SlideShare a Scribd company logo
Wprowadzenie            Wy˙ arzanie
                   z           Algorytmy genetyczne  Postscriptum
      Sztuczna Inteligencja i Systemy Ekspertowe
         Algorytmy probabilistyczne.

                      Aleksander Pohl
                  http://apohllo.pl/dydaktyka/ai

                  Wy˙ sza Szkoła Zarzadzania i Bankowo´ ci
                   z         ˛        s


                         4 czerwca 2009Aleksander Pohl                                     WSZiB
Heurystyki. Algorytmy genetyczne
Wprowadzenie            Wy˙ arzanie
                   z      Algorytmy genetyczne  Postscriptum
Plan prezentacji


   Wprowadzenie


   Wy˙ arzanie
    z


   Algorytmy genetyczne


   Postscriptum
Aleksander Pohl                               WSZiB
Heurystyki. Algorytmy genetyczne
Wprowadzenie            Wy˙ arzanie
                   z      Algorytmy genetyczne  Postscriptum
Plan prezentacji


   Wprowadzenie


   Wy˙ arzanie
    z


   Algorytmy genetyczne


   Postscriptum
Aleksander Pohl                               WSZiB
Heurystyki. Algorytmy genetyczne
Wprowadzenie            Wy˙ arzanie
                   z      Algorytmy genetyczne  Postscriptum
Problemy NP-zupełne     ◮  Klasa problemów z teorii zło˙ ono´ ci obliczeniowej
                      z  s
     ◮  Problemy o czasie co najmniej wykładniczym
        ∃k : m(n) = O(k n )
         ◮  Problem komiwoja˙ era
                    z
         ◮  Problem rozkładu liczby zło˙ onej na składowe
                         z
Aleksander Pohl                                WSZiB
Heurystyki. Algorytmy genetyczne
Wprowadzenie            Wy˙ arzanie
                   z        Algorytmy genetyczne  Postscriptum
Metody rozwiazania
       ˛     ◮  Metody rozwiazywania:
              ˛
         ◮  Aproksymacje
         ◮  Probabilistyczne
         ◮  Rozpatrywanie szczególnych przypadków
             ◮  Algorytmy z ustalonymi parametrami
         ◮  Heurystyki
Aleksander Pohl                                  WSZiB
Heurystyki. Algorytmy genetyczne
Wprowadzenie            Wy˙ arzanie
                   z      Algorytmy genetyczne  Postscriptum
Algorytmy probabilistyczne   Klasyczny algorytmy probabilistyczne:
     ◮  Metoda Monte-Carlo
     ◮  Wy˙ arzanie
         z
     ◮  Algorytmy Genetyczne
     ◮  Algorytmy Mrówkowe
Aleksander Pohl                               WSZiB
Heurystyki. Algorytmy genetyczne
Wprowadzenie            Wy˙ arzanie
                   z      Algorytmy genetyczne  Postscriptum
Algorytmy probabilistyczne     ◮  Metody ograniczone ze wzgledu na czas, dopuszczajace
                     ˛            ˛
        bład
         ˛
         ◮  Metody Monte-Carlo
     ◮  Metody nieograniczone ze wzgledu na czas, nie
                      ˛
        dopuszczajace błedu
             ˛  ˛
         ◮  Metody Las-Vegas
Aleksander Pohl                               WSZiB
Heurystyki. Algorytmy genetyczne
Wprowadzenie            Wy˙ arzanie
                   z      Algorytmy genetyczne  Postscriptum
Metody Monte-Carlo („hill-climbing”)


     ◮  1930 – Fermi ; własno´ ci neutronu, projekt Manhattan
                  s
     ◮  Całkowanie numeryczne
     ◮  Zagadnienia optymalizacyjne
     ◮  Losowanie markera w przestrzeni n-wymiarowej
     ◮  Marker w małym promieniu szuka kierunku spadku
        gradientu i przesuwany jest w takim kierunku
     ◮  Zagro˙ enie maksimami lokalnymi
          z
Aleksander Pohl                               WSZiB
Heurystyki. Algorytmy genetyczne
Wprowadzenie            Wy˙ arzanie
                   z      Algorytmy genetyczne  Postscriptum
Metoda Monte-Carlo
         s´
   Mała odporno´ c na lokalne maksima
   Rysunek: Wykres funkcji celu dla problemów o ró˙ nej
                           z
   charakterystyce

Aleksander Pohl                               WSZiB
Heurystyki. Algorytmy genetyczne
Wprowadzenie            Wy˙ arzanie
                   z      Algorytmy genetyczne  Postscriptum
Plan prezentacji


   Wprowadzenie


   Wy˙ arzanie
    z


   Algorytmy genetyczne


   Postscriptum
Aleksander Pohl                               WSZiB
Heurystyki. Algorytmy genetyczne
Wprowadzenie            Wy˙ arzanie
                   z      Algorytmy genetyczne  Postscriptum
Wy˙ arzanie („simulated annealing”)
 z     ◮  Heurystyczna metoda probabilistyczna poszukiwania
        globalnego maksimum
     ◮  Analogia do „wy˙ arzania” w metalurgii łaczacej ogrzewanie
                z            ˛ ˛
        i chłodzenie materiału w celu zwiekszenia rozmiaru
                        ˛
        kryształów oraz usuniecie defektów – poprzez
                   ˛
        umo˙ liwienie atomom osiagniecia stanu ni˙ szej energii
          z          ˛ ˛       z
Aleksander Pohl                               WSZiB
Heurystyki. Algorytmy genetyczne
Wprowadzenie            Wy˙ arzanie
                   z        Algorytmy genetyczne  Postscriptum
Zasada działania

