SlideShare a Scribd company logo
Keskkonnaameti roll ja panus Eesti
loodusturismis täna ja homme
Tarvo Roose
Keskkonnaministeerium
Looduskaitsepoliitika väljatöötamine ja elluviimine
Keskkonnainspektsioon
Riikliku järelevalve teostamine ning riikliku sunni kohaldamine seaduses ettenähtud alustel ja ulatuses.
Keskkonnaagentuur
Riikliku keskkonnaseire programmi täitmise ja keskkonnaseire andmehõive korraldamine;
keskkonnaga seotud rakendusuuringute ja inventuuride korraldamine; looduskaitse tulemuslikkuse
hindamine.
Riigimetsa Majandamise Keskus
• LKO osakonna põhiülesandeks on RMK majandatavas metsas praktiliste looduskaitsetööde
kavandamine ning selle tegevuse koordineerimine.
• Külastuskorraldusosakonna ülesandeks on kaitse- ja puhkealadel mitmekülgsete
rekreatsioonivõimaluste loomine, nendel külastuse suunamine ning metsa- ja kaitseväärtuste
tutvustamine ja selle kaudu looduskeskkonna kaitsmine ning elanikkonna väärtushinnangute
kujundamine.
Loodusmuuseum
Koguda, säilitada ja uurida elusa ning eluta looduse mitmekesisust, selle arengut nii ajas kui ruumis ning
vahendada seda üldsusele teaduslikel ning hariduslikel eesmärkidel.
Keskkonnaamet
Riigi keskkonna- ja looduskaitse ning -kasutamise poliitika ja programmide ning tegevuskavade
elluviimine.
• valitseb Vabariigi Valitsuse ja keskkonnaministri määratud kaitstavaid loodusobjekte;
• korraldab kaitstavate loodusobjektide kaitse-eeskirjade ja kaitse alla võtmise otsuste koostamist;
• korraldab kaitsekorralduskavade, elupaiga tegevuskavade ning liigi kaitse ja ohjamise tegevuskavade
koostamist ning rakendamist;
• koostab võõrliikidega seotud tegevuskavad ning korraldab nende rakendamist;
• annab hinnangu kaitstavate loodusobjektide kaitse tulemuslikkusele ja kaitsekorra otstarbekusele ning
koordineerib selleks vajalike rakenduslike uurimistööde ja inventuuride läbiviimist;
• rakendab kaitsemeetmeid kaitsealuste liikide ohustamise vältimiseks;
• korraldab avalikkuse kaasamise, keskkonnahariduse ja -teavitamise alast tegevust;
Looduskaitse palett
KeM
KeA
RMK
KAUR
KKI
Mõned arvud
• 2016. aasta lõpu seisuga oli Eestis kokku 3864 kaitstavat
loodusobjekti, nendest:
• looduskaitsealasid 158 (muutus 6↑);
• maastikukaitsealasid 152 (muutus 1↓);
• rahvusparke 5 (muutust ei toimunud ↔);
• vana ehk uuendamata kaitsekorraga alasid 80 (muutus 9↓);
• parke ja puistuid 534 (muutus 2↑);
• hoiualasid 335 (muutus 8↓);
• püsielupaiku 1426 (muutus 40↑);
• kohaliku omavalitsuse tasandil kaitstavaid
loodusobjekte 20 (muutust ei toimunud ↔);
• kaitstavaid looduse üksikobjekte 1153 (muutus 61↓).
Mõned arvud
• 2016. aasta seisuga on Eesti maismaast kaitse all 18,7% (võrreldes 2011.
aastaga tõus 0,6%), kogu akvatooriumist 27% ja kogupindalast 22%.
• ELis on Eesti kaitstava territooriumi pindala poolest 20. kohal ja Natura
2000 võrgustiku aladega kaetuse poolest 12. kohal.
• Eraomandis on 2015. aasta seisuga, nagu ka 2011. aastal, 25% kaitstavate
alade pindalast.
• Enamikus kaitstavate alade tüüpidest on suurim osakaal (üle 70%)
riigimaal, erandiks on hoiualad (riigimaad 52%) ja üksikobjektid (riigimaad
18%).
• Kõige suuremad alad on erinevatel kaitstavatel aladel hõlmatud
piiranguvööndisse, erand on looduskaitsealad, kus suurim pindalaline
osakaal kuulub hooldatavasse sihtkaitsevööndisse. Kõigi kaitstavate alade
kokkuvõttes on sihtkaitsevööndis 28% ja piiranguvööndis 23%.
Mõned arvud
• Loodusdirektiivi elupaigatüüpide ja liikide seisundihinnangute järgi on Eesti ELi
keskmisest tasemest paremas seisus – ELis on halvas ja ebapiisavas seisundis 77%
elupaigatüüpidest ja 60% liikidest, Eestis aga 48% elupaikadest ja 35% liikidest.
Halvas seisus on meil elupaigatüüpidest endiselt vanad loodusmetsad ning soo- ja
soostunud lehtmetsad.
• Läbi on viidud või alguse saanud hulk tegevusi nii poollooduslike koosluste ja
sooelupaikade kui ka jõeelupaikade taastamiseks. Algust on tehtud jääksoode
taastamisega.
• Tulemusi on andnud ohustatud liikide heaks tehtu – näiteks on Eesti ainus riik, kes
on suutnud loodusesse reintrodutseerida ülemaailmselt kriitiliselt ohustatud
euroopa naaritsa.
• Tõusmas on mitme kaitsealuse liigi arvukus, näiteks läheb viimastel aastatel hästi
merikotkal.
• Aastal 2015 võeti vastu üleeuroopaline invasiivsete võõrliikide määrus ja aastal
2016 jõustus sellega seotud probleemsete võõrliikide nimekiri, kuhu teiste seas
kuulub ka Eestis ohjatav Sosnovski karuputk.
KeA roll loodushariduses kaitsealadel
• Matkaradade ja teiste kaitsealadega seotud külastusrajatiste infotahvlite
sisu
• Ekspositsioonide haldamine Lahemaa RP keskuses Palmses, Matsalu RP
keskuses Penijõel, Karula RP keskuses Ähijärvel, Viidumäe LKA keskuses
Viidul, Endla LKA keskuses Toomal, Alam-Pedja LKA keskuses Kirnas,
Otepää LP keskuses, Iisaku looduskeskus
• Kaitsealadega seotud õppeprogrammide koostamine ja läbiviimine
• Junior Rangeri e. noore looduskaitsja koolitusprogramm
• Laiale avalikkusele suunatud looduskaitsekuu matkapäevad
• Infotrükised kaitsealade kohta.
https://www.keskkonnaamet.ee/et/eesmargid-
tegevused/keskkonnaharidus/trukised
• Kaitsealad.ee kodulehe arendus
Suurimad väljakutsed
• (Metsa) majandamine
• Maamaksu teema
• Ehitustegevus
• Jahindus
• Külastuskorraldus
• (Kohtu)vaidlused
• Kaitsealade võrgustik
• Külastustaristu
• Informatsioon
• Õppepäevad ja-programmid
• Dialoog…
Mida pakub riik
Kuidas paremini
• Harimine (lapsed, laiem avalikkus, kohalikud elanikud)
• Selgemad juhised ja kokkulepped (liigitegevuskavad,
metsajuhis)
• Inimkeelne kaitsekordade tutvustamine (VTK, KKK)
• Planeeringud (rangelt kaitstavad metsad; linnujaht,
maakondade planeeringud)
• Kaitsekorralduskavad
• Koostöökogud
• Kaitsealade külastusel peaks olema hariv eesmärk, mitte (ainult)
rekreatsiooniline
• Loodusturismi arendamisel on eesmärk lähtuda säästva arengu,
loodushoiu, maaelu ja pärandkultuuri säilitamise põhimõttetest
• Arvestatakse kaitsealuste liikide ja koosluste taluvust: ei
planeerita külastusi õrna loodusega paikadesse tundlikel aegadel
- inimesed suunatakse selleks ettevalmistatud kohtadesse
• Arvestatakse nn sotsiaalse taluvusega, st külastuse planeerimisel
arvestatakse kohalike elanike privaatsusvajadusega ja välditakse
külastajate koondumist õuealade vahetusse lähedusse
Ootused
Mured ja rõõmud
• Häirimine
• Koormus
• Ajastus
• Piirangud
• Laiem mõju
• Vabatahtlikud piirangud
• Koostöö
Aitäh!
Hoia, mida armastad!

