SlideShare a Scribd company logo
HISTOLOGIA
         Tema 3•  Introducció
•  Concepte de teixit
•  Formació dels teixits
•  Classificació dels teixits
•  Tècniques d’observació i mètodes
  d’estudi dels teixits
Introducció
• HISTOLOGIA

 – Ciència que estudia l’estructura, la organització i la
  funció dels teixits
 – Anàlisi de la composició microscòpica i funcional dels
  teixits biològics
 – El fundador és Marcello Malpighi (1628-16949
Introducció


• A la dècada del 1600 es separa –Anatomia macroscòpica
 –Anatomia microscòpica
Concepte de Teixit
Concepte de teixit• Teixits → – Òrgans →

 – Sistemes →
Concepte de teixit


• Alguns teixits (connectiu) també           estan
 formats per materials intercel·lulars
 – Matriu extracel·lular
   • Consistència i fortalesa, pot estar calcificada
A) Cartílag
B) Os
C) Connectiu dens – Tendó
D) Connectiu gelatinós – cordó umbilical
E) Teixit vascular de planta
F) Teixit epitelial – pràcticament sense substància intercel·lular
G) Teixit nerviós - pràcticament sense substància intercel·lular
Concepte de teixit• Estroma
• Parènquima
Concepte de teixit


• Diferenciació cel·lular
Formació dels teixits
Formació dels teixits
• HISTOGENESI
 – Estudi de la formació dels teixits des de la
  cèl·lula no diferenciada d’una capa germinativa
  fins a la cèl·lula diferenciada dels teixit      Z
      i
      g
      o
      t
Formació dels teixits


• En l’estadi de blastòcit es forma una massa de
 cèl·lules internes d’on es desenvolupen 3 capes
 germinatives
 – Ectoderme
 – Mesoderme
 – Endoderme

 • Aquestes capes es divideixen especialitzen
  diferencien apareixen teixits, òrgans i sistemes
Classificació dels teixits
Classificació dels teixits• Es descriuen 4 teixits fonamentals
 – Teixit epitelial
 – Teixit connectiu o de sostén o conjuntiu
   •  Teixit adipós
   •  Teixit cartilaginós
   •  Teixit ossi
   •  Teixit sanguini
 – Teixit muscular
 – Teixit nerviós
Tècniques d’observació i mètodes
    d’estudi dels teixits
Tècniques d’observació i mètodes d’estudi dels
          teixits

• Processos experimentals necessaris per a obtenir
 mostres per a observar al microscopi partint de
 teixits vius extrets d'un animal.
 –  Obtenció
 –  Fixació
 –  Inclusió
 –  Tall
 –  Tinción dels teixits


• La majoria de les tècniques histològiques són per
 a preparar el teixit per a la seva observació amb
Tècniques d’observació i mètodes d’estudi dels
          teixits

• Observació de teixits i cèl·lules vives (vitals)
 – Observació del flux sanguini en capil·lars del
  sistema circulatori

• Observació de cèl·lules o teixits vius fora de
 l'organisme (supravitals)
 – Cultius de cèl·lules i de teixits

• Observació de cèl·lules o teixits mort
 (postvitals)
Tècniques d’observació i mètodes d’estudi dels
          teixits

• El procés histològic
 – Obtenció del teixit objecte d'estudi
   • Porció del teixit
   • Processar una part, òrgan o part corporal, o l'animal
    complet
Tècniques d’observació i mètodes d’estudi dels
          teixits

 – Fixació
  • Eviten la descomposició, mantenen les estructures
   cel·lulars i moleculars durant el processament
   posterior
  • Físics: congelació ràpida i per calor
  • Químics: Solucions líquides, fixadors
   – Immersió
   – Perfusió
          Immersió
Perfusió
Tècniques d’observació i mètodes d’estudi dels
          teixits

