SlideShare a Scribd company logo
2012ko urtarriaren 8a • Igandea

                                                                    Homosexualitatea 09

                                                                         Estatua bera gaitzetsi zuten, «ez
                                                                         baitu arduraz betetzen giza esku-
                                                                         bideak zaintzeko obligazioa».
                                                                          Epai sinboliko hark balio izan
                                                                         zuen lesbianen aldeko borroka
                                                                         publiko egiteko, eta 2005az geroz-
                                                                         tik hainbat taldek presio etenga-
                                                                         bea egin dute estatuaren eta Na-
                                                                         zio Batuen Erakundearen aurre-
                                                                         an, kasu horiek azter daitezen. Es-
                                                                         katutako neurrien artean dago
                                                                         drogen eta narkotikoen kontrako
                                  Kliniken aurkako kanpainako irudi bat.                     legea aldatzea, hor atea irekita da-
                                                                         goelako sexu arrazoiengatik kli-
                                                                         niketan tratamendua ezartzeko.
                                                                         Iaz, Taller Comunicacion Mujer
                                                                         taldeak Osasun Ministerioari in-
                                                                         formazioa eskatu zion droga men-
                                                                         pekotasuna tratatzeko kliniken
                                                                         inguruan, eta erantzun ofiziala
                                                                         izan zen 106 klinika daudela, haie-
                                                                         ‘‘
                                                                         Kliniken jabe batzuek
                                                                         harreman onak dituzte
                                                                         gobernuarekin; negozio
                                                                         oparoa da, jakina»
                                                                         «Badakigu Perun ere
                                                                         badirela antzeko egoerak,
                                                                         baina hemen
                                                                         erlijioarekin lotuta dago»
                                                                         TATIANA CORDERO
                                                                         Taller Comunicacion Mujer                                                                         tarik erdiek baino gehiagok ez du-
                                                                         tela arautegia betetzen, eta
                                  Maiz bortxaz sartzen dituzte emakumeak kliniketan.               %9ren kontra salaketak jarrita
                                                                         daudela.
                                  go klinika batean sartu zuten      Giza eskubideen aldeko taldeek      «Hamar urte daramatzagu kli-
                                  2001ean, bortxaz. Han, gazteak be-   dokumentatuta dauzkate hilero     nika horiei buruz informazioa
                                  netako infernua pasatu zuen.      500 dolar eta baita 1.800 dolar ere  ematen», azaldu du Tatiana Cor-
                                  «Hiesa neukala sinetsarazi nahi     kobratzen dituzten klinikak.      derok, «eta ondorioztatu dugu ez
                                  izan zidaten hasieran; gero, aita    Ekuadorko batez besteko soldata    dituztela betetzen behar diren
                                  homosexuala zela. Geroago, ama     220 dolar ingurukoa da. Trata-     baldintzak, ez osasun arlokoak, ez
