SlideShare a Scribd company logo
ProCEEd
ໂຄງການສົ່ງເສີມການສຶກສາສິ່ງແວດລ້ອມ ແລະ ການປ່ຽນແປງດິນຟ້າອາກາດ
ບົດຖະແຫຼງຂ່າວ – 8 ພະຈິກ, 2013
ເຢຍລະມັນມອບຍານພາຫະນະເພື່ອການສຶກສາດ້ານສິ່ງແວດລ້ອມໃຫ້ແກ່ກະຊວງ
ຊັບພະຍາກອນທໍາມະຊາດ ແລະ ສິ່ງແວດລ້ອມ
ວຽງຈັນ 13 ພະຈິກ 2013. ໃນວັນພຸດ, ພະນະທ່ານເອກອັກຄະລັດຖະທູດ ໂຣເບີດ ວອນ ຣິມຊາ ໄດ້ມອບ
ຍານພາຫະນະເພື່ອການສຶກສາດ້ານສິ່ງແວດລ້ອມໃຫ້ແກ່ກົມສົ່ງເສີມຄຸນນະພາບສະພາບແວດ ລ້ອມ ກະຊວງ
ຊັບພະຍາກອນທໍາມະຊາດ ແລະ ສິ່ງແວດລ້ອມ ໂດຍການຕາງໜ້າຮັບມອບຂອງຫົວໜ້າກົມ ທ່ານ ຄໍາປະດິດ ຄໍາ
ມູນເຮືອງ. ລົດເມ 14 ບ່ອນນັ່ງ ແລະ ລົດບັນທຸກຍາວ8ແມັດ ໄດ້ຮັບການນໍາໃຊ້ເຂົ້າໃນກິດຈະກໍາການສຶກສາດ້ານ
ສິ່ງແວດລ້ອມແບບບໍ່ເປັນທາງການ ເຊຶ່ງເປັນສ່ວນໜຶ່ງຂອງໂຄງການຮ່ວມມືລາວ-ເຢຍລະມັນ ProCEEd-
ໂຄງການສົ່ງເສີມການສຶກສາສິ່ງແວດລ້ອມ ແລະ ການປ່ຽນແປງດິນຟ້າອາກາດ. ໂຄງການດັ່ງກ່າວໄດ້ຮັບ
ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໂດຍກົມສົ່ງເສີມຄຸນນະພາບສະພາບແວດລ້ອມ (DEQP)ແລະ ອົງການຮ່ວມມື ລາວ - ເຢຍ
ລະມັນ ເພື່ອການ ພັດທະນາ (GIZ).
ທ່ານ ຄໍາປະດິດ ກ່າວວ່າ “ກະຊວງຊັບພະຍາກອນທໍາມະຊາດ ແລະ ສິ່ງແວດລ້ອມໃຫ້ຄວາມສໍາຄັນຕໍ່ໂອກາດທີ່
ຈະສາມາດອໍານວຍຄວາມສະດວກໃຫ້ແກ່ກິດຈະກໍາ ແລະ ການຈັດງານເພື່ອສົ່ງເສີມການຮັບຮັບຮູ້ກ່ຽວກັບສິ່ງ
ແວດລ້ອມທີ່ຈະສາມາດເກີດຂຶ້ນແບບເປັນປົກກະຕິກົ່ວເດີມ. ນີ້ແມ່ນຄັ້ງທໍາອິດໃນລາວ. ພວກເຮົາຍັງສາມາດໄປ
ເຖິງເຂດຫ່າງໄກເພື່ອສື່ສານໃຈຄວາມຫຼັກຂອງພວກເຮົາ ນັ້ນກໍ່ຄື: ຮ່ວມໃຈປົກປັກຮັກສາສິ່ງແວດລ້ອມວັນນີ້ເພື່ອ
ອານາຄົດສົດໃສ”. ໃນຄໍາຖະແຫຼງທີ່ສູນຮ່ວມມືເຝິກອົບຮົມສາກົນ ທີ່ວຽງຈັນ, ພະນະທ່ານເອກອັກຄະລັດຖະທູດ
ໂຣເບີດ ວອນ ຣິມຊາ ມີຕຄວາມໝັ້ນໃຈວ່າ “ຍານພາຫານະທັງສອງຄັນຈະດຶງດູດຜູ້ຊົມໄດ້ຫຼາຍເພາະມີທັງຂໍ້ມູນ
ຂ່າວສານ ແລະ ການບັນເທີງໃຫ້ແກ່ເຂດຫ່າງໄກ ບ່ອນທີ່ການສຶກສາດ້ານສິ່ງແວດລ້ອມແມ່ນມີຄວາມຈໍາເປັນ
ຫຼາຍ”. ພະນະທ່ານເອກອັກຄະລັດຖະທູດ ໂຣເບີດ ວອນ ຣິມຊາ ຢໍ້າຕື່ມວ່າ “ເຢຍລະມັນໃຫ້ການຊ່ວຍເຫຼືອ ສປປ
ລາວ ໃນການຊອກຫາຈຸດສົມດຸນລະຫ່ວາງການນໍາໄຊ້ ແລະ ການຮັກສາຊັບພະຍາກອນທໍາມະຊາດທີ່ຫຼວງຫຼາຍ
ຂອງລາວ. ວຽກນີ້ຈະສໍາເລັດໄດ້ກໍ່ຕໍ່ເມື່ອມີການເຂົ້າຮ່ວມຢ່າງເຕັມທີ່ຈາກປະຊາຊົນທີ່ມີຄວາມຮັບຮູ້”. ProCEEd
ໃຫ້ການສະໜັບສະໜຸນສື່ມວນຊົນ ແລະ ບັນດາຊ່ອງທາງການສື່ລະດັບຊຸມຊົນ ເພື່ອຍົກລະດັບຄວາມຮູ້,
ທັດສະນະຄະຕິ ແລະ ການປະຕິບັດຕໍ່ສິ່ງແວດລ້ອມ, ຊີວະນາໆພັນ ແລະ ການປ່ຽນແປງດິນຟ້າອາກາດໃນລາວ.
ລົດເມ ແລະ ລົດບັນທຸກ ເພື່ອການສຶກສາດ້ານສິ່ງແວດລ້ອມພ້ອມແລ້ວທີ່ຈະອອກເດີນທາງທົ່ວນະຄອນຫຼວງວຽງ
ຈັນ ເຊັ່ນດຽວກັບແຂວງຕໍາມ່ວນ, ຫົວພັນ ແລະ ໄຊຍະບູລີ. ທາງດ້ານໃນ ແລະ ດ້ານນອກຂອງລົດທັງສອງຄັນຖືກ
ດັດແປງໃຫ້ສາມາດຮອງຮັບບັນດາກິດຈະກໍາການສຶກສາດ້ານສິ່ງແວດລ້ອມ ເຊັ່ນ ການຫຼິ້ນເກມແບບມີສ່ວນຮ່ວມ,
ການສະແດງບົດບາດ, ການເສັງຮ້ອງເພັງ, ການໂຕ້ວາທີ ຫຼື ການວາງສະແດງ. ມີຈໍສີຂາວຂະໜາດໄຫຍ່ຢູ່ດ້ານ
ຫົວຂໍ້
ພາກນໍາ
ພາກເນື້ອເລື່ອງ
