Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

10. broj

347 views

Published on

  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

10. broj

  1. 1. ЧАСППИС ЗА КОИЖЕВНПСТ И НАШУ СТВАР ТИТ БЕПГРАД, 1. АПРИЛ 2010 • ДЕСЕТИ БРПЈ • ЦЕНА: ПД СВАКПГА ПРЕМА МПГУЋНПСТИМАУВПДНА РЕЧ ***Реш. Дпкле вище реш? П шему реш? Защтп реш? Сунце и житп у снпвима мпјимЧему пљуваое пп пнима гпре? Наща пљувашка Чувам их кап једнпим ни дп пета не дппире. Јединп щтп мпжемп да и псећам шпвека и бпга кап истп биће и мащтаоекажемп са висине свпје изгубљене генерације (а Све ми је свп,кпја није таква?) јесте: „Нећу. Не пристајем. Свуд ми је свеНикакп.“ Јединп щтп мпжемп да шујемп са те Јер ће пбећана птица певати:висине је ехп оихпвпг: „Ха-ха-ха!“ „Немпјте саоатиВище немамп пмиљенпг пплитишара, негп С Адампм сте увек пстајали истипмиљенпг тајкуна. У здравпм пплитишарскпм Градили пгоищта и лажи лепще пд кула и градпвателу, здрав тајкунски дух. У круг, пп круг, па кругДпк се птимају пкп сектпра, радник спава крај Шетатајте пплакп назад низ брпјеве.щесте кригле, кпју је узеп на црту. А раднишки Шта се види сад, дппущтајући себе крпз лет ка Сунцу?синпви, сити гледаоа таквих пшева, већ су на Има ли суза у ващем гласу?лајни. Има ли туге у ващим пшима?Гпвпре им: „Не мпжете да ппгпдите у центар акп Тищина и лакпћа су бпжије мере“нисте и за истпк и за запад, и за Кпспвп и заЕврппу, и за леви и за десни гуз.“ Нищта вище није тещкпА ја заиста, заиста вам кажем: „Сваки пбраз је Пвпземаљска лепптп, ја ппследои пут ти љубимдесни. Свака лева страна је пдузета.“ на уснама звездуПткад су укинуте визе, прелетаое из странке у и бпжију враћам јабуку Бпгу,странку врщи се пп багателнпј цени, без враћам му дарпван живптдпдатних такси – самп платите такси (и у таксију щтп нпсип сам на леђимапперете руке). са знакпм захвалнпсти дубпкп, међу срцем и грудимаСтижемп дп коижевнпсти (крајоенепшекиванп). Кажу да децу треба заразити јер знам: птетп је прпклетпшитаоем такп щтп ћете им дати „Харија Пптера“. и псећам да без ппвратка ћу битиТп је кап да анпрексишарку навикавате да једе занавек миран и велик,дајући јпј да једе гпвна. иакп уплакан,Нп, наппкпн, немамп ми нищта прптив вас. Нека и ја сам птица –вам живпт буде дуг кап силазак Ане Кареоине славуј на грани са тихпм срећпм унутар песме.низ степенице или кпщеое Љевина. Дилетанти! Долгоруки
  2. 2. ТИТ ДЕСЕТКА *** Ппстмпдернисти се рађају слушајнп, у тпме смп исти. Крвав и уплакан, Бпра Хесић, испап је из материце, на светлпст света, у предвешерје сумрака века, дакле,пред Други светски рат. Бип је мирнп дете. Дп пете гпдине није прпгпвприп. Рпдитељи су били забринути, слали су га лпгппеду ибаби Стани. Ипак, једнпг дана, на инсистираое уплакане мајке и на оене реши: „Пришај, сине, пришај“, Бпра сезамислип и са ставпм слпбпднпг мислипца рекап: „Не верујем, мајкп, у пришу и пришаое. Да је фпрма важнија пд садржаја схватип је врлп ранп. У ппслератнп време, време беде и пбнпве,ппстпјап је пбишај да се ппклаоају „празни ппклпни“ за празнике. Пвакву глуппст пдржавала је вера, упсталпмкап и сваку глуппст, да ће ти ппклпни ппстати кад-тад пуни и прави. Пд малена је мнпгп шитап. Све, пд енциклппедија дп нпвина, пд Илијаде дп тада пппуларнихпартизанских рпмана. Већ тада замрзеп је реалисте, јер мислип је, дпвпљна је пва једна реалнпст. На питаоесвпг филпзпфски настрпјенпг ујака: „Чему јпщ знаое?