                                  bortxatu egin zutela ni txikia nin-   mendua ordaindu ahal izateko,     langileei dagozkienak». Baina oso
                                  tzenean. Psikologo batek Biblia-    senideen arteko diru bilketak egi-   klinika gutxi itxi edo zigortu di-
                                  rekin sendatu nahi izan ninduen.    ten dira, eta senideek, maiz, zorpe-  tuzte, eta gehienak, salaketa ho-
                                  Bibliaren gainean eskua jartzeko    tzera jo behar izaten dute gastuak   riekin zerikusirik ez duten arra-
                                  esaten zidan, hori tratamendua-     ordaindu ahal izateko.         zoiengatik. Corderok dioenez,
                                  ren zati bat zela». Etxera itzuli ze-                     Ekuadorko arlo ofizialetan dago-
                                  nean, logela arrosaz margotuta     Giza eskubideen            en ustelkeriak ez du laguntzen.
                                  aurkitu zuen.              aurkakoa                «Kliniken jabe batzuek harreman
                                   Alexandrak 26 urte ditu, eta iaz   Limako 2005eko emakumeen es-      onak dituzte gobernuarekin, eta,
                                  alkohola eta drogaren menpeko-     kubideen aldeko epaitegiak ondo-    jakina, negozio oparoa da, esta-
                                  tasunak tratatzeko klinika bate-    rioztatu zuen giza eskubideen     tuak ez duelako bere ardura ho-
                                  an sartu zuten. «Galdetu egin zi-    aurkakoa zela emakume horiek      rrela zertan hartu. Horri gainera-
                                  daten zenbat edaten nuen. Urtean    kliniketan bortxaz sartzea eta les-  tu behar zaio senideen ezjakinta-
                                  bi aldiz, erantzun nien. Orduan al-   bianismoa gaixotasun bat balitz    suna, eta gizartearen lesbofobia».
                                  koholikoa nintzela esan zidaten,    bezala artatzea. Eta hainbat esku-    Emakumeen eskubideen alde-
                                  jarrera arazo larriak nituela eta    bide urratzen zirela, gainera.     ko taldeen borrokari esker, dagoe-
                                  nire bikotekidearekiko menpeko-     Epaitegiak salatu zuen senideek    neko ehun mila sinadura inguru
                                  tasuna nuela, hura ere emaku-      alaben sexualitatea kontrolatze-    bildu dira legez kanpoko klinika
                                  mea zelako. Klinikan hamabost      ko eta ezberdintasun sexuala      horiek ixteko eskatzeko. Laster,
                                  lagunentzako hiru logela baino ez    menperatzeko mekanismoa zela      nazioarteko kanpaina hasi nahi
                                  ziren, eta arroza besterik ez ge-    hura; baita emakumeak berak      dute. Baina bertako erakundeek
                                  nuen jaten».              menperatzeko tresna ere, «hau-     uste dute borroka garrantzitsue-
                                   Beste kasu bat: Soledaden biko-   tsitako ordena heterosexual eta    na Ekuadorren bertan dagoela.
                                  tekidea, Liz, Quiton bertan sartu    patriarkala berriro ezartzeko hel-   «Ez da hemengo arazoa baka-
                                  zuten. Soledadek dioenez, bahitu    buruarekin».              rrik», dio Corderok. «Badakigu
                                  egin zuten. «Egun batez, desager-     Ondorioetan, senideen ardura     Perun ere antzeko egoerak badi-
                                  tu egin zen. Zentro berean zegoen    handia nabarmendu zuten femi-     rela, baina hemen erlijio ikuspe-
                                  beste neska baten dei batek ohar-    nistek, «botere harreman gehie-    giarekin lotuta dago, ikuspegi
                                  tarazi zidan». Lizek hogei egun     gizkoak» ezartzen dituztelako eta   atzerakoienekin, gainera: erlijio-
                                  eman zituen preso. Klinikaren      beren esku hartzen dutelako sexu    aren bidez senda zaitezkeela. Kli-
                                  protokoloaren arabera, trata-      askatasuna zigortzeko eskubidea.    nika askoren izenek ere erlijio ku-
                                  menduak urtebete irauten zuen,     Halaber, kliniketan tortura erabil-  tsua dute». Itxitako azkena Fuen-
la salatzen ari dira erakundeak —goian, kanpainako argazki bat—.  hilean 300 dolar (224 euro inguru).   tzen zela salatu zuten. Ekuadorko   te de Vida zen. Bizi iturri.