     ◮  Okre´ lamy norme/metryk˛ w przestrzeni stanów – energie
          s     ˛    e               ˛
     ◮           ´
        Prawdopodobienstwo przej´ cia miedzy stanami jest
                      s   ˛
        zale˙ ne od ró˙ nicy energii miedzy nimi oraz od
          z     z        ˛
        temperatury
     ◮  δE < 0 : P(s) = 1
                         δE
     ◮  δE ≥ 0 : P(s) = e− T
     ◮  δE – ró˙ nica energii
           z
     ◮  T – temperatura
     ◮            ´
        P(s) – prawdopodobienstwo przej´ cia z jednego stanu do
                       s
        innego


Aleksander Pohl                                  WSZiB
Heurystyki. Algorytmy genetyczne
Wprowadzenie            Wy˙ arzanie
                   z      Algorytmy genetyczne  Postscriptum
Charakterystyka temperaturowa


     ◮  T = 0 – algorytm zachłanny
     ◮  T = ∞ – algorytm losowy
     ◮  Istotny element – „chłodzenie”
     ◮  Rapid quenching
         ◮  Szybka redukcja temperatury
         ◮  Ponowne ogrzewanie
Aleksander Pohl                               WSZiB
Heurystyki. Algorytmy genetyczne
Wprowadzenie            Wy˙ arzanie
                   z      Algorytmy genetyczne  Postscriptum
Implementacja – pseudokod
   T := T0
   S := S0
   E := objective(S)
   k := 0
   while terminal condition not true
    Snew := move(S, T)
    Enew := objective(Snew )
    if Enew < E or
     random() < acceptor(Enew - E, T)
     S := Snew
     E := Enew
    T := schedule(T0, k)
    k := k + 1

Aleksander Pohl                               WSZiB
Heurystyki. Algorytmy genetyczne
Wprowadzenie            Wy˙ arzanie
                   z       Algorytmy genetyczne  Postscriptum
Implementacja – metody pomocnicze

     ◮  Objective() - oblicza energie
                      ˛
         ◮  Funkcja celu
     ◮  Move() - proponuje nowy stan (niezale˙ ne od
                ˛          z
        temperatury)
         ◮  Losowy stan bliski dla stanu wyj´ ciowego
                           s
     ◮                  ´
        Acceptor() podaje prawdopodobienstwo przej´ cia
                             s
         ◮    1
               δE
           1+e k ∗T
     ◮  Schedule() podaje temperature w kroku k
                      ˛
         ◮  T = T0 ∗ c k , 0 < c < 1 (Metropolis)
Aleksander Pohl                                 WSZiB
Heurystyki. Algorytmy genetyczne
Wprowadzenie            Wy˙ arzanie
                   z      Algorytmy genetyczne  Postscriptum
Plan prezentacji


   Wprowadzenie


   Wy˙ arzanie
    z


   Algorytmy genetyczne


   Postscriptum
Aleksander Pohl                               WSZiB
Heurystyki. Algorytmy genetyczne
Wprowadzenie            Wy˙ arzanie
                   z      Algorytmy genetyczne  Postscriptum
Algorytmy genetyczne     ◮  John Holland (1970) University of Michigan
     ◮  Dobrze sie nadaja do mieszanych dyskretno/ciagłych
            ˛    ˛              ˛
        problemów optymalizacyjnych
     ◮  Bardziej odporne na lokalne minima ni˙ metody bazujace
                          z       ˛
        na gradiencie
Aleksander Pohl                               WSZiB
Heurystyki. Algorytmy genetyczne
Wprowadzenie            Wy˙ arzanie
                   z      Algorytmy genetyczne  Postscriptum
Algorytmy genetyczne


     ◮  Stochastyczna metoda przeszukiwania przestrzeni
           ˛ ´
        rozwiazan
     ◮  Operujaca nie na pojedynczych elementach ale na
           ˛
        populacji stanów
     ◮  Stan zakodowany jest w postaci „chromosomu”
     ◮  Algorytm jest niezale˙ ny od reprezentacji
                  z
Aleksander Pohl                               WSZiB
Heurystyki. Algorytmy genetyczne
Wprowadzenie            Wy˙ arzanie
                   z      Algorytmy genetyczne  Postscriptum
Terminologia


     ◮  Stan – chromosom, genotyp
     ◮  Pola stanu – allele
     ◮       ´
        Przestrzen rozpatrywanych stanów - populacja
     ◮  Operacje:
         ◮  Selekcja
         ◮  Krzy˙ owanie
             z
         ◮  Mutacja
Aleksander Pohl                               WSZiB
Heurystyki. Algorytmy genetyczne
Wprowadzenie            Wy˙ arzanie
                   z          Algorytmy genetyczne  Postscriptum
Algorytm ogólny

