SlideShare a Scribd company logo
Page 1 | Email-IRAN.com
‫خدمات‬ ‫کاتالوگ‬‫تب‬ ‫ایران‬ ‫ادز‬ ‫اینترنتی‬ ‫تبلیغات‬ ‫آژانس‬
‫ایمیلی‬ ‫تبلیغات‬‫مارکتینگ‬ ‫ایمیل‬ ‫افزار‬ ‫نرم‬ ‫با‬
‫و‬‫خدمات‬‫نامحدود‬ ‫انبوه‬ ‫ارسال‬‫هدفمند‬
‫روز‬ ‫تبلیغات‬ ‫روش‬ ‫ارزانترین‬ ‫و‬ ‫جدیدترین‬ ‫ایران‬ ‫ایمیلی‬ ‫تبلیغات‬ ‫مرکز‬
‫با‬‫ارسال‬ ‫کامل‬ ‫گزارش‬ ‫و‬ ‫مدیریت‬ ‫پنل‬ ‫بهمراه‬ ‫اینباکس‬ ‫به‬ ‫مطمئن‬ ‫و‬ ‫هدفمند‬ ‫ارسال‬
‫از‬ ‫بیش‬ ‫و‬ !‫است‬ ‫جهان‬ ‫روز‬ ‫تبلیغات‬ ‫روش‬ ‫ترین‬ ‫سریع‬ ‫و‬ ‫ترین‬ ‫ارزان‬ ‫مارکتینگ‬ ‫ایمیل‬ ‫که‬ ‫میدانید‬ ‫آیا‬
5‫از‬ ‫بیش‬ ‫ایرانی‬ ‫ایمیل‬ ‫کاربران‬ ‫تعداد‬ ‫و‬ ‫دارند‬ ‫ایمیل‬ ‫دنیا‬ ‫در‬ ‫نفر‬ ‫میلیارد‬50‫ما‬ ‫است؟‬ ‫نفر‬ ‫میلیون‬
‫در‬‫مرک‬‫تبلیغات‬ ‫ز‬‫کنیم‬ ‫می‬ ‫ارائه‬ ‫را‬ ‫ایمیل‬ ‫با‬ ‫تبلیغات‬ ‫استاندارد‬ ‫خدمات‬ ‫شما‬ ‫به‬ ‫ایران‬ ‫ادز‬ ‫اینترنتی‬.
‫ایمیل‬ ‫بانک‬ ‫به‬ ‫ارسال‬::‫و‬ ‫ایرانی‬ ‫های‬ ‫ایمیل‬ ‫بانک‬ ‫به‬ ‫را‬ ‫خود‬ ‫تبلیغاتی‬ ‫خبرنامه‬ ‫خواهید‬ ‫می‬ ‫آیا‬
‫کنید؟‬ ‫ارسال‬ ‫پنل‬ ‫و‬ ‫ابزار‬ ‫از‬ ‫مستقیم‬ ‫استفاده‬ ‫بدون‬ ‫منطقه‬ ‫و‬ ‫مشاغل‬ ‫اساس‬ ‫بر‬ ‫خارجی‬
‫ا‬ ‫نرم‬‫رایگان‬ ‫ارسال‬ ‫فزار‬::‫ارسال‬ ‫به‬ ‫شروع‬ ‫خود‬ ‫مستقل‬ ‫سایت‬ ‫و‬ ‫پنل‬ ‫در‬ ‫میخواهید‬ ‫آیا‬
‫کنید؟‬ ‫ایمیلی‬ ‫بازاریابی‬ ‫مدیریت‬ ‫و‬ ‫رایگان‬
‫ایمیل‬ ‫مدیریت‬ ‫پنل‬::‫سرور‬ ‫کمک‬ ‫با‬ ‫و‬ ‫کنید‬ ‫مانیتور‬ ‫را‬ ‫خود‬ ‫سیستم‬ ‫خروجی‬ ‫های‬ ‫ایمیل‬ ‫همه‬
‫کنید‬ ‫مدیریت‬ ‫کارایی‬ ‫باالترین‬ ‫با‬ ‫را‬ ‫خود‬ ‫ارتباطی‬ ‫منابع‬ ‫خارجی‬ ‫ایمیل‬.
‫هدفمند‬ ‫تبلیغ‬‫ایمیلی‬::‫تبلیغات‬‫با‬‫شغل‬ ‫مانند‬ ‫ایمیل‬ ‫بانکهای‬ ‫به‬ ‫اولویت‬ ‫پایه‬ ‫بر‬ ‫منظور‬ ‫این‬ ‫برای‬ ‫و‬ ‫شود‬ ‫اجرا‬ ‫هدفمند‬ ‫بایست‬ ‫می‬ ‫ایمیل‬
‫که‬ ‫نکنید‬ ‫فراموش‬ ‫را‬ ‫نکته‬ ‫این‬ .‫داشت‬ ‫خواهد‬ ‫شما‬ ‫برای‬ ‫را‬ ‫بیشتری‬ ‫مرتبط‬ ‫مشتریان‬ ،‫صحیح‬ ‫هدف‬ ‫بازار‬ ‫انتخاب‬ .‫گیرد‬ ‫صورت‬ ‫جغرافیایی‬ ‫منطقه‬ ‫و‬
‫اعالم‬‫باشد‬ ‫می‬ ‫دشوار‬ ‫بسیار‬ ‫تفکیک‬ ‫این‬ ‫زیرا‬ ‫نیست‬ ‫نظر‬ ‫مورد‬ ‫دسته‬ ‫در‬ ‫همچنان‬ ‫ایمیل‬ ‫آن‬ ‫صاحب‬ ‫فعالیت‬ ‫ایید‬ ‫معنای‬ ‫به‬ ‫مشاغل‬ ‫ایمیل‬ ‫بانک‬.
EMAIL-IRAN.com
Page 2 | Email-IRAN.com
‫خدمات‬ ‫کاتالوگ‬‫تب‬ ‫ایران‬ ‫ادز‬ ‫اینترنتی‬ ‫تبلیغات‬ ‫آژانس‬
1.‫هدف‬ ‫بازار‬ ‫انتخاب‬
‫راهکارهای‬ ‫سایر‬ ‫مانند‬ ‫نیز‬ ‫ایمیلی‬ ‫بازاریابی‬‫بانک‬ ‫بین‬ ‫از‬ .‫است‬ ‫هدف‬ ‫بازار‬ ‫انتخاب‬ ‫نیازمند‬ ‫تبلیغاتی‬
‫کنید‬ ‫درخواست‬ ‫را‬ ‫نظر‬ ‫مورد‬ ‫دسته‬ ‫تفکیک‬ ‫به‬ ‫خارجی‬ ‫و‬ ‫ایرانی‬ ‫های‬ ‫ایمیل‬.‫برای‬ ‫هدف‬ ‫بازار‬ ‫بهترین‬
‫کردن‬ ‫باز‬ ‫ضریب‬ ‫که‬ ‫باشد‬ ‫می‬ ‫فعال‬ ‫کاربران‬ ‫ها‬ ‫ایمیل‬‫بر‬ ‫می‬ ‫باال‬ ‫را‬ ‫ایمیل‬.‫د‬
2.‫ایمیل‬ ‫استاندارد‬ ‫قالب‬ ‫طراحی‬
‫برای‬ ‫بایست‬ ‫می‬ ‫ابتدا‬ ‫جدید‬ ‫های‬ ‫ایمیل‬ ‫طراحی‬ .‫بسازید‬ ‫استاندارد‬ ‫و‬ ‫خالقانه‬ ‫را‬ ‫موفق‬ ‫ارسال‬ ‫مهم‬ ‫بخش‬
‫آن‬ ‫در‬ ‫ایمیل‬ ‫استاندارد‬ ‫های‬ ‫تگ‬ .‫باشد‬ ‫ریسپانسیو‬ ‫طراحی‬ ‫با‬ ‫شده‬ ‫هماهنگ‬ ‫تبلت‬ ‫و‬ ‫موبایل‬ ‫در‬ ‫نمایش‬
‫و‬ ‫لینک‬ .‫باشد‬ ‫داشته‬ ‫وجود‬‫آسانی‬ ‫به‬ ‫توانید‬ ‫می‬ ‫نیز‬ ‫را‬ ‫ایمیلی‬ ‫خبرنامه‬ ‫رایگان‬ ‫قالب‬ .‫باشد‬ ‫مرتبط‬ ‫متن‬
‫دهید‬ ‫تغییر‬ ‫و‬ ‫نصب‬ ‫سلیقه‬ ‫اساس‬ ‫بر‬ ‫و‬ ‫دانلود‬.
3.‫ایمیل‬ ‫رتبه‬ ‫و‬ ‫اسپم‬ ‫تست‬
‫بپرسید‬ ‫را‬ ‫اسپم‬ ‫رتبه‬ ‫معتبر‬ ‫های‬ ‫سایت‬ ‫از‬ ‫ارسالی‬ ‫هر‬ ‫از‬ ‫قبل‬!‫با‬ ‫تا‬ ‫کنید‬ ‫تصحیح‬ ‫را‬ ‫شده‬ ‫اشاره‬ ‫موارد‬ ‫و‬
‫هر‬ ‫از‬ ‫قبل‬ ‫افزار‬ ‫نرم‬ ‫بخش‬ ‫در‬ ‫رایگان‬ ‫به‬ ‫امکان‬ ‫این‬ .‫بفرستید‬ ‫اینباکس‬ ‫به‬ ‫را‬ ‫خود‬ ‫های‬ ‫ایمیل‬ ‫اطمینان‬
‫است‬ ‫شده‬ ‫لحاظ‬ ‫شما‬ ‫ایمیل‬ ‫بودن‬ ‫استاندارد‬ ‫میزان‬ ‫تشخیص‬ ‫برای‬ ‫ارسال‬ ‫عملیات‬ ‫شروع‬.
4.‫صحیح‬ ‫ارسال‬ ‫عملیات‬
‫نداشته‬ ‫عجله‬ ‫ها‬ ‫ارسال‬ ‫در‬ ‫و‬ ‫کنید‬ ‫انتخاب‬ ‫انبوه‬ ‫ارسال‬ ‫برای‬ ‫زمانی‬ ‫جدول‬ ‫یک‬ .‫کنید‬ ‫ارسال‬ ‫به‬ ‫شروع‬ ‫مناسب‬ ‫زمانبندی‬ ‫فاصله‬ ‫با‬ ‫را‬ ‫ها‬ ‫ایمیل‬‫کیفیت‬ ‫برای‬ ‫کمیت‬ ‫حفظ‬ ‫این‬ ‫زیرا‬ ،‫باشید‬
‫ارسا‬ ‫های‬ ‫ایمیل‬ ‫همه‬ ‫برای‬ ‫اینترنت‬ .‫است‬ ‫اثرگذار‬ ‫بسیار‬ ‫شما‬ ‫تبلیغات‬‫برای‬ ‫کامل‬ ‫دسترسی‬ ‫شما‬ ‫ما‬ ‫انبوه‬ ‫ارسال‬ ‫یا‬ ‫و‬ ‫افزار‬ ‫نرم‬ ‫از‬ ‫استفاده‬ ‫با‬ .‫دارد‬ ‫محدودیت‬ ‫همیشه‬ ‫دامنه‬ ‫یک‬ ‫از‬ ‫لی‬
‫هوشمند‬ ‫بصورت‬ ‫ارسال‬ ‫زمان‬ ‫انتخاب‬.‫دارد‬
5.‫دریافت‬‫ارسال‬ ‫گزارش‬
‫تبلیغ‬ ‫های‬ ‫کمپین‬ ‫ارسال‬ ‫پایان‬ ‫در‬ ‫شما‬‫های‬ ‫نوبت‬ ‫از‬ ‫پس‬ ‫بایست‬ ‫می‬ ‫اتی‬72‫کلیک‬ ،‫شده‬ ‫باز‬ ،‫موفق‬ ‫ارسال‬ ‫درباره‬ ‫کامل‬ ‫گزارش‬ ‫خود‬ ‫ارساالت‬ ‫سیستم‬ ‫از‬ ‫بعد‬ ‫ماه‬ ‫یک‬ ‫و‬ ‫هفته‬ ‫یک‬ ،‫ساعت‬
‫شوید‬ ‫حاضر‬ ‫بهتری‬ ‫عملکرد‬ ‫با‬ ‫خود‬ ‫بعدی‬ ‫ایمیل‬ ‫کمپین‬ ‫در‬ ‫تا‬ ‫کنید‬ ‫تحلیل‬ ‫و‬ ‫دریافت‬ ‫را‬ ‫خورده‬ ‫بازگشت‬ ‫یا‬ ‫و‬ ‫شده‬.
Page 3 | Email-IRAN.com
‫خدمات‬ ‫کاتالوگ‬‫تب‬ ‫ایران‬ ‫ادز‬ ‫اینترنتی‬ ‫تبلیغات‬ ‫آژانس‬
‫سیستم‬ ‫امکانات‬‫ایمیلی‬ ‫تبلیغات‬‫ما‬
‫کند‬ ‫می‬ ‫رسانی‬ ‫خدمات‬ ‫ایمیل‬ ‫قدرتمند‬ ‫های‬ ‫سرور‬ ‫روی‬ ‫بر‬ ‫جهانی‬ ‫تجاری‬ ‫لیسانس‬ ‫تحت‬ ‫ما‬ ‫مارکتینگ‬ ‫ایمیل‬ ‫افزار‬ ‫نرم‬
‫رایگان‬ ‫طراحی‬Free Newsletter Design‫تجاری‬ ‫لیسانس‬License
‫رایگان‬ ‫استفاده‬ ‫برای‬ ‫را‬ ‫استانداردی‬ ‫و‬ ‫زیبا‬ ‫های‬ ‫خبرنامه‬ ‫قالب‬ ‫ما‬
‫ایم‬ ‫داده‬ ‫قرار‬ ‫سیستم‬ ‫در‬ ‫و‬ ‫کرده‬ ‫آماده‬‫مدرن‬ ‫ابزار‬ ‫با‬ ‫آسانی‬ ‫به‬ ‫که‬
‫باشند‬ ‫می‬ ‫شما‬ ‫دلخواه‬ ‫ویرایش‬ ‫قابل‬.
‫با‬ ‫همکاری‬ ‫های‬ ‫قرارداد‬ ‫قالب‬ ‫در‬ ‫ایران‬ ‫ادز‬ ‫مجموعه‬ ‫تجاری‬ ‫خدمات‬ ‫کلیه‬
‫های‬ ‫لیسانس‬ ‫با‬ ‫انحصاری‬ ‫امتیاز‬ ‫حق‬ ‫دریافت‬ ‫یا‬ ‫و‬ ‫المللی‬ ‫بین‬ ‫های‬ ‫شرکت‬
‫شوند‬ ‫می‬ ‫ارائه‬ ‫معتبر‬ ‫تجاری‬.
‫ایمیل‬ ‫بانک‬Email Archive Database‫سرور‬‫قدرتمند‬Powerful Servers
‫را‬ ‫خاورمیانه‬ ‫کشورهای‬ ‫و‬ ‫ایران‬ ‫های‬ ‫ایمیل‬ ‫بهترین‬ ‫از‬ ‫ای‬ ‫مجموعه‬ ‫ما‬
‫نوع‬ ‫در‬ ‫که‬ ‫ایم‬ ‫کرده‬ ‫آماده‬ ‫شما‬ ‫تجارت‬ ‫تبلیغات‬ ‫گروهی‬ ‫ارسال‬ ‫برای‬
‫شود‬ ‫می‬ ‫محسوب‬ ‫بانک‬ ‫بزرگترین‬ ‫خود‬.
‫کیفیت‬ ‫و‬ ‫افزار‬ ‫سخت‬ ‫شاید‬ ‫اطالعات‬ ‫فناوری‬ ‫خدمات‬ ‫فاکتور‬ ‫مهمترین‬
‫باشد‬ ‫رسانی‬ ‫سرویس‬‫را‬ ‫خود‬ ‫قدرتمند‬ ‫سرورهای‬ ‫منظور‬ ‫این‬ ‫برای‬ ‫ما‬ ‫که‬
‫ایم‬ ‫کرده‬ ‫آماده‬ ‫شما‬ ‫تبلیغاتی‬ ‫و‬ ‫تجاری‬ ‫اهداف‬ ‫برای‬.
‫ارسال‬ ‫گارانتی‬Email inbox delivery‫ساعتی‬ ‫پشتیبانی‬Support Dashboard
‫شامل‬ ‫ایران‬ ‫ایمیل‬ ‫خدمات‬ ‫مجموعه‬ ‫تحت‬ ‫ارسالی‬ ‫های‬ ‫ایمیل‬ ‫تمامی‬
‫گارانتی‬ ‫شامل‬ ‫گروهی‬ ‫ارسال‬ ‫و‬ ‫افزار‬ ‫نرم‬‫اینباکس‬ ‫به‬ ‫موفق‬ ‫ارسال‬
‫باشند‬ ‫می‬ ‫اسپم‬ ‫بدون‬.
‫مشتریان‬ ‫پشتیبانی‬ ‫پنل‬ ‫به‬ ‫کامل‬ ‫دسترسی‬ ‫خرید‬ ‫اولین‬ ‫از‬ ‫پس‬ ‫شما‬
