SlideShare a Scribd company logo
Presentació	
  Àrea	
  Econòmica	
  
            Setembre	
  2011	
  
Índex	
  


      Tancament	
  2010	
  /	
  2011	
  
      Pressupost	
  2011	
  /	
  12	
  
Resultat	
  2010-­‐2011	
  
  Milions	
  €	
  


    INGRESSOS	
  D’EXPLOTACIÓ	
               473,4	
  

    DESPESES	
  D’EXPLOTACIÓ	
                472,6	
  

    RESULTAT	
  D’EXPLOTACIÓ	
                +	
  0,8	
  

    INGRESSOS	
  I	
  DESPESES	
  FINANCERS	
        -­‐	
  13,2	
  

    RESULTAT	
  NET	
                    -­‐	
  12,4	
  

    RESULTAT	
  DESPRÉS	
  D’IMPOSTOS	
           -­‐	
  9,3	
  
    EBITDA	
                        +	
  66,4	
  
                            	
  
    (resultat	
  d’explotació	
  +	
  amorCtzacions)
Evolució	
  d’ingressos	
  
  Milions	
  €	
                           +14%	
  
                                          473,4	
  
                                   +58M€	
  
                                                Socis	
  
                       +30,6	
    415,4	
     +4,3%	
  


                  +51	
                             Estadi	
  
                                   +19,2%	
  
            +35,3	
  
                                                Mèdia	
  
                                    +3,5%	
  
                                   +23,5%	
  
                                                MàrqueCng	
  


                                   +22,4%	
          Traspassos	
  	
  i	
  altres	
  
Evolució	
  de	
  despeses	
  
  Milions	
  €	
  

                                      -­‐3%	
  
                              486,9	
    -­‐14,3M€	
  
                                             472,6	
  
                        +124,5	
                    +45,2	
  
            +33,6	
  
                                                   Salaris	
  esporCus	
  
                                      +4%	
  
                                     -­‐20,9%	
          AmorCtzacions	
  
                                                   de	
  jugadors	
  
                                     +13,4%	
  
                                                   Salaris	
  no	
  esporCus	
  

                                      -­‐9,6%	
  
                                                   Despeses	
  
                                                   d’explotació	
  
                                      +14,9%	
           Altres	
  amorCtz.	
  
Detall	
  despeses	
  d’explotació	
  
  Milions	
  €	
                   -9,6%
                     144,8	
    -13,8
                               131	
  
                                    Provisions	
  i	
  altres	
  

      Provisions	
  i	
  altres
                  	
  
                                    Pèrdues	
  per	
  traspassos	
  


  Pèrdues	
  per	
  traspassos
               	
                     Aportació	
  	
  Fundació	
  
    Aportació	
  	
  Fundació	
                                      Despeses	
  de	
  gesCó	
  
     Despeses	
  de	
  gesCó	
           -4,3%
Detall	
  despeses	
  de	
  gesCó	
  
                                      2009	
  /	
  2010	
    2010	
  /	
  2011	
  
         Serveis	
  professionals	
                     20,6	
  M€	
         20,6	
  €	
    0,0%	
  

         Manteniment	
                            9,3	
  M€	
        9,5	
  M€	
     2,2%	
  

         Treballs	
  i	
  subministraments	
  sense	
  viatge	
       13,4	
  M€	
       11,9	
  M€	
     -­‐11,2%	
  

         Desplaçaments	
  i	
  viatges	
                  10,6	
  M€	
        9,9	
  M€	
    -­‐6,6%	
  

         Despeses	
  parCts	
                         5,3	
  M€	
        4,8	
  M€	
    -­‐9,4%	
  

         Consums	
                              5,3	
  M€	
        5,3	
  M€	
     0,0%	
  

         Tributs	
                              1,9	
  M€	
        2,0	
  M€	
     5,3%	
  

         Altres	
  despeses	
  de	
  gesCó	
                 7,9	
  M€	
        7,1	
  M€	
    -­‐10,1%	
  

         TOTAL	
                              74,3	
  €	
      71,1	
  M€	
       -­‐4,3%	
  
Evolució	
  de	
  la	
  massa	
  salarial	
  esporCva	
  
   Milions	
  €	
           Ingressos	
  sense	
  traspassos	
  ni	
  alienacions	
  de	
  l’immobilitzat	
      Massa	
  salarial	
  esporLva	
  
