SlideShare a Scribd company logo
DRA. CLAUDIA AALLEEXXAANNDDRRAA LLOONNEE HH.. 
HHOOSSPPIITTAALL CCLLIINNIICCOO QQUUIIRRUURRGGIICCOO HHEERRMMAANNOOSS AAMMEEIIJJEEIIRRAASS.. 
LLAA HHAABBAANNAA,, CCUUBBAA..
 ES DE FACIL INTERPRETACION. 
 ES UNA PRUEBA DE LABORATORIO 
VALIOSA, PERO NO DEJA DE SER UN 
EXAMEN PARACLINICO, JAMAS 
SUSTITUYE AL CLINICA. 
 UN ECG NORMAL NO TRADUCE QUE 
NO HAYA UNA PATOLOGIA CARDIACA. 
 UNO PATOLOGICO NO SIGNIFICA 
NECESARIAMENTE LA PRESENCIA DE 
UN CORAZON ENFERMO. 
 UNA MALA INTERPRETACION PUEDE 
PROVOCAR ERRORES DIAGNOSTICOS. 
 SU INCORRECTA VALORACION PUEDE 
OMITIR DIAGNOSTICO IMPORTANTES.
Interpretacion del ekg en el pacientea nestesiado
Interpretacion del ekg en el pacientea nestesiado
PP:: PPrroodduucciiddaa ppoorr llaa ddeessppoollaarriizzaacciióónn ddee llaass aauurrííccuullaass.. 
QQRRSS:: PPrroodduucciiddaa ppoorr llaa ddeessppoollaarriizzaacciióónn ddee llooss vveennttrrííccuullooss.. 
PPUUEEDDEE CCOOMMPPOONNEERRSSEE DDEE LLAASS SSIIGGUUIIEENNTTEESS OONNDDAASS :: 
QQ:: PPrriimmeerraa ddeefflleexxiióónn nneeggaattiivvaa nnoo pprreecceeddiiddaa ppoorr uunnaa 
ddeefflleexxiióónn ppoossiittiivvaa.. 
RR:: PPrriimmeerraa ddeefflleexxiióónn ppoossiittiivvaa pprreecceeddiiddaa oo nnoo QQ 
SS:: DDeefflleexxiióónn nneeggaattiivvaa ddeessppuuééss ddee uunnaa RR.. 
RR’’:: DDeefflleexxiióónn ppoossiittiivvaa ddeessppuuééss ddee uunnaa SS.. 
SS’’:: DDeefflleexxiióónn nneeggaattiivvaa ddeessppuuééss ddee RR’’.. 
QQSS:: DDeefflleexxiióónn nneeggaattiivvaa mmoonnooffáássiiccaa.. 
JJ:: PPuunnttoo ddoonnddee tteerrmmiinnaa eell QQRRSS yy ccoommiieennzzaa eell SSTT.. 
TT:: PPrroodduucciiddaa ppoorr llaa rreeppoollaarriizzaacciióónn ddee llooss vveennttrrííccuullooss,, 
aappaarreeccee ddeessppuuééss ddeell eessppaacciioo iissooeellééccttrriiccoo qquuee ssiigguuee aall QQRRSS 
UU:: PPeeqquueeññaa ddeefflleexxiióónn ppoossiittiivvaa qquuee eenn ooccaassiioonneess ssiigguuee aa llaa 
oonnddaa TT.. 
RR 
QQ 
SS 
RR’’ 
RR RR RR’’ 
SS’’ 
SS 
QQSS 
PP 
QQRRSS 
JJ 
TT UU 
OONNDDAASS DDEELL EECCGG
Interpretacion del ekg en el pacientea nestesiado
© DI - AVL Cara lateral del VI 
©DII – DIII – AVF Cara Inferior del VI 
©V1 - V2 Tabique Interventricular 
©V3 - V4 Cara anterior del VI 
© V5 - V6 Cara lateral del VI
 Ritmos Sinusales 
 Bradicardia Sinusal 
 Taquicardia Sinusal 
 Arritmia Sinusal Respiratoria 
 Ritmos Atriales 
 Escape Atrial 
 Extrasístole Atrial 
 Taquicardia Atrial extrasistólica 
 Parasitolia Atrial 
 Flutter Atrial 
 Fibrilación Atrial 
 Ritmos del Nódulo 
Aurículoventricular (A-V) 
 Escape Idionodal 
 Extrasístole del Nódulo A-V 
 Taquicardia del Nódulo A-V l extrasistólica 
 Taquicardia Idionodal 
 Parasistolia Idionodal 
 Ritmos Ventriculares 
 Escape Ventricular 
 Extrasístole Ventricular 
 Taquicardia Ventricular extrasistólica 
 Taquicardia Idioventricular 
 Parasistolia Ventricular 
 Flutter Ventricular 
 Fibrilación Ventricular
CLASIFICACION DDEE LLAASS AARRRRIITTMMIIAASS 
TTrraassttoorrnnoo ddeell 
aauuttoommaattiissmmoo 
NNoorrmmoottóóppiiccaass 
HHeetteerroottóóppiiccaass 
TTaaqquuiiccaarrddiiaa ssiinnuussaall.. 
BBrraaddiiccaarrddiiaa ssiinnuussaall.. 
AArrrriittmmiiaa ssiinnuussaall.. 
PPaauussaa ssiinnuussaall.. 
MMaarrccaappaassoo mmiiggrraattoorriioo.. 
RRiittmmoo ssuupprraavveennttrrííccuullaarr.. 
RRiittmmoo iiddiioovveennttrriiccuullaarr.. 
EExxttrraassííssttoolleess.. 
SSííssttoolleess ddee eessccaappee.. 
TTPPSSVV 
FFiibbrriillaacciióónn.. 
AAuurriiccuullaarr 
NNooddaall 
VVeennttrriiccuullaarr 
AAuurriiccuullaarr 
VVeennttrriiccuullaarr
CCLLAASSIIFFIICCAACCIIOONN DDEE LLAASS AARRRRIITTMMIIAASS 
TTrraassttoorrnnoo ddee 
LLaa ccoonndduucccciióónn 
RReettaarrddaaddaa 
AAcceelleerraaddaa 
BBllooqquueeoo AAVV 
BBllooqquueeoo ddee RRaammaa 
BBllooqquueeoo ddee llaa aarrbboorriizzaacciióónn 
WWoollffff PPaarrkkiinnssoonn WWhhiittee 
AAddaammss MMooggaaggnnii SSttookkeess
Las arritmias ddee iimmppoorrttaanncciiaa ppaarraa 
llaa aanneesstteessiiaa ssee ppuueeddeenn aaggrruuppaarr eenn:: 
SSuupprraavveennttrriiccuullaarreess.. 
VVeennttrriiccuullaarreess.. 
TTrraassttoorrnnooss ddee llaa ccoonndduucccciióónn..
AAlltteerraacciióónn ddee llaa ffrreeccuueenncciiaa,, sseeccuueenncciiaa 
yy//oo ddee llaa ccoonndduucccciióónn..
AArrrriittmmiiaass NNoorrmmoottóóppiiccaass 
CCaarraacctteerrííssttiiccaass ccoommuunneess:: 
