SlideShare a Scribd company logo
A
ປະຊຸມ
ຈົດໝາຍຂ່າວ
ມິຖຸນາ-ທັນວາ	2019
ກສສ
lt[a[mu 12
,y45ok{mao;k 2019
ກົມສົ່ງເສີມຄຸນນະພາບສິ່ງແວດລ້ອມ
ກະຊວງ	ຊັບພະຍາກອນທຳມະຊາດ	ແລະ	ສິ່ງແວດລ້ອມ
ຂະແໜງສົ່ງເສີມຄຸນນະພາບສິ່ງແວດລ້ອມ
ກະຊວງຊັບພະຍາກອນທຳມະຊາດ ແລະ ສິ່ງແວດລ້ອມ
d l ld l ld l ld l ld l ld l ld l ld l ld l ld l ld l ld l ld l ld l ld l ld l ld l ld l ld l ld l ld l ld l ld l ld l ld l ld l ld l ld l ld l ld l ld l ld l ld l ld l ld l ld l ld l ld l ld l ld l ld l ld l ld l ld l ld l ld l ld l ld l ld l ld l ld l ld l ld l ld l ld l ld l ld l ld l ld l ld l ld l ld l ld l ld l ld l ld l ld l ld l ld l ld l ld l ld l ld l ld l ld l ld l ld l ld l ld l ld l ld l ld l ld l ld l ld l ld l ld l ld l ld l ld l ld l ld l ld l ld l ld l ld l ld l ld l ld l ld l ld l ld l ld l ld l ld l ld l ld l ld l ld l ld l ld l ld l ld l ld l ld l ld l ld l ld l ld l ld l ld l ld l ld l ld l ld l ld l ld l ld l ld l ld l ld l ld l ld l ld l ld l ld l ld l ld l ld l ld l ld l ld l ld l ld l ld l ld l ld l ld l ld l ld l ld l ld l ld l ld l ld l ld l ld l ld l ld l ld l ld l ld l ld l ld l ld l ld l ld l ld l ld l ld l ld l ld l ld l ld l ld l ld l ld l ld l ld l ld l ld l ld l ld l ld l ld l ld l ld l ld l ld l ld l ld l ld l ld l ld l ld l ld l ld l ld l ld l ld l ld l ld l ld l ld l ld l ld l ld l ld l ld l ld l ld l ld l ld l ld l ld l ld l l
ຈົດໝາຍຂ່າວ
B
ປະຊຸມ
ຈົດໝາຍຂ່າວ
ມິຖຸນາ-ທັນວາ	2019
ກສສ
ຄະນະຮັບຜິດຊອບ ຈົດໝາຍຂ່າວ ກສສ
ຄະນະຮ່າງ ແລະ ຮຽບຮຽງ
ຄະນະກົມ ສົ່ງເສີມຄຸນນະພາບ ສິ່ງແວດລ້ອມ
ທ່ານ ໂລນຄຳ ອາດສະນາວົງ ຫົວໜ້າກົມ
ທ່ານ ສິງສະຫວັນ ສິງກາວົງໄຊ ຮອງຫົວໜ້າກົມ
ທ່ານ ນາງ ຈິດຖະໜອມ ອຸ່ນສີດາ ຮອງຫົວໜ້າກົມ
ທ່ານ ວິລະພົນ ນວນແສງສີ ຮອງຫົວໜ້າກົມ
ກວດແກ້
ບັນດາພະແນກຂອງກົມສົ່ງເສີມຄຸນນະພາບສິ່ງແວດລ້ອມ
ພະແນກ ສິ່ງແວດລ້ອມ ສັງຄົມ
ທ່ານ ຄອນສະຫວັນ ຫຼວງລາດ ຫົວໜ້າພະແນກ
ທ່ານ ພຸດທະລາ ສຸກສາຄອນ ຮອງຫົວໜ້າພະແນກ
ທ່ານ ນາງ ລັດຕະນະພອນ ອິນທະສານ ຮອງຫົວໜ້າພະແນກ
ຈັດໜ້າອອກແບບ
ທ່ານ ບົວແສງປະເສິດ ພຣະສິດທິເດດ ຮອງຫົວໜ້າພະແນກ
ທ່ານ ກິ່ງທອງ ສິຣິສົມພອນ ວິຊາການ
ຄະນະເກັບກຳຂໍ້ມູນ
ທ່ານ ນາງ ປິກຄຳ ພັນທະວົງ
ທ່ານ ນາງ ທອງພັນ ອຸດົມເພັດ
ແຫຼ່ງຂໍ້ມູນ
ຂໍຂອບໃຈເປັນຢ່າງສູງ ທີ່ສະໜອງຂໍ້ມູນ ໃນການປະກອບສ່ວນເຂົ້າໃນຈົດໝາຍຂ່າວ ກສສຂໍຂອບໃຈເປັນຢ່າງສູງ ທີ່ສະໜອງຂໍ້ມູນ ໃນການປະກອບສ່ວນເຂົ້າໃນຈົດໝາຍຂ່າວ ກສສຂໍຂອບໃຈເປັນຢ່າງສູງ ທີ່ສະໜອງຂໍ້ມູນ ໃນການປະກອບສ່ວນເຂົ້າໃນຈົດໝາຍຂ່າວ ກສສ
ສາລະບານ
•	 ໂຮງຮຽນ ສິນໄຊ ແລະ ໂຮງຮຽນ ຊະນະພົນ ໄດ້ຮັບລາງວັນ ໂຮງຮຽນ ນິເວດ ອາຊຽນ
ປະຈຳປີ 2019 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1
•	 ກອງປະຊຸມ ປຶກສາຫາລື ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດວຽກງານ ສ້າງບ້ານ ຂຽວ ສະອາດ  
ງາມຕາ ຂອງໂຄງການສ້າງ ຄວາມເຂັ້ມແຂງ ໃຫ້ແນວລາວສ້າງຊາດ ໃນການສົ່ງ   
ເສີມ ແລະ ປົກປ້ອງສິດ ຜົນປະໂຫຍດຂອງບັນດາເຜົ່າ ໃຫ້ມີສ່ວນຮ່ວມໃນການຄຸ້ມ  
ຄອງ ແລະ ການນຳໃຊ້ຊັບພະຍາກອນທຳມະຊາດ ແລະ ສິ່ງແວດລ້ອມ ແບບຍືນຍົງ . 3
•	 ກອງປະຊຸມປຶກສາຫາລື ເພື່ອກະກຽມຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ ໂຄງການສ້າງສວນ ພຶກສາ
ສາດຮ່ວມມື ລາວ-ໄທ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6
•	 ກອງປະຊຸມແລກປ່ຽນຄວາມຮູ້ ກ່ຽວກັບ ສົນທິສັນຍາສາກົນ ດ້ານສິ່ງແວດລ້ອມ . . . . 8
•	 ກອງປະຊຸມປຶກສາຫາລື ກ່ຽວກັບ ແຜນດໍາເນີນງານສົ່ງເສີມຄຸນນະພາບສິ່ງແວດລ້ອມ11
•	 ກອງປະຊຸມປຶກສາຫາລື ກ່ຽວກັບ ແຜນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໂຮງຮຽນ ຂຽວ ສະອາດ
ງາມຕາ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13
•	 ກອງປະຊຸມລາຍງານ ຜົນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ ໂຄງການ ສິ່ງແວດລ້ອມ ແລະ ສັງຄົມ
ໄລຍະ 2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15
•	 ກອງປະຊຸມລິເລີ່ມ ການສ້າງ ໂຮງຮຽນ ມສ ນາຊອນໃຫ້ເປັນໂຮງຮຽນ ຂຽວ ສະອາດ
ງາມຕາ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17
•	 17 ແຂວງ ແລະ 1 ນະຄອນຫຼວງ ໄດ້ສ້າງແຜນຈັດສັນທີ່ດິນ ແລະ ແຜນຄຸ້ມຄອງ
ສິ່ງແວດລ້ອມແບບຮອບດ້ານ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19
•	 ກອງປະຊຸມ ນຳສະເໜີວຽກງານສຶກສາ ແລະ ສ້າງຈິດ ສຳນຶກດ້ານສິ່ງແວດລ້ອມ
ພາຍໃຕ້ໂຄງການສົ່ງເສີມ ການນຳໃຊ້ລະບົບນິເວດປ່າໄມ້ ແລະ ຊີວະນາໆພັນແບບ
ຍືນຍົງ ໄລຍະ 2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21
•	 ກອງປະຊຸມເຜີຍແຜ່ ຄູ່ມືແນະນໍາ ແລະ ຝຶກອົບຮົມ ກ່ຽວກັບ ວຽກງານການປະເມີນ
ສິ່ງແວດລ້ອມແບບຍຸດທະສາດ (SEA) ໃຫ້ແກ່ພະນັກງານ ແຂວງ ຫຼວງນໍ້າທາ ແລະ
ສະຫວັນນະເຂດ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23
•	 ກສສ ແລະ ຄູ່ຮ່ວມງານ ປຶກສາຫາລື ກ່ຽວກັບ ການອອກແບບ ດ້ານການບໍລິການ
ວຽງານສຶກສາ ແລະ ສ້າງຈິດສໍານຶກດ້ານສິ່ງແວດລ້ອມ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25
•	 ກອງປະຊຸມ ເຜີຍແຜ່ ແລະ ຝຶກອົບຮົມ ສ້າງຄວາມ ເຂັ້ມແຂງ ກ່ຽວກັບ ການຈັດ
ຕັ້ງປະຕິບັດວຽກງານ ຂຽວ ສະອາດ ງາມຕາ ໃຫ້ແກ່ 4 ແຂວງ . . . . . . . . . . . . . . . 27
•	 ການຝຶກອົບຮົມ ກ່ຽວກັບ ການນຳໃຊ້ເຄື່ອງມື ຕິດຕາມປະສິດຕິພາບ ໃນການຄຸ້ມ   
ຄອງ ເຂດດິນບໍລິເວນນໍ້າຣາມຊາ ເຊຈຳພອນ (R-METT) . . . . . . . . . . . . . . . . 30
•	 ກອງປະຊຸມສໍາມະນາ ກ່ຽວກັບ ການເຮັດວຽກເປັນທີມແລະ ການອອກແບບເຄື່ອງ    
ມື ໃນການໃຫ້ບໍລິການວຽກງານສຶກສາ ແລະ ສ້າງຈິດສໍານຶກດ້ານສິ່ງແວດລ້ອມ . . . 32
•	 3 ອົງການຈັດຕັ້ງມະຫາຊົນ ກສສ ໄດ້ຈັດກອງປະຊຸມເຜີຍແຜ່ເຊື່ອມຊຶມ ເອກະ
ສານຂະຫຍາຍພັກ ໃຫ້ແກ່ສະມາຊິກຂອງ 3 ອົງການຈັດຕັ້ງມະຫາຊົນ ກສສ . . . . . 34
•	 ລົງຕິດຕາມການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ ໂຄງການ ປັບຕົວເຂົ້າກັບການປ່ຽນແປງດິນຟ້າ              
ອາກາດ ໃນເຂດດິນບໍລິເວນນໍ້າ ຣາມຊາ ຢູ່ ສປປ ລາວ (CAWA) ທີ່ ແຂວງ       
ສະຫວັນນະເຂດ ແລະ ແຂວງ ຈໍາປາສັກ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 36
•	 ພິທີວາງເສົາເອກ-ເສົາໂທ ຂອງໂຄງການສ້າງສວນພຶກ ສາສາດ ຮ່ວມມື ລາວ-ໄທ . 38
•	 ພະນັກງານສອງແຂວງໄດ້ຮັບການຍົກລະດັບຄວາມຮູ້ຄວາມສາມາດໃນການຄຸ້ມ
ຄອງນິເວດວິທະຍາ ດິນບໍລິເວນນ້ຳ ແລະ ການປ່ຽນແປງດີນຟ້າອາກາດ . . . . . . . . 40
•	 ຄວນຮູ້! ຢາປາບສັດຕູພືດ ທີ່ອະນຸຍາດໃຫ້ໃຊ້ ແລະ ຫ້າມນໍາໃຊ້ຢູ່ລາວ . . . . . . . . . 43
•	 “ແມງຫາງໜີບ” ຜູ້ຊ່ວຍທີ່ດີ ຊາວກະສິກອນຄວນຮູ້ໄວ້ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 45
1
ປະຊຸມ
ຈົດໝາຍຂ່າວ
ມິຖຸນາ-ທັນວາ	2019
ກສສ
ໂຮງຮຽນ ສິນໄຊ ແລະ ໂຮງຮຽນ ຊະນະພົນ ໄດ້ຮັບລາງ
ວັນ ໂຮງຮຽນ ນິເວດ ອາຊຽນ ປະຈຳປີ 2019
ໃນວັນທີ	08	ຕຸລາ	2019	ຜ່ານມາ	ໂຮງຮຽນ	ສິນໄຊ,	
ເມືອງ	ຈັນທະບູລີ	ແລະ	ໂຮງຮຽນ	ຊະນະພົນ,	ເມືອງ
ສີໂຄດຕະບອງ	 ໄດ້ຮັບລາງວັນ	 ໂຮງຮຽນ	 ນິເວດອາ
ຊຽນ	 ພິທີມອບ-ຮັບລາງວັນດັ່ງກ່າວໄດ້ຈັດຂຶ້ນ	 ທີ່ນະ
ຄອນສຽມລຽບ,	 ລາຊະອານາຈັກກຳປູເຈຍ	 ໃຫ້ກຽດ
ມອບລາງວັນໃນຄັ້ງນີ້	ໂດຍເລຂາທິການໃຫຍ່ອາຊຽນ	
ມີບັນດາລັດຖະມົນຕີ	 ກະຊວງ	 ຊັບພະຍາກອນທຳ
ມະຊາດ	 ແລະ	 ສິ່ງແວດລ້ອມ	 10	 ປະເທດ	 ອາຊຽນ	
ແລະ	 ພາກສ່ວນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງເຂົ້າຮ່ວມ .	 ການມອບ-
ຮັບລາງວັນດັ່ງກ່າວ	ແມ່ນຈັດຂຶ້ນທຸກໆ	3	ປີ .	ເພື່ອເປັນ
ເວທີໃນການສະແດງຜົນງານ	 ການເຄື່ອນໄຫວວຽກ	
ງານສິ່ງແວດລ້ອມອາຊຽນ	 ແລະ	 ປະຕິບັດພັນທະ	
ຕໍ່ການປົກປັກຮັກສາສິ່ງແວດລ້ອມ	ພ້ອມທັງເປັນ	ການ	
ສົ່ງເສີມສ້າງຈິດສໍານຶກດ້ານສິ່ງແວດລ້ອມ	 ຂອງຂະ
ແໜງສຶກສາ	ໂດຍສະເພາະແມ່ນຊັ້ນປະຖົມ	ແລະ	ມັດ
ທະຍົມ .	 ທໍາອິດໄດ້ຈັດຂຶ້ນໃນປີ	 2012	 ທີ່ປະເທດ	
ມະເລເຊຍ .	ເຊິ່ງ	ສປປ	ລາວ	ໄດ້ເຂົ້າຮ່ວມຮັບລາງວັນ	
ໂດຍມີ	 ໂຮງຮຽນ	 ປະຖົມໂສກປະຫຼວງ	 ເມືອງ	 ສີສັດ
ຕະນາກ	ແລະ	ໂຮງຮຽນ	ມັດທະຍົມຕົ້ນ	ສີສັດຕະນາກ,	
ເມືອງ	ສີສັດຕະນາກ,	ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ .	ຄັ້ງທີ	2	
ໃນປີ	2015	ທີ່ປະເທດ	ມຽນມາ	ເຊິ່ງ	ສປປ	ລາວກໍ່ໄດ້
ຮັບລາງວັນນີ້ເຊັ່ນດຽວກັນຄື:		ໂຮງຮຽນ	ປະຖົມທົ່ງກາງ
2
ປະຊຸມ
ຈົດໝາຍຂ່າວ
ມິຖຸນາ-ທັນວາ	2019
ກສສ
ເມືອງ	 ສີສັດຕະນາກ	 ແລະ	 ມັດທະຍົມໄຊເສດຖາ,	
ເມືອງ	 ໄຊເສດຖາ,	 ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ .	 ສໍາລັບປີ	
2019	 ເຊິ່ງ	 ເປັນ	 ຄັ້ງທີ	 3	 ໄດ້ຈັດຂຶ້ນ	 ທີ່	 ສຽມລຽບ,	
ລາຊະອານາຈັກກໍາປູເຈຍ	 ເຊິ່ງການມອບ-ຮັບລາງ
ວັນດັ່ງກ່າວ	ໂຮງຮຽນ	ສິນໄຊ,	ເມືອງ	ຈັນທະບູລີ	ໄດ້
ຮັບລາງວັນຊັ້ນມັດທະຍົມສຶກສາ	 ແລະ	 ຊັ້ນປະຖົມ	
ແມ່ນໂຮງຮຽນ	 ປະຖົມຊະນະພົນ	 ເມືອງ	 ສີໂຄດຕະ
ບອງ,	ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ .	ກົມສົ່ງເສີມຄຸນນະພາບ
ສິ່ງແວດລ້ອມ	 ໃນນາມ	 ຈຸດປະສານງານໜ່ວຍປະຕິ
ບັດງານອາຊຽນ	ດ້ານການສຶກສາສິ່ງແວດລ້ອມ	ຮ່ວມ
ກັບ	ພະແນກສຶກສາທິການ	ແລະ	ກິລາ	ນະຄອນຫຼວງ
ວຽງຈັນ	 ໄດ້ຮ່ວມກັນຄັດເລືອກເອົາໂຮງຮຽນ	 ປະຖົມ
ສຶກສາ	 1	 ແຫ່ງ	 ແລະ	 ມັດທະຍົມສຶກສາ	 1	 ແຫ່ງ	
ເຊິ່ງໂຮງຮຽນດັ່ງກ່າວ	ຕ້ອງໄດ້ຮັບລາງວັນ	“ຂຽວ	ສະ
ອາດ	ແລະ	ຄຸນນະພາບດີ”	ຂອງພະແນກສຶກສາ	ແລະ
ກິລາ	ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ	ເພື່ອຮັບລາງວັນໂຮງຮຽນ
ນິເວດອາຊຽນ	 ໂດຍອີງຕາມມາດຖານ	 ແລະ	 ເງື່ອນ
ໄຂການຮັບລາງວັນ	 ໂຮງຮຽນນິເວດອາຊຽນ	 ແລະ	
ມາດຕະຖານຂອງກະຊວງ	ສຶກສາທິການ	ແລະ	ກິລາ
ວາງອອກ	ເຊິ່ງສອດຄ່ອງກັບມາດຖານຂອງ	ກະຊວງ
ຊັບພະຍາ	 ກອນທໍາມະຊາດ	 ແລະ	 ສິ່ງແວດລ້ອມ
	ວາງອອກດັ່ງນີ້:
1 .	 ຕ້ອງໄດ້ຮັບລາງວັນໃດໜຶ່ງ	 ກ່ຽວກັບ	 ຄຸນນະພາບ
ການສຶກສາລະດັບຊາດ;
2 .	 ເປັນໂຮງຮຽນທີ່	 ມີການຈັດການຂີ້ເຫຍື້ອໃນໂຮງ
ຮຽນທີ່ດີເປັນຕົ້ນການແຍກຂີ້ເຫຍື້ອ,	ມີກິດຈະກຳສ້າງ
ຈິດສຳ	 ນຶກດ້ານສິ່ງແວດລ້ອມ,	 ມີເຂດຂຽວ,	 ມີສວນ
ຄົວ	ແລະ	ໄມ້ປະດັບຕ່າງໆ;
3 .	ມີພື້ນທີ່ສໍາລັບກິດຈະກຳນອກຫຼັກສູດ	ແລະ	ກິລາ .
ສໍາລັບໂຮງຮຽນ	 ທີ່ໄດ້ຄັດເລືອກ	 ແມ່ນຈະໄດ້ກຽມ
ເອກະສານ	ແລະ	ໜ້າວຽກດັ່ງລຸ່ມນີ້:
1 .	ປະກອບແບບຟອມການສະເໜີຊື່;
2 .	ອະທິບາຍເຫດຜົນ	ຂອງການສະເໜີໂຮງຮຽນເປັນ
ພາສາອັງກິດ	400-500ຄໍາ;
3 .	ຮູບພາບ	10	ຮູບ;
4 .	ຄິບວິດີໂອ	5-10ນາທີ	ເປັນພາສາອັງກິດ	ຫຼື	ເປັນ
ພາສາທ້ອງຖິ່ນມີຄໍາແປເປັນພາສາອັງກິດ .
3
ປະຊຸມ
ຈົດໝາຍຂ່າວ
ມິຖຸນາ-ທັນວາ	2019
ກສສ
ໃນຕອນເຊົ້າຂອງວັນທີ	18	ຕຸລາ	2019	ກົມສົ່ງເສີມຄຸນນະພາບສິ່ງແວດລ້ອມ	(ກສສ),	ກະຊວງ	ຊັບພະຍາ	
ກອນທຳມະ	ຊາດ	ແລະ	ສິ່ງແວດລ້ອມ	(ກຊສ)	ຮ່ວມກັບ	ກົມຊົນເຜົ່າ,	ສູນກາງແນວລາວສ້າງຊາດ	ໄດ້ຈັດກອງ	
ປະຊຸມປຶກສາຫາລື	ກ່ຽວກັບ	ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດວຽກງານ ສ້າງບ້ານ ຂຽວ ສະອາດ ງາມຕາ ຂອງໂຄງການສ້
າງຄວາມເຂັ້ມແຂງໃຫ້ແນວລາວສ້າງຊາດ ໃນການສົ່ງເສີມ ແລະ ປົກປ້ອງສິດ ຜົນປະໂຫຍດຂອງບັນດາເຜົ່າ
ໃຫ້ມີສ່ວນຮ່ວມໃນການຄຸ້ມຄອງ ແລະ ການນຳໃຊ້ຊັບພະຍາກອນທຳມະຊາດ ແລະ ສິ່ງແວດລ້ອມ ແບບຍືນ
ຍົງໂດຍໃຫ້ກຽດເປັນປະທານຂອງທ່ານ	 ເຍ່ຍເກີຢ່າ	 ໝໍ່ຈໍ່ຈົງຕົວ	 ຮອງປະທານສູນກາງແນວລາວສ້າງຊາດ	
ທັງເປັນ	 ຜູ້ຊີນຳວຽກງານໂຄງການ	 ສ້າງຄວາມເຂັ້ມແຂງໃຫ້ແນວລາວສ້າງຊາດ .	 ເຊິ່ງມີເຂົ້າຮ່ວມຈາກ	 ກຊສ	
(ຫ້ອງການ	ກຊສ,	ກສສ,	ກອງທຶນສິ່ງແວດລ້ອມ	ແລະ	ພະແນກ	ຊັບພະຍາກອນທຳມະ	ຊາດ	ແລະ	ສິ່ງແວດລ້ອມ	
ນະຄອນ	ຫຼວງ),	ສູນກາງແນວລາວສ້າງຊາດ	(ບັນດາກົມ,	ພະແນກ	ແລະ	ຫ້ອງການ	ແນວລາວສ້າງຊາດ	ເມືອງ)	
ແລະ	ອຳນາດການປົກຄອງບ້ານ	09	ບ້ານ	ໃນນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ .	ລວມທັງໝົດ	22	ທ່ານ	ເປັນຍິງ	7	ທ່ານ	
ເພື່ອ	ໃຫ້ວຽກງານດັ່ງກ່າວເດີນແລ່ນສະດວກ	ແລະ	ປະກົດຜົນເປັນຈິງ	ທາງ	ກສສ	ກໍ່ໄດ້ມອບປື້ມຄູ່ມືແນະນຳ	
ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດວຽກງານ	 ຂຽວ	 ສະອາດ	 ງາມຕາ	 ໃຫ້ແກ່ສູນກາງແນວລາວສ້າງຊາດ	 ຈຳນວນ	 50	 ຫົວ	
ເພື່ອນຳໄປຜັນຂະຫຍາຍ	ແລະ	ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ	ໃຫ້ເຫັນໝາກຜົນ .
ກອງປະຊຸມ ປຶກສາຫາລື ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດວຽກງານ
ສ້າງບ້ານ ຂຽວ ສະອາດ ງາມຕາ ຂອງໂຄງການສ້າງ
ຄວາມເຂັ້ມແຂງ ໃຫ້ແນວລາວສ້າງຊາດ ໃນການສົ່ງ
ເສີມ ແລະ ປົກປ້ອງສິດ ຜົນປະໂຫຍດຂອງບັນດາເຜົ່າ
ໃຫ້ມີສ່ວນຮ່ວມໃນການຄຸ້ມຄອງ ແລະ ການນຳໃຊ້ຊັບ
ພະຍາກອນທຳມະຊາດ ແລະ ສິ່ງແວດລ້ອມ ແບບຍືນ
ຍົງ
4
ປະຊຸມ
ຈົດໝາຍຂ່າວ
ມິຖຸນາ-ທັນວາ	2019
ກສສ
ຈຸດປະສົງຂອງກອງປະຊຸມຄັ້ງນີ້:	 1)	 ແມ່ນເພື່ອປະຕິບັດບົດບັນທຶກຄວາມເຂົ້າໃຈ	 ຮ່ວມມືດ້ານສິ່ງແວດລ້ອມ	
ລະຫວ່າງ	ສູນກາງແນວລາວສ້າງຊາດ	ແລະ	ກະຊວງ	ຊັບພະຍາກອນທຳມະຊາດ	ແລະ	ສິ່ງແວດລ້ອມ	ໃຫ້ເກີດ
ດອກອອກຜົນເປັນຈິງ;	2)	ເພື່ອສ້າງຄວາມເຂັ້ມແຂງໃຫ້ແນວລາວສ້າງຊາດ	ໃນການສົ່ງເສີມ	ແລະ	ປົກປ້ອງ
ສິດຜົນປະໂຫຍດຂອງປະຊາຊົນບັນດາເຜົ່າ	 ໃຫ້ມີສ່ວນຮ່ວມໃນການຄຸ້ມຄອງ,	 ນຳໃຊ້ຊັບພະຍາກອນທຳມະ
ຊາດ	 ແລະ	 ປົກປັກຮັກສາສິ່ງແວດລ້ອມ	 ໃຫ້ມີຄວາມຍືນຍົງ	 ທັງເປັນການເພີ່ມທະວີຄວາມຮັກແພງສາມັກຄີ	
ຂອງປະຊາຊົນພາຍໃນບ້ານ	 ແນໃສ່ອອກແຮງປຸກລະດົມ,	 ຊຸກຍູ້ການແຂ່ງຂັນ	 ປົກປັກຮັກສາຊັບພະຍາກອນ	
ທຳມະຊາດ	ແລະ	ສິ່ງແວດລ້ອມ	ໃຫ້ມີຄວາມອຸດົມສົມບູນ,	ມີອາກາດສົດຊື່ນ	ແລະ	ມີທິວທັດທີ່ສວຍງາມ	ເປັນ
ທີ່ອາໄສທີ່ຮົ່ມເຢັນ;	3)	ເພື່ອເປັນການເສີມຂະຫຍາຍສິດເປັນເຈົ້າຂອງປະເທດຊາດ,	ເປັນເຈົ້າຕົນເອງຂອງປະ
ຊາຊົນບັນດາເຜົ່າປະກອບສ່ວນເຂົ້າໃນພາລະກິດ	ປົກປັກຮັກສາ,	ສ້າງສາພັດທະນາປະເທດຊາດ	ແລະ	ເຂົ້າ
ຮ່ວມຂະບວນການຕ່າງໆ	ຂອງພັກ-ລັດ	ແນໃສ່	ສ້າງບ້ານ	ຂຽວ	ສະອາດ	ງາມຕາ	ເຮັດໃຫ້ບ້ານ,	ຊຸມຊົນ,	ເມືອງ,
ແຂວງ	 ກໍຄືປະເທດຊາດ	 ມີຄວາມອຸດົມສົມບູນດ້ານຊັບພະຍາກອນທຳມະຊາດ,	 ມີສະພາບແວດລ້ອມທີ່ສະ
ຫງົບ,	ຮົ່ມເຢັນ,	ມີອາກາດບໍລິສຸດ	ເຮັດໃຫ້ປະຊາຊົນມີສຸຂະພາບພະລານາໄມແຂງແຮງ	ແລະ	ມີອາຍຸຍືນ	ຍາວ;	
4)	ເພື່ອສ້າງບ້ານ	ຂຽວ	ສະອາດ	ງາມຕາ	ແມ່ນການສ້າງຈິດສຳນຶກໃຫ້ກັບປະຊາຊົນບັນດາເຜ່ົາ	ໂດຍກຳນົດເອົາ
ຫົວໜ່ວຍຄອບຄົວ	ແລະ	ຮາກຖານບ້ານເປັນໃຈກາງ	ໃນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ	ຊຶ່ງມີ	ຄູ່ມືແນະນຳການຈັດຕັ້ງປະຕິ
ບັດວຽກງານ ຂຽວ ສະອາດ ງາມຕາ	ເປັນມາດຕະຖານທີ່ແນ່ນອນ	ເປັນບ່ອນອີງໃຫ້ແກ່ອົງການແນວລາວສ້າງ
ຊາດ	ແລະ		ຊັບພະຍາກອນທຳມະຊາດ	ແລະ	ສິ່ງແວດລ້ອມແຕ່ລະຂັ້ນ	ໃນການຊີ້ນຳ-ນຳພາຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ	
ໃຫ້ມີຄວາມເປັນເອກະພາບກັນ	ໃນບ້ານ,	ເມືອງ,	ແຂວງເປົ້າໝາຍ		ແລະ			ຂະຫຍາຍໄປໃນຂອບເຂດທົ່ວປະເທດ .
ກອງປະຊຸມດັ່ງກ່າວ	 ແມ່ນໄດ້ຍົກເອົາ	 03	 ເອກະສານ	 (1)	 ຕົກລົງ	 ວ່າດ້ວຍ	 ມາດຕະຖານ	 ສ້າງບ້ານ	 ຂຽວ	
ສະອາດ	 ງາມຕາ	 ຂອງໂຄງການສ້າງຄວາມເຂັ້ມແຂງໃຫ້ແນວລາວສ້າງຊາດ;	 2)	 ແຜນການດຳເນີນງານ	
ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດວຽກງານ	ສ້າງບ້ານ	ຂຽວ	ສະອາດ	ງາມຕາ	ຂອງໂຄງການສ້າງຄວາມເຂັ້ມແຂງໃຫ້ແນວ
ລາວສ້າງຊາດ	ໃນການສົ່ງເສີມ	ແລະ	ປົກປ້ອງສິດຜົນປະໂຫຍດ	ຂອງບັນດາເຜົ່າໃຫ້ມີສ່ວນຮ່ວມໃນການຄຸ້ມ	
ຄອງ	ແລະ	ນຳໃຊ້ຊັບພະຍາກອນທຳມະຊາດ	ແລະ	ສິ່ງ	ແວດລ້ອມ	ແບບຍືນຍົງ	(2019-2023)	ແລະ	3)	ຄູ່ມື	
ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດວຽກງານສ້າງບ້ານ	ຂຽວ	ສະອາດ	ງາມຕາ) .	ນອກຈາກເອກະສານແລ້ວທີ່ປະຊຸມກໍ່ຍັງໄດ້
ຍົກ	44	ບ້ານ,	18	ເມືອງ,	1	ນະຄອນຫຼວງ	ແລະ	3	ແຂວງ	ເປ້ົາໝາຍທີ່ຈະຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໃນໂຄງການ	ສ້າງ
5
ປະຊຸມ
ຈົດໝາຍຂ່າວ
ມິຖຸນາ-ທັນວາ	2019
ກສສ
ຄວາມເຂັ້ມແຂງໃຫ້ແນວລາວສ້າງຊາດ	ດັ່ງລຸ່ມນີ້:	
ກຸ່ມເປົ້າໝາຍຜູ້ທີໄດ້ຮັບຜົນປະໂຫຍດ ແລະ ແກ້ໄຂບັນຫາສິ່ງແວດລ້ອມ
ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ
ເມືອງ ຈັນທະບູລີ ເມືອງ ສີສັດຕະນາກ ເມືອງ ໄຊເສດຖາ ເມືອງ ສີໂຄດຕະບອງ
1 ບ�ານ ຮ�ອງແຊງ 1 ບ�ານ ທາດຂາວ 1 ບ�ານ ທາດຫຼວງກາງ 1 ບ�ານ ຈັນສະຫວ�າງ
2 ບ�ານ ດອນແດງ 2 ບ�ານ ທົ່ງພານທອງ 2 ບ�ານ ໜອງໄຮ 2 ບ�ານ ເກົ້າລ�ຽວ
3 ບ�ານ ດົງປ�າແຫຼບ 3 ບ�ານ ໜອງຈັນ 3 ບ�ານ ໂພນທັນ 3 ບ�ານ ດົງນາໂຊກເໜືອ
ເມືອງ ປາກງື່ມ ເມືອງ ສັງທອງ ເມືອງ ນາຊາຍທອງ ເມືອງ ຫາຍຊາຍຟອງ ເມືອງ ໄຊທານີ
1 ບ�ານ ນາຊອນ 1 ບ�ານ ກົວ 1 ບ�ານ ໂພນ�� 1 ບ�ານ ຊຽງຄວນ 1 ບ�ານ ໜອງບົວ
ແຂວງ ອຸດົມໄຊ
ເມືອງ ໄຊ ເມືອງ ນາໝ�້ ເມືອງ ງາ
1 ບ�ານ ນ��ແຫງ 1 ບ�ານ ນາທົ່ງ 1 ບ�ານ ນາຄົກ
2 ບ�ານ ໂພນໂຮມ 2 ບ�ານ ພູເກືອ 2 ບ�ານ ແສນຈອດ
3 ບ�ານ ນ��ງາ 3 ບ�ານ ປາງທອງ 3 ບ�ານ ຫ�ວຍໄລ�
ແຂວງ ��ມ�ວນ
ເມືອງ ບົວລະພາ ເມືອງ ນາກາຍ ເມືອງ ຄູນ��
1 ບ�ານ ມຸກ 1 ບ�ານ ນາຫວ�າງ 1 ບ�ານ ກອງລ�່
2 ບ�ານ ນ��ຈະຫຼາ 2 ບ�ານ ທ�າໄຜ� 2 ບ�ານ ຄຸນ��
3 ບ�ານ ໜອງປີງ 3 ບ�ານ ວັງແລ 3 ບ�ານ ນາສິນາມ
ແຂວງ ອັດຕະປື
ເມືອງ ພູວົງ ເມືອງ ຊານໄຊ ເມືອງ ສະໜາມໄຊ
1 ບ�ານ ວັງຍາງ 1 ບ�ານ ມູນ 1 ບ�ານ ມິດ��ພັນ
2 ບ�ານ ພູໂຮມ 2 ບ�ານ ຫີນ�� 2 ບ�ານ ໜອງຫີນ
3 ບ�ານ ພູໄຊ 3 ບ�ານໄໝ�ນາ 3 ບ�ານ ໄຊດອນໂຂງ
ກອງປະຊຸມໄດ້ປືກສາຫາລື	 ແລະ	 ເຫັນດີເປັນເອກະພາບກັນໃນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດວຽກງານສ້າງບ້ານ	 ຂຽວ	
