ინფორმაცია ორგანიზებულია 4
პრეზენტაციის შეფასების რუბრიკა
# კრიტერიუმები ქულები
1 პასუხობს თემას 0-1-2
2 ფლობს აუდიტორიას (იყენებს მიმიკას,
ჟესტიკულაციას, ინტონაციას)
0-1-2
3 საუბრობს გამართული ენით და იყენებს შესაბამის
ტერმინოლოგიას
0-1-1,5
4 იყენებს განსხვავებულ წყაროებს 0-1-1,5
5 ადარებს მოვლენებს, ფაქტებს, საგნებს 0-1-1,5
6 იცავს დროის ლიმიტს 0-1-1,5
რეფერატის შეფასების რუბრიკა
აყალიბებს ძირითად პრობლემას 1
საზღვრავს თემის მიზანს 1
მოიპოვებს და იყენებს დამხმარე მასალას/ ლიტერატურას/ილუსტრაციას 2
აფასებს სხვადასხვა წყაროში გადმოცემულ თვალსაზრისებს 1
გამოხატავს საკუთარ აზრს და ამყარებს არგუმენტებით 2
აკეთებს დასკვნას 2
წერს შესაბამის ფორმატში 1
ჯგუფური მუშაობის შეფასების რუბრიკა
ჯგუფი იცავს დროის ლიმიტს 1
ჯგუფი პასუხობს შეკითხვებს 2
ჯგუფი პრეზენტაციისას წარმოადგენს მთავარ იდეას, აკეთებს დასკვნებს 2
ჯგუფის ყველა წევრი ჩართულია 1
ჯგუფის წევრები თანამშრომლობენ (აზრის გამოხატვის თანაბარი პირობები) 2
ჯგუფის წევრები უსმენე ერთმანეთს 2
ცხრილი 1: მოსწავლეების საკლასო შეფასება (ანალიტიკური რუბრიკა)
საგავეთილო პროცესში ჩართულობის რუბრიკა
I
საგაკვეთილო
პროცესში
მონაწილეობა
ყოველთვის მონაწილეობს და ხშირად წარმართავს
კიდეც საკლასო მსჯელობას 9-10
ყოველთვის მონაწილეობს, მაგრამ
დამოუკიდებელი მსჯელობა უჭირს 7-8
ხშირად მონაწილეობს და ცდილობს არ ჩამორჩეს
თანაკლასელებს. 5-6
უჭირს მონაწილეობა თემების განხილვაში
2-3-4
I I
სხვისი აზრისადმი
დამოკიდებულება
უსმენს სხვებს და საკუთარ მოსაზრებას
გამოთქვამს მოსმენილზე დაყრდნობით,
კორექტულია და ამჟღავნებს სხვისი აზრისადმი
პატივისცემას
9-10
უსმენს სხვებს, საკუთარი მოსაზრების
გამოთქმისას ცდილობს გაითვალისწინოს
მოსმენილიც
7-8
ყოველთვის არ შეუძლია სხვას დააცადოს
საუბრის დასრულება, ნაკლებად ითვალიწინებს
სხვის აზრს
5-6
არ უსმენს სხვას და არ აცდის საუბრის დასრულებას
2-3-4

More Related Content

What's hot

უკუკავშირის ტექნიკები
უკუკავშირის ტექნიკებიუკუკავშირის ტექნიკები
უკუკავშირის ტექნიკები
lipara
 
პროექტი,, რა, სად, როდის''
პროექტი,, რა, სად, როდის''პროექტი,, რა, სად, როდის''
პროექტი,, რა, სად, როდის''
Tamuna Chagelishvili
 
დავით აღმაშენებელი
დავით აღმაშენებელიდავით აღმაშენებელი
დავით აღმაშენებელი
malxazmurusidze
 
იავნანა-მასწავლებელი ნანა ჩიტორელიძე
იავნანა-მასწავლებელი ნანა ჩიტორელიძეიავნანა-მასწავლებელი ნანა ჩიტორელიძე
იავნანა-მასწავლებელი ნანა ჩიტორელიძე
Nana Chitorelidze
 
ქალთა მიმართ ძალადობა
ქალთა მიმართ ძალადობაქალთა მიმართ ძალადობა
ქალთა მიმართ ძალადობა
Miranda Khurtsilava
 