                                                                (futbol	
  	
  +	
  seccions)	
  sobre	
  els	
  ingressos	
  
                    Cost	
  dels	
  salaris	
  i	
  amorLtzacions	
  futbol	
  +	
  seccions	
  

500                                                                                451,6             150	
  %

                                                            398,5
400                                     366,5
                 308,7                                                                              100%	
  
           290,0
300                                                                                               Indicador	
  màxim	
  
                                                                                                 de	
  seguretat	
  (1)	
  

                                                            77%
                                       69%                                                         70%	
  
           65%     67%                                                               67%
200
                                                                                                 55%	
  
                                                                                                 Indicador	
  òpCm	
  (1)	
  
                                                            306,3                   300,9
                                      252,0
100         189,0    208,0


 0                                                                                               0	
  %
         2006/07   2007/08                 2008/09                    2009/10                2010/11
Evolució	
  de	
  la	
  massa	
  salarial	
  esporCva	
  |	
  Futbol	
  
   Milions	
  €	
            Ingressos	
  sense	
  traspassos	
  ni	
  alienacions	
  de	
  l’immobilitzat	
     Massa	
  salarial	
  esporLva	
  futbol	
  
                                                                	
  sobre	
  els	
  ingressos	
  
                     Cost	
  dels	
  salaris	
  i	
  amorLtzacions	
  futbol	
  

500                                                                             451,6      150	
  %

                                                            398,5
400                                      366,5
                 308,7                                                                   100%	
  
           290,0
300                                                                                     Indicador	
  màxim	
  
                                                                                       de	
  seguretat	
  (1)	
  


                                                                                       70%	
  
                                                            67%
200
           57%      59%                    60%                                      57%       55%	
  
                                                                                       Indicador	
  òpCm	
  (1)	
  

                                                           268,0                257,0
100                                     222,0
          165,0     183,0


 0                                                                                     0	
  %
         2006/07    2007/08                  2008/09                 2009/10               2010/11
Evolució	
  de	
  la	
  massa	
  salarial	
  esporCva	
  |	
  Increment	
  mitjà	
  
Sense	
  amorCtzacions	
  

  Milions	
  €	
  
                             x	
  1,6	
  
                           CAGR	
  12%	
  
Evolució	
  de	
  la	
  massa	
  salarial	
  futbol	
  (sense	
  htols)	
  |	
  Increment	
  mitjà	
  
Sense	
  amorCtzacions	
  

  Milions	
  €	
  
                             x	
  1,28	
  
                             CAGR	
  6%	
  
Evolució	
  de	
  la	
  massa	
  salarial	
  seccions|	
  Increment	
  mitjà	
  
Sense	
  amorCtzacions	
  

  Milions	
  €	
  


                            x	
  2,05	
  
                           CAGR	
  20%	
  
Inversions	
  2010-­‐2011	
  
  Milions	
  €	
  


    NOVES	
  INVERSIONS	
  CIUTAT	
  ESPORTIVA	
        10,8	
  

    MILLORES	
  INSTAL·∙LACIONS	
  CIUTAT	
  ESPORTIVA	
    0,6	
  

    MILLORES	
  INSTAL·∙LACIONS	
  LES	
  CORTS	
        3,2	
  

    INVERSIONS	
  EN	
  SISTEMES	
               2,0

    TOTAL ALTES INVERSIÓ A 30/06/11             16,6	
  
Deute	
  net	
  
  Milions	
  €	
  

            	
  Càlcul	
  del	
  deute	
  	
                  	
  30/06/10	
   	
  30/06/11	
  

             	
  Deute	
  bancari         	
  	
              114	
         150	
  
             	
  	
  	
               	
  	
  
             +	
  Creditors	
  -­‐	
  	
  deutors	
  	
  	
           +	
  181	
       +	
  130	
  

             +	
  Periodificacions	
  i	
  altres	
                +	
  137	
       +	
  144	
  

             -­‐ 	
  Tresoreria	
                           -­‐	
  2	
     -­‐	
  60	
  
               	
                     	
    	
  	
  
                                                430	
         	
  364	
  
Evolució	
  del	
  deute	
  net	
  
  Milions	
  €	
  
                              430,7

                                   363,8

                         288,4
            282,2      269,9
         2006/07       2007/08  2008/09  2009/10  2010/11
Evolució	
  de	
  resultats	
  després	
  d’impostos	
  
  Milions	
  €	
  


      06/07	
     07/08	
       08/09	
      09/10	
    10/11	
    11/12	
  (Ppost.)	
  
