SlideShare a Scribd company logo
ອົງປະກອບ ແລະ ວິທີການຂຽນບົດຄວາມ
ອົງປະກອບຂອງບົດຄວາມ
ບົດຄວາມສ່ວນໃຫຍ່ຄືມີອົງປະກອບ 4 ສ່ວນຄື:
1. ຊືື່ເລືື່ອງ: ເປັນສ່ວນເລີື່ມຕົົ້ນຂອງບົດຄວາມທີື່ສ້າງຄວາມສົນໃຈແກ່ຜ້ອ່ານ ບົດຄວາມໃນໜັງສືພິມ ຫື
ວາລະສານ ອາດຕີພິມຊືື່ເລືື່ອງດ້ວຍຕົວອັກສອນຂະໜາດໃຫຍ່ ເພືື່ອສ້າງຄວາມສົນໃຈ;
2. ບົດນາ: ເປັນສ່ວນທີື່ຢູ່ຫຍໍ່ໜ້າແລກຂອງບົດຄວາມ ມີລັກສະນະເປັນການກ່າວນາເລືື່ອງ ໂດຍໃຫ້ຮ້ເບືື່ອງຕົົ້ນ
ບອກເຈດຕະນາ ແລະ ຜ້ຂຽນ ຫື ຕັົ້ງຄາຖາມ ຊືື່ງຜ້ຂຽນຈະໃຊ້ກົນ/ເຄັດລັບວິທີຕ່າງໆໃນການຂຽນ ເພືື່ອໃຫ້ຜ້
ອ່ານສົນໃຈເນືື່ອງເລືື່ອງ;
3. ເນືົ້ອໃນ: ເປັນສ່ວນສາຄັນທີື່ສຸດຂອງບົດຄວາມ ເພາະເປັນສ່ວນທີື່ລວບລວມຄວາມຮ້ ສາລະຕ່າງໆ ແລະ ຄວາມ
ຄິດເຫັນຂອງຜ້ຂຽນ;
4. ບົດສະຫຼຸບ: ເປັນສ່ວນສຸດທ້າຍຂອງບົດຄວາມທີື່ຜ່ຂຽນໃຊ້ສະຫຼຸບເນືົ້ອໃນ ແລະ ສ້າງຄວາມປະທັບໃຈແກ່ຜ້ອ່ານ
ໂດຍໃຊ້ກົນ/ເຄັດລັບວິທີຫາຍປະການ ເຊັັ່ນ: ການຊັກຈງໃຈໃຫ້ດາເນິນການຢູ່າງໃດຢູ່າງໜື່ງ ການໃຫ້ຂໍ້ຄິດ
ການຫາແນວຮ່ວມ;
ວິທີການຂຽນບົດຄວາມມີກົນ/ເຄັດລັບວິທີທີື່ເຮັດໃຫ້ບົດຄວາມນັົ້ນໜ້າສົນໃຈ
ການຂຽນບົດຄວາມມີກົນ/ເຄັດລັບວິທີທີື່ເຮັດໃຫ້ບົດຄວາມນັົ້ນໜ້າສົນໃຈຄື ມີອົງປະກອບ 4 ພາກສ່ວນດັັ່ງນີົ້:
1. ການຕັົ້ງຊືື່ເລືື່ອງ: ຊືື່ເລືື່ອງນັບວ່າເປັນສ່ວນສາຄັນທີື່ຈະດືງດດຄວາມສົນໃຈຂອງຜ້ອ່ານ ເພາະເປັນສິື່ງທາອິດທີື່ຜ້
ອ່ານຈະອ່ານກ່ອນສະເໝີ ດັັ່ງນັົ້ນ ຈະຕ້ອງເລືອກຄາ ຫື ຂໍ້ຄວາມທີື່ສາມາດສືື່ສານ ຫື ແນວຄິດໃຫ້ດີທີື່ສຸດ ຊວນ
ໃຫ້ຢາກອ່ານເນືົ້ອໃນຂອງບົດຄວາມນັົ້ນ;
2. ການຂຽນບົດນາ: ບົດນານັບວ່າເປັນສ່ວນສາຄັນອີກສ່ວນໜືື່ງທີື່ຊ່ວຍສ້າງຄວາມສົນໃຈຈາກຜ້ອ່ານ ດັັ່ງນັົ້ນ ຜ້
ຂຽນບົດຄວາມຈະຕ້ອງໃຊ້ກົນ/ເຄັດລັບວິທີການຂຽນບົດນາ ເພາະຖ້າສາມາດຂືົ້ນຕົົ້ນບົດຄວາມໄດ້ດີກເທົັ່າກັບ
ວ່າໄດ້ຮັບຄວາມສາເລັດໄປແລ້ວເຄິື່ງໜືື່ງ;
3. ການຂຽນເນືົ້ອເລືອງ: ເນືົ້ອເລືື່ອງນັບວ່າເປັນສ່ວນທີື່ຍາວ ແລະ ສາຄັນທີື່ສຸດ ເພາະລວບລວມຄວາມຄິດ ແລະ ຂໍ້
ມນທັົ້ງໝົດ ຫຍໍ່ໜ້າແຕ່ລະຫຍໍ່ໜ້າໃນເນືົ້ອເລືື່ອງຈະຕ້ອງມີສາພັນກັບພາບຄື ຮ້ອຍລຽງເປັນເລືື່ອງດຽວກັນ ແລະ
ມີລາດັບຂັົ້ນຕອນ ຜ້ຂຽນອາດຈະລາດັບເນືົ້ອເລືື່ອງຕາມເວລາ ລາດັບ ຕາມເຫດຜົນ ຫື ລາດັບຕາມຄວາມສາຄັນ
ກໄດ້;
4. ການຂຽນບົດສະຫຼຸບ: ການຂຽນບົດສະຫຼຸບນັບວ່າເປັນສ່ວນທີື່ມີຄວາມຕໍ່ເນືື່ອງຈາກເນືົ້ອເລືື່ອງ ແລະ ເປັນສ່ວນ
ທີື່ຜ້ຂຽນຕ້ອງການບອກໃຫ້ຜ້ອ່ານຮ້ວ່າຂໍ້ມນທັົ້ງໝົດທີື່ສະເໜີມາໄດ້ຈົບລົງແລ້ວ ຜ້ຂຽນຄວນມີກົນ/ເຄັດລັບ
ວິທີທີື່ຈະເຮັດໃຫ້ຜ້ອ່ານພໃຈ ປະທັບໃຈ ແລະ ໄດ້ຮັບຄວາມຄິດທີື່ຜ້ອ່ານສາມາດນາໄປໃຊ້ໄດ້ ການຂຽນບົດ
ສະຫຼຸບຂອງບົດຄວາມມີກົນ/ເຄັດລັບວິທີການຂຽນປື້ມເຊັັ່ນດຽວກັນກັບການຂຽນບົດສະຫຼຸບບົດຄວາມ ຊື່ງໄດ້
ອະທິບາຍໃນເມືື່ອກ່ອນ ອົງປະກອບຂອງບົດຄວາມ