 – Inclusió per a obtenir seccions
  • Hem d'endurir la mostra. Embevem el teixit amb resines
   (també per congelació ràpida)
 – Tallar els teixits
  •  Seccions ultrafines (nm)- Ultramicrotom
  •  Semifines (de 0.5 a 2 µm)
  •  Fines (entre unes 3 i 10 µm)- Microtom
  •  Gruixudes (majors a 10 µm).
  •  Aquestes seccions cal processar-les per a poder observar-les
    (contrast de fase, permeten observar teixits sense tenyir.
 – Tinció
  • Colorants hidrosolubles, cal eliminar el mitjà d'inclusió
  • Les seccions ultrafines que s'observen amb el ME es poden
   contrastar amb metalls pesats, opacs als electrons, sense
Introducció A La Histologia
Els aparells mecànics per a fer seccions
d’un gruix de micròmetres són els
microtoms
N’hi ha de diferents tipus segon el gruix i
el medi d’inclusió
Tècniques d’observació i mètodes d’estudi dels
          teixits


• Els teixits processats s'observen amb els
 microscopis

• Tots els microscopis utilitzen radiacions
 amb les quals il·luminen la mostra

• La capacitat d'ampliació d'un microscopi
 serà tant més gran quant menor sigui la
 longitud d'ona de la radiació utilitzada
Tècniques d’observació i mètodes d’estudi dels
          teixits

• Podem classificar els microscopis en dos
 grans grups

 – Microscopis òptics
 – Microscopis electrònics
Tècniques d’observació i mètodes d’estudi dels
           teixits
• Microscopis òptics

 – Usen llum visible

 – Es pot observar cèl·lules vives o mortes

 – Els materials observats mostren colors, bé sigui
  els seus naturals o els que han adquirit al
  sotmetre'ls a un procés de tinció

 – El microscopi òptic té un límit de resolució al
Introducció A La Histologia
Introducció A La Histologia
Introducció A La Histologia
Tècniques d’observació i mètodes d’estudi dels
          teixits

• Per poder observar mostres al m.o., aquestes
 han de ser suficientment primes per deixar
 passar la llum al seu través.

• La tinció permeten una millor visió
Introducció A La Histologia
La font de llum pot ser elèctrica però també la podem trobar solar
amb l'ajut d'un mirall


  El diafragma ens permet mesurar la concreció de llum que sorgeix de
la font de llum  L'objectiu, que consta d'una sèrie
de lents per les quals passa la llum.
Poden variar segons la graduació.  Els oculars són les lents més
properes a la visió per la persona i
són situades a la part superior del
tub.
El peu: peça que subjecta tota l'estructura del microscopi
 La platina: conté una placa petita i metàl·lica on es col·loca la mostra.
Aquesta pot variar la posició
  El revòlver: situat a la part inferior del tub òptic, conté uns tubs més
petits on es troben els objectius. Es mou 360 graus
 Les rodes micromètrica i macromètrica amb les quals s'ajusta la imatge
Tècniques d’observació i mètodes d’estudi dels
          teixits– Microscopi òptic
  •  M. de fluorescència
  •  M. de camp fosc
  •  M. de contrast de fases
  •  M. de interferència
  •  M. de llum polaritzada
  •  M. d’escombrada confocal
  •  M. de llum ultraviolada
Tècniques d’observació i mètodes d’estudi dels
          teixits


• Microscopia de fluorescència
 – Una substància natural en les cèl·lules o un
  colorant fluorescent aplicat al tall es estimulat
  per un feix de llum, emeten part de l'energia
  absorbida com raigs lluminosos
Introducció A La Histologia
Introducció A La Histologia
Introducció A La Histologia
Introducció A La Histologia
M. de camp fosc
M. de contrast de fases
M. de interferència
M. de llum polaritzada
Tècniques d’observació i mètodes d’estudi dels
          teixits
• Microscopis electrònics


 – Utilitzen feixos d'electrons, que tenen una
  longitud d'ona molt més petita que la llum
  visible

 – En aquest cas els materials no presenten cap
  coloració, només són més o menys opacs front
  als electrons, el que es veu com diferents tons
  de gris

 – Únicament es poden observar cèl·lules mortes
Tècniques d’observació i mètodes d’estudi dels
          teixits

• En distingirem de dos tipus:

 – m.e. de transmissió (MET)
 – m.e. d'escombrada o scanning (MES)
Tècniques d’observació i mètodes d’estudi dels
           teixits

• Microscopi electrònic de transmissió MET

 – Té un límit de resolució al voltant de 2 nm

 – Observem cèl·lules mortes , després d'haver
  estat fixades i tenyides per ions de metalls
  pesats

 – Els electrons són dispersats quan passen a
  través d'una fina secció del material a estudiar i
  posteriorment detectats i projectats cap a una
  imatge sobre una pantalla fluorescent.
Introducció A La Histologia
Introducció A La Histologia
Tècniques d’observació i mètodes d’estudi dels
          teixits

• Microscopi electrònic de escombrada
 (scanning) (MES)
 – També té un límit de resolució al voltant de
  2 nm

 – Permet d'observar cèl·lules mortes, després
  d'haver estat fixades i tenyides per ions de
  metalls pesats

 – Amb aquesta tècnica els electrons      són
  reflectits sobre la superfície de la mostra
Introducció A La Histologia
Introducció A La Histologia
Introducció A La Histologia
Introducció A La Histologia
Tècniques d’observació i mètodes d’estudi dels
          teixits


• Amb els primers microscopis va caldre descobrir
 com tenyir els teixits per a poder estudiar les
 seves característiques morfològiques

• La biologia molecular ha portat altres tècniques
 molt més sofisticades per a observar elements
 cel·lulars
Tècniques d’observació i mètodes d’estudi dels
           teixits


• Les tincions generals estan basades en l'ús
 de colorants
 – Substàncies   mitjançant     les  quals
  s'aconsegueix acolorir als teixits


• Els colorants són normalment hidrosolubles
 i s’uneixen a certes molècules presents en
 els teixits gràcies a afinitats químiques
Tècniques d’observació i mètodes d’estudi dels
          teixits

• Es realitzen habitualment sobre seccions de
 teixit, les més utilitzades són les seccions
 obtingudes a partir d'inclusions en parafina
• Els colorants són els elements principals de les
 tincions generals.
 – Molècules que      posseeixen     tres   components
  importants:
   • un esquelet incolor, normalment és un anell aromàtic de
    benzè, s’hi uneixen dos tipus de radicals
    – un que aporta el color, denominat cromòforo
    – Un que possibilita la unió a elements del teixit auxocrom
    – El conjunt és el cromògen
Tècniques d’observació i mètodes d’estudi dels
          teixits

• Segons la naturalesa química del cromòforo hi
 ha diversos tipus de colorants:
 –  Nitrosos
 –  Ozòics
 –  Derivats de la antroquinona
 –  Derivats de la acridina
 –  Derivats d’imines
 –  Quinòniques
 –  Derivats del diferrilmetà
 –  Triferrilmetà
 –  Derviats del xantè
 –  Derivats de les talocianines
Tècniques d’observació i mètodes d’estudi dels
           teixits

• Segons la naturalesa química       del  radical
 auxocrom es classifiquen en:

 – Bàsics:
  • S’uneixen a substàncies àcides del teixit com el ADN
   o glucosaminoglucans.
  • Posen de manifest el nucli i l’ARN, sobretot l’ARNr.
  • Exemples tionina, safranina, blau de toluidina, blau
   de metilè i hematoxilina
 – Àcids:
  • S’uenixen a substàncies bàsiques, a proteïques
   localitzades en el citoplasma i al col·làgen.
  • Exemples fucsina àcida, verd ràpid, taronja G o la
   eosina
Tècniques d’observació i mètodes d’estudi dels
          teixits

 – Neutres:
  • Porció àcida i altra bàsica, ambdues amb capacitat
   per a aportar color.
  • Un mateix colorant pot tenyir tant les parts
   bàsiques com les àcides dels teixits.
  • Exemple el eosinat de blau de metilè
 – Indiferents:
  • realment no s'uneixen a elements dels teixits per
   afinitat química sinó perquè es dissolen en ells.
  • Exemple el colorant sudan es dissol en els lípids i
   per tant tenyirà a les gotes de lípids
Introducció A La Histologia
Introducció A La Histologia
Introducció A La Histologia
Tècniques d’observació i mètodes d’estudi dels
          teixits