“, пдгпвприп би: „Треба ми знаое ба бих мпгап да сезајебавам.“ Кпликп је кпбна пва решеница ппказаће се мнпгп касније. Ппшеп је да пище. Оегпве ране прише пбјављивап је лпкални шасппис „Друм“. Читап је и писап. Измеђудве прпшитане коиге написап би пп кпји ред, између пар редпва прпшитап би пп кпју коигу. Критике су билевище негп дпбре: „Пргиналнпст кпја зраши из свакпг написанпг слпва.“ „Хесићев ппетишки глас ппседује бпју дугинпг спектра.“ „Ћпсић и Хесић, на два разлишита литерарна кплпсека, граде пнп щтп би се мпглп назвати-југпслпвенскиSturm und Drang.“ Награде, пријеми, банкети, дпрушак с Титпм, кпктели, шитаое на радним акцијама, сујета, рушак с Титпм,слава, лпвприке, сујета, вешера с Титпм... Меначерским језикпм решенп, „све тп и мнпгп вище“ ппсталп јесвакпдневица Бпре Хесића. Препкрет и неппвпљнпст тенденција дпнела је приша „Укрикс“. Радоа је врлп једнпставна – један дандвпјице клпщара у Гпроем Миланпвцу. Један пд оих се звап Владимир Блум. Критишар Тепдпр Мплер јесвпјим аналитишким умпм пткрип да у пвпј приши „нещтп смрди“. Телефпнпм је ппзвап Бпру и у слущалицурекап решеницу, кпја се налази у свим ппслератним истпријама коижевнпсти, решеницу кпја гласи: „Тп је, мпјБпрп, већ написанп. Псванули су наслпви: „Ппетишки скандал“ ; „Кривптвпреое и плагијат“; „Друг Титп у ппсети Румунији“. Један филпзпф,традиципналиста, узвикнуп је: „Јебала их метатекстуалнпст.“ Нещтп блажи бип је један други мислилац,изјавивщи: „Сви смп ми ппстмпдернисти, сви ми кпји не знамп щта ћемп сами са спбпм. Сви ми кпјима сеистприја пппела на главу. Превище истприје, другпви и другарице, превище бесмислене истприје.“ Све пвп унищтилп је Бпру Хесића. Пн никад вище ни ретка није написап. Не да није хтеп, негп није мпгап.Свака ппмисап, свака мпгућа фабула, аспцирала га је на туђу, али тп је бип самп први ступао у коижевнпмпрппадаоу пвпг писца. Касније, свака реш је ппстала туђа. Бпра Хесић је схватип да нема сппствену реш. Трећиступао је билп литерарнп муцаое. У тадащоем перипду пдлпмак из једнпг оегпвпг списа изгледа пвакп: „Гу тре з нпк нп ле ба нет ва...“ Драги Бпг не би пвп дещифрпвап. Четврти ступао је билп правп муцаое.Реш није мпгап изгпвприти, а да не ппмисли на некпг аутпра. Кп наруши пву пришу, дпбиће, гратис, аудипснимак једнпг оегпвпг гпвпра. Пети ступао, ппследои, билп је ћутаое. Бпра Хесић заувек је заћутап 12.маја1979. гпдине. Самп је у смртнпм шасу, када свакп има нещтп да каже, рекап: „Јебем ти традициију и кп јеизмисли.“ Аутпр је следећих коига:Есеји – Аве метатекстуалност Рат против свезнајућег приповедача Поетичке крхотинеРпмани – Песимизам мамурлука Добро јутро, господине Фокнер Живот без асоцијација (утопија)Збирке приппведака – Немогуће приче Није могло бити, ал се приповеда (фантастичне приче). Петрашевски 2
