SlideShare a Scribd company logo
FFaalllleenn LLaauurreenn KKaattee
11
FFaalllleenn
ddee
LLaauurreenn KKaattee
visite!
www.pirate-ebooks.blogspot.com
FFaalllleenn LLaauurreenn KKaattee
22
EE ssee aa ppeessssooaa ccoomm qquueemm vvooccêê eessttáá ddeessttiinnaaddoo aa ffiiccaarr nnuunnccaa ppuuddeessssee sseerr ssuuaa??
OO oollhhaarr ddee DDaanniieell ccaappttuurroouu oo ddeellaa,, ee aa rreessppiirraaççããoo ddeellaa ffiiccoouu pprreessaa eemm ssuuaa
ggaarrggaannttaa.. EEllaa oo rreeccoonnhheecciiaa ddee aallgguumm lluuggaarr.. MMaass eellaa iirriiaa ssee lleemmbbrraarr ddee ccoonnhheecceerr
aallgguuéémm ccoommoo eellee.. EEllaa iirriiaa ssee lleemmbbrraarr ddee ssee sseennttiirr ttããoo aabbssoolluuttaammeennttee aassssoommbbrraaddaa
qquuaannttoo ssee sseennttiiaa aaggoorraa..
EElleess aaiinnddaa eessttaavvaamm ccoomm ooss oollhhooss pprreessooss qquuaannddoo eellee rreellaammppeejjoouu uumm ssoorrrriissoo ppaarraa
eellaa.. UUmm jjaattoo ddee ccaalloorr ffooii aattiirraaddoo nneellaa...... mmaass eennttããoo eellee lleevvaannttoouu ssuuaa mmããoo nnoo aarr.. EE
mmoossttrroouu--llhhee oo ddeeddoo ddoo mmeeiioo.. LLuuccee aarrffoouu ee ddeeiixxoouu sseeuu oollhhaarr ccaaiirr.. SSeeuu ddeellíírriioo
mmoommeennttâânneeoo ssuummiiuu.. QQuuaall eerraa oo pprroobblleemmaa ddaaqquueellee ccaarraa??
LLooggoo aanntteess ddee eellaa eennttrraarr eemm ssuuaa pprriimmeeiirraa aauullaa,, eellaa oouussoouu oollhhaarr ppaarraa ttrrááss.. SSeeuu rroossttoo
eessttaavvaa vvaazziioo,, mmaass nnããoo hhaavviiaa ddúúvviiddaa -- eellee eessttaavvaa oobbsseerrvvaannddoo eellaa iirr eemmbboorraa..
PPEERRIIGGOOSSAAMMEENNTTEE EEXXCCIITTAANNTTEE EE AASSSSOOMMBBRROOSSAAMMEENNTTEE RROOMMÂÂNNTTIICCOO,, FFAALLLLEENN ÉÉ UUMM
SSUUSSPPEENNSSEE DDEE VVIIRRAARR AASS PPÁÁGGIINNAASS EE AA HHIISSTTÓÓRRIIAA DDEE AAMMOORR DDEERRRRAADDEEIIRRAA..
visite!
www.pirate-ebooks.blogspot.com
FFaalllleenn LLaauurreenn KKaattee
33
NNoo CCoommeeççoo
HHEELLSSTTOONN,, IINNGGLLAATTEERRRRAA
SSEETTEEMMBBRROO DDEE 11885544
PPoorr vvoollttaa ddaa mmeeiiaa--nnooiittee,, ooss oollhhooss ddeellaa ppoorr ffiimm ttoommaarraamm ffoorrmmaa.. OO oollhhaarr nneelleess
eerraa ffeelliinnoo,, ppaarrcciiaallmmeennttee ddeetteerrmmiinnaaddoo ee ppaarrcciiaallmmeennttee tteennttaattiivvoo –– ttoottaallmmeennttee
eennccrreennccaa.. SSiimm,, eelleess eessttaavvaamm eexxaattaammeennttee cceerrttooss,, aaqquueelleess oollhhooss.. LLeevvaannttaannddoo--ssee aattéé
ssuuaass ssoobbrraanncceellhhaass rreeffiinnaaddaass ee eelleeggaanntteess,, aa cceennttíímmeettrrooss ddaa ccaassccaaddaa nneeggrraa ddee sseeuu
ccaabbeelloo..
EEllee sseegguurroouu oo ppaappeell nnaa ddiissttâânncciiaa ddee uumm bbrraaççoo ppaarraa aavvaalliiaarr sseeuu pprrooggrreessssoo.. EErraa
ddiiffíícciill,, ttrraabbaallhhaarr sseemm eellaa nnaa ssuuaa ffrreennttee,, mmaass ttaammbbéémm,, eellee nnuunnccaa ppooddee ddeesseennhhaarr eemm
ssuuaa pprreesseennççaa.. DDeessddee qquuee eellee ttiinnhhaa cchheeggoo ddee LLoonnddrreess –– nnããoo,, ddeessddee qquuee eellee aa vviiuu ppeellaa
pprriimmeeiirraa vveezz –– eellee ttiinnhhaa qquuee ccuuiiddaarr ppaarraa sseemmpprree mmaannttêê--llaa àà ddiissttâânncciiaa..
AA ccaaddaa ddiiaa aaggoorraa eellaa llhhee aabboorrddaavvaa,, ee ccaaddaa ddiiaa eerraa mmaaiiss ddiiffíícciill ddoo qquuee oo aanntteerriioorr.. EErraa
ppoorr iissssoo qquuee eellee iiaa ppaarrttiirr ddee mmaannhhãã –– ppaarraa aa ÍÍnnddiiaa,, ppaarraa aass AAmméérriiccaass,, eellee nnããoo ssaabbiiaa ee
nneemm lliiggaavvaa.. OOnnddee qquueerr qquuee eellee aaccaabbaassssee,, sseerriiaa mmaaiiss ffáácciill ddoo qquuee eessttaarr aaqquuii..
EEllee ssee iinncclliinnoouu ssoobbrree sseeuu ddeesseennhhoo,, nnoovvaammeennttee,, ssuussppiirraannddoo eennqquuaannttoo uussaavvaa sseeuu
ddeeddããoo ppaarraa aappeerrffeeiiççooaarr oo bbiiqquuiinnhhoo ddee ccaarrvvããoo vveeggeettaall bboorrrraaddoo ddee sseeuu lláábbiioo iinnffeerriioorr..
OO ppaappeell sseemm vviiddaa,, iimmppoossttoorr ccrruueell,, eerraa aa úúnniiccaa mmaanneeiirraa ddee lleevváá--llaa ccoomm eellee..
EEnnttããoo,, ssee eennddiirreeiittaannddoo nnaa ccaaddeeiirraa ddee ccoouurroo ddaa bbiibblliiootteeccaa,, eellee sseennttiiuu.. OO rrooççaarr ddee ccaalloorr
nnaa ssuuaa nnuuccaa..
EEllaa..
SSuuaa mmeerraa pprrooxxiimmiiddaaddee ddeeuu aa eellee aa sseennssaaççããoo mmaaiiss ppeeccuulliiaarr,, ccoommoo oo ttiippoo ddee
qquueennttuurraa mmaannddaaddaa qquuaannddoo uummaa ttoorraa vviirraa cciinnzzaass nnuummaa ffoogguueeiirraa.. EEllee ssaabbiiaa sseemm ssee
vviirraarr.. EEllaa eessttaavvaa lláá.. EEllee ccoobbrriiuu sseeuu rreettrraattoo nnooss ppaappééiiss eennccaaddeerrnnaaddooss eemm sseeuu ccoolloo,, mmaass
eellee nnããoo ppooddiiaa eessccaappaarr ddeellaa..
SSeeuuss oollhhooss ccaaíírraamm ppaarraa oo ssooffáá aaccoollcchhooaaddoo ddee mmaarrffiimm ddoo oouuttrroo llaaddoo ddaa ssaallaa ddee
vviissiittaass,, oonnddee ssoommeennttee hhoorraass mmaaiiss cceeddoo eellaa ttiinnhhaa aappaarreecciiddoo iinneessppeerraaddaammeennttee,, mmaaiiss
ttaarrddee ddoo qquuee oo rreessttoo ddee ssuuaa ccoommiittiivvaa,, eemm uumm vveessttiiddoo ddee sseeddaa rroossaa,, ppaarraa aappllaauuddiirr aa
ffiillhhaa mmaaiiss vveellhhaa ddee sseeuu hhoossppeeddeeiirroo,, aappóóss uummaa bbooaa aapprreesseennttaaççããoo nnoo ccrraavvoo11
.. EEllee oollhhoouu
ppaarraa oo oouuttrroo llaaddoo ddaa ssaallaa,, ppeellaa jjaanneellaa ppaarraa aa vvaarraannddaa,, oonnddee nnoo ddiiaa aanntteerriioorr eellaa ttiinnhhaa
ssee iinnssiinnuuaaddoo aattéé eellee,, uumm ppuunnhhaaddoo ddee ppeeôônniiaass sseellvvaaggeennss bbrraannccaass eemm ssuuaa mmããoo.. EEllaa
aaiinnddaa aacchhaavvaa qquuee aa aattrraaççããoo qquuee eellaa sseennttiiaa eemm rreellaaççããoo aa eellee eerraa iinnoocceennttee,, qquuee sseeuuss
ffrreeqquueenntteess eennccoonnttrrooss nnoo ggaazzeebboo eerraamm mmeerraass...... ffeelliizzeess ccooiinncciiddêênncciiaass.. SSeerr ttããoo
11
CCrraavvoo ((mmúússiiccaa)) -- uumm iinnssttrruummeennttoo mmuussiiccaall ddee ccoorrddaass bbeelliissccaaddaass,, ccoomm tteeccllaaddooss;;
FFaalllleenn LLaauurreenn KKaattee
44
iinnggêênnuuaa!! EEllee llhhee nnuunnccaa llhhee ccoonnttaarriiaa oouuttrraa ccooiissaa –– oo sseeggrreeddoo eerraa ddeellee ppaarraa ssuuppoorrttaarr..
EEllee ffiiccoouu ddee ppéé ee ssee vviirroouu,, ooss rreettrraattooss ddeeiixxaaddooss ppaarraa ttrrááss nnaa ccaaddeeiirraa ddee ccoouurroo.. EE lláá
eessttaavvaa eellaa,, pprreessssiioonnaaddaa ccoonnttrraa aa ccoorrttiinnaa ddee vveelluuddoo rruubbii eemm sseeuu ssiimmpplleess vveessttiiddoo
bbrraannccoo.. SSeeuu ccaabbeelloo nneeggrroo ttiinnhhaa ee ssoollttaaddoo ddee ssuuaa ttrraannççaa.. OO oollhhaarr eemm sseeuu rroossttoo eerraa oo
mmeessmmoo qquuee eellee ttiinnhhaa ddeesseennhhaaddoo ttaannttaass vveezzeess.. HHaavviiaa ffooggoo,, ssuubbiinnddoo eemm ssuuaass
bboocchheecchhaass.. EEllaa eessttaavvaa bbrraavvaa?? EEnnvveerrggoonnhhaaddaa?? EEllee aannssiiaavvaa ssaabbeerr,, mmaass nnããoo ppooddiiaa ssee
ppeerrmmiittiirr aa ppeerrgguunnttaarr..
–– OO qquuee eessttáá ffaazzeennddoo aaqquuii?? –– EEllee ccoonnsseegguuiiaa oouuvviirr oo rroossnnaaddoo eemm ssuuaa vvoozz,, ee ssee
aarrrreeppeennddeeuu ddee ssuuaa aassppeerreezzaa,, ssaabbeennddoo qquuee eellaa nnuunnccaa eenntteennddeerriiaa..
–– EEuu –– nnããoo ccoonnsseegguuii ddoorrmmiirr,, –– eellaa ggaagguueejjoouu,, ssee mmoovveennddoo nnaa ddiirreeççããoo ddoo ffooggoo ee ddaa
ccaaddeeiirraa ddeellee.. –– EEuu vvii aa lluuzz aacceessaa nnoo sseeuu qquuaarrttoo ee eennttããoo –– –– eellaa ppaauussoouu,, oollhhaannddoo ppaarraa
bbaaiixxoo ppaarraa ssuuaass mmããooss –– –– sseeuu mmaallããoo eessttáá ddoo llaaddoo ddee ffoorraa ddaa ppoorrttaa?? VVooccêê vvaaii aa aallgguumm
lluuggaarr?? ––
–– EEuu iiaa ttee ccoonnttaarr –– –– EEllee ppaarroo.. EEllee nnããoo ddeevviiaa mmeennttiirr.. EEllee nnuunnccaa ttiivveerraa iinntteennççããoo ddee
ddeeiixxáá--llaa ssaabbeerr ddee sseeuuss ppllaannooss.. CCoonnttaarr aa eellaa ssóó ppiioorraarriiaa aass ccooiissaass.. CCeerrttoo,, eellee ttiinnhhaa
ddeeiixxaaddoo aass ccooiissaass iirreemm lloonnggee ddeemmaaiiss,, eessppeerraannddoo qquuee ddeessssaa vveezz ffoossssee ddiiffeerreennttee..
EEllaa cchheeggoouu mmaaiiss ppeerrttoo,, ee sseeuuss oollhhooss ccaaíírraamm ppaarraa sseeuu ccaaddeerrnnoo ddee rreettrraattooss.. –– VVooccêê
eessttaavvaa mmee ddeesseennhhaannddoo?? ––
SSeeuu ttoomm aassssuussttaaddoo oo lleemmbbrraavvaa ddoo qquuaannttoo aa ddiiffeerreennççaa ddee eenntteennddiimmeennttoo eerraa
ggrraannddee eennttrree eelleess.. MMeessmmoo ddeeppooiiss ddee ttooddoo oo tteemmppoo qquuee eelleess ttiinnhhaamm ppaassssaaddoo jjuunnttooss
nneessssaass úúllttiimmaass sseemmaannaass,, eellaa nnããoo ttiinnhhaa aaiinnddaa ccoommeeççaaddoo aa vviisslluummbbrraarr aa vveerrddaaddee qquuee
eessttaavvaa ppoorr ttrrááss ddaa aattrraaççããoo ddeelleess..
IIssssoo eerraa bboomm –– oouu,, ppeelloo mmeennooss,, eerraa ppaarraa oo mmeellhhoorr.. PPeellooss úúllttiimmooss ddiiaass,, ddeessddee qquuee eellee
eessccoollhheerraa iirr eemmbboorraa,, eellee eessttiivveerraa lluuttaannddoo ppaarraa ssee aaffaassttaarr ddeellaa.. OO eessffoorrççoo eexxiiggiiaa ttaannttoo
ddeellee qquuee,, aassssiimm qquuee ffiiccaavvaa ssoozziinnhhoo,, eellee ttiinnhhaa qquuee cceeddeerr aaoo sseeuu ddeesseejjoo rreepprriimmiiddoo ddee
ddeesseennhháá--llaa.. EEllee ttiinnhhaa eenncchhiiddoo sseeuu ccaaddeerrnnoo ccoomm ppáággiinnaass ddoo ppeessccooççoo aarrqquueeaaddoo ddeellaa,,
ddee ssuuaa ccllaavvííccuullaa ddee mmáárrmmoorree,, ddee aabbiissmmoo nneeggrroo ddee sseeuu ccaabbeelloo..
AAggoorraa,, eellee oollhhaavvaa ddee vvoollttaa ppaarraa sseeuu ddeesseennhhoo,, nnããoo eennvveerrggoonnhhaaddoo ppoorr sseerr ppeeggoo
ddeesseennhhaannddoo--aa,, mmaass ppiioorr.. UUmm aarrrreeppiioo ggeellaaddoo eessppaallhhoouu--ssee ppoorr eellee eennqquuaannttoo eellee
ppeerrcceebbiiaa qquuee aa ddeessccoobbeerrttaa ddeellaa –– aa eexxppoossiiççããoo ddooss sseennttiimmeennttooss ddeellee –– ddeessttrruuiirriiaamm--
nnaa.. EEllee ddeevveerriiaa tteerr ssiiddoo mmaaiiss ccuuiiddaaddoossoo.. SSeemmpprree ccoommeeççaavvaa aassssiimm..
–– LLeeiittee qquueennttee ccoomm uummaa ccoollhheerraaddaa ddee mmeellaaççoo,, –– eellee mmuurrmmuurroouu ddaass ssuuaass ccoossttaass
aaiinnddaa ppaarraa eellaa.. EEnnttããoo eellee aaccrreesscceennttoouu ttrriisstteemmeennttee.. –– AAjjuuddaa aa ddoorrmmiirr.. ––
–– CCoommoo vvooccêê ssaabbiiaa?? OOrraa,, eerraa eexxaattaammeennttee iissssoo qquuee aa mmiinnhhaa mmããee ccoossttuummaavvaa ––
–– EEuu sseeii,, –– eellee ddiissssee,, vviirraannddoo--ssee ppaarraa eennccaarráá--llaa.. OO aassssoommbbrraammeennttoo eemm ssuuaa vvoozz nnããoo oo
ssuurrpprreeeennddeeuu,, aaiinnddaa aassssiimm,, eellee nnããoo ccoonnsseegguuiiaa eexxpplliiccaarr aa eellaa ccoommoo eellee ssaabbiiaa,, oouu ddiizzeerr
aa eellaa qquuaannttaass vveezzeess eellee ttiinnhhaa aaddmmiinniissttrraaddoo eessssaa mmeessmmaa bbeebbiiddaa ppaarraa eellaa nnoo ppaassssaaddoo
FFaalllleenn LLaauurreenn KKaattee
55
qquuaannddoo aass ssoommbbrraass cchheeggaavvaamm,, ccoommoo eellee ttiinnhhaa sseegguurraaddoo--aa aattéé qquuee eellaa ccaaííssssee nnoo
ssoonnoo..
EEllee sseennttiiuu sseeuu ttooqquuee ccoommoo ssee eessttiivveessssee qquueeiimmaannddoo ppeellaa ssuuaa ccaammiissaa,, ssuuaa mmããoo
ddeessccaannssaavvaa ggeennttiillmmeennttee eemm sseeuu oommbbrroo,, ffaazzeennddoo--oo aarrffaarr.. EElleess aaiinnddaa nnããoo ttiinnhhaa ssee
ttooccaaddoo nneessssaa vviiddaa,, ee oo pprriimmeeiirroo ccoonnttaattoo sseemmpprree oo ddeeiixxaavvaa sseemm ffôôlleeggoo..
–– RReessppoonnddaa--mmee,, –– eellaa ssuussssuurrrroouu.. –– VVooccêê eessttáá ppaarrttiinnddoo?? ––
–– SSiimm.. ––
–– EEnnttããoo mmee lleevvee ccoomm vvooccêê,, –– eellaa ddeeiixxoouu eessccaappaarr.. BBeemm àà ddeeiixxaa,, eellee oobbsseerrvvoouu--aa ppuuxxaarr
ssuuaa rreessppiirraaççããoo,, ddeesseejjaannddoo rreettiirraarr ssuuaa ssúúpplliiccaa.. EEllee ccoonnsseegguuiiaa vveerr aa pprrooggrreessssããoo ddee ssuuaass
eemmooççõõeess ssee aasssseennttaarreemm nnoo vviinnccoo eennttrree sseeuuss oollhhooss.. EEllaa ssee sseennttiirriiaa iimmppeettuuoossaa,, eennttããoo
ddeessnnoorrtteeaaddaa,, eennttããoo eennvveerrggoonnhhaaddaa ppoorr ssuuaa pprróópprriiaa aauuddáácciiaa.. EEllaa sseemmpprree ffaazziiaa iissssoo,, ee
ppoorr vveezzeess ddeemmaaiiss aanntteerriioorrmmeennttee eellee ccoommeetteerraa oo eerrrroo ddee ccoonnffoorrttáá--llaa nneessssee mmoommeennttoo
eexxaattoo..
–– NNããoo,, –– eellee ssuussssuurrrroouu,, ssee lleemmbbrraannddoo...... sseemmpprree ssee lleemmbbrraannddoo...... –– EEuu zzaarrppoo
aammaannhhãã.. SSee vvooccêê aaoo mmeennooss ssee iimmppoorrttaa ccoommiiggoo,, nnããoo ddiirráá oouuttrraa ppaallaavvrraa.. ––
–– SSee eeuu mmee iimmppoorrttoo ccoomm vvooccêê,, –– eellaa rreeppeettiiuu,, qquuaassee ccoommoo ssee eessttiivveessssee ffaallaannddoo
ccoonnssiiggoo mmeessmmaa.. –– EEuu –– eeuu aammoo ––
–– NNããoo.. ––
–– EEuu tteennhhoo qquuee ddiizzeerr iissssoo.. EEuu –– eeuu ttee aammoo,, eessttoouu bbeemm cceerrttaa,, ee ssee vvooccêê ffoorr eemmbboorraa ––
–– SSee eeuu ffoorr eemmbboorraa,, eeuu ssaallvvoo ssuuaa vviiddaa.. –– EEllee ffaallaavvaa ddeevvaaggaarr,, tteennttaannddoo aallccaannççaarr uummaa
ppaarrttee ddeellaa qquuee ppuuddeessssee ssee lleemmbbrraarr.. IIssssoo aaoo mmeennooss eessttaavvaa lláá,, eenntteerrrraaddoo eemm aallgguumm
lluuggaarr?? –– AAllgguummaass ccooiissaass ssããoo mmaaiiss iimmppoorrttaanntteess qquuee oo aammoorr.. VVooccêê eenntteennddeerráá,, mmaass
tteemm qquuee ccoonnffiiaarr eemm mmiimm.. ––
SSeeuuss oollhhooss ppeerrffuurraarraamm eellee.. EEllaa rreeccuuoouu ee ccrruuzzoouu sseeuuss bbrraaççooss ssoobbrree sseeuu ppeeiittoo.. IIssssoo eerraa
ccuullppaa ddeellee,, ttaammbbéémm –– eellee sseemmpprree ddeessppeerrttaavvaa oo llaaddoo ddeessddeennhhoossoo ddeellaa qquuaannddoo ffaallaavvaa
ccoomm eellaa..
–– VVooccêê qquueerr ddiizzeerr qquuee hháá ccooiissaass mmaaiiss iimmppoorrttaanntteess qquuee iissssoo?? –– eellaa ddeessaaffiioouu,,
ttoommaannddoo aass mmããooss ddeellee ee aattrraaiinnddoo--aass ppaarraa sseeuu ccoorraaççããoo..
AAhh,, sseerr eellaa ee nnããoo ssaabbeerr oo qquuee iirriiaa aaccoonntteecceerr!! OOuu ppeelloo mmeennooss sseerr mmaaiiss ffoorrttee qquuee eellee ee
ccaappaazz ddee ppaarráá--llaa.. SSee eellee nnããoo ppaarraassssee eellaa,, eellaa nnuunnccaa aapprreennddeerriiaa,, ee oo ppaassssaaddoo
ssiimmpplleessmmeennttee ssee rreeppeettiirriiaa,, ttoorrttuurraannddoo--ooss ddee nnoovvoo ee ddee nnoovvoo..
OO ccaalloorr ffaammiilliiaarr ddaa ppeellee ddeellaa ddeebbaaiixxoo ddaass mmããooss ddeellee oo ffeezz iinncclliinnaarr ssuuaa ccaabbeeççããoo ppaarraa
ttrrááss ee ggeemmeerr.. EEllee eessttaavvaa tteennttaannddoo iiggnnoorraarr oo qquuaannttoo eellaa eessttaavvaa ppeerrttoo,, oo qquuaannttoo eellee
ccoonnhheecciiaa bbeemm aa sseennssaaççããoo ddooss lláábbiiooss ddeellaa nnooss ddeellee,, oo qquuaannttoo aammaarrggaammeennttee eellee sseennttiiaa
qquuee ttuuddoo iissssoo ttiinnhhaa qquuee aaccaabbaarr.. MMaass ooss ddeeddooss ddeellaa ttrraaççaavvaamm ooss ddeellee ttããoo lleevveemmeennttee..
EEllee ccoonnsseegguuiiaa sseennttiirr oo ccoorraaççããoo ddeellaa ccoorrrreennddoo ppoorr sseeuu ffiinnoo vveessttiiddoo ddee aallggooddããoo..
EEllaa eessttaavvaa cceerrttaa.. NNããoo hhaavviiaa nnaaddaa aalléémm ddiissssoo.. NNuunnccaa hhoouuvveerraa.. EEllee eessttaavvaa pprreesstteess aa
cceeddeerr ee ttoommáá--llaa eemm sseeuuss bbrraaççooss qquuaannddoo ccaappttuurroouu oo oollhhaarr eemm sseeuuss oollhhooss.. CCoommoo ssee
eellaa ttiivveessssee vviissttoo uumm ffaannttaassmmaa..
FFaalllleenn LLaauurreenn KKaattee
66
FFooii eellaa qquuee ssee aaffaassttoouu,, uummaa mmããoo eemm ssuuaa tteeMMiissss
–– EEssttoouu tteennddoo uummaa sseennssaaççããoo mmuuiittoo eessttrraannhhaa,, –– eellaa ssuussppiirroouu..
NNããoo –– jjáá eerraa ttaarrddee ddeemmaaiiss??
SSeeuuss oollhhooss ssee eessttrreeiittaarraamm ppaarraa oo ffoorrmmaattoo ddoo rreettrraattoo ddeellee ee eellaa vvoollttoouu aa eellee,, ssuuaass
mmããooss eemm sseeuu ppeeiittoo,, sseeuuss lláábbiiooss sseeppaarraaddooss eessppeerraannççoossaammeennttee.. –– DDiiggaa qquuee eeuu eessttoouu
lloouuccaa,, mmaass eeuu jjuurroo qquuee eessttiivveessssee bbeemm aaqquuii aanntteess...... ––
EEnnttããoo eerraa ttaarrddee ddeemmaaiiss.. EEllee oollhhoouu ppaarraa cciimmaa,, eessttrreemmeecceennddoo,, ee ccoonnsseegguuiiuu sseennttiirr
eessccuurriiddããoo ddeesscceennddoo.. EEllee aapprroovveeiittoouu aa úúllttiimmaa ooppoorrttuunniiddaaddee ddee aaggaarrrráá--llaa,, ddee sseegguurráá--llaa
ttããoo aappeerrttaaddaammeennttee qquuaannttoo eellee eessttiivveerraa ddeesseejjaannddoo hháá sseemmaannaass..
AAssssiimm qquuee ooss lláábbiiooss ddeellaa ddeerrrreetteerraamm nnooss ddeellee,, aammbbooss ffiiccaarraamm iimmppootteenntteess.. OO
ggoossttoo ddee mmaaddrreessssiillvvaa ddaa bbooccaa ddeellaa oo ddeeiixxoouu ttoonnttoo.. QQuuaannttoo mmaaiiss ppeerrttoo eellaa ssee
pprreessssiioonnaavvaa ccoonnttrraa eellee,, mmaaiiss sseeuu eessttôômmaaggoo aaggiittaavvaa--ssee ccoomm aa aanniimmaaççããoo ee aa aaggoonniiaa
ddiissssoo ttuuddoo.. AA llíínngguuaa ddeellaa ttrraaççoouu aa ddeellee,, ee oo ffooggoo eennttrree eelleess qquueeiimmoouu mmaaiiss
aarrddeenntteemmeennttee,, mmaaiiss qquueennttee,, mmaaiiss ppooddeerroossoo ccoomm ccaaddaa ttooqquuee nnoovvoo,, ccoomm ccaaddaa nnoovvaa
eexxpplloorraaççããoo.. AAiinnddaa aassssiimm,, nnaaddaa ddiissssoo eerraa nnoovvoo..
AA ssaallaa eessttrreemmeecceeuu.. UUmmaa aauurraa aaoo rreeddoorr ddeelleess ccoommeeççoouu aa bbrriillhhaarr..
EEllaa nnããoo nnoottoouu nnaaddaa,, nnããoo eessttaavvaa cciieennttee ddee nnaaddaa,, nnããoo eenntteennddiiaa nnaaddaa aalléémm ddoo bbeeiijjoo
ddeelleess..
SSoommeennttee eellee ssaabbiiaa oo qquuee eessttaavvaa pprreesstteess aa aaccoonntteecceerr,, qquuee ccoommppaannhhiiaa ssoommbbrriiaass
eessttaavvaamm pprreesstteess aa aabbaatteerr--ssee nnaa rreeuunniiããoo ddeelleess.. AAppeessaarr ddeellee sseerr iinnccaappaazz ddee mmuuddaarr oo
ccuurrssoo ddaa vviiddaa ddeelleess mmaaiiss uummaa vveezz,, eellee ssaabbiiaa..
AAss ssoommbbrraass cciirrccuullaarraamm ddiirreettaammeennttee aacciimmaa.. TTããoo ppeerrttoo,, qquuee eellee ppooddeerriiaa tteerr ttooccaaddoo--aass..
TTããoo ppeerrttoo,, qquuee eellee ssee ppeerrgguunnttaavvaa ssee eellaa ccoonnsseegguuiiaa oouuvviirr oo qquuee eellaass eessttaavvaamm
ssuussssuurrrraannddoo.. EEllee oobbsseerrvvoouu aa mmeeddiiddaa eemm qquuee aa nnuuvveemm ppaassssoouu ppeelloo rroossttoo ddeellaa.. PPoorr
uumm mmoommeennttoo eellee vviiuu uumm rreellaammppeejjoo ddee rreeccoonnhheecciimmeennttoo ccrreesscceerr nnooss oollhhooss ddeellaa..
EEnnttããoo nnããoo hhaavviiaa mmaaiiss nnaaddaa,, nnaaddaa mmeessmmoo..
CCaappííttuulloo 11 -- PPeerrffeeiittooss EEssttrraannhhooss
LLuuccee mmoovviimmeennttoouu--ssee ppeessaaddaammeennttee ppaarraa ddeennttrroo ddee uummaa ssaallaa iilluummiinnaaddaa ccoomm
llââmmppaaddaass fflluuoorreesscceenntteess ddoo CCoollééggiioo SSwwoorrdd && CCrroossss22
ddeezz mmiinnuuttooss ddeeppooiiss ddoo qquuee eellaa
ddeevveerriiaa.. UUmm aaccoommppaannhhaannttee ccoomm ppeeiittoo eemm ffoorrmmaattoo ddee bbaarrrriill,, bboocchheecchhaass vveerrmmeellhhaass ee
uummaa pprraanncchheettaa pprreessaa ssoobbrree bbíícceeppss ddee ffeerrrroo jjáá eessttaavvaa ddaannddoo oorrddeennss –– oo qquuee
22
EEssppaaddaa && CCrruuzz..
FFaalllleenn LLaauurreenn KKaattee
77
ssiiggnniiffiiccaavvaa qquuee LLuuccee jjáá eessttaavvaa aattrraassaaddaa..
–– EEnnttããoo ssee lleemmbbrreemm:: ssããoo rreemmééddiiooss,, ccaammaass ee vveerrmmeellhhooss 33
–– OO aaccoommppaannhhaannttee llaattiiuu
ppaarraa uumm ggrruuppoo ddee ttrrêêss eessttuuddaanntteess,, ttooddooss ddee ccoossttaass ppaarraa LLuuccee.. –– SSee lleemmbbrreemm ddoo
bbáássiiccoo ee nniinngguuéémm ssee mmaacchhuuccaa –– ..
LLuuccee eessccoorrrreeggoouu rraappiiddaammeennttee ppaarraa ttrrááss ddoo ggrruuppoo.. EEllaa aaiinnddaa eessttaavvaa tteennttaannddoo
ddeessccoobbrriirr ssee eellaa ttiinnhhaa pprreeeenncchhiiddoo aa ggiiggaannttee ppiillhhaa ddee ppaappeell ccoorrrreettaammeennttee,, ssee eessssee
gguuiiaa ddee ccaabbeeççaa rraassppaaddaa ppaarraaddoo nnaa ffrreennttee ddeelleess eerraa uumm hhoommeemm oouu uummaa mmuullhheerr,, ssee
hhaavviiaa aallgguuéémm ppaarraa aajjuuddáá--llaa ccoomm ssuuaa eennoorrmmee bboollssaa ddee tteecciiddoo,, ssee sseeuuss ppaaiiss iirriiaamm ssee
lliivvrraarr ddee sseeuu aammaaddoo PPllyymmoouutthh FFuurryy nnoo mmiinnuuttoo qquuee eelleess cchheeggaasssseemm eemm ccaassaa,, ddeeppooiiss
qquuee aa ddeeiixxaarraamm aallii.. EElleess vviinnhhaamm aammeeaaççaannddoo vveennddeerr oo ccaarrrroo dduurraannttee ttooddoo oo vveerrããoo,, ee
aaggoorraa eelleess ttiinnhhaamm uummaa rraazzããoo qquuee LLuuccee nnããoo ppooddeerriiaa aarrgguummeennttaarr ccoonnttrraa:: nniinngguuéémm
ppooddiiaa tteerr uumm ccaarrrroo nnaa nnoovvaa eessccoollaa ddee LLuuccee.. SSuuaa nnoovvaa eessccoollaa rreeffoorrmmaattóórriiaa ppaarraa sseerr
pprreecciissoo..
EEllaa aaiinnddaa eessttaavvaa ssee aaccoossttuummaannddoo ccoomm oo tteerrmmoo..
–– VVooccêê ppooddeerriiaa,, hhuumm,, vvooccêê ppooddeerriiaa rreeppeettiirr iissssoo?? –– EEllaa ppeerrgguunnttoouu ppaarraa oo
aaccoommppaannhhaannttee.. –– OO qquuee eerraa,, rreemmééddiiooss -- ?? ––
–– BBeemm,, oollhhee oo qquuee aa tteemmppeessttaaddee ttrroouuxxee,, –– oo aaccoommppaannhhaannttee ddiissssee eemm vvoozz aallttaa,,
eennttããoo ccoonnttiinnuuoouu,, eennuunncciiaannddoo ddeevvaaggaarr.. –– RReemmééddiiooss.. SSee vvooccêê éé uumm ddooss aalluunnooss
mmeeddiiccaaddooss,, éé oonnddee vvooccêê ddeevvee iirr ppaarraa mmaanntteerr--ssee ddooppaaddaa,, ssãã,, rreessppiirraannddoo,, oouu sseejjaa lláá oo
qquuee ffoorr.. –– MMuullhheerr,, LLuuccee ddeecciiddiiuu,, eessttuuddaannddoo aa aaccoommppaannhhaannttee.. NNeennhhuumm hhoommeemm
ppooddeerriiaa sseerr mmaalliicciioossoo oo ssuuffiicciieennttee ppaarraa ddiizzeerr ttuuddoo iissssoo nneessssee ttoomm ddee vvoozz ssaaccaarriinnaa..
–– SSaaqquueeii.. –– LLuuccee sseennttiiuu sseeuu eessttôômmaaggoo aaggiittaarr--ssee –– RReemmééddiiooss –– ..
EEllaa ttiinnhhaa ssee ddeesslliiggaaddoo ddooss rreemmééddiiooss ppoorr aannooss aaggoorraa.. DDeeppooiiss ddoo aacciiddeennttee nnoo vveerrããoo
ppaassssaaddoo,, DDrr.. SSaannffoorrdd,, sseeuu eessppeecciiaalliissttaa eemm HHooppkkiinnttoonn –– ee aa rraazzããoo ddee sseeuuss ppaaiiss aa
mmaannddaarreemm ppaarraa iinntteerrnnaattooss lláá eemm NNeeww HHaammppsshhiirree –– hhaavviiaa ccoonnssiiddeerraaddoo mmeeddiiccáá--llaa
mmaaiiss uummaa vveezz.. EEmmbboorraa eellaa oo tteennhhaa ccoonnvveenncciiddoo ddee ssuuaa qquuaassee--eessttaabbiilliiddaaddee,, iissssoo aa ffeezz
tteerr uumm mmêêss eexxttrraa ddee aannáálliissee ddaa ppaarrttee ddeellaa,, ssóó ppaarraa ffiiccaarr lloonnggee ddaaqquueelleess tteerrrríívveeiiss
aannttiippssiiccóóttiiccooss..
EEssttee eerraa oo mmoottiivvoo ppeelloo qquuaall eellaa eessttaavvaa ssee rreeggiissttrraannddoo eemm sseeuu úúllttiimmoo aannoo nnoo CCoollééggiioo
SSwwoorrdd && CCrroossss uumm mmêêss ddeeppooiiss ddaass aauullaass ccoommeeççaarreemm.. SSeerr aalluunnoo nnoovvoo jjáá eerraa rruuiimm oo
ssuuffiicciieennttee,, ee LLuuccee eessttaavvaa nneerrvvoossaa oo ssuuffiicciieennttee ppaarraa eennttrraarr eemm ttuurrmmaass oonnddee ttooddooss jjáá
eessttaavvaamm ffiixxaaddooss.. MMaass ppeelloo qquuee ppaarreecciiaa ddeeppooiiss ddee ssuuaa eexxccuurrssããoo,, eellaa nnããoo eerraa aa úúnniiccaa
nnoovvaattaa cchheeggaannddoo aaqquueellee ddiiaa..
EEllaa ddeeuu uummaa oollhhaaddiinnhhaa ffuurrttiivvaa ppaarraa ooss oouuttrrooss ttrrêêss aalluunnooss eemm mmeeiioo ccíírrccuulloo eemm vvoollttaa
ddeellaa.. EEmm ssuuaa úúllttiimmaa eessccoollaa,, DDoovveerr PPrreepp,, nnaa eexxccuurrssããoo ppeelloo ccaammppuuss ffooii oonnddee eellaa aacchhoouu
ssuuaa mmeellhhoorr aammiiggaa,, CCaalllliiee.. EEmm uumm ccaammppuuss oonnddee ttooddooss ooss oouuttrrooss eessttuuddaanntteess ffoorraamm
pprraattiiccaammeennttee ddeessmmaammaaddooss jjuunnttooss,, iissssoo hhaavviiaa ssiiddoo oo ssuuffiicciieennttee qquuee LLuuccee ee CCaalllliiee
33
NNoo oorriiggiinnaall;; mmeeddss,, bbeeddss aanndd rreeddss,, éé uummaa rriimmaa..
FFaalllleenn LLaauurreenn KKaattee
88
ffoosssseemm aass dduuaass úúnniiccaass ccrriiaannççaass sseemm lleeggaaddoo.. MMaass nnããoo ddeemmoorroouu mmuuiittoo ppaarraa eellaass
ppeerrcceebbeerreemm qquuee ttiinnhhaamm aa mmeessmmaa oobbsseessssããoo ppeellooss mmeessmmooss ffiillmmeess aannttiiggooss ––
eessppeecciiaallmmeennttee ooss rreellaacciioonnaaddooss ccoomm AAllbbeerrtt FFiinnnneeyy44
.. AAppóóss aa ddeessccoobbeerrttaa ddeellaass nnoo
pprriimmeeiirroo aannoo eennqquuaannttoo aassssiissttiiaamm TTwwoo ffoorr tthhee RRooaadd qquuee eellaass nnããoo ppooddiiaamm ffaazzeerr uumm
ssaaccoo ddee ppiippooccaa sseemm aattiivvaarr oo aallaarrmmee ddee iinnccêênnddiioo,, CCaalllliiee ee LLuuccee nnuunnccaa mmaaiiss ssee
sseeppaarraarraamm.. AAttéé...... AAttéé qquuee eellaass ttiivveerraamm qquuee ssee sseeppaarraarr..
DDoo llaaddoo ddee LLuuccee hhoojjee hhaavviiaa ddooiiss ccaarraass ee uummaa ggaarroottaa.. AA ggaarroottaa eerraa bbeemm ffáácciill ddee ssee
eennttuurrmmaarr,, llooiirraa ee ccoomm aa bbeelleezzaa ddee ccoommeerrcciiaall ddee NNeeuuttrrooggeennaa55
,, ccoomm uunnhhaass
mmaanniiccuurraaddaass nnaa ccoorr rroossaa--ppaasstteell qquuee ccoommbbiinnaavvaa ccoomm ssuuaa ppaassttaa ddee pplláássttiiccoo..
–– EEuu ssoouu GGaabbbbee,, –– EEllaa ffaalloouu lleennttaammeennttee,, llaannççaannddoo aa LLuuccee uumm ggrraannddee ssoorrrriissoo qquuee
ddeessaappaarreecceeuu ttããoo rrááppiiddoo qquuaannttoo ssuurrggiiuu,, ddeeppooiiss qquuee LLuuccee nnããoo ddiissssee sseeuu pprróópprriioo nnoommee..
OO ddeessiinntteerreessssee ddaa mmeenniinnaa lleemmbbrroouu--llhhee mmaaiiss uummaa vveerrssããoo ssuulliissttaa ddaass mmeenniinnaass ddee
DDoovveerr ddoo qquuee aallgguuéémm qquuee eellaa eessppeerraavvaa nnaa SSwwoorrdd && CCrroossss.. LLuuccee nnããoo ccoonnsseegguuiiaa ssee
ddeecciiddiirr ssee iissssoo eerraa rreeccoonnffoorrttaannttee oouu nnããoo,, aaiinnddaa mmaaiiss iimmaaggiinnaarr oo qquuee uummaa mmeenniinnaa
ccoommoo aaqquueellaa ffaazziiaa nnuummaa eessccoollaa rreeffoorrmmaattóórriiaa..
ÁÁ ddiirreeiittaa ddee LLuuccee hhaavviiaa uumm ggaarroottoo ccoomm ccaabbeelloo ccaassttaannhhoo ccuurrttoo,, oollhhooss ccaassttaannhhooss ee
ssaarrddaass eemm vvoollttaa ddoo nnaarriizz.. MMaass oo jjeeiittoo qquuee eellee nnããoo oollhhaavvaa nnooss oollhhooss ddeellaa,, eessccoollhheennddoo
ccuuttuuccaarr aa ccuuttííccuullaa ddee sseeuu ppoolleeggaarr,, ddeeuu aa eellaa aa iimmpprreessssããoo ddee qquuee eellee pprroovvaavveellmmeennttee
eessttaavvaa aattoorrddooaaddoo ee ccoomm vveerrggoonnhhaa ddee eennccoonnttrraarr--ssee aaqquuii..
OO ggaarroottoo àà ssuuaa eessqquueerrddaa,, ppoorr oouuttrroo llaaddoo,, pprreeeenncchhiiaa aa iimmaaggeemm ddaa LLuuccee ddeessttee lluuggaarr
uumm ppoouuccoo ppeerrttoo ppeerrffeeiittaammeennttee ddeemmaaiiss.. EEllee eerraa aallttoo ee mmaaggrroo,, ccoomm uummaa bboollssaa ddee DDJJ aa
ttiirraaccoolloo,, ccaabbeelloo pprreettoo ddeessggrreennhhaaddoo,, ee ggrraannddeess ee pprrooffuunnddooss oollhhooss vveerrddeess.. SSeeuuss lláábbiiooss
eerraamm ccaarrnnuuddooss ee ddee uumm rroossaa nnaattuurraall qquuee mmuuiittaass ggaarroottaass mmaattaarriiaamm ppaarraa tteerr.. NNaa ppaarrttee
ddeettrrááss ddee sseeuu ppeessccooççoo uummaa ttaattuuaaggeemm pprreettaa ccoomm ffoorrmmaattoo ddee rraaiiooss ddee ssooll ppaarreecciiaa
qquuaassee bbrriillhhaarr eemm ssuuaa ppeellee ccllaarraa,, lleevvaannttaannddoo--ssee aa ppaarrttiirr ddaa bboorrddaa ddee ssuuaa ccaammiisseettaa
pprreettaa..
DDiiffeerreennttee ddooss oouuttrrooss ddooiiss,, qquuaannddoo eessssee ccaarraa ssee vviirroouu ppaarraa eennccoonnttrraarr sseeuu oollhhaarr,, eellee oo
sseegguurroouu ee nnããoo ddeeiixxoouu ssoollttaarr.. SSuuaa bbooccaa ffooii ddeeffiinniiddaa eemm uummaa lliinnhhaa rreettaa,, mmaass sseeuuss
oollhhooss eerraamm qquueenntteess ee vviivvooss.. EEllee aa ccoonntteemmppllaavvaa,, ddee ppéé ccoommoo uummaa eessccuullttuurraa,, qquuee ffeezz
LLuuccee ssee sseennttiirr eennrraaiizzaaddaa eemm sseeuu lluuggaarr ttaammbbéémm.. AAqquueelleess oollhhooss eerraamm iinntteennssooss ee
sseedduuttoorreess,, ee bbeemm,, uumm ppoouuccoo ddeessaarrmmaanntteess..
CCoomm uumm ppiiggaarrrroo aallttoo nnaa ggaarrggaannttaa,, aa aaccoommppaannhhaannttee iinntteerrrroommppeeuu oo ttrraannssee.. LLuuccee
ccoorroouu ee ffiinnggiiuu eessttaarr mmuuiittoo ooccuuppaaddaa ccooççaannddoo aa ccaabbeeççaa..
44
AAllbbeerrtt FFiinnnneeyy eerraa uumm aattoorr bbrriittâânniiccoo qquuee ffooii iinnddiiccaaddoo ppaarraa OOssccaarr 55 vveezzeess..
55
NNeeuuttrrooggeennaa,, mmaarrccaa mmuuiittoo ccoonnhheecciiddaa ddee pprroodduuttooss ppaarraa aa ppeellee,, qquuee ppoorr rreeggrraa aass mmooddeellooss ddooss aannúúnncciiooss
ccoommeerrcciiaaiiss ssããoo sseemmpprree lloouurraass ee ddee aassppeeccttoo ddeelliiccaaddoo..
FFaalllleenn LLaauurreenn KKaattee
99
–– AAqquueelleess qquuee eenntteennddeerraamm oo ffuunncciioonnaammeennttoo ssããoo ppeerrmmiittiiddaass aa ssaaiirr ddeeppooiiss qquuee
ddeeiixxaarreemm aaqquuii sseeuuss ppeerrtteenncceess ddee rriissccoo –– AA aaccoommppaannhhaannttee aappoonnttoouu ppaarraa uummaa ggrraannddee
ccaaiixxaa ddee ppaappeellããoo ssoobb uummaa ppllaaccaa qquuee ddiizziiaa eemm ggrraannddeess lleettrraass pprreettaass MMAATTEERRIIAAIISS
PPRROOIIBBIIDDOOSS.. –– EE qquuaannddoo eeuu ddiiggoo lliivvrree,, TToodddd –– -- eellaa ffeecchhoouu aa mmããoo ppaarraa bbaaiixxoo nnoo
oommbbrroo ddoo ggaarroottoo ssaarrddeennttoo,, oo qquuee oo ffeezz ppuullaarr.. –– EEuu qquuiiss ddiizzeerr lliimmiitteess ddoo ggiinnáássiioo ppaarraa
eennccoonnttrraarr oo eessttuuddaannttee pprreeddeessttiinnaaddoo ppaarraa sseerr sseeuu gguuiiaa.. VVooccêê –– -- eellaa aappoonnttoouu ppaarraa
LLuuccee –– ddeessppeejjee sseeuuss ppeerrtteenncceess ee ffiiqquuee ccoommiiggoo ––
QQuuaattrroo ddooss eessttuuddaanntteess ssee jjuunnttaarraamm eemm vvoollttaa ddaa ccaaiixxaa ee LLuuccee aassssiissttiiuu,, ppeerrpplleexxaa,,
ccoommoo ooss oouuttrrooss aalluunnooss ccoommeeççaavvaamm aa eessvvaazziiaarr sseeuuss bboollssooss.. AA mmeenniinnaa ppuuxxoouu uumm
ccaanniivveettee ssuuííççoo rroossaa ddee sseettee cceennttíímmeettrrooss.. OO ccaarraa ddee oollhhooss vveerrddeess rreelluuttaanntteemmeennttee
ssaaccoouu uummaa llaattaa ddee sspprraayy ddee ttiinnttaa ee uumm eessttiilleettee.. AAttéé oo iinnffeelliizz TToodddd tteevvee ddee ddeeiixxaarr
vváárriiaass ccaaiixxaass ddee ffóóssffoorrooss ee uumm ppeeqquueennoo rreecciippiieennttee ddee fflluuííddoo ddee lluuzz.. LLuuccee ssee sseennttiiuu
qquuaassee eessttúúppiiddaa ppoorr eellaa mmeessmmaa nnããoo eessttaarr eessccoonnddeennddoo nnaaddaa ppeerriiggoossoo –– mmaass qquuaannddoo
eellaa vviiuu ooss oouuttrrooss ddeeppoossiittaarreemm sseeuuss cceelluullaarreess ddeennttrroo ddaa ccaaiixxaa,, eellaa eennggoolliiuu eemm sseeccoo..
IInncclliinnaannddoo--ssee ppaarraa lleerr aa ppllaaccaa ddee MMAATTEERRIIAAIISS PPRROOIIBBIIDDOOSS mmaaiiss ddee ppeerrttoo,, eellaa vviiuu qquuee
cceelluullaarreess,, ppaaggeerrss ee ttooddooss ooss ddiissppoossiittiivvooss ddee rrááddiiooss bbiiddiirreecciioonnaaiiss eessttaavvaamm
eessttrriittaammeennttee pprrooiibbiiddooss.. JJáá eerraa rruuiimm oo ssuuffiicciieennttee qquuee eellaa nnããoo ppooddeerriiaa tteerr oo sseeuu ccaarrrroo!!
LLuuccee ffeecchhoouu aa mmããoo ssuuaaddaa eemm ttoorrnnoo ddoo cceelluullaarr eemm sseeuu bboollssoo,, ssuuaa úúnniiccaa lliiggaaççããoo ccoomm oo
mmuunnddoo eexxtteerriioorr.. QQuuaannddoo aa aaccoommppaannhhaannttee vviiuu aa eexxpprreessssããoo eemm sseeuu rroossttoo,, LLuuccee
rreecceebbeeuu ppeeqquueennooss ttaappiinnhhaass nnaa bboocchheecchhaa.. –– NNããoo ddeessmmaaiiee ccoommiiggoo,, qquueerriiddaa.. EElleess nnããoo
mmee ppaaggaamm oo ssuuffiicciieennttee ppaarraa ffaazzeerr rreessssuucciittaaççããoo.. AAlléémm ddiissssoo,, vvooccêê tteemm ddiirreeiittoo aa uummaa
lliiggaaççããoo tteelleeffôônniiccaa ppoorr sseemmaannaa nnoo ááttrriioo pprriinncciippaall.. ––
UUmmaa lliiggaaççããoo?? PPoorr sseemmaannaa?? MMaass ––
EEllaa oollhhoouu ppaarraa sseeuu tteelleeffoonnee mmaaiiss uummaa vveezz ee vviiuu qquuee hhaavviiaa rreecceebbiiddoo mmaaiiss dduuaass
mmeennssaaggeennss ddee tteexxttoo.. NNããoo ppaarreecciiaa ppoossssíívveell qquuee eessssaass sseerriiaamm ssuuaass dduuaass úúllttiimmaass
mmeennssaaggeennss ddee tteexxttoo.. AA pprriimmeeiirraa eerraa ddee CCaalllliiee..
MMee lliiggaa iimmeeddiiaattaammeennttee!! EEssttaarreeii eessppeerraannddoo aaoo llaaddoo ddoo tteelleeffoonnee aa nnooiittee ttooddaa,, eennttããoo,,
eesstteejjaa pprroonnttaa.. EE ssee lleemmbbrree ddoo mmaannttrraa qquuee eeuu ttee eennssiinneeii:: VVooccêê vvaaii ssoobbrreevviivveerr!! DDee
qquuaallqquueerr ffoorrmmaa,, ssee iissssoo iimmppoorrttaarr,, eeuu aacchhoo qquuee ttooddoo mmuunnddoo eessqquueecceeuu ssoobbrree......
DDoo jjeeiittoo ttííppiiccoo ddee CCaalllliiee,, eellaa hhaavviiaa iiddoo ttããoo lloonnggee qquuee oo cceelluullaarr ddee LLuuccee ccoorrttoouu qquuaattrroo
lliinnhhaass ddaa mmeennssaaggeemm.. DDee qquuaallqquueerr ffoorrmmaa,, LLuuccee eessttaavvaa aalliivviiaaddaa.. EEllaa nnããoo qquueerriiaa lleerr
ssoobbrree ccoommoo ttooddooss eemm ssuuaa aannttiiggaa eessccoollaa hhaavviiaamm ffiinnaallmmeennttee eessqquueecciiddoo oo qquuee hhaavviiaa
aaccoonntteecciiddoo ccoomm eellaa.. OO qquuee aa ffeezz vviirr ppaarraarr nneessssee lluuggaarr..
EEllaa ssuussppiirroouu ee aabbrriiuu ssuuaa sseegguunnddaa mmeennssaaggeemm.. EErraa ddee ssuuaa mmããee,, qquuee ssóó hhaavviiaa
aapprreennddiiddoo aa eennvviiaarr ttoorrppeeddooss hháá aallgguummaass sseemmaannaass ee qquuee cceerrttaammeennttee nnããoo ssaabbiiaa ssoobbrree
aaqquueellaa ccooiissaa ddee uummaa--lliiggaaççããoo--ppoorr--sseemmaannaa..
FFaalllleenn LLaauurreenn KKaattee
1100
QQuueerriiddaa,, nnóóss eessttaarreemmooss sseemmpprree ppeennssaannddoo eemm vvooccêê.. SSeejjaa bbooaa ee tteennttee ccoommeerr pprrootteeíínnaa
oo ssuuffiicciieennttee.. NNooss ffaallaammooss qquuaannddoo ppuuddeerrmmooss.. AAmmoorr,, MM&&DD
CCoomm uumm ssuussppiirroo,, LLuuccee ppeerrcceebbeeuu qquuee sseeuuss ppaaiiss ddeevveerriiaamm ssaabbeerr.. OO qquuee mmaaiiss
ppooddeerriiaa eexxpplliiccaarr ssuuaass eexxpprreessssõõeess eellaabboorraaddaass qquuaannddoo eellaa ddeeuu uumm ttcchhaauuzziinnhhoo ddoo
ppoorrttããoo ddaa eessccoollaa eessssaa mmaannhhãã,, ccoomm ssuuaa bboollssaa ddee tteecciiddoo eemm mmããooss?? NNoo ccaafféé ddaa mmaannhhãã,,
eellaa hhaavviiaa tteennttaaddoo ffaazzeerr ppiiaaddaa ssoobbrree ffiinnaallmmeennttee ppeerrddeerr eessssee tteerrrríívveell ssoottaaqquuee ddee NNeeww
EEnnggllaanndd qquuee eellaa hhaavviiaa aaddqquuiirriiddoo nnaa DDoovveerr,, mmaass ooss sseeuuss ppaaiiss nnããoo eessbbooççaarraamm nneennhhuumm