ສະອາດ	ງາມຕາ	ໂດຍອີງໃສ່	ຄູ່ມືແນະນຳ	ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດວຽກງານ	ຂຽວ	ສະອາດ	ງາມຕາ	ຂອງກະຊວງ	
ຊັບພະຍາກອນທຳມະຊາດ	ແລະ	ສິ່ງແວດລ້ອມ	ເປັນຫຼັກ	ແລະ	ເຫັນດີນຳບັນດາບ້ານເປົ້າໝາຍ .	ເພື່ອໃຫ້ວຽກ	
ງານດັ່ງກ່າວໄດ້ຮັບຜົນສຳເລັດ	 ແລະ	 ໄດ້ຮັບຜົນດີທາງທີມງານຈະໄດ້ຈັດຝືກອົບຮົມໃຫ້ບັນດາແຂວງ,	 ເມືອງ	
ແລະ	ບ້ານ	ກ່ອນລົງຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໃນກາງເດືອນ	ພະຈິກ	2019	ເພື່ອເປັນເອກະພາບ	ແລະ	ຄວາມກະຈ່າງ	
ແຈ້ງຕໍ່ຜູ້ໄປນຳໃຊ້ຕົວຈິງ .
6
ປະຊຸມ
ຈົດໝາຍຂ່າວ
ມິຖຸນາ-ທັນວາ	2019
ກສສ
ກອງປະຊຸມປຶກສາຫາລື ເພື່ອກະກຽມຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ
ໂຄງການສ້າງສວນ ພຶກສາສາດຮ່ວມມື ລາວ-ໄທ
ໃນວັນທີ	19	ກັນຍາ	2019	ກົມສົ່ງເສີມຄຸນນະພາບ	
ສິ່ງແວດລ້ອມ	(ກສສ)	ໄດ້ຈັດກອງປະຊຸມ	ປຶກສາຫາລື
ເພື່ອກະກຽມຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ	ໂຄງການ	ສ້າງສວນພຶກ
ສາສາດ	ຮ່ວມມື	ລາວ-ໄທ	ທີ່ໂຮງຮຽນ	ມັດທະຍົມສົມ	
ບູນນາຊອນ,	 ເມືອງ	 ປາກງື່ມ,	 ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ	
ທີ່ຫ້ອງປະຊຸມຂະແໜງສິ່ງແວດລ້ອມ,	ໂດຍການເປັນ	
ປະທານຮ່ວມຂອງ	 ທ່ານ	 ໂລນຄໍາ	 ອາດສະນາວົງ	
ຫົວໜ້າ	 ກົມສົ່ງເສີມຄຸນນະພາບສິ່ງແວດລ້ອມ	 ແລະ	
ທ່ານ	ປາກິດ	ວົງສີວັດທະນາກຸນ	ຮອງຫົວໜ້າ	ກົມອຸ	
ທິຍານແຫ່ງຊາດສັດປ່າ	 ແລະ	 ພັນພືດ,	 ເຊິ່ງມີຜູ້ຕາງ	
ໜ້າເຂົ້າຮ່ວມ	 ຈາກກົມອຸທິຍານແຫ່ງຊາດພັນພືດ	
ແລະ	 ສັດປ່າ,	 ກະຊວງ	 ຊັບພະຍາກອນທໍາມະຊາດ	
ແລະ	ສິ່ງແວດລ້ອມໄທ,	ພະແນກສຶກສາທິການ	ແລະ
ກິລາ	ນະຄອນຫຼວງ,	ກົມອາຊີປາຊີຟິກ	ແລະ	ອາຟຼິກ
ກາ,	ກົມເງີນຕາຕ່າງປະເທດ	ແລະ	ຄຸ້ມຄອງໜີ້ສິນ	ກະ
ຊວງ	ການຕ່າງປະເທດ,	ກົມຂົ່ນສົ່ງ,	ພະແນກໂຍທາ
ທິການ	ແລະ	ຂົນສົ່ງ	ນະຄອນຫຼວງ,	ພະແນກ	ໂຍທາ
ທິການ-ຂົນສົ່ງ,	ກົມຕໍາຫຼວດກວດຄົນເຂົ້າເມືອງ,	ກະ
ຊວງ	ປ້ອງກັນຄວາມສະຫງົບ,	ຫ້ອງການ,	ກຊສ,	ກົມ
ແຜນການ	ແລະ	ການຮ່ວມມື,	ກົມນິຕິກຳ,	ກົມການ
ເງິນ,	ກະຊວງ	ຊັບພະຍາກອນທໍາມະຊາດ	ແລະ	ສິ່ງ
ແວດລ້ອມ	 ແລະ	 ອາຈານຈາກໂຮງຮຽນ	 ມັດທະຍົມ	
ສົມບູນນາຊອນ	 ພ້ອມດ້ວຍພະນັກງານ	 ຈາກກົມສົ່ງ
7
ປະຊຸມ
ຈົດໝາຍຂ່າວ
ມິຖຸນາ-ທັນວາ	2019
ກສສ
ເສີມຄຸນນະພາບສິ່ງແວດລ້ອມ	ຈໍານວນໜຶ່ງເຂົ້າຮ່ວມ	
ລວມທັງໝົດ	 42	 ທ່ານ,	 ຍິງ	 16	 ທ່ານ .	 ເພື່ອປຶກສາ	
ຫາລືກັບຂະແໜງການທີ່ກ່ຽວຂ້ອງທັງ	 2	 ຝ່າຍ	 ແລະ	
ຜູ້ຮັບເໝົາກໍ່ສ້າງໂຄງການ	ໃນການກະກຽມຈັດຕັ້ງປະ	
ຕິບັດໂຄງການ	ສ້າງສວນພຶກສາສາດ	ຮ່ວມມື	ລາວ-
ໄທ	 ໃຫ້ສໍາເລັດຕາມແຜນທີ່ວາງໄວ້ .	 ກອງປະຊຸມໄດ້
ຮັບຟັງການນໍາສະເໜີ	 ກ່ຽວກັບ	 ປະຫວັດຄວາມເປັນ	
ມາຂອງ	ໂຄງການ	ສ້າງສວນພຶກສາສາດ	ລາວ-ໄທ,	
ປຶກສາຫາລື	 ກ່ຽວກັບ	 ການກະກຽມການກໍ່ສ້າງ	 ເຊິ່ງ
ຄາດວ່າຈະໄດ້ວາງເສົາເອກ	 ໃນທ້າຍເດືອນ	 ຕຸລາ	
2019	ໂດຍແມ່ນຄະນະນໍາ	ກະຊວງ	ຊັບພະຍາກອນ
ທໍາມະຊາດ	ແລະ	ສິ່ງແວດລ້ອມ	ຂອງລາວ	ແລະ	ໄທ .
ຜົນຂອງກອງປະຊຸມປຶກສາຫາລືສາມາດສະຫຼຸບໂດຍ
ຫຍໍ້ດັ່ງນີ້:
1 .	 ວັດສະດຸກໍ່ສ້າງຈໍານວນໃດທີ່ມີຢູ່ໃນ	 ສປປ	 ລາວ	
ແລ້ວແມ່ນບໍ່ຈໍາເປັນນໍາເຂົ້າ	 ມາຈາກປະເທດໄທທັ້ງ
ນີ້ເພື່ອຄວາມສະດວກ	ແລະ	ວ່ອງໄວໃນການກໍ່ສ້າງ;
2 .	 ຜູ້ຮັບເໝົາກໍ່ສ້າງຈະຕ້ອງປະສານກັບ	 ກສສ	 ຂອງ	
ສປປ	 ລາວ	 ຢ່າງເປັນປົກກະຕິ	 ກ່ຽວກັບ	 ທຸກໆເອກະ
ສານນໍາເຂົ້າວັດສະດຸກໍ່ສ້າງ,	 ພາຫະນະ,	 ບຸກຄະລາ
ກອນ	 ແລະ	 ອື່ນໆ	 ເພື່ອເຮັດໃຫ້ວຽກງານກໍ່ສ້າງສວນ	
ພຶກສາສາດໃຫ້ທັນເວລາ;
3 .	 ທຸກເອກະສານຂອງຝ່າຍໄທ	 ຈະຕ້ອງໄດ້ເຮັດໃຫ້
ຖືກຕາມຂັ້ນຕອນ	ແລະ	ລະບຽບການໂດຍຜ່ານທາງ	
ສະຖານທູດໄທປະຈໍາ	ສປປ	ລາວ;
4 .	 ຜູ້ຮັບເໝົາກໍ່ສ້າງຈະນໍາເອົາແຕ່ພະນັກງານຂອງບໍ
ລິສັດເຂົ້າມາຕິດຕາມການກໍ່ສ້າງ	 ສ່ວນແຮງງານກຳ
ມະກອນແມ່ນໃຫ້ຈ້າງຄົນລາວ;
5 .	 ກົມສົ່ງເສີມຄຸນນະພາບສິ່ງແວດລ້ອມ,	 ຈະເປັນຜູ້
ປະສານງານກັບຝ່າຍໄທ	ແລະ	ພາກສ່ວນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ
ຂອງ	 ສປປ	 ລາວ	 ໃຫ້ສໍາເລັດພາຍຫຼັງໄດ້ຮັບເອກະ	
ສານທຸກຢ່າງຈາກຝ່າຍໄທແລ້ວ,	 ກສສ	 ຈະຕ້ອງໄດ້
ກະກຽມວຽກລະອຽດດັ່ງນີ້:
-	 ໃຫ້ກົມສົ່ງເສີມຄຸນນະພາບສິ່ງແວດລ້ອມ	 ປະສານ
ງານຢ່າງເປັນປົກກະຕິກັບຜູ້ຮັບເໝົາກໍ່ສ້າງ	ແລະ	ກົມ
ອຸທິຍານແຫ່ງຊາດສັດປ່າ	ແລະ	 ພັນພືດ	 ແຫ່ງຣາຊະ
ອານນາຈັກໄທ	 ໃນການກະກຽມສະຖານທີ່ເພື່ອຕັ້ງ
ເສົາເອກຂອງອາຄານອາເນກປະສົງ	 ເຊິ່ງຄາດຄະເນ
ວ່າຈະເຮັດພິທີ	ໃນກາງເດືອນ	ຕຸລາ	2019;
-	 ກົມສົ່ງເສີມຄຸນນະພາບສິ່ງແວດລ້ອມ	 ຈະລົງພື້ນ	
ທີ່ຕົວຈິງໂດຍປະສານສົມທົບ	 ກັບໂຮງຮຽນ	 ມັດທະ	
ຍົມສົມບູນນາຊອນ,	ຜູ້ຮັບເໝົາກໍ່ສ້າງໃນການກໍານົດ	
ຈຸດວາງເສົາເອກໃນວັນທີ	26	ກັນຍາ	2019 .
8
ປະຊຸມ
ຈົດໝາຍຂ່າວ
ມິຖຸນາ-ທັນວາ	2019
ກສສ
ກອງປະຊຸມແລກປ່ຽນຄວາມຮູ້ ກ່ຽວກັບ ສົນທິສັນຍາ
ສາກົນ ດ້ານສິ່ງແວດລ້ອມ
ໃນລະຫວ່າງວັນທີ	14-15	ສິງຫາ	2019,	ກົມສົ່ງເສີມຄຸນນະພາບສິ່ງແວດລ້ອມ	(ກສສ)	ໄດ້ຈັດກອງປະຊຸມ
ແລກປ່ຽນຄວາມຮູ້	 ກ່ຽວກັບ	 ສົນທິສັນຍາສາກົນດ້ານສິ່ງແວດລ້ອມ,	 ທີ່ຫ້ອງປະຊຸມ	 ຂະແໜງສິ່ງແວດລ້ອມ .
ໂດຍການເປັນປະທານຂອງ	 ທ່ານ	 ໂລນຄໍາ	 ອາດສະນາວົງ,	 ຫົວໜ້າກົມສົ່ງເສີມຄຸນນະພາບສິ່ງແວດລ້ອມ	
ເຊິ່ງມີຫົວໜ້າກົມ,	 ຮອງກົມ,	 ຫົວໜ້າພະແນກ,	 ຮອງພະແນກ	 ແລະ	 ວິຊາການ	 ຈາກ	 4	 ກົມຄື:	 ກົມສົ່ງເສີມ
ຄຸນນະພາບສິ່ງແວດລ້ອມ,	ກົມປ່ຽນແປງດິນຟ້າອາກາດ,	ກົມຄວບຄຸມມົນລະພິດ,	ກົມນະໂຍບາຍຊັບພະຍາ
ກອນທຳມະຊາດ	ແລະ	ສິ່ງແວດລ້ອມ	ແລະ	ກອງຄະນະກຳມະການແມ່ນໍ້າຂອງແຫ່ງຊາດ	ເຂົ້າຮ່ວມທັງໝົດ	
29	 ທ່ານ .	 ຈຸດປະສົງກໍ່ເພື່ອໃຫ້ຮູ້ປະຫວັດຄວາມເປັນມາ,	 ຄວາມຄືບໜ້າຂອງການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ	 ແລະ
ແລກປ່ຽນຄວາມຮູ້	 ກ່ຽວກັບ	 ສົນທິສັນຍາສາກົນ	 ດ້ານສິ່ງແວດລ້ອມ	 ທີ່ກົມກ່ຽວຂ້ອງໄດ້ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໄລ
ຍະຜ່ານມາ .	 ກອງປະຊຸມໄດ້ຮັບຟັງການນໍາສະເໜີປະຫວັດຄວາມເປັນມາ,	 ຈຸດປະສົງ	 ແລະ	 ຜົນສໍາເລັດ
ໃນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດບັນດາສົນທິສັນຍາດັ່ງກ່າວໄລຍະຜ່ານມາດັ່ງນີ້:
-	ທ່ານ	ຈັນທະລາ	ອ່ອນພັນ,	ຮອງຫົວໜ້າພະແນກສິ່ງແວດລ້ອມທໍາມະຊາດ,	ກສສ	ໄດ້ນໍາສະເໜີ	ກ່ຽວກັບ	
ສົນທິສັນຍາ	 ຣາມຊາ	 ສົນທິສັນຍາດັ່ງກ່າວມີຈຸດປະສົງເພື່ອສົ່ງເສີມໃຫ້ມີການອະນຸລັກ	 ແລະ	 ນຳໃຊ້ຊັບ
ພະຍາກອນທຳມະຊາດ	ໃນເຂດດິນບໍລິເວນນໍ້າແບບ						ເໝາະສົມ	ແລະ	ຍືນຍົງ	ໂດຍການຮ່ວມມືໃນລະດັບທ້ອງ
ຖິ່ນ,	ລະດັບຊາດ	ແລະ	ສາກົນ	ເພື່ອໃຫ້ບັນລຸໄດ້ການພັດທະນາແບບຍືນຍົງ	ໃນທົ່ວໂລກ	ເຊິ່ງຢູ່ໃນ	ສປປ	ລາວ	
ໄດ້ກໍານົດເອົາ	2	ເຂດຄື:	ເຊຈໍາພອນ,	ເມືອງ	ຈໍາພອນ,	ແຂວງ	ສະຫວັນນະເຂດ	ແລະ	ບຶງກຽດໂງ້ງ,	ເມືອງ	
ປະທຸມພອນ,	 ແຂວງ	 ຈໍາປາສັກ	 ເຊິ່ງ	 ກສສ	 	 ເປັນຈຸດປະສານງານແຫ່ງຊາດ,	 ທັງເປັນກອງເລຂາຄະນະກໍາ	
ມະການຊີ້ນໍາລະດັບຊາດ		ແລະ		ທັງເປັນຄະນະປະສານງານລະດັບຊາດ	ໃນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດສົນທິສັນຍາ	
ຣາມຊາ	ຢູ່	ສປປ	ລາວ .	ກສສ	ໄດ້ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດສົນທິສັນຍາດັ່ງກ່າວຄື:	ຈັດກອງປະຊຸມປະຈຳປີຄະນະກຳ	
ມະການຊີ້ນຳລະດັບຊາດ,	ລະດັບຊາດ-ທ້ອງຖິ່ນ	ໃນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ	ສົນທິສັນຍາຣາມຊາ	ຢູ່	ສປປ	ລາວ	
ປີລະຄັ້ງ	ພ້ອມສັງລວມລາຍງານ	ຜົນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ	ວຽກງານຄຸ້ມຄອງເຂດດິນບໍລິເວນທັງສອງເຂດດັ່ງ
9
ປະຊຸມ
ຈົດໝາຍຂ່າວ
ມິຖຸນາ-ທັນວາ	2019
ກສສ
ກ່າວ,	ເຂົ້າຮ່ວມກອງປະຊຸມ	ສາມັນ	ຂອງສູນຣາມຊາ	
ພາກພື້ນ	 (RRC)	 ແລະ	 ສູນຣາມຊາ	 ພາກພື້ນ	
ແມ່ນໍ້າຂອງຕອນລຸ່ມ	 (Indo-Burma	 Regenal	
Initiative-IBRRI)	ເພື່ອລາຍງານຜົນການ	ຈັດຕັ້ງປະ
ຕິບັດວຽກງານ	ແລະ	ແລກປ່ຽນບົດຮຽນ,	ສ້າງບົດລາຍ
ງານແຫ່ງຊາດ	 ໃນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ	 ສົນທິສັນຍາ	
ຣາມຊ່າ	ຢູ່	ສປປ	ລາວ	ທຸກໆ	3	ປີ	ໂດຍສົມທົບ	ກັບຂະ
ແໜງການທີ່	 ກ່ຽວຂ້ອງ	 ແລະ	 ອົງການ	 IUCN	 ເພື່ອ	
ເຂົ້າລາຍງານ	ຢູ່ກອງປະຊຸມ	ກະກຽມລັດພາຄີ	ຂອງສົນ
ທິສັນຍາຣາມຊາ	ຂົງເຂດອາຊີ	ແລະ	ກອງປະຊຸມສຸດ
ຍອດລັດພາຄີ	ຂອງສົນທິສັນຍາຣາມຊາ	ສາກົນ .
-		ທ່ານ		ສີວັນນະກອນ		ພາລີວັນ		ຮອງຫົວໜ້າ	ກົມຄວບ
ຄຸມມົນລະພິດ	 ໄດ້ນໍາສະເໜີ	 ກ່ຽວກັບ	 ສົນທິສັນຍາ	
ບາໂຊວ	ວ່າດ້ວຍ	ການຄວບຄຸມການເຄື່ອນຍ້າຍຂ້າມ
ຊາຍແດນບັນດາສິ່ງເສດເຫຼືອອັນຕະລາຍ	ແລະ	ການ	
ກໍາຈັດ,	ສົນທິສັນຍາ	ຣອດເຕີດໍາ	ວ່າດ້ວຍ	ຂັ້ນຕອນ
ການຍິນຍອມແຈ້ງໃຫ້ຮູ້ລ່ວງໜ້າ	ສໍາລັບ	ບັນດາສານ
ເຄມີອັນຕະລາຍ	 ແລະ	 ຢາປາບສັດຕູພືດທີ່ສະເພາະ
ເຈາະຈົງຢູ່ໃນການຄ້າສາກົນ,	 ສົນທິສັນຍາສະຕອ໋ກ
ໂຮມ	ວ່າດ້ວຍ	ບັນດາສານມົນລະພິດອົງຄະທາດຕົກ
ຄ້າງ,			ອະນຸສັນຍາ	ມົງເຣອານ		ວ່າດ້ວຍ		ສານເຄມີທີິ່ທໍາ
ລາຍ	 ຊັັ້ນໂອໂຊນ	 ແລະ	 ສົນທິສັນຍາມິນາມາຕາ	
ວ່າດ້ວຍ	ໂລຫະໜັກ	ຫຼື	ສານບາຫຼອດ	ເຊິ່ງກົມຄວບ
ຄຸມມົນລະພິດເປັນຈຸດປະສານງານແຫ່ງຊາດໃນ	
ການຈັດຕັ້ງບັນດາສົນທິສັນຍາດັ່ງກ່າວ	 ຜົນສໍາເລັດ
ໃນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດຜ່ານມາມີຄື:	 ສໍາເລັດໂຄງ		
ການລິເລີ່ມຈັດຕັ້ງປະຕິບັດສົນທິສັນຍາ	 ສະຕ໋ອກ
ໂຮມ;	 ສໍາເລັດການສ້າງໜ່ວຍປະສານງານ	 BAT/
BAP	Forum;	ສໍາເລັດໂຄງການ	ສ້າງແຜນງານດ້ານ
ການສຶກສາ,	 ສາທາລະນະສຸກ	 ແລະ	 ສັງຄົມ	 ໃນຂົງ	
ເຂດທີ່ມີຜົນກະທົບຈາກ	POPs	ເມືອງດັກຈຶງ,	ແຂວງ	
ເຊກອງ	 (2011-2012);	 ສໍາເລັດ	 ໂຄງການ	 ສ້າງ
ຄວາມເຂັ້ມແຂງໃນການຄຸ້ມຄອງ		ແລະ			ກໍາຈັດ	PO	
Ps	ໂດຍສະເພາະ	PCBs	ຢູ່ໃນ	5	ປະເທດ	(2011
-2012);	 ສໍາເລັດໂຄງການ	 ເຕັກໂນໂລຊີທີ່ດີເລີດ
10
ປະຊຸມ
ຈົດໝາຍຂ່າວ
ມິຖຸນາ-ທັນວາ	2019
ກສສ
ແລະ	 ເປັນມິດກັບສິ່ງແວດລ້ອມໃນຂະແໜງເຕັກໂນ
ໂລຊີເຜົາໄໝ້ສິ່ງເສດເຫຼືອ;	ສໍາເລັດການສ້າງບົດລາຍ
ງານແຫ່ງຊາດ	ໄລຍະທີ	2	ກ່ຽວກັບ	(POPs);	ສໍາເລັດ
ໂຄງການ	 ເຕັກໂນໂລຊີທີ່ດີເລີດ	 ແລະ	 ເປັນມິດກັບ	
ສິ່ງແວດລ້ອມຢູ່ໃນຂະແໜງພະລັງງານ .
-	ທ່ານ	ນ .	ດາວິນ	ສຸພົນພັກດີ	ຮອງຫົວໜ້າພະແນກ
ສົ່ງເສີມການຄຸ້ມຄອງ	 ການປ່ຽນແປງດິນຟ້າອາກາດ	
ໄດ້ນໍາສະເໜີ	ສົນທິສັນຍາ	ແລະ	ອະນຸສັນຍາ	ວ່າດ້ວຍ	
ການປ່ຽນແປງດິນຟ້າອາກາດ	ຈຸດປະສົງເພື່ອ	ຮັກສາ
ຄວາມເຂັ້ມຂຸ້ນຂອງອາຍເຮືອນແກ້ວ	 ຢູ່ໃນຊັ້ນບັນ
ຍາກາດ	 ໃຫ້ຢູ່ໃນລະດັບທີ່ບໍ່ເປັນອັນຕະລາຍຕໍ່ລະ
ບົບອາກາດ	 ແລະ	 	 ບໍ່ໃຫ້ເປັນຜົນກະທົບຮ້າຍແຮງ
ຕໍ່ມວນມະນຸດ	 ເຊິ່ງກົມປ່ຽນແປງດິນຟ້າອາກາດເປັນ
ຈຸດປະສານງານແຫ່ງຊາດ	 ຂອງສົນທິສັນຍາດັ່ງກ່າວ	
ບັນດາໜ້າວຽກໃນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດມີຄື:					ສ້າງ				ແລະ	
ລາຍງານຜົນຂອງ	 ການຂຶ້ນບັນຊີ	 ການປ່ອຍທາດ
ອາຍເຮືອນແກ້ວ,	ລວມທັງ	ການສ້າງ	ແລະ	ລາຍງານ
ຜົນຂອງ	 ການຫຼຸດຜ່ອນ	 ການປ່ອຍທາດອາຍເຮືອນ
ແກ້ວ	ແລະ	ການດຳເນີນ	ມາດຕະການ	ການປັບຕົວ	
ຢ່າງເປັນປົກກະຕິ;	ສົ່ງເສີມ	ແລະ	ຮ່ວມມື	ດ້ານການ
ພັດທະນາ	ແລະ	ຖ່າຍທອດ	ເຕັກໂນໂລຊີ,	ການຝຶກ
ອົບຮົມ,	 ການກະຈາຍຂ່າວສານ	 ແລະ	 ການສ້າງຈິດ
ສຳນຶກ	 ໃນລະດັບຕ່າງໆ;	 ສປປ	 ລາວ	 ໄດ້ສໍາເລັດ	
ແຜນງານແຫ່ງຊາດ	 ການປະກອບສ່ວນ	 ແກ້ໄຂບັນ
ຫາ	 ການປ່ຽນແປງດິນຟ້າອາກາດ	 ຂອງ	 ສປປ	 ລາວ	
ໃນປີ	 2015	 ແລະ	 ສົ່ງໃຫ້	 ກອງເລຂາ	 UNFCCC	
Secretariat	 ຕາມພັນທະ	 ແລະ	 ທັນຕາມເວລາ
ທີ່ໄດ້ກໍານົດ .
-	 ທ່ານ	 ສົມສະໜຸກ	 ສໍດວງເດັ່ນ	 ວິຊາການ,	 ກົມນະ
ໂຍບາຍຊັບພະຍາກອນທໍາມະຊາດ	 ແລະ	 ສິ່ງແວດ
ລ້ອມ	 ໄດນໍາສະເໜີ	 ກ່ຽວກັບ	 ສົນທິສັນຍາ	 ວ່າດ້ວຍ
ຊີວະນາໆພັນ	 ຫຼື	 ສັນຍາຣີໂອ	 ຈຸດປະສົງຂອງສົນທິ
ສັນຍາດັ່ງກ່າວ	 ເພື່ອອະນຸລັກຮັກສາຊີວະນາໆພັນ,		
ການນຳໃຊ້ປະໂຫຍດ	ຈາກຊີວະນາໆພັນ	ແບບຄວາມ
ຍືນຍົງ	 ແລະ	 ເພື່ອແບ່ງປັນຜົນປະໂຫຍດທີ່ໄດ້ຈາກ	
ການນຳໃຊ້	 ຊັບພະຍາກອນທາງດ້ານພັນທຸກຳດ້ວຍ
ຄວາມເທົ່າທຽມ	ແລະ	ຍຸດຕິທຳ	ເຊິ່ງກົມນະໂຍບາຍ	
ຊັບພະຍາກອນທຳມະຊາດ	ແລະ	ສິ່ງແວດລ້ອມ	ເປັນ
ຈຸດປະສານງານແຫ່ງຊາດ	 ຂອງສົນທິສັນຍາດັ່ງກ່າວ
ໜ້າວຽກໃນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດມີຄື:	 ປະຕິບັດຕາມ	
ແຜນຍຸດທະສາດ	ຊີວະນາໆພັນ	ແລະ	ແຜນດໍາເນີນ	
ງານ	 2016-2025	 ທີ່ໄດ້ຖືກຮັບຮອງປີ	 2016;	 ໄດ້
ສ້າງບັນດາລະບຽບການ,	ບົດແນະນຳ	ແລະ	ມາດຕະ
ການຕ່າງໆ	ເປັນເຄື່ອງມື	ຄຸ້ມຄອງປ່າໄມ້;	ໄດ້ຈັດຝຶກ
ອົບຮົມໃຫ້ແກ່ພະນັກງານທຸກຂັ້ນ;	 ສ້າງໂຄງການພັດ
ທະນາລະບົບນິເວດກະສິກຳ,	ສ້າງໃຫ້ມີປ່າສະຫງວນ	
ເພີ່ມຂື້ນ	20%;	ຄົ້ນພົບສາຍພັນໃໝ່	ທັງພືດ	ແລະ	ສັດ	
ທັງໝົດ	 28	 ສາຍພັນ;	 ໄດ້ສ້າງຄວາມຕື່ນຕົວ	 ແລະ	
ສ້າງຈິດສຳນືກໃຫ້ແກ່ຊຸມຊົນ,	 ມວນຊົນ	 	 ໂດຍໃຫ້
ຄວາມຮູ້	 ກ່ຽວກັບ	 ຊີວະນາໆພັນ	 ເຂົ້າໃນການຮຽນ-
ການສອນ	 ແລະ	 ເຜີຍແຜ່	 ຄວາມຮູ້ຕາມຊື່ມວນຊົນ;	
ການຄົ້ນຄ້ວາທາງດ້ານວິທະຍາສາດ	 ກ່ຽວກັບ	 ຊີວະ	
ນາໆພັນຢູ່	ສປປ	ລາວ .	
ໃນຕອນທ້າຍຂອງກອງປະຊຸມ	ຜູ້ນໍາສະເໜີ	ແລະ	ຜູ້
ເຂົ້າຮ່ວມທັງໝົດໄດ້ມີການແລກປ່ຽນຂໍ້ມູນເຊິ່ງກັນ	
ແລະ	ກັນ	ໃນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດບັນດາສົນທິສັນຍາ
ສາກົນດັ່ງກ່າວ		ໃນໄລຍະຜ່ານມາໂດຍສະເພາະແມ່ນ	
ຂໍ້ສະດວກ,	 ຂໍ້ຫຍຸ້ງຍາກ	 ແລະ	 ສິ່ງທີ່ຄວນປັບປຸງ	
ເພື່ອຖອດຖອນບົດຮຽນເຊິ່ງກັນ	ແລະ	ກັນ	ແລະ	ນໍາ
ໄປຈັດຕັ້ງປະຕິບັດວຽກງານດັ່ງກ່າວ	 ໃຫ້ມີປະສິດທິ
ຜົນຕາມແຜນການໃນຕໍ່ໜ້າ .
11
ປະຊຸມ
ຈົດໝາຍຂ່າວ
ມິຖຸນາ-ທັນວາ	2019
ກສສ
ກອງປະຊຸມປຶກສາຫາລື ກ່ຽວກັບ ແຜນດໍາເນີນງານສົ່ງ
ເສີມຄຸນນະພາບສິ່ງແວດລ້ອມ
ໃນຕອນເຊົ້າຂອງວັນທີ	 21	 ພະຈິກ	 2019	 ກົມສົ່ງ
ເສີມຄຸນນະພາບສິ່ງແວດລ້ອມ	ໄດ້ຈັດກອງປະຊຸມປຶກ
ສາຫາລື	 ກ່ຽວກັບ	 ແຜນດໍາເດີນງານສົ່ງເສີມຄຸນນະ	
ພາບສິ່ງແວດລ້ອມ .		ໂດຍໃຫ້ກຽດເປັນປະທານຮ່ວມ	
ຂອງ	 ທ່ານ	 ບຸນທັນ	 ຈໍາປາສິມະນີ	 ຮອງຫົວໜ້າ	 ພະ
ແນກ	ຊັບພະຍາກອນທໍາມະຊາດ	ແລະ	ສິ່ງແວດລ້ອມ	
ແຂວງ	ອຸດົມໄຊ	ແລະ	ທ່ານ	ສິງສະຫວັນ	ສິງກາວົງໄຊ	
ຮອງຫົວໜ້າ	 ກົມສົ່ງເສີມຄຸນນະພາບສິ່ງແວດລ້ອມ	
ເຊິ່ງມີຜູ້ຕາງໜ້າເຂົ້າຮ່ວມມາຈາກບັນດາ	 ພະແນກ	
ຊັບພະຍາກອນທໍາມະຊາດ	ແລະ	ສິ່ງແວດ	ລ້ອມຂອງ	
ພາກເໜືອ	 (ແຂວງ	 ອຸດົມໄຊ,	 ແຂວງ	 ຫຼວງພະບາງ,	
ແຂວງ	 ບໍ່ແກ້ວ,	 ແຂວງ	 ຜົ້ງສາລີ,	 ແຂວງ	 ຫົວ
ພັນ,	 ແຂວງ	 ຊຽງຂວາງ	 ແລະ	 ແຂວງ	 ໄຊຍະບູລີ)	
ແລະ	 ຜູ້ຕາງໜ້າຈາກ	 ກົມສົ່ງເສີມຄຸນນະພາບສິ່ງ	
ແວດລ້ອມ	 ລວມທັງໝົດ	 29	 ທ່ານ .	 ທີ່ຫ້ອງປະຊຸມ	
ໂຮງແຮມໄຊຊະນະ	ແຂວງ	ອຸດົມໄຊ .	ກອງປະຊຸມດັ່ງ	
ກ່າວແມ່ນດໍາເນີນເປັນເວລາ	 2	 ວັນ	 (ວັນທີ	 21-22	
ພະຈິກ	2019)	ເພື່ອໃຫ້ວຽກງານ	ກ່ຽວກັບ	ການສ້າງ	
ແຜນດໍາເນີນງານສົ່ງເສີມຄຸນນະພາບສິ່ງແວດລ້ອມ
ມາເປັນອັນລວມ	 ດັ່ງນັ້ນ	 ທີ່ໄດ້ປະຊຸມໄດ້ໃຫ້ແຕ່ລະ	
ແຂວງ	 ແລະ	 ສູນກາງຂຶ້ນນໍາສະເໜີ	 ສະພາບລວມ	
ແລະ	 ບັນຫາທີ່ເກີດຂຶ້ນໃນແຂວງ	 ແລະ	 ສູນກາງ
12
ປະຊຸມ
ຈົດໝາຍຂ່າວ
ມິຖຸນາ-ທັນວາ	2019
ກສສ
ຂຶ້ນມາແລກປ່ຽນ	 ແລະ	 ຖອດຖອນບົດຮຽນເພື່ອມາ	
ປັບໃສ່ແຜນດໍາເນີນງານ	 ໂດຍອີງໃສ່	 7	 ຕົວຊີ້ວັດ	
(1 .	ຂີ້ເຫຍື້ອ,	2 .	ຄຸນນະພາບນໍ້າ,	3 .	ຄຸນນະພາບອາ	
ກາດ,	 4 .	 ສານພິດຕົກຄ້າງໃນດິນ,	 5 .	 ເພີ່ມເນື້ອທີ່
ປ່າໄມ້,	6 .	ການຄຸ້ມຄອງຊີວະນາໆພັນ	ແລະ	7 .	ການ
ປ່ຽນແປງດິນຟ້າອາກາດ) .	 ພາຍຫຼັງໄດ້ຮັບຟັງການ	
ນໍາສະເໜີບັນຫາສິ່ງແວດລ້ອມ	ທີ່ພົ້ນເດັ່ນຂອງແຂວງ	
ແລະ	 ຮັບຟັງການນໍາສະເໜີຂອງກົມຄື:	 ການຈັັດຕັ້ງ	
ປະຕິບັດອາຊຽນ	ການຄຸ້ມຄອງສິ່ງແວດລ້ອມ		(1 .		ການ
ສົ່ງເສີມວຽກງານ	ຂຽວ	ສະອາດ	ງາມຕາ,	2 .	ສະພາບ	
ລວມ	 ຂອງບັນຫາສິ່ງແວດລ້ອມຢູ່	 ໃນ	 ສປປ	 ລາວ	
ແລະ	 3 .	 ການສົ່ງເສີມວຽກງານສ້າງຈິດສໍານຶກ	 ແລະ
ການເຜີຍແຜ່ຂໍ້ມູນຂ່າວສານດ້ານສິ່ງແວດລ້ອມ)	
ເພື່ອເປັນຂໍ້ມູນພື້ນຖານໃນການປະກອບເຂົ້າໃນ
ການສ້າງແຜນດໍາເນີນງານສົ່ງເສີມສິ່ງແວດລ້ອມ	ຫຼັງ
ຈາກຮູ້ບັນຫາທີ່ພົ້ນເດັ່ນຂອງແຂວງແລ້ວແມ່ນໄດ້	
ໃຫ້ແຕ່ລະແຂວງປຶກສາຫາລືບັນຫາທີ່ພົ້ນເດັ່ນ	ເປັນບູ
ລິມະສິດເຂົ້າໃນແຜນດໍາເນີນງານສົ່ງເສີມຄຸນນະ
ພາບສິ່ງແວດລ້ອມ .	 ວຽກງານສ້າງແຜນດໍາເນີນງານ	
ສົ່ງເສີມຄຸຸນນະພາບສິ່ງແວດລ້ອມຍັງຈະໄດ້ສ້າງຕໍ່
ອິກ	2	ພາກຄື:	(ພາກກາງ	ແລະ	ພາກໃຕ້)	ເພື່ອສ້າງ	
ແຜນດໍາເນີນງານສົ່ງເສີມຄຸນນະພາບສິ່ງແວດລ້ອມ	
ໃຫ້ຖືກຕ້ອງກັບສະພາບຄວາມເປັນຈິງຂອງທ້ອງຖິ່ນ
ເພື່ອແກ້ໄຂບັນຫາຕ່າງໆທີ່ເກີດຂຶ້ນຢູ່ທ້ອງຖິ່ນແທ້ຈິງ .
13
ປະຊຸມ
ຈົດໝາຍຂ່າວ
ມິຖຸນາ-ທັນວາ	2019
ກສສ
ກອງປະຊຸມປຶກສາຫາລື ກ່ຽວກັບ ແຜນການຈັດຕັ້ງປະ
ຕິບັດໂຮງຮຽນ ຂຽວ ສະອາດ ງາມຕາ
ໃນວັນທີ	08	 ສິງຫາ	2019	 ພະແນກ	ສິ່ງແວດລ້ອມ	
ສັງຄົມ	ໄດ້ຈັດກອງປະຊຸມ	ປຶກສາຫາລື	ກ່ຽວກັບ	ແຜນ
ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ	ໂຮງຮຽນ	ຂຽວ	ສະອາດ	ງາມຕາ	
ເຊິ່ງໄດ້ຈັດຂຶ້ນທີ່	ໂຮງຮຽນ		ມສ		ນາຊອນ,	ເມືອງ		ປາກ
ງື່ມ,	 ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ .	 ໂດຍການເປັນປະທານ
ຂອງ	 ທ່ານ	 ສິງສະຫວັນ	 ສິງກາວົງໄຊ	 ຮອງຫົວໜ້າ
ກົມສົ່ງເສີມຄຸນນະພາບສິ່ງແວດລ້ອມ,	 ເຊິ່ງມີຜູ້ຕາງ
ໜ້າເຂົ້າຮ່ວມຈາກ	 ພະແນກ	 ສິ່ງແວດລ້ອມສັງຄົມ,	
ພະແນກ	ສັງລວມ,	ກສສ	ແລະ	ຄູອາຈານ	ຂອງໂຮງ
ຮຽນ	ມສ	ນາຊອນ	ເຂົ້າຮ່ວມທັງໝົດ	10	ທ່ານ .	ເພື່ອ	
ປຶກສາຫາລື	 ກ່ຽວກັບ	 ການສ້າງອ່າງເກັບນ້ໍາ,	 ສາງ
ເກັບມ້ຽນຂີ້ເຫຍື້ອ	ແລະ	ອ່າງພັກນ້ຳເປື້ອນ .	ໃນກອງ
ປະຊຸມຄັ້ງນີ້	ອາຈານ	ພູໂຂງ	ຍຸດຕິທຳ	ໄດ້ນໍາສະເໜີ	
ກ່ຽວກັບ	 ແຜນວາດ	 ຂອງໂຮງຮຽນ	 ມສ	 ນາຊອນ
ພ້ອມທັງຈຸດທີ່ຈະກໍ່ສ້າງສາງເກັບມ້ຽນຂີ້ເຫຍື້ອ	 ແລະ
ສ້າງອ່າງພັກນ້ຳເປື້ອນ,	 ຫຼັງຈາກນັ້ນ	 ກໍ່ໄດ້ປຶກສາຫາ
ລືກັນ	ໃນການຄິດໄລ່ວັດຖຸ,	ອຸປະກອນໃນການກໍ່ສ້າງ	
ຢ່າງລະອຽດ	 ແລະ	 ການປັບປຸງສວນດອກໄມ້ທີ່ມີ	
ຢູ່ແລ້ວໃຫ້ດີຂຶ້ນກວ່າເກົ່າ	 ນອກຈາກນັ້ນ,	 ກໍ່ໄດ້ສະ
ເໜີໃຫ້ທາງບ້ານມີສ່ວນຮ່ວມຊຸກຍູ້,	 ສະໜັບສະໜູນ	
ໃນການກໍ່ສ້າງ	 ດັັ່ງກ່າວ	 ແລະ	 ພິຈະລະນາ	 ກ່ຽວກັບ
14
ປະຊຸມ
ຈົດໝາຍຂ່າວ
ມິຖຸນາ-ທັນວາ	2019
ກສສ
ການບໍາລຸງຮັກສາພາຍຫຼັງທີ່ກໍ່ສ້າງສຳເລັດແລ້ວ .	