ນອກ ທີ່ໄດ້ຮັບການເຊື່ອມຕໍ່ກັບລະບົບຄວບຄຸມ ເຮັດໃຫ້ສາມາດສາຍຮູບເງົາ, ລະຄອນ ຫຼື ວີດີໂອ ແລະ ຮູບພາບ
ໃນເວລາທີ່ມີການເຕົ້າໂຮມຕາມເຂດຊຸມຊົນໝູ່ບ້ານ.
ລົດທັງສອງຄັນຖືກຊື້ຜ່ານບໍລິສັດ ໂຄລາວ. ມູນຄ່າລວມຂອງການຊ່ວຍເຫຼືອຈາກເຢຍລະມັນຄັ້ງນີ້ແມ່ນ 2.33 ຕື້
ກີບ. ຍານພາຫານະທັງສອງໄດ້ຮັບການຕິດຕັ້ງລະບົບພະລັງງານແສງອາທິດ, ເຊີ່ງສະໜອງພະລັງງານປະມານ 4
ຫາ 5 ຊົ່ວໂມງໃຫ້ກັບບັນດາອຸປະກອນອິເລັກໂຕຼນິກຕ່າງໆ. ຊັນລະບົບ, ວິສາຫະກິດທີ່ຊໍານານໃນດ້ານພະລັງງານ
ທົດແທນ ໄດ້ຮັບການຄັດເລືອກເປັນຜູ້ຕິດຕັ້ງແຜງເກັບພະລັງງານແສງຕາເວັນໃສ່ເທິງຫຼັງຄາຂອງລົດເມ ເພື່ອປັບ
ປ່ຽນເປັນພະລັງງານດ້ວຍລົດບັນທຸກທີ່ຖືກສ້າງພິເສດ. ໂຄລາວ ແລະ ຊັນລະບົບ ຕົກລົງທີ່ຈະສະໜັບສະໜຸນ
ໂຄງການສົ່ງເສີມການສຶກສາສິ່ງແວດລ້ອມ ແລະ ການປ່ຽນແປງດິນຟ້າອາກາດ ເພື່ອໃຫ້ສາມາດນໍາໄຊ້ຍານພາຫາ
ນະໃຫ້ໄດ້ເຕັມປະສິດຖິພາບທີ່ສຸດ.
# # #
ສຸດບົດຖະແຫຼງຂ່າວ
(ຫຼັງຈາກນີ້: ຂໍ້ມູນຕິດຕໍ່ & ຂໍ້ມູນອື່ນໆ)
ບົດຖະແຫຼງຂ່າວ – 8 ພະຈິກ, 2013
ເຢຍລະມັນມອບຍານພາຫະນະເພື່ອການສຶກສາດ້ານສິ່ງແວດລ້ອມໃຫ້ແກ່ກະຊວງ
ຊັບພະຍາກອນທໍາມະຊາດ ແລະ ສິ່ງແວດລ້ອມ
ວຽງຈັນ 13 ພະຈິກ 2013. ໃນວັນພຸດ, ພະນະທ່ານເອກອັກຄະລັດຖະທູດ ໂຣເບີດ ວອນ ຣິມຊາ ໄດ້ມອບ
ຍານພາຫະນະເພື່ອການສຶກສາດ້ານສິ່ງແວດລ້ອມໃຫ້ແກ່ກົມສົ່ງເສີມຄຸນນະພາບສະພາບແວດລ້ອມ ກະຊວງ
ຊັບພະຍາກອນທໍາມະຊາດ ແລະ ສິ່ງແວດລ້ອມ ໂດຍການຕາງໜ້າຮັບມອບຂອງຫົວໜ້າກົມ ທ່ານ ຄໍາປະດິດ ຄໍາ
ມູນເຮືອງ. ລົດເມ 14 ບ່ອນນັ່ງ ແລະ ລົດບັນທຸກຍາວ8ແມັດ ໄດ້ຮັບການນໍາໃຊ້ເຂົ້າໃນກິດຈະກໍາການສຶກສາດ້ານ
ສິ່ງແວດລ້ອມແບບບໍ່ເປັນທາງການ ເຊຶ່ງເປັນສ່ວນໜຶ່ງຂອງໂຄງການຮ່ວມມືລາວ-ເຢຍລະມັນ ProCEEd-
ໂຄງການສົ່ງເສີມການສຶກສາສິ່ງແວດລ້ອມ ແລະ ການປ່ຽນແປງດິນຟ້າອາກາດ. ໂຄງການດັ່ງກ່າວໄດ້ຮັບ
ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໂດຍກົມສົ່ງເສີມຄຸນນະພາບສະພາບແວດລ້ອມ (DEQP)ແລະ ອົງການຮ່ວມມື ລາວ - ເຢຍ
ລະມັນ ເພື່ອການ ພັດທະນາ (GIZ).
ທ່ານ ຄໍາປະດິດ ກ່າວວ່າ “ກະຊວງຊັບພະຍາກອນທໍາມະຊາດ ແລະ ສິ່ງແວດລ້ອມໃຫ້ຄວາມສໍາຄັນຕໍ່ໂອກາດທີ່
ຈະສາມາດອໍານວຍຄວາມສະດວກໃຫ້ແກ່ກິດຈະກໍາ ແລະ ການຈັດງານເພື່ອສົ່ງເສີມການຮັບຮັບຮູ້ກ່ຽວກັບສິ່ງ
ແວດລ້ອມທີ່ຈະສາມາດເກີດຂຶ້ນແບບເປັນປົກກະຕິກົ່ວເດີມ. ນີ້ແມ່ນຄັ້ງທໍາອິດໃນລາວ. ພວກເຮົາຍັງສາມາດໄປ
ເຖິງເຂດຫ່າງໄກເພື່ອສື່ສານໃຈຄວາມຫຼັກຂອງພວກເຮົາ ນັ້ນກໍ່ຄື: ຮ່ວມໃຈປົກປັກຮັກສາສິ່ງແວດລ້ອມວັນນີ້ເພື່ອ
ອານາຄົດສົດໃສ”. ໃນຄໍາຖະແຫຼງທີ່ສູນຮ່ວມມືເຝິກອົບຮົມສາກົນ ທີ່ວຽງຈັນ, ພະນະທ່ານເອກອັກຄະລັດຖະທູດ
ໂຣເບີດ ວອນ ຣິມຊາ ມີຕຄວາມໝັ້ນໃຈວ່າ “ຍານພາຫານະທັງສອງຄັນຈະດຶງດູດຜູ້ຊົມໄດ້ຫຼາຍເພາະມີທັງຂໍ້ມູນ
ຂ່າວສານ ແລະ ການບັນເທີງໃຫ້ແກ່ເຂດຫ່າງໄກ ບ່ອນທີ່ການສຶກສາດ້ານສິ່ງແວດລ້ອມແມ່ນມີຄວາມຈໍາເປັນ
ຫຼາຍ”. ພະນະທ່ານເອກອັກຄະລັດຖະທູດ ໂຣເບີດ ວອນ ຣິມຊາ ຢໍ້າຕື່ມວ່າ “ເຢຍລະມັນໃຫ້ການຊ່ວຍເຫຼືອ ສປປ
ລາວ ໃນການຊອກຫາຈຸດສົມດຸນລະຫ່ວາງການນໍາໄຊ້ ແລະ ການຮັກສາຊັບພະຍາກອນທໍາມະຊາດທີ່ຫຼວງຫຼາຍ