ssoorrrriissoo.. EEllaa ppeennssoouu qquuee eelleess ccoonnttiinnuuaavvaamm cchhaatteeaaddooss ccoomm eellaa.. EElleess nnuunnccaa hhaavviiaamm
ffeeiittoo ccoommpplleettaammeennttee aaqquueellaa ccooiissaa ddee eelleevvaarr aa vvoozz,, eennttããoo qquuaannddoo LLuuccee eessttrraaggoouu
ttuuddoo,, eelleess ddeerraamm aa eellaa oo ttrraattaammeennttoo ddoo ssiillêênncciioo.. AAggoorraa eellaa eenntteennddiiaa oo eessttrraannhhoo
ccoommppoorrttaammeennttoo ddeessssaa mmaannhhãã:: sseeuuss ppaaiiss eessttaavvaamm ddee lluuttoo ppeellaa ppeerrddaa ddee ccoonnttaattoo ccoomm
ssuuaa úúnniiccaa ffiillhhaa..
–– NNóóss eessttaammooss eessppeerraannddoo aappeennaass uummaa ppeessssooaa,, –– AA aaccoommppaannhhaannttee ddiissssee.. –– EEuu
mmee ppeerrgguunnttoo qquueemm éé.. –– AA aatteennççããoo ddee LLuuccee vvoollttoouu ppaarraa aa ccaaiixxaa ddee rriissccooss,, qquuee aaggoorraa
eessttaavvaa ttrraannssbboorrddaannddoo ddee iitteennss ccoonnttrraabbaannddeeaaddooss qquuee eellaa nnããoo ccoonnsseegguuiiaa rreeccoonnhheecceerr..
EEllaa ppooddiiaa sseennttiirr oo ccaarraa ddee ccaabbeellooss nneeggrrooss ccoomm sseeuuss oollhhooss vveerrddeess ffiixxooss nneellaa.. EEllaa oollhhoouu
eemm vvoollttaa ee vviiuu qquuee ttooddoo mmuunnddoo eessttaavvaa ccoomm ooss oollhhooss ffiixxooss.. SSuuaa vveezz.. EEllaa ffeecchhoouu sseeuuss
oollhhooss ee lleennttaammeennttee aabbrriiuu ssuuaa mmããoo,, ddeeiixxaannddoo sseeuu cceelluullaarr eessccoorrrreeggaarr ee ggaannhhaarr tteerrrreennoo
nnoo ttooppoo ddaa ppiillhhaa.. OO ssoomm ddee ffiiccaarr ccoommpplleettaammeennttee ssoozziinnhhaa..
TToodddd ee aa rroobbóóttiiccaa GGaabbbbee ddiirriiggiirraamm--ssee ppaarraa aa ppoorrttaa sseemm nnaaddaa aalléémm uumm oollhhaarr nnaa
ddiirreeççããoo ddee LLuuccee,, mmaass oo tteerrcceeiirroo ccaarraa ssee vviirroouu ppaarraa oo aaccoommppaannhhaannttee..
–– EEuu ssoouu ccaappaazz ddee iinnffoorrmmáá--llaa,, –– ddiissssee eellee,, aasssseennttiinnddoo ppaarraa LLuuccee..
–– NNããoo ffaazz ppaarrttee ddoo nnoossssoo aaccoorrddoo,, –– AA aaccoommppaannhhaannttee rreepplliiccoouu aauuttoommaattiiccaammeennttee,,
ccoommoo ssee eessttiivveessssee eessppeerraannddoo eessssee ddiiáállooggoo.. –– VVooccêê éé uumm nnoovvoo eessttuuddaannttee ddee nnoovvoo –– oo
qquuee ssiiggnniiffiiccaa rreessttrriiççõõeess ddee aalluunnoo nnoovvoo.. DDee vvoollttaa ppaarraa oo nníívveell uumm.. SSee vvooccêê nnããoo ggoossttaa
ddiissssoo,, ddeevveerriiaa tteerr ppeennssaaddoo aanntteess ddee qquueebbrraarr aa ssuuaa ccoonnddiicciioonnaall.. ––
OO ggaarroottoo ppeerrmmaanneecceeuu iimmóóvveell,, iinneexxpprreessssiivvoo,, qquuaannddoo aa aaccoommppaannhhaannttee rreebbooccoouu LLuuccee
–– qquuee eenndduurreecceeuu ccoomm oo –– ccoonnddiicciioonnaall –– -- aattéé oo ffiimm ddee uumm ccoorrrreeddoorr aammaarreelloo..
–– MMeexxaa--ssee,, –– eellaa ddiissssee,, ccoommoo ssee nnaaddaa ttiivveessssee aaccoonntteecciiddoo.. –– CCaammaass,, –– EEllaa aappoonnttoouu
ppaarraa aa jjaanneellaa ooeessttee ddee uumm pprrééddiioo ddee ccoonnccrreettoo cciinnzzaa.. LLuuccee ppooddiiaa vveerr GGaabbbbee ee TToodddd
mmiissttuurraarreemm--ssee ddeevvaaggaarr eemm ddiirreeççããoo ddeelleess,, ccoomm oo tteerrcceeiirroo ggaarroottoo aannddaannddoo ddeevvaaggaarr,,
ccoommoo ssee aallccaannççáá--llooss ffoossssee aa úúllttiimmaa ccooiissaa eemm ssuuaa lliissttaa ddee ccooiissaass aa ffaazzeerr..
OOss ddoorrmmiittóórriiooss eerraamm ffoorrmmiiddáávveeiiss ee qquuaaddrraaddooss,, uumm ssóólliiddoo pprrééddiioo cciinnzzaa ccuujjaass ppoorrttaass
dduuppllaass nnããoo ddaavvaamm nnaaddaa ssoobbrree aa ppoossssiibbiilliiddaaddee ddee vviiddaa ddeennttrroo ddeellaass.. UUmmaa ggrraannddee
ppllaaccaa ddee ppeeddrraa ppeerrmmaanneecciiaa ppllaannttaaddaa nnoo mmeeiioo ddoo ggrraammaaddoo mmoorrttoo,, ee LLuuccee ssee lleemmbbrroouu
ddoo wweebbssiittee aass ppaallaavvrraass DDOORRMMIITTÓÓRRIIOO PPAAUULLIINNEE eessccuullppiiddaass ddeennttrroo ddeellee.. PPaarreecciiaa mmaaiiss
ffeeiioo nnaaqquueellaa mmaannhhãã ddee ssooll ccoonnffuussaa ddoo qquuee nnaa ppllaannaa ffoottoo pprreettoo--ee--bbrraannccoo..
FFaalllleenn LLaauurreenn KKaattee
1111
MMeessmmoo nneessssaa ddiissttâânncciiaa,, LLuuccee ppooddiiaa vveerr oo bboolloorr nneeggrroo ccoobbrriinnddoo aa ffrreennttee ddoo
ddoorrmmiittóórriioo.. TTooddaass aass jjaanneellaass eessttaavvaamm oobbssttrruuííddaass ppoorr uummaa ccaarrrreeiirraa ddee ggrroossssaass bbaarrrraass
ddee aaççoo.. EEllaa eennttoorrttoouu ooss oollhhooss.. OO qquuee eerraa aaqquueellee aarraammee ffaarrppaaddoo eemm ttoorrnnoo ddoo pprrééddiioo??
AA aaccoommppaannhhaannttee oollhhoouu ppaarraa aa lliissttaa,, ffoollhheeaannddoo oo aarrqquuiivvoo ddee LLuuccee.. –– QQuuaarrttoo sseesssseennttaa
ee ttrrêêss.. DDeeiixxee ssuuaa bboollssaa eemm mmeeuu eessccrriittóórriioo ccoomm oo rreessttoo ddeelleess ppoorr aaggoorraa.. VVooccêê ppooddee
ddeessffaazzeerr eessssaa ttaarrddee.. ––
LLuuccee aarrrraassttoouu ssuuaa mmaallaa vveerrmmeellhhaa rruummoo aa oouuttrraass ttrrêêss mmaallaass pprreettaass sseemm ccllaassssiiffiiccaaççããoo..
EEnnttããoo eellaa cchheeggoouu aa rreefflleettiirr ssoobbrree sseeuu cceelluullaarr,, oonnddee eellaa ccoossttuummaavvaa ccoollooccaarr aass ccooiissaass
qquuee pprreecciissaavvaa lleemmbbrraarr.. MMaass,, eennqquuaannttoo ssuuaa mmããoo pprrooccuurraavvaa eemm sseeuu bboollssoo vvaazziioo,, eellaa
ssuussppiirroouu ee ssee ccoommpprroommeetteeuu aa ggrraavvaarr oo nnúúmmeerroo ddoo qquuaarrttoo nnaa mmeemmóórriiaa..
EEllaa aaiinnddaa nnããoo eenntteennddiiaa aa rraazzããoo ppeellaa qquuaall nnããoo ppooddiiaa ffiiccaarr ccoomm sseeuuss ppaaiiss;; ssuuaa ccaassaa eemm
TThhuunnddeerrbboolltt ffiiccaavvaa aa mmeennooss ddee uummaa hhoorraa ddaa SSwwoorrdd && CCrroossss.. EEllaa hhaavviiaa ssee sseennttiiddoo ttããoo
bbeemm eemm ssuuaa ccaassaa eemm SSaavvaannnnaahh,, oonnddee,, ccoommoo ssuuaa mmããee sseemmpprree ddiizziiaa,, aattéé oo vveennttoo
ssoopprraavvaa pprreegguuiiççoossaammeennttee.. OO lluuggaarr mmaaiiss ssuuaavvee ddaa GGeeoorrggiiaa,, ttiinnhhaa oo rriittmmoo aaddeeqquuaaddoo
aaoo jjeeiittoo ddee LLuuccee mmaaiiss ddoo qquuee NNeeww EEnnggllaanndd nnuunnccaa tteevvee..
MMaass aa SSwwoorrdd && CCrroossss nnããoo eerraa ccoommoo SSaavvaannnnaahh.. EErraa qquuaassee ccoommoo uumm lluuggaarr qquuaallqquueerr,,
eexxcceettoo ppeelloo ffaattoo ddee sseerr uumm lluuggaarr sseemm vviiddaa ee sseemm ccoorr,, oonnddee oo ttrriibbuunnaall aa hhaavviiaa
ccoollooccaaddoo hhoossppeeddaaddaa.. EEllaa hhaavviiaa eessccuuttaaddoo sseeuu ppaaii nnoo tteelleeffoonnee ccoomm oo ddiirreettoorr oouuttrroo ddiiaa,,
ccoonnccoorrddaannddoo eemm sseeuu jjeeiittoo ccoonnffuussoo ee ffaallaa ddee pprrooffeessssoorr ddee BBiioollooggiiaa,, –– SSiimm,, ssiimm,, ttaallvveezz
sseejjaa mmeellhhoorr ppaarraa eellaa sseerr ssuuppeerrvviissiioonnaaddaa ttooddoo tteemmppoo.. NNããoo,, nnããoo,, nnóóss nnããoo qquueerreemmooss
iinntteerrffeerriirr nnoo sseeuu ssiisstteemmaa.. ––
CCllaarraammeennttee,, sseeuu ppaaii nnããoo hhaavviiaa vviissttoo aass ccoonnddiiççõõeess ddee ssuuppeerrvviissããoo ddee ssuuaa ffiillhhaa úúnniiccaa..
EEssssee lluuggaarr ppaarreecciiaa uummaa pprriissããoo ddee sseegguurraannççaa mmááxxiimmaa..
–– EE ssoobbrree,, ccoommoo vvooccêê ddiissssee –– ooss vveerrmmeellhhooss?? –– LLuuccee ppeerrgguunnttoouu ppaarraa aa
aaccoommppaannhhaannttee,, pprroonnttaa ppaarraa sseerr lliibbeerraaddaa ddaa eexxccuurrssããoo..
–– VVeerrmmeellhhooss,, –– aa aaccoommppaannhhaannttee ddiissssee,, aappoonnttaannddoo ppaarraa uumm ppeeqquueennoo ffiioo ddoo tteettoo::
lleenntteess ccoomm uummaa lluuzz ppiissccaannttee vveerrmmeellhhaa.. LLuuccee nnããoo hhaavviiaa vviissttoo iissssoo aanntteess,, mmaass aassssiimm
qquuee aa aaccoommppaannhhaannttee aappoonnttoouu aa pprriimmeeiirraa,, eellaa ppooddee nnoottaarr qquuee eessttaavvaamm eemm ttooddoo
lluuggaarr..
–– CCaammeerraass?? ––
–– MMuuiittoo bbeemm,, –– aa aaccoommppaannhhaannttee ddiissssee,, aa vvoozz ggootteejjaannddoo ccoonnddeesscceennddêênncciiaa.. –– NNóóss aa
ddeeiixxaammooss eevviiddeennttee aa ffiimm ddee lleemmbbrráá--llooss.. TTooddoo tteemmppoo,, aa ttooddoo mmoommeennttoo,, nnóóss aa
oobbsseerrvvaammooss.. EEnnttããoo,, nnããoo eessttrraagguuee –– qquueerr ddiizzeerr,, ssee vvooccêê ppuuddeerr eevviittaarr.. ––
TTooddoo oo tteemmppoo,, ttooddooss ffaallaavvaamm ccoomm LLuuccee ccoommoo ssee eellaa ffoossssee uummaa ccoommpplleettaa ppssiiccooppaattaa,,
ee eellaa eessttaavvaa bbeemm ppeerrttoo ddee aaccrreeddiittaarr qquuee iissssoo eerraa uummaa vveerrddaaddee..
PPoorr ttooddoo oo vveerrããoo,, aass mmeemmóórriiaass aa vviinnhhaamm aassssuussttaannddoo,, eemm sseeuuss ssoonnhhooss ee nnooss rraarrooss
mmoommeennttooss eemm qquuee sseeuuss ppaaiiss aa ddeeiixxaavvaamm ssoozziinnhhaa.. AAllgguummaa ccooiissaa hhaavviiaa aaccoonntteecciiddoo nnoo
cchhaalléé,, ee ttooddoo mmuunnddoo ((iinncclluuiinnddoo LLuuccee)) eessttaavvaa mmoorrrreennddoo ppaarraa ssaabbeerr eexxaattaammeennttee oo
qquuêê.. AA ppoollíícciiaa,, oo jjuuiizz,, oo aassssiisstteennttee ssoocciiaall,, hhaavviiaamm ttooddooss tteennttaaddoo ffoorrççaarr aa vveerrddaaddee
FFaalllleenn LLaauurreenn KKaattee
1122
ddeellaa,, mmaass eellaa nnããoo ssaabbiiaa nnaaddaa ttaannttoo qquuaannttoo eelleess.. EEllaa ee TTrreevvoorr hhaavviiaamm bbrriinnccaaddoo aa
ttaarrddee iinntteeiirraa,, ppeerrsseegguuiinnddoo uumm aaoo oouuttrroo ppeellaa ffiilleeiirraa ddee cchhaallééss eemm vvoollttaa ddoo llaaggoo,, lloonnggee
ddoo rreessttoo ddaa ffeeMMiissss EEllaa tteennttoouu eexxpplliiccaarr qquuee eessssaa hhaavviiaa ssiiddoo aa mmeellhhoorr nnooiittee ddee ssuuaa
vviiddaa,, aattéé ssee ttoorrnnaarr aa ppiioorr..
EEllaa ggaassttoouu mmuuiittoo tteemmppoo rreeppaassssaannddoo aaqquueellaa nnooiittee eemm ssuuaa mmeennttee,, oouuvviinnddoo aa rriissaaddaa
ddee TTrreevvoorr,, sseennttiinnddoo ssuuaass mmããooss eemm vvoollttaa ddee ssuuaa cciinnttuurraa,, ee tteennttaarr ccoonncciilliiaarr sseeuuss
iinnssttiinnttooss ddee qquuee eellaa eerraa rreeaallmmeennttee iinnoocceennttee..
MMaass aaggoorraa,, ccaaddaa rreeggrraa ee rreegguullaammeennttoo ddaa SSwwoorrdd && CCrroossss ppaarreecciiaa ttrraabbaallhhaarr ccoonnttrraa
eessssee ppeennssaammeennttoo,, ppaarreecciiaa ssuuggeerriirr qquuee eellaa eerraa,, ddee ffaattoo,, ppeerriiggoossaa ee pprreecciissaavvaa sseerr
ccoonnttrroollaaddaa..
LLuuccee sseennttiiuu uummaa mmããoo ffiirrmmee eemm sseeuu oommbbrroo..
–– OOllhhaa,, –– aa aaccoommppaannhhaannttee ddiissssee –– ssee iissssoo aa ffaazz ssee sseennttiirr mmeellhhoorr,, vvooccêê eessttáá lloonnggee ddee
sseerr oo ppiioorr ccaassoo aaqquuii.. ––
FFooii oo pprriimmeeiirroo ggeessttoo hhuummaannoo qquuee eellaa ddeemmoonnssttrroouu àà LLuuccee,, oo qquuee aa ffeezz aaccrreeddiittaarr
qquuee eellaa qquueerriiaa ffaazzêê--llaa ssee sseennttiirr mmeellhhoorr.. MMaass...... EEllaa hhaavviiaa ssiiddoo mmaannddaaddaa ppaarraa ccáá ppoorr
ccaauussaa ddaa ssuussppeeiittaa mmoorrttee ddoo ccaarraa ppoorr qquueemm eellaa eerraa lloouuccaa,, ee eellaa eessttaavvaa –– lloonnggee ddee sseerr
oo ppiioorr ccaassoo –– ?? LLuuccee ssee ppeerrgguunnttoouu ccoomm oo qquuee eexxaattaammeennttee eelleess lliiddaavvaamm nnaa SSwwoorrdd &&
CCrroossss..
–– OO..kk.. AA oorriieennttaaççããoo tteerrmmiinnoouu.. –– AA aaccoommppaannhhaannttee ddiissssee.. –– VVooccêê eessttáá ppoorr ssuuaa ccoonnttaa
aaggoorraa.. AAqquuii eessttáá uumm mmaappaa ssee vvooccêê pprreecciissaarr eennccoonnttrraarr aallggoo aa mmaaiiss.. –– EEllaa ddeeuu aa LLuuccee
uummaa ccóóppiiaa ddee uumm bbrruuttoo mmaappaa ddeesseennhhaaddoo àà mmããoo,, eennttããoo oollhhoouu ppaarraa sseeuu rreellóóggiioo.. ––
VVooccêê tteemm uummaa hhoorraa aattéé ssuuaa pprriimmeeiirraa aauullaa,, mmaass aass mmiinnhhaass nnoovveellaass ccoommeeççaamm aass cciinnccoo,,
eennttããoo,, –– -- EEllaa bbaallaannççoouu ssuuaa mmããoo ppaarraa LLuuccee -- –– MMaanntteennhhaa--ssee eessccaassssaa.. EE nnããoo ssee
eessqquueeççaa,, –– eellaa ddiissssee,, aappoonnttaannddoo ppaarraa aass ccââmmeerraass mmaaiiss uummaa vveezz –– OOss vveerrmmeellhhooss
eessttããoo ddee oollhhoo eemm vvooccêê –– ..
AAnntteess qquuee LLuuccee ppuuddeessssee rreepplliiccaarr,, uummaa ggaarroottaa mmaaggrraa,, ddee ccaabbeellooss nneeggrrooss aappaarreecceeuu
àà ssuuaa ffrreennttee,, aabbaannaannddoo sseeuuss ddeeddooss lloonnggooss nnaa ffaaccee ddee LLuuccee..
–– OOoooooohh,, –– aa ggaarroottaa zzoommbboouu ccoomm uummaa vvoozz ffaannttaassmmaaggóórriiccaa,, ddaannççaannddoo eemm vvoollttaa ddee
LLuuccee eemm ccíírrccuullooss.. –– OOss vveerrmmeellhhooss eessttããoo ddee oollhhoo eemm vvooccêêêêêêêê.. ––
–– SSaaii ddaaqquuii,, AArrrriiaannee,, aanntteess qquuee eeuu tteennhhaa qquuee lloobboottoommiizzáá--llaa,, –– aa aaccoommppaannhhaannttee
ddiissssee,, eemmbboorraa ffoossssee ccllaarroo ppoorr sseeuu bbrreevvee,, mmaass ggeennuuíínnoo,, ssoorrrriissoo qquuee eellaa ppoossssuuííaa
aallgguummaa bbrruuttaa aaffeeiiççããoo ppeellaa ggaarroottaa lloouuccaa..
EE eessttaavvaa ccllaarroo qquuee AArrrriiaannee nnããoo eerraa rreeccíípprrooccaa aaoo aammoorr.. EEllaa ffeezz uumm ggeessttoo oobbsscceennoo
ppaarraa aa aaccoommppaannhhaannttee,, eennttããoo ppaarroouu nnaa ffrreennttee ddee LLuuccee,, aa eennffrreennttaannddoo ppaarraa qquuee
ffiiccaassssee ooffeennddiiddaa..
–– EE ssóó ppoorr iissssoo,, –– aa aaccoommppaannhhaannttee ddiissssee,, aannoottaannddoo ffuurriioossaammeennttee eemm sseeuu
ccaaddeerrnniinnhhoo –– vvooccêê ggaannhhoouu aa ttaarreeffaa ddee mmoossttrraarr ttuuddoo eemm vvoollttaa ppaarraa aa ppeeqquueennaa MMiissss
FFaalllleenn LLaauurreenn KKaattee
1133
SSuunnsshhiinnee hhoojjee.. ––
EEllaa aappoonnttoouu ppaarraa LLuuccee,, qquuee ppaarreecciiaa qquuaallqquueerr ccooiissaa,, mmeennooss eennssoollaarraaddaa,, ccoomm ssuuaass
jjeeaannss pprreettaass,, bboottaass pprreettaass ee ttoopp pprreettoo.. NNaa sseeççããoo ddoo –– ccóóddiiggoo ddee vveessttiimmeennttaa –– ,, oo
wweebbssiittee ddaa SSwwoorrdd && CCrroossss ffaallaavvaa aalleeggrreemmeennttee qquuee eennqquuaannttoo ooss aalluunnooss ttiivveesssseemm
bboomm ccoommppoorrttaammeennttoo,, eelleess eessttaavvaamm lliivvrreess ppaarraa vveessttiirr oo qquuee qquuiisseesssseemm,, ppoorréémm,, ccoomm
dduuaass ccoonnddiiççõõeess:: oo eessttiilloo ddeevvee sseerr mmooddeessttoo ee aass rroouuppaass ddeevviiaamm sseerr pprreettaass.. MMuuiittaa
lliibbeerrddaaddee..
AA bblluussaa ddee ggoollaa ttaarrttaarruuggaa qquuee ssuuaa mmããee aa hhaavviiaa ffoorrççaaddoo aa uussaarr nnããoo ffaazziiaa nnaaddaa ppeellaass
ssuuaass ccuurrvvaass,, ee aattéé ssuuaa mmeellhhoorr ffoorrmmaa hhaavviiaa ssuummiiddoo:: sseeuu ggrroossssoo ccaabbeelloo pprreettoo,, qquuee
ccoossttuummaavvaa ccaaiirr ssoobbrree ssuuaa cciinnttuurraa,, hhaavviiaa ssiiddoo ccoommpplleettaammeennttee ttoossqquueeaaddoo.. OO ffooggoo ddoo
cchhaalléé hhaavviiaa qquueeiimmaaddoo sseeuu ccoouurroo ccaabbeelluuddoo ee ddeeiixxaaddoo sseeuu ccaabbeelloo ddeessiigguuaall,, eennttããoo
ddeeppooiiss ddaa lloonnggaa,, ssiilleenncciioossaa vviiaaggeemm ddee DDoovveerr ppaarraa ccaassaa,, ssuuaa mmããee aa ccoollooccaarraa nnaa
bbaannhheeiirraa,, ttrroouuxxee oo bbaarrbbeeaaddoorr eellééttrriiccoo ddoo ppaaii ee sseemm nneennhhuummaa ppaallaavvrraa rraassppoouu ssuuaa
ccaabbeeççaa.. DDuurraannttee oo vveerrããoo,, sseeuu ccaabbeelloo hhaavviiaa ccrreesscciiddoo uumm ppoouuccoo,, aappeennaass oo ssuuffiicciieennttee
ppaarraa qquuee ssuuaass oonnddaass,, oouuttrroorraa iinnvveejjáávveeiiss,, aaggoorraa ppaaiirraasssseemm llooggoo aabbaaiixxoo ddee ssuuaass
oorreellhhaass..
AArrrriiaannee aa aavvaalliioouu,, ddaannddoo uumm ttaappaa ccoomm uumm ddeeddoo ccoonnttrraa sseeuuss ffiinnooss lláábbiiooss ppáálliiddooss.. ––
PPeerrffeeiittoo,, –– eellaa ddiissssee,, ddaannddoo uumm ppaassssoo aa ffrreennttee ppaarraa ccoollooccaarr sseeuuss bbrraaççooss eemm vvoollttaa ddee
LLuuccee.. –– EEuu eessttaavvaa rreeaallmmeennttee ppeennssaannddoo qquuee eeuu ppooddeerriiaa uussaarr uummaa nnoovvaa eessccrraavvaa.. ––
AA ppoorrttaa ddoo ssaallããoo aabbrriiuu ee eennttrroouu oo mmeenniinnoo ddee oollhhooss vveerrddeess.. EEllee bbaallaannççoouu aa ccaabbeeççaa ee
ddiissssee ppaarraa LLuuccee,, –– EEssssee lluuggaarr nnããoo lliiggaa ddee ttee ddeessppiirr ppaarraa ffaazzeerr aallgguummaa bbuussccaa.. EEnnttããoo,, ssee
vvooccêê eessttáá gguuaarrddaannddoo qquuaallqquueerr oouuttrroo rriissccoo –– eellee eerrgguueeuu uummaa ssoobbrraanncceellhhaa ee uumm
ppuunnhhaaddoo ddee oobbjjeettooss ddeessccoonnhheecciiddooss ddaa ccaaiixxaa -- –– ssaallvvee--ssee ddooss ppeerriiggooss.. ––
AAttrrááss ddee LLuuccee,, AArrrriiaannee pprreennddiiaa oo rriissoo.. OO ccaarraa vviirroouu aa ccaabbeeççaa ee qquuaannddoo sseeuuss oollhhooss
rreeggiissttrraarraamm AArrrriiaannee,, eellee aabbrriiuu ssuuaa bbooccaa ee aa ffeecchhoouu nnoovvaammeennttee,, ccoommoo ssee nnããoo ttiivveessssee
cceerrtteezzaa ddoo qquuee ffaazzeerr..
–– AArrrriiaannee,, –– eellee ddiissssee uunniiffoorrmmeemmeennttee..
–– CCaamm,, –– eellaa rreepplliiccoouu..
–– VVooccêê oo ccoonnhheeccee?? –– LLuuccee ssuussssuurrrroouu,, ssee ppeerrgguunnttaannddoo ssee hhaavviiaa oo mmeessmmoo ttiippoo ddee
ffaaccççõõeess eemm eessccoollaass rreeffoorrmmaattóórriiaass ccoommoo hhaavviiaamm nnaa DDoovveerr..
–– NNããoo mmee lleemmbbrree,, –– AArrrriiaannee ddiissssee,, aarrrraassttaannddoo LLuuccee ppaarraa ffoorraa ddaa ppoorrttaa,, ddeennttrroo ddaa
cciinnzzaa ee aallaaggaaddaa mmaannhhãã..
AAss ccoossttaass ddoo pprrééddiioo pprriinncciippaall ddaavvaa eemm uummaa ccaallççaaddaa llaassccaaddaa,, eemm vvoollttaa ddee uumm ccaammppoo
bbaagguunnççaaddoo.. AA ggrraammaa eessttaavvaa ttããoo ggrraannddee qquuee ppaarreecciiaa mmaaiiss uumm tteerrrreennoo bbaallddiioo qquuee uummaa
áárreeaa ppúúbblliiccaa ddee uummaa eessccoollaa,, mmaass uumm ddeessbboottaaddoo ppllaaccaarr ee aarrqquuiibbaannccaaddaass ddee mmaaddeeiirraa
pprroovvaavvaamm oo ccoonnttrráárriioo..
FFaalllleenn LLaauurreenn KKaattee
1144
PPoorr ttrrááss ddoo ccoonnttoorrnnoo ddoo lluuggaarr qquuaattrroo pprrééddiiooss ddee aappaarrêênncciiaa sseevveerraa:: oo ddoorrmmiittóórriioo
lloonnggee àà ddiirreeiittaa;; uummaa ggiiggaannttee,, ffeeiiaa ee vveellhhaa iiggrreejjaa àà eexxttrreemmaa--eessqquueerrddaa ee oouuttrraass dduuaass
ggrraannddeess eessttrruuttuurraass nnoo mmeeiioo ddeelleess,, qquuee LLuuccee iimmaaggiinnoouu sseerreemm aass ssaallaass ddee aauullaa..
EErraa iissssoo.. SSeeuu mmuunnddoo iinntteeiirroo eessttaavvaa rreedduuzziiddoo ààqquueellaa ttrriissttee vviissããoo ddee sseeuuss oollhhooss..
AArrrriiaannee iimmeeddiiaattaammeennttee ddeessvviioouu ddoo ccaammiinnhhoo ddiirreeiittoo ee lleevvoouu LLuuccee aaoo ccaammppoo,,
sseennttaannddoo nnoo aallttoo ddee uummaa ddaass aarrqquuiibbaannccaaddaass ddee mmaaddeeiirraa mmoollhhaaddaass..
AA eessttrruuttuurraa ccoorrrreessppoonnddeennttee eemm DDoovveerr ggrriittaavvaa aattlleettaa ddaa IIvvyy LLeeaagguuee eemm ffoorrmmaaççããoo,,
eennttããoo LLuuccee sseemmpprree hhaavviiaa eevviittaaddoo ffiiccaarr lláá.. MMaass eessssee ccaammppoo vvaazziioo,, ccoomm eesssseess
eennffeerrrruujjaaddooss,, ddeeffoorrmmaaddooss ggoollss,, ccoonnttaavvaa uummaa hhiissttóórriiaa ccoommpplleettaammeennttee ddiiffeerreennttee..
UUmmaa qquuee nnããoo ffooii ffáácciill ppaarraa LLuuccee ddeessccoobbrriirr.. TTrrêêss uurruubbuuss ttuurrccooss ppaassssaarraamm aacciimmaa ddee
ssuuaa ccaabbeeççaa,, ee uumm vveennttoo ttrriissttee cchhiiccootteeoouu ssoobbrree ooss ggaallhhooss nnuuss ddooss ccaarrvvaallhhooss.. LLuuccee
eessttrreemmeecceeuu ee aabbaaiixxoouu sseeuu qquueeiixxoo ppaarraa ddeennttrroo ddaa ggoollaa ddee ttaarrttaarruuggaa..
–– EEnnttããoo,, –– AArrrriiaannee ddiissssee –– AAggoorraa vvooccêê ccoonnhheecceeuu RRaannddyy.. ––
–– EEuu ppeennsseeii qquuee ffoossssee CCaamm.. ––
–– EEuu nnããoo eessttoouu ffaallaannddoo ddeellee,, –– AArrrriiaannee ddiissssee rraappiiddaammeennttee –– AA mmuullhheerr--mmaacchhoo ddaaqquuii..
–– AArrrriiaannee vviirroouu aa ccaabbeeççaa ppaarraa oo eessccrriittóórriioo oonnddee eellaass hhaavviiaamm ddeeiixxaaddoo aa
aaccoommppaannhhaannttee vveennddoo TTVV.. –– QQuuêê qquuee ''ccêê aacchhaa?? HHoommeemm oouu mmuullhheerr?? ––
–– HHmm...... MMuullhheerr?? –– LLuuccee tteennttoouu.. –– IIssssoo éé uumm tteessttee?? ––
AArrrriiaannee eessbbooççoouu uumm ssoorrrriissoo.. –– OO pprriimmeeiirroo ddee mmuuiittooss.. EE vvooccêê ppaassssoouu.. PPeelloo mmeennooss,, eeuu
aacchhoo qquuee vvooccêê ppaassssoouu.. OO ggêênneerroo ddaa mmaaiioorriiaa ddoo ccoorrppoo ddoocceennttee ddaaqquuii éé uumm ddeebbaattee
eessccoollaarr eemm ccuurrssoo.. NNããoo ssee pprreeooccuuppee,, vvooccêê vvaaii eennttrraarr nneellee.. ––
LLuuccee aacchhoouu qquuee AArrrriiaannee eessttaavvaa ffaazzeennddoo uummaa ppiiaaddaa –– nneessssee ccaassoo,, lleeggaall.. MMaass iissssoo
ttuuddoo eerraa ccoommoo uummaa eennoorrmmee mmuuddaannççaa ddaa DDoovveerr.. EEmm ssuuaa aannttiiggaa eessccoollaa,, aass ggrraavvaattaass--
vveerrddeess--eessggoottaanntteess,, ooss eennggoommaaddooss ffuuttuurrooss sseennaaddoorreess pprraattiiccaammeennttee eessccoorrrriiaamm ppeellooss
ccoorrrreeddoorreess,, nnoo rreeqquuiinnttaaddoo ssiillêênncciioo qquuee oo ddiinnhheeiirroo ppaarreecciiaa ppaassssaarr aacciimmaa ddee ttuuddoo..
MMaaiiss ddoo qquuee nnuunnccaa,, oo ppeessssooaall ddaa DDoovveerr llaannççaavvaamm aa LLuuccee oollhhaarreess ttoorrttooss ddee nnããoo--
ssuujjee--aass--ppaarreeddeess--bbrraannccaass--ccoomm--ssuuaass--iimmpprreessssõõeess.. EEllaa tteennttoouu iimmaaggiinnaarr AArrrriiaannee lláá:: ssee
eesspprreegguuiiççaannddoo nnaass aarrqquuiibbaannccaaddaass,, ffaazzeennddoo uummaa aallttaa,, bbrruuttaa ppiiaaddaa ccoomm ssuuaa vvoozz
mmoorrddaazz.. LLuuccee tteennttoouu iimmaaggiinnaarr oo qquuee CCaalllliiee ppeennssaarriiaa ddee AArrrriiaannee.. NNuunnccaa hhaavviiaa
nniinngguuéémm ccoommoo eellaa nnaa DDoovveerr..
–– OOkkaayy,, ddeesseemmbbuucchhaa,, –– AArrrriiaannee oorrddeennoouu.. PPuullaannddoo ddaa aarrqquuiibbaannccaaddaa mmaaiiss aallttaa ee
aappoonnttaannddoo ppaarraa qquuee LLuuccee ssee jjuunnttaassssee,, eellaa ddiissssee –– OO qquuee ccêê ffeezz ppaarraa eennttrraarr aaqquuii?? ––
OO sseeuu ttoomm ddee vvoozz eerraa bbrriinnccaallhhããoo,, mmaass ddee rreeppeennttee LLuuccee tteevvee qquuee ssee sseennttaarr.. EErraa
rriiddííccuulloo,, mmaass eellaa mmeeiioo qquuee eessppeerraavvaa ppaassssaarr ppoorr sseeuu pprriimmeeiirroo ddiiaa ddee aauullaa sseemm sseeuu
ppaassssaaddoo vviinnddoo aa mmeennttee,, rroouubbaannddoo ssuuaa ffiinnaa ffaacchhaaddaa ddee ccaallmmaa.. ÉÉ ccllaarroo qquuee aass ppeessssooaass
aaqquuii vvããoo qquueerreerr ssaabbeerr..
FFaalllleenn LLaauurreenn KKaattee
1155
EEllaa ppooddee sseennttiirr oo ssaanngguuee aarrrraannhhaarr ssuuaass ttêêmmppoorraass.. AAccoonntteecciiaa sseemmpprree qquuee eellaa
tteennttaavvaa ppeennssaarr vvoollttaarr –– rreeaallmmeennttee vvoollttaarr –– ààqquueellaa nnooiittee.. EEllaa nnuunnccaa ppaarroouu ddee ssee sseennttiirr
ccuullppaaddaa ccoomm oo qquuee hhaavviiaa aaccoonntteecciiddoo aa TTrreevvoorr,, mmaass eellaa ttaammbbéémm tteennttaavvaa dduurraammeennttee
nnããoo ffiiccaarr aattoollaaddaa nnaass ssoommbbrraass qquuee,, ppoorr aaggoorraa,, eerraamm aa úúnniiccaa ccooiissaa qquuee eellaa ssee
lleemmbbrraavvaa ddoo aacciiddeennttee.. AAqquueellaa eessccuurriiddããoo,, aass ccooiissaass iinnddeeffiinniiddaass qquuee eellaa nnuunnccaa ppooddeerriiaa
ccoonnttaarr ppaarraa nniinngguuéémm..
RRiissccaa iissssoo –– eellaa ccoommeeççoouu aa ccoonnttaarr aa TTrreevvoorr aa pprreesseennççaa ppeeccuulliiaarr qquuee sseennttiiuu nnaaqquueellaa
nnooiittee,, ssoobbrree aass ccuurrvvaass rreettoorrcciiddaass ssoobbrree ssuuaass ccaabbeeççaass,, tteennttaannddoo aassssoommbbrraarr ssuuaa nnooiittee
ppeerrffeeiittaa.. ÉÉ ccllaarroo,, eennttããoo jjáá eerraa ttaarrddee ddeemmaaiiss.. TTrreevvoorr ssee ffooii,, sseeuu ccoorrppoo qquueeiimmaaddoo ee
iirrrreeccoonnhheeccíívveell,, ee LLuuccee eerraa...... EEllaa eerraa...... CCuullppaaddaa??
NNiinngguuéémm ssaabbiiaa ssoobbrree aass tteenneebbrroossaass ffoorrmmaass qquuee eellaa hhaavviiaa vviissttoo nnoo eessccuurroo.. EEllaass
sseemmpprree vviinnhhaamm ppaarraa eellaa.. EEllaass iiaamm ee vviinnhhaamm hháá ttaannttoo tteemmppoo qquuee LLuuccee nnããoo ccoonnsseegguuiiaa
ssee lleemmbbrraarr aa pprriimmeeiirraa vveezz qquuee aass vviirraa.. MMaass eellaa ssee lleemmbbrraavvaa ddaa pprriimmeeiirraa vveezz qquuee eellaa
ppeerrcceebbeeuu qquuee aass ssoommbbrraass nnããoo vviinnhhaamm ppaarraa ttooddooss –– oouu nnaa vveerrddaaddee,, ppaarraa nniinngguuéémm
aalléémm ddeellaa.. QQuuaannddoo eellaa ttiinnhhaa sseettee aannooss,, ssuuaa ffaammíílliiaa eessttaavvaa ddee fféérriiaass eemm HHiillttoonn HHeeaadd ee
sseeuuss ppaaiiss aa lleevvaarraamm eemm uummaa ppaasssseeiioo ddee bbaarrccoo.. EEssttaavvaa ppeerrttoo ddoo ppôôrr--ddoo--ssooll qquuaannddoo aass
ssoommbbrraass ccoommeeççaarraamm aa oonndduullaarr ssoobbrree aa áágguuaa,, ee eellaa ssee vviirroouu ppaarraa sseeuu ppaaii ee ddiissssee –– OO
qquuee vvooccêê ffaazz qquuaannddoo eellaass aappaarreeccee,, ppaaii?? PPoorrqquuee vvooccêê nnããoo ssee aassssuussttaa ccoomm ooss
mmoonnssttrrooss?? ––
NNããoo hhaavviiaamm mmoonnssttrrooss,, sseeuuss ppaaiiss aa aasssseegguurraarraamm,, mmaass LLuuccee rreeppeettiiaa iinnssiisstteenntteemmeennttee
aa pprreesseennççaa ddee aallgguummaa ccooiissaa oosscciillaannttee ee nneeggrraa qquuee aa lleevvoouu aa vváárriiaass ccoonnssuullttaass ccoomm oo
ooffttaallmmoollooggiissttaa ddaa ffaammíílliiaa,, ee ddeeppooiiss óóccuullooss,, ee ddeeppooiiss ccoonnssuullttaass ccoomm oo mmééddiiccoo ddee
oouuvviiddoo ddeeppooiiss ddeellaa ffaazzeerr uummaa eerrrrôônneeaa ddeessccrriiççããoo ddoo ssoomm rroouuccoo ddee vveennttoo ssoopprraannddoo
ffoorrttee qquuee aass ssoommbbrraass ffaazziiaamm aallgguummaass vveezzeess –– ee ddeeppooiiss,, tteerraappiiaa,, ee ddeeppooiiss,, mmaaiiss
tteerraappiiaa,, ee ffiinnaallmmeennttee aa pprreessccrriiççããoo ddee rreemmééddiiooss aannttiippssiiccóóttiiccooss..
MMaass nnaaddaa ooss ffaazziiaa iirr eemmbboorraa..
QQuuaannddoo eellaa ffeezz ccaattoorrzzee,, LLuuccee ssee rreeccuussoouu aa ttoommaarr sseeuuss rreemmééddiiooss.. FFooii qquuaannddoo eelleess
eennccoonnttrraarraamm oo DDrr.. SSaannffoorrdd ee aa DDoovveerr SScchhooooll ppeerrttoo.. EElleess vvooaarraamm ppaarraa NNeeww
HHaammppsshhiirree,, ee sseeuu ppaaii ddiirriiggiiuu sseeuu ccaarrrroo aalluuggaaddoo ppoorr uummaa rrooddoovviiaa lloonnggaa ee ssiinnuuoossaa ppaarraa
aa mmaannssããoo nnoo ttooppoo ddaa ccoolliinnaa cchhaammaaddaa SShhaaddyy HHoolllloowwss.. EElleess ccoollooccaarraamm LLuuccee ddee ffrreennttee
ppaarraa uumm hhoommeemm ddee jjaalleeccoo ee ppeerrgguunnttaarraamm ssee eellaa ccoonnttiinnuuaavvaa tteennddoo ssuuaass –– vviissõõeess ––
AA ppaallmmaa ddaass mmããooss ddee sseeuuss ppaaiiss eessttaavvaamm ssuuaannddoo,, eennqquuaannttoo eelleess aaggaarrrraavvaamm aass
mmããooss,, ssoobbrraanncceellhhaass ffrraannzziiddaass ccoomm oo mmeeddoo ddee qquuee hhoouuvveessssee aallggoo tteerrrriivveellmmeennttee
eerrrraaddoo ccoomm ssuuaa ffiillhhaa..
NNiinngguuéémm vveeiioo ee ddiissssee qquuee ssee eellaa ddiisssseessssee ppaarraa oo DDrr.. SSaannffoorrdd oo qquuee eelleess qquueerriiaamm
qquuee eellaa ddiisssseessssee,, eellaa pprroovvaavveellmmeennttee eessttaarriiaa vveennddoo mmuuiittoo mmaaiiss ddaa SShhaaddyy HHoolllloowwss..
FFaalllleenn LLaauurreenn KKaattee
1166
QQuuaannddoo eellaa mmeennttiiaa ee aaggiiaa nnoorrmmaallmmeennttee,, eellaa eessttaavvaa ppeerrmmiittiiddaa aa ffrreeqquueennttaarr aa DDoovveerr ee
ssóó ttiinnhhaa qquuee vviissiittáá--lloo uummaa vveezz aaoo mmêêss..
LLuuccee ttiinnhhaa ssiiddoo ppeerrmmiittiiddaa ddee ppaarraarr ddee ttoommaarr aass hhoorrrríívveeiiss ppíílluullaass aassssiimm qquuee eellaa
ccoommeeççoouu aa ffiinnggiirr qquuee nnããoo vviiaa mmaaiiss aass ssoommbbrraass.. MMaass eellaa ccoonnttiinnuuaavvaa sseemm tteerr ccoonnttrroolloo
ssoobbrree eellaass qquuaannddoo aappaarreecciiaamm.. TTuuddoo oo qquuee eellaa ssaabbiiaa eerraa qquuee oo ccaattáállooggoo mmeennttaall ddooss
lluuggaarreess qquuee eelleess aappaarreecceerraamm ppaarraa eellaa nnoo ppaassssaaddoo –– fflloorreessttaass ddeennssaass,, áágguuaass ttuurrvvaass ––
ssee ttoorrnnaarraamm ooss lluuggaarreess qquuee eellaa eevviittaavvaa aa ttooddoo ccuussttoo.. TTuuddoo oo qquuee eellaa ssaabbiiaa eerraa qquuee
qquuaannddoo aass ssoommbbrraass vviinnhhaamm,, eellaass eessttaavvaamm aaccoommppaannhhaaddaass ddee uumm ffrriioo ccaallaaffrriioo ssoobbrree
ssuuaa ppeellee,, uumm rreeppuuggnnaannttee sseennttiimmeennttoo ddiiffeerreennttee ddee qquuaallqquueerr oouuttrraa ccooiissaa..
LLuuccee sseennttoouu ddee ppeerrnnaass aabbeerrttaass eemm uummaa ddaass aarrqquuiibbaannccaaddaass ee sseegguurroouu ssuuaass
ttêêmmppoorraass eennttrree sseeuuss ppoolleeggaarreess ee ddeeddooss mmééddiiooss.. SSee eellaa qquueerriiaa ffaazzeerr aaqquuiilloo
ccoommpplleettaammeennttee hhoojjee,, eellaa ttiinnhhaa qquuee ccoollooccaarr sseeuu ppaassssaaddoo eemm rreecceessssoo nnaa ssuuaa mmeennttee..
EEllaa nnããoo ccoonnsseegguuiiaa ssoonnddaarr ssuuaa mmeemmóórriiaa ddaaqquueellaa nnooiittee ppoorr eellaa mmeessmmaa,, eennttããoo nnããoo
hhaavviiaa nneennhhuumm jjeeiittoo ddeellaa aarreejjaarr ttooddooss ooss ddeettaallhheess hhoorrrríívveeiiss ppaarraa aallgguumm eessqquuiissiittoo,,
mmaannííaaccoo eessttrraannhhoo..
EEmm vveezz ddee rreessppoonnddeerr,, eellaa oobbsseerrvvoouu AArrrriiaannee,, qquuee eessttaavvaa ddeeiittaaddaa ddee ccoossttaass ppaarraa aass
aarrqquuiibbaannccaaddaass,, uumm ppaarr ddee eennoorrmmeess óóccuullooss eessccuurrooss eessppoorrttiivvooss ccoobbrriinnddoo oo mmeellhhoorr ddaa
ssuuaa ffaaccee.. EErraa ddiiffíícciill aaffiirrmmaarr,, mmaass eellaa eessttaavvaa oollhhaannddoo ppaarraa LLuuccee,, ttaammbbéémm,, ppoorrqquuee,,
ddeeppooiiss ddee uumm sseegguunnddoo,, eellaa ssee lleevvaannttoouu ddaass aarrqquuiibbaannccaaddaass ee ssoorrrriiuu..
–– CCoorrttee mmeeuu ccaabbeelloo ccoommoo oo sseeuu.. –– EEllaa ddiissssee..
–– OO qquuêê?? –– LLuuccee eennggaassggoouu.. –– SSeeuu ccaabbeelloo éé lliinnddoo.. ––
EErraa vveerrddaaddee:: AArrrriiaannee ttiinnhhaa uumm lloonnggoo,, ppeessaaddoo ccaabbeelloo,, qquuee LLuuccee ttiinnhhaa ppeerrddiiddoo
ddeesseessppeerraaddaammeennttee.. SSeeuuss ccaacchhooss nneeggrrooss ssoollttooss bbrriillhhaavvaamm nnaa lluuzz ddoo ssooll,, ggaannhhaannddoo uumm
ttoomm aavveerrmmeellhhaaddoo.. LLuuccee eennffiioouu sseeuu ccaabbeelloo aattrrááss ddaass oorreellhhaass,, mmeessmmoo qquuee eellee aaiinnddaa
nnããoo ffoossssee lloonnggoo oo bbaassttaannttee ppaarraa ffaazzeerr qquuaallqquueerr ccooiissaa eexxcceettoo bbaatteerr ddee vvoollttaa nnaa ffrreennttee
ddeelleess..
–– LLiinnddaa ppoorrccaarriiaa –– AArrrriiaannee ddiissssee –– OO sseeuu éé sseexxyy,, mmooddeerrnnoo.. EE eeuu qquueerroo eellee.. ––
–– OOhh,, uumm,, ookkaayy,, –– LLuuccee ddiissssee.. SSeerriiaa iissssoo uumm eellooggiioo?? EEllaa nnããoo ssaabbiiaa ssee ddeevveerriiaa eessttaarr
lliissoonnjjeeaaddaa oouu eenneerrvvaaddaa ccoomm oo jjeeiittoo qquuee AArrrriiaannee aassssuummiiuu qquuee ppooddeerriiaa tteerr oo qquuee
ddeesseejjaassssee,, aattéé qquuaannddoo iissssoo ppeerrtteenncciiaa aa oouuttrraa ppeessssooaa.. –– OOnnddee nnóóss vvaammooss ccoonnsseegguuiirr --
––
–– TTcchhaarrãã,, –– AArrrriiaannee aabbrriiuu ssuuaa bboollssaa ee ttiirroouu ddee lláá oo ccaanniivveettee ssuuííççoo rroossaa qquuee GGaabbbbee
hhaavviiaa ddeeiixxaaddoo nnaa ccaaiixxaa ddee ppeerriiggooss.. –– QQuuee ffooii?? –– eellaa ddiissssee,, vveennddoo aa rreeaaççããoo ddee LLuuccee.. ––
EEuu sseemmpprree mmaanntteennhhoo mmeeuu ddeeddoo ppeeggaajjoossoo nnoo ddiiaa qquuee ooss nnoovvooss eessttuuddaanntteess tteemm qquuee
ssee lliivvrraarr ddeessssaass ccooiissaass.. AA iiddeeiiaa ssoozziinnhhaa mmee vveeiioo eemm mmeeuuss ddiiaass ddee ccããoo nnoo
eennttrreetteenniimmeennttoo ddaa SSwwoorrdd && CCrroossss...... HHmm...... AAccaammppaammeennttoo ddee vveerrããoo.. ––
–– VVooccêê ppaassssaa oo vveerrããoo iinntteeiirroo...... AAqquuii?? –– LLuuccee eessttrreemmeecceeuu..
FFaalllleenn LLaauurreenn KKaattee
1177
–– HHaa!! FFaallaannddoo ccoommoo uummaa vveerrddaaddeeiirraa nnoovvaattaa!! VVooccêê pprroovvaavveellmmeennttee eessttáá eessppeerraannddoo
uummaass fféérriiaass ddee pprriimmaavveerraa.. –– EEllaa aattiirroouu ppaarraa LLuuccee oo ccaanniivveettee ssuuííççoo.. –– NNóóss nnããoo vvaammooss
ddeeiixxaarr eessssee iinnffeerrnnoo.. NNuunnccaa.. AAggoorraa ccoorrttee.. ––
–– EE aass ccââmmeerraass?? –– LLuuccee ppeerrgguunnttoouu,, oollhhaannddoo eemm vvoollttaa,, ccoomm oo ccaanniivveettee eemm mmããooss..
HHaavveerriiaa ccââmmeerraass eemm aallgguumm lluuggaarr aaqquuii..
AArrrriiaannee ssaaccuuddiiuu aa ccaabbeeççaa.. –– MMee rreeccuussoo aa mmee aassssoocciiaarr ccoomm mmaarriiccaass.. VVooccêê ppooddee lliiddaarr
ccoomm iissssoo oouu nnããoo?? ––
LLuuccee aasssseennttiiuu..
–– EE nnããoo mmee ddiiggaa qquuee vvooccêê nnuunnccaa ccoorrttoouu uumm ccaabbeelloo aanntteess.. –– AArrrriiaannee aaggaarrrroouu oo
ccaanniivveettee ssuuííççoo ppoorr ttrrááss ddee LLuuccee,, ppuuxxoouu aa ffeerrrraammeennttaa ddee tteessoouurraa ee eennttrreeggoouu--oo ddee
vvoollttaa.. –– NNeennhhuummaa oouuttrraa ppaallaavvrraa aattéé vvooccêê mmee ddiizzeerr oo qquuããoo ffaannttáássttiiccaa ffiiqquueeii..
–– NNoo –– ssaallããoo –– ddaa bbaannhheeiirraa ddee sseeuuss ppaaiiss,, aa mmããee ddee LLuuccee hhaavviiaa ppuuxxaaddoo ooss rreessttooss ddee
sseeuu lloonnggoo ccaabbeelloo eemm uumm bbaagguunnççaaddoo rraabboo--ddee--ccaavvaalloo,, aanntteess ddee jjooggaarr ttuuddoo aaqquuiilloo ffoorraa..
LLuuccee eessttaavvaa cceerrttaa ddee qquuee hhaavviiaa uumm mmééttooddoo mmaaiiss eessttrraattééggiiccoo ddee ccoorrttaarr ccaabbeellooss,, mmaass
ccoommoo aallgguuéémm qquuee eevviittaarraa ccoorrtteess ddee ccaabbeelloo dduurraannttee ttooddaa aa vviiddaa,, aa ttééccnniiccaa ddoo rraabboo--
ddee--ccaavvaalloo eerraa aa úúnniiccaa qquuee ccoonnhheecciiaa.. EEllaa rreeccoollhheeuu oo ccaabbeelloo ddee AArrrriiaannee eemm ssuuaass mmããooss,,
ppeeggoouu oo eelláássttiiccoo qquuee eessttaavvaa eemm vvoollttaa ddee sseeuu ppuullssoo,, sseegguurroouu aa ppeeqquueennaa tteessoouurraa
ffiirrmmeemmeennttee ee ccoommeeççoouu aa ccoorrttaarr..
OO rraabboo--ddee--ccaavvaalloo ccaaiiuu nnooss ppééss ddeellaa ee AArrrriiaannee ssoobbrreessssaallttoouu--ssee ee aappaannhhoouu
ssuubbiittaammeennttee.. EEllaa oo ppeeggoouu ee sseegguurroouu nnaa ddiirreeççããoo ddoo ssooll.. OO ccoorraaççããoo ddee LLuuccee ssee
ccoommpprriimmiiuu ccoomm aa vviissããoo.. EEllaa eessttaavvaa aaggoonniizzaannddoo ppeelloo sseeuu pprróópprriioo ccaabbeelloo ppeerrddiiddoo,, ee
ttooddaass aass oouuttrraass ppeerrddaass qquuee iissssoo ssiimmbboolliizzaavvaa.. MMaass AArrrriiaannee ssóó ddeeiixxoouu uumm ddeelliiccaaddoo