More Related Content

What's hot

Andrase kodutöö Mida oma koolitustel kasutan
Andrase kodutöö Mida oma koolitustel kasutanAndrase kodutöö Mida oma koolitustel kasutan
Andrase kodutöö Mida oma koolitustel kasutan
pirta
 
Keskkond ja tervis, TÜPS, 2012 I
Keskkond ja tervis, TÜPS, 2012 IKeskkond ja tervis, TÜPS, 2012 I
Keskkond ja tervis, TÜPS, 2012 I
Enda Pärisma
 
Loodusturismi tulevik maaturismi sektoris 01.03.2022
Loodusturismi tulevik maaturismi sektoris  01.03.2022Loodusturismi tulevik maaturismi sektoris  01.03.2022
Loodusturismi tulevik maaturismi sektoris 01.03.2022
Eesti Loodusturism
 
Loodusturismi toetavad rmk tegevused​ 1.3.22 sagadi
Loodusturismi toetavad rmk tegevused​ 1.3.22 sagadiLoodusturismi toetavad rmk tegevused​ 1.3.22 sagadi
Loodusturismi toetavad rmk tegevused​ 1.3.22 sagadi
Eesti Loodusturism
 
Loodusturismi aasta 2012 - Soomaa _ Imbi Rüütel
Loodusturismi aasta 2012 - Soomaa _ Imbi RüütelLoodusturismi aasta 2012 - Soomaa _ Imbi Rüütel
Loodusturismi aasta 2012 - Soomaa _ Imbi Rüütel
Aivar Ruukel
 
Euroopa liit meie omavalitsuses
Euroopa liit meie omavalitsusesEuroopa liit meie omavalitsuses
Euroopa liit meie omavalitsuses
darkdog1191
 