ຂອງລາວ. ວຽກນີ້ຈະສໍາເລັດໄດ້ກໍ່ຕໍ່ເມື່ອມີການເຂົ້າຮ່ວມຢ່າງເຕັມທີ່ຈາກປະຊາຊົນທີ່ມີຄວາມຮັບຮູ້”. ProCEEd
ໃຫ້ການສະໜັບສະໜຸນສື່ມວນຊົນ ແລະ ບັນດາຊ່ອງທາງການສື່ລະດັບຊຸມຊົນ ເພື່ອຍົກລະດັບຄວາມຮູ້,
ທັດສະນະຄະຕິ ແລະ ການປະຕິບັດຕໍ່ສິ່ງແວດລ້ອມ, ຊີວະນາໆພັນ ແລະ ການປ່ຽນແປງດິນຟ້າອາກາດໃນລາວ.
ລົດເມ ແລະ ລົດບັນທຸກ ເພື່ອການສຶກສາດ້ານສິ່ງແວດລ້ອມພ້ອມແລ້ວທີ່ຈະອອກເດີນທາງທົ່ວນະຄອນຫຼວງວຽງ
ຈັນ ເຊັ່ນດຽວກັບແຂວງຕໍາມ່ວນ, ຫົວພັນ ແລະ ໄຊຍະບູລີ. ທາງດ້ານໃນ ແລະ ດ້ານນອກຂອງລົດທັງສອງຄັນຖືກ
ດັດແປງໃຫ້ສາມາດຮອງຮັບບັນດາກິດຈະກໍາການສຶກສາດ້ານສິ່ງແວດລ້ອມ ເຊັ່ນ ການຫຼິ້ນເກມແບບມີສ່ວນຮ່ວມ,
ການສະແດງບົດບາດ, ການເສັງຮ້ອງເພັງ, ການໂຕ້ວາທີ ຫຼື ການວາງສະແດງ. ມີຈໍສີຂາວຂະໜາດໄຫຍ່ຢູ່ດ້ານ
ນອກ ທີ່ໄດ້ຮັບການເຊື່ອມຕໍ່ກັບລະບົບຄວບຄຸມ ເຮັດໃຫ້ສາມາດສາຍຮູບເງົາ, ລະຄອນ ຫຼື ວີດີໂອ ແລະ ຮູບພາບ
ໃນເວລາທີ່ມີການເຕົ້າໂຮມຕາມເຂດຊຸມຊົນໝູ່ບ້ານ.
ລົດທັງສອງຄັນຖືກຊື້ຜ່ານບໍລິສັດ ໂຄລາວ. ມູນຄ່າລວມຂອງການຊ່ວຍເຫຼືອຈາກເຢຍລະມັນຄັ້ງນີ້ແມ່ນ 2.33 ຕື້
ກີບ. ຍານພາຫານະທັງສອງໄດ້ຮັບການຕິດຕັ້ງລະບົບພະລັງງານແສງອາທິດ, ເຊີ່ງສະໜອງພະລັງງານປະມານ 4
ຫາ 5 ຊົ່ວໂມງໃຫ້ກັບບັນດາອຸປະກອນອິເລັກໂຕຼນິກຕ່າງໆ. ຊັນລະບົບ, ວິສາຫະກິດທີ່ຊໍານານໃນດ້ານພະລັງງານ
ເວລາໃດ
ແມ່ນໃຜ
ແມ່ນຫຍັງ
ຢູ່ໃສ
ຍ້ອນຫຍັງ
ທົດແທນ ໄດ້ຮັບການຄັດເລືອກເປັນຜູ້ຕິດຕັ້ງແຜງເກັບພະລັງງານແສງຕາເວັນໃສ່ເທິງຫຼັງຄາຂອງລົດເມ ເພື່ອປັບ
ປ່ຽນເປັນພະລັງງານດ້ວຍລົດບັນທຸກທີ່ຖືກສ້າງພິເສດ. ໂຄລາວ ແລະ ຊັນລະບົບ ຕົກລົງທີ່ຈະສະໜັບສະໜຸນ
ໂຄງການສົ່ງເສີມການສຶກສາສິ່ງແວດລ້ອມ ແລະ ການປ່ຽນແປງດິນຟ້າອາກາດ ເພື່ອໃຫ້ສາມາດນໍາໄຊ້ຍານພາຫາ
ນະໃຫ້ໄດ້ເຕັມປະສິດຖິພາບທີ່ສຸດ.
# # #
ແບບເຝິກຫັດຂຽນ 1
ອ່ານບົດຂ່າວທີ່ແຈກຢາຍໃຫ້ຢ່າງລະອຽດ
1. ໝາຍ ຫົວຂໍ້, ພາກນໍາ ແລະ ເນື້້ອເລື່ອງ ໃນບົດຖະແຫຼງຂ່າວ
2. ໝາຍ 5 Ws: ເວລາໃດ(When) – ແມ່ນໃຜ(Who) – ແມ່ນຫຍັງ(What) – ຢູ່ໃສ(Where) – ຍ້ອນຫຍັງ
(Why)ໃນບົດຖະແຫຼງຂ່າວ
3. ທ່ານເຫັນຄວາມຜິດໃດບໍ່ໃນບົດຖະແຫຼງຂ່າວທີ່ບໍ່ກົງກັບຂໍ້ແນະນໍາທີ່ໄດ້ຂ້າພະເຈົ້າເອົາໃຫ້ທ່ານ?
ແບບເຝິກຫັດຂຽນ 2
ກະລຸນາຂຽນບົດຂ່າວສັ້ນກ່ຽວກັບການເຝິກອົບຮົມກ່ຽວກັບການເດີນສາຍລົດເມສິ່ງແວດລ້ອມ ທີ່ ໂຄງການສົ່ງເສີມ
ການສຶກສາສິ່ງແວດລ້ອມ ແລະ ການປ່ຽນແປງດິນຟ້າອາກາດ ProCEEd ໄດ້ຈັດຂຶ້ນໃນວັນທີ 25 – 27 ມີນາ,
2015. ບົດຂ່າວບໍ່ຄວນຍາວເກີນ 3,000 ໂຕອັກສອນ ຫຼື 500 ຄໍາ(ລວມທັງຫົວຂໍ້ຂ່າວ)
1. ໃຫ້ທ່ານຈັດໂຄງບົດຂອງທ່ານຕາມນີ້
ຫົວຂໍ້ (headline) ສັ້ນ, ກົງປະເດັນ, ສ້າງຄວາມສົນໃຈ
ພາກນໍາ (Lead) ຫົວຂໍ້ ບວກກັບ ພາກນໍາ ຄວນຈະສາມາດບອກເລື່ອງລາວທັງໝົດໄດ້:
5 Ws
ເນື້ອເລື່ອງ (Body) ຂໍ້ມູນເບື້ອງຫຼັງ 5Ws, ຂໍ້ມູນສໍາຄັນມາກ່ອນ, ຂໍ້ມູນສໍາຄັນໜ້ອຍມາ
ຕາມຫຼັງ
2. ບົດຂອງທ່ານຄວນຕອບຄໍາຖາມ 5 Ws ແລະ ປະຕິບັດຕາມກົດ 3 Cs ແມ່ນເປັນການລາຍງານຂ່າວທີ່ດີ.
5 Ws
ເວລາໃດ(When) – ແມ່ນໃຜ(Who) – ແມ່ນຫຍັງ(What) – ຢູ່ໃສ(Where) –ຍ້ອນຫຍັງ (Why)
3 Cs
ຖືກຕ້ອງ(Correct) – ຈະແຈ້ງ(Clear) – ສັ້ນກະທັດຮັດ(Concise)