  3. 3. ТИТ ДЕСЕТКАKNOW-HOWКуппвина из фптеље!Нещтп нпвп, щтп ће вас пбприти на трпсед!У нащпј нпвпј ппнуди су песмекпје слпбпднп мпжете пптписатикап свпје!Желите рпмантишну песму кпја ћевпљенпј пспби слпмити срце? Песму п прпсидби,љубавним превираоима у дущи, п страсти или раскиду?Мпжете је дпбити пдмах, за самп 499 динара!Укпликп желите целу збирку љубавних стихпваза двпје, цена једне песме је, неверпватних 199 динара!И тп није све!Желите рпдпљубиву песму кпјпм ћете сеистаћи на Меснпм пдбпру ваще пмиљене пплитишке by Јелена Јпканпвићстранке? Идете на свадбу, рпђендан, прпславу 8. марта, ПНАЈ ПРАВИиспраћај у впјску или ппгреб?Дпвпљнп је да ппзпвете брпј приказан на екрану Такп смп се нащлии тим нащих песника, написаће пригпдну песму, самп за Вас. у дптицаоу других,Пваква ппсебна тема ппскупеће песму за у спптицаоу измеђуминималних 99 динара! једнпг и другпг дана.И тп није све! Уз сваку песму дпбијате и гратис стрпфу У искрама некихса цветним или неким другим екплпщким мптивпм далеких а нащихиз нащег аспртимана: месешина, залазак сунца, магла, ветар, гласпва у глави,ппплава, земљптрес, мпре са брпдпм или без брпда, гласпва са страна...решна пбала или салащ у праскпзпрје.И тп није све! Такп смп се нащлиБесплатнп дпбијате и групу пбпжаватеља на најпппуларнијпј у срљаоу ка нешемсветскпј друщтвенпј мрежи Facebook! щтп рађа се из јуше,(за оих не дајемп гаранцију јер су вплпнтери) пдумире крпз сутра.Али, акп ппрушите пдмах, дпбијате и збирку приша У мирисима зрелих,кпјима слпбпднп мпжете меоати наслпве, ппалих и трулих,имена ликпва и крај. Защтп не бисте прише прилагпдили ппрука ван себе,себи? Защтп да трпщите време смищљајући ппрука изнутра...кпмпликпване заплете или насумице спајате решеницепрпнађане на Интернету? Ппгледи нам млаки,Краткп упутствп за фризираое приша дпбијате пптпунп пвеншани смещкпмбесплатнп! удружили ппжудеИ тп није све! да их пруже песми.Укпликп ппзпвете у следећих ппла сата, пп специјалнпј цени А усне нам свежедпбијате и перику, браду и бркпве да бисте на свпм песнишкпм изгледу к’п мајшинп млекп,ппрадили пдмах, а за даме имамп фантастишан избпр хранљиве и здравенапшара кпје ће оихпвпм лицу мпменталнп дати нашитан изглед. да свакп мпже јести.Ппстаните песник јпщ данас!Ппзпвите пдмах! Такп смп се нащли прекп туђих тела... у кпјима је рај,А сад идем да пперем руке а греха смп хтели.и напищем једну за ч - Такп смп се нащлиисплативу самп у сршанпј у дптицаоу других,валути... и такп се завплели а нисмп се ни срели... Гордана Рошчић Сандра 3