‫کارشناسان‬ ‫با‬ ‫را‬ ‫خود‬ ‫درخواستهای‬ ‫و‬ ‫سئواالت‬ ‫توانید‬ ‫می‬ ‫و‬ ‫داشت‬ ‫خواهید‬
‫بگیرید‬ ‫جواب‬ ‫وقت‬ ‫اسرع‬ ‫در‬ ‫و‬ ‫کرده‬ ‫مطرح‬ ‫ما‬.
Page 4 | Email-IRAN.com
‫خدمات‬ ‫کاتالوگ‬‫تب‬ ‫ایران‬ ‫ادز‬ ‫اینترنتی‬ ‫تبلیغات‬ ‫آژانس‬
‫ایمیل‬ ‫هدفمند‬ ‫انبوه‬ ‫ارسال‬
‫به‬‫معتبر‬ ‫های‬ ‫ایمیل‬ ‫بانک‬‫خارجی‬ ‫و‬ ‫ایرانی‬ ‫فعال‬ ‫و‬
‫جمع‬ ‫گذشته‬ ‫های‬ ‫سال‬ ‫طی‬ ‫در‬ ‫را‬ ‫فعال‬ ‫و‬ ‫معتبر‬ ‫های‬ ‫ایمیل‬ ‫بانک‬ ‫ایران‬ ‫ایمیل‬ ‫شبکه‬ ‫دارند‬ ‫را‬ ‫گروهی‬ ‫ایمیل‬ ‫انبوه‬ ‫ارسال‬ ‫قصد‬ ‫که‬ ‫مشتریانی‬ ‫برای‬‫بر‬ ‫ها‬ ‫ایمیل‬ ‫بانک‬ ‫این‬ .‫است‬ ‫نموده‬ ‫آوری‬
‫افر‬ ‫و‬ ‫ها‬ ‫تجارت‬ ‫که‬ ‫است‬ ‫گردیده‬ ‫بندی‬ ‫دسته‬ ‫خارجی‬ ‫و‬ ‫ایرانی‬ ‫های‬ ‫ایمیل‬ ‫اساس‬ ‫دو‬‫توجه‬ .‫کنند‬ ‫استفاده‬ ‫انبوه‬ ‫ارسال‬ ‫درخواست‬ ‫برای‬ ‫ها‬ ‫آن‬ ‫از‬ ‫خود‬ ‫عالقه‬ ‫بازار‬ ‫با‬ ‫توجه‬ ‫با‬ ‫توانند‬ ‫می‬ ‫اد‬
‫ارسا‬ ‫سفارش‬ ‫برای‬ ‫تنها‬ ‫بانک‬ ‫این‬ ‫از‬ ‫استفاده‬ ‫و‬ ‫است‬ ‫شده‬ ‫بندی‬ ‫طبقه‬ ‫زیادی‬ ‫حدود‬ ‫تا‬ ‫مشاغل‬ ‫اساس‬ ‫بر‬ ‫ایرانی‬ ‫های‬ ‫ایمیل‬ ‫بانک‬ ‫که‬ ‫باشید‬ ‫داشته‬‫افزار‬ ‫نرم‬ ‫مشتریان‬ ‫و‬ ‫باشد‬ ‫می‬ ‫انبوه‬ ‫ل‬
‫بص‬‫میگردد‬ ‫بارگذاری‬ ‫پنل‬ ‫در‬ ‫که‬ ‫کنند‬ ‫می‬ ‫دریافت‬ ‫جدید‬ ‫ایمیل‬ ،‫ارسالی‬ ‫تعداد‬ ‫اساس‬ ‫بر‬ ‫ماهیانه‬ ‫اتومات‬ ‫ورت‬.
‫خاورمیانه‬ ‫های‬ ‫ایمیل‬ ‫بانک‬‫امکان‬ ‫با‬‫سفارش‬‫طبقه‬ ‫های‬ ‫لیست‬ ‫از‬
‫تجاری‬ ‫تبلیغاتی‬ ‫های‬ ‫ایمیل‬ ‫رایگان‬ ‫ارسال‬ ‫برای‬ ‫شده‬ ‫بندی‬
‫اورهای‬‫ا‬‫کش‬ ‫اه‬‫ا‬‫ب‬ ‫ااتی‬‫ا‬‫تبلیغ‬ ‫ال‬‫ا‬‫ایمی‬ ‫اال‬‫ا‬‫ارس‬ ‫اد‬‫ا‬‫قص‬ ‫اه‬‫ا‬‫ک‬ ‫اایی‬‫ا‬‫ه‬ ‫اارت‬‫ا‬‫تج‬‫در‬ ‫اایه‬‫ا‬‫همس‬
‫درخواسات‬ ‫توانناد‬ ‫مای‬ ‫دارند‬ ‫را‬ ‫خدمات‬ ‫و‬ ‫محصول‬ ‫معرفی‬ ‫هدف‬ ‫با‬ ‫خاورمیانه‬
‫بگیرند‬ ‫تماس‬ ‫ما‬ ‫با‬ ‫تبلیغاتی‬ ‫کمپین‬ ‫مشاوره‬ ‫برای‬ ‫یا‬ ‫و‬ ‫کرده‬ ‫ثبت‬ ‫را‬ ‫خود‬.
‫م‬ ‫ایمیل‬ ‫بانک‬ ‫در‬ ‫حاضر‬ ‫کشورهای‬:: ‫ا‬‫ایران‬12/ ‫میلیون‬
‫ترکیه‬4‫آذربایجان‬ / ‫میلیون‬1‫کویت‬ / ‫میلیون‬500‫هزار‬/‫امارات‬450‫هزار‬
‫قطر‬ /180‫عربستان‬ / ‫هزار‬700‫بحرین‬ / ‫هزار‬60‫هزار‬/‫عمان‬40/ ‫هزار‬
‫اردن‬300‫سوریه‬ / ‫هزار‬200‫مصر‬ / ‫هزار‬300‫فلسطین‬ / ‫هزار‬100‫هزار‬
‫لبنان‬ /120‫عراق‬ / ‫هزار‬50‫لیبی‬ / ‫هزار‬40‫یمن‬ / ‫هزار‬30‫هزار‬/‫سودان‬
30‫هزار‬
‫های‬ ‫ایمیل‬ ‫بانک‬ ‫عنوان‬ ‫هیچ‬ ‫به‬ ‫ایران‬ ‫ایمیل‬‫رساند‬ ‫نمی‬ ‫فروش‬ ‫به‬ ‫را‬ ‫خود‬
‫باشد‬ ‫می‬ ‫ما‬ ‫تبلیغاتی‬ ‫کار‬ ‫ابزار‬ ‫ها‬ ‫بانک‬ ‫این‬ ‫زیرا‬‫برخی‬ ‫گذشته‬ ‫در‬ ‫متاسفانه‬ ‫و‬
‫اند‬ ‫داشته‬ ‫را‬ ‫بانک‬ ‫این‬ ‫از‬ ‫استفاده‬ ‫سوء‬ ‫در‬ ‫سعی‬ ‫همکاران‬.‫این‬ ‫برای‬ ً‫ا‬‫لطف‬
.‫نفرمایید‬ ‫درخواست‬ ‫سرویس‬
Page 5 | Email-IRAN.com
‫خدمات‬ ‫کاتالوگ‬‫تب‬ ‫ایران‬ ‫ادز‬ ‫اینترنتی‬ ‫تبلیغات‬ ‫آژانس‬
‫تبلیغاتی‬ ‫انبوه‬ ‫ایمیل‬ ‫ارسال‬
‫کنید؟‬ ‫ارسال‬ ‫ایران‬ ‫در‬ ‫خاصی‬ ‫مشاغل‬ ‫بانک‬ ‫به‬ ‫را‬ ‫خود‬ ‫های‬ ‫ایمیل‬ ‫خواهید‬ ‫می‬ ‫آیا‬‫دیگر‬ ‫کشورهای‬ ‫در‬ ‫خود‬ ‫محصول‬ ‫و‬ ‫تجارت‬ ‫معرفی‬ ‫به‬ ‫عالقمند‬ ‫آیا‬
‫سفارش‬ ‫با‬ ‫توانید‬ ‫می‬ ‫گردد‬ ‫ارسال‬ ‫خارجی‬ ‫و‬ ‫ایرانی‬ ‫های‬ ‫ایمیل‬ ‫بانک‬ ‫به‬ ‫زمان‬ ‫سریعترین‬ ‫در‬ ‫شما‬ ‫تبلیغاتی‬ ‫های‬ ‫ایمیل‬ ‫دارید‬ ‫تمایل‬ ‫اگر‬ ‫هستید؟‬
‫تعدا‬‫بین‬ ‫از‬ ‫خود‬ ‫نظر‬ ‫مورد‬ ‫بانک‬ ‫و‬ ‫ارسال‬ ‫د‬27‫به‬ ‫نیاز‬ ‫بدون‬ ‫و‬ ‫کنید‬ ‫ثبت‬ ‫را‬ ‫خود‬ ‫سفارش‬ ‫تعرفه‬ ‫نرخ‬ ‫اساس‬ ‫بر‬ ‫ما‬ ‫شده‬ ‫بندی‬ ‫دسته‬ ‫ایمیل‬ ‫میلیون‬
.‫بخواهید‬ ‫ما‬ ‫از‬ ‫را‬ ‫تبلیغاتی‬ ‫مشاوره‬ ‫بهترین‬ ‫و‬ ‫هستیم‬ ‫مارکتینگ‬ ‫ایمیل‬ ‫متخصص‬ ‫ما‬ .‫کنید‬ ‫ایمیلی‬ ‫بازاریابی‬ ‫را‬ ‫خود‬ ‫جدید‬ ‫بازار‬ ‫افزار‬ ‫نرم‬
‫تع‬ ‫انتخاب‬‫ارسال‬ ‫داد‬‫را‬ ‫خود‬ ‫کمپین‬ ‫در‬ ‫ایمیل‬ ‫ارسال‬ ‫تعداد‬ ‫باید‬ ‫شما‬ ‫ایمیلی‬ ‫تبلیغات‬ ‫برای‬ ‫خود‬ ‫بودجه‬ ‫ردیف‬ ‫اساس‬ ‫بر‬ ‫اول‬ ‫گام‬ ‫در‬
‫نمایید‬ ‫سفارش‬ ‫به‬ ‫اقدام‬ ‫سپس‬ ،‫نمایید‬ ‫محاسبه‬ ‫و‬ ‫لحاظ‬.
‫استاندارد‬ ‫خبرنامه‬ ‫طراحی‬‫اطالع‬ ‫دوم‬ ‫گام‬ ‫در‬‫ات‬‫ارسال‬ ‫و‬ ‫ضمیمه‬ ‫جدید‬ ‫تیکت‬ ‫در‬ ‫دلخواه‬ ‫تصاویر‬ ‫بهمراه‬ ‫ورد‬ ‫فایل‬ ‫قالب‬ ‫در‬ ‫را‬ ‫خود‬
‫کنند‬ ‫آماده‬ ‫شما‬ ‫برای‬ ‫استاندارد‬ ‫خبرنامه‬ ‫یک‬ ‫ما‬ ‫طراحان‬ ‫تا‬ ‫کنید‬.
‫گزارش‬ ‫و‬ ‫ارسال‬‫گزارشهای‬ ‫هفته‬ ‫و‬ ‫روز‬ ‫چند‬ ‫از‬ ‫بعد‬ ،‫گردند‬ ‫می‬ ‫ارسال‬ ‫شده‬ ‫مشخص‬ ‫زمانی‬ ‫جدول‬ ‫اساس‬ ‫بر‬ ‫ها‬ ‫ایمیل‬ ‫سوم‬ ‫گام‬ ‫در‬
‫از‬ ‫متفاوت‬‫شود‬ ‫می‬ ‫تهیه‬ ‫شما‬ ‫برای‬ ‫ایمیل‬ ‫بازاریابی‬ ‫کمپین‬.
Page 6 | Email-IRAN.com
‫خدمات‬ ‫کاتالوگ‬‫تب‬ ‫ایران‬ ‫ادز‬ ‫اینترنتی‬ ‫تبلیغات‬ ‫آژانس‬
‫گروهی‬ ‫انبوه‬ ‫ایمیل‬ ‫ارسال‬ ‫تعرفه‬
‫ارزان‬ ‫و‬ ‫انبوه‬ ‫بصورت‬ ‫خارجی‬ ‫و‬ ‫ایرانی‬ ‫هدف‬ ‫بانک‬ ‫به‬ ‫ایمیلی‬ ‫تبلیغات‬ ‫سفارش‬
‫تبلیغات‬ ‫ارسال‬
‫انبوه‬ ‫ایمیل‬
‫اول‬ ‫بسته‬‫دوم‬ ‫بسته‬‫سوم‬ ‫بسته‬
‫ارسال‬500000‫ایمیل‬1000000‫ایمیل‬5000000‫ایمیل‬
‫قیمت‬1680000‫تومان‬3240000‫تومان‬13800000‫تومان‬
‫ارسال‬ ‫هر‬ ‫تعرفه‬34‫ریال‬32‫ریال‬27‫ریال‬
‫زمان‬3‫روز‬7‫روز‬30‫روز‬
‫کامل‬ ‫گزارش‬‫یک‬‫دو‬‫چهار‬
‫تبلیغاتی‬ ‫ایمیل‬‫یک‬‫دو‬‫پنج‬
o‫در‬ ‫هزار‬ ‫پانصد‬ ‫از‬ ‫بیش‬ ‫های‬ ‫ایمیل‬ ، ‫انبوه‬ ‫های‬ ‫ایمیل‬ ‫ارسال‬ ‫برای‬ ‫اینترنت‬ ‫پذیرش‬ ‫محدودیت‬ ‫بعلت‬‫میشود‬ ‫ارسال‬ ‫روز‬ ‫یک‬ ‫از‬ ‫بیش‬ ‫زمانی‬ ‫فواصل‬.
o‫اندازه‬ ‫به‬ ‫یا‬ ‫و‬ ‫بازگشت‬ ‫شده‬ ‫محاسبه‬ ‫مبلغ‬ ‫و‬ ‫مشخص‬ ‫نهایی‬ ‫تعداد‬ ‫پایانی‬ ‫گزارش‬ ‫در‬ ‫و‬ ‫دارد‬ ‫وجود‬ ‫ها‬ ‫ارسال‬ ‫تمامی‬ ‫برای‬ ‫شدن‬ ‫اسپم‬ ‫عدم‬ ‫گارانتی‬‫شود‬ ‫می‬ ‫ارسال‬ ‫ایمیل‬ ‫اعتبار‬.
o‫ه‬ ‫دو‬ ‫یا‬ ‫هفته‬ ‫یک‬ ‫زمانی‬ ‫فواصل‬ ‫در‬ ‫نهایی‬ ‫گزارش‬ ‫ها‬ ‫ارسال‬ ‫پایان‬ ‫از‬ ‫پس‬‫گردد‬ ‫می‬ ‫تحویل‬ ‫مشتری‬ ‫به‬ ‫شده‬ ‫کلیک‬ ‫و‬ ‫باز‬ ‫های‬ ‫ایمیل‬ ‫تعداد‬ ‫از‬ ‫فته‬.
o‫باشد‬ ‫می‬ ‫مشتری‬ ‫عهده‬ ‫بر‬ ‫مطالب‬ ‫مسئولیت‬ ‫و‬ ‫تبلیغاتی‬ ‫ایمیل‬ ‫اولین‬ ‫طراحی‬ ‫برای‬ ‫مطالب‬ ‫ارائه‬ ‫و‬ ‫باشد‬ ‫می‬ ‫رایگان‬ ‫خبرنامه‬ ‫طراحی‬.
o‫تایید‬ ‫مورد‬ ‫و‬ ‫شده‬ ‫بررسی‬ ‫نمونه‬ ‫بصورت‬ ‫مشتری‬ ‫طرف‬ ‫از‬ ‫بایست‬ ‫می‬ ‫ارسال‬ ‫از‬ ‫قبل‬ ‫ها‬ ‫ایمیل‬‫بگیرد‬ ‫قرار‬ ‫ایمیل‬ ‫با‬ ‫الکترونیکی‬.
Page 7 | Email-IRAN.com
‫خدمات‬ ‫کاتالوگ‬‫تب‬ ‫ایران‬ ‫ادز‬ ‫اینترنتی‬ ‫تبلیغات‬ ‫آژانس‬
‫ناارم‬ ‫یااک‬ ‫باادنبال‬ ‫آیااا‬
‫ایمیااال‬ ‫خاااوب‬ ‫افااازار‬
‫ارسااال‬ ‫بااا‬ ‫مارکتینااگ‬
‫و‬ ‫ادود‬‫ا‬‫نامحا‬ ‫و‬ ‫اان‬‫ا‬‫رایگا‬
‫و‬ ‫ادیریت‬‫ا‬‫ماااا‬ ‫ات‬‫ا‬‫تحاااا‬
‫اود‬‫ا‬‫خا‬ ‫ال‬‫ا‬‫کاما‬ ‫ات‬‫ا‬‫مالکیا‬
‫هستید؟‬ ‫اسپم‬ ‫بدون‬
‫تحت‬ ‫و‬ ‫نامحدود‬ ‫و‬
‫مالکیت‬ ‫و‬ ‫مدیریت‬
‫گردی‬ ‫می‬ ‫خود‬ ‫کامل‬
‫افزار‬ ‫نرم‬‫انبوه‬ ‫رایگان‬ ‫ایمیل‬ ‫ارسال‬
‫کند‬ ‫می‬ ‫رسانی‬ ‫خدمات‬ ‫ایمیل‬ ‫قدرتمند‬ ‫های‬ ‫سرور‬ ‫روی‬ ‫بر‬ ‫جهانی‬ ‫تجاری‬ ‫لیسانس‬ ‫تحت‬ ‫ما‬ ‫مارکتینگ‬ ‫ایمیل‬ ‫افزار‬ ‫نرم‬.