More Related Content

What's hot

ແບບຮຽນ ວັນນະຄະດີ ມ7
ແບບຮຽນ ວັນນະຄະດີ ມ7ແບບຮຽນ ວັນນະຄະດີ ມ7
ແບບຮຽນ ວັນນະຄະດີ ມ7
bounnao pathoumma
 
ແບບຮຽນ ຊີວະສາດ ມ7
ແບບຮຽນ ຊີວະສາດ ມ7ແບບຮຽນ ຊີວະສາດ ມ7
ແບບຮຽນ ຊີວະສາດ ມ7
bounnao pathoumma
 
ແບບຮຽນ ເຄມີສາດ ມ7
ແບບຮຽນ ເຄມີສາດ ມ7ແບບຮຽນ ເຄມີສາດ ມ7
ແບບຮຽນ ເຄມີສາດ ມ7
bounnao pathoumma
 
ປື້ມຄຸູ່ມືຄູ ວິຊາ ຟີຊິກສາດ 7
ປື້ມຄຸູ່ມືຄູ ວິຊາ ຟີຊິກສາດ 7ປື້ມຄຸູ່ມືຄູ ວິຊາ ຟີຊິກສາດ 7
ປື້ມຄຸູ່ມືຄູ ວິຊາ ຟີຊິກສາດ 7
bounnao pathoumma
 
