SlideShare a Scribd company logo
1 of 17
5W2H
ອ
ົ ງປະກອບ ແລະ ວ
ິ ທ
ີ
ການຂຽນບ
ົ ດຄວາມ
ທ
້ າວ ບ
ົ ວແສງປະເສ
ີ ດ ພຮະສ
ິ ດທ
ິ ເດດ
ຮອງຫ
ົ ວໜ
້ າພະແນກ ຂ
້ ມ
ູ ນຂ
່ າວສານ ແລະ ອ
ິ ນເຕ
ີ ເນດ
ອ
ົ ງປະກອບຂອງ 5W2H
ປະໂຫຍດຂອງ
ການຄິດວິເຄາະ
5W2H
ວິທີການໃຊ້
5W1H ໃນການ
ວິເຄາະຂ້ມູນ
ອ
ົ ງປະກອບ ແລະ ວ
ິ ທ
ີ ການ
ຂຽນ
ບ
ົ ດຄວາມ
ການວ
ິ ເຄາະ
5W2H
ການວ
ິ ເຄາະ 5W2H ຄ
ື : ການຕ
ັ້ ງຄາຖາມໃນການສາຫ
ຼ ວດປ
ັ ນຫາ ແລະ
ແນວທາງການແກ
້ ໄຂ ໂດຍການທ
້ າທາຍດ
້ ວຍຄາຖາມ 5W2H ຈະໃຊ
້ ໃນ
ການວ
ິ ເຄາະຂ
້ ມ
ູ ນ ຫ
ຼື ປ
ັ ນຫາ ໄດ
້ ເກ
ື ອບທ
ຸ ກ ຮ
ູ ບແບບ ໂດຍເປ
ັ ນການຄ
ິ ດ
ວ
ິ ເຄາະ (Analysis Thinking) ທ
ີ່ ໃຊ
້ ຄວາມສາມາດໃນການຈາແນກ ແຍກ
ແຍະ ອ
ົ ງປະກອບຕ
່ າງໆ ຂອງສ
ິ່ ງໃດສ
ິ່ ງໜ
ື່ ງ ຊ
ື່ ງອາດຈະເປ
ັ ນວ
ັ ດຖ
ຸ ສ
ິ່ ງ
ຂອງ ເລ
ື່ ອງລາວ ຫ
ຼື ເຫດການ ນາມາຫາ ຄວາມສາພ
ັ ນ ເຊ
ິ່ ງເຫດຜ
ົ ນ
ລະຫວ
່ າງອ
ົ ງປະກອບຕ
່ າງໆ ເຫ
ຼົ່ ານ
ັ້ ນ ເພ
ື່ ອຄ
ົ້ ນຫາຄາຕອບທ
ີ່ ເປ
ັ ນຄວາມ
ເປ
ັ ນຈ
ິ ງ ຫ
ຼື ທ
ີ່ ເປ
ັ ນສ
ິ່ ງທ
ີ່ ສາຄ
ັ ນ ຈາກນ
ັ້ ນຈ
ື່ ງຮວບລວມຂ
້ ມ
ູ ນທ
ັ້ ງໝ
ົ ດມາ
ຈ
ັ ດລະບ
ົ ບລຽບລຽງໃຫມ
່ ໃຫ
້ ງ
່ າຍແກ
່ ການທາຄວາມເຂ
ົ້ າໃຈ.
ການວ
ິ ເຄາະ5W2H
ອ
ົ ງປະກອບ
ຂອງ 5W2H
03
Who
01
02
04
05
06
What
ແມ
່ ນຫຍ
ັ ງ ຄ
ື : ສ
ິ່ ງທ
ີ່ ເຮ
ົ າຕ
້ ອງ
ຮ
ູ້ ວ
່ າ ເຮ
ົ າຈະເຮ
ັ ດຫ
ັ ຍງ
ແຕ
່ ລະຄ
ົ ນເຮ
ັ ດຫຍ
ັ ງແນ
່
Where
ບ
່ ອນໃດ ຄ
ື ້ : ສ
ິ່ ງທ
ີ່ ເຮ
ົ າຮ
ູ້ ວ
່ າ
ສະຖານທ
ີ່ ທ
ີ່ ເຮ
ົ າຈະເຮ
ັ ດ ວ
່ າ
ຈະເຮ
ັ ດບ
່ ອນໃດ ເກດການ ຫ
ຼື
ສ
ິ່ ງທ
ີ່ ເຮ
ັ ດນ
ັ້ ນຢ
ູ່ ບ
່ ອນໃດ
When
ເມ
ື່ ອໃດ ຄ
ື : ສ
ິ່ ງທ
ີ່ ເຮ
ົ າຕ
້ ອງຮ
ູ້
ວ
່ າ ໄລຍະເວລາທ
ີ່ ຈະເຮ
ັ ດຈ
ົ ນ
ເຖ
ີ ງສ
ີ ້ ນສ
ຸ ດ ເຫດການ ຫ
ຼື ສ
ິ່ ງ
ທ
ີ່ ເຮ
ັ ດນ
ັ້ ນ ເຮ
ັ ດເມ
ື່ ອ ວ
ັ ນ
ເດ
ື ອນ ປ
ີ ໃດ
Why
ເປ
ັ ນຫຍ
ັ ງ ຄ
ື : ສ
ິ່ ງທ
ີ່ ເຮ
ົ າຕ
້ ອງ
ຮ
ູ້ ວ
່ າ ສ
ິ່ ງທ
ີ່ ເຮ
ົ າຈະເຮ
ັ ດນ
ັ້ ນ
ເຮ
ັ ດດ
້ ວຍເຫດຜ
ົ ນໃດ ເຫດ
ໃດຈ
່ ງໄດ
້ ເຮ
ັ ດສ
ິ່ ງນ
ັ້ ນ ຫ
ຼື
ເຫດການນ
ັ້ ນໆ
How
ແນວໃດ ຄ
ື : ສ
ິ່ ງທ
ີ ເຮ
ົ າຕ
້ ອງຮ
ູ້
ວ
່ າ ເຮ
ົ າສາມາດເຮ
ັ ດທ
ຸ ກຢ
່ າງ
ໃຫ
້ ບ
ັ ນລ
ຸ ຜ
ົ ນໄດ
້ ແນວໃດ
ເຫດການ ຫ
ຼື ສ
ິ່ ງທ
ີ່ ເຮ
ັ ດນ
ັ້ ນ
ເຮ
ັ ດແນວໃດແນ
່
ແມ
່ ນໃຜ ຄ
ື : ສ
ິ່ ງທ
ີ່ ເຮ
ົ າຮ
ູ້ ວ
່ າ
ໃຜຮ
ັ ບຜ