ກອງປະຊຸມໄດ້ຕົກລົງເຫັນດີເປັນເອກະພາບກັນໃນ
ການກຳນົດແຜນການ	 ທີ່ຈະຈັດຕັ້ງປະຕິບັດຮ່ວມກັບ
ໂຮງຮຽນດັ່ງນີ້:	
1 .	ສ້າງອ່າງເກັບນ້ຳ	ຈຳນວນ	1	ອ່າງ;
2 .	 ສ້າງອ່າງພັກນ້ຳເປື້ອນ	 ໃສ່ທາງ	 ຫຼັງຫ້ອງນ້ຳຂອງ
ໂຮງຮຽນ	ຈຳນວນ	2	ອ່າງ;	
3 .	ສ້າງສາງເກັບມ້ຽນຂີ້ເຫຍື້ອ	ຈຳນວນ	1	ຫຼັງ;
4 .	ສ້າງອ່າງລ້າງມືໃສ່ຕໍ່ໜ້າຫ້ອງນ້ຳຂອງໂຮງຮຽນ	ຈຳ
ນວນ	2	ອ່າງ;
5 .	ວາງທໍ່ນ້ຳໃສ່ຕາມຈຸດອາຄານໂຮງຮຽນ	ແລະ	ຈຸດ	
ທີ່ປູກດອກໄມ້	ຕາມທາງຍ່າງ .
ສໍາລັບແຜນໃນຕໍ່ໜ້າກະກຽມ	 ຂຶ້ນແຜນ	 ແລະ	 ຄິດ
ໄລ່ວັດຖຸ,	 ອຸປະກອນ	 ໃນການກໍ່ສ້າງອ່າງເກັບນ້ຳ,	
ສາງເກັບມ້ຽນຂີ້ເຫຍື້ອ	 ແລະ	 ອ່າງພັກນ້ຳເປື້ອນຢ່າງ
ລະອຽດ,	ຊອກຫາ	ແລະ	ຄັດເລືອກເອົາບໍລິສັດ	ທີ່ຈະ
ມາປະມູນໃນການກໍ່ສ້າງ .
15
ປະຊຸມ
ຈົດໝາຍຂ່າວ
ມິຖຸນາ-ທັນວາ	2019
ກສສ
ກອງປະຊຸມລາຍງານ ຜົນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ ໂຄງ
ການສິ່ງແວດລ້ອມ ແລະ ສັງຄົມ ໄລຍະ 2
ໃນວັນທີ	05-06	ກັນຍາ	2019	ພະແນກສັງລວມ,	ກສສ	ໄດ້ຈັດກອງປະຊຸມລາຍງານຜົນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ
ໂຄງການຍົກລະດັບຄວາມສາມາດຂອງ	 ກສສ	 ເພື່ອເຮັດໜ້າທີ່ເສີມຂະຫຍາຍແຜນຄຸ້ມຄອງສິ່ງແວດລ້ອມ
ແບບຮອບດ້ານ	ແລະ	ທົດລອງ	ການປະເມີນສິ່ງແວດລ້ອມແບບຍຸດທະສາດ	ທີ່ຫ້ອງປະຊຸມຂະແໜງສິ່ງແວດ
ລ້ອມພາຍໃຕ້ການເປັນປະທານ	ຂອງ	ທ່ານ	ໂລນຄຳ	ອາດສະນາວົງ	ຫົວໜ້າກົມສົ່ງເສີມຄຸນນະພາບສິ່ງແວດ
ລ້ອມ,	 ຜູ້ຊີ້ນໍາໂຄງການ	 ພ້ອມດ້ວຍຄະນະກົມ,	 ຄະນະພະແນກ,	 ພະນັກງານວິຊາການຜູ້ຮັບຜິດຊອບ	 ແລະ	
ກອງເລຂາຊ່ວຍວຽກ	 ລວມທັງໜົດ	 28	 ທ່ານ .	 ເພື່ອທົບທວນຄືນ	 ແຜນງົບປະມານ	 ປະຈຳປີ	 2019	 ແລະ
ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດຕົວຊີ້ວັດຂອງໂຄງການ,	 ປຶກສາຫາລືຖອດຖອນບົດຮຽນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດແຜນການ
ເຄື່ອນໄຫວບັນດາກິດຈະກຳ	06	ເດືອນຕົ້ນປີ	ແລະ	ແຜນການ		06	ເດືອນທ້າຍ	ປີ	2019	ແລະ	ປຶກສາຫາລື		ກ່ຽວ
ກັບ	ລະບຽບ,	ຂັ້ນຕອນການນຳໃຊ້ງົບປະມານ	ໂຄງການ	ສິ່ງແວດລ້ອມ	ແລະ	ສັງຄົມ	ໄລຍະ	2 .	ກອງປະຊຸມ
ໄດ້ຮັບຟັງການລາຍງານຂອງ	ທ່ານ	ນ .	ສຸດາວີ	ແກ້ວປະເສີດ,	ຜູ້ປະສານງານໂຄງການ	ກ່ຽວກັບ	ແຜນງົບປະ
ມານປະຈຳປີ	 2019	 ແລະ	 ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດຕົວຊີ້ວັດຂອງໂຄງການພ້ອມທັງ	 ຄວາມຄືບໜ້າການຈັດຕັ້ງ
ປະຕິບັດໂຄງການ	06	ເດືອນຕົ້ນປີ	ແລະ	ທິິດທາງແຜນການ	06	ເດືອນທ້າຍປີ2019	ເປັນຕົ້ນ:	
•	 ສຳເລັດ	 ລົງປະເມີນ	 ແລະ	 ເກັບຂໍ້ມູນ	 ໃນຮ່າງຍຸດທະສາດ	 ແລະ	 ແຜນດຳເນີນງານ	 ກ່ຽວກັບ	 ການຈັດຕັ້ງ
ປະຕິບັດວຽກງານ	 ຂຽວ	 ສະອາດ	 ງາມຕາ	 ທີ່	 ແຂວງ	 ຫຼວງພະບາງ,	 ສະຫວັນນະເຂດ	 ແລະ	 ຈຳປາສັກ;
•	 ສໍາເລັດ	 ກອງປະຊຸມປຶກສາຫາລື	 ເພື່ອວາງແຜນໃນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໂຄງການທົດລອງ	 ຂຽວ	 ສະອາດ	
ງາມຕາ	ເຂດນາຊອນ		ເມືອງ				ປາກງື່ມ,	ຈັດພິມຄູ່ມື້ແນະນຳ		ວ່າດ້ວຍ		ການປະເມີນສິ່ງແວດລ້ອມແບບຍຸດທະ
ສາດ	(SEA);
•	 ສໍາເລັດ	 ກອງປະຊຸມສຳມະນາ	 ກ່ຽວກັບ	 ການປະເມີນສິ່ງແວດລ້ອມແບບຍຸດທະສາດ	 ຮ່ວມກັບນັກສຳມະ
ນາກອນ	 ທີ່ເຄີຍເຂົ້າຮ່ວມ	 ນັບແຕ່ປີ	 2013-2019	 ແລະ	 ບັນດາຂະແໜງການທີ່ກ່ຽວຂ້ອງໃນ	 ສປປ	 ລາວ,
ວັນທີ	22	ກຸມພາ	2019,	ທີ່	ກຊສ,	ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ	ແລະ	ແຂວງ	ຫຼວງນໍ້າທາ;
16
ປະຊຸມ
ຈົດໝາຍຂ່າວ
ມິຖຸນາ-ທັນວາ	2019
ກສສ
•	ສໍາເລັດ	ຈັດສຳມະນາວິທະນາສາດ	ກ່ຽວກັບ	ການ
ສ້າງຂະບວນການສະເຫຼີມສະຫຼອງວັນສິ່ງແວດລ້ອມ
ແຫ່ງຊາດ	ແລະ	ວັນສິ່ງແວດລ້ອມໂລກ,	ໃນວັນທີ	5	ມິ
ຖຸນາ	 2019	 ທີ່ຄະນະວິທະນາສາດສິ່ງແວດລ້ອມ,	
ມະຫາວິທະຍາໄລແຫ່ງຊາດ;
•	ສໍາເລັດ	ການສະເຫຼີມສະຫຼອງ	ວັນປູກຕົ້ນໄມ້ແຫ່ງ
ຊາດ,	ວັນສິ່ງແວດລ້ອມ	ແຫ່ງຊາດ	ແລະ	ວັນສິ່ງແວດ
ລ້ອມໂລກ	 ວັນທີ	 1	 ມິຖຸນາ	 2019	 ພ້ອມທັງອອກ
ຂ່າວຜ່ານໂທລະພາບ,	ວິທະຍຸ	ແລະ	ໜັງສືພິມ .	
ໃນນັ້ນ,	ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ	ການເຄື່ອນໄຫວກິດຈະ
ກຳ	ປະຈຳປີ	2019	ມີງົບປະມານທັງໜົດ	405,317
ໂດລາສະຫະລັດ	 ໄດ້ນຳໃຊ້ໄປແລ້ວໃນ	 06	 ເດືອນ
ຕົ້ນປີ	49,941	ໂດລາສະຫະລັດ	ເທົ່າກັບ	12%	ສຳ
ລັບງົບປະມານ	06	ເດືອນທ້າຍປີ	2019	ທີ່ຈະໄດ້ຈັດ
ຕັ້ງປະຕິບັດ	 355,376	 ໂດລາສະຫະລັດ .	 ຫຼັງຈາກ
ຮັບຟັງການລາຍງານດັ່ງກ່າວ	 ແລ້ວຕາງໜ້າຈາກບັນ
ດາພະແນກພາຍໃນ							ກສສ						ໄດ້ຂຶ້ນລາຍງານຄວາມຄືບ
ໜ້າ	 ໃນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດບັນດາກິດຈະກຳທີ່ຢູ່ໃນ
ຄວາມຮັບຜິດຊອບຂອງຕົນ	 	 ແລະ	 ໄດ້ປຶກສາຫາລື
ຖອດຖອນບົດຮຽນ	 ພ້ອມທັງສະເໜີທິດທາງໃນການ
ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ	06	ເດືອນທ້າຍປີ	2019 .	ທ່ານ	ນາງ	
ອຸໄລວັນ	ສຸດທິຈັກ,	ການເງິນໂຄງການໄດ້ສະເໜີີລະ
ບຽບ	ແລະ	ຂັ້ນຕອນການນຳໃຊ້ງົບປະມານ	ໂຄງການ
ດັ່ງກ່າວ	 ພ້ອມທັງໄດ້ສະເໜີບັນຫາການສະຫຼຸບງົບ
ປະມານທີ່ຫຼ້າຊ້າ,	 ການປະກອບເອກກະສານບໍ່ຄົບ
ຖ້ວນ .	ໃນຕອນທ້າຍຂອງກອງປະຊຸມ	ທ່ານ	ໂລນຄຳ	
ອາດສະນາວົງ	 ໄດ້ມີຄຳເຫັນຕໍ່ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ	
ໂຄງການ	ໄລຍະ	06	ເດືອນຕົ້ນປີ	ຜ່ານມາເຫັນໄດ້ຮັບ
ໜາກຜົນສຳເລັດໃນຫຼາຍດ້ານສົມຄວນ	 ແຕ່ກໍຍັງປາ
ສະຈາກບໍ່ໄດ້ບັນຫາທີ່ຊັກຊ້າ	 ໃນການສະຫຼຸບ	 ລາຍ
ງານ	ເຊິ່ງແຕ່ລະພະແນກທີ່ຮັບຜິດຊອບ	ຕ້ອງໄດ້ເອົາ
ໃຈໃສ່ປັບປຸງແກ້ໄຂໃຫ້ທ່ວງທັນກັບສະພາບ .	 ນອກ
ຈາກນີ້,	 ໃຫ້ແຕ່ລະພະແນກສືບຕໍ່ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດບັນ
ດາກິດຈະກຳ	 06	 	 ເດືອນທ້າຍປີ	 2019ໃຫ້ສຳເລັດ
ຕາມແຜນການ .
17
ປະຊຸມ
ຈົດໝາຍຂ່າວ
ມິຖຸນາ-ທັນວາ	2019
ກສສ
ກອງປະຊຸມລິເລີ່ມ ການສ້າງ ໂຮງຮຽນ ມສ ນາຊອນ
ໃຫ້ເປັນໂຮງຮຽນ ຂຽວ ສະອາດ ງາມຕາ
ໃນວັນທີ	 10-12	 ກໍລະກົດ	 2019	 ພະແນກສິ່ງແວດ	
ລ້ອມສັງຄົມ	 ໄດ້ຈັດກອງປະຊຸມ	 ລິເລີ່ມການສ້າງ	
ໂຮງຮຽນ	 ມສ	 ນາຊອນ	 ໃຫ້ເປັນໂຮງຮຽນ	 ຂຽວ	 ສະ	
ອາດ	ງາມຕາ	ທີ່	ໂຮງຮຽນ	ມສ	ນາຊອນ,	ເມືອງ	ປາກ
ງື່ມ	 ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ .	 ໂດຍການເປັນປະທານ
ຮ່ວມຂອງ	 ທ່ານ	 ສິງສະຫວັນ	 ສິງກາວົງໄຊ	 ຮອງຫົວ	
ໜ້າກົມສົ່ງເສີມຄຸນນະພາບສິ່ງແວດລ້ອມ	ແລະ	ທ່ານ	
ບຸນຕີ	ສີປະມວນ	ຫົວໜ້າ	ຫ້ອງການ	ຊັບພະຍາກອນ	
ທໍາມະຊາດ	 ແລະ	 ສິ່ງແວດລ້ອມ	 ເມືອງ	 ປາກງື່ມ,	
ເຊິ່ງມີຜູ້ຕາງໜ້າເຂົ້າຮ່ວມ	 ຈາກກົມສົ່ງເສີມຄຸນນະ
ພາບສິ່ງແວດລ້ອມ,	ຫ້ອງການ	ຊັບພະຍາກອນທໍາມະ	
ຊາດ	ແລະ	ສິ່ງແວດ	ລ້ອມ	ເມືອງ			ປາກງື່ມ,	ອົງການປົກ
ຄອງບ້ານ	 ນາຊອນ,	 ຄູອາຈານ	 ແລະ	 ນັກຮຽນ	 ເຂົ້າ
ຮ່ວມທັງໝົດ	 88	 ທ່ານ .	 ເພື່ອສະເໜີແນວຄວາມຄິດ	
ລິເລີ່ມ	 ການສ້າງໂຮງຮຽນ	 ຂຽວ	 ສະອາດ	 ງາມຕາ	
ກອງປະຊຸມດັ່ງກ່າວ	ໄດ້ດໍາເນີນໄປເປັນເວລາ	3	ວັນ,	
ເຊິ່ງມີລາຍລະອຽດດັ່ງລຸ່ມນີ້:
ມື້ທີ	 1:	 ພາຍຫຼັງທີ່ທ່ານ	 ສິງສະຫວັນ	 ສິງກາວົງໄຊ	
ຮອງຫົວໜ້າ	 ກົມສົ່ງເສີມຄຸນນະພາບສິ່ງແວດລ້ອມ	
ແລະ	 ທ່ານ	 ບຸນຕີ	 ສີປະມວນ	 ຫົວໜ້າ	 ຫ້ອງການ
18
ປະຊຸມ
ຈົດໝາຍຂ່າວ
ມິຖຸນາ-ທັນວາ	2019
ກສສ
ຊັບພະຍາກອນທໍາມະຊາດ	 ແລະ	 ສິ່ງແວດລ້ອມ	
ເມືອງ	ປາກງື່ມ	ໄດ້ກ່າວເປີດກອງປະຊຸມແລ້ວ,		ບັນ
ດາຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມໄດ້ຮັບຟັງ	 ທ່ານ	 ຄອນສະຫວັນ	 ຫຼວງ
ລາດ	 ຫົວໜ້າ	 ພະແນກ	ສິ່ງແວດລ້ອມສັງຄົມ,	ກສສ
ນໍາສະເໜີ	ກ່ຽວກັບ		ແນວຄວາມຄິດໃນການສ້າງໂຮງ
ຮຽນ	ໃຫ້ເປັນໂຮງຮຽນ	ຂຽວ	ສະອາດ	ງາມຕາ	ແລະ	
ທ່ານ		ພູໂຂງ		ຍຸດຕິທໍາ,	ອາຈານໂຮງຮຽນ		ມສ		ນາຊອນ
ນໍາສະເໜີແຜນເບື້ອງຕົ້ນ	 ການສ້າງໂຮງຮຽນ	 ຂຽວ	
ສະອາດ	ງາມຕາ,	ຫຼັງຈາກນັ້ນກໍ່ໄດ້ປຶກສາຫາລື	ກ່ຽວ	
ກັບ	ແຜນກິດ	ຈະກຳ	ການສ້າງໂຮງຮຽນ	ຂຽວ	ສະອາດ	
ງາມຕາ	 ວ່າມີຈຸດໃດທີ່ຍັງບໍ່ໄດ້	 ຕາມມາດຕະຖານ	
ຂຽວ	 ສະອາດ	 ງາມຕາ	 ທີ່ເຮົາຈະຕ້ອງໄດ້ປະຕິບັດ	
ຫຼັງຈາກທີ່ໄດ້ໄປທັດສະນະສຶກສາ	 ກ່ຽວກັບ	 ການຈັດ
ການຂີ້ເຫຍື້ອ	 ແລະ	 ການສ້າງທະນາຄານຂີ້ເຫຍື້ອ,	
ທີ່ຄະນະວິທະຍາສາດສິ່ງແວດລ້ອມ,	ມະຫາວິທະຍາ
ໄລແຫ່ງຊາດ .
ມື້ທີ	2:	ກົມສົ່ງເສີມຄຸນນະພາບສິ່ງແວດລ້ອມ	ໄດ້ນໍາ
ພາ	ຄູອາຈານ	ແລະ	ນັກຮຽນ	ໂຮງຮຽນ		ມສ		ນາຊອນໄປ
ທັດສະນະສຶກສາ						ກ່ຽວກັບ				ການຈັດການຂີ້ເຫຍື້ອ				ແລະ	
ການສ້າງທະນາຄານຂີ້ເຫຍື້ອ,	ທີ່ຄະນະວິທະຍາສາດ	
ສິ່ງແວດລ້ອມ,	ມະຫາວິທະຍາໄລແຫ່ງຊາດ	ໃນການ
ທັດສະນະສຶກສາຄັ້ງນີ້:	 ແມ່ນໄດ້ຮັບຟັງການນໍາສະ	
ເໜີ	 ກ່ຽວກັບ	 ຄວາມເປັນມາ,	 ວິທີການຈັດການຂີ້
ເຫຍື້ອ	ແລະ	ການສ້າງທະນາຄານຂີ້ເຫຍື້ອ	ທີ່ໄດ້ຈັດ
ຕັ້ງປະຕິບັດໃນໄລຍະຜ່ານມາ	ໂດຍນັກສຶກສາ	ຄະນະ
ວິທະຍາສາດສິ່ງແວດລ້ອມ	 ພ້ອມທັງໄດ້ແລກປ່ຽນ	
ບົດຮຽນ	 ເຊິ່ງກັນ	 ແລະ	 ກັນ,	 ຫຼັງຈາກນັ້ນ,	 ກໍ່ໄດ້ໄປ
ເບິ່ງການ	 ປະຕິບັດຕົວຈິງ	 ໃນການຈັດການຂີ້ເຫຍື້ອ
ແລະ	ການສ້າງທະນາຄານຂີ້ເຫຍື້ອ	ເຊັ່ນ:		ການຄັດ
ແຍກຂີ້ເຫຍື້ອ,	 ສາງເກັບມ້ຽນຂີ້ເຫຍື້ອ,	 ການເຮັດຝຸ່ນ
ໝັກ	 ແລະ	 ການປະດິດສິ່ງຂອງຕ່າງໆດ້ວຍຂີ້ເຫຍື້ອ .
ມື້ທີ	 3:	 ພາຍຫຼັງທີ່ໄດ້ໄປທັດສະນະສຶກສາ	 ກ່ຽວກັບ	
ການຈັດການຂີ້ເຫຍື້ອ	 ແລະ	 ການສ້າງທະນາຄານຂີ້
ເຫຍື້ອ,	ທີ່ຄະນະວິທະຍາສາດສິ່ງແວດລ້ອມ,	ມະຫາ
ວິທະຍາໄລແຫ່ງຊາດ,	 ກໍ່ໄດ້ລົງສໍາຫຼວດພື້ນທີ່ຕົວຈິງ	
ຂອງຂອບເຂດໂຮງຮຽນ	 ມສ	 ນາຊອນ	 ເຊິ່ງໄດ້ຕົກ
ລົງເຫຫັນດີເປັນເອກະພາບກັນ	 ໃນການກຳນົດກິດ
ຈະກຳທີ່ຈະຈັດຕັ້ງປະຕິບັດດັ່ງນີ້:
1 .	ສ້າງອ່າງເກັບນໍ້າ;
2 .	ສ້າງອ່າງພັກນໍ້າເປື້ອນ;
3 .	ສ້າງທະນາຄານຂີ້ເຫຍື້ອ;
4 .	ສ້າງສວນຄົວ;
5 .	ສ້າງສາງເກັບມ້ຽນຂີ້ເຫຍື້ອ;
6 .	ປູກໄມ້ໃຫ້ໝາກ	ແລະ	ໄມ້ປະດັບ;
7 .	ສ້າງສວນສະໝຸນໄພ	(ພືດເປັນຢາ) .
19
ປະຊຸມ
ຈົດໝາຍຂ່າວ
ມິຖຸນາ-ທັນວາ	2019
ກສສ
17 ແຂວງ ແລະ 1 ນະຄອນຫຼວງ ໄດ້ສ້າງແຜນຈັດສັນ
ທີ່ດິນແລະແຜນຄຸ້ມຄອງສິ່ງແວດລ້ອມແບບຮອບດ້ານ
ໃນເດືອນ	 ກໍລະກົດ-ທັນວາ	 2019	 ກົມສົ່ງເສີມຄຸນ	
ນະພາບສິ່ງແວດລ້ອມ	 (ກສສ),	 ກົມທີ່ດິນ	 (ກທດ)	
ແລະ	ສູນຂໍ້ມູນຊັບພະຍາກອນທຳມະຊາດ	ແລະ	ສິ່ງ
ແວດລ້ອມ	(ສຂຊສ) .	ໄດ້ລົງຊຸກຍູ້ວຽກງານສ້າງແຜນ
ຈັດສັນທີ່ດິນ	ແລະ	ແຜນຄຸ້ມຄອງສິ່ງແວດລ້ອມແບບ
ຮອບດ້ານ	 ຮ່ວມກັບ	 ພະແນກ	 ຊັບພະຍາກອນທຳ
ມະຊາດ	 ແລະ	 ສິ່ງແວດລ້ອມຢູ່	 17	 ແຂວງ	 ແລະ	 1	
ນະຄອນຫຼວງ .	 ເຊິ່ງມີຜູ້ຕ່າງໜ້າຈາກພະແນກ/ຫ້ອງ
ການທີ່ກ່ຽວຂ້ອງເຂົ້າຮ່ວມຄື:	 ຊັບພະຍາກອນທຳມະ
ຊາດ	ແລະ	ສິ່ງແວດລ້ອມ,	ແຜນການ	ແລະ	ການລົງ
ທຶນ,	 ກະສິກໍາ	 ແລະ	 ປ່າໄມ້,	 ໂຍທາທິການ	 ແລະ	
ຂົນສົ່ງ,	 ອຸດສາຫະກໍາ	 ແລະ	 ການຄ້າ,	 ພະລັງງານ	
ແລະ	ບໍ່ແຮ່,	ຖະແຫຼງຂ່າວ,	ວັດທະນະທໍາ	ແລະ	ທ່ອງ
ທ່ຽວ,		ສາທາລະນະສຸກ,	ສຶກສາທິການ	ແລະ	ກິລາ,	
ພາຍໃນ,	 ກອງບັນຊາການ	 ປ້ອງກັນຄວາມສະຫງົບ	
ແລະ	 ກອງບັນຊາການ	 ປ້ອງກັນກັນປະເທດ	 ແລະ	
ຫ້ອງວ່າ	ການແຂວງ .	ເພື່ອລົງເກັບກໍາຂໍ້ມູນ	ແລະ	ວິ
ເຄາະການນໍາໃຊ້ທີ່ດິນ	8	ປະເພດທີ່ດິນ	ປະກອບໃສ່
ແຜນຈັດສັນທີ່ດິນ	ແລະ	ຄຸ້ມຄອງສິ່ງແວດລ້ອມແບບ
ຮອບດ້ານ .	 ການລົງຊຸກຍູ້ວຽກງານດັ່ງກ່າວ	 ແມ່ນໄດ້
ແບ່ງທີມງານຂັ້ນສູນກາງ	ອອກເປັນ	18	ທີມ	ໃນແຕ່
ລະທີມປະກອບມີພະນັກງານ	 2-4	 ທ່ານ	 ຈາກ	 3
20
ປະຊຸມ
ຈົດໝາຍຂ່າວ
ມິຖຸນາ-ທັນວາ	2019
ກສສ
ພາກສ່ວນ	(ກສສ,	ກທດ	ແລະ	ສຂຊສ)	ແຕ່ລະທີມ	
ແມ່ນຈະໄດ້ປະຈໍາຢູ່ແຂວງ	 ທີ່ຕົນເອງຮັບຜິດຊອບ	 1	
ທີມ/ແຂວງ .	 ການເຮັດວຽກແຕ່ລະແຂວງອາດຈະມີ
ໄລຍະເວລາທີ່ແຕກຕ່າງກັນຕາມເງື່ອນໄຂ	ແລະ	ສະ
ພາບການຕົວຈິງ	 ຜ່ານການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດວຽກງານ	
ໃນໄລຍະ	06	ເດືອນຜ່ານມາມີຜົນສໍາເລັດດັ່່ງນີ້:
•	ສໍາເລັດ	ການຈັດກອງປະຊຸມປະຊາສໍາພັນເປີດໂຄງ
ການ	ສ້າງແຜນຈັດສັນທີ່ດິນ	ແລະ	ຄຸ້ມຄອງສິ່ງແວດ
ລ້ອມແບບຮອບດ້ານ	ຂັ້ນແຂວງທົ່ວປະເທດ;
•		ສໍາເລັດ		ການຮ່າງຂໍ້ຕົກລົງ	ວ່າດ້ວຍ	ການແຕ່ງຕັ້ງ	ຄະ
ນະຮັບຜິດຊອບ	ວຽກງານສ້າງແຜນຈັດສັນທີ່ດິນ			ແລະ
ຄຸ້ມຄອງສິ່ງແວດລ້ອມແບບຮອບດ້ານ	ຂັ້ນແຂວງ;
•			ສໍາເລັດ				ການສ້າງຕັ້ງທີມງານຂັ້ນພະແນກ/ຫ້ອງການ
ເພື່ອລົງຈັດຕັ້ງປະຕິບັດວຽກງານ	 ການເກັບກໍາຂໍ້ມູນ	
ຮ່ວມກັບ	ຂະແໜງການທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ	ເພື່ອປະກອບໃສ່
ແຜນຈັດສັນທີ່ດິນ	ແລະ	ຄຸ້ມຄອງສິ່ງແວດລ້ອມແບບ
ຮອບ	ດ້ານ	ຂອງແຂວງ;
•	ສໍາເລັດການຝຶກອົບຮົມ,	ຖອດຖອນບົດຮຽນ	ແລະ
ຮ່ວມກັບ	ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດການເກັບກໍາຂໍ້ມູນ	ເພື່ອປະ
ກອບໃສ່ແຜນຈັດສັນທີ່ດິນ	 ແລະ	 ຄຸ້ມຄອງສິ່ງແວດ
ລ້ອມແບບຮອບດ້ານ	ຂອງແຂວງ;
•	ສໍາເລັດ	ການປະສານງານ	ແລະ	ປຶກສາຫາລື	ກັບ	
ຄະນະພະແນກ	 ໃນການກໍານົດ	 ການວາງແຜນນໍາ	
ໃຊ້ທີ່ດິນ	ແລະ	ການເກັບກໍາຂໍ້ມູນກັບຂະແໜງການທີ່	
ກ່ຽວ	ຂ້ອງ	ຂັ້ນແຂວງ	17	ແຂວງ	ແລະ	1	ນະຄອນຫຼວງ;
•	ສຳເລັດ	ການເກັບກໍາຂໍ້ມູນ	ຮ່ວມກັບ	ຂະແໜງການ
ທີ່ກ່ຽວຂ້ອງຂັ້ນເມືອງ	 147	 ເມືອງ	 ໃນຂອບເຂດທົ່ວ
ປະເທດ .
ການລົງຊຸກຍູ້ວຽກງານສ້າງແຜນຈັດສັນທີ່ດິນ	 ແລະ	
ແຜນຄຸ້ມຄອງສິ່ງແວດລ້ອມແບບຮອບດ້ານ	 ໃນຄັ້ງນີ້	
ແມ່ນປະສົບຜົນສໍາເລັດຕາມຄາດໝາຍທີ່ໄດ້ວາງໄວ້	
ເຖິງຢ່າງໃດກໍຕາມການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດວຽກງານດັ່ງ	
ກ່າວ	 ແມ່ນມີຄວາມຫຍຸ້ງຍາກທີ່ແຕກຕ່າງກັນຕາມ	
ເງື່ອນໄຂ	ແລະ	ສະພາບການຕົວຈິງດັ່ງນີ້:
1 .	ບາງຂໍ້ມູນຍັງກະແຈກກະຈາຍບໍ່ມີລັກສະນະລວມ
ສູນ	ເຮັດໃຫ້ມີການແກ່ຍາວທາງດ້ານເວລາ;
2 .	ບາງຂໍ້ມູນແມ່ນສູນກາງ	ເປັນຜູ້ຮັບຜິດຊອບ	ແລະ	
ອອກໃບອະນຸມັດໃຫ້ບາງພະແນກການ	ໃນຂັ້ນແຂວງ	
ເຮັດໃຫ້ແຂວງ	 ບໍ່ສາມາດຕອບສະໜອງຂໍ້ມູນໄດ້ຄົບ
ຖ້ວນ	 ແລະ	 ມີຄວາມຈໍາເປັນຕ້ອງໄດ້ພົວພັນເອົາ
ຂໍ້ມູນນໍາຂັ້ນສູນກາງຕື່ມອີກ;
3 .	 ການລົງເກັບກໍາຂໍ້ມູນຢູ່ບາງເມືອງ	 ແມ່ນຖືກຊ່ວງ
ເວລາດຽວກັບການກະກຽມເປີດກອງປະຊຸມໃຫຍ່	
ຂອງອົງຄະນະພັກເມືອງ	ແລະ	ກອງປະຊຸມອື່ນໆ;
4 .	 ບາງເມືອງຍັງບໍ່ໄດ້ຜ່ານ	 ແຜນຈັດສັນທີ່ດິນຈຸລະ
ພາກຂັ້ນບ້ານ,	 ກຸ່ມບ້ານ	 ຫຼື	 ຂັ້ນເມືອງມາກ່ອນ	 ເຮັດ
ໃຫ້ບາງຂະແໜງການບໍ່ມີຂໍ້ມູນຕົວເລກທີ່ຈະສະ
ໜອງໄດ້ຢ່າງຄົບຖ້ວນ;
5 .	ບັນຫາການຄຸ້ມຄອງເຂດເຊື່ອມຕໍ່ລະຫວ່າງ	ເມືອງ
ຕໍ່ເມືອງ	 ມີຫຼາຍເມືອງ	 ທີ່ຍັງບໍ່ເປັນເອກກະພາບກັນ	
ເຊັ່ນ:	 ເມືອງ	 ບາຈຽງຈະເລີນສຸກ,	 ແຂວງ	 ຈໍາປາສັກ	
ແລະ	ເມືອງ	ເລົ່າງາມ,	ແຂວງ	ສາລະວັນ	ແລະ	ເມືອງ
ອື່ນໆ;
6 .	ໄລຍະເວລາໃນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ	ການເກັບກໍາ
ຂໍ້ມູນຍັງມີຈໍາກັດຈຶ່ງມີຄວາມຈໍາເປັນຕ້ອງໄດ້ຈັດ	
ກອງປະຊຸມ	ແລະ	ເກັບກໍາຂໍ້ມູນໃນບາງເມືອງ	ແມ່ນ
ຖືກວັນພັກລັດຖະການເຮັດໃຫ້	 ການເຂົ້າຮ່ວມ	 ແລະ	
ຕອບສະໜອງຂໍ້ມູນບໍ່ຄົບຖ້ວນໃນບາງຂະແໜງການ	
ຕ້ອງໄດ້ມອບໃຫ້	 ຫ້ອງການ	 ຊສ	 ຊ່ວຍສືບຕໍ່ເກັບກໍາ	
ຂໍ້ມູນຕື່ມແລ້ວນໍາສົ່ງໃຫ້ຄະນະທີມງານພາຍຫຼັງ .
21
ປະຊຸມ
ຈົດໝາຍຂ່າວ
ມິຖຸນາ-ທັນວາ	2019
ກສສ
ກອງປະຊຸມ ນຳສະເໜີວຽກງານສຶກສາ ແລະ ສ້າງຈິດ
ສຳນຶກດ້ານສິ່ງແວດລ້ອມ ພາຍໃຕ້ໂຄງການສົ່ງເສີມ
ການນຳໃຊ້ລະບົບນິເວດປ່າໄມ້ ແລະ ຊີວະນາໆພັນ
ແບບຍືນຍົງ ໄລຍະ 2
ໃນວັນທີ	17	ຕຸລາ	2019	ໂຄງການ	ສົ່ງເສີມການນໍາໃຊ້ລະບົບນິເວດປ່າໄມ້	ແລະ	ຊີວະນາໆພັນແບບຍືນຍົງ	
(ProFEB	ໄລຍະ2)	ໄດ້ຈັດກອງປະຊຸມ	ນຳສະເໜີວຽກງານສຶກສາ	ແລະ	ສ້າງຈິດສຳນຶກດ້ານສິ່ງແວດລ້ອມ	
ຮ່ວມກັບ	ກົມສົ່ງເສີມຄຸນນະພາບສິ່ງແວດລ້ອມ	(ກສສ)	ທີ່ໂຮງແຮມ	ວຽງຈັນພລາຊາ,	ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ	
ໂດຍໃຫ້ກຽດເປັນປະທານຂອງ	ທ່ານ	ໂລນຄໍາ	ອາດສະນາວົງ	ຫົວຫນ້າກົມສົ່ງເສີມຄຸນນະພາບສິ່ງແວດລ້ອມ	
ກະຊວງ	 ຊັບພະຍາກອນທຳມະຊາດ	 ແລະ	 ສິ່ງແວດລ້ອມ	 ເຊິ່ງມີຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມທັງໝົດ	 34	 ທ່ານ	 ຈາກກົມສົ່ງ	
ເສີມຄຸນນະພາບສິ່ງແວດລ້ອມ,	ພະແນກ	ຊັບພະຍາກອນທຳມະຊາດ	ແລະ	ສິ່ງແວດລ້ອມ	ແຂວງ	ຄໍາມ່ວນ,	
ຄະນະວິທະຍາສາດປ່າໄມ້,	ຄະນະວິທະຍາສາດສິ່ງແວດລ້ອມ,	ມະຫາວິທະຍາໄລ	ແຫ່ງຊາດ	ແລະ	ອົງການຈັດ
ຕັ້ງທາງສັງຄົມຈໍານວນໜຶ່ງ .	ເພື່ອນໍາສະເໜີ	ແຜນງານດ້ານການສຶກສາ	ແລະ	ສ້າງຈິດສໍານຶກດ້ານສິ່ງແວດລ້ອມ	
ພາຍໃຕ້ໂຄງການ	ProFEB	ໄລຍະ	2,	ເພື່ອນໍາສະເໜີແຜນກິດຈະກຳ	3	ເດືອນ	(ຕຸລາ	ຫາ	ທັນວາ	2019)	ແລະ	
1	ປີ	(ຕຸລາ	2019	ຫາ	ຕຸລາ	2020)		ແລະ	ປຶກສາຫາລື	ກ່ຽວກັບ	ວຽກງານດັ່ງກ່າວໃນໄລຍະຜ່ານມາ	ແລະ	ວາງ	
ແຜນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໃນຕໍ່ໜ້າ .	ກອງປະຊຸມດັ່ງກ່າວ	ໄດ້ຮັບຟັງການນໍາສະເໜີ	ກ່ຽວກັບ	ວຽກງານສຶກສາ	
ແລະ	ສ້າງຈິດສຳນຶກດ້ານສິ່ງແວດລ້ອມ	ເຊິ່ງໄດ້ຮັບທຶນສະໜັບສະໜູນໂດຍ	ອົງການຮ່ວມມືລາວ-ເຢຍລະມັນ
ເພື່ອການພັດທະນາ	ພາຍໃຕ້	ໂຄງການ	ProFEB	ໄລຍະ	2 .	ວຽກງານສຶກສາ	ແລະ	ສ້າງຈິດສຳນຶກດ້ານສິ່ງ
ແວດລ້ອມ	 ເປັນວຽກງານທີ່ຢູ່ພາຍໃຕ້	 ຄວາມຮັບຜິດຊອບຂອງບໍລິສັດທີປຶກສາການພັດທະນາຂອງເຢຍລະ
ມັນ	ເຊິ່ງການເຄື່ອນໄຫວຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ	ຕາງໜ້າໃຫ້ແກ່ອົງການຮ່ວມມືລາວ-ເຢຍລະມັນ		ເພື່ອການພັດທະນາ
ປະຈໍາ	ສປປ	ລາວ	ພາຍໃຕ້ການຊີ້ນໍາ	ແລະ	ຮ່ວມມືກັບຄູ່ຮ່ວມງານພາກລັດ	ກໍ່ຄືກົມສົ່ງເສີມຄຸນນະພາບສິ່ງ
ແວດລ້ອມ,	ກະຊວງ	ຊັບພະຍາກອນທຳມະຊາດ	ແລະ	ສິ່ງແວດລ້ອມ	ຕັ້ງແຕ່ເດືອນ	ກັນຍາ		2019	ຫາ	ເດືອນ	
ມີນາ	2020,	ໃນນີ້ແຜນວຽກສຶກສາ	ແລະ	ສ້າງຈິດສຳນຶກດ້ານສິ່ງແວດລ້ອມ	ແມ່ນໄດ້ສືບຕໍ່ດຳເນີນການສະໜັບ
22
ປະຊຸມ
ຈົດໝາຍຂ່າວ
ມິຖຸນາ-ທັນວາ	2019
ກສສ
ສະໜູນດ້ານການປະສານງານ,	 ການຮ່ວມມື,	 ການ
ສ້າງຄວາມສາມາດ	 ແລະ	 ການຮ່ວມວຽກຈັດຕັ້ງປະ
ຕິບັດລະຫວ່າງຄູ່ຮ່ວມງານພາກລັດ	 ແລະ	 ບັນດາຄູ່
ຮ່ວມງານ	 ຈາກພາກສ່ວນອົງການຈັດຕັ້ງທາງສັງຄົມ
ໃນ	ສປປ	ລາວ	ໃຫ້ແໜ້ນແຟ້ນຂຶ້ນ	ເພື່ອກຽມພ້ອມດຳ
ເນີນກິດຈະກຳຂອງວຽກງານສຶກສາ	 ແລະ	 ສ້າງຈິດ
ສຳນຶກດ້ານສິ່ງແວດລ້ອມຮ່ວມກັນ .	 ກອງປະຊຸມໄດ້
ປຶກສາຫາລື	ກ່ຽວກັບ	ຮູບແບບກິດຈະກຳ	ແລະ	ແຜນ
ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໃນຕໍ່ໜ້າດັ່ງນີ້:
		