ປື້ມຄຸູ່ມືຄູ ວິຊາ ເຄມີສາດ ມ7
ປື້ມຄຸູ່ມືຄູ ວິຊາ ເຄມີສາດ ມ7ປື້ມຄຸູ່ມືຄູ ວິຊາ ເຄມີສາດ ມ7
ປື້ມຄຸູ່ມືຄູ ວິຊາ ເຄມີສາດ ມ7
bounnao pathoumma
 
ປື້ມຄຸູ່ມືຄູ ວິຊາ ພາສາອັງກິດ
ປື້ມຄຸູ່ມືຄູ ວິຊາ ພາສາອັງກິດປື້ມຄຸູ່ມືຄູ ວິຊາ ພາສາອັງກິດ
ປື້ມຄຸູ່ມືຄູ ວິຊາ ພາສາອັງກິດ
bounnao pathoumma
 
แบบฝึกทักษะการเขียนเรียงความ
แบบฝึกทักษะการเขียนเรียงความแบบฝึกทักษะการเขียนเรียงความ
แบบฝึกทักษะการเขียนเรียงความ
sripayom
 
ແບບຮຽນ ພູມສາດ ມ7
ແບບຮຽນ ພູມສາດ ມ7ແບບຮຽນ ພູມສາດ ມ7
ແບບຮຽນ ພູມສາດ ມ7
bounnao pathoumma
 
ประวัติศาสตร์การเมืองการปกครองของไทย
ประวัติศาสตร์การเมืองการปกครองของไทยประวัติศาสตร์การเมืองการปกครองของไทย
ประวัติศาสตร์การเมืองการปกครองของไทย
Padvee Academy
 
ประวัติศาสตร์สุโขทัย
ประวัติศาสตร์สุโขทัยประวัติศาสตร์สุโขทัย
ประวัติศาสตร์สุโขทัย
chatsawat265
 
ประวัติศาสตร์วัฒนธรรมอีสาน2
ประวัติศาสตร์วัฒนธรรมอีสาน2ประวัติศาสตร์วัฒนธรรมอีสาน2
ประวัติศาสตร์วัฒนธรรมอีสาน2
teacherhistory
 
รูปแบบการเรียนการสอนเน้นความจำ
รูปแบบการเรียนการสอนเน้นความจำรูปแบบการเรียนการสอนเน้นความจำ
รูปแบบการเรียนการสอนเน้นความจำ
จิรัฏฐ์ กุศลิน
 
จิตวิทยาการเรียนรู้2
จิตวิทยาการเรียนรู้2จิตวิทยาการเรียนรู้2
จิตวิทยาการเรียนรู้2
poms0077
 
ใบงานที่ 3 การตกแต่งข้อมูลและตาราง
ใบงานที่ 3 การตกแต่งข้อมูลและตารางใบงานที่ 3 การตกแต่งข้อมูลและตาราง
ใบงานที่ 3 การตกแต่งข้อมูลและตาราง
Meaw Sukee
 
การโน้มน้าวใจ
การโน้มน้าวใจการโน้มน้าวใจ
การโน้มน้าวใจ
kingkarn somchit
 
ศีลแปดแลศีลห้า
ศีลแปดแลศีลห้าศีลแปดแลศีลห้า
ศีลแปดแลศีลห้า
narongsakak
 
คำกล่าวอวยพรวันคล้ายวันเกิด
คำกล่าวอวยพรวันคล้ายวันเกิดคำกล่าวอวยพรวันคล้ายวันเกิด
คำกล่าวอวยพรวันคล้ายวันเกิด
A-NKR Ning
 

What's hot (20)