More Related Content

Viewers also liked

GL Paper
GL PaperGL Paper
GL Paper
Timmy Skladzien
 
Amigo Secreto Do Mef Por Bruno Thomaz Marques Vers O Final E Corrigida
Amigo Secreto Do Mef  Por Bruno Thomaz Marques Vers O Final E CorrigidaAmigo Secreto Do Mef  Por Bruno Thomaz Marques Vers O Final E Corrigida
Amigo Secreto Do Mef Por Bruno Thomaz Marques Vers O Final E Corrigida
guest22506a
 
Sylvain Curriculum Vitae doc
Sylvain Curriculum Vitae docSylvain Curriculum Vitae doc
Sylvain Curriculum Vitae doc
Sylvain Finesse
 
Presentiation js
Presentiation jsPresentiation js
Presentiation js
Ashish Shah
 
True Grit
True Grit True Grit
True Grit
Timmy Skladzien
 
Lesbianak ekuadorren1
Lesbianak ekuadorren1Lesbianak ekuadorren1
Lesbianak ekuadorren1
laieneblog
 
Bd- 1
 Bd- 1 Bd- 1
Taller mecanico fatima word
Taller mecanico fatima wordTaller mecanico fatima word
Taller mecanico fatima word
fatima101098
 
Harga Blackberry
Harga BlackberryHarga Blackberry
Harga Blackberry
lsiahaan94
 
ACLU Proposed Changes to LVMPD Use of Force Policy
ACLU Proposed Changes to LVMPD Use of Force PolicyACLU Proposed Changes to LVMPD Use of Force Policy
ACLU Proposed Changes to LVMPD Use of Force Policy
Staci Pratt
 
Plan lector 3
Plan lector 3Plan lector 3
Plan lector 3
Liceo Matovelle
 
Ets 161102005340
Ets 161102005340Ets 161102005340
Ets 161102005340
Diego Ortega
 
GRANT PROPOSAL
GRANT PROPOSALGRANT PROPOSAL
GRANT PROPOSAL
Timmy Skladzien
 
CO2- PPT-31052016-Final-for open file on KGS website
CO2- PPT-31052016-Final-for open file on KGS websiteCO2- PPT-31052016-Final-for open file on KGS website
CO2- PPT-31052016-Final-for open file on KGS website
Mina Fazelalavi
 

Viewers also liked (17)

GL Paper
GL PaperGL Paper
GL Paper
 
1
11
1
 
Amigo Secreto Do Mef Por Bruno Thomaz Marques Vers O Final E Corrigida
Amigo Secreto Do Mef  Por Bruno Thomaz Marques Vers O Final E CorrigidaAmigo Secreto Do Mef  Por Bruno Thomaz Marques Vers O Final E Corrigida
Amigo Secreto Do Mef Por Bruno Thomaz Marques Vers O Final E Corrigida
 
Pram
PramPram
Pram
 
Sylvain Curriculum Vitae doc
Sylvain Curriculum Vitae docSylvain Curriculum Vitae doc
Sylvain Curriculum Vitae doc
 
Presentiation js
Presentiation jsPresentiation js
Presentiation js
 
True Grit
True Grit True Grit
True Grit
 
Lesbianak ekuadorren1
Lesbianak ekuadorren1Lesbianak ekuadorren1
Lesbianak ekuadorren1
 
Bd- 1
 Bd- 1 Bd- 1
Bd- 1
 
Taller mecanico fatima word
Taller mecanico fatima wordTaller mecanico fatima word
Taller mecanico fatima word
 
Harga Blackberry
Harga BlackberryHarga Blackberry
Harga Blackberry
 
ACLU Proposed Changes to LVMPD Use of Force Policy
ACLU Proposed Changes to LVMPD Use of Force PolicyACLU Proposed Changes to LVMPD Use of Force Policy
ACLU Proposed Changes to LVMPD Use of Force Policy
 
Plan lector 3
Plan lector 3Plan lector 3
Plan lector 3
 
Ets 161102005340
Ets 161102005340Ets 161102005340
Ets 161102005340
 
GRANT PROPOSAL
GRANT PROPOSALGRANT PROPOSAL
GRANT PROPOSAL
 
CO2- PPT-31052016-Final-for open file on KGS website
CO2- PPT-31052016-Final-for open file on KGS websiteCO2- PPT-31052016-Final-for open file on KGS website
CO2- PPT-31052016-Final-for open file on KGS website
 
Familia bufonidae
Familia bufonidaeFamilia bufonidae
Familia bufonidae
 

More from laieneblog

Gara u7
Gara u7Gara u7
Gara u7
laieneblog
 
Abc 2011 10-21
Abc 2011 10-21Abc 2011 10-21
Abc 2011 10-21
laieneblog
 
Elpais 2011 10-21
Elpais 2011 10-21Elpais 2011 10-21
Elpais 2011 10-21
laieneblog
 
