SlideShare a Scribd company logo
DIMARTS, 8 DE GENER DEL 2013 / NÚM. 2.223 / ANY 9


                                                           Per un millor preu
                                                             tindrà més

                                                          30 min. Gratuïts
                                                           1ª hora 0,90 €
                                                          +15 min. 0,35 €                                             AVUI ÉS NOTÍCIA Pàgina 3             ANDORRA Pàgina 6


                                               La construcció                Riberaygua serà
                                              destina 12 milions               ministre i mantindrà
                          ANDORRA Pàgina 6            el 2012 a acomiadar                competències a
                           L’entrada de vehicles durant el
                           Nadal suposa el millor registre
                                              uns 600 empleats                l’Oficina del Joc
                           dels últims set anys
                                                                               Tati Masià
                          ANDORRA Pàgina 7

                           Conscienciació sobre l’aigua,
                           les bosses i el malbaratament
                           d’aliments, al llarg d’aquest any
                          ANDORRA Pàgina 8

                           La policia deté catorze persones
                           per diferents delictes entre el
                           31 de desembre i el 6 de gener
                          ANDORRA Pàgina 10

                           RTVA deixa en mans d’Ordino
                           Studios la gestió del programa
                           del Club Piolet
                          CULTURA Pàgina 14

                           La direcció artística de
                           ‘Blancaneu’, amb Laia Ateca,
                           nominada als Gaudí
                          ESPORTS Pàgina 17          ESPORTS Pàgina 16

                           Despres remunta i ja és líder
                           amb 2 minuts i 52 segons
                                             Xavi de la Rosa es mostra sa-
                                             tisfet amb la feina feta pel seu
                                             equip en el primer amistós
                                                                  Bona imatge en el
                           d’avantatge sobre el segon      contra Catalunya, malgrat la
                                             derrota (2-4).               primer amistós
WWW.BONDIA.AD / TEL. 808 888 / FAX 828 888
2    d’interès                                                     Dimarts, 8 De gener Del 2013


      INFONEUOrdinO arcalís             EL TEMPS meteo@bondia.ad
Cota mínima cm          50
Cota màxima cm
Qualitat de la neu
                130
             Pols/Dura
                                                     Màximes en lleuger descens
Accessos          Oberts                                          Anticicló fins divendres
Instal·lacions obertes    14/15                                                               08.23 h
Pistes obertes        23/27                                                               17.38 h
Telèfon estació      739 600                                   Amb els titulars d’avui podríem resumir de
                                                 0/10
Pal                                                   forma ràpida el que ens espera gran part de la
Cota mínima cm          50
Cota màxima cm          70            1/12      0/11             setmana: anticicló fort i un descens progressiu
Qualitat de la neu    Pols/ Dura                                   de les temperatures. No farà fred durant el dia,
Accessos           Oberts
Instal·lacions obertes     15/18
                          2/13      1/12
                                             2/8      però sí que és cert que les màximes seran entre    Quart minvant
Pistes obertes         20/23                2/15                 dos i tres graus més baixes. El cel estarà poc en-
Telèfon estació       878 000         2/16
                                                    nuvolat o serè, amb vent de component nord-
arinsal
Cota mínima cm          50                                   oest fluix en general, una mica reescalfat. Demà
Cota màxima cm          70        0/17                         les temperatures aniran a la baixa de forma lleu-
Qualitat de la neu    Pols/Dura
Accessos          Oberts                               -5/12  gera i constant fins a arribar a divendres, en què
Instal·lacions obertes    10/12            -1/19
                                                    els núvols augmentaran per l’arribada d’una
Pistes obertes        17/19
Telèfon estació      878 000                                   pertorbació. Que tinguin un BONDIA.
                    dimecres
                                         dijousPas de la casa-grau rOig
Cota mínima cm       40
Cota màxima cm       70
Qualitat de la neu    Pols
Accessos        Oberts
Instal·lacions obertes  26/29
Pistes obertes      37/50
Telèfon estació    872 900
sOldeu el tarter
Cota mínima cm         30
Cota màxima cm         70
Qualitat de la neu   Pols/Dura
Accessos         Oberts
Instal·lacions obertes   35/36
Pistes obertes       47/64
Telèfon estació     890 500Circuit de fons       Tancat
Cota mínima cm          -
Cota màxima cm          -
Qualitat de la neu        -
Accessos           Oberts
Telèfon estació       741 444
 aquesta previsió i cotes poden
variar en funció de les condicions
    meteorològiques.
 Cuina casolana
amb un toc italià