PPrreesseenncciiaa ddee oonnddaa PP 
PPRR nnoorrmmaall yy ccoonnssttaannttee 
QQRRSS nnoorrmmaall
AArrrriittmmiiaass NNoorrmmoottóóppiiccaass 
TTaaqquuiiccaarrddiiaa ssiinnuussaall ((PPrreesseenncciiaa ddee oonnddaa PP,, PPRR nnoorrmmaall yy ccoonnssttaannttee QQRRSS nnoorrmmaall)) :: 
FFCC:: eennttrree 110000 yy 115500 LLaatt..//mmiinn.. 
DDiissmmiinnuucciióónn ddeell eessppaacciioo TTPP.. 
BBrraaddiiccaarrddiiaa ssiinnuussaall :: 
FFCC:: eennttrree 4400 yy 6600 LLaatt..//mmiinn.. 
PPRR llaarrggoo ppeerroo mmeennoorr ddee 00..2222.. 
QQTT llaarrggoo.. 
AArrrriittmmiiaa ssiinnuussaall :: 
VVaarriiaacciióónn ddee llooss TTPP yy ppoorr lloo ttaannttoo ddee llooss RRRR.. 
PPaauussaa ssiinnuussaall :: 
AAuusseenncciiaa ddee uunn llaattiiddoo ccoonn uunnaa ppaauussaa ddiiaassttóólliiccaa llaarrggaa 
ppeerroo ggeenneerraallmmeennttee mmeennoorr qquuee ddooss cciiccllooss ccaarrddiiaaccooss nnoorrmmaalleess..
TTaaqquuiiccaarrddiiaa ssiinnuussaall 
BBrraaddiiccaarrddiiaa ssiinnuussaall 
AArrrriittmmiiaa ssiinnuussaall
RRiittmmooss ddee PPCCRR 
 FFiibbrriillaacciióónn VVeennttrriiccuullaarr.. 
 TTaaqquuiiccaarrddiiaa VVeennttrriiccuullaarr ssiinn PPuullssoo.. 
 AAssiissttoolliiaa.. 
 AAccttiivviiddaadd EEllééccttrriiccaa ssiinn PPuullssoo..
FFiibbrriillaacciióónn VVeennttrriiccuullaarr 
 DDeessppoollaarriizzaacciioonneess vveennttrriiccuullaarreess mmúúllttiipplleess 
 SSiinn ccoommpplleejjooss QQRRSS rreeccoonnoocciibblleess 
 FFrreeccuueenncciiaa yy AAmmpplliittuudd iirrrreegguullaarreess
Fibrilación VVeennttrriiccuullaarr:: QQRRSS aanncchhoo ddeeffoorrmmaaddoo aa 
ffrreeccuueenncciiaa >> 116600 llaatt//mmiinn..
V Taquicardia Veennttrriiccuullaarr ssiinn PPuullssoo 
 TTaaqquuiiccaarrddiiaa MMoonnoommóórrffiiccaa 
 RRiittmmoo ddee ccoommpplleejjooss aanncchhooss 
 FFrreeccuueenncciiaa RRááppiiddaa 
 MMoorrffoollooggiiaa ddee QQRRSS ccoonnssttaannttee
TTaaqquuiiccaarrddiiaa VVeennttrriiccuullaarr
AAssiissttoolliiaa VVeennttrriiccuullaarr 
 AAuusseenncciiaa ddee aaccttiivviiddaadd vveennttrriiccuullaarr ((QQRRSS));; 
 PPuueeddee ppeerrssiissttiirr llaa aaccttiivviiddaadd aauurriiccuullaarr ((oonnddaass PP));; 
 RRaarraammeennttee,, uunnaa llíínneeaa iissooeellééccttrriiccaa
AAssiissttoolliiaa 
 AAuusseenncciiaa ddee aaccttiivviiddaadd vveennttrriiccuullaarr ((QQRRSS)) 
 PPuueeddee ppeerrssiissttiirr llaa aaccttiivviiddaadd aauurriiccuullaarr ((oonnddaass PP)) 
 RRaarraammeennttee,, uunnaa llíínneeaa iissooeellééccttrriiccaa 
 CCoonnssiiddeerraarr FFVV ffiinnaa
AAccttiivviiddaadd EEllééccttrriiccaa ssiinn PPuullssoo 
 IInnddiiccaaddoorreess ccllíínniiccooss ddee ppaarraaddaa ccaarrddííaaccaa.. 
 EECCGG ““nnoorrmmaall”” 
 EExxiisstteenncciiaa ddee aaccttiivviiddaadd eellééccttrriiccaa eenn aauusseenncciiaa ddee ddéébbiittoo 
ccaarrddííaaccoo..
AAccttiivviiddaadd eellééccttrriiccaa ssiinn ppuullssoo ((AAEESSPP)) 
 EExxcclluuiirr// ttrraattaarr ccaauussaass rreevveerrssiibblleess 
 44TT:: NNeeuummoottóórraaxx hhiippeerrtteennssiivvoo;; TTaammppoonnaammiieennttoo ccaarrddííaaccoo;; TTóóxxiiccooss 
TTrroommbboossiiss (( ppuullmmoonnaarr oo ccoorroonnaarriiaa)) 
 44 HH:: HHiippooxxiiaa,, HHiippoovvoolleemmiiaa;; HHiippeerrkkaalleemmiiaa oo hhiippookkaalleemmiiaa,, hhiippooccaallcceemmiiaa,, 
hhiippoogglliicceemmiiaa,, aacciiddoossiiss uu oottrraass aalltteerraacciioonneess mmeettaabbóólliiccaass;; HHiippootteerrmmiiaa.. 
 AAddrreennaalliinnaa 1 mmgg IIVV ccaaddaa 33--55 mmiinn 
 AAttrrooppiinnaa 33 mmgg ssee AAEESSPP ccoonn ffrreeccuueenncciiaa << 600 ll// mmiinn--
MMaarrccaappaassoo MMiiggrraattoorriioo 
SSiinnuussaall:: EEnn uunnaa mmiissmmaa ddeerriivvaacciióónn ccaammbbiiaa llaa mmoorrffoollooggííaa ddee llaa PP 
ppeerroo ccoonn PPRR mmaayyoorr ddee 00 ..122 sseegg.. yy mmeennoorr ddee 00..2222.. 
AAlltteerrnnoo:: EEnn uunnaa mmiissmmaa ddeerriivvaacciióónn ((DD22,, DD33 yy AAVVFF)) aalltteerrnnaann 
oonnddaass PP ppoossiittiivvaass yy nneeggaattiivvaass..
RRiittmmoo SSuupprraavveennttrriiccuullaarr 
EEll eessttíímmuulloo nnaaccee ppoorr eenncciimmaa ddee llaa ddiivviissiióónn ddeell HHHH 
SSee pprrooppaaggaa hhaacciiaa aarrrriibbaa llaa PP eess nneeggaattiivvaa 
SSee pprrooppaaggaa hhaacciiaa aabbaajjoo ppoorr eell HHHH eell QQRRSS eess nnoorrmmaall
OObbsseerrvvee qquuee llooss QQRRSS ssoonn rreegguullaarreess yy nnoorrmmaalleess,, ppeerroo eell PPRR eess 
ccoorrttoo yy llaa PP iinnvveerrttiiddaa eenn DD22 yy DD33.. 