•	ຮູບແບບກິດຈະກຳ
1 .	 ການສ້າງຄວາມເຂັ້ມແຂງ	 ໃຫ້ແກ່ພະນັກງານລັດ	
ແລະ	 ບັນດາຄູ່ຮ່ວມງານ	 ໂດຍສະເພາະການຝຶກອົບ	
ຮົມພື້ນຖານການເປັນຄູຝຶກ	ເຊິ່ງແບ່ງອອກເປັນ	2	ລະ
ດັບຄື:	ຜູ້ເລີ່ມຕົ້ນ	ແລະ	ຜູ້ທີ່ມີປະສົບການ;
2 .	ການລົງເຄື່ອນໄຫວວຽກງານສຶກສາ	ແລະ	ສ້າງຈິດ
ສຳນຶກ	 ເຫັນວ່າມີ	 5	 ແຂວງ	 ທີ່ມີທ່າແຮງໃນການຈັດ
ຕັ້ງປະຕິບັດວຽກງານດັ່ງກ່າວຄື:	 ຫຼວງນໍ້າທາ,	 ອຸດົມ
ໄຊ,	 ບໍ່ແກ້ວ,	 ຈໍາປາສັກ	 ແລະ	 ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ	
ໃນນີ້	ແຂວງ	ຫຼວງນໍ້າທາ	ແລະ	ຈໍາປາສັກ	ແມ່ນແຂວງ
ໃໝ່ທີ່ຈະໄດ້ເຂົ້າກິດຈະກຳດັ່ງກ່າວ	 ສ່ວນແຂວງອື່ນ
ແມ່ນຕ້ອງໄດ້ລໍຖ້າການສະໜັບສະໜູນງົບປະມານ
ຈາກຜູ້ໃຫ້ທຶນ;
3 .	ກິດຈະກຳຕັ້ງບູດວາງສະແດງ	ແລະ	ໂຄສະນາເຜີຍ	
ແຜ່ຂໍ້ມູນຂ່າວສານດ້ານສິ່ງແວດລ້ອມຕາມງານບຸນ	
ແລະ	 ເທດສະການຕ່າງໆເຊັ່ນ:	 ບຸນວັດພູຈໍາປາສັກ,	
ບຸນນະມັດສະການ	 ພະທາດສີີໂຄດຕະບອງ,	 ບຸນ	
ດອກງິ້ວບານ	ແລະ	ອື່ນໆ .
•	ແຜນໃນຕໍ່ໜ້າ
1 .	ປະຊຸມປະຈໍາເດືອນ	ລະຫວ່າງ	ກສສ	ກັບທີມງານ	
ຮັບຜິດຊອບ	 ແຜນງານດ້ານການສຶກສາ	 ແລະ	 ສ້າງ
ຈິດສໍານຶກດ້ານສິ່ງແວດລ້ອມ	ພາຍໃຕ້	ໂຄງການ	Pro
FEB	ໄລຍະ	2;
2 .	 ທີມງານຮັບຜິດຊອບ	 ແຜນງານດ້ານການສຶກສາ	
ແລະ	ສ້າງຈິດສໍານຶກດ້ານສິ່ງແວດລ້ອມ	ຕ້ອງໄດ້ກຽມ
ແຜນ	 3	 ເດືອນ	 ສົ່ງໃຫ້	 ກສສ	 ແລະ	 ແຜນປະຈຳປີ	
2020	 ເພື່ອນຳສະເໜີ	 ໃນກອງປະຊຸມປະຈໍາປີຂອງ
ແຜນງານດ້ານການສຶກສາ	ແລະ	ສ້າງຈິດສໍານຶກດ້ານ
ສິ່ງແວດລ້ອມ	 ຄາດວ່າຈະໄດ້ຈັດຂຶ້ນ	 ໃນເດືອນ	 ທັນ
ວາ	2019	ຫຼື	ເດືອນ	ມັງກອນ	2020;
3 .	 ກະກຽມ	 ແຜນກິດຈະກຳ	 ແລະ	 ແຜນງົບປະມານ	
ເພື່ອເຄື່ອນໄຫວວຽກງານສຶກສາ	ແລະ	ສ້າງຈິດສຳນຶກ
ດ້ານສິ່ງແວດລ້ອມຂອງ	ກສສ	ແລະ	ຄູ່ຮ່ວມງານ .
Newsleter deqp xii
Newsleter deqp xii
Newsleter deqp xii
Newsleter deqp xii
Newsleter deqp xii
Newsleter deqp xii
Newsleter deqp xii
Newsleter deqp xii
Newsleter deqp xii
Newsleter deqp xii
Newsleter deqp xii
Newsleter deqp xii
Newsleter deqp xii
Newsleter deqp xii
Newsleter deqp xii
Newsleter deqp xii
Newsleter deqp xii
Newsleter deqp xii
Newsleter deqp xii
Newsleter deqp xii
Newsleter deqp xii
Newsleter deqp xii
Newsleter deqp xii
Newsleter deqp xii

