SlideShare a Scribd company logo
1 of 112
World’s
Oldest
 Man
Jiroemon Kimura
 Birthdate: April 19, 1897
Age: 115   Country: Japan
New Seven
Wonders of
 Nature
7. Table Mountain National Park (South Africa)
6. Komodo Island (Indonesia)
5. Amazon River and Rainforest (South America)
4. Iguacu Falls (Argentina and Brazil)
3. Halong Bay (Vietnam)
2. Jeju Island (South Korea)
1. P.P. Underground River (Philippines)
1. P.P. Underground River (Philippines)
1.“Lupain sa pagitan ng
 dalawang ilog”
2 – 3. “Kambal na ilog”
4. Katawagan sa mga pinuno
ng kabihasnang Sumerian
5. Mga templong itinayo alay
sa kanilang mga diyos.
6. Naging susi upang
matuklasan ang paraan ng
pagsusulat ng mga Sumerian
7. Paraan ng pagsusulat ng
kabihasnang Sumerian
8. Pinuno ng mga Akkadians
na sumakop sa Sumer.
9. Opisyal na Diyos ng buong
Sumerian na itinanghal ng
kabihasnang Babylonian
10. Unang akdang
Pampanitikan ng mga
Babylonian.
1. Lugar sa Iraq sa
  kasalukuyan kung saan
  pinaniniwalaang
  matatagpuan ang “Garden
  of Eden”
2. Diyos ng tubig ng
  sinaunang kabihasnan ng
  Sumerian
3. Diyos ng Hangin
4. “Wedge Shaped Writing”
5. Lipunang mas
nangingibabaw ang
kapangyarihan ng mga
kalalakihan
6. “Mountain of the Gods”
7. Tagapagtala ng mga
kaganapan sa mga sinaunang
kabihasnan
8. Unang nakatuklas ng
misteryo ukol sa paraan ng
pagsusulat ng mga Sumer.
9. “Mata sa mata, ngipin sa
ngipin”
10. Paraan ng pagbibilang sa
pamamagitan ng animnapuan.
11. Unang sasakyang yari sa
bakal.
12. Ang nakapagtatag ng
pinakamalaking imperyong
pangmilitar sa buong daigdig.
13. Tagapagtatag ng kaharian
ng Assyria
14. Pinakadakilang hari ng
mga Assyrian.
15. Nagpatayo ng kauna-
unahang silid-aralan sa buong
daigdig.
Mga Sinaunang
Kabihasnan sa
  Asya
 Kanlurang Asya
Kabihasnan o
Sibilisasyon?
Mesopotamia:
    “Lupain sa
   Pagitan ng mga
     Ilog”
“Garden of Eden” – “Al – Kurna”
Fertile Crescent
“Ang Kanlungan ng mga Sinaunang Kabihasnan”
     James Henry Breasted
Kabihasnang Sumerian
   •3500 B.C.
   •Patesi
   •Teokrasya
   •Polytheismo
   •Tatlong pangkat
   sa lipunan
Sumerian Religion - Polytheistic
        • Anthropomorphic
         Gods
        • An (Kalangitan)
        • Enlil (Hangin)
  Enki    • Enki (Tubig)
        • Ninhursag (Lupa)
PAMAHALAAN   LIPUNAN    RELIHIYON


Namamana   Nahahati sa  Polytheism
       tatlong
Namumuno   pangunahing  Reincarnation
sa hukbo   pangkat
              Ziggurats
Katuwang ng  Malaking
mga scribes  papel ng
       kababaihan
Ang Ziggurat sa bahagi ng Ur.
Ang Ziggurat sa Ur
 “Mountain of
 the Gods”
           Ziggurat na ipinatayo ni
          Haring Lugalzagessi
Mga Ambag ng
 Kabihasnang
 Sumerian
Cuneiform: “Wedge-Shaped” Writing
       •Unang nabuong
       sistema ng panulat.
       •Isang uri ng
       pictograph
Paraang Cuneiform
Paraang Cuneiform
Behistun Rock

