SlideShare a Scribd company logo
1 of 14
“ Један је мпћан да разпри, а сви да саграде веће зданје; један је кадар да
 убаци зрнп птрпва, а сви треба да лијече јер се мнпги птрпваше; један
 мпже да укреше искру, а сви мпрају да гасе запалјену гпру. “
                         Петар I Петрпвић Оегпш
“ Нп будући вам милије злп негп дпбрп ... да се ппет на пбична ваша зла и
сампвпљна дјела ппвратите један другпме крв пијете. “
                          Петар I Петрпвић Оегпш
“ У мени изван пера и језика нема силе никакве за привести неппкпрне на
ппслушаније – и тп је оегпв захтјев упућен људима да бране себе пд себе –
знате какп сам вазда мплип вас и заклиоа да међу спбпм мирнп живите и
да једнп другпме пакпст не чините. “
                       Петар I Петрпвић Оегпш
“ У добру је лако добар бити, на муци с познају јунаци! ”
               Петар II Петрпвић Оегпш“Свак је рпђен да пп једнпм умре, част и брука живе дпвијека“
                Петар II Петрпвић Оегпш “Без муке се пјесма не исппја, без муке се сабља не сакпва! Јунаштвп је цар зла
 свакпјега, а и пиће најслађе душевнп, кпјијем се пјане ппкпљеоа. Благп тпме кп
 дпвијек живи, имап се рашта и рпдити! Вјечна зубља, вјечне ппмрчине нит
 дпгпри нити свјетлпст губи. “

                           Петар II Петрпвић Оегпш
“ Пчи збпре штп им вели срце. “
                 Петар II Петрпвић Оегпш
 “ Кпме закпн лежи у тппузу, трагпви му смрде нечпвјествпм. “
                 Петар II Петрпвић Оегпш
  “Цијели свијет мали ти је бип, метар земље сада ти је дпста. “
             Петар II Петрпвић Оегпш Напплепну кад је умрп
“Дпбрпчинствп ти у ппмпћ прискпчи, ум ти прпсвијетли и ппправи, да дпбрп
желиш а злп презиреш; пун радпсти и наде да ћеш дпбра чиоет, не самп ти,
нп да се надаш да ћеш нагнати на дпбрпчинствп и злпчинца, кпјега си пријед
видип и пд оега се птрпвап. “
                    Марко Миљанов
 “ Лична срећа је немпгућа без среће других. “
                     Марко Миљанов
Из кнјиге Примјери чпјства и јунаштва ( Маркп Mиљaнoв ) :

Из коиге Примјери чпјства и јунаштва у кпјпј су утврђена правила начина
ратпваоа, ратнички чпјственп-јуначки кпдекс представљен је кап пснпв
ратне (самп)дисциплине:

“Бприти се јуначки прптив непријатеља, мрзећи злп кпје дплази крпз
непријатеља, а непријатеља ппштујући.

Разпружани и зарпбјени непријатељ више није непријатељ, а акп је крив за
злпчин суди му се пп ратнпм праву.

Тијелп мртвпг непријатеља треба ппштпвати у складу са хришћанским
пднпспм према мртвима.

Непријатељеви цивили мпрају пстати неппвријеђени, псим акп нијесу
напружани и не бпре се уз непријатељеву впјску.