RRiittmmoo SSuupprraavveennttrriiccuullaarr..
RRiittmmoo IIddiioovveennttrriiccuullaarr 
EEll eessttíímmuulloo nnaaccee ppoorr ddeebbaajjoo ddee llaa ddiivviissiióónn ddeell HHHH 
SSee pprrooppaaggaa ssiinn sseegguuiirr llaa vvííaa nnoorrmmaall 
LLaa ffrreeccuueenncciiaa eess bbaajjaa,, nnoo ssee oobbsseerrvvaa oonnddaa PP yy eell 
QQRRSS nnoo eess nnoorrmmaall
OObbsseerrvvee llaa ffrreeccuueenncciiaa ccaarrddiiaaccaa,, llaa aauusseenncciiaa ddee oonnddaa PP yy llaa 
mmoorrffoollooggííaa ddee llooss QQRRSS.. 
RRiittmmoo IIddiioovveennttrriiccuullaarr..
AArrrriittmmiiaass HHeetteerroottóóppiiccaass 
EExxttrraassííssttoollee:: 
LLaattiiddoo qquuee ssee aaddeellaannttaa 
GGeenneerraallmmeennttee ttiieennee 
ppaauussaa ccoommppeennssaaddoorraa.. 
PPuueeddee sseerr:: 
AAuurriiccuullaarr 
NNooddaall 
VVeennttrriiccuullaarr
EExxttrraassííssttoollee 
LLaattiiddoo qquuee ssee aaddeellaannttaa,, aappaarreeccee aanntteess.. EEll eessppaacciioo eennttrree eell llaattiiddoo qquuee lloo 
aanntteecceeddee yy eell qquuee lloo pprreecceeddee eess iigguuaall aa ddooss cciiccllooss ccaarrddiiaaccooss nnoorrmmaalleess.. 
EExxttrraassííssttoollee PPaauussaa ccoommppeennssaaddoorraa ccoommpplleettaa 
SSuupprraa 
VVeenntt 
VVeenntt
EExxttrraassííssttoollee aauurriiccuullaarr:: EEssttáá pprreecceeddiiddoo ddee oonnddaa PP,, eell PPRR eess >> ..1122 eell QQRRSS 
eess ddee mmoorrffoollooggííaa nnoorrmmaall yy nnoo ttiieenneenn ppaauussaa ccoommppeennssaaddoorraa.. 
OOnnddaa PP 
PPRR>>..1122 
NNoo ppaauussaa 
ccoommppeennssaaddoorraa 
EExxttrraassííssttoollee nnooddaall:: LLaa PP eess nneeggaattiivvaa oo eessttáá aauusseennttee,, eell PPRR ssii eexxiissttee eess 
<< 00 ..1122 ,, eell QQRRSS eess ddee mmoorrffoollooggííaa nnoorrmmaall yy ttiieenneenn ppaauussaa ccoommppeennssaaddoorraa.. 
OOnnddaa PP nneegg.. 
PPRR << ..1122 
PPaauussaa 
ccoommppeennssaaddoorraa
EExxttrraassííssttoollee VVeennttrriiccuullaarr:: 
NNoo eessttaa pprreecceeddiiddoo ddee oonnddaa PP,, eell QQRRSS eess aanncchhoo yy ddeeffoorrmmaaddoo,, ttiieennee 
oonnddaa TT ooppoonneennttee yy ggeenneerraallmmeennttee ttiieenneenn ppaauussaa ccoommppeennssaaddoorraa.. 
AAuusseenncciiaa ddee PP 
QQRRSS aanncchhoo yy 
ddeeffoorrmmaaddoo 
OOnnddaa TT 
ooppoonneennttee
Latidos Prematuros yy EExxttrraassííssttoolleess VVeennttrriiccuullaarreess..
SSííssttoollee ddee eessccaappee:: AAppaarreeccee ddeessppuuééss ddeell lluuggaarr ddeell llaattiiddoo nnoorrmmaall,, ppuueeddee 
sseerr aauurriiccuullaarr,, nnooddaall oo vveennttrriiccuullaarr,, nnoo ttiieennee ppaauussaa ccoommppeennssaaddoorraa.. 
AAuurriiccuullaarr 
NNooddaall 
VVeennttrriiccuullaarr 
VVeennttrriiccuullaarr 
RReettrraassoo
Extrasístole con pausa compensadora completa ((ssee aaddeellaannttaa)).. 
EExxttrraassííssttoollee ccoonn ppaauussaa ccoommppeennssaaddoorraa iinnccoommpplleettaa ((ssee aaddeellaannttaa)).. 
LLaattiiddoo ddee eessccaappee ((ssee aattrraassaa))..
FFiibbrriillaacciióónn aauurriiccuullaarr:: FFrreeccuueenncciiaa aauurriiccuullaarr ddee 220000 aa 440000 
((FFlluutteerr)) oo ddee 440000 aa 660000 ((FFiibbrriillaacciióónn)),, oonnddaass PP ssuussttiittuuiiddaass 
ppoorr llaass oonnddaass FF QQRRSS nnoorrmmaall eenn mmoorrffoollooggííaa yy dduurraacciióónn yy 
eessppaacciiooss RRRR vvaarriiaabblleess.. 
EEssppaacciiooss RRRR iirrrreegguullaarreess 
OOnnddaass FF
AArrrriittmmiiaa VVeennttrriiccuullaarr 
TTVVSS 
DDeessccoommppeennssaacciióónn 
HHeemmooddiinnáámmiiccaa 
FFVV 
DDiiaaggnnóóssttiiccoo yy 
CCoorrrreecciióónn ddee llaass 
CCaauussaass sseeccuunnddaarriiaass 
NNoo 
CCaarrddiioovveerrssiióónn 
EEllééccttrriiccaa.. 
SSíí 
SSoobbrreessttiimmuullaacciióónn ccoonn 
MMaarrccaappaassooss 
LLiiddooccaaíínnaa eevv.. 
CCoorrrreecccciióónn eelleeccttrroolliittooss 
MMaalliiggnnaa 
NNoo 
NNoo 
•EECCGG:: IIssqquueemmiiaa oo IIMMAA.. 
•LLaabboorraattoorriioo:: EEnnzziimmaass,, IIoonnooggrraammaa,, ggaasseess.. 
•RRxx ddee TTóórraaxx:: CCoorrrreeggiirr ccaauussaass ddee hhiippooxxeemmiiaa,, 
IICC,, PPoossiicciióónn ddee ccaattéétteerreess,, NNeeuummoonnííaa,, eettcc.. 
•EEccooccaarrddiiooggrraammaa ttrraannsseessooffáággiiccoo:: TTEEPP,, 
ttaappoonnaammiieennttoo,, ddiissffuunncciióónn vveennttrriiccuullaarr ddeerreecchhaa 
TTVVNNSS 
AArrrriittmmiiaa 
SSuupprraavveennttrriiccuullaarr
Interpretacion del ekg en el pacientea nestesiado

