SlideShare a Scribd company logo
Wprowadzenie     Przeszukiwanie wgłab
                     ˛   Przeszukiwanie wszerz  Heurystyki  Gry  Postscriptum
      Sztuczna Inteligencja i Systemy Ekspertowe
                        ˛ ´
       Przeszukiwanie przestrzeni rozwiazan

                       Aleksander Pohl
                    http://apohllo.pl/dydaktyka/ai

                  Wy˙ sza Szkoła Zarzadzania i Bankowo´ ci
                   z         ˛        s


                       26 maja 2009Aleksander Pohl                                        WSZiB
                 ˛ ´
Przeszukiwanie przestrzeni rozwiazan
Wprowadzenie     Przeszukiwanie wgłab
                     ˛  Przeszukiwanie wszerz  Heurystyki  Gry  Postscriptum
Plan prezentacji

    Wprowadzenie

    Przeszukiwanie wgłab
             ˛

    Przeszukiwanie wszerz

    Heurystyki

    Gry

    PostscriptumAleksander Pohl                                       WSZiB
                 ˛ ´
Przeszukiwanie przestrzeni rozwiazan
Wprowadzenie     Przeszukiwanie wgłab
                     ˛  Przeszukiwanie wszerz  Heurystyki  Gry  Postscriptum
Plan prezentacji

    Wprowadzenie

    Przeszukiwanie wgłab
             ˛

    Przeszukiwanie wszerz

    Heurystyki

    Gry

    PostscriptumAleksander Pohl                                       WSZiB
                 ˛ ´
Przeszukiwanie przestrzeni rozwiazan
Wprowadzenie     Przeszukiwanie wgłab
                     ˛  Przeszukiwanie wszerz  Heurystyki  Gry  Postscriptum
     ´
Przestrzen stanów
     ◮  Graf o wezłach opisujacych sytuacje dla danego problemu
            ˛      ˛
     ◮      ˛         ˛        ´ z
        Rozwiazanie sprowadza sie do znalezienia scie˙ ki
        w grafie
         ◮  Wie˙ e hanoi
             z
         ◮  Problem „wilka, kozy i kapusty”
         ◮  Problem komiwoja˙ era (TSP)
                    z
     ◮  Problem okre´ lony jest przez:
              s
         ◮       ´
           Przestrzen stanów
         ◮  W˛ezeł poczatkowy
                 ˛
         ◮  W˛ezeł/W˛    ´
                ezły koncowy/e
         ◮          s´
           ew. koszty przej´ c
             ◮  s(X,Y)
             ◮  s(X,Y,Cost)


Aleksander Pohl                                       WSZiB
                 ˛ ´
Przeszukiwanie przestrzeni rozwiazan
Wprowadzenie     Przeszukiwanie wgłab
                     ˛  Przeszukiwanie wszerz  Heurystyki  Gry  Postscriptum
Przykład – klocki
Aleksander Pohl                                       WSZiB
                 ˛ ´
Przeszukiwanie przestrzeni rozwiazan
Wprowadzenie     Przeszukiwanie wgłab
                     ˛  Przeszukiwanie wszerz  Heurystyki  Gry  Postscriptum
Metody poszukiwania rozwiazania
             ˛


     ◮  przeszukiwanie wgłab
                 ˛
         ◮  z limitem głeboko´ ci
                 ˛  s
         ◮  z powiekszanym limitem głeboko´ ci (iterative deepening)
               ˛        ˛  s
     ◮  przeszukiwanie wszerz
     ◮  przeszukiwanie heurystyczne
         ◮  A*
         ◮  IDA*
         ◮  RBFS
         ◮  BEAM
Aleksander Pohl                                       WSZiB
                 ˛ ´
Przeszukiwanie przestrzeni rozwiazan
Wprowadzenie     Przeszukiwanie wgłab
                     ˛  Przeszukiwanie wszerz  Heurystyki  Gry  Postscriptum
Plan prezentacji

    Wprowadzenie

    Przeszukiwanie wgłab
             ˛

    Przeszukiwanie wszerz

    Heurystyki

    Gry

    PostscriptumAleksander Pohl                                       WSZiB
                 ˛ ´
Przeszukiwanie przestrzeni rozwiazan
Wprowadzenie     Przeszukiwanie wgłab
                     ˛  Przeszukiwanie wszerz  Heurystyki  Gry  Postscriptum
Przeszukiwanie wgłab – implementacja
          ˛     ◮  solve(N,[N]) :-
        goal(N).
     ◮  solve(N,[N|Sol1]):-
        s(N,N1),solve(N1,Sol1).
     ◮  [a] , [a,b], [a,b,d], [a,b,e], ..
Aleksander Pohl                                       WSZiB
                 ˛ ´
Przeszukiwanie przestrzeni rozwiazan
Wprowadzenie     Przeszukiwanie wgłab
                     ˛  Przeszukiwanie wszerz  Heurystyki  Gry  Postscriptum
Wykrywanie cykli


     ◮  solve( Node, Solution) :-
        depthfirst( [], Node, Solution).
     ◮  depthfirst( Path, Node, [Node | Path] ) :-
        goal( Node).
     ◮  depthfirst( Path, Node, Sol) :-
        s( Node, Node1),
        not member( Node1, Path),
        depthfirst( [Node | Path], Node1, Sol).
Aleksander Pohl                                       WSZiB
                 ˛ ´
Przeszukiwanie przestrzeni rozwiazan
Wprowadzenie     Przeszukiwanie wgłab
                     ˛  Przeszukiwanie wszerz  Heurystyki  Gry  Postscriptum
Ograniczenie głeboko´ ci
        ˛  s


     ◮  depthfirst2( Node, [Node], _) :-
        goal( Node).
     ◮  depthfirst2( Node, [Node | Sol],
        Maxdepth) :-
        Maxdepth > 0, s( Node, Node1),
        Max1 is Maxdepth - 1,
        depthfirst2( Node1, Sol, Max1).
Aleksander Pohl                                       WSZiB
                 ˛ ´
Przeszukiwanie przestrzeni rozwiazan
Wprowadzenie     Przeszukiwanie wgłab
                     ˛  Przeszukiwanie wszerz  Heurystyki  Gry  Postscriptum
Warianty     ◮  iteratywne zwiekszanie głeboko´ ci – iterative deepening
               ˛     ˛  s
     ◮  małe wymagania pamieciowe – pamietana jest tylko
                    ˛       ˛
            ´ cie˙ ka od stanu wyj´ ciowego do stanu
        aktualna s z          s
        aktualnego
Aleksander Pohl                                       WSZiB
                 ˛ ´
Przeszukiwanie przestrzeni rozwiazan
Wprowadzenie     Przeszukiwanie wgłab
                     ˛  Przeszukiwanie wszerz  Heurystyki  Gry  Postscriptum
Plan prezentacji

    Wprowadzenie

    Przeszukiwanie wgłab
             ˛

    Przeszukiwanie wszerz

    Heurystyki

    Gry

    PostscriptumAleksander Pohl                                       WSZiB
                 ˛ ´
Przeszukiwanie przestrzeni rozwiazan
Wprowadzenie     Przeszukiwanie wgłab
                     ˛  Przeszukiwanie wszerz  Heurystyki  Gry  Postscriptum
Przeszukiwanie wszerz     ◮              ´ z            ´ z
        Je´ li głowa pierwszej scie˙ ki jest celem, to ta scie˙ ka jest
         s
        rozwiazaniem
            ˛
     ◮     ´     ˛´ z e
        Usun pierwsza scie˙ k˛ z listy kandydatów, wytwórz
                                s´
        wszystkie jej rozszerzenia o jeden krok, umie´ c je na
         ´
        koncu listy kandydatów, przeszukaj wgłab ta liste
                             ˛ ˛   ˛
     ◮  [a], [a,b], [a,c], [a,b,d] ....
Aleksander Pohl                                       WSZiB
                 ˛ ´
Przeszukiwanie przestrzeni rozwiazan
Wprowadzenie     Przeszukiwanie wgłab
                     ˛  Przeszukiwanie wszerz  Heurystyki  Gry  Postscriptum
Implementacja (1)