‫هزینه‬6‫ماهه‬320‫تومان‬ ‫هزار‬|‫یک‬ ‫هزینه‬‫ساله‬600‫تومان‬ ‫هزار‬
+‫هوشمند‬ ‫ارسال‬50‫هر‬ ‫رایگان‬ ‫ایمیل‬15‫دقیقه‬
+‫اینترنت‬ ‫تحت‬ ‫افزار‬ ‫نرم‬ ‫با‬ ‫ایمیل‬ ‫رایگان‬ ‫ارسال‬
+‫ساعت‬ ‫هر‬200‫بفرستید‬ ‫رایگان‬ ‫ایمیل‬
+‫هوشمند‬ ‫ارسال‬ ‫با‬ ‫روزنه‬ ‫رجوع‬ ‫به‬ ‫نیاز‬ ‫بدون‬
+‫اینباکس‬ ‫به‬ ‫ارسال‬ ‫از‬ ‫اطمینان‬ ‫برای‬ ‫اسپم‬ ‫تست‬
+‫متنوع‬ ‫های‬ ‫لیست‬ ‫در‬ ‫ایمیل‬ ‫بانک‬ ‫نامحدود‬ ‫ورود‬
+‫آماده‬ ‫های‬ ‫قالب‬ ‫بین‬ ‫از‬ ‫انتخاب‬ ‫با‬ ‫ایمیل‬ ‫طراحی‬
+‫جومال‬ ‫محتوای‬ ‫مدیریت‬ ‫رایگان‬ ‫سایت‬ ‫وب‬ ‫با‬‫ایمیل‬ ‫ب‬‫رایگا‬ ‫ارسال‬ ‫با‬ ‫مارکتینگ‬
Page 8 | Email-IRAN.com
‫خدمات‬ ‫کاتالوگ‬‫تب‬ ‫ایران‬ ‫ادز‬ ‫اینترنتی‬ ‫تبلیغات‬ ‫آژانس‬
‫اورجینال‬ ‫لیسانس‬‫برنامه‬ ‫کمپانی‬ ‫از‬ ‫معتبر‬ ‫تجاری‬ ‫لیسانس‬ ‫دارای‬ ‫مشتریان‬ ‫اختصاصی‬ ‫پنل‬ ‫روی‬ ‫نصبی‬ ‫افزارهای‬ ‫نرم‬ ‫کلیه‬
‫هستند‬ ‫رایگان‬ ‫آتی‬ ‫های‬ ‫پشتیبانی‬ ‫و‬ ‫آپدیت‬ ‫دارای‬ ‫و‬ ‫باشد‬ ‫می‬ ‫نویس‬.
‫بندی‬ ‫زمان‬‫تاریخ‬ ‫و‬ ‫ساعت‬ ‫تعریف‬ ‫قابلیت‬ ‫افزار‬ ‫نرم‬ ‫ارسال‬ ‫تنظیمات‬ ‫بخش‬ ‫در‬‫ارسال‬ ‫تعداد‬ ‫همچنین‬ ‫و‬ ‫ها‬ ‫کمپین‬ ‫پایان‬ ‫و‬ ‫شروع‬
‫ندارید‬ ‫بعدی‬ ‫حضور‬ ‫به‬ ‫نیاز‬ ‫و‬ ‫باشد‬ ‫می‬ ‫تغییر‬ ‫قابل‬ ‫ساعت‬ ‫یا‬ ‫دقیقه‬ ‫در‬.
‫رایگان‬ ‫ارسال‬.‫شود‬ ‫نمی‬ ‫دریافت‬ ‫شما‬ ‫از‬ ‫ها‬ ‫ارسال‬ ‫بابت‬ ‫ای‬ ‫هزینه‬ ‫هیچ‬ ‫و‬ ‫باشد‬ ‫می‬ ‫رایگان‬ ‫شما‬ ‫تبلیغاتی‬ ‫های‬ ‫ایمیل‬ ‫ارسال‬
‫ایم‬ ‫برای‬ ‫ما‬ ‫قدرتمند‬ ‫های‬ ‫سرور‬ ‫میهمان‬ ‫شما‬‫هستید‬ ‫مارکتینگ‬ ‫یل‬.
‫انبوه‬ ‫ارسال‬
‫برای‬ ‫مالی‬ ‫اعتبار‬ ‫میزان‬ ‫اساس‬ ‫بر‬ ‫را‬ ‫ما‬ ‫انبوه‬ ‫سرورهای‬ ‫به‬ ‫اتصال‬ ‫قابلیت‬ ‫افزار‬ ‫نرم‬ ‫دارید‬ ‫را‬ ‫بیشتر‬ ‫و‬ ‫موجود‬ ‫سقف‬ ‫از‬ ‫بیش‬ ‫ارسال‬ ‫قصد‬ ‫اگر‬‫دهد‬ ‫می‬ ‫قرار‬ ‫شما‬ ‫اختیار‬ ‫در‬ ‫ارسال‬.
‫رایگان‬ ‫مدرن‬ ‫سایت‬
‫سایت‬ ‫یک‬ ‫استاندارد‬ ‫کارکرد‬ ‫برای‬ ‫افزار‬ ‫نرم‬ ‫با‬ ‫همراه‬‫جومال‬ ‫نسخه‬ ‫آخرین‬ ‫پایه‬ ‫بر‬ ‫مدرن‬ ‫و‬ ‫زیبا‬ ‫بسیار‬3‫میشود‬ ‫تحویل‬ ‫سایت‬ ‫از‬ ‫دسترسی‬ ‫پنل‬ ‫با‬ ‫انگلیسی‬ ‫و‬ ‫فارسی‬ ‫بصورت‬.
‫مدیریت‬ ‫پنل‬
‫شما‬ ‫به‬ ‫را‬ ‫اختصاصی‬ ‫و‬ ‫کامل‬ ‫مدیریت‬ ‫پنل‬ ‫این‬ .‫است‬ ‫کارمندان‬ ‫و‬ ‫مدیران‬ ‫برای‬ ‫تعریف‬ ‫قابل‬ ‫و‬ ‫مختلف‬ ‫دسترسی‬ ‫سطح‬ ‫امکانات‬ ‫شامل‬ ‫افزار‬ ‫نرم‬ ‫پنل‬‫پنل‬ ‫و‬ ‫بخشد‬ ‫می‬‫باشد‬ ‫نمی‬ ‫اشتراکی‬.
‫خبرنامه‬ ‫قالب‬
‫ک‬ ‫وارد‬ ‫را‬ ‫اینترنت‬ ‫از‬ ‫شما‬ ‫دریافتی‬ ‫های‬ ‫قالب‬ ‫میتواند‬ ‫همچنین‬ ‫و‬ ‫است‬ ‫مدرن‬ ‫ابزار‬ ‫با‬ ‫آسان‬ ‫طراحی‬ ‫برای‬ ‫فرض‬ ‫پیش‬ ‫های‬ ‫قالب‬ ‫دارای‬ ‫افزار‬ ‫نرم‬‫کند‬ ‫اضافه‬ ‫ویرایش‬ ‫آماده‬ ‫بصورت‬ ‫و‬ ‫رده‬.
‫قدرتمند‬ ‫سرور‬
‫شما‬ ‫افزار‬ ‫نرم‬ ‫هر‬ ‫بهمراه‬5‫با‬ ‫میزبانی‬ ‫فضای‬ ‫گیگابایت‬‫سرور‬ ‫پنل‬ ‫آخرین‬CPanel‫از‬‫زاگرس‬‫کند‬ ‫میزبانی‬ ‫را‬ ‫شما‬ ‫های‬ ‫خبرنامه‬ ‫و‬ ‫تصاویر‬ ،‫ها‬ ‫ایمیل‬ ،‫سایت‬ ،‫ها‬ ‫فایل‬ ‫تا‬ ‫کنید‬ ‫می‬ ‫دریافت‬.
‫ایمیل‬ ‫اسپم‬ ‫بدون‬
‫به‬ ‫متصل‬ ‫افزار‬ ‫نرم‬‫ت‬ ‫سایت‬‫اسپم‬ ‫ست‬‫دهد‬ ‫می‬ ‫نمایش‬ ‫شما‬ ‫به‬ ‫را‬ ‫منفی‬ ‫رتبه‬ ‫موارد‬ ‫و‬ ‫میکند‬ ‫اعالم‬ ‫را‬ ‫شما‬ ‫اسپم‬ ‫رتبه‬ ‫ارسال‬ ‫پروسه‬ ‫شروع‬ ‫از‬ ‫قبل‬ ‫لحظه‬ ‫در‬ ‫و‬ ‫میباشد‬.
‫ارسال‬ ‫گزارش‬
‫در‬ ‫خورده‬ ‫برگشت‬ ‫و‬ ‫شده‬ ‫کلیک‬ ،‫شده‬ ‫باز‬ ،‫ارسالی‬ ‫های‬ ‫ایمیل‬ ‫از‬ ‫را‬ ‫کاملی‬ ‫های‬ ‫گزارش‬ ‫توانید‬ ‫می‬ ‫کمپین‬ ‫هر‬ ‫اجرای‬ ‫از‬ ‫پس‬ ‫افزار‬ ‫نرم‬ ‫محیط‬ ‫در‬‫کنید‬ ‫مشاهده‬ ‫ها‬ ‫چارت‬ ‫و‬ ‫جداول‬ ‫قالب‬.
‫نامحدود‬ ‫ایمیل‬
‫اب‬ ‫با‬ ‫که‬ ،‫نداریم‬ ‫محدودیتی‬ ‫هیچگونه‬ ‫افزار‬ ‫نرم‬ ‫در‬ ‫مخاطبین‬ ‫تعداد‬ ‫کردن‬ ‫وارد‬ ‫برای‬ ‫ما‬ ‫خارجی‬ ‫و‬ ‫ایرانی‬ ‫ایمیل‬ ‫رسانان‬ ‫سرویس‬ ‫تمامی‬ ‫برخالف‬‫است‬ ‫انجام‬ ‫قابل‬ ‫آسانی‬ ‫به‬ ‫ایمپورت‬ ‫زار‬.
Page 9 | Email-IRAN.com
‫خدمات‬ ‫کاتالوگ‬‫تب‬ ‫ایران‬ ‫ادز‬ ‫اینترنتی‬ ‫تبلیغات‬ ‫آژانس‬
‫مقایسه‬‫با‬‫همکاران‬‫بازار‬
‫مرتبط‬ ‫های‬ ‫سایت‬ ‫مرور‬ ‫با‬‫ما‬ .‫کند‬ ‫می‬ ‫مردد‬ ‫نهایی‬ ‫انتخاب‬ ‫در‬ ‫را‬ ‫شما‬ ‫که‬ ‫دارند‬ ‫هایی‬ ‫تفاوت‬ ‫یکدیگر‬ ‫با‬ ‫مارکتینگ‬ ‫ایمیل‬ ‫خدمات‬ ‫نوع‬ ‫که‬ ‫اید‬ ‫شده‬ ‫موضوع‬ ‫این‬ ‫متوجه‬ ‫دیگر‬‫کنیم‬ ‫می‬ ‫پیشنهاد‬
‫باشید‬ ‫داشته‬ ‫مارکتینگ‬ ‫ایمیل‬ ‫خدمات‬ ‫انواع‬ ‫به‬ ‫کاملی‬ ‫نگاه‬ ‫جدول‬ ‫این‬ ‫بررسی‬ ‫و‬ ‫مطالعه‬ ‫با‬.
‫سرویس‬ ‫نام‬‫مخاطب‬ ‫تعداد‬‫ما‬ ‫ارسال‬‫هیانه‬‫ماهیانه‬ ‫قیمت‬‫سالیانه‬ ‫ارسال‬‫سالیانه‬ ‫قیمت‬
Email-iran.com‫نامحدود‬150.00014‫دالر‬1.800.000170‫دالر‬
Karzar.ir100.000‫محدود‬140‫دالر‬‫محدود‬1680‫دالر‬
Mailerlite.ir80.000‫نامحدود‬160‫دالر‬‫نامحدود‬1920‫دالر‬
Mailchi.in50.00050.00058‫دالر‬600.000700‫دالر‬
Mailerlite.ir200.0001.200.000400‫دالر‬14.000.0004800‫دالر‬
Email-iran.com‫نامحدود‬1.200.000200‫دالر‬14.000.0002400‫دالر‬
‫جدول‬ ‫در‬ ‫که‬ ‫همانطور‬‫باال‬‫می‬ ‫مشاهده‬،‫شود‬ ‫نمی‬ ‫شامل‬ ‫را‬ ‫محدودیت‬ ‫این‬ ‫که‬ ‫سرویسی‬ ‫تنها‬ ،‫هستند‬ ‫مخاطبین‬ ‫تعداد‬ ‫در‬ ‫محدودیت‬ ‫دارای‬ ‫همگی‬ ‫بازار‬ ‫در‬ ‫حاضر‬ ‫های‬ ‫رسان‬ ‫سرویس‬ ،‫کنید‬
‫محدودیت‬ ‫با‬ ‫میلرالیت‬ ‫در‬ ‫ایمیل‬ ‫هزار‬ ‫دویست‬ ‫و‬ ‫میلیون‬ ‫یک‬ ‫تعداد‬ ‫ارسال‬ ‫هزینه‬ ‫مثال‬ ‫برای‬ ‫همچنین‬ .‫است‬ ‫ایران‬ ‫ایمیل‬200‫مبلغ‬ ‫هزارمخاطب‬‫ماهیانه‬400‫می‬ ‫محاسبه‬ ‫دالر‬‫در‬ ‫که‬ ‫گردد‬
‫می‬ ‫برابری‬ ‫دو‬ ‫هزینه‬ ‫دارای‬ ‫همچنین‬ ‫مخاطبین‬ ‫تعداد‬ ‫محدودیت‬ ‫عدم‬ ‫وجود‬ ‫با‬ ‫ایران‬ ‫ایمیل‬ ‫با‬ ‫مقایسه‬‫باشد‬.
،‫باشید‬ ‫داشته‬ ‫خود‬ ‫های‬ ‫مقایسه‬ ‫در‬ ‫را‬ ‫انتخاب‬ ‫بهترین‬ ‫شما‬ ‫تا‬ ‫گردند‬ ‫می‬ ‫عرضه‬ ‫شما‬ ‫به‬ ‫شفاف‬ ‫بصورت‬ ‫و‬ ‫جزئیات‬ ‫با‬ ‫ایران‬ ‫ادز‬ ‫خدمات‬ ‫تمامی‬‫تجارت‬ ‫رشد‬ ‫مجموعه‬ ‫این‬ ‫در‬ ‫ما‬ ‫هدف‬ ‫زیرا‬
‫بعدی‬ ‫های‬ ‫پشتیبانی‬ ‫عدم‬ ‫و‬ ‫ای‬ ‫لحظه‬ ‫فروش‬ ‫از‬ ‫مالی‬ ‫عواید‬ ‫تنها‬ ‫نه‬ ‫و‬ ‫شماست‬.
Page 10 | Email-IRAN.com
‫خدمات‬ ‫کاتالوگ‬‫تب‬ ‫ایران‬ ‫ادز‬ ‫اینترنتی‬ ‫تبلیغات‬ ‫آژانس‬
‫جدید‬ ‫خدمات‬ ‫ارائه‬ ‫هدف‬ ‫با‬ ‫که‬ ‫باشد‬ ‫می‬ ‫زاگرس‬ ‫برندسازی‬ ‫آژانس‬ ‫توسط‬ ‫شده‬ ‫اجرا‬ ‫و‬ ‫طراحی‬ ‫جدید‬ ‫برندهای‬ ‫از‬ ‫ایران‬ ‫ادز‬ ‫مدرن‬ ‫تبلیغات‬ ‫مرکز‬‫هوشمند‬ ‫های‬ ‫فناوری‬ ‫برترین‬ ‫از‬ ‫تبلیغاتی‬
‫پنل‬ ‫بهمراه‬ ‫سئوسازی‬ ‫و‬ ‫پیامک‬ ‫تبلیغات‬ ،‫اجتماعی‬ ‫های‬ ‫شبکه‬ ‫تبلیغات‬ ،‫ایمیلی‬ ‫تبلیغات‬ ‫اصلی‬ ‫بخش‬ ‫چهار‬ ‫در‬ ‫ایرانیان‬ ‫های‬ ‫تجارت‬ ‫برای‬ ‫جهان‬
‫سایت‬ ‫وب‬ ‫مدیریت‬ ‫های‬ ‫سیستم‬ ‫با‬ ‫منطبق‬ ‫و‬ ‫مدیریت‬ ‫های‬CMS‫است‬ ‫گردیده‬ ‫سازی‬ ‫پیاده‬ ‫کاربران‬ ‫با‬ ‫تعامل‬ ‫برای‬.
‫ایران‬ ‫ایمیل‬email-iran.com
‫ایران‬ ‫سوشیال‬social-iran.com
‫ایران‬ ‫تکست‬text-iran.com
‫ایران‬ ‫متا‬meta-iran.com