Publico 2011 10-21
Publico 2011 10-21Publico 2011 10-21
Publico 2011 10-21
laieneblog
 
Gara 2011 10-21
Gara 2011 10-21Gara 2011 10-21
Gara 2011 10-21
laieneblog
 
...eta GAZTEOK ZER?
...eta GAZTEOK ZER?...eta GAZTEOK ZER?
...eta GAZTEOK ZER?
laieneblog
 
La cenicienta que no queria comer perdices
La cenicienta que no queria comer perdicesLa cenicienta que no queria comer perdices
La cenicienta que no queria comer perdices
laieneblog
 
Un rey golpe a golpe
Un rey golpe a golpeUn rey golpe a golpe
Un rey golpe a golpe
laieneblog
 
Dossier-Un nuevo tiempo para Euskal Herria
Dossier-Un nuevo tiempo para Euskal HerriaDossier-Un nuevo tiempo para Euskal Herria
Dossier-Un nuevo tiempo para Euskal Herria
laieneblog
 
Portada ABC, milagro?
Portada ABC, milagro?Portada ABC, milagro?
Portada ABC, milagro?
laieneblog
 
Bildu Sopela
Bildu SopelaBildu Sopela
Bildu Sopela
laieneblog
 
No a la reforma de la negociación colectiva
No a la reforma de la negociación colectivaNo a la reforma de la negociación colectiva
No a la reforma de la negociación colectiva
laieneblog
 
Negoziazio kolektiboaren erreformari ez
Negoziazio kolektiboaren erreformari ezNegoziazio kolektiboaren erreformari ez
Negoziazio kolektiboaren erreformari ez
laieneblog
 
Publicidades impactantes
Publicidades impactantesPublicidades impactantes
Publicidades impactantes
laieneblog
 
Si hay que cortar...se corta
Si hay que cortar...se cortaSi hay que cortar...se corta
Si hay que cortar...se corta
laieneblog
 
Amigo felix
Amigo felixAmigo felix
Amigo felix
laieneblog
 
Gara 11 05-15
Gara 11 05-15Gara 11 05-15
Gara 11 05-15
laieneblog
 
Apirilak 28 Lan o
Apirilak 28 Lan oApirilak 28 Lan o
Apirilak 28 Lan o
laieneblog
 
Noam chomsky y las 10 reglas de manipulación mediatica
Noam chomsky y las 10 reglas de manipulación mediaticaNoam chomsky y las 10 reglas de manipulación mediatica
Noam chomsky y las 10 reglas de manipulación mediatica
laieneblog
 
Bakerantz, LEGALIZAZIOA
Bakerantz, LEGALIZAZIOABakerantz, LEGALIZAZIOA
Bakerantz, LEGALIZAZIOA
laieneblog
 

More from laieneblog (20)

Gara u7
Gara u7Gara u7
Gara u7
 
Abc 2011 10-21
Abc 2011 10-21Abc 2011 10-21
Abc 2011 10-21
 
Elpais 2011 10-21
Elpais 2011 10-21Elpais 2011 10-21
Elpais 2011 10-21
 
Publico 2011 10-21
Publico 2011 10-21Publico 2011 10-21
Publico 2011 10-21
 
Gara 2011 10-21
Gara 2011 10-21Gara 2011 10-21
Gara 2011 10-21
 
...eta GAZTEOK ZER?
...eta GAZTEOK ZER?...eta GAZTEOK ZER?
...eta GAZTEOK ZER?
 