More Related Content

More from ຫ້ອງການ ຊັບພະຍາກອນທຳມະຊາດ ແລະ ສິ່ງແວດລ້ອມ

Magazines 06 2021 final
Magazines 06 2021 finalMagazines 06 2021 final
Guidelide green-school lao
Guidelide green-school laoGuidelide green-school lao
Newsleter deqp x
Newsleter deqp xNewsleter deqp x
Newsleter deqp xi
Newsleter deqp xiNewsleter deqp xi
Newsleter deqp xii
Newsleter deqp xiiNewsleter deqp xii
Newsleter doe I
Newsleter doe INewsleter doe I
ເທັກນິກການຂຽນຂ່າວ ແລະ ພາດຫົວຂ່າວໃຫ້ໜ້າສົນໃຈ News guide
ເທັກນິກການຂຽນຂ່າວ ແລະ ພາດຫົວຂ່າວໃຫ້ໜ້າສົນໃຈ News guideເທັກນິກການຂຽນຂ່າວ ແລະ ພາດຫົວຂ່າວໃຫ້ໜ້າສົນໃຈ News guide
ເທັກນິກການຂຽນຂ່າວ ແລະ ພາດຫົວຂ່າວໃຫ້ໜ້າສົນໃຈ News guide
ຫ້ອງການ ຊັບພະຍາກອນທຳມະຊາດ ແລະ ສິ່ງແວດລ້ອມ
 
Newsleter deqp iv
Newsleter deqp ivNewsleter deqp iv
Newsleter deqp v
Newsleter deqp vNewsleter deqp v
Newsleter deqp vi
Newsleter deqp viNewsleter deqp vi
Newsleter vii deqp for print size 265x210l
Newsleter vii deqp for print size 265x210lNewsleter vii deqp for print size 265x210l
Newsleter deqp viii
Newsleter deqp viiiNewsleter deqp viii
Newsleter deqp ix
Newsleter deqp ixNewsleter deqp ix
Newsleter Deep II
Newsleter Deep IINewsleter Deep II

More from ຫ້ອງການ ຊັບພະຍາກອນທຳມະຊາດ ແລະ ສິ່ງແວດລ້ອມ (20)

Magazines 06 2021 final
Magazines 06 2021 finalMagazines 06 2021 final
Magazines 06 2021 final
 
Magazines v2 12 2020
Magazines v2 12 2020Magazines v2 12 2020
Magazines v2 12 2020
 
Magazines 04 2021 final
Magazines 04 2021 finalMagazines 04 2021 final
Magazines 04 2021 final
 