More Related Content

Similar to EMAIL IRAN

وبینار ایمیل مارکتینگ؛ با تدریس هادی فرنود
وبینار ایمیل مارکتینگ؛ با تدریس هادی فرنودوبینار ایمیل مارکتینگ؛ با تدریس هادی فرنود
وبینار ایمیل مارکتینگ؛ با تدریس هادی فرنود
IranServer
 
شرکت پردیس ارم جویشگر
شرکت پردیس ارم جویشگرشرکت پردیس ارم جویشگر
شرکت پردیس ارم جویشگر
farahnazsheykhan
 
آموزش طراحی وب سایت در اصفهان
آموزش طراحی وب سایت در اصفهانآموزش طراحی وب سایت در اصفهان
آموزش طراحی وب سایت در اصفهان
ali kavadi
 
16 نکته مهم ایمیل مارکتینگ برای یک بیزینس برقی
16 نکته مهم ایمیل مارکتینگ برای یک بیزینس برقی16 نکته مهم ایمیل مارکتینگ برای یک بیزینس برقی
16 نکته مهم ایمیل مارکتینگ برای یک بیزینس برقی
Mohammad Karimi
 
Selling and exporting food products with digital marketing
Selling and exporting food products with digital marketingSelling and exporting food products with digital marketing
Selling and exporting food products with digital marketing
MeisamAminiHarandi
 
نرم افزار مدیریت ارتباط با مشتری چیست (Crm)
نرم افزار مدیریت ارتباط با مشتری چیست (Crm)نرم افزار مدیریت ارتباط با مشتری چیست (Crm)
نرم افزار مدیریت ارتباط با مشتری چیست (Crm)
Frank Bruno
 
Behine sazi
Behine saziBehine sazi
Behine sazi
hekmat saeideh
 
معرفی سایت کاران
معرفی سایت کارانمعرفی سایت کاران
معرفی سایت کاران
karyabi_karan
 
علت نیاز به وب سایت
علت نیاز به وب سایتعلت نیاز به وب سایت
علت نیاز به وب سایت
طراحی وب سایت فکر برتر
 
بهینه سازی سایت-آموزش بهینه سازی سایت-سئو و بهینه سازی سایت
بهینه سازی سایت-آموزش بهینه سازی سایت-سئو و بهینه سازی سایتبهینه سازی سایت-آموزش بهینه سازی سایت-سئو و بهینه سازی سایت
بهینه سازی سایت-آموزش بهینه سازی سایت-سئو و بهینه سازی سایت
Hanieh Ghofrani
 
آموزش سئو سایت- seo-site-learning-freeبهینه سازی سایت-http://seofirstpage.ir-...
آموزش سئو سایت- seo-site-learning-freeبهینه سازی سایت-http://seofirstpage.ir-...آموزش سئو سایت- seo-site-learning-freeبهینه سازی سایت-http://seofirstpage.ir-...
آموزش سئو سایت- seo-site-learning-freeبهینه سازی سایت-http://seofirstpage.ir-...
Hanieh Ghofrani
 
مرور و خلاصه ارائه یوسف فراهانی در مورد کپی رایتینگ در تجربه کاربری (UXWriting)
مرور و خلاصه ارائه یوسف فراهانی در مورد کپی رایتینگ در تجربه کاربری (UXWriting)مرور و خلاصه ارائه یوسف فراهانی در مورد کپی رایتینگ در تجربه کاربری (UXWriting)
مرور و خلاصه ارائه یوسف فراهانی در مورد کپی رایتینگ در تجربه کاربری (UXWriting)
درمسیر بازاریابی دیجیتال
 
10 company's mission and vision
10 company's mission and vision10 company's mission and vision
10 company's mission and vision
Amir Mohammad Ejtehadi
 
مجاهدی و بازاریابی دیجیتال
مجاهدی و بازاریابی دیجیتالمجاهدی و بازاریابی دیجیتال
مجاهدی و بازاریابی دیجیتال
Alireza Mojahedi
 
نصب تضمینی اپلیکیشن
نصب تضمینی اپلیکیشننصب تضمینی اپلیکیشن
نصب تضمینی اپلیکیشن
faratehran
 
اموزش اهرم
اموزش اهرماموزش اهرم
اموزش اهرمLever App
 
کتاب راهنمای صفحه فرود
کتاب راهنمای صفحه فرودکتاب راهنمای صفحه فرود
کتاب راهنمای صفحه فرود
Anetwork
 
نکات مفید در راه اندازی استارتاپ و مدیریت کسب و کارهای اینترنتی و وب سایت - N...
نکات مفید در راه اندازی استارتاپ و مدیریت کسب و کارهای اینترنتی و وب سایت - N...نکات مفید در راه اندازی استارتاپ و مدیریت کسب و کارهای اینترنتی و وب سایت - N...
نکات مفید در راه اندازی استارتاپ و مدیریت کسب و کارهای اینترنتی و وب سایت - N...
davood dehghan
 
Lead generation
Lead generationLead generation
Lead generation
katayoonahmadi
 

Similar to EMAIL IRAN (20)