• Tincions generals
 – Aquelles que usen substàncies acolorides
  que s'uneixen a components tissulars per
  afinitat química.
 – Estudis morfològics
  • Tincions
    –  Tinció negativa
    –  Sombregat
    –  Fixació, inclusió i tall
    –  Criofractura
Tècniques d’observació i mètodes d’estudi dels
          teixits
Estudis funcionals
• Histoquímica
 – Tècniques de tinció que impliquen la modificació
  química d'algunes molècules tissulars per a posar-les
  de manifest amb colorants. També mètodes de tinció
  basats en la capacitat catalítica d'alguns enzims
  presents en els teixits que volem estudiar
• Immunocitoquímica
 – Tècniques histològiques basades en l'alta especificitat
  d'unió dels anticossos als antígens
• Hibridació
 – Tècniques basades en la unió complementària de les
  bases d'àcids nuclèics

More Related Content

Similar to Introducció A La Histologia

Bio1 09 10 Unit4(Teoria Cel)
Bio1 09 10 Unit4(Teoria Cel)Bio1 09 10 Unit4(Teoria Cel)
Bio1 09 10 Unit4(Teoria Cel)
tiotavio
 
Epidermis de ceba
Epidermis de cebaEpidermis de ceba
Epidermis de ceba
mroman08
 
8 Teixit Scorreccio
8 Teixit Scorreccio8 Teixit Scorreccio
8 Teixit Scorreccio
guest3e34b2
 
Nº1 microscòpia citologia
Nº1 microscòpia citologiaNº1 microscòpia citologia
Nº1 microscòpia citologia
jusescola
 
Els éssers vius. La cèl·lula. Lucía Porcel
Els éssers vius. La cèl·lula. Lucía PorcelEls éssers vius. La cèl·lula. Lucía Porcel
Els éssers vius. La cèl·lula. Lucía Porcel
alex_mascu
 
ceulasl teixit organos del cuerpo humano
ceulasl teixit organos del cuerpo humanoceulasl teixit organos del cuerpo humano
ceulasl teixit organos del cuerpo humano
AdrianaMiclea2
 
Tema 1 el cos humà
Tema 1 el cos humàTema 1 el cos humà
Tema 1 el cos humà
rogersoria
 
Biologia 2n Batxillerat. U07. La cèl·lula. El nucli
Biologia 2n Batxillerat. U07. La cèl·lula. El nucliBiologia 2n Batxillerat. U07. La cèl·lula. El nucli
Biologia 2n Batxillerat. U07. La cèl·lula. El nucli
Oriol Baradad
 
Citologia + Histologia + Plans anatòmics.pdf
Citologia + Histologia + Plans anatòmics.pdfCitologia + Histologia + Plans anatòmics.pdf
Citologia + Histologia + Plans anatòmics.pdf
GenesisAbigailMaradi
 
informe practica: Com son les cellules animals?
informe practica: Com son les cellules animals?informe practica: Com son les cellules animals?
informe practica: Com son les cellules animals?
Andreea ...
 
Biologia PAU. Cèl·lula. Orgànuls cel·lulars. CAT
Biologia PAU. Cèl·lula. Orgànuls cel·lulars. CATBiologia PAU. Cèl·lula. Orgànuls cel·lulars. CAT
Biologia PAU. Cèl·lula. Orgànuls cel·lulars. CAT
Moty Martell
 
Orgànuls cel·lulars
Orgànuls cel·lularsOrgànuls cel·lulars
Orgànuls cel·lulars
Francinons
 
4t ESO - Biologia i Geologia - Tema 01 - La cèl.lula i la divisió cel.lular
4t ESO - Biologia i Geologia - Tema 01 - La cèl.lula i la divisió cel.lular4t ESO - Biologia i Geologia - Tema 01 - La cèl.lula i la divisió cel.lular
4t ESO - Biologia i Geologia - Tema 01 - La cèl.lula i la divisió cel.lular
INS Escola Intermunicipal del Penedès
 