2012 kaitsealad ja loodusturism
2012 kaitsealad ja loodusturism2012 kaitsealad ja loodusturism
2012 kaitsealad ja loodusturism
Anneli Roosalu
 
Linna rahvuspark - teiste maade kogemused, meie võimalus
Linna rahvuspark - teiste maade kogemused, meie võimalusLinna rahvuspark - teiste maade kogemused, meie võimalus
Linna rahvuspark - teiste maade kogemused, meie võimalus
piritaselts
 

What's hot (8)

Andrase kodutöö Mida oma koolitustel kasutan
Andrase kodutöö Mida oma koolitustel kasutanAndrase kodutöö Mida oma koolitustel kasutan
Andrase kodutöö Mida oma koolitustel kasutan
 
Keskkond ja tervis, TÜPS, 2012 I
Keskkond ja tervis, TÜPS, 2012 IKeskkond ja tervis, TÜPS, 2012 I
Keskkond ja tervis, TÜPS, 2012 I
 
Loodusturismi tulevik maaturismi sektoris 01.03.2022
Loodusturismi tulevik maaturismi sektoris  01.03.2022Loodusturismi tulevik maaturismi sektoris  01.03.2022
Loodusturismi tulevik maaturismi sektoris 01.03.2022
 
Loodusturismi toetavad rmk tegevused​ 1.3.22 sagadi
Loodusturismi toetavad rmk tegevused​ 1.3.22 sagadiLoodusturismi toetavad rmk tegevused​ 1.3.22 sagadi
Loodusturismi toetavad rmk tegevused​ 1.3.22 sagadi
 
Loodusturismi aasta 2012 - Soomaa _ Imbi Rüütel
Loodusturismi aasta 2012 - Soomaa _ Imbi RüütelLoodusturismi aasta 2012 - Soomaa _ Imbi Rüütel
Loodusturismi aasta 2012 - Soomaa _ Imbi Rüütel
 
Euroopa liit meie omavalitsuses
Euroopa liit meie omavalitsusesEuroopa liit meie omavalitsuses
Euroopa liit meie omavalitsuses
 
2012 kaitsealad ja loodusturism
2012 kaitsealad ja loodusturism2012 kaitsealad ja loodusturism
2012 kaitsealad ja loodusturism
 
Linna rahvuspark - teiste maade kogemused, meie võimalus
Linna rahvuspark - teiste maade kogemused, meie võimalusLinna rahvuspark - teiste maade kogemused, meie võimalus
Linna rahvuspark - teiste maade kogemused, meie võimalus
 

Similar to Keskkonnaamet ja loodusturism

TPS loeng 12.02.2008
TPS loeng 12.02.2008TPS loeng 12.02.2008
TPS loeng 12.02.2008
Pille Riin
 
Looduskaitse.kaitsealad
Looduskaitse.kaitsealadLooduskaitse.kaitsealad
Looduskaitse.kaitsealad
Helina Reino
 
Kylastuskorralduse Arengutest Kaja Lotman
Kylastuskorralduse Arengutest  Kaja LotmanKylastuskorralduse Arengutest  Kaja Lotman
Kylastuskorralduse Arengutest Kaja Lotman
Aivar Ruukel
 
New loodusvara - inimvara
New loodusvara - inimvaraNew loodusvara - inimvara
New loodusvara - inimvara
pihlakas
 
Kestev turism - LEADER tegevusgrupi käsiraamat
Kestev turism - LEADER tegevusgrupi käsiraamatKestev turism - LEADER tegevusgrupi käsiraamat
Kestev turism - LEADER tegevusgrupi käsiraamat
Aivar Ruukel
 
EMÜ_Marika Kose_loodust hoidev loodusturism_strateegiapaev_090424.pdf
EMÜ_Marika Kose_loodust hoidev loodusturism_strateegiapaev_090424.pdfEMÜ_Marika Kose_loodust hoidev loodusturism_strateegiapaev_090424.pdf
EMÜ_Marika Kose_loodust hoidev loodusturism_strateegiapaev_090424.pdf
Eesti Loodusturism
 
RMK_Marge Rammo_Külastuskorraldus_strateegiapäev_0904.pdf
RMK_Marge Rammo_Külastuskorraldus_strateegiapäev_0904.pdfRMK_Marge Rammo_Külastuskorraldus_strateegiapäev_0904.pdf
RMK_Marge Rammo_Külastuskorraldus_strateegiapäev_0904.pdf
Eesti Loodusturism
 
Loodusvara & inimvara
Loodusvara & inimvaraLoodusvara & inimvara
Loodusvara & inimvara
pihlakas
 
Eesti loodusturismi ressursid
Eesti loodusturismi ressursidEesti loodusturismi ressursid
Eesti loodusturismi ressursid
Aivar Ruukel
 
Koostöös VisitEstoniaga uuring_Loodusturismi toodete nõudlus pakkumise analüü...
Koostöös VisitEstoniaga uuring_Loodusturismi toodete nõudlus pakkumise analüü...Koostöös VisitEstoniaga uuring_Loodusturismi toodete nõudlus pakkumise analüü...
Koostöös VisitEstoniaga uuring_Loodusturismi toodete nõudlus pakkumise analüü...
Eesti Loodusturism
 