     ◮  Stwórz populacje poczatkowa
                ˛   ˛   ˛
     ◮  Iteratywnie wykonuj nastepujaca operacje (nazywana
                    ˛  ˛ ˛    ˛      ˛
        pokoleniem) dopóki warunek stopu nie jest spełniony
         ◮     z    ´
           Sprawd´ stopien przystosowania ka˙ dego genotypu
                             z
         ◮  Wybierz z populacji pare o okre´ lonym st. przystosowania
                       ˛   s
         ◮  Zastosuj do niej jedna z nastepujacych operacji:
                      ˛   ˛  ˛
             ◮  Krzy˙ owanie (crossover)
                 z
             ◮  Replikacje˛
             ◮  Mutacje˛
             ◮  Lokalna optymalizacje
                   ˛      ˛
         ◮  Dokonaj selekcji w ramach populacjiAleksander Pohl                                   WSZiB
Heurystyki. Algorytmy genetyczne
Wprowadzenie            Wy˙ arzanie
                   z      Algorytmy genetyczne  Postscriptum
Kodowanie     ◮  {0...7}
     ◮  binarnie
        {000, 001, 010, 011, 100, 101, 110, 111}
     ◮  kod Gray’a
        {000, 001, 011, 010, 110, 111, 101, 100}
Aleksander Pohl                               WSZiB
Heurystyki. Algorytmy genetyczne
Wprowadzenie            Wy˙ arzanie
                   z      Algorytmy genetyczne  Postscriptum
Krzy˙ owanie (liniowy genotyp)
  z

     ◮  Single-point
         ◮  Parent 1: 11001|010
         ◮  Parent 2: 00100|111
         ◮  Offspring1: 11001|111
         ◮  Offspring2: 00100|010
     ◮  Two-point
         ◮  Parent 1: 110|010|10
         ◮  Parent 2: 001|001|11
         ◮  Offspring1: 110|001|10
         ◮  Offspring2: 001|010|11
Aleksander Pohl                               WSZiB
Heurystyki. Algorytmy genetyczne
Wprowadzenie            Wy˙ arzanie
                   z       Algorytmy genetyczne  Postscriptum
Krzy˙ owanie (cd.)
  z


     ◮  Arithmetic
         ◮  Offspring1 = a * Parent1 + (1 - a) * Parent2
         ◮  Offspring2 = (1 - a) * Parent1 + a * Parent2
     ◮  Uniform Crossover (UX) – mymieniamy z
               ´
        prawdopodobienstwem 50%
         ◮  Parent 1: 11001010
         ◮  Parent 2: 00100111
         ◮  Offspring1: 10100011
         ◮  Offspring2: 01001110
Aleksander Pohl                                WSZiB
Heurystyki. Algorytmy genetyczne
Wprowadzenie            Wy˙ arzanie
                   z      Algorytmy genetyczne  Postscriptum
Krzy˙ owanie (cd.)
  z     ◮  Half Uniform Crossover (HUX) – wymieniamy dokładnie
        połowe (losowo) ró˙ niacych sie bitów
           ˛      z ˛     ˛
         ◮  Parent 1: 10111011
         ◮  Parent 2: 10010011
         ◮  Offspring 1: 10011011
         ◮  Offspring 2: 10110011
Aleksander Pohl                               WSZiB
Heurystyki. Algorytmy genetyczne
Wprowadzenie            Wy˙ arzanie
                   z      Algorytmy genetyczne  Postscriptum
Krzy˙ owanie – permutacyjne genotypy
  z     ◮  Order Crossover (OX) kopiujemy losowy odcinek z jednego
        rodzica, kopiujemy reszte zachowujac porzadek z drugiego
                    ˛     ˛   ˛
        rodzica
         ◮  Parent 1: 12|345|678
         ◮  Parent 2: 87654321
         ◮  Offspring: 34587621
Aleksander Pohl                               WSZiB
Heurystyki. Algorytmy genetyczne
Wprowadzenie            Wy˙ arzanie
                   z      Algorytmy genetyczne   Postscriptum
Krzy˙ owanie (cd.)
  z


     ◮  Partially mapped crossover (PMX) kopiujemy losowy
        odcinek z jednego rodzica, kopiujemy reszte z drugiego
                              ˛
        rodzica zachowujac pozycje, je´ li jest konflikt, bierzemy
                ˛    ˛ s
        mapowanie z wycinka pierwszego rodzica
         ◮  Parent 1: 12|345|678
         ◮  Parent 2: 87|654|321
         ◮  Offspring: 87|345|621
Aleksander Pohl                                 WSZiB
Heurystyki. Algorytmy genetyczne
Wprowadzenie            Wy˙ arzanie
                   z      Algorytmy genetyczne  Postscriptum
Selekcja     ◮  Prosta
         ◮  Populacja wymieniana co pokolenie
     ◮  Stała populacja
         ◮  Tylko niektóre osobniki sa wymieniane
                        ˛
Aleksander Pohl                                WSZiB
Heurystyki. Algorytmy genetyczne
Wprowadzenie            Wy˙ arzanie
                   z      Algorytmy genetyczne  Postscriptum
Skalowanie stopnia przystosowania


     ◮  Pozycja („rank”)
         ◮  Brak skalowania
     ◮  Liniowa
         ◮    s´
           Warto´ c przeskalowana przez max/min w populacji
     ◮  Sigma – odciecie
              ˛
         ◮  Odciecie poni˙ ej pewnego poziomu
             ˛    z
     ◮           ´
        Skalowanie podobienstwa („sharing”)
         ◮           ´
           Premiowanie „odmienców”
Aleksander Pohl                                WSZiB
Heurystyki. Algorytmy genetyczne
Wprowadzenie            Wy˙ arzanie
                   z      Algorytmy genetyczne  Postscriptum
Mechanizm zastepowania
       ˛     ◮  Najlepszy
     ◮  Najgorszy
     ◮  Rodzic
     ◮  Losowo
     ◮  Podobne („crowding”)
Aleksander Pohl                               WSZiB
Heurystyki. Algorytmy genetyczne
Wprowadzenie            Wy˙ arzanie
                   z      Algorytmy genetyczne  Postscriptum
Kandydaci do selekcji     ◮  Najlepszy
     ◮  Zasada ruletki
     ◮  Turniejowa
     ◮  itd.
Aleksander Pohl                               WSZiB
Heurystyki. Algorytmy genetyczne
Wprowadzenie            Wy˙ arzanie
                   z      Algorytmy genetyczne  Postscriptum
Implementacja