El cos humà
El cos humàEl cos humà
El cos humà
ipenam
 
06.La cèl·lula. Unitat d'estructura i funció
06.La cèl·lula. Unitat d'estructura i funció06.La cèl·lula. Unitat d'estructura i funció
06.La cèl·lula. Unitat d'estructura i funció
CC NN
 
Les cèl·lules
Les cèl·lulesLes cèl·lules
Les cèl·lules
Llum
 
LES CÈL·LULES
LES CÈL·LULESLES CÈL·LULES
La cèl·lula, unitat de vida
La cèl·lula, unitat de vidaLa cèl·lula, unitat de vida
La cèl·lula, unitat de vida
CC NN
 
31. L’estructura de les cèl·lules
31. L’estructura de les cèl·lules31. L’estructura de les cèl·lules
31. L’estructura de les cèl·lules
Dani Ribo
 

Similar to Introducció A La Histologia (20)

Unitat 4
Unitat 4Unitat 4
Unitat 4
 
Bio1 09 10 Unit4(Teoria Cel)
Bio1 09 10 Unit4(Teoria Cel)Bio1 09 10 Unit4(Teoria Cel)
Bio1 09 10 Unit4(Teoria Cel)
 
Epidermis de ceba
Epidermis de cebaEpidermis de ceba
Epidermis de ceba
 
8 Teixit Scorreccio
8 Teixit Scorreccio8 Teixit Scorreccio
8 Teixit Scorreccio
 
Nº1 microscòpia citologia
Nº1 microscòpia citologiaNº1 microscòpia citologia
Nº1 microscòpia citologia
 
Els éssers vius. La cèl·lula. Lucía Porcel
Els éssers vius. La cèl·lula. Lucía PorcelEls éssers vius. La cèl·lula. Lucía Porcel
Els éssers vius. La cèl·lula. Lucía Porcel
 
ceulasl teixit organos del cuerpo humano
ceulasl teixit organos del cuerpo humanoceulasl teixit organos del cuerpo humano
ceulasl teixit organos del cuerpo humano
 
Tema 1 el cos humà
Tema 1 el cos humàTema 1 el cos humà
Tema 1 el cos humà
 
Biologia 2n Batxillerat. U07. La cèl·lula. El nucli
Biologia 2n Batxillerat. U07. La cèl·lula. El nucliBiologia 2n Batxillerat. U07. La cèl·lula. El nucli
Biologia 2n Batxillerat. U07. La cèl·lula. El nucli
 
Citologia + Histologia + Plans anatòmics.pdf
Citologia + Histologia + Plans anatòmics.pdfCitologia + Histologia + Plans anatòmics.pdf
Citologia + Histologia + Plans anatòmics.pdf
 
informe practica: Com son les cellules animals?
informe practica: Com son les cellules animals?informe practica: Com son les cellules animals?
informe practica: Com son les cellules animals?
 
Biologia PAU. Cèl·lula. Orgànuls cel·lulars. CAT
Biologia PAU. Cèl·lula. Orgànuls cel·lulars. CATBiologia PAU. Cèl·lula. Orgànuls cel·lulars. CAT
Biologia PAU. Cèl·lula. Orgànuls cel·lulars. CAT
 
Orgànuls cel·lulars
Orgànuls cel·lularsOrgànuls cel·lulars
Orgànuls cel·lulars
 
4t ESO - Biologia i Geologia - Tema 01 - La cèl.lula i la divisió cel.lular
4t ESO - Biologia i Geologia - Tema 01 - La cèl.lula i la divisió cel.lular4t ESO - Biologia i Geologia - Tema 01 - La cèl.lula i la divisió cel.lular
4t ESO - Biologia i Geologia - Tema 01 - La cèl.lula i la divisió cel.lular
 
El cos humà
El cos humàEl cos humà
El cos humà
 
06.La cèl·lula. Unitat d'estructura i funció
06.La cèl·lula. Unitat d'estructura i funció06.La cèl·lula. Unitat d'estructura i funció
06.La cèl·lula. Unitat d'estructura i funció
 