Índex	
  


      Tancament	
  2010	
  /	
  2011	
  
      Pressupost	
  2011	
  /	
  12	
  
Pressupost	
  2011-­‐2012	
  
  Milions	
  €	
  


    INGRESSOS	
  D’EXPLOTACIÓ	
               461,1	
  

    DESPESES	
  D’EXPLOTACIÓ	
                430,2	
  

    RESULTAT	
  D’EXPLOTACIÓ	
               +	
  30,9	
  

    INGRESSOS	
  I	
  DESPESES	
  FINANCERS	
        -­‐	
  10,8	
  

    RESULTAT	
  NET	
                    +	
  20,1	
  
    EBITDA	
                        +	
  103,6	
  
                            	
  
    (resultat	
  d’explotació	
  +	
  amorCtzacions)
Pressupost	
  ingressos	
  
  Milions	
  €	
  
                        -­‐2,6%	
  
                        -­‐12,3	
  
                  473,4	
           461,1	
  
            Socis
              	
          +4,6%	
           Socis	
  
            Estadi
              	
          +4,3%	
  
                                     Estadi	
             Mèdia	
           -­‐7%	
  
                                     Mèdia	
           MàrqueCng	
           +7,9%	
  
                                     MàrqueCng	
  
                        -­‐70,8%	
  
            Altres
              	
                       Altres	
  
Pressupost	
  despeses	
  
  Milions	
  €	
  
                          -9%
                          -­‐42,4	
  
                    472,6	
  
                                 430,2	
  


      Personal	
  esporCu	
  
                          -0,4%
                                       Personal	
  esporCu	
   AmorCtzació	
  de	
  jugadors
               	
  
                          +8,2%
    Personal	
  no	
  esporCu	
                       AmorCtzació	
  de	
  jugadors	
  
                          -2,9%
                                       Personal	
  no	
  esporCu	
  
        Altres	
  despeses
                	
  
          d’explotació 	
          -36,3%          Altres	
  despeses	
  
                                       d’explotació	
  
                          +25,8%
   Altres	
  amorCtzacions
              	
                         Altres	
  amorCtzacions	
  
Detall	
  despeses	
  d’explotació	
  
  Milions	
  €	
  


                      131	
    -36,3%
      Provisions	
  i	
  altres
                  	
         -­‐47,5	
  


  Pèrdues	
  per	
  traspassos
                	
  
                                  83,5	
  
                                        Provisions	
  i	
  altres	
  
    Aportació	
  	
  Fundació	
                       Pèrdues	
  per	
  traspassos	
  
                                        Aportació	
  	
  Fundació	
  
     Despeses	
  de	
  gesCó	
           -­‐2,2	
         Despeses	
  de	
  gesCó	
  
Detall	
  despeses	
  de	
  gesCó	
  
                                      2010	
  /	
  2011	
    2011	
  /	
  2012P	
  
         Serveis	
  professionals	
                     20,6	
  M€	
         19,5	
  €	
    -­‐5,3%	
  

         Manteniment	
                            9,5	
  M€	
        9,8	
  M€	
     3,2%	
  

         Treballs	
  i	
  subministraments	
  sense	
  viatge	
       11,9	
  M€	
       11,7	
  M€	
     -­‐1,7%	
  

         Desplaçaments	
  i	
  viatges	
                   9,9	
  M€	
        9,2	
  M€	
     -­‐7,1%	
  

         Despeses	
  parCts	
                         4,8	
  M€	
        4,3	
  M€	
     -­‐10,4%	
  

         Consums	
                              5,3	
  M€	
        5,4	
  M€	
     1,9%	
  

         Tributs	
                              2,0	
  M€	
        2,2	
  M€	
     10,0%	
  

         Altres	
  despeses	
  de	
  gesCó	
                 7,1	
  M€	
        6,2	
  M€	
     -­‐12,7%	
  

         TOTAL	
                              71,1	
  €	
      68,3	
  M€	
       -­‐3,9%	
  

More Related Content

Viewers also liked

GMAT Math Flashcards
GMAT Math FlashcardsGMAT Math Flashcards
GMAT Math Flashcards
GMAT Prep Now
 
Importance of antenatal care
Importance of antenatal careImportance of antenatal care
Importance of antenatal care
Abir Chowdhury
 