     ◮  solve(Start, Solution) :-
        breadthfirst([[Start]], Solution).
     ◮  breadthfirst([[Node|Path] | _],
        [Node|Path]) :-
        goal(Node).
     ◮  breadthfirst([Path | Paths], Solution) :-
        extend(Path, NewPaths),
        conc(Paths, NewPaths, Paths1),
        breadthfirst(Paths1, Solution).Aleksander Pohl                                       WSZiB
                 ˛ ´
Przeszukiwanie przestrzeni rozwiazan
Wprowadzenie     Przeszukiwanie wgłab
                     ˛  Przeszukiwanie wszerz  Heurystyki  Gry  Postscriptum
Implementacja (2)     ◮  extend( [Node | Path], NewPaths) :-
        bagof([NewNode, Node | Path],
        (s( Node, NewNode),
        not member( NewNode, [Node | Path] ) ),
        NewPaths),!.
     ◮  extend( Path, [] ).
Aleksander Pohl                                       WSZiB
                 ˛ ´
Przeszukiwanie przestrzeni rozwiazan
Wprowadzenie     Przeszukiwanie wgłab
                     ˛  Przeszukiwanie wszerz  Heurystyki  Gry  Postscriptum
Implementacja z wykorzystaniem list ró˙ nicowych
                   z
     ◮  solve( Start, Solution) :-
        breadthfirst( [ [Start] | Z] - Z,
        Solution).
     ◮  breadthfirst([[Node | Path] | _] - _ ,
        [Node | Path]) :-
        goal( Node).
     ◮  breadthfirst( [Path | Paths] - Z,
        Solution) :-
        extend( Path, NewPaths),
        conc( NewPaths, Z1, Z),
        Paths ¯ Z1,
           =
        breadthfirst( Paths - Z1, Solution).

Aleksander Pohl                                       WSZiB
                 ˛ ´
Przeszukiwanie przestrzeni rozwiazan
Wprowadzenie     Przeszukiwanie wgłab
                     ˛    Przeszukiwanie wszerz  Heurystyki  Gry  Postscriptum
Podsumowanie

     Metoda            Czas     Pamie´ ˛c         ´ z
                                  Najkrótsza scie˙ ka
     Wszerz            bd      b d       Tak
     Wgłab˛            b dmax    dmax      Nie
     Iteracyjne pogł.       bd      d        Tak
     Dwukierunkowy         b (d/2)   b (d/2)     Tak
     ◮  b – czynnik rozgałezienia,
                 ˛
     ◮       s´
        d – długo´ c najkrótszego rozwiazania,
                        ˛
     ◮  dmax – ograniczenie głeboko´ ci przeszukania
                   ˛  s
Aleksander Pohl                                         WSZiB
                 ˛ ´
Przeszukiwanie przestrzeni rozwiazan
Wprowadzenie     Przeszukiwanie wgłab
                     ˛  Przeszukiwanie wszerz  Heurystyki  Gry  Postscriptum
Plan prezentacji

    Wprowadzenie

    Przeszukiwanie wgłab
             ˛

    Przeszukiwanie wszerz

    Heurystyki

    Gry

    PostscriptumAleksander Pohl                                       WSZiB
                 ˛ ´
Przeszukiwanie przestrzeni rozwiazan
Wprowadzenie     Przeszukiwanie wgłab
                     ˛  Przeszukiwanie wszerz  Heurystyki  Gry  Postscriptum
             ´
Najpierw najlepszy (najtanszy) w˛
                ezeł     ◮  f (n) - „trudno´ c” dla wezła n
               s´    ˛
     ◮  najlepszy: f (T ) = mini f (Si )
     ◮  ´ z
        Scie˙ ka od s do t:
         ◮  g(n) – koszt s → n
         ◮  h(n) – koszt n → t
         ◮  f (n) = g(n) + h(n) – A*
Aleksander Pohl                                       WSZiB
                 ˛ ´
Przeszukiwanie przestrzeni rozwiazan
Wprowadzenie     Przeszukiwanie wgłab
                     ˛  Przeszukiwanie wszerz  Heurystyki  Gry  Postscriptum
A*


     ◮  Redukcja czynnika rozgałezienia b na b ′ b ′ << b
                    ˛
     ◮    ˛ s´
        Zajeto´ c pamieci znaczna
               ˛
     ◮    z  s´
        Zło˙ ono´ c obliczeniowa bardziej tolerowalna ni˙
                                z
        pamieciowa
           ˛
     ◮  Je´ li heurystyczny koszt jest nie mniejszy od
         s
        rzeczywistego – algorytm wykrywa rozwiazania optymalne
                             ˛
Aleksander Pohl                                       WSZiB
                 ˛ ´
Przeszukiwanie przestrzeni rozwiazan
Wprowadzenie     Przeszukiwanie wgłab
                     ˛  Przeszukiwanie wszerz  Heurystyki  Gry  Postscriptum
A* – implementacja, pseudokod
    function A* (start,goal)
    var closed := the empty set
    var q := make_queue(path(start))
    while q is not empty
    var p := remove_first(q)
    var x := the last node of p
    if x in closed : continue
    if x = goal : return p
    add x to closed
    foreach y in successors(p)
    # sortowane po f(x) = g(x)+h(x)
    enqueue(q, y)
    return failure

Aleksander Pohl                                       WSZiB
                 ˛ ´
Przeszukiwanie przestrzeni rozwiazan
Wprowadzenie     Przeszukiwanie wgłab
                     ˛  Przeszukiwanie wszerz  Heurystyki  Gry  Postscriptum
A* – implementacja (1)


     ◮  expand(P,Tree,Bound,Tree1, Solved,Solution)
     ◮  Tree – obecne poddrzewo
     ◮    ´ z
        P – scie˙ ka od poczatku do Tree
                  ˛
     ◮                  s´
        Bound – obecnie najlepsza warto´ c
     ◮  Tree1 – Tree poszerzone tak by zachowa´ Bound
                           c
     ◮  Solved – „yes”, „no”, „never”
     ◮        ´ z
        Solution – scie˙ ka od startu
Aleksander Pohl                                       WSZiB
                 ˛ ´
Przeszukiwanie przestrzeni rozwiazan
Wprowadzenie     Przeszukiwanie wgłab
                     ˛  Przeszukiwanie wszerz  Heurystyki  Gry  Postscriptum
A* – implementacja (2)


     ◮         s´
        I(N, F/G) – Li´ c grafu:
         ◮  N – stan
         ◮  G – koszt z doj´ cia z Start do N,
                   s
         ◮  F – G + h(N) (h – heurystyka)
     ◮  t(N, F/G, Subs) – poddrzewo grafu
         ◮  N – Korzen ´
         ◮  Subs – lista pod-drzew
         ◮  F/G - j.w. (F – najwy˙ sze spo´ ród nastepników N)
                      z    s     ˛
Aleksander Pohl                                       WSZiB
                 ˛ ´
Przeszukiwanie przestrzeni rozwiazan
Wprowadzenie     Przeszukiwanie wgłab
                     ˛  Przeszukiwanie wszerz  Heurystyki  Gry  Postscriptum
Implementacja (3)
     ◮  bestfirst( Start, Solution) :-
        expand([], l(Start, 0/0), 9999, _, yes,
        Solution).
     ◮  expand(P, l(N, _), _, _, yes, [N|P]) :-
        goal(N).
     ◮  expand(P, l(N,F/G), Bound, Tree1, Solved,
        Sol) :-
        F =< Bound,
        (bagof(M/C, (s(N,M,C), not member(M,P) ),
        Succ),
        !, succlist(G, Succ, Ts), bestf(Ts, F1),
        expand(P, t(N,F1/G,Ts), Bound, Tree1,
        Solved, Sol)
        ; Solved = never).
Aleksander Pohl                                       WSZiB
                 ˛ ´
Przeszukiwanie przestrzeni rozwiazan
Wprowadzenie     Przeszukiwanie wgłab
                     ˛  Przeszukiwanie wszerz  Heurystyki  Gry  Postscriptum
Implementacja (4)


     ◮  expand(P, t(N,F/G,[T|Ts]), Bound, Tree1,
        Solved, Sol) :-
        F =< Bound,
        bestf(Ts, BF), min(Bound, BF, Bound1),
        expand([N|P], T, Bound1, T1, Solved1, Sol),
        continue(P, t(N,F/G,[T1|Ts]), Bound, Tree1,
        Solved1, Solved, Sol).
     ◮  expand(_, t(_,_,[]), _, _, never, _) :- !.
Aleksander Pohl                                       WSZiB
                 ˛ ´
Przeszukiwanie przestrzeni rozwiazan
Wprowadzenie     Przeszukiwanie wgłab
                     ˛  Przeszukiwanie wszerz  Heurystyki  Gry  Postscriptum
Implementacja (5)

