Aguinaldo songs

1,264 views

Published on

0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
1,264
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
2
Actions
Shares
0
Downloads
26
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Aguinaldo songs

 1. 1. Pasko Na! Akoy nagtatakasa Paskong kay lamig.
 2. 2. Pasko Na! Doon pa nadama init ng pag-ibig.
 3. 3. Pasko Na! Sa sanggol at Ina, pusoy huwag isara.
 4. 4. Pasko Na! At sa bawat isapuso moybuksan na.
 5. 5. Pasko Na! Pasko na! Pasko na! Tayoy magkaisa.
 6. 6. Pasko Na! Magsama sa sayaNg Sanggol at Ina.
 7. 7. Pasko Na! Akoy nagtataka sasabsabang payak
 8. 8. Pasko Na! Doon pa nadama dangal ng Haring Anak
 9. 9. Pasko Na!Sa Sanggol at Ina, pusoyhuwag isara
 10. 10. Pasko Na! At sabawat isapuso moybuksan na
 11. 11. Pasko Na! Pasko na! Pasko na! Tayoy magkaisa.
 12. 12. Pasko Na! Magsama sa sayaNg Sanggol at Ina.
 13. 13. Pasko Na! Akoy nagtatakasa Paskong kay lamig.
 14. 14. Pasko Na! Doon pa nadama init ng pag-ibig.
 15. 15. Pasko Na! Sa sanggol at Ina, pusoy huwag isara.
 16. 16. Pasko Na! At sabawat isapuso moybuksan na
 17. 17. Gumising Gumising, gumising, mga nahihimbing! Tala’y nagniningning. Pasko na! Gumising!
 18. 18. Gumising Kampana’t kuliling, kumalembang: kling-kling. Ang Niño’ydarating sa Belen pa galing.
 19. 19. Gumising Gumising, gumising, mga nahihimbing! Tala’y nagniningning. Pasko na! Gumising!
 20. 20. Gumising Kahit puso’yhimbing, masdan masasaling. Niñongnaglalambing sa Inang kay ningning.
 21. 21. Gumising Gumising, gumising, mga nahihimbing! Tala’y nagniningning. Pasko na! Gumising!
 22. 22. Gumising Puso’y masasaling luha ang pupuwing. Mag-inang kay lambing, puso mo ang hiling.
 23. 23. Gumising Gumising, gumising, mga nahihimbing! Tala’y nagniningning. Pasko na! Gumising!
 24. 24. Amen
 25. 25. Asin sasaimongespiritu.
 26. 26. Rito PenitencialNagkukumpisalako sa Dios namakakamhan,asin saindo mgatugang, ta nagkasalaako nin makuri saisip, sa tataramon,
 27. 27. Rito Penitencialsa gibo, asin sakapabayaan: salako, sala ko, makuringsala ko. Kayanangangadyi ako kiSanta Maria, danayna Virgen,
 28. 28. Rito Penitencialsa gabos na Angelesasin Santos, asinsaindo mga tugang,na ako ipamibi saKagurangnan tangDios.
 29. 29. Kyrie Ka-gurangnan, kaheraki Ka- - -gurang- -nan- ka-heraki, ka- - - - -heraki
 30. 30. Kyrie Kris- - -to, kaheraki kami Kris- - -to, ka-heraki kami
 31. 31. Kyrie Ka- - -gurangnan- ka- -heraki ka- - - - -mi
 32. 32. Kyrie Kagurangnan, ka- -heraki kami- Ka- - - - - - - - -heraki.
 33. 33. Kamurawayan sa DiyosSa daga katonino-ngan, sa mga ta- -wong marahay- - an- - - boot.Inoomaw mi Ika,
 34. 34. Kamurawayan sa Diyos binabantog mi Ika. Sinasam- - -ba mi Ika. Ri- -no- - - -rokyaw mi Ika.