DESIGN DE INTERIORES - UNID II HABITAÇÃO 1
DESIGN DE INTERIORES - UNID II HABITAÇÃO 1DESIGN DE INTERIORES - UNID II HABITAÇÃO 1
DESIGN DE INTERIORES - UNID II HABITAÇÃO 1
Luciana Santos
 
www.aulasdefisicaapoio.com - Física - Exercício Resolvidos Calorimetria
www.aulasdefisicaapoio.com - Física - Exercício Resolvidos Calorimetriawww.aulasdefisicaapoio.com - Física - Exercício Resolvidos Calorimetria
www.aulasdefisicaapoio.com - Física - Exercício Resolvidos Calorimetria
Videoaulas De Física Apoio
 
HISTÓRIA DA ARTE: CRISTÃ PRIMITIVA E ARTE BIZANTINA
HISTÓRIA DA ARTE: CRISTÃ PRIMITIVA E ARTE BIZANTINAHISTÓRIA DA ARTE: CRISTÃ PRIMITIVA E ARTE BIZANTINA
HISTÓRIA DA ARTE: CRISTÃ PRIMITIVA E ARTE BIZANTINA
Carlos Benjoino Bidu
 
bbk10: Bilanz von 3 Jahren BlogOffensive
bbk10: Bilanz von 3 Jahren BlogOffensivebbk10: Bilanz von 3 Jahren BlogOffensive
bbk10: Bilanz von 3 Jahren BlogOffensive
hc voigt
 
Modelos de otorgamiento de crédito
Modelos de otorgamiento de créditoModelos de otorgamiento de crédito
Modelos de otorgamiento de crédito
AIS
 
Caderno 5º ano
Caderno 5º anoCaderno 5º ano
Caderno 5º ano
Sme Otacílio Costa
 
Apostasia em Israel
Apostasia em IsraelApostasia em Israel
Apostasia em Israel
Sérgio Ventura
 
Missões jesuíticas
Missões jesuíticasMissões jesuíticas
Missões jesuíticas
Felipe Franco
 
Governança Corporativa_Pós Mackenzie
Governança Corporativa_Pós MackenzieGovernança Corporativa_Pós Mackenzie
Governança Corporativa_Pós Mackenzie
amandasouzasantos
 
Mod 5 transferencia-de-calor-vs 2013-2014
Mod 5 transferencia-de-calor-vs 2013-2014Mod 5 transferencia-de-calor-vs 2013-2014
Mod 5 transferencia-de-calor-vs 2013-2014
Fersay
 
Obsessão e desobsessão
Obsessão e desobsessãoObsessão e desobsessão
Obsessão e desobsessão
KATIA MARIA FARAH V DA SILVA
 
Ud 5 la herencia biologica
Ud 5 la herencia biologicaUd 5 la herencia biologica
Ud 5 la herencia biologica
juliomsanjuan
 
Brand review sur la location de voitures
Brand review sur la location de voituresBrand review sur la location de voitures
Brand review sur la location de voituresanne-k
 
Semiologia del sistema respiratorio
Semiologia del sistema respiratorioSemiologia del sistema respiratorio
Semiologia del sistema respiratorio
Alfonso Jauregui
 
Test de raven. escalas progresivas
Test de raven. escalas progresivasTest de raven. escalas progresivas
Test de raven. escalas progresivas
LISS
 
Introducao a Modelagem3D
Introducao a Modelagem3DIntroducao a Modelagem3D
Introducao a Modelagem3D
guest5fa287
 
Aula Texto Publicitário
Aula Texto Publicitário Aula Texto Publicitário
Aula Texto Publicitário
Eliete
 
Capacidad Emprendedora 2
Capacidad Emprendedora 2Capacidad Emprendedora 2
Capacidad Emprendedora 2
Humagor
 

Viewers also liked (20)

GMAT Math Flashcards
GMAT Math FlashcardsGMAT Math Flashcards
GMAT Math Flashcards
 
Importance of antenatal care
Importance of antenatal careImportance of antenatal care
Importance of antenatal care
 
DESIGN DE INTERIORES - UNID II HABITAÇÃO 1
DESIGN DE INTERIORES - UNID II HABITAÇÃO 1DESIGN DE INTERIORES - UNID II HABITAÇÃO 1
DESIGN DE INTERIORES - UNID II HABITAÇÃO 1
 
www.aulasdefisicaapoio.com - Física - Exercício Resolvidos Calorimetria
www.aulasdefisicaapoio.com - Física - Exercício Resolvidos Calorimetriawww.aulasdefisicaapoio.com - Física - Exercício Resolvidos Calorimetria
www.aulasdefisicaapoio.com - Física - Exercício Resolvidos Calorimetria
 