ິ ດຊອບ, ໃຜ
ກ
່ ຽວຂ
້ ອງ,
ໃຜໄດ
້ ຮ
ັ ບຜ
ົ ນກະທ
ົ ບ ແລະ
ໃນເລ
ື່ ອງນ
ັ້ ນມ
ີ ໃຜແນ
່
07
How
Much
ທ
່ ໃດ ຄ
ື : ການວ
ິ ເຄາະຄ
່ າໃຊ
້
ຈ
່ າຍ ງ
ົ ບປະມານທ
່ ໃດ;
ປະໂຫຍດຂອງການຄິດວິເຄາະ5W2H
1. ເຮັດໃຫ້ຮູ້ຂ້ແທ້ຈິງ ຮູ້ເຫດຜົນເບື່ອງຫັງຂອງສິື່ງທີື່ ເກີດຂ້ນ
ເຂົ້າໃຈຄວາມເປັນມາເປັນໄປຂອງເຫດການນ ັ້ນ;
2. ໃຊ້ເປັນຖານຄວາມຮູ້ໃນການນາໄປໃຊ້ໃນການຕັດສິນໃຈແກ້ໄຂ
ປັນຫາ;
3. ເຮັດໃຫ້ເຮົາຫາເຫດຜົນທີື່ ສົມເຫດສົມຜົນໃຫ້ກັບສິື່ງທີື່ ເກີດຂ້ນ
ຈິງ;
4. ເຮັດໃຫ້ເຮົາສາມາດປະມານຄວາມໜ້າຈະເປັນໄດ້;
ວິທີການໃຊ້5W1H ໃນການວິເຄາະຂ້ມູນ
ເລີື່ມຕົ້ນກຄ: ເຮົາຕ້ອງຕັ້ງຄາຖາມ ແລະ ພະຍາຍາມຫາຄາຕອບໃນແຕື່ລະຫົວຂ້ຄາຖາມ ໂດຍ
ການຕັ້ງຄາຖາມອາດບື່ຈາເປັນຕ້ອງລຽງຂ້ຄາຖາມ ແຕື່ພິຈາລະນາຄວາມເໝາະສົມ ການຍົກ
ຕົວຢື່າງອາດຍັງບື່ສົມບູນທື່ໄດ ແຕື່ຈຸດປະສົງຄຕ້ອງການໃຫ້ເຫັນ ຫ ເຂົ້າໃຈແນວຄິດໃນການຕັ້ງ
ຄາຖາມທື່ນັ້ນ ເຮົາຍົກຕົວຢື່າງການເລີື່ມຕົ້ນເຮັດທຸລະກິດ.
01
ຄາຖາມເລີື່ມຕົ້ນ W – Who ເປັນການເລີື່ມຕົ້ນ – ໃຜຄລູກຄ້າ
ຂອງເຮົາ? ໃຜຄກຸື່ມເປົ້າໝາຍທີື່ ເປັນລູກຄ້າຂອງເຮົາໄດ້ ເຊັື່ ນ ອາຍຸ,
ເພດ, ການສຶກສາ, ສາດສະໜາ, ອາຊີບ, ເງີນເດອນ, ທີື່ ຢູື່ອາໄສ,
ຂະໜາດຄົວເຮອນ ແລະ ພຶດຕິກາການບລິໂພກ ຂ້ມູນເຫົື່ ານີ້ ຈະ
ຊື່ວຍເຮັດໃຫ້ເຮົາສາມາດລະບຸກຸື່ມເປົ້າໝາຍລູກຄ້າຂອງເຮົາໄດ້ຊັດ
ເຈນ ເພື່ ອທີື່ ເຮົາສາມາດວາງແຜນການຜະລິດ ແຜນການຕະຫາດ ຫ
ແຜນການສ້າງສີນຄ້າ ແລະ ບລິການທີື່ ສາມາດຕອບສະໜອງກຸື່ມເປົ້າ
ໝາຍທີື່ ເປັນລູກຄ້າຂອງເຮົາໄດ້ຢື່າງຖກຕ້ອງ;
02
ຄາຖາມທີື່ ສອງ W – What – ເຮົາຕ້ອງຮູ້ວື່າ ແມື່ນຫຍັງຄສິື່ງທີື່
ລູກຄ້າຂອງເຮົາຕ້ອງການ? ເຮົາຄວນລະບຸ ຮູບແບບຂອງສິນຄ້າ ຫ
ບລິການຂອງເຮົາໄດ້ວື່າ ຮູບແບບໃດທີື່ ລູກຄ້າຂອງເຮົາຕ້ອງການ
ແລະ ເຮົາສາມາດຕອບສະໜອງຄວາມຕ້ອງການຂອງລູກຄ້າຂອງ
ເຮົາໄດ້ ແລະ ແມື່ນຫຍັງທີື່ ຈະເຮັດໃຫ້ເຮົາສາມາດສ້າງຄວາມແຕກ
ຕື່າງໃຫ້ກັບສິນຄ້າ ຫ ບລິການຂອງເຮົາຈາກຄູື່ແຂື່ງຂອງເຮົາໄດ້;
03
ຄາຖາມທີື່ ສາມ W – Where – ລູກຄ້າຂອງເຮົາຢູື່ບື່ອນໃດ?
ເຮົາຄວນລະບຸໄດ້ວື່າລູກຄ້າຂອງເຮົາຢູື່ບື່ອນໃດແນື່ ແລະ ບື່ອນໃດຄ
ທີື່ ທີື່ ເຮົາຈະສາມາດນາສະເໜີສີນຄ້າຂອງເຮົາໃຫ້ກັບລູກຄ້າກຸື່ມເປົ້າໝ
າຍ;
04
ຄາຖາມທີື່ ສີື່ W – When – ເມື່ອໃດທີື່ ລູກຄ້າຂອງເຮົາມີຄວາມ
ຕ້ອງການສິນຄ້າ? ເຮົາຄວນລະບຸໄດ້ວື່າ ລຸກຄ້າກຸື່ມເປົ້າໝາຍຂອງ