• Natuklasan ni
 Pietro del Valle
• Behistun, Iran
• Sir Henry
 Creswicke
 Rawlinson
Sumerian Scribes
“Tablet House”
Pamana ng mga Sumerians
•  Cuneiform       • Kalendaryong lunar
•  Gulong        • Zodiac signs
             • Mapang yari sa
•  Cacao
              Luwad
•  Algebra at      • Timbangan
  Sexagesimal system  • Dike at irigasyon
•  Araro         • Pag-oopera
•  Wheel-spun pottery  • Paggamit ng hayop
•  Decimal system     sa pag-aararo
•  Bilog – 360 degrees
Fertile Crescent
Imperyong Akkadian
Akkadian
• 2,334 BC
• Sinalakay ang Sumeria at ang
 buong Fertile Crescent
• Haring Sargon I (“Kauna-
 unahang dakilang pinuno sa
 kasaysayan ng mga Semitic”)
Akkadian
• Kabisera - Agade
• Sentralisadong Pamahalaan
• Enkheduana (Saserdotesa)
• Naram-sin (“Hari ng Ika-apat na
 Bahagi ng Daigdig”)
• Sinalakay ng mga Gutians
Fertile Crescent
Kabihasnang Babylonian
The Babylonian Empires
Babylonia
• Sinalakay ni Hammurabi at
 nagtatag ng imperyo
• Lahing Semetic Amorites
• Opisyal na Diyos – Marduk
• Kodigo ni Hammurabi
• “Lex taliones”
• Nasakop ng mga Kasittes at Hittites
Pamana ng Babylonia
• Paghabi ng tela
• Paggawa ng palayok at mga metal
 na kagamitan
• Irigasyon
• Sundried bricks
• Water clock (clepsydra)
• Sundial
• Epic of Gilgamesh
Epiko ng Gilgamesh
•  Malupit na pinuno
•  Uruk
•  Enkidu
•  Paglalakbay at
  pakikipagsapalaran
•  Ishlar
•  Bull of Heaven
•  Utnapishtim
•  Great Flood
•  Plant of the internal youth
•  Sea serpent
Gilgamesh Epic Tablet:
   Flood Story
Sophisticated Metallurgy Skills
             at Ur
Babylonian Numbers
Fertile Crescent
  Hittites
Sibilisasyong
 Hittites
Hittites
• Indo-Europeans
• Asia Minor (Turkey)(2000 BC)
• “Hatti” – “Mga taong nakatira sa
 lupain ng mga Hatti”
• Hattushash
• Unang nakatuklas ng bakal
• Unang sasakyang yari sa bakal
 (Chariot)
Chariot
Hittites
• Sinalakay ang Babylonia
• 1600 BC
• Pakikipagkasundo ni Haring
 Hattusilis III kay Haring Rameses II
• Pinakaunang kasunduang naganap
• Sinakop ni Haring Supiluliumas I
 sang Syria at Mitami, Egypt
• “Syro-Hittites Civilizations”
Haring Hattusilis II
Mummy ni Haring
Ramese IIEstatwa ni Haring
Rameses II / Rameses
the Great sa Abu Simbel
Fertile Crescent
Imperyong Assyrian
Assyrians
• Nagpabagsak sa Babylonians
• Sinakop ang buong Fertile
 Crescent
• Itinatag ang Assur (Ashur)
 bilang lungsod-estado
• “May pinakamalaking
 imperyong militar sa
 kasaysayan ng daigdig”
• Humina at bumagsak dahil sa
 mga Persian, Chaldean at
 Medes
Mga Tanyag na Pinuno
    1. Tiglath Peliser I
      (Tagapagtatag
      ng Kaharian at
      sumakop sa
      Babylonia)
Mga Tanyag na Pinuno
    2. Ashurbanipal
    -Nagpalawak sa
    teritoryo ng Assyrian
    na may
    pinakaorganisadong
    hukbo
Mga Tanyag na Pinuno
    3. Tiglath Peliser III
    -Desentralisasayon
    ng pamahalaan
    -Garison at
    pagbubuwis sa
    bayan
    -”Pyramid of Skulls”
    -Mercenaries
    -Pinakadakilang Hari
Mga Tanyag na Pinuno
     4. Sargon II
     -Itinatag ang lungsod
     ng Nineveh bilang
     bagong kabisera
     -Sinira ang Babylon
     -Sinakop ang Judah
Mga Tanyag na Pinuno
    5. Sennacherib
    -Pinapopular na pinuno
    -Naging bahagi ang Israel,
    Judah, Sidon at Tyre
    -Kuyunjik (Palace Without
    a Rival)
    -Sinunog ang Nineveh
    -”The Scourge of Nineveh”
Mga Tanyag na Pinuno