HISTÓRIA DA ARTE: CRISTÃ PRIMITIVA E ARTE BIZANTINA
HISTÓRIA DA ARTE: CRISTÃ PRIMITIVA E ARTE BIZANTINAHISTÓRIA DA ARTE: CRISTÃ PRIMITIVA E ARTE BIZANTINA
HISTÓRIA DA ARTE: CRISTÃ PRIMITIVA E ARTE BIZANTINA
 
bbk10: Bilanz von 3 Jahren BlogOffensive
bbk10: Bilanz von 3 Jahren BlogOffensivebbk10: Bilanz von 3 Jahren BlogOffensive
bbk10: Bilanz von 3 Jahren BlogOffensive
 
Modelos de otorgamiento de crédito
Modelos de otorgamiento de créditoModelos de otorgamiento de crédito
Modelos de otorgamiento de crédito
 
Caderno 5º ano
Caderno 5º anoCaderno 5º ano
Caderno 5º ano
 
Apostasia em Israel
Apostasia em IsraelApostasia em Israel
Apostasia em Israel
 
Missões jesuíticas
Missões jesuíticasMissões jesuíticas
Missões jesuíticas
 
Governança Corporativa_Pós Mackenzie
Governança Corporativa_Pós MackenzieGovernança Corporativa_Pós Mackenzie
Governança Corporativa_Pós Mackenzie
 
Mod 5 transferencia-de-calor-vs 2013-2014
Mod 5 transferencia-de-calor-vs 2013-2014Mod 5 transferencia-de-calor-vs 2013-2014
Mod 5 transferencia-de-calor-vs 2013-2014
 
Obsessão e desobsessão
Obsessão e desobsessãoObsessão e desobsessão
Obsessão e desobsessão
 
Ud 5 la herencia biologica
Ud 5 la herencia biologicaUd 5 la herencia biologica
Ud 5 la herencia biologica
 
Brand review sur la location de voitures
Brand review sur la location de voituresBrand review sur la location de voitures
Brand review sur la location de voitures
 
Semiologia del sistema respiratorio
Semiologia del sistema respiratorioSemiologia del sistema respiratorio
Semiologia del sistema respiratorio
 
Test de raven. escalas progresivas
Test de raven. escalas progresivasTest de raven. escalas progresivas
Test de raven. escalas progresivas
 
Introducao a Modelagem3D
Introducao a Modelagem3DIntroducao a Modelagem3D
Introducao a Modelagem3D
 
Aula Texto Publicitário
Aula Texto Publicitário Aula Texto Publicitário
Aula Texto Publicitário
 
Capacidad Emprendedora 2
Capacidad Emprendedora 2Capacidad Emprendedora 2
Capacidad Emprendedora 2
 

More from FC Barcelona

Observatori blaugrana - 2016
Observatori blaugrana - 2016Observatori blaugrana - 2016
Observatori blaugrana - 2016
FC Barcelona
 
Acció de responsabilitat
Acció de responsabilitatAcció de responsabilitat
Acció de responsabilitat
FC Barcelona
 
Agreement with Mission Hills Group
Agreement with Mission Hills GroupAgreement with Mission Hills Group
Agreement with Mission Hills Group
FC Barcelona
 
Acuerdo con Mission Hills Group
Acuerdo con Mission Hills GroupAcuerdo con Mission Hills Group
Acuerdo con Mission Hills Group
FC Barcelona
 
Acord amb Mission Hills Group
Acord amb Mission Hills GroupAcord amb Mission Hills Group
Acord amb Mission Hills Group
FC Barcelona
 
Ratification of the sponsorship deal with Rakuten
Ratification of the sponsorship deal with RakutenRatification of the sponsorship deal with Rakuten
Ratification of the sponsorship deal with Rakuten
FC Barcelona
 
Ratificación del acuerdo de patrocinio con Rakuten
Ratificación del acuerdo de patrocinio con RakutenRatificación del acuerdo de patrocinio con Rakuten
Ratificación del acuerdo de patrocinio con Rakuten
FC Barcelona
 
Ratificació de l'acord de patrocini amb Rakuten
Ratificació de l'acord de patrocini amb RakutenRatificació de l'acord de patrocini amb Rakuten
Ratificació de l'acord de patrocini amb Rakuten
FC Barcelona
 