ເຮົາຄ້ອງການສິນຄ້າ ຫ ການບລິການຂອງເຮົາເມື່ອໃດ ໃນຊື່ວງ
ເວລາໃດ ແລະ ຕ້ອງການບື່ອຍປານໃດ ຊຶື່ງຈະຊື່ວຍເຮັດໃຫ້ເຮົາ
ສາມາດການົດ ແລະ ວາງແຜນຕື່າງໆ ໃຫ້ຖກກັບຄວາມຕ້ອງການ
ຂອງລູກຄ້າຂອງເຮົາໄດ້ຢື່າງຖກຕ້ອງ;
05
 ຄາຖາມທີື່ ຫ້າ W – Why – ເປັນຫັຍງລູກຄ້າກຸື່ມເປົ້າໝາຍ
ຂອງເຮົາຕ້ອງຊ້ ຫ ໃຊ້ບລິການຂອງເຮົາ? ເຮົາຄວນລະບຸໄດ້
ວື່າເປັນຫຍັງລູກຄ້າກຸື່ມເປົ້າໝາຍຂອງເຮົາຈະເລອກຊ້ສິນຄ້າຫ
ການບລິການຂອງເຮົາ ແທນທີື່ ຈະຊ້ ຈາກຄູື່ແຂື່ງຂອງເຮົາ ຫ
ເປັນຫັຍງ ເຮົາຕ້ອງເຂົ້າມາເຮັດທຸລະກິດນີ້;
06
ຄາຖາມທີື່ ຫົກ H – How – ເຮົາຈະເຂົ້າເຖີງລູກຄ້າກຸື່ມເປົ້າໝ
າຍເຮົາໄດ້ແນວໃດ? ເຮົາຄວນລະບຸໄດ້ວື່າ ເຮົາສາມາດເຂົ້າເຖີງລູກ
ຄ້າກຸື່ມລູກຄ້າຂອງເຮົາໄດ້ດ້ວຍວິທີໃດ ແນວໃດ ຊື່ງເຮົາຄວນມີການ
ວາງແຜນ ແລະ ກາໜົດ ວິທີການທີື່ ເຮົາສາມາດເຂົ້າເຖີງລູກຄ້າ
ຂອງເຮົາໄດ້ຢື່າງຖກຕ້ອງ ແລະ ມີປະສິດຕິພາບຫາຍທີື່ ສຸດ;
07
ຄາຖາມສຸດທ້າຍ H - How much – ເຮົາປະມານການໃຊ້
ຈື່າຍໃນການຕອບໂຈດຂອງການແກ້ໄຂປັນຫາ ຫ ຕາມວັດຖຸປະສົງ
ແນວໃດ;
ອ
ົ ງປະກອບ ແລະ ວ
ິ ທ
ີ ການຂຽນບ
ົ ດຄວາມ
● ອ
ົ ງປະກອບຂອງບ
ົ ດຄວາມ
ບ
ົ ດຄວາມສ
່ ວນໃຫຍ
່ ຄ
ື ມ
ີ ອ
ົ ງປະກອບ 4 ສ
່ ວນຄ
ື :
1. ຊ
ື່ ເລ
ື່ ອງ: ເປ
ັ ນສ
່ ວນເລ
ີ່ ມຕ
ົ້ ນຂອງບ
ົ ດຄວາມທ
ີ່ ສ
້ າງຄວາມສ
ົ ນໃຈແກ
່ ຜ
ູ້ ອ
່ ານ ບ
ົ ດ
ຄວາມໃນໜ
ັ ງສ
ື ພ
ິ ມ ຫ
ຼື ວາລະສານ ອາດຕ
ີ ພ
ິ ມຊ
ື່ ເລ
ື່ ອງດ
້ ວຍຕ
ົ ວອ
ັ ກສອນຂະໜ
າດໃຫຍ
່ ເພ
ື່ ອສ
້ າງຄວາມສ
ົ ນໃຈ;
2. ບ
ົ ດນາ: ເປ
ັ ນສ
່ ວນທ
ີ່ ຢ
ູ່ ຫຍ
່ ໜ
້ າແລກຂອງບ
ົ ດຄວາມ ມ
ີ ລ
ັ ກສະນະເປ
ັ ນການກ
່ າວ
ນາເລ
ື່ ອງ ໂດຍໃຫ
້ ຮ
ູ້ ເບ
ື່ ອງຕ
ົ້ ນ ບອກເຈດຕະນາ ແລະ ຜ
ູ້ ຂຽນ ຫ
ຼື ຕ
ັ້ ງຄາຖາມ ຊ
ື່ ງ
ຜ
ູ້ ຂຽນຈະໃຊ
້ ກ
ົ ນ/ເຄ
ັ ດລ
ັ ບວ
ິ ທ
ີ ຕ
່ າງໆໃນການຂຽນ ເພ
ື່ ອໃຫ
້ ຜ
ູ້ ອ
່ ານສ
ົ ນໃຈເນ
ື່ ອງ
ເລ
ື່ ອງ;
3. ເນ
ື ້ ອໃນ: ເປ
ັ ນສ
່ ວນສາຄ
ັ ນທ
ີ່ ສ
ຸ ດຂອງບ
ົ ດຄວາມ ເພາະເປ
ັ ນສ
່ ວນທ
ີ່ ລວບລວມ
ຄວາມຮ
ູ້ ສາລະຕ
່ າງໆ ແລະ ຄວາມຄ
ິ ດເຫ
ັ ນຂອງຜ
ູ້ ຂຽນ;
4. ບ
ົ ດສະຫ
ຼຸ ບ: ເປ
ັ ນສ
່ ວນສ
ຸ ດທ
້ າຍຂອງບ
ົ ດຄວາມທ
ີ່ ຜ
ູ່ ຂຽນໃຊ
້ ສະຫ
ຼຸ ບເນ
ື ້ ອໃນ ແລະ
ສ
້ າງຄວາມປະທ
ັ ບໃຈແກ
່ ຜ
ູ້ ອ
່ ານ ໂດຍໃຊ
້ ກ
ົ ນ/ເຄ
ັ ດລ
ັ ບວ
ິ ທ
ີ ຫ
ຼ າຍປະການ ເຊ
ັ່ ນ:
ການຊ
ັ ກຈ
ູ ງໃຈໃຫ
້ ດາເນ
ິ ນການຢ
່ າງໃດຢ
່ າງໜ
່ ງ ການໃຫ
້ ຂ
້ ຄ
ິ ດການຫາແນວ