More Related Content

Similar to Interpretacion del ekg en el pacientea nestesiado

The New Marketing Paradigm - Kotler
The New Marketing Paradigm - KotlerThe New Marketing Paradigm - Kotler
The New Marketing Paradigm - Kotler
Filipe Mello
 
Slides esclerosemultipla-100629233859-phpapp02
Slides esclerosemultipla-100629233859-phpapp02Slides esclerosemultipla-100629233859-phpapp02
Slides esclerosemultipla-100629233859-phpapp02
Sara Will
 
Multivariate analysis for 26 rice grain varieties
Multivariate analysis for 26 rice grain varietiesMultivariate analysis for 26 rice grain varieties
Multivariate analysis for 26 rice grain varieties
Seth Anandaram Jaipuria College
 
Ian copsey integrated ta
Ian copsey integrated taIan copsey integrated ta
Ian copsey integrated ta
Meetup Sing
 
SJS-TEN in Latin America: genetic markers, prognosis, usefulness anti-inflamm...
SJS-TEN in Latin America: genetic markers, prognosis, usefulness anti-inflamm...SJS-TEN in Latin America: genetic markers, prognosis, usefulness anti-inflamm...
SJS-TEN in Latin America: genetic markers, prognosis, usefulness anti-inflamm...
Juan Carlos Ivancevich
 
Wheat pill by dr sagherr part 1
Wheat pill by dr sagherr part 1Wheat pill by dr sagherr part 1
Wheat pill by dr sagherr part 1
West Medicine Ward
 
Campaña de vacunación contra la gripe 2014 2015 (2)
Campaña de vacunación contra la gripe 2014 2015 (2)Campaña de vacunación contra la gripe 2014 2015 (2)
Campaña de vacunación contra la gripe 2014 2015 (2)
Centro Fuensanta Valencia. Departamento Hospital General
 
Lung cancer screening
Lung cancer screeningLung cancer screening
Lung cancer screening
tomnugent
 
Keseimbangan cairan&elektrolit
Keseimbangan cairan&elektrolitKeseimbangan cairan&elektrolit
Ageing male
Ageing maleAgeing male
Ageing male
Ved Bansal
 
La gran desgracia mundial dementesy asesinos
La gran desgracia mundial  dementesy asesinosLa gran desgracia mundial  dementesy asesinos
La gran desgracia mundial dementesy asesinos
Jorge De la Barra
 
Deportes
 Deportes Deportes
Deportes
francisfranco31
 
Hardware INFORMACION
Hardware INFORMACIONHardware INFORMACION
Hardware INFORMACION
Claudia Isabel Vignatti Samata
 
El islam: la falsa religion de la paz
El islam: la falsa religion de la pazEl islam: la falsa religion de la paz
El islam: la falsa religion de la paz
Saúl Hernández
 