Les cèl·lules
Les cèl·lulesLes cèl·lules
Les cèl·lules
 
LES CÈL·LULES
LES CÈL·LULESLES CÈL·LULES
LES CÈL·LULES
 
La cèl·lula, unitat de vida
La cèl·lula, unitat de vidaLa cèl·lula, unitat de vida
La cèl·lula, unitat de vida
 
31. L’estructura de les cèl·lules
31. L’estructura de les cèl·lules31. L’estructura de les cèl·lules
31. L’estructura de les cèl·lules
 

Introducció A La Histologia

 • 1. HISTOLOGIA Tema 3 • Introducció • Concepte de teixit • Formació dels teixits • Classificació dels teixits • Tècniques d’observació i mètodes d’estudi dels teixits
 • 2. Introducció • HISTOLOGIA – Ciència que estudia l’estructura, la organització i la funció dels teixits – Anàlisi de la composició microscòpica i funcional dels teixits biològics – El fundador és Marcello Malpighi (1628-16949
 • 3. Introducció • A la dècada del 1600 es separa –Anatomia macroscòpica –Anatomia microscòpica
 • 5. Concepte de teixit • Teixits → – Òrgans → – Sistemes →
 • 6. Concepte de teixit • Alguns teixits (connectiu) també estan formats per materials intercel·lulars – Matriu extracel·lular • Consistència i fortalesa, pot estar calcificada
 • 7. A) Cartílag B) Os C) Connectiu dens – Tendó D) Connectiu gelatinós – cordó umbilical E) Teixit vascular de planta F) Teixit epitelial – pràcticament sense substància intercel·lular G) Teixit nerviós - pràcticament sense substància intercel·lular
 • 8. Concepte de teixit • Estroma • Parènquima
 • 9. Concepte de teixit • Diferenciació cel·lular
 • 11. Formació dels teixits • HISTOGENESI – Estudi de la formació dels teixits des de la cèl·lula no diferenciada d’una capa germinativa fins a la cèl·lula diferenciada dels teixit Z i g o t
 • 12. Formació dels teixits • En l’estadi de blastòcit es forma una massa de cèl·lules internes d’on es desenvolupen 3 capes germinatives – Ectoderme – Mesoderme – Endoderme • Aquestes capes es divideixen especialitzen diferencien apareixen teixits, òrgans i sistemes
 • 14. Classificació dels teixits • Es descriuen 4 teixits fonamentals – Teixit epitelial – Teixit connectiu o de sostén o conjuntiu • Teixit adipós • Teixit cartilaginós • Teixit ossi • Teixit sanguini – Teixit muscular – Teixit nerviós
 • 15. Tècniques d’observació i mètodes d’estudi dels teixits
 • 16. Tècniques d’observació i mètodes d’estudi dels teixits • Processos experimentals necessaris per a obtenir mostres per a observar al microscopi partint de teixits vius extrets d'un animal. – Obtenció – Fixació – Inclusió – Tall – Tinción dels teixits • La majoria de les tècniques histològiques són per a preparar el teixit per a la seva observació amb
 • 17. Tècniques d’observació i mètodes d’estudi dels teixits • Observació de teixits i cèl·lules vives (vitals) – Observació del flux sanguini en capil·lars del sistema circulatori • Observació de cèl·lules o teixits vius fora de l'organisme (supravitals) – Cultius de cèl·lules i de teixits • Observació de cèl·lules o teixits mort (postvitals)
 • 18. Tècniques d’observació i mètodes d’estudi dels teixits • El procés histològic – Obtenció del teixit objecte d'estudi • Porció del teixit • Processar una part, òrgan o part corporal, o l'animal complet
 • 19. Tècniques d’observació i mètodes d’estudi dels teixits – Fixació • Eviten la descomposició, mantenen les estructures cel·lulars i moleculars durant el processament posterior • Físics: congelació ràpida i per calor • Químics: Solucions líquides, fixadors – Immersió – Perfusió Immersió
 • 21. Tècniques d’observació i mètodes d’estudi dels teixits – Inclusió per a obtenir seccions • Hem d'endurir la mostra. Embevem el teixit amb resines (també per congelació ràpida) – Tallar els teixits • Seccions ultrafines (nm)- Ultramicrotom • Semifines (de 0.5 a 2 µm) • Fines (entre unes 3 i 10 µm)- Microtom • Gruixudes (majors a 10 µm). • Aquestes seccions cal processar-les per a poder observar-les (contrast de fase, permeten observar teixits sense tenyir. – Tinció • Colorants hidrosolubles, cal eliminar el mitjà d'inclusió • Les seccions ultrafines que s'observen amb el ME es poden contrastar amb metalls pesats, opacs als electrons, sense
