SlideShare a Scribd company logo
Igandea • 2012ko urtarrilaren 8a

08 Homosexualitatea
Lesbianak
‘sendatzeko’
klinikak
Ekuadorren, emakumeen eskubideen aldeko taldeek nazioarteko kanpaina bat
abiatu nahi dute droga menpekotasuna tratatzeko ehundik gora klinika pribaturen
kontra, lesbiana gazteen aurka tratu txar psikiko eta fisiko ugari erabiltzen
dituztelakoan. Nazioarteko epaitegi feminista batek Ekuadorko Estatua ez ezik
nesken senideak ere salatu ditu, jarrera lesbofobikoak sustatu eta laguntzeagatik.
Alberto Barandiaran Quito       derrigortu zuten. Hiru egun       tan. 1997an, sexu bazterkeriaren   elkarteak lan handia egin du
                   eman behar izan zituen horrela     aurkako hainbat taldek zigor ko-   azken urteotan egoeraren berri
      esbiana zela aitortzea   jantzita, klinikako terapeutek ha-   dearen aldaketa eskatu zuten, or-   emateko eta arazoaren atzean
L
      erabaki zuenean, Susa-   ren erreakzioak zaintzen zituzten    duan homosexualitatea lau eta     dagoen gizarte ikuspegiaren
      nak bost urte zerama-   bitartean. «Esertzera behartzen     zortzi urte bitarteko espetxeare-   aurka borrokatzeko. Testigan-
      tzan Quiton bizitzen    ninduten, eta bitartean niri begi-   kin zigortzen zelako oraindik. Zi-  tzak jaso ditu, informazioa bildu,
      (Ekuador). Ez zuen     ra geratzen ziren denbora guz-     gor legala hurrengo urtean ken-    salaketak jarri, administrazioa-
herrira itzuli nahi: hiriburuan    tian, ikusteko zer-nolako erreak-    tzea lortu zuten, baina Ekuador-   rekin negoziatu.
bikotekidea zeukan, eta ez zuten   zioak izaten nituen, deseroso nen-   ko giza eskubideen aldeko taldeek    Hainbat lekukotasunetan
ondo hartuko; hainbeste baze-     goen edo ez. Umiliagarria izan     azpimarratzen dute lege aldetik    antzeman daitekeenez, kasu
kien. Baina ez zuen inoiz pentsa-   zen: ni hor, eserita, eta nire aurre-  aurreratu bai, aurreratu dela, bai-  gehienak barnealdeko herrieta-
tu senideen erreakzioa hain bor-   an, berriz, aspaldiko partez ema-    na soziologikoki oraindik lan han-  ko neska eta emakumeak dira.
titza izango zenik bere sexu     kume batekin egon gabe zeuden      dia egin behar dela. Auzitegi     Kasuistika ere antzekoa da beti:
izaera jakinarazi zienean. Ia ero-  gizonak; begiekin jan egiten nin-    Konstituzionalak homosexuali-     senideek parte hartze zuzena
tzat hartu zuten, eta droga men-   duten».                 tatea despenalizatzeko erabili zi-  izan ohi dute gaixoa kliniketara
pekotasuna dutenentzako klini-      Terapeutek klinikan zegoen      tuen argudioen artean arakatzea    bidaltzeko, batzuetan bortxaz,
ka batean sartu zuten. 2001.     beste kide bat animatu zuten                         eta administrazioaren konplizita-
                                       ‘‘
urtearen hasiera zen. Sartu eta    Susanarengana hurbiltzeko.                          tea ere nabaria da, klinika gehie-
berehala, biluzarazi eta dena     «Larrua jotzeko proposamena                          nek hitzarmena dutelako Osasun
kendu zioten, eta alkoholikoen-    egin zidan; esan zidan horrela                        Departamentuarekin, hain
tzat erabiltzen zuten terapia bera  ikasiko nuela zer den sarketa,     Erabili egiten zaituzte.       zuzen ere droga menpekotasuna
ezarri nahi izan zioten. Klinikan   berarekin egoten banintzen       Oldarkorra bazara,          dutenak artatzeko. «Senideek
egon zen lau hilabeteetan, Susa-   orduan gizonak gustuko izango      lasai tratatzen zaituzte,       amarrua erabiltzen dute, eta,
nak tratu txarrak, bortizkeria    nituela».                eta lasaia bazara, gogor»       batzuetan, neskak bahituta joa-