     ◮  expand(_, Tree, Bound, Tree, no, _) :-
        f(Tree, F), F > Bound.
     ◮  continue(_, _, _, _, yes, yes, Sol).
     ◮  continue(P, t(N,F/G,[T1|Ts]), Bound, Tree1,
        no, Solved, Sol) :-
        insert(T1, Ts, NTs),
        bestf(NTs, F1),
        expand(P, t(N,F1/G,NTs), Bound, Tree1,
        Solved, Sol).Aleksander Pohl                                       WSZiB
                 ˛ ´
Przeszukiwanie przestrzeni rozwiazan
Wprowadzenie     Przeszukiwanie wgłab
                     ˛  Przeszukiwanie wszerz  Heurystyki  Gry  Postscriptum
Implementacja (6)
     ◮  insert(T, Ts, [T | Ts]) :-
        f(T, F), bestf(Ts, F1), F =< F1, !.
     ◮  insert(T, [T1 | Ts], [T1 | Ts1]) :-
        insert(T, Ts, Ts1).
     ◮  f(l(_,F/_), F).
     ◮  f(t(_,F/_,_), F).
     ◮  bestf([T|_], F) :- f(T, F).
     ◮  bestf([], 9999).
     ◮  min(X, Y, X) :-
        X =< Y, !.
     ◮  min(X, Y, Y).

Aleksander Pohl                                       WSZiB
                 ˛ ´
Przeszukiwanie przestrzeni rozwiazan
Wprowadzenie     Przeszukiwanie wgłab
                     ˛  Przeszukiwanie wszerz  Heurystyki  Gry  Postscriptum
Implementacja (7)


     ◮  succlist(_, [], []).
     ◮  succlist(G0, [N/C | NCs], Ts) :-
        G is G0 + C,
        h(N, H),
        F is G + H,
        succlist(G0, NCs, Ts1),
        insert(l(N,F/G), Ts1, Ts).
Aleksander Pohl                                       WSZiB
                 ˛ ´
Przeszukiwanie przestrzeni rozwiazan
Wprowadzenie     Przeszukiwanie wgłab
                     ˛  Przeszukiwanie wszerz  Heurystyki  Gry  Postscriptum
IDA* – iterative deepening A*


     ◮  Bound=f(Start)
     ◮  Repeat
         ◮  Dokonaj szukania wgłab uwzgledniajac takie w˛
                       ˛  ˛   ˛        ˙
                                 ezły N ze
           f(N)<=Bound
         ◮  „if” cel osiagniety – koniec
                  ˛ ˛
         ◮  „else”:
             ◮  NewBound = min{ f(N) | N wygenerowany , f(N)>Bound}
             ◮  Bound=NewBound
     ◮  Until znaleziono rozwiaznie
                   ˛
Aleksander Pohl                                       WSZiB
                 ˛ ´
Przeszukiwanie przestrzeni rozwiazan
Wprowadzenie     Przeszukiwanie wgłab
                     ˛  Przeszukiwanie wszerz  Heurystyki  Gry  Postscriptum
Inne rozwiazania
      ˛


     ◮  RBFS – recursive best-first search
         ◮  A* – zapamietuje wszystkie w˛
                 ˛        ezły
         ◮  RBFS – odrzuca te gałezie które nie sa optymalne
                      ˛        ˛
     ◮  BEAM search
         ◮    z                      ´ z
           na ka˙ dym poziomie rozwijamy tylko m najlepszych scie˙ ek
           (m – beam)
         ◮  niekoniecznie znajduje rozwiazanie
                          ˛
Aleksander Pohl                                       WSZiB
                 ˛ ´
Przeszukiwanie przestrzeni rozwiazan
Wprowadzenie     Przeszukiwanie wgłab
                     ˛  Przeszukiwanie wszerz  Heurystyki  Gry  Postscriptum
Plan prezentacji

    Wprowadzenie

    Przeszukiwanie wgłab
             ˛

    Przeszukiwanie wszerz

    Heurystyki

    Gry

    PostscriptumAleksander Pohl                                       WSZiB
                 ˛ ´
Przeszukiwanie przestrzeni rozwiazan
Wprowadzenie     Przeszukiwanie wgłab
                     ˛  Przeszukiwanie wszerz  Heurystyki  Gry  Postscriptum
Grafy i/lub – przykład (1)
Aleksander Pohl                                       WSZiB
                 ˛ ´
Przeszukiwanie przestrzeni rozwiazan
Wprowadzenie     Przeszukiwanie wgłab
                     ˛  Przeszukiwanie wszerz  Heurystyki  Gry  Postscriptum
Grafy i/lub – przykład (2)        ´ z
    Szukanie scie˙ ki – rozło˙ enie na podproblemy
                z
     ◮  W grafie a-z istnieja dwa „mosty” - f,g
                  ˛
     ◮  Dwa mo˙ liwe rozwiazania – a-z przez f bad´ a-z przez g
           z       ˛          ˛ z
         ◮    z´ z e
           Znajd´ scie˙ k˛ a-f i f-z
         ◮  lub
         ◮    z´ z e
           Znajd´ scie˙ k˛ a-g i g-z
Aleksander Pohl                                       WSZiB
                 ˛ ´
Przeszukiwanie przestrzeni rozwiazan
Wprowadzenie     Przeszukiwanie wgłab
                     ˛  Przeszukiwanie wszerz  Heurystyki  Gry  Postscriptum
Grafy i/lub – charakterystyka (1)


     ◮  Dzieli problem na podproblemy
     ◮  W˛
        ezły w grafie sa problemami, krawedzie relacjami
                ˛        ˛
     ◮  Dla wezła „LUB” (ma tylko wychodzace krawedzie
           ˛               ˛   ˛
        połaczone relacja „lub”) jeden z nastepników musi da´
          ˛      ˛          ˛       c
        rozwiazanie
           ˛
     ◮  Dla wezła „I” (ma tylko wychodzace krawedzie połaczone
           ˛              ˛    ˛    ˛
        relacja „I”) ka˙ dy z nastepników musi da´ rozwiazanie
           ˛    z     ˛       c    ˛
Aleksander Pohl                                       WSZiB
                 ˛ ´
Przeszukiwanie przestrzeni rozwiazan
Wprowadzenie     Przeszukiwanie wgłab
                     ˛  Przeszukiwanie wszerz  Heurystyki  Gry  Postscriptum
Grafy i/lub – charakterystyka (2)

     ◮  Okre´ lamy problem przez wezeł startowy, warunki
          s          ˛
        osiagniecia celu
          ˛ ˛
     ◮  W˛
        ezły celu odpowiadaja „trywialnym” rozwiazaniom
                  ˛          ˛
     ◮  Rozwiazanie reprezentowane jest przez drzewo
           ˛
     ◮         ´
        Cała przestrzen posiada tylko wezły LUB
                       ˛
     ◮  W˛ezły I odpowiadaja podproblemom, połaczenie
                 ˛          ˛
           ˛ ´
        rozwiazan podproblemów winno da´ globalne rozwiazanie
                        c        ˛
     ◮  W teorii gier – „moje ruchy” – wezły LUB,
                        ˛
        „jego ruchy” - wezły I
                ˛Aleksander Pohl                                       WSZiB
                 ˛ ´
Przeszukiwanie przestrzeni rozwiazan
Wprowadzenie     Przeszukiwanie wgłab
                     ˛  Przeszukiwanie wszerz  Heurystyki  Gry  Postscriptum
Zasada mini-max


     ◮  Dla gier dwuosobowych:
     ◮  Okre´ lamy heurystyczna funkcje celu
          s         ˛   ˛
         ◮  Im wieksza tym wieksza szansa zwyciestwa
              ˛      ˛         ˛
     ◮  W kolejnych krokach na zmiane bierzmy minimum i
                        ˛
        maximum tej funkcji
     ◮  Po okre´ lonej głeboko´ ci wybieramy cel maksymalizujacy
            s    ˛  s                ˛
        funkcje docelowa
           ˛      ˛
         ◮             ´
           Efekt „horyzontu zdarzen”
Aleksander Pohl                                       WSZiB
                 ˛ ´
Przeszukiwanie przestrzeni rozwiazan
Wprowadzenie     Przeszukiwanie wgłab
                     ˛  Przeszukiwanie wszerz  Heurystyki  Gry  Postscriptum
Mini-max – przykład
Aleksander Pohl                                       WSZiB
                 ˛ ´
Przeszukiwanie przestrzeni rozwiazan
Wprowadzenie     Przeszukiwanie wgłab
                     ˛  Przeszukiwanie wszerz  Heurystyki  Gry  Postscriptum
Mini-max – pseudokod
    function minimax(node, depth)
     if node is a terminal node or depth = 0
      return the heuristic value of node
     if the adversary is to play at node
      let α := +∞
      foreach child of node
       α := min(α, minimax(child, depth-1))
     else we are to play at node
      let α := −∞
      foreach child of node
       α := max(α, minimax(child, depth-1))
     return α