Menú
diari 16 €                                                             Plaça de les Fontetes - La Massana
      tot inclòs                                                            Tel.: 840 030
   CUINA PERMANENT
  A PARTIR DE LES 8.30 h                                                     Plaça del Poble - Andorra la Vella
                                                                       Tel.: 863 456
  NITS AMB
  RESERVA   836 063        Gaudeix dels petits plaers de la vida                               www.bondiacafe.com
Carretera general · PAL · La Massana                                                  bondiacafe@bondiacafe.com
Dimarts, 8 de gener del 2013                                                                            3
 balanç de l’any

La construcció destina 12 milions el
2012 a acomiadar uns 600 empleats
La pèrdua de llocs de treball es frena els últims mesos i pot arribar enguany a 200 assalariats
                                                                         tati masià
 Julià rodríguez
 Andorra la Vella

                                                                                L’Acoda veu
L’annus horribilis que es preveia
que seria el 2012 per al sector de                                                               com a prioritat
la construcció finalment no ho
ha estat tant. Així ho indica al-
                                                                                fer un registre
menys un dels principals indica-                                                                de morosos
dors sobre l’estat del sector, com
és la mà d’obra contractada. I és                                                               L’Associació de Contractis-
que si tot apuntava, en un pri-                                                                tes d’Obres (Acoda) té en-
mer moment, que es continuaria                                                                 tre les seves prioritats per
destruint ocupació a un ritme                                                                 enguany continuar treba-
força ràpid i es podien perdre al                                                               llant en la creació d’un re-
voltant de 900 llocs de treball, el                                                              gistre de morosos. La pro-
cert és que, a l’espera de tancar                                                               blemàtica que representa la
l’exercici amb dades definitives,                                                               morositat està afectant de
aquesta quantitat ha estat més                                                                 manera “greu” moltes em-
baixa: entre 500 i 600 empleats                                                                preses del sector, segons
menys que ara fa un any. Això                                                                 apunta el gerent de l’entitat,
significa que les empreses de la                                                                Víctor Filloy. De fet, la majo-
construcció han hagut de tornar                                                                ria parlamentària demòcra-
a destinar una elevada xifra de                                                                ta ha anunciat que s’està
diners a portar a terme els aco-   La construcció encara perdrà llocs de treball, però es preveu que menys que el 2012.                   fent una llei sobre aquest
miadaments: en concret, els de                                                                 àmbit. La regulació no
l’any passat van representar un    Víctor Filloy              2.600 i 2.800 treballadors, una       El gerent de l’Acoda recor-     contempla, però, un regis-
cost de 12 milions d’euros.                          xifra que es considera que és la     da que també pot contribuir a      tre de morosos, òrgan que
  Els integrants del sector de la   “Encara es continuaran perdent    mínima perquè el sector funcio-     aquesta frenada el fet que “des-    defensen també la Cambra
construcció havien augurat un      llocs de treball en el sector, però  ni i pugui ajudar també a sub-      prés de molt insistir per part     de Comerç i la Confedera-
tancament d’any molt dolent a      esperem que siguin menys que     sistir les altres activitats que hi   nostra” finalment s’ha donat      ció Empresarial Andorrana
causa de la reducció en inversió
pública que contenia el pressu-
                         en l’últim any”       estan relacionades. “Baixar més
                                       quant a empleats seria perillós.
                                                            des del Govern una empenta
                                                            al Pla Renova per a la rehabili-
                                                                                (CEA). Totes tres entitats
                                                                                van demanar “extraoficial-