ຮ
່ ວມ;
● ວ
ິ ທ
ີ ການຂຽນບ
ົ ດຄວາມມ
ີ ກ
ົ ນ/ເຄ
ັ ດລ
ັ ບວ
ິ ທ
ີ ທ
ີ່ ເຮ
ັ ດໃຫ
້ ບ
ົ ດຄວາມນ
ັ້ ນໜ
້ າສ
ົ ນໃຈ
ການຂຽນບ
ົ ດຄວາມມ
ີ ກ
ົ ນ/ເຄ
ັ ດລ
ັ ບວ
ິ ທ
ີ ທ
ີ່ ເຮ
ັ ດໃຫ
້ ບ
ົ ດຄວາມນ
ັ້ ນໜ
້ າສ
ົ ນໃຈຄ
ື ມ
ີ ອ
ົ ງປະກອບ 4
ພາກສ
່ ວນດ
ັ່ ງນ
ີ ້ :
1. ການຕ
ັ້ ງຊ
ື່ ເລ
ື່ ອງ: ຊ
ື່ ເລ
ື່ ອງນ
ັ ບວ
່ າເປ
ັ ນສ
່ ວນສາຄ
ັ ນທ
ີ່ ຈະດ
ື ງດ
ູ ດຄວາມສ
ົ ນໃຈຂອງຜ
ູ້ ອ
່ ານ ເພາະ
ເປ
ັ ນສ
ິ່ ງທາອ
ິ ດທ
ີ່ ຜ
ູ້ ອ
່ ານຈະອ
່ ານກ
່ ອນສະເໝ
ີ ດ
ັ່ ງນ
ັ້ ນ ຈະຕ
້ ອງເລ
ື ອກຄາ ຫ
ຼື ຂ
້ ຄວາມທ
ີ່ ສາມາດ
ສ
ື່ ສານ ຫ
ຼື ແນວຄ
ິ ດໃຫ
້ ດ
ີ ທ
ີ່ ສ
ຸ ດ ຊວນໃຫ
້ ຢາກອ
່ ານເນ
ື ້ ອໃນຂອງບ
ົ ດຄວາມນ
ັ້ ນ;
2. ການຂຽນບ
ົ ດນາ: ບ
ົ ດນານ
ັ ບວ
່ າເປ
ັ ນສ
່ ວນສາຄ
ັ ນອ
ີ ກສ
່ ວນໜ
ື່ ງທ
ີ່ ຊ
່ ວຍສ
້ າງຄວາມສ
ົ ນໃຈຈາກ
ຜ
ູ້ ອ
່ ານ ດ
ັ່ ງນ
ັ້ ນ ຜ
ູ້ ຂຽນບ
ົ ດຄວາມຈະຕ
້ ອງໃຊ
້ ກ
ົ ນ/ເຄ
ັ ດລ
ັ ບວ
ິ ທ
ີ ການຂຽນບ
ົ ດນາ ເພາະຖ
້ າ
ສາມາດຂ
ື ້ ນຕ
ົ້ ນບ
ົ ດຄວາມໄດ
້ ດ
ີ ກເທ
ົ່ າກ
ັ ບວ
່ າໄດ
້ ຮ
ັ ບຄວາມສາເລ
ັ ດໄປແລ
້ ວເຄ
ິ່ ງໜ
ື່ ງ;
3. ການຂຽນເນ
ື ້ ອເລ
ື ອງ: ເນ
ື ້ ອເລ
ື່ ອງນ
ັ ບວ
່ າເປ
ັ ນສ
່ ວນທ
ີ່ ຍາວ ແລະ ສາຄ
ັ ນທ
ີ່ ສ
ຸ ດ ເພາະລວບລວມ
ຄວາມຄ
ິ ດ ແລະ ຂ
້ ມ
ູ ນທ
ັ້ ງໝ
ົ ດ ຫຍ
່ ໜ
້ າແຕ
່ ລະຫຍ
່ ໜ
້ າໃນເນ
ື ້ ອເລ
ື່ ອງຈະຕ
້ ອງມ
ີ ສາພ
ັ ນກ
ັ ບ
ພາບຄ
ື ຮ
້ ອຍລຽງເປ
ັ ນເລ
ື່ ອງດຽວກ
ັ ນ ແລະ ມ
ີ ລາດ
ັ ບຂ
ັ້ ນຕອນ ຜ
ູ້ ຂຽນອາດຈະລາດ
ັ ບເນ
ື ້ ອ
ເລ
ື່ ອງຕາມເວລາ ລາດ
ັ ບ ຕາມເຫດຜ
ົ ນ ຫ
ຼື ລາດ
ັ ບຕາມຄວາມສາຄ
ັ ນກໄດ
້ ;
4. ການຂຽນບ
ົ ດສະຫ
ຼຸ ບ: ການຂຽນບ
ົ ດສະຫ
ຼຸ ບນ
ັ ບວ
່ າເປ
ັ ນສ
່ ວນທ
ີ່ ມ
ີ ຄວາມຕ
່ ເນ
ື່ ອງຈາກເນ
ື ້ ອ
ເລ
ື່ ອງ ແລະ ເປ
ັ ນສ
່ ວນທ
ີ່ ຜ
ູ້ ຂຽນຕ
້ ອງການບອກໃຫ
້ ຜ
ູ້ ອ
່ ານຮ
ູ້ ວ
່ າຂ
້ ມ
ູ ນທ
ັ້ ງໝ
ົ ດທ
ີ່ ສະເໜ
ີ ມາໄດ
້
ຈ
ົ ບລ
ົ ງແລ
້ ວ ຜ
ູ້ ຂຽນຄວນມ
ີ ກ
ົ ນ/ເຄ
ັ ດລ
ັ ບວ
ິ ທ
ີ ທ
ີ່ ຈະເຮ
ັ ດໃຫ
້ ຜ
ູ້ ອ
່ ານພໃຈ ປະທ
ັ ບໃຈ ແລະ ໄດ
້ ຮ
ັ ບ
ຄວາມຄ
ິ ດທ
ີ່ ຜ
ູ້ ອ
່ ານສາມາດນາໄປໃຊ
້ ໄດ
້ ການຂຽນບ
ົ ດສະຫ
ຼຸ ບຂອງບ
ົ ດຄວາມມ
ີ ກ
ົ ນ/ເຄ
ັ ດລ
ັ ບ
ວ
ິ ທ
ີ ການຂຽນປ
ື ້ ມເຊ
ັ່ ນດຽວກ
ັ ນກ
ັ ບການຂຽນບ
ົ ດສະຫ
ຼຸ ບບ
ົ ດຄວາມ ຊ
່ ງໄດ
້ ອະທ
ິ ບາຍໃນເມ
ື່ ອ
ກ
່ ອນ ອ
ົ ງປະກອບຂອງບ
ົ ດຄວາມ
ຂອບໃຈ
Pana Amico Bro Rafiki Cuate