Aleksander Pohl                                       WSZiB
                 ˛ ´
Przeszukiwanie przestrzeni rozwiazan
Wprowadzenie     Przeszukiwanie wgłab
                     ˛  Przeszukiwanie wszerz  Heurystyki  Gry  Postscriptum
Mini-max – implementacja (1)

     ◮  minimax(Pos, BestSucc, Val) :-
        moves(Pos, PosList), !, best(PosList,
        BestSucc, Val) ;
        staticval(Pos, Val).
     ◮  best([ Pos], Pos, Val) :-
        minimax(Pos, _, Val), !.
     ◮  best([Pos1 | PosList], BestPos, BestVal) :-
        minimax(Pos1, _, Val1),
        best(PosList, Pos2, Val2),
        betterof(Pos1, Val1, Pos2, Val2, BestPos,
        BestVal).


Aleksander Pohl                                       WSZiB
                 ˛ ´
Przeszukiwanie przestrzeni rozwiazan
Wprowadzenie     Przeszukiwanie wgłab
                     ˛  Przeszukiwanie wszerz  Heurystyki  Gry  Postscriptum
Mini-max – implementacja (2)


     ◮  betterof(Pos0, Val0, Pos1, Val1, Pos0,
        Val0) :-
        min_to_move(Pos0), %nastepny ruch jego
        Val0 > Val1, ! ;
        max_to_move(Pos0), % nastepny ruch moj
        Val0 < Val1, !.
     ◮  betterof(Pos0, Val0, Pos1, Val1, Pos1,
        Val1).
Aleksander Pohl                                       WSZiB
                 ˛ ´
Przeszukiwanie przestrzeni rozwiazan
Wprowadzenie     Przeszukiwanie wgłab
                     ˛  Przeszukiwanie wszerz  Heurystyki  Gry  Postscriptum
Mini-max – szachy
     ◮  80 półruchów, 40 ruchów ∼ 100040 pozycji
     ◮  MinMax – szukamy Min w ruchu przeciwnika, Max w
        naszym
Aleksander Pohl                                       WSZiB
                 ˛ ´
Przeszukiwanie przestrzeni rozwiazan
Wprowadzenie     Przeszukiwanie wgłab
                     ˛  Przeszukiwanie wszerz  Heurystyki  Gry  Postscriptum
Algorytm alfa-beta     ◮  Nie rozpatrujemy wszystkich wezłów
                      ˛
     ◮         ˙    s´
        Gwarantujemy ze warto´ c MAX jest nie mniejsza ni˙ Alfa
                                z
     ◮         ˙    s´
        Gwarantujemy ze warto´ c MIN jest nie wieksza ni˙ Beta
                            ˛    z
     ◮  Z ka˙ dym krokiem zwe˙ amy przedział o nowo znalezione
          z        ˛z
        warto´ ci
           s
Aleksander Pohl                                       WSZiB
                 ˛ ´
Przeszukiwanie przestrzeni rozwiazan
Wprowadzenie     Przeszukiwanie wgłab
                     ˛  Przeszukiwanie wszerz  Heurystyki  Gry  Postscriptum
Alfa-beta – pseudokod

    function minimax(node, depth)
     return alphabeta(node, depth, -∞, +∞)
    function alphabeta(node, depth, α, β)
     if node is a terminal node or depth = 0
      return the heuristic value of node
     foreach child of node
      α := max(α, -alphabeta(child, depth-1,
    -β, -α))
     if α ≥ β
      return β
     return α


Aleksander Pohl                                       WSZiB
                 ˛ ´
Przeszukiwanie przestrzeni rozwiazan
Wprowadzenie     Przeszukiwanie wgłab
                     ˛  Przeszukiwanie wszerz  Heurystyki  Gry  Postscriptum
Alfa-beta – implementacja (1)

     ◮  alphabeta(Pos, Alpha, Beta, GoodPos, Val)
        :-
        moves(Pos, PosList), !,
        boundedbest(PosList, Alpha, Beta, GoodPos,
        Val);
        staticval(Pos, Val).
     ◮  boundedbest([Pos | PosList], Alpha, Beta,
        GoodPos, GoodVal) :-
        alphabeta(Pos, Alpha, Beta, _, Val),
        goodenough(PosList, Alpha, Beta, Pos, Val,
        GoodPos, GoodVal).


Aleksander Pohl                                       WSZiB
                 ˛ ´
Przeszukiwanie przestrzeni rozwiazan
Wprowadzenie     Przeszukiwanie wgłab
                     ˛  Przeszukiwanie wszerz  Heurystyki  Gry  Postscriptum
Alfa-beta – implementacja (2)
     ◮  goodenough([], _, _, Pos, Val, Pos, Val) :-
        !.
     ◮  goodenough(_, Alpha, Beta, Pos, Val, Pos,
        Val) :-
        min_to_move(Pos), Val > Beta, ! ;
        max_to_move(Pos), Val < Alpha, !.
     ◮  goodenough(PosList, Alpha, Beta, Pos, Val,
        GoodPos, GoodVal) :-
        newbounds(Alpha, Beta, Pos, Val, NewAlpha,
        NewBeta),
        boundedbest(PosList, NewAlpha, NewBeta,
        Pos1, Val1),
        betterof(Pos, Val, Pos1, Val1, GoodPos,
        GoodVal).
Aleksander Pohl                                       WSZiB
                 ˛ ´
Przeszukiwanie przestrzeni rozwiazan
Wprowadzenie     Przeszukiwanie wgłab
                     ˛  Przeszukiwanie wszerz  Heurystyki  Gry  Postscriptum
Alfa-beta – implementacja (3)
     ◮  newbounds(Alpha, Beta, Pos, Val, Val, Beta)
        :-
        min_to_move(Pos), Val > Alpha, !.
     ◮  newbounds(Alpha, Beta, Pos, Val, Alpha,
        Val) :-
        max_to_move(Pos), Val < Beta, !.
     ◮  newbounds(Alpha, Beta, _, _, Alpha, Beta).
     ◮  betterof(Pos, Val, Pos1, Val1, Pos, Val) :-
        min_to_move(Pos), Val > Val1, ! ;
        max_to_move(Pos), Val < Val1, !.
     ◮  betterof(_, _, Pos1, Val1, Pos1, Val1).


Aleksander Pohl                                       WSZiB
                 ˛ ´
Przeszukiwanie przestrzeni rozwiazan
Wprowadzenie     Przeszukiwanie wgłab
                     ˛  Przeszukiwanie wszerz  Heurystyki  Gry  Postscriptum
Alfa-beta – podsumowanie


     ◮  sqrt(b) – redukcja czynnika rozgałezienia przy best-first
                         ˛
        (szachy: 30 -> 6)
     ◮  Ulepszenia:
         ◮  „heuristic pruning” - usuwanie mało obiecujacyh gałezi
                                 ˛   ˛
         ◮  „progressive deepening”
         ◮  ograniczenia czasowe
         ◮  zapamietywanie ruchów po´ rednich
               ˛         s
Aleksander Pohl                                       WSZiB
                 ˛ ´
Przeszukiwanie przestrzeni rozwiazan
Wprowadzenie     Przeszukiwanie wgłab
                     ˛  Przeszukiwanie wszerz  Heurystyki  Gry  Postscriptum
Plan prezentacji

    Wprowadzenie

    Przeszukiwanie wgłab
             ˛

    Przeszukiwanie wszerz

    Heurystyki

    Gry

    PostscriptumAleksander Pohl                                       WSZiB
                 ˛ ´
Przeszukiwanie przestrzeni rozwiazan
Wprowadzenie     Przeszukiwanie wgłab
                     ˛  Przeszukiwanie wszerz  Heurystyki  Gry  Postscriptum
Materiały zródłowe
     ´     ◮  L.Sterling, E.Shapiro - „The Art Of Prolog”
     ◮  Ivan Bratko - „Prolog – Programming For Artificial
        Intelligence”
     ◮  Slajdy zostały przygotowane za zgoda˛
        dr. Michała Korzyckiego na podstawie jego wykładu.
Aleksander Pohl                                       WSZiB
                 ˛ ´
Przeszukiwanie przestrzeni rozwiazan