psikiko eta fisikoak, eta umilazio    Lau hilabeteren buruan, klini-    SUSANA                ten dira», salatu du Corderok.
ugari jaso zituen. Pairatutakoa    katik atera zen. Beldurrez, nora    Biktima                «Eta lege urraketa horiek Polizia-
salatzeko auzitara jo zuenean,    ezean. «Gaizki portatu den neska-    «Hiesa neukala            ren eta kliniken konplizitateare-
ustezko osasun profesionalen     tila bat bezala sentitu nintzen».    sinetsarazi nahi izan         kin egiten dira».
amarruak azpimarratu zituen.                         zidaten; gero, aita
«Erabili egiten zaituzte. Oldarko-  Ehun klinika baino           homosexuala zela»           Emakumeen aldeko
rra baldin bazara, lasai-lasai tra-  gehiago                 MARIA AUXILIADORA
                                                          epaitegiak
tatzen zaituzte, eta lasaia baldin  Susanaren kasua ez da bakana.      Biktima                Susanaren testigantza jasota da-
bazara, berriz, gogor. Nirekin    Ekuadorren, gaur egun, droga                         go Ekuadorko hainbat elkartek
                                       «Jarrera arazo larriak
oihuka aritu ziren une oro».     menpekotasuna sendatzeko ehu-                         2005ean prestatu zuten salaketa
                                       nituela esan zidaten,
 Hasieran, eustea erabaki zuen,   netik gora klinika pribatutan les-                      txosten batean. Urte hartan,
                                       eta bikotekidearekiko
baina gehiago ezin zuela erabaki   bianismoa tratatu egiten dutela                        Emakumeen Eskubide Ekonomi-
                                       menpekotasuna nuela»
zuenean laguntza eskatu zion     salatu dute sexu askatasunaren                        ko, Sozial eta Kulturalen aldeko
                                       ALEXANDRA
adiskide bati, handik hanka egi-   aldeko taldeek. Klinika horietan,    Biktima                Epaitegia eratu zuten hainbat
ten lagun ziezaion. Baina klinika-  senideei esplikatzen diete homo-                       erakundek, eta Liman (Peru)
koek neskaren asmoak asmatu zi-    sexualitatea «zaindu daitekeen     besterik ez dago: patologiatzat    egindako topaketetan, hainbat
tuzten, eta terapia gogorragoa    gaixotasun bat» dela, eta mota     hartzen da.              auzi jorratu zituzten. Tradizio fe-
jartzea erabaki zuten. Zigor han-   guztietako taktikak erabiltzen      «Batzuk oraindik XVIII. men-    ministari jarraikiz, helburua zen
diagoak. Hankak kateekin lotu     dituzte. Besteak beste, terapia     deko irizpideekin ari dira», dio   emakumeen eskubideen aurkako
zizkioten. «Kate hauek kendu     psikologiko gogorra eta bortizke-    Tatiana Corderok, Quitoko       salaketei erreparatu eta epai he-
egin daitezke, baina zure buruko   ria fisiko muturrekoa.         Taller Comunicacion Mujer ema-    rrikoiak, sinbolikoak izanda ere
kateez libratu beharra daukazu»,    Gaia ez da berria. Errealitatea    kume taldeko zuzendariak.       zorrotzak eta zuzenak ematea.
esaten zioten.            duela gutxi atera da argira, baina   «Orduan, emakumeak biltegie-      Han entzundako beste testigan-
 Behin, desintoxikazio klinika    gay eta lesbianen aldeko borroka    tan giltzapetu egiten zituzten,    tzetako bat Maria Auxiliadorare-
berean zegoen prostituta baten    legalak hamabost urte egin ditu     haien jarrerak zuzentzeko».      na izan zen. Izen guztiak faltsuak
soineko estu deigarria jartzera    Hego Amerikako herrialde horre-     Taller Comunicacion Mujer       dira, noski. Senideek Guayaquil-   Emakumeek tratu umiliagarriak jasaten dituztel