وبینار ایمیل مارکتینگ؛ با تدریس هادی فرنود
وبینار ایمیل مارکتینگ؛ با تدریس هادی فرنودوبینار ایمیل مارکتینگ؛ با تدریس هادی فرنود
وبینار ایمیل مارکتینگ؛ با تدریس هادی فرنود
 
شرکت پردیس ارم جویشگر
شرکت پردیس ارم جویشگرشرکت پردیس ارم جویشگر
شرکت پردیس ارم جویشگر
 
آموزش طراحی وب سایت در اصفهان
آموزش طراحی وب سایت در اصفهانآموزش طراحی وب سایت در اصفهان
آموزش طراحی وب سایت در اصفهان
 
16 نکته مهم ایمیل مارکتینگ برای یک بیزینس برقی
16 نکته مهم ایمیل مارکتینگ برای یک بیزینس برقی16 نکته مهم ایمیل مارکتینگ برای یک بیزینس برقی
16 نکته مهم ایمیل مارکتینگ برای یک بیزینس برقی
 
Selling and exporting food products with digital marketing
Selling and exporting food products with digital marketingSelling and exporting food products with digital marketing
Selling and exporting food products with digital marketing
 
نرم افزار مدیریت ارتباط با مشتری چیست (Crm)
نرم افزار مدیریت ارتباط با مشتری چیست (Crm)نرم افزار مدیریت ارتباط با مشتری چیست (Crm)
نرم افزار مدیریت ارتباط با مشتری چیست (Crm)
 
Behine sazi
Behine saziBehine sazi
Behine sazi
 
معرفی سایت کاران
معرفی سایت کارانمعرفی سایت کاران
معرفی سایت کاران
 
علت نیاز به وب سایت
علت نیاز به وب سایتعلت نیاز به وب سایت
علت نیاز به وب سایت
 
بهینه سازی سایت-آموزش بهینه سازی سایت-سئو و بهینه سازی سایت
بهینه سازی سایت-آموزش بهینه سازی سایت-سئو و بهینه سازی سایتبهینه سازی سایت-آموزش بهینه سازی سایت-سئو و بهینه سازی سایت
بهینه سازی سایت-آموزش بهینه سازی سایت-سئو و بهینه سازی سایت
 
آموزش سئو سایت- seo-site-learning-freeبهینه سازی سایت-http://seofirstpage.ir-...
آموزش سئو سایت- seo-site-learning-freeبهینه سازی سایت-http://seofirstpage.ir-...آموزش سئو سایت- seo-site-learning-freeبهینه سازی سایت-http://seofirstpage.ir-...
آموزش سئو سایت- seo-site-learning-freeبهینه سازی سایت-http://seofirstpage.ir-...
 
SOCIAL IRAN
SOCIAL IRANSOCIAL IRAN
SOCIAL IRAN
 
مرور و خلاصه ارائه یوسف فراهانی در مورد کپی رایتینگ در تجربه کاربری (UXWriting)
مرور و خلاصه ارائه یوسف فراهانی در مورد کپی رایتینگ در تجربه کاربری (UXWriting)مرور و خلاصه ارائه یوسف فراهانی در مورد کپی رایتینگ در تجربه کاربری (UXWriting)
مرور و خلاصه ارائه یوسف فراهانی در مورد کپی رایتینگ در تجربه کاربری (UXWriting)
 
10 company's mission and vision
10 company's mission and vision10 company's mission and vision
10 company's mission and vision
 
مجاهدی و بازاریابی دیجیتال
مجاهدی و بازاریابی دیجیتالمجاهدی و بازاریابی دیجیتال
مجاهدی و بازاریابی دیجیتال
 
نصب تضمینی اپلیکیشن
نصب تضمینی اپلیکیشننصب تضمینی اپلیکیشن
نصب تضمینی اپلیکیشن
 
اموزش اهرم
اموزش اهرماموزش اهرم
اموزش اهرم
 
کتاب راهنمای صفحه فرود
کتاب راهنمای صفحه فرودکتاب راهنمای صفحه فرود
کتاب راهنمای صفحه فرود
 
نکات مفید در راه اندازی استارتاپ و مدیریت کسب و کارهای اینترنتی و وب سایت - N...
نکات مفید در راه اندازی استارتاپ و مدیریت کسب و کارهای اینترنتی و وب سایت - N...نکات مفید در راه اندازی استارتاپ و مدیریت کسب و کارهای اینترنتی و وب سایت - N...
نکات مفید در راه اندازی استارتاپ و مدیریت کسب و کارهای اینترنتی و وب سایت - N...
 