ssoorrrriissoo eessppaallhhaarr ppeellooss sseeuuss lláábbiiooss.. EEllaa ccoorrrreeuu ooss ddeeddooss ppeelloo rraabboo--ddee--ccaavvaalloo,, ee ddeeppooiiss
oo jjooggoouu ddeennttrroo ddaa bboollssaa..
–– MMaarraavviillhhoossoo,, –– eellaa ddiissssee.. –– CCoonnttiinnuuee.. ––
–– AArrrriiaannee,, –– LLuuccee ssuussssuurrrroouu,, aanntteess qquuee ppuuddeessssee ppaarraarr aa ssii mmeessmmaa.. –– SSeeuu ppeessccooççoo..
EEssttáá ttooddoo ––
–– CChheeiioo ddee cciiccaattrriizzeess?? –– AArrrriiaannee ddiissssee.. –– VVooccêê ppooddee ddiizzeerr iissssoo.. ––
AA ppeellee ddoo ppeessccooççoo ddee AArrrriiaannee,, ddeessddee aa ppaarrttee ddee ttrrááss ddee ssuuaa oorreellhhaa ddiirreeiittaa aattéé sseeuu
ccoollaarr ddee oossssooss eessttaavvaa ccoomm rreeeennttrrâânncciiaass,, mmaarrmmoorriizzaaddaass ee bbrriillhhaanntteess.. AA mmeennttee ddee
LLuuccee ffooii aattéé TTrreevvoorr –– ppaarraa aaqquueellaass hhoorrrríívveeiiss iimmaaggeennss.. AAttéé sseeuuss pprróópprriiooss ppaaiiss nnããoo aa
oollhhaarraamm ddeeppooiiss qquuee oo vviirraamm.. EEllaa eessttaavvaa tteennddoo uumm mmaall mmoommeennttoo oollhhaannddoo ppaarraa
AArrrriiaannee aaggoorraa..
AArrrriiaannee aaggaarrrroouu aa mmããoo ddee LLuuccee ee pprreessssiioonnoouu ccoonnttrraa ssuuaa ppeellee.. EErraa qquueennttee ee ffrriioo,, aaoo
mmeessmmoo tteemmppoo.. EErraa lliissoo ee áássppeerroo..
–– EEuu nnããoo tteennhhoo mmeeddoo ddiissssoo,, –– AArrrriiaannee ddiissssee.. –– VVooccêê tteemm?? ––
–– NNããoo.. –– LLuuccee ddiissssee,, eennqquuaannttoo eellaa ddeesseejjaavvaa qquuee AArrrriiaannee ttiirraassssee ssuuaa mmããoo,, eennttããoo LLuuccee
ppooddeerriiaa ttiirraarr aa ddeellaa ttaammbbéémm.. SSeeuu eessttôômmaaggoo ssee ccoonnttoorrcceeuu qquuaannddoo eellaa ssee qquueessttiioonnoouu
FFaalllleenn LLaauurreenn KKaattee
1188
ssee aa ppeellee ddee TTrreevvoorr sseerriiaa aassssiimm..
–– VVooccêê tteemm mmeeddoo ddoo qquuee rreeaallmmeennttee éé,, LLuuccee?? ––
–– NNããoo,, –– LLuuccee ddiissssee oouuttrraa vveezz,, rraappiiddaammeennttee.. DDeevveerriiaa sseerr óóbbvviioo qquuee eellaa eessttaavvaa
mmeennttiinnddoo.. EEllaa ffeecchhoouu ooss oollhhooss.. TTuuddoo qquuee eellaa ddeesseejjaavvaa ddaa SSwwoorrdd && CCrroossss eerraa uumm
nnoovvoo ccoommeeççoo,, uumm lluuggaarr oonnddee aass ppeessssooaass nnããoo oollhhaarriiaamm ppaarraa eellaa ccoommoo AArrrriiaannee eessttaavvaa
oollhhaannddoo aaggoorraa.. NNoo ppoorrttããoo ddaa eessccoollaa eessssaa mmaannhhãã,, qquuaannddoo sseeuu ppaaii ssuussssuurrrroouu oo lleemmaa
ddaa ffaammíílliiaa eemm sseeuu oouuvviiddoo -- –– PPrriicceess nnuunnccaa qquueebbrraamm –– -- ppaarreecciiaa ppoossssíívveell,, mmaass aaggoorraa
LLuuccee sseennttiiaa--ssee ddeeccaaííddaa ee eexxppooMMiissss EEllaa ttiirroouu ssuuaa mmããoo.. –– EEnnttããoo,, ccoommoo iissssoo aaccoonntteecceeuu??
–– eellaa ppeerrgguunnttoouu,, oollhhaannddoo ppaarraa bbaaiixxoo..
–– SSee lleemmbbrraa qquuee eeuu nnããoo pprreessssiioonneeii vvooccêê ssoobbrree oo qquuee vvooccêê ffeezz ppaarraa eessttaarr aaqquuii?? ––
AArrrriiaannee ppeerrgguunnttoouu,, eerrgguueennddoo ssuuaass ssoobbrraanncceellhhaass..
LLuuccee aasssseennttiiuu..
AArrrriiaannee ggeessttiiccuulloouu ppaarraa aass tteessoouurraass.. –– AArrrruummee aa ppaarrttee ddee ttrrááss,, ookk?? TTaallvveezz iissssoo mmee
ffaaççaa ppaarreecceerr rreeaallmmeennttee bboonniittaa.. TTaallvveezz mmee ffaaççaa ppaarreecceerr ccoomm vvooccêê..
MMeessmmoo ccoomm oo mmeessmmoo ccoorrttee,, AArrrriiaannee ppeerrmmaanneecceerriiaa ccoommoo uummaa vveerrssããoo ssuubbnnuuttrriiddaa ddee
LLuuccee.. EEnnqquuaannttoo LLuuccee eessttaavvaa ooccuuppaaddaa ccoomm sseeuu pprriimmeeiirroo ccoorrttee ddee ccaabbeelloo,, AArrrriiaannee
eessttaavvaa ddeennttrroo ddaass ccoommpplleexxiiddaaddeess ddaa vviiddaa nnaa SSwwoorrdd && CCrroossss..
–– EEssssee bbllooccoo ddee cceellaass aallii éé AAuugguussttiinnee.. ÉÉ lláá oonnddee nnóóss tteemmooss nnoossssooss ttããoo ffaallaaddooss
eevveennttooss ssoocciiaaiiss nnaass nnooiitteess ddee qquuaarrttaa--ffeeiirraa.. EE ttooddaass aass nnoossssaass aauullaass,, –– eellaa ddiissssee,,
aappoonnttaannddoo ppaarraa aa ccoonnssttrruuççããoo ccoomm ccoorr ddee ddeennttee aammaarreellaaddoo,, ddooiiss pprrééddiiooss àà ddiirreeiittaa ddoo
ddoorrmmiittóórriioo.. PPaarreecciiaa qquuee hhaavviiaa ssiiddoo ddeesseennhhaaddoo ppeelloo mmeessmmoo ssááddiiccoo qquuee ddeesseennhhaarraa oo
PPaauulliinnee.. EErraa ttrriisstteemmeennttee qquuaaddrraaddoo,, ttrriisstteemmeennttee ppaarreecciiddoo ccoomm uummaa ffoorrttaalleezzaa,,
cceerrccaaddoo ppeelloo mmeessmmoo aarraammee ffaarrppaaddoo ee jjaanneellaass ccoomm ggrraaddeess.. UUmmaa nnéévvooaa cciinnzzaa ffaazziiaa aass
ppaarreeddeess ppaarreecceerreemm ccaammuuffllaaddaass ppoorr mmuussggooss,, ttoorrnnaannddoo iimmppoossssíívveell ddee vveerr ssee aallgguuéémm
eessttaavvaa lláá..
–– AAvviissoo ccllaarroo,, –– AArrrriiaannee ccoonnttiinnuuoouu –– VVooccêê vvaaii ooddiiaarr aass aauullaass aaqquuii.. VVooccêê nnããoo éé
hhuummaannaa ssee nnããoo ooddiiaarr.. ––
–– PPoorr qquuêê?? OO qquuee hháá ddee ttããoo rruuiimm ccoomm eellaass?? –– LLuuccee ppeerrgguunnttoouu.. TTaallvveezz AArrrriiaannee
aappeennaass nnããoo ggoossttaassssee ddee eessccoollaa nnoo ggeerraall.. CCoomm sseeuu eessmmaallttee pprreettoo,, ddeelliinneeaaddoorr pprreettoo ee
aa bboollssaa pprreettaa qquuee ppaarreecciiaa ggrraannddee oo ssuuffiicciieennttee ppaarraa ccaabbeerr aappeennaass oo nnoovvoo ccaanniivveettee
ssuuííççoo ddeellaa,, eellaa nnããoo ppaarreecciiaa eexxaattaammeennttee uummaa eessttuuddiioossaa..
–– AAss aauullaass qquuee tteemmooss aaqquuii ssããoo ppeerrvveerrssaass –– ddiissssee AArrrriiaannee –– PPiioorr,, eellaass eessttrriippaamm ffoorraa aa
nnoossssaa aallmmaa.. DDee ooiittoo ggaarroottooss nneessttee lluuggaarr,, eeuu ddiiggoo qquuee ddeevveemmooss tteerr aappeennaass ttêêss aallmmaass
rreessttaannddoo.. –– EEllaa ddeeuu uummaa oollhhaaddaa.. –– NNããoo ddiittoo ddee qquuaallqquueerr ffoorrmmaa……
–– AAss aauullaass aaqquuii ssããoo sseemm aallmmaa –– ,, ddiissssee AArrrriiaannee –– PPiioorr aaiinnddaa,, eelleess ttiirraamm vvooccêê ddaa
ssuuaa aallmmaa –– DDaass ooiitteennttaa ccrriiaannççaass nneessttee lluuggaarr,, eeuu ddiirriiaa qquuee nnóóss ssóó tteemmooss cceerrccaa ddee ttrrêêss
aallmmaass rreessttaanntteess –– .. EEllaa oollhhoouu ppaarraa cciimmaa –– NNããoo ddiittoo,, ddee qquuaallqquueerr mmaanneeiirraa ...... ––
FFaalllleenn LLaauurreenn KKaattee
1199
IIssssoo nnããoo ppaarreecciiaa pprrooMMiissssoorr,, mmaass LLuuccee ffiiccoouu ppeenndduurraaddaa nnuummaa oouuttrraa ppaarrttee ddaa
rreessppoossttaa ddee AArriiaannnnee –– EEssppeerree,, hháá aappeennaass ooiitteennttaa ccrriiaannççaass nnaa eessccoollaa iinntteeiirraa?? –– NNoo
vveerrããoo aanntteess ddee iirr ppaarraa DDoovveerr,, LLuuccee ssee ddeebbrruuççaarraa ssoobbrree oo mmaannuuaall ddee eessttuuddaanntteess nnaa
ppeerrssppeeccttiivvaa ddaa eessppeessssuurraa,, ppaarraa mmeemmoorriizzaarr ttooddaass aass eessttaattííssttiiccaass –– MMaass ttuuddoo oo qquuee
ttiinnhhaa aapprreennddiiddoo aattéé aaggoorraa ssoobbrree aa SSwwoorrdd && CCrruuzz aa ssuurrpprreeeennddeeuu,, ffaazzêê--llaa ppeerrcceebbeerr
qquuee eellaa eessttaavvaa vviinnddoo ppaarraa aa eessccoollaa rreeffoorrmmaa ccoommpplleettaammeennttee ddeesspprreeppaarraaddaa ––
AArrrriiaannee aasssseennttiiuu ccoomm aa ccaabbeeççaa,, ffaazzeennddoo LLuuccee aacciiddeennttaallmmeennttee tteessoouurraarr ffoorraa uumm
ppeeddaaççoo ddee ccaabbeelloo qquuee eellaa qquueerriiaa ddeeiixxaarr –– OOooppss –– EEssppeerraannddoo qquuee AArrrriiaannee nnããoo tteennhhaa
nnoottaaddoo.. OOuu ttaallvveezz eellaa ssóó aacchhee qquuee eellaa eessttaavvaa iirrrriittaaddaa ––
–– OOiittoo ccllaasssseess,, ddeezz ggaarroottooss,, uumm eessttooiirroo –– VVooccêê ccoonnhheeccee ttooddaa aa ssuujjeeiirraa mmuuiittoo
rraappiiddaammeennttee,, ––
AArrrriiaannee ddiissssee –– EE vviiccee--vveerrssaa ––
–– EEuu aacchhoo qquuee ssiimm –– ,, ccoonnccoorrddoouu LLuuccee,, mmoorrddeennddoo oo lláábbiioo –– AArrrriiaannee eessttaavvaa
bbrriinnccaannddoo,, mmaass LLuuccee ppeerrgguunnttoouu ssee eellaa eessttaarriiaa sseennttaaddaa aaqquuii ccoomm aaqquueellee ssoorrrriissoo ffrriioo
eemm sseeuu oollhhooss aazzuuiiss ppaasstteell ssee ssoouubbeessssee aa nnaattuurreezzaa eexxaattaa ddoo ppaassssaaddoo ddee LLuukkee ––
QQuuaannttoo mmaaiiss tteemmppoo LLuuccee ppooddeerriiaa mmaanntteerr sseeuu ppaassssaaddoo eemm sseeggrreeddoo,, mmeellhhoorr sseerriiaa
ppaarraa eellaa ––
–– EE vvooccêê vvaaii qquueerreerr oorriieennttaarr--ssee ccllaarroo nnooss ccaassooss ddiiffíícceeiiss ––
–– CCaassooss ddiiffíícceeiiss?? ––
–– AAss ccrriiaannççaass ccoomm ooss ddiissppoossiittiivvooss,, ppuullsseeiirraa ddee rraassttrreeaammeennttoo –– ,, ddiissssee AArrrriiaannee ––
CCeerrccaa ddee uumm tteerrççoo ddoo ccoorrppoo eessttuuddaannttiill.. ––
–– EE eelleess ssããoo ooss úúnniiccooss qquuee –– ..
–– VVooccêê nnããoo qquueerr ssee mmeetteerr ccoomm.. CCoonnffiiee eemm mmiimm.. ––
–– BBeemm,, oo qquuee eelleess ffaazzeemm?? –– LLuuccee ppeerrgguunnttoouu:: ––
TTaannttoo qquuaannttoo LLuuccee qquueerriiaa mmaanntteerr ssuuaa pprróópprriiaa hhiissttóórriiaa eemm sseeggrreeddoo,, eellaa nnããoo ggoossttoouu
ddaa mmaanneeiirraa ddee AArrrriiaannee aa ttrraattáá--llaa ccoommoo uummaa eessppéécciiee ddee iinnggéénnuuaa –– TTuuddoo oo qquuee eesssseess
ggaarroottooss ttiinnhhaamm ffeeiittoo nnããoo ppooddeerriiaa sseerr mmuuiittoo ppiioorr,, ddoo qquuee oo qquuee ttooddooss ddiisssseerraamm qquuee
eellaa ttiinnhhaa ffeeiittoo –– OOuu ppooddeerriiaa?? AAffiinnaall,, eellaa ssaabbiiaa qquuaassee nnaaddaa ssoobbrree eessssaass ppeessssooaass ee eessssee
lluuggaarr.. AA ppoossssiibbiilliiddaaddee ddee ddeessppeerrttoouu uumm mmeeddoo cciinnzzaa ffrriioo nnaa bbooccaa ddoo eessttôômmaaggoo ––
–– OOhh,, vvooccêê ssaabbee –– ,, AArrrriiaannee ddeemmoorroouu –– AAjjuuddaarr eemm aaccttooss tteerrrroorriissttaass –– aattéé ppiiccaarr
aattéé sseeuuss ppaaiiss ee ooss aassssaarr nnoo eessppeettoo –– ..EEllaa vviirroouu--ssee ppaarraa eennccaarraarr LLuuccee ––
FFaalllleenn LLaauurreenn KKaattee
2200
–– CCaallee--ssee –– ,, ddiissssee LLuuccee ––
–– EEssttoouu ffaallaannddoo sséérriioo –– AAqquueelleess ppssiiccooppaattaass eessttããoo ssoobb rreessttrriiççõõeess mmuuiittoo mmaaiiss
rriiggoorroossaass ddoo qquuee oo rreessttoo ddooss ddeessaappaarraaffuussaaddooss aaqquuii –– CChhaammaammooss--llhheess ooss aallggeemmaaddooss..
––
LLuuccee rriiuu ddoo ttoomm ddrraammááttiiccoo ddee AArriiaannnnee ––
–– SSeeuu ccoorrttee ddee ccaabbeelloo eessttáá ffeeiittoo –– ,, ddiissssee eellaa,, ppaassssaannddoo aass mmããooss ppeellooss ccaabbeellooss ddee
AArriiaannnnee ppaarraa ddaarr uumm ppoouuccoo ddee vvoolluummee –– NNaa vveerrddaaddee,, ppaarreecciiaa rreeaallmmeennttee ccooooll ––
–– DDooccee –– ,, AArrrriiaannee ddiissssee:: –– EEllaa vviirroouu oo rroossttoo ppaarraa LLuuccee –– QQuuaannddoo eellaa ppaassssoouu ooss
ddeeddooss ppeelloo ccaabbeelloo ddeellaa,, aass mmaannggaass ddoo ssuuéétteerr pprreettoo ccaaiirraamm eemm sseeuuss bbrraaççooss ee LLuuccee
tteevvee uumm vviisslluummbbrree ddee uummaa ppuullsseeiirraa pprreettaa,, ccoomm lliinnhhaass ppoonnttiillhhaaddaass ddee pprreeggooss ddee
pprraattaa,, ee,, nnoo ppuullssoo,, oouuttrraa bbaannddaa qquuee ppaarreecciiaa mmaaiiss ...... mmeeccâânniiccaa –– AArrrriiaannee ppeegguuoouu
oollhhaannddoo ee eerrgguueeuu aass ssoobbrraanncceellhhaass ddiiaabboolliiccaammeennttee ––
–– EEuu ddiissssee,, yyaa –– ,, ddiissssee eellaa –– TToottaall mmaallddiittooss ppssiiccooppaattaass.. –– EEllaa ssoorrrriiuu –– VVeennhhaa,, eeuu
llhhee ddaarreeii oo rreessttoo ddoo ttoouurr.. ––
LLuuccee nnããoo ttiinnhhaa mmuuiittaa eessccoollhhaa –– EEllaa ddiissppeerrssoouu aabbaaiixxoo nnaass aarrqquuiibbaannccaaddaass aappóóss
AArrrriiaannee,, eessqquuiivvaannddoo--ssee qquuaannddoo uumm ddooss aabbuuttrreess ppeerruu ddeesscceeuu ppeerriiggoossaammeennttee bbaaiixxoo ––
AArrrriiaannee,, qquuee nnããoo ppaarreecceeuu ppeerrcceebbeerr,, aappoonnttoouu ppaarraa uummaa iiggrreejjaa eennvvoollvviiddaa eemm llííqquueenn66
nnaa eexxttrreemmiiddaaddee ddiirreeiittaa ddaa áárreeaa ppuubblliiccaa ––
–– AAqquuii vvooccêê vvaaii vveerr oo ggiinnáássiioo ddee ppoonnttaa,, –– eellaa ddiissssee,, aassssuummiinnddoo uumm ttoomm nnaassaallaaddoo
ddee gguuiiaa ttuurrííssttiiccoo.. –– SSiimm,, ssiimm,, ppaarraa ooss oollhhooss iinneexxppeerriieenntteess ppaarreeccee uummaa iiggrreejjaa..
CCoossttuummaavvaa sseerr.. NNóóss tteemmooss uumm ttiippoo ddee aarrqquuiitteettuurraa ddee sseegguunnddaa mmããoo nnaa SSwwoorrdd &&
CCrroossss.. AAllgguunnss aannooss aattrrááss,, aallgguumm mmaalluuccoo ppoorr eexxeerrccíícciiooss ffííssiiccooss aappaarreecceeuu ffaallaannddoo
bbeesstteeiirraa ssoobbrree ccoommoo ssuuppeerrmmeeddiiccaarr ooss aaddoolleesscceenntteess aarrrruuiinnaa aa ssoocciieeddaaddee.. EEllee ddoooouu
uummaa ttoonneellaaddaa ddee ddiinnhheeiirroo ddee mmeerrddaa eennttããoo eelleess ttrraannssffoorrmmaarraamm aa iiggrreejjaa nnuumm ggiinnáássiioo..
AAggoorraa ooss ppooddeerroossooss ppooddeemm ppeennssaarr qquuee aa ggeennttee ddeessccoonnttaa nnoossssaass ““ffrruussttrraaççõõeess”” ddee
uumm jjeeiittoo mmaaiiss ““pprroodduuttiivvoo””.. ––
LLuuccee ggeemmeeuu.. EEllaa sseemmpprree ddeetteessttoouu eedduuccaaççããoo ffííssiiccaa..
–– GGaarroottaa ddoo mmeeuu ccoorraaççããoo,, –– AArrrriiaannee ssee ccoonnddooeeuu –– TTrreeiinnaaddoorr DDiiaannttee éé ddii--aa--bbóó--llii--
ccoo.. ––
66
TThhaalllloopphhyyttiicc -- qquuaallqquueerr ddee nnuummeerroossaass ppllaannttaass iinnttrriiccaaddaass,, ccoonnssttiittuuííddaass ppoorr uummaa aallggaa oouu ffuunnggoo..
FFaalllleenn LLaauurreenn KKaattee
2211
EEnnqquuaannttoo LLuuccee ssee mmoovviimmeennttoouu ppaarraa aaccoommppaannhhaarr,, eellaa rreeppaarroouu nnoo rreessttoo ddoo rreecciinnttoo..
OO ccoommpplleexxoo ddaa DDoovveerr hhaavviiaa ssiiddoo bbeemm ccuuiiddaaddoo,, ttuuddoo mmaanniiccuurraaddoo ee ppoonnttiillhhaaddoo eemm
eessppaaççooss uunniiffoorrmmeess,, áárrvvoorreess ccuuiiddaaddoossaammeennttee ppooddaaddaass.. SSwwoorrdd && CCrroossss ppaarreecciiaa qquuee
hhaavviiaa ttuuddoo ccaaííddoo ssuubbiittaammeennttee ee aabbaannddoonnaaddoo nnoo mmeeiioo ddee uumm ppâânnttaannoo.. SSaallgguueeiirrooss
ccuujjooss ggaallhhooss aappoonnttaavvaamm ppaarraa bbaaiixxoo bbaallaannççaavvaamm ppaarraa oo cchhããoo,, kkuuddzzuuss77
ccrreesscciiaamm ppeelloo
mmuurroo eemm lleennççóóiiss,, ee ttooddoo oo tteerrcceeiirroo ppiissoo eessccuuttaavvaa oo bbaarruullhhoo ddoo rreessppiinnggoo..
EE nnããoo eerraa aappeennaass aa mmaanneeiirraa qquuee oo llooccaall ppaarreecciiaa.. CCaaddaa rreessppiirraaççããoo úúmmiiddaa ddee LLuuccee
ppeerrmmaanneecciiaa pprreessaa eemm sseeuuss ppuullmmõõeess.. AAppeennaass rreessppiirraarr nnaa SSwwoorrdd && CCrroossss ffaazziiaa eellaa ssee
sseennttiirr ccoommoo ssee eessttiivveessssee aattoollaannddoo eemm aarreeiiaa mmoovveeddiiççaa..
–– AAppaarreenntteemmeennttee ooss aarrqquuiitteettooss eennttrraarraamm nnuumm iimmppaassssee eennoorrmmee ssoobbrree ccoommoo
mmeellhhoorraarr oo eessttiilloo ddooss pprrééddiiooss ddaa aannttiiggaa aaccaaddeemmiiaa mmiilliittaarr.. OO rreessuullttaaddoo éé qquuee nnóóss
aaccaabbaammooss eemm uumm lluuggaarr mmeettaaddee ppeenniitteenncciiáárriiaa,, mmeettaaddee zzoonnaa ddee ttoorrttuurraa mmeeddiieevvaall.. EE
sseemm jjaarrddiinneeiirroo,, –– AArrrriiaannee ddiissssee,, ttiirraannddoo uumm ppoouuccoo ddee lliimmoo ddee ssuuaass bboottaass ddee
ccoommbbaattee.. –– TToossccoo.. OOhh,, ee aaqquuii eessttáá oo cceemmiittéérriioo.. ––
LLuuccee sseegguuiiuu AArrrriiaannee aappoonnttaannddoo oo ddeeddoo ppaarraa aa ppaarrttee mmaaiiss lloonnggee ddoo llaaddoo eessqquueerrddoo ddoo
tteerrrreennoo,, aappóóss oo ddoorrmmiittóórriioo.. UUmm mmaannttoo aaiinnddaa mmaaiiss eessppeessssoo ddee nnéévvooaa ppaaiirraavvaa ssoobbrree aa
ppoorrççããoo ddee tteerrrraa sseemm mmuurrooss.. EErraa ddeelliimmiittaaddoo ddooss ttrrêêss llaaddooss ppoorr uummaa ddeennssaa fflloorreessttaa ddee
ccaarrvvaallhhooss.. EEllaa nnããoo ppooddiiaa vveerr ddeennttrroo ddoo cceemmiittéérriioo,, qquuee ppaarreecciiaa qquuaassee aaffuunnddaarr--ssee
ddeebbaaiixxoo ddaa ssuuppeerrffíícciiee,, mmaass eellaa ppooddiiaa sseennttiirr oo cchheeiirroo ddaa ppooddrriiddããoo ee oouuvviirr oo ccoorroo ddee
cciiggaarrrraass zzuummbbiinnddoo nnaass áárrvvoorreess.. PPoorr uumm sseegguunnddoo,, eellaa ppeennssoouu qquuee oouuvviiuu oo ssiillvvoo ddaass
ssoommbbrraass –– mmaass eellaa ppiissccoouu ee eelleess ssee ffoorraamm..
–– IIssssoo éé uumm cceemmiittéérriioo?? ––
–– AAhhãã.. IIssssoo ccoossttuummaavvaa sseerr uummaa aaccaaddeemmiiaa mmiilliittaarr,, mmuuiittoo tteemmppoo aattrrááss nnooss ddiiaass ddaa
GGuueerrrraa CCiivviill.. EEnnttããoo eerraa aaqquuii qquuee eelleess jjooggaavvaamm ttooddooss ooss sseeuuss mmoorrttooss.. ÉÉ aarrrreeppiiaannttee
ccoommoo ttooddooss ccaaeemm ffoorraa.. EE mmeeuu ssiinnhhôô,, –– AArrrriiaannee ddiissssee,, aaccuummuullaannddoo uumm ffaallssoo ssoottaaqquuee
ssuulliiMMiissss –– IIssssoo ffeeddee aattéé ooss ccééuuss!! –– EEnnttããoo,, eellaa ppiissccoouu ppaarraa LLuuccee.. –– NNóóss ffiiccaammooss lláá
ppaarraa ccaarraammbbaa.. ––
LLuuccee oollhhoouu ppaarraa AArrrriiaannee ppaarraa vveerr ssee eellaa eessttaavvaa bbrriinnccaannddoo.. AArrrriiaannee ssóó ddeeuu ddee oommbbrrooss..
–– OOkkaayy,, ffooii ssóó uummaa vveezz.. EE ffooii ssóó ddeeppooiiss ddee uumm ggrraannddee pphhaarrmmaappaalloooozzaa88
.. ––
OOrraa,, eessssaa eerraa uummaa ppaallaavvrraa qquuee LLuuccee rreeccoonnhheecciiaa..
–– AArrrráá –– AArrrriiaannee rriiuu.. –– EEuu aaccaabbeeii ddee vveerr uummaa lluuzz aacceennddeerr aaíí eemm cciimmaa.. EEnnttããoo,, aallgguuéémm
eessttáá eemm ccaassaa.. BBeemm,, LLuuccee,, mmiinnhhaa qquueerriiddaa,, vvooccêê pprroovvaavveellmmeennttee ffooii aa ffeessttaass ddee
iinntteerrnnaattooss,, mmaass vvooccêê nnuunnccaa vviiuu ccoommoo aass ccrriiaannççaass ddee rreeffoorrmmaattóórriiooss ccoollooccaamm ttuuddoo
aabbaaiixxoo.. ––
–– QQuuaall éé aa ddiiffeerreennççaa?? –– LLuuccee ppeerrgguunnttoouu,, tteennttaannddoo eessccoonnddeerr oo ffaattoo qquuee eellaa nnuunnccaa ffooii
aa nneennhhuummaa ggrraannddee ffeessttaa nnaa DDoovveerr..
77
PPllaannttaa,, ddaaqquueellaass qquuee ggeerraallmmeennttee ccrreesscceemm eemm vvoollttaa ddee lluuggaarreess aabbaannddoonnaaddooss..
88
GGíírriiaa:: mmiissttuurraa ddee mmeeddiiccaammeennttooss ccoomm eeffeeiittoo ppssiiccoottrróóppiiccoo..
FFaalllleenn LLaauurreenn KKaattee
2222
–– VVooccêê vvaaii vveerr.. –– AArrrriiaannee ppaarroouu ee ssee vviirroouu ppaarraa LLuuccee.. –– VVooccêê vveemm eessssaa nnooiittee ee ffiiccaa
lláá,, ookkaayy?? –– EEllaa ssuurrpprreeeennddeeuu LLuuccee ppeeggaannddoo ssuuaa mmããoo.. –– PPrroommeettee?? ––
–– MMaass eeuu ppeennsseeii qquuee vvooccêê ddiissssee qquuee eeuu ddeevviiaa mmaanntteerr ddiissttâânncciiaa ddooss ccaassooss ppeerriiggoossooss,,
–– LLuuccee bbrriinnccoouu..
–– RReeggrraa nnúúmmeerroo ddooiiss –– NNããoo mmee eessccuuttee!! –– AArrrriiaannee ggaarrggaallhhoouu,, bbaallaannççaannddoo aa ccaabbeeççaa..
–– EEuu ssoouu cceerrttiiffiiccaavveellmmeennttee iinnssaannaa!! ––
EEllaa ddeeuu uummaa ccoorrrriiddiinnhhaa ee LLuuccee ffooii aattrrááss ddeellaa..
–– EEssppeerree,, qquuaall éé aa rreeggrraa nnúúmmeerroo uumm?? ––
–– AAccoommppaannhhaa!! ––
******
QQuuaannddoo eellaass vviirraarraamm aa eessqquuiinnaa ddaass ssaallaass ddee aauullaa ddee ppaarreeddeess ddee bbllooccoo ddee cciimmeennttoo,,
AArrrriiaannee ddeeuu uummaa ppaarraaddaa.. –– PPaarreeççaa lleeggaall,, –– eellaa ddiissssee..
–– LLeeggaall,, –– LLuuccee rreeppeettiiuu..
TTooddooss ooss oouuttrrooss eessttuuddaanntteess ppaarreecciiaamm eessttaarr aaggrruuppaaddooss eemm vvoollttaa ddaass áárrvvoorreess
eessttrraanngguullaaddaass ppeelloo kkuuddzzuu ddoo llaaddoo ddee ffoorraa ddoo AAuugguussttiinnee.. NNeennhhuumm ddeelleess ppaarreecciiaa
eexxaattaammeennttee ffeelliizz ppoorr eessttaarr ddoo llaaddoo ddee ffoorraa,, mmaass nniinngguuéémm ppaarreecciiaa eexxaattaammeennttee pprroonnttoo
aa eennttrraarr,, ttaammbbéémm..
NNuunnccaa hhoouuvvee mmuuiittoo ccóóddiiggoo ddee vveessttiimmeennttaa nnaa DDoovveerr,, eennttããoo LLuuccee nnããoo eessttaavvaa
aaccoossttuummaaddaa ccoomm aa uunniiffoorrmmiiddaaddee ddoo ccoorrppoo eessttuuddaannttiill.. EEnnttããoo,, nnoovvaammeennttee,, aappeessaarr ddee
ttooddooss aallii uussaarreemm ooss mmeessmmooss jjeeaannss pprreettooss,, bblluussaass ddee ggoollaa aallttaa pprreettaass,, ee ssuuéétteerreess
pprreettooss aammaarrrraaddooss ssoobbrree sseeuuss oommbbrrooss oouu eemm vvoollttaa ddaa cciinnttuurraa,, ccoonnttiinnuuaavvaa hhaavveennddoo
ddiiffeerreennççaass ssuubbssttaanncciiaaiiss nnoo jjeeiittoo qquuee eelleess oo uussaavvaamm..
UUmm ggrruuppoo ddee ggaarroottaass ttaattuuaaddaass ppaarraaddaass eemm uumm ccíírrccuulloo ccrruuzzaaddoo uussaavvaamm ppuullsseeiirraass aattéé
sseeuuss ccoottoovveellooss.. AAss bbaannddaannaass pprreettaass nnoo ccaabbeelloo ddeellaass lleemmbbrroouu aa LLuuccee uumm ffiillmmee qquuee eellaa
vviiuu uummaa vveezz ssoobbrree ggaanngguueess ffeemmiinniinnaass ddee mmoottoocclliicclliissttaass.. EEllaa aalluuggoouu ppoorrqquuee ppeennssoouu:: OO
qquuee ppooddee hhaavveerr ddee mmaaiiss lleeggaall qquuee uummaa ggaanngguuee ddee mmoottooqquueeiirrooss ssóó ddee mmuullhheerreess??
AAggoorraa ooss oollhhooss ddee LLuuccee ttrraannccaarraamm--ssee eemm uummaa ddaass ggaarroottaass nnoo ggrraammaaddoo.. OO eessttrraabbiissmmoo
llaatteerraall ddaa ggaarroottaa ddee oollhhooss--ddee--ggaattoo ddeelliinneeaaddooss ddee pprreettoo ffeezz LLuuccee rraappiiddaammeennttee mmuuddaarr
aa ddiirreeççããoo ddee sseeuu oollhhaarr..
UUmm ccaarraa ee uummaa ggaarroottaa qquuee eessttaavvaamm ddee mmããooss ddaaddaass ttiinnhhaamm llaanntteejjoouullaass ccoossttuurraaddaass
eemm ffoorrmmaattoo ddee oossssooss ccrruuzzaaddooss nnaass ccoossttaass ddee sseeuuss ssuuéétteerreess pprreettooss.. AA ccaaddaa ppoouuccooss
sseegguunnddooss,, uumm ddooss ddooiiss ppuuxxaavvaa oo oouuttrroo pprraa uumm bbeeiijjoo nnaass ttêêmmppoorraass,, nnoo llóóbbuulloo ddaa
oorreellhhaa,, nnooss oollhhooss.. QQuuaannddoo eelleess eennvvoollvveerraamm sseeuuss bbrraaççooss eemm vvoollttaa uumm ddoo oouuttrroo,, LLuuccee
ppooddee vveerr qquuee aammbbooss uussaavvaamm ppuullsseeiirraass ddee rraassttrreeaammeennttoo qquuee eessttaavvaamm ppiissccaannddoo.. EElleess
ppaarreecciiaamm uumm ppoouuccoo rruuddeess,, mmaass eessttaavvaa óóbbvviioo oo qquuaannttoo eelleess eessttaavvaamm aappaaiixxoonnaaddooss..
TTooddaa vveezz qquuee eellaa vviiaa aass aarrggoollaass ddee ssuuaass llíínngguuaass ppiissccaannddoo,, LLuuccee sseennttiiaa uumm aappeerrttoo
ssoolliittáárriioo bbeelliissccaannddoo sseeuu ppeeiittoo..
AAttrrááss ddooss nnaammoorraaddooss,, uumm ggrruuppoo ddee ggaarroottooss llooiirrooss eessttaavvaamm pprreessssiioonnaaddooss ccoonnttrraa aa
FFaalllleenn LLaauurreenn KKaattee
2233
ppaarreeddee.. CCaaddaa uumm ddeelleess uussaavvaa sseeuu ssuuéétteerr,, aappeessaarr ddoo ccaalloorr.. EE ttooddooss eelleess ttiinnhhaamm
ccaammiissaass ooxxffoorrdd bbrraannccaass ppoorr bbaaiixxoo,, oo ccoollaarriinnhhoo eennggoommaaddoo ppaarraa cciimmaa.. AAss bbaarrrraass
rreemmeennddaaddaass ddee ssuuaass ccaallççaass pprreettaass bbaattiiaamm nnaa bbeeiirraa ddee sseeuuss ssaappaattooss ppoolliiddooss,, qquuee
ccaallççaavvaamm ppeerrffeeiittaammeennttee.. DDee ttooddooss ooss eessttuuddaanntteess nnoo ppeerríímmeettrroo,, eesssseess ggaarroottooss
ppaarreecciiaamm ppaarraa LLuuccee ooss mmaaiiss pprróóxxiimmooss ddoo eessttiilloo ddaa DDoovveerr.. MMaass uumm oollhhaarr mmaaiiss
aapprrooxxiimmaaddoo rraappiiddaammeennttee ooss ddiiffeerreenncciiaavvaa ddooss ggaarroottooss qquuee eellaa ccoossttuummaavvaa ccoonnhheecceerr..
OOss ccaarraass ccoommoo TTrreevvoorr..
AAppeennaass eessttaannddoo eemm ggrruuppoo,, eesssseess ggaarroottooss rraaddiiaavvaamm uumm ttiippoo eessppeecciiaall ddee
tteennaacciiddaaddee.. EEssttaavvaa bbeemm aallii nnoo oollhhaarr ddee sseeuuss oollhhooss.. EErraa ddiiffíícciill ddee eexxpplliiccaarr,, mmaass iissssoo ddee
rreeppeennttee ssuurrpprreeeennddeeuu LLuuccee,, qquuee aassssiimm ccoommoo eellaa,, ttooddooss nneessssaa eessccoollaa ttiinnhhaamm uumm
ppaassssaaddoo.. TTooddooss aaqquuii pprroovvaavveellmmeennttee ppoossssuuiiaamm sseeggrreeddooss qquuee nnããoo qquueerriiaamm
ccoommppaarrttiillhhaarr.. MMaass eellaa nnããoo ssaabbiiaa ssee eessssaa ddeessccoobbeerrttaa aa ffaazziiaa ssee sseennttiirr mmaaiiss oouu mmeennooss
iissoollaaddaa..
AArrrriiaannee ppeerrcceebbeeuu ooss oollhhooss ddee LLuuccee rroonnddaannddoo ooss oouuttrrooss aalluunnooss..
–– NNóóss ttooddooss ffaazzeemmooss oo qquuee ppooddeemmooss ppaarraa ssoobbrreevviivveerr dduurraannttee oo ddiiaa,, –– eellaa ddiissssee,,
eennccoollhheennddoo.. –– MMaass nnoo ccaassoo ddee vvooccêê nnããoo tteerr oobbsseerrvvaaddoo ooss aabbuuttrreess aapprroovveeiittaaddoorreess,,
eessssee lluuggaarr cchheeiirraa mmuuiittoo bbeemm aa mmoorrttee.. –– EEllaa ttoommoouu uumm lluuggaarr eemm uumm bbaannccoo ddeebbaaiixxoo
ddee uumm ssaallgguueeiirroo ee aaffaaggoouu oo lluuggaarr ppeerrttoo ddeellaa ppaarraa LLuuccee..
LLuuccee aaffaassttoouu uumm aammoonnttooaaddoo ddee ffoollhhaass mmoollhhaaddaass eemm ddeeccoommppoossiiççããoo,, mmaass llooggoo aanntteess
ddee sseennttaarr,, eellaa nnoottoouu oouuttrraa vviioollaaççããoo ddoo ccóóddiiggoo ddee vveessttiimmeennttaa..
UUmmaa vviioollaaççããoo mmuuiittoo aattrraaeennttee..
EEllee vveessttiiaa uummaa bbrriillhhaannttee eecchhaarrppee vveerrmmeellhhaa eemm vvoollttaa ddoo sseeuu ppeessccooççoo.. EEssttaavvaa lloonnggee ddee
eessttaarr ffrriioo lláá ffoorraa,, mmaass eellee ttiinnhhaa uummaa jjaaqquueettaa ddee ccoouurroo pprreettaa ddee mmoottoocciicclliissttaa eemm cciimmaa
ddee sseeuu ssuuéétteerr pprreettoo,, ttaammbbéémm.. TTaallvveezz ffoossssee ppoorrqquuee eellee eerraa oo úúnniiccoo ppoonnttoo ddee ccoorr nnoo
ppeerríímmeettrroo,, mmaass eellee eerraa ttuuddoo qquuee LLuuccee ppooddiiaa oollhhaarr.. NNaa vveerrddaaddee,, ttuuddoo ppaarreecciiaa ppáálliiddoo
eemm ccoommppaarraaççããoo aa iissssoo.. PPoorr uumm lloonnggoo mmoommeennttoo,, LLuuccee ssee eessqquueecceeuu ddee qquueemm eerraa..
EEllaa nnoottoouu sseeuu ccaabbeelloo ddoouurraaddoo pprrooffuunnddoo ee bbrroonnzzeeaaddoo aapprroopprriiaaddoo.. SSuuaass mmaaççããss ddoo
rroossttoo ssaalliieenntteess,, ooss óóccuullooss eessccuurrooss qquuee ccoobbrriiaamm sseeuuss oollhhooss,, aa ffoorrmmaa ssuuaavvee ddee sseeuuss
lláábbiiooss.. EEmm ttooddooss ooss ffiillmmeess qquuee LLuuccee ttiinnhhaa vviissttoo,, eemm ttooddooss ooss lliivvrrooss qquuee eellaa hhaavviiaa lliiddoo,,
oo iinntteerreessssee aammoorroossoo eerraa eennlloouuqquueecceeddoorraammeennttee bboonniittoo –– eexxcceettoo ppoorr aaqquueellaa úúnniiccaa
ppeeqquueennaa ffaallhhaa.. OO ddeennttee llaassccaaddoo,, oo cchhaarrmmoossoo ttooppeettee,, aa bbeellaa mmaarrccaa eemm ssuuaa bboocchheecchhaa
eessqquueerrddaa.. EEllaa ssaabbiiaa ppoorr qquuee –– ssee oo hheerróóii ffoossssee iimmaaccuullaaddoo ddeemmaaiiss,, hhaavviiaa oo rriissccoo ddeellee
sseerr iinnaacceessssíívveell.. MMaass aacceessssíívveell oouu nnããoo,, LLuuccee sseemmpprree tteevvee uumm ffrraaccoo ppeellooss
ssuubblliimmeemmeennttee bboonniittooss.. CCoommoo eessssee ccaarraa..
EEllee iinncclliinnoouu--ssee ccoonnttrraa oo pprrééddiioo ccoomm ssuuaass mmããooss ccrruuzzaaddaass ssuuaavveemmeennttee ssoobbrree sseeuu
ppeeiittoo.. EE ppoorr uumm mmiillééssiimmoo ddee sseegguunnddoo,, LLuuccee vviiuu uummaa rrááppiiddaa iimmaaggeemm ddeellaa jjooggaaddaa nnooss
bbrraaççooss ddeellee.. EEllaa ssaaccuuddiiuu aa ccaabbeeççaa,, mmaass aa vviissããoo ppeerrmmaanneecciiaa ttããoo ccllaarraa qquuee eellaa qquuaassee
ddeeccoolloouu eemm ddiirreeççããoo aa eellee..
NNããoo.. IIssssoo eerraa lloouuccoo.. CCeerrttoo?? MMeessmmoo nnuummaa eessccoollaa cchheeiiaa ddee mmaalluuccooss,, LLuuccee eessttaavvaa cceerrttaa
Fallen i  fallen (lauren kate)
Fallen i  fallen (lauren kate)
Fallen i  fallen (lauren kate)
Fallen i  fallen (lauren kate)
Fallen i  fallen (lauren kate)
Fallen i  fallen (lauren kate)
Fallen i  fallen (lauren kate)
Fallen i  fallen (lauren kate)
Fallen i  fallen (lauren kate)
Fallen i  fallen (lauren kate)
Fallen i  fallen (lauren kate)
Fallen i  fallen (lauren kate)
Fallen i  fallen (lauren kate)
Fallen i  fallen (lauren kate)
Fallen i  fallen (lauren kate)
Fallen i  fallen (lauren kate)
Fallen i  fallen (lauren kate)
Fallen i  fallen (lauren kate)
Fallen i  fallen (lauren kate)
Fallen i  fallen (lauren kate)
Fallen i  fallen (lauren kate)
Fallen i  fallen (lauren kate)
Fallen i  fallen (lauren kate)
Fallen i  fallen (lauren kate)
Fallen i  fallen (lauren kate)
Fallen i  fallen (lauren kate)
Fallen i  fallen (lauren kate)
Fallen i  fallen (lauren kate)
Fallen i  fallen (lauren kate)
Fallen i  fallen (lauren kate)
Fallen i  fallen (lauren kate)
Fallen i  fallen (lauren kate)
Fallen i  fallen (lauren kate)
Fallen i  fallen (lauren kate)
Fallen i  fallen (lauren kate)
Fallen i  fallen (lauren kate)
Fallen i  fallen (lauren kate)
Fallen i  fallen (lauren kate)
Fallen i  fallen (lauren kate)
Fallen i  fallen (lauren kate)
Fallen i  fallen (lauren kate)
Fallen i  fallen (lauren kate)
Fallen i  fallen (lauren kate)
Fallen i  fallen (lauren kate)
Fallen i  fallen (lauren kate)
Fallen i  fallen (lauren kate)
Fallen i  fallen (lauren kate)
Fallen i  fallen (lauren kate)
Fallen i  fallen (lauren kate)
Fallen i  fallen (lauren kate)
Fallen i  fallen (lauren kate)
Fallen i  fallen (lauren kate)
Fallen i  fallen (lauren kate)
Fallen i  fallen (lauren kate)
Fallen i  fallen (lauren kate)
Fallen i  fallen (lauren kate)
Fallen i  fallen (lauren kate)
Fallen i  fallen (lauren kate)
Fallen i  fallen (lauren kate)
Fallen i  fallen (lauren kate)
Fallen i  fallen (lauren kate)
Fallen i  fallen (lauren kate)
Fallen i  fallen (lauren kate)
Fallen i  fallen (lauren kate)
Fallen i  fallen (lauren kate)
Fallen i  fallen (lauren kate)
Fallen i  fallen (lauren kate)
Fallen i  fallen (lauren kate)
Fallen i  fallen (lauren kate)
Fallen i  fallen (lauren kate)
Fallen i  fallen (lauren kate)
Fallen i  fallen (lauren kate)
Fallen i  fallen (lauren kate)
Fallen i  fallen (lauren kate)
Fallen i  fallen (lauren kate)
Fallen i  fallen (lauren kate)
Fallen i  fallen (lauren kate)
Fallen i  fallen (lauren kate)
Fallen i  fallen (lauren kate)
Fallen i  fallen (lauren kate)
Fallen i  fallen (lauren kate)
Fallen i  fallen (lauren kate)
Fallen i  fallen (lauren kate)
Fallen i  fallen (lauren kate)
Fallen i  fallen (lauren kate)
Fallen i  fallen (lauren kate)
Fallen i  fallen (lauren kate)
Fallen i  fallen (lauren kate)
Fallen i  fallen (lauren kate)
Fallen i  fallen (lauren kate)
Fallen i  fallen (lauren kate)
Fallen i  fallen (lauren kate)
Fallen i  fallen (lauren kate)
Fallen i  fallen (lauren kate)
Fallen i  fallen (lauren kate)
Fallen i  fallen (lauren kate)
Fallen i  fallen (lauren kate)
Fallen i  fallen (lauren kate)
Fallen i  fallen (lauren kate)
Fallen i  fallen (lauren kate)
Fallen i  fallen (lauren kate)
Fallen i  fallen (lauren kate)
Fallen i  fallen (lauren kate)
Fallen i  fallen (lauren kate)
Fallen i  fallen (lauren kate)
Fallen i  fallen (lauren kate)
Fallen i  fallen (lauren kate)
Fallen i  fallen (lauren kate)
Fallen i  fallen (lauren kate)
Fallen i  fallen (lauren kate)
Fallen i  fallen (lauren kate)
Fallen i  fallen (lauren kate)
Fallen i  fallen (lauren kate)
Fallen i  fallen (lauren kate)
Fallen i  fallen (lauren kate)
Fallen i  fallen (lauren kate)
Fallen i  fallen (lauren kate)
Fallen i  fallen (lauren kate)
Fallen i  fallen (lauren kate)
Fallen i  fallen (lauren kate)
Fallen i  fallen (lauren kate)
Fallen i  fallen (lauren kate)
Fallen i  fallen (lauren kate)
Fallen i  fallen (lauren kate)
Fallen i  fallen (lauren kate)
Fallen i  fallen (lauren kate)
Fallen i  fallen (lauren kate)
Fallen i  fallen (lauren kate)
Fallen i  fallen (lauren kate)
Fallen i  fallen (lauren kate)
Fallen i  fallen (lauren kate)
Fallen i  fallen (lauren kate)
Fallen i  fallen (lauren kate)
Fallen i  fallen (lauren kate)
Fallen i  fallen (lauren kate)
Fallen i  fallen (lauren kate)
Fallen i  fallen (lauren kate)
Fallen i  fallen (lauren kate)
Fallen i  fallen (lauren kate)
Fallen i  fallen (lauren kate)
Fallen i  fallen (lauren kate)
Fallen i  fallen (lauren kate)
Fallen i  fallen (lauren kate)
Fallen i  fallen (lauren kate)
Fallen i  fallen (lauren kate)
Fallen i  fallen (lauren kate)
Fallen i  fallen (lauren kate)
Fallen i  fallen (lauren kate)
Fallen i  fallen (lauren kate)
Fallen i  fallen (lauren kate)
Fallen i  fallen (lauren kate)
Fallen i  fallen (lauren kate)
Fallen i  fallen (lauren kate)
Fallen i  fallen (lauren kate)
Fallen i  fallen (lauren kate)
Fallen i  fallen (lauren kate)
Fallen i  fallen (lauren kate)
Fallen i  fallen (lauren kate)
Fallen i  fallen (lauren kate)
Fallen i  fallen (lauren kate)
Fallen i  fallen (lauren kate)
Fallen i  fallen (lauren kate)
Fallen i  fallen (lauren kate)
Fallen i  fallen (lauren kate)
Fallen i  fallen (lauren kate)
Fallen i  fallen (lauren kate)
Fallen i  fallen (lauren kate)
Fallen i  fallen (lauren kate)
Fallen i  fallen (lauren kate)
Fallen i  fallen (lauren kate)
Fallen i  fallen (lauren kate)
Fallen i  fallen (lauren kate)
Fallen i  fallen (lauren kate)
Fallen i  fallen (lauren kate)
Fallen i  fallen (lauren kate)
Fallen i  fallen (lauren kate)
Fallen i  fallen (lauren kate)
Fallen i  fallen (lauren kate)
Fallen i  fallen (lauren kate)
Fallen i  fallen (lauren kate)
Fallen i  fallen (lauren kate)
Fallen i  fallen (lauren kate)
Fallen i  fallen (lauren kate)
Fallen i  fallen (lauren kate)
Fallen i  fallen (lauren kate)
Fallen i  fallen (lauren kate)
Fallen i  fallen (lauren kate)
Fallen i  fallen (lauren kate)
Fallen i  fallen (lauren kate)
Fallen i  fallen (lauren kate)
Fallen i  fallen (lauren kate)
Fallen i  fallen (lauren kate)
Fallen i  fallen (lauren kate)
Fallen i  fallen (lauren kate)
Fallen i  fallen (lauren kate)
Fallen i  fallen (lauren kate)
Fallen i  fallen (lauren kate)
Fallen i  fallen (lauren kate)
Fallen i  fallen (lauren kate)
Fallen i  fallen (lauren kate)
Fallen i  fallen (lauren kate)
Fallen i  fallen (lauren kate)
Fallen i  fallen (lauren kate)
Fallen i  fallen (lauren kate)
Fallen i  fallen (lauren kate)
Fallen i  fallen (lauren kate)
Fallen i  fallen (lauren kate)
Fallen i  fallen (lauren kate)
Fallen i  fallen (lauren kate)
Fallen i  fallen (lauren kate)
Fallen i  fallen (lauren kate)
Fallen i  fallen (lauren kate)
Fallen i  fallen (lauren kate)
Fallen i  fallen (lauren kate)
Fallen i  fallen (lauren kate)
Fallen i  fallen (lauren kate)
Fallen i  fallen (lauren kate)
Fallen i  fallen (lauren kate)
Fallen i  fallen (lauren kate)