 • 23. Els aparells mecànics per a fer seccions d’un gruix de micròmetres són els microtoms N’hi ha de diferents tipus segon el gruix i el medi d’inclusió
 • 24. Tècniques d’observació i mètodes d’estudi dels teixits • Els teixits processats s'observen amb els microscopis • Tots els microscopis utilitzen radiacions amb les quals il·luminen la mostra • La capacitat d'ampliació d'un microscopi serà tant més gran quant menor sigui la longitud d'ona de la radiació utilitzada
 • 25. Tècniques d’observació i mètodes d’estudi dels teixits • Podem classificar els microscopis en dos grans grups – Microscopis òptics – Microscopis electrònics
 • 26. Tècniques d’observació i mètodes d’estudi dels teixits • Microscopis òptics – Usen llum visible – Es pot observar cèl·lules vives o mortes – Els materials observats mostren colors, bé sigui els seus naturals o els que han adquirit al sotmetre'ls a un procés de tinció – El microscopi òptic té un límit de resolució al
 • 30. Tècniques d’observació i mètodes d’estudi dels teixits • Per poder observar mostres al m.o., aquestes han de ser suficientment primes per deixar passar la llum al seu través. • La tinció permeten una millor visió
 • 32. La font de llum pot ser elèctrica però també la podem trobar solar amb l'ajut d'un mirall El diafragma ens permet mesurar la concreció de llum que sorgeix de la font de llum L'objectiu, que consta d'una sèrie de lents per les quals passa la llum. Poden variar segons la graduació. Els oculars són les lents més properes a la visió per la persona i són situades a la part superior del tub.
 • 33. El peu: peça que subjecta tota l'estructura del microscopi La platina: conté una placa petita i metàl·lica on es col·loca la mostra. Aquesta pot variar la posició El revòlver: situat a la part inferior del tub òptic, conté uns tubs més petits on es troben els objectius. Es mou 360 graus Les rodes micromètrica i macromètrica amb les quals s'ajusta la imatge
 • 34. Tècniques d’observació i mètodes d’estudi dels teixits – Microscopi òptic • M. de fluorescència • M. de camp fosc • M. de contrast de fases • M. de interferència • M. de llum polaritzada • M. d’escombrada confocal • M. de llum ultraviolada
 • 35. Tècniques d’observació i mètodes d’estudi dels teixits • Microscopia de fluorescència – Una substància natural en les cèl·lules o un colorant fluorescent aplicat al tall es estimulat per un feix de llum, emeten part de l'energia absorbida com raigs lluminosos
 • 40. M. de camp fosc
 • 41. M. de contrast de fases
 • 43. M. de llum polaritzada
 • 44. Tècniques d’observació i mètodes d’estudi dels teixits • Microscopis electrònics – Utilitzen feixos d'electrons, que tenen una longitud d'ona molt més petita que la llum visible – En aquest cas els materials no presenten cap coloració, només són més o menys opacs front als electrons, el que es veu com diferents tons de gris – Únicament es poden observar cèl·lules mortes
 • 45. Tècniques d’observació i mètodes d’estudi dels teixits • En distingirem de dos tipus: – m.e. de transmissió (MET) – m.e. d'escombrada o scanning (MES)
 • 46. Tècniques d’observació i mètodes d’estudi dels teixits • Microscopi electrònic de transmissió MET – Té un límit de resolució al voltant de 2 nm – Observem cèl·lules mortes , després d'haver estat fixades i tenyides per ions de metalls pesats – Els electrons són dispersats quan passen a través d'una fina secció del material a estudiar i posteriorment detectats i projectats cap a una imatge sobre una pantalla fluorescent.