ცივი ომი
ცივი ომიცივი ომი
ცივი ომი
etodevrisashvili
 
რომის იმპერია I-II საუკუნეებში
რომის იმპერია I-II საუკუნეებშირომის იმპერია I-II საუკუნეებში
რომის იმპერია I-II საუკუნეებში
Manana Jakeli
 
პრეზენტაციის შეფასების რუბრიკა
პრეზენტაციის შეფასების რუბრიკაპრეზენტაციის შეფასების რუბრიკა
პრეზენტაციის შეფასების რუბრიკაmziaegiashvili
 
მსოფლიო ისტორიის ტესტები
მსოფლიო ისტორიის ტესტებიმსოფლიო ისტორიის ტესტები
მსოფლიო ისტორიის ტესტები
marika rekhviashvili
 
მეთოდები და აქტივობები
მეთოდები და აქტივობებიმეთოდები და აქტივობები
მეთოდები და აქტივობები
მანანა ყოჩიაშვილი
 
Bullying
BullyingBullying
Bullying
Vera Lobjanidze
 
ქართველები მეორე მსოფლიო ომში
ქართველები მეორე მსოფლიო ომშიქართველები მეორე მსოფლიო ომში
ქართველები მეორე მსოფლიო ომში
marika rekhviashvili
 
კონფლიქტის მართვა
კონფლიქტის მართვაკონფლიქტის მართვა
კონფლიქტის მართვა
lipara
 
ჩრდილოეთ ამერიკა
ჩრდილოეთ  ამერიკაჩრდილოეთ  ამერიკა
ჩრდილოეთ ამერიკაqetevan nandoshvili
 
განმავითარებელი შეფასება და დიფერენცირებული სწავლება.pptx
განმავითარებელი შეფასება და დიფერენცირებული სწავლება.pptxგანმავითარებელი შეფასება და დიფერენცირებული სწავლება.pptx
განმავითარებელი შეფასება და დიფერენცირებული სწავლება.pptx
Marine Rekhviashvili
 
შეფასება
შეფასებაშეფასება
შეფასება
Nargiz Kiliptari
 
ბავშვთა უფლებების კონვენცია
ბავშვთა უფლებების კონვენციაბავშვთა უფლებების კონვენცია
ბავშვთა უფლებების კონვენცია
Inga Gogaladze
 
სწავლა–სწავლების ეფექტური სტრატეგია
სწავლა–სწავლების ეფექტური სტრატეგიასწავლა–სწავლების ეფექტური სტრატეგია
სწავლა–სწავლების ეფექტური სტრატეგიაmaisuradzenatia
 

What's hot (20)

უკუკავშირის ტექნიკები
უკუკავშირის ტექნიკებიუკუკავშირის ტექნიკები
უკუკავშირის ტექნიკები
 
პროექტი,, რა, სად, როდის''
პროექტი,, რა, სად, როდის''პროექტი,, რა, სად, როდის''
პროექტი,, რა, სად, როდის''
 
დავით აღმაშენებელი
დავით აღმაშენებელიდავით აღმაშენებელი
დავით აღმაშენებელი
 
იავნანა-მასწავლებელი ნანა ჩიტორელიძე
იავნანა-მასწავლებელი ნანა ჩიტორელიძეიავნანა-მასწავლებელი ნანა ჩიტორელიძე
იავნანა-მასწავლებელი ნანა ჩიტორელიძე
 
ქალთა მიმართ ძალადობა
ქალთა მიმართ ძალადობაქალთა მიმართ ძალადობა
ქალთა მიმართ ძალადობა
 
ცივი ომი
ცივი ომიცივი ომი
ცივი ომი
 
რომის იმპერია I-II საუკუნეებში
რომის იმპერია I-II საუკუნეებშირომის იმპერია I-II საუკუნეებში
რომის იმპერია I-II საუკუნეებში
 
პრეზენტაციის შეფასების რუბრიკა
პრეზენტაციის შეფასების რუბრიკაპრეზენტაციის შეფასების რუბრიკა
პრეზენტაციის შეფასების რუბრიკა
 
მსოფლიო ისტორიის ტესტები
მსოფლიო ისტორიის ტესტებიმსოფლიო ისტორიის ტესტები
მსოფლიო ისტორიის ტესტები
 
მეთოდები და აქტივობები
მეთოდები და აქტივობებიმეთოდები და აქტივობები
მეთოდები და აქტივობები
 