  4. 4. ТИТ ДЕСЕТКА707 дп температуре оихпвих зеница. Температуру ваздуха на телевизијиУ аутпбусу на платфпрми кружнпј успевају самп заједнишки прпшитати.(Дилетантски циркус је свуда) Јер Пн је краткпвид, а Пна дислектишна.Чађава гумена хармпника Такви Пна и Пн не ппстпјеСтеже ме кап удав. – рекли би други из зависти.Зар пдплевати времену, стиску Самп кад би „други“ ппстпјали.данащоице кпја нас впзи на лер.Из букета стегнутих грла, уз писку, Са удаљенпг радија труба.унакажен глас излеће крпз щибер. Једна једина нпта.И пнакп путујемп дп ппследое станице Светла, равна и бескрајнаМапа града се грана кп кпрпв. кап нит меда са дрвене кащике.Наслагани једни на друге, без маркице, Исппд наппла спущтене рплетнеи нећемп стићи скпрп. експлпзија бпја пригущена првим мразевима. Велимир Кнежевић Билп би лепп изаћи наппље самп да пва спба није цеп универзум.*** Мирко ЈовановићШапнух да ми треба вище.Пдришнпст је загрмела. СВЕ У СВЕМУ ЈПШ ЈЕДАН ГЛУВИ ТЕЛЕФПНУ себи сам премищљап. Без разлпга прпгледаващ крпз рупни мракКлепи ме нещтп за вратпм. У глави ти зјапе трудпви „херпјских“ предакаУдахнуп сам,већ псетип кривицу. И не знащ кад и не знащ какпПрерадили су ми щапат, мисап, Али и тебе је ппсркап пущашки димизащап сам,самп слущам, радим, И будзащтп верујещ у будзащтпнпсим себе и јпщ некплицину, збпг искљушивпсти пдгпвпра затпима списак,нпсим и тп је тп. а какп и не би кад ти је генпм никптински Тајни вилајет и самп си јпщ један курвин син щтп пстаје веран свпјпј „мами“ и сви твпји актпви ка маргинамаПРВП ЈУТРП где манипулцију прпвпцирају деца идеалистаБуде се уплетени једнп у другп. су сасвим слушајни излети у јалпвпј двпјнпстиДпдири им звуше кап треое нити у швпру. кпју пружају златна пгледалаПпљупци кап удари шестица пращинеп хрбате коига кпје никп не шита. гладне не занимају ппзерски пдразиПни су рпман у два тпма. и твпје „de profundis clamavi“Два рпмана у једнпм ппвезу. не рущи депривацију слухаПриша и оен наслпв. занима их сирпвп меспСура курана у арапскпм пригиналу – деснп самп тп.и латинишни превпд – левп.Плпшица пд светле еуфратске глине чаба кидащ свпј нпви неглижеи сенпвит птисак клина у опј. меоащ црне за црвене перикеПни су све знаое света, чаба егпцентришнп ппстищали дпступни самп једнп другпме. држищ хирпвите дијете и испрпбаващ екстравагантне щнале пд перјаЧисте једнп другпм земљу из пшију.Пткппавају снпве живе сахраоене. твпје пбразпваое на виспким пптпетицамаСладе се једнп другим. служи да ускаше у щаренп-лажне рекламеЗатим кремпм пд јина и јанга. где прпмпвище лепще данеМажу га на хлеб на рингли загрејан 4
  5. 5. ТИТ ДЕСЕТКА ја никада не бих била пвде садатвпја кутија пралина је незаситна а ти кпји мислищ да мпжеща, ја немам манира и нисам фина никад била да ми љубищ јагпдицеИли сам забправила самп затп щтп су мпјеЈер, наппљу је пд кад знам за сппља и унутра какп се самп варащ!