Balanç semestral Area Social 2016
Balanç semestral Area Social 2016Balanç semestral Area Social 2016
Balanç semestral Area Social 2016
FC Barcelona
 
FC Barcelona - Tancament de l'exercici econòmic 2015/16
FC Barcelona - Tancament de l'exercici econòmic 2015/16FC Barcelona - Tancament de l'exercici econòmic 2015/16
FC Barcelona - Tancament de l'exercici econòmic 2015/16
FC Barcelona
 
BALANÇ ÀREA SOCIAL 2015/16
BALANÇ ÀREA SOCIAL 2015/16BALANÇ ÀREA SOCIAL 2015/16
BALANÇ ÀREA SOCIAL 2015/16
FC Barcelona
 
Nou Palau
Nou PalauNou Palau
Nou Palau
FC Barcelona
 
FCBLegends
FCBLegendsFCBLegends
FCBLegends
FC Barcelona
 
Presentació del futbol formatiu 2015-16
Presentació del futbol formatiu 2015-16Presentació del futbol formatiu 2015-16
Presentació del futbol formatiu 2015-16
FC Barcelona
 
Informe Síndic Socis
Informe Síndic SocisInforme Síndic Socis
Informe Síndic Socis
FC Barcelona
 
Espai Barça
Espai BarçaEspai Barça
Espai Barça
FC Barcelona
 
Ratificacions - ufcb
Ratificacions - ufcbRatificacions - ufcb
Ratificacions - ufcb
FC Barcelona
 
Ratificacions - Comissió Econòmica
Ratificacions - Comissió EconòmicaRatificacions - Comissió Econòmica
Ratificacions - Comissió Econòmica
FC Barcelona
 
Ratificacions - Junta Directiva
Ratificacions - Junta DirectivaRatificacions - Junta Directiva
Ratificacions - Junta Directiva
FC Barcelona
 
Pressupost - 2015 2016
Pressupost - 2015 2016Pressupost - 2015 2016
Pressupost - 2015 2016
FC Barcelona
 

More from FC Barcelona (20)

Observatori blaugrana - 2016
Observatori blaugrana - 2016Observatori blaugrana - 2016
Observatori blaugrana - 2016
 
Acció de responsabilitat
Acció de responsabilitatAcció de responsabilitat
Acció de responsabilitat
 
Agreement with Mission Hills Group
Agreement with Mission Hills GroupAgreement with Mission Hills Group
Agreement with Mission Hills Group
 
Acuerdo con Mission Hills Group
Acuerdo con Mission Hills GroupAcuerdo con Mission Hills Group
Acuerdo con Mission Hills Group
 
Acord amb Mission Hills Group
Acord amb Mission Hills GroupAcord amb Mission Hills Group
Acord amb Mission Hills Group
 
Ratification of the sponsorship deal with Rakuten
Ratification of the sponsorship deal with RakutenRatification of the sponsorship deal with Rakuten
Ratification of the sponsorship deal with Rakuten
 
Ratificación del acuerdo de patrocinio con Rakuten
Ratificación del acuerdo de patrocinio con RakutenRatificación del acuerdo de patrocinio con Rakuten
Ratificación del acuerdo de patrocinio con Rakuten
 
Ratificació de l'acord de patrocini amb Rakuten
Ratificació de l'acord de patrocini amb RakutenRatificació de l'acord de patrocini amb Rakuten
Ratificació de l'acord de patrocini amb Rakuten
 
Balanç semestral Area Social 2016
Balanç semestral Area Social 2016Balanç semestral Area Social 2016
Balanç semestral Area Social 2016
 
FC Barcelona - Tancament de l'exercici econòmic 2015/16
FC Barcelona - Tancament de l'exercici econòmic 2015/16FC Barcelona - Tancament de l'exercici econòmic 2015/16
FC Barcelona - Tancament de l'exercici econòmic 2015/16
 
BALANÇ ÀREA SOCIAL 2015/16
BALANÇ ÀREA SOCIAL 2015/16BALANÇ ÀREA SOCIAL 2015/16
BALANÇ ÀREA SOCIAL 2015/16
 
Nou Palau
Nou PalauNou Palau
Nou Palau
 
FCBLegends
FCBLegendsFCBLegends
FCBLegends
 
Presentació del futbol formatiu 2015-16
Presentació del futbol formatiu 2015-16Presentació del futbol formatiu 2015-16
Presentació del futbol formatiu 2015-16
 