More Related Content

More from ຫ້ອງການ ຊັບພະຍາກອນທຳມະຊາດ ແລະ ສິ່ງແວດລ້ອມ

Guidelide green-school lao
Guidelide green-school laoGuidelide green-school lao
ເທັກນິກການຂຽນຂ່າວ ແລະ ພາດຫົວຂ່າວໃຫ້ໜ້າສົນໃຈ News guide
ເທັກນິກການຂຽນຂ່າວ ແລະ ພາດຫົວຂ່າວໃຫ້ໜ້າສົນໃຈ News guideເທັກນິກການຂຽນຂ່າວ ແລະ ພາດຫົວຂ່າວໃຫ້ໜ້າສົນໃຈ News guide
ເທັກນິກການຂຽນຂ່າວ ແລະ ພາດຫົວຂ່າວໃຫ້ໜ້າສົນໃຈ News guide
ຫ້ອງການ ຊັບພະຍາກອນທຳມະຊາດ ແລະ ສິ່ງແວດລ້ອມ
 
Newsleter deqp iv
Newsleter deqp ivNewsleter deqp iv
Newsleter deqp v
Newsleter deqp vNewsleter deqp v
Newsleter deqp vi
Newsleter deqp viNewsleter deqp vi
Newsleter deqp viii
Newsleter deqp viiiNewsleter deqp viii
Newsleter Deep II
Newsleter Deep IINewsleter Deep II
ຄູ່ມື ແນະນຳການສ້າງທະນາຄານຂີ້ເຫຍື້ອ Bank for wast laos
ຄູ່ມື ແນະນຳການສ້າງທະນາຄານຂີ້ເຫຍື້ອ Bank for wast laosຄູ່ມື ແນະນຳການສ້າງທະນາຄານຂີ້ເຫຍື້ອ Bank for wast laos
ຄູ່ມື ແນະນຳການສ້າງທະນາຄານຂີ້ເຫຍື້ອ Bank for wast laos
ຫ້ອງການ ຊັບພະຍາກອນທຳມະຊາດ ແລະ ສິ່ງແວດລ້ອມ
 
ຄູ່ມືປະຊາຊັນ ເພື່ອການຫຼຸດ, ຄັດແຍກ ແລະ ໃຊ້ປະໂຫຍດຂີ້ເຫຍື້ອຊຸມຊົນ
ຄູ່ມືປະຊາຊັນ ເພື່ອການຫຼຸດ, ຄັດແຍກ ແລະ ໃຊ້ປະໂຫຍດຂີ້ເຫຍື້ອຊຸມຊົນ ຄູ່ມືປະຊາຊັນ ເພື່ອການຫຼຸດ, ຄັດແຍກ ແລະ ໃຊ້ປະໂຫຍດຂີ້ເຫຍື້ອຊຸມຊົນ
ຄູ່ມືປະຊາຊັນ ເພື່ອການຫຼຸດ, ຄັດແຍກ ແລະ ໃຊ້ປະໂຫຍດຂີ້ເຫຍື້ອຊຸມຊົນ
ຫ້ອງການ ຊັບພະຍາກອນທຳມະຊາດ ແລະ ສິ່ງແວດລ້ອມ
 

More from ຫ້ອງການ ຊັບພະຍາກອນທຳມະຊາດ ແລະ ສິ່ງແວດລ້ອມ (18)

Magazines v2 12 2020
Magazines v2 12 2020Magazines v2 12 2020
Magazines v2 12 2020
 
Magazines 04 2021 final
Magazines 04 2021 finalMagazines 04 2021 final
Magazines 04 2021 final
 
ຫຼັກການຂຽນຂ່າວພື້ນຖານ 5 w2h
ຫຼັກການຂຽນຂ່າວພື້ນຖານ 5 w2hຫຼັກການຂຽນຂ່າວພື້ນຖານ 5 w2h
ຫຼັກການຂຽນຂ່າວພື້ນຖານ 5 w2h
 
ການວິເຄາະ 5 w2h
ການວິເຄາະ 5 w2hການວິເຄາະ 5 w2h
ການວິເຄາະ 5 w2h
 
ອົງປະກອບ ແລະ ວິທີການຂຽນບົດຄວາມ
ອົງປະກອບ ແລະ ວິທີການຂຽນບົດຄວາມອົງປະກອບ ແລະ ວິທີການຂຽນບົດຄວາມ
ອົງປະກອບ ແລະ ວິທີການຂຽນບົດຄວາມ
 
Guidelide green-school lao
Guidelide green-school laoGuidelide green-school lao
Guidelide green-school lao
 
ເທັກນິກການຂຽນຂ່າວ ແລະ ພາດຫົວຂ່າວໃຫ້ໜ້າສົນໃຈ News guide
ເທັກນິກການຂຽນຂ່າວ ແລະ ພາດຫົວຂ່າວໃຫ້ໜ້າສົນໃຈ News guideເທັກນິກການຂຽນຂ່າວ ແລະ ພາດຫົວຂ່າວໃຫ້ໜ້າສົນໃຈ News guide
ເທັກນິກການຂຽນຂ່າວ ແລະ ພາດຫົວຂ່າວໃຫ້ໜ້າສົນໃຈ News guide
 
Newsleter deqp iv
Newsleter deqp ivNewsleter deqp iv
Newsleter deqp iv
 
Newsleter deqp v
Newsleter deqp vNewsleter deqp v
Newsleter deqp v
 
Newsleter deqp vi
Newsleter deqp viNewsleter deqp vi
Newsleter deqp vi
 
Newsleter deqp viii
Newsleter deqp viiiNewsleter deqp viii
Newsleter deqp viii
 
Move
MoveMove
Move
 
Newsleter iii deqp for print size 265x210l
Newsleter iii deqp for print size 265x210lNewsleter iii deqp for print size 265x210l
Newsleter iii deqp for print size 265x210l
 
Writingnews
WritingnewsWritingnews
Writingnews
 
Exwritinews
ExwritinewsExwritinews
Exwritinews
 
Newsleter Deep II
Newsleter Deep IINewsleter Deep II
Newsleter Deep II
 
ຄູ່ມື ແນະນຳການສ້າງທະນາຄານຂີ້ເຫຍື້ອ Bank for wast laos
ຄູ່ມື ແນະນຳການສ້າງທະນາຄານຂີ້ເຫຍື້ອ Bank for wast laosຄູ່ມື ແນະນຳການສ້າງທະນາຄານຂີ້ເຫຍື້ອ Bank for wast laos
ຄູ່ມື ແນະນຳການສ້າງທະນາຄານຂີ້ເຫຍື້ອ Bank for wast laos
 
ຄູ່ມືປະຊາຊັນ ເພື່ອການຫຼຸດ, ຄັດແຍກ ແລະ ໃຊ້ປະໂຫຍດຂີ້ເຫຍື້ອຊຸມຊົນ
ຄູ່ມືປະຊາຊັນ ເພື່ອການຫຼຸດ, ຄັດແຍກ ແລະ ໃຊ້ປະໂຫຍດຂີ້ເຫຍື້ອຊຸມຊົນ ຄູ່ມືປະຊາຊັນ ເພື່ອການຫຼຸດ, ຄັດແຍກ ແລະ ໃຊ້ປະໂຫຍດຂີ້ເຫຍື້ອຊຸມຊົນ
ຄູ່ມືປະຊາຊັນ ເພື່ອການຫຼຸດ, ຄັດແຍກ ແລະ ໃຊ້ປະໂຫຍດຂີ້ເຫຍື້ອຊຸມຊົນ
 