ແບບຮຽນ ວັນນະຄະດີ ມ7
ແບບຮຽນ ວັນນະຄະດີ ມ7ແບບຮຽນ ວັນນະຄະດີ ມ7
ແບບຮຽນ ວັນນະຄະດີ ມ7
 
ແບບຮຽນ ຊີວະສາດ ມ7
ແບບຮຽນ ຊີວະສາດ ມ7ແບບຮຽນ ຊີວະສາດ ມ7
ແບບຮຽນ ຊີວະສາດ ມ7
 
ແບບຮຽນ ເຄມີສາດ ມ7
ແບບຮຽນ ເຄມີສາດ ມ7ແບບຮຽນ ເຄມີສາດ ມ7
ແບບຮຽນ ເຄມີສາດ ມ7
 
ປື້ມຄຸູ່ມືຄູ ວິຊາ ຟີຊິກສາດ 7
ປື້ມຄຸູ່ມືຄູ ວິຊາ ຟີຊິກສາດ 7ປື້ມຄຸູ່ມືຄູ ວິຊາ ຟີຊິກສາດ 7
ປື້ມຄຸູ່ມືຄູ ວິຊາ ຟີຊິກສາດ 7
 
ປື້ມຄຸູ່ມືຄູ ວິຊາ ເຄມີສາດ ມ7
ປື້ມຄຸູ່ມືຄູ ວິຊາ ເຄມີສາດ ມ7ປື້ມຄຸູ່ມືຄູ ວິຊາ ເຄມີສາດ ມ7
ປື້ມຄຸູ່ມືຄູ ວິຊາ ເຄມີສາດ ມ7
 
ປື້ມຄຸູ່ມືຄູ ວິຊາ ພາສາອັງກິດ
ປື້ມຄຸູ່ມືຄູ ວິຊາ ພາສາອັງກິດປື້ມຄຸູ່ມືຄູ ວິຊາ ພາສາອັງກິດ
ປື້ມຄຸູ່ມືຄູ ວິຊາ ພາສາອັງກິດ
 
แบบฝึกทักษะการเขียนเรียงความ
แบบฝึกทักษะการเขียนเรียงความแบบฝึกทักษะการเขียนเรียงความ
แบบฝึกทักษะการเขียนเรียงความ
 
ແບບຮຽນ ພູມສາດ ມ7
ແບບຮຽນ ພູມສາດ ມ7ແບບຮຽນ ພູມສາດ ມ7
ແບບຮຽນ ພູມສາດ ມ7
 
ประวัติศาสตร์การเมืองการปกครองของไทย
ประวัติศาสตร์การเมืองการปกครองของไทยประวัติศาสตร์การเมืองการปกครองของไทย
ประวัติศาสตร์การเมืองการปกครองของไทย
 
ประวัติศาสตร์สุโขทัย
ประวัติศาสตร์สุโขทัยประวัติศาสตร์สุโขทัย
ประวัติศาสตร์สุโขทัย
 
8 การเขียนเชิงวิชาการ(238 262)
8 การเขียนเชิงวิชาการ(238 262)8 การเขียนเชิงวิชาการ(238 262)
8 การเขียนเชิงวิชาการ(238 262)
 
ประวัติศาสตร์วัฒนธรรมอีสาน2
ประวัติศาสตร์วัฒนธรรมอีสาน2ประวัติศาสตร์วัฒนธรรมอีสาน2
ประวัติศาสตร์วัฒนธรรมอีสาน2
 
รูปแบบการเรียนการสอนเน้นความจำ
รูปแบบการเรียนการสอนเน้นความจำรูปแบบการเรียนการสอนเน้นความจำ
รูปแบบการเรียนการสอนเน้นความจำ
 
จิตวิทยาการเรียนรู้2
จิตวิทยาการเรียนรู้2จิตวิทยาการเรียนรู้2
จิตวิทยาการเรียนรู้2
 
ใบงานที่ 3 การตกแต่งข้อมูลและตาราง
ใบงานที่ 3 การตกแต่งข้อมูลและตารางใบงานที่ 3 การตกแต่งข้อมูลและตาราง
ใบงานที่ 3 การตกแต่งข้อมูลและตาราง
 
วิชาบาลีเสริม ๑๑ ชื่อสัมพันธ์
วิชาบาลีเสริม ๑๑ ชื่อสัมพันธ์วิชาบาลีเสริม ๑๑ ชื่อสัมพันธ์
วิชาบาลีเสริม ๑๑ ชื่อสัมพันธ์
 
คำนำ
คำนำคำนำ
คำนำ
 
การโน้มน้าวใจ
การโน้มน้าวใจการโน้มน้าวใจ
การโน้มน้าวใจ
 
ศีลแปดแลศีลห้า
ศีลแปดแลศีลห้าศีลแปดแลศีลห้า
ศีลแปดแลศีลห้า
 
คำกล่าวอวยพรวันคล้ายวันเกิด
คำกล่าวอวยพรวันคล้ายวันเกิดคำกล่าวอวยพรวันคล้ายวันเกิด
คำกล่าวอวยพรวันคล้ายวันเกิด
 