ຫຼັກການຂຽນຂ່າວພື້ນຖານ 5 w2h
ຫຼັກການຂຽນຂ່າວພື້ນຖານ 5 w2hຫຼັກການຂຽນຂ່າວພື້ນຖານ 5 w2h
ຫຼັກການຂຽນຂ່າວພື້ນຖານ 5 w2h
 
ການວິເຄາະ 5 w2h
ການວິເຄາະ 5 w2hການວິເຄາະ 5 w2h
ການວິເຄາະ 5 w2h
 
ອົງປະກອບ ແລະ ວິທີການຂຽນບົດຄວາມ
ອົງປະກອບ ແລະ ວິທີການຂຽນບົດຄວາມອົງປະກອບ ແລະ ວິທີການຂຽນບົດຄວາມ
ອົງປະກອບ ແລະ ວິທີການຂຽນບົດຄວາມ
 
Guidelide green-school lao
Guidelide green-school laoGuidelide green-school lao
Guidelide green-school lao
 
Newsleter deqp x
Newsleter deqp xNewsleter deqp x
Newsleter deqp x
 
Newsleter deqp xi
Newsleter deqp xiNewsleter deqp xi
Newsleter deqp xi
 
Newsleter deqp xii
Newsleter deqp xiiNewsleter deqp xii
Newsleter deqp xii
 
Newsleter doe I
Newsleter doe INewsleter doe I
Newsleter doe I
 
ເທັກນິກການຂຽນຂ່າວ ແລະ ພາດຫົວຂ່າວໃຫ້ໜ້າສົນໃຈ News guide
ເທັກນິກການຂຽນຂ່າວ ແລະ ພາດຫົວຂ່າວໃຫ້ໜ້າສົນໃຈ News guideເທັກນິກການຂຽນຂ່າວ ແລະ ພາດຫົວຂ່າວໃຫ້ໜ້າສົນໃຈ News guide
ເທັກນິກການຂຽນຂ່າວ ແລະ ພາດຫົວຂ່າວໃຫ້ໜ້າສົນໃຈ News guide
 
Newsleter deqp iv
Newsleter deqp ivNewsleter deqp iv
Newsleter deqp iv
 
Newsleter deqp v
Newsleter deqp vNewsleter deqp v
Newsleter deqp v
 
Newsleter deqp vi
Newsleter deqp viNewsleter deqp vi
Newsleter deqp vi
 
Newsleter vii deqp for print size 265x210l
Newsleter vii deqp for print size 265x210lNewsleter vii deqp for print size 265x210l
Newsleter vii deqp for print size 265x210l
 