Newsleter deqp xii

 • 1. A ປະຊຸມ ຈົດໝາຍຂ່າວ ມິຖຸນາ-ທັນວາ 2019 ກສສ lt[a[mu 12 ,y45ok{mao;k 2019 ກົມສົ່ງເສີມຄຸນນະພາບສິ່ງແວດລ້ອມ ກະຊວງ ຊັບພະຍາກອນທຳມະຊາດ ແລະ ສິ່ງແວດລ້ອມ ຂະແໜງສົ່ງເສີມຄຸນນະພາບສິ່ງແວດລ້ອມ ກະຊວງຊັບພະຍາກອນທຳມະຊາດ ແລະ ສິ່ງແວດລ້ອມ d l ld l ld l ld l ld l ld l ld l ld l ld l ld l ld l ld l ld l ld l ld l ld l ld l ld l ld l ld l ld l ld l ld l ld l ld l ld l ld l ld l ld l ld l ld l ld l ld l ld l ld l ld l ld l ld l ld l ld l ld l ld l ld l ld l ld l ld l ld l ld l ld l ld l ld l ld l ld l ld l ld l ld l ld l ld l ld l ld l ld l ld l ld l ld l ld l ld l ld l ld l ld l ld l ld l ld l ld l ld l ld l ld l ld l ld l ld l ld l ld l ld l ld l ld l ld l ld l ld l ld l ld l ld l ld l ld l ld l ld l ld l ld l ld l ld l ld l ld l ld l ld l ld l ld l ld l ld l ld l ld l ld l ld l ld l ld l ld l ld l ld l ld l ld l ld l ld l ld l ld l ld l ld l ld l ld l ld l ld l ld l ld l ld l ld l ld l ld l ld l ld l ld l ld l ld l ld l ld l ld l ld l ld l ld l ld l ld l ld l ld l ld l ld l ld l ld l ld l ld l ld l ld l ld l ld l ld l ld l ld l ld l ld l ld l ld l ld l ld l ld l ld l ld l ld l ld l ld l ld l ld l ld l ld l ld l ld l ld l ld l ld l ld l ld l ld l ld l ld l ld l ld l ld l ld l ld l ld l ld l ld l ld l ld l ld l ld l ld l ld l ld l ld l ld l ld l ld l ld l ld l ld l ld l ld l ld l ld l ld l ld l ld l l ຈົດໝາຍຂ່າວ
 • 2. B ປະຊຸມ ຈົດໝາຍຂ່າວ ມິຖຸນາ-ທັນວາ 2019 ກສສ ຄະນະຮັບຜິດຊອບ ຈົດໝາຍຂ່າວ ກສສ ຄະນະຮ່າງ ແລະ ຮຽບຮຽງ ຄະນະກົມ ສົ່ງເສີມຄຸນນະພາບ ສິ່ງແວດລ້ອມ ທ່ານ ໂລນຄຳ ອາດສະນາວົງ ຫົວໜ້າກົມ ທ່ານ ສິງສະຫວັນ ສິງກາວົງໄຊ ຮອງຫົວໜ້າກົມ ທ່ານ ນາງ ຈິດຖະໜອມ ອຸ່ນສີດາ ຮອງຫົວໜ້າກົມ ທ່ານ ວິລະພົນ ນວນແສງສີ ຮອງຫົວໜ້າກົມ ກວດແກ້ ບັນດາພະແນກຂອງກົມສົ່ງເສີມຄຸນນະພາບສິ່ງແວດລ້ອມ ພະແນກ ສິ່ງແວດລ້ອມ ສັງຄົມ ທ່ານ ຄອນສະຫວັນ ຫຼວງລາດ ຫົວໜ້າພະແນກ ທ່ານ ພຸດທະລາ ສຸກສາຄອນ ຮອງຫົວໜ້າພະແນກ ທ່ານ ນາງ ລັດຕະນະພອນ ອິນທະສານ ຮອງຫົວໜ້າພະແນກ ຈັດໜ້າອອກແບບ ທ່ານ ບົວແສງປະເສິດ ພຣະສິດທິເດດ ຮອງຫົວໜ້າພະແນກ ທ່ານ ກິ່ງທອງ ສິຣິສົມພອນ ວິຊາການ ຄະນະເກັບກຳຂໍ້ມູນ ທ່ານ ນາງ ປິກຄຳ ພັນທະວົງ ທ່ານ ນາງ ທອງພັນ ອຸດົມເພັດ ແຫຼ່ງຂໍ້ມູນ ຂໍຂອບໃຈເປັນຢ່າງສູງ ທີ່ສະໜອງຂໍ້ມູນ ໃນການປະກອບສ່ວນເຂົ້າໃນຈົດໝາຍຂ່າວ ກສສຂໍຂອບໃຈເປັນຢ່າງສູງ ທີ່ສະໜອງຂໍ້ມູນ ໃນການປະກອບສ່ວນເຂົ້າໃນຈົດໝາຍຂ່າວ ກສສຂໍຂອບໃຈເປັນຢ່າງສູງ ທີ່ສະໜອງຂໍ້ມູນ ໃນການປະກອບສ່ວນເຂົ້າໃນຈົດໝາຍຂ່າວ ກສສ
 • 3. ສາລະບານ • ໂຮງຮຽນ ສິນໄຊ ແລະ ໂຮງຮຽນ ຊະນະພົນ ໄດ້ຮັບລາງວັນ ໂຮງຮຽນ ນິເວດ ອາຊຽນ ປະຈຳປີ 2019 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 • ກອງປະຊຸມ ປຶກສາຫາລື ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດວຽກງານ ສ້າງບ້ານ ຂຽວ ສະອາດ ງາມຕາ ຂອງໂຄງການສ້າງ ຄວາມເຂັ້ມແຂງ ໃຫ້ແນວລາວສ້າງຊາດ ໃນການສົ່ງ ເສີມ ແລະ ປົກປ້ອງສິດ ຜົນປະໂຫຍດຂອງບັນດາເຜົ່າ ໃຫ້ມີສ່ວນຮ່ວມໃນການຄຸ້ມ ຄອງ ແລະ ການນຳໃຊ້ຊັບພະຍາກອນທຳມະຊາດ ແລະ ສິ່ງແວດລ້ອມ ແບບຍືນຍົງ . 3 • ກອງປະຊຸມປຶກສາຫາລື ເພື່ອກະກຽມຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ ໂຄງການສ້າງສວນ ພຶກສາ ສາດຮ່ວມມື ລາວ-ໄທ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6 • ກອງປະຊຸມແລກປ່ຽນຄວາມຮູ້ ກ່ຽວກັບ ສົນທິສັນຍາສາກົນ ດ້ານສິ່ງແວດລ້ອມ . . . . 8 • ກອງປະຊຸມປຶກສາຫາລື ກ່ຽວກັບ ແຜນດໍາເນີນງານສົ່ງເສີມຄຸນນະພາບສິ່ງແວດລ້ອມ11 • ກອງປະຊຸມປຶກສາຫາລື ກ່ຽວກັບ ແຜນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໂຮງຮຽນ ຂຽວ ສະອາດ ງາມຕາ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13 • ກອງປະຊຸມລາຍງານ ຜົນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ ໂຄງການ ສິ່ງແວດລ້ອມ ແລະ ສັງຄົມ ໄລຍະ 2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15 • ກອງປະຊຸມລິເລີ່ມ ການສ້າງ ໂຮງຮຽນ ມສ ນາຊອນໃຫ້ເປັນໂຮງຮຽນ ຂຽວ ສະອາດ ງາມຕາ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17 • 17 ແຂວງ ແລະ 1 ນະຄອນຫຼວງ ໄດ້ສ້າງແຜນຈັດສັນທີ່ດິນ ແລະ ແຜນຄຸ້ມຄອງ ສິ່ງແວດລ້ອມແບບຮອບດ້ານ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19 • ກອງປະຊຸມ ນຳສະເໜີວຽກງານສຶກສາ ແລະ ສ້າງຈິດ ສຳນຶກດ້ານສິ່ງແວດລ້ອມ ພາຍໃຕ້ໂຄງການສົ່ງເສີມ ການນຳໃຊ້ລະບົບນິເວດປ່າໄມ້ ແລະ ຊີວະນາໆພັນແບບ ຍືນຍົງ ໄລຍະ 2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21 • ກອງປະຊຸມເຜີຍແຜ່ ຄູ່ມືແນະນໍາ ແລະ ຝຶກອົບຮົມ ກ່ຽວກັບ ວຽກງານການປະເມີນ ສິ່ງແວດລ້ອມແບບຍຸດທະສາດ (SEA) ໃຫ້ແກ່ພະນັກງານ ແຂວງ ຫຼວງນໍ້າທາ ແລະ ສະຫວັນນະເຂດ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23 • ກສສ ແລະ ຄູ່ຮ່ວມງານ ປຶກສາຫາລື ກ່ຽວກັບ ການອອກແບບ ດ້ານການບໍລິການ
 • 4. ວຽງານສຶກສາ ແລະ ສ້າງຈິດສໍານຶກດ້ານສິ່ງແວດລ້ອມ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25 • ກອງປະຊຸມ ເຜີຍແຜ່ ແລະ ຝຶກອົບຮົມ ສ້າງຄວາມ ເຂັ້ມແຂງ ກ່ຽວກັບ ການຈັດ ຕັ້ງປະຕິບັດວຽກງານ ຂຽວ ສະອາດ ງາມຕາ ໃຫ້ແກ່ 4 ແຂວງ . . . . . . . . . . . . . . . 27 • ການຝຶກອົບຮົມ ກ່ຽວກັບ ການນຳໃຊ້ເຄື່ອງມື ຕິດຕາມປະສິດຕິພາບ ໃນການຄຸ້ມ ຄອງ ເຂດດິນບໍລິເວນນໍ້າຣາມຊາ ເຊຈຳພອນ (R-METT) . . . . . . . . . . . . . . . . 30 • ກອງປະຊຸມສໍາມະນາ ກ່ຽວກັບ ການເຮັດວຽກເປັນທີມແລະ ການອອກແບບເຄື່ອງ ມື ໃນການໃຫ້ບໍລິການວຽກງານສຶກສາ ແລະ ສ້າງຈິດສໍານຶກດ້ານສິ່ງແວດລ້ອມ . . . 32 • 3 ອົງການຈັດຕັ້ງມະຫາຊົນ ກສສ ໄດ້ຈັດກອງປະຊຸມເຜີຍແຜ່ເຊື່ອມຊຶມ ເອກະ ສານຂະຫຍາຍພັກ ໃຫ້ແກ່ສະມາຊິກຂອງ 3 ອົງການຈັດຕັ້ງມະຫາຊົນ ກສສ . . . . . 34 • ລົງຕິດຕາມການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ ໂຄງການ ປັບຕົວເຂົ້າກັບການປ່ຽນແປງດິນຟ້າ ອາກາດ ໃນເຂດດິນບໍລິເວນນໍ້າ ຣາມຊາ ຢູ່ ສປປ ລາວ (CAWA) ທີ່ ແຂວງ ສະຫວັນນະເຂດ ແລະ ແຂວງ ຈໍາປາສັກ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 36 • ພິທີວາງເສົາເອກ-ເສົາໂທ ຂອງໂຄງການສ້າງສວນພຶກ ສາສາດ ຮ່ວມມື ລາວ-ໄທ . 38 • ພະນັກງານສອງແຂວງໄດ້ຮັບການຍົກລະດັບຄວາມຮູ້ຄວາມສາມາດໃນການຄຸ້ມ ຄອງນິເວດວິທະຍາ ດິນບໍລິເວນນ້ຳ ແລະ ການປ່ຽນແປງດີນຟ້າອາກາດ . . . . . . . . 40 • ຄວນຮູ້! ຢາປາບສັດຕູພືດ ທີ່ອະນຸຍາດໃຫ້ໃຊ້ ແລະ ຫ້າມນໍາໃຊ້ຢູ່ລາວ . . . . . . . . . 43 • “ແມງຫາງໜີບ” ຜູ້ຊ່ວຍທີ່ດີ ຊາວກະສິກອນຄວນຮູ້ໄວ້ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 45
 • 5. 1 ປະຊຸມ ຈົດໝາຍຂ່າວ ມິຖຸນາ-ທັນວາ 2019 ກສສ ໂຮງຮຽນ ສິນໄຊ ແລະ ໂຮງຮຽນ ຊະນະພົນ ໄດ້ຮັບລາງ ວັນ ໂຮງຮຽນ ນິເວດ ອາຊຽນ ປະຈຳປີ 2019 ໃນວັນທີ 08 ຕຸລາ 2019 ຜ່ານມາ ໂຮງຮຽນ ສິນໄຊ, ເມືອງ ຈັນທະບູລີ ແລະ ໂຮງຮຽນ ຊະນະພົນ, ເມືອງ ສີໂຄດຕະບອງ ໄດ້ຮັບລາງວັນ ໂຮງຮຽນ ນິເວດອາ ຊຽນ ພິທີມອບ-ຮັບລາງວັນດັ່ງກ່າວໄດ້ຈັດຂຶ້ນ ທີ່ນະ ຄອນສຽມລຽບ, ລາຊະອານາຈັກກຳປູເຈຍ ໃຫ້ກຽດ ມອບລາງວັນໃນຄັ້ງນີ້ ໂດຍເລຂາທິການໃຫຍ່ອາຊຽນ ມີບັນດາລັດຖະມົນຕີ ກະຊວງ ຊັບພະຍາກອນທຳ ມະຊາດ ແລະ ສິ່ງແວດລ້ອມ 10 ປະເທດ ອາຊຽນ ແລະ ພາກສ່ວນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງເຂົ້າຮ່ວມ . ການມອບ- ຮັບລາງວັນດັ່ງກ່າວ ແມ່ນຈັດຂຶ້ນທຸກໆ 3 ປີ . ເພື່ອເປັນ ເວທີໃນການສະແດງຜົນງານ ການເຄື່ອນໄຫວວຽກ ງານສິ່ງແວດລ້ອມອາຊຽນ ແລະ ປະຕິບັດພັນທະ ຕໍ່ການປົກປັກຮັກສາສິ່ງແວດລ້ອມ ພ້ອມທັງເປັນ ການ ສົ່ງເສີມສ້າງຈິດສໍານຶກດ້ານສິ່ງແວດລ້ອມ ຂອງຂະ ແໜງສຶກສາ ໂດຍສະເພາະແມ່ນຊັ້ນປະຖົມ ແລະ ມັດ ທະຍົມ . ທໍາອິດໄດ້ຈັດຂຶ້ນໃນປີ 2012 ທີ່ປະເທດ ມະເລເຊຍ . ເຊິ່ງ ສປປ ລາວ ໄດ້ເຂົ້າຮ່ວມຮັບລາງວັນ ໂດຍມີ ໂຮງຮຽນ ປະຖົມໂສກປະຫຼວງ ເມືອງ ສີສັດ ຕະນາກ ແລະ ໂຮງຮຽນ ມັດທະຍົມຕົ້ນ ສີສັດຕະນາກ, ເມືອງ ສີສັດຕະນາກ, ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ . ຄັ້ງທີ 2 ໃນປີ 2015 ທີ່ປະເທດ ມຽນມາ ເຊິ່ງ ສປປ ລາວກໍ່ໄດ້ ຮັບລາງວັນນີ້ເຊັ່ນດຽວກັນຄື: ໂຮງຮຽນ ປະຖົມທົ່ງກາງ
 • 6. 2 ປະຊຸມ ຈົດໝາຍຂ່າວ ມິຖຸນາ-ທັນວາ 2019 ກສສ ເມືອງ ສີສັດຕະນາກ ແລະ ມັດທະຍົມໄຊເສດຖາ, ເມືອງ ໄຊເສດຖາ, ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ . ສໍາລັບປີ 2019 ເຊິ່ງ ເປັນ ຄັ້ງທີ 3 ໄດ້ຈັດຂຶ້ນ ທີ່ ສຽມລຽບ, ລາຊະອານາຈັກກໍາປູເຈຍ ເຊິ່ງການມອບ-ຮັບລາງ ວັນດັ່ງກ່າວ ໂຮງຮຽນ ສິນໄຊ, ເມືອງ ຈັນທະບູລີ ໄດ້ ຮັບລາງວັນຊັ້ນມັດທະຍົມສຶກສາ ແລະ ຊັ້ນປະຖົມ ແມ່ນໂຮງຮຽນ ປະຖົມຊະນະພົນ ເມືອງ ສີໂຄດຕະ ບອງ, ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ . ກົມສົ່ງເສີມຄຸນນະພາບ ສິ່ງແວດລ້ອມ ໃນນາມ ຈຸດປະສານງານໜ່ວຍປະຕິ ບັດງານອາຊຽນ ດ້ານການສຶກສາສິ່ງແວດລ້ອມ ຮ່ວມ ກັບ ພະແນກສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາ ນະຄອນຫຼວງ ວຽງຈັນ ໄດ້ຮ່ວມກັນຄັດເລືອກເອົາໂຮງຮຽນ ປະຖົມ ສຶກສາ 1 ແຫ່ງ ແລະ ມັດທະຍົມສຶກສາ 1 ແຫ່ງ ເຊິ່ງໂຮງຮຽນດັ່ງກ່າວ ຕ້ອງໄດ້ຮັບລາງວັນ “ຂຽວ ສະ ອາດ ແລະ ຄຸນນະພາບດີ” ຂອງພະແນກສຶກສາ ແລະ ກິລາ ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ເພື່ອຮັບລາງວັນໂຮງຮຽນ ນິເວດອາຊຽນ ໂດຍອີງຕາມມາດຖານ ແລະ ເງື່ອນ ໄຂການຮັບລາງວັນ ໂຮງຮຽນນິເວດອາຊຽນ ແລະ ມາດຕະຖານຂອງກະຊວງ ສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາ ວາງອອກ ເຊິ່ງສອດຄ່ອງກັບມາດຖານຂອງ ກະຊວງ ຊັບພະຍາ ກອນທໍາມະຊາດ ແລະ ສິ່ງແວດລ້ອມ ວາງອອກດັ່ງນີ້: 1 . ຕ້ອງໄດ້ຮັບລາງວັນໃດໜຶ່ງ ກ່ຽວກັບ ຄຸນນະພາບ ການສຶກສາລະດັບຊາດ; 2 . ເປັນໂຮງຮຽນທີ່ ມີການຈັດການຂີ້ເຫຍື້ອໃນໂຮງ ຮຽນທີ່ດີເປັນຕົ້ນການແຍກຂີ້ເຫຍື້ອ, ມີກິດຈະກຳສ້າງ ຈິດສຳ ນຶກດ້ານສິ່ງແວດລ້ອມ, ມີເຂດຂຽວ, ມີສວນ ຄົວ ແລະ ໄມ້ປະດັບຕ່າງໆ; 3 . ມີພື້ນທີ່ສໍາລັບກິດຈະກຳນອກຫຼັກສູດ ແລະ ກິລາ . ສໍາລັບໂຮງຮຽນ ທີ່ໄດ້ຄັດເລືອກ ແມ່ນຈະໄດ້ກຽມ ເອກະສານ ແລະ ໜ້າວຽກດັ່ງລຸ່ມນີ້: 1 . ປະກອບແບບຟອມການສະເໜີຊື່; 2 . ອະທິບາຍເຫດຜົນ ຂອງການສະເໜີໂຮງຮຽນເປັນ ພາສາອັງກິດ 400-500ຄໍາ; 3 . ຮູບພາບ 10 ຮູບ; 4 . ຄິບວິດີໂອ 5-10ນາທີ ເປັນພາສາອັງກິດ ຫຼື ເປັນ ພາສາທ້ອງຖິ່ນມີຄໍາແປເປັນພາສາອັງກິດ .
 • 7. 3 ປະຊຸມ ຈົດໝາຍຂ່າວ ມິຖຸນາ-ທັນວາ 2019 ກສສ ໃນຕອນເຊົ້າຂອງວັນທີ 18 ຕຸລາ 2019 ກົມສົ່ງເສີມຄຸນນະພາບສິ່ງແວດລ້ອມ (ກສສ), ກະຊວງ ຊັບພະຍາ ກອນທຳມະ ຊາດ ແລະ ສິ່ງແວດລ້ອມ (ກຊສ) ຮ່ວມກັບ ກົມຊົນເຜົ່າ, ສູນກາງແນວລາວສ້າງຊາດ ໄດ້ຈັດກອງ ປະຊຸມປຶກສາຫາລື ກ່ຽວກັບ ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດວຽກງານ ສ້າງບ້ານ ຂຽວ ສະອາດ ງາມຕາ ຂອງໂຄງການສ້ າງຄວາມເຂັ້ມແຂງໃຫ້ແນວລາວສ້າງຊາດ ໃນການສົ່ງເສີມ ແລະ ປົກປ້ອງສິດ ຜົນປະໂຫຍດຂອງບັນດາເຜົ່າ ໃຫ້ມີສ່ວນຮ່ວມໃນການຄຸ້ມຄອງ ແລະ ການນຳໃຊ້ຊັບພະຍາກອນທຳມະຊາດ ແລະ ສິ່ງແວດລ້ອມ ແບບຍືນ ຍົງໂດຍໃຫ້ກຽດເປັນປະທານຂອງທ່ານ ເຍ່ຍເກີຢ່າ ໝໍ່ຈໍ່ຈົງຕົວ ຮອງປະທານສູນກາງແນວລາວສ້າງຊາດ ທັງເປັນ ຜູ້ຊີນຳວຽກງານໂຄງການ ສ້າງຄວາມເຂັ້ມແຂງໃຫ້ແນວລາວສ້າງຊາດ . ເຊິ່ງມີເຂົ້າຮ່ວມຈາກ ກຊສ (ຫ້ອງການ ກຊສ, ກສສ, ກອງທຶນສິ່ງແວດລ້ອມ ແລະ ພະແນກ ຊັບພະຍາກອນທຳມະ ຊາດ ແລະ ສິ່ງແວດລ້ອມ ນະຄອນ ຫຼວງ), ສູນກາງແນວລາວສ້າງຊາດ (ບັນດາກົມ, ພະແນກ ແລະ ຫ້ອງການ ແນວລາວສ້າງຊາດ ເມືອງ) ແລະ ອຳນາດການປົກຄອງບ້ານ 09 ບ້ານ ໃນນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ . ລວມທັງໝົດ 22 ທ່ານ ເປັນຍິງ 7 ທ່ານ ເພື່ອ ໃຫ້ວຽກງານດັ່ງກ່າວເດີນແລ່ນສະດວກ ແລະ ປະກົດຜົນເປັນຈິງ ທາງ ກສສ ກໍ່ໄດ້ມອບປື້ມຄູ່ມືແນະນຳ ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດວຽກງານ ຂຽວ ສະອາດ ງາມຕາ ໃຫ້ແກ່ສູນກາງແນວລາວສ້າງຊາດ ຈຳນວນ 50 ຫົວ ເພື່ອນຳໄປຜັນຂະຫຍາຍ ແລະ ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ ໃຫ້ເຫັນໝາກຜົນ . ກອງປະຊຸມ ປຶກສາຫາລື ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດວຽກງານ ສ້າງບ້ານ ຂຽວ ສະອາດ ງາມຕາ ຂອງໂຄງການສ້າງ ຄວາມເຂັ້ມແຂງ ໃຫ້ແນວລາວສ້າງຊາດ ໃນການສົ່ງ ເສີມ ແລະ ປົກປ້ອງສິດ ຜົນປະໂຫຍດຂອງບັນດາເຜົ່າ ໃຫ້ມີສ່ວນຮ່ວມໃນການຄຸ້ມຄອງ ແລະ ການນຳໃຊ້ຊັບ ພະຍາກອນທຳມະຊາດ ແລະ ສິ່ງແວດລ້ອມ ແບບຍືນ ຍົງ
 • 8. 4 ປະຊຸມ ຈົດໝາຍຂ່າວ ມິຖຸນາ-ທັນວາ 2019 ກສສ ຈຸດປະສົງຂອງກອງປະຊຸມຄັ້ງນີ້: 1) ແມ່ນເພື່ອປະຕິບັດບົດບັນທຶກຄວາມເຂົ້າໃຈ ຮ່ວມມືດ້ານສິ່ງແວດລ້ອມ ລະຫວ່າງ ສູນກາງແນວລາວສ້າງຊາດ ແລະ ກະຊວງ ຊັບພະຍາກອນທຳມະຊາດ ແລະ ສິ່ງແວດລ້ອມ ໃຫ້ເກີດ ດອກອອກຜົນເປັນຈິງ; 2) ເພື່ອສ້າງຄວາມເຂັ້ມແຂງໃຫ້ແນວລາວສ້າງຊາດ ໃນການສົ່ງເສີມ ແລະ ປົກປ້ອງ ສິດຜົນປະໂຫຍດຂອງປະຊາຊົນບັນດາເຜົ່າ ໃຫ້ມີສ່ວນຮ່ວມໃນການຄຸ້ມຄອງ, ນຳໃຊ້ຊັບພະຍາກອນທຳມະ ຊາດ ແລະ ປົກປັກຮັກສາສິ່ງແວດລ້ອມ ໃຫ້ມີຄວາມຍືນຍົງ ທັງເປັນການເພີ່ມທະວີຄວາມຮັກແພງສາມັກຄີ ຂອງປະຊາຊົນພາຍໃນບ້ານ ແນໃສ່ອອກແຮງປຸກລະດົມ, ຊຸກຍູ້ການແຂ່ງຂັນ ປົກປັກຮັກສາຊັບພະຍາກອນ ທຳມະຊາດ ແລະ ສິ່ງແວດລ້ອມ ໃຫ້ມີຄວາມອຸດົມສົມບູນ, ມີອາກາດສົດຊື່ນ ແລະ ມີທິວທັດທີ່ສວຍງາມ ເປັນ ທີ່ອາໄສທີ່ຮົ່ມເຢັນ; 3) ເພື່ອເປັນການເສີມຂະຫຍາຍສິດເປັນເຈົ້າຂອງປະເທດຊາດ, ເປັນເຈົ້າຕົນເອງຂອງປະ ຊາຊົນບັນດາເຜົ່າປະກອບສ່ວນເຂົ້າໃນພາລະກິດ ປົກປັກຮັກສາ, ສ້າງສາພັດທະນາປະເທດຊາດ ແລະ ເຂົ້າ ຮ່ວມຂະບວນການຕ່າງໆ ຂອງພັກ-ລັດ ແນໃສ່ ສ້າງບ້ານ ຂຽວ ສະອາດ ງາມຕາ ເຮັດໃຫ້ບ້ານ, ຊຸມຊົນ, ເມືອງ, ແຂວງ ກໍຄືປະເທດຊາດ ມີຄວາມອຸດົມສົມບູນດ້ານຊັບພະຍາກອນທຳມະຊາດ, ມີສະພາບແວດລ້ອມທີ່ສະ ຫງົບ, ຮົ່ມເຢັນ, ມີອາກາດບໍລິສຸດ ເຮັດໃຫ້ປະຊາຊົນມີສຸຂະພາບພະລານາໄມແຂງແຮງ ແລະ ມີອາຍຸຍືນ ຍາວ; 4) ເພື່ອສ້າງບ້ານ ຂຽວ ສະອາດ ງາມຕາ ແມ່ນການສ້າງຈິດສຳນຶກໃຫ້ກັບປະຊາຊົນບັນດາເຜ່ົາ ໂດຍກຳນົດເອົາ ຫົວໜ່ວຍຄອບຄົວ ແລະ ຮາກຖານບ້ານເປັນໃຈກາງ ໃນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ ຊຶ່ງມີ ຄູ່ມືແນະນຳການຈັດຕັ້ງປະຕິ ບັດວຽກງານ ຂຽວ ສະອາດ ງາມຕາ ເປັນມາດຕະຖານທີ່ແນ່ນອນ ເປັນບ່ອນອີງໃຫ້ແກ່ອົງການແນວລາວສ້າງ ຊາດ ແລະ ຊັບພະຍາກອນທຳມະຊາດ ແລະ ສິ່ງແວດລ້ອມແຕ່ລະຂັ້ນ ໃນການຊີ້ນຳ-ນຳພາຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ ໃຫ້ມີຄວາມເປັນເອກະພາບກັນ ໃນບ້ານ, ເມືອງ, ແຂວງເປົ້າໝາຍ ແລະ ຂະຫຍາຍໄປໃນຂອບເຂດທົ່ວປະເທດ . ກອງປະຊຸມດັ່ງກ່າວ ແມ່ນໄດ້ຍົກເອົາ 03 ເອກະສານ (1) ຕົກລົງ ວ່າດ້ວຍ ມາດຕະຖານ ສ້າງບ້ານ ຂຽວ ສະອາດ ງາມຕາ ຂອງໂຄງການສ້າງຄວາມເຂັ້ມແຂງໃຫ້ແນວລາວສ້າງຊາດ; 2) ແຜນການດຳເນີນງານ ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດວຽກງານ ສ້າງບ້ານ ຂຽວ ສະອາດ ງາມຕາ ຂອງໂຄງການສ້າງຄວາມເຂັ້ມແຂງໃຫ້ແນວ ລາວສ້າງຊາດ ໃນການສົ່ງເສີມ ແລະ ປົກປ້ອງສິດຜົນປະໂຫຍດ ຂອງບັນດາເຜົ່າໃຫ້ມີສ່ວນຮ່ວມໃນການຄຸ້ມ ຄອງ ແລະ ນຳໃຊ້ຊັບພະຍາກອນທຳມະຊາດ ແລະ ສິ່ງ ແວດລ້ອມ ແບບຍືນຍົງ (2019-2023) ແລະ 3) ຄູ່ມື ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດວຽກງານສ້າງບ້ານ ຂຽວ ສະອາດ ງາມຕາ) . ນອກຈາກເອກະສານແລ້ວທີ່ປະຊຸມກໍ່ຍັງໄດ້ ຍົກ 44 ບ້ານ, 18 ເມືອງ, 1 ນະຄອນຫຼວງ ແລະ 3 ແຂວງ ເປ້ົາໝາຍທີ່ຈະຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໃນໂຄງການ ສ້າງ
 • 9. 5 ປະຊຸມ ຈົດໝາຍຂ່າວ ມິຖຸນາ-ທັນວາ 2019 ກສສ ຄວາມເຂັ້ມແຂງໃຫ້ແນວລາວສ້າງຊາດ ດັ່ງລຸ່ມນີ້: ກຸ່ມເປົ້າໝາຍຜູ້ທີໄດ້ຮັບຜົນປະໂຫຍດ ແລະ ແກ້ໄຂບັນຫາສິ່ງແວດລ້ອມ ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ເມືອງ ຈັນທະບູລີ ເມືອງ ສີສັດຕະນາກ ເມືອງ ໄຊເສດຖາ ເມືອງ ສີໂຄດຕະບອງ 1 ບ�ານ ຮ�ອງແຊງ 1 ບ�ານ ທາດຂາວ 1 ບ�ານ ທາດຫຼວງກາງ 1 ບ�ານ ຈັນສະຫວ�າງ 2 ບ�ານ ດອນແດງ 2 ບ�ານ ທົ່ງພານທອງ 2 ບ�ານ ໜອງໄຮ 2 ບ�ານ ເກົ້າລ�ຽວ 3 ບ�ານ ດົງປ�າແຫຼບ 3 ບ�ານ ໜອງຈັນ 3 ບ�ານ ໂພນທັນ 3 ບ�ານ ດົງນາໂຊກເໜືອ ເມືອງ ປາກງື່ມ ເມືອງ ສັງທອງ ເມືອງ ນາຊາຍທອງ ເມືອງ ຫາຍຊາຍຟອງ ເມືອງ ໄຊທານີ 1 ບ�ານ ນາຊອນ 1 ບ�ານ ກົວ 1 ບ�ານ ໂພນ�� 1 ບ�ານ ຊຽງຄວນ 1 ບ�ານ ໜອງບົວ ແຂວງ ອຸດົມໄຊ ເມືອງ ໄຊ ເມືອງ ນາໝ�້ ເມືອງ ງາ 1 ບ�ານ ນ��ແຫງ 1 ບ�ານ ນາທົ່ງ 1 ບ�ານ ນາຄົກ 2 ບ�ານ ໂພນໂຮມ 2 ບ�ານ ພູເກືອ 2 ບ�ານ ແສນຈອດ 3 ບ�ານ ນ��ງາ 3 ບ�ານ ປາງທອງ 3 ບ�ານ ຫ�ວຍໄລ� ແຂວງ ��ມ�ວນ ເມືອງ ບົວລະພາ ເມືອງ ນາກາຍ ເມືອງ ຄູນ�� 1 ບ�ານ ມຸກ 1 ບ�ານ ນາຫວ�າງ 1 ບ�ານ ກອງລ�່ 2 ບ�ານ ນ��ຈະຫຼາ 2 ບ�ານ ທ�າໄຜ� 2 ບ�ານ ຄຸນ�� 3 ບ�ານ ໜອງປີງ 3 ບ�ານ ວັງແລ 3 ບ�ານ ນາສິນາມ ແຂວງ ອັດຕະປື ເມືອງ ພູວົງ ເມືອງ ຊານໄຊ ເມືອງ ສະໜາມໄຊ 1 ບ�ານ ວັງຍາງ 1 ບ�ານ ມູນ 1 ບ�ານ ມິດ��ພັນ 2 ບ�ານ ພູໂຮມ 2 ບ�ານ ຫີນ�� 2 ບ�ານ ໜອງຫີນ 3 ບ�ານ ພູໄຊ 3 ບ�ານໄໝ�ນາ 3 ບ�ານ ໄຊດອນໂຂງ ກອງປະຊຸມໄດ້ປືກສາຫາລື ແລະ ເຫັນດີເປັນເອກະພາບກັນໃນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດວຽກງານສ້າງບ້ານ ຂຽວ ສະອາດ ງາມຕາ ໂດຍອີງໃສ່ ຄູ່ມືແນະນຳ ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດວຽກງານ ຂຽວ ສະອາດ ງາມຕາ ຂອງກະຊວງ ຊັບພະຍາກອນທຳມະຊາດ ແລະ ສິ່ງແວດລ້ອມ ເປັນຫຼັກ ແລະ ເຫັນດີນຳບັນດາບ້ານເປົ້າໝາຍ . ເພື່ອໃຫ້ວຽກ ງານດັ່ງກ່າວໄດ້ຮັບຜົນສຳເລັດ ແລະ ໄດ້ຮັບຜົນດີທາງທີມງານຈະໄດ້ຈັດຝືກອົບຮົມໃຫ້ບັນດາແຂວງ, ເມືອງ ແລະ ບ້ານ ກ່ອນລົງຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໃນກາງເດືອນ ພະຈິກ 2019 ເພື່ອເປັນເອກະພາບ ແລະ ຄວາມກະຈ່າງ ແຈ້ງຕໍ່ຜູ້ໄປນຳໃຊ້ຕົວຈິງ .