    6. Ashurbanipal II
    -Nagtayo ng
    pinakaunang aklatan sa
    buong mundo
Mga Nalinang ng mga Assyrians
• Pinaka-organisadong imperyo
 na naging modelo ng ibang mga
 imperyo sa mundo.
• Malalawak na lansangan o
 highways
• Epektibong sistema ng
 pamumuno
• Unang aklatan
• Winged bull
Fertile Crescent
  Phoenician
Ruins of the Temple of Jupiter in Lebanon
Phoenician
• Tribong nomadiko
• Napadpad sa Phoenicia (Israel)
• “Traders in Purple”
• Naging mangangalakal
• Tyre (pangunahing lungsod)
• “Seafaring City”
• Sentro ng kalakalan – Cartage
 (Hilagang Aprika)
• “Tindero o Misyonero ng
 Sibilisasyon”
Mga Nalinang ng mga
      Phoenician
• Alpabeto na may 22 titik
• Paggawa ng barko
• Kaalaman sa kalakalan at
 komersyo
• Tina na kulay lila na
 nagmula sa murex
Kabihasnang Hebrew
Hebrew
• Nagmula kay “Eber” (ninuno ni Noah)
• Nabuo sa Canaan (“Lupain ng Gatas
 at Pulot”
• Canaan – Palestina (“Lupaing
 Pangako”)
• Inalipin ni Rameses II
• Moises
• “Exodus” at “Diaspora”
Pagtawid sa
Dagat Pula
Pagkakatatag ng Israel
• Pamumuno ni Joshue
• Pagkapanalo laban sa mga
 Philistine sa Palestina
Mga Pinuno ng Kahariang Israel
• Saul
• David
• Solomon
Saul
• Anak ng
 tagapagmay-ari
 ng lupa na si
 Kish
• Nagmula sa lahi
 ni Benjamin
• Pinakaunang
 hari ng mga
 Hebreo
David
• Anak ni Jesse
 (pastol sa
 Bethlehem)
• Ninuno ni Hesus
• Jerusalem
 (kapital)
• Tinalo si Goliath
David
• Nakipagkasundo
 kay Haring Hiram
• Itinayo ang “Ark
 of the Covenant”
Solomon
• Pinakamatalino,
  pinakamayaman,
  at pinakamagastos
  na hari
• Temple of
 Jerusalem
• “Golden Age”
• “Pinakadakilang
 tagapagbatas ng
 kahariang Israel
• Ipinatayo ang “Temple of
Solomon   Jerusalem” “Wailing Wall”
     • “Golden Age
Kontribusyon
•  Monotheismo
•  Patriarchal
•  Sistemang Legal
•  Judaism
•  Ten Commandments
•  Lumang Tipan at Bagong
  Tipan
Kabihasnang Chaldean
Chaldean
• Neo-Babylonian
• Nasakop ang
 Assyria at Fertile
 Crescent
• Ginawang kabisera
 ang Babylon
• “Ikalawang Imperyo
 ng mga Babylonian”
Chaldean
• Nebuchadnezzar II
• Pananakop sa mga lupain
• Sinira ang Jerusalem (586 BC)
• “Pinakadakilang Hari ng mga
 Chaldean”
• Ipinatayo ang Hanging Gardens of
 Babylon
• Para kay Amitis
Chaldean
• Sa tabi ng Hanging Gardens of
 Babylon, natagpuan ang
 “Etemenanki”.
• “Tore ni Babel”
• “Stargazers of Babylon”
• Humina ang imperyo at bumagsak
 sa pamumuno ni Haring
 Nabonidus
Imperyong Persian
Imperyong Persian
• Timog na bahagi ng
 talamapas ng Iran
• Cyrus the Great
• Pinabagsak si
 Cyxares ng
 Imperyong Median
• Imperyong Persiano
Imperyong Persian
• Pinalawak ang
 nasasakupan
• Itinatag ang
 Dinastiyang
 Achaemenid
• Namatay dahil sa
 labanan (529 BC)
Mga Pinuno ng Imperyong
      Persia
• Cambyses II
 (Anak ni Cyrus
 the Great na
 sumakop sa
 Ehipto)
• Pinatay si
 Smerdis
Mga Pinuno ng Imperyong
      Persia
• Darius the Great
• Manugang lamang
 ni Cyrus
• Sinakop ang Asia
 Minor
• Greece
• Peloponnesian War
Palasyo ni Darius the Great
Mga Nagawa ni Darius the Great

• Organisadong pamahalaan
 na itinulad sa mga Assyrians
• Maraming daan
• Persepolis
Mga Nagawa ni Darius the
       Great
• Satrapy” pinamumunuan ng
 isang “satrap”
• “King’s Eye”
• “Darics”
• “Pony Express”
• Zoroastrianismo (Paniniwala
 kay Ahura Mazda)
Ahura Mazda

More Related Content

What's hot

Grade 7 4th quarter - ang asya sa sinaunang panahon- timog asya - indo aryan
Grade 7  4th quarter - ang asya sa sinaunang panahon- timog asya - indo aryanGrade 7  4th quarter - ang asya sa sinaunang panahon- timog asya - indo aryan
Grade 7 4th quarter - ang asya sa sinaunang panahon- timog asya - indo aryankelvin kent giron
 
Kabihasnang huang ho o tsina
Kabihasnang huang ho o tsinaKabihasnang huang ho o tsina
Kabihasnang huang ho o tsinaJeric Presas
 
Kabihasnan ng Mesopotamia I
Kabihasnan ng Mesopotamia IKabihasnan ng Mesopotamia I
Kabihasnan ng Mesopotamia IBiesh Basanta
 
Aralin 6 Ang Kabihasnang Indus sa Timog Asya (3rd yr.)
Aralin 6 Ang Kabihasnang Indus sa Timog Asya (3rd yr.)Aralin 6 Ang Kabihasnang Indus sa Timog Asya (3rd yr.)
Aralin 6 Ang Kabihasnang Indus sa Timog Asya (3rd yr.)Lavinia Lyle Bautista
 