Informe Síndic Socis
Informe Síndic SocisInforme Síndic Socis
Informe Síndic Socis
 
Espai Barça
Espai BarçaEspai Barça
Espai Barça
 
Ratificacions - ufcb
Ratificacions - ufcbRatificacions - ufcb
Ratificacions - ufcb
 
Ratificacions - Comissió Econòmica
Ratificacions - Comissió EconòmicaRatificacions - Comissió Econòmica
Ratificacions - Comissió Econòmica
 
Ratificacions - Junta Directiva
Ratificacions - Junta DirectivaRatificacions - Junta Directiva
Ratificacions - Junta Directiva
 
Pressupost - 2015 2016
Pressupost - 2015 2016Pressupost - 2015 2016
Pressupost - 2015 2016
 

FC Barcelona - Presentació Àrea Econòmica

 • 1. Presentació  Àrea  Econòmica   Setembre  2011  
 • 2. Índex   Tancament  2010  /  2011   Pressupost  2011  /  12  
 • 3. Resultat  2010-­‐2011   Milions  €   INGRESSOS  D’EXPLOTACIÓ   473,4   DESPESES  D’EXPLOTACIÓ   472,6   RESULTAT  D’EXPLOTACIÓ   +  0,8   INGRESSOS  I  DESPESES  FINANCERS   -­‐  13,2   RESULTAT  NET   -­‐  12,4   RESULTAT  DESPRÉS  D’IMPOSTOS   -­‐  9,3   EBITDA   +  66,4     (resultat  d’explotació  +  amorCtzacions)
 • 4. Evolució  d’ingressos   Milions  €   +14%   473,4   +58M€   Socis   +30,6   415,4   +4,3%   +51   Estadi   +19,2%   +35,3   Mèdia   +3,5%   +23,5%   MàrqueCng   +22,4%   Traspassos    i  altres  
 • 5. Evolució  de  despeses   Milions  €   -­‐3%   486,9   -­‐14,3M€   472,6   +124,5   +45,2   +33,6   Salaris  esporCus   +4%   -­‐20,9%   AmorCtzacions   de  jugadors   +13,4%   Salaris  no  esporCus   -­‐9,6%   Despeses   d’explotació   +14,9%   Altres  amorCtz.  
 • 6. Detall  despeses  d’explotació   Milions  €   -9,6% 144,8   -13,8 131   Provisions  i  altres   Provisions  i  altres   Pèrdues  per  traspassos   Pèrdues  per  traspassos   Aportació    Fundació   Aportació    Fundació   Despeses  de  gesCó   Despeses  de  gesCó   -4,3%
 • 7. Detall  despeses  de  gesCó   2009  /  2010   2010  /  2011   Serveis  professionals   20,6  M€   20,6  €   0,0%   Manteniment   9,3  M€   9,5  M€   2,2%   Treballs  i  subministraments  sense  viatge   13,4  M€   11,9  M€   -­‐11,2%   Desplaçaments  i  viatges   10,6  M€   9,9  M€   -­‐6,6%   Despeses  parCts   5,3  M€   4,8  M€   -­‐9,4%   Consums   5,3  M€   5,3  M€   0,0%   Tributs   1,9  M€   2,0  M€   5,3%   Altres  despeses  de  gesCó   7,9  M€   7,1  M€   -­‐10,1%   TOTAL   74,3  €   71,1  M€   -­‐4,3%  
 • 8. Evolució  de  la  massa  salarial  esporCva   Milions  €   Ingressos  sense  traspassos  ni  alienacions  de  l’immobilitzat   Massa  salarial  esporLva   (futbol    +  seccions)  sobre  els  ingressos   Cost  dels  salaris  i  amorLtzacions  futbol  +  seccions   500 451,6 150  % 398,5 400 366,5 308,7 100%   290,0 300 Indicador  màxim   de  seguretat  (1)   77% 69% 70%   65% 67% 67% 200 55%   Indicador  òpCm  (1)   306,3 300,9 252,0 100 189,0 208,0 0 0  % 2006/07 2007/08 2008/09 2009/10 2010/11
 • 9. Evolució  de  la  massa  salarial  esporCva  |  Futbol   Milions  €   Ingressos  sense  traspassos  ni  alienacions  de  l’immobilitzat   Massa  salarial  esporLva  futbol    sobre  els  ingressos   Cost  dels  salaris  i  amorLtzacions  futbol   500 451,6 150  % 398,5 400 366,5 308,7 100%   290,0 300 Indicador  màxim   de  seguretat  (1)   70%   67% 200 57% 59% 60% 57% 55%   Indicador  òpCm  (1)   268,0 257,0 100 222,0 165,0 183,0 0 0  % 2006/07 2007/08 2008/09 2009/10 2010/11