 • 10. 6 ປະຊຸມ ຈົດໝາຍຂ່າວ ມິຖຸນາ-ທັນວາ 2019 ກສສ ກອງປະຊຸມປຶກສາຫາລື ເພື່ອກະກຽມຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ ໂຄງການສ້າງສວນ ພຶກສາສາດຮ່ວມມື ລາວ-ໄທ ໃນວັນທີ 19 ກັນຍາ 2019 ກົມສົ່ງເສີມຄຸນນະພາບ ສິ່ງແວດລ້ອມ (ກສສ) ໄດ້ຈັດກອງປະຊຸມ ປຶກສາຫາລື ເພື່ອກະກຽມຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ ໂຄງການ ສ້າງສວນພຶກ ສາສາດ ຮ່ວມມື ລາວ-ໄທ ທີ່ໂຮງຮຽນ ມັດທະຍົມສົມ ບູນນາຊອນ, ເມືອງ ປາກງື່ມ, ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ທີ່ຫ້ອງປະຊຸມຂະແໜງສິ່ງແວດລ້ອມ, ໂດຍການເປັນ ປະທານຮ່ວມຂອງ ທ່ານ ໂລນຄໍາ ອາດສະນາວົງ ຫົວໜ້າ ກົມສົ່ງເສີມຄຸນນະພາບສິ່ງແວດລ້ອມ ແລະ ທ່ານ ປາກິດ ວົງສີວັດທະນາກຸນ ຮອງຫົວໜ້າ ກົມອຸ ທິຍານແຫ່ງຊາດສັດປ່າ ແລະ ພັນພືດ, ເຊິ່ງມີຜູ້ຕາງ ໜ້າເຂົ້າຮ່ວມ ຈາກກົມອຸທິຍານແຫ່ງຊາດພັນພືດ ແລະ ສັດປ່າ, ກະຊວງ ຊັບພະຍາກອນທໍາມະຊາດ ແລະ ສິ່ງແວດລ້ອມໄທ, ພະແນກສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາ ນະຄອນຫຼວງ, ກົມອາຊີປາຊີຟິກ ແລະ ອາຟຼິກ ກາ, ກົມເງີນຕາຕ່າງປະເທດ ແລະ ຄຸ້ມຄອງໜີ້ສິນ ກະ ຊວງ ການຕ່າງປະເທດ, ກົມຂົ່ນສົ່ງ, ພະແນກໂຍທາ ທິການ ແລະ ຂົນສົ່ງ ນະຄອນຫຼວງ, ພະແນກ ໂຍທາ ທິການ-ຂົນສົ່ງ, ກົມຕໍາຫຼວດກວດຄົນເຂົ້າເມືອງ, ກະ ຊວງ ປ້ອງກັນຄວາມສະຫງົບ, ຫ້ອງການ, ກຊສ, ກົມ ແຜນການ ແລະ ການຮ່ວມມື, ກົມນິຕິກຳ, ກົມການ ເງິນ, ກະຊວງ ຊັບພະຍາກອນທໍາມະຊາດ ແລະ ສິ່ງ ແວດລ້ອມ ແລະ ອາຈານຈາກໂຮງຮຽນ ມັດທະຍົມ ສົມບູນນາຊອນ ພ້ອມດ້ວຍພະນັກງານ ຈາກກົມສົ່ງ
 • 11. 7 ປະຊຸມ ຈົດໝາຍຂ່າວ ມິຖຸນາ-ທັນວາ 2019 ກສສ ເສີມຄຸນນະພາບສິ່ງແວດລ້ອມ ຈໍານວນໜຶ່ງເຂົ້າຮ່ວມ ລວມທັງໝົດ 42 ທ່ານ, ຍິງ 16 ທ່ານ . ເພື່ອປຶກສາ ຫາລືກັບຂະແໜງການທີ່ກ່ຽວຂ້ອງທັງ 2 ຝ່າຍ ແລະ ຜູ້ຮັບເໝົາກໍ່ສ້າງໂຄງການ ໃນການກະກຽມຈັດຕັ້ງປະ ຕິບັດໂຄງການ ສ້າງສວນພຶກສາສາດ ຮ່ວມມື ລາວ- ໄທ ໃຫ້ສໍາເລັດຕາມແຜນທີ່ວາງໄວ້ . ກອງປະຊຸມໄດ້ ຮັບຟັງການນໍາສະເໜີ ກ່ຽວກັບ ປະຫວັດຄວາມເປັນ ມາຂອງ ໂຄງການ ສ້າງສວນພຶກສາສາດ ລາວ-ໄທ, ປຶກສາຫາລື ກ່ຽວກັບ ການກະກຽມການກໍ່ສ້າງ ເຊິ່ງ ຄາດວ່າຈະໄດ້ວາງເສົາເອກ ໃນທ້າຍເດືອນ ຕຸລາ 2019 ໂດຍແມ່ນຄະນະນໍາ ກະຊວງ ຊັບພະຍາກອນ ທໍາມະຊາດ ແລະ ສິ່ງແວດລ້ອມ ຂອງລາວ ແລະ ໄທ . ຜົນຂອງກອງປະຊຸມປຶກສາຫາລືສາມາດສະຫຼຸບໂດຍ ຫຍໍ້ດັ່ງນີ້: 1 . ວັດສະດຸກໍ່ສ້າງຈໍານວນໃດທີ່ມີຢູ່ໃນ ສປປ ລາວ ແລ້ວແມ່ນບໍ່ຈໍາເປັນນໍາເຂົ້າ ມາຈາກປະເທດໄທທັ້ງ ນີ້ເພື່ອຄວາມສະດວກ ແລະ ວ່ອງໄວໃນການກໍ່ສ້າງ; 2 . ຜູ້ຮັບເໝົາກໍ່ສ້າງຈະຕ້ອງປະສານກັບ ກສສ ຂອງ ສປປ ລາວ ຢ່າງເປັນປົກກະຕິ ກ່ຽວກັບ ທຸກໆເອກະ ສານນໍາເຂົ້າວັດສະດຸກໍ່ສ້າງ, ພາຫະນະ, ບຸກຄະລາ ກອນ ແລະ ອື່ນໆ ເພື່ອເຮັດໃຫ້ວຽກງານກໍ່ສ້າງສວນ ພຶກສາສາດໃຫ້ທັນເວລາ; 3 . ທຸກເອກະສານຂອງຝ່າຍໄທ ຈະຕ້ອງໄດ້ເຮັດໃຫ້ ຖືກຕາມຂັ້ນຕອນ ແລະ ລະບຽບການໂດຍຜ່ານທາງ ສະຖານທູດໄທປະຈໍາ ສປປ ລາວ; 4 . ຜູ້ຮັບເໝົາກໍ່ສ້າງຈະນໍາເອົາແຕ່ພະນັກງານຂອງບໍ ລິສັດເຂົ້າມາຕິດຕາມການກໍ່ສ້າງ ສ່ວນແຮງງານກຳ ມະກອນແມ່ນໃຫ້ຈ້າງຄົນລາວ; 5 . ກົມສົ່ງເສີມຄຸນນະພາບສິ່ງແວດລ້ອມ, ຈະເປັນຜູ້ ປະສານງານກັບຝ່າຍໄທ ແລະ ພາກສ່ວນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ ຂອງ ສປປ ລາວ ໃຫ້ສໍາເລັດພາຍຫຼັງໄດ້ຮັບເອກະ ສານທຸກຢ່າງຈາກຝ່າຍໄທແລ້ວ, ກສສ ຈະຕ້ອງໄດ້ ກະກຽມວຽກລະອຽດດັ່ງນີ້: - ໃຫ້ກົມສົ່ງເສີມຄຸນນະພາບສິ່ງແວດລ້ອມ ປະສານ ງານຢ່າງເປັນປົກກະຕິກັບຜູ້ຮັບເໝົາກໍ່ສ້າງ ແລະ ກົມ ອຸທິຍານແຫ່ງຊາດສັດປ່າ ແລະ ພັນພືດ ແຫ່ງຣາຊະ ອານນາຈັກໄທ ໃນການກະກຽມສະຖານທີ່ເພື່ອຕັ້ງ ເສົາເອກຂອງອາຄານອາເນກປະສົງ ເຊິ່ງຄາດຄະເນ ວ່າຈະເຮັດພິທີ ໃນກາງເດືອນ ຕຸລາ 2019; - ກົມສົ່ງເສີມຄຸນນະພາບສິ່ງແວດລ້ອມ ຈະລົງພື້ນ ທີ່ຕົວຈິງໂດຍປະສານສົມທົບ ກັບໂຮງຮຽນ ມັດທະ ຍົມສົມບູນນາຊອນ, ຜູ້ຮັບເໝົາກໍ່ສ້າງໃນການກໍານົດ ຈຸດວາງເສົາເອກໃນວັນທີ 26 ກັນຍາ 2019 .
 • 12. 8 ປະຊຸມ ຈົດໝາຍຂ່າວ ມິຖຸນາ-ທັນວາ 2019 ກສສ ກອງປະຊຸມແລກປ່ຽນຄວາມຮູ້ ກ່ຽວກັບ ສົນທິສັນຍາ ສາກົນ ດ້ານສິ່ງແວດລ້ອມ ໃນລະຫວ່າງວັນທີ 14-15 ສິງຫາ 2019, ກົມສົ່ງເສີມຄຸນນະພາບສິ່ງແວດລ້ອມ (ກສສ) ໄດ້ຈັດກອງປະຊຸມ ແລກປ່ຽນຄວາມຮູ້ ກ່ຽວກັບ ສົນທິສັນຍາສາກົນດ້ານສິ່ງແວດລ້ອມ, ທີ່ຫ້ອງປະຊຸມ ຂະແໜງສິ່ງແວດລ້ອມ . ໂດຍການເປັນປະທານຂອງ ທ່ານ ໂລນຄໍາ ອາດສະນາວົງ, ຫົວໜ້າກົມສົ່ງເສີມຄຸນນະພາບສິ່ງແວດລ້ອມ ເຊິ່ງມີຫົວໜ້າກົມ, ຮອງກົມ, ຫົວໜ້າພະແນກ, ຮອງພະແນກ ແລະ ວິຊາການ ຈາກ 4 ກົມຄື: ກົມສົ່ງເສີມ ຄຸນນະພາບສິ່ງແວດລ້ອມ, ກົມປ່ຽນແປງດິນຟ້າອາກາດ, ກົມຄວບຄຸມມົນລະພິດ, ກົມນະໂຍບາຍຊັບພະຍາ ກອນທຳມະຊາດ ແລະ ສິ່ງແວດລ້ອມ ແລະ ກອງຄະນະກຳມະການແມ່ນໍ້າຂອງແຫ່ງຊາດ ເຂົ້າຮ່ວມທັງໝົດ 29 ທ່ານ . ຈຸດປະສົງກໍ່ເພື່ອໃຫ້ຮູ້ປະຫວັດຄວາມເປັນມາ, ຄວາມຄືບໜ້າຂອງການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ ແລະ ແລກປ່ຽນຄວາມຮູ້ ກ່ຽວກັບ ສົນທິສັນຍາສາກົນ ດ້ານສິ່ງແວດລ້ອມ ທີ່ກົມກ່ຽວຂ້ອງໄດ້ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໄລ ຍະຜ່ານມາ . ກອງປະຊຸມໄດ້ຮັບຟັງການນໍາສະເໜີປະຫວັດຄວາມເປັນມາ, ຈຸດປະສົງ ແລະ ຜົນສໍາເລັດ ໃນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດບັນດາສົນທິສັນຍາດັ່ງກ່າວໄລຍະຜ່ານມາດັ່ງນີ້: - ທ່ານ ຈັນທະລາ ອ່ອນພັນ, ຮອງຫົວໜ້າພະແນກສິ່ງແວດລ້ອມທໍາມະຊາດ, ກສສ ໄດ້ນໍາສະເໜີ ກ່ຽວກັບ ສົນທິສັນຍາ ຣາມຊາ ສົນທິສັນຍາດັ່ງກ່າວມີຈຸດປະສົງເພື່ອສົ່ງເສີມໃຫ້ມີການອະນຸລັກ ແລະ ນຳໃຊ້ຊັບ ພະຍາກອນທຳມະຊາດ ໃນເຂດດິນບໍລິເວນນໍ້າແບບ ເໝາະສົມ ແລະ ຍືນຍົງ ໂດຍການຮ່ວມມືໃນລະດັບທ້ອງ ຖິ່ນ, ລະດັບຊາດ ແລະ ສາກົນ ເພື່ອໃຫ້ບັນລຸໄດ້ການພັດທະນາແບບຍືນຍົງ ໃນທົ່ວໂລກ ເຊິ່ງຢູ່ໃນ ສປປ ລາວ ໄດ້ກໍານົດເອົາ 2 ເຂດຄື: ເຊຈໍາພອນ, ເມືອງ ຈໍາພອນ, ແຂວງ ສະຫວັນນະເຂດ ແລະ ບຶງກຽດໂງ້ງ, ເມືອງ ປະທຸມພອນ, ແຂວງ ຈໍາປາສັກ ເຊິ່ງ ກສສ ເປັນຈຸດປະສານງານແຫ່ງຊາດ, ທັງເປັນກອງເລຂາຄະນະກໍາ ມະການຊີ້ນໍາລະດັບຊາດ ແລະ ທັງເປັນຄະນະປະສານງານລະດັບຊາດ ໃນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດສົນທິສັນຍາ ຣາມຊາ ຢູ່ ສປປ ລາວ . ກສສ ໄດ້ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດສົນທິສັນຍາດັ່ງກ່າວຄື: ຈັດກອງປະຊຸມປະຈຳປີຄະນະກຳ ມະການຊີ້ນຳລະດັບຊາດ, ລະດັບຊາດ-ທ້ອງຖິ່ນ ໃນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ ສົນທິສັນຍາຣາມຊາ ຢູ່ ສປປ ລາວ ປີລະຄັ້ງ ພ້ອມສັງລວມລາຍງານ ຜົນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ ວຽກງານຄຸ້ມຄອງເຂດດິນບໍລິເວນທັງສອງເຂດດັ່ງ
 • 13. 9 ປະຊຸມ ຈົດໝາຍຂ່າວ ມິຖຸນາ-ທັນວາ 2019 ກສສ ກ່າວ, ເຂົ້າຮ່ວມກອງປະຊຸມ ສາມັນ ຂອງສູນຣາມຊາ ພາກພື້ນ (RRC) ແລະ ສູນຣາມຊາ ພາກພື້ນ ແມ່ນໍ້າຂອງຕອນລຸ່ມ (Indo-Burma Regenal Initiative-IBRRI) ເພື່ອລາຍງານຜົນການ ຈັດຕັ້ງປະ ຕິບັດວຽກງານ ແລະ ແລກປ່ຽນບົດຮຽນ, ສ້າງບົດລາຍ ງານແຫ່ງຊາດ ໃນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ ສົນທິສັນຍາ ຣາມຊ່າ ຢູ່ ສປປ ລາວ ທຸກໆ 3 ປີ ໂດຍສົມທົບ ກັບຂະ ແໜງການທີ່ ກ່ຽວຂ້ອງ ແລະ ອົງການ IUCN ເພື່ອ ເຂົ້າລາຍງານ ຢູ່ກອງປະຊຸມ ກະກຽມລັດພາຄີ ຂອງສົນ ທິສັນຍາຣາມຊາ ຂົງເຂດອາຊີ ແລະ ກອງປະຊຸມສຸດ ຍອດລັດພາຄີ ຂອງສົນທິສັນຍາຣາມຊາ ສາກົນ . - ທ່ານ ສີວັນນະກອນ ພາລີວັນ ຮອງຫົວໜ້າ ກົມຄວບ ຄຸມມົນລະພິດ ໄດ້ນໍາສະເໜີ ກ່ຽວກັບ ສົນທິສັນຍາ ບາໂຊວ ວ່າດ້ວຍ ການຄວບຄຸມການເຄື່ອນຍ້າຍຂ້າມ ຊາຍແດນບັນດາສິ່ງເສດເຫຼືອອັນຕະລາຍ ແລະ ການ ກໍາຈັດ, ສົນທິສັນຍາ ຣອດເຕີດໍາ ວ່າດ້ວຍ ຂັ້ນຕອນ ການຍິນຍອມແຈ້ງໃຫ້ຮູ້ລ່ວງໜ້າ ສໍາລັບ ບັນດາສານ ເຄມີອັນຕະລາຍ ແລະ ຢາປາບສັດຕູພືດທີ່ສະເພາະ ເຈາະຈົງຢູ່ໃນການຄ້າສາກົນ, ສົນທິສັນຍາສະຕອ໋ກ ໂຮມ ວ່າດ້ວຍ ບັນດາສານມົນລະພິດອົງຄະທາດຕົກ ຄ້າງ, ອະນຸສັນຍາ ມົງເຣອານ ວ່າດ້ວຍ ສານເຄມີທີິ່ທໍາ ລາຍ ຊັັ້ນໂອໂຊນ ແລະ ສົນທິສັນຍາມິນາມາຕາ ວ່າດ້ວຍ ໂລຫະໜັກ ຫຼື ສານບາຫຼອດ ເຊິ່ງກົມຄວບ ຄຸມມົນລະພິດເປັນຈຸດປະສານງານແຫ່ງຊາດໃນ ການຈັດຕັ້ງບັນດາສົນທິສັນຍາດັ່ງກ່າວ ຜົນສໍາເລັດ ໃນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດຜ່ານມາມີຄື: ສໍາເລັດໂຄງ ການລິເລີ່ມຈັດຕັ້ງປະຕິບັດສົນທິສັນຍາ ສະຕ໋ອກ ໂຮມ; ສໍາເລັດການສ້າງໜ່ວຍປະສານງານ BAT/ BAP Forum; ສໍາເລັດໂຄງການ ສ້າງແຜນງານດ້ານ ການສຶກສາ, ສາທາລະນະສຸກ ແລະ ສັງຄົມ ໃນຂົງ ເຂດທີ່ມີຜົນກະທົບຈາກ POPs ເມືອງດັກຈຶງ, ແຂວງ ເຊກອງ (2011-2012); ສໍາເລັດ ໂຄງການ ສ້າງ ຄວາມເຂັ້ມແຂງໃນການຄຸ້ມຄອງ ແລະ ກໍາຈັດ PO Ps ໂດຍສະເພາະ PCBs ຢູ່ໃນ 5 ປະເທດ (2011 -2012); ສໍາເລັດໂຄງການ ເຕັກໂນໂລຊີທີ່ດີເລີດ
 • 14. 10 ປະຊຸມ ຈົດໝາຍຂ່າວ ມິຖຸນາ-ທັນວາ 2019 ກສສ ແລະ ເປັນມິດກັບສິ່ງແວດລ້ອມໃນຂະແໜງເຕັກໂນ ໂລຊີເຜົາໄໝ້ສິ່ງເສດເຫຼືອ; ສໍາເລັດການສ້າງບົດລາຍ ງານແຫ່ງຊາດ ໄລຍະທີ 2 ກ່ຽວກັບ (POPs); ສໍາເລັດ ໂຄງການ ເຕັກໂນໂລຊີທີ່ດີເລີດ ແລະ ເປັນມິດກັບ ສິ່ງແວດລ້ອມຢູ່ໃນຂະແໜງພະລັງງານ . - ທ່ານ ນ . ດາວິນ ສຸພົນພັກດີ ຮອງຫົວໜ້າພະແນກ ສົ່ງເສີມການຄຸ້ມຄອງ ການປ່ຽນແປງດິນຟ້າອາກາດ ໄດ້ນໍາສະເໜີ ສົນທິສັນຍາ ແລະ ອະນຸສັນຍາ ວ່າດ້ວຍ ການປ່ຽນແປງດິນຟ້າອາກາດ ຈຸດປະສົງເພື່ອ ຮັກສາ ຄວາມເຂັ້ມຂຸ້ນຂອງອາຍເຮືອນແກ້ວ ຢູ່ໃນຊັ້ນບັນ ຍາກາດ ໃຫ້ຢູ່ໃນລະດັບທີ່ບໍ່ເປັນອັນຕະລາຍຕໍ່ລະ ບົບອາກາດ ແລະ ບໍ່ໃຫ້ເປັນຜົນກະທົບຮ້າຍແຮງ ຕໍ່ມວນມະນຸດ ເຊິ່ງກົມປ່ຽນແປງດິນຟ້າອາກາດເປັນ ຈຸດປະສານງານແຫ່ງຊາດ ຂອງສົນທິສັນຍາດັ່ງກ່າວ ບັນດາໜ້າວຽກໃນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດມີຄື: ສ້າງ ແລະ ລາຍງານຜົນຂອງ ການຂຶ້ນບັນຊີ ການປ່ອຍທາດ ອາຍເຮືອນແກ້ວ, ລວມທັງ ການສ້າງ ແລະ ລາຍງານ ຜົນຂອງ ການຫຼຸດຜ່ອນ ການປ່ອຍທາດອາຍເຮືອນ ແກ້ວ ແລະ ການດຳເນີນ ມາດຕະການ ການປັບຕົວ ຢ່າງເປັນປົກກະຕິ; ສົ່ງເສີມ ແລະ ຮ່ວມມື ດ້ານການ ພັດທະນາ ແລະ ຖ່າຍທອດ ເຕັກໂນໂລຊີ, ການຝຶກ ອົບຮົມ, ການກະຈາຍຂ່າວສານ ແລະ ການສ້າງຈິດ ສຳນຶກ ໃນລະດັບຕ່າງໆ; ສປປ ລາວ ໄດ້ສໍາເລັດ ແຜນງານແຫ່ງຊາດ ການປະກອບສ່ວນ ແກ້ໄຂບັນ ຫາ ການປ່ຽນແປງດິນຟ້າອາກາດ ຂອງ ສປປ ລາວ ໃນປີ 2015 ແລະ ສົ່ງໃຫ້ ກອງເລຂາ UNFCCC Secretariat ຕາມພັນທະ ແລະ ທັນຕາມເວລາ ທີ່ໄດ້ກໍານົດ . - ທ່ານ ສົມສະໜຸກ ສໍດວງເດັ່ນ ວິຊາການ, ກົມນະ ໂຍບາຍຊັບພະຍາກອນທໍາມະຊາດ ແລະ ສິ່ງແວດ ລ້ອມ ໄດນໍາສະເໜີ ກ່ຽວກັບ ສົນທິສັນຍາ ວ່າດ້ວຍ ຊີວະນາໆພັນ ຫຼື ສັນຍາຣີໂອ ຈຸດປະສົງຂອງສົນທິ ສັນຍາດັ່ງກ່າວ ເພື່ອອະນຸລັກຮັກສາຊີວະນາໆພັນ, ການນຳໃຊ້ປະໂຫຍດ ຈາກຊີວະນາໆພັນ ແບບຄວາມ ຍືນຍົງ ແລະ ເພື່ອແບ່ງປັນຜົນປະໂຫຍດທີ່ໄດ້ຈາກ ການນຳໃຊ້ ຊັບພະຍາກອນທາງດ້ານພັນທຸກຳດ້ວຍ ຄວາມເທົ່າທຽມ ແລະ ຍຸດຕິທຳ ເຊິ່ງກົມນະໂຍບາຍ ຊັບພະຍາກອນທຳມະຊາດ ແລະ ສິ່ງແວດລ້ອມ ເປັນ ຈຸດປະສານງານແຫ່ງຊາດ ຂອງສົນທິສັນຍາດັ່ງກ່າວ ໜ້າວຽກໃນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດມີຄື: ປະຕິບັດຕາມ ແຜນຍຸດທະສາດ ຊີວະນາໆພັນ ແລະ ແຜນດໍາເນີນ ງານ 2016-2025 ທີ່ໄດ້ຖືກຮັບຮອງປີ 2016; ໄດ້ ສ້າງບັນດາລະບຽບການ, ບົດແນະນຳ ແລະ ມາດຕະ ການຕ່າງໆ ເປັນເຄື່ອງມື ຄຸ້ມຄອງປ່າໄມ້; ໄດ້ຈັດຝຶກ ອົບຮົມໃຫ້ແກ່ພະນັກງານທຸກຂັ້ນ; ສ້າງໂຄງການພັດ ທະນາລະບົບນິເວດກະສິກຳ, ສ້າງໃຫ້ມີປ່າສະຫງວນ ເພີ່ມຂື້ນ 20%; ຄົ້ນພົບສາຍພັນໃໝ່ ທັງພືດ ແລະ ສັດ ທັງໝົດ 28 ສາຍພັນ; ໄດ້ສ້າງຄວາມຕື່ນຕົວ ແລະ ສ້າງຈິດສຳນືກໃຫ້ແກ່ຊຸມຊົນ, ມວນຊົນ ໂດຍໃຫ້ ຄວາມຮູ້ ກ່ຽວກັບ ຊີວະນາໆພັນ ເຂົ້າໃນການຮຽນ- ການສອນ ແລະ ເຜີຍແຜ່ ຄວາມຮູ້ຕາມຊື່ມວນຊົນ; ການຄົ້ນຄ້ວາທາງດ້ານວິທະຍາສາດ ກ່ຽວກັບ ຊີວະ ນາໆພັນຢູ່ ສປປ ລາວ . ໃນຕອນທ້າຍຂອງກອງປະຊຸມ ຜູ້ນໍາສະເໜີ ແລະ ຜູ້ ເຂົ້າຮ່ວມທັງໝົດໄດ້ມີການແລກປ່ຽນຂໍ້ມູນເຊິ່ງກັນ ແລະ ກັນ ໃນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດບັນດາສົນທິສັນຍາ ສາກົນດັ່ງກ່າວ ໃນໄລຍະຜ່ານມາໂດຍສະເພາະແມ່ນ ຂໍ້ສະດວກ, ຂໍ້ຫຍຸ້ງຍາກ ແລະ ສິ່ງທີ່ຄວນປັບປຸງ ເພື່ອຖອດຖອນບົດຮຽນເຊິ່ງກັນ ແລະ ກັນ ແລະ ນໍາ ໄປຈັດຕັ້ງປະຕິບັດວຽກງານດັ່ງກ່າວ ໃຫ້ມີປະສິດທິ ຜົນຕາມແຜນການໃນຕໍ່ໜ້າ .
 • 15. 11 ປະຊຸມ ຈົດໝາຍຂ່າວ ມິຖຸນາ-ທັນວາ 2019 ກສສ ກອງປະຊຸມປຶກສາຫາລື ກ່ຽວກັບ ແຜນດໍາເນີນງານສົ່ງ ເສີມຄຸນນະພາບສິ່ງແວດລ້ອມ ໃນຕອນເຊົ້າຂອງວັນທີ 21 ພະຈິກ 2019 ກົມສົ່ງ ເສີມຄຸນນະພາບສິ່ງແວດລ້ອມ ໄດ້ຈັດກອງປະຊຸມປຶກ ສາຫາລື ກ່ຽວກັບ ແຜນດໍາເດີນງານສົ່ງເສີມຄຸນນະ ພາບສິ່ງແວດລ້ອມ . ໂດຍໃຫ້ກຽດເປັນປະທານຮ່ວມ ຂອງ ທ່ານ ບຸນທັນ ຈໍາປາສິມະນີ ຮອງຫົວໜ້າ ພະ ແນກ ຊັບພະຍາກອນທໍາມະຊາດ ແລະ ສິ່ງແວດລ້ອມ ແຂວງ ອຸດົມໄຊ ແລະ ທ່ານ ສິງສະຫວັນ ສິງກາວົງໄຊ ຮອງຫົວໜ້າ ກົມສົ່ງເສີມຄຸນນະພາບສິ່ງແວດລ້ອມ ເຊິ່ງມີຜູ້ຕາງໜ້າເຂົ້າຮ່ວມມາຈາກບັນດາ ພະແນກ ຊັບພະຍາກອນທໍາມະຊາດ ແລະ ສິ່ງແວດ ລ້ອມຂອງ ພາກເໜືອ (ແຂວງ ອຸດົມໄຊ, ແຂວງ ຫຼວງພະບາງ, ແຂວງ ບໍ່ແກ້ວ, ແຂວງ ຜົ້ງສາລີ, ແຂວງ ຫົວ ພັນ, ແຂວງ ຊຽງຂວາງ ແລະ ແຂວງ ໄຊຍະບູລີ) ແລະ ຜູ້ຕາງໜ້າຈາກ ກົມສົ່ງເສີມຄຸນນະພາບສິ່ງ ແວດລ້ອມ ລວມທັງໝົດ 29 ທ່ານ . ທີ່ຫ້ອງປະຊຸມ ໂຮງແຮມໄຊຊະນະ ແຂວງ ອຸດົມໄຊ . ກອງປະຊຸມດັ່ງ ກ່າວແມ່ນດໍາເນີນເປັນເວລາ 2 ວັນ (ວັນທີ 21-22 ພະຈິກ 2019) ເພື່ອໃຫ້ວຽກງານ ກ່ຽວກັບ ການສ້າງ ແຜນດໍາເນີນງານສົ່ງເສີມຄຸນນະພາບສິ່ງແວດລ້ອມ ມາເປັນອັນລວມ ດັ່ງນັ້ນ ທີ່ໄດ້ປະຊຸມໄດ້ໃຫ້ແຕ່ລະ ແຂວງ ແລະ ສູນກາງຂຶ້ນນໍາສະເໜີ ສະພາບລວມ ແລະ ບັນຫາທີ່ເກີດຂຶ້ນໃນແຂວງ ແລະ ສູນກາງ
 • 16. 12 ປະຊຸມ ຈົດໝາຍຂ່າວ ມິຖຸນາ-ທັນວາ 2019 ກສສ ຂຶ້ນມາແລກປ່ຽນ ແລະ ຖອດຖອນບົດຮຽນເພື່ອມາ ປັບໃສ່ແຜນດໍາເນີນງານ ໂດຍອີງໃສ່ 7 ຕົວຊີ້ວັດ (1 . ຂີ້ເຫຍື້ອ, 2 . ຄຸນນະພາບນໍ້າ, 3 . ຄຸນນະພາບອາ ກາດ, 4 . ສານພິດຕົກຄ້າງໃນດິນ, 5 . ເພີ່ມເນື້ອທີ່ ປ່າໄມ້, 6 . ການຄຸ້ມຄອງຊີວະນາໆພັນ ແລະ 7 . ການ ປ່ຽນແປງດິນຟ້າອາກາດ) . ພາຍຫຼັງໄດ້ຮັບຟັງການ ນໍາສະເໜີບັນຫາສິ່ງແວດລ້ອມ ທີ່ພົ້ນເດັ່ນຂອງແຂວງ ແລະ ຮັບຟັງການນໍາສະເໜີຂອງກົມຄື: ການຈັັດຕັ້ງ ປະຕິບັດອາຊຽນ ການຄຸ້ມຄອງສິ່ງແວດລ້ອມ (1 . ການ ສົ່ງເສີມວຽກງານ ຂຽວ ສະອາດ ງາມຕາ, 2 . ສະພາບ ລວມ ຂອງບັນຫາສິ່ງແວດລ້ອມຢູ່ ໃນ ສປປ ລາວ ແລະ 3 . ການສົ່ງເສີມວຽກງານສ້າງຈິດສໍານຶກ ແລະ ການເຜີຍແຜ່ຂໍ້ມູນຂ່າວສານດ້ານສິ່ງແວດລ້ອມ) ເພື່ອເປັນຂໍ້ມູນພື້ນຖານໃນການປະກອບເຂົ້າໃນ ການສ້າງແຜນດໍາເນີນງານສົ່ງເສີມສິ່ງແວດລ້ອມ ຫຼັງ ຈາກຮູ້ບັນຫາທີ່ພົ້ນເດັ່ນຂອງແຂວງແລ້ວແມ່ນໄດ້ ໃຫ້ແຕ່ລະແຂວງປຶກສາຫາລືບັນຫາທີ່ພົ້ນເດັ່ນ ເປັນບູ ລິມະສິດເຂົ້າໃນແຜນດໍາເນີນງານສົ່ງເສີມຄຸນນະ ພາບສິ່ງແວດລ້ອມ . ວຽກງານສ້າງແຜນດໍາເນີນງານ ສົ່ງເສີມຄຸຸນນະພາບສິ່ງແວດລ້ອມຍັງຈະໄດ້ສ້າງຕໍ່ ອິກ 2 ພາກຄື: (ພາກກາງ ແລະ ພາກໃຕ້) ເພື່ອສ້າງ ແຜນດໍາເນີນງານສົ່ງເສີມຄຸນນະພາບສິ່ງແວດລ້ອມ ໃຫ້ຖືກຕ້ອງກັບສະພາບຄວາມເປັນຈິງຂອງທ້ອງຖິ່ນ ເພື່ອແກ້ໄຂບັນຫາຕ່າງໆທີ່ເກີດຂຶ້ນຢູ່ທ້ອງຖິ່ນແທ້ຈິງ .
 • 17. 13 ປະຊຸມ ຈົດໝາຍຂ່າວ ມິຖຸນາ-ທັນວາ 2019 ກສສ ກອງປະຊຸມປຶກສາຫາລື ກ່ຽວກັບ ແຜນການຈັດຕັ້ງປະ ຕິບັດໂຮງຮຽນ ຂຽວ ສະອາດ ງາມຕາ ໃນວັນທີ 08 ສິງຫາ 2019 ພະແນກ ສິ່ງແວດລ້ອມ ສັງຄົມ ໄດ້ຈັດກອງປະຊຸມ ປຶກສາຫາລື ກ່ຽວກັບ ແຜນ ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ ໂຮງຮຽນ ຂຽວ ສະອາດ ງາມຕາ ເຊິ່ງໄດ້ຈັດຂຶ້ນທີ່ ໂຮງຮຽນ ມສ ນາຊອນ, ເມືອງ ປາກ ງື່ມ, ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ . ໂດຍການເປັນປະທານ ຂອງ ທ່ານ ສິງສະຫວັນ ສິງກາວົງໄຊ ຮອງຫົວໜ້າ ກົມສົ່ງເສີມຄຸນນະພາບສິ່ງແວດລ້ອມ, ເຊິ່ງມີຜູ້ຕາງ ໜ້າເຂົ້າຮ່ວມຈາກ ພະແນກ ສິ່ງແວດລ້ອມສັງຄົມ, ພະແນກ ສັງລວມ, ກສສ ແລະ ຄູອາຈານ ຂອງໂຮງ ຮຽນ ມສ ນາຊອນ ເຂົ້າຮ່ວມທັງໝົດ 10 ທ່ານ . ເພື່ອ ປຶກສາຫາລື ກ່ຽວກັບ ການສ້າງອ່າງເກັບນ້ໍາ, ສາງ ເກັບມ້ຽນຂີ້ເຫຍື້ອ ແລະ ອ່າງພັກນ້ຳເປື້ອນ . ໃນກອງ ປະຊຸມຄັ້ງນີ້ ອາຈານ ພູໂຂງ ຍຸດຕິທຳ ໄດ້ນໍາສະເໜີ ກ່ຽວກັບ ແຜນວາດ ຂອງໂຮງຮຽນ ມສ ນາຊອນ ພ້ອມທັງຈຸດທີ່ຈະກໍ່ສ້າງສາງເກັບມ້ຽນຂີ້ເຫຍື້ອ ແລະ ສ້າງອ່າງພັກນ້ຳເປື້ອນ, ຫຼັງຈາກນັ້ນ ກໍ່ໄດ້ປຶກສາຫາ ລືກັນ ໃນການຄິດໄລ່ວັດຖຸ, ອຸປະກອນໃນການກໍ່ສ້າງ ຢ່າງລະອຽດ ແລະ ການປັບປຸງສວນດອກໄມ້ທີ່ມີ ຢູ່ແລ້ວໃຫ້ດີຂຶ້ນກວ່າເກົ່າ ນອກຈາກນັ້ນ, ກໍ່ໄດ້ສະ ເໜີໃຫ້ທາງບ້ານມີສ່ວນຮ່ວມຊຸກຍູ້, ສະໜັບສະໜູນ ໃນການກໍ່ສ້າງ ດັັ່ງກ່າວ ແລະ ພິຈະລະນາ ກ່ຽວກັບ
 • 18. 14 ປະຊຸມ ຈົດໝາຍຂ່າວ ມິຖຸນາ-ທັນວາ 2019 ກສສ ການບໍາລຸງຮັກສາພາຍຫຼັງທີ່ກໍ່ສ້າງສຳເລັດແລ້ວ . ກອງປະຊຸມໄດ້ຕົກລົງເຫັນດີເປັນເອກະພາບກັນໃນ ການກຳນົດແຜນການ ທີ່ຈະຈັດຕັ້ງປະຕິບັດຮ່ວມກັບ ໂຮງຮຽນດັ່ງນີ້: 1 . ສ້າງອ່າງເກັບນ້ຳ ຈຳນວນ 1 ອ່າງ; 2 . ສ້າງອ່າງພັກນ້ຳເປື້ອນ ໃສ່ທາງ ຫຼັງຫ້ອງນ້ຳຂອງ ໂຮງຮຽນ ຈຳນວນ 2 ອ່າງ; 3 . ສ້າງສາງເກັບມ້ຽນຂີ້ເຫຍື້ອ ຈຳນວນ 1 ຫຼັງ; 4 . ສ້າງອ່າງລ້າງມືໃສ່ຕໍ່ໜ້າຫ້ອງນ້ຳຂອງໂຮງຮຽນ ຈຳ ນວນ 2 ອ່າງ; 5 . ວາງທໍ່ນ້ຳໃສ່ຕາມຈຸດອາຄານໂຮງຮຽນ ແລະ ຈຸດ ທີ່ປູກດອກໄມ້ ຕາມທາງຍ່າງ . ສໍາລັບແຜນໃນຕໍ່ໜ້າກະກຽມ ຂຶ້ນແຜນ ແລະ ຄິດ ໄລ່ວັດຖຸ, ອຸປະກອນ ໃນການກໍ່ສ້າງອ່າງເກັບນ້ຳ, ສາງເກັບມ້ຽນຂີ້ເຫຍື້ອ ແລະ ອ່າງພັກນ້ຳເປື້ອນຢ່າງ ລະອຽດ, ຊອກຫາ ແລະ ຄັດເລືອກເອົາບໍລິສັດ ທີ່ຈະ ມາປະມູນໃນການກໍ່ສ້າງ .