     ◮  execute_generations(Generation) :-
        maximum_generations(MaxGens),
        MaxGens =:= Generation.
     ◮  execute_generations(Generation) :-
        recombine(Generation),
        fitness_test(0),
        Next is Generation + 1,
        execute_generations(Next).
Aleksander Pohl                               WSZiB
Heurystyki. Algorytmy genetyczne
Wprowadzenie            Wy˙ arzanie
                   z      Algorytmy genetyczne  Postscriptum
Plan prezentacji


   Wprowadzenie


   Wy˙ arzanie
    z


   Algorytmy genetyczne


   Postscriptum
Aleksander Pohl                               WSZiB
Heurystyki. Algorytmy genetyczne
Wprowadzenie            Wy˙ arzanie
                   z      Algorytmy genetyczne  Postscriptum
Materiały zródłowe
     ´     ◮  L.Sterling, E.Shapiro - „The Art Of Prolog”
     ◮  Ivan Bratko - „Prolog – Programming For Artificial
        Intelligence”
     ◮  Slajdy zostały przygotowane za zgoda˛
        dr. Michała Korzyckiego na podstawie jego wykładu.
Aleksander Pohl                               WSZiB
Heurystyki. Algorytmy genetyczne

More Related Content

Featured

2024 State of Marketing Report – by Hubspot
2024 State of Marketing Report – by Hubspot2024 State of Marketing Report – by Hubspot
2024 State of Marketing Report – by Hubspot
Marius Sescu
 
Everything You Need To Know About ChatGPT
Everything You Need To Know About ChatGPTEverything You Need To Know About ChatGPT
Everything You Need To Know About ChatGPT
Expeed Software
 
Product Design Trends in 2024 | Teenage Engineerings
Product Design Trends in 2024 | Teenage EngineeringsProduct Design Trends in 2024 | Teenage Engineerings
Product Design Trends in 2024 | Teenage Engineerings
Pixeldarts
 
How Race, Age and Gender Shape Attitudes Towards Mental Health
How Race, Age and Gender Shape Attitudes Towards Mental HealthHow Race, Age and Gender Shape Attitudes Towards Mental Health
How Race, Age and Gender Shape Attitudes Towards Mental Health
ThinkNow
 
AI Trends in Creative Operations 2024 by Artwork Flow.pdf
AI Trends in Creative Operations 2024 by Artwork Flow.pdfAI Trends in Creative Operations 2024 by Artwork Flow.pdf
AI Trends in Creative Operations 2024 by Artwork Flow.pdf
marketingartwork
 
Skeleton Culture Code
Skeleton Culture CodeSkeleton Culture Code
Skeleton Culture Code
Skeleton Technologies
 
PEPSICO Presentation to CAGNY Conference Feb 2024
PEPSICO Presentation to CAGNY Conference Feb 2024PEPSICO Presentation to CAGNY Conference Feb 2024
PEPSICO Presentation to CAGNY Conference Feb 2024
Neil Kimberley
 
Content Methodology: A Best Practices Report (Webinar)
Content Methodology: A Best Practices Report (Webinar)Content Methodology: A Best Practices Report (Webinar)
Content Methodology: A Best Practices Report (Webinar)
contently
 
How to Prepare For a Successful Job Search for 2024
How to Prepare For a Successful Job Search for 2024How to Prepare For a Successful Job Search for 2024
How to Prepare For a Successful Job Search for 2024
Albert Qian
 
Social Media Marketing Trends 2024 // The Global Indie Insights
Social Media Marketing Trends 2024 // The Global Indie InsightsSocial Media Marketing Trends 2024 // The Global Indie Insights
Social Media Marketing Trends 2024 // The Global Indie Insights
Kurio // The Social Media Age(ncy)
 
Trends In Paid Search: Navigating The Digital Landscape In 2024
Trends In Paid Search: Navigating The Digital Landscape In 2024Trends In Paid Search: Navigating The Digital Landscape In 2024
Trends In Paid Search: Navigating The Digital Landscape In 2024
Search Engine Journal
 
5 Public speaking tips from TED - Visualized summary
5 Public speaking tips from TED - Visualized summary5 Public speaking tips from TED - Visualized summary
5 Public speaking tips from TED - Visualized summary
SpeakerHub
 
ChatGPT and the Future of Work - Clark Boyd
ChatGPT and the Future of Work - Clark Boyd ChatGPT and the Future of Work - Clark Boyd
ChatGPT and the Future of Work - Clark Boyd
Clark Boyd
 
Getting into the tech field. what next
Getting into the tech field. what next Getting into the tech field. what next
Getting into the tech field. what next
Tessa Mero
 
Google's Just Not That Into You: Understanding Core Updates & Search Intent
Google's Just Not That Into You: Understanding Core Updates & Search IntentGoogle's Just Not That Into You: Understanding Core Updates & Search Intent
Google's Just Not That Into You: Understanding Core Updates & Search Intent
Lily Ray
 