Bullying
BullyingBullying
Bullying
 
ქართველები მეორე მსოფლიო ომში
ქართველები მეორე მსოფლიო ომშიქართველები მეორე მსოფლიო ომში
ქართველები მეორე მსოფლიო ომში
 
კონფლიქტის მართვა
კონფლიქტის მართვაკონფლიქტის მართვა
კონფლიქტის მართვა
 
ჩრდილოეთ ამერიკა
ჩრდილოეთ  ამერიკაჩრდილოეთ  ამერიკა
ჩრდილოეთ ამერიკა
 
განმავითარებელი შეფასება და დიფერენცირებული სწავლება.pptx
განმავითარებელი შეფასება და დიფერენცირებული სწავლება.pptxგანმავითარებელი შეფასება და დიფერენცირებული სწავლება.pptx
განმავითარებელი შეფასება და დიფერენცირებული სწავლება.pptx
 
შეფასება
შეფასებაშეფასება
შეფასება
 
ბავშვთა უფლებების კონვენცია
ბავშვთა უფლებების კონვენციაბავშვთა უფლებების კონვენცია
ბავშვთა უფლებების კონვენცია
 
სასწავლო პროექტი
სასწავლო პროექტისასწავლო პროექტი
სასწავლო პროექტი
 
ილია ჭავჭავაძის 'სარჩობელაზედ"
ილია ჭავჭავაძის 'სარჩობელაზედ"ილია ჭავჭავაძის 'სარჩობელაზედ"
ილია ჭავჭავაძის 'სარჩობელაზედ"
 
სწავლა–სწავლების ეფექტური სტრატეგია
სწავლა–სწავლების ეფექტური სტრატეგიასწავლა–სწავლების ეფექტური სტრატეგია
სწავლა–სწავლების ეფექტური სტრატეგია
 

More from Nona Chabashvili

შექმენი შენი კეთილდღეობა
შექმენი შენი კეთილდღეობაშექმენი შენი კეთილდღეობა
შექმენი შენი კეთილდღეობა
Nona Chabashvili
 
მომავალი ჩვენია
მომავალი ჩვენიამომავალი ჩვენია
მომავალი ჩვენია
Nona Chabashvili
 
Nch -სამოქალაქო განათლება
Nch -სამოქალაქო განათლებაNch -სამოქალაქო განათლება
Nch -სამოქალაქო განათლება
Nona Chabashvili
 
მოსწავლის ქცევის მოტივები და მართვა
მოსწავლის ქცევის მოტივები და მართვამოსწავლის ქცევის მოტივები და მართვა
მოსწავლის ქცევის მოტივები და მართვა
Nona Chabashvili
 
სულხან-საბა ორბელიანი, ბიოგრაფიული მიმოხილვა
სულხან-საბა ორბელიანი, ბიოგრაფიული მიმოხილვასულხან-საბა ორბელიანი, ბიოგრაფიული მიმოხილვა
სულხან-საბა ორბელიანი, ბიოგრაფიული მიმოხილვა
Nona Chabashvili
 
ქართული მწერლობის ისტორია(დასაწყისი)Presentation
ქართული მწერლობის      ისტორია(დასაწყისი)Presentationქართული მწერლობის      ისტორია(დასაწყისი)Presentation
ქართული მწერლობის ისტორია(დასაწყისი)Presentation
Nona Chabashvili
 
შუშანიკის წამება Presentation
შუშანიკის წამება Presentationშუშანიკის წამება Presentation
შუშანიკის წამება Presentation
Nona Chabashvili
 

More from Nona Chabashvili (7)

შექმენი შენი კეთილდღეობა
შექმენი შენი კეთილდღეობაშექმენი შენი კეთილდღეობა
შექმენი შენი კეთილდღეობა
 
მომავალი ჩვენია
მომავალი ჩვენიამომავალი ჩვენია
მომავალი ჩვენია
 
Nch -სამოქალაქო განათლება
Nch -სამოქალაქო განათლებაNch -სამოქალაქო განათლება
Nch -სამოქალაქო განათლება
 
მოსწავლის ქცევის მოტივები და მართვა
მოსწავლის ქცევის მოტივები და მართვამოსწავლის ქცევის მოტივები და მართვა
მოსწავლის ქცევის მოტივები და მართვა
 