Убијаое, батиоаое, мучеое, силпваоа цивила – забраоени су. “

                    Марко Миљанов
“ Првп испуни дакле, закпне јунаштва, пнда себи мпжеш дпзвплити да у себи
савладаш чпвјека, ратника, јунака и да тежиш за хуманитас... Збпг тпга се
црнпгпрска ријеч чпјствп не мпже другачије тумачити негп са хуманитас херпика. ”
                                Коаз Никпла
Обраћаое коаза Никпле устаницима и црнпгпрскпј впјсци:
“У пвпм часу самп једнп, Црнпгпрци, хпћу да вам ппручим. Ппкажите се у рату јпш
великпдушнији, негп штп стеу дпба мира. Штитите гдје гпд мпжете и примајте са
раширеним рукама братским, гдјегпд вам се на сусрет изађу наша браћа
мухамеданскевјере. Пни су наша крв, међуоима има пптпмака старих и славних впјвпда и
људи нашијех, кпје је сила, невпља илизаблуда пдбила пд вјере прађедпвске. Кпји нам
пруже руку, пд оих нас вјера нећераздвпјити. Бићемп браћа и живјећемп кап браћа с
оима.”
                       Краљ Никпла (Мемпари, Цетиое, 1988, )
Ппрука коаза Никпле заппвједнику ппкпљенпг Никшића:
“Чули сте да су ми дпшли велики ппсадни тпппви из Русије, кпјима ћу све пкп
вас ппрушити. Мени је жап ђецу и нејач штп ће пд мпјих тпппва да ппстрадају.
Ја сматрам за хуману дужнпст пппменути вас, да не чините да се прплијева крв
узалуднп, већ предајте се и спасите се. Ја вам дајем мпју коажевску и впјничку
ријеч да ћу дати бегу пптпуну слпбпду, да са впјскпм иде у Турску куд хпће. Даћу
му впјску и кпое да ппнесу
све впјничке ппкретне ствари. Једнпм ријечју, учинићу све мпгуће плакшице,
да сербез мпже у Турску. Све пвп чиним из хуманитарних псјећаоа, да се
не прплијева узалудна крв, а не е се бпјим е нећу с мпјим Црнпгпрцима
псвпјити град Никшић, па да је тврђи пд Видина. Впјвпда Гаврп Вукпвић”
                           (Мемпари, Цетиое, 1985 )
Пвакп је гпвприo Сула Радпв:

Шта је најскупље?
– Пбраз, кп га зна цијенит!
А најјефтиније?          Мпже ли јунаштвп да пбрука чпјствп?
– Пбраз, кп га не зна цијенит!   – Мпже!
                  А чпјствп јунаштвп?
Кпји је најкраћи пут?       – Нигда!
– Пд јунака дп зликпвца!
А најдужи?             Кп уздиже правду?
– Пд чпјека дп нечпјека!      – Људи!
                  А кп је ппнижава?
Шта је тешкп нпсити?        – Људи!
Име јунака!
А шта теже?            Кад се чпјек најбпље ппзна?
– Име чпјека!           – Кад је невпља!
                  А кад нечпјек?
Кад је правди најтеже?       – Кад је невпља!
– Кад је кривда испред ое!
А чпјеку?
– Кад је нечпјек испред оега!
“Не треба се бпјати људи, негп пнпга штп је нељудскп у оима.”
                         Ивп Андрић

 “Никп никпме не мпже натпварити тпликп муке на врат кпликп чпвјек сам себи.”
                              Меша Сeлимпвiћ


 “Ппказати: у вјери врлину, у врлини разум, у разуму уздржаваое, у уздржаваоу
 трпљеое, у трпљеоу бпгпбпјажљивпст, у бпгпбпјажљивпсти чпвјекпљубље, у
 чпвјекпљубљу љубав.”
                                Аппстпл Петар

“Чпвјек кпји није храбар не мпже бити ппштен, јер за ппштеое су пптребне жртве
какве кукавица не умије да ппднесе; и пптребна је великпдушнпст, кпју пн не мпже
ни разумјети.”
                               Јпван Дучић


“Људи кпји не мпгуучествпвати у туђем бплу, јпш маое
мпгу учествпвати у туђпј радпсти.”
              Владика Никплај Велимирпвић
“У пвпм часу самп једнп, Црнпгпрци, хпћу да вам
ппручим. Ппкажите се у рату јпш великпдушнији,
негп штп стеу дпба мира.”
          Краљ Никпла Црнпгпрскпј впјсци
РАДИЛИ:
Лазар Суџум

Владан Станишић   VIII  2


Милан Шљиванчанин

More Related Content

Viewers also liked

Petar ii petrovic njegos
Petar ii petrovic njegosPetar ii petrovic njegos
Petar ii petrovic njegosMihailo999
 
Petar II Petrovic Njegos
Petar II Petrovic NjegosPetar II Petrovic Njegos
Petar II Petrovic NjegosPetko Vukovic
 
Petar i petrovic njegos
Petar i petrovic njegosPetar i petrovic njegos
Petar i petrovic njegosMihailo999
 

Viewers also liked (6)

Crna gora
Crna goraCrna gora
Crna gora
 
Petar ii petrovic njegos
Petar ii petrovic njegosPetar ii petrovic njegos
Petar ii petrovic njegos
 
Petar II Petrovic Njegos
Petar II Petrovic NjegosPetar II Petrovic Njegos
Petar II Petrovic Njegos
 
Petar i petrovic njegos
Petar i petrovic njegosPetar i petrovic njegos
Petar i petrovic njegos
 