091125 mulgi kult_programm_ver 2
091125 mulgi kult_programm_ver 2091125 mulgi kult_programm_ver 2
091125 mulgi kult_programm_ver 2
ukelvek
 
Keskkonnaprojektid lasteaias päikene
Keskkonnaprojektid lasteaias päikeneKeskkonnaprojektid lasteaias päikene
Keskkonnaprojektid lasteaias päikene
Mairi
 
Soomaa Jätkusuutliku Turismi Arengustrateegia 2009-13
Soomaa Jätkusuutliku Turismi Arengustrateegia 2009-13Soomaa Jätkusuutliku Turismi Arengustrateegia 2009-13
Soomaa Jätkusuutliku Turismi Arengustrateegia 2009-13
Aivar Ruukel
 
Eesti elukooslused I B osa
Eesti elukooslused I B osaEesti elukooslused I B osa
Eesti elukooslused I B osa
pihlakas
 
Loodusturism Eesti Maaülikooli nägemus 2022
Loodusturism Eesti Maaülikooli nägemus 2022Loodusturism Eesti Maaülikooli nägemus 2022
Loodusturism Eesti Maaülikooli nägemus 2022
Eesti Loodusturism
 
Pärnu linna, Pärnumaa, Soomaa ja Matsalu rahvuspargi kestliku turismi uuring...
Pärnu linna, Pärnumaa, Soomaa ja Matsalu rahvuspargi kestliku turismi uuring...Pärnu linna, Pärnumaa, Soomaa ja Matsalu rahvuspargi kestliku turismi uuring...
Pärnu linna, Pärnumaa, Soomaa ja Matsalu rahvuspargi kestliku turismi uuring...
Aivar Ruukel
 
Rännates mööda Pärnumaad
Rännates mööda PärnumaadRännates mööda Pärnumaad
Rännates mööda Pärnumaad
pihlakas
 
Gerli Koppel "Euroopa merenduspoliitika. Puhkuse ja turismi töögrupp"
Gerli Koppel "Euroopa merenduspoliitika. Puhkuse ja turismi töögrupp" Gerli Koppel "Euroopa merenduspoliitika. Puhkuse ja turismi töögrupp"
Gerli Koppel "Euroopa merenduspoliitika. Puhkuse ja turismi töögrupp"
v4ikemy
 
Haabjas UNESCOsse. Seminar 12 02 2019
Haabjas UNESCOsse. Seminar 12 02 2019 Haabjas UNESCOsse. Seminar 12 02 2019
Haabjas UNESCOsse. Seminar 12 02 2019
Aivar Ruukel
 

Similar to Keskkonnaamet ja loodusturism (20)

TPS loeng 12.02.2008
TPS loeng 12.02.2008TPS loeng 12.02.2008
TPS loeng 12.02.2008
 
Looduskaitse.kaitsealad
Looduskaitse.kaitsealadLooduskaitse.kaitsealad
Looduskaitse.kaitsealad
 
Kylastuskorralduse Arengutest Kaja Lotman
Kylastuskorralduse Arengutest  Kaja LotmanKylastuskorralduse Arengutest  Kaja Lotman
Kylastuskorralduse Arengutest Kaja Lotman
 
New loodusvara - inimvara
New loodusvara - inimvaraNew loodusvara - inimvara
New loodusvara - inimvara
 
Kestev turism - LEADER tegevusgrupi käsiraamat
Kestev turism - LEADER tegevusgrupi käsiraamatKestev turism - LEADER tegevusgrupi käsiraamat
Kestev turism - LEADER tegevusgrupi käsiraamat
 
EMÜ_Marika Kose_loodust hoidev loodusturism_strateegiapaev_090424.pdf
EMÜ_Marika Kose_loodust hoidev loodusturism_strateegiapaev_090424.pdfEMÜ_Marika Kose_loodust hoidev loodusturism_strateegiapaev_090424.pdf
EMÜ_Marika Kose_loodust hoidev loodusturism_strateegiapaev_090424.pdf
 
RMK_Marge Rammo_Külastuskorraldus_strateegiapäev_0904.pdf
RMK_Marge Rammo_Külastuskorraldus_strateegiapäev_0904.pdfRMK_Marge Rammo_Külastuskorraldus_strateegiapäev_0904.pdf
RMK_Marge Rammo_Külastuskorraldus_strateegiapäev_0904.pdf
 
Loodusvara & inimvara
Loodusvara & inimvaraLoodusvara & inimvara
Loodusvara & inimvara
 
Eesti loodusturismi ressursid
Eesti loodusturismi ressursidEesti loodusturismi ressursid
Eesti loodusturismi ressursid
 
Läänemeri
LäänemeriLäänemeri
Läänemeri
 
Koostöös VisitEstoniaga uuring_Loodusturismi toodete nõudlus pakkumise analüü...
Koostöös VisitEstoniaga uuring_Loodusturismi toodete nõudlus pakkumise analüü...Koostöös VisitEstoniaga uuring_Loodusturismi toodete nõudlus pakkumise analüü...
Koostöös VisitEstoniaga uuring_Loodusturismi toodete nõudlus pakkumise analüü...
 