La cenicienta que no queria comer perdices
La cenicienta que no queria comer perdicesLa cenicienta que no queria comer perdices
La cenicienta que no queria comer perdices
 
Un rey golpe a golpe
Un rey golpe a golpeUn rey golpe a golpe
Un rey golpe a golpe
 
Dossier-Un nuevo tiempo para Euskal Herria
Dossier-Un nuevo tiempo para Euskal HerriaDossier-Un nuevo tiempo para Euskal Herria
Dossier-Un nuevo tiempo para Euskal Herria
 
Portada ABC, milagro?
Portada ABC, milagro?Portada ABC, milagro?
Portada ABC, milagro?
 
Bildu Sopela
Bildu SopelaBildu Sopela
Bildu Sopela
 
No a la reforma de la negociación colectiva
No a la reforma de la negociación colectivaNo a la reforma de la negociación colectiva
No a la reforma de la negociación colectiva
 
Negoziazio kolektiboaren erreformari ez
Negoziazio kolektiboaren erreformari ezNegoziazio kolektiboaren erreformari ez
Negoziazio kolektiboaren erreformari ez
 
Publicidades impactantes
Publicidades impactantesPublicidades impactantes
Publicidades impactantes
 
Si hay que cortar...se corta
Si hay que cortar...se cortaSi hay que cortar...se corta
Si hay que cortar...se corta
 
Amigo felix
Amigo felixAmigo felix
Amigo felix
 
Gara 11 05-15
Gara 11 05-15Gara 11 05-15
Gara 11 05-15
 
Apirilak 28 Lan o
Apirilak 28 Lan oApirilak 28 Lan o
Apirilak 28 Lan o
 
Noam chomsky y las 10 reglas de manipulación mediatica
Noam chomsky y las 10 reglas de manipulación mediaticaNoam chomsky y las 10 reglas de manipulación mediatica
Noam chomsky y las 10 reglas de manipulación mediatica
 
Bakerantz, LEGALIZAZIOA
Bakerantz, LEGALIZAZIOABakerantz, LEGALIZAZIOA
Bakerantz, LEGALIZAZIOA
 