K P - ZG - VEC 010
K P - ZG - VEC 010K P - ZG - VEC 010
K P - ZG - VEC 010
 
M S - ZG - VEC 004
M S - ZG - VEC 004M S - ZG - VEC 004
M S - ZG - VEC 004
 

Similar to Koдекси части

Srpska crkva i_ratovi_u_njoj
Srpska crkva i_ratovi_u_njojSrpska crkva i_ratovi_u_njoj
Srpska crkva i_ratovi_u_njojEmil Čić
 
одбрана цркве светог спаса
одбрана цркве светог спасаодбрана цркве светог спаса
одбрана цркве светог спасаDrago Campara
 

Similar to Koдекси части (6)

Srpska crkva i_ratovi_u_njoj
Srpska crkva i_ratovi_u_njojSrpska crkva i_ratovi_u_njoj
Srpska crkva i_ratovi_u_njoj
 
Анатомија меланхолије
Анатомија меланхолијеАнатомија меланхолије
Анатомија меланхолије
 
одбрана цркве светог спаса
одбрана цркве светог спасаодбрана цркве светог спаса
одбрана цркве светог спаса
 
Јован Дучић
Јован Дучић Јован Дучић
Јован Дучић
 
Antikrist
AntikristAntikrist
Antikrist
 
10. broj
10. broj10. broj
10. broj
 

Koдекси части

 • 1.
 • 2. “ Један је мпћан да разпри, а сви да саграде веће зданје; један је кадар да убаци зрнп птрпва, а сви треба да лијече јер се мнпги птрпваше; један мпже да укреше искру, а сви мпрају да гасе запалјену гпру. “ Петар I Петрпвић Оегпш “ Нп будући вам милије злп негп дпбрп ... да се ппет на пбична ваша зла и сампвпљна дјела ппвратите један другпме крв пијете. “ Петар I Петрпвић Оегпш “ У мени изван пера и језика нема силе никакве за привести неппкпрне на ппслушаније – и тп је оегпв захтјев упућен људима да бране себе пд себе – знате какп сам вазда мплип вас и заклиоа да међу спбпм мирнп живите и да једнп другпме пакпст не чините. “ Петар I Петрпвић Оегпш
 • 3. “ У добру је лако добар бити, на муци с познају јунаци! ” Петар II Петрпвић Оегпш “Свак је рпђен да пп једнпм умре, част и брука живе дпвијека“ Петар II Петрпвић Оегпш “Без муке се пјесма не исппја, без муке се сабља не сакпва! Јунаштвп је цар зла свакпјега, а и пиће најслађе душевнп, кпјијем се пјане ппкпљеоа. Благп тпме кп дпвијек живи, имап се рашта и рпдити! Вјечна зубља, вјечне ппмрчине нит дпгпри нити свјетлпст губи. “ Петар II Петрпвић Оегпш
 • 4. “ Пчи збпре штп им вели срце. “ Петар II Петрпвић Оегпш “ Кпме закпн лежи у тппузу, трагпви му смрде нечпвјествпм. “ Петар II Петрпвић Оегпш “Цијели свијет мали ти је бип, метар земље сада ти је дпста. “ Петар II Петрпвић Оегпш Напплепну кад је умрп
 • 5. “Дпбрпчинствп ти у ппмпћ прискпчи, ум ти прпсвијетли и ппправи, да дпбрп желиш а злп презиреш; пун радпсти и наде да ћеш дпбра чиоет, не самп ти, нп да се надаш да ћеш нагнати на дпбрпчинствп и злпчинца, кпјега си пријед видип и пд оега се птрпвап. “ Марко Миљанов “ Лична срећа је немпгућа без среће других. “ Марко Миљанов
 • 6. Из кнјиге Примјери чпјства и јунаштва ( Маркп Mиљaнoв ) : Из коиге Примјери чпјства и јунаштва у кпјпј су утврђена правила начина ратпваоа, ратнички чпјственп-јуначки кпдекс представљен је кап пснпв ратне (самп)дисциплине: “Бприти се јуначки прптив непријатеља, мрзећи злп кпје дплази крпз непријатеља, а непријатеља ппштујући. Разпружани и зарпбјени непријатељ више није непријатељ, а акп је крив за злпчин суди му се пп ратнпм праву. Тијелп мртвпг непријатеља треба ппштпвати у складу са хришћанским пднпспм према мртвима. Непријатељеви цивили мпрају пстати неппвријеђени, псим акп нијесу напружани и не бпре се уз непријатељеву впјску. Убијаое, батиоаое, мучеое, силпваоа цивила – забраоени су. “ Марко Миљанов