091125 mulgi kult_programm_ver 2
091125 mulgi kult_programm_ver 2091125 mulgi kult_programm_ver 2
091125 mulgi kult_programm_ver 2
 
Keskkonnaprojektid lasteaias päikene
Keskkonnaprojektid lasteaias päikeneKeskkonnaprojektid lasteaias päikene
Keskkonnaprojektid lasteaias päikene
 
Soomaa Jätkusuutliku Turismi Arengustrateegia 2009-13
Soomaa Jätkusuutliku Turismi Arengustrateegia 2009-13Soomaa Jätkusuutliku Turismi Arengustrateegia 2009-13
Soomaa Jätkusuutliku Turismi Arengustrateegia 2009-13
 
Eesti elukooslused I B osa
Eesti elukooslused I B osaEesti elukooslused I B osa
Eesti elukooslused I B osa
 
Loodusturism Eesti Maaülikooli nägemus 2022
Loodusturism Eesti Maaülikooli nägemus 2022Loodusturism Eesti Maaülikooli nägemus 2022
Loodusturism Eesti Maaülikooli nägemus 2022
 
Pärnu linna, Pärnumaa, Soomaa ja Matsalu rahvuspargi kestliku turismi uuring...
Pärnu linna, Pärnumaa, Soomaa ja Matsalu rahvuspargi kestliku turismi uuring...Pärnu linna, Pärnumaa, Soomaa ja Matsalu rahvuspargi kestliku turismi uuring...
Pärnu linna, Pärnumaa, Soomaa ja Matsalu rahvuspargi kestliku turismi uuring...
 
Rännates mööda Pärnumaad
Rännates mööda PärnumaadRännates mööda Pärnumaad
Rännates mööda Pärnumaad
 
Gerli Koppel "Euroopa merenduspoliitika. Puhkuse ja turismi töögrupp"
Gerli Koppel "Euroopa merenduspoliitika. Puhkuse ja turismi töögrupp" Gerli Koppel "Euroopa merenduspoliitika. Puhkuse ja turismi töögrupp"
Gerli Koppel "Euroopa merenduspoliitika. Puhkuse ja turismi töögrupp"
 
Haabjas UNESCOsse. Seminar 12 02 2019
Haabjas UNESCOsse. Seminar 12 02 2019 Haabjas UNESCOsse. Seminar 12 02 2019
Haabjas UNESCOsse. Seminar 12 02 2019
 

More from Aivar Ruukel

Presentation about Soomaa - tourism seminar in Imatra
Presentation about Soomaa - tourism seminar in ImatraPresentation about Soomaa - tourism seminar in Imatra
Presentation about Soomaa - tourism seminar in Imatra
Aivar Ruukel
 
Soomaa haabja ehitamise ja kasutamise pärand 2 aastat UNESCOs
Soomaa haabja ehitamise ja kasutamise pärand 2 aastat UNESCOsSoomaa haabja ehitamise ja kasutamise pärand 2 aastat UNESCOs
Soomaa haabja ehitamise ja kasutamise pärand 2 aastat UNESCOs
Aivar Ruukel
 
30 aastat loodusturismi Eestis. Tagasivaade algusesse.pdf
30 aastat loodusturismi Eestis. Tagasivaade algusesse.pdf30 aastat loodusturismi Eestis. Tagasivaade algusesse.pdf
30 aastat loodusturismi Eestis. Tagasivaade algusesse.pdf
Aivar Ruukel
 
Soomaa haabjakultuur UNESCO turismivõrgustikus
Soomaa haabjakultuur UNESCO turismivõrgustikusSoomaa haabjakultuur UNESCO turismivõrgustikus
Soomaa haabjakultuur UNESCO turismivõrgustikus
Aivar Ruukel
 
Dug-out boats masterclass
Dug-out boats masterclassDug-out boats masterclass
Dug-out boats masterclass
Aivar Ruukel
 
Community involvement and research on haabjas heritage.pdf
Community involvement and research on haabjas heritage.pdfCommunity involvement and research on haabjas heritage.pdf
Community involvement and research on haabjas heritage.pdf
Aivar Ruukel
 
Soomeugrilaste ruhed ja haabjad.pdf
Soomeugrilaste ruhed ja haabjad.pdfSoomeugrilaste ruhed ja haabjad.pdf
Soomeugrilaste ruhed ja haabjad.pdf
Aivar Ruukel
 
Development of water-based Ecotourism
Development of water-based EcotourismDevelopment of water-based Ecotourism
Development of water-based Ecotourism
Aivar Ruukel
 
Vikingeskibsmuseets forskningsforum - Expanded dugout canoes from Estonia’s S...
Vikingeskibsmuseets forskningsforum - Expanded dugout canoes from Estonia’s S...Vikingeskibsmuseets forskningsforum - Expanded dugout canoes from Estonia’s S...
Vikingeskibsmuseets forskningsforum - Expanded dugout canoes from Estonia’s S...
Aivar Ruukel
 
Soomaa viis aastaaega
Soomaa viis aastaaegaSoomaa viis aastaaega
Soomaa viis aastaaega
Aivar Ruukel
 