Lead generation
Lead generationLead generation
Lead generation
 

EMAIL IRAN

 • 1. Page 1 | Email-IRAN.com ‫خدمات‬ ‫کاتالوگ‬‫تب‬ ‫ایران‬ ‫ادز‬ ‫اینترنتی‬ ‫تبلیغات‬ ‫آژانس‬ ‫ایمیلی‬ ‫تبلیغات‬‫مارکتینگ‬ ‫ایمیل‬ ‫افزار‬ ‫نرم‬ ‫با‬ ‫و‬‫خدمات‬‫نامحدود‬ ‫انبوه‬ ‫ارسال‬‫هدفمند‬ ‫روز‬ ‫تبلیغات‬ ‫روش‬ ‫ارزانترین‬ ‫و‬ ‫جدیدترین‬ ‫ایران‬ ‫ایمیلی‬ ‫تبلیغات‬ ‫مرکز‬ ‫با‬‫ارسال‬ ‫کامل‬ ‫گزارش‬ ‫و‬ ‫مدیریت‬ ‫پنل‬ ‫بهمراه‬ ‫اینباکس‬ ‫به‬ ‫مطمئن‬ ‫و‬ ‫هدفمند‬ ‫ارسال‬ ‫از‬ ‫بیش‬ ‫و‬ !‫است‬ ‫جهان‬ ‫روز‬ ‫تبلیغات‬ ‫روش‬ ‫ترین‬ ‫سریع‬ ‫و‬ ‫ترین‬ ‫ارزان‬ ‫مارکتینگ‬ ‫ایمیل‬ ‫که‬ ‫میدانید‬ ‫آیا‬ 5‫از‬ ‫بیش‬ ‫ایرانی‬ ‫ایمیل‬ ‫کاربران‬ ‫تعداد‬ ‫و‬ ‫دارند‬ ‫ایمیل‬ ‫دنیا‬ ‫در‬ ‫نفر‬ ‫میلیارد‬50‫ما‬ ‫است؟‬ ‫نفر‬ ‫میلیون‬ ‫در‬‫مرک‬‫تبلیغات‬ ‫ز‬‫کنیم‬ ‫می‬ ‫ارائه‬ ‫را‬ ‫ایمیل‬ ‫با‬ ‫تبلیغات‬ ‫استاندارد‬ ‫خدمات‬ ‫شما‬ ‫به‬ ‫ایران‬ ‫ادز‬ ‫اینترنتی‬. ‫ایمیل‬ ‫بانک‬ ‫به‬ ‫ارسال‬::‫و‬ ‫ایرانی‬ ‫های‬ ‫ایمیل‬ ‫بانک‬ ‫به‬ ‫را‬ ‫خود‬ ‫تبلیغاتی‬ ‫خبرنامه‬ ‫خواهید‬ ‫می‬ ‫آیا‬ ‫کنید؟‬ ‫ارسال‬ ‫پنل‬ ‫و‬ ‫ابزار‬ ‫از‬ ‫مستقیم‬ ‫استفاده‬ ‫بدون‬ ‫منطقه‬ ‫و‬ ‫مشاغل‬ ‫اساس‬ ‫بر‬ ‫خارجی‬ ‫ا‬ ‫نرم‬‫رایگان‬ ‫ارسال‬ ‫فزار‬::‫ارسال‬ ‫به‬ ‫شروع‬ ‫خود‬ ‫مستقل‬ ‫سایت‬ ‫و‬ ‫پنل‬ ‫در‬ ‫میخواهید‬ ‫آیا‬ ‫کنید؟‬ ‫ایمیلی‬ ‫بازاریابی‬ ‫مدیریت‬ ‫و‬ ‫رایگان‬ ‫ایمیل‬ ‫مدیریت‬ ‫پنل‬::‫سرور‬ ‫کمک‬ ‫با‬ ‫و‬ ‫کنید‬ ‫مانیتور‬ ‫را‬ ‫خود‬ ‫سیستم‬ ‫خروجی‬ ‫های‬ ‫ایمیل‬ ‫همه‬ ‫کنید‬ ‫مدیریت‬ ‫کارایی‬ ‫باالترین‬ ‫با‬ ‫را‬ ‫خود‬ ‫ارتباطی‬ ‫منابع‬ ‫خارجی‬ ‫ایمیل‬. ‫هدفمند‬ ‫تبلیغ‬‫ایمیلی‬::‫تبلیغات‬‫با‬‫شغل‬ ‫مانند‬ ‫ایمیل‬ ‫بانکهای‬ ‫به‬ ‫اولویت‬ ‫پایه‬ ‫بر‬ ‫منظور‬ ‫این‬ ‫برای‬ ‫و‬ ‫شود‬ ‫اجرا‬ ‫هدفمند‬ ‫بایست‬ ‫می‬ ‫ایمیل‬ ‫که‬ ‫نکنید‬ ‫فراموش‬ ‫را‬ ‫نکته‬ ‫این‬ .‫داشت‬ ‫خواهد‬ ‫شما‬ ‫برای‬ ‫را‬ ‫بیشتری‬ ‫مرتبط‬ ‫مشتریان‬ ،‫صحیح‬ ‫هدف‬ ‫بازار‬ ‫انتخاب‬ .‫گیرد‬ ‫صورت‬ ‫جغرافیایی‬ ‫منطقه‬ ‫و‬ ‫اعالم‬‫باشد‬ ‫می‬ ‫دشوار‬ ‫بسیار‬ ‫تفکیک‬ ‫این‬ ‫زیرا‬ ‫نیست‬ ‫نظر‬ ‫مورد‬ ‫دسته‬ ‫در‬ ‫همچنان‬ ‫ایمیل‬ ‫آن‬ ‫صاحب‬ ‫فعالیت‬ ‫ایید‬ ‫معنای‬ ‫به‬ ‫مشاغل‬ ‫ایمیل‬ ‫بانک‬. EMAIL-IRAN.com
 • 2. Page 2 | Email-IRAN.com ‫خدمات‬ ‫کاتالوگ‬‫تب‬ ‫ایران‬ ‫ادز‬ ‫اینترنتی‬ ‫تبلیغات‬ ‫آژانس‬ 1.‫هدف‬ ‫بازار‬ ‫انتخاب‬ ‫راهکارهای‬ ‫سایر‬ ‫مانند‬ ‫نیز‬ ‫ایمیلی‬ ‫بازاریابی‬‫بانک‬ ‫بین‬ ‫از‬ .‫است‬ ‫هدف‬ ‫بازار‬ ‫انتخاب‬ ‫نیازمند‬ ‫تبلیغاتی‬ ‫کنید‬ ‫درخواست‬ ‫را‬ ‫نظر‬ ‫مورد‬ ‫دسته‬ ‫تفکیک‬ ‫به‬ ‫خارجی‬ ‫و‬ ‫ایرانی‬ ‫های‬ ‫ایمیل‬.‫برای‬ ‫هدف‬ ‫بازار‬ ‫بهترین‬ ‫کردن‬ ‫باز‬ ‫ضریب‬ ‫که‬ ‫باشد‬ ‫می‬ ‫فعال‬ ‫کاربران‬ ‫ها‬ ‫ایمیل‬‫بر‬ ‫می‬ ‫باال‬ ‫را‬ ‫ایمیل‬.‫د‬ 2.‫ایمیل‬ ‫استاندارد‬ ‫قالب‬ ‫طراحی‬ ‫برای‬ ‫بایست‬ ‫می‬ ‫ابتدا‬ ‫جدید‬ ‫های‬ ‫ایمیل‬ ‫طراحی‬ .‫بسازید‬ ‫استاندارد‬ ‫و‬ ‫خالقانه‬ ‫را‬ ‫موفق‬ ‫ارسال‬ ‫مهم‬ ‫بخش‬ ‫آن‬ ‫در‬ ‫ایمیل‬ ‫استاندارد‬ ‫های‬ ‫تگ‬ .‫باشد‬ ‫ریسپانسیو‬ ‫طراحی‬ ‫با‬ ‫شده‬ ‫هماهنگ‬ ‫تبلت‬ ‫و‬ ‫موبایل‬ ‫در‬ ‫نمایش‬ ‫و‬ ‫لینک‬ .‫باشد‬ ‫داشته‬ ‫وجود‬‫آسانی‬ ‫به‬ ‫توانید‬ ‫می‬ ‫نیز‬ ‫را‬ ‫ایمیلی‬ ‫خبرنامه‬ ‫رایگان‬ ‫قالب‬ .‫باشد‬ ‫مرتبط‬ ‫متن‬ ‫دهید‬ ‫تغییر‬ ‫و‬ ‫نصب‬ ‫سلیقه‬ ‫اساس‬ ‫بر‬ ‫و‬ ‫دانلود‬. 3.‫ایمیل‬ ‫رتبه‬ ‫و‬ ‫اسپم‬ ‫تست‬ ‫بپرسید‬ ‫را‬ ‫اسپم‬ ‫رتبه‬ ‫معتبر‬ ‫های‬ ‫سایت‬ ‫از‬ ‫ارسالی‬ ‫هر‬ ‫از‬ ‫قبل‬!‫با‬ ‫تا‬ ‫کنید‬ ‫تصحیح‬ ‫را‬ ‫شده‬ ‫اشاره‬ ‫موارد‬ ‫و‬ ‫هر‬ ‫از‬ ‫قبل‬ ‫افزار‬ ‫نرم‬ ‫بخش‬ ‫در‬ ‫رایگان‬ ‫به‬ ‫امکان‬ ‫این‬ .‫بفرستید‬ ‫اینباکس‬ ‫به‬ ‫را‬ ‫خود‬ ‫های‬ ‫ایمیل‬ ‫اطمینان‬ ‫است‬ ‫شده‬ ‫لحاظ‬ ‫شما‬ ‫ایمیل‬ ‫بودن‬ ‫استاندارد‬ ‫میزان‬ ‫تشخیص‬ ‫برای‬ ‫ارسال‬ ‫عملیات‬ ‫شروع‬. 4.‫صحیح‬ ‫ارسال‬ ‫عملیات‬ ‫نداشته‬ ‫عجله‬ ‫ها‬ ‫ارسال‬ ‫در‬ ‫و‬ ‫کنید‬ ‫انتخاب‬ ‫انبوه‬ ‫ارسال‬ ‫برای‬ ‫زمانی‬ ‫جدول‬ ‫یک‬ .‫کنید‬ ‫ارسال‬ ‫به‬ ‫شروع‬ ‫مناسب‬ ‫زمانبندی‬ ‫فاصله‬ ‫با‬ ‫را‬ ‫ها‬ ‫ایمیل‬‫کیفیت‬ ‫برای‬ ‫کمیت‬ ‫حفظ‬ ‫این‬ ‫زیرا‬ ،‫باشید‬ ‫ارسا‬ ‫های‬ ‫ایمیل‬ ‫همه‬ ‫برای‬ ‫اینترنت‬ .‫است‬ ‫اثرگذار‬ ‫بسیار‬ ‫شما‬ ‫تبلیغات‬‫برای‬ ‫کامل‬ ‫دسترسی‬ ‫شما‬ ‫ما‬ ‫انبوه‬ ‫ارسال‬ ‫یا‬ ‫و‬ ‫افزار‬ ‫نرم‬ ‫از‬ ‫استفاده‬ ‫با‬ .‫دارد‬ ‫محدودیت‬ ‫همیشه‬ ‫دامنه‬ ‫یک‬ ‫از‬ ‫لی‬ ‫هوشمند‬ ‫بصورت‬ ‫ارسال‬ ‫زمان‬ ‫انتخاب‬.‫دارد‬ 5.‫دریافت‬‫ارسال‬ ‫گزارش‬ ‫تبلیغ‬ ‫های‬ ‫کمپین‬ ‫ارسال‬ ‫پایان‬ ‫در‬ ‫شما‬‫های‬ ‫نوبت‬ ‫از‬ ‫پس‬ ‫بایست‬ ‫می‬ ‫اتی‬72‫کلیک‬ ،‫شده‬ ‫باز‬ ،‫موفق‬ ‫ارسال‬ ‫درباره‬ ‫کامل‬ ‫گزارش‬ ‫خود‬ ‫ارساالت‬ ‫سیستم‬ ‫از‬ ‫بعد‬ ‫ماه‬ ‫یک‬ ‫و‬ ‫هفته‬ ‫یک‬ ،‫ساعت‬ ‫شوید‬ ‫حاضر‬ ‫بهتری‬ ‫عملکرد‬ ‫با‬ ‫خود‬ ‫بعدی‬ ‫ایمیل‬ ‫کمپین‬ ‫در‬ ‫تا‬ ‫کنید‬ ‫تحلیل‬ ‫و‬ ‫دریافت‬ ‫را‬ ‫خورده‬ ‫بازگشت‬ ‫یا‬ ‫و‬ ‫شده‬.
 • 3. Page 3 | Email-IRAN.com ‫خدمات‬ ‫کاتالوگ‬‫تب‬ ‫ایران‬ ‫ادز‬ ‫اینترنتی‬ ‫تبلیغات‬ ‫آژانس‬ ‫سیستم‬ ‫امکانات‬‫ایمیلی‬ ‫تبلیغات‬‫ما‬ ‫کند‬ ‫می‬ ‫رسانی‬ ‫خدمات‬ ‫ایمیل‬ ‫قدرتمند‬ ‫های‬ ‫سرور‬ ‫روی‬ ‫بر‬ ‫جهانی‬ ‫تجاری‬ ‫لیسانس‬ ‫تحت‬ ‫ما‬ ‫مارکتینگ‬ ‫ایمیل‬ ‫افزار‬ ‫نرم‬ ‫رایگان‬ ‫طراحی‬Free Newsletter Design‫تجاری‬ ‫لیسانس‬License ‫رایگان‬ ‫استفاده‬ ‫برای‬ ‫را‬ ‫استانداردی‬ ‫و‬ ‫زیبا‬ ‫های‬ ‫خبرنامه‬ ‫قالب‬ ‫ما‬ ‫ایم‬ ‫داده‬ ‫قرار‬ ‫سیستم‬ ‫در‬ ‫و‬ ‫کرده‬ ‫آماده‬‫مدرن‬ ‫ابزار‬ ‫با‬ ‫آسانی‬ ‫به‬ ‫که‬ ‫باشند‬ ‫می‬ ‫شما‬ ‫دلخواه‬ ‫ویرایش‬ ‫قابل‬. ‫با‬ ‫همکاری‬ ‫های‬ ‫قرارداد‬ ‫قالب‬ ‫در‬ ‫ایران‬ ‫ادز‬ ‫مجموعه‬ ‫تجاری‬ ‫خدمات‬ ‫کلیه‬ ‫های‬ ‫لیسانس‬ ‫با‬ ‫انحصاری‬ ‫امتیاز‬ ‫حق‬ ‫دریافت‬ ‫یا‬ ‫و‬ ‫المللی‬ ‫بین‬ ‫های‬ ‫شرکت‬ ‫شوند‬ ‫می‬ ‫ارائه‬ ‫معتبر‬ ‫تجاری‬. ‫ایمیل‬ ‫بانک‬Email Archive Database‫سرور‬‫قدرتمند‬Powerful Servers ‫را‬ ‫خاورمیانه‬ ‫کشورهای‬ ‫و‬ ‫ایران‬ ‫های‬ ‫ایمیل‬ ‫بهترین‬ ‫از‬ ‫ای‬ ‫مجموعه‬ ‫ما‬ ‫نوع‬ ‫در‬ ‫که‬ ‫ایم‬ ‫کرده‬ ‫آماده‬ ‫شما‬ ‫تجارت‬ ‫تبلیغات‬ ‫گروهی‬ ‫ارسال‬ ‫برای‬ ‫شود‬ ‫می‬ ‫محسوب‬ ‫بانک‬ ‫بزرگترین‬ ‫خود‬. ‫کیفیت‬ ‫و‬ ‫افزار‬ ‫سخت‬ ‫شاید‬ ‫اطالعات‬ ‫فناوری‬ ‫خدمات‬ ‫فاکتور‬ ‫مهمترین‬ ‫باشد‬ ‫رسانی‬ ‫سرویس‬‫را‬ ‫خود‬ ‫قدرتمند‬ ‫سرورهای‬ ‫منظور‬ ‫این‬ ‫برای‬ ‫ما‬ ‫که‬ ‫ایم‬ ‫کرده‬ ‫آماده‬ ‫شما‬ ‫تبلیغاتی‬ ‫و‬ ‫تجاری‬ ‫اهداف‬ ‫برای‬. ‫ارسال‬ ‫گارانتی‬Email inbox delivery‫ساعتی‬ ‫پشتیبانی‬Support Dashboard ‫شامل‬ ‫ایران‬ ‫ایمیل‬ ‫خدمات‬ ‫مجموعه‬ ‫تحت‬ ‫ارسالی‬ ‫های‬ ‫ایمیل‬ ‫تمامی‬ ‫گارانتی‬ ‫شامل‬ ‫گروهی‬ ‫ارسال‬ ‫و‬ ‫افزار‬ ‫نرم‬‫اینباکس‬ ‫به‬ ‫موفق‬ ‫ارسال‬ ‫باشند‬ ‫می‬ ‫اسپم‬ ‫بدون‬. ‫مشتریان‬ ‫پشتیبانی‬ ‫پنل‬ ‫به‬ ‫کامل‬ ‫دسترسی‬ ‫خرید‬ ‫اولین‬ ‫از‬ ‫پس‬ ‫شما‬ ‫کارشناسان‬ ‫با‬ ‫را‬ ‫خود‬ ‫درخواستهای‬ ‫و‬ ‫سئواالت‬ ‫توانید‬ ‫می‬ ‫و‬ ‫داشت‬ ‫خواهید‬ ‫بگیرید‬ ‫جواب‬ ‫وقت‬ ‫اسرع‬ ‫در‬ ‫و‬ ‫کرده‬ ‫مطرح‬ ‫ما‬.