More Related Content

More from Aleksander Pohl

Sztuczna Inteligencja - Prolog 3
Sztuczna Inteligencja - Prolog 3Sztuczna Inteligencja - Prolog 3
Sztuczna Inteligencja - Prolog 3
Aleksander Pohl
 
Rachunek predykatów pierwszego rzędu
Rachunek predykatów pierwszego rzęduRachunek predykatów pierwszego rzędu
Rachunek predykatów pierwszego rzędu
Aleksander Pohl
 
Sztuczna Inteligencja - Prolog 1
Sztuczna Inteligencja - Prolog 1Sztuczna Inteligencja - Prolog 1
Sztuczna Inteligencja - Prolog 1
Aleksander Pohl
 
Sztuczna Intelignecja - Prolog 2
Sztuczna Intelignecja - Prolog 2Sztuczna Intelignecja - Prolog 2
Sztuczna Intelignecja - Prolog 2
Aleksander Pohl
 
Sztuczna Inteligencja i Systemy Ekspertowe - wprowadzenie
Sztuczna Inteligencja i Systemy Ekspertowe - wprowadzenieSztuczna Inteligencja i Systemy Ekspertowe - wprowadzenie
Sztuczna Inteligencja i Systemy Ekspertowe - wprowadzenie
Aleksander Pohl
 
Jena – A Semantic Web Framework for Java
Jena – A Semantic Web Framework for JavaJena – A Semantic Web Framework for Java
Jena – A Semantic Web Framework for Java
Aleksander Pohl
 

More from Aleksander Pohl (9)

Metody probabilistyczne
Metody probabilistyczneMetody probabilistyczne
Metody probabilistyczne
 
Systemy ekspertowe 1
Systemy ekspertowe 1Systemy ekspertowe 1
Systemy ekspertowe 1
 
Reprezentacja wiedzy
Reprezentacja wiedzyReprezentacja wiedzy
Reprezentacja wiedzy
 
Sztuczna Inteligencja - Prolog 3
Sztuczna Inteligencja - Prolog 3Sztuczna Inteligencja - Prolog 3
Sztuczna Inteligencja - Prolog 3
 
Rachunek predykatów pierwszego rzędu
Rachunek predykatów pierwszego rzęduRachunek predykatów pierwszego rzędu
Rachunek predykatów pierwszego rzędu
 
Sztuczna Inteligencja - Prolog 1
Sztuczna Inteligencja - Prolog 1Sztuczna Inteligencja - Prolog 1
Sztuczna Inteligencja - Prolog 1
 
Sztuczna Intelignecja - Prolog 2
Sztuczna Intelignecja - Prolog 2Sztuczna Intelignecja - Prolog 2
Sztuczna Intelignecja - Prolog 2
 
Sztuczna Inteligencja i Systemy Ekspertowe - wprowadzenie
Sztuczna Inteligencja i Systemy Ekspertowe - wprowadzenieSztuczna Inteligencja i Systemy Ekspertowe - wprowadzenie
Sztuczna Inteligencja i Systemy Ekspertowe - wprowadzenie
 
Jena – A Semantic Web Framework for Java
Jena – A Semantic Web Framework for JavaJena – A Semantic Web Framework for Java
Jena – A Semantic Web Framework for Java
 