More Related Content

Viewers also liked

Cooperativa Cristal Avellaneda- Durax toda la vida
Cooperativa Cristal Avellaneda- Durax toda la vidaCooperativa Cristal Avellaneda- Durax toda la vida
Cooperativa Cristal Avellaneda- Durax toda la vida
Denise Viola
 
Daniel tovar 10
Daniel tovar 10Daniel tovar 10
Daniel tovar 10
Daniel Tobar Portilla
 
Taller mecanico fatima word
Taller mecanico fatima wordTaller mecanico fatima word
Taller mecanico fatima word
fatima101098
 
Crane Offshore Endorsement
Crane Offshore EndorsementCrane Offshore Endorsement
Crane Offshore Endorsement
Nick Ellison
 
Lit.Review-Tim
Lit.Review-TimLit.Review-Tim
Lit.Review-Tim
Timmy Skladzien
 
Bd- 1
 Bd- 1 Bd- 1
Doutro Lado
Doutro LadoDoutro Lado
Doutro Lado
guest3853f2
 
1 midia web eleições
1 midia web eleições1 midia web eleições
1 midia web eleições
AEC IDIOMAS
 
SPE Pc paper final-rev3
SPE Pc paper final-rev3SPE Pc paper final-rev3
SPE Pc paper final-rev3
Mina Fazelalavi
 
Cursos i tallers Xarxa de Centres Culturals Polivalents
Cursos i tallers Xarxa de Centres Culturals PolivalentsCursos i tallers Xarxa de Centres Culturals Polivalents
Cursos i tallers Xarxa de Centres Culturals Polivalents
Premsa Sant Cugat
 
Erika
ErikaErika
El carnaval en el ecuador
El carnaval en el ecuadorEl carnaval en el ecuador
El carnaval en el ecuador
jullymariacentenoromo
 
MODERN FAMILYFINAL
MODERN FAMILYFINALMODERN FAMILYFINAL
MODERN FAMILYFINAL
Timmy Skladzien
 
Howfortunateweare Chocante
Howfortunateweare ChocanteHowfortunateweare Chocante
Howfortunateweare Chocante
guest404da4
 

Viewers also liked (18)

8
88
8
 
Cooperativa Cristal Avellaneda- Durax toda la vida
Cooperativa Cristal Avellaneda- Durax toda la vidaCooperativa Cristal Avellaneda- Durax toda la vida
Cooperativa Cristal Avellaneda- Durax toda la vida
 
Survey2
Survey2Survey2
Survey2
 
Daniel tovar 10
Daniel tovar 10Daniel tovar 10
Daniel tovar 10
 
Taller mecanico fatima word
Taller mecanico fatima wordTaller mecanico fatima word
Taller mecanico fatima word
 
Crane Offshore Endorsement
Crane Offshore EndorsementCrane Offshore Endorsement
Crane Offshore Endorsement
 
Lit.Review-Tim
Lit.Review-TimLit.Review-Tim
Lit.Review-Tim
 
Bd- 1
 Bd- 1 Bd- 1
Bd- 1
 
Doutro Lado
Doutro LadoDoutro Lado
Doutro Lado
 
rain-core-CS_SM
rain-core-CS_SMrain-core-CS_SM
rain-core-CS_SM
 
1 midia web eleições
1 midia web eleições1 midia web eleições
1 midia web eleições
 
SPE Pc paper final-rev3
SPE Pc paper final-rev3SPE Pc paper final-rev3
SPE Pc paper final-rev3
 
Cursos i tallers Xarxa de Centres Culturals Polivalents
Cursos i tallers Xarxa de Centres Culturals PolivalentsCursos i tallers Xarxa de Centres Culturals Polivalents
Cursos i tallers Xarxa de Centres Culturals Polivalents
 
Pram
PramPram
Pram
 
Erika
ErikaErika
Erika
 
El carnaval en el ecuador
El carnaval en el ecuadorEl carnaval en el ecuador
El carnaval en el ecuador
 
MODERN FAMILYFINAL
MODERN FAMILYFINALMODERN FAMILYFINAL
MODERN FAMILYFINAL
 
Howfortunateweare Chocante
Howfortunateweare ChocanteHowfortunateweare Chocante
Howfortunateweare Chocante
 

More from laieneblog

Gara u7
Gara u7Gara u7
Gara u7
laieneblog
 
Abc 2011 10-21
Abc 2011 10-21Abc 2011 10-21
Abc 2011 10-21
laieneblog
 
Elpais 2011 10-21
Elpais 2011 10-21Elpais 2011 10-21
Elpais 2011 10-21
laieneblog
 
Publico 2011 10-21
Publico 2011 10-21Publico 2011 10-21
Publico 2011 10-21
laieneblog
 