Detectia prezentei Salmonella spp prin real time PCR
Detectia prezentei Salmonella spp prin real time PCRDetectia prezentei Salmonella spp prin real time PCR
Detectia prezentei Salmonella spp prin real time PCR
Institutul Pasteur
 
Capital gains
Capital gainsCapital gains
Capital gains
Amit Nahar
 
Miocardiopatias
Miocardiopatias Miocardiopatias
Miocardiopatias
Miocardiopatias Miocardiopatias

Similar to Interpretacion del ekg en el pacientea nestesiado (20)

Ciencias basicas del tejido oseo, histologia
Ciencias basicas del tejido oseo, histologiaCiencias basicas del tejido oseo, histologia
Ciencias basicas del tejido oseo, histologia
 
The New Marketing Paradigm - Kotler
The New Marketing Paradigm - KotlerThe New Marketing Paradigm - Kotler
The New Marketing Paradigm - Kotler
 
Slides esclerosemultipla-100629233859-phpapp02
Slides esclerosemultipla-100629233859-phpapp02Slides esclerosemultipla-100629233859-phpapp02
Slides esclerosemultipla-100629233859-phpapp02
 
Multivariate analysis for 26 rice grain varieties
Multivariate analysis for 26 rice grain varietiesMultivariate analysis for 26 rice grain varieties
Multivariate analysis for 26 rice grain varieties
 
Ian copsey integrated ta
Ian copsey integrated taIan copsey integrated ta
Ian copsey integrated ta
 
SJS-TEN in Latin America: genetic markers, prognosis, usefulness anti-inflamm...
SJS-TEN in Latin America: genetic markers, prognosis, usefulness anti-inflamm...SJS-TEN in Latin America: genetic markers, prognosis, usefulness anti-inflamm...
SJS-TEN in Latin America: genetic markers, prognosis, usefulness anti-inflamm...
 
Wheat pill by dr sagherr part 1
Wheat pill by dr sagherr part 1Wheat pill by dr sagherr part 1
Wheat pill by dr sagherr part 1
 
Campaña de vacunación contra la gripe 2014 2015 (2)
Campaña de vacunación contra la gripe 2014 2015 (2)Campaña de vacunación contra la gripe 2014 2015 (2)
Campaña de vacunación contra la gripe 2014 2015 (2)
 
Lung cancer screening
Lung cancer screeningLung cancer screening
Lung cancer screening
 
Keseimbangan cairan&elektrolit
Keseimbangan cairan&elektrolitKeseimbangan cairan&elektrolit
Keseimbangan cairan&elektrolit
 
Ageing male
Ageing maleAgeing male
Ageing male
 
La gran desgracia mundial dementesy asesinos
La gran desgracia mundial  dementesy asesinosLa gran desgracia mundial  dementesy asesinos
La gran desgracia mundial dementesy asesinos
 
Islam lafalsareligiondelapaz grace
Islam lafalsareligiondelapaz graceIslam lafalsareligiondelapaz grace
Islam lafalsareligiondelapaz grace
 
Deportes
 Deportes Deportes
Deportes
 
Hardware INFORMACION
Hardware INFORMACIONHardware INFORMACION
Hardware INFORMACION
 
El islam: la falsa religion de la paz
El islam: la falsa religion de la pazEl islam: la falsa religion de la paz
El islam: la falsa religion de la paz
 
Detectia prezentei Salmonella spp prin real time PCR
Detectia prezentei Salmonella spp prin real time PCRDetectia prezentei Salmonella spp prin real time PCR
Detectia prezentei Salmonella spp prin real time PCR
 