More Related Content

What's hot

Apresentação1 peruibe
Apresentação1 peruibeApresentação1 peruibe
Apresentação1 peruibe
Teresa Cristina Bock
 
FISICA - caceda , chavarry
FISICA - caceda , chavarryFISICA - caceda , chavarry
FISICA - caceda , chavarry
Mixse Caceda Alarcon
 
Satprem. en el camino hacia la condición de superhombres
Satprem. en el camino hacia la condición de superhombresSatprem. en el camino hacia la condición de superhombres
Satprem. en el camino hacia la condición de superhombres
Cayetana Moreno
 
Materi 1 hakikat penelitian = metodologi riset
Materi 1 hakikat penelitian = metodologi risetMateri 1 hakikat penelitian = metodologi riset
Materi 1 hakikat penelitian = metodologi riset
Ani Istiana
 
Cuento de la tolerancia 2º y 3º ciclo
Cuento de la tolerancia 2º y 3º cicloCuento de la tolerancia 2º y 3º ciclo
Cuento de la tolerancia 2º y 3º ciclo
cgarmit952
 
Flying book-10-(koreksi18)
Flying book-10-(koreksi18)Flying book-10-(koreksi18)
Flying book-10-(koreksi18)Fakhrurrazi Razi
 
Los derechos humanos
Los derechos humanosLos derechos humanos
Los derechos humanos
moritoyv
 
Células clorofilianas
Células clorofilianasCélulas clorofilianas
Células clorofilianas
EMILIO LECAROS BUSTAMANTE
 
Eu sou o palhaço
Eu sou o palhaço Eu sou o palhaço
Eu sou o palhaço
Serginho Sucesso
 
La virgen de_guadalupe_(chu)
La virgen de_guadalupe_(chu)La virgen de_guadalupe_(chu)
La virgen de_guadalupe_(chu)
Mario Abate Liotti Falco
 
Melanie george El arte de la seduccion
Melanie george El arte de la seduccionMelanie george El arte de la seduccion
Melanie george El arte de la seduccion
Universidad Arturo Michelena
 
Ángulos de fotografía
Ángulos de fotografíaÁngulos de fotografía
Ángulos de fotografía
cristinafavi05
 
90and10 afuera o adentro
90and10 afuera o adentro90and10 afuera o adentro
90and10 afuera o adentro
Sergio Yupanqui Gonzalez
 
Principio 90 10
Principio 90  10Principio 90  10
Hermoso Testimonio de Fe
Hermoso Testimonio de FeHermoso Testimonio de Fe
Hermoso Testimonio de FeRamón Rivas
 
ARTIGO DA REVISTA "O Cruzeiro", de 1947.
ARTIGO DA REVISTA "O Cruzeiro", de 1947.ARTIGO DA REVISTA "O Cruzeiro", de 1947.
ARTIGO DA REVISTA "O Cruzeiro", de 1947.
Carla Cardoso
 
Barrio de Montmartre y Basílica del Sagrado Corazón
Barrio de Montmartre y Basílica del Sagrado CorazónBarrio de Montmartre y Basílica del Sagrado Corazón
Barrio de Montmartre y Basílica del Sagrado Corazón
Emilio Gil (unjubilado)
 

What's hot (20)

Apresentação1 peruibe
Apresentação1 peruibeApresentação1 peruibe
Apresentação1 peruibe
 
FISICA - caceda , chavarry
FISICA - caceda , chavarryFISICA - caceda , chavarry
FISICA - caceda , chavarry
 
Charcodelodo
CharcodelodoCharcodelodo
Charcodelodo
 
Satprem. en el camino hacia la condición de superhombres
Satprem. en el camino hacia la condición de superhombresSatprem. en el camino hacia la condición de superhombres
Satprem. en el camino hacia la condición de superhombres
 
Materi 1 hakikat penelitian = metodologi riset
Materi 1 hakikat penelitian = metodologi risetMateri 1 hakikat penelitian = metodologi riset
Materi 1 hakikat penelitian = metodologi riset
 
Cuento de la tolerancia 2º y 3º ciclo
Cuento de la tolerancia 2º y 3º cicloCuento de la tolerancia 2º y 3º ciclo
Cuento de la tolerancia 2º y 3º ciclo
 
Flying book-10-(koreksi18)
Flying book-10-(koreksi18)Flying book-10-(koreksi18)
Flying book-10-(koreksi18)
 
Los derechos humanos
Los derechos humanosLos derechos humanos
Los derechos humanos
 
Células clorofilianas
Células clorofilianasCélulas clorofilianas
Células clorofilianas
 
Eu sou o palhaço
Eu sou o palhaço Eu sou o palhaço
Eu sou o palhaço
 
La virgen de_guadalupe_(chu)
La virgen de_guadalupe_(chu)La virgen de_guadalupe_(chu)
La virgen de_guadalupe_(chu)
 
Melanie george El arte de la seduccion
Melanie george El arte de la seduccionMelanie george El arte de la seduccion
Melanie george El arte de la seduccion
 
Ángulos de fotografía
Ángulos de fotografíaÁngulos de fotografía
Ángulos de fotografía
 
90and10 afuera o adentro
90and10 afuera o adentro90and10 afuera o adentro
90and10 afuera o adentro
 
Principio 90 10
Principio 90  10Principio 90  10
Principio 90 10
 
Hermoso Testimonio de Fe
Hermoso Testimonio de FeHermoso Testimonio de Fe
Hermoso Testimonio de Fe
 
Los hijos
Los hijosLos hijos
Los hijos
 
Antropologia cultural parte 3
Antropologia cultural parte 3Antropologia cultural parte 3
Antropologia cultural parte 3
 
ARTIGO DA REVISTA "O Cruzeiro", de 1947.
ARTIGO DA REVISTA "O Cruzeiro", de 1947.ARTIGO DA REVISTA "O Cruzeiro", de 1947.
ARTIGO DA REVISTA "O Cruzeiro", de 1947.
 