 • 19. 15 ປະຊຸມ ຈົດໝາຍຂ່າວ ມິຖຸນາ-ທັນວາ 2019 ກສສ ກອງປະຊຸມລາຍງານ ຜົນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ ໂຄງ ການສິ່ງແວດລ້ອມ ແລະ ສັງຄົມ ໄລຍະ 2 ໃນວັນທີ 05-06 ກັນຍາ 2019 ພະແນກສັງລວມ, ກສສ ໄດ້ຈັດກອງປະຊຸມລາຍງານຜົນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ ໂຄງການຍົກລະດັບຄວາມສາມາດຂອງ ກສສ ເພື່ອເຮັດໜ້າທີ່ເສີມຂະຫຍາຍແຜນຄຸ້ມຄອງສິ່ງແວດລ້ອມ ແບບຮອບດ້ານ ແລະ ທົດລອງ ການປະເມີນສິ່ງແວດລ້ອມແບບຍຸດທະສາດ ທີ່ຫ້ອງປະຊຸມຂະແໜງສິ່ງແວດ ລ້ອມພາຍໃຕ້ການເປັນປະທານ ຂອງ ທ່ານ ໂລນຄຳ ອາດສະນາວົງ ຫົວໜ້າກົມສົ່ງເສີມຄຸນນະພາບສິ່ງແວດ ລ້ອມ, ຜູ້ຊີ້ນໍາໂຄງການ ພ້ອມດ້ວຍຄະນະກົມ, ຄະນະພະແນກ, ພະນັກງານວິຊາການຜູ້ຮັບຜິດຊອບ ແລະ ກອງເລຂາຊ່ວຍວຽກ ລວມທັງໜົດ 28 ທ່ານ . ເພື່ອທົບທວນຄືນ ແຜນງົບປະມານ ປະຈຳປີ 2019 ແລະ ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດຕົວຊີ້ວັດຂອງໂຄງການ, ປຶກສາຫາລືຖອດຖອນບົດຮຽນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດແຜນການ ເຄື່ອນໄຫວບັນດາກິດຈະກຳ 06 ເດືອນຕົ້ນປີ ແລະ ແຜນການ 06 ເດືອນທ້າຍ ປີ 2019 ແລະ ປຶກສາຫາລື ກ່ຽວ ກັບ ລະບຽບ, ຂັ້ນຕອນການນຳໃຊ້ງົບປະມານ ໂຄງການ ສິ່ງແວດລ້ອມ ແລະ ສັງຄົມ ໄລຍະ 2 . ກອງປະຊຸມ ໄດ້ຮັບຟັງການລາຍງານຂອງ ທ່ານ ນ . ສຸດາວີ ແກ້ວປະເສີດ, ຜູ້ປະສານງານໂຄງການ ກ່ຽວກັບ ແຜນງົບປະ ມານປະຈຳປີ 2019 ແລະ ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດຕົວຊີ້ວັດຂອງໂຄງການພ້ອມທັງ ຄວາມຄືບໜ້າການຈັດຕັ້ງ ປະຕິບັດໂຄງການ 06 ເດືອນຕົ້ນປີ ແລະ ທິິດທາງແຜນການ 06 ເດືອນທ້າຍປີ2019 ເປັນຕົ້ນ: • ສຳເລັດ ລົງປະເມີນ ແລະ ເກັບຂໍ້ມູນ ໃນຮ່າງຍຸດທະສາດ ແລະ ແຜນດຳເນີນງານ ກ່ຽວກັບ ການຈັດຕັ້ງ ປະຕິບັດວຽກງານ ຂຽວ ສະອາດ ງາມຕາ ທີ່ ແຂວງ ຫຼວງພະບາງ, ສະຫວັນນະເຂດ ແລະ ຈຳປາສັກ; • ສໍາເລັດ ກອງປະຊຸມປຶກສາຫາລື ເພື່ອວາງແຜນໃນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໂຄງການທົດລອງ ຂຽວ ສະອາດ ງາມຕາ ເຂດນາຊອນ ເມືອງ ປາກງື່ມ, ຈັດພິມຄູ່ມື້ແນະນຳ ວ່າດ້ວຍ ການປະເມີນສິ່ງແວດລ້ອມແບບຍຸດທະ ສາດ (SEA); • ສໍາເລັດ ກອງປະຊຸມສຳມະນາ ກ່ຽວກັບ ການປະເມີນສິ່ງແວດລ້ອມແບບຍຸດທະສາດ ຮ່ວມກັບນັກສຳມະ ນາກອນ ທີ່ເຄີຍເຂົ້າຮ່ວມ ນັບແຕ່ປີ 2013-2019 ແລະ ບັນດາຂະແໜງການທີ່ກ່ຽວຂ້ອງໃນ ສປປ ລາວ, ວັນທີ 22 ກຸມພາ 2019, ທີ່ ກຊສ, ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ແລະ ແຂວງ ຫຼວງນໍ້າທາ;
 • 20. 16 ປະຊຸມ ຈົດໝາຍຂ່າວ ມິຖຸນາ-ທັນວາ 2019 ກສສ • ສໍາເລັດ ຈັດສຳມະນາວິທະນາສາດ ກ່ຽວກັບ ການ ສ້າງຂະບວນການສະເຫຼີມສະຫຼອງວັນສິ່ງແວດລ້ອມ ແຫ່ງຊາດ ແລະ ວັນສິ່ງແວດລ້ອມໂລກ, ໃນວັນທີ 5 ມິ ຖຸນາ 2019 ທີ່ຄະນະວິທະນາສາດສິ່ງແວດລ້ອມ, ມະຫາວິທະຍາໄລແຫ່ງຊາດ; • ສໍາເລັດ ການສະເຫຼີມສະຫຼອງ ວັນປູກຕົ້ນໄມ້ແຫ່ງ ຊາດ, ວັນສິ່ງແວດລ້ອມ ແຫ່ງຊາດ ແລະ ວັນສິ່ງແວດ ລ້ອມໂລກ ວັນທີ 1 ມິຖຸນາ 2019 ພ້ອມທັງອອກ ຂ່າວຜ່ານໂທລະພາບ, ວິທະຍຸ ແລະ ໜັງສືພິມ . ໃນນັ້ນ, ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ ການເຄື່ອນໄຫວກິດຈະ ກຳ ປະຈຳປີ 2019 ມີງົບປະມານທັງໜົດ 405,317 ໂດລາສະຫະລັດ ໄດ້ນຳໃຊ້ໄປແລ້ວໃນ 06 ເດືອນ ຕົ້ນປີ 49,941 ໂດລາສະຫະລັດ ເທົ່າກັບ 12% ສຳ ລັບງົບປະມານ 06 ເດືອນທ້າຍປີ 2019 ທີ່ຈະໄດ້ຈັດ ຕັ້ງປະຕິບັດ 355,376 ໂດລາສະຫະລັດ . ຫຼັງຈາກ ຮັບຟັງການລາຍງານດັ່ງກ່າວ ແລ້ວຕາງໜ້າຈາກບັນ ດາພະແນກພາຍໃນ ກສສ ໄດ້ຂຶ້ນລາຍງານຄວາມຄືບ ໜ້າ ໃນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດບັນດາກິດຈະກຳທີ່ຢູ່ໃນ ຄວາມຮັບຜິດຊອບຂອງຕົນ ແລະ ໄດ້ປຶກສາຫາລື ຖອດຖອນບົດຮຽນ ພ້ອມທັງສະເໜີທິດທາງໃນການ ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ 06 ເດືອນທ້າຍປີ 2019 . ທ່ານ ນາງ ອຸໄລວັນ ສຸດທິຈັກ, ການເງິນໂຄງການໄດ້ສະເໜີີລະ ບຽບ ແລະ ຂັ້ນຕອນການນຳໃຊ້ງົບປະມານ ໂຄງການ ດັ່ງກ່າວ ພ້ອມທັງໄດ້ສະເໜີບັນຫາການສະຫຼຸບງົບ ປະມານທີ່ຫຼ້າຊ້າ, ການປະກອບເອກກະສານບໍ່ຄົບ ຖ້ວນ . ໃນຕອນທ້າຍຂອງກອງປະຊຸມ ທ່ານ ໂລນຄຳ ອາດສະນາວົງ ໄດ້ມີຄຳເຫັນຕໍ່ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ ໂຄງການ ໄລຍະ 06 ເດືອນຕົ້ນປີ ຜ່ານມາເຫັນໄດ້ຮັບ ໜາກຜົນສຳເລັດໃນຫຼາຍດ້ານສົມຄວນ ແຕ່ກໍຍັງປາ ສະຈາກບໍ່ໄດ້ບັນຫາທີ່ຊັກຊ້າ ໃນການສະຫຼຸບ ລາຍ ງານ ເຊິ່ງແຕ່ລະພະແນກທີ່ຮັບຜິດຊອບ ຕ້ອງໄດ້ເອົາ ໃຈໃສ່ປັບປຸງແກ້ໄຂໃຫ້ທ່ວງທັນກັບສະພາບ . ນອກ ຈາກນີ້, ໃຫ້ແຕ່ລະພະແນກສືບຕໍ່ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດບັນ ດາກິດຈະກຳ 06 ເດືອນທ້າຍປີ 2019ໃຫ້ສຳເລັດ ຕາມແຜນການ .
 • 21. 17 ປະຊຸມ ຈົດໝາຍຂ່າວ ມິຖຸນາ-ທັນວາ 2019 ກສສ ກອງປະຊຸມລິເລີ່ມ ການສ້າງ ໂຮງຮຽນ ມສ ນາຊອນ ໃຫ້ເປັນໂຮງຮຽນ ຂຽວ ສະອາດ ງາມຕາ ໃນວັນທີ 10-12 ກໍລະກົດ 2019 ພະແນກສິ່ງແວດ ລ້ອມສັງຄົມ ໄດ້ຈັດກອງປະຊຸມ ລິເລີ່ມການສ້າງ ໂຮງຮຽນ ມສ ນາຊອນ ໃຫ້ເປັນໂຮງຮຽນ ຂຽວ ສະ ອາດ ງາມຕາ ທີ່ ໂຮງຮຽນ ມສ ນາຊອນ, ເມືອງ ປາກ ງື່ມ ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ . ໂດຍການເປັນປະທານ ຮ່ວມຂອງ ທ່ານ ສິງສະຫວັນ ສິງກາວົງໄຊ ຮອງຫົວ ໜ້າກົມສົ່ງເສີມຄຸນນະພາບສິ່ງແວດລ້ອມ ແລະ ທ່ານ ບຸນຕີ ສີປະມວນ ຫົວໜ້າ ຫ້ອງການ ຊັບພະຍາກອນ ທໍາມະຊາດ ແລະ ສິ່ງແວດລ້ອມ ເມືອງ ປາກງື່ມ, ເຊິ່ງມີຜູ້ຕາງໜ້າເຂົ້າຮ່ວມ ຈາກກົມສົ່ງເສີມຄຸນນະ ພາບສິ່ງແວດລ້ອມ, ຫ້ອງການ ຊັບພະຍາກອນທໍາມະ ຊາດ ແລະ ສິ່ງແວດ ລ້ອມ ເມືອງ ປາກງື່ມ, ອົງການປົກ ຄອງບ້ານ ນາຊອນ, ຄູອາຈານ ແລະ ນັກຮຽນ ເຂົ້າ ຮ່ວມທັງໝົດ 88 ທ່ານ . ເພື່ອສະເໜີແນວຄວາມຄິດ ລິເລີ່ມ ການສ້າງໂຮງຮຽນ ຂຽວ ສະອາດ ງາມຕາ ກອງປະຊຸມດັ່ງກ່າວ ໄດ້ດໍາເນີນໄປເປັນເວລາ 3 ວັນ, ເຊິ່ງມີລາຍລະອຽດດັ່ງລຸ່ມນີ້: ມື້ທີ 1: ພາຍຫຼັງທີ່ທ່ານ ສິງສະຫວັນ ສິງກາວົງໄຊ ຮອງຫົວໜ້າ ກົມສົ່ງເສີມຄຸນນະພາບສິ່ງແວດລ້ອມ ແລະ ທ່ານ ບຸນຕີ ສີປະມວນ ຫົວໜ້າ ຫ້ອງການ
 • 22. 18 ປະຊຸມ ຈົດໝາຍຂ່າວ ມິຖຸນາ-ທັນວາ 2019 ກສສ ຊັບພະຍາກອນທໍາມະຊາດ ແລະ ສິ່ງແວດລ້ອມ ເມືອງ ປາກງື່ມ ໄດ້ກ່າວເປີດກອງປະຊຸມແລ້ວ, ບັນ ດາຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມໄດ້ຮັບຟັງ ທ່ານ ຄອນສະຫວັນ ຫຼວງ ລາດ ຫົວໜ້າ ພະແນກ ສິ່ງແວດລ້ອມສັງຄົມ, ກສສ ນໍາສະເໜີ ກ່ຽວກັບ ແນວຄວາມຄິດໃນການສ້າງໂຮງ ຮຽນ ໃຫ້ເປັນໂຮງຮຽນ ຂຽວ ສະອາດ ງາມຕາ ແລະ ທ່ານ ພູໂຂງ ຍຸດຕິທໍາ, ອາຈານໂຮງຮຽນ ມສ ນາຊອນ ນໍາສະເໜີແຜນເບື້ອງຕົ້ນ ການສ້າງໂຮງຮຽນ ຂຽວ ສະອາດ ງາມຕາ, ຫຼັງຈາກນັ້ນກໍ່ໄດ້ປຶກສາຫາລື ກ່ຽວ ກັບ ແຜນກິດ ຈະກຳ ການສ້າງໂຮງຮຽນ ຂຽວ ສະອາດ ງາມຕາ ວ່າມີຈຸດໃດທີ່ຍັງບໍ່ໄດ້ ຕາມມາດຕະຖານ ຂຽວ ສະອາດ ງາມຕາ ທີ່ເຮົາຈະຕ້ອງໄດ້ປະຕິບັດ ຫຼັງຈາກທີ່ໄດ້ໄປທັດສະນະສຶກສາ ກ່ຽວກັບ ການຈັດ ການຂີ້ເຫຍື້ອ ແລະ ການສ້າງທະນາຄານຂີ້ເຫຍື້ອ, ທີ່ຄະນະວິທະຍາສາດສິ່ງແວດລ້ອມ, ມະຫາວິທະຍາ ໄລແຫ່ງຊາດ . ມື້ທີ 2: ກົມສົ່ງເສີມຄຸນນະພາບສິ່ງແວດລ້ອມ ໄດ້ນໍາ ພາ ຄູອາຈານ ແລະ ນັກຮຽນ ໂຮງຮຽນ ມສ ນາຊອນໄປ ທັດສະນະສຶກສາ ກ່ຽວກັບ ການຈັດການຂີ້ເຫຍື້ອ ແລະ ການສ້າງທະນາຄານຂີ້ເຫຍື້ອ, ທີ່ຄະນະວິທະຍາສາດ ສິ່ງແວດລ້ອມ, ມະຫາວິທະຍາໄລແຫ່ງຊາດ ໃນການ ທັດສະນະສຶກສາຄັ້ງນີ້: ແມ່ນໄດ້ຮັບຟັງການນໍາສະ ເໜີ ກ່ຽວກັບ ຄວາມເປັນມາ, ວິທີການຈັດການຂີ້ ເຫຍື້ອ ແລະ ການສ້າງທະນາຄານຂີ້ເຫຍື້ອ ທີ່ໄດ້ຈັດ ຕັ້ງປະຕິບັດໃນໄລຍະຜ່ານມາ ໂດຍນັກສຶກສາ ຄະນະ ວິທະຍາສາດສິ່ງແວດລ້ອມ ພ້ອມທັງໄດ້ແລກປ່ຽນ ບົດຮຽນ ເຊິ່ງກັນ ແລະ ກັນ, ຫຼັງຈາກນັ້ນ, ກໍ່ໄດ້ໄປ ເບິ່ງການ ປະຕິບັດຕົວຈິງ ໃນການຈັດການຂີ້ເຫຍື້ອ ແລະ ການສ້າງທະນາຄານຂີ້ເຫຍື້ອ ເຊັ່ນ: ການຄັດ ແຍກຂີ້ເຫຍື້ອ, ສາງເກັບມ້ຽນຂີ້ເຫຍື້ອ, ການເຮັດຝຸ່ນ ໝັກ ແລະ ການປະດິດສິ່ງຂອງຕ່າງໆດ້ວຍຂີ້ເຫຍື້ອ . ມື້ທີ 3: ພາຍຫຼັງທີ່ໄດ້ໄປທັດສະນະສຶກສາ ກ່ຽວກັບ ການຈັດການຂີ້ເຫຍື້ອ ແລະ ການສ້າງທະນາຄານຂີ້ ເຫຍື້ອ, ທີ່ຄະນະວິທະຍາສາດສິ່ງແວດລ້ອມ, ມະຫາ ວິທະຍາໄລແຫ່ງຊາດ, ກໍ່ໄດ້ລົງສໍາຫຼວດພື້ນທີ່ຕົວຈິງ ຂອງຂອບເຂດໂຮງຮຽນ ມສ ນາຊອນ ເຊິ່ງໄດ້ຕົກ ລົງເຫຫັນດີເປັນເອກະພາບກັນ ໃນການກຳນົດກິດ ຈະກຳທີ່ຈະຈັດຕັ້ງປະຕິບັດດັ່ງນີ້: 1 . ສ້າງອ່າງເກັບນໍ້າ; 2 . ສ້າງອ່າງພັກນໍ້າເປື້ອນ; 3 . ສ້າງທະນາຄານຂີ້ເຫຍື້ອ; 4 . ສ້າງສວນຄົວ; 5 . ສ້າງສາງເກັບມ້ຽນຂີ້ເຫຍື້ອ; 6 . ປູກໄມ້ໃຫ້ໝາກ ແລະ ໄມ້ປະດັບ; 7 . ສ້າງສວນສະໝຸນໄພ (ພືດເປັນຢາ) .
 • 23. 19 ປະຊຸມ ຈົດໝາຍຂ່າວ ມິຖຸນາ-ທັນວາ 2019 ກສສ 17 ແຂວງ ແລະ 1 ນະຄອນຫຼວງ ໄດ້ສ້າງແຜນຈັດສັນ ທີ່ດິນແລະແຜນຄຸ້ມຄອງສິ່ງແວດລ້ອມແບບຮອບດ້ານ ໃນເດືອນ ກໍລະກົດ-ທັນວາ 2019 ກົມສົ່ງເສີມຄຸນ ນະພາບສິ່ງແວດລ້ອມ (ກສສ), ກົມທີ່ດິນ (ກທດ) ແລະ ສູນຂໍ້ມູນຊັບພະຍາກອນທຳມະຊາດ ແລະ ສິ່ງ ແວດລ້ອມ (ສຂຊສ) . ໄດ້ລົງຊຸກຍູ້ວຽກງານສ້າງແຜນ ຈັດສັນທີ່ດິນ ແລະ ແຜນຄຸ້ມຄອງສິ່ງແວດລ້ອມແບບ ຮອບດ້ານ ຮ່ວມກັບ ພະແນກ ຊັບພະຍາກອນທຳ ມະຊາດ ແລະ ສິ່ງແວດລ້ອມຢູ່ 17 ແຂວງ ແລະ 1 ນະຄອນຫຼວງ . ເຊິ່ງມີຜູ້ຕ່າງໜ້າຈາກພະແນກ/ຫ້ອງ ການທີ່ກ່ຽວຂ້ອງເຂົ້າຮ່ວມຄື: ຊັບພະຍາກອນທຳມະ ຊາດ ແລະ ສິ່ງແວດລ້ອມ, ແຜນການ ແລະ ການລົງ ທຶນ, ກະສິກໍາ ແລະ ປ່າໄມ້, ໂຍທາທິການ ແລະ ຂົນສົ່ງ, ອຸດສາຫະກໍາ ແລະ ການຄ້າ, ພະລັງງານ ແລະ ບໍ່ແຮ່, ຖະແຫຼງຂ່າວ, ວັດທະນະທໍາ ແລະ ທ່ອງ ທ່ຽວ, ສາທາລະນະສຸກ, ສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາ, ພາຍໃນ, ກອງບັນຊາການ ປ້ອງກັນຄວາມສະຫງົບ ແລະ ກອງບັນຊາການ ປ້ອງກັນກັນປະເທດ ແລະ ຫ້ອງວ່າ ການແຂວງ . ເພື່ອລົງເກັບກໍາຂໍ້ມູນ ແລະ ວິ ເຄາະການນໍາໃຊ້ທີ່ດິນ 8 ປະເພດທີ່ດິນ ປະກອບໃສ່ ແຜນຈັດສັນທີ່ດິນ ແລະ ຄຸ້ມຄອງສິ່ງແວດລ້ອມແບບ ຮອບດ້ານ . ການລົງຊຸກຍູ້ວຽກງານດັ່ງກ່າວ ແມ່ນໄດ້ ແບ່ງທີມງານຂັ້ນສູນກາງ ອອກເປັນ 18 ທີມ ໃນແຕ່ ລະທີມປະກອບມີພະນັກງານ 2-4 ທ່ານ ຈາກ 3
 • 24. 20 ປະຊຸມ ຈົດໝາຍຂ່າວ ມິຖຸນາ-ທັນວາ 2019 ກສສ ພາກສ່ວນ (ກສສ, ກທດ ແລະ ສຂຊສ) ແຕ່ລະທີມ ແມ່ນຈະໄດ້ປະຈໍາຢູ່ແຂວງ ທີ່ຕົນເອງຮັບຜິດຊອບ 1 ທີມ/ແຂວງ . ການເຮັດວຽກແຕ່ລະແຂວງອາດຈະມີ ໄລຍະເວລາທີ່ແຕກຕ່າງກັນຕາມເງື່ອນໄຂ ແລະ ສະ ພາບການຕົວຈິງ ຜ່ານການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດວຽກງານ ໃນໄລຍະ 06 ເດືອນຜ່ານມາມີຜົນສໍາເລັດດັ່່ງນີ້: • ສໍາເລັດ ການຈັດກອງປະຊຸມປະຊາສໍາພັນເປີດໂຄງ ການ ສ້າງແຜນຈັດສັນທີ່ດິນ ແລະ ຄຸ້ມຄອງສິ່ງແວດ ລ້ອມແບບຮອບດ້ານ ຂັ້ນແຂວງທົ່ວປະເທດ; • ສໍາເລັດ ການຮ່າງຂໍ້ຕົກລົງ ວ່າດ້ວຍ ການແຕ່ງຕັ້ງ ຄະ ນະຮັບຜິດຊອບ ວຽກງານສ້າງແຜນຈັດສັນທີ່ດິນ ແລະ ຄຸ້ມຄອງສິ່ງແວດລ້ອມແບບຮອບດ້ານ ຂັ້ນແຂວງ; • ສໍາເລັດ ການສ້າງຕັ້ງທີມງານຂັ້ນພະແນກ/ຫ້ອງການ ເພື່ອລົງຈັດຕັ້ງປະຕິບັດວຽກງານ ການເກັບກໍາຂໍ້ມູນ ຮ່ວມກັບ ຂະແໜງການທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ ເພື່ອປະກອບໃສ່ ແຜນຈັດສັນທີ່ດິນ ແລະ ຄຸ້ມຄອງສິ່ງແວດລ້ອມແບບ ຮອບ ດ້ານ ຂອງແຂວງ; • ສໍາເລັດການຝຶກອົບຮົມ, ຖອດຖອນບົດຮຽນ ແລະ ຮ່ວມກັບ ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດການເກັບກໍາຂໍ້ມູນ ເພື່ອປະ ກອບໃສ່ແຜນຈັດສັນທີ່ດິນ ແລະ ຄຸ້ມຄອງສິ່ງແວດ ລ້ອມແບບຮອບດ້ານ ຂອງແຂວງ; • ສໍາເລັດ ການປະສານງານ ແລະ ປຶກສາຫາລື ກັບ ຄະນະພະແນກ ໃນການກໍານົດ ການວາງແຜນນໍາ ໃຊ້ທີ່ດິນ ແລະ ການເກັບກໍາຂໍ້ມູນກັບຂະແໜງການທີ່ ກ່ຽວ ຂ້ອງ ຂັ້ນແຂວງ 17 ແຂວງ ແລະ 1 ນະຄອນຫຼວງ; • ສຳເລັດ ການເກັບກໍາຂໍ້ມູນ ຮ່ວມກັບ ຂະແໜງການ ທີ່ກ່ຽວຂ້ອງຂັ້ນເມືອງ 147 ເມືອງ ໃນຂອບເຂດທົ່ວ ປະເທດ . ການລົງຊຸກຍູ້ວຽກງານສ້າງແຜນຈັດສັນທີ່ດິນ ແລະ ແຜນຄຸ້ມຄອງສິ່ງແວດລ້ອມແບບຮອບດ້ານ ໃນຄັ້ງນີ້ ແມ່ນປະສົບຜົນສໍາເລັດຕາມຄາດໝາຍທີ່ໄດ້ວາງໄວ້ ເຖິງຢ່າງໃດກໍຕາມການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດວຽກງານດັ່ງ ກ່າວ ແມ່ນມີຄວາມຫຍຸ້ງຍາກທີ່ແຕກຕ່າງກັນຕາມ ເງື່ອນໄຂ ແລະ ສະພາບການຕົວຈິງດັ່ງນີ້: 1 . ບາງຂໍ້ມູນຍັງກະແຈກກະຈາຍບໍ່ມີລັກສະນະລວມ ສູນ ເຮັດໃຫ້ມີການແກ່ຍາວທາງດ້ານເວລາ; 2 . ບາງຂໍ້ມູນແມ່ນສູນກາງ ເປັນຜູ້ຮັບຜິດຊອບ ແລະ ອອກໃບອະນຸມັດໃຫ້ບາງພະແນກການ ໃນຂັ້ນແຂວງ ເຮັດໃຫ້ແຂວງ ບໍ່ສາມາດຕອບສະໜອງຂໍ້ມູນໄດ້ຄົບ ຖ້ວນ ແລະ ມີຄວາມຈໍາເປັນຕ້ອງໄດ້ພົວພັນເອົາ ຂໍ້ມູນນໍາຂັ້ນສູນກາງຕື່ມອີກ; 3 . ການລົງເກັບກໍາຂໍ້ມູນຢູ່ບາງເມືອງ ແມ່ນຖືກຊ່ວງ ເວລາດຽວກັບການກະກຽມເປີດກອງປະຊຸມໃຫຍ່ ຂອງອົງຄະນະພັກເມືອງ ແລະ ກອງປະຊຸມອື່ນໆ; 4 . ບາງເມືອງຍັງບໍ່ໄດ້ຜ່ານ ແຜນຈັດສັນທີ່ດິນຈຸລະ ພາກຂັ້ນບ້ານ, ກຸ່ມບ້ານ ຫຼື ຂັ້ນເມືອງມາກ່ອນ ເຮັດ ໃຫ້ບາງຂະແໜງການບໍ່ມີຂໍ້ມູນຕົວເລກທີ່ຈະສະ ໜອງໄດ້ຢ່າງຄົບຖ້ວນ; 5 . ບັນຫາການຄຸ້ມຄອງເຂດເຊື່ອມຕໍ່ລະຫວ່າງ ເມືອງ ຕໍ່ເມືອງ ມີຫຼາຍເມືອງ ທີ່ຍັງບໍ່ເປັນເອກກະພາບກັນ ເຊັ່ນ: ເມືອງ ບາຈຽງຈະເລີນສຸກ, ແຂວງ ຈໍາປາສັກ ແລະ ເມືອງ ເລົ່າງາມ, ແຂວງ ສາລະວັນ ແລະ ເມືອງ ອື່ນໆ; 6 . ໄລຍະເວລາໃນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ ການເກັບກໍາ ຂໍ້ມູນຍັງມີຈໍາກັດຈຶ່ງມີຄວາມຈໍາເປັນຕ້ອງໄດ້ຈັດ ກອງປະຊຸມ ແລະ ເກັບກໍາຂໍ້ມູນໃນບາງເມືອງ ແມ່ນ ຖືກວັນພັກລັດຖະການເຮັດໃຫ້ ການເຂົ້າຮ່ວມ ແລະ ຕອບສະໜອງຂໍ້ມູນບໍ່ຄົບຖ້ວນໃນບາງຂະແໜງການ ຕ້ອງໄດ້ມອບໃຫ້ ຫ້ອງການ ຊສ ຊ່ວຍສືບຕໍ່ເກັບກໍາ ຂໍ້ມູນຕື່ມແລ້ວນໍາສົ່ງໃຫ້ຄະນະທີມງານພາຍຫຼັງ .
 • 25. 21 ປະຊຸມ ຈົດໝາຍຂ່າວ ມິຖຸນາ-ທັນວາ 2019 ກສສ ກອງປະຊຸມ ນຳສະເໜີວຽກງານສຶກສາ ແລະ ສ້າງຈິດ ສຳນຶກດ້ານສິ່ງແວດລ້ອມ ພາຍໃຕ້ໂຄງການສົ່ງເສີມ ການນຳໃຊ້ລະບົບນິເວດປ່າໄມ້ ແລະ ຊີວະນາໆພັນ ແບບຍືນຍົງ ໄລຍະ 2 ໃນວັນທີ 17 ຕຸລາ 2019 ໂຄງການ ສົ່ງເສີມການນໍາໃຊ້ລະບົບນິເວດປ່າໄມ້ ແລະ ຊີວະນາໆພັນແບບຍືນຍົງ (ProFEB ໄລຍະ2) ໄດ້ຈັດກອງປະຊຸມ ນຳສະເໜີວຽກງານສຶກສາ ແລະ ສ້າງຈິດສຳນຶກດ້ານສິ່ງແວດລ້ອມ ຮ່ວມກັບ ກົມສົ່ງເສີມຄຸນນະພາບສິ່ງແວດລ້ອມ (ກສສ) ທີ່ໂຮງແຮມ ວຽງຈັນພລາຊາ, ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ໂດຍໃຫ້ກຽດເປັນປະທານຂອງ ທ່ານ ໂລນຄໍາ ອາດສະນາວົງ ຫົວຫນ້າກົມສົ່ງເສີມຄຸນນະພາບສິ່ງແວດລ້ອມ ກະຊວງ ຊັບພະຍາກອນທຳມະຊາດ ແລະ ສິ່ງແວດລ້ອມ ເຊິ່ງມີຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມທັງໝົດ 34 ທ່ານ ຈາກກົມສົ່ງ ເສີມຄຸນນະພາບສິ່ງແວດລ້ອມ, ພະແນກ ຊັບພະຍາກອນທຳມະຊາດ ແລະ ສິ່ງແວດລ້ອມ ແຂວງ ຄໍາມ່ວນ, ຄະນະວິທະຍາສາດປ່າໄມ້, ຄະນະວິທະຍາສາດສິ່ງແວດລ້ອມ, ມະຫາວິທະຍາໄລ ແຫ່ງຊາດ ແລະ ອົງການຈັດ ຕັ້ງທາງສັງຄົມຈໍານວນໜຶ່ງ . ເພື່ອນໍາສະເໜີ ແຜນງານດ້ານການສຶກສາ ແລະ ສ້າງຈິດສໍານຶກດ້ານສິ່ງແວດລ້ອມ ພາຍໃຕ້ໂຄງການ ProFEB ໄລຍະ 2, ເພື່ອນໍາສະເໜີແຜນກິດຈະກຳ 3 ເດືອນ (ຕຸລາ ຫາ ທັນວາ 2019) ແລະ 1 ປີ (ຕຸລາ 2019 ຫາ ຕຸລາ 2020) ແລະ ປຶກສາຫາລື ກ່ຽວກັບ ວຽກງານດັ່ງກ່າວໃນໄລຍະຜ່ານມາ ແລະ ວາງ ແຜນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໃນຕໍ່ໜ້າ . ກອງປະຊຸມດັ່ງກ່າວ ໄດ້ຮັບຟັງການນໍາສະເໜີ ກ່ຽວກັບ ວຽກງານສຶກສາ ແລະ ສ້າງຈິດສຳນຶກດ້ານສິ່ງແວດລ້ອມ ເຊິ່ງໄດ້ຮັບທຶນສະໜັບສະໜູນໂດຍ ອົງການຮ່ວມມືລາວ-ເຢຍລະມັນ ເພື່ອການພັດທະນາ ພາຍໃຕ້ ໂຄງການ ProFEB ໄລຍະ 2 . ວຽກງານສຶກສາ ແລະ ສ້າງຈິດສຳນຶກດ້ານສິ່ງ ແວດລ້ອມ ເປັນວຽກງານທີ່ຢູ່ພາຍໃຕ້ ຄວາມຮັບຜິດຊອບຂອງບໍລິສັດທີປຶກສາການພັດທະນາຂອງເຢຍລະ ມັນ ເຊິ່ງການເຄື່ອນໄຫວຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ ຕາງໜ້າໃຫ້ແກ່ອົງການຮ່ວມມືລາວ-ເຢຍລະມັນ ເພື່ອການພັດທະນາ ປະຈໍາ ສປປ ລາວ ພາຍໃຕ້ການຊີ້ນໍາ ແລະ ຮ່ວມມືກັບຄູ່ຮ່ວມງານພາກລັດ ກໍ່ຄືກົມສົ່ງເສີມຄຸນນະພາບສິ່ງ ແວດລ້ອມ, ກະຊວງ ຊັບພະຍາກອນທຳມະຊາດ ແລະ ສິ່ງແວດລ້ອມ ຕັ້ງແຕ່ເດືອນ ກັນຍາ 2019 ຫາ ເດືອນ ມີນາ 2020, ໃນນີ້ແຜນວຽກສຶກສາ ແລະ ສ້າງຈິດສຳນຶກດ້ານສິ່ງແວດລ້ອມ ແມ່ນໄດ້ສືບຕໍ່ດຳເນີນການສະໜັບ
 • 26. 22 ປະຊຸມ ຈົດໝາຍຂ່າວ ມິຖຸນາ-ທັນວາ 2019 ກສສ ສະໜູນດ້ານການປະສານງານ, ການຮ່ວມມື, ການ ສ້າງຄວາມສາມາດ ແລະ ການຮ່ວມວຽກຈັດຕັ້ງປະ ຕິບັດລະຫວ່າງຄູ່ຮ່ວມງານພາກລັດ ແລະ ບັນດາຄູ່ ຮ່ວມງານ ຈາກພາກສ່ວນອົງການຈັດຕັ້ງທາງສັງຄົມ ໃນ ສປປ ລາວ ໃຫ້ແໜ້ນແຟ້ນຂຶ້ນ ເພື່ອກຽມພ້ອມດຳ ເນີນກິດຈະກຳຂອງວຽກງານສຶກສາ ແລະ ສ້າງຈິດ ສຳນຶກດ້ານສິ່ງແວດລ້ອມຮ່ວມກັນ . ກອງປະຊຸມໄດ້ ປຶກສາຫາລື ກ່ຽວກັບ ຮູບແບບກິດຈະກຳ ແລະ ແຜນ ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໃນຕໍ່ໜ້າດັ່ງນີ້: • ຮູບແບບກິດຈະກຳ 1 . ການສ້າງຄວາມເຂັ້ມແຂງ ໃຫ້ແກ່ພະນັກງານລັດ ແລະ ບັນດາຄູ່ຮ່ວມງານ ໂດຍສະເພາະການຝຶກອົບ ຮົມພື້ນຖານການເປັນຄູຝຶກ ເຊິ່ງແບ່ງອອກເປັນ 2 ລະ ດັບຄື: ຜູ້ເລີ່ມຕົ້ນ ແລະ ຜູ້ທີ່ມີປະສົບການ; 2 . ການລົງເຄື່ອນໄຫວວຽກງານສຶກສາ ແລະ ສ້າງຈິດ ສຳນຶກ ເຫັນວ່າມີ 5 ແຂວງ ທີ່ມີທ່າແຮງໃນການຈັດ ຕັ້ງປະຕິບັດວຽກງານດັ່ງກ່າວຄື: ຫຼວງນໍ້າທາ, ອຸດົມ ໄຊ, ບໍ່ແກ້ວ, ຈໍາປາສັກ ແລະ ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ໃນນີ້ ແຂວງ ຫຼວງນໍ້າທາ ແລະ ຈໍາປາສັກ ແມ່ນແຂວງ ໃໝ່ທີ່ຈະໄດ້ເຂົ້າກິດຈະກຳດັ່ງກ່າວ ສ່ວນແຂວງອື່ນ ແມ່ນຕ້ອງໄດ້ລໍຖ້າການສະໜັບສະໜູນງົບປະມານ ຈາກຜູ້ໃຫ້ທຶນ; 3 . ກິດຈະກຳຕັ້ງບູດວາງສະແດງ ແລະ ໂຄສະນາເຜີຍ ແຜ່ຂໍ້ມູນຂ່າວສານດ້ານສິ່ງແວດລ້ອມຕາມງານບຸນ ແລະ ເທດສະການຕ່າງໆເຊັ່ນ: ບຸນວັດພູຈໍາປາສັກ, ບຸນນະມັດສະການ ພະທາດສີີໂຄດຕະບອງ, ບຸນ ດອກງິ້ວບານ ແລະ ອື່ນໆ . • ແຜນໃນຕໍ່ໜ້າ 1 . ປະຊຸມປະຈໍາເດືອນ ລະຫວ່າງ ກສສ ກັບທີມງານ ຮັບຜິດຊອບ ແຜນງານດ້ານການສຶກສາ ແລະ ສ້າງ ຈິດສໍານຶກດ້ານສິ່ງແວດລ້ອມ ພາຍໃຕ້ ໂຄງການ Pro FEB ໄລຍະ 2; 2 . ທີມງານຮັບຜິດຊອບ ແຜນງານດ້ານການສຶກສາ ແລະ ສ້າງຈິດສໍານຶກດ້ານສິ່ງແວດລ້ອມ ຕ້ອງໄດ້ກຽມ ແຜນ 3 ເດືອນ ສົ່ງໃຫ້ ກສສ ແລະ ແຜນປະຈຳປີ 2020 ເພື່ອນຳສະເໜີ ໃນກອງປະຊຸມປະຈໍາປີຂອງ ແຜນງານດ້ານການສຶກສາ ແລະ ສ້າງຈິດສໍານຶກດ້ານ ສິ່ງແວດລ້ອມ ຄາດວ່າຈະໄດ້ຈັດຂຶ້ນ ໃນເດືອນ ທັນ ວາ 2019 ຫຼື ເດືອນ ມັງກອນ 2020; 3 . ກະກຽມ ແຜນກິດຈະກຳ ແລະ ແຜນງົບປະມານ ເພື່ອເຄື່ອນໄຫວວຽກງານສຶກສາ ແລະ ສ້າງຈິດສຳນຶກ ດ້ານສິ່ງແວດລ້ອມຂອງ ກສສ ແລະ ຄູ່ຮ່ວມງານ .