 35. 35. Kamurawayan sa Diyos Pi-nasa-sala--matan mi- Ika- Hu-li kan- Sai-mongkamurawa-yan.
 36. 36. Kamurawayan sa Diyos Dios naKagurangnan, Hadeng langitnon-
 37. 37. Kamurawayan sa DiyosDios- - A-mangma- -kakamhan.Ka- -gu- -rang- nan,
 38. 38. Kamurawayan sa Diyos A- - - - -king bugtong, He-sukristo Kagurangnan na Dios,
 39. 39. Kamurawayan sa Diyos Korde-ro nin Dios, A-ki nin- - - Ama.
 40. 40. Kamurawayan sa Diyos Ika nanagpapara kan mga kasalan, kahera-ki kami.
 41. 41. Kamurawayan sa Diyos Ika na nagpapa-ra kan mga kasalan nin kinaban,
 42. 42. Kamurawayan sa Diyos Ako-a an samongpakimahe- - -rak. Ika sana an nagtutukaw sa too nin Ama,
 43. 43. Kamurawayan sa Diyos kahera- - -ki kami-Ta Ika sana- an banal, Ika sana’nKagurangnan,
 44. 44. Kamurawayan sa Diyos Ika sana O Hesukristo An orogkahalangkaw.
 45. 45. Kamurawayan sa Diyos Sa ka-ibanin Espiritu San- -to
 46. 46. Kamurawayan sa Diyos Sakamurawayan nin Dios A- -ma.A- - - - - - - - - - - - - -men.
 47. 47. Madya Na,O Mesias Madya na, O Mesias, pagkamoot Mo iwaras sa tawong makasalan tawan kapatawaran. Hesus madya, Hesus madya.
 48. 48. Madya Na,O Mesias Samong halat an pagdatong Mo hale sa panganoron.
 49. 49. Madya Na,O Mesias Madya na, O Mesias, pagkamoot Mo iwaras sa tawong makasalan tawan kapatawaran.
 50. 50. Salmo ResponsorialNgonyannamundag na ansatuyangParatubos, na siKristo,Kagurangnan,Aleluya!
 51. 51. Salmo Responsorial Madya naHesus, madya na.
 52. 52. Masayang Balita Aleluya-, Aleluya, Alelu-ya Alelu- - -ya!
 53. 53. Masayang Balita Masayang balita ang hatid sa atin ng mga anghel na mula sa langit,
 54. 54. Masayang Balita Isinilang ngayon ang atingMananakop na si Kristo, ating Panginoon.
 55. 55. Masayang Balita La la la la la la la la la lala la Aleluya! La la la Aleluya!
 56. 56. Kamurawayan Saimo,Kagurangnan.
 57. 57. Pag-omaw Saimo, Cristo.
 58. 58. Credo Niceno-Constantinopolitano Nagtutubod ako sa sarong Dios, Amang makakamhan, kaggibo kan langit asin kan daga, kan gabos na nahihiling asin dai nahihiling.
 59. 59. Credo Niceno-Constantinopolitano Asin sa sarong Kagurangnan na si Jesu-Cristo, Bogtong na Aki kan Dios, asin namundag gikan sa Ama bago kan gabos na panahon.
 60. 60. Credo Niceno-Constantinopolitano Dios na gikan sa Dios, ilaw na gikan sa ilaw, totoong Dios na gikan sa totoong Dios, ipinangaki, dai linalang, saro sa pagka-Dios kan Ama:
 61. 61. Credo Niceno-Constantinopolitano huli saiya nagkaigwa kan gabos. Huli sa satong mga tawo asin huli sa satong kaligtasan naghilig Siya hale sa kalangitan.