 • 49. Tècniques d’observació i mètodes d’estudi dels teixits • Microscopi electrònic de escombrada (scanning) (MES) – També té un límit de resolució al voltant de 2 nm – Permet d'observar cèl·lules mortes, després d'haver estat fixades i tenyides per ions de metalls pesats – Amb aquesta tècnica els electrons són reflectits sobre la superfície de la mostra
 • 54. Tècniques d’observació i mètodes d’estudi dels teixits • Amb els primers microscopis va caldre descobrir com tenyir els teixits per a poder estudiar les seves característiques morfològiques • La biologia molecular ha portat altres tècniques molt més sofisticades per a observar elements cel·lulars
 • 55. Tècniques d’observació i mètodes d’estudi dels teixits • Les tincions generals estan basades en l'ús de colorants – Substàncies mitjançant les quals s'aconsegueix acolorir als teixits • Els colorants són normalment hidrosolubles i s’uneixen a certes molècules presents en els teixits gràcies a afinitats químiques
 • 56. Tècniques d’observació i mètodes d’estudi dels teixits • Es realitzen habitualment sobre seccions de teixit, les més utilitzades són les seccions obtingudes a partir d'inclusions en parafina • Els colorants són els elements principals de les tincions generals. – Molècules que posseeixen tres components importants: • un esquelet incolor, normalment és un anell aromàtic de benzè, s’hi uneixen dos tipus de radicals – un que aporta el color, denominat cromòforo – Un que possibilita la unió a elements del teixit auxocrom – El conjunt és el cromògen
 • 57. Tècniques d’observació i mètodes d’estudi dels teixits • Segons la naturalesa química del cromòforo hi ha diversos tipus de colorants: – Nitrosos – Ozòics – Derivats de la antroquinona – Derivats de la acridina – Derivats d’imines – Quinòniques – Derivats del diferrilmetà – Triferrilmetà – Derviats del xantè – Derivats de les talocianines
 • 58. Tècniques d’observació i mètodes d’estudi dels teixits • Segons la naturalesa química del radical auxocrom es classifiquen en: – Bàsics: • S’uneixen a substàncies àcides del teixit com el ADN o glucosaminoglucans. • Posen de manifest el nucli i l’ARN, sobretot l’ARNr. • Exemples tionina, safranina, blau de toluidina, blau de metilè i hematoxilina – Àcids: • S’uenixen a substàncies bàsiques, a proteïques localitzades en el citoplasma i al col·làgen. • Exemples fucsina àcida, verd ràpid, taronja G o la eosina
 • 59. Tècniques d’observació i mètodes d’estudi dels teixits – Neutres: • Porció àcida i altra bàsica, ambdues amb capacitat per a aportar color. • Un mateix colorant pot tenyir tant les parts bàsiques com les àcides dels teixits. • Exemple el eosinat de blau de metilè – Indiferents: • realment no s'uneixen a elements dels teixits per afinitat química sinó perquè es dissolen en ells. • Exemple el colorant sudan es dissol en els lípids i per tant tenyirà a les gotes de lípids
 • 63. Tècniques d’observació i mètodes d’estudi dels teixits • Tincions generals – Aquelles que usen substàncies acolorides que s'uneixen a components tissulars per afinitat química. – Estudis morfològics • Tincions – Tinció negativa – Sombregat – Fixació, inclusió i tall – Criofractura
 • 64. Tècniques d’observació i mètodes d’estudi dels teixits Estudis funcionals • Histoquímica – Tècniques de tinció que impliquen la modificació química d'algunes molècules tissulars per a posar-les de manifest amb colorants. També mètodes de tinció basats en la capacitat catalítica d'alguns enzims presents en els teixits que volem estudiar • Immunocitoquímica – Tècniques histològiques basades en l'alta especificitat d'unió dels anticossos als antígens • Hibridació – Tècniques basades en la unió complementària de les bases d'àcids nuclèics