How to have difficult conversations
How to have difficult conversations How to have difficult conversations
How to have difficult conversations
Rajiv Jayarajah, MAppComm, ACC
 
Introduction to Data Science
Introduction to Data ScienceIntroduction to Data Science
Introduction to Data Science
Christy Abraham Joy
 
Time Management & Productivity - Best Practices
Time Management & Productivity - Best PracticesTime Management & Productivity - Best Practices
Time Management & Productivity - Best Practices
Vit Horky
 
The six step guide to practical project management
The six step guide to practical project managementThe six step guide to practical project management
The six step guide to practical project management
MindGenius
 
Beginners Guide to TikTok for Search - Rachel Pearson - We are Tilt __ Bright...
Beginners Guide to TikTok for Search - Rachel Pearson - We are Tilt __ Bright...Beginners Guide to TikTok for Search - Rachel Pearson - We are Tilt __ Bright...
Beginners Guide to TikTok for Search - Rachel Pearson - We are Tilt __ Bright...
RachelPearson36
 

Featured (20)

2024 State of Marketing Report – by Hubspot
2024 State of Marketing Report – by Hubspot2024 State of Marketing Report – by Hubspot
2024 State of Marketing Report – by Hubspot
 
Everything You Need To Know About ChatGPT
Everything You Need To Know About ChatGPTEverything You Need To Know About ChatGPT
Everything You Need To Know About ChatGPT
 
Product Design Trends in 2024 | Teenage Engineerings
Product Design Trends in 2024 | Teenage EngineeringsProduct Design Trends in 2024 | Teenage Engineerings
Product Design Trends in 2024 | Teenage Engineerings
 
How Race, Age and Gender Shape Attitudes Towards Mental Health
How Race, Age and Gender Shape Attitudes Towards Mental HealthHow Race, Age and Gender Shape Attitudes Towards Mental Health
How Race, Age and Gender Shape Attitudes Towards Mental Health
 
AI Trends in Creative Operations 2024 by Artwork Flow.pdf
AI Trends in Creative Operations 2024 by Artwork Flow.pdfAI Trends in Creative Operations 2024 by Artwork Flow.pdf
AI Trends in Creative Operations 2024 by Artwork Flow.pdf
 
Skeleton Culture Code
Skeleton Culture CodeSkeleton Culture Code
Skeleton Culture Code
 
PEPSICO Presentation to CAGNY Conference Feb 2024
PEPSICO Presentation to CAGNY Conference Feb 2024PEPSICO Presentation to CAGNY Conference Feb 2024
PEPSICO Presentation to CAGNY Conference Feb 2024
 
Content Methodology: A Best Practices Report (Webinar)
Content Methodology: A Best Practices Report (Webinar)Content Methodology: A Best Practices Report (Webinar)
Content Methodology: A Best Practices Report (Webinar)
 
How to Prepare For a Successful Job Search for 2024
How to Prepare For a Successful Job Search for 2024How to Prepare For a Successful Job Search for 2024
How to Prepare For a Successful Job Search for 2024
 
Social Media Marketing Trends 2024 // The Global Indie Insights
Social Media Marketing Trends 2024 // The Global Indie InsightsSocial Media Marketing Trends 2024 // The Global Indie Insights
Social Media Marketing Trends 2024 // The Global Indie Insights
 
Trends In Paid Search: Navigating The Digital Landscape In 2024
Trends In Paid Search: Navigating The Digital Landscape In 2024Trends In Paid Search: Navigating The Digital Landscape In 2024
Trends In Paid Search: Navigating The Digital Landscape In 2024
 
5 Public speaking tips from TED - Visualized summary
5 Public speaking tips from TED - Visualized summary5 Public speaking tips from TED - Visualized summary
5 Public speaking tips from TED - Visualized summary
 
ChatGPT and the Future of Work - Clark Boyd
ChatGPT and the Future of Work - Clark Boyd ChatGPT and the Future of Work - Clark Boyd
ChatGPT and the Future of Work - Clark Boyd
 
Getting into the tech field. what next
Getting into the tech field. what next Getting into the tech field. what next
Getting into the tech field. what next
 
Google's Just Not That Into You: Understanding Core Updates & Search Intent
Google's Just Not That Into You: Understanding Core Updates & Search IntentGoogle's Just Not That Into You: Understanding Core Updates & Search Intent
Google's Just Not That Into You: Understanding Core Updates & Search Intent
 
How to have difficult conversations
How to have difficult conversations How to have difficult conversations
How to have difficult conversations
 
Introduction to Data Science
Introduction to Data ScienceIntroduction to Data Science
Introduction to Data Science
 
Time Management & Productivity - Best Practices
Time Management & Productivity - Best PracticesTime Management & Productivity - Best Practices
Time Management & Productivity - Best Practices
 
The six step guide to practical project management
The six step guide to practical project managementThe six step guide to practical project management
The six step guide to practical project management
 
Beginners Guide to TikTok for Search - Rachel Pearson - We are Tilt __ Bright...
Beginners Guide to TikTok for Search - Rachel Pearson - We are Tilt __ Bright...Beginners Guide to TikTok for Search - Rachel Pearson - We are Tilt __ Bright...
Beginners Guide to TikTok for Search - Rachel Pearson - We are Tilt __ Bright...
 