Hõimurahvaste ühepuupaadid
Hõimurahvaste ühepuupaadidHõimurahvaste ühepuupaadid
Hõimurahvaste ühepuupaadid
Aivar Ruukel
 
Estonian Expanded Logboat in UNESCO’s Intangible Cultural Heritage list
Estonian Expanded Logboat in UNESCO’s Intangible Cultural Heritage listEstonian Expanded Logboat in UNESCO’s Intangible Cultural Heritage list
Estonian Expanded Logboat in UNESCO’s Intangible Cultural Heritage list
Aivar Ruukel
 
Üleujutused haabjapärandi säilitajana
Üleujutused haabjapärandi säilitajanaÜleujutused haabjapärandi säilitajana
Üleujutused haabjapärandi säilitajana
Aivar Ruukel
 
Haabjas - Tradition and Stories
Haabjas - Tradition and StoriesHaabjas - Tradition and Stories
Haabjas - Tradition and Stories
Aivar Ruukel
 
Case Study: Soomaa Tourism Region
Case Study: Soomaa Tourism RegionCase Study: Soomaa Tourism Region
Case Study: Soomaa Tourism Region
Aivar Ruukel
 
How to interpret Rural Lifestyle to foreign customers
How to interpret Rural Lifestyle to foreign customersHow to interpret Rural Lifestyle to foreign customers
How to interpret Rural Lifestyle to foreign customers
Aivar Ruukel
 
Soomaa lootsikukultuur ja selle jätkusuutlikus
Soomaa lootsikukultuur ja selle jätkusuutlikusSoomaa lootsikukultuur ja selle jätkusuutlikus
Soomaa lootsikukultuur ja selle jätkusuutlikus
Aivar Ruukel
 
Miks (ühepuu)lootsik ja miks UNESCO-staatus on väärtuslikud?
Miks (ühepuu)lootsik ja miks UNESCO-staatus on väärtuslikud?Miks (ühepuu)lootsik ja miks UNESCO-staatus on väärtuslikud?
Miks (ühepuu)lootsik ja miks UNESCO-staatus on väärtuslikud?
Aivar Ruukel
 
Ecotourism in Europe 2022
Ecotourism in Europe 2022Ecotourism in Europe 2022
Ecotourism in Europe 2022
Aivar Ruukel
 
Sustenaablus turismis
Sustenaablus turismisSustenaablus turismis
Sustenaablus turismis
Aivar Ruukel
 

More from Aivar Ruukel (20)

Presentation about Soomaa - tourism seminar in Imatra
Presentation about Soomaa - tourism seminar in ImatraPresentation about Soomaa - tourism seminar in Imatra
Presentation about Soomaa - tourism seminar in Imatra
 
Soomaa haabja ehitamise ja kasutamise pärand 2 aastat UNESCOs
Soomaa haabja ehitamise ja kasutamise pärand 2 aastat UNESCOsSoomaa haabja ehitamise ja kasutamise pärand 2 aastat UNESCOs
Soomaa haabja ehitamise ja kasutamise pärand 2 aastat UNESCOs
 
30 aastat loodusturismi Eestis. Tagasivaade algusesse.pdf
30 aastat loodusturismi Eestis. Tagasivaade algusesse.pdf30 aastat loodusturismi Eestis. Tagasivaade algusesse.pdf
30 aastat loodusturismi Eestis. Tagasivaade algusesse.pdf
 
Soomaa haabjakultuur UNESCO turismivõrgustikus
Soomaa haabjakultuur UNESCO turismivõrgustikusSoomaa haabjakultuur UNESCO turismivõrgustikus
Soomaa haabjakultuur UNESCO turismivõrgustikus
 
Dug-out boats masterclass
Dug-out boats masterclassDug-out boats masterclass
Dug-out boats masterclass
 
Community involvement and research on haabjas heritage.pdf
Community involvement and research on haabjas heritage.pdfCommunity involvement and research on haabjas heritage.pdf
Community involvement and research on haabjas heritage.pdf
 
Soomeugrilaste ruhed ja haabjad.pdf
Soomeugrilaste ruhed ja haabjad.pdfSoomeugrilaste ruhed ja haabjad.pdf
Soomeugrilaste ruhed ja haabjad.pdf
 
Development of water-based Ecotourism
Development of water-based EcotourismDevelopment of water-based Ecotourism
Development of water-based Ecotourism
 
Vikingeskibsmuseets forskningsforum - Expanded dugout canoes from Estonia’s S...
Vikingeskibsmuseets forskningsforum - Expanded dugout canoes from Estonia’s S...Vikingeskibsmuseets forskningsforum - Expanded dugout canoes from Estonia’s S...
Vikingeskibsmuseets forskningsforum - Expanded dugout canoes from Estonia’s S...
 