Barrio de Montmartre y Basílica del Sagrado Corazón
Barrio de Montmartre y Basílica del Sagrado CorazónBarrio de Montmartre y Basílica del Sagrado Corazón
Barrio de Montmartre y Basílica del Sagrado Corazón
 

Similar to Fallen i fallen (lauren kate)

Dom25 a(21sept14)
Dom25 a(21sept14)Dom25 a(21sept14)
Dom25 a(21sept14)escmauxi
 
Domingo 25 del Tiempo Ordinario Ciclo A
Domingo 25 del Tiempo Ordinario Ciclo ADomingo 25 del Tiempo Ordinario Ciclo A
Domingo 25 del Tiempo Ordinario Ciclo A
Padre Enrique Camargo
 
Ve tú también a mi viña
Ve tú también a mi viñaVe tú también a mi viña
Ve tú también a mi viñaRamón Rivas
 
Dioses nórdicos
Dioses nórdicosDioses nórdicos
Dioses nórdicos
perotinus
 
Sistema nervioso división funcional y órganos de los sentidos
Sistema nervioso división funcional y órganos de los sentidosSistema nervioso división funcional y órganos de los sentidos
Sistema nervioso división funcional y órganos de los sentidos
Emmanuel Ballinas Espinoza
 
Cerrando Círculos
Cerrando CírculosCerrando Círculos
Cerrando Círculos
Alberto R
 
Trabajo alex y benja
Trabajo alex y benjaTrabajo alex y benja
Trabajo alex y benja
JLG
 
Como Jesús, ¡sin privilegios!
Como Jesús, ¡sin privilegios!Como Jesús, ¡sin privilegios!
Como Jesús, ¡sin privilegios!Ramón Rivas
 
Recursos naturales
Recursos naturalesRecursos naturales
Recursos naturales
Isidora Morales Cornejo
 
Power point m ery bueno
Power point m ery buenoPower point m ery bueno
Power point m ery bueno
Merypilar
 
YA SOY VIEJO
YA SOY VIEJOYA SOY VIEJO
YA SOY VIEJO
Mariaam Salazar
 
Ya soy viejo
Ya soy viejoYa soy viejo
Qcid français
Qcid françaisQcid français
Qcid français
Rabah HELAL
 

Similar to Fallen i fallen (lauren kate) (20)

Ole ole gallegos
Ole ole gallegosOle ole gallegos
Ole ole gallegos
 
Terapiadeagua
TerapiadeaguaTerapiadeagua
Terapiadeagua
 
Terapiadeagua
TerapiadeaguaTerapiadeagua
Terapiadeagua
 
Dom25 a(21sept14)
Dom25 a(21sept14)Dom25 a(21sept14)
Dom25 a(21sept14)
 
Domingo 25 del Tiempo Ordinario Ciclo A
Domingo 25 del Tiempo Ordinario Ciclo ADomingo 25 del Tiempo Ordinario Ciclo A
Domingo 25 del Tiempo Ordinario Ciclo A
 
Ve tú también a mi viña
Ve tú también a mi viñaVe tú también a mi viña
Ve tú también a mi viña
 
27º domingo toa 2014
27º domingo toa 201427º domingo toa 2014
27º domingo toa 2014
 
Ninoslecvida
NinoslecvidaNinoslecvida
Ninoslecvida
 
Charcodelodo
CharcodelodoCharcodelodo
Charcodelodo
 
Dioses nórdicos
Dioses nórdicosDioses nórdicos
Dioses nórdicos
 
Sistema nervioso división funcional y órganos de los sentidos
Sistema nervioso división funcional y órganos de los sentidosSistema nervioso división funcional y órganos de los sentidos
Sistema nervioso división funcional y órganos de los sentidos
 
Cerrando Círculos
Cerrando CírculosCerrando Círculos
Cerrando Círculos
 
Trabajo alex y benja
Trabajo alex y benjaTrabajo alex y benja
Trabajo alex y benja
 
Como Jesús, ¡sin privilegios!
Como Jesús, ¡sin privilegios!Como Jesús, ¡sin privilegios!
Como Jesús, ¡sin privilegios!
 
Recursos naturales
Recursos naturalesRecursos naturales
Recursos naturales
 
Filosofia de un alumno[1]
Filosofia de un alumno[1]Filosofia de un alumno[1]
Filosofia de un alumno[1]
 
Power point m ery bueno
Power point m ery buenoPower point m ery bueno
Power point m ery bueno
 
YA SOY VIEJO
YA SOY VIEJOYA SOY VIEJO
YA SOY VIEJO
 
Ya soy viejo
Ya soy viejoYa soy viejo
Ya soy viejo
 
Qcid français
Qcid françaisQcid français
Qcid français
 

More from Mariana Correia

Bruxos, vampiros, divergentes e zumbis a formação do leitor literário na esco...
Bruxos, vampiros, divergentes e zumbis a formação do leitor literário na esco...Bruxos, vampiros, divergentes e zumbis a formação do leitor literário na esco...
Bruxos, vampiros, divergentes e zumbis a formação do leitor literário na esco...
Mariana Correia
 
Reportagem: "A leitura na era digital"
Reportagem: "A leitura na era digital"Reportagem: "A leitura na era digital"
Reportagem: "A leitura na era digital"
Mariana Correia
 
O orfanato da srta peregrine pa ransom riggs
O orfanato da srta peregrine pa  ransom riggsO orfanato da srta peregrine pa  ransom riggs
O orfanato da srta peregrine pa ransom riggs
Mariana Correia
 
Lajolo. a moçada está lendo (e gostando de ler)
Lajolo. a moçada está lendo (e gostando de ler)Lajolo. a moçada está lendo (e gostando de ler)
Lajolo. a moçada está lendo (e gostando de ler)
Mariana Correia
 
Questionário dados gerados
Questionário  dados geradosQuestionário  dados gerados
Questionário dados gerados
Mariana Correia
 
Testes de compreensão textual: "Le petit prince"
Testes de compreensão textual: "Le petit prince"Testes de compreensão textual: "Le petit prince"
Testes de compreensão textual: "Le petit prince"
Mariana Correia
 
Questionário
QuestionárioQuestionário
Questionário
Mariana Correia
 
Geraldi. portos de passagem (prefácio e introdução)
Geraldi. portos de passagem (prefácio e introdução)Geraldi. portos de passagem (prefácio e introdução)
Geraldi. portos de passagem (prefácio e introdução)
Mariana Correia
 
Entrevista com José Pacheco, Revista Aprende Brasil
Entrevista com José Pacheco, Revista Aprende BrasilEntrevista com José Pacheco, Revista Aprende Brasil
Entrevista com José Pacheco, Revista Aprende Brasil
Mariana Correia
 
Série Fallen 1- Fallen, Lauren Kate txt
Série Fallen 1- Fallen, Lauren Kate txtSérie Fallen 1- Fallen, Lauren Kate txt
Série Fallen 1- Fallen, Lauren Kate txt
Mariana Correia
 
Hamilton werneck -_se_a_boa_escola_e_a_que_reprova,_o_bom_hospital_e_o_que_mata
Hamilton werneck -_se_a_boa_escola_e_a_que_reprova,_o_bom_hospital_e_o_que_mataHamilton werneck -_se_a_boa_escola_e_a_que_reprova,_o_bom_hospital_e_o_que_mata
Hamilton werneck -_se_a_boa_escola_e_a_que_reprova,_o_bom_hospital_e_o_que_mata
Mariana Correia
 
Satisfaction
SatisfactionSatisfaction
Satisfaction
Mariana Correia
 
Formação 5
Formação 5Formação 5
Formação 5
Mariana Correia
 
Paradigma de avaliação de textos
Paradigma de avaliação de textosParadigma de avaliação de textos
Paradigma de avaliação de textos
Mariana Correia
 
Formação 4 - Avaliação e construção de instrumentos
Formação 4 - Avaliação e construção de instrumentosFormação 4 - Avaliação e construção de instrumentos
Formação 4 - Avaliação e construção de instrumentos
Mariana Correia
 
20265 87941-1-pb
20265 87941-1-pb20265 87941-1-pb
20265 87941-1-pb
Mariana Correia
 
0.667326001366389749 paulo freire_e_os_temas_geradores
0.667326001366389749 paulo freire_e_os_temas_geradores0.667326001366389749 paulo freire_e_os_temas_geradores
0.667326001366389749 paulo freire_e_os_temas_geradores
Mariana Correia
 
Formação 3 - Escola Teresa Francescuti
Formação 3 - Escola Teresa FrancescutiFormação 3 - Escola Teresa Francescuti
Formação 3 - Escola Teresa Francescuti
Mariana Correia
 
Formação Escola Tereza Francescutti - Níveis de Interação disicplinar
Formação Escola Tereza Francescutti - Níveis de Interação disicplinarFormação Escola Tereza Francescutti - Níveis de Interação disicplinar
Formação Escola Tereza Francescutti - Níveis de Interação disicplinar
Mariana Correia
 
Ad matriz (2)
Ad matriz (2)Ad matriz (2)
Ad matriz (2)
Mariana Correia
 

More from Mariana Correia (20)

Bruxos, vampiros, divergentes e zumbis a formação do leitor literário na esco...
Bruxos, vampiros, divergentes e zumbis a formação do leitor literário na esco...Bruxos, vampiros, divergentes e zumbis a formação do leitor literário na esco...
Bruxos, vampiros, divergentes e zumbis a formação do leitor literário na esco...
 
Reportagem: "A leitura na era digital"
Reportagem: "A leitura na era digital"Reportagem: "A leitura na era digital"
Reportagem: "A leitura na era digital"
 
O orfanato da srta peregrine pa ransom riggs
O orfanato da srta peregrine pa  ransom riggsO orfanato da srta peregrine pa  ransom riggs
O orfanato da srta peregrine pa ransom riggs
 
Lajolo. a moçada está lendo (e gostando de ler)
Lajolo. a moçada está lendo (e gostando de ler)Lajolo. a moçada está lendo (e gostando de ler)
Lajolo. a moçada está lendo (e gostando de ler)
 
Questionário dados gerados
Questionário  dados geradosQuestionário  dados gerados
Questionário dados gerados
 
Testes de compreensão textual: "Le petit prince"
Testes de compreensão textual: "Le petit prince"Testes de compreensão textual: "Le petit prince"
Testes de compreensão textual: "Le petit prince"
 
Questionário
QuestionárioQuestionário
Questionário
 
Geraldi. portos de passagem (prefácio e introdução)
Geraldi. portos de passagem (prefácio e introdução)Geraldi. portos de passagem (prefácio e introdução)
Geraldi. portos de passagem (prefácio e introdução)
 
Entrevista com José Pacheco, Revista Aprende Brasil
Entrevista com José Pacheco, Revista Aprende BrasilEntrevista com José Pacheco, Revista Aprende Brasil
Entrevista com José Pacheco, Revista Aprende Brasil
 
Série Fallen 1- Fallen, Lauren Kate txt
Série Fallen 1- Fallen, Lauren Kate txtSérie Fallen 1- Fallen, Lauren Kate txt
Série Fallen 1- Fallen, Lauren Kate txt
 
Hamilton werneck -_se_a_boa_escola_e_a_que_reprova,_o_bom_hospital_e_o_que_mata
Hamilton werneck -_se_a_boa_escola_e_a_que_reprova,_o_bom_hospital_e_o_que_mataHamilton werneck -_se_a_boa_escola_e_a_que_reprova,_o_bom_hospital_e_o_que_mata
Hamilton werneck -_se_a_boa_escola_e_a_que_reprova,_o_bom_hospital_e_o_que_mata
 
Satisfaction
SatisfactionSatisfaction
Satisfaction
 
Formação 5
Formação 5Formação 5
Formação 5
 
Paradigma de avaliação de textos
Paradigma de avaliação de textosParadigma de avaliação de textos
Paradigma de avaliação de textos
 
Formação 4 - Avaliação e construção de instrumentos
Formação 4 - Avaliação e construção de instrumentosFormação 4 - Avaliação e construção de instrumentos
Formação 4 - Avaliação e construção de instrumentos
 
20265 87941-1-pb
20265 87941-1-pb20265 87941-1-pb
20265 87941-1-pb
 
0.667326001366389749 paulo freire_e_os_temas_geradores
0.667326001366389749 paulo freire_e_os_temas_geradores0.667326001366389749 paulo freire_e_os_temas_geradores
0.667326001366389749 paulo freire_e_os_temas_geradores
 
Formação 3 - Escola Teresa Francescuti
Formação 3 - Escola Teresa FrancescutiFormação 3 - Escola Teresa Francescuti
Formação 3 - Escola Teresa Francescuti
 
Formação Escola Tereza Francescutti - Níveis de Interação disicplinar
Formação Escola Tereza Francescutti - Níveis de Interação disicplinarFormação Escola Tereza Francescutti - Níveis de Interação disicplinar
Formação Escola Tereza Francescutti - Níveis de Interação disicplinar
 
Ad matriz (2)
Ad matriz (2)Ad matriz (2)
Ad matriz (2)
 

Fallen i fallen (lauren kate)