Newsleter deqp viii
Newsleter deqp viiiNewsleter deqp viii
Newsleter deqp viii
 
Newsleter deqp ix
Newsleter deqp ixNewsleter deqp ix
Newsleter deqp ix
 
Writingnews
WritingnewsWritingnews
Writingnews
 
Newsleter Deep II
Newsleter Deep IINewsleter Deep II
Newsleter Deep II
 

Exwritinews

  • 1. ProCEEd ໂຄງການສົ່ງເສີມການສຶກສາສິ່ງແວດລ້ອມ ແລະ ການປ່ຽນແປງດິນຟ້າອາກາດ ບົດຖະແຫຼງຂ່າວ – 8 ພະຈິກ, 2013 ເຢຍລະມັນມອບຍານພາຫະນະເພື່ອການສຶກສາດ້ານສິ່ງແວດລ້ອມໃຫ້ແກ່ກະຊວງ ຊັບພະຍາກອນທໍາມະຊາດ ແລະ ສິ່ງແວດລ້ອມ ວຽງຈັນ 13 ພະຈິກ 2013. ໃນວັນພຸດ, ພະນະທ່ານເອກອັກຄະລັດຖະທູດ ໂຣເບີດ ວອນ ຣິມຊາ ໄດ້ມອບ ຍານພາຫະນະເພື່ອການສຶກສາດ້ານສິ່ງແວດລ້ອມໃຫ້ແກ່ກົມສົ່ງເສີມຄຸນນະພາບສະພາບແວດ ລ້ອມ ກະຊວງ ຊັບພະຍາກອນທໍາມະຊາດ ແລະ ສິ່ງແວດລ້ອມ ໂດຍການຕາງໜ້າຮັບມອບຂອງຫົວໜ້າກົມ ທ່ານ ຄໍາປະດິດ ຄໍາ ມູນເຮືອງ. ລົດເມ 14 ບ່ອນນັ່ງ ແລະ ລົດບັນທຸກຍາວ8ແມັດ ໄດ້ຮັບການນໍາໃຊ້ເຂົ້າໃນກິດຈະກໍາການສຶກສາດ້ານ ສິ່ງແວດລ້ອມແບບບໍ່ເປັນທາງການ ເຊຶ່ງເປັນສ່ວນໜຶ່ງຂອງໂຄງການຮ່ວມມືລາວ-ເຢຍລະມັນ ProCEEd- ໂຄງການສົ່ງເສີມການສຶກສາສິ່ງແວດລ້ອມ ແລະ ການປ່ຽນແປງດິນຟ້າອາກາດ. ໂຄງການດັ່ງກ່າວໄດ້ຮັບ ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໂດຍກົມສົ່ງເສີມຄຸນນະພາບສະພາບແວດລ້ອມ (DEQP)ແລະ ອົງການຮ່ວມມື ລາວ - ເຢຍ ລະມັນ ເພື່ອການ ພັດທະນາ (GIZ). ທ່ານ ຄໍາປະດິດ ກ່າວວ່າ “ກະຊວງຊັບພະຍາກອນທໍາມະຊາດ ແລະ ສິ່ງແວດລ້ອມໃຫ້ຄວາມສໍາຄັນຕໍ່ໂອກາດທີ່ ຈະສາມາດອໍານວຍຄວາມສະດວກໃຫ້ແກ່ກິດຈະກໍາ ແລະ ການຈັດງານເພື່ອສົ່ງເສີມການຮັບຮັບຮູ້ກ່ຽວກັບສິ່ງ ແວດລ້ອມທີ່ຈະສາມາດເກີດຂຶ້ນແບບເປັນປົກກະຕິກົ່ວເດີມ. ນີ້ແມ່ນຄັ້ງທໍາອິດໃນລາວ. ພວກເຮົາຍັງສາມາດໄປ ເຖິງເຂດຫ່າງໄກເພື່ອສື່ສານໃຈຄວາມຫຼັກຂອງພວກເຮົາ ນັ້ນກໍ່ຄື: ຮ່ວມໃຈປົກປັກຮັກສາສິ່ງແວດລ້ອມວັນນີ້ເພື່ອ ອານາຄົດສົດໃສ”. ໃນຄໍາຖະແຫຼງທີ່ສູນຮ່ວມມືເຝິກອົບຮົມສາກົນ ທີ່ວຽງຈັນ, ພະນະທ່ານເອກອັກຄະລັດຖະທູດ ໂຣເບີດ ວອນ ຣິມຊາ ມີຕຄວາມໝັ້ນໃຈວ່າ “ຍານພາຫານະທັງສອງຄັນຈະດຶງດູດຜູ້ຊົມໄດ້ຫຼາຍເພາະມີທັງຂໍ້ມູນ ຂ່າວສານ ແລະ ການບັນເທີງໃຫ້ແກ່ເຂດຫ່າງໄກ ບ່ອນທີ່ການສຶກສາດ້ານສິ່ງແວດລ້ອມແມ່ນມີຄວາມຈໍາເປັນ ຫຼາຍ”. ພະນະທ່ານເອກອັກຄະລັດຖະທູດ ໂຣເບີດ ວອນ ຣິມຊາ ຢໍ້າຕື່ມວ່າ “ເຢຍລະມັນໃຫ້ການຊ່ວຍເຫຼືອ ສປປ ລາວ ໃນການຊອກຫາຈຸດສົມດຸນລະຫ່ວາງການນໍາໄຊ້ ແລະ ການຮັກສາຊັບພະຍາກອນທໍາມະຊາດທີ່ຫຼວງຫຼາຍ ຂອງລາວ. ວຽກນີ້ຈະສໍາເລັດໄດ້ກໍ່ຕໍ່ເມື່ອມີການເຂົ້າຮ່ວມຢ່າງເຕັມທີ່ຈາກປະຊາຊົນທີ່ມີຄວາມຮັບຮູ້”. ProCEEd ໃຫ້ການສະໜັບສະໜຸນສື່ມວນຊົນ ແລະ ບັນດາຊ່ອງທາງການສື່ລະດັບຊຸມຊົນ ເພື່ອຍົກລະດັບຄວາມຮູ້, ທັດສະນະຄະຕິ ແລະ ການປະຕິບັດຕໍ່ສິ່ງແວດລ້ອມ, ຊີວະນາໆພັນ ແລະ ການປ່ຽນແປງດິນຟ້າອາກາດໃນລາວ. ລົດເມ ແລະ ລົດບັນທຸກ ເພື່ອການສຶກສາດ້ານສິ່ງແວດລ້ອມພ້ອມແລ້ວທີ່ຈະອອກເດີນທາງທົ່ວນະຄອນຫຼວງວຽງ ຈັນ ເຊັ່ນດຽວກັບແຂວງຕໍາມ່ວນ, ຫົວພັນ ແລະ ໄຊຍະບູລີ. ທາງດ້ານໃນ ແລະ ດ້ານນອກຂອງລົດທັງສອງຄັນຖືກ ດັດແປງໃຫ້ສາມາດຮອງຮັບບັນດາກິດຈະກໍາການສຶກສາດ້ານສິ່ງແວດລ້ອມ ເຊັ່ນ ການຫຼິ້ນເກມແບບມີສ່ວນຮ່ວມ, ການສະແດງບົດບາດ, ການເສັງຮ້ອງເພັງ, ການໂຕ້ວາທີ ຫຼື ການວາງສະແດງ. ມີຈໍສີຂາວຂະໜາດໄຫຍ່ຢູ່ດ້ານ ຫົວຂໍ້ ພາກນໍາ ພາກເນື້ອເລື່ອງ