Metody probabilistyczne

 • 1. Wprowadzenie Wy˙ arzanie z Algorytmy genetyczne Postscriptum Sztuczna Inteligencja i Systemy Ekspertowe Algorytmy probabilistyczne. Aleksander Pohl http://apohllo.pl/dydaktyka/ai Wy˙ sza Szkoła Zarzadzania i Bankowo´ ci z ˛ s 4 czerwca 2009 Aleksander Pohl WSZiB Heurystyki. Algorytmy genetyczne
 • 2. Wprowadzenie Wy˙ arzanie z Algorytmy genetyczne Postscriptum Plan prezentacji Wprowadzenie Wy˙ arzanie z Algorytmy genetyczne Postscriptum Aleksander Pohl WSZiB Heurystyki. Algorytmy genetyczne
 • 3. Wprowadzenie Wy˙ arzanie z Algorytmy genetyczne Postscriptum Plan prezentacji Wprowadzenie Wy˙ arzanie z Algorytmy genetyczne Postscriptum Aleksander Pohl WSZiB Heurystyki. Algorytmy genetyczne
 • 4. Wprowadzenie Wy˙ arzanie z Algorytmy genetyczne Postscriptum Problemy NP-zupełne ◮ Klasa problemów z teorii zło˙ ono´ ci obliczeniowej z s ◮ Problemy o czasie co najmniej wykładniczym ∃k : m(n) = O(k n ) ◮ Problem komiwoja˙ era z ◮ Problem rozkładu liczby zło˙ onej na składowe z Aleksander Pohl WSZiB Heurystyki. Algorytmy genetyczne
 • 5. Wprowadzenie Wy˙ arzanie z Algorytmy genetyczne Postscriptum Metody rozwiazania ˛ ◮ Metody rozwiazywania: ˛ ◮ Aproksymacje ◮ Probabilistyczne ◮ Rozpatrywanie szczególnych przypadków ◮ Algorytmy z ustalonymi parametrami ◮ Heurystyki Aleksander Pohl WSZiB Heurystyki. Algorytmy genetyczne
 • 6. Wprowadzenie Wy˙ arzanie z Algorytmy genetyczne Postscriptum Algorytmy probabilistyczne Klasyczny algorytmy probabilistyczne: ◮ Metoda Monte-Carlo ◮ Wy˙ arzanie z ◮ Algorytmy Genetyczne ◮ Algorytmy Mrówkowe Aleksander Pohl WSZiB Heurystyki. Algorytmy genetyczne
 • 7. Wprowadzenie Wy˙ arzanie z Algorytmy genetyczne Postscriptum Algorytmy probabilistyczne ◮ Metody ograniczone ze wzgledu na czas, dopuszczajace ˛ ˛ bład ˛ ◮ Metody Monte-Carlo ◮ Metody nieograniczone ze wzgledu na czas, nie ˛ dopuszczajace błedu ˛ ˛ ◮ Metody Las-Vegas Aleksander Pohl WSZiB Heurystyki. Algorytmy genetyczne
 • 8. Wprowadzenie Wy˙ arzanie z Algorytmy genetyczne Postscriptum Metody Monte-Carlo („hill-climbing”) ◮ 1930 – Fermi ; własno´ ci neutronu, projekt Manhattan s ◮ Całkowanie numeryczne ◮ Zagadnienia optymalizacyjne ◮ Losowanie markera w przestrzeni n-wymiarowej ◮ Marker w małym promieniu szuka kierunku spadku gradientu i przesuwany jest w takim kierunku ◮ Zagro˙ enie maksimami lokalnymi z Aleksander Pohl WSZiB Heurystyki. Algorytmy genetyczne
 • 9. Wprowadzenie Wy˙ arzanie z Algorytmy genetyczne Postscriptum Metoda Monte-Carlo s´ Mała odporno´ c na lokalne maksima Rysunek: Wykres funkcji celu dla problemów o ró˙ nej z charakterystyce Aleksander Pohl WSZiB Heurystyki. Algorytmy genetyczne
 • 10. Wprowadzenie Wy˙ arzanie z Algorytmy genetyczne Postscriptum Plan prezentacji Wprowadzenie Wy˙ arzanie z Algorytmy genetyczne Postscriptum Aleksander Pohl WSZiB Heurystyki. Algorytmy genetyczne
 • 11. Wprowadzenie Wy˙ arzanie z Algorytmy genetyczne Postscriptum Wy˙ arzanie („simulated annealing”) z ◮ Heurystyczna metoda probabilistyczna poszukiwania globalnego maksimum ◮ Analogia do „wy˙ arzania” w metalurgii łaczacej ogrzewanie z ˛ ˛ i chłodzenie materiału w celu zwiekszenia rozmiaru ˛ kryształów oraz usuniecie defektów – poprzez ˛ umo˙ liwienie atomom osiagniecia stanu ni˙ szej energii z ˛ ˛ z Aleksander Pohl WSZiB Heurystyki. Algorytmy genetyczne
 • 12. Wprowadzenie Wy˙ arzanie z Algorytmy genetyczne Postscriptum Zasada działania ◮ Okre´ lamy norme/metryk˛ w przestrzeni stanów – energie s ˛ e ˛ ◮ ´ Prawdopodobienstwo przej´ cia miedzy stanami jest s ˛ zale˙ ne od ró˙ nicy energii miedzy nimi oraz od z z ˛ temperatury ◮ δE < 0 : P(s) = 1 δE ◮ δE ≥ 0 : P(s) = e− T ◮ δE – ró˙ nica energii z ◮ T – temperatura ◮ ´ P(s) – prawdopodobienstwo przej´ cia z jednego stanu do s innego Aleksander Pohl WSZiB Heurystyki. Algorytmy genetyczne