 62. 62. Credo Niceno-Constantinopolitano Asin nani-laman huli kan Espiritu Santo ki Virgen Maria, asin nani- tawo. Ipinako pa sa krus para sato kan panahon ni Poncio Pilato;
 63. 63. Credo Niceno-Constantinopolitano nagtios sagkod sa kagadanan asin ilinobong, asin kan ikatolong aldaw nabuhay-liwat, sosog sa mga Kasuratan, asin suminakat sa langit,
 64. 64. Credo Niceno-Constantinopolitano nagtutukaw sa too kan Ama. Asin mamuraway na mabalik, sa paghukom sa mga buhay asin mga gadan,
 65. 65. Credo Niceno-Constantinopolitano an saiyang kahadean daing katapusan. Asin sa Espiritu Santo, Kagurangnan asin kagtao nin buhay: na gikan sa Ama asin sa Aki.
 66. 66. Credo Niceno-Constantinopolitano Siya, kaiba kan Ama asin kan Aki, sabay na sinasamba asin pinapamuraway: Siya na nagtaram sa paagi nin mga profetas.
 67. 67. Credo Niceno-Constantinopolitano Asin sa saro, banal, katoliko asin apostolikong Simbahan. Nagpapahayag ako nin pagtubod sa sarong bonyag sa pagpatawad nin mga kasalan.
 68. 68. Credo Niceno-Constantinopolitano Asin naghahalat ako kan pagkabuhay-liwat nin mga gadan, asin kan buhay sa maabot na panahon. Amen.
 69. 69. PAMIBI nin BANWAAN Kagurangnan,hinanyoga kami na nagsasarig Saimo.
 70. 70. Emanuel Isang dalagay maglilihi Batang lalaki ang sanggol Tatawagin Siyang Emanuel, Emanuel
 71. 71. EmanuelMagalakisinilang angPoonSa sabsabanSiyaynakahimlay.
 72. 72. EmanuelNagpahayagang mgaanghel"Luwalhati saDiyos!"
 73. 73. Emanuel Isang dalagay maglilihi Batang lalaki ang sanggol Tatawagin Siyang Emanuel, Emanuel
 74. 74. EmanuelIsang dalagaymaglilihiBatang lalakiang sanggolTatawaginSiyang Emanuel,
 75. 75. Emanuel Kahulugay "Nasa atin ang Diyos!"
 76. 76. Akoon man lugodkan Kagurangnanan atang sasaimong mgakamot para sakaomawan asinkamurawayan kan
 77. 77. Saiyang ngaran,para man sapakinabang niatoasin kan bilogNiyang banal nasimbahan.
 78. 78. Asin sasaimongespiritu.
 79. 79. Initaas mi na saKagurangnan.
 80. 80. Maninigo asin dapat. dapat
 81. 81. Sanctus (Banal) Ba- - -nal, ba- -nal,ba- - - - - - -nal naKagurangnan-Dios- - nin mga hukbo.
 82. 82. Sanctus (Banal) An- - langit a-sin- daga Pa- -no- kan S’i-mongkamurawayan.Hosana, hosana sa kaitaasan!
 83. 83. Sanctus (Banal)Pag-omawon an na’-digdi sa ngaran nin Kagurangnan Hosa- -na sa kaitaasan!
 84. 84. Sa Krus Mo at Pagkabuhay Sa krus Mo at pagkabuhay Kamiy natubos Mong tunay.
 85. 85. Sa Krus Mo at Pagkabuhay Poong Hesus naming mahal Iligtas Mo kaming tanan.
 86. 86. Sa Krus Mo at PagkabuhayPoong Hesus naming mahal Ngayon atmagpakailan man.
 87. 87. Doxology Amen,amen, amen Amen,amen, amen
 88. 88. Asin sasaimongespiritu.
 89. 89. Agnus Dei (Kordero nin Dios) Kordero nin Dios- na nagpapara kan mga kasalan kahera- - - - - - -ki kami.
 90. 90. Agnus Dei (Kordero nin Dios) Kordero nin Dios na nag-pa-pa-ra kan mga kasalan kahera-ki kami.
 91. 91. Agnus Dei (Kordero nin Dios) Korde-ro nin Dios na- - - nagpapa-ra kan mga kasalan. Tawi kami- nin kato-nino-ngan.