 • 1. FFaalllleenn LLaauurreenn KKaattee 11 FFaalllleenn ddee LLaauurreenn KKaattee visite! www.pirate-ebooks.blogspot.com
 • 2. FFaalllleenn LLaauurreenn KKaattee 22 EE ssee aa ppeessssooaa ccoomm qquueemm vvooccêê eessttáá ddeessttiinnaaddoo aa ffiiccaarr nnuunnccaa ppuuddeessssee sseerr ssuuaa?? OO oollhhaarr ddee DDaanniieell ccaappttuurroouu oo ddeellaa,, ee aa rreessppiirraaççããoo ddeellaa ffiiccoouu pprreessaa eemm ssuuaa ggaarrggaannttaa.. EEllaa oo rreeccoonnhheecciiaa ddee aallgguumm lluuggaarr.. MMaass eellaa iirriiaa ssee lleemmbbrraarr ddee ccoonnhheecceerr aallgguuéémm ccoommoo eellee.. EEllaa iirriiaa ssee lleemmbbrraarr ddee ssee sseennttiirr ttããoo aabbssoolluuttaammeennttee aassssoommbbrraaddaa qquuaannttoo ssee sseennttiiaa aaggoorraa.. EElleess aaiinnddaa eessttaavvaamm ccoomm ooss oollhhooss pprreessooss qquuaannddoo eellee rreellaammppeejjoouu uumm ssoorrrriissoo ppaarraa eellaa.. UUmm jjaattoo ddee ccaalloorr ffooii aattiirraaddoo nneellaa...... mmaass eennttããoo eellee lleevvaannttoouu ssuuaa mmããoo nnoo aarr.. EE mmoossttrroouu--llhhee oo ddeeddoo ddoo mmeeiioo.. LLuuccee aarrffoouu ee ddeeiixxoouu sseeuu oollhhaarr ccaaiirr.. SSeeuu ddeellíírriioo mmoommeennttâânneeoo ssuummiiuu.. QQuuaall eerraa oo pprroobblleemmaa ddaaqquueellee ccaarraa?? LLooggoo aanntteess ddee eellaa eennttrraarr eemm ssuuaa pprriimmeeiirraa aauullaa,, eellaa oouussoouu oollhhaarr ppaarraa ttrrááss.. SSeeuu rroossttoo eessttaavvaa vvaazziioo,, mmaass nnããoo hhaavviiaa ddúúvviiddaa -- eellee eessttaavvaa oobbsseerrvvaannddoo eellaa iirr eemmbboorraa.. PPEERRIIGGOOSSAAMMEENNTTEE EEXXCCIITTAANNTTEE EE AASSSSOOMMBBRROOSSAAMMEENNTTEE RROOMMÂÂNNTTIICCOO,, FFAALLLLEENN ÉÉ UUMM SSUUSSPPEENNSSEE DDEE VVIIRRAARR AASS PPÁÁGGIINNAASS EE AA HHIISSTTÓÓRRIIAA DDEE AAMMOORR DDEERRRRAADDEEIIRRAA.. visite! www.pirate-ebooks.blogspot.com
 • 3. FFaalllleenn LLaauurreenn KKaattee 33 NNoo CCoommeeççoo HHEELLSSTTOONN,, IINNGGLLAATTEERRRRAA SSEETTEEMMBBRROO DDEE 11885544 PPoorr vvoollttaa ddaa mmeeiiaa--nnooiittee,, ooss oollhhooss ddeellaa ppoorr ffiimm ttoommaarraamm ffoorrmmaa.. OO oollhhaarr nneelleess eerraa ffeelliinnoo,, ppaarrcciiaallmmeennttee ddeetteerrmmiinnaaddoo ee ppaarrcciiaallmmeennttee tteennttaattiivvoo –– ttoottaallmmeennttee eennccrreennccaa.. SSiimm,, eelleess eessttaavvaamm eexxaattaammeennttee cceerrttooss,, aaqquueelleess oollhhooss.. LLeevvaannttaannddoo--ssee aattéé ssuuaass ssoobbrraanncceellhhaass rreeffiinnaaddaass ee eelleeggaanntteess,, aa cceennttíímmeettrrooss ddaa ccaassccaaddaa nneeggrraa ddee sseeuu ccaabbeelloo.. EEllee sseegguurroouu oo ppaappeell nnaa ddiissttâânncciiaa ddee uumm bbrraaççoo ppaarraa aavvaalliiaarr sseeuu pprrooggrreessssoo.. EErraa ddiiffíícciill,, ttrraabbaallhhaarr sseemm eellaa nnaa ssuuaa ffrreennttee,, mmaass ttaammbbéémm,, eellee nnuunnccaa ppooddee ddeesseennhhaarr eemm ssuuaa pprreesseennççaa.. DDeessddee qquuee eellee ttiinnhhaa cchheeggoo ddee LLoonnddrreess –– nnããoo,, ddeessddee qquuee eellee aa vviiuu ppeellaa pprriimmeeiirraa vveezz –– eellee ttiinnhhaa qquuee ccuuiiddaarr ppaarraa sseemmpprree mmaannttêê--llaa àà ddiissttâânncciiaa.. AA ccaaddaa ddiiaa aaggoorraa eellaa llhhee aabboorrddaavvaa,, ee ccaaddaa ddiiaa eerraa mmaaiiss ddiiffíícciill ddoo qquuee oo aanntteerriioorr.. EErraa ppoorr iissssoo qquuee eellee iiaa ppaarrttiirr ddee mmaannhhãã –– ppaarraa aa ÍÍnnddiiaa,, ppaarraa aass AAmméérriiccaass,, eellee nnããoo ssaabbiiaa ee nneemm lliiggaavvaa.. OOnnddee qquueerr qquuee eellee aaccaabbaassssee,, sseerriiaa mmaaiiss ffáácciill ddoo qquuee eessttaarr aaqquuii.. EEllee ssee iinncclliinnoouu ssoobbrree sseeuu ddeesseennhhoo,, nnoovvaammeennttee,, ssuussppiirraannddoo eennqquuaannttoo uussaavvaa sseeuu ddeeddããoo ppaarraa aappeerrffeeiiççooaarr oo bbiiqquuiinnhhoo ddee ccaarrvvããoo vveeggeettaall bboorrrraaddoo ddee sseeuu lláábbiioo iinnffeerriioorr.. OO ppaappeell sseemm vviiddaa,, iimmppoossttoorr ccrruueell,, eerraa aa úúnniiccaa mmaanneeiirraa ddee lleevváá--llaa ccoomm eellee.. EEnnttããoo,, ssee eennddiirreeiittaannddoo nnaa ccaaddeeiirraa ddee ccoouurroo ddaa bbiibblliiootteeccaa,, eellee sseennttiiuu.. OO rrooççaarr ddee ccaalloorr nnaa ssuuaa nnuuccaa.. EEllaa.. SSuuaa mmeerraa pprrooxxiimmiiddaaddee ddeeuu aa eellee aa sseennssaaççããoo mmaaiiss ppeeccuulliiaarr,, ccoommoo oo ttiippoo ddee qquueennttuurraa mmaannddaaddaa qquuaannddoo uummaa ttoorraa vviirraa cciinnzzaass nnuummaa ffoogguueeiirraa.. EEllee ssaabbiiaa sseemm ssee vviirraarr.. EEllaa eessttaavvaa lláá.. EEllee ccoobbrriiuu sseeuu rreettrraattoo nnooss ppaappééiiss eennccaaddeerrnnaaddooss eemm sseeuu ccoolloo,, mmaass eellee nnããoo ppooddiiaa eessccaappaarr ddeellaa.. SSeeuuss oollhhooss ccaaíírraamm ppaarraa oo ssooffáá aaccoollcchhooaaddoo ddee mmaarrffiimm ddoo oouuttrroo llaaddoo ddaa ssaallaa ddee vviissiittaass,, oonnddee ssoommeennttee hhoorraass mmaaiiss cceeddoo eellaa ttiinnhhaa aappaarreecciiddoo iinneessppeerraaddaammeennttee,, mmaaiiss ttaarrddee ddoo qquuee oo rreessttoo ddee ssuuaa ccoommiittiivvaa,, eemm uumm vveessttiiddoo ddee sseeddaa rroossaa,, ppaarraa aappllaauuddiirr aa ffiillhhaa mmaaiiss vveellhhaa ddee sseeuu hhoossppeeddeeiirroo,, aappóóss uummaa bbooaa aapprreesseennttaaççããoo nnoo ccrraavvoo11 .. EEllee oollhhoouu ppaarraa oo oouuttrroo llaaddoo ddaa ssaallaa,, ppeellaa jjaanneellaa ppaarraa aa vvaarraannddaa,, oonnddee nnoo ddiiaa aanntteerriioorr eellaa ttiinnhhaa ssee iinnssiinnuuaaddoo aattéé eellee,, uumm ppuunnhhaaddoo ddee ppeeôônniiaass sseellvvaaggeennss bbrraannccaass eemm ssuuaa mmããoo.. EEllaa aaiinnddaa aacchhaavvaa qquuee aa aattrraaççããoo qquuee eellaa sseennttiiaa eemm rreellaaççããoo aa eellee eerraa iinnoocceennttee,, qquuee sseeuuss ffrreeqquueenntteess eennccoonnttrrooss nnoo ggaazzeebboo eerraamm mmeerraass...... ffeelliizzeess ccooiinncciiddêênncciiaass.. SSeerr ttããoo 11 CCrraavvoo ((mmúússiiccaa)) -- uumm iinnssttrruummeennttoo mmuussiiccaall ddee ccoorrddaass bbeelliissccaaddaass,, ccoomm tteeccllaaddooss;;
 • 4. FFaalllleenn LLaauurreenn KKaattee 44 iinnggêênnuuaa!! EEllee llhhee nnuunnccaa llhhee ccoonnttaarriiaa oouuttrraa ccooiissaa –– oo sseeggrreeddoo eerraa ddeellee ppaarraa ssuuppoorrttaarr.. EEllee ffiiccoouu ddee ppéé ee ssee vviirroouu,, ooss rreettrraattooss ddeeiixxaaddooss ppaarraa ttrrááss nnaa ccaaddeeiirraa ddee ccoouurroo.. EE lláá eessttaavvaa eellaa,, pprreessssiioonnaaddaa ccoonnttrraa aa ccoorrttiinnaa ddee vveelluuddoo rruubbii eemm sseeuu ssiimmpplleess vveessttiiddoo bbrraannccoo.. SSeeuu ccaabbeelloo nneeggrroo ttiinnhhaa ee ssoollttaaddoo ddee ssuuaa ttrraannççaa.. OO oollhhaarr eemm sseeuu rroossttoo eerraa oo mmeessmmoo qquuee eellee ttiinnhhaa ddeesseennhhaaddoo ttaannttaass vveezzeess.. HHaavviiaa ffooggoo,, ssuubbiinnddoo eemm ssuuaass bboocchheecchhaass.. EEllaa eessttaavvaa bbrraavvaa?? EEnnvveerrggoonnhhaaddaa?? EEllee aannssiiaavvaa ssaabbeerr,, mmaass nnããoo ppooddiiaa ssee ppeerrmmiittiirr aa ppeerrgguunnttaarr.. –– OO qquuee eessttáá ffaazzeennddoo aaqquuii?? –– EEllee ccoonnsseegguuiiaa oouuvviirr oo rroossnnaaddoo eemm ssuuaa vvoozz,, ee ssee aarrrreeppeennddeeuu ddee ssuuaa aassppeerreezzaa,, ssaabbeennddoo qquuee eellaa nnuunnccaa eenntteennddeerriiaa.. –– EEuu –– nnããoo ccoonnsseegguuii ddoorrmmiirr,, –– eellaa ggaagguueejjoouu,, ssee mmoovveennddoo nnaa ddiirreeççããoo ddoo ffooggoo ee ddaa ccaaddeeiirraa ddeellee.. –– EEuu vvii aa lluuzz aacceessaa nnoo sseeuu qquuaarrttoo ee eennttããoo –– –– eellaa ppaauussoouu,, oollhhaannddoo ppaarraa bbaaiixxoo ppaarraa ssuuaass mmããooss –– –– sseeuu mmaallããoo eessttáá ddoo llaaddoo ddee ffoorraa ddaa ppoorrttaa?? VVooccêê vvaaii aa aallgguumm lluuggaarr?? –– –– EEuu iiaa ttee ccoonnttaarr –– –– EEllee ppaarroo.. EEllee nnããoo ddeevviiaa mmeennttiirr.. EEllee nnuunnccaa ttiivveerraa iinntteennççããoo ddee ddeeiixxáá--llaa ssaabbeerr ddee sseeuuss ppllaannooss.. CCoonnttaarr aa eellaa ssóó ppiioorraarriiaa aass ccooiissaass.. CCeerrttoo,, eellee ttiinnhhaa ddeeiixxaaddoo aass ccooiissaass iirreemm lloonnggee ddeemmaaiiss,, eessppeerraannddoo qquuee ddeessssaa vveezz ffoossssee ddiiffeerreennttee.. EEllaa cchheeggoouu mmaaiiss ppeerrttoo,, ee sseeuuss oollhhooss ccaaíírraamm ppaarraa sseeuu ccaaddeerrnnoo ddee rreettrraattooss.. –– VVooccêê eessttaavvaa mmee ddeesseennhhaannddoo?? –– SSeeuu ttoomm aassssuussttaaddoo oo lleemmbbrraavvaa ddoo qquuaannttoo aa ddiiffeerreennççaa ddee eenntteennddiimmeennttoo eerraa ggrraannddee eennttrree eelleess.. MMeessmmoo ddeeppooiiss ddee ttooddoo oo tteemmppoo qquuee eelleess ttiinnhhaamm ppaassssaaddoo jjuunnttooss nneessssaass úúllttiimmaass sseemmaannaass,, eellaa nnããoo ttiinnhhaa aaiinnddaa ccoommeeççaaddoo aa vviisslluummbbrraarr aa vveerrddaaddee qquuee eessttaavvaa ppoorr ttrrááss ddaa aattrraaççããoo ddeelleess.. IIssssoo eerraa bboomm –– oouu,, ppeelloo mmeennooss,, eerraa ppaarraa oo mmeellhhoorr.. PPeellooss úúllttiimmooss ddiiaass,, ddeessddee qquuee eellee eessccoollhheerraa iirr eemmbboorraa,, eellee eessttiivveerraa lluuttaannddoo ppaarraa ssee aaffaassttaarr ddeellaa.. OO eessffoorrççoo eexxiiggiiaa ttaannttoo ddeellee qquuee,, aassssiimm qquuee ffiiccaavvaa ssoozziinnhhoo,, eellee ttiinnhhaa qquuee cceeddeerr aaoo sseeuu ddeesseejjoo rreepprriimmiiddoo ddee ddeesseennhháá--llaa.. EEllee ttiinnhhaa eenncchhiiddoo sseeuu ccaaddeerrnnoo ccoomm ppáággiinnaass ddoo ppeessccooççoo aarrqquueeaaddoo ddeellaa,, ddee ssuuaa ccllaavvííccuullaa ddee mmáárrmmoorree,, ddee aabbiissmmoo nneeggrroo ddee sseeuu ccaabbeelloo.. AAggoorraa,, eellee oollhhaavvaa ddee vvoollttaa ppaarraa sseeuu ddeesseennhhoo,, nnããoo eennvveerrggoonnhhaaddoo ppoorr sseerr ppeeggoo ddeesseennhhaannddoo--aa,, mmaass ppiioorr.. UUmm aarrrreeppiioo ggeellaaddoo eessppaallhhoouu--ssee ppoorr eellee eennqquuaannttoo eellee ppeerrcceebbiiaa qquuee aa ddeessccoobbeerrttaa ddeellaa –– aa eexxppoossiiççããoo ddooss sseennttiimmeennttooss ddeellee –– ddeessttrruuiirriiaamm-- nnaa.. EEllee ddeevveerriiaa tteerr ssiiddoo mmaaiiss ccuuiiddaaddoossoo.. SSeemmpprree ccoommeeççaavvaa aassssiimm.. –– LLeeiittee qquueennttee ccoomm uummaa ccoollhheerraaddaa ddee mmeellaaççoo,, –– eellee mmuurrmmuurroouu ddaass ssuuaass ccoossttaass aaiinnddaa ppaarraa eellaa.. EEnnttããoo eellee aaccrreesscceennttoouu ttrriisstteemmeennttee.. –– AAjjuuddaa aa ddoorrmmiirr.. –– –– CCoommoo vvooccêê ssaabbiiaa?? OOrraa,, eerraa eexxaattaammeennttee iissssoo qquuee aa mmiinnhhaa mmããee ccoossttuummaavvaa –– –– EEuu sseeii,, –– eellee ddiissssee,, vviirraannddoo--ssee ppaarraa eennccaarráá--llaa.. OO aassssoommbbrraammeennttoo eemm ssuuaa vvoozz nnããoo oo ssuurrpprreeeennddeeuu,, aaiinnddaa aassssiimm,, eellee nnããoo ccoonnsseegguuiiaa eexxpplliiccaarr aa eellaa ccoommoo eellee ssaabbiiaa,, oouu ddiizzeerr aa eellaa qquuaannttaass vveezzeess eellee ttiinnhhaa aaddmmiinniissttrraaddoo eessssaa mmeessmmaa bbeebbiiddaa ppaarraa eellaa nnoo ppaassssaaddoo
 • 5. FFaalllleenn LLaauurreenn KKaattee 55 qquuaannddoo aass ssoommbbrraass cchheeggaavvaamm,, ccoommoo eellee ttiinnhhaa sseegguurraaddoo--aa aattéé qquuee eellaa ccaaííssssee nnoo ssoonnoo.. EEllee sseennttiiuu sseeuu ttooqquuee ccoommoo ssee eessttiivveessssee qquueeiimmaannddoo ppeellaa ssuuaa ccaammiissaa,, ssuuaa mmããoo ddeessccaannssaavvaa ggeennttiillmmeennttee eemm sseeuu oommbbrroo,, ffaazzeennddoo--oo aarrffaarr.. EElleess aaiinnddaa nnããoo ttiinnhhaa ssee ttooccaaddoo nneessssaa vviiddaa,, ee oo pprriimmeeiirroo ccoonnttaattoo sseemmpprree oo ddeeiixxaavvaa sseemm ffôôlleeggoo.. –– RReessppoonnddaa--mmee,, –– eellaa ssuussssuurrrroouu.. –– VVooccêê eessttáá ppaarrttiinnddoo?? –– –– SSiimm.. –– –– EEnnttããoo mmee lleevvee ccoomm vvooccêê,, –– eellaa ddeeiixxoouu eessccaappaarr.. BBeemm àà ddeeiixxaa,, eellee oobbsseerrvvoouu--aa ppuuxxaarr ssuuaa rreessppiirraaççããoo,, ddeesseejjaannddoo rreettiirraarr ssuuaa ssúúpplliiccaa.. EEllee ccoonnsseegguuiiaa vveerr aa pprrooggrreessssããoo ddee ssuuaass eemmooççõõeess ssee aasssseennttaarreemm nnoo vviinnccoo eennttrree sseeuuss oollhhooss.. EEllaa ssee sseennttiirriiaa iimmppeettuuoossaa,, eennttããoo ddeessnnoorrtteeaaddaa,, eennttããoo eennvveerrggoonnhhaaddaa ppoorr ssuuaa pprróópprriiaa aauuddáácciiaa.. EEllaa sseemmpprree ffaazziiaa iissssoo,, ee ppoorr vveezzeess ddeemmaaiiss aanntteerriioorrmmeennttee eellee ccoommeetteerraa oo eerrrroo ddee ccoonnffoorrttáá--llaa nneessssee mmoommeennttoo eexxaattoo.. –– NNããoo,, –– eellee ssuussssuurrrroouu,, ssee lleemmbbrraannddoo...... sseemmpprree ssee lleemmbbrraannddoo...... –– EEuu zzaarrppoo aammaannhhãã.. SSee vvooccêê aaoo mmeennooss ssee iimmppoorrttaa ccoommiiggoo,, nnããoo ddiirráá oouuttrraa ppaallaavvrraa.. –– –– SSee eeuu mmee iimmppoorrttoo ccoomm vvooccêê,, –– eellaa rreeppeettiiuu,, qquuaassee ccoommoo ssee eessttiivveessssee ffaallaannddoo ccoonnssiiggoo mmeessmmaa.. –– EEuu –– eeuu aammoo –– –– NNããoo.. –– –– EEuu tteennhhoo qquuee ddiizzeerr iissssoo.. EEuu –– eeuu ttee aammoo,, eessttoouu bbeemm cceerrttaa,, ee ssee vvooccêê ffoorr eemmbboorraa –– –– SSee eeuu ffoorr eemmbboorraa,, eeuu ssaallvvoo ssuuaa vviiddaa.. –– EEllee ffaallaavvaa ddeevvaaggaarr,, tteennttaannddoo aallccaannççaarr uummaa ppaarrttee ddeellaa qquuee ppuuddeessssee ssee lleemmbbrraarr.. IIssssoo aaoo mmeennooss eessttaavvaa lláá,, eenntteerrrraaddoo eemm aallgguumm lluuggaarr?? –– AAllgguummaass ccooiissaass ssããoo mmaaiiss iimmppoorrttaanntteess qquuee oo aammoorr.. VVooccêê eenntteennddeerráá,, mmaass tteemm qquuee ccoonnffiiaarr eemm mmiimm.. –– SSeeuuss oollhhooss ppeerrffuurraarraamm eellee.. EEllaa rreeccuuoouu ee ccrruuzzoouu sseeuuss bbrraaççooss ssoobbrree sseeuu ppeeiittoo.. IIssssoo eerraa ccuullppaa ddeellee,, ttaammbbéémm –– eellee sseemmpprree ddeessppeerrttaavvaa oo llaaddoo ddeessddeennhhoossoo ddeellaa qquuaannddoo ffaallaavvaa ccoomm eellaa.. –– VVooccêê qquueerr ddiizzeerr qquuee hháá ccooiissaass mmaaiiss iimmppoorrttaanntteess qquuee iissssoo?? –– eellaa ddeessaaffiioouu,, ttoommaannddoo aass mmããooss ddeellee ee aattrraaiinnddoo--aass ppaarraa sseeuu ccoorraaççããoo.. AAhh,, sseerr eellaa ee nnããoo ssaabbeerr oo qquuee iirriiaa aaccoonntteecceerr!! OOuu ppeelloo mmeennooss sseerr mmaaiiss ffoorrttee qquuee eellee ee ccaappaazz ddee ppaarráá--llaa.. SSee eellee nnããoo ppaarraassssee eellaa,, eellaa nnuunnccaa aapprreennddeerriiaa,, ee oo ppaassssaaddoo ssiimmpplleessmmeennttee ssee rreeppeettiirriiaa,, ttoorrttuurraannddoo--ooss ddee nnoovvoo ee ddee nnoovvoo.. OO ccaalloorr ffaammiilliiaarr ddaa ppeellee ddeellaa ddeebbaaiixxoo ddaass mmããooss ddeellee oo ffeezz iinncclliinnaarr ssuuaa ccaabbeeççããoo ppaarraa ttrrááss ee ggeemmeerr.. EEllee eessttaavvaa tteennttaannddoo iiggnnoorraarr oo qquuaannttoo eellaa eessttaavvaa ppeerrttoo,, oo qquuaannttoo eellee ccoonnhheecciiaa bbeemm aa sseennssaaççããoo ddooss lláábbiiooss ddeellaa nnooss ddeellee,, oo qquuaannttoo aammaarrggaammeennttee eellee sseennttiiaa qquuee ttuuddoo iissssoo ttiinnhhaa qquuee aaccaabbaarr.. MMaass ooss ddeeddooss ddeellaa ttrraaççaavvaamm ooss ddeellee ttããoo lleevveemmeennttee.. EEllee ccoonnsseegguuiiaa sseennttiirr oo ccoorraaççããoo ddeellaa ccoorrrreennddoo ppoorr sseeuu ffiinnoo vveessttiiddoo ddee aallggooddããoo.. EEllaa eessttaavvaa cceerrttaa.. NNããoo hhaavviiaa nnaaddaa aalléémm ddiissssoo.. NNuunnccaa hhoouuvveerraa.. EEllee eessttaavvaa pprreesstteess aa cceeddeerr ee ttoommáá--llaa eemm sseeuuss bbrraaççooss qquuaannddoo ccaappttuurroouu oo oollhhaarr eemm sseeuuss oollhhooss.. CCoommoo ssee eellaa ttiivveessssee vviissttoo uumm ffaannttaassmmaa..
 • 6. FFaalllleenn LLaauurreenn KKaattee 66 FFooii eellaa qquuee ssee aaffaassttoouu,, uummaa mmããoo eemm ssuuaa tteeMMiissss –– EEssttoouu tteennddoo uummaa sseennssaaççããoo mmuuiittoo eessttrraannhhaa,, –– eellaa ssuussppiirroouu.. NNããoo –– jjáá eerraa ttaarrddee ddeemmaaiiss?? SSeeuuss oollhhooss ssee eessttrreeiittaarraamm ppaarraa oo ffoorrmmaattoo ddoo rreettrraattoo ddeellee ee eellaa vvoollttoouu aa eellee,, ssuuaass mmããooss eemm sseeuu ppeeiittoo,, sseeuuss lláábbiiooss sseeppaarraaddooss eessppeerraannççoossaammeennttee.. –– DDiiggaa qquuee eeuu eessttoouu lloouuccaa,, mmaass eeuu jjuurroo qquuee eessttiivveessssee bbeemm aaqquuii aanntteess...... –– EEnnttããoo eerraa ttaarrddee ddeemmaaiiss.. EEllee oollhhoouu ppaarraa cciimmaa,, eessttrreemmeecceennddoo,, ee ccoonnsseegguuiiuu sseennttiirr eessccuurriiddããoo ddeesscceennddoo.. EEllee aapprroovveeiittoouu aa úúllttiimmaa ooppoorrttuunniiddaaddee ddee aaggaarrrráá--llaa,, ddee sseegguurráá--llaa ttããoo aappeerrttaaddaammeennttee qquuaannttoo eellee eessttiivveerraa ddeesseejjaannddoo hháá sseemmaannaass.. AAssssiimm qquuee ooss lláábbiiooss ddeellaa ddeerrrreetteerraamm nnooss ddeellee,, aammbbooss ffiiccaarraamm iimmppootteenntteess.. OO ggoossttoo ddee mmaaddrreessssiillvvaa ddaa bbooccaa ddeellaa oo ddeeiixxoouu ttoonnttoo.. QQuuaannttoo mmaaiiss ppeerrttoo eellaa ssee pprreessssiioonnaavvaa ccoonnttrraa eellee,, mmaaiiss sseeuu eessttôômmaaggoo aaggiittaavvaa--ssee ccoomm aa aanniimmaaççããoo ee aa aaggoonniiaa ddiissssoo ttuuddoo.. AA llíínngguuaa ddeellaa ttrraaççoouu aa ddeellee,, ee oo ffooggoo eennttrree eelleess qquueeiimmoouu mmaaiiss aarrddeenntteemmeennttee,, mmaaiiss qquueennttee,, mmaaiiss ppooddeerroossoo ccoomm ccaaddaa ttooqquuee nnoovvoo,, ccoomm ccaaddaa nnoovvaa eexxpplloorraaççããoo.. AAiinnddaa aassssiimm,, nnaaddaa ddiissssoo eerraa nnoovvoo.. AA ssaallaa eessttrreemmeecceeuu.. UUmmaa aauurraa aaoo rreeddoorr ddeelleess ccoommeeççoouu aa bbrriillhhaarr.. EEllaa nnããoo nnoottoouu nnaaddaa,, nnããoo eessttaavvaa cciieennttee ddee nnaaddaa,, nnããoo eenntteennddiiaa nnaaddaa aalléémm ddoo bbeeiijjoo ddeelleess.. SSoommeennttee eellee ssaabbiiaa oo qquuee eessttaavvaa pprreesstteess aa aaccoonntteecceerr,, qquuee ccoommppaannhhiiaa ssoommbbrriiaass eessttaavvaamm pprreesstteess aa aabbaatteerr--ssee nnaa rreeuunniiããoo ddeelleess.. AAppeessaarr ddeellee sseerr iinnccaappaazz ddee mmuuddaarr oo ccuurrssoo ddaa vviiddaa ddeelleess mmaaiiss uummaa vveezz,, eellee ssaabbiiaa.. AAss ssoommbbrraass cciirrccuullaarraamm ddiirreettaammeennttee aacciimmaa.. TTããoo ppeerrttoo,, qquuee eellee ppooddeerriiaa tteerr ttooccaaddoo--aass.. TTããoo ppeerrttoo,, qquuee eellee ssee ppeerrgguunnttaavvaa ssee eellaa ccoonnsseegguuiiaa oouuvviirr oo qquuee eellaass eessttaavvaamm ssuussssuurrrraannddoo.. EEllee oobbsseerrvvoouu aa mmeeddiiddaa eemm qquuee aa nnuuvveemm ppaassssoouu ppeelloo rroossttoo ddeellaa.. PPoorr uumm mmoommeennttoo eellee vviiuu uumm rreellaammppeejjoo ddee rreeccoonnhheecciimmeennttoo ccrreesscceerr nnooss oollhhooss ddeellaa.. EEnnttããoo nnããoo hhaavviiaa mmaaiiss nnaaddaa,, nnaaddaa mmeessmmoo.. CCaappííttuulloo 11 -- PPeerrffeeiittooss EEssttrraannhhooss LLuuccee mmoovviimmeennttoouu--ssee ppeessaaddaammeennttee ppaarraa ddeennttrroo ddee uummaa ssaallaa iilluummiinnaaddaa ccoomm llââmmppaaddaass fflluuoorreesscceenntteess ddoo CCoollééggiioo SSwwoorrdd && CCrroossss22 ddeezz mmiinnuuttooss ddeeppooiiss ddoo qquuee eellaa ddeevveerriiaa.. UUmm aaccoommppaannhhaannttee ccoomm ppeeiittoo eemm ffoorrmmaattoo ddee bbaarrrriill,, bboocchheecchhaass vveerrmmeellhhaass ee uummaa pprraanncchheettaa pprreessaa ssoobbrree bbíícceeppss ddee ffeerrrroo jjáá eessttaavvaa ddaannddoo oorrddeennss –– oo qquuee 22 EEssppaaddaa && CCrruuzz..
 • 7. FFaalllleenn LLaauurreenn KKaattee 77 ssiiggnniiffiiccaavvaa qquuee LLuuccee jjáá eessttaavvaa aattrraassaaddaa.. –– EEnnttããoo ssee lleemmbbrreemm:: ssããoo rreemmééddiiooss,, ccaammaass ee vveerrmmeellhhooss 33 –– OO aaccoommppaannhhaannttee llaattiiuu ppaarraa uumm ggrruuppoo ddee ttrrêêss eessttuuddaanntteess,, ttooddooss ddee ccoossttaass ppaarraa LLuuccee.. –– SSee lleemmbbrreemm ddoo bbáássiiccoo ee nniinngguuéémm ssee mmaacchhuuccaa –– .. LLuuccee eessccoorrrreeggoouu rraappiiddaammeennttee ppaarraa ttrrááss ddoo ggrruuppoo.. EEllaa aaiinnddaa eessttaavvaa tteennttaannddoo ddeessccoobbrriirr ssee eellaa ttiinnhhaa pprreeeenncchhiiddoo aa ggiiggaannttee ppiillhhaa ddee ppaappeell ccoorrrreettaammeennttee,, ssee eessssee gguuiiaa ddee ccaabbeeççaa rraassppaaddaa ppaarraaddoo nnaa ffrreennttee ddeelleess eerraa uumm hhoommeemm oouu uummaa mmuullhheerr,, ssee hhaavviiaa aallgguuéémm ppaarraa aajjuuddáá--llaa ccoomm ssuuaa eennoorrmmee bboollssaa ddee tteecciiddoo,, ssee sseeuuss ppaaiiss iirriiaamm ssee lliivvrraarr ddee sseeuu aammaaddoo PPllyymmoouutthh FFuurryy nnoo mmiinnuuttoo qquuee eelleess cchheeggaasssseemm eemm ccaassaa,, ddeeppooiiss qquuee aa ddeeiixxaarraamm aallii.. EElleess vviinnhhaamm aammeeaaççaannddoo vveennddeerr oo ccaarrrroo dduurraannttee ttooddoo oo vveerrããoo,, ee aaggoorraa eelleess ttiinnhhaamm uummaa rraazzããoo qquuee LLuuccee nnããoo ppooddeerriiaa aarrgguummeennttaarr ccoonnttrraa:: nniinngguuéémm ppooddiiaa tteerr uumm ccaarrrroo nnaa nnoovvaa eessccoollaa ddee LLuuccee.. SSuuaa nnoovvaa eessccoollaa rreeffoorrmmaattóórriiaa ppaarraa sseerr pprreecciissoo.. EEllaa aaiinnddaa eessttaavvaa ssee aaccoossttuummaannddoo ccoomm oo tteerrmmoo.. –– VVooccêê ppooddeerriiaa,, hhuumm,, vvooccêê ppooddeerriiaa rreeppeettiirr iissssoo?? –– EEllaa ppeerrgguunnttoouu ppaarraa oo aaccoommppaannhhaannttee.. –– OO qquuee eerraa,, rreemmééddiiooss -- ?? –– –– BBeemm,, oollhhee oo qquuee aa tteemmppeessttaaddee ttrroouuxxee,, –– oo aaccoommppaannhhaannttee ddiissssee eemm vvoozz aallttaa,, eennttããoo ccoonnttiinnuuoouu,, eennuunncciiaannddoo ddeevvaaggaarr.. –– RReemmééddiiooss.. SSee vvooccêê éé uumm ddooss aalluunnooss mmeeddiiccaaddooss,, éé oonnddee vvooccêê ddeevvee iirr ppaarraa mmaanntteerr--ssee ddooppaaddaa,, ssãã,, rreessppiirraannddoo,, oouu sseejjaa lláá oo qquuee ffoorr.. –– MMuullhheerr,, LLuuccee ddeecciiddiiuu,, eessttuuddaannddoo aa aaccoommppaannhhaannttee.. NNeennhhuumm hhoommeemm ppooddeerriiaa sseerr mmaalliicciioossoo oo ssuuffiicciieennttee ppaarraa ddiizzeerr ttuuddoo iissssoo nneessssee ttoomm ddee vvoozz ssaaccaarriinnaa.. –– SSaaqquueeii.. –– LLuuccee sseennttiiuu sseeuu eessttôômmaaggoo aaggiittaarr--ssee –– RReemmééddiiooss –– .. EEllaa ttiinnhhaa ssee ddeesslliiggaaddoo ddooss rreemmééddiiooss ppoorr aannooss aaggoorraa.. DDeeppooiiss ddoo aacciiddeennttee nnoo vveerrããoo ppaassssaaddoo,, DDrr.. SSaannffoorrdd,, sseeuu eessppeecciiaalliissttaa eemm HHooppkkiinnttoonn –– ee aa rraazzããoo ddee sseeuuss ppaaiiss aa mmaannddaarreemm ppaarraa iinntteerrnnaattooss lláá eemm NNeeww HHaammppsshhiirree –– hhaavviiaa ccoonnssiiddeerraaddoo mmeeddiiccáá--llaa mmaaiiss uummaa vveezz.. EEmmbboorraa eellaa oo tteennhhaa ccoonnvveenncciiddoo ddee ssuuaa qquuaassee--eessttaabbiilliiddaaddee,, iissssoo aa ffeezz tteerr uumm mmêêss eexxttrraa ddee aannáálliissee ddaa ppaarrttee ddeellaa,, ssóó ppaarraa ffiiccaarr lloonnggee ddaaqquueelleess tteerrrríívveeiiss aannttiippssiiccóóttiiccooss.. EEssttee eerraa oo mmoottiivvoo ppeelloo qquuaall eellaa eessttaavvaa ssee rreeggiissttrraannddoo eemm sseeuu úúllttiimmoo aannoo nnoo CCoollééggiioo SSwwoorrdd && CCrroossss uumm mmêêss ddeeppooiiss ddaass aauullaass ccoommeeççaarreemm.. SSeerr aalluunnoo nnoovvoo jjáá eerraa rruuiimm oo ssuuffiicciieennttee,, ee LLuuccee eessttaavvaa nneerrvvoossaa oo ssuuffiicciieennttee ppaarraa eennttrraarr eemm ttuurrmmaass oonnddee ttooddooss jjáá eessttaavvaamm ffiixxaaddooss.. MMaass ppeelloo qquuee ppaarreecciiaa ddeeppooiiss ddee ssuuaa eexxccuurrssããoo,, eellaa nnããoo eerraa aa úúnniiccaa nnoovvaattaa cchheeggaannddoo aaqquueellee ddiiaa.. EEllaa ddeeuu uummaa oollhhaaddiinnhhaa ffuurrttiivvaa ppaarraa ooss oouuttrrooss ttrrêêss aalluunnooss eemm mmeeiioo ccíírrccuulloo eemm vvoollttaa ddeellaa.. EEmm ssuuaa úúllttiimmaa eessccoollaa,, DDoovveerr PPrreepp,, nnaa eexxccuurrssããoo ppeelloo ccaammppuuss ffooii oonnddee eellaa aacchhoouu ssuuaa mmeellhhoorr aammiiggaa,, CCaalllliiee.. EEmm uumm ccaammppuuss oonnddee ttooddooss ooss oouuttrrooss eessttuuddaanntteess ffoorraamm pprraattiiccaammeennttee ddeessmmaammaaddooss jjuunnttooss,, iissssoo hhaavviiaa ssiiddoo oo ssuuffiicciieennttee qquuee LLuuccee ee CCaalllliiee 33 NNoo oorriiggiinnaall;; mmeeddss,, bbeeddss aanndd rreeddss,, éé uummaa rriimmaa..
 • 8. FFaalllleenn LLaauurreenn KKaattee 88 ffoosssseemm aass dduuaass úúnniiccaass ccrriiaannççaass sseemm lleeggaaddoo.. MMaass nnããoo ddeemmoorroouu mmuuiittoo ppaarraa eellaass ppeerrcceebbeerreemm qquuee ttiinnhhaamm aa mmeessmmaa oobbsseessssããoo ppeellooss mmeessmmooss ffiillmmeess aannttiiggooss –– eessppeecciiaallmmeennttee ooss rreellaacciioonnaaddooss ccoomm AAllbbeerrtt FFiinnnneeyy44 .. AAppóóss aa ddeessccoobbeerrttaa ddeellaass nnoo pprriimmeeiirroo aannoo eennqquuaannttoo aassssiissttiiaamm TTwwoo ffoorr tthhee RRooaadd qquuee eellaass nnããoo ppooddiiaamm ffaazzeerr uumm ssaaccoo ddee ppiippooccaa sseemm aattiivvaarr oo aallaarrmmee ddee iinnccêênnddiioo,, CCaalllliiee ee LLuuccee nnuunnccaa mmaaiiss ssee sseeppaarraarraamm.. AAttéé...... AAttéé qquuee eellaass ttiivveerraamm qquuee ssee sseeppaarraarr.. DDoo llaaddoo ddee LLuuccee hhoojjee hhaavviiaa ddooiiss ccaarraass ee uummaa ggaarroottaa.. AA ggaarroottaa eerraa bbeemm ffáácciill ddee ssee eennttuurrmmaarr,, llooiirraa ee ccoomm aa bbeelleezzaa ddee ccoommeerrcciiaall ddee NNeeuuttrrooggeennaa55 ,, ccoomm uunnhhaass mmaanniiccuurraaddaass nnaa ccoorr rroossaa--ppaasstteell qquuee ccoommbbiinnaavvaa ccoomm ssuuaa ppaassttaa ddee pplláássttiiccoo.. –– EEuu ssoouu GGaabbbbee,, –– EEllaa ffaalloouu lleennttaammeennttee,, llaannççaannddoo aa LLuuccee uumm ggrraannddee ssoorrrriissoo qquuee ddeessaappaarreecceeuu ttããoo rrááppiiddoo qquuaannttoo ssuurrggiiuu,, ddeeppooiiss qquuee LLuuccee nnããoo ddiissssee sseeuu pprróópprriioo nnoommee.. OO ddeessiinntteerreessssee ddaa mmeenniinnaa lleemmbbrroouu--llhhee mmaaiiss uummaa vveerrssããoo ssuulliissttaa ddaass mmeenniinnaass ddee DDoovveerr ddoo qquuee aallgguuéémm qquuee eellaa eessppeerraavvaa nnaa SSwwoorrdd && CCrroossss.. LLuuccee nnããoo ccoonnsseegguuiiaa ssee ddeecciiddiirr ssee iissssoo eerraa rreeccoonnffoorrttaannttee oouu nnããoo,, aaiinnddaa mmaaiiss iimmaaggiinnaarr oo qquuee uummaa mmeenniinnaa ccoommoo aaqquueellaa ffaazziiaa nnuummaa eessccoollaa rreeffoorrmmaattóórriiaa.. ÁÁ ddiirreeiittaa ddee LLuuccee hhaavviiaa uumm ggaarroottoo ccoomm ccaabbeelloo ccaassttaannhhoo ccuurrttoo,, oollhhooss ccaassttaannhhooss ee ssaarrddaass eemm vvoollttaa ddoo nnaarriizz.. MMaass oo jjeeiittoo qquuee eellee nnããoo oollhhaavvaa nnooss oollhhooss ddeellaa,, eessccoollhheennddoo ccuuttuuccaarr aa ccuuttííccuullaa ddee sseeuu ppoolleeggaarr,, ddeeuu aa eellaa aa iimmpprreessssããoo ddee qquuee eellee pprroovvaavveellmmeennttee eessttaavvaa aattoorrddooaaddoo ee ccoomm vveerrggoonnhhaa ddee eennccoonnttrraarr--ssee aaqquuii.. OO ggaarroottoo àà ssuuaa eessqquueerrddaa,, ppoorr oouuttrroo llaaddoo,, pprreeeenncchhiiaa aa iimmaaggeemm ddaa LLuuccee ddeessttee lluuggaarr uumm ppoouuccoo ppeerrttoo ppeerrffeeiittaammeennttee ddeemmaaiiss.. EEllee eerraa aallttoo ee mmaaggrroo,, ccoomm uummaa bboollssaa ddee DDJJ aa ttiirraaccoolloo,, ccaabbeelloo pprreettoo ddeessggrreennhhaaddoo,, ee ggrraannddeess ee pprrooffuunnddooss oollhhooss vveerrddeess.. SSeeuuss lláábbiiooss eerraamm ccaarrnnuuddooss ee ddee uumm rroossaa nnaattuurraall qquuee mmuuiittaass ggaarroottaass mmaattaarriiaamm ppaarraa tteerr.. NNaa ppaarrttee ddeettrrááss ddee sseeuu ppeessccooççoo uummaa ttaattuuaaggeemm pprreettaa ccoomm ffoorrmmaattoo ddee rraaiiooss ddee ssooll ppaarreecciiaa qquuaassee bbrriillhhaarr eemm ssuuaa ppeellee ccllaarraa,, lleevvaannttaannddoo--ssee aa ppaarrttiirr ddaa bboorrddaa ddee ssuuaa ccaammiisseettaa pprreettaa.. DDiiffeerreennttee ddooss oouuttrrooss ddooiiss,, qquuaannddoo eessssee ccaarraa ssee vviirroouu ppaarraa eennccoonnttrraarr sseeuu oollhhaarr,, eellee oo sseegguurroouu ee nnããoo ddeeiixxoouu ssoollttaarr.. SSuuaa bbooccaa ffooii ddeeffiinniiddaa eemm uummaa lliinnhhaa rreettaa,, mmaass sseeuuss oollhhooss eerraamm qquueenntteess ee vviivvooss.. EEllee aa ccoonntteemmppllaavvaa,, ddee ppéé ccoommoo uummaa eessccuullttuurraa,, qquuee ffeezz LLuuccee ssee sseennttiirr eennrraaiizzaaddaa eemm sseeuu lluuggaarr ttaammbbéémm.. AAqquueelleess oollhhooss eerraamm iinntteennssooss ee sseedduuttoorreess,, ee bbeemm,, uumm ppoouuccoo ddeessaarrmmaanntteess.. CCoomm uumm ppiiggaarrrroo aallttoo nnaa ggaarrggaannttaa,, aa aaccoommppaannhhaannttee iinntteerrrroommppeeuu oo ttrraannssee.. LLuuccee ccoorroouu ee ffiinnggiiuu eessttaarr mmuuiittoo ooccuuppaaddaa ccooççaannddoo aa ccaabbeeççaa.. 44 AAllbbeerrtt FFiinnnneeyy eerraa uumm aattoorr bbrriittâânniiccoo qquuee ffooii iinnddiiccaaddoo ppaarraa OOssccaarr 55 vveezzeess.. 55 NNeeuuttrrooggeennaa,, mmaarrccaa mmuuiittoo ccoonnhheecciiddaa ddee pprroodduuttooss ppaarraa aa ppeellee,, qquuee ppoorr rreeggrraa aass mmooddeellooss ddooss aannúúnncciiooss ccoommeerrcciiaaiiss ssããoo sseemmpprree lloouurraass ee ddee aassppeeccttoo ddeelliiccaaddoo..
 • 9. FFaalllleenn LLaauurreenn KKaattee 99 –– AAqquueelleess qquuee eenntteennddeerraamm oo ffuunncciioonnaammeennttoo ssããoo ppeerrmmiittiiddaass aa ssaaiirr ddeeppooiiss qquuee ddeeiixxaarreemm aaqquuii sseeuuss ppeerrtteenncceess ddee rriissccoo –– AA aaccoommppaannhhaannttee aappoonnttoouu ppaarraa uummaa ggrraannddee ccaaiixxaa ddee ppaappeellããoo ssoobb uummaa ppllaaccaa qquuee ddiizziiaa eemm ggrraannddeess lleettrraass pprreettaass MMAATTEERRIIAAIISS PPRROOIIBBIIDDOOSS.. –– EE qquuaannddoo eeuu ddiiggoo lliivvrree,, TToodddd –– -- eellaa ffeecchhoouu aa mmããoo ppaarraa bbaaiixxoo nnoo oommbbrroo ddoo ggaarroottoo ssaarrddeennttoo,, oo qquuee oo ffeezz ppuullaarr.. –– EEuu qquuiiss ddiizzeerr lliimmiitteess ddoo ggiinnáássiioo ppaarraa eennccoonnttrraarr oo eessttuuddaannttee pprreeddeessttiinnaaddoo ppaarraa sseerr sseeuu gguuiiaa.. VVooccêê –– -- eellaa aappoonnttoouu ppaarraa LLuuccee –– ddeessppeejjee sseeuuss ppeerrtteenncceess ee ffiiqquuee ccoommiiggoo –– QQuuaattrroo ddooss eessttuuddaanntteess ssee jjuunnttaarraamm eemm vvoollttaa ddaa ccaaiixxaa ee LLuuccee aassssiissttiiuu,, ppeerrpplleexxaa,, ccoommoo ooss oouuttrrooss aalluunnooss ccoommeeççaavvaamm aa eessvvaazziiaarr sseeuuss bboollssooss.. AA mmeenniinnaa ppuuxxoouu uumm ccaanniivveettee ssuuííççoo rroossaa ddee sseettee cceennttíímmeettrrooss.. OO ccaarraa ddee oollhhooss vveerrddeess rreelluuttaanntteemmeennttee ssaaccoouu uummaa llaattaa ddee sspprraayy ddee ttiinnttaa ee uumm eessttiilleettee.. AAttéé oo iinnffeelliizz TToodddd tteevvee ddee ddeeiixxaarr vváárriiaass ccaaiixxaass ddee ffóóssffoorrooss ee uumm ppeeqquueennoo rreecciippiieennttee ddee fflluuííddoo ddee lluuzz.. LLuuccee ssee sseennttiiuu qquuaassee eessttúúppiiddaa ppoorr eellaa mmeessmmaa nnããoo eessttaarr eessccoonnddeennddoo nnaaddaa ppeerriiggoossoo –– mmaass qquuaannddoo eellaa vviiuu ooss oouuttrrooss ddeeppoossiittaarreemm sseeuuss cceelluullaarreess ddeennttrroo ddaa ccaaiixxaa,, eellaa eennggoolliiuu eemm sseeccoo.. IInncclliinnaannddoo--ssee ppaarraa lleerr aa ppllaaccaa ddee MMAATTEERRIIAAIISS PPRROOIIBBIIDDOOSS mmaaiiss ddee ppeerrttoo,, eellaa vviiuu qquuee cceelluullaarreess,, ppaaggeerrss ee ttooddooss ooss ddiissppoossiittiivvooss ddee rrááddiiooss bbiiddiirreecciioonnaaiiss eessttaavvaamm eessttrriittaammeennttee pprrooiibbiiddooss.. JJáá eerraa rruuiimm oo ssuuffiicciieennttee qquuee eellaa nnããoo ppooddeerriiaa tteerr oo sseeuu ccaarrrroo!! LLuuccee ffeecchhoouu aa mmããoo ssuuaaddaa eemm ttoorrnnoo ddoo cceelluullaarr eemm sseeuu bboollssoo,, ssuuaa úúnniiccaa lliiggaaççããoo ccoomm oo mmuunnddoo eexxtteerriioorr.. QQuuaannddoo aa aaccoommppaannhhaannttee vviiuu aa eexxpprreessssããoo eemm sseeuu rroossttoo,, LLuuccee rreecceebbeeuu ppeeqquueennooss ttaappiinnhhaass nnaa bboocchheecchhaa.. –– NNããoo ddeessmmaaiiee ccoommiiggoo,, qquueerriiddaa.. EElleess nnããoo mmee ppaaggaamm oo ssuuffiicciieennttee ppaarraa ffaazzeerr rreessssuucciittaaççããoo.. AAlléémm ddiissssoo,, vvooccêê tteemm ddiirreeiittoo aa uummaa lliiggaaççããoo tteelleeffôônniiccaa ppoorr sseemmaannaa nnoo ááttrriioo pprriinncciippaall.. –– UUmmaa lliiggaaççããoo?? PPoorr sseemmaannaa?? MMaass –– EEllaa oollhhoouu ppaarraa sseeuu tteelleeffoonnee mmaaiiss uummaa vveezz ee vviiuu qquuee hhaavviiaa rreecceebbiiddoo mmaaiiss dduuaass mmeennssaaggeennss ddee tteexxttoo.. NNããoo ppaarreecciiaa ppoossssíívveell qquuee eessssaass sseerriiaamm ssuuaass dduuaass úúllttiimmaass mmeennssaaggeennss ddee tteexxttoo.. AA pprriimmeeiirraa eerraa ddee CCaalllliiee.. MMee lliiggaa iimmeeddiiaattaammeennttee!! EEssttaarreeii eessppeerraannddoo aaoo llaaddoo ddoo tteelleeffoonnee aa nnooiittee ttooddaa,, eennttããoo,, eesstteejjaa pprroonnttaa.. EE ssee lleemmbbrree ddoo mmaannttrraa qquuee eeuu ttee eennssiinneeii:: VVooccêê vvaaii ssoobbrreevviivveerr!! DDee qquuaallqquueerr ffoorrmmaa,, ssee iissssoo iimmppoorrttaarr,, eeuu aacchhoo qquuee ttooddoo mmuunnddoo eessqquueecceeuu ssoobbrree...... DDoo jjeeiittoo ttííppiiccoo ddee CCaalllliiee,, eellaa hhaavviiaa iiddoo ttããoo lloonnggee qquuee oo cceelluullaarr ddee LLuuccee ccoorrttoouu qquuaattrroo lliinnhhaass ddaa mmeennssaaggeemm.. DDee qquuaallqquueerr ffoorrmmaa,, LLuuccee eessttaavvaa aalliivviiaaddaa.. EEllaa nnããoo qquueerriiaa lleerr ssoobbrree ccoommoo ttooddooss eemm ssuuaa aannttiiggaa eessccoollaa hhaavviiaamm ffiinnaallmmeennttee eessqquueecciiddoo oo qquuee hhaavviiaa aaccoonntteecciiddoo ccoomm eellaa.. OO qquuee aa ffeezz vviirr ppaarraarr nneessssee lluuggaarr.. EEllaa ssuussppiirroouu ee aabbrriiuu ssuuaa sseegguunnddaa mmeennssaaggeemm.. EErraa ddee ssuuaa mmããee,, qquuee ssóó hhaavviiaa aapprreennddiiddoo aa eennvviiaarr ttoorrppeeddooss hháá aallgguummaass sseemmaannaass ee qquuee cceerrttaammeennttee nnããoo ssaabbiiaa ssoobbrree aaqquueellaa ccooiissaa ddee uummaa--lliiggaaççããoo--ppoorr--sseemmaannaa..