Capital gains
Capital gainsCapital gains
Capital gains
 
Miocardiopatias
Miocardiopatias Miocardiopatias
Miocardiopatias
 
Miocardiopatias
Miocardiopatias Miocardiopatias
Miocardiopatias
 

Interpretacion del ekg en el pacientea nestesiado

 • 1. DRA. CLAUDIA AALLEEXXAANNDDRRAA LLOONNEE HH.. HHOOSSPPIITTAALL CCLLIINNIICCOO QQUUIIRRUURRGGIICCOO HHEERRMMAANNOOSS AAMMEEIIJJEEIIRRAASS.. LLAA HHAABBAANNAA,, CCUUBBAA..
 • 2.  ES DE FACIL INTERPRETACION.  ES UNA PRUEBA DE LABORATORIO VALIOSA, PERO NO DEJA DE SER UN EXAMEN PARACLINICO, JAMAS SUSTITUYE AL CLINICA.  UN ECG NORMAL NO TRADUCE QUE NO HAYA UNA PATOLOGIA CARDIACA.  UNO PATOLOGICO NO SIGNIFICA NECESARIAMENTE LA PRESENCIA DE UN CORAZON ENFERMO.  UNA MALA INTERPRETACION PUEDE PROVOCAR ERRORES DIAGNOSTICOS.  SU INCORRECTA VALORACION PUEDE OMITIR DIAGNOSTICO IMPORTANTES.
 • 5. PP:: PPrroodduucciiddaa ppoorr llaa ddeessppoollaarriizzaacciióónn ddee llaass aauurrííccuullaass.. QQRRSS:: PPrroodduucciiddaa ppoorr llaa ddeessppoollaarriizzaacciióónn ddee llooss vveennttrrííccuullooss.. PPUUEEDDEE CCOOMMPPOONNEERRSSEE DDEE LLAASS SSIIGGUUIIEENNTTEESS OONNDDAASS :: QQ:: PPrriimmeerraa ddeefflleexxiióónn nneeggaattiivvaa nnoo pprreecceeddiiddaa ppoorr uunnaa ddeefflleexxiióónn ppoossiittiivvaa.. RR:: PPrriimmeerraa ddeefflleexxiióónn ppoossiittiivvaa pprreecceeddiiddaa oo nnoo QQ SS:: DDeefflleexxiióónn nneeggaattiivvaa ddeessppuuééss ddee uunnaa RR.. RR’’:: DDeefflleexxiióónn ppoossiittiivvaa ddeessppuuééss ddee uunnaa SS.. SS’’:: DDeefflleexxiióónn nneeggaattiivvaa ddeessppuuééss ddee RR’’.. QQSS:: DDeefflleexxiióónn nneeggaattiivvaa mmoonnooffáássiiccaa.. JJ:: PPuunnttoo ddoonnddee tteerrmmiinnaa eell QQRRSS yy ccoommiieennzzaa eell SSTT.. TT:: PPrroodduucciiddaa ppoorr llaa rreeppoollaarriizzaacciióónn ddee llooss vveennttrrííccuullooss,, aappaarreeccee ddeessppuuééss ddeell eessppaacciioo iissooeellééccttrriiccoo qquuee ssiigguuee aall QQRRSS UU:: PPeeqquueeññaa ddeefflleexxiióónn ppoossiittiivvaa qquuee eenn ooccaassiioonneess ssiigguuee aa llaa oonnddaa TT.. RR QQ SS RR’’ RR RR RR’’ SS’’ SS QQSS PP QQRRSS JJ TT UU OONNDDAASS DDEELL EECCGG
 • 7. © DI - AVL Cara lateral del VI ©DII – DIII – AVF Cara Inferior del VI ©V1 - V2 Tabique Interventricular ©V3 - V4 Cara anterior del VI © V5 - V6 Cara lateral del VI
 • 8.  Ritmos Sinusales  Bradicardia Sinusal  Taquicardia Sinusal  Arritmia Sinusal Respiratoria  Ritmos Atriales  Escape Atrial  Extrasístole Atrial  Taquicardia Atrial extrasistólica  Parasitolia Atrial  Flutter Atrial  Fibrilación Atrial  Ritmos del Nódulo Aurículoventricular (A-V)  Escape Idionodal  Extrasístole del Nódulo A-V  Taquicardia del Nódulo A-V l extrasistólica  Taquicardia Idionodal  Parasistolia Idionodal  Ritmos Ventriculares  Escape Ventricular  Extrasístole Ventricular  Taquicardia Ventricular extrasistólica  Taquicardia Idioventricular  Parasistolia Ventricular  Flutter Ventricular  Fibrilación Ventricular
 • 9. CLASIFICACION DDEE LLAASS AARRRRIITTMMIIAASS TTrraassttoorrnnoo ddeell aauuttoommaattiissmmoo NNoorrmmoottóóppiiccaass HHeetteerroottóóppiiccaass TTaaqquuiiccaarrddiiaa ssiinnuussaall.. BBrraaddiiccaarrddiiaa ssiinnuussaall.. AArrrriittmmiiaa ssiinnuussaall.. PPaauussaa ssiinnuussaall.. MMaarrccaappaassoo mmiiggrraattoorriioo.. RRiittmmoo ssuupprraavveennttrrííccuullaarr.. RRiittmmoo iiddiioovveennttrriiccuullaarr.. EExxttrraassííssttoolleess.. SSííssttoolleess ddee eessccaappee.. TTPPSSVV FFiibbrriillaacciióónn.. AAuurriiccuullaarr NNooddaall VVeennttrriiccuullaarr AAuurriiccuullaarr VVeennttrriiccuullaarr
 • 10. CCLLAASSIIFFIICCAACCIIOONN DDEE LLAASS AARRRRIITTMMIIAASS TTrraassttoorrnnoo ddee LLaa ccoonndduucccciióónn RReettaarrddaaddaa AAcceelleerraaddaa BBllooqquueeoo AAVV BBllooqquueeoo ddee RRaammaa BBllooqquueeoo ddee llaa aarrbboorriizzaacciióónn WWoollffff PPaarrkkiinnssoonn WWhhiittee AAddaammss MMooggaaggnnii SSttookkeess
 • 11. Las arritmias ddee iimmppoorrttaanncciiaa ppaarraa llaa aanneesstteessiiaa ssee ppuueeddeenn aaggrruuppaarr eenn:: SSuupprraavveennttrriiccuullaarreess.. VVeennttrriiccuullaarreess.. TTrraassttoorrnnooss ddee llaa ccoonndduucccciióónn..
 • 12. AAlltteerraacciióónn ddee llaa ffrreeccuueenncciiaa,, sseeccuueenncciiaa yy//oo ddee llaa ccoonndduucccciióónn..
 • 13. AArrrriittmmiiaass NNoorrmmoottóóppiiccaass CCaarraacctteerrííssttiiccaass ccoommuunneess:: PPrreesseenncciiaa ddee oonnddaa PP PPRR nnoorrmmaall yy ccoonnssttaannttee QQRRSS nnoorrmmaall