Soomaa viis aastaaega
Soomaa viis aastaaegaSoomaa viis aastaaega
Soomaa viis aastaaega
 
Hõimurahvaste ühepuupaadid
Hõimurahvaste ühepuupaadidHõimurahvaste ühepuupaadid
Hõimurahvaste ühepuupaadid
 
Estonian Expanded Logboat in UNESCO’s Intangible Cultural Heritage list
Estonian Expanded Logboat in UNESCO’s Intangible Cultural Heritage listEstonian Expanded Logboat in UNESCO’s Intangible Cultural Heritage list
Estonian Expanded Logboat in UNESCO’s Intangible Cultural Heritage list
 
Üleujutused haabjapärandi säilitajana
Üleujutused haabjapärandi säilitajanaÜleujutused haabjapärandi säilitajana
Üleujutused haabjapärandi säilitajana
 
Haabjas - Tradition and Stories
Haabjas - Tradition and StoriesHaabjas - Tradition and Stories
Haabjas - Tradition and Stories
 
Case Study: Soomaa Tourism Region
Case Study: Soomaa Tourism RegionCase Study: Soomaa Tourism Region
Case Study: Soomaa Tourism Region
 
How to interpret Rural Lifestyle to foreign customers
How to interpret Rural Lifestyle to foreign customersHow to interpret Rural Lifestyle to foreign customers
How to interpret Rural Lifestyle to foreign customers
 
Soomaa lootsikukultuur ja selle jätkusuutlikus
Soomaa lootsikukultuur ja selle jätkusuutlikusSoomaa lootsikukultuur ja selle jätkusuutlikus
Soomaa lootsikukultuur ja selle jätkusuutlikus
 
Miks (ühepuu)lootsik ja miks UNESCO-staatus on väärtuslikud?
Miks (ühepuu)lootsik ja miks UNESCO-staatus on väärtuslikud?Miks (ühepuu)lootsik ja miks UNESCO-staatus on väärtuslikud?
Miks (ühepuu)lootsik ja miks UNESCO-staatus on väärtuslikud?
 
Ecotourism in Europe 2022
Ecotourism in Europe 2022Ecotourism in Europe 2022
Ecotourism in Europe 2022
 
Sustenaablus turismis
Sustenaablus turismisSustenaablus turismis
Sustenaablus turismis
 