 • 10. FFaalllleenn LLaauurreenn KKaattee 1100 QQuueerriiddaa,, nnóóss eessttaarreemmooss sseemmpprree ppeennssaannddoo eemm vvooccêê.. SSeejjaa bbooaa ee tteennttee ccoommeerr pprrootteeíínnaa oo ssuuffiicciieennttee.. NNooss ffaallaammooss qquuaannddoo ppuuddeerrmmooss.. AAmmoorr,, MM&&DD CCoomm uumm ssuussppiirroo,, LLuuccee ppeerrcceebbeeuu qquuee sseeuuss ppaaiiss ddeevveerriiaamm ssaabbeerr.. OO qquuee mmaaiiss ppooddeerriiaa eexxpplliiccaarr ssuuaass eexxpprreessssõõeess eellaabboorraaddaass qquuaannddoo eellaa ddeeuu uumm ttcchhaauuzziinnhhoo ddoo ppoorrttããoo ddaa eessccoollaa eessssaa mmaannhhãã,, ccoomm ssuuaa bboollssaa ddee tteecciiddoo eemm mmããooss?? NNoo ccaafféé ddaa mmaannhhãã,, eellaa hhaavviiaa tteennttaaddoo ffaazzeerr ppiiaaddaa ssoobbrree ffiinnaallmmeennttee ppeerrddeerr eessssee tteerrrríívveell ssoottaaqquuee ddee NNeeww EEnnggllaanndd qquuee eellaa hhaavviiaa aaddqquuiirriiddoo nnaa DDoovveerr,, mmaass ooss sseeuuss ppaaiiss nnããoo eessbbooççaarraamm nneennhhuumm ssoorrrriissoo.. EEllaa ppeennssoouu qquuee eelleess ccoonnttiinnuuaavvaamm cchhaatteeaaddooss ccoomm eellaa.. EElleess nnuunnccaa hhaavviiaamm ffeeiittoo ccoommpplleettaammeennttee aaqquueellaa ccooiissaa ddee eelleevvaarr aa vvoozz,, eennttããoo qquuaannddoo LLuuccee eessttrraaggoouu ttuuddoo,, eelleess ddeerraamm aa eellaa oo ttrraattaammeennttoo ddoo ssiillêênncciioo.. AAggoorraa eellaa eenntteennddiiaa oo eessttrraannhhoo ccoommppoorrttaammeennttoo ddeessssaa mmaannhhãã:: sseeuuss ppaaiiss eessttaavvaamm ddee lluuttoo ppeellaa ppeerrddaa ddee ccoonnttaattoo ccoomm ssuuaa úúnniiccaa ffiillhhaa.. –– NNóóss eessttaammooss eessppeerraannddoo aappeennaass uummaa ppeessssooaa,, –– AA aaccoommppaannhhaannttee ddiissssee.. –– EEuu mmee ppeerrgguunnttoo qquueemm éé.. –– AA aatteennççããoo ddee LLuuccee vvoollttoouu ppaarraa aa ccaaiixxaa ddee rriissccooss,, qquuee aaggoorraa eessttaavvaa ttrraannssbboorrddaannddoo ddee iitteennss ccoonnttrraabbaannddeeaaddooss qquuee eellaa nnããoo ccoonnsseegguuiiaa rreeccoonnhheecceerr.. EEllaa ppooddiiaa sseennttiirr oo ccaarraa ddee ccaabbeellooss nneeggrrooss ccoomm sseeuuss oollhhooss vveerrddeess ffiixxooss nneellaa.. EEllaa oollhhoouu eemm vvoollttaa ee vviiuu qquuee ttooddoo mmuunnddoo eessttaavvaa ccoomm ooss oollhhooss ffiixxooss.. SSuuaa vveezz.. EEllaa ffeecchhoouu sseeuuss oollhhooss ee lleennttaammeennttee aabbrriiuu ssuuaa mmããoo,, ddeeiixxaannddoo sseeuu cceelluullaarr eessccoorrrreeggaarr ee ggaannhhaarr tteerrrreennoo nnoo ttooppoo ddaa ppiillhhaa.. OO ssoomm ddee ffiiccaarr ccoommpplleettaammeennttee ssoozziinnhhaa.. TToodddd ee aa rroobbóóttiiccaa GGaabbbbee ddiirriiggiirraamm--ssee ppaarraa aa ppoorrttaa sseemm nnaaddaa aalléémm uumm oollhhaarr nnaa ddiirreeççããoo ddee LLuuccee,, mmaass oo tteerrcceeiirroo ccaarraa ssee vviirroouu ppaarraa oo aaccoommppaannhhaannttee.. –– EEuu ssoouu ccaappaazz ddee iinnffoorrmmáá--llaa,, –– ddiissssee eellee,, aasssseennttiinnddoo ppaarraa LLuuccee.. –– NNããoo ffaazz ppaarrttee ddoo nnoossssoo aaccoorrddoo,, –– AA aaccoommppaannhhaannttee rreepplliiccoouu aauuttoommaattiiccaammeennttee,, ccoommoo ssee eessttiivveessssee eessppeerraannddoo eessssee ddiiáállooggoo.. –– VVooccêê éé uumm nnoovvoo eessttuuddaannttee ddee nnoovvoo –– oo qquuee ssiiggnniiffiiccaa rreessttrriiççõõeess ddee aalluunnoo nnoovvoo.. DDee vvoollttaa ppaarraa oo nníívveell uumm.. SSee vvooccêê nnããoo ggoossttaa ddiissssoo,, ddeevveerriiaa tteerr ppeennssaaddoo aanntteess ddee qquueebbrraarr aa ssuuaa ccoonnddiicciioonnaall.. –– OO ggaarroottoo ppeerrmmaanneecceeuu iimmóóvveell,, iinneexxpprreessssiivvoo,, qquuaannddoo aa aaccoommppaannhhaannttee rreebbooccoouu LLuuccee –– qquuee eenndduurreecceeuu ccoomm oo –– ccoonnddiicciioonnaall –– -- aattéé oo ffiimm ddee uumm ccoorrrreeddoorr aammaarreelloo.. –– MMeexxaa--ssee,, –– eellaa ddiissssee,, ccoommoo ssee nnaaddaa ttiivveessssee aaccoonntteecciiddoo.. –– CCaammaass,, –– EEllaa aappoonnttoouu ppaarraa aa jjaanneellaa ooeessttee ddee uumm pprrééddiioo ddee ccoonnccrreettoo cciinnzzaa.. LLuuccee ppooddiiaa vveerr GGaabbbbee ee TToodddd mmiissttuurraarreemm--ssee ddeevvaaggaarr eemm ddiirreeççããoo ddeelleess,, ccoomm oo tteerrcceeiirroo ggaarroottoo aannddaannddoo ddeevvaaggaarr,, ccoommoo ssee aallccaannççáá--llooss ffoossssee aa úúllttiimmaa ccooiissaa eemm ssuuaa lliissttaa ddee ccooiissaass aa ffaazzeerr.. OOss ddoorrmmiittóórriiooss eerraamm ffoorrmmiiddáávveeiiss ee qquuaaddrraaddooss,, uumm ssóólliiddoo pprrééddiioo cciinnzzaa ccuujjaass ppoorrttaass dduuppllaass nnããoo ddaavvaamm nnaaddaa ssoobbrree aa ppoossssiibbiilliiddaaddee ddee vviiddaa ddeennttrroo ddeellaass.. UUmmaa ggrraannddee ppllaaccaa ddee ppeeddrraa ppeerrmmaanneecciiaa ppllaannttaaddaa nnoo mmeeiioo ddoo ggrraammaaddoo mmoorrttoo,, ee LLuuccee ssee lleemmbbrroouu ddoo wweebbssiittee aass ppaallaavvrraass DDOORRMMIITTÓÓRRIIOO PPAAUULLIINNEE eessccuullppiiddaass ddeennttrroo ddeellee.. PPaarreecciiaa mmaaiiss ffeeiioo nnaaqquueellaa mmaannhhãã ddee ssooll ccoonnffuussaa ddoo qquuee nnaa ppllaannaa ffoottoo pprreettoo--ee--bbrraannccoo..
 • 11. FFaalllleenn LLaauurreenn KKaattee 1111 MMeessmmoo nneessssaa ddiissttâânncciiaa,, LLuuccee ppooddiiaa vveerr oo bboolloorr nneeggrroo ccoobbrriinnddoo aa ffrreennttee ddoo ddoorrmmiittóórriioo.. TTooddaass aass jjaanneellaass eessttaavvaamm oobbssttrruuííddaass ppoorr uummaa ccaarrrreeiirraa ddee ggrroossssaass bbaarrrraass ddee aaççoo.. EEllaa eennttoorrttoouu ooss oollhhooss.. OO qquuee eerraa aaqquueellee aarraammee ffaarrppaaddoo eemm ttoorrnnoo ddoo pprrééddiioo?? AA aaccoommppaannhhaannttee oollhhoouu ppaarraa aa lliissttaa,, ffoollhheeaannddoo oo aarrqquuiivvoo ddee LLuuccee.. –– QQuuaarrttoo sseesssseennttaa ee ttrrêêss.. DDeeiixxee ssuuaa bboollssaa eemm mmeeuu eessccrriittóórriioo ccoomm oo rreessttoo ddeelleess ppoorr aaggoorraa.. VVooccêê ppooddee ddeessffaazzeerr eessssaa ttaarrddee.. –– LLuuccee aarrrraassttoouu ssuuaa mmaallaa vveerrmmeellhhaa rruummoo aa oouuttrraass ttrrêêss mmaallaass pprreettaass sseemm ccllaassssiiffiiccaaççããoo.. EEnnttããoo eellaa cchheeggoouu aa rreefflleettiirr ssoobbrree sseeuu cceelluullaarr,, oonnddee eellaa ccoossttuummaavvaa ccoollooccaarr aass ccooiissaass qquuee pprreecciissaavvaa lleemmbbrraarr.. MMaass,, eennqquuaannttoo ssuuaa mmããoo pprrooccuurraavvaa eemm sseeuu bboollssoo vvaazziioo,, eellaa ssuussppiirroouu ee ssee ccoommpprroommeetteeuu aa ggrraavvaarr oo nnúúmmeerroo ddoo qquuaarrttoo nnaa mmeemmóórriiaa.. EEllaa aaiinnddaa nnããoo eenntteennddiiaa aa rraazzããoo ppeellaa qquuaall nnããoo ppooddiiaa ffiiccaarr ccoomm sseeuuss ppaaiiss;; ssuuaa ccaassaa eemm TThhuunnddeerrbboolltt ffiiccaavvaa aa mmeennooss ddee uummaa hhoorraa ddaa SSwwoorrdd && CCrroossss.. EEllaa hhaavviiaa ssee sseennttiiddoo ttããoo bbeemm eemm ssuuaa ccaassaa eemm SSaavvaannnnaahh,, oonnddee,, ccoommoo ssuuaa mmããee sseemmpprree ddiizziiaa,, aattéé oo vveennttoo ssoopprraavvaa pprreegguuiiççoossaammeennttee.. OO lluuggaarr mmaaiiss ssuuaavvee ddaa GGeeoorrggiiaa,, ttiinnhhaa oo rriittmmoo aaddeeqquuaaddoo aaoo jjeeiittoo ddee LLuuccee mmaaiiss ddoo qquuee NNeeww EEnnggllaanndd nnuunnccaa tteevvee.. MMaass aa SSwwoorrdd && CCrroossss nnããoo eerraa ccoommoo SSaavvaannnnaahh.. EErraa qquuaassee ccoommoo uumm lluuggaarr qquuaallqquueerr,, eexxcceettoo ppeelloo ffaattoo ddee sseerr uumm lluuggaarr sseemm vviiddaa ee sseemm ccoorr,, oonnddee oo ttrriibbuunnaall aa hhaavviiaa ccoollooccaaddoo hhoossppeeddaaddaa.. EEllaa hhaavviiaa eessccuuttaaddoo sseeuu ppaaii nnoo tteelleeffoonnee ccoomm oo ddiirreettoorr oouuttrroo ddiiaa,, ccoonnccoorrddaannddoo eemm sseeuu jjeeiittoo ccoonnffuussoo ee ffaallaa ddee pprrooffeessssoorr ddee BBiioollooggiiaa,, –– SSiimm,, ssiimm,, ttaallvveezz sseejjaa mmeellhhoorr ppaarraa eellaa sseerr ssuuppeerrvviissiioonnaaddaa ttooddoo tteemmppoo.. NNããoo,, nnããoo,, nnóóss nnããoo qquueerreemmooss iinntteerrffeerriirr nnoo sseeuu ssiisstteemmaa.. –– CCllaarraammeennttee,, sseeuu ppaaii nnããoo hhaavviiaa vviissttoo aass ccoonnddiiççõõeess ddee ssuuppeerrvviissããoo ddee ssuuaa ffiillhhaa úúnniiccaa.. EEssssee lluuggaarr ppaarreecciiaa uummaa pprriissããoo ddee sseegguurraannççaa mmááxxiimmaa.. –– EE ssoobbrree,, ccoommoo vvooccêê ddiissssee –– ooss vveerrmmeellhhooss?? –– LLuuccee ppeerrgguunnttoouu ppaarraa aa aaccoommppaannhhaannttee,, pprroonnttaa ppaarraa sseerr lliibbeerraaddaa ddaa eexxccuurrssããoo.. –– VVeerrmmeellhhooss,, –– aa aaccoommppaannhhaannttee ddiissssee,, aappoonnttaannddoo ppaarraa uumm ppeeqquueennoo ffiioo ddoo tteettoo:: lleenntteess ccoomm uummaa lluuzz ppiissccaannttee vveerrmmeellhhaa.. LLuuccee nnããoo hhaavviiaa vviissttoo iissssoo aanntteess,, mmaass aassssiimm qquuee aa aaccoommppaannhhaannttee aappoonnttoouu aa pprriimmeeiirraa,, eellaa ppooddee nnoottaarr qquuee eessttaavvaamm eemm ttooddoo lluuggaarr.. –– CCaammeerraass?? –– –– MMuuiittoo bbeemm,, –– aa aaccoommppaannhhaannttee ddiissssee,, aa vvoozz ggootteejjaannddoo ccoonnddeesscceennddêênncciiaa.. –– NNóóss aa ddeeiixxaammooss eevviiddeennttee aa ffiimm ddee lleemmbbrráá--llooss.. TTooddoo tteemmppoo,, aa ttooddoo mmoommeennttoo,, nnóóss aa oobbsseerrvvaammooss.. EEnnttããoo,, nnããoo eessttrraagguuee –– qquueerr ddiizzeerr,, ssee vvooccêê ppuuddeerr eevviittaarr.. –– TTooddoo oo tteemmppoo,, ttooddooss ffaallaavvaamm ccoomm LLuuccee ccoommoo ssee eellaa ffoossssee uummaa ccoommpplleettaa ppssiiccooppaattaa,, ee eellaa eessttaavvaa bbeemm ppeerrttoo ddee aaccrreeddiittaarr qquuee iissssoo eerraa uummaa vveerrddaaddee.. PPoorr ttooddoo oo vveerrããoo,, aass mmeemmóórriiaass aa vviinnhhaamm aassssuussttaannddoo,, eemm sseeuuss ssoonnhhooss ee nnooss rraarrooss mmoommeennttooss eemm qquuee sseeuuss ppaaiiss aa ddeeiixxaavvaamm ssoozziinnhhaa.. AAllgguummaa ccooiissaa hhaavviiaa aaccoonntteecciiddoo nnoo cchhaalléé,, ee ttooddoo mmuunnddoo ((iinncclluuiinnddoo LLuuccee)) eessttaavvaa mmoorrrreennddoo ppaarraa ssaabbeerr eexxaattaammeennttee oo qquuêê.. AA ppoollíícciiaa,, oo jjuuiizz,, oo aassssiisstteennttee ssoocciiaall,, hhaavviiaamm ttooddooss tteennttaaddoo ffoorrççaarr aa vveerrddaaddee
 • 12. FFaalllleenn LLaauurreenn KKaattee 1122 ddeellaa,, mmaass eellaa nnããoo ssaabbiiaa nnaaddaa ttaannttoo qquuaannttoo eelleess.. EEllaa ee TTrreevvoorr hhaavviiaamm bbrriinnccaaddoo aa ttaarrddee iinntteeiirraa,, ppeerrsseegguuiinnddoo uumm aaoo oouuttrroo ppeellaa ffiilleeiirraa ddee cchhaallééss eemm vvoollttaa ddoo llaaggoo,, lloonnggee ddoo rreessttoo ddaa ffeeMMiissss EEllaa tteennttoouu eexxpplliiccaarr qquuee eessssaa hhaavviiaa ssiiddoo aa mmeellhhoorr nnooiittee ddee ssuuaa vviiddaa,, aattéé ssee ttoorrnnaarr aa ppiioorr.. EEllaa ggaassttoouu mmuuiittoo tteemmppoo rreeppaassssaannddoo aaqquueellaa nnooiittee eemm ssuuaa mmeennttee,, oouuvviinnddoo aa rriissaaddaa ddee TTrreevvoorr,, sseennttiinnddoo ssuuaass mmããooss eemm vvoollttaa ddee ssuuaa cciinnttuurraa,, ee tteennttaarr ccoonncciilliiaarr sseeuuss iinnssttiinnttooss ddee qquuee eellaa eerraa rreeaallmmeennttee iinnoocceennttee.. MMaass aaggoorraa,, ccaaddaa rreeggrraa ee rreegguullaammeennttoo ddaa SSwwoorrdd && CCrroossss ppaarreecciiaa ttrraabbaallhhaarr ccoonnttrraa eessssee ppeennssaammeennttoo,, ppaarreecciiaa ssuuggeerriirr qquuee eellaa eerraa,, ddee ffaattoo,, ppeerriiggoossaa ee pprreecciissaavvaa sseerr ccoonnttrroollaaddaa.. LLuuccee sseennttiiuu uummaa mmããoo ffiirrmmee eemm sseeuu oommbbrroo.. –– OOllhhaa,, –– aa aaccoommppaannhhaannttee ddiissssee –– ssee iissssoo aa ffaazz ssee sseennttiirr mmeellhhoorr,, vvooccêê eessttáá lloonnggee ddee sseerr oo ppiioorr ccaassoo aaqquuii.. –– FFooii oo pprriimmeeiirroo ggeessttoo hhuummaannoo qquuee eellaa ddeemmoonnssttrroouu àà LLuuccee,, oo qquuee aa ffeezz aaccrreeddiittaarr qquuee eellaa qquueerriiaa ffaazzêê--llaa ssee sseennttiirr mmeellhhoorr.. MMaass...... EEllaa hhaavviiaa ssiiddoo mmaannddaaddaa ppaarraa ccáá ppoorr ccaauussaa ddaa ssuussppeeiittaa mmoorrttee ddoo ccaarraa ppoorr qquueemm eellaa eerraa lloouuccaa,, ee eellaa eessttaavvaa –– lloonnggee ddee sseerr oo ppiioorr ccaassoo –– ?? LLuuccee ssee ppeerrgguunnttoouu ccoomm oo qquuee eexxaattaammeennttee eelleess lliiddaavvaamm nnaa SSwwoorrdd && CCrroossss.. –– OO..kk.. AA oorriieennttaaççããoo tteerrmmiinnoouu.. –– AA aaccoommppaannhhaannttee ddiissssee.. –– VVooccêê eessttáá ppoorr ssuuaa ccoonnttaa aaggoorraa.. AAqquuii eessttáá uumm mmaappaa ssee vvooccêê pprreecciissaarr eennccoonnttrraarr aallggoo aa mmaaiiss.. –– EEllaa ddeeuu aa LLuuccee uummaa ccóóppiiaa ddee uumm bbrruuttoo mmaappaa ddeesseennhhaaddoo àà mmããoo,, eennttããoo oollhhoouu ppaarraa sseeuu rreellóóggiioo.. –– VVooccêê tteemm uummaa hhoorraa aattéé ssuuaa pprriimmeeiirraa aauullaa,, mmaass aass mmiinnhhaass nnoovveellaass ccoommeeççaamm aass cciinnccoo,, eennttããoo,, –– -- EEllaa bbaallaannççoouu ssuuaa mmããoo ppaarraa LLuuccee -- –– MMaanntteennhhaa--ssee eessccaassssaa.. EE nnããoo ssee eessqquueeççaa,, –– eellaa ddiissssee,, aappoonnttaannddoo ppaarraa aass ccââmmeerraass mmaaiiss uummaa vveezz –– OOss vveerrmmeellhhooss eessttããoo ddee oollhhoo eemm vvooccêê –– .. AAnntteess qquuee LLuuccee ppuuddeessssee rreepplliiccaarr,, uummaa ggaarroottaa mmaaggrraa,, ddee ccaabbeellooss nneeggrrooss aappaarreecceeuu àà ssuuaa ffrreennttee,, aabbaannaannddoo sseeuuss ddeeddooss lloonnggooss nnaa ffaaccee ddee LLuuccee.. –– OOoooooohh,, –– aa ggaarroottaa zzoommbboouu ccoomm uummaa vvoozz ffaannttaassmmaaggóórriiccaa,, ddaannççaannddoo eemm vvoollttaa ddee LLuuccee eemm ccíírrccuullooss.. –– OOss vveerrmmeellhhooss eessttããoo ddee oollhhoo eemm vvooccêêêêêêêê.. –– –– SSaaii ddaaqquuii,, AArrrriiaannee,, aanntteess qquuee eeuu tteennhhaa qquuee lloobboottoommiizzáá--llaa,, –– aa aaccoommppaannhhaannttee ddiissssee,, eemmbboorraa ffoossssee ccllaarroo ppoorr sseeuu bbrreevvee,, mmaass ggeennuuíínnoo,, ssoorrrriissoo qquuee eellaa ppoossssuuííaa aallgguummaa bbrruuttaa aaffeeiiççããoo ppeellaa ggaarroottaa lloouuccaa.. EE eessttaavvaa ccllaarroo qquuee AArrrriiaannee nnããoo eerraa rreeccíípprrooccaa aaoo aammoorr.. EEllaa ffeezz uumm ggeessttoo oobbsscceennoo ppaarraa aa aaccoommppaannhhaannttee,, eennttããoo ppaarroouu nnaa ffrreennttee ddee LLuuccee,, aa eennffrreennttaannddoo ppaarraa qquuee ffiiccaassssee ooffeennddiiddaa.. –– EE ssóó ppoorr iissssoo,, –– aa aaccoommppaannhhaannttee ddiissssee,, aannoottaannddoo ffuurriioossaammeennttee eemm sseeuu ccaaddeerrnniinnhhoo –– vvooccêê ggaannhhoouu aa ttaarreeffaa ddee mmoossttrraarr ttuuddoo eemm vvoollttaa ppaarraa aa ppeeqquueennaa MMiissss
 • 13. FFaalllleenn LLaauurreenn KKaattee 1133 SSuunnsshhiinnee hhoojjee.. –– EEllaa aappoonnttoouu ppaarraa LLuuccee,, qquuee ppaarreecciiaa qquuaallqquueerr ccooiissaa,, mmeennooss eennssoollaarraaddaa,, ccoomm ssuuaass jjeeaannss pprreettaass,, bboottaass pprreettaass ee ttoopp pprreettoo.. NNaa sseeççããoo ddoo –– ccóóddiiggoo ddee vveessttiimmeennttaa –– ,, oo wweebbssiittee ddaa SSwwoorrdd && CCrroossss ffaallaavvaa aalleeggrreemmeennttee qquuee eennqquuaannttoo ooss aalluunnooss ttiivveesssseemm bboomm ccoommppoorrttaammeennttoo,, eelleess eessttaavvaamm lliivvrreess ppaarraa vveessttiirr oo qquuee qquuiisseesssseemm,, ppoorréémm,, ccoomm dduuaass ccoonnddiiççõõeess:: oo eessttiilloo ddeevvee sseerr mmooddeessttoo ee aass rroouuppaass ddeevviiaamm sseerr pprreettaass.. MMuuiittaa lliibbeerrddaaddee.. AA bblluussaa ddee ggoollaa ttaarrttaarruuggaa qquuee ssuuaa mmããee aa hhaavviiaa ffoorrççaaddoo aa uussaarr nnããoo ffaazziiaa nnaaddaa ppeellaass ssuuaass ccuurrvvaass,, ee aattéé ssuuaa mmeellhhoorr ffoorrmmaa hhaavviiaa ssuummiiddoo:: sseeuu ggrroossssoo ccaabbeelloo pprreettoo,, qquuee ccoossttuummaavvaa ccaaiirr ssoobbrree ssuuaa cciinnttuurraa,, hhaavviiaa ssiiddoo ccoommpplleettaammeennttee ttoossqquueeaaddoo.. OO ffooggoo ddoo cchhaalléé hhaavviiaa qquueeiimmaaddoo sseeuu ccoouurroo ccaabbeelluuddoo ee ddeeiixxaaddoo sseeuu ccaabbeelloo ddeessiigguuaall,, eennttããoo ddeeppooiiss ddaa lloonnggaa,, ssiilleenncciioossaa vviiaaggeemm ddee DDoovveerr ppaarraa ccaassaa,, ssuuaa mmããee aa ccoollooccaarraa nnaa bbaannhheeiirraa,, ttrroouuxxee oo bbaarrbbeeaaddoorr eellééttrriiccoo ddoo ppaaii ee sseemm nneennhhuummaa ppaallaavvrraa rraassppoouu ssuuaa ccaabbeeççaa.. DDuurraannttee oo vveerrããoo,, sseeuu ccaabbeelloo hhaavviiaa ccrreesscciiddoo uumm ppoouuccoo,, aappeennaass oo ssuuffiicciieennttee ppaarraa qquuee ssuuaass oonnddaass,, oouuttrroorraa iinnvveejjáávveeiiss,, aaggoorraa ppaaiirraasssseemm llooggoo aabbaaiixxoo ddee ssuuaass oorreellhhaass.. AArrrriiaannee aa aavvaalliioouu,, ddaannddoo uumm ttaappaa ccoomm uumm ddeeddoo ccoonnttrraa sseeuuss ffiinnooss lláábbiiooss ppáálliiddooss.. –– PPeerrffeeiittoo,, –– eellaa ddiissssee,, ddaannddoo uumm ppaassssoo aa ffrreennttee ppaarraa ccoollooccaarr sseeuuss bbrraaççooss eemm vvoollttaa ddee LLuuccee.. –– EEuu eessttaavvaa rreeaallmmeennttee ppeennssaannddoo qquuee eeuu ppooddeerriiaa uussaarr uummaa nnoovvaa eessccrraavvaa.. –– AA ppoorrttaa ddoo ssaallããoo aabbrriiuu ee eennttrroouu oo mmeenniinnoo ddee oollhhooss vveerrddeess.. EEllee bbaallaannççoouu aa ccaabbeeççaa ee ddiissssee ppaarraa LLuuccee,, –– EEssssee lluuggaarr nnããoo lliiggaa ddee ttee ddeessppiirr ppaarraa ffaazzeerr aallgguummaa bbuussccaa.. EEnnttããoo,, ssee vvooccêê eessttáá gguuaarrddaannddoo qquuaallqquueerr oouuttrroo rriissccoo –– eellee eerrgguueeuu uummaa ssoobbrraanncceellhhaa ee uumm ppuunnhhaaddoo ddee oobbjjeettooss ddeessccoonnhheecciiddooss ddaa ccaaiixxaa -- –– ssaallvvee--ssee ddooss ppeerriiggooss.. –– AAttrrááss ddee LLuuccee,, AArrrriiaannee pprreennddiiaa oo rriissoo.. OO ccaarraa vviirroouu aa ccaabbeeççaa ee qquuaannddoo sseeuuss oollhhooss rreeggiissttrraarraamm AArrrriiaannee,, eellee aabbrriiuu ssuuaa bbooccaa ee aa ffeecchhoouu nnoovvaammeennttee,, ccoommoo ssee nnããoo ttiivveessssee cceerrtteezzaa ddoo qquuee ffaazzeerr.. –– AArrrriiaannee,, –– eellee ddiissssee uunniiffoorrmmeemmeennttee.. –– CCaamm,, –– eellaa rreepplliiccoouu.. –– VVooccêê oo ccoonnhheeccee?? –– LLuuccee ssuussssuurrrroouu,, ssee ppeerrgguunnttaannddoo ssee hhaavviiaa oo mmeessmmoo ttiippoo ddee ffaaccççõõeess eemm eessccoollaass rreeffoorrmmaattóórriiaass ccoommoo hhaavviiaamm nnaa DDoovveerr.. –– NNããoo mmee lleemmbbrree,, –– AArrrriiaannee ddiissssee,, aarrrraassttaannddoo LLuuccee ppaarraa ffoorraa ddaa ppoorrttaa,, ddeennttrroo ddaa cciinnzzaa ee aallaaggaaddaa mmaannhhãã.. AAss ccoossttaass ddoo pprrééddiioo pprriinncciippaall ddaavvaa eemm uummaa ccaallççaaddaa llaassccaaddaa,, eemm vvoollttaa ddee uumm ccaammppoo bbaagguunnççaaddoo.. AA ggrraammaa eessttaavvaa ttããoo ggrraannddee qquuee ppaarreecciiaa mmaaiiss uumm tteerrrreennoo bbaallddiioo qquuee uummaa áárreeaa ppúúbblliiccaa ddee uummaa eessccoollaa,, mmaass uumm ddeessbboottaaddoo ppllaaccaarr ee aarrqquuiibbaannccaaddaass ddee mmaaddeeiirraa pprroovvaavvaamm oo ccoonnttrráárriioo..
 • 14. FFaalllleenn LLaauurreenn KKaattee 1144 PPoorr ttrrááss ddoo ccoonnttoorrnnoo ddoo lluuggaarr qquuaattrroo pprrééddiiooss ddee aappaarrêênncciiaa sseevveerraa:: oo ddoorrmmiittóórriioo lloonnggee àà ddiirreeiittaa;; uummaa ggiiggaannttee,, ffeeiiaa ee vveellhhaa iiggrreejjaa àà eexxttrreemmaa--eessqquueerrddaa ee oouuttrraass dduuaass ggrraannddeess eessttrruuttuurraass nnoo mmeeiioo ddeelleess,, qquuee LLuuccee iimmaaggiinnoouu sseerreemm aass ssaallaass ddee aauullaa.. EErraa iissssoo.. SSeeuu mmuunnddoo iinntteeiirroo eessttaavvaa rreedduuzziiddoo ààqquueellaa ttrriissttee vviissããoo ddee sseeuuss oollhhooss.. AArrrriiaannee iimmeeddiiaattaammeennttee ddeessvviioouu ddoo ccaammiinnhhoo ddiirreeiittoo ee lleevvoouu LLuuccee aaoo ccaammppoo,, sseennttaannddoo nnoo aallttoo ddee uummaa ddaass aarrqquuiibbaannccaaddaass ddee mmaaddeeiirraa mmoollhhaaddaass.. AA eessttrruuttuurraa ccoorrrreessppoonnddeennttee eemm DDoovveerr ggrriittaavvaa aattlleettaa ddaa IIvvyy LLeeaagguuee eemm ffoorrmmaaççããoo,, eennttããoo LLuuccee sseemmpprree hhaavviiaa eevviittaaddoo ffiiccaarr lláá.. MMaass eessssee ccaammppoo vvaazziioo,, ccoomm eesssseess eennffeerrrruujjaaddooss,, ddeeffoorrmmaaddooss ggoollss,, ccoonnttaavvaa uummaa hhiissttóórriiaa ccoommpplleettaammeennttee ddiiffeerreennttee.. UUmmaa qquuee nnããoo ffooii ffáácciill ppaarraa LLuuccee ddeessccoobbrriirr.. TTrrêêss uurruubbuuss ttuurrccooss ppaassssaarraamm aacciimmaa ddee ssuuaa ccaabbeeççaa,, ee uumm vveennttoo ttrriissttee cchhiiccootteeoouu ssoobbrree ooss ggaallhhooss nnuuss ddooss ccaarrvvaallhhooss.. LLuuccee eessttrreemmeecceeuu ee aabbaaiixxoouu sseeuu qquueeiixxoo ppaarraa ddeennttrroo ddaa ggoollaa ddee ttaarrttaarruuggaa.. –– EEnnttããoo,, –– AArrrriiaannee ddiissssee –– AAggoorraa vvooccêê ccoonnhheecceeuu RRaannddyy.. –– –– EEuu ppeennsseeii qquuee ffoossssee CCaamm.. –– –– EEuu nnããoo eessttoouu ffaallaannddoo ddeellee,, –– AArrrriiaannee ddiissssee rraappiiddaammeennttee –– AA mmuullhheerr--mmaacchhoo ddaaqquuii.. –– AArrrriiaannee vviirroouu aa ccaabbeeççaa ppaarraa oo eessccrriittóórriioo oonnddee eellaass hhaavviiaamm ddeeiixxaaddoo aa aaccoommppaannhhaannttee vveennddoo TTVV.. –– QQuuêê qquuee ''ccêê aacchhaa?? HHoommeemm oouu mmuullhheerr?? –– –– HHmm...... MMuullhheerr?? –– LLuuccee tteennttoouu.. –– IIssssoo éé uumm tteessttee?? –– AArrrriiaannee eessbbooççoouu uumm ssoorrrriissoo.. –– OO pprriimmeeiirroo ddee mmuuiittooss.. EE vvooccêê ppaassssoouu.. PPeelloo mmeennooss,, eeuu aacchhoo qquuee vvooccêê ppaassssoouu.. OO ggêênneerroo ddaa mmaaiioorriiaa ddoo ccoorrppoo ddoocceennttee ddaaqquuii éé uumm ddeebbaattee eessccoollaarr eemm ccuurrssoo.. NNããoo ssee pprreeooccuuppee,, vvooccêê vvaaii eennttrraarr nneellee.. –– LLuuccee aacchhoouu qquuee AArrrriiaannee eessttaavvaa ffaazzeennddoo uummaa ppiiaaddaa –– nneessssee ccaassoo,, lleeggaall.. MMaass iissssoo ttuuddoo eerraa ccoommoo uummaa eennoorrmmee mmuuddaannççaa ddaa DDoovveerr.. EEmm ssuuaa aannttiiggaa eessccoollaa,, aass ggrraavvaattaass-- vveerrddeess--eessggoottaanntteess,, ooss eennggoommaaddooss ffuuttuurrooss sseennaaddoorreess pprraattiiccaammeennttee eessccoorrrriiaamm ppeellooss ccoorrrreeddoorreess,, nnoo rreeqquuiinnttaaddoo ssiillêênncciioo qquuee oo ddiinnhheeiirroo ppaarreecciiaa ppaassssaarr aacciimmaa ddee ttuuddoo.. MMaaiiss ddoo qquuee nnuunnccaa,, oo ppeessssooaall ddaa DDoovveerr llaannççaavvaamm aa LLuuccee oollhhaarreess ttoorrttooss ddee nnããoo-- ssuujjee--aass--ppaarreeddeess--bbrraannccaass--ccoomm--ssuuaass--iimmpprreessssõõeess.. EEllaa tteennttoouu iimmaaggiinnaarr AArrrriiaannee lláá:: ssee eesspprreegguuiiççaannddoo nnaass aarrqquuiibbaannccaaddaass,, ffaazzeennddoo uummaa aallttaa,, bbrruuttaa ppiiaaddaa ccoomm ssuuaa vvoozz mmoorrddaazz.. LLuuccee tteennttoouu iimmaaggiinnaarr oo qquuee CCaalllliiee ppeennssaarriiaa ddee AArrrriiaannee.. NNuunnccaa hhaavviiaa nniinngguuéémm ccoommoo eellaa nnaa DDoovveerr.. –– OOkkaayy,, ddeesseemmbbuucchhaa,, –– AArrrriiaannee oorrddeennoouu.. PPuullaannddoo ddaa aarrqquuiibbaannccaaddaa mmaaiiss aallttaa ee aappoonnttaannddoo ppaarraa qquuee LLuuccee ssee jjuunnttaassssee,, eellaa ddiissssee –– OO qquuee ccêê ffeezz ppaarraa eennttrraarr aaqquuii?? –– OO sseeuu ttoomm ddee vvoozz eerraa bbrriinnccaallhhããoo,, mmaass ddee rreeppeennttee LLuuccee tteevvee qquuee ssee sseennttaarr.. EErraa rriiddííccuulloo,, mmaass eellaa mmeeiioo qquuee eessppeerraavvaa ppaassssaarr ppoorr sseeuu pprriimmeeiirroo ddiiaa ddee aauullaa sseemm sseeuu ppaassssaaddoo vviinnddoo aa mmeennttee,, rroouubbaannddoo ssuuaa ffiinnaa ffaacchhaaddaa ddee ccaallmmaa.. ÉÉ ccllaarroo qquuee aass ppeessssooaass aaqquuii vvããoo qquueerreerr ssaabbeerr..
 • 15. FFaalllleenn LLaauurreenn KKaattee 1155 EEllaa ppooddee sseennttiirr oo ssaanngguuee aarrrraannhhaarr ssuuaass ttêêmmppoorraass.. AAccoonntteecciiaa sseemmpprree qquuee eellaa tteennttaavvaa ppeennssaarr vvoollttaarr –– rreeaallmmeennttee vvoollttaarr –– ààqquueellaa nnooiittee.. EEllaa nnuunnccaa ppaarroouu ddee ssee sseennttiirr ccuullppaaddaa ccoomm oo qquuee hhaavviiaa aaccoonntteecciiddoo aa TTrreevvoorr,, mmaass eellaa ttaammbbéémm tteennttaavvaa dduurraammeennttee nnããoo ffiiccaarr aattoollaaddaa nnaass ssoommbbrraass qquuee,, ppoorr aaggoorraa,, eerraamm aa úúnniiccaa ccooiissaa qquuee eellaa ssee lleemmbbrraavvaa ddoo aacciiddeennttee.. AAqquueellaa eessccuurriiddããoo,, aass ccooiissaass iinnddeeffiinniiddaass qquuee eellaa nnuunnccaa ppooddeerriiaa ccoonnttaarr ppaarraa nniinngguuéémm.. RRiissccaa iissssoo –– eellaa ccoommeeççoouu aa ccoonnttaarr aa TTrreevvoorr aa pprreesseennççaa ppeeccuulliiaarr qquuee sseennttiiuu nnaaqquueellaa nnooiittee,, ssoobbrree aass ccuurrvvaass rreettoorrcciiddaass ssoobbrree ssuuaass ccaabbeeççaass,, tteennttaannddoo aassssoommbbrraarr ssuuaa nnooiittee ppeerrffeeiittaa.. ÉÉ ccllaarroo,, eennttããoo jjáá eerraa ttaarrddee ddeemmaaiiss.. TTrreevvoorr ssee ffooii,, sseeuu ccoorrppoo qquueeiimmaaddoo ee iirrrreeccoonnhheeccíívveell,, ee LLuuccee eerraa...... EEllaa eerraa...... CCuullppaaddaa?? NNiinngguuéémm ssaabbiiaa ssoobbrree aass tteenneebbrroossaass ffoorrmmaass qquuee eellaa hhaavviiaa vviissttoo nnoo eessccuurroo.. EEllaass sseemmpprree vviinnhhaamm ppaarraa eellaa.. EEllaass iiaamm ee vviinnhhaamm hháá ttaannttoo tteemmppoo qquuee LLuuccee nnããoo ccoonnsseegguuiiaa ssee lleemmbbrraarr aa pprriimmeeiirraa vveezz qquuee aass vviirraa.. MMaass eellaa ssee lleemmbbrraavvaa ddaa pprriimmeeiirraa vveezz qquuee eellaa ppeerrcceebbeeuu qquuee aass ssoommbbrraass nnããoo vviinnhhaamm ppaarraa ttooddooss –– oouu nnaa vveerrddaaddee,, ppaarraa nniinngguuéémm aalléémm ddeellaa.. QQuuaannddoo eellaa ttiinnhhaa sseettee aannooss,, ssuuaa ffaammíílliiaa eessttaavvaa ddee fféérriiaass eemm HHiillttoonn HHeeaadd ee sseeuuss ppaaiiss aa lleevvaarraamm eemm uummaa ppaasssseeiioo ddee bbaarrccoo.. EEssttaavvaa ppeerrttoo ddoo ppôôrr--ddoo--ssooll qquuaannddoo aass ssoommbbrraass ccoommeeççaarraamm aa oonndduullaarr ssoobbrree aa áágguuaa,, ee eellaa ssee vviirroouu ppaarraa sseeuu ppaaii ee ddiissssee –– OO qquuee vvooccêê ffaazz qquuaannddoo eellaass aappaarreeccee,, ppaaii?? PPoorrqquuee vvooccêê nnããoo ssee aassssuussttaa ccoomm ooss mmoonnssttrrooss?? –– NNããoo hhaavviiaamm mmoonnssttrrooss,, sseeuuss ppaaiiss aa aasssseegguurraarraamm,, mmaass LLuuccee rreeppeettiiaa iinnssiisstteenntteemmeennttee aa pprreesseennççaa ddee aallgguummaa ccooiissaa oosscciillaannttee ee nneeggrraa qquuee aa lleevvoouu aa vváárriiaass ccoonnssuullttaass ccoomm oo ooffttaallmmoollooggiissttaa ddaa ffaammíílliiaa,, ee ddeeppooiiss óóccuullooss,, ee ddeeppooiiss ccoonnssuullttaass ccoomm oo mmééddiiccoo ddee oouuvviiddoo ddeeppooiiss ddeellaa ffaazzeerr uummaa eerrrrôônneeaa ddeessccrriiççããoo ddoo ssoomm rroouuccoo ddee vveennttoo ssoopprraannddoo ffoorrttee qquuee aass ssoommbbrraass ffaazziiaamm aallgguummaass vveezzeess –– ee ddeeppooiiss,, tteerraappiiaa,, ee ddeeppooiiss,, mmaaiiss tteerraappiiaa,, ee ffiinnaallmmeennttee aa pprreessccrriiççããoo ddee rreemmééddiiooss aannttiippssiiccóóttiiccooss.. MMaass nnaaddaa ooss ffaazziiaa iirr eemmbboorraa.. QQuuaannddoo eellaa ffeezz ccaattoorrzzee,, LLuuccee ssee rreeccuussoouu aa ttoommaarr sseeuuss rreemmééddiiooss.. FFooii qquuaannddoo eelleess eennccoonnttrraarraamm oo DDrr.. SSaannffoorrdd ee aa DDoovveerr SScchhooooll ppeerrttoo.. EElleess vvooaarraamm ppaarraa NNeeww HHaammppsshhiirree,, ee sseeuu ppaaii ddiirriiggiiuu sseeuu ccaarrrroo aalluuggaaddoo ppoorr uummaa rrooddoovviiaa lloonnggaa ee ssiinnuuoossaa ppaarraa aa mmaannssããoo nnoo ttooppoo ddaa ccoolliinnaa cchhaammaaddaa SShhaaddyy HHoolllloowwss.. EElleess ccoollooccaarraamm LLuuccee ddee ffrreennttee ppaarraa uumm hhoommeemm ddee jjaalleeccoo ee ppeerrgguunnttaarraamm ssee eellaa ccoonnttiinnuuaavvaa tteennddoo ssuuaass –– vviissõõeess –– AA ppaallmmaa ddaass mmããooss ddee sseeuuss ppaaiiss eessttaavvaamm ssuuaannddoo,, eennqquuaannttoo eelleess aaggaarrrraavvaamm aass mmããooss,, ssoobbrraanncceellhhaass ffrraannzziiddaass ccoomm oo mmeeddoo ddee qquuee hhoouuvveessssee aallggoo tteerrrriivveellmmeennttee eerrrraaddoo ccoomm ssuuaa ffiillhhaa.. NNiinngguuéémm vveeiioo ee ddiissssee qquuee ssee eellaa ddiisssseessssee ppaarraa oo DDrr.. SSaannffoorrdd oo qquuee eelleess qquueerriiaamm qquuee eellaa ddiisssseessssee,, eellaa pprroovvaavveellmmeennttee eessttaarriiaa vveennddoo mmuuiittoo mmaaiiss ddaa SShhaaddyy HHoolllloowwss..
 • 16. FFaalllleenn LLaauurreenn KKaattee 1166 QQuuaannddoo eellaa mmeennttiiaa ee aaggiiaa nnoorrmmaallmmeennttee,, eellaa eessttaavvaa ppeerrmmiittiiddaa aa ffrreeqquueennttaarr aa DDoovveerr ee ssóó ttiinnhhaa qquuee vviissiittáá--lloo uummaa vveezz aaoo mmêêss.. LLuuccee ttiinnhhaa ssiiddoo ppeerrmmiittiiddaa ddee ppaarraarr ddee ttoommaarr aass hhoorrrríívveeiiss ppíílluullaass aassssiimm qquuee eellaa ccoommeeççoouu aa ffiinnggiirr qquuee nnããoo vviiaa mmaaiiss aass ssoommbbrraass.. MMaass eellaa ccoonnttiinnuuaavvaa sseemm tteerr ccoonnttrroolloo ssoobbrree eellaass qquuaannddoo aappaarreecciiaamm.. TTuuddoo oo qquuee eellaa ssaabbiiaa eerraa qquuee oo ccaattáállooggoo mmeennttaall ddooss lluuggaarreess qquuee eelleess aappaarreecceerraamm ppaarraa eellaa nnoo ppaassssaaddoo –– fflloorreessttaass ddeennssaass,, áágguuaass ttuurrvvaass –– ssee ttoorrnnaarraamm ooss lluuggaarreess qquuee eellaa eevviittaavvaa aa ttooddoo ccuussttoo.. TTuuddoo oo qquuee eellaa ssaabbiiaa eerraa qquuee qquuaannddoo aass ssoommbbrraass vviinnhhaamm,, eellaass eessttaavvaamm aaccoommppaannhhaaddaass ddee uumm ffrriioo ccaallaaffrriioo ssoobbrree ssuuaa ppeellee,, uumm rreeppuuggnnaannttee sseennttiimmeennttoo ddiiffeerreennttee ddee qquuaallqquueerr oouuttrraa ccooiissaa.. LLuuccee sseennttoouu ddee ppeerrnnaass aabbeerrttaass eemm uummaa ddaass aarrqquuiibbaannccaaddaass ee sseegguurroouu ssuuaass ttêêmmppoorraass eennttrree sseeuuss ppoolleeggaarreess ee ddeeddooss mmééddiiooss.. SSee eellaa qquueerriiaa ffaazzeerr aaqquuiilloo ccoommpplleettaammeennttee hhoojjee,, eellaa ttiinnhhaa qquuee ccoollooccaarr sseeuu ppaassssaaddoo eemm rreecceessssoo nnaa ssuuaa mmeennttee.. EEllaa nnããoo ccoonnsseegguuiiaa ssoonnddaarr ssuuaa mmeemmóórriiaa ddaaqquueellaa nnooiittee ppoorr eellaa mmeessmmaa,, eennttããoo nnããoo hhaavviiaa nneennhhuumm jjeeiittoo ddeellaa aarreejjaarr ttooddooss ooss ddeettaallhheess hhoorrrríívveeiiss ppaarraa aallgguumm eessqquuiissiittoo,, mmaannííaaccoo eessttrraannhhoo.. EEmm vveezz ddee rreessppoonnddeerr,, eellaa oobbsseerrvvoouu AArrrriiaannee,, qquuee eessttaavvaa ddeeiittaaddaa ddee ccoossttaass ppaarraa aass aarrqquuiibbaannccaaddaass,, uumm ppaarr ddee eennoorrmmeess óóccuullooss eessccuurrooss eessppoorrttiivvooss ccoobbrriinnddoo oo mmeellhhoorr ddaa ssuuaa ffaaccee.. EErraa ddiiffíícciill aaffiirrmmaarr,, mmaass eellaa eessttaavvaa oollhhaannddoo ppaarraa LLuuccee,, ttaammbbéémm,, ppoorrqquuee,, ddeeppooiiss ddee uumm sseegguunnddoo,, eellaa ssee lleevvaannttoouu ddaass aarrqquuiibbaannccaaddaass ee ssoorrrriiuu.. –– CCoorrttee mmeeuu ccaabbeelloo ccoommoo oo sseeuu.. –– EEllaa ddiissssee.. –– OO qquuêê?? –– LLuuccee eennggaassggoouu.. –– SSeeuu ccaabbeelloo éé lliinnddoo.. –– EErraa vveerrddaaddee:: AArrrriiaannee ttiinnhhaa uumm lloonnggoo,, ppeessaaddoo ccaabbeelloo,, qquuee LLuuccee ttiinnhhaa ppeerrddiiddoo ddeesseessppeerraaddaammeennttee.. SSeeuuss ccaacchhooss nneeggrrooss ssoollttooss bbrriillhhaavvaamm nnaa lluuzz ddoo ssooll,, ggaannhhaannddoo uumm ttoomm aavveerrmmeellhhaaddoo.. LLuuccee eennffiioouu sseeuu ccaabbeelloo aattrrááss ddaass oorreellhhaass,, mmeessmmoo qquuee eellee aaiinnddaa nnããoo ffoossssee lloonnggoo oo bbaassttaannttee ppaarraa ffaazzeerr qquuaallqquueerr ccooiissaa eexxcceettoo bbaatteerr ddee vvoollttaa nnaa ffrreennttee ddeelleess.. –– LLiinnddaa ppoorrccaarriiaa –– AArrrriiaannee ddiissssee –– OO sseeuu éé sseexxyy,, mmooddeerrnnoo.. EE eeuu qquueerroo eellee.. –– –– OOhh,, uumm,, ookkaayy,, –– LLuuccee ddiissssee.. SSeerriiaa iissssoo uumm eellooggiioo?? EEllaa nnããoo ssaabbiiaa ssee ddeevveerriiaa eessttaarr lliissoonnjjeeaaddaa oouu eenneerrvvaaddaa ccoomm oo jjeeiittoo qquuee AArrrriiaannee aassssuummiiuu qquuee ppooddeerriiaa tteerr oo qquuee ddeesseejjaassssee,, aattéé qquuaannddoo iissssoo ppeerrtteenncciiaa aa oouuttrraa ppeessssooaa.. –– OOnnddee nnóóss vvaammooss ccoonnsseegguuiirr -- –– –– TTcchhaarrãã,, –– AArrrriiaannee aabbrriiuu ssuuaa bboollssaa ee ttiirroouu ddee lláá oo ccaanniivveettee ssuuííççoo rroossaa qquuee GGaabbbbee hhaavviiaa ddeeiixxaaddoo nnaa ccaaiixxaa ddee ppeerriiggooss.. –– QQuuee ffooii?? –– eellaa ddiissssee,, vveennddoo aa rreeaaççããoo ddee LLuuccee.. –– EEuu sseemmpprree mmaanntteennhhoo mmeeuu ddeeddoo ppeeggaajjoossoo nnoo ddiiaa qquuee ooss nnoovvooss eessttuuddaanntteess tteemm qquuee ssee lliivvrraarr ddeessssaass ccooiissaass.. AA iiddeeiiaa ssoozziinnhhaa mmee vveeiioo eemm mmeeuuss ddiiaass ddee ccããoo nnoo eennttrreetteenniimmeennttoo ddaa SSwwoorrdd && CCrroossss...... HHmm...... AAccaammppaammeennttoo ddee vveerrããoo.. –– –– VVooccêê ppaassssaa oo vveerrããoo iinntteeiirroo...... AAqquuii?? –– LLuuccee eessttrreemmeecceeuu..