 • 14. AArrrriittmmiiaass NNoorrmmoottóóppiiccaass TTaaqquuiiccaarrddiiaa ssiinnuussaall ((PPrreesseenncciiaa ddee oonnddaa PP,, PPRR nnoorrmmaall yy ccoonnssttaannttee QQRRSS nnoorrmmaall)) :: FFCC:: eennttrree 110000 yy 115500 LLaatt..//mmiinn.. DDiissmmiinnuucciióónn ddeell eessppaacciioo TTPP.. BBrraaddiiccaarrddiiaa ssiinnuussaall :: FFCC:: eennttrree 4400 yy 6600 LLaatt..//mmiinn.. PPRR llaarrggoo ppeerroo mmeennoorr ddee 00..2222.. QQTT llaarrggoo.. AArrrriittmmiiaa ssiinnuussaall :: VVaarriiaacciióónn ddee llooss TTPP yy ppoorr lloo ttaannttoo ddee llooss RRRR.. PPaauussaa ssiinnuussaall :: AAuusseenncciiaa ddee uunn llaattiiddoo ccoonn uunnaa ppaauussaa ddiiaassttóólliiccaa llaarrggaa ppeerroo ggeenneerraallmmeennttee mmeennoorr qquuee ddooss cciiccllooss ccaarrddiiaaccooss nnoorrmmaalleess..
 • 15. TTaaqquuiiccaarrddiiaa ssiinnuussaall BBrraaddiiccaarrddiiaa ssiinnuussaall AArrrriittmmiiaa ssiinnuussaall
 • 16. RRiittmmooss ddee PPCCRR  FFiibbrriillaacciióónn VVeennttrriiccuullaarr..  TTaaqquuiiccaarrddiiaa VVeennttrriiccuullaarr ssiinn PPuullssoo..  AAssiissttoolliiaa..  AAccttiivviiddaadd EEllééccttrriiccaa ssiinn PPuullssoo..
 • 17. FFiibbrriillaacciióónn VVeennttrriiccuullaarr  DDeessppoollaarriizzaacciioonneess vveennttrriiccuullaarreess mmúúllttiipplleess  SSiinn ccoommpplleejjooss QQRRSS rreeccoonnoocciibblleess  FFrreeccuueenncciiaa yy AAmmpplliittuudd iirrrreegguullaarreess
 • 18. Fibrilación VVeennttrriiccuullaarr:: QQRRSS aanncchhoo ddeeffoorrmmaaddoo aa ffrreeccuueenncciiaa >> 116600 llaatt//mmiinn..
 • 19. V Taquicardia Veennttrriiccuullaarr ssiinn PPuullssoo  TTaaqquuiiccaarrddiiaa MMoonnoommóórrffiiccaa  RRiittmmoo ddee ccoommpplleejjooss aanncchhooss  FFrreeccuueenncciiaa RRááppiiddaa  MMoorrffoollooggiiaa ddee QQRRSS ccoonnssttaannttee
 • 21. AAssiissttoolliiaa VVeennttrriiccuullaarr  AAuusseenncciiaa ddee aaccttiivviiddaadd vveennttrriiccuullaarr ((QQRRSS));;  PPuueeddee ppeerrssiissttiirr llaa aaccttiivviiddaadd aauurriiccuullaarr ((oonnddaass PP));;  RRaarraammeennttee,, uunnaa llíínneeaa iissooeellééccttrriiccaa
 • 22. AAssiissttoolliiaa  AAuusseenncciiaa ddee aaccttiivviiddaadd vveennttrriiccuullaarr ((QQRRSS))  PPuueeddee ppeerrssiissttiirr llaa aaccttiivviiddaadd aauurriiccuullaarr ((oonnddaass PP))  RRaarraammeennttee,, uunnaa llíínneeaa iissooeellééccttrriiccaa  CCoonnssiiddeerraarr FFVV ffiinnaa
 • 23. AAccttiivviiddaadd EEllééccttrriiccaa ssiinn PPuullssoo  IInnddiiccaaddoorreess ccllíínniiccooss ddee ppaarraaddaa ccaarrddííaaccaa..  EECCGG ““nnoorrmmaall””  EExxiisstteenncciiaa ddee aaccttiivviiddaadd eellééccttrriiccaa eenn aauusseenncciiaa ddee ddéébbiittoo ccaarrddííaaccoo..
 • 24. AAccttiivviiddaadd eellééccttrriiccaa ssiinn ppuullssoo ((AAEESSPP))  EExxcclluuiirr// ttrraattaarr ccaauussaass rreevveerrssiibblleess  44TT:: NNeeuummoottóórraaxx hhiippeerrtteennssiivvoo;; TTaammppoonnaammiieennttoo ccaarrddííaaccoo;; TTóóxxiiccooss TTrroommbboossiiss (( ppuullmmoonnaarr oo ccoorroonnaarriiaa))  44 HH:: HHiippooxxiiaa,, HHiippoovvoolleemmiiaa;; HHiippeerrkkaalleemmiiaa oo hhiippookkaalleemmiiaa,, hhiippooccaallcceemmiiaa,, hhiippoogglliicceemmiiaa,, aacciiddoossiiss uu oottrraass aalltteerraacciioonneess mmeettaabbóólliiccaass;; HHiippootteerrmmiiaa..  AAddrreennaalliinnaa 1 mmgg IIVV ccaaddaa 33--55 mmiinn  AAttrrooppiinnaa 33 mmgg ssee AAEESSPP ccoonn ffrreeccuueenncciiaa << 600 ll// mmiinn--
 • 25. MMaarrccaappaassoo MMiiggrraattoorriioo SSiinnuussaall:: EEnn uunnaa mmiissmmaa ddeerriivvaacciióónn ccaammbbiiaa llaa mmoorrffoollooggííaa ddee llaa PP ppeerroo ccoonn PPRR mmaayyoorr ddee 00 ..122 sseegg.. yy mmeennoorr ddee 00..2222.. AAlltteerrnnoo:: EEnn uunnaa mmiissmmaa ddeerriivvaacciióónn ((DD22,, DD33 yy AAVVFF)) aalltteerrnnaann oonnddaass PP ppoossiittiivvaass yy nneeggaattiivvaass..
 • 26. RRiittmmoo SSuupprraavveennttrriiccuullaarr EEll eessttíímmuulloo nnaaccee ppoorr eenncciimmaa ddee llaa ddiivviissiióónn ddeell HHHH SSee pprrooppaaggaa hhaacciiaa aarrrriibbaa llaa PP eess nneeggaattiivvaa SSee pprrooppaaggaa hhaacciiaa aabbaajjoo ppoorr eell HHHH eell QQRRSS eess nnoorrmmaall
 • 27. OObbsseerrvvee qquuee llooss QQRRSS ssoonn rreegguullaarreess yy nnoorrmmaalleess,, ppeerroo eell PPRR eess ccoorrttoo yy llaa PP iinnvveerrttiiddaa eenn DD22 yy DD33.. RRiittmmoo SSuupprraavveennttrriiccuullaarr..