სულხან-საბა ორბელიანი, ბიოგრაფიული მიმოხილვა
სულხან-საბა ორბელიანი, ბიოგრაფიული მიმოხილვასულხან-საბა ორბელიანი, ბიოგრაფიული მიმოხილვა
სულხან-საბა ორბელიანი, ბიოგრაფიული მიმოხილვა
 
ქართული მწერლობის ისტორია(დასაწყისი)Presentation
ქართული მწერლობის      ისტორია(დასაწყისი)Presentationქართული მწერლობის      ისტორია(დასაწყისი)Presentation
ქართული მწერლობის ისტორია(დასაწყისი)Presentation
 
შუშანიკის წამება Presentation
შუშანიკის წამება Presentationშუშანიკის წამება Presentation
შუშანიკის წამება Presentation
 

Nch გაკვეთილის გეგმა-სამოქალაქო -x klasi

 • 1. სკოლა- “ეტალონი2015” საგანი-სამოქალაქო განათლება ,x კლასი პედაგოგი- ნონა ჭაბაშვილი თარიღი-2017 წელი ,2 მაისი შემაჯამებელი გაკვეთილის გეგმა გაკვეთილის თემა სახელმწიფოთატიპები,რა არის პოლიტიკა,დემოკრატია, არჩევითი დემოკრატია მიზნობრივი ჯგუფი X კლასი პედაგოგი ნონა ჭაბაშვილი გაკვეთილის სასწავლო მიზნები მოსწავლეები შეძლებენ: -განასხვაონ სახელმწიფოები მართვა- გამგეობის ფორმისმიხედვით; -იმსჯელონ სხვადასხვა სახელმწიფოში ცენტრალური ხელისუფლებისა და ადგილობრივი ორგანოების დამოკიდებულებაზე და იმისშესახებ,რომ მოწყობის მიხედვით არსებობს მარტივი ანუ უნიტარული და რთული ანუ ფედერაციული სახელმწიფოს ტიპები.მარტივ ანუ უნიტარულ სახელმწიფოში არსებობენ მხოლოდ მთელი ქვეყნისათვის საერთო ხელისუფლების უმაღლესი ორგანოები. ქვეყანა იყოფა ადმინისტრაციულ-ტერიტორიულ ერთეულებად,რომლებსაც ცალ-ცალკე არა აქვთ სახელმწიფოებრიობის ძირითადი ნიშნები.რთული ანუ ფედერაციული სახელმწიფოები დაყოფილნი არიან მეტ-ნაკლები დამოუკიდებლობის მქონე სახელმწიფოებრივ ერთეულებად.ფედერაციაში შემავალ თითოეულ წევრ სახელმწიფოს გააჩნია ხელისუფლებისა და მმართველობის ორგანოები,რომლებიც მოქმედებენ შესაბამის ტერიტორიაზე, მაგრამ ემორჩილებიან საერთო ხელისუფლების უმაღლეს ორგანოებს. -ისაუბრონ მართვა-გამგეობის ფორმის მიხედვით სახელმწიფოთა დაყოფაზე მონარქიებად და რესპუბლიკებად.მონარქია
 • 2. მმართველობის ისეთი ფორმაა, როცა უმაღლესი სახელმწიფო ხელისუფლება ერთ პირს- მონარქს ეკუთვნის. ეს შშეიძლება იყოს მეფე, იმპერატორი, დედოფალი, შაჰი თუ სხვა. რესპუბლიკა მმართველობის ისეთი ფორმაა, როცა სახელმწიფოს მმართავენ მოსახლეობის მიერ არჩეული ორგანოები და თანამდებობის პირები- პარლამენტი, პრეზიდენტი, პრემიერ-მინისტრი და სხვა. --იმსჯელონ პოლიტიკური რეჟიმისშესახებ,აგრეთვე.