Lesbianak ekuadorren2

 • 1. 2012ko urtarriaren 8a • Igandea Homosexualitatea 09 Estatua bera gaitzetsi zuten, «ez baitu arduraz betetzen giza esku- bideak zaintzeko obligazioa». Epai sinboliko hark balio izan zuen lesbianen aldeko borroka publiko egiteko, eta 2005az geroz- tik hainbat taldek presio etenga- bea egin dute estatuaren eta Na- zio Batuen Erakundearen aurre- an, kasu horiek azter daitezen. Es- katutako neurrien artean dago drogen eta narkotikoen kontrako Kliniken aurkako kanpainako irudi bat. legea aldatzea, hor atea irekita da- goelako sexu arrazoiengatik kli- niketan tratamendua ezartzeko. Iaz, Taller Comunicacion Mujer taldeak Osasun Ministerioari in- formazioa eskatu zion droga men- pekotasuna tratatzeko kliniken inguruan, eta erantzun ofiziala izan zen 106 klinika daudela, haie- ‘‘ Kliniken jabe batzuek harreman onak dituzte gobernuarekin; negozio oparoa da, jakina» «Badakigu Perun ere badirela antzeko egoerak, baina hemen erlijioarekin lotuta dago» TATIANA CORDERO Taller Comunicacion Mujer tarik erdiek baino gehiagok ez du- tela arautegia betetzen, eta Maiz bortxaz sartzen dituzte emakumeak kliniketan. %9ren kontra salaketak jarrita daudela. go klinika batean sartu zuten Giza eskubideen aldeko taldeek «Hamar urte daramatzagu kli- 2001ean, bortxaz. Han, gazteak be- dokumentatuta dauzkate hilero nika horiei buruz informazioa netako infernua pasatu zuen. 500 dolar eta baita 1.800 dolar ere ematen», azaldu du Tatiana Cor- «Hiesa neukala sinetsarazi nahi kobratzen dituzten klinikak. derok, «eta ondorioztatu dugu ez izan zidaten hasieran; gero, aita Ekuadorko batez besteko soldata dituztela betetzen behar diren homosexuala zela. Geroago, ama 220 dolar ingurukoa da. Trata- baldintzak, ez osasun arlokoak, ez bortxatu egin zutela ni txikia nin- mendua ordaindu ahal izateko, langileei dagozkienak». Baina oso tzenean. Psikologo batek Biblia- senideen arteko diru bilketak egi- klinika gutxi itxi edo zigortu di- rekin sendatu nahi izan ninduen. ten dira, eta senideek, maiz, zorpe- tuzte, eta gehienak, salaketa ho- Bibliaren gainean eskua jartzeko tzera jo behar izaten dute gastuak riekin zerikusirik ez duten arra- esaten zidan, hori tratamendua- ordaindu ahal izateko. zoiengatik. Corderok dioenez, ren zati bat zela». Etxera itzuli ze- Ekuadorko arlo ofizialetan dago- nean, logela arrosaz margotuta Giza eskubideen en ustelkeriak ez du laguntzen. aurkitu zuen. aurkakoa «Kliniken jabe batzuek harreman Alexandrak 26 urte ditu, eta iaz Limako 2005eko emakumeen es- onak dituzte gobernuarekin, eta, alkohola eta drogaren menpeko- kubideen aldeko epaitegiak ondo- jakina, negozio oparoa da, esta- tasunak tratatzeko klinika bate- rioztatu zuen giza eskubideen tuak ez duelako bere ardura ho- an sartu zuten. «Galdetu egin zi- aurkakoa zela emakume horiek rrela zertan hartu. Horri gainera- daten zenbat edaten nuen. Urtean kliniketan bortxaz sartzea eta les- tu behar zaio senideen ezjakinta- bi aldiz, erantzun nien. Orduan al- bianismoa gaixotasun bat balitz suna, eta gizartearen lesbofobia». koholikoa nintzela esan zidaten, bezala artatzea. Eta hainbat esku- Emakumeen eskubideen alde- jarrera arazo larriak nituela eta bide urratzen zirela, gainera. ko taldeen borrokari esker, dagoe- nire bikotekidearekiko menpeko- Epaitegiak salatu zuen senideek neko ehun mila sinadura inguru tasuna nuela, hura ere emaku- alaben sexualitatea kontrolatze- bildu dira legez kanpoko klinika mea zelako. Klinikan hamabost ko eta ezberdintasun sexuala horiek ixteko eskatzeko. Laster, lagunentzako hiru logela baino ez menperatzeko mekanismoa zela nazioarteko kanpaina hasi nahi ziren, eta arroza besterik ez ge- hura; baita emakumeak berak dute. Baina bertako erakundeek nuen jaten». menperatzeko tresna ere, «hau- uste dute borroka garrantzitsue- Beste kasu bat: Soledaden biko- tsitako ordena heterosexual eta na Ekuadorren bertan dagoela. tekidea, Liz, Quiton bertan sartu patriarkala berriro ezartzeko hel- «Ez da hemengo arazoa baka- zuten. Soledadek dioenez, bahitu buruarekin». rrik», dio Corderok. «Badakigu egin zuten. «Egun batez, desager- Ondorioetan, senideen ardura Perun ere antzeko egoerak badi- tu egin zen. Zentro berean zegoen handia nabarmendu zuten femi- rela, baina hemen erlijio ikuspe- beste neska baten dei batek ohar- nistek, «botere harreman gehie- giarekin lotuta dago, ikuspegi tarazi zidan». Lizek hogei egun gizkoak» ezartzen dituztelako eta atzerakoienekin, gainera: erlijio- eman zituen preso. Klinikaren beren esku hartzen dutelako sexu aren bidez senda zaitezkeela. Kli- protokoloaren arabera, trata- askatasuna zigortzeko eskubidea. nika askoren izenek ere erlijio ku- menduak urtebete irauten zuen, Halaber, kliniketan tortura erabil- tsua dute». Itxitako azkena Fuen- la salatzen ari dira erakundeak —goian, kanpainako argazki bat—. hilean 300 dolar (224 euro inguru). tzen zela salatu zuten. Ekuadorko te de Vida zen. Bizi iturri.