 • 28. RRiittmmoo IIddiioovveennttrriiccuullaarr EEll eessttíímmuulloo nnaaccee ppoorr ddeebbaajjoo ddee llaa ddiivviissiióónn ddeell HHHH SSee pprrooppaaggaa ssiinn sseegguuiirr llaa vvííaa nnoorrmmaall LLaa ffrreeccuueenncciiaa eess bbaajjaa,, nnoo ssee oobbsseerrvvaa oonnddaa PP yy eell QQRRSS nnoo eess nnoorrmmaall
 • 29. OObbsseerrvvee llaa ffrreeccuueenncciiaa ccaarrddiiaaccaa,, llaa aauusseenncciiaa ddee oonnddaa PP yy llaa mmoorrffoollooggííaa ddee llooss QQRRSS.. RRiittmmoo IIddiioovveennttrriiccuullaarr..
 • 30. AArrrriittmmiiaass HHeetteerroottóóppiiccaass EExxttrraassííssttoollee:: LLaattiiddoo qquuee ssee aaddeellaannttaa GGeenneerraallmmeennttee ttiieennee ppaauussaa ccoommppeennssaaddoorraa.. PPuueeddee sseerr:: AAuurriiccuullaarr NNooddaall VVeennttrriiccuullaarr
 • 31. EExxttrraassííssttoollee LLaattiiddoo qquuee ssee aaddeellaannttaa,, aappaarreeccee aanntteess.. EEll eessppaacciioo eennttrree eell llaattiiddoo qquuee lloo aanntteecceeddee yy eell qquuee lloo pprreecceeddee eess iigguuaall aa ddooss cciiccllooss ccaarrddiiaaccooss nnoorrmmaalleess.. EExxttrraassííssttoollee PPaauussaa ccoommppeennssaaddoorraa ccoommpplleettaa SSuupprraa VVeenntt VVeenntt
 • 32. EExxttrraassííssttoollee aauurriiccuullaarr:: EEssttáá pprreecceeddiiddoo ddee oonnddaa PP,, eell PPRR eess >> ..1122 eell QQRRSS eess ddee mmoorrffoollooggííaa nnoorrmmaall yy nnoo ttiieenneenn ppaauussaa ccoommppeennssaaddoorraa.. OOnnddaa PP PPRR>>..1122 NNoo ppaauussaa ccoommppeennssaaddoorraa EExxttrraassííssttoollee nnooddaall:: LLaa PP eess nneeggaattiivvaa oo eessttáá aauusseennttee,, eell PPRR ssii eexxiissttee eess << 00 ..1122 ,, eell QQRRSS eess ddee mmoorrffoollooggííaa nnoorrmmaall yy ttiieenneenn ppaauussaa ccoommppeennssaaddoorraa.. OOnnddaa PP nneegg.. PPRR << ..1122 PPaauussaa ccoommppeennssaaddoorraa
 • 33. EExxttrraassííssttoollee VVeennttrriiccuullaarr:: NNoo eessttaa pprreecceeddiiddoo ddee oonnddaa PP,, eell QQRRSS eess aanncchhoo yy ddeeffoorrmmaaddoo,, ttiieennee oonnddaa TT ooppoonneennttee yy ggeenneerraallmmeennttee ttiieenneenn ppaauussaa ccoommppeennssaaddoorraa.. AAuusseenncciiaa ddee PP QQRRSS aanncchhoo yy ddeeffoorrmmaaddoo OOnnddaa TT ooppoonneennttee
 • 34. Latidos Prematuros yy EExxttrraassííssttoolleess VVeennttrriiccuullaarreess..
 • 35. SSííssttoollee ddee eessccaappee:: AAppaarreeccee ddeessppuuééss ddeell lluuggaarr ddeell llaattiiddoo nnoorrmmaall,, ppuueeddee sseerr aauurriiccuullaarr,, nnooddaall oo vveennttrriiccuullaarr,, nnoo ttiieennee ppaauussaa ccoommppeennssaaddoorraa.. AAuurriiccuullaarr NNooddaall VVeennttrriiccuullaarr VVeennttrriiccuullaarr RReettrraassoo
 • 36. Extrasístole con pausa compensadora completa ((ssee aaddeellaannttaa)).. EExxttrraassííssttoollee ccoonn ppaauussaa ccoommppeennssaaddoorraa iinnccoommpplleettaa ((ssee aaddeellaannttaa)).. LLaattiiddoo ddee eessccaappee ((ssee aattrraassaa))..
 • 37. FFiibbrriillaacciióónn aauurriiccuullaarr:: FFrreeccuueenncciiaa aauurriiccuullaarr ddee 220000 aa 440000 ((FFlluutteerr)) oo ddee 440000 aa 660000 ((FFiibbrriillaacciióónn)),, oonnddaass PP ssuussttiittuuiiddaass ppoorr llaass oonnddaass FF QQRRSS nnoorrmmaall eenn mmoorrffoollooggííaa yy dduurraacciióónn yy eessppaacciiooss RRRR vvaarriiaabblleess.. EEssppaacciiooss RRRR iirrrreegguullaarreess OOnnddaass FF
 • 38. AArrrriittmmiiaa VVeennttrriiccuullaarr TTVVSS DDeessccoommppeennssaacciióónn HHeemmooddiinnáámmiiccaa FFVV DDiiaaggnnóóssttiiccoo yy CCoorrrreecciióónn ddee llaass CCaauussaass sseeccuunnddaarriiaass NNoo CCaarrddiioovveerrssiióónn EEllééccttrriiccaa.. SSíí SSoobbrreessttiimmuullaacciióónn ccoonn MMaarrccaappaassooss LLiiddooccaaíínnaa eevv.. CCoorrrreecccciióónn eelleeccttrroolliittooss MMaalliiggnnaa NNoo NNoo •EECCGG:: IIssqquueemmiiaa oo IIMMAA.. •LLaabboorraattoorriioo:: EEnnzziimmaass,, IIoonnooggrraammaa,, ggaasseess.. •RRxx ddee TTóórraaxx:: CCoorrrreeggiirr ccaauussaass ddee hhiippooxxeemmiiaa,, IICC,, PPoossiicciióónn ddee ccaattéétteerreess,, NNeeuummoonnííaa,, eettcc.. •EEccooccaarrddiiooggrraammaa ttrraannsseessooffáággiiccoo:: TTEEPP,, ttaappoonnaammiieennttoo,, ddiissffuunncciióónn vveennttrriiccuullaarr ddeerreecchhaa TTVVNNSS AArrrriittmmiiaa SSuupprraavveennttrriiccuullaarr

Editor's Notes

 1. Over 11 million units of bld transfused /yr in US. Rationale for transfusion documented in fewer than 1/3 of cases.