Batayan ng sinaunang kabihasnan
Batayan ng sinaunang kabihasnanBatayan ng sinaunang kabihasnan
Batayan ng sinaunang kabihasnanRuel Palcuto
 
Heograpiya at mapa ng kabihasnang indus
Heograpiya at mapa ng kabihasnang indusHeograpiya at mapa ng kabihasnang indus
Heograpiya at mapa ng kabihasnang indusJin31
 
Dinastiyang Tsina
Dinastiyang TsinaDinastiyang Tsina
Dinastiyang TsinaNeri Diaz
 
Kabihasnang chaldeans lesson
Kabihasnang chaldeans lessonKabihasnang chaldeans lesson
Kabihasnang chaldeans lessonRuel Palcuto
 
kabihasnang Babylonian sa Mesopotamia
kabihasnang Babylonian sa Mesopotamiakabihasnang Babylonian sa Mesopotamia
kabihasnang Babylonian sa Mesopotamiakelvin kent giron
 
Pag- usbong ng Klasikal na Kabihasnan (Greece)
Pag- usbong ng Klasikal na Kabihasnan (Greece)Pag- usbong ng Klasikal na Kabihasnan (Greece)
Pag- usbong ng Klasikal na Kabihasnan (Greece)Darwin Caronan
 

What's hot (20)

Grade 7 4th quarter - ang asya sa sinaunang panahon- timog asya - indo aryan
Grade 7  4th quarter - ang asya sa sinaunang panahon- timog asya - indo aryanGrade 7  4th quarter - ang asya sa sinaunang panahon- timog asya - indo aryan
Grade 7 4th quarter - ang asya sa sinaunang panahon- timog asya - indo aryan
 
Chaldean
ChaldeanChaldean
Chaldean
 
Kabihasnang huang ho o tsina
Kabihasnang huang ho o tsinaKabihasnang huang ho o tsina
Kabihasnang huang ho o tsina
 
Kabihasnan ng Mesopotamia I
Kabihasnan ng Mesopotamia IKabihasnan ng Mesopotamia I
Kabihasnan ng Mesopotamia I
 
Fertile crescent
Fertile crescentFertile crescent
Fertile crescent
 
Hittites and assyrians
Hittites and assyriansHittites and assyrians
Hittites and assyrians
 
Aralin 6 Ang Kabihasnang Indus sa Timog Asya (3rd yr.)
Aralin 6 Ang Kabihasnang Indus sa Timog Asya (3rd yr.)Aralin 6 Ang Kabihasnang Indus sa Timog Asya (3rd yr.)
Aralin 6 Ang Kabihasnang Indus sa Timog Asya (3rd yr.)
 
Ang Sibilisasyon ng Tsina
Ang Sibilisasyon ng TsinaAng Sibilisasyon ng Tsina
Ang Sibilisasyon ng Tsina
 
Sumerian
SumerianSumerian
Sumerian
 
Batayan ng sinaunang kabihasnan
Batayan ng sinaunang kabihasnanBatayan ng sinaunang kabihasnan
Batayan ng sinaunang kabihasnan
 
Kabihasnang sumer
Kabihasnang sumerKabihasnang sumer
Kabihasnang sumer
 
Kabihasnang Assyria
Kabihasnang AssyriaKabihasnang Assyria
Kabihasnang Assyria
 
Kabihasnang Sumer
Kabihasnang SumerKabihasnang Sumer
Kabihasnang Sumer
 
Heograpiya at mapa ng kabihasnang indus
Heograpiya at mapa ng kabihasnang indusHeograpiya at mapa ng kabihasnang indus
Heograpiya at mapa ng kabihasnang indus
 
Dinastiyang Tsina
Dinastiyang TsinaDinastiyang Tsina
Dinastiyang Tsina
 
Indus 2
Indus 2Indus 2
Indus 2
 
Kabihasnang chaldeans lesson
Kabihasnang chaldeans lessonKabihasnang chaldeans lesson
Kabihasnang chaldeans lesson
 
kabihasnang Babylonian sa Mesopotamia
kabihasnang Babylonian sa Mesopotamiakabihasnang Babylonian sa Mesopotamia
kabihasnang Babylonian sa Mesopotamia
 
Ang ROMA
Ang ROMAAng ROMA
Ang ROMA
 
Pag- usbong ng Klasikal na Kabihasnan (Greece)
Pag- usbong ng Klasikal na Kabihasnan (Greece)Pag- usbong ng Klasikal na Kabihasnan (Greece)
Pag- usbong ng Klasikal na Kabihasnan (Greece)
 