post general de l’Estat i també                        Ens estem acostant al mínim       tació d’edificis i, en aquest sen-   ment” el suport dels bancs
basant-se en l’aturada que s’ha                        sostenible del que ha de repre-     tit, s’hagi incrementat en uns
constatat en l’àmbit privat pel      “Estem arribant al mínim      sentar el sector de la construcció    100.000 euros la partida destina-
                                                                                per posar en marxa aquest
                                                                                registre però no el van
que fa a obra nova durant els     sostenible perquè el sector pugui   per mantenir les infraestructu-     da a subvencions i crèdits tous     aconseguir, segons expli-
últims mesos. Al final, però, el     mantenir les infraestructures    res existents””, adverteix Filloy.    destinats a aquesta finalitat.     ca Filloy. Per aquesta raó,
deteriorament del sector, quant
a mà d’obra contractada, no ha
                       existents al país ”        El gerent de l’Acoda opina
                                       que el fet que el pressupost per
                                                              El sector valora també posi-
                                                            tivament la creació de l’Oficina
                                                                                ara s’adreçaran al Govern
                                                                                per demanar-li la seva col·
estat tan important.                             enguany contempli una parti-       de l’Energia, amb un responsa-     laboració.
  Això s’explicaria, segons el    per a la construcció, malgrat que    da per a inversió de 30 milions     ble al capdavant, anunciada fa       L’Acoda insistirà també
gerent de l’Associació de Con-    la davallada ja s’allarga des del    d’euros, en comptes dels 12 que     tan sols uns mesos per l’executiu    perquè es posi fi a l’intru-
tractistes d’Obres d’Andorra     2007 “i les previsions són més     hi havia a l’anterior, pot ajudar    però encara no gaire operativa,     sisme que, segons l’entitat,
(Acoda), Víctor Filloy, per l’es-   optimistes” que les que es feien    que hi hagi una “frenada” en la     com una eina que pot ajudar a      suposa que els comuns
forç que va fer el Govern en la    per al 2012.              destrucció de llocs de treball. El    incentivar la posada en marxa      facin directament treballs
segona meitat de l’any per exe-     I és que encara no s’albira una   que és habitual als països desen-    de més obres de rehabilitació,     que haurien d’encarregar a
cutar el pressupost previst, acce-  aturada pel que fa a la destruc-    volupats de l’entorn europeu és     encaminades no només a millo-      les empreses. Segons Fi-
lerant l’adjudicació de les obres   ció d’ocupació i, segons explica    que la inversió en obra pública     rar l’edifici sinó també la seva    lloy, les corporacions locals
que estaven a l’agenda –contrà-    Filloy, es podrien perdre al vol-    se situï al voltant del 2-3% del     eficiència energètica. “Conside-    haurien d’invertir els seus
riament al que ha passat en al-    tant de 200 llocs de treball més.    producte interior brut (PIB),      rem que en haver-hi un orga-      diners “a fomentar la con-
tres exercicis, en què ha quedat   “Encara continuarem perdent       cosa que suposaria que Andorra      nisme que centralitzi i coordini    tractació, no a contractar
obra pública per adjudicar–, i    llocs de treball, però esperem     hauria d’arribar als 80 milions     totes les gestions hi haurà un in-   personal directament com
també gràcies al repunt que s’ha   que siguin menys que en l’últim     d’euros anuals si es vol posar al    terès més gran per part de molta    fan ara”. “Els comuns no
registrat pel que fa a les obres de  any”, va manifestar el gerent      mateix nivell, una xifra encara     gent d’accedir a les subvencions    han fet cap esforç per re-
rehabilitació. Tot i així, els mem-  de l’Acoda. D’aquesta manera,      molt allunyada dels 30 milions      i els crèdits tous a l’hora de re-   activar el sector”, afegeix
bres del sector tampoc creuen     la construcció podria arribar a     que s’han inclòs en el pressu-      habilitar els seus immobles”, va    Filloy.
que el 2013 pugui ser un any bo    tenir a finals d’aquest any entre    post per al 2013.            assenyalar Filloy.
4        OPINIÓ                                                                                DIMARTS, 8 DE GENER DEL 2013

 EDITORIAL                                                                          ENQUESTA DE LA SETMANA
                                                                               ¿És necessari crear un nou ministeri de
Missatges per conscienciar                                                                  Presidència i Relacions Institucionals?