 • 4. Page 4 | Email-IRAN.com ‫خدمات‬ ‫کاتالوگ‬‫تب‬ ‫ایران‬ ‫ادز‬ ‫اینترنتی‬ ‫تبلیغات‬ ‫آژانس‬ ‫ایمیل‬ ‫هدفمند‬ ‫انبوه‬ ‫ارسال‬ ‫به‬‫معتبر‬ ‫های‬ ‫ایمیل‬ ‫بانک‬‫خارجی‬ ‫و‬ ‫ایرانی‬ ‫فعال‬ ‫و‬ ‫جمع‬ ‫گذشته‬ ‫های‬ ‫سال‬ ‫طی‬ ‫در‬ ‫را‬ ‫فعال‬ ‫و‬ ‫معتبر‬ ‫های‬ ‫ایمیل‬ ‫بانک‬ ‫ایران‬ ‫ایمیل‬ ‫شبکه‬ ‫دارند‬ ‫را‬ ‫گروهی‬ ‫ایمیل‬ ‫انبوه‬ ‫ارسال‬ ‫قصد‬ ‫که‬ ‫مشتریانی‬ ‫برای‬‫بر‬ ‫ها‬ ‫ایمیل‬ ‫بانک‬ ‫این‬ .‫است‬ ‫نموده‬ ‫آوری‬ ‫افر‬ ‫و‬ ‫ها‬ ‫تجارت‬ ‫که‬ ‫است‬ ‫گردیده‬ ‫بندی‬ ‫دسته‬ ‫خارجی‬ ‫و‬ ‫ایرانی‬ ‫های‬ ‫ایمیل‬ ‫اساس‬ ‫دو‬‫توجه‬ .‫کنند‬ ‫استفاده‬ ‫انبوه‬ ‫ارسال‬ ‫درخواست‬ ‫برای‬ ‫ها‬ ‫آن‬ ‫از‬ ‫خود‬ ‫عالقه‬ ‫بازار‬ ‫با‬ ‫توجه‬ ‫با‬ ‫توانند‬ ‫می‬ ‫اد‬ ‫ارسا‬ ‫سفارش‬ ‫برای‬ ‫تنها‬ ‫بانک‬ ‫این‬ ‫از‬ ‫استفاده‬ ‫و‬ ‫است‬ ‫شده‬ ‫بندی‬ ‫طبقه‬ ‫زیادی‬ ‫حدود‬ ‫تا‬ ‫مشاغل‬ ‫اساس‬ ‫بر‬ ‫ایرانی‬ ‫های‬ ‫ایمیل‬ ‫بانک‬ ‫که‬ ‫باشید‬ ‫داشته‬‫افزار‬ ‫نرم‬ ‫مشتریان‬ ‫و‬ ‫باشد‬ ‫می‬ ‫انبوه‬ ‫ل‬ ‫بص‬‫میگردد‬ ‫بارگذاری‬ ‫پنل‬ ‫در‬ ‫که‬ ‫کنند‬ ‫می‬ ‫دریافت‬ ‫جدید‬ ‫ایمیل‬ ،‫ارسالی‬ ‫تعداد‬ ‫اساس‬ ‫بر‬ ‫ماهیانه‬ ‫اتومات‬ ‫ورت‬. ‫خاورمیانه‬ ‫های‬ ‫ایمیل‬ ‫بانک‬‫امکان‬ ‫با‬‫سفارش‬‫طبقه‬ ‫های‬ ‫لیست‬ ‫از‬ ‫تجاری‬ ‫تبلیغاتی‬ ‫های‬ ‫ایمیل‬ ‫رایگان‬ ‫ارسال‬ ‫برای‬ ‫شده‬ ‫بندی‬ ‫اورهای‬‫ا‬‫کش‬ ‫اه‬‫ا‬‫ب‬ ‫ااتی‬‫ا‬‫تبلیغ‬ ‫ال‬‫ا‬‫ایمی‬ ‫اال‬‫ا‬‫ارس‬ ‫اد‬‫ا‬‫قص‬ ‫اه‬‫ا‬‫ک‬ ‫اایی‬‫ا‬‫ه‬ ‫اارت‬‫ا‬‫تج‬‫در‬ ‫اایه‬‫ا‬‫همس‬ ‫درخواسات‬ ‫توانناد‬ ‫مای‬ ‫دارند‬ ‫را‬ ‫خدمات‬ ‫و‬ ‫محصول‬ ‫معرفی‬ ‫هدف‬ ‫با‬ ‫خاورمیانه‬ ‫بگیرند‬ ‫تماس‬ ‫ما‬ ‫با‬ ‫تبلیغاتی‬ ‫کمپین‬ ‫مشاوره‬ ‫برای‬ ‫یا‬ ‫و‬ ‫کرده‬ ‫ثبت‬ ‫را‬ ‫خود‬. ‫م‬ ‫ایمیل‬ ‫بانک‬ ‫در‬ ‫حاضر‬ ‫کشورهای‬:: ‫ا‬‫ایران‬12/ ‫میلیون‬ ‫ترکیه‬4‫آذربایجان‬ / ‫میلیون‬1‫کویت‬ / ‫میلیون‬500‫هزار‬/‫امارات‬450‫هزار‬ ‫قطر‬ /180‫عربستان‬ / ‫هزار‬700‫بحرین‬ / ‫هزار‬60‫هزار‬/‫عمان‬40/ ‫هزار‬ ‫اردن‬300‫سوریه‬ / ‫هزار‬200‫مصر‬ / ‫هزار‬300‫فلسطین‬ / ‫هزار‬100‫هزار‬ ‫لبنان‬ /120‫عراق‬ / ‫هزار‬50‫لیبی‬ / ‫هزار‬40‫یمن‬ / ‫هزار‬30‫هزار‬/‫سودان‬ 30‫هزار‬ ‫های‬ ‫ایمیل‬ ‫بانک‬ ‫عنوان‬ ‫هیچ‬ ‫به‬ ‫ایران‬ ‫ایمیل‬‫رساند‬ ‫نمی‬ ‫فروش‬ ‫به‬ ‫را‬ ‫خود‬ ‫باشد‬ ‫می‬ ‫ما‬ ‫تبلیغاتی‬ ‫کار‬ ‫ابزار‬ ‫ها‬ ‫بانک‬ ‫این‬ ‫زیرا‬‫برخی‬ ‫گذشته‬ ‫در‬ ‫متاسفانه‬ ‫و‬ ‫اند‬ ‫داشته‬ ‫را‬ ‫بانک‬ ‫این‬ ‫از‬ ‫استفاده‬ ‫سوء‬ ‫در‬ ‫سعی‬ ‫همکاران‬.‫این‬ ‫برای‬ ً‫ا‬‫لطف‬ .‫نفرمایید‬ ‫درخواست‬ ‫سرویس‬
 • 5. Page 5 | Email-IRAN.com ‫خدمات‬ ‫کاتالوگ‬‫تب‬ ‫ایران‬ ‫ادز‬ ‫اینترنتی‬ ‫تبلیغات‬ ‫آژانس‬ ‫تبلیغاتی‬ ‫انبوه‬ ‫ایمیل‬ ‫ارسال‬ ‫کنید؟‬ ‫ارسال‬ ‫ایران‬ ‫در‬ ‫خاصی‬ ‫مشاغل‬ ‫بانک‬ ‫به‬ ‫را‬ ‫خود‬ ‫های‬ ‫ایمیل‬ ‫خواهید‬ ‫می‬ ‫آیا‬‫دیگر‬ ‫کشورهای‬ ‫در‬ ‫خود‬ ‫محصول‬ ‫و‬ ‫تجارت‬ ‫معرفی‬ ‫به‬ ‫عالقمند‬ ‫آیا‬ ‫سفارش‬ ‫با‬ ‫توانید‬ ‫می‬ ‫گردد‬ ‫ارسال‬ ‫خارجی‬ ‫و‬ ‫ایرانی‬ ‫های‬ ‫ایمیل‬ ‫بانک‬ ‫به‬ ‫زمان‬ ‫سریعترین‬ ‫در‬ ‫شما‬ ‫تبلیغاتی‬ ‫های‬ ‫ایمیل‬ ‫دارید‬ ‫تمایل‬ ‫اگر‬ ‫هستید؟‬ ‫تعدا‬‫بین‬ ‫از‬ ‫خود‬ ‫نظر‬ ‫مورد‬ ‫بانک‬ ‫و‬ ‫ارسال‬ ‫د‬27‫به‬ ‫نیاز‬ ‫بدون‬ ‫و‬ ‫کنید‬ ‫ثبت‬ ‫را‬ ‫خود‬ ‫سفارش‬ ‫تعرفه‬ ‫نرخ‬ ‫اساس‬ ‫بر‬ ‫ما‬ ‫شده‬ ‫بندی‬ ‫دسته‬ ‫ایمیل‬ ‫میلیون‬ .‫بخواهید‬ ‫ما‬ ‫از‬ ‫را‬ ‫تبلیغاتی‬ ‫مشاوره‬ ‫بهترین‬ ‫و‬ ‫هستیم‬ ‫مارکتینگ‬ ‫ایمیل‬ ‫متخصص‬ ‫ما‬ .‫کنید‬ ‫ایمیلی‬ ‫بازاریابی‬ ‫را‬ ‫خود‬ ‫جدید‬ ‫بازار‬ ‫افزار‬ ‫نرم‬ ‫تع‬ ‫انتخاب‬‫ارسال‬ ‫داد‬‫را‬ ‫خود‬ ‫کمپین‬ ‫در‬ ‫ایمیل‬ ‫ارسال‬ ‫تعداد‬ ‫باید‬ ‫شما‬ ‫ایمیلی‬ ‫تبلیغات‬ ‫برای‬ ‫خود‬ ‫بودجه‬ ‫ردیف‬ ‫اساس‬ ‫بر‬ ‫اول‬ ‫گام‬ ‫در‬ ‫نمایید‬ ‫سفارش‬ ‫به‬ ‫اقدام‬ ‫سپس‬ ،‫نمایید‬ ‫محاسبه‬ ‫و‬ ‫لحاظ‬. ‫استاندارد‬ ‫خبرنامه‬ ‫طراحی‬‫اطالع‬ ‫دوم‬ ‫گام‬ ‫در‬‫ات‬‫ارسال‬ ‫و‬ ‫ضمیمه‬ ‫جدید‬ ‫تیکت‬ ‫در‬ ‫دلخواه‬ ‫تصاویر‬ ‫بهمراه‬ ‫ورد‬ ‫فایل‬ ‫قالب‬ ‫در‬ ‫را‬ ‫خود‬ ‫کنند‬ ‫آماده‬ ‫شما‬ ‫برای‬ ‫استاندارد‬ ‫خبرنامه‬ ‫یک‬ ‫ما‬ ‫طراحان‬ ‫تا‬ ‫کنید‬. ‫گزارش‬ ‫و‬ ‫ارسال‬‫گزارشهای‬ ‫هفته‬ ‫و‬ ‫روز‬ ‫چند‬ ‫از‬ ‫بعد‬ ،‫گردند‬ ‫می‬ ‫ارسال‬ ‫شده‬ ‫مشخص‬ ‫زمانی‬ ‫جدول‬ ‫اساس‬ ‫بر‬ ‫ها‬ ‫ایمیل‬ ‫سوم‬ ‫گام‬ ‫در‬ ‫از‬ ‫متفاوت‬‫شود‬ ‫می‬ ‫تهیه‬ ‫شما‬ ‫برای‬ ‫ایمیل‬ ‫بازاریابی‬ ‫کمپین‬.
 • 6. Page 6 | Email-IRAN.com ‫خدمات‬ ‫کاتالوگ‬‫تب‬ ‫ایران‬ ‫ادز‬ ‫اینترنتی‬ ‫تبلیغات‬ ‫آژانس‬ ‫گروهی‬ ‫انبوه‬ ‫ایمیل‬ ‫ارسال‬ ‫تعرفه‬ ‫ارزان‬ ‫و‬ ‫انبوه‬ ‫بصورت‬ ‫خارجی‬ ‫و‬ ‫ایرانی‬ ‫هدف‬ ‫بانک‬ ‫به‬ ‫ایمیلی‬ ‫تبلیغات‬ ‫سفارش‬ ‫تبلیغات‬ ‫ارسال‬ ‫انبوه‬ ‫ایمیل‬ ‫اول‬ ‫بسته‬‫دوم‬ ‫بسته‬‫سوم‬ ‫بسته‬ ‫ارسال‬500000‫ایمیل‬1000000‫ایمیل‬5000000‫ایمیل‬ ‫قیمت‬1680000‫تومان‬3240000‫تومان‬13800000‫تومان‬ ‫ارسال‬ ‫هر‬ ‫تعرفه‬34‫ریال‬32‫ریال‬27‫ریال‬ ‫زمان‬3‫روز‬7‫روز‬30‫روز‬ ‫کامل‬ ‫گزارش‬‫یک‬‫دو‬‫چهار‬ ‫تبلیغاتی‬ ‫ایمیل‬‫یک‬‫دو‬‫پنج‬ o‫در‬ ‫هزار‬ ‫پانصد‬ ‫از‬ ‫بیش‬ ‫های‬ ‫ایمیل‬ ، ‫انبوه‬ ‫های‬ ‫ایمیل‬ ‫ارسال‬ ‫برای‬ ‫اینترنت‬ ‫پذیرش‬ ‫محدودیت‬ ‫بعلت‬‫میشود‬ ‫ارسال‬ ‫روز‬ ‫یک‬ ‫از‬ ‫بیش‬ ‫زمانی‬ ‫فواصل‬. o‫اندازه‬ ‫به‬ ‫یا‬ ‫و‬ ‫بازگشت‬ ‫شده‬ ‫محاسبه‬ ‫مبلغ‬ ‫و‬ ‫مشخص‬ ‫نهایی‬ ‫تعداد‬ ‫پایانی‬ ‫گزارش‬ ‫در‬ ‫و‬ ‫دارد‬ ‫وجود‬ ‫ها‬ ‫ارسال‬ ‫تمامی‬ ‫برای‬ ‫شدن‬ ‫اسپم‬ ‫عدم‬ ‫گارانتی‬‫شود‬ ‫می‬ ‫ارسال‬ ‫ایمیل‬ ‫اعتبار‬. o‫ه‬ ‫دو‬ ‫یا‬ ‫هفته‬ ‫یک‬ ‫زمانی‬ ‫فواصل‬ ‫در‬ ‫نهایی‬ ‫گزارش‬ ‫ها‬ ‫ارسال‬ ‫پایان‬ ‫از‬ ‫پس‬‫گردد‬ ‫می‬ ‫تحویل‬ ‫مشتری‬ ‫به‬ ‫شده‬ ‫کلیک‬ ‫و‬ ‫باز‬ ‫های‬ ‫ایمیل‬ ‫تعداد‬ ‫از‬ ‫فته‬. o‫باشد‬ ‫می‬ ‫مشتری‬ ‫عهده‬ ‫بر‬ ‫مطالب‬ ‫مسئولیت‬ ‫و‬ ‫تبلیغاتی‬ ‫ایمیل‬ ‫اولین‬ ‫طراحی‬ ‫برای‬ ‫مطالب‬ ‫ارائه‬ ‫و‬ ‫باشد‬ ‫می‬ ‫رایگان‬ ‫خبرنامه‬ ‫طراحی‬. o‫تایید‬ ‫مورد‬ ‫و‬ ‫شده‬ ‫بررسی‬ ‫نمونه‬ ‫بصورت‬ ‫مشتری‬ ‫طرف‬ ‫از‬ ‫بایست‬ ‫می‬ ‫ارسال‬ ‫از‬ ‫قبل‬ ‫ها‬ ‫ایمیل‬‫بگیرد‬ ‫قرار‬ ‫ایمیل‬ ‫با‬ ‫الکترونیکی‬.