Similar to Mga sinaunang kabihasnan sa asya

AP 8 W6-7 Kabihasnan sa Daigidig.pptx
AP 8 W6-7 Kabihasnan sa Daigidig.pptxAP 8 W6-7 Kabihasnan sa Daigidig.pptx
AP 8 W6-7 Kabihasnan sa Daigidig.pptxSarahLucena6
 
Kalinga state university
Kalinga state universityKalinga state university
Kalinga state universitymelchor dullao
 
Mga sinaunang kabihasnan sa Asya
Mga sinaunang kabihasnan sa AsyaMga sinaunang kabihasnan sa Asya
Mga sinaunang kabihasnan sa AsyaSharmaine Correa
 
Mga Sinaunang kabihasnan sa Asya
Mga Sinaunang kabihasnan sa AsyaMga Sinaunang kabihasnan sa Asya
Mga Sinaunang kabihasnan sa AsyaSharmaine Correa
 
LEARNING ACTIVITY SHEET 1.docx
LEARNING ACTIVITY SHEET 1.docxLEARNING ACTIVITY SHEET 1.docx
LEARNING ACTIVITY SHEET 1.docxJackeline Abinales
 
Kabihasnang Mesopotamia sa Kanlurang Asya
Kabihasnang Mesopotamia sa Kanlurang AsyaKabihasnang Mesopotamia sa Kanlurang Asya
Kabihasnang Mesopotamia sa Kanlurang AsyaKristine Matibag
 
Araling panlipunan outline
Araling panlipunan outlineAraling panlipunan outline
Araling panlipunan outlineYña Tejol
 
GRADE 8 SUMER.pptx kabihasnang sumerian ppt
GRADE 8 SUMER.pptx kabihasnang sumerian pptGRADE 8 SUMER.pptx kabihasnang sumerian ppt
GRADE 8 SUMER.pptx kabihasnang sumerian pptRonalynGatelaCajudo
 
Ang Kabihasnang mesopotamia sa kanlurang asya
Ang Kabihasnang mesopotamia sa kanlurang asyaAng Kabihasnang mesopotamia sa kanlurang asya
Ang Kabihasnang mesopotamia sa kanlurang asyaNekka Lorelle Abueva
 
Mga unang kabihasnan sa mesopotamia
Mga unang kabihasnan sa mesopotamiaMga unang kabihasnan sa mesopotamia
Mga unang kabihasnan sa mesopotamiaCynthia Labiaga
 
pdfslide.tips_ang-kabihasnang-mesopotamia.ppt
pdfslide.tips_ang-kabihasnang-mesopotamia.pptpdfslide.tips_ang-kabihasnang-mesopotamia.ppt
pdfslide.tips_ang-kabihasnang-mesopotamia.pptJobertSambitan
 
pdfslide.tips_ang-kabihasnang-mesopotamia.ppt
pdfslide.tips_ang-kabihasnang-mesopotamia.pptpdfslide.tips_ang-kabihasnang-mesopotamia.ppt
pdfslide.tips_ang-kabihasnang-mesopotamia.pptJobertSambitan
 

Similar to Mga sinaunang kabihasnan sa asya (20)

Mesopotamian Civilization
Mesopotamian CivilizationMesopotamian Civilization
Mesopotamian Civilization
 
A.p
A.pA.p
A.p
 
AP 8 W6-7 Kabihasnan sa Daigidig.pptx
AP 8 W6-7 Kabihasnan sa Daigidig.pptxAP 8 W6-7 Kabihasnan sa Daigidig.pptx
AP 8 W6-7 Kabihasnan sa Daigidig.pptx
 
sinaunang kabihasnan.pptx
sinaunang kabihasnan.pptxsinaunang kabihasnan.pptx
sinaunang kabihasnan.pptx
 
KABIHASNANG MESOPOTAMIA
KABIHASNANG MESOPOTAMIAKABIHASNANG MESOPOTAMIA
KABIHASNANG MESOPOTAMIA
 
kabihasnan
kabihasnankabihasnan
kabihasnan
 
MESOPOTAMIA
MESOPOTAMIAMESOPOTAMIA
MESOPOTAMIA
 
Kalinga state university
Kalinga state universityKalinga state university
Kalinga state university
 
Mga sinaunang kabihasnan sa Asya
Mga sinaunang kabihasnan sa AsyaMga sinaunang kabihasnan sa Asya
Mga sinaunang kabihasnan sa Asya
 
Mga Sinaunang kabihasnan sa Asya
Mga Sinaunang kabihasnan sa AsyaMga Sinaunang kabihasnan sa Asya
Mga Sinaunang kabihasnan sa Asya
 
Aralin 6 Part 2
Aralin 6 Part 2Aralin 6 Part 2
Aralin 6 Part 2
 
LEARNING ACTIVITY SHEET 1.docx
LEARNING ACTIVITY SHEET 1.docxLEARNING ACTIVITY SHEET 1.docx
LEARNING ACTIVITY SHEET 1.docx
 