პოლიტიკურ სისტემებსა და იდეოლოგიებზე. -განივითარონ შედარებითიანალიზისა და პრეზენტაციისუნარი. სწავლის შედეგები; ეროვნული სასწავლო გეგმით განსაზღვრული მისაღწევი შედეგები  სამოქალაქო განათლებისსწავლის პროცესში მოსწავლემ უნდაგააცნობიეროს საქართველო, როგორც სახელმწიფო;  აღიქვას თავი მოქალაქედ;  შეისწავლოს საზოგადოებრივ, პოლიტიკურ, ეკონომიკურ , კულტურულ ცხოვრებაში მონაწილეობისფორმები და საშუალებები;  გაიაზროს დემოკრატიის, კონსტიტუციის, ეროვნულიდა საერთაშორისო კანონმდებლობის, როგორც სახელმწიფოს სამართლებრივიბაზის მნიშვნელობა;  გაიაზროს უფლებებსა და პასუხისმგებლობებს შორის არსებულიკავშირი. გაკვეთილის მიმდინარეობა  მოსამზადებელისამუშაო ( 5-6 წთ)  ჯგუფური მუშაობა (7-8 წთ)  პრეზენტაცია 1. (2 წთ)  პრეზენტაცია 2.(2 წთ)  პრეზენტაცია 3.(2 წთ)  დებატები-„სამიბარათის“ სტრატეგი(15 წთ)  შეჯამება (5-7წთ) ჯგუფური მუშაობა: დავყოთ მოსწავლეები სამ ჯგუფად. თითოეულმა ჯგუფმა პასუხი უნდა გასცეს შემდეგ შეკითხვებს: 1.სამართლებრივი სახელმწიფოსათვისდამახასიათებელი ნიშნებია: ა) მხოლოდ სიტყვის თავისუფლების არსებობა ბ) მხოლოდ დამოუკიდებელი სასამართლოსა და მასმედიის არსებობა
 • 3. გ)კანონის უზენაესობა, ხელისუფლების დანაწილება, დამოუკიდებელი სასამართვლო, სიტყვისთავისუფლება 2. რომელი პოლიტიკურიწყობაასაქართველოში? ა)საპრეზიდენტო რესპუბლიკა; ბ) ფედერალურ დემოკრატიული რესპუბლიკა; გ) დემოკრატიული რესპუბლიკა. 3.დაადგინეთ შესაბამისობა I და II სვეტის მონაცემებს შორის: I II ა. არჩევნებში მონაწილეობა ბ. საცხოვრებლის არჩევა გ. მანიფესტაციის ჩატარება დ. განათლების უფლება ე. რწმენის თავისუფლება ვ. შრომის უფლება 1. პირადი, სამოქალაქო 2. სოციალ-ეკონომიკური 3. პოლიტიკური I ა ბ გ დ ე ვ II 3* *სწორი პასუხი, მითითებულია ცხრილში. თითოეული ჯგუფიდან არჩეული წარმომადგენელი კლასს გააცნობს ჯგუფის მუშაობის შედეგებს.  პრეზენტაცია 1.  პრეზენტაცია 2.  პრეზენტაცია 3. /წინასწარმომზადებული რეფერატების პრეზენტაციით მოსწავლეებიერთმანეთს გაუზიარებენ მოძიებულ ინფორმაციას./  დებატი-„სამი ბარათის“ სტრატეგია(15 წთ) სამი(ორი)ბარათის საშუალებით, ყველა მოსწავლეს მიეცემა შანსი,მიღებული ცოდნისა და ინფორმაციის შეჯერების საფუძველზე საფუძველზე განივითარონ აბსტრაქტული აზროვნება,მოქალაქეობის გრძნობა,ეტიკეტის გაცნობიერება და დაცვა, თვითორგანიზება,საკუთარი თავის რწნენა ,საჯარო მეტყველების კულტურა, კვლევა, გუნდური მუშაობა.
 • 4. შეჯამება: -შევაჯამოთ გაკვეთილი და ვკითხოთ მოსწავლეებს, რა გაიგეს ახალი და რაში გამოადგებათ მიღებული ცოდნა, კიდევ რის გაგებას ისურვებენ მოცემულ თემაზე.(3წთ) -საშინაო დავალება(3წთ) დაწერეთ მცირე ესე: დემოკრატიულ სახელმწიფოში ძალაუფლება ხორციელდება უმრავლესობის ინტერესებისგათვალისწინებით. იმსჯელეთ, რამდენად აბსოლუტურია ეს პრინციპი და უნდა დაექვემდებაროს თუ არა სახელმწიფოს გადაწყვეტილებები ყოველთვის უმრავლესობის ნებას. -შეფასება-3წთ. შეფასება მეთოდები: მასწავლებლის დაკვირვება; მოსწავლეთა თვითშოეფასება, ურთიერთშეფასება; მიმდინარე განმსაზღვრელი შეფასება; შეფასების რუბრიკებისგამოყენება. კრიტერიუმები:  გაკვეთილზე ჩართულობა;  ჯგუფური სამუშაოს ორგანიზება;  რეფერატისპრეზენტაცია. რესურსები სახელმძღვანელო კომპიუტერი, პროექტორი, დაფა, ცარცი, ინტერნეტრესურსები, ლექსიკონი; რუკა.