El departament de Medi Ambient del Go-                      vés de petites accions podem fer que l’impacte               Envia un SMS al 789 amb la teva
vern ha plantejat una campanya que s’ha de                    que tenen sigui més baix. A més, en qüesti-                 resposta ENQ SI o bé ENQ NO
desenvolupar al llarg de tot l’any i que ha                   ons com el malbaratament d’aliments entra
d’incidir en diferents aspectes, entre els quals                 en joc, també, el concepte de la sostenibilitat               Cada dimarts el resultat de l’enquesta es
l’ús de les bosses de plàstic, el malbaratament                 social, i és que cal que reflexionem sobre la                publicarà en aquest espai i
                                                                               entre els participants se
d’aliments, el consum d’aigua i l’excessiu ús                  quantitat d’aliments que acabem llençant a
                                                                               sortejaran tres lots de
d’ampolles de plàstic, i els regals immaterials.                 les escombraries. Per tant, és important que
                                                                               productes per al bany.
Es tracta d’una iniciativa que s’engloba en el                  des del ministeri s’impulsi aquesta campanya
Pla nacional de residus i que vol conscienci-                  global i que a través d’aquesta acció es pu-                        RESULTAT DE LA SETMANA PASSADA
ar els ciutadans sobre diferents aspectes. És                  guin treballar diferents aspectes. Tot i que els
evident que són totalment necessàries aques-                   resultats no arribin de manera immediata, el                 ¿Considera que el 2013
tes accions, que han de servir perquè a poc                   missatge anirà quallant i, al final,                     serà un any més                        SÍ
a poc anem sent conscients que determinats                    s’aconseguirà que es creï un espe-                      complicat que el 2012?                    80,2%      NO
hàbits nostres no són sostenibles i que a tra-                  rit crític en la ciutadania.                                                                19,8% TRIBUNA                                                        CARTES AL DIRECTOR

La solidaritat
                                                            MARTA CARRERA PLANS


                                                              NO SOM TAN DIFERENTS
DANIEL CASCON
                                                              Hi ha moltes protestes per la privatització de       Treball Econòmic i Social (CTESC) va emetre
                                                              la sanitat a la Comunitat de Madrid (CM),          un dictamen (01/2006) en què deia que “la
En aquest món pensem molt en nosaltres mateixos, en el Jo en la                               però a Catalunya no se sent tant de soroll, tot       transformació d’alguns serveis sanitaris en
nostra vida, a poder sobreviure… Som molt egoistes encara que no                              i que la privatització a Catalunya està igual o       empreses públiques com l’Institut Oncolò-
ens n’adonem ni ho reconeixem com hauríem de fer-ho; si ja paï-                               potser més avançada que a la CM en alguns          gic de Catalunya, entre d’altres, no ha supo-
sos del tercer món ho passen malament i no donem l’abast per aju-                              aspectes. Opino que aquí ens passa com a la         sat una millora de la seva gestió respecte de
dar-los, i aquí no ens unim i lluitem per un món millor, les coses                             granota del conte que van tirar a l’olla amb        l’actual ICS en termes d’eficiència i eficàcia, ni
no milloraran. Seria bo que tots fóssim més comprensius envers les                             l’aigua freda i es va deixar cuinar després         tampoc en el nivell de satisfacció dels usua-
                                                              d’escalfar-la a poc a poc.                 ris... Aquests canvis són també possibles en
situacions de cadascú i ens ajudéssim els uns als altres. Perquè són
                                                                                            el marc de la llei actual.”
èpoques difícils i tots podem fer alguna cosa molt millor, però per                             Cal recordar que hem arribat aquí pas a pas
a això necessitem col·laborar tots. No costa gens demanar ajuda a                              amb progressius canvis legislatius. Des de         A Catalunya, gran part de la despesa pública
un amic, una amiga o un simple conegut, però no ens oblidem que                               la promulgació de la Llei general de sanitat        de sanitat (el 54% l’any 2010, i això són molts
aquesta persona segurament també ho està passant malament i que                               (LGS) l’any 86, que ja permetia la duplicitat        diners) va a la compra de serveis en formes
el més important és poder estar un per l’altre. La solidaritat ha de                            de serveis per als funcionaris de l’adminis-        diverses (contractes, concerts, concessions…),
                                                              tració civil de l’Estat (Muface) i les mútues        a múltiples entitats privades amb ànim de lu-
créixer molt més en tots els aspectes, i s’ha de poder aprofitar també
                                                              laborals, per exemple. A Catalunya no es va         cre o sense però amb difícil control econòmic,
les oportunitats que ens arriben. No s’ha oblidar que tots estem en la                           aprofundir en el principi de subsidiarietat en       entre altres causes perquè s’aplica el dret ad-
mateixa situació i que l’única cosa avui en dia és poder lluitar sense                           la compra de serveis no públics que establia        ministratiu privat. Les dades que han sortit a
posar conflictes; es poden fer moltes coses amb una mica d’imagi-                              l’LGS i es va legalitzar la “competència” (l’any      la llum fins ara fan sospitar que els conflictes
nació i també pensant en el que ens agradaria rebre en aquells mo-                             90) entre proveïdors, ja que es va separar el        d’interès i la corrupció estan repartits entre
ments difícils per poder donar-ho, ja que el que un desitja en algun                            finançament (tot públic) de la provisió de l’as-       les quatre províncies perquè, entre altres ra-
moment difícil també ho desitgen altres. Tots junts podem superar                              sistència sanitària que podria fer-se també per       ons, aquestes lleis ho faciliten. Hem de tornar
moltes coses.                                                        la compra de serveis a proveïdors no públics.        a proclamar la universalitat de l’atenció sani-
                                                              Aquest canvi es va consolidar després en la         tària i la gestió totalment pública dels diners
  El més important és, primer, no tenir por de demanar ajuda, i                              Llei 15/97 a escala estatal. Un dels últims re-       públics. És indispensable perquè aquesta
el que és secundari és unir-nos per poder fer tots junts un bon any                             tocs ha sigut la Llei de l’Institut Català de la      gestió sigui transparent revertir les modifica-
                                                              Salut (ICS) aprovada l’any 2006, que conver-        cions legislatives que permeten l’actual pèr-
2013, més positiu, més fàcil per a tots.
                                                              tí l’ICS en empresa pública (obrint el pas a        dua de sobirania sobre el control dels nostres
                                                              la gestió privada i a la col·laboració público-       diners i deixar de pensar que nosaltres “som
   Deixem-nos de discriminacions, de conflictes...                                     privada). Ja en aquest moment el Consell de         molt diferents”.