More Related Content

More from ຫ້ອງການ ຊັບພະຍາກອນທຳມະຊາດ ແລະ ສິ່ງແວດລ້ອມ

More from ຫ້ອງການ ຊັບພະຍາກອນທຳມະຊາດ ແລະ ສິ່ງແວດລ້ອມ (20)

Magazines 06 2021 final
Magazines 06 2021 finalMagazines 06 2021 final
Magazines 06 2021 final
 
Magazines v2 12 2020
Magazines v2 12 2020Magazines v2 12 2020
Magazines v2 12 2020
 
Magazines 04 2021 final
Magazines 04 2021 finalMagazines 04 2021 final
Magazines 04 2021 final
 
ອົງປະກອບ ແລະ ວິທີການຂຽນບົດຄວາມ
ອົງປະກອບ ແລະ ວິທີການຂຽນບົດຄວາມອົງປະກອບ ແລະ ວິທີການຂຽນບົດຄວາມ
ອົງປະກອບ ແລະ ວິທີການຂຽນບົດຄວາມ
 
Guidelide green-school lao
Guidelide green-school laoGuidelide green-school lao
Guidelide green-school lao
 
Newsleter deqp x
Newsleter deqp xNewsleter deqp x
Newsleter deqp x
 
Newsleter deqp xi
Newsleter deqp xiNewsleter deqp xi
Newsleter deqp xi
 
Newsleter deqp xii
Newsleter deqp xiiNewsleter deqp xii
Newsleter deqp xii
 
Newsleter doe I
Newsleter doe INewsleter doe I
Newsleter doe I
 
ເທັກນິກການຂຽນຂ່າວ ແລະ ພາດຫົວຂ່າວໃຫ້ໜ້າສົນໃຈ News guide
ເທັກນິກການຂຽນຂ່າວ ແລະ ພາດຫົວຂ່າວໃຫ້ໜ້າສົນໃຈ News guideເທັກນິກການຂຽນຂ່າວ ແລະ ພາດຫົວຂ່າວໃຫ້ໜ້າສົນໃຈ News guide
ເທັກນິກການຂຽນຂ່າວ ແລະ ພາດຫົວຂ່າວໃຫ້ໜ້າສົນໃຈ News guide
 
Newsleter deqp iv
Newsleter deqp ivNewsleter deqp iv
Newsleter deqp iv
 
Newsleter deqp v
Newsleter deqp vNewsleter deqp v
Newsleter deqp v
 
Newsleter deqp vi
Newsleter deqp viNewsleter deqp vi
Newsleter deqp vi
 
Newsleter vii deqp for print size 265x210l
Newsleter vii deqp for print size 265x210lNewsleter vii deqp for print size 265x210l
Newsleter vii deqp for print size 265x210l
 
Newsleter deqp viii
Newsleter deqp viiiNewsleter deqp viii
Newsleter deqp viii
 
Newsleter deqp ix
Newsleter deqp ixNewsleter deqp ix
Newsleter deqp ix
 
Move
MoveMove
Move
 
Newsleter iii deqp for print size 265x210l
Newsleter iii deqp for print size 265x210lNewsleter iii deqp for print size 265x210l
Newsleter iii deqp for print size 265x210l
 