Przeszukiwanie przestrzeni rozwiązań

 • 1. Wprowadzenie Przeszukiwanie wgłab ˛ Przeszukiwanie wszerz Heurystyki Gry Postscriptum Sztuczna Inteligencja i Systemy Ekspertowe ˛ ´ Przeszukiwanie przestrzeni rozwiazan Aleksander Pohl http://apohllo.pl/dydaktyka/ai Wy˙ sza Szkoła Zarzadzania i Bankowo´ ci z ˛ s 26 maja 2009 Aleksander Pohl WSZiB ˛ ´ Przeszukiwanie przestrzeni rozwiazan
 • 2. Wprowadzenie Przeszukiwanie wgłab ˛ Przeszukiwanie wszerz Heurystyki Gry Postscriptum Plan prezentacji Wprowadzenie Przeszukiwanie wgłab ˛ Przeszukiwanie wszerz Heurystyki Gry Postscriptum Aleksander Pohl WSZiB ˛ ´ Przeszukiwanie przestrzeni rozwiazan
 • 3. Wprowadzenie Przeszukiwanie wgłab ˛ Przeszukiwanie wszerz Heurystyki Gry Postscriptum Plan prezentacji Wprowadzenie Przeszukiwanie wgłab ˛ Przeszukiwanie wszerz Heurystyki Gry Postscriptum Aleksander Pohl WSZiB ˛ ´ Przeszukiwanie przestrzeni rozwiazan
 • 4. Wprowadzenie Przeszukiwanie wgłab ˛ Przeszukiwanie wszerz Heurystyki Gry Postscriptum ´ Przestrzen stanów ◮ Graf o wezłach opisujacych sytuacje dla danego problemu ˛ ˛ ◮ ˛ ˛ ´ z Rozwiazanie sprowadza sie do znalezienia scie˙ ki w grafie ◮ Wie˙ e hanoi z ◮ Problem „wilka, kozy i kapusty” ◮ Problem komiwoja˙ era (TSP) z ◮ Problem okre´ lony jest przez: s ◮ ´ Przestrzen stanów ◮ W˛ezeł poczatkowy ˛ ◮ W˛ezeł/W˛ ´ ezły koncowy/e ◮ s´ ew. koszty przej´ c ◮ s(X,Y) ◮ s(X,Y,Cost) Aleksander Pohl WSZiB ˛ ´ Przeszukiwanie przestrzeni rozwiazan
 • 5. Wprowadzenie Przeszukiwanie wgłab ˛ Przeszukiwanie wszerz Heurystyki Gry Postscriptum Przykład – klocki Aleksander Pohl WSZiB ˛ ´ Przeszukiwanie przestrzeni rozwiazan
 • 6. Wprowadzenie Przeszukiwanie wgłab ˛ Przeszukiwanie wszerz Heurystyki Gry Postscriptum Metody poszukiwania rozwiazania ˛ ◮ przeszukiwanie wgłab ˛ ◮ z limitem głeboko´ ci ˛ s ◮ z powiekszanym limitem głeboko´ ci (iterative deepening) ˛ ˛ s ◮ przeszukiwanie wszerz ◮ przeszukiwanie heurystyczne ◮ A* ◮ IDA* ◮ RBFS ◮ BEAM Aleksander Pohl WSZiB ˛ ´ Przeszukiwanie przestrzeni rozwiazan
 • 7. Wprowadzenie Przeszukiwanie wgłab ˛ Przeszukiwanie wszerz Heurystyki Gry Postscriptum Plan prezentacji Wprowadzenie Przeszukiwanie wgłab ˛ Przeszukiwanie wszerz Heurystyki Gry Postscriptum Aleksander Pohl WSZiB ˛ ´ Przeszukiwanie przestrzeni rozwiazan
 • 8. Wprowadzenie Przeszukiwanie wgłab ˛ Przeszukiwanie wszerz Heurystyki Gry Postscriptum Przeszukiwanie wgłab – implementacja ˛ ◮ solve(N,[N]) :- goal(N). ◮ solve(N,[N|Sol1]):- s(N,N1),solve(N1,Sol1). ◮ [a] , [a,b], [a,b,d], [a,b,e], .. Aleksander Pohl WSZiB ˛ ´ Przeszukiwanie przestrzeni rozwiazan
 • 9. Wprowadzenie Przeszukiwanie wgłab ˛ Przeszukiwanie wszerz Heurystyki Gry Postscriptum Wykrywanie cykli ◮ solve( Node, Solution) :- depthfirst( [], Node, Solution). ◮ depthfirst( Path, Node, [Node | Path] ) :- goal( Node). ◮ depthfirst( Path, Node, Sol) :- s( Node, Node1), not member( Node1, Path), depthfirst( [Node | Path], Node1, Sol). Aleksander Pohl WSZiB ˛ ´ Przeszukiwanie przestrzeni rozwiazan
 • 10. Wprowadzenie Przeszukiwanie wgłab ˛ Przeszukiwanie wszerz Heurystyki Gry Postscriptum Ograniczenie głeboko´ ci ˛ s ◮ depthfirst2( Node, [Node], _) :- goal( Node). ◮ depthfirst2( Node, [Node | Sol], Maxdepth) :- Maxdepth > 0, s( Node, Node1), Max1 is Maxdepth - 1, depthfirst2( Node1, Sol, Max1). Aleksander Pohl WSZiB ˛ ´ Przeszukiwanie przestrzeni rozwiazan
 • 11. Wprowadzenie Przeszukiwanie wgłab ˛ Przeszukiwanie wszerz Heurystyki Gry Postscriptum Warianty ◮ iteratywne zwiekszanie głeboko´ ci – iterative deepening ˛ ˛ s ◮ małe wymagania pamieciowe – pamietana jest tylko ˛ ˛ ´ cie˙ ka od stanu wyj´ ciowego do stanu aktualna s z s aktualnego Aleksander Pohl WSZiB ˛ ´ Przeszukiwanie przestrzeni rozwiazan
 • 12. Wprowadzenie Przeszukiwanie wgłab ˛ Przeszukiwanie wszerz Heurystyki Gry Postscriptum Plan prezentacji Wprowadzenie Przeszukiwanie wgłab ˛ Przeszukiwanie wszerz Heurystyki Gry Postscriptum Aleksander Pohl WSZiB ˛ ´ Przeszukiwanie przestrzeni rozwiazan
 • 13. Wprowadzenie Przeszukiwanie wgłab ˛ Przeszukiwanie wszerz Heurystyki Gry Postscriptum Przeszukiwanie wszerz ◮ ´ z ´ z Je´ li głowa pierwszej scie˙ ki jest celem, to ta scie˙ ka jest s rozwiazaniem ˛ ◮ ´ ˛´ z e Usun pierwsza scie˙ k˛ z listy kandydatów, wytwórz s´ wszystkie jej rozszerzenia o jeden krok, umie´ c je na ´ koncu listy kandydatów, przeszukaj wgłab ta liste ˛ ˛ ˛ ◮ [a], [a,b], [a,c], [a,b,d] .... Aleksander Pohl WSZiB ˛ ´ Przeszukiwanie przestrzeni rozwiazan
 • 14. Wprowadzenie Przeszukiwanie wgłab ˛ Przeszukiwanie wszerz Heurystyki Gry Postscriptum Implementacja (1) ◮ solve(Start, Solution) :- breadthfirst([[Start]], Solution). ◮ breadthfirst([[Node|Path] | _], [Node|Path]) :- goal(Node). ◮ breadthfirst([Path | Paths], Solution) :- extend(Path, NewPaths), conc(Paths, NewPaths, Paths1), breadthfirst(Paths1, Solution). Aleksander Pohl WSZiB ˛ ´ Przeszukiwanie przestrzeni rozwiazan
 • 15. Wprowadzenie Przeszukiwanie wgłab ˛ Przeszukiwanie wszerz Heurystyki Gry Postscriptum Implementacja (2) ◮ extend( [Node | Path], NewPaths) :- bagof([NewNode, Node | Path], (s( Node, NewNode), not member( NewNode, [Node | Path] ) ), NewPaths),!. ◮ extend( Path, [] ). Aleksander Pohl WSZiB ˛ ´ Przeszukiwanie przestrzeni rozwiazan
 • 16. Wprowadzenie Przeszukiwanie wgłab ˛ Przeszukiwanie wszerz Heurystyki Gry Postscriptum Implementacja z wykorzystaniem list ró˙ nicowych z ◮ solve( Start, Solution) :- breadthfirst( [ [Start] | Z] - Z, Solution). ◮ breadthfirst([[Node | Path] | _] - _ , [Node | Path]) :- goal( Node). ◮ breadthfirst( [Path | Paths] - Z, Solution) :- extend( Path, NewPaths), conc( NewPaths, Z1, Z), Paths ¯ Z1, = breadthfirst( Paths - Z1, Solution). Aleksander Pohl WSZiB ˛ ´ Przeszukiwanie przestrzeni rozwiazan
 • 17. Wprowadzenie Przeszukiwanie wgłab ˛ Przeszukiwanie wszerz Heurystyki Gry Postscriptum Podsumowanie Metoda Czas Pamie´ ˛c ´ z Najkrótsza scie˙ ka Wszerz bd b d Tak Wgłab˛ b dmax dmax Nie Iteracyjne pogł. bd d Tak Dwukierunkowy b (d/2) b (d/2) Tak ◮ b – czynnik rozgałezienia, ˛ ◮ s´ d – długo´ c najkrótszego rozwiazania, ˛ ◮ dmax – ograniczenie głeboko´ ci przeszukania ˛ s Aleksander Pohl WSZiB ˛ ´ Przeszukiwanie przestrzeni rozwiazan
 • 18. Wprowadzenie Przeszukiwanie wgłab ˛ Przeszukiwanie wszerz Heurystyki Gry Postscriptum Plan prezentacji Wprowadzenie Przeszukiwanie wgłab ˛ Przeszukiwanie wszerz Heurystyki Gry Postscriptum Aleksander Pohl WSZiB ˛ ´ Przeszukiwanie przestrzeni rozwiazan