More from ຫ້ອງການ ຊັບພະຍາກອນທຳມະຊາດ ແລະ ສິ່ງແວດລ້ອມ

Magazines 06 2021 final
Magazines 06 2021 finalMagazines 06 2021 final
Guidelide green-school lao
Guidelide green-school laoGuidelide green-school lao
Newsleter deqp x
Newsleter deqp xNewsleter deqp x
Newsleter deqp xi
Newsleter deqp xiNewsleter deqp xi
Newsleter deqp xii
Newsleter deqp xiiNewsleter deqp xii
Newsleter doe I
Newsleter doe INewsleter doe I
ເທັກນິກການຂຽນຂ່າວ ແລະ ພາດຫົວຂ່າວໃຫ້ໜ້າສົນໃຈ News guide
ເທັກນິກການຂຽນຂ່າວ ແລະ ພາດຫົວຂ່າວໃຫ້ໜ້າສົນໃຈ News guideເທັກນິກການຂຽນຂ່າວ ແລະ ພາດຫົວຂ່າວໃຫ້ໜ້າສົນໃຈ News guide
ເທັກນິກການຂຽນຂ່າວ ແລະ ພາດຫົວຂ່າວໃຫ້ໜ້າສົນໃຈ News guide
ຫ້ອງການ ຊັບພະຍາກອນທຳມະຊາດ ແລະ ສິ່ງແວດລ້ອມ
 
Newsleter deqp iv
Newsleter deqp ivNewsleter deqp iv
Newsleter deqp v
Newsleter deqp vNewsleter deqp v
Newsleter deqp vi
Newsleter deqp viNewsleter deqp vi
Newsleter vii deqp for print size 265x210l
Newsleter vii deqp for print size 265x210lNewsleter vii deqp for print size 265x210l
Newsleter deqp viii
Newsleter deqp viiiNewsleter deqp viii
Newsleter deqp ix
Newsleter deqp ixNewsleter deqp ix

More from ຫ້ອງການ ຊັບພະຍາກອນທຳມະຊາດ ແລະ ສິ່ງແວດລ້ອມ (20)

Magazines 06 2021 final
Magazines 06 2021 finalMagazines 06 2021 final
Magazines 06 2021 final
 
Magazines v2 12 2020
Magazines v2 12 2020Magazines v2 12 2020
Magazines v2 12 2020
 
Magazines 04 2021 final
Magazines 04 2021 finalMagazines 04 2021 final
Magazines 04 2021 final
 
ຫຼັກການຂຽນຂ່າວພື້ນຖານ 5 w2h
ຫຼັກການຂຽນຂ່າວພື້ນຖານ 5 w2hຫຼັກການຂຽນຂ່າວພື້ນຖານ 5 w2h
ຫຼັກການຂຽນຂ່າວພື້ນຖານ 5 w2h
 
ການວິເຄາະ 5 w2h
ການວິເຄາະ 5 w2hການວິເຄາະ 5 w2h
ການວິເຄາະ 5 w2h
 
Guidelide green-school lao
Guidelide green-school laoGuidelide green-school lao
Guidelide green-school lao
 
Newsleter deqp x
Newsleter deqp xNewsleter deqp x
Newsleter deqp x
 
Newsleter deqp xi
Newsleter deqp xiNewsleter deqp xi
Newsleter deqp xi
 
Newsleter deqp xii
Newsleter deqp xiiNewsleter deqp xii
Newsleter deqp xii
 
Newsleter doe I
Newsleter doe INewsleter doe I
Newsleter doe I
 
ເທັກນິກການຂຽນຂ່າວ ແລະ ພາດຫົວຂ່າວໃຫ້ໜ້າສົນໃຈ News guide
ເທັກນິກການຂຽນຂ່າວ ແລະ ພາດຫົວຂ່າວໃຫ້ໜ້າສົນໃຈ News guideເທັກນິກການຂຽນຂ່າວ ແລະ ພາດຫົວຂ່າວໃຫ້ໜ້າສົນໃຈ News guide
ເທັກນິກການຂຽນຂ່າວ ແລະ ພາດຫົວຂ່າວໃຫ້ໜ້າສົນໃຈ News guide
 