  • 2. ນອກ ທີ່ໄດ້ຮັບການເຊື່ອມຕໍ່ກັບລະບົບຄວບຄຸມ ເຮັດໃຫ້ສາມາດສາຍຮູບເງົາ, ລະຄອນ ຫຼື ວີດີໂອ ແລະ ຮູບພາບ ໃນເວລາທີ່ມີການເຕົ້າໂຮມຕາມເຂດຊຸມຊົນໝູ່ບ້ານ. ລົດທັງສອງຄັນຖືກຊື້ຜ່ານບໍລິສັດ ໂຄລາວ. ມູນຄ່າລວມຂອງການຊ່ວຍເຫຼືອຈາກເຢຍລະມັນຄັ້ງນີ້ແມ່ນ 2.33 ຕື້ ກີບ. ຍານພາຫານະທັງສອງໄດ້ຮັບການຕິດຕັ້ງລະບົບພະລັງງານແສງອາທິດ, ເຊີ່ງສະໜອງພະລັງງານປະມານ 4 ຫາ 5 ຊົ່ວໂມງໃຫ້ກັບບັນດາອຸປະກອນອິເລັກໂຕຼນິກຕ່າງໆ. ຊັນລະບົບ, ວິສາຫະກິດທີ່ຊໍານານໃນດ້ານພະລັງງານ ທົດແທນ ໄດ້ຮັບການຄັດເລືອກເປັນຜູ້ຕິດຕັ້ງແຜງເກັບພະລັງງານແສງຕາເວັນໃສ່ເທິງຫຼັງຄາຂອງລົດເມ ເພື່ອປັບ ປ່ຽນເປັນພະລັງງານດ້ວຍລົດບັນທຸກທີ່ຖືກສ້າງພິເສດ. ໂຄລາວ ແລະ ຊັນລະບົບ ຕົກລົງທີ່ຈະສະໜັບສະໜຸນ ໂຄງການສົ່ງເສີມການສຶກສາສິ່ງແວດລ້ອມ ແລະ ການປ່ຽນແປງດິນຟ້າອາກາດ ເພື່ອໃຫ້ສາມາດນໍາໄຊ້ຍານພາຫາ ນະໃຫ້ໄດ້ເຕັມປະສິດຖິພາບທີ່ສຸດ. # # # ສຸດບົດຖະແຫຼງຂ່າວ (ຫຼັງຈາກນີ້: ຂໍ້ມູນຕິດຕໍ່ & ຂໍ້ມູນອື່ນໆ)
  • 3. ບົດຖະແຫຼງຂ່າວ – 8 ພະຈິກ, 2013 ເຢຍລະມັນມອບຍານພາຫະນະເພື່ອການສຶກສາດ້ານສິ່ງແວດລ້ອມໃຫ້ແກ່ກະຊວງ ຊັບພະຍາກອນທໍາມະຊາດ ແລະ ສິ່ງແວດລ້ອມ ວຽງຈັນ 13 ພະຈິກ 2013. ໃນວັນພຸດ, ພະນະທ່ານເອກອັກຄະລັດຖະທູດ ໂຣເບີດ ວອນ ຣິມຊາ ໄດ້ມອບ ຍານພາຫະນະເພື່ອການສຶກສາດ້ານສິ່ງແວດລ້ອມໃຫ້ແກ່ກົມສົ່ງເສີມຄຸນນະພາບສະພາບແວດລ້ອມ ກະຊວງ ຊັບພະຍາກອນທໍາມະຊາດ ແລະ ສິ່ງແວດລ້ອມ ໂດຍການຕາງໜ້າຮັບມອບຂອງຫົວໜ້າກົມ ທ່ານ ຄໍາປະດິດ ຄໍາ ມູນເຮືອງ. ລົດເມ 14 ບ່ອນນັ່ງ ແລະ ລົດບັນທຸກຍາວ8ແມັດ ໄດ້ຮັບການນໍາໃຊ້ເຂົ້າໃນກິດຈະກໍາການສຶກສາດ້ານ ສິ່ງແວດລ້ອມແບບບໍ່ເປັນທາງການ ເຊຶ່ງເປັນສ່ວນໜຶ່ງຂອງໂຄງການຮ່ວມມືລາວ-ເຢຍລະມັນ ProCEEd- ໂຄງການສົ່ງເສີມການສຶກສາສິ່ງແວດລ້ອມ ແລະ ການປ່ຽນແປງດິນຟ້າອາກາດ. ໂຄງການດັ່ງກ່າວໄດ້ຮັບ ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໂດຍກົມສົ່ງເສີມຄຸນນະພາບສະພາບແວດລ້ອມ (DEQP)ແລະ ອົງການຮ່ວມມື ລາວ - ເຢຍ ລະມັນ ເພື່ອການ ພັດທະນາ (GIZ). ທ່ານ ຄໍາປະດິດ ກ່າວວ່າ “ກະຊວງຊັບພະຍາກອນທໍາມະຊາດ ແລະ ສິ່ງແວດລ້ອມໃຫ້ຄວາມສໍາຄັນຕໍ່ໂອກາດທີ່ ຈະສາມາດອໍານວຍຄວາມສະດວກໃຫ້ແກ່ກິດຈະກໍາ ແລະ ການຈັດງານເພື່ອສົ່ງເສີມການຮັບຮັບຮູ້ກ່ຽວກັບສິ່ງ ແວດລ້ອມທີ່ຈະສາມາດເກີດຂຶ້ນແບບເປັນປົກກະຕິກົ່ວເດີມ. ນີ້ແມ່ນຄັ້ງທໍາອິດໃນລາວ. ພວກເຮົາຍັງສາມາດໄປ ເຖິງເຂດຫ່າງໄກເພື່ອສື່ສານໃຈຄວາມຫຼັກຂອງພວກເຮົາ ນັ້ນກໍ່ຄື: ຮ່ວມໃຈປົກປັກຮັກສາສິ່ງແວດລ້ອມວັນນີ້ເພື່ອ ອານາຄົດສົດໃສ”. ໃນຄໍາຖະແຫຼງທີ່ສູນຮ່ວມມືເຝິກອົບຮົມສາກົນ ທີ່ວຽງຈັນ, ພະນະທ່ານເອກອັກຄະລັດຖະທູດ ໂຣເບີດ ວອນ ຣິມຊາ ມີຕຄວາມໝັ້ນໃຈວ່າ “ຍານພາຫານະທັງສອງຄັນຈະດຶງດູດຜູ້ຊົມໄດ້ຫຼາຍເພາະມີທັງຂໍ້ມູນ ຂ່າວສານ ແລະ ການບັນເທີງໃຫ້ແກ່ເຂດຫ່າງໄກ ບ່ອນທີ່ການສຶກສາດ້ານສິ່ງແວດລ້ອມແມ່ນມີຄວາມຈໍາເປັນ ຫຼາຍ”. ພະນະທ່ານເອກອັກຄະລັດຖະທູດ ໂຣເບີດ ວອນ ຣິມຊາ ຢໍ້າຕື່ມວ່າ “ເຢຍລະມັນໃຫ້ການຊ່ວຍເຫຼືອ ສປປ ລາວ ໃນການຊອກຫາຈຸດສົມດຸນລະຫ່ວາງການນໍາໄຊ້ ແລະ ການຮັກສາຊັບພະຍາກອນທໍາມະຊາດທີ່ຫຼວງຫຼາຍ ຂອງລາວ. ວຽກນີ້ຈະສໍາເລັດໄດ້ກໍ່ຕໍ່ເມື່ອມີການເຂົ້າຮ່ວມຢ່າງເຕັມທີ່ຈາກປະຊາຊົນທີ່ມີຄວາມຮັບຮູ້”. ProCEEd ໃຫ້ການສະໜັບສະໜຸນສື່ມວນຊົນ ແລະ ບັນດາຊ່ອງທາງການສື່ລະດັບຊຸມຊົນ ເພື່ອຍົກລະດັບຄວາມຮູ້, ທັດສະນະຄະຕິ ແລະ ການປະຕິບັດຕໍ່ສິ່ງແວດລ້ອມ, ຊີວະນາໆພັນ ແລະ ການປ່ຽນແປງດິນຟ້າອາກາດໃນລາວ. ລົດເມ ແລະ ລົດບັນທຸກ ເພື່ອການສຶກສາດ້ານສິ່ງແວດລ້ອມພ້ອມແລ້ວທີ່ຈະອອກເດີນທາງທົ່ວນະຄອນຫຼວງວຽງ ຈັນ ເຊັ່ນດຽວກັບແຂວງຕໍາມ່ວນ, ຫົວພັນ ແລະ ໄຊຍະບູລີ. ທາງດ້ານໃນ ແລະ ດ້ານນອກຂອງລົດທັງສອງຄັນຖືກ ດັດແປງໃຫ້ສາມາດຮອງຮັບບັນດາກິດຈະກໍາການສຶກສາດ້ານສິ່ງແວດລ້ອມ ເຊັ່ນ ການຫຼິ້ນເກມແບບມີສ່ວນຮ່ວມ, ການສະແດງບົດບາດ, ການເສັງຮ້ອງເພັງ, ການໂຕ້ວາທີ ຫຼື ການວາງສະແດງ. ມີຈໍສີຂາວຂະໜາດໄຫຍ່ຢູ່ດ້ານ ນອກ ທີ່ໄດ້ຮັບການເຊື່ອມຕໍ່ກັບລະບົບຄວບຄຸມ ເຮັດໃຫ້ສາມາດສາຍຮູບເງົາ, ລະຄອນ ຫຼື ວີດີໂອ ແລະ ຮູບພາບ ໃນເວລາທີ່ມີການເຕົ້າໂຮມຕາມເຂດຊຸມຊົນໝູ່ບ້ານ. ລົດທັງສອງຄັນຖືກຊື້ຜ່ານບໍລິສັດ ໂຄລາວ. ມູນຄ່າລວມຂອງການຊ່ວຍເຫຼືອຈາກເຢຍລະມັນຄັ້ງນີ້ແມ່ນ 2.33 ຕື້ ກີບ. ຍານພາຫານະທັງສອງໄດ້ຮັບການຕິດຕັ້ງລະບົບພະລັງງານແສງອາທິດ, ເຊີ່ງສະໜອງພະລັງງານປະມານ 4 ຫາ 5 ຊົ່ວໂມງໃຫ້ກັບບັນດາອຸປະກອນອິເລັກໂຕຼນິກຕ່າງໆ. ຊັນລະບົບ, ວິສາຫະກິດທີ່ຊໍານານໃນດ້ານພະລັງງານ ເວລາໃດ ແມ່ນໃຜ ແມ່ນຫຍັງ ຢູ່ໃສ ຍ້ອນຫຍັງ
  • 4. ທົດແທນ ໄດ້ຮັບການຄັດເລືອກເປັນຜູ້ຕິດຕັ້ງແຜງເກັບພະລັງງານແສງຕາເວັນໃສ່ເທິງຫຼັງຄາຂອງລົດເມ ເພື່ອປັບ ປ່ຽນເປັນພະລັງງານດ້ວຍລົດບັນທຸກທີ່ຖືກສ້າງພິເສດ. ໂຄລາວ ແລະ ຊັນລະບົບ ຕົກລົງທີ່ຈະສະໜັບສະໜຸນ ໂຄງການສົ່ງເສີມການສຶກສາສິ່ງແວດລ້ອມ ແລະ ການປ່ຽນແປງດິນຟ້າອາກາດ ເພື່ອໃຫ້ສາມາດນໍາໄຊ້ຍານພາຫາ ນະໃຫ້ໄດ້ເຕັມປະສິດຖິພາບທີ່ສຸດ. # # #
  • 5. ແບບເຝິກຫັດຂຽນ 1 ອ່ານບົດຂ່າວທີ່ແຈກຢາຍໃຫ້ຢ່າງລະອຽດ 1. ໝາຍ ຫົວຂໍ້, ພາກນໍາ ແລະ ເນື້້ອເລື່ອງ ໃນບົດຖະແຫຼງຂ່າວ 2. ໝາຍ 5 Ws: ເວລາໃດ(When) – ແມ່ນໃຜ(Who) – ແມ່ນຫຍັງ(What) – ຢູ່ໃສ(Where) – ຍ້ອນຫຍັງ (Why)ໃນບົດຖະແຫຼງຂ່າວ 3. ທ່ານເຫັນຄວາມຜິດໃດບໍ່ໃນບົດຖະແຫຼງຂ່າວທີ່ບໍ່ກົງກັບຂໍ້ແນະນໍາທີ່ໄດ້ຂ້າພະເຈົ້າເອົາໃຫ້ທ່ານ?
  • 6. ແບບເຝິກຫັດຂຽນ 2 ກະລຸນາຂຽນບົດຂ່າວສັ້ນກ່ຽວກັບການເຝິກອົບຮົມກ່ຽວກັບການເດີນສາຍລົດເມສິ່ງແວດລ້ອມ ທີ່ ໂຄງການສົ່ງເສີມ ການສຶກສາສິ່ງແວດລ້ອມ ແລະ ການປ່ຽນແປງດິນຟ້າອາກາດ ProCEEd ໄດ້ຈັດຂຶ້ນໃນວັນທີ 25 – 27 ມີນາ, 2015. ບົດຂ່າວບໍ່ຄວນຍາວເກີນ 3,000 ໂຕອັກສອນ ຫຼື 500 ຄໍາ(ລວມທັງຫົວຂໍ້ຂ່າວ) 1. ໃຫ້ທ່ານຈັດໂຄງບົດຂອງທ່ານຕາມນີ້ ຫົວຂໍ້ (headline) ສັ້ນ, ກົງປະເດັນ, ສ້າງຄວາມສົນໃຈ ພາກນໍາ (Lead) ຫົວຂໍ້ ບວກກັບ ພາກນໍາ ຄວນຈະສາມາດບອກເລື່ອງລາວທັງໝົດໄດ້: 5 Ws ເນື້ອເລື່ອງ (Body) ຂໍ້ມູນເບື້ອງຫຼັງ 5Ws, ຂໍ້ມູນສໍາຄັນມາກ່ອນ, ຂໍ້ມູນສໍາຄັນໜ້ອຍມາ ຕາມຫຼັງ 2. ບົດຂອງທ່ານຄວນຕອບຄໍາຖາມ 5 Ws ແລະ ປະຕິບັດຕາມກົດ 3 Cs ແມ່ນເປັນການລາຍງານຂ່າວທີ່ດີ. 5 Ws ເວລາໃດ(When) – ແມ່ນໃຜ(Who) – ແມ່ນຫຍັງ(What) – ຢູ່ໃສ(Where) –ຍ້ອນຫຍັງ (Why) 3 Cs ຖືກຕ້ອງ(Correct) – ຈະແຈ້ງ(Clear) – ສັ້ນກະທັດຮັດ(Concise)