 • 13. Wprowadzenie Wy˙ arzanie z Algorytmy genetyczne Postscriptum Charakterystyka temperaturowa ◮ T = 0 – algorytm zachłanny ◮ T = ∞ – algorytm losowy ◮ Istotny element – „chłodzenie” ◮ Rapid quenching ◮ Szybka redukcja temperatury ◮ Ponowne ogrzewanie Aleksander Pohl WSZiB Heurystyki. Algorytmy genetyczne
 • 14. Wprowadzenie Wy˙ arzanie z Algorytmy genetyczne Postscriptum Implementacja – pseudokod T := T0 S := S0 E := objective(S) k := 0 while terminal condition not true Snew := move(S, T) Enew := objective(Snew ) if Enew < E or random() < acceptor(Enew - E, T) S := Snew E := Enew T := schedule(T0, k) k := k + 1 Aleksander Pohl WSZiB Heurystyki. Algorytmy genetyczne
 • 15. Wprowadzenie Wy˙ arzanie z Algorytmy genetyczne Postscriptum Implementacja – metody pomocnicze ◮ Objective() - oblicza energie ˛ ◮ Funkcja celu ◮ Move() - proponuje nowy stan (niezale˙ ne od ˛ z temperatury) ◮ Losowy stan bliski dla stanu wyj´ ciowego s ◮ ´ Acceptor() podaje prawdopodobienstwo przej´ cia s ◮ 1 δE 1+e k ∗T ◮ Schedule() podaje temperature w kroku k ˛ ◮ T = T0 ∗ c k , 0 < c < 1 (Metropolis) Aleksander Pohl WSZiB Heurystyki. Algorytmy genetyczne
 • 16. Wprowadzenie Wy˙ arzanie z Algorytmy genetyczne Postscriptum Plan prezentacji Wprowadzenie Wy˙ arzanie z Algorytmy genetyczne Postscriptum Aleksander Pohl WSZiB Heurystyki. Algorytmy genetyczne
 • 17. Wprowadzenie Wy˙ arzanie z Algorytmy genetyczne Postscriptum Algorytmy genetyczne ◮ John Holland (1970) University of Michigan ◮ Dobrze sie nadaja do mieszanych dyskretno/ciagłych ˛ ˛ ˛ problemów optymalizacyjnych ◮ Bardziej odporne na lokalne minima ni˙ metody bazujace z ˛ na gradiencie Aleksander Pohl WSZiB Heurystyki. Algorytmy genetyczne
 • 18. Wprowadzenie Wy˙ arzanie z Algorytmy genetyczne Postscriptum Algorytmy genetyczne ◮ Stochastyczna metoda przeszukiwania przestrzeni ˛ ´ rozwiazan ◮ Operujaca nie na pojedynczych elementach ale na ˛ populacji stanów ◮ Stan zakodowany jest w postaci „chromosomu” ◮ Algorytm jest niezale˙ ny od reprezentacji z Aleksander Pohl WSZiB Heurystyki. Algorytmy genetyczne
 • 19. Wprowadzenie Wy˙ arzanie z Algorytmy genetyczne Postscriptum Terminologia ◮ Stan – chromosom, genotyp ◮ Pola stanu – allele ◮ ´ Przestrzen rozpatrywanych stanów - populacja ◮ Operacje: ◮ Selekcja ◮ Krzy˙ owanie z ◮ Mutacja Aleksander Pohl WSZiB Heurystyki. Algorytmy genetyczne
 • 20. Wprowadzenie Wy˙ arzanie z Algorytmy genetyczne Postscriptum Algorytm ogólny ◮ Stwórz populacje poczatkowa ˛ ˛ ˛ ◮ Iteratywnie wykonuj nastepujaca operacje (nazywana ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ pokoleniem) dopóki warunek stopu nie jest spełniony ◮ z ´ Sprawd´ stopien przystosowania ka˙ dego genotypu z ◮ Wybierz z populacji pare o okre´ lonym st. przystosowania ˛ s ◮ Zastosuj do niej jedna z nastepujacych operacji: ˛ ˛ ˛ ◮ Krzy˙ owanie (crossover) z ◮ Replikacje˛ ◮ Mutacje˛ ◮ Lokalna optymalizacje ˛ ˛ ◮ Dokonaj selekcji w ramach populacji Aleksander Pohl WSZiB Heurystyki. Algorytmy genetyczne
 • 21. Wprowadzenie Wy˙ arzanie z Algorytmy genetyczne Postscriptum Kodowanie ◮ {0...7} ◮ binarnie {000, 001, 010, 011, 100, 101, 110, 111} ◮ kod Gray’a {000, 001, 011, 010, 110, 111, 101, 100} Aleksander Pohl WSZiB Heurystyki. Algorytmy genetyczne
 • 22. Wprowadzenie Wy˙ arzanie z Algorytmy genetyczne Postscriptum Krzy˙ owanie (liniowy genotyp) z ◮ Single-point ◮ Parent 1: 11001|010 ◮ Parent 2: 00100|111 ◮ Offspring1: 11001|111 ◮ Offspring2: 00100|010 ◮ Two-point ◮ Parent 1: 110|010|10 ◮ Parent 2: 001|001|11 ◮ Offspring1: 110|001|10 ◮ Offspring2: 001|010|11 Aleksander Pohl WSZiB Heurystyki. Algorytmy genetyczne