 92. 92. Agnus Dei (Kordero nin Dios) Ka- - - - - - - -------- -toninongan .
 93. 93. Kagurangnan, bako ako maninigo naIka magdagos sa sakuyang harong:
 94. 94. alagadmagtaram Kasana, asin ansakong kalagmaoomayan.
 95. 95. Paglamig Ng Hangin Paglamig nghanging hatid ng Pasko Nananariwasa king gunita
 96. 96. Paglamig Ng Hangin Ang mga nagdaan nating Pasko Ang Noche BuenatSimbang gabi
 97. 97. Paglamig Ng HanginNarito na ang Pasko at nangungu- lilang puso ko
 98. 98. Paglamig Ng HanginHanap-hanap,pinapangarap Init ng pagsasalong tigib sa tuwa
 99. 99. Paglamig Ng HanginNg mag-anakna nagdiwang Sa sabsaban nung unang Pasko
 100. 100. Paglamig Ng Hangin Sa pag-awitmuli ng himig- Pasko Nagliliyab sapaghahangad
 101. 101. Paglamig Ng Hangin Makapiling kayo sa gabi ng Pasko Sa alaalay magkasama tayo
 102. 102. Paglamig Ng HanginNarito na ang Pasko at nangungu- lilang puso ko
 103. 103. Paglamig Ng HanginHanap-hanap,pinapangarap Init ng pagsasalong tigib sa tuwa
 104. 104. Paglamig Ng HanginNg mag-anakna nagdiwang Sa sabsaban nung unang Pasko
 105. 105. Paglamig Ng HanginNarito na ang Pasko at nangungu- lilang puso ko
 106. 106. Paglamig Ng HanginHanap-hanap,pinapangarap Init ng pagsasalong tigib sa tuwa
 107. 107. Paglamig Ng HanginNg mag-anakna nagdiwang Sa sabsaban nung unang Pasko
 108. 108. Aking NaririnigAking naririnigang tunog ngkampana.Nagsasabingmalapit naang araw ngpagsilang kay Hesus.
 109. 109. Aking NaririnigSa tuwing sasapitang araw ngPasko,mga tao’ymasisigla.May awit sapusong nadarama.
 110. 110. Aking NaririnigO sana’y Paskoaraw-araw.O sana’y Pasko lagi.‘Pagkat kung angPasko’y araw-arawsa mundo’ykaysarap lumagi. (2x)
 111. 111. Aking NaririnigAking naririnigawit ng mga bata.Mga himig na kaytamis,Kay lamig sa akingpandinig.
 112. 112. Aking NaririnigO sana’y Paskoaraw-araw.O sana’y Pasko lagi.‘Pagkat kung angPasko’y araw-arawsa mundo’ykaysarap lumagi. (2x)
 113. 113. EmmanuelEmmanuel!,Emmanuel!, God is with us!,Emmanuel!(2X)
 114. 114. Emmanuel How can I possibly sing a joyous Christmas song,
 115. 115. Emmanuel When there are so many people who know not where they belong?
 116. 116. Emmanuel How can I possibly sing a song of love and care,
 117. 117. Emmanuel When there’sinjustice and oppressioneverywhere?
 118. 118. Emmanuel I want to sing to the world a Christmas song
 119. 119. Emmanuel And I want everybody to come and sing along.
 120. 120. Emmanuel This is the day when the Lord was born among us
 121. 121. EmmanuelLet us sing “MerryChristmas!”
 122. 122. Emmanuel Emmanuel, Emmanuel, God is with us, Emmanuel!
 123. 123. Emmanuel Pa’no ako aawit ng isang pamasko,
 124. 124. Emmanuel Kung ang mundo nga’y ganitong magulo?
 125. 125. Emmanuel Pa’no ako aawit ng pag-ibig,
 126. 126. Emmanuel Kung walangkatarungansa daigdig?