 • 7. “ Првп испуни дакле, закпне јунаштва, пнда себи мпжеш дпзвплити да у себи савладаш чпвјека, ратника, јунака и да тежиш за хуманитас... Збпг тпга се црнпгпрска ријеч чпјствп не мпже другачије тумачити негп са хуманитас херпика. ” Коаз Никпла
 • 8. Обраћаое коаза Никпле устаницима и црнпгпрскпј впјсци: “У пвпм часу самп једнп, Црнпгпрци, хпћу да вам ппручим. Ппкажите се у рату јпш великпдушнији, негп штп стеу дпба мира. Штитите гдје гпд мпжете и примајте са раширеним рукама братским, гдјегпд вам се на сусрет изађу наша браћа мухамеданскевјере. Пни су наша крв, међуоима има пптпмака старих и славних впјвпда и људи нашијех, кпје је сила, невпља илизаблуда пдбила пд вјере прађедпвске. Кпји нам пруже руку, пд оих нас вјера нећераздвпјити. Бићемп браћа и живјећемп кап браћа с оима.” Краљ Никпла (Мемпари, Цетиое, 1988, )
 • 9. Ппрука коаза Никпле заппвједнику ппкпљенпг Никшића: “Чули сте да су ми дпшли велики ппсадни тпппви из Русије, кпјима ћу све пкп вас ппрушити. Мени је жап ђецу и нејач штп ће пд мпјих тпппва да ппстрадају. Ја сматрам за хуману дужнпст пппменути вас, да не чините да се прплијева крв узалуднп, већ предајте се и спасите се. Ја вам дајем мпју коажевску и впјничку ријеч да ћу дати бегу пптпуну слпбпду, да са впјскпм иде у Турску куд хпће. Даћу му впјску и кпое да ппнесу све впјничке ппкретне ствари. Једнпм ријечју, учинићу све мпгуће плакшице, да сербез мпже у Турску. Све пвп чиним из хуманитарних псјећаоа, да се не прплијева узалудна крв, а не е се бпјим е нећу с мпјим Црнпгпрцима псвпјити град Никшић, па да је тврђи пд Видина. Впјвпда Гаврп Вукпвић” (Мемпари, Цетиое, 1985 )
 • 10. Пвакп је гпвприo Сула Радпв: Шта је најскупље? – Пбраз, кп га зна цијенит! А најјефтиније? Мпже ли јунаштвп да пбрука чпјствп? – Пбраз, кп га не зна цијенит! – Мпже! А чпјствп јунаштвп? Кпји је најкраћи пут? – Нигда! – Пд јунака дп зликпвца! А најдужи? Кп уздиже правду? – Пд чпјека дп нечпјека! – Људи! А кп је ппнижава? Шта је тешкп нпсити? – Људи! Име јунака! А шта теже? Кад се чпјек најбпље ппзна? – Име чпјека! – Кад је невпља! А кад нечпјек? Кад је правди најтеже? – Кад је невпља! – Кад је кривда испред ое! А чпјеку? – Кад је нечпјек испред оега!
 • 11.
 • 12. “Не треба се бпјати људи, негп пнпга штп је нељудскп у оима.” Ивп Андрић “Никп никпме не мпже натпварити тпликп муке на врат кпликп чпвјек сам себи.” Меша Сeлимпвiћ “Ппказати: у вјери врлину, у врлини разум, у разуму уздржаваое, у уздржаваоу трпљеое, у трпљеоу бпгпбпјажљивпст, у бпгпбпјажљивпсти чпвјекпљубље, у чпвјекпљубљу љубав.” Аппстпл Петар “Чпвјек кпји није храбар не мпже бити ппштен, јер за ппштеое су пптребне жртве какве кукавица не умије да ппднесе; и пптребна је великпдушнпст, кпју пн не мпже ни разумјети.” Јпван Дучић “Људи кпји не мпгуучествпвати у туђем бплу, јпш маое мпгу учествпвати у туђпј радпсти.” Владика Никплај Велимирпвић
 • 13. “У пвпм часу самп једнп, Црнпгпрци, хпћу да вам ппручим. Ппкажите се у рату јпш великпдушнији, негп штп стеу дпба мира.” Краљ Никпла Црнпгпрскпј впјсци
 • 14. РАДИЛИ: Лазар Суџум Владан Станишић VIII 2 Милан Шљиванчанин