Gara 2011 10-21
Gara 2011 10-21Gara 2011 10-21
Gara 2011 10-21
laieneblog
 
Berria 2011 10-21
Berria 2011 10-21Berria 2011 10-21
Berria 2011 10-21
laieneblog
 
...eta GAZTEOK ZER?
...eta GAZTEOK ZER?...eta GAZTEOK ZER?
...eta GAZTEOK ZER?
laieneblog
 
La cenicienta que no queria comer perdices
La cenicienta que no queria comer perdicesLa cenicienta que no queria comer perdices
La cenicienta que no queria comer perdices
laieneblog
 
Un rey golpe a golpe
Un rey golpe a golpeUn rey golpe a golpe
Un rey golpe a golpe
laieneblog
 
Dossier-Un nuevo tiempo para Euskal Herria
Dossier-Un nuevo tiempo para Euskal HerriaDossier-Un nuevo tiempo para Euskal Herria
Dossier-Un nuevo tiempo para Euskal Herria
laieneblog
 
Portada ABC, milagro?
Portada ABC, milagro?Portada ABC, milagro?
Portada ABC, milagro?
laieneblog
 
Bildu Sopela
Bildu SopelaBildu Sopela
Bildu Sopela
laieneblog
 
No a la reforma de la negociación colectiva
No a la reforma de la negociación colectivaNo a la reforma de la negociación colectiva
No a la reforma de la negociación colectiva
laieneblog
 
Negoziazio kolektiboaren erreformari ez
Negoziazio kolektiboaren erreformari ezNegoziazio kolektiboaren erreformari ez
Negoziazio kolektiboaren erreformari ez
laieneblog
 
Publicidades impactantes
Publicidades impactantesPublicidades impactantes
Publicidades impactantes
laieneblog
 
Si hay que cortar...se corta
Si hay que cortar...se cortaSi hay que cortar...se corta
Si hay que cortar...se corta
laieneblog
 
Amigo felix
Amigo felixAmigo felix
Amigo felix
laieneblog
 
Gara 11 05-15
Gara 11 05-15Gara 11 05-15
Gara 11 05-15
laieneblog
 
Apirilak 28 Lan o
Apirilak 28 Lan oApirilak 28 Lan o
Apirilak 28 Lan o
laieneblog
 
Noam chomsky y las 10 reglas de manipulación mediatica
Noam chomsky y las 10 reglas de manipulación mediaticaNoam chomsky y las 10 reglas de manipulación mediatica
Noam chomsky y las 10 reglas de manipulación mediatica
laieneblog
 

More from laieneblog (20)

Gara u7
Gara u7Gara u7
Gara u7
 
Abc 2011 10-21
Abc 2011 10-21Abc 2011 10-21
Abc 2011 10-21
 
Elpais 2011 10-21
Elpais 2011 10-21Elpais 2011 10-21
Elpais 2011 10-21
 
Publico 2011 10-21
Publico 2011 10-21Publico 2011 10-21
Publico 2011 10-21
 
Gara 2011 10-21
Gara 2011 10-21Gara 2011 10-21
Gara 2011 10-21
 
Berria 2011 10-21
Berria 2011 10-21Berria 2011 10-21
Berria 2011 10-21
 
...eta GAZTEOK ZER?
...eta GAZTEOK ZER?...eta GAZTEOK ZER?
...eta GAZTEOK ZER?
 
La cenicienta que no queria comer perdices
La cenicienta que no queria comer perdicesLa cenicienta que no queria comer perdices
La cenicienta que no queria comer perdices
 
Un rey golpe a golpe
Un rey golpe a golpeUn rey golpe a golpe
Un rey golpe a golpe
 
Dossier-Un nuevo tiempo para Euskal Herria
Dossier-Un nuevo tiempo para Euskal HerriaDossier-Un nuevo tiempo para Euskal Herria
Dossier-Un nuevo tiempo para Euskal Herria
 
Portada ABC, milagro?
Portada ABC, milagro?Portada ABC, milagro?
Portada ABC, milagro?
 