 127. 127. Emmanuel Nais kong umawit ng isang pamasko,
 128. 128. Emmanuel At sa pag- awit ko’y sumabayna rin kayo.
 129. 129. Emmanuel Ito ang araw na isinilang ang Diyos sa mundo.
 130. 130. Emmanuel Mapagpa- layang Pasko!
 131. 131. Emmanuel Emanuel!, Emanuel!Sumasaatinang Diyos!, Emanuel!
 132. 132. Emmanuel Why behappy whilepoor people are dying?
 133. 133. Emmanuel Why bemerry whenthe birds of freedomcan’t sing?
 134. 134. EmmanuelWhy not letthe bells of justice ring?
 135. 135. Emmanuel No gift isgreater than sharingyour love to all.
 136. 136. Emmanuel I want to sing to the world a Christmas song
 137. 137. Emmanuel And I want everybody to come and sing along.
 138. 138. Emmanuel This is the day when the Lord was born among us
 139. 139. EmmanuelLet us sing “MerryChristmas!”
 140. 140. Emmanuel Emmanuel, Emmanuel, God is with us, Emmanuel!
 141. 141. Emmanuel Nais kong umawit ng isang pamasko,
 142. 142. Emmanuel At sa pag- awit ko’y sumabayna rin kayo.
 143. 143. Emmanuel Ito ang araw na isinilang ang Diyos sa mundo.
 144. 144. Emmanuel Mapagpa- layang Pasko!
 145. 145. EmmanuelEmmanuel!,Emmanuel!God is with us!, Emanuel!
 146. 146. Emmanuel Sumasaatin ang Diyos!, Emanuel!
 147. 147. EmmanuelEmmanuel!...
 148. 148. The Face of GodTo see the face ofGod is my hearts desire.To gaze upon the Lord is my one desire.
 149. 149. The Face of God For God soloved the world He gave His Son, His only begotten Son.
 150. 150. The Face of GodTo see the face ofGod is my hearts desire.To gaze upon the Lord is my one desire.
 151. 151. Amen
 152. 152. Asin sasaimongespiritu.
 153. 153. Salamatsa Dios.
 154. 154. Ika an Sakuyang Aki Mag-ogma kita sa Kagurangnan, satong Paratubos namundag sa kinaban.
 155. 155. Ika an Sakuyang AkiNgonyan antunay nakatoninongan;huminilig satogabos hale sakalangitan.
 156. 156. Ika an Sakuyang AkiAn naglalakawsa diklom ninkinaban,ngonyannakahiling kanliwanag ninKagtubos.
 157. 157. Ika an Sakuyang AkiNgonyanmapaparabuhay ninkadikloman;nagbanaag nasa gabos an ilawnin kalangitan.
 158. 158. Ika an Sakuyang AkiOlay ninKagurangnan,Dios namomotannin gabos: “Ikaan sakuyang Akina magtutubos!
 159. 159. Ika an Sakuyang AkiNgonyan naaldaw isinoboltaka nganingmaibalik ninda anbuhay na banal.”
 160. 160. Ika an Sakuyang AkiAn nagmomondonin huli sakadaihan, satongParatubosnamundag sasabsaban.
 161. 161. Ika an Sakuyang AkiNgonyan antunay nakaogmahan satahaw nin pagtiosyaon si Hesus naKagtubos.
 162. 162. Ika an Sakuyang AkiOlay ninKagurangnan,Dios namomotannin gabos: “Ikaan sakuyang Akina magtutubos!
 163. 163. Ika an Sakuyang AkiNgonyan naaldaw isinoboltaka nganingmaibalik ninda anbuhay na banal.”
 164. 164. Ika an Sakuyang AkiOlay ninKagurangnan,Dios namomotannin gabos: “Ikaan sakuyang Akina magtutubos!