 • 5. დისკუსიის შეფასების რუბრიკა მკაფიოდ და გასაგებად აყალიბებს აზრს 2 მსჯელობს არგუმენტირებულად 2 აკეთებს დასკვნებს 2 იყენებს არავერბალური კომუნიკაციის ფორმებს (თვალით,ჟესტებით, ხმით) 2 კორექტულია ოპონენტის მიმართ, ისმენს და კონსტრუქციულად პასუხობს განსხვავებულ აზრს 2 ინფორმაციის მოძიების შეფასების რუბრიკა მოძიებული მასალა შეესაბამება საკითხს/თემას 3 გამოყენებულია მრავალფეროვანი საიფორმაციო წყარო/საშუალება 3 მოპოვებული ინფორმაცია ორგანიზებულია 4 პრეზენტაციის შეფასების რუბრიკა # კრიტერიუმები ქულები 1 პასუხობს თემას 0-1-2 2 ფლობს აუდიტორიას (იყენებს მიმიკას, ჟესტიკულაციას, ინტონაციას) 0-1-2 3 საუბრობს გამართული ენით და იყენებს შესაბამის ტერმინოლოგიას 0-1-1,5 4 იყენებს განსხვავებულ წყაროებს 0-1-1,5 5 ადარებს მოვლენებს, ფაქტებს, საგნებს 0-1-1,5 6 იცავს დროის ლიმიტს 0-1-1,5 რეფერატის შეფასების რუბრიკა აყალიბებს ძირითად პრობლემას 1 საზღვრავს თემის მიზანს 1 მოიპოვებს და იყენებს დამხმარე მასალას/ ლიტერატურას/ილუსტრაციას 2 აფასებს სხვადასხვა წყაროში გადმოცემულ თვალსაზრისებს 1 გამოხატავს საკუთარ აზრს და ამყარებს არგუმენტებით 2 აკეთებს დასკვნას 2 წერს შესაბამის ფორმატში 1
 • 6. ჯგუფური მუშაობის შეფასების რუბრიკა ჯგუფი იცავს დროის ლიმიტს 1 ჯგუფი პასუხობს შეკითხვებს 2 ჯგუფი პრეზენტაციისას წარმოადგენს მთავარ იდეას, აკეთებს დასკვნებს 2 ჯგუფის ყველა წევრი ჩართულია 1 ჯგუფის წევრები თანამშრომლობენ (აზრის გამოხატვის თანაბარი პირობები) 2 ჯგუფის წევრები უსმენე ერთმანეთს 2 ცხრილი 1: მოსწავლეების საკლასო შეფასება (ანალიტიკური რუბრიკა) საგავეთილო პროცესში ჩართულობის რუბრიკა I საგაკვეთილო პროცესში მონაწილეობა ყოველთვის მონაწილეობს და ხშირად წარმართავს კიდეც საკლასო მსჯელობას 9-10 ყოველთვის მონაწილეობს, მაგრამ დამოუკიდებელი მსჯელობა უჭირს 7-8 ხშირად მონაწილეობს და ცდილობს არ ჩამორჩეს თანაკლასელებს. 5-6 უჭირს მონაწილეობა თემების განხილვაში 2-3-4 I I სხვისი აზრისადმი დამოკიდებულება უსმენს სხვებს და საკუთარ მოსაზრებას გამოთქვამს მოსმენილზე დაყრდნობით, კორექტულია და ამჟღავნებს სხვისი აზრისადმი პატივისცემას 9-10 უსმენს სხვებს, საკუთარი მოსაზრების გამოთქმისას ცდილობს გაითვალისწინოს მოსმენილიც 7-8 ყოველთვის არ შეუძლია სხვას დააცადოს საუბრის დასრულება, ნაკლებად ითვალიწინებს სხვის აზრს 5-6 არ უსმენს სხვას და არ აცდის საუბრის დასრულებას 2-3-4