Writingnews
WritingnewsWritingnews
Writingnews
 
Exwritinews
ExwritinewsExwritinews
Exwritinews
 

ຫຼັກການຂຽນຂ່າວພື້ນຖານ 5 w2h

 • 1. 5W2H ອ ົ ງປະກອບ ແລະ ວ ິ ທ ີ ການຂຽນບ ົ ດຄວາມ ທ ້ າວ ບ ົ ວແສງປະເສ ີ ດ ພຮະສ ິ ດທ ິ ເດດ ຮອງຫ ົ ວໜ ້ າພະແນກ ຂ ້ ມ ູ ນຂ ່ າວສານ ແລະ ອ ິ ນເຕ ີ ເນດ
 • 2. ອ ົ ງປະກອບຂອງ 5W2H ປະໂຫຍດຂອງ ການຄິດວິເຄາະ 5W2H ວິທີການໃຊ້ 5W1H ໃນການ ວິເຄາະຂ້ມູນ ອ ົ ງປະກອບ ແລະ ວ ິ ທ ີ ການ ຂຽນ ບ ົ ດຄວາມ ການວ ິ ເຄາະ 5W2H
 • 3. ການວ ິ ເຄາະ 5W2H ຄ ື : ການຕ ັ້ ງຄາຖາມໃນການສາຫ ຼ ວດປ ັ ນຫາ ແລະ ແນວທາງການແກ ້ ໄຂ ໂດຍການທ ້ າທາຍດ ້ ວຍຄາຖາມ 5W2H ຈະໃຊ ້ ໃນ ການວ ິ ເຄາະຂ ້ ມ ູ ນ ຫ ຼື ປ ັ ນຫາ ໄດ ້ ເກ ື ອບທ ຸ ກ ຮ ູ ບແບບ ໂດຍເປ ັ ນການຄ ິ ດ ວ ິ ເຄາະ (Analysis Thinking) ທ ີ່ ໃຊ ້ ຄວາມສາມາດໃນການຈາແນກ ແຍກ ແຍະ ອ ົ ງປະກອບຕ ່ າງໆ ຂອງສ ິ່ ງໃດສ ິ່ ງໜ ື່ ງ ຊ ື່ ງອາດຈະເປ ັ ນວ ັ ດຖ ຸ ສ ິ່ ງ ຂອງ ເລ ື່ ອງລາວ ຫ ຼື ເຫດການ ນາມາຫາ ຄວາມສາພ ັ ນ ເຊ ິ່ ງເຫດຜ ົ ນ ລະຫວ ່ າງອ ົ ງປະກອບຕ ່ າງໆ ເຫ ຼົ່ ານ ັ້ ນ ເພ ື່ ອຄ ົ້ ນຫາຄາຕອບທ ີ່ ເປ ັ ນຄວາມ ເປ ັ ນຈ ິ ງ ຫ ຼື ທ ີ່ ເປ ັ ນສ ິ່ ງທ ີ່ ສາຄ ັ ນ ຈາກນ ັ້ ນຈ ື່ ງຮວບລວມຂ ້ ມ ູ ນທ ັ້ ງໝ ົ ດມາ ຈ ັ ດລະບ ົ ບລຽບລຽງໃຫມ ່ ໃຫ ້ ງ ່ າຍແກ ່ ການທາຄວາມເຂ ົ້ າໃຈ. ການວ ິ ເຄາະ5W2H
 • 4. ອ ົ ງປະກອບ ຂອງ 5W2H 03 Who 01 02 04 05 06 What ແມ ່ ນຫຍ ັ ງ ຄ ື : ສ ິ່ ງທ ີ່ ເຮ ົ າຕ ້ ອງ ຮ ູ້ ວ ່ າ ເຮ ົ າຈະເຮ ັ ດຫ ັ ຍງ ແຕ ່ ລະຄ ົ ນເຮ ັ ດຫຍ ັ ງແນ ່ Where ບ ່ ອນໃດ ຄ ື ້ : ສ ິ່ ງທ ີ່ ເຮ ົ າຮ ູ້ ວ ່ າ ສະຖານທ ີ່ ທ ີ່ ເຮ ົ າຈະເຮ ັ ດ ວ ່ າ ຈະເຮ ັ ດບ ່ ອນໃດ ເກດການ ຫ ຼື ສ ິ່ ງທ ີ່ ເຮ ັ ດນ ັ້ ນຢ ູ່ ບ ່ ອນໃດ When ເມ ື່ ອໃດ ຄ ື : ສ ິ່ ງທ ີ່ ເຮ ົ າຕ ້ ອງຮ ູ້ ວ ່ າ ໄລຍະເວລາທ ີ່ ຈະເຮ ັ ດຈ ົ ນ ເຖ ີ ງສ ີ ້ ນສ ຸ ດ ເຫດການ ຫ ຼື ສ ິ່ ງ ທ ີ່ ເຮ ັ ດນ ັ້ ນ ເຮ ັ ດເມ ື່ ອ ວ ັ ນ ເດ ື ອນ ປ ີ ໃດ Why ເປ ັ ນຫຍ ັ ງ ຄ ື : ສ ິ່ ງທ ີ່ ເຮ ົ າຕ ້ ອງ ຮ ູ້ ວ ່ າ ສ ິ່ ງທ ີ່ ເຮ ົ າຈະເຮ ັ ດນ ັ້ ນ ເຮ ັ ດດ ້ ວຍເຫດຜ ົ ນໃດ ເຫດ ໃດຈ ່ ງໄດ ້ ເຮ ັ ດສ ິ່ ງນ ັ້ ນ ຫ ຼື ເຫດການນ ັ້ ນໆ How ແນວໃດ ຄ ື : ສ ິ່ ງທ ີ ເຮ ົ າຕ ້ ອງຮ ູ້ ວ ່ າ ເຮ ົ າສາມາດເຮ ັ ດທ ຸ ກຢ ່ າງ ໃຫ ້ ບ ັ ນລ ຸ ຜ ົ ນໄດ ້ ແນວໃດ ເຫດການ ຫ ຼື ສ ິ່ ງທ ີ່ ເຮ ັ ດນ ັ້ ນ ເຮ ັ ດແນວໃດແນ ່ ແມ ່ ນໃຜ ຄ ື : ສ ິ່ ງທ ີ່ ເຮ ົ າຮ ູ້ ວ ່ າ ໃຜຮ ັ ບຜ ິ ດຊອບ, ໃຜ ກ ່ ຽວຂ ້ ອງ, ໃຜໄດ ້ ຮ ັ ບຜ ົ ນກະທ ົ ບ ແລະ ໃນເລ ື່ ອງນ ັ້ ນມ ີ ໃຜແນ ່ 07 How Much ທ ່ ໃດ ຄ ື : ການວ ິ ເຄາະຄ ່ າໃຊ ້ ຈ ່ າຍ ງ ົ ບປະມານທ ່ ໃດ;
 • 5. ປະໂຫຍດຂອງການຄິດວິເຄາະ5W2H 1. ເຮັດໃຫ້ຮູ້ຂ້ແທ້ຈິງ ຮູ້ເຫດຜົນເບື່ອງຫັງຂອງສິື່ງທີື່ ເກີດຂ້ນ ເຂົ້າໃຈຄວາມເປັນມາເປັນໄປຂອງເຫດການນ ັ້ນ; 2. ໃຊ້ເປັນຖານຄວາມຮູ້ໃນການນາໄປໃຊ້ໃນການຕັດສິນໃຈແກ້ໄຂ ປັນຫາ; 3. ເຮັດໃຫ້ເຮົາຫາເຫດຜົນທີື່ ສົມເຫດສົມຜົນໃຫ້ກັບສິື່ງທີື່ ເກີດຂ້ນ ຈິງ; 4. ເຮັດໃຫ້ເຮົາສາມາດປະມານຄວາມໜ້າຈະເປັນໄດ້;