 165. 165. Hark The Herald Angels SingHark the heraldangels sing"Glory to thenewborn King!Peace on earth andmercy mildGod and sinnersreconciled"
 166. 166. Hark The Herald Angels SingJoyful, all ye nationsriseJoin the triumph ofthe skiesWith the angelic hostproclaim:"Christ is born inBethlehem"
 167. 167. Hark The Herald Angels Sing Hark! The herald angels sing"Glory to the newborn King!"
 168. 168. Hark The Herald Angels SingChrist by highestheavn adoredChrist the everlastingLord!Late in time beholdHim comeOffspring of a Virginswomb
 169. 169. Hark The Herald Angels SingVeiled in flesh theGodhead seeHail the incarnateDeityPleased as man withman to dwellJesus, our Emmanuel
 170. 170. Hark The Herald Angels Sing Hark! The herald angels sing"Glory to the newborn King!"
 171. 171. SIMBANG GABI Simbang gabi simula ng pasko Sa puso nglahing Pilipino.
 172. 172. SIMBANG GABISiyam na gabi kaminggumigising,Sa tugtog ng kampanang walang tigil.
 173. 173. SIMBANG GABI Dong ding dong ding dong ding
 174. 174. SIMBANG GABIMaaga kamikinabukasan Lalakad kaming langkay- langkay.
 175. 175. SIMBANG GABI Babatiin ang ninong at ninang ng “Maligayang Pasko po!”
 176. 176. SIMBANG GABI At hahalik ng kamay.
 177. 177. SIMBANG GABI Simbang gabi simula ng pasko Sa puso nglahing Pilipino.
 178. 178. SIMBANG GABISiyam na gabi kaminggumigising,Sa tugtog ng kampanang walang tigil.
 179. 179. SIMBANG GABI Dong ding dong ding dong ding
 180. 180. SIMBANG GABIMaaga kamikinabukasan Lalakad kaming langkay- langkay.
 181. 181. SIMBANG GABI Babatiin ang ninong at ninang ng “Maligayang Pasko po!”
 182. 182. SIMBANG GABI At hahalik ng kamay.
 183. 183. SIMBANG GABILahat kamiy masayang- masaya Busog angtiyan at puno ang bulsa
 184. 184. SIMBANG GABI Hindi namin malimut limutan ang masarap naputot suman
 185. 185. SIMBANG GABI Matutulog kami ng mahimbing. Iniisip ang Bagong Taon natin
 186. 186. SIMBANG GABIAt ang tatlong haring darating sa Pilipinas ayPasko pa rin.
 187. 187. SIMBANG GABIMaaga kamikinabukasan Lalakad kaming langkay- langkay.
 188. 188. SIMBANG GABI Babatiin ang ninong at ninang ng “Maligayang Pasko po!”
 189. 189. SIMBANG GABI At hahalik ng kamay.
 190. 190. Pasko’y Sumapit NaPasko’y sumapitna, tayo aymagdiwang,Purihin angPanginoon saating awitan,
 191. 191. Pasko’y Sumapit NaGunitaingSanggol nasumilang sasabsaban,Ay si Hesus angDiyos natingtunay.
 192. 192. Pasko’y Sumapit NaNgayon nga ayPasko na dapatigalang,Magkaisa tayosa panalangi’tawitan,
 193. 193. Pasko’y Sumapit NaAting tupdintunay na diwang kapaskuhan,Magmahalan,magbigayanbawat araw.
 194. 194. Pasko’y Sumapit NaPagkat sumilangsa daigdigan:ang Mananakop,Hari ngKapayapaan.
 195. 195. Pasko’y Sumapit NaSiya ay Pag-ibigat Katarungan,handog Niya saati’y kaligtasan.
 196. 196. Pasko’y Sumapit NaNgayon nga ayPasko na dapatigalang,Magkaisa tayosa panalangi’tawitan,
 197. 197. Pasko’y Sumapit NaAting tupdintunay na diwang kapaskuhan,Magmahalan,magbigayanbawat araw.
 198. 198. Pasko’y Sumapit NaMagmahalan,magbigayanbawat araw.

×