 • 7. Page 7 | Email-IRAN.com ‫خدمات‬ ‫کاتالوگ‬‫تب‬ ‫ایران‬ ‫ادز‬ ‫اینترنتی‬ ‫تبلیغات‬ ‫آژانس‬ ‫ناارم‬ ‫یااک‬ ‫باادنبال‬ ‫آیااا‬ ‫ایمیااال‬ ‫خاااوب‬ ‫افااازار‬ ‫ارسااال‬ ‫بااا‬ ‫مارکتینااگ‬ ‫و‬ ‫ادود‬‫ا‬‫نامحا‬ ‫و‬ ‫اان‬‫ا‬‫رایگا‬ ‫و‬ ‫ادیریت‬‫ا‬‫ماااا‬ ‫ات‬‫ا‬‫تحاااا‬ ‫اود‬‫ا‬‫خا‬ ‫ال‬‫ا‬‫کاما‬ ‫ات‬‫ا‬‫مالکیا‬ ‫هستید؟‬ ‫اسپم‬ ‫بدون‬ ‫تحت‬ ‫و‬ ‫نامحدود‬ ‫و‬ ‫مالکیت‬ ‫و‬ ‫مدیریت‬ ‫گردی‬ ‫می‬ ‫خود‬ ‫کامل‬ ‫افزار‬ ‫نرم‬‫انبوه‬ ‫رایگان‬ ‫ایمیل‬ ‫ارسال‬ ‫کند‬ ‫می‬ ‫رسانی‬ ‫خدمات‬ ‫ایمیل‬ ‫قدرتمند‬ ‫های‬ ‫سرور‬ ‫روی‬ ‫بر‬ ‫جهانی‬ ‫تجاری‬ ‫لیسانس‬ ‫تحت‬ ‫ما‬ ‫مارکتینگ‬ ‫ایمیل‬ ‫افزار‬ ‫نرم‬. ‫هزینه‬6‫ماهه‬320‫تومان‬ ‫هزار‬|‫یک‬ ‫هزینه‬‫ساله‬600‫تومان‬ ‫هزار‬ +‫هوشمند‬ ‫ارسال‬50‫هر‬ ‫رایگان‬ ‫ایمیل‬15‫دقیقه‬ +‫اینترنت‬ ‫تحت‬ ‫افزار‬ ‫نرم‬ ‫با‬ ‫ایمیل‬ ‫رایگان‬ ‫ارسال‬ +‫ساعت‬ ‫هر‬200‫بفرستید‬ ‫رایگان‬ ‫ایمیل‬ +‫هوشمند‬ ‫ارسال‬ ‫با‬ ‫روزنه‬ ‫رجوع‬ ‫به‬ ‫نیاز‬ ‫بدون‬ +‫اینباکس‬ ‫به‬ ‫ارسال‬ ‫از‬ ‫اطمینان‬ ‫برای‬ ‫اسپم‬ ‫تست‬ +‫متنوع‬ ‫های‬ ‫لیست‬ ‫در‬ ‫ایمیل‬ ‫بانک‬ ‫نامحدود‬ ‫ورود‬ +‫آماده‬ ‫های‬ ‫قالب‬ ‫بین‬ ‫از‬ ‫انتخاب‬ ‫با‬ ‫ایمیل‬ ‫طراحی‬ +‫جومال‬ ‫محتوای‬ ‫مدیریت‬ ‫رایگان‬ ‫سایت‬ ‫وب‬ ‫با‬‫ایمیل‬ ‫ب‬‫رایگا‬ ‫ارسال‬ ‫با‬ ‫مارکتینگ‬
 • 8. Page 8 | Email-IRAN.com ‫خدمات‬ ‫کاتالوگ‬‫تب‬ ‫ایران‬ ‫ادز‬ ‫اینترنتی‬ ‫تبلیغات‬ ‫آژانس‬ ‫اورجینال‬ ‫لیسانس‬‫برنامه‬ ‫کمپانی‬ ‫از‬ ‫معتبر‬ ‫تجاری‬ ‫لیسانس‬ ‫دارای‬ ‫مشتریان‬ ‫اختصاصی‬ ‫پنل‬ ‫روی‬ ‫نصبی‬ ‫افزارهای‬ ‫نرم‬ ‫کلیه‬ ‫هستند‬ ‫رایگان‬ ‫آتی‬ ‫های‬ ‫پشتیبانی‬ ‫و‬ ‫آپدیت‬ ‫دارای‬ ‫و‬ ‫باشد‬ ‫می‬ ‫نویس‬. ‫بندی‬ ‫زمان‬‫تاریخ‬ ‫و‬ ‫ساعت‬ ‫تعریف‬ ‫قابلیت‬ ‫افزار‬ ‫نرم‬ ‫ارسال‬ ‫تنظیمات‬ ‫بخش‬ ‫در‬‫ارسال‬ ‫تعداد‬ ‫همچنین‬ ‫و‬ ‫ها‬ ‫کمپین‬ ‫پایان‬ ‫و‬ ‫شروع‬ ‫ندارید‬ ‫بعدی‬ ‫حضور‬ ‫به‬ ‫نیاز‬ ‫و‬ ‫باشد‬ ‫می‬ ‫تغییر‬ ‫قابل‬ ‫ساعت‬ ‫یا‬ ‫دقیقه‬ ‫در‬. ‫رایگان‬ ‫ارسال‬.‫شود‬ ‫نمی‬ ‫دریافت‬ ‫شما‬ ‫از‬ ‫ها‬ ‫ارسال‬ ‫بابت‬ ‫ای‬ ‫هزینه‬ ‫هیچ‬ ‫و‬ ‫باشد‬ ‫می‬ ‫رایگان‬ ‫شما‬ ‫تبلیغاتی‬ ‫های‬ ‫ایمیل‬ ‫ارسال‬ ‫ایم‬ ‫برای‬ ‫ما‬ ‫قدرتمند‬ ‫های‬ ‫سرور‬ ‫میهمان‬ ‫شما‬‫هستید‬ ‫مارکتینگ‬ ‫یل‬. ‫انبوه‬ ‫ارسال‬ ‫برای‬ ‫مالی‬ ‫اعتبار‬ ‫میزان‬ ‫اساس‬ ‫بر‬ ‫را‬ ‫ما‬ ‫انبوه‬ ‫سرورهای‬ ‫به‬ ‫اتصال‬ ‫قابلیت‬ ‫افزار‬ ‫نرم‬ ‫دارید‬ ‫را‬ ‫بیشتر‬ ‫و‬ ‫موجود‬ ‫سقف‬ ‫از‬ ‫بیش‬ ‫ارسال‬ ‫قصد‬ ‫اگر‬‫دهد‬ ‫می‬ ‫قرار‬ ‫شما‬ ‫اختیار‬ ‫در‬ ‫ارسال‬. ‫رایگان‬ ‫مدرن‬ ‫سایت‬ ‫سایت‬ ‫یک‬ ‫استاندارد‬ ‫کارکرد‬ ‫برای‬ ‫افزار‬ ‫نرم‬ ‫با‬ ‫همراه‬‫جومال‬ ‫نسخه‬ ‫آخرین‬ ‫پایه‬ ‫بر‬ ‫مدرن‬ ‫و‬ ‫زیبا‬ ‫بسیار‬3‫میشود‬ ‫تحویل‬ ‫سایت‬ ‫از‬ ‫دسترسی‬ ‫پنل‬ ‫با‬ ‫انگلیسی‬ ‫و‬ ‫فارسی‬ ‫بصورت‬. ‫مدیریت‬ ‫پنل‬ ‫شما‬ ‫به‬ ‫را‬ ‫اختصاصی‬ ‫و‬ ‫کامل‬ ‫مدیریت‬ ‫پنل‬ ‫این‬ .‫است‬ ‫کارمندان‬ ‫و‬ ‫مدیران‬ ‫برای‬ ‫تعریف‬ ‫قابل‬ ‫و‬ ‫مختلف‬ ‫دسترسی‬ ‫سطح‬ ‫امکانات‬ ‫شامل‬ ‫افزار‬ ‫نرم‬ ‫پنل‬‫پنل‬ ‫و‬ ‫بخشد‬ ‫می‬‫باشد‬ ‫نمی‬ ‫اشتراکی‬. ‫خبرنامه‬ ‫قالب‬ ‫ک‬ ‫وارد‬ ‫را‬ ‫اینترنت‬ ‫از‬ ‫شما‬ ‫دریافتی‬ ‫های‬ ‫قالب‬ ‫میتواند‬ ‫همچنین‬ ‫و‬ ‫است‬ ‫مدرن‬ ‫ابزار‬ ‫با‬ ‫آسان‬ ‫طراحی‬ ‫برای‬ ‫فرض‬ ‫پیش‬ ‫های‬ ‫قالب‬ ‫دارای‬ ‫افزار‬ ‫نرم‬‫کند‬ ‫اضافه‬ ‫ویرایش‬ ‫آماده‬ ‫بصورت‬ ‫و‬ ‫رده‬. ‫قدرتمند‬ ‫سرور‬ ‫شما‬ ‫افزار‬ ‫نرم‬ ‫هر‬ ‫بهمراه‬5‫با‬ ‫میزبانی‬ ‫فضای‬ ‫گیگابایت‬‫سرور‬ ‫پنل‬ ‫آخرین‬CPanel‫از‬‫زاگرس‬‫کند‬ ‫میزبانی‬ ‫را‬ ‫شما‬ ‫های‬ ‫خبرنامه‬ ‫و‬ ‫تصاویر‬ ،‫ها‬ ‫ایمیل‬ ،‫سایت‬ ،‫ها‬ ‫فایل‬ ‫تا‬ ‫کنید‬ ‫می‬ ‫دریافت‬. ‫ایمیل‬ ‫اسپم‬ ‫بدون‬ ‫به‬ ‫متصل‬ ‫افزار‬ ‫نرم‬‫ت‬ ‫سایت‬‫اسپم‬ ‫ست‬‫دهد‬ ‫می‬ ‫نمایش‬ ‫شما‬ ‫به‬ ‫را‬ ‫منفی‬ ‫رتبه‬ ‫موارد‬ ‫و‬ ‫میکند‬ ‫اعالم‬ ‫را‬ ‫شما‬ ‫اسپم‬ ‫رتبه‬ ‫ارسال‬ ‫پروسه‬ ‫شروع‬ ‫از‬ ‫قبل‬ ‫لحظه‬ ‫در‬ ‫و‬ ‫میباشد‬. ‫ارسال‬ ‫گزارش‬ ‫در‬ ‫خورده‬ ‫برگشت‬ ‫و‬ ‫شده‬ ‫کلیک‬ ،‫شده‬ ‫باز‬ ،‫ارسالی‬ ‫های‬ ‫ایمیل‬ ‫از‬ ‫را‬ ‫کاملی‬ ‫های‬ ‫گزارش‬ ‫توانید‬ ‫می‬ ‫کمپین‬ ‫هر‬ ‫اجرای‬ ‫از‬ ‫پس‬ ‫افزار‬ ‫نرم‬ ‫محیط‬ ‫در‬‫کنید‬ ‫مشاهده‬ ‫ها‬ ‫چارت‬ ‫و‬ ‫جداول‬ ‫قالب‬. ‫نامحدود‬ ‫ایمیل‬ ‫اب‬ ‫با‬ ‫که‬ ،‫نداریم‬ ‫محدودیتی‬ ‫هیچگونه‬ ‫افزار‬ ‫نرم‬ ‫در‬ ‫مخاطبین‬ ‫تعداد‬ ‫کردن‬ ‫وارد‬ ‫برای‬ ‫ما‬ ‫خارجی‬ ‫و‬ ‫ایرانی‬ ‫ایمیل‬ ‫رسانان‬ ‫سرویس‬ ‫تمامی‬ ‫برخالف‬‫است‬ ‫انجام‬ ‫قابل‬ ‫آسانی‬ ‫به‬ ‫ایمپورت‬ ‫زار‬.
 • 9. Page 9 | Email-IRAN.com ‫خدمات‬ ‫کاتالوگ‬‫تب‬ ‫ایران‬ ‫ادز‬ ‫اینترنتی‬ ‫تبلیغات‬ ‫آژانس‬ ‫مقایسه‬‫با‬‫همکاران‬‫بازار‬ ‫مرتبط‬ ‫های‬ ‫سایت‬ ‫مرور‬ ‫با‬‫ما‬ .‫کند‬ ‫می‬ ‫مردد‬ ‫نهایی‬ ‫انتخاب‬ ‫در‬ ‫را‬ ‫شما‬ ‫که‬ ‫دارند‬ ‫هایی‬ ‫تفاوت‬ ‫یکدیگر‬ ‫با‬ ‫مارکتینگ‬ ‫ایمیل‬ ‫خدمات‬ ‫نوع‬ ‫که‬ ‫اید‬ ‫شده‬ ‫موضوع‬ ‫این‬ ‫متوجه‬ ‫دیگر‬‫کنیم‬ ‫می‬ ‫پیشنهاد‬ ‫باشید‬ ‫داشته‬ ‫مارکتینگ‬ ‫ایمیل‬ ‫خدمات‬ ‫انواع‬ ‫به‬ ‫کاملی‬ ‫نگاه‬ ‫جدول‬ ‫این‬ ‫بررسی‬ ‫و‬ ‫مطالعه‬ ‫با‬. ‫سرویس‬ ‫نام‬‫مخاطب‬ ‫تعداد‬‫ما‬ ‫ارسال‬‫هیانه‬‫ماهیانه‬ ‫قیمت‬‫سالیانه‬ ‫ارسال‬‫سالیانه‬ ‫قیمت‬ Email-iran.com‫نامحدود‬150.00014‫دالر‬1.800.000170‫دالر‬ Karzar.ir100.000‫محدود‬140‫دالر‬‫محدود‬1680‫دالر‬ Mailerlite.ir80.000‫نامحدود‬160‫دالر‬‫نامحدود‬1920‫دالر‬ Mailchi.in50.00050.00058‫دالر‬600.000700‫دالر‬ Mailerlite.ir200.0001.200.000400‫دالر‬14.000.0004800‫دالر‬ Email-iran.com‫نامحدود‬1.200.000200‫دالر‬14.000.0002400‫دالر‬ ‫جدول‬ ‫در‬ ‫که‬ ‫همانطور‬‫باال‬‫می‬ ‫مشاهده‬،‫شود‬ ‫نمی‬ ‫شامل‬ ‫را‬ ‫محدودیت‬ ‫این‬ ‫که‬ ‫سرویسی‬ ‫تنها‬ ،‫هستند‬ ‫مخاطبین‬ ‫تعداد‬ ‫در‬ ‫محدودیت‬ ‫دارای‬ ‫همگی‬ ‫بازار‬ ‫در‬ ‫حاضر‬ ‫های‬ ‫رسان‬ ‫سرویس‬ ،‫کنید‬ ‫محدودیت‬ ‫با‬ ‫میلرالیت‬ ‫در‬ ‫ایمیل‬ ‫هزار‬ ‫دویست‬ ‫و‬ ‫میلیون‬ ‫یک‬ ‫تعداد‬ ‫ارسال‬ ‫هزینه‬ ‫مثال‬ ‫برای‬ ‫همچنین‬ .‫است‬ ‫ایران‬ ‫ایمیل‬200‫مبلغ‬ ‫هزارمخاطب‬‫ماهیانه‬400‫می‬ ‫محاسبه‬ ‫دالر‬‫در‬ ‫که‬ ‫گردد‬ ‫می‬ ‫برابری‬ ‫دو‬ ‫هزینه‬ ‫دارای‬ ‫همچنین‬ ‫مخاطبین‬ ‫تعداد‬ ‫محدودیت‬ ‫عدم‬ ‫وجود‬ ‫با‬ ‫ایران‬ ‫ایمیل‬ ‫با‬ ‫مقایسه‬‫باشد‬. ،‫باشید‬ ‫داشته‬ ‫خود‬ ‫های‬ ‫مقایسه‬ ‫در‬ ‫را‬ ‫انتخاب‬ ‫بهترین‬ ‫شما‬ ‫تا‬ ‫گردند‬ ‫می‬ ‫عرضه‬ ‫شما‬ ‫به‬ ‫شفاف‬ ‫بصورت‬ ‫و‬ ‫جزئیات‬ ‫با‬ ‫ایران‬ ‫ادز‬ ‫خدمات‬ ‫تمامی‬‫تجارت‬ ‫رشد‬ ‫مجموعه‬ ‫این‬ ‫در‬ ‫ما‬ ‫هدف‬ ‫زیرا‬ ‫بعدی‬ ‫های‬ ‫پشتیبانی‬ ‫عدم‬ ‫و‬ ‫ای‬ ‫لحظه‬ ‫فروش‬ ‫از‬ ‫مالی‬ ‫عواید‬ ‫تنها‬ ‫نه‬ ‫و‬ ‫شماست‬.
 • 10. Page 10 | Email-IRAN.com ‫خدمات‬ ‫کاتالوگ‬‫تب‬ ‫ایران‬ ‫ادز‬ ‫اینترنتی‬ ‫تبلیغات‬ ‫آژانس‬ ‫جدید‬ ‫خدمات‬ ‫ارائه‬ ‫هدف‬ ‫با‬ ‫که‬ ‫باشد‬ ‫می‬ ‫زاگرس‬ ‫برندسازی‬ ‫آژانس‬ ‫توسط‬ ‫شده‬ ‫اجرا‬ ‫و‬ ‫طراحی‬ ‫جدید‬ ‫برندهای‬ ‫از‬ ‫ایران‬ ‫ادز‬ ‫مدرن‬ ‫تبلیغات‬ ‫مرکز‬‫هوشمند‬ ‫های‬ ‫فناوری‬ ‫برترین‬ ‫از‬ ‫تبلیغاتی‬ ‫پنل‬ ‫بهمراه‬ ‫سئوسازی‬ ‫و‬ ‫پیامک‬ ‫تبلیغات‬ ،‫اجتماعی‬ ‫های‬ ‫شبکه‬ ‫تبلیغات‬ ،‫ایمیلی‬ ‫تبلیغات‬ ‫اصلی‬ ‫بخش‬ ‫چهار‬ ‫در‬ ‫ایرانیان‬ ‫های‬ ‫تجارت‬ ‫برای‬ ‫جهان‬ ‫سایت‬ ‫وب‬ ‫مدیریت‬ ‫های‬ ‫سیستم‬ ‫با‬ ‫منطبق‬ ‫و‬ ‫مدیریت‬ ‫های‬CMS‫است‬ ‫گردیده‬ ‫سازی‬ ‫پیاده‬ ‫کاربران‬ ‫با‬ ‫تعامل‬ ‫برای‬. ‫ایران‬ ‫ایمیل‬email-iran.com ‫ایران‬ ‫سوشیال‬social-iran.com ‫ایران‬ ‫تکست‬text-iran.com ‫ایران‬ ‫متا‬meta-iran.com