Keskkonnaamet ja loodusturism

 • 1. Keskkonnaameti roll ja panus Eesti loodusturismis täna ja homme Tarvo Roose
 • 2. Keskkonnaministeerium Looduskaitsepoliitika väljatöötamine ja elluviimine Keskkonnainspektsioon Riikliku järelevalve teostamine ning riikliku sunni kohaldamine seaduses ettenähtud alustel ja ulatuses. Keskkonnaagentuur Riikliku keskkonnaseire programmi täitmise ja keskkonnaseire andmehõive korraldamine; keskkonnaga seotud rakendusuuringute ja inventuuride korraldamine; looduskaitse tulemuslikkuse hindamine. Riigimetsa Majandamise Keskus • LKO osakonna põhiülesandeks on RMK majandatavas metsas praktiliste looduskaitsetööde kavandamine ning selle tegevuse koordineerimine. • Külastuskorraldusosakonna ülesandeks on kaitse- ja puhkealadel mitmekülgsete rekreatsioonivõimaluste loomine, nendel külastuse suunamine ning metsa- ja kaitseväärtuste tutvustamine ja selle kaudu looduskeskkonna kaitsmine ning elanikkonna väärtushinnangute kujundamine. Loodusmuuseum Koguda, säilitada ja uurida elusa ning eluta looduse mitmekesisust, selle arengut nii ajas kui ruumis ning vahendada seda üldsusele teaduslikel ning hariduslikel eesmärkidel.
 • 3. Keskkonnaamet Riigi keskkonna- ja looduskaitse ning -kasutamise poliitika ja programmide ning tegevuskavade elluviimine. • valitseb Vabariigi Valitsuse ja keskkonnaministri määratud kaitstavaid loodusobjekte; • korraldab kaitstavate loodusobjektide kaitse-eeskirjade ja kaitse alla võtmise otsuste koostamist; • korraldab kaitsekorralduskavade, elupaiga tegevuskavade ning liigi kaitse ja ohjamise tegevuskavade koostamist ning rakendamist; • koostab võõrliikidega seotud tegevuskavad ning korraldab nende rakendamist; • annab hinnangu kaitstavate loodusobjektide kaitse tulemuslikkusele ja kaitsekorra otstarbekusele ning koordineerib selleks vajalike rakenduslike uurimistööde ja inventuuride läbiviimist; • rakendab kaitsemeetmeid kaitsealuste liikide ohustamise vältimiseks; • korraldab avalikkuse kaasamise, keskkonnahariduse ja -teavitamise alast tegevust;
 • 5. Mõned arvud • 2016. aasta lõpu seisuga oli Eestis kokku 3864 kaitstavat loodusobjekti, nendest: • looduskaitsealasid 158 (muutus 6↑); • maastikukaitsealasid 152 (muutus 1↓); • rahvusparke 5 (muutust ei toimunud ↔); • vana ehk uuendamata kaitsekorraga alasid 80 (muutus 9↓); • parke ja puistuid 534 (muutus 2↑); • hoiualasid 335 (muutus 8↓); • püsielupaiku 1426 (muutus 40↑); • kohaliku omavalitsuse tasandil kaitstavaid loodusobjekte 20 (muutust ei toimunud ↔); • kaitstavaid looduse üksikobjekte 1153 (muutus 61↓).
 • 6. Mõned arvud • 2016. aasta seisuga on Eesti maismaast kaitse all 18,7% (võrreldes 2011. aastaga tõus 0,6%), kogu akvatooriumist 27% ja kogupindalast 22%. • ELis on Eesti kaitstava territooriumi pindala poolest 20. kohal ja Natura 2000 võrgustiku aladega kaetuse poolest 12. kohal. • Eraomandis on 2015. aasta seisuga, nagu ka 2011. aastal, 25% kaitstavate alade pindalast. • Enamikus kaitstavate alade tüüpidest on suurim osakaal (üle 70%) riigimaal, erandiks on hoiualad (riigimaad 52%) ja üksikobjektid (riigimaad 18%). • Kõige suuremad alad on erinevatel kaitstavatel aladel hõlmatud piiranguvööndisse, erand on looduskaitsealad, kus suurim pindalaline osakaal kuulub hooldatavasse sihtkaitsevööndisse. Kõigi kaitstavate alade kokkuvõttes on sihtkaitsevööndis 28% ja piiranguvööndis 23%.
 • 7. Mõned arvud • Loodusdirektiivi elupaigatüüpide ja liikide seisundihinnangute järgi on Eesti ELi keskmisest tasemest paremas seisus – ELis on halvas ja ebapiisavas seisundis 77% elupaigatüüpidest ja 60% liikidest, Eestis aga 48% elupaikadest ja 35% liikidest. Halvas seisus on meil elupaigatüüpidest endiselt vanad loodusmetsad ning soo- ja soostunud lehtmetsad. • Läbi on viidud või alguse saanud hulk tegevusi nii poollooduslike koosluste ja sooelupaikade kui ka jõeelupaikade taastamiseks. Algust on tehtud jääksoode taastamisega. • Tulemusi on andnud ohustatud liikide heaks tehtu – näiteks on Eesti ainus riik, kes on suutnud loodusesse reintrodutseerida ülemaailmselt kriitiliselt ohustatud euroopa naaritsa. • Tõusmas on mitme kaitsealuse liigi arvukus, näiteks läheb viimastel aastatel hästi merikotkal. • Aastal 2015 võeti vastu üleeuroopaline invasiivsete võõrliikide määrus ja aastal 2016 jõustus sellega seotud probleemsete võõrliikide nimekiri, kuhu teiste seas kuulub ka Eestis ohjatav Sosnovski karuputk.
 • 8. KeA roll loodushariduses kaitsealadel • Matkaradade ja teiste kaitsealadega seotud külastusrajatiste infotahvlite sisu • Ekspositsioonide haldamine Lahemaa RP keskuses Palmses, Matsalu RP keskuses Penijõel, Karula RP keskuses Ähijärvel, Viidumäe LKA keskuses Viidul, Endla LKA keskuses Toomal, Alam-Pedja LKA keskuses Kirnas, Otepää LP keskuses, Iisaku looduskeskus • Kaitsealadega seotud õppeprogrammide koostamine ja läbiviimine • Junior Rangeri e. noore looduskaitsja koolitusprogramm • Laiale avalikkusele suunatud looduskaitsekuu matkapäevad • Infotrükised kaitsealade kohta. https://www.keskkonnaamet.ee/et/eesmargid- tegevused/keskkonnaharidus/trukised • Kaitsealad.ee kodulehe arendus
 • 9. Suurimad väljakutsed • (Metsa) majandamine • Maamaksu teema • Ehitustegevus • Jahindus • Külastuskorraldus • (Kohtu)vaidlused
 • 10. • Kaitsealade võrgustik • Külastustaristu • Informatsioon • Õppepäevad ja-programmid • Dialoog… Mida pakub riik
 • 11. Kuidas paremini • Harimine (lapsed, laiem avalikkus, kohalikud elanikud) • Selgemad juhised ja kokkulepped (liigitegevuskavad, metsajuhis) • Inimkeelne kaitsekordade tutvustamine (VTK, KKK) • Planeeringud (rangelt kaitstavad metsad; linnujaht, maakondade planeeringud) • Kaitsekorralduskavad • Koostöökogud
 • 12. • Kaitsealade külastusel peaks olema hariv eesmärk, mitte (ainult) rekreatsiooniline • Loodusturismi arendamisel on eesmärk lähtuda säästva arengu, loodushoiu, maaelu ja pärandkultuuri säilitamise põhimõttetest • Arvestatakse kaitsealuste liikide ja koosluste taluvust: ei planeerita külastusi õrna loodusega paikadesse tundlikel aegadel - inimesed suunatakse selleks ettevalmistatud kohtadesse • Arvestatakse nn sotsiaalse taluvusega, st külastuse planeerimisel arvestatakse kohalike elanike privaatsusvajadusega ja välditakse külastajate koondumist õuealade vahetusse lähedusse Ootused
 • 13. Mured ja rõõmud • Häirimine • Koormus • Ajastus • Piirangud • Laiem mõju • Vabatahtlikud piirangud • Koostöö