 • 17. FFaalllleenn LLaauurreenn KKaattee 1177 –– HHaa!! FFaallaannddoo ccoommoo uummaa vveerrddaaddeeiirraa nnoovvaattaa!! VVooccêê pprroovvaavveellmmeennttee eessttáá eessppeerraannddoo uummaass fféérriiaass ddee pprriimmaavveerraa.. –– EEllaa aattiirroouu ppaarraa LLuuccee oo ccaanniivveettee ssuuííççoo.. –– NNóóss nnããoo vvaammooss ddeeiixxaarr eessssee iinnffeerrnnoo.. NNuunnccaa.. AAggoorraa ccoorrttee.. –– –– EE aass ccââmmeerraass?? –– LLuuccee ppeerrgguunnttoouu,, oollhhaannddoo eemm vvoollttaa,, ccoomm oo ccaanniivveettee eemm mmããooss.. HHaavveerriiaa ccââmmeerraass eemm aallgguumm lluuggaarr aaqquuii.. AArrrriiaannee ssaaccuuddiiuu aa ccaabbeeççaa.. –– MMee rreeccuussoo aa mmee aassssoocciiaarr ccoomm mmaarriiccaass.. VVooccêê ppooddee lliiddaarr ccoomm iissssoo oouu nnããoo?? –– LLuuccee aasssseennttiiuu.. –– EE nnããoo mmee ddiiggaa qquuee vvooccêê nnuunnccaa ccoorrttoouu uumm ccaabbeelloo aanntteess.. –– AArrrriiaannee aaggaarrrroouu oo ccaanniivveettee ssuuííççoo ppoorr ttrrááss ddee LLuuccee,, ppuuxxoouu aa ffeerrrraammeennttaa ddee tteessoouurraa ee eennttrreeggoouu--oo ddee vvoollttaa.. –– NNeennhhuummaa oouuttrraa ppaallaavvrraa aattéé vvooccêê mmee ddiizzeerr oo qquuããoo ffaannttáássttiiccaa ffiiqquueeii.. –– NNoo –– ssaallããoo –– ddaa bbaannhheeiirraa ddee sseeuuss ppaaiiss,, aa mmããee ddee LLuuccee hhaavviiaa ppuuxxaaddoo ooss rreessttooss ddee sseeuu lloonnggoo ccaabbeelloo eemm uumm bbaagguunnççaaddoo rraabboo--ddee--ccaavvaalloo,, aanntteess ddee jjooggaarr ttuuddoo aaqquuiilloo ffoorraa.. LLuuccee eessttaavvaa cceerrttaa ddee qquuee hhaavviiaa uumm mmééttooddoo mmaaiiss eessttrraattééggiiccoo ddee ccoorrttaarr ccaabbeellooss,, mmaass ccoommoo aallgguuéémm qquuee eevviittaarraa ccoorrtteess ddee ccaabbeelloo dduurraannttee ttooddaa aa vviiddaa,, aa ttééccnniiccaa ddoo rraabboo-- ddee--ccaavvaalloo eerraa aa úúnniiccaa qquuee ccoonnhheecciiaa.. EEllaa rreeccoollhheeuu oo ccaabbeelloo ddee AArrrriiaannee eemm ssuuaass mmããooss,, ppeeggoouu oo eelláássttiiccoo qquuee eessttaavvaa eemm vvoollttaa ddee sseeuu ppuullssoo,, sseegguurroouu aa ppeeqquueennaa tteessoouurraa ffiirrmmeemmeennttee ee ccoommeeççoouu aa ccoorrttaarr.. OO rraabboo--ddee--ccaavvaalloo ccaaiiuu nnooss ppééss ddeellaa ee AArrrriiaannee ssoobbrreessssaallttoouu--ssee ee aappaannhhoouu ssuubbiittaammeennttee.. EEllaa oo ppeeggoouu ee sseegguurroouu nnaa ddiirreeççããoo ddoo ssooll.. OO ccoorraaççããoo ddee LLuuccee ssee ccoommpprriimmiiuu ccoomm aa vviissããoo.. EEllaa eessttaavvaa aaggoonniizzaannddoo ppeelloo sseeuu pprróópprriioo ccaabbeelloo ppeerrddiiddoo,, ee ttooddaass aass oouuttrraass ppeerrddaass qquuee iissssoo ssiimmbboolliizzaavvaa.. MMaass AArrrriiaannee ssóó ddeeiixxoouu uumm ddeelliiccaaddoo ssoorrrriissoo eessppaallhhaarr ppeellooss sseeuuss lláábbiiooss.. EEllaa ccoorrrreeuu ooss ddeeddooss ppeelloo rraabboo--ddee--ccaavvaalloo,, ee ddeeppooiiss oo jjooggoouu ddeennttrroo ddaa bboollssaa.. –– MMaarraavviillhhoossoo,, –– eellaa ddiissssee.. –– CCoonnttiinnuuee.. –– –– AArrrriiaannee,, –– LLuuccee ssuussssuurrrroouu,, aanntteess qquuee ppuuddeessssee ppaarraarr aa ssii mmeessmmaa.. –– SSeeuu ppeessccooççoo.. EEssttáá ttooddoo –– –– CChheeiioo ddee cciiccaattrriizzeess?? –– AArrrriiaannee ddiissssee.. –– VVooccêê ppooddee ddiizzeerr iissssoo.. –– AA ppeellee ddoo ppeessccooççoo ddee AArrrriiaannee,, ddeessddee aa ppaarrttee ddee ttrrááss ddee ssuuaa oorreellhhaa ddiirreeiittaa aattéé sseeuu ccoollaarr ddee oossssooss eessttaavvaa ccoomm rreeeennttrrâânncciiaass,, mmaarrmmoorriizzaaddaass ee bbrriillhhaanntteess.. AA mmeennttee ddee LLuuccee ffooii aattéé TTrreevvoorr –– ppaarraa aaqquueellaass hhoorrrríívveeiiss iimmaaggeennss.. AAttéé sseeuuss pprróópprriiooss ppaaiiss nnããoo aa oollhhaarraamm ddeeppooiiss qquuee oo vviirraamm.. EEllaa eessttaavvaa tteennddoo uumm mmaall mmoommeennttoo oollhhaannddoo ppaarraa AArrrriiaannee aaggoorraa.. AArrrriiaannee aaggaarrrroouu aa mmããoo ddee LLuuccee ee pprreessssiioonnoouu ccoonnttrraa ssuuaa ppeellee.. EErraa qquueennttee ee ffrriioo,, aaoo mmeessmmoo tteemmppoo.. EErraa lliissoo ee áássppeerroo.. –– EEuu nnããoo tteennhhoo mmeeddoo ddiissssoo,, –– AArrrriiaannee ddiissssee.. –– VVooccêê tteemm?? –– –– NNããoo.. –– LLuuccee ddiissssee,, eennqquuaannttoo eellaa ddeesseejjaavvaa qquuee AArrrriiaannee ttiirraassssee ssuuaa mmããoo,, eennttããoo LLuuccee ppooddeerriiaa ttiirraarr aa ddeellaa ttaammbbéémm.. SSeeuu eessttôômmaaggoo ssee ccoonnttoorrcceeuu qquuaannddoo eellaa ssee qquueessttiioonnoouu
 • 18. FFaalllleenn LLaauurreenn KKaattee 1188 ssee aa ppeellee ddee TTrreevvoorr sseerriiaa aassssiimm.. –– VVooccêê tteemm mmeeddoo ddoo qquuee rreeaallmmeennttee éé,, LLuuccee?? –– –– NNããoo,, –– LLuuccee ddiissssee oouuttrraa vveezz,, rraappiiddaammeennttee.. DDeevveerriiaa sseerr óóbbvviioo qquuee eellaa eessttaavvaa mmeennttiinnddoo.. EEllaa ffeecchhoouu ooss oollhhooss.. TTuuddoo qquuee eellaa ddeesseejjaavvaa ddaa SSwwoorrdd && CCrroossss eerraa uumm nnoovvoo ccoommeeççoo,, uumm lluuggaarr oonnddee aass ppeessssooaass nnããoo oollhhaarriiaamm ppaarraa eellaa ccoommoo AArrrriiaannee eessttaavvaa oollhhaannddoo aaggoorraa.. NNoo ppoorrttããoo ddaa eessccoollaa eessssaa mmaannhhãã,, qquuaannddoo sseeuu ppaaii ssuussssuurrrroouu oo lleemmaa ddaa ffaammíílliiaa eemm sseeuu oouuvviiddoo -- –– PPrriicceess nnuunnccaa qquueebbrraamm –– -- ppaarreecciiaa ppoossssíívveell,, mmaass aaggoorraa LLuuccee sseennttiiaa--ssee ddeeccaaííddaa ee eexxppooMMiissss EEllaa ttiirroouu ssuuaa mmããoo.. –– EEnnttããoo,, ccoommoo iissssoo aaccoonntteecceeuu?? –– eellaa ppeerrgguunnttoouu,, oollhhaannddoo ppaarraa bbaaiixxoo.. –– SSee lleemmbbrraa qquuee eeuu nnããoo pprreessssiioonneeii vvooccêê ssoobbrree oo qquuee vvooccêê ffeezz ppaarraa eessttaarr aaqquuii?? –– AArrrriiaannee ppeerrgguunnttoouu,, eerrgguueennddoo ssuuaass ssoobbrraanncceellhhaass.. LLuuccee aasssseennttiiuu.. AArrrriiaannee ggeessttiiccuulloouu ppaarraa aass tteessoouurraass.. –– AArrrruummee aa ppaarrttee ddee ttrrááss,, ookk?? TTaallvveezz iissssoo mmee ffaaççaa ppaarreecceerr rreeaallmmeennttee bboonniittaa.. TTaallvveezz mmee ffaaççaa ppaarreecceerr ccoomm vvooccêê.. MMeessmmoo ccoomm oo mmeessmmoo ccoorrttee,, AArrrriiaannee ppeerrmmaanneecceerriiaa ccoommoo uummaa vveerrssããoo ssuubbnnuuttrriiddaa ddee LLuuccee.. EEnnqquuaannttoo LLuuccee eessttaavvaa ooccuuppaaddaa ccoomm sseeuu pprriimmeeiirroo ccoorrttee ddee ccaabbeelloo,, AArrrriiaannee eessttaavvaa ddeennttrroo ddaass ccoommpplleexxiiddaaddeess ddaa vviiddaa nnaa SSwwoorrdd && CCrroossss.. –– EEssssee bbllooccoo ddee cceellaass aallii éé AAuugguussttiinnee.. ÉÉ lláá oonnddee nnóóss tteemmooss nnoossssooss ttããoo ffaallaaddooss eevveennttooss ssoocciiaaiiss nnaass nnooiitteess ddee qquuaarrttaa--ffeeiirraa.. EE ttooddaass aass nnoossssaass aauullaass,, –– eellaa ddiissssee,, aappoonnttaannddoo ppaarraa aa ccoonnssttrruuççããoo ccoomm ccoorr ddee ddeennttee aammaarreellaaddoo,, ddooiiss pprrééddiiooss àà ddiirreeiittaa ddoo ddoorrmmiittóórriioo.. PPaarreecciiaa qquuee hhaavviiaa ssiiddoo ddeesseennhhaaddoo ppeelloo mmeessmmoo ssááddiiccoo qquuee ddeesseennhhaarraa oo PPaauulliinnee.. EErraa ttrriisstteemmeennttee qquuaaddrraaddoo,, ttrriisstteemmeennttee ppaarreecciiddoo ccoomm uummaa ffoorrttaalleezzaa,, cceerrccaaddoo ppeelloo mmeessmmoo aarraammee ffaarrppaaddoo ee jjaanneellaass ccoomm ggrraaddeess.. UUmmaa nnéévvooaa cciinnzzaa ffaazziiaa aass ppaarreeddeess ppaarreecceerreemm ccaammuuffllaaddaass ppoorr mmuussggooss,, ttoorrnnaannddoo iimmppoossssíívveell ddee vveerr ssee aallgguuéémm eessttaavvaa lláá.. –– AAvviissoo ccllaarroo,, –– AArrrriiaannee ccoonnttiinnuuoouu –– VVooccêê vvaaii ooddiiaarr aass aauullaass aaqquuii.. VVooccêê nnããoo éé hhuummaannaa ssee nnããoo ooddiiaarr.. –– –– PPoorr qquuêê?? OO qquuee hháá ddee ttããoo rruuiimm ccoomm eellaass?? –– LLuuccee ppeerrgguunnttoouu.. TTaallvveezz AArrrriiaannee aappeennaass nnããoo ggoossttaassssee ddee eessccoollaa nnoo ggeerraall.. CCoomm sseeuu eessmmaallttee pprreettoo,, ddeelliinneeaaddoorr pprreettoo ee aa bboollssaa pprreettaa qquuee ppaarreecciiaa ggrraannddee oo ssuuffiicciieennttee ppaarraa ccaabbeerr aappeennaass oo nnoovvoo ccaanniivveettee ssuuííççoo ddeellaa,, eellaa nnããoo ppaarreecciiaa eexxaattaammeennttee uummaa eessttuuddiioossaa.. –– AAss aauullaass qquuee tteemmooss aaqquuii ssããoo ppeerrvveerrssaass –– ddiissssee AArrrriiaannee –– PPiioorr,, eellaass eessttrriippaamm ffoorraa aa nnoossssaa aallmmaa.. DDee ooiittoo ggaarroottooss nneessttee lluuggaarr,, eeuu ddiiggoo qquuee ddeevveemmooss tteerr aappeennaass ttêêss aallmmaass rreessttaannddoo.. –– EEllaa ddeeuu uummaa oollhhaaddaa.. –– NNããoo ddiittoo ddee qquuaallqquueerr ffoorrmmaa…… –– AAss aauullaass aaqquuii ssããoo sseemm aallmmaa –– ,, ddiissssee AArrrriiaannee –– PPiioorr aaiinnddaa,, eelleess ttiirraamm vvooccêê ddaa ssuuaa aallmmaa –– DDaass ooiitteennttaa ccrriiaannççaass nneessttee lluuggaarr,, eeuu ddiirriiaa qquuee nnóóss ssóó tteemmooss cceerrccaa ddee ttrrêêss aallmmaass rreessttaanntteess –– .. EEllaa oollhhoouu ppaarraa cciimmaa –– NNããoo ddiittoo,, ddee qquuaallqquueerr mmaanneeiirraa ...... ––
 • 19. FFaalllleenn LLaauurreenn KKaattee 1199 IIssssoo nnããoo ppaarreecciiaa pprrooMMiissssoorr,, mmaass LLuuccee ffiiccoouu ppeenndduurraaddaa nnuummaa oouuttrraa ppaarrttee ddaa rreessppoossttaa ddee AArriiaannnnee –– EEssppeerree,, hháá aappeennaass ooiitteennttaa ccrriiaannççaass nnaa eessccoollaa iinntteeiirraa?? –– NNoo vveerrããoo aanntteess ddee iirr ppaarraa DDoovveerr,, LLuuccee ssee ddeebbrruuççaarraa ssoobbrree oo mmaannuuaall ddee eessttuuddaanntteess nnaa ppeerrssppeeccttiivvaa ddaa eessppeessssuurraa,, ppaarraa mmeemmoorriizzaarr ttooddaass aass eessttaattííssttiiccaass –– MMaass ttuuddoo oo qquuee ttiinnhhaa aapprreennddiiddoo aattéé aaggoorraa ssoobbrree aa SSwwoorrdd && CCrruuzz aa ssuurrpprreeeennddeeuu,, ffaazzêê--llaa ppeerrcceebbeerr qquuee eellaa eessttaavvaa vviinnddoo ppaarraa aa eessccoollaa rreeffoorrmmaa ccoommpplleettaammeennttee ddeesspprreeppaarraaddaa –– AArrrriiaannee aasssseennttiiuu ccoomm aa ccaabbeeççaa,, ffaazzeennddoo LLuuccee aacciiddeennttaallmmeennttee tteessoouurraarr ffoorraa uumm ppeeddaaççoo ddee ccaabbeelloo qquuee eellaa qquueerriiaa ddeeiixxaarr –– OOooppss –– EEssppeerraannddoo qquuee AArrrriiaannee nnããoo tteennhhaa nnoottaaddoo.. OOuu ttaallvveezz eellaa ssóó aacchhee qquuee eellaa eessttaavvaa iirrrriittaaddaa –– –– OOiittoo ccllaasssseess,, ddeezz ggaarroottooss,, uumm eessttooiirroo –– VVooccêê ccoonnhheeccee ttooddaa aa ssuujjeeiirraa mmuuiittoo rraappiiddaammeennttee,, –– AArrrriiaannee ddiissssee –– EE vviiccee--vveerrssaa –– –– EEuu aacchhoo qquuee ssiimm –– ,, ccoonnccoorrddoouu LLuuccee,, mmoorrddeennddoo oo lláábbiioo –– AArrrriiaannee eessttaavvaa bbrriinnccaannddoo,, mmaass LLuuccee ppeerrgguunnttoouu ssee eellaa eessttaarriiaa sseennttaaddaa aaqquuii ccoomm aaqquueellee ssoorrrriissoo ffrriioo eemm sseeuu oollhhooss aazzuuiiss ppaasstteell ssee ssoouubbeessssee aa nnaattuurreezzaa eexxaattaa ddoo ppaassssaaddoo ddee LLuukkee –– QQuuaannttoo mmaaiiss tteemmppoo LLuuccee ppooddeerriiaa mmaanntteerr sseeuu ppaassssaaddoo eemm sseeggrreeddoo,, mmeellhhoorr sseerriiaa ppaarraa eellaa –– –– EE vvooccêê vvaaii qquueerreerr oorriieennttaarr--ssee ccllaarroo nnooss ccaassooss ddiiffíícceeiiss –– –– CCaassooss ddiiffíícceeiiss?? –– –– AAss ccrriiaannççaass ccoomm ooss ddiissppoossiittiivvooss,, ppuullsseeiirraa ddee rraassttrreeaammeennttoo –– ,, ddiissssee AArrrriiaannee –– CCeerrccaa ddee uumm tteerrççoo ddoo ccoorrppoo eessttuuddaannttiill.. –– –– EE eelleess ssããoo ooss úúnniiccooss qquuee –– .. –– VVooccêê nnããoo qquueerr ssee mmeetteerr ccoomm.. CCoonnffiiee eemm mmiimm.. –– –– BBeemm,, oo qquuee eelleess ffaazzeemm?? –– LLuuccee ppeerrgguunnttoouu:: –– TTaannttoo qquuaannttoo LLuuccee qquueerriiaa mmaanntteerr ssuuaa pprróópprriiaa hhiissttóórriiaa eemm sseeggrreeddoo,, eellaa nnããoo ggoossttoouu ddaa mmaanneeiirraa ddee AArrrriiaannee aa ttrraattáá--llaa ccoommoo uummaa eessppéécciiee ddee iinnggéénnuuaa –– TTuuddoo oo qquuee eesssseess ggaarroottooss ttiinnhhaamm ffeeiittoo nnããoo ppooddeerriiaa sseerr mmuuiittoo ppiioorr,, ddoo qquuee oo qquuee ttooddooss ddiisssseerraamm qquuee eellaa ttiinnhhaa ffeeiittoo –– OOuu ppooddeerriiaa?? AAffiinnaall,, eellaa ssaabbiiaa qquuaassee nnaaddaa ssoobbrree eessssaass ppeessssooaass ee eessssee lluuggaarr.. AA ppoossssiibbiilliiddaaddee ddee ddeessppeerrttoouu uumm mmeeddoo cciinnzzaa ffrriioo nnaa bbooccaa ddoo eessttôômmaaggoo –– –– OOhh,, vvooccêê ssaabbee –– ,, AArrrriiaannee ddeemmoorroouu –– AAjjuuddaarr eemm aaccttooss tteerrrroorriissttaass –– aattéé ppiiccaarr aattéé sseeuuss ppaaiiss ee ooss aassssaarr nnoo eessppeettoo –– ..EEllaa vviirroouu--ssee ppaarraa eennccaarraarr LLuuccee ––
 • 20. FFaalllleenn LLaauurreenn KKaattee 2200 –– CCaallee--ssee –– ,, ddiissssee LLuuccee –– –– EEssttoouu ffaallaannddoo sséérriioo –– AAqquueelleess ppssiiccooppaattaass eessttããoo ssoobb rreessttrriiççõõeess mmuuiittoo mmaaiiss rriiggoorroossaass ddoo qquuee oo rreessttoo ddooss ddeessaappaarraaffuussaaddooss aaqquuii –– CChhaammaammooss--llhheess ooss aallggeemmaaddooss.. –– LLuuccee rriiuu ddoo ttoomm ddrraammááttiiccoo ddee AArriiaannnnee –– –– SSeeuu ccoorrttee ddee ccaabbeelloo eessttáá ffeeiittoo –– ,, ddiissssee eellaa,, ppaassssaannddoo aass mmããooss ppeellooss ccaabbeellooss ddee AArriiaannnnee ppaarraa ddaarr uumm ppoouuccoo ddee vvoolluummee –– NNaa vveerrddaaddee,, ppaarreecciiaa rreeaallmmeennttee ccooooll –– –– DDooccee –– ,, AArrrriiaannee ddiissssee:: –– EEllaa vviirroouu oo rroossttoo ppaarraa LLuuccee –– QQuuaannddoo eellaa ppaassssoouu ooss ddeeddooss ppeelloo ccaabbeelloo ddeellaa,, aass mmaannggaass ddoo ssuuéétteerr pprreettoo ccaaiirraamm eemm sseeuuss bbrraaççooss ee LLuuccee tteevvee uumm vviisslluummbbrree ddee uummaa ppuullsseeiirraa pprreettaa,, ccoomm lliinnhhaass ppoonnttiillhhaaddaass ddee pprreeggooss ddee pprraattaa,, ee,, nnoo ppuullssoo,, oouuttrraa bbaannddaa qquuee ppaarreecciiaa mmaaiiss ...... mmeeccâânniiccaa –– AArrrriiaannee ppeegguuoouu oollhhaannddoo ee eerrgguueeuu aass ssoobbrraanncceellhhaass ddiiaabboolliiccaammeennttee –– –– EEuu ddiissssee,, yyaa –– ,, ddiissssee eellaa –– TToottaall mmaallddiittooss ppssiiccooppaattaass.. –– EEllaa ssoorrrriiuu –– VVeennhhaa,, eeuu llhhee ddaarreeii oo rreessttoo ddoo ttoouurr.. –– LLuuccee nnããoo ttiinnhhaa mmuuiittaa eessccoollhhaa –– EEllaa ddiissppeerrssoouu aabbaaiixxoo nnaass aarrqquuiibbaannccaaddaass aappóóss AArrrriiaannee,, eessqquuiivvaannddoo--ssee qquuaannddoo uumm ddooss aabbuuttrreess ppeerruu ddeesscceeuu ppeerriiggoossaammeennttee bbaaiixxoo –– AArrrriiaannee,, qquuee nnããoo ppaarreecceeuu ppeerrcceebbeerr,, aappoonnttoouu ppaarraa uummaa iiggrreejjaa eennvvoollvviiddaa eemm llííqquueenn66 nnaa eexxttrreemmiiddaaddee ddiirreeiittaa ddaa áárreeaa ppuubblliiccaa –– –– AAqquuii vvooccêê vvaaii vveerr oo ggiinnáássiioo ddee ppoonnttaa,, –– eellaa ddiissssee,, aassssuummiinnddoo uumm ttoomm nnaassaallaaddoo ddee gguuiiaa ttuurrííssttiiccoo.. –– SSiimm,, ssiimm,, ppaarraa ooss oollhhooss iinneexxppeerriieenntteess ppaarreeccee uummaa iiggrreejjaa.. CCoossttuummaavvaa sseerr.. NNóóss tteemmooss uumm ttiippoo ddee aarrqquuiitteettuurraa ddee sseegguunnddaa mmããoo nnaa SSwwoorrdd && CCrroossss.. AAllgguunnss aannooss aattrrááss,, aallgguumm mmaalluuccoo ppoorr eexxeerrccíícciiooss ffííssiiccooss aappaarreecceeuu ffaallaannddoo bbeesstteeiirraa ssoobbrree ccoommoo ssuuppeerrmmeeddiiccaarr ooss aaddoolleesscceenntteess aarrrruuiinnaa aa ssoocciieeddaaddee.. EEllee ddoooouu uummaa ttoonneellaaddaa ddee ddiinnhheeiirroo ddee mmeerrddaa eennttããoo eelleess ttrraannssffoorrmmaarraamm aa iiggrreejjaa nnuumm ggiinnáássiioo.. AAggoorraa ooss ppooddeerroossooss ppooddeemm ppeennssaarr qquuee aa ggeennttee ddeessccoonnttaa nnoossssaass ““ffrruussttrraaççõõeess”” ddee uumm jjeeiittoo mmaaiiss ““pprroodduuttiivvoo””.. –– LLuuccee ggeemmeeuu.. EEllaa sseemmpprree ddeetteessttoouu eedduuccaaççããoo ffííssiiccaa.. –– GGaarroottaa ddoo mmeeuu ccoorraaççããoo,, –– AArrrriiaannee ssee ccoonnddooeeuu –– TTrreeiinnaaddoorr DDiiaannttee éé ddii--aa--bbóó--llii-- ccoo.. –– 66 TThhaalllloopphhyyttiicc -- qquuaallqquueerr ddee nnuummeerroossaass ppllaannttaass iinnttrriiccaaddaass,, ccoonnssttiittuuííddaass ppoorr uummaa aallggaa oouu ffuunnggoo..
 • 21. FFaalllleenn LLaauurreenn KKaattee 2211 EEnnqquuaannttoo LLuuccee ssee mmoovviimmeennttoouu ppaarraa aaccoommppaannhhaarr,, eellaa rreeppaarroouu nnoo rreessttoo ddoo rreecciinnttoo.. OO ccoommpplleexxoo ddaa DDoovveerr hhaavviiaa ssiiddoo bbeemm ccuuiiddaaddoo,, ttuuddoo mmaanniiccuurraaddoo ee ppoonnttiillhhaaddoo eemm eessppaaççooss uunniiffoorrmmeess,, áárrvvoorreess ccuuiiddaaddoossaammeennttee ppooddaaddaass.. SSwwoorrdd && CCrroossss ppaarreecciiaa qquuee hhaavviiaa ttuuddoo ccaaííddoo ssuubbiittaammeennttee ee aabbaannddoonnaaddoo nnoo mmeeiioo ddee uumm ppâânnttaannoo.. SSaallgguueeiirrooss ccuujjooss ggaallhhooss aappoonnttaavvaamm ppaarraa bbaaiixxoo bbaallaannççaavvaamm ppaarraa oo cchhããoo,, kkuuddzzuuss77 ccrreesscciiaamm ppeelloo mmuurroo eemm lleennççóóiiss,, ee ttooddoo oo tteerrcceeiirroo ppiissoo eessccuuttaavvaa oo bbaarruullhhoo ddoo rreessppiinnggoo.. EE nnããoo eerraa aappeennaass aa mmaanneeiirraa qquuee oo llooccaall ppaarreecciiaa.. CCaaddaa rreessppiirraaççããoo úúmmiiddaa ddee LLuuccee ppeerrmmaanneecciiaa pprreessaa eemm sseeuuss ppuullmmõõeess.. AAppeennaass rreessppiirraarr nnaa SSwwoorrdd && CCrroossss ffaazziiaa eellaa ssee sseennttiirr ccoommoo ssee eessttiivveessssee aattoollaannddoo eemm aarreeiiaa mmoovveeddiiççaa.. –– AAppaarreenntteemmeennttee ooss aarrqquuiitteettooss eennttrraarraamm nnuumm iimmppaassssee eennoorrmmee ssoobbrree ccoommoo mmeellhhoorraarr oo eessttiilloo ddooss pprrééddiiooss ddaa aannttiiggaa aaccaaddeemmiiaa mmiilliittaarr.. OO rreessuullttaaddoo éé qquuee nnóóss aaccaabbaammooss eemm uumm lluuggaarr mmeettaaddee ppeenniitteenncciiáárriiaa,, mmeettaaddee zzoonnaa ddee ttoorrttuurraa mmeeddiieevvaall.. EE sseemm jjaarrddiinneeiirroo,, –– AArrrriiaannee ddiissssee,, ttiirraannddoo uumm ppoouuccoo ddee lliimmoo ddee ssuuaass bboottaass ddee ccoommbbaattee.. –– TToossccoo.. OOhh,, ee aaqquuii eessttáá oo cceemmiittéérriioo.. –– LLuuccee sseegguuiiuu AArrrriiaannee aappoonnttaannddoo oo ddeeddoo ppaarraa aa ppaarrttee mmaaiiss lloonnggee ddoo llaaddoo eessqquueerrddoo ddoo tteerrrreennoo,, aappóóss oo ddoorrmmiittóórriioo.. UUmm mmaannttoo aaiinnddaa mmaaiiss eessppeessssoo ddee nnéévvooaa ppaaiirraavvaa ssoobbrree aa ppoorrççããoo ddee tteerrrraa sseemm mmuurrooss.. EErraa ddeelliimmiittaaddoo ddooss ttrrêêss llaaddooss ppoorr uummaa ddeennssaa fflloorreessttaa ddee ccaarrvvaallhhooss.. EEllaa nnããoo ppooddiiaa vveerr ddeennttrroo ddoo cceemmiittéérriioo,, qquuee ppaarreecciiaa qquuaassee aaffuunnddaarr--ssee ddeebbaaiixxoo ddaa ssuuppeerrffíícciiee,, mmaass eellaa ppooddiiaa sseennttiirr oo cchheeiirroo ddaa ppooddrriiddããoo ee oouuvviirr oo ccoorroo ddee cciiggaarrrraass zzuummbbiinnddoo nnaass áárrvvoorreess.. PPoorr uumm sseegguunnddoo,, eellaa ppeennssoouu qquuee oouuvviiuu oo ssiillvvoo ddaass ssoommbbrraass –– mmaass eellaa ppiissccoouu ee eelleess ssee ffoorraamm.. –– IIssssoo éé uumm cceemmiittéérriioo?? –– –– AAhhãã.. IIssssoo ccoossttuummaavvaa sseerr uummaa aaccaaddeemmiiaa mmiilliittaarr,, mmuuiittoo tteemmppoo aattrrááss nnooss ddiiaass ddaa GGuueerrrraa CCiivviill.. EEnnttããoo eerraa aaqquuii qquuee eelleess jjooggaavvaamm ttooddooss ooss sseeuuss mmoorrttooss.. ÉÉ aarrrreeppiiaannttee ccoommoo ttooddooss ccaaeemm ffoorraa.. EE mmeeuu ssiinnhhôô,, –– AArrrriiaannee ddiissssee,, aaccuummuullaannddoo uumm ffaallssoo ssoottaaqquuee ssuulliiMMiissss –– IIssssoo ffeeddee aattéé ooss ccééuuss!! –– EEnnttããoo,, eellaa ppiissccoouu ppaarraa LLuuccee.. –– NNóóss ffiiccaammooss lláá ppaarraa ccaarraammbbaa.. –– LLuuccee oollhhoouu ppaarraa AArrrriiaannee ppaarraa vveerr ssee eellaa eessttaavvaa bbrriinnccaannddoo.. AArrrriiaannee ssóó ddeeuu ddee oommbbrrooss.. –– OOkkaayy,, ffooii ssóó uummaa vveezz.. EE ffooii ssóó ddeeppooiiss ddee uumm ggrraannddee pphhaarrmmaappaalloooozzaa88 .. –– OOrraa,, eessssaa eerraa uummaa ppaallaavvrraa qquuee LLuuccee rreeccoonnhheecciiaa.. –– AArrrráá –– AArrrriiaannee rriiuu.. –– EEuu aaccaabbeeii ddee vveerr uummaa lluuzz aacceennddeerr aaíí eemm cciimmaa.. EEnnttããoo,, aallgguuéémm eessttáá eemm ccaassaa.. BBeemm,, LLuuccee,, mmiinnhhaa qquueerriiddaa,, vvooccêê pprroovvaavveellmmeennttee ffooii aa ffeessttaass ddee iinntteerrnnaattooss,, mmaass vvooccêê nnuunnccaa vviiuu ccoommoo aass ccrriiaannççaass ddee rreeffoorrmmaattóórriiooss ccoollooccaamm ttuuddoo aabbaaiixxoo.. –– –– QQuuaall éé aa ddiiffeerreennççaa?? –– LLuuccee ppeerrgguunnttoouu,, tteennttaannddoo eessccoonnddeerr oo ffaattoo qquuee eellaa nnuunnccaa ffooii aa nneennhhuummaa ggrraannddee ffeessttaa nnaa DDoovveerr.. 77 PPllaannttaa,, ddaaqquueellaass qquuee ggeerraallmmeennttee ccrreesscceemm eemm vvoollttaa ddee lluuggaarreess aabbaannddoonnaaddooss.. 88 GGíírriiaa:: mmiissttuurraa ddee mmeeddiiccaammeennttooss ccoomm eeffeeiittoo ppssiiccoottrróóppiiccoo..
 • 22. FFaalllleenn LLaauurreenn KKaattee 2222 –– VVooccêê vvaaii vveerr.. –– AArrrriiaannee ppaarroouu ee ssee vviirroouu ppaarraa LLuuccee.. –– VVooccêê vveemm eessssaa nnooiittee ee ffiiccaa lláá,, ookkaayy?? –– EEllaa ssuurrpprreeeennddeeuu LLuuccee ppeeggaannddoo ssuuaa mmããoo.. –– PPrroommeettee?? –– –– MMaass eeuu ppeennsseeii qquuee vvooccêê ddiissssee qquuee eeuu ddeevviiaa mmaanntteerr ddiissttâânncciiaa ddooss ccaassooss ppeerriiggoossooss,, –– LLuuccee bbrriinnccoouu.. –– RReeggrraa nnúúmmeerroo ddooiiss –– NNããoo mmee eessccuuttee!! –– AArrrriiaannee ggaarrggaallhhoouu,, bbaallaannççaannddoo aa ccaabbeeççaa.. –– EEuu ssoouu cceerrttiiffiiccaavveellmmeennttee iinnssaannaa!! –– EEllaa ddeeuu uummaa ccoorrrriiddiinnhhaa ee LLuuccee ffooii aattrrááss ddeellaa.. –– EEssppeerree,, qquuaall éé aa rreeggrraa nnúúmmeerroo uumm?? –– –– AAccoommppaannhhaa!! –– ****** QQuuaannddoo eellaass vviirraarraamm aa eessqquuiinnaa ddaass ssaallaass ddee aauullaa ddee ppaarreeddeess ddee bbllooccoo ddee cciimmeennttoo,, AArrrriiaannee ddeeuu uummaa ppaarraaddaa.. –– PPaarreeççaa lleeggaall,, –– eellaa ddiissssee.. –– LLeeggaall,, –– LLuuccee rreeppeettiiuu.. TTooddooss ooss oouuttrrooss eessttuuddaanntteess ppaarreecciiaamm eessttaarr aaggrruuppaaddooss eemm vvoollttaa ddaass áárrvvoorreess eessttrraanngguullaaddaass ppeelloo kkuuddzzuu ddoo llaaddoo ddee ffoorraa ddoo AAuugguussttiinnee.. NNeennhhuumm ddeelleess ppaarreecciiaa eexxaattaammeennttee ffeelliizz ppoorr eessttaarr ddoo llaaddoo ddee ffoorraa,, mmaass nniinngguuéémm ppaarreecciiaa eexxaattaammeennttee pprroonnttoo aa eennttrraarr,, ttaammbbéémm.. NNuunnccaa hhoouuvvee mmuuiittoo ccóóddiiggoo ddee vveessttiimmeennttaa nnaa DDoovveerr,, eennttããoo LLuuccee nnããoo eessttaavvaa aaccoossttuummaaddaa ccoomm aa uunniiffoorrmmiiddaaddee ddoo ccoorrppoo eessttuuddaannttiill.. EEnnttããoo,, nnoovvaammeennttee,, aappeessaarr ddee ttooddooss aallii uussaarreemm ooss mmeessmmooss jjeeaannss pprreettooss,, bblluussaass ddee ggoollaa aallttaa pprreettaass,, ee ssuuéétteerreess pprreettooss aammaarrrraaddooss ssoobbrree sseeuuss oommbbrrooss oouu eemm vvoollttaa ddaa cciinnttuurraa,, ccoonnttiinnuuaavvaa hhaavveennddoo ddiiffeerreennççaass ssuubbssttaanncciiaaiiss nnoo jjeeiittoo qquuee eelleess oo uussaavvaamm.. UUmm ggrruuppoo ddee ggaarroottaass ttaattuuaaddaass ppaarraaddaass eemm uumm ccíírrccuulloo ccrruuzzaaddoo uussaavvaamm ppuullsseeiirraass aattéé sseeuuss ccoottoovveellooss.. AAss bbaannddaannaass pprreettaass nnoo ccaabbeelloo ddeellaass lleemmbbrroouu aa LLuuccee uumm ffiillmmee qquuee eellaa vviiuu uummaa vveezz ssoobbrree ggaanngguueess ffeemmiinniinnaass ddee mmoottoocclliicclliissttaass.. EEllaa aalluuggoouu ppoorrqquuee ppeennssoouu:: OO qquuee ppooddee hhaavveerr ddee mmaaiiss lleeggaall qquuee uummaa ggaanngguuee ddee mmoottooqquueeiirrooss ssóó ddee mmuullhheerreess?? AAggoorraa ooss oollhhooss ddee LLuuccee ttrraannccaarraamm--ssee eemm uummaa ddaass ggaarroottaass nnoo ggrraammaaddoo.. OO eessttrraabbiissmmoo llaatteerraall ddaa ggaarroottaa ddee oollhhooss--ddee--ggaattoo ddeelliinneeaaddooss ddee pprreettoo ffeezz LLuuccee rraappiiddaammeennttee mmuuddaarr aa ddiirreeççããoo ddee sseeuu oollhhaarr.. UUmm ccaarraa ee uummaa ggaarroottaa qquuee eessttaavvaamm ddee mmããooss ddaaddaass ttiinnhhaamm llaanntteejjoouullaass ccoossttuurraaddaass eemm ffoorrmmaattoo ddee oossssooss ccrruuzzaaddooss nnaass ccoossttaass ddee sseeuuss ssuuéétteerreess pprreettooss.. AA ccaaddaa ppoouuccooss sseegguunnddooss,, uumm ddooss ddooiiss ppuuxxaavvaa oo oouuttrroo pprraa uumm bbeeiijjoo nnaass ttêêmmppoorraass,, nnoo llóóbbuulloo ddaa oorreellhhaa,, nnooss oollhhooss.. QQuuaannddoo eelleess eennvvoollvveerraamm sseeuuss bbrraaççooss eemm vvoollttaa uumm ddoo oouuttrroo,, LLuuccee ppooddee vveerr qquuee aammbbooss uussaavvaamm ppuullsseeiirraass ddee rraassttrreeaammeennttoo qquuee eessttaavvaamm ppiissccaannddoo.. EElleess ppaarreecciiaamm uumm ppoouuccoo rruuddeess,, mmaass eessttaavvaa óóbbvviioo oo qquuaannttoo eelleess eessttaavvaamm aappaaiixxoonnaaddooss.. TTooddaa vveezz qquuee eellaa vviiaa aass aarrggoollaass ddee ssuuaass llíínngguuaass ppiissccaannddoo,, LLuuccee sseennttiiaa uumm aappeerrttoo ssoolliittáárriioo bbeelliissccaannddoo sseeuu ppeeiittoo.. AAttrrááss ddooss nnaammoorraaddooss,, uumm ggrruuppoo ddee ggaarroottooss llooiirrooss eessttaavvaamm pprreessssiioonnaaddooss ccoonnttrraa aa
 • 23. FFaalllleenn LLaauurreenn KKaattee 2233 ppaarreeddee.. CCaaddaa uumm ddeelleess uussaavvaa sseeuu ssuuéétteerr,, aappeessaarr ddoo ccaalloorr.. EE ttooddooss eelleess ttiinnhhaamm ccaammiissaass ooxxffoorrdd bbrraannccaass ppoorr bbaaiixxoo,, oo ccoollaarriinnhhoo eennggoommaaddoo ppaarraa cciimmaa.. AAss bbaarrrraass rreemmeennddaaddaass ddee ssuuaass ccaallççaass pprreettaass bbaattiiaamm nnaa bbeeiirraa ddee sseeuuss ssaappaattooss ppoolliiddooss,, qquuee ccaallççaavvaamm ppeerrffeeiittaammeennttee.. DDee ttooddooss ooss eessttuuddaanntteess nnoo ppeerríímmeettrroo,, eesssseess ggaarroottooss ppaarreecciiaamm ppaarraa LLuuccee ooss mmaaiiss pprróóxxiimmooss ddoo eessttiilloo ddaa DDoovveerr.. MMaass uumm oollhhaarr mmaaiiss aapprrooxxiimmaaddoo rraappiiddaammeennttee ooss ddiiffeerreenncciiaavvaa ddooss ggaarroottooss qquuee eellaa ccoossttuummaavvaa ccoonnhheecceerr.. OOss ccaarraass ccoommoo TTrreevvoorr.. AAppeennaass eessttaannddoo eemm ggrruuppoo,, eesssseess ggaarroottooss rraaddiiaavvaamm uumm ttiippoo eessppeecciiaall ddee tteennaacciiddaaddee.. EEssttaavvaa bbeemm aallii nnoo oollhhaarr ddee sseeuuss oollhhooss.. EErraa ddiiffíícciill ddee eexxpplliiccaarr,, mmaass iissssoo ddee rreeppeennttee ssuurrpprreeeennddeeuu LLuuccee,, qquuee aassssiimm ccoommoo eellaa,, ttooddooss nneessssaa eessccoollaa ttiinnhhaamm uumm ppaassssaaddoo.. TTooddooss aaqquuii pprroovvaavveellmmeennttee ppoossssuuiiaamm sseeggrreeddooss qquuee nnããoo qquueerriiaamm ccoommppaarrttiillhhaarr.. MMaass eellaa nnããoo ssaabbiiaa ssee eessssaa ddeessccoobbeerrttaa aa ffaazziiaa ssee sseennttiirr mmaaiiss oouu mmeennooss iissoollaaddaa.. AArrrriiaannee ppeerrcceebbeeuu ooss oollhhooss ddee LLuuccee rroonnddaannddoo ooss oouuttrrooss aalluunnooss.. –– NNóóss ttooddooss ffaazzeemmooss oo qquuee ppooddeemmooss ppaarraa ssoobbrreevviivveerr dduurraannttee oo ddiiaa,, –– eellaa ddiissssee,, eennccoollhheennddoo.. –– MMaass nnoo ccaassoo ddee vvooccêê nnããoo tteerr oobbsseerrvvaaddoo ooss aabbuuttrreess aapprroovveeiittaaddoorreess,, eessssee lluuggaarr cchheeiirraa mmuuiittoo bbeemm aa mmoorrttee.. –– EEllaa ttoommoouu uumm lluuggaarr eemm uumm bbaannccoo ddeebbaaiixxoo ddee uumm ssaallgguueeiirroo ee aaffaaggoouu oo lluuggaarr ppeerrttoo ddeellaa ppaarraa LLuuccee.. LLuuccee aaffaassttoouu uumm aammoonnttooaaddoo ddee ffoollhhaass mmoollhhaaddaass eemm ddeeccoommppoossiiççããoo,, mmaass llooggoo aanntteess ddee sseennttaarr,, eellaa nnoottoouu oouuttrraa vviioollaaççããoo ddoo ccóóddiiggoo ddee vveessttiimmeennttaa.. UUmmaa vviioollaaççããoo mmuuiittoo aattrraaeennttee.. EEllee vveessttiiaa uummaa bbrriillhhaannttee eecchhaarrppee vveerrmmeellhhaa eemm vvoollttaa ddoo sseeuu ppeessccooççoo.. EEssttaavvaa lloonnggee ddee eessttaarr ffrriioo lláá ffoorraa,, mmaass eellee ttiinnhhaa uummaa jjaaqquueettaa ddee ccoouurroo pprreettaa ddee mmoottoocciicclliissttaa eemm cciimmaa ddee sseeuu ssuuéétteerr pprreettoo,, ttaammbbéémm.. TTaallvveezz ffoossssee ppoorrqquuee eellee eerraa oo úúnniiccoo ppoonnttoo ddee ccoorr nnoo ppeerríímmeettrroo,, mmaass eellee eerraa ttuuddoo qquuee LLuuccee ppooddiiaa oollhhaarr.. NNaa vveerrddaaddee,, ttuuddoo ppaarreecciiaa ppáálliiddoo eemm ccoommppaarraaççããoo aa iissssoo.. PPoorr uumm lloonnggoo mmoommeennttoo,, LLuuccee ssee eessqquueecceeuu ddee qquueemm eerraa.. EEllaa nnoottoouu sseeuu ccaabbeelloo ddoouurraaddoo pprrooffuunnddoo ee bbrroonnzzeeaaddoo aapprroopprriiaaddoo.. SSuuaass mmaaççããss ddoo rroossttoo ssaalliieenntteess,, ooss óóccuullooss eessccuurrooss qquuee ccoobbrriiaamm sseeuuss oollhhooss,, aa ffoorrmmaa ssuuaavvee ddee sseeuuss lláábbiiooss.. EEmm ttooddooss ooss ffiillmmeess qquuee LLuuccee ttiinnhhaa vviissttoo,, eemm ttooddooss ooss lliivvrrooss qquuee eellaa hhaavviiaa lliiddoo,, oo iinntteerreessssee aammoorroossoo eerraa eennlloouuqquueecceeddoorraammeennttee bboonniittoo –– eexxcceettoo ppoorr aaqquueellaa úúnniiccaa ppeeqquueennaa ffaallhhaa.. OO ddeennttee llaassccaaddoo,, oo cchhaarrmmoossoo ttooppeettee,, aa bbeellaa mmaarrccaa eemm ssuuaa bboocchheecchhaa eessqquueerrddaa.. EEllaa ssaabbiiaa ppoorr qquuee –– ssee oo hheerróóii ffoossssee iimmaaccuullaaddoo ddeemmaaiiss,, hhaavviiaa oo rriissccoo ddeellee sseerr iinnaacceessssíívveell.. MMaass aacceessssíívveell oouu nnããoo,, LLuuccee sseemmpprree tteevvee uumm ffrraaccoo ppeellooss ssuubblliimmeemmeennttee bboonniittooss.. CCoommoo eessssee ccaarraa.. EEllee iinncclliinnoouu--ssee ccoonnttrraa oo pprrééddiioo ccoomm ssuuaass mmããooss ccrruuzzaaddaass ssuuaavveemmeennttee ssoobbrree sseeuu ppeeiittoo.. EE ppoorr uumm mmiillééssiimmoo ddee sseegguunnddoo,, LLuuccee vviiuu uummaa rrááppiiddaa iimmaaggeemm ddeellaa jjooggaaddaa nnooss bbrraaççooss ddeellee.. EEllaa ssaaccuuddiiuu aa ccaabbeeççaa,, mmaass aa vviissããoo ppeerrmmaanneecciiaa ttããoo ccllaarraa qquuee eellaa qquuaassee ddeeccoolloouu eemm ddiirreeççããoo aa eellee.. NNããoo.. IIssssoo eerraa lloouuccoo.. CCeerrttoo?? MMeessmmoo nnuummaa eessccoollaa cchheeiiaa ddee mmaalluuccooss,, LLuuccee eessttaavvaa cceerrttaa