 • 23. Wprowadzenie Wy˙ arzanie z Algorytmy genetyczne Postscriptum Krzy˙ owanie (cd.) z ◮ Arithmetic ◮ Offspring1 = a * Parent1 + (1 - a) * Parent2 ◮ Offspring2 = (1 - a) * Parent1 + a * Parent2 ◮ Uniform Crossover (UX) – mymieniamy z ´ prawdopodobienstwem 50% ◮ Parent 1: 11001010 ◮ Parent 2: 00100111 ◮ Offspring1: 10100011 ◮ Offspring2: 01001110 Aleksander Pohl WSZiB Heurystyki. Algorytmy genetyczne
 • 24. Wprowadzenie Wy˙ arzanie z Algorytmy genetyczne Postscriptum Krzy˙ owanie (cd.) z ◮ Half Uniform Crossover (HUX) – wymieniamy dokładnie połowe (losowo) ró˙ niacych sie bitów ˛ z ˛ ˛ ◮ Parent 1: 10111011 ◮ Parent 2: 10010011 ◮ Offspring 1: 10011011 ◮ Offspring 2: 10110011 Aleksander Pohl WSZiB Heurystyki. Algorytmy genetyczne
 • 25. Wprowadzenie Wy˙ arzanie z Algorytmy genetyczne Postscriptum Krzy˙ owanie – permutacyjne genotypy z ◮ Order Crossover (OX) kopiujemy losowy odcinek z jednego rodzica, kopiujemy reszte zachowujac porzadek z drugiego ˛ ˛ ˛ rodzica ◮ Parent 1: 12|345|678 ◮ Parent 2: 87654321 ◮ Offspring: 34587621 Aleksander Pohl WSZiB Heurystyki. Algorytmy genetyczne
 • 26. Wprowadzenie Wy˙ arzanie z Algorytmy genetyczne Postscriptum Krzy˙ owanie (cd.) z ◮ Partially mapped crossover (PMX) kopiujemy losowy odcinek z jednego rodzica, kopiujemy reszte z drugiego ˛ rodzica zachowujac pozycje, je´ li jest konflikt, bierzemy ˛ ˛ s mapowanie z wycinka pierwszego rodzica ◮ Parent 1: 12|345|678 ◮ Parent 2: 87|654|321 ◮ Offspring: 87|345|621 Aleksander Pohl WSZiB Heurystyki. Algorytmy genetyczne
 • 27. Wprowadzenie Wy˙ arzanie z Algorytmy genetyczne Postscriptum Selekcja ◮ Prosta ◮ Populacja wymieniana co pokolenie ◮ Stała populacja ◮ Tylko niektóre osobniki sa wymieniane ˛ Aleksander Pohl WSZiB Heurystyki. Algorytmy genetyczne
 • 28. Wprowadzenie Wy˙ arzanie z Algorytmy genetyczne Postscriptum Skalowanie stopnia przystosowania ◮ Pozycja („rank”) ◮ Brak skalowania ◮ Liniowa ◮ s´ Warto´ c przeskalowana przez max/min w populacji ◮ Sigma – odciecie ˛ ◮ Odciecie poni˙ ej pewnego poziomu ˛ z ◮ ´ Skalowanie podobienstwa („sharing”) ◮ ´ Premiowanie „odmienców” Aleksander Pohl WSZiB Heurystyki. Algorytmy genetyczne
 • 29. Wprowadzenie Wy˙ arzanie z Algorytmy genetyczne Postscriptum Mechanizm zastepowania ˛ ◮ Najlepszy ◮ Najgorszy ◮ Rodzic ◮ Losowo ◮ Podobne („crowding”) Aleksander Pohl WSZiB Heurystyki. Algorytmy genetyczne
 • 30. Wprowadzenie Wy˙ arzanie z Algorytmy genetyczne Postscriptum Kandydaci do selekcji ◮ Najlepszy ◮ Zasada ruletki ◮ Turniejowa ◮ itd. Aleksander Pohl WSZiB Heurystyki. Algorytmy genetyczne
 • 31. Wprowadzenie Wy˙ arzanie z Algorytmy genetyczne Postscriptum Implementacja ◮ execute_generations(Generation) :- maximum_generations(MaxGens), MaxGens =:= Generation. ◮ execute_generations(Generation) :- recombine(Generation), fitness_test(0), Next is Generation + 1, execute_generations(Next). Aleksander Pohl WSZiB Heurystyki. Algorytmy genetyczne
 • 32. Wprowadzenie Wy˙ arzanie z Algorytmy genetyczne Postscriptum Plan prezentacji Wprowadzenie Wy˙ arzanie z Algorytmy genetyczne Postscriptum Aleksander Pohl WSZiB Heurystyki. Algorytmy genetyczne
 • 33. Wprowadzenie Wy˙ arzanie z Algorytmy genetyczne Postscriptum Materiały zródłowe ´ ◮ L.Sterling, E.Shapiro - „The Art Of Prolog” ◮ Ivan Bratko - „Prolog – Programming For Artificial Intelligence” ◮ Slajdy zostały przygotowane za zgoda˛ dr. Michała Korzyckiego na podstawie jego wykładu. Aleksander Pohl WSZiB Heurystyki. Algorytmy genetyczne