Kabihasnang Mesopotamia sa Kanlurang Asya
Kabihasnang Mesopotamia sa Kanlurang AsyaKabihasnang Mesopotamia sa Kanlurang Asya
Kabihasnang Mesopotamia sa Kanlurang Asya
 
Araling panlipunan outline
Araling panlipunan outlineAraling panlipunan outline
Araling panlipunan outline
 
GRADE 8 SUMER.pptx kabihasnang sumerian ppt
GRADE 8 SUMER.pptx kabihasnang sumerian pptGRADE 8 SUMER.pptx kabihasnang sumerian ppt
GRADE 8 SUMER.pptx kabihasnang sumerian ppt
 
Ang Kabihasnang mesopotamia sa kanlurang asya
Ang Kabihasnang mesopotamia sa kanlurang asyaAng Kabihasnang mesopotamia sa kanlurang asya
Ang Kabihasnang mesopotamia sa kanlurang asya
 
Mga unang kabihasnan sa mesopotamia
Mga unang kabihasnan sa mesopotamiaMga unang kabihasnan sa mesopotamia
Mga unang kabihasnan sa mesopotamia
 
PANGKAT.docx
PANGKAT.docxPANGKAT.docx
PANGKAT.docx
 
pdfslide.tips_ang-kabihasnang-mesopotamia.ppt
pdfslide.tips_ang-kabihasnang-mesopotamia.pptpdfslide.tips_ang-kabihasnang-mesopotamia.ppt
pdfslide.tips_ang-kabihasnang-mesopotamia.ppt
 
pdfslide.tips_ang-kabihasnang-mesopotamia.ppt
pdfslide.tips_ang-kabihasnang-mesopotamia.pptpdfslide.tips_ang-kabihasnang-mesopotamia.ppt
pdfslide.tips_ang-kabihasnang-mesopotamia.ppt
 