 • 19. Wprowadzenie Przeszukiwanie wgłab ˛ Przeszukiwanie wszerz Heurystyki Gry Postscriptum ´ Najpierw najlepszy (najtanszy) w˛ ezeł ◮ f (n) - „trudno´ c” dla wezła n s´ ˛ ◮ najlepszy: f (T ) = mini f (Si ) ◮ ´ z Scie˙ ka od s do t: ◮ g(n) – koszt s → n ◮ h(n) – koszt n → t ◮ f (n) = g(n) + h(n) – A* Aleksander Pohl WSZiB ˛ ´ Przeszukiwanie przestrzeni rozwiazan
 • 20. Wprowadzenie Przeszukiwanie wgłab ˛ Przeszukiwanie wszerz Heurystyki Gry Postscriptum A* ◮ Redukcja czynnika rozgałezienia b na b ′ b ′ << b ˛ ◮ ˛ s´ Zajeto´ c pamieci znaczna ˛ ◮ z s´ Zło˙ ono´ c obliczeniowa bardziej tolerowalna ni˙ z pamieciowa ˛ ◮ Je´ li heurystyczny koszt jest nie mniejszy od s rzeczywistego – algorytm wykrywa rozwiazania optymalne ˛ Aleksander Pohl WSZiB ˛ ´ Przeszukiwanie przestrzeni rozwiazan
 • 21. Wprowadzenie Przeszukiwanie wgłab ˛ Przeszukiwanie wszerz Heurystyki Gry Postscriptum A* – implementacja, pseudokod function A* (start,goal) var closed := the empty set var q := make_queue(path(start)) while q is not empty var p := remove_first(q) var x := the last node of p if x in closed : continue if x = goal : return p add x to closed foreach y in successors(p) # sortowane po f(x) = g(x)+h(x) enqueue(q, y) return failure Aleksander Pohl WSZiB ˛ ´ Przeszukiwanie przestrzeni rozwiazan
 • 22. Wprowadzenie Przeszukiwanie wgłab ˛ Przeszukiwanie wszerz Heurystyki Gry Postscriptum A* – implementacja (1) ◮ expand(P,Tree,Bound,Tree1, Solved,Solution) ◮ Tree – obecne poddrzewo ◮ ´ z P – scie˙ ka od poczatku do Tree ˛ ◮ s´ Bound – obecnie najlepsza warto´ c ◮ Tree1 – Tree poszerzone tak by zachowa´ Bound c ◮ Solved – „yes”, „no”, „never” ◮ ´ z Solution – scie˙ ka od startu Aleksander Pohl WSZiB ˛ ´ Przeszukiwanie przestrzeni rozwiazan
 • 23. Wprowadzenie Przeszukiwanie wgłab ˛ Przeszukiwanie wszerz Heurystyki Gry Postscriptum A* – implementacja (2) ◮ s´ I(N, F/G) – Li´ c grafu: ◮ N – stan ◮ G – koszt z doj´ cia z Start do N, s ◮ F – G + h(N) (h – heurystyka) ◮ t(N, F/G, Subs) – poddrzewo grafu ◮ N – Korzen ´ ◮ Subs – lista pod-drzew ◮ F/G - j.w. (F – najwy˙ sze spo´ ród nastepników N) z s ˛ Aleksander Pohl WSZiB ˛ ´ Przeszukiwanie przestrzeni rozwiazan
 • 24. Wprowadzenie Przeszukiwanie wgłab ˛ Przeszukiwanie wszerz Heurystyki Gry Postscriptum Implementacja (3) ◮ bestfirst( Start, Solution) :- expand([], l(Start, 0/0), 9999, _, yes, Solution). ◮ expand(P, l(N, _), _, _, yes, [N|P]) :- goal(N). ◮ expand(P, l(N,F/G), Bound, Tree1, Solved, Sol) :- F =< Bound, (bagof(M/C, (s(N,M,C), not member(M,P) ), Succ), !, succlist(G, Succ, Ts), bestf(Ts, F1), expand(P, t(N,F1/G,Ts), Bound, Tree1, Solved, Sol) ; Solved = never). Aleksander Pohl WSZiB ˛ ´ Przeszukiwanie przestrzeni rozwiazan
 • 25. Wprowadzenie Przeszukiwanie wgłab ˛ Przeszukiwanie wszerz Heurystyki Gry Postscriptum Implementacja (4) ◮ expand(P, t(N,F/G,[T|Ts]), Bound, Tree1, Solved, Sol) :- F =< Bound, bestf(Ts, BF), min(Bound, BF, Bound1), expand([N|P], T, Bound1, T1, Solved1, Sol), continue(P, t(N,F/G,[T1|Ts]), Bound, Tree1, Solved1, Solved, Sol). ◮ expand(_, t(_,_,[]), _, _, never, _) :- !. Aleksander Pohl WSZiB ˛ ´ Przeszukiwanie przestrzeni rozwiazan
 • 26. Wprowadzenie Przeszukiwanie wgłab ˛ Przeszukiwanie wszerz Heurystyki Gry Postscriptum Implementacja (5) ◮ expand(_, Tree, Bound, Tree, no, _) :- f(Tree, F), F > Bound. ◮ continue(_, _, _, _, yes, yes, Sol). ◮ continue(P, t(N,F/G,[T1|Ts]), Bound, Tree1, no, Solved, Sol) :- insert(T1, Ts, NTs), bestf(NTs, F1), expand(P, t(N,F1/G,NTs), Bound, Tree1, Solved, Sol). Aleksander Pohl WSZiB ˛ ´ Przeszukiwanie przestrzeni rozwiazan
 • 27. Wprowadzenie Przeszukiwanie wgłab ˛ Przeszukiwanie wszerz Heurystyki Gry Postscriptum Implementacja (6) ◮ insert(T, Ts, [T | Ts]) :- f(T, F), bestf(Ts, F1), F =< F1, !. ◮ insert(T, [T1 | Ts], [T1 | Ts1]) :- insert(T, Ts, Ts1). ◮ f(l(_,F/_), F). ◮ f(t(_,F/_,_), F). ◮ bestf([T|_], F) :- f(T, F). ◮ bestf([], 9999). ◮ min(X, Y, X) :- X =< Y, !. ◮ min(X, Y, Y). Aleksander Pohl WSZiB ˛ ´ Przeszukiwanie przestrzeni rozwiazan
 • 28. Wprowadzenie Przeszukiwanie wgłab ˛ Przeszukiwanie wszerz Heurystyki Gry Postscriptum Implementacja (7) ◮ succlist(_, [], []). ◮ succlist(G0, [N/C | NCs], Ts) :- G is G0 + C, h(N, H), F is G + H, succlist(G0, NCs, Ts1), insert(l(N,F/G), Ts1, Ts). Aleksander Pohl WSZiB ˛ ´ Przeszukiwanie przestrzeni rozwiazan
 • 29. Wprowadzenie Przeszukiwanie wgłab ˛ Przeszukiwanie wszerz Heurystyki Gry Postscriptum IDA* – iterative deepening A* ◮ Bound=f(Start) ◮ Repeat ◮ Dokonaj szukania wgłab uwzgledniajac takie w˛ ˛ ˛ ˛ ˙ ezły N ze f(N)<=Bound ◮ „if” cel osiagniety – koniec ˛ ˛ ◮ „else”: ◮ NewBound = min{ f(N) | N wygenerowany , f(N)>Bound} ◮ Bound=NewBound ◮ Until znaleziono rozwiaznie ˛ Aleksander Pohl WSZiB ˛ ´ Przeszukiwanie przestrzeni rozwiazan
 • 30. Wprowadzenie Przeszukiwanie wgłab ˛ Przeszukiwanie wszerz Heurystyki Gry Postscriptum Inne rozwiazania ˛ ◮ RBFS – recursive best-first search ◮ A* – zapamietuje wszystkie w˛ ˛ ezły ◮ RBFS – odrzuca te gałezie które nie sa optymalne ˛ ˛ ◮ BEAM search ◮ z ´ z na ka˙ dym poziomie rozwijamy tylko m najlepszych scie˙ ek (m – beam) ◮ niekoniecznie znajduje rozwiazanie ˛ Aleksander Pohl WSZiB ˛ ´ Przeszukiwanie przestrzeni rozwiazan
 • 31. Wprowadzenie Przeszukiwanie wgłab ˛ Przeszukiwanie wszerz Heurystyki Gry Postscriptum Plan prezentacji Wprowadzenie Przeszukiwanie wgłab ˛ Przeszukiwanie wszerz Heurystyki Gry Postscriptum Aleksander Pohl WSZiB ˛ ´ Przeszukiwanie przestrzeni rozwiazan
 • 32. Wprowadzenie Przeszukiwanie wgłab ˛ Przeszukiwanie wszerz Heurystyki Gry Postscriptum Grafy i/lub – przykład (1) Aleksander Pohl WSZiB ˛ ´ Przeszukiwanie przestrzeni rozwiazan
 • 33. Wprowadzenie Przeszukiwanie wgłab ˛ Przeszukiwanie wszerz Heurystyki Gry Postscriptum Grafy i/lub – przykład (2) ´ z Szukanie scie˙ ki – rozło˙ enie na podproblemy z ◮ W grafie a-z istnieja dwa „mosty” - f,g ˛ ◮ Dwa mo˙ liwe rozwiazania – a-z przez f bad´ a-z przez g z ˛ ˛ z ◮ z´ z e Znajd´ scie˙ k˛ a-f i f-z ◮ lub ◮ z´ z e Znajd´ scie˙ k˛ a-g i g-z Aleksander Pohl WSZiB ˛ ´ Przeszukiwanie przestrzeni rozwiazan
 • 34. Wprowadzenie Przeszukiwanie wgłab ˛ Przeszukiwanie wszerz Heurystyki Gry Postscriptum Grafy i/lub – charakterystyka (1) ◮ Dzieli problem na podproblemy ◮ W˛ ezły w grafie sa problemami, krawedzie relacjami ˛ ˛ ◮ Dla wezła „LUB” (ma tylko wychodzace krawedzie ˛ ˛ ˛ połaczone relacja „lub”) jeden z nastepników musi da´ ˛ ˛ ˛ c rozwiazanie ˛ ◮ Dla wezła „I” (ma tylko wychodzace krawedzie połaczone ˛ ˛ ˛ ˛ relacja „I”) ka˙ dy z nastepników musi da´ rozwiazanie ˛ z ˛ c ˛ Aleksander Pohl WSZiB ˛ ´ Przeszukiwanie przestrzeni rozwiazan