Newsleter deqp iv
Newsleter deqp ivNewsleter deqp iv
Newsleter deqp iv
 
Newsleter deqp v
Newsleter deqp vNewsleter deqp v
Newsleter deqp v
 
Newsleter deqp vi
Newsleter deqp viNewsleter deqp vi
Newsleter deqp vi
 
Newsleter vii deqp for print size 265x210l
Newsleter vii deqp for print size 265x210lNewsleter vii deqp for print size 265x210l
Newsleter vii deqp for print size 265x210l
 
Newsleter deqp viii
Newsleter deqp viiiNewsleter deqp viii
Newsleter deqp viii
 
Newsleter deqp ix
Newsleter deqp ixNewsleter deqp ix
Newsleter deqp ix
 
Move
MoveMove
Move
 
Newsleter iii deqp for print size 265x210l
Newsleter iii deqp for print size 265x210lNewsleter iii deqp for print size 265x210l
Newsleter iii deqp for print size 265x210l
 
Writingnews
WritingnewsWritingnews
Writingnews
 

ອົງປະກອບ ແລະ ວິທີການຂຽນບົດຄວາມ

  • 1. ອົງປະກອບ ແລະ ວິທີການຂຽນບົດຄວາມ ອົງປະກອບຂອງບົດຄວາມ ບົດຄວາມສ່ວນໃຫຍ່ຄືມີອົງປະກອບ 4 ສ່ວນຄື: 1. ຊືື່ເລືື່ອງ: ເປັນສ່ວນເລີື່ມຕົົ້ນຂອງບົດຄວາມທີື່ສ້າງຄວາມສົນໃຈແກ່ຜ້ອ່ານ ບົດຄວາມໃນໜັງສືພິມ ຫື ວາລະສານ ອາດຕີພິມຊືື່ເລືື່ອງດ້ວຍຕົວອັກສອນຂະໜາດໃຫຍ່ ເພືື່ອສ້າງຄວາມສົນໃຈ; 2. ບົດນາ: ເປັນສ່ວນທີື່ຢູ່ຫຍໍ່ໜ້າແລກຂອງບົດຄວາມ ມີລັກສະນະເປັນການກ່າວນາເລືື່ອງ ໂດຍໃຫ້ຮ້ເບືື່ອງຕົົ້ນ ບອກເຈດຕະນາ ແລະ ຜ້ຂຽນ ຫື ຕັົ້ງຄາຖາມ ຊືື່ງຜ້ຂຽນຈະໃຊ້ກົນ/ເຄັດລັບວິທີຕ່າງໆໃນການຂຽນ ເພືື່ອໃຫ້ຜ້ ອ່ານສົນໃຈເນືື່ອງເລືື່ອງ; 3. ເນືົ້ອໃນ: ເປັນສ່ວນສາຄັນທີື່ສຸດຂອງບົດຄວາມ ເພາະເປັນສ່ວນທີື່ລວບລວມຄວາມຮ້ ສາລະຕ່າງໆ ແລະ ຄວາມ ຄິດເຫັນຂອງຜ້ຂຽນ; 4. ບົດສະຫຼຸບ: ເປັນສ່ວນສຸດທ້າຍຂອງບົດຄວາມທີື່ຜ່ຂຽນໃຊ້ສະຫຼຸບເນືົ້ອໃນ ແລະ ສ້າງຄວາມປະທັບໃຈແກ່ຜ້ອ່ານ ໂດຍໃຊ້ກົນ/ເຄັດລັບວິທີຫາຍປະການ ເຊັັ່ນ: ການຊັກຈງໃຈໃຫ້ດາເນິນການຢູ່າງໃດຢູ່າງໜື່ງ ການໃຫ້ຂໍ້ຄິດ ການຫາແນວຮ່ວມ; ວິທີການຂຽນບົດຄວາມມີກົນ/ເຄັດລັບວິທີທີື່ເຮັດໃຫ້ບົດຄວາມນັົ້ນໜ້າສົນໃຈ ການຂຽນບົດຄວາມມີກົນ/ເຄັດລັບວິທີທີື່ເຮັດໃຫ້ບົດຄວາມນັົ້ນໜ້າສົນໃຈຄື ມີອົງປະກອບ 4 ພາກສ່ວນດັັ່ງນີົ້: 1. ການຕັົ້ງຊືື່ເລືື່ອງ: ຊືື່ເລືື່ອງນັບວ່າເປັນສ່ວນສາຄັນທີື່ຈະດືງດດຄວາມສົນໃຈຂອງຜ້ອ່ານ ເພາະເປັນສິື່ງທາອິດທີື່ຜ້ ອ່ານຈະອ່ານກ່ອນສະເໝີ ດັັ່ງນັົ້ນ ຈະຕ້ອງເລືອກຄາ ຫື ຂໍ້ຄວາມທີື່ສາມາດສືື່ສານ ຫື ແນວຄິດໃຫ້ດີທີື່ສຸດ ຊວນ ໃຫ້ຢາກອ່ານເນືົ້ອໃນຂອງບົດຄວາມນັົ້ນ; 2. ການຂຽນບົດນາ: ບົດນານັບວ່າເປັນສ່ວນສາຄັນອີກສ່ວນໜືື່ງທີື່ຊ່ວຍສ້າງຄວາມສົນໃຈຈາກຜ້ອ່ານ ດັັ່ງນັົ້ນ ຜ້ ຂຽນບົດຄວາມຈະຕ້ອງໃຊ້ກົນ/ເຄັດລັບວິທີການຂຽນບົດນາ ເພາະຖ້າສາມາດຂືົ້ນຕົົ້ນບົດຄວາມໄດ້ດີກເທົັ່າກັບ ວ່າໄດ້ຮັບຄວາມສາເລັດໄປແລ້ວເຄິື່ງໜືື່ງ; 3. ການຂຽນເນືົ້ອເລືອງ: ເນືົ້ອເລືື່ອງນັບວ່າເປັນສ່ວນທີື່ຍາວ ແລະ ສາຄັນທີື່ສຸດ ເພາະລວບລວມຄວາມຄິດ ແລະ ຂໍ້ ມນທັົ້ງໝົດ ຫຍໍ່ໜ້າແຕ່ລະຫຍໍ່ໜ້າໃນເນືົ້ອເລືື່ອງຈະຕ້ອງມີສາພັນກັບພາບຄື ຮ້ອຍລຽງເປັນເລືື່ອງດຽວກັນ ແລະ ມີລາດັບຂັົ້ນຕອນ ຜ້ຂຽນອາດຈະລາດັບເນືົ້ອເລືື່ອງຕາມເວລາ ລາດັບ ຕາມເຫດຜົນ ຫື ລາດັບຕາມຄວາມສາຄັນ ກໄດ້; 4. ການຂຽນບົດສະຫຼຸບ: ການຂຽນບົດສະຫຼຸບນັບວ່າເປັນສ່ວນທີື່ມີຄວາມຕໍ່ເນືື່ອງຈາກເນືົ້ອເລືື່ອງ ແລະ ເປັນສ່ວນ ທີື່ຜ້ຂຽນຕ້ອງການບອກໃຫ້ຜ້ອ່ານຮ້ວ່າຂໍ້ມນທັົ້ງໝົດທີື່ສະເໜີມາໄດ້ຈົບລົງແລ້ວ ຜ້ຂຽນຄວນມີກົນ/ເຄັດລັບ ວິທີທີື່ຈະເຮັດໃຫ້ຜ້ອ່ານພໃຈ ປະທັບໃຈ ແລະ ໄດ້ຮັບຄວາມຄິດທີື່ຜ້ອ່ານສາມາດນາໄປໃຊ້ໄດ້ ການຂຽນບົດ ສະຫຼຸບຂອງບົດຄວາມມີກົນ/ເຄັດລັບວິທີການຂຽນປື້ມເຊັັ່ນດຽວກັນກັບການຂຽນບົດສະຫຼຸບບົດຄວາມ ຊື່ງໄດ້ ອະທິບາຍໃນເມືື່ອກ່ອນ ອົງປະກອບຂອງບົດຄວາມ