Mga sinaunang kabihasnan sa asya

 • 1.
 • 2.
 • 4. Jiroemon Kimura Birthdate: April 19, 1897 Age: 115 Country: Japan
 • 6. 7. Table Mountain National Park (South Africa)
 • 7. 6. Komodo Island (Indonesia)
 • 8. 5. Amazon River and Rainforest (South America)
 • 9. 4. Iguacu Falls (Argentina and Brazil)
 • 10. 3. Halong Bay (Vietnam)
 • 11. 2. Jeju Island (South Korea)
 • 12. 1. P.P. Underground River (Philippines)
 • 13. 1. P.P. Underground River (Philippines)
 • 14.
 • 15.
 • 16. 1.“Lupain sa pagitan ng dalawang ilog” 2 – 3. “Kambal na ilog” 4. Katawagan sa mga pinuno ng kabihasnang Sumerian 5. Mga templong itinayo alay sa kanilang mga diyos.
 • 17. 6. Naging susi upang matuklasan ang paraan ng pagsusulat ng mga Sumerian 7. Paraan ng pagsusulat ng kabihasnang Sumerian 8. Pinuno ng mga Akkadians na sumakop sa Sumer.
 • 18. 9. Opisyal na Diyos ng buong Sumerian na itinanghal ng kabihasnang Babylonian 10. Unang akdang Pampanitikan ng mga Babylonian.
 • 19.
 • 20. 1. Lugar sa Iraq sa kasalukuyan kung saan pinaniniwalaang matatagpuan ang “Garden of Eden” 2. Diyos ng tubig ng sinaunang kabihasnan ng Sumerian
 • 21. 3. Diyos ng Hangin 4. “Wedge Shaped Writing” 5. Lipunang mas nangingibabaw ang kapangyarihan ng mga kalalakihan 6. “Mountain of the Gods”
 • 22. 7. Tagapagtala ng mga kaganapan sa mga sinaunang kabihasnan 8. Unang nakatuklas ng misteryo ukol sa paraan ng pagsusulat ng mga Sumer. 9. “Mata sa mata, ngipin sa ngipin”
 • 23. 10. Paraan ng pagbibilang sa pamamagitan ng animnapuan. 11. Unang sasakyang yari sa bakal. 12. Ang nakapagtatag ng pinakamalaking imperyong pangmilitar sa buong daigdig.
 • 24. 13. Tagapagtatag ng kaharian ng Assyria 14. Pinakadakilang hari ng mga Assyrian. 15. Nagpatayo ng kauna- unahang silid-aralan sa buong daigdig.
 • 25.
 • 26. Mga Sinaunang Kabihasnan sa Asya Kanlurang Asya
 • 27.
 • 29. Mesopotamia: “Lupain sa Pagitan ng mga Ilog” “Garden of Eden” – “Al – Kurna”
 • 30. Fertile Crescent “Ang Kanlungan ng mga Sinaunang Kabihasnan” James Henry Breasted
 • 31.
 • 32.
 • 33.
 • 34. Kabihasnang Sumerian •3500 B.C. •Patesi •Teokrasya •Polytheismo •Tatlong pangkat sa lipunan
 • 35.
 • 36. Sumerian Religion - Polytheistic • Anthropomorphic Gods • An (Kalangitan) • Enlil (Hangin) Enki • Enki (Tubig) • Ninhursag (Lupa)
 • 37. PAMAHALAAN LIPUNAN RELIHIYON Namamana Nahahati sa Polytheism tatlong Namumuno pangunahing Reincarnation sa hukbo pangkat Ziggurats Katuwang ng Malaking mga scribes papel ng kababaihan
 • 38.
 • 39. Ang Ziggurat sa bahagi ng Ur.
 • 40. Ang Ziggurat sa Ur  “Mountain of the Gods”  Ziggurat na ipinatayo ni Haring Lugalzagessi
 • 41.
 • 42. Mga Ambag ng Kabihasnang Sumerian
 • 43. Cuneiform: “Wedge-Shaped” Writing •Unang nabuong sistema ng panulat. •Isang uri ng pictograph
 • 46. Behistun Rock • Natuklasan ni Pietro del Valle • Behistun, Iran • Sir Henry Creswicke Rawlinson
 • 48. Pamana ng mga Sumerians • Cuneiform • Kalendaryong lunar • Gulong • Zodiac signs • Mapang yari sa • Cacao Luwad • Algebra at • Timbangan Sexagesimal system • Dike at irigasyon • Araro • Pag-oopera • Wheel-spun pottery • Paggamit ng hayop • Decimal system sa pag-aararo • Bilog – 360 degrees
 • 50. Akkadian • 2,334 BC • Sinalakay ang Sumeria at ang buong Fertile Crescent • Haring Sargon I (“Kauna- unahang dakilang pinuno sa kasaysayan ng mga Semitic”)
 • 51. Akkadian • Kabisera - Agade • Sentralisadong Pamahalaan • Enkheduana (Saserdotesa) • Naram-sin (“Hari ng Ika-apat na Bahagi ng Daigdig”) • Sinalakay ng mga Gutians
 • 54.
 • 55. Babylonia • Sinalakay ni Hammurabi at nagtatag ng imperyo • Lahing Semetic Amorites • Opisyal na Diyos – Marduk • Kodigo ni Hammurabi • “Lex taliones” • Nasakop ng mga Kasittes at Hittites
 • 56.
 • 57.
 • 58.
 • 59. Pamana ng Babylonia • Paghabi ng tela • Paggawa ng palayok at mga metal na kagamitan • Irigasyon • Sundried bricks • Water clock (clepsydra) • Sundial • Epic of Gilgamesh
 • 60. Epiko ng Gilgamesh • Malupit na pinuno • Uruk • Enkidu • Paglalakbay at pakikipagsapalaran • Ishlar • Bull of Heaven • Utnapishtim • Great Flood • Plant of the internal youth • Sea serpent
 • 61. Gilgamesh Epic Tablet: Flood Story
 • 64. Fertile Crescent Hittites
 • 66. Hittites • Indo-Europeans • Asia Minor (Turkey)(2000 BC) • “Hatti” – “Mga taong nakatira sa lupain ng mga Hatti” • Hattushash • Unang nakatuklas ng bakal • Unang sasakyang yari sa bakal (Chariot)