 • 35. Wprowadzenie Przeszukiwanie wgłab ˛ Przeszukiwanie wszerz Heurystyki Gry Postscriptum Grafy i/lub – charakterystyka (2) ◮ Okre´ lamy problem przez wezeł startowy, warunki s ˛ osiagniecia celu ˛ ˛ ◮ W˛ ezły celu odpowiadaja „trywialnym” rozwiazaniom ˛ ˛ ◮ Rozwiazanie reprezentowane jest przez drzewo ˛ ◮ ´ Cała przestrzen posiada tylko wezły LUB ˛ ◮ W˛ezły I odpowiadaja podproblemom, połaczenie ˛ ˛ ˛ ´ rozwiazan podproblemów winno da´ globalne rozwiazanie c ˛ ◮ W teorii gier – „moje ruchy” – wezły LUB, ˛ „jego ruchy” - wezły I ˛ Aleksander Pohl WSZiB ˛ ´ Przeszukiwanie przestrzeni rozwiazan
 • 36. Wprowadzenie Przeszukiwanie wgłab ˛ Przeszukiwanie wszerz Heurystyki Gry Postscriptum Zasada mini-max ◮ Dla gier dwuosobowych: ◮ Okre´ lamy heurystyczna funkcje celu s ˛ ˛ ◮ Im wieksza tym wieksza szansa zwyciestwa ˛ ˛ ˛ ◮ W kolejnych krokach na zmiane bierzmy minimum i ˛ maximum tej funkcji ◮ Po okre´ lonej głeboko´ ci wybieramy cel maksymalizujacy s ˛ s ˛ funkcje docelowa ˛ ˛ ◮ ´ Efekt „horyzontu zdarzen” Aleksander Pohl WSZiB ˛ ´ Przeszukiwanie przestrzeni rozwiazan
 • 37. Wprowadzenie Przeszukiwanie wgłab ˛ Przeszukiwanie wszerz Heurystyki Gry Postscriptum Mini-max – przykład Aleksander Pohl WSZiB ˛ ´ Przeszukiwanie przestrzeni rozwiazan
 • 38. Wprowadzenie Przeszukiwanie wgłab ˛ Przeszukiwanie wszerz Heurystyki Gry Postscriptum Mini-max – pseudokod function minimax(node, depth) if node is a terminal node or depth = 0 return the heuristic value of node if the adversary is to play at node let α := +∞ foreach child of node α := min(α, minimax(child, depth-1)) else we are to play at node let α := −∞ foreach child of node α := max(α, minimax(child, depth-1)) return α Aleksander Pohl WSZiB ˛ ´ Przeszukiwanie przestrzeni rozwiazan
 • 39. Wprowadzenie Przeszukiwanie wgłab ˛ Przeszukiwanie wszerz Heurystyki Gry Postscriptum Mini-max – implementacja (1) ◮ minimax(Pos, BestSucc, Val) :- moves(Pos, PosList), !, best(PosList, BestSucc, Val) ; staticval(Pos, Val). ◮ best([ Pos], Pos, Val) :- minimax(Pos, _, Val), !. ◮ best([Pos1 | PosList], BestPos, BestVal) :- minimax(Pos1, _, Val1), best(PosList, Pos2, Val2), betterof(Pos1, Val1, Pos2, Val2, BestPos, BestVal). Aleksander Pohl WSZiB ˛ ´ Przeszukiwanie przestrzeni rozwiazan
 • 40. Wprowadzenie Przeszukiwanie wgłab ˛ Przeszukiwanie wszerz Heurystyki Gry Postscriptum Mini-max – implementacja (2) ◮ betterof(Pos0, Val0, Pos1, Val1, Pos0, Val0) :- min_to_move(Pos0), %nastepny ruch jego Val0 > Val1, ! ; max_to_move(Pos0), % nastepny ruch moj Val0 < Val1, !. ◮ betterof(Pos0, Val0, Pos1, Val1, Pos1, Val1). Aleksander Pohl WSZiB ˛ ´ Przeszukiwanie przestrzeni rozwiazan
 • 41. Wprowadzenie Przeszukiwanie wgłab ˛ Przeszukiwanie wszerz Heurystyki Gry Postscriptum Mini-max – szachy ◮ 80 półruchów, 40 ruchów ∼ 100040 pozycji ◮ MinMax – szukamy Min w ruchu przeciwnika, Max w naszym Aleksander Pohl WSZiB ˛ ´ Przeszukiwanie przestrzeni rozwiazan
 • 42. Wprowadzenie Przeszukiwanie wgłab ˛ Przeszukiwanie wszerz Heurystyki Gry Postscriptum Algorytm alfa-beta ◮ Nie rozpatrujemy wszystkich wezłów ˛ ◮ ˙ s´ Gwarantujemy ze warto´ c MAX jest nie mniejsza ni˙ Alfa z ◮ ˙ s´ Gwarantujemy ze warto´ c MIN jest nie wieksza ni˙ Beta ˛ z ◮ Z ka˙ dym krokiem zwe˙ amy przedział o nowo znalezione z ˛z warto´ ci s Aleksander Pohl WSZiB ˛ ´ Przeszukiwanie przestrzeni rozwiazan
 • 43. Wprowadzenie Przeszukiwanie wgłab ˛ Przeszukiwanie wszerz Heurystyki Gry Postscriptum Alfa-beta – pseudokod function minimax(node, depth) return alphabeta(node, depth, -∞, +∞) function alphabeta(node, depth, α, β) if node is a terminal node or depth = 0 return the heuristic value of node foreach child of node α := max(α, -alphabeta(child, depth-1, -β, -α)) if α ≥ β return β return α Aleksander Pohl WSZiB ˛ ´ Przeszukiwanie przestrzeni rozwiazan
 • 44. Wprowadzenie Przeszukiwanie wgłab ˛ Przeszukiwanie wszerz Heurystyki Gry Postscriptum Alfa-beta – implementacja (1) ◮ alphabeta(Pos, Alpha, Beta, GoodPos, Val) :- moves(Pos, PosList), !, boundedbest(PosList, Alpha, Beta, GoodPos, Val); staticval(Pos, Val). ◮ boundedbest([Pos | PosList], Alpha, Beta, GoodPos, GoodVal) :- alphabeta(Pos, Alpha, Beta, _, Val), goodenough(PosList, Alpha, Beta, Pos, Val, GoodPos, GoodVal). Aleksander Pohl WSZiB ˛ ´ Przeszukiwanie przestrzeni rozwiazan
 • 45. Wprowadzenie Przeszukiwanie wgłab ˛ Przeszukiwanie wszerz Heurystyki Gry Postscriptum Alfa-beta – implementacja (2) ◮ goodenough([], _, _, Pos, Val, Pos, Val) :- !. ◮ goodenough(_, Alpha, Beta, Pos, Val, Pos, Val) :- min_to_move(Pos), Val > Beta, ! ; max_to_move(Pos), Val < Alpha, !. ◮ goodenough(PosList, Alpha, Beta, Pos, Val, GoodPos, GoodVal) :- newbounds(Alpha, Beta, Pos, Val, NewAlpha, NewBeta), boundedbest(PosList, NewAlpha, NewBeta, Pos1, Val1), betterof(Pos, Val, Pos1, Val1, GoodPos, GoodVal). Aleksander Pohl WSZiB ˛ ´ Przeszukiwanie przestrzeni rozwiazan
 • 46. Wprowadzenie Przeszukiwanie wgłab ˛ Przeszukiwanie wszerz Heurystyki Gry Postscriptum Alfa-beta – implementacja (3) ◮ newbounds(Alpha, Beta, Pos, Val, Val, Beta) :- min_to_move(Pos), Val > Alpha, !. ◮ newbounds(Alpha, Beta, Pos, Val, Alpha, Val) :- max_to_move(Pos), Val < Beta, !. ◮ newbounds(Alpha, Beta, _, _, Alpha, Beta). ◮ betterof(Pos, Val, Pos1, Val1, Pos, Val) :- min_to_move(Pos), Val > Val1, ! ; max_to_move(Pos), Val < Val1, !. ◮ betterof(_, _, Pos1, Val1, Pos1, Val1). Aleksander Pohl WSZiB ˛ ´ Przeszukiwanie przestrzeni rozwiazan
 • 47. Wprowadzenie Przeszukiwanie wgłab ˛ Przeszukiwanie wszerz Heurystyki Gry Postscriptum Alfa-beta – podsumowanie ◮ sqrt(b) – redukcja czynnika rozgałezienia przy best-first ˛ (szachy: 30 -> 6) ◮ Ulepszenia: ◮ „heuristic pruning” - usuwanie mało obiecujacyh gałezi ˛ ˛ ◮ „progressive deepening” ◮ ograniczenia czasowe ◮ zapamietywanie ruchów po´ rednich ˛ s Aleksander Pohl WSZiB ˛ ´ Przeszukiwanie przestrzeni rozwiazan
 • 48. Wprowadzenie Przeszukiwanie wgłab ˛ Przeszukiwanie wszerz Heurystyki Gry Postscriptum Plan prezentacji Wprowadzenie Przeszukiwanie wgłab ˛ Przeszukiwanie wszerz Heurystyki Gry Postscriptum Aleksander Pohl WSZiB ˛ ´ Przeszukiwanie przestrzeni rozwiazan
 • 49. Wprowadzenie Przeszukiwanie wgłab ˛ Przeszukiwanie wszerz Heurystyki Gry Postscriptum Materiały zródłowe ´ ◮ L.Sterling, E.Shapiro - „The Art Of Prolog” ◮ Ivan Bratko - „Prolog – Programming For Artificial Intelligence” ◮ Slajdy zostały przygotowane za zgoda˛ dr. Michała Korzyckiego na podstawie jego wykładu. Aleksander Pohl WSZiB ˛ ´ Przeszukiwanie przestrzeni rozwiazan