Bildu Sopela
Bildu SopelaBildu Sopela
Bildu Sopela
 
No a la reforma de la negociación colectiva
No a la reforma de la negociación colectivaNo a la reforma de la negociación colectiva
No a la reforma de la negociación colectiva
 
Negoziazio kolektiboaren erreformari ez
Negoziazio kolektiboaren erreformari ezNegoziazio kolektiboaren erreformari ez
Negoziazio kolektiboaren erreformari ez
 
Publicidades impactantes
Publicidades impactantesPublicidades impactantes
Publicidades impactantes
 
Si hay que cortar...se corta
Si hay que cortar...se cortaSi hay que cortar...se corta
Si hay que cortar...se corta
 
Amigo felix
Amigo felixAmigo felix
Amigo felix
 
Gara 11 05-15
Gara 11 05-15Gara 11 05-15
Gara 11 05-15
 
Apirilak 28 Lan o
Apirilak 28 Lan oApirilak 28 Lan o
Apirilak 28 Lan o
 
Noam chomsky y las 10 reglas de manipulación mediatica
Noam chomsky y las 10 reglas de manipulación mediaticaNoam chomsky y las 10 reglas de manipulación mediatica
Noam chomsky y las 10 reglas de manipulación mediatica
 

Lesbianak ekuadorren1

 • 1. Igandea • 2012ko urtarrilaren 8a 08 Homosexualitatea Lesbianak ‘sendatzeko’ klinikak Ekuadorren, emakumeen eskubideen aldeko taldeek nazioarteko kanpaina bat abiatu nahi dute droga menpekotasuna tratatzeko ehundik gora klinika pribaturen kontra, lesbiana gazteen aurka tratu txar psikiko eta fisiko ugari erabiltzen dituztelakoan. Nazioarteko epaitegi feminista batek Ekuadorko Estatua ez ezik nesken senideak ere salatu ditu, jarrera lesbofobikoak sustatu eta laguntzeagatik. Alberto Barandiaran Quito derrigortu zuten. Hiru egun tan. 1997an, sexu bazterkeriaren elkarteak lan handia egin du eman behar izan zituen horrela aurkako hainbat taldek zigor ko- azken urteotan egoeraren berri esbiana zela aitortzea jantzita, klinikako terapeutek ha- dearen aldaketa eskatu zuten, or- emateko eta arazoaren atzean L erabaki zuenean, Susa- ren erreakzioak zaintzen zituzten duan homosexualitatea lau eta dagoen gizarte ikuspegiaren nak bost urte zerama- bitartean. «Esertzera behartzen zortzi urte bitarteko espetxeare- aurka borrokatzeko. Testigan- tzan Quiton bizitzen ninduten, eta bitartean niri begi- kin zigortzen zelako oraindik. Zi- tzak jaso ditu, informazioa bildu, (Ekuador). Ez zuen ra geratzen ziren denbora guz- gor legala hurrengo urtean ken- salaketak jarri, administrazioa- herrira itzuli nahi: hiriburuan tian, ikusteko zer-nolako erreak- tzea lortu zuten, baina Ekuador- rekin negoziatu. bikotekidea zeukan, eta ez zuten zioak izaten nituen, deseroso nen- ko giza eskubideen aldeko taldeek Hainbat lekukotasunetan ondo hartuko; hainbeste baze- goen edo ez. Umiliagarria izan azpimarratzen dute lege aldetik antzeman daitekeenez, kasu kien. Baina ez zuen inoiz pentsa- zen: ni hor, eserita, eta nire aurre- aurreratu bai, aurreratu dela, bai- gehienak barnealdeko herrieta- tu senideen erreakzioa hain bor- an, berriz, aspaldiko partez ema- na soziologikoki oraindik lan han- ko neska eta emakumeak dira. titza izango zenik bere sexu kume batekin egon gabe zeuden dia egin behar dela. Auzitegi Kasuistika ere antzekoa da beti: izaera jakinarazi zienean. Ia ero- gizonak; begiekin jan egiten nin- Konstituzionalak homosexuali- senideek parte hartze zuzena tzat hartu zuten, eta droga men- duten». tatea despenalizatzeko erabili zi- izan ohi dute gaixoa kliniketara pekotasuna dutenentzako klini- Terapeutek klinikan zegoen tuen argudioen artean arakatzea bidaltzeko, batzuetan bortxaz, ka batean sartu zuten. 2001. beste kide bat animatu zuten eta administrazioaren konplizita- ‘‘ urtearen hasiera zen. Sartu eta Susanarengana hurbiltzeko. tea ere nabaria da, klinika gehie- berehala, biluzarazi eta dena «Larrua jotzeko proposamena nek hitzarmena dutelako Osasun kendu zioten, eta alkoholikoen- egin zidan; esan zidan horrela Departamentuarekin, hain tzat erabiltzen zuten terapia bera ikasiko nuela zer den sarketa, Erabili egiten zaituzte. zuzen ere droga menpekotasuna ezarri nahi izan zioten. Klinikan berarekin egoten banintzen Oldarkorra bazara, dutenak artatzeko. «Senideek egon zen lau hilabeteetan, Susa- orduan gizonak gustuko izango lasai tratatzen zaituzte, amarrua erabiltzen dute, eta, nak tratu txarrak, bortizkeria nituela». eta lasaia bazara, gogor» batzuetan, neskak bahituta joa- psikiko eta fisikoak, eta umilazio Lau hilabeteren buruan, klini- SUSANA ten dira», salatu du Corderok. ugari jaso zituen. Pairatutakoa katik atera zen. Beldurrez, nora Biktima «Eta lege urraketa horiek Polizia- salatzeko auzitara jo zuenean, ezean. «Gaizki portatu den neska- «Hiesa neukala ren eta kliniken konplizitateare- ustezko osasun profesionalen tila bat bezala sentitu nintzen». sinetsarazi nahi izan kin egiten dira». amarruak azpimarratu zituen. zidaten; gero, aita «Erabili egiten zaituzte. Oldarko- Ehun klinika baino homosexuala zela» Emakumeen aldeko rra baldin bazara, lasai-lasai tra- gehiago MARIA AUXILIADORA epaitegiak tatzen zaituzte, eta lasaia baldin Susanaren kasua ez da bakana. Biktima Susanaren testigantza jasota da- bazara, berriz, gogor. Nirekin Ekuadorren, gaur egun, droga go Ekuadorko hainbat elkartek «Jarrera arazo larriak oihuka aritu ziren une oro». menpekotasuna sendatzeko ehu- 2005ean prestatu zuten salaketa nituela esan zidaten, Hasieran, eustea erabaki zuen, netik gora klinika pribatutan les- txosten batean. Urte hartan, eta bikotekidearekiko baina gehiago ezin zuela erabaki bianismoa tratatu egiten dutela Emakumeen Eskubide Ekonomi- menpekotasuna nuela» zuenean laguntza eskatu zion salatu dute sexu askatasunaren ko, Sozial eta Kulturalen aldeko ALEXANDRA adiskide bati, handik hanka egi- aldeko taldeek. Klinika horietan, Biktima Epaitegia eratu zuten hainbat ten lagun ziezaion. Baina klinika- senideei esplikatzen diete homo- erakundek, eta Liman (Peru) koek neskaren asmoak asmatu zi- sexualitatea «zaindu daitekeen besterik ez dago: patologiatzat egindako topaketetan, hainbat tuzten, eta terapia gogorragoa gaixotasun bat» dela, eta mota hartzen da. auzi jorratu zituzten. Tradizio fe- jartzea erabaki zuten. Zigor han- guztietako taktikak erabiltzen «Batzuk oraindik XVIII. men- ministari jarraikiz, helburua zen diagoak. Hankak kateekin lotu dituzte. Besteak beste, terapia deko irizpideekin ari dira», dio emakumeen eskubideen aurkako zizkioten. «Kate hauek kendu psikologiko gogorra eta bortizke- Tatiana Corderok, Quitoko salaketei erreparatu eta epai he- egin daitezke, baina zure buruko ria fisiko muturrekoa. Taller Comunicacion Mujer ema- rrikoiak, sinbolikoak izanda ere kateez libratu beharra daukazu», Gaia ez da berria. Errealitatea kume taldeko zuzendariak. zorrotzak eta zuzenak ematea. esaten zioten. duela gutxi atera da argira, baina «Orduan, emakumeak biltegie- Han entzundako beste testigan- Behin, desintoxikazio klinika gay eta lesbianen aldeko borroka tan giltzapetu egiten zituzten, tzetako bat Maria Auxiliadorare- berean zegoen prostituta baten legalak hamabost urte egin ditu haien jarrerak zuzentzeko». na izan zen. Izen guztiak faltsuak soineko estu deigarria jartzera Hego Amerikako herrialde horre- Taller Comunicacion Mujer dira, noski. Senideek Guayaquil- Emakumeek tratu umiliagarriak jasaten dituztel