 • 10. Evolució  de  la  massa  salarial  esporCva  |  Increment  mitjà   Sense  amorCtzacions   Milions  €   x  1,6   CAGR  12%  
 • 11. Evolució  de  la  massa  salarial  futbol  (sense  htols)  |  Increment  mitjà   Sense  amorCtzacions   Milions  €   x  1,28   CAGR  6%  
 • 12. Evolució  de  la  massa  salarial  seccions|  Increment  mitjà   Sense  amorCtzacions   Milions  €   x  2,05   CAGR  20%  
 • 13. Inversions  2010-­‐2011   Milions  €   NOVES  INVERSIONS  CIUTAT  ESPORTIVA   10,8   MILLORES  INSTAL·∙LACIONS  CIUTAT  ESPORTIVA   0,6   MILLORES  INSTAL·∙LACIONS  LES  CORTS   3,2   INVERSIONS  EN  SISTEMES   2,0 TOTAL ALTES INVERSIÓ A 30/06/11 16,6  
 • 14. Deute  net   Milions  €    Càlcul  del  deute      30/06/10    30/06/11    Deute  bancari     114   150             +  Creditors  -­‐    deutors       +  181   +  130   +  Periodificacions  i  altres   +  137   +  144   -­‐  Tresoreria   -­‐  2   -­‐  60           430    364  
 • 15. Evolució  del  deute  net   Milions  €   430,7 363,8 288,4 282,2 269,9 2006/07 2007/08 2008/09 2009/10 2010/11
 • 16. Evolució  de  resultats  després  d’impostos   Milions  €   06/07   07/08   08/09   09/10   10/11   11/12  (Ppost.)  
 • 17. Índex   Tancament  2010  /  2011   Pressupost  2011  /  12  
 • 18. Pressupost  2011-­‐2012   Milions  €   INGRESSOS  D’EXPLOTACIÓ   461,1   DESPESES  D’EXPLOTACIÓ   430,2   RESULTAT  D’EXPLOTACIÓ   +  30,9   INGRESSOS  I  DESPESES  FINANCERS   -­‐  10,8   RESULTAT  NET   +  20,1   EBITDA   +  103,6     (resultat  d’explotació  +  amorCtzacions)
 • 19. Pressupost  ingressos   Milions  €   -­‐2,6%   -­‐12,3   473,4   461,1   Socis   +4,6%   Socis   Estadi   +4,3%   Estadi   Mèdia   -­‐7%   Mèdia   MàrqueCng   +7,9%   MàrqueCng   -­‐70,8%   Altres   Altres  
 • 20. Pressupost  despeses   Milions  €   -9% -­‐42,4   472,6   430,2   Personal  esporCu   -0,4% Personal  esporCu   AmorCtzació  de  jugadors   +8,2% Personal  no  esporCu   AmorCtzació  de  jugadors   -2,9% Personal  no  esporCu   Altres  despeses   d’explotació   -36,3% Altres  despeses   d’explotació   +25,8% Altres  amorCtzacions   Altres  amorCtzacions  
 • 21. Detall  despeses  d’explotació   Milions  €   131   -36,3% Provisions  i  altres   -­‐47,5   Pèrdues  per  traspassos   83,5   Provisions  i  altres   Aportació    Fundació   Pèrdues  per  traspassos   Aportació    Fundació   Despeses  de  gesCó   -­‐2,2   Despeses  de  gesCó  
 • 22. Detall  despeses  de  gesCó   2010  /  2011   2011  /  2012P   Serveis  professionals   20,6  M€   19,5  €   -­‐5,3%   Manteniment   9,5  M€   9,8  M€   3,2%   Treballs  i  subministraments  sense  viatge   11,9  M€   11,7  M€   -­‐1,7%   Desplaçaments  i  viatges   9,9  M€   9,2  M€   -­‐7,1%   Despeses  parCts   4,8  M€   4,3  M€   -­‐10,4%   Consums   5,3  M€   5,4  M€   1,9%   Tributs   2,0  M€   2,2  M€   10,0%   Altres  despeses  de  gesCó   7,1  M€   6,2  M€   -­‐12,7%   TOTAL   71,1  €   68,3  M€   -­‐3,9%