вејап снег и падала је кища Јагпдицејер, наппљу јпщ увек веје снег и пада кища тп се не љуби, тп се не дира прстима тп се сакриваи шини ми се, наппљу ће и даље вејати снег и падаће кища пд туђих ппгледау име свих гумених шизама кпје заслужују пензију и мислищ ли да си ми самп бип леп пнда када сибар ппмисли изплпванп пд свпје сујете рецитпвап п свпјпј драгпј Безименпј билп кпјпјухвати прамен памети срцем..... мислищ ли какп сам се Маја Королија стращнп дпсађивала? Е па нисам! Слущала сам упијала сам сваку реш и рекла ЈА НИКАДА НИКАДА НЕЋУ БИТИ ТВПЈА ДРАГА јер тп је мпжда мпгла свака друга а ја, ја ћу бити твпја Фрида са Далијевим бркпвима пна твпја п кпјпј си мислип какп је самп недпљивп ружна а ниси знап да се шуващ и мислип си љубав је тп кад се впди љубав а мени је билп такп свеједнп такп, такп свеједнп ћутала сам, насмещенп ћутала и живела сам свпј живпт на тераси размищљајући какп изгледам дпк спавам, у твпјим пшима? Каква глуппст щтп шпвек никада неће видети себе кад је најраоивији by Јелена Јпканпвић и најлепщи кад му се пдмптавају сва та клупка у главиДА ЈЕ ФРИДА ИМАЛА ДАЛИЈЕВЕ БРКПВЕ и кад се прпцеде све те щпагате кпје цуре нпћу из ущију и бежеда је Фрида имала Далијеве бркпве кп зна гдекап тпг јутра у твпјпј спби и кп зна кпмекад сам се прпбудила лепща и бпгатија а ујутру се псећащ лакщиза један сан за хиљаду крпвпва кпји су се јуше урущили у тебеда је некп успеп да ме науши да будем стрпљива сликај ме мплим те дпк спавами мирна акп икада ппнпвп будем спавала крај тебеда ли бих била пвде са тпбпм сада сликај ме затвпрених пшијуили с оим шитала нпвине уз јутароу кафу и нацртај мида је некп Далијеве бркпвесамп успепда ме науши да будем дпбра Теодора Будимир 5
  6. 6. ТИТ ДЕСЕТКА из градскпг превпза.*** Све је маое ппщтених курвиМени је жап јер вплим и недељних рушкпва.И знам: не мплим, Све маое је људи кпји те знајуне мплим бар из виђеоа.и не кунем. Све маое је људиПрплазе тренути и ја их се сећам кпји знају себе,кап да је намернп, бар из виђеоа.с леђа, Све маое је песама кпје вртищдпнеп ветар на мене седам сати без престанкалист. и коига у кпје се склаоащ кад те сви други јатаци издају.Ипак је све тп била самп лађа, Све маое је муда у уметнпсти,млађа нп мпмак, а све вище куршеоа.дража нп загрљај тврд. Све је маое заслуга,Груди ми крути труд. а све вище награда.Где и куд? Све је маое занесеоака кпји у звезде гледају – Долгоруки гледа се самп испред себе, у плпшнике Булевара звезда,А у бледе птиске лажних идпла. Све маое је слпбпдеПпшетак кпја ти није наметнута:је крај знаоа. Све је дпзвпљенп! (Нищта се не мпже.)Ту песмицу Све је маое таквих кп ти,тамбурају славуји у дпсади. кпји слущајући пвакве кп јаСвеукупнпст Ш-а не мисле да смп пбпјеје пптврда круга; тиме време губили.велишина А-аје у смаоеоу Ш-а. Мирко ЈовановићПпшни! СКРПМНПСТ ПАСИВНПГ УБИЦЕ Тајни вилајет Живи сам. Тетура се у патрљцима*** псакаћенпг живпта. Плиткпуман (какав није),Дпшека ме предеп безљудан и хладан сатире трагпве кајаоа.Кап празна хала један бепградскпг сајма Пузи пп искиданим мислима, решима, псећаоима.Месп ппезије излупанп у безукусне щницле Гмиже пп нагим телима,Грамзивци симулирају залпгаје ситне разлива се у вене. Псећај гађеоа надвладаваГрадски превпз кап бледа алузија путпваоа живптиоски нагпн.У ствари симбпл неппкрета, вешитпг пстајаоа Крв му се слива у мпзак, Велимир Кнежевић притисак расте. Жиле му пуцају дпк слуща Брамспв реквијем.МПДЕРНА ВРЕМЕНА (ШАРЛП СКИТНИЦА НЕ Дпвлаши свпје измушенп телпППЈАВЉУЈЕ СЕ У ПВПМ ФИЛМУ) дп прпзпра.Све маое је вас Сванулп је!кпји се не газите Александра Максимовићулазећи и излазећи 6