 • 6. ວິທີການໃຊ້5W1H ໃນການວິເຄາະຂ້ມູນ ເລີື່ມຕົ້ນກຄ: ເຮົາຕ້ອງຕັ້ງຄາຖາມ ແລະ ພະຍາຍາມຫາຄາຕອບໃນແຕື່ລະຫົວຂ້ຄາຖາມ ໂດຍ ການຕັ້ງຄາຖາມອາດບື່ຈາເປັນຕ້ອງລຽງຂ້ຄາຖາມ ແຕື່ພິຈາລະນາຄວາມເໝາະສົມ ການຍົກ ຕົວຢື່າງອາດຍັງບື່ສົມບູນທື່ໄດ ແຕື່ຈຸດປະສົງຄຕ້ອງການໃຫ້ເຫັນ ຫ ເຂົ້າໃຈແນວຄິດໃນການຕັ້ງ ຄາຖາມທື່ນັ້ນ ເຮົາຍົກຕົວຢື່າງການເລີື່ມຕົ້ນເຮັດທຸລະກິດ.
 • 7. 01 ຄາຖາມເລີື່ມຕົ້ນ W – Who ເປັນການເລີື່ມຕົ້ນ – ໃຜຄລູກຄ້າ ຂອງເຮົາ? ໃຜຄກຸື່ມເປົ້າໝາຍທີື່ ເປັນລູກຄ້າຂອງເຮົາໄດ້ ເຊັື່ ນ ອາຍຸ, ເພດ, ການສຶກສາ, ສາດສະໜາ, ອາຊີບ, ເງີນເດອນ, ທີື່ ຢູື່ອາໄສ, ຂະໜາດຄົວເຮອນ ແລະ ພຶດຕິກາການບລິໂພກ ຂ້ມູນເຫົື່ ານີ້ ຈະ ຊື່ວຍເຮັດໃຫ້ເຮົາສາມາດລະບຸກຸື່ມເປົ້າໝາຍລູກຄ້າຂອງເຮົາໄດ້ຊັດ ເຈນ ເພື່ ອທີື່ ເຮົາສາມາດວາງແຜນການຜະລິດ ແຜນການຕະຫາດ ຫ ແຜນການສ້າງສີນຄ້າ ແລະ ບລິການທີື່ ສາມາດຕອບສະໜອງກຸື່ມເປົ້າ ໝາຍທີື່ ເປັນລູກຄ້າຂອງເຮົາໄດ້ຢື່າງຖກຕ້ອງ;
 • 8. 02 ຄາຖາມທີື່ ສອງ W – What – ເຮົາຕ້ອງຮູ້ວື່າ ແມື່ນຫຍັງຄສິື່ງທີື່ ລູກຄ້າຂອງເຮົາຕ້ອງການ? ເຮົາຄວນລະບຸ ຮູບແບບຂອງສິນຄ້າ ຫ ບລິການຂອງເຮົາໄດ້ວື່າ ຮູບແບບໃດທີື່ ລູກຄ້າຂອງເຮົາຕ້ອງການ ແລະ ເຮົາສາມາດຕອບສະໜອງຄວາມຕ້ອງການຂອງລູກຄ້າຂອງ ເຮົາໄດ້ ແລະ ແມື່ນຫຍັງທີື່ ຈະເຮັດໃຫ້ເຮົາສາມາດສ້າງຄວາມແຕກ ຕື່າງໃຫ້ກັບສິນຄ້າ ຫ ບລິການຂອງເຮົາຈາກຄູື່ແຂື່ງຂອງເຮົາໄດ້;
 • 9. 03 ຄາຖາມທີື່ ສາມ W – Where – ລູກຄ້າຂອງເຮົາຢູື່ບື່ອນໃດ? ເຮົາຄວນລະບຸໄດ້ວື່າລູກຄ້າຂອງເຮົາຢູື່ບື່ອນໃດແນື່ ແລະ ບື່ອນໃດຄ ທີື່ ທີື່ ເຮົາຈະສາມາດນາສະເໜີສີນຄ້າຂອງເຮົາໃຫ້ກັບລູກຄ້າກຸື່ມເປົ້າໝ າຍ;
 • 10. 04 ຄາຖາມທີື່ ສີື່ W – When – ເມື່ອໃດທີື່ ລູກຄ້າຂອງເຮົາມີຄວາມ ຕ້ອງການສິນຄ້າ? ເຮົາຄວນລະບຸໄດ້ວື່າ ລຸກຄ້າກຸື່ມເປົ້າໝາຍຂອງ ເຮົາຄ້ອງການສິນຄ້າ ຫ ການບລິການຂອງເຮົາເມື່ອໃດ ໃນຊື່ວງ ເວລາໃດ ແລະ ຕ້ອງການບື່ອຍປານໃດ ຊຶື່ງຈະຊື່ວຍເຮັດໃຫ້ເຮົາ ສາມາດການົດ ແລະ ວາງແຜນຕື່າງໆ ໃຫ້ຖກກັບຄວາມຕ້ອງການ ຂອງລູກຄ້າຂອງເຮົາໄດ້ຢື່າງຖກຕ້ອງ;
 • 11. 05  ຄາຖາມທີື່ ຫ້າ W – Why – ເປັນຫັຍງລູກຄ້າກຸື່ມເປົ້າໝາຍ ຂອງເຮົາຕ້ອງຊ້ ຫ ໃຊ້ບລິການຂອງເຮົາ? ເຮົາຄວນລະບຸໄດ້ ວື່າເປັນຫຍັງລູກຄ້າກຸື່ມເປົ້າໝາຍຂອງເຮົາຈະເລອກຊ້ສິນຄ້າຫ ການບລິການຂອງເຮົາ ແທນທີື່ ຈະຊ້ ຈາກຄູື່ແຂື່ງຂອງເຮົາ ຫ ເປັນຫັຍງ ເຮົາຕ້ອງເຂົ້າມາເຮັດທຸລະກິດນີ້;
 • 12. 06 ຄາຖາມທີື່ ຫົກ H – How – ເຮົາຈະເຂົ້າເຖີງລູກຄ້າກຸື່ມເປົ້າໝ າຍເຮົາໄດ້ແນວໃດ? ເຮົາຄວນລະບຸໄດ້ວື່າ ເຮົາສາມາດເຂົ້າເຖີງລູກ ຄ້າກຸື່ມລູກຄ້າຂອງເຮົາໄດ້ດ້ວຍວິທີໃດ ແນວໃດ ຊື່ງເຮົາຄວນມີການ ວາງແຜນ ແລະ ກາໜົດ ວິທີການທີື່ ເຮົາສາມາດເຂົ້າເຖີງລູກຄ້າ ຂອງເຮົາໄດ້ຢື່າງຖກຕ້ອງ ແລະ ມີປະສິດຕິພາບຫາຍທີື່ ສຸດ;
 • 13. 07 ຄາຖາມສຸດທ້າຍ H - How much – ເຮົາປະມານການໃຊ້ ຈື່າຍໃນການຕອບໂຈດຂອງການແກ້ໄຂປັນຫາ ຫ ຕາມວັດຖຸປະສົງ ແນວໃດ;
 • 14.