 • 68. Hittites • Sinalakay ang Babylonia • 1600 BC • Pakikipagkasundo ni Haring Hattusilis III kay Haring Rameses II • Pinakaunang kasunduang naganap • Sinakop ni Haring Supiluliumas I sang Syria at Mitami, Egypt • “Syro-Hittites Civilizations”
 • 70. Mummy ni Haring Ramese II Estatwa ni Haring Rameses II / Rameses the Great sa Abu Simbel
 • 71.
 • 73. Assyrians • Nagpabagsak sa Babylonians • Sinakop ang buong Fertile Crescent • Itinatag ang Assur (Ashur) bilang lungsod-estado • “May pinakamalaking imperyong militar sa kasaysayan ng daigdig” • Humina at bumagsak dahil sa mga Persian, Chaldean at Medes
 • 74. Mga Tanyag na Pinuno 1. Tiglath Peliser I (Tagapagtatag ng Kaharian at sumakop sa Babylonia)
 • 75. Mga Tanyag na Pinuno 2. Ashurbanipal -Nagpalawak sa teritoryo ng Assyrian na may pinakaorganisadong hukbo
 • 76. Mga Tanyag na Pinuno 3. Tiglath Peliser III -Desentralisasayon ng pamahalaan -Garison at pagbubuwis sa bayan -”Pyramid of Skulls” -Mercenaries -Pinakadakilang Hari
 • 77. Mga Tanyag na Pinuno 4. Sargon II -Itinatag ang lungsod ng Nineveh bilang bagong kabisera -Sinira ang Babylon -Sinakop ang Judah
 • 78. Mga Tanyag na Pinuno 5. Sennacherib -Pinapopular na pinuno -Naging bahagi ang Israel, Judah, Sidon at Tyre -Kuyunjik (Palace Without a Rival) -Sinunog ang Nineveh -”The Scourge of Nineveh”
 • 79. Mga Tanyag na Pinuno 6. Ashurbanipal II -Nagtayo ng pinakaunang aklatan sa buong mundo
 • 80. Mga Nalinang ng mga Assyrians • Pinaka-organisadong imperyo na naging modelo ng ibang mga imperyo sa mundo. • Malalawak na lansangan o highways • Epektibong sistema ng pamumuno • Unang aklatan • Winged bull
 • 81. Fertile Crescent Phoenician
 • 82. Ruins of the Temple of Jupiter in Lebanon
 • 83. Phoenician • Tribong nomadiko • Napadpad sa Phoenicia (Israel) • “Traders in Purple” • Naging mangangalakal • Tyre (pangunahing lungsod) • “Seafaring City” • Sentro ng kalakalan – Cartage (Hilagang Aprika) • “Tindero o Misyonero ng Sibilisasyon”
 • 84. Mga Nalinang ng mga Phoenician • Alpabeto na may 22 titik • Paggawa ng barko • Kaalaman sa kalakalan at komersyo • Tina na kulay lila na nagmula sa murex
 • 86. Hebrew • Nagmula kay “Eber” (ninuno ni Noah) • Nabuo sa Canaan (“Lupain ng Gatas at Pulot” • Canaan – Palestina (“Lupaing Pangako”) • Inalipin ni Rameses II • Moises • “Exodus” at “Diaspora”
 • 88.
 • 89. Pagkakatatag ng Israel • Pamumuno ni Joshue • Pagkapanalo laban sa mga Philistine sa Palestina Mga Pinuno ng Kahariang Israel • Saul • David • Solomon
 • 90. Saul • Anak ng tagapagmay-ari ng lupa na si Kish • Nagmula sa lahi ni Benjamin • Pinakaunang hari ng mga Hebreo
 • 91. David • Anak ni Jesse (pastol sa Bethlehem) • Ninuno ni Hesus • Jerusalem (kapital) • Tinalo si Goliath
 • 92. David • Nakipagkasundo kay Haring Hiram • Itinayo ang “Ark of the Covenant”
 • 93. Solomon • Pinakamatalino, pinakamayaman, at pinakamagastos na hari • Temple of Jerusalem • “Golden Age” • “Pinakadakilang tagapagbatas ng kahariang Israel
 • 94. • Ipinatayo ang “Temple of Solomon Jerusalem” “Wailing Wall” • “Golden Age
 • 95. Kontribusyon • Monotheismo • Patriarchal • Sistemang Legal • Judaism • Ten Commandments • Lumang Tipan at Bagong Tipan
 • 97. Chaldean • Neo-Babylonian • Nasakop ang Assyria at Fertile Crescent • Ginawang kabisera ang Babylon • “Ikalawang Imperyo ng mga Babylonian”
 • 98. Chaldean • Nebuchadnezzar II • Pananakop sa mga lupain • Sinira ang Jerusalem (586 BC) • “Pinakadakilang Hari ng mga Chaldean” • Ipinatayo ang Hanging Gardens of Babylon • Para kay Amitis
 • 99.
 • 100.
 • 101. Chaldean • Sa tabi ng Hanging Gardens of Babylon, natagpuan ang “Etemenanki”. • “Tore ni Babel” • “Stargazers of Babylon” • Humina ang imperyo at bumagsak sa pamumuno ni Haring Nabonidus
 • 102.
 • 104. Imperyong Persian • Timog na bahagi ng talamapas ng Iran • Cyrus the Great • Pinabagsak si Cyxares ng Imperyong Median • Imperyong Persiano
 • 105. Imperyong Persian • Pinalawak ang nasasakupan • Itinatag ang Dinastiyang Achaemenid • Namatay dahil sa labanan (529 BC)
 • 106. Mga Pinuno ng Imperyong Persia • Cambyses II (Anak ni Cyrus the Great na sumakop sa Ehipto) • Pinatay si Smerdis
 • 107. Mga Pinuno ng Imperyong Persia • Darius the Great • Manugang lamang ni Cyrus • Sinakop ang Asia Minor • Greece • Peloponnesian War
 • 108. Palasyo ni Darius the Great
 • 109. Mga Nagawa ni Darius the Great • Organisadong pamahalaan na itinulad sa mga Assyrians • Maraming daan • Persepolis
 • 110.
 • 111. Mga Nagawa ni Darius the Great • Satrapy” pinamumunuan ng isang “satrap” • “King’s Eye” • “Darics” • “Pony Express” • Zoroastrianismo (Paniniwala kay Ahura Mazda)