  7. 7. ТИТ ДЕСЕТКА*** тп је страх у грудима нещтп нпвп је на ппмплуУлице су неппмишне, шекају међу зградама, зашетакСликају мпј хпд, и рађаоеМагла је неппмишна, гребе земљани ппд, блиставп сунце сијаће јаше нп икадСпира мпј ситни траг, самп за насДрвп је неппмишнп, у раму два пгледала,не даје ми никакав знак, шувајте се!Пблак безлишан, неппмишан, ћути, не пдаје никакав глас, дпћи ће прекп нпћиСви су заспали, притисак тищине је јак. ппвещће вас у щетоу дп паркаСамп га ппнекад разбије мпј тихи глас, руке ће им се натппити ващпм прљавпм крвљу„Гпсппђице Т, ја пбпжавам вас“. Човек Брат песма је знак песма је ппшетакЛПРКИНА ПСВЕТА наплаћиваоепесма је храбра једнпг несрећнпг детиоствапесма је стисак руке наплаћиваое једне упрппащћене генерацијепутпкази у нпћи пунпј дима наща псветаревплуција на ппмплуревплуција у чеппвима наплаћиваое за све испране мпзгпвегде су нестали херпји за све ваще лажирпмантишари симбплисти надреалисти крвппијеппете? Бепград ппследои путпесма је снажна уздищепесма је ппследои загрљај пред пут Бепград ппследои пут плашепвп је крај и ппследои путједне нпћне мпре лпще саоаКРАЈ! пн се буди...виши сад! пна се буди... децанпви нпви талас на ппмплу на кпју никп није пазипнещтп се кпмеща БУЂЕОЕнещтп се спрема једне успаванетещке ће кище падати генерацијетещке ће кище ппрати улицерастерати щљам скидамп рещетке цепамп застпренпвп време кидамп кпнппцевреме херпјатек дплази прпкувала је крв у венамашувајте се!шувајте леђа пстављам трагшувајте ущи шувајте пши инатраг у станпве кљуш у браву пвп јеискљушите телевизпре НАША ПСВЕТА!спалите нпвине Теодора Будимиртп је страх ппд петама 7
  8. 8. ТИТ ДЕСЕТКА by Јелена ЈпканпвићП НАЦИПНАЛИЗМУДруги су гпри. Ми смп старији, пни су били ми пре издаје.Наща мржоа није нищта према оихпвпј. Нащ нпж није нищта према оихпвим пущкама. Ми мпжда и убијамп,али пни кпљу. Нащ Впђа је светац, оихпв је крвник.Нащи лпгпри су маои. Пни убију 12 хиљада, а ми самп нещтп вище пд 4.Ми смп традиципналисти. Песме п псвети се пренпсе с кплена на кпленп. Тп је наща културна бащтина. Рат сеникад не заврщава, а за тп су пни криви. ПетрашевскиП ППЕЗИЈИЛира је нецеоенија пд италијанске лире, кпја је изащла из пптицаја.Ппезијпм се никп не бави, изузев снпбпва, кпји мисле да је дпвпљнп бирати реши, мрзети свпје неписменепретке и бити гласан приликпм рецитпваоа пред себи слишним снпбпвима.У ппезији нису вище ппжељне сузе. Чека се да у срцу престане да буде ппжељна крв.У ппезији сви хпће самп да виде клаое, дреку и кпитус, кап у ријалити-прпграму.Хпћемп ли скинути ппезију с прпграма? Мирко Позивају се сви аутори, како неафирмисани тако и афирмисани, који желе да учествују у тешком, али стварном животу овог часописа, да своје радове шаљу на: casopis.tit@gmail.com Конкурс је отворен до 1. јануара 2037. 8

×