 • 15. ອ ົ ງປະກອບ ແລະ ວ ິ ທ ີ ການຂຽນບ ົ ດຄວາມ ● ອ ົ ງປະກອບຂອງບ ົ ດຄວາມ ບ ົ ດຄວາມສ ່ ວນໃຫຍ ່ ຄ ື ມ ີ ອ ົ ງປະກອບ 4 ສ ່ ວນຄ ື : 1. ຊ ື່ ເລ ື່ ອງ: ເປ ັ ນສ ່ ວນເລ ີ່ ມຕ ົ້ ນຂອງບ ົ ດຄວາມທ ີ່ ສ ້ າງຄວາມສ ົ ນໃຈແກ ່ ຜ ູ້ ອ ່ ານ ບ ົ ດ ຄວາມໃນໜ ັ ງສ ື ພ ິ ມ ຫ ຼື ວາລະສານ ອາດຕ ີ ພ ິ ມຊ ື່ ເລ ື່ ອງດ ້ ວຍຕ ົ ວອ ັ ກສອນຂະໜ າດໃຫຍ ່ ເພ ື່ ອສ ້ າງຄວາມສ ົ ນໃຈ; 2. ບ ົ ດນາ: ເປ ັ ນສ ່ ວນທ ີ່ ຢ ູ່ ຫຍ ່ ໜ ້ າແລກຂອງບ ົ ດຄວາມ ມ ີ ລ ັ ກສະນະເປ ັ ນການກ ່ າວ ນາເລ ື່ ອງ ໂດຍໃຫ ້ ຮ ູ້ ເບ ື່ ອງຕ ົ້ ນ ບອກເຈດຕະນາ ແລະ ຜ ູ້ ຂຽນ ຫ ຼື ຕ ັ້ ງຄາຖາມ ຊ ື່ ງ ຜ ູ້ ຂຽນຈະໃຊ ້ ກ ົ ນ/ເຄ ັ ດລ ັ ບວ ິ ທ ີ ຕ ່ າງໆໃນການຂຽນ ເພ ື່ ອໃຫ ້ ຜ ູ້ ອ ່ ານສ ົ ນໃຈເນ ື່ ອງ ເລ ື່ ອງ; 3. ເນ ື ້ ອໃນ: ເປ ັ ນສ ່ ວນສາຄ ັ ນທ ີ່ ສ ຸ ດຂອງບ ົ ດຄວາມ ເພາະເປ ັ ນສ ່ ວນທ ີ່ ລວບລວມ ຄວາມຮ ູ້ ສາລະຕ ່ າງໆ ແລະ ຄວາມຄ ິ ດເຫ ັ ນຂອງຜ ູ້ ຂຽນ; 4. ບ ົ ດສະຫ ຼຸ ບ: ເປ ັ ນສ ່ ວນສ ຸ ດທ ້ າຍຂອງບ ົ ດຄວາມທ ີ່ ຜ ູ່ ຂຽນໃຊ ້ ສະຫ ຼຸ ບເນ ື ້ ອໃນ ແລະ ສ ້ າງຄວາມປະທ ັ ບໃຈແກ ່ ຜ ູ້ ອ ່ ານ ໂດຍໃຊ ້ ກ ົ ນ/ເຄ ັ ດລ ັ ບວ ິ ທ ີ ຫ ຼ າຍປະການ ເຊ ັ່ ນ: ການຊ ັ ກຈ ູ ງໃຈໃຫ ້ ດາເນ ິ ນການຢ ່ າງໃດຢ ່ າງໜ ່ ງ ການໃຫ ້ ຂ ້ ຄ ິ ດການຫາແນວ ຮ ່ ວມ;
 • 16. ● ວ ິ ທ ີ ການຂຽນບ ົ ດຄວາມມ ີ ກ ົ ນ/ເຄ ັ ດລ ັ ບວ ິ ທ ີ ທ ີ່ ເຮ ັ ດໃຫ ້ ບ ົ ດຄວາມນ ັ້ ນໜ ້ າສ ົ ນໃຈ ການຂຽນບ ົ ດຄວາມມ ີ ກ ົ ນ/ເຄ ັ ດລ ັ ບວ ິ ທ ີ ທ ີ່ ເຮ ັ ດໃຫ ້ ບ ົ ດຄວາມນ ັ້ ນໜ ້ າສ ົ ນໃຈຄ ື ມ ີ ອ ົ ງປະກອບ 4 ພາກສ ່ ວນດ ັ່ ງນ ີ ້ : 1. ການຕ ັ້ ງຊ ື່ ເລ ື່ ອງ: ຊ ື່ ເລ ື່ ອງນ ັ ບວ ່ າເປ ັ ນສ ່ ວນສາຄ ັ ນທ ີ່ ຈະດ ື ງດ ູ ດຄວາມສ ົ ນໃຈຂອງຜ ູ້ ອ ່ ານ ເພາະ ເປ ັ ນສ ິ່ ງທາອ ິ ດທ ີ່ ຜ ູ້ ອ ່ ານຈະອ ່ ານກ ່ ອນສະເໝ ີ ດ ັ່ ງນ ັ້ ນ ຈະຕ ້ ອງເລ ື ອກຄາ ຫ ຼື ຂ ້ ຄວາມທ ີ່ ສາມາດ ສ ື່ ສານ ຫ ຼື ແນວຄ ິ ດໃຫ ້ ດ ີ ທ ີ່ ສ ຸ ດ ຊວນໃຫ ້ ຢາກອ ່ ານເນ ື ້ ອໃນຂອງບ ົ ດຄວາມນ ັ້ ນ; 2. ການຂຽນບ ົ ດນາ: ບ ົ ດນານ ັ ບວ ່ າເປ ັ ນສ ່ ວນສາຄ ັ ນອ ີ ກສ ່ ວນໜ ື່ ງທ ີ່ ຊ ່ ວຍສ ້ າງຄວາມສ ົ ນໃຈຈາກ ຜ ູ້ ອ ່ ານ ດ ັ່ ງນ ັ້ ນ ຜ ູ້ ຂຽນບ ົ ດຄວາມຈະຕ ້ ອງໃຊ ້ ກ ົ ນ/ເຄ ັ ດລ ັ ບວ ິ ທ ີ ການຂຽນບ ົ ດນາ ເພາະຖ ້ າ ສາມາດຂ ື ້ ນຕ ົ້ ນບ ົ ດຄວາມໄດ ້ ດ ີ ກເທ ົ່ າກ ັ ບວ ່ າໄດ ້ ຮ ັ ບຄວາມສາເລ ັ ດໄປແລ ້ ວເຄ ິ່ ງໜ ື່ ງ; 3. ການຂຽນເນ ື ້ ອເລ ື ອງ: ເນ ື ້ ອເລ ື່ ອງນ ັ ບວ ່ າເປ ັ ນສ ່ ວນທ ີ່ ຍາວ ແລະ ສາຄ ັ ນທ ີ່ ສ ຸ ດ ເພາະລວບລວມ ຄວາມຄ ິ ດ ແລະ ຂ ້ ມ ູ ນທ ັ້ ງໝ ົ ດ ຫຍ ່ ໜ ້ າແຕ ່ ລະຫຍ ່ ໜ ້ າໃນເນ ື ້ ອເລ ື່ ອງຈະຕ ້ ອງມ ີ ສາພ ັ ນກ ັ ບ ພາບຄ ື ຮ ້ ອຍລຽງເປ ັ ນເລ ື່ ອງດຽວກ ັ ນ ແລະ ມ ີ ລາດ ັ ບຂ ັ້ ນຕອນ ຜ ູ້ ຂຽນອາດຈະລາດ ັ ບເນ ື ້ ອ ເລ ື່ ອງຕາມເວລາ ລາດ ັ ບ ຕາມເຫດຜ ົ ນ ຫ ຼື ລາດ ັ ບຕາມຄວາມສາຄ ັ ນກໄດ ້ ; 4. ການຂຽນບ ົ ດສະຫ ຼຸ ບ: ການຂຽນບ ົ ດສະຫ ຼຸ ບນ ັ ບວ ່ າເປ ັ ນສ ່ ວນທ ີ່ ມ ີ ຄວາມຕ ່ ເນ ື່ ອງຈາກເນ ື ້ ອ ເລ ື່ ອງ ແລະ ເປ ັ ນສ ່ ວນທ ີ່ ຜ ູ້ ຂຽນຕ ້ ອງການບອກໃຫ ້ ຜ ູ້ ອ ່ ານຮ ູ້ ວ ່ າຂ ້ ມ ູ ນທ ັ້ ງໝ ົ ດທ ີ່ ສະເໜ ີ ມາໄດ ້ ຈ ົ ບລ ົ ງແລ ້ ວ ຜ ູ້ ຂຽນຄວນມ ີ ກ ົ ນ/ເຄ ັ ດລ ັ ບວ ິ ທ ີ ທ ີ່ ຈະເຮ ັ ດໃຫ ້ ຜ ູ້ ອ ່ ານພໃຈ ປະທ ັ ບໃຈ ແລະ ໄດ ້ ຮ ັ ບ ຄວາມຄ ິ ດທ ີ່ ຜ ູ້ ອ ່ ານສາມາດນາໄປໃຊ ້ ໄດ ້ ການຂຽນບ ົ ດສະຫ ຼຸ ບຂອງບ ົ ດຄວາມມ ີ ກ ົ ນ/ເຄ ັ ດລ ັ ບ ວ ິ ທ ີ ການຂຽນປ ື ້ ມເຊ ັ່ ນດຽວກ ັ ນກ ັ ບການຂຽນບ ົ ດສະຫ ຼຸ ບບ ົ ດຄວາມ ຊ ່ ງໄດ ້ ອະທ ິ ບາຍໃນເມ ື່ ອ ກ ່ ອນ ອ ົ ງປະກອບຂອງບ ົ ດຄວາມ