  Si països del tercer món van sobrevivint com poden, intentem
prendre exemple d’algunes coses que fan en alguns països, com no
gastar sense cap interès important, fomentar el reciclatge, la reuti-
lització de coses que no volem o podem tindre a casa, valorar més
el que ja tenim i que ningú podrà treure de la nostra vida, fer do-
                                                                                                 Cartes al director
nacions als bancs d’aliments, ajudar qui ho necessiti sempre que un
pugui i tingui ànims i, si no és el cas, no tindre por de demanar                                                              Envia les teves cartes al director o les
ajuda. Sabem que l’administració d’ajudes és molt estricta, però no                                                              teves opinions a l’adreça electrònica
per això deixarem de lluitar perquè algunes persones no escoltin les                                                                 director@bondia.ad
peticions i situacions, i no hem de rendir-nos.
                                                                                                    Recorda que ens has de
 El meu desig per a tots és un 2013 units en tot el que puguem i                                                                   facilitar les teves dades,
poder fer un any més positiu, aprendre a valorar, veure les coses                                                                    així com la parròquia
més positivament i ajudar-nos els uns als altres i ser més solidaris
                                                                                                       de residència.
per a tot.

El diari no es responsabilitza de les opinions expressades pels col.laboradors de la secció de Tribuna. L’opinió del BONDIA es reflecteix en el seu editorial.
Perquè les vostres cartes al director o les vostres opinions puguin ser publicades, cal que ens faciliteu les vostres dades: nom i cognoms, passaport, telèfon i parròquia de residència.
                                                                                                                          Dipòsit Legal AND. 114-2004
DIRECTORI
      LA VEU DEL POBLE S. A. PRESIDENT Carles Naudi d’Areny-Plandolit SECRETARI Ferran Naudi d’Areny-Plandolit GERENT Thomas Kampfraat
      BONDIA DIRECTOR Marc Segalés CAP DE REDACCIÓ Marta Fernández REDACCIÓ Joan Josep Blasco, Mireia Suero, Esther Jover, Julià Rodríguez CORRECCIÓ M. Àngels Sala MAQUETACIÓ Lídia Jo, Cecilia Cogliati FOTOGRAFIA Tatiana Masià,
      Iñaki Rubio, COMERCIAL I ADMINISTRACIÓ Ricard Vallès, Isabel Diaz, Joan Nogueira, Virginia Yáñez DISTRIBUCIÓ Premsa distribució TRANSPORT Trans Integral Seu SL.
      Carrer Maria Pla, 28, 1a planta. Andorra la Vella .Telèfon: 808 888 Fax: 828 888 Adreça electrònica: bondia@bondia.ad Web:www.bondia.ad
Dimarts, 8 de gener del 2013  publicitat  5
6                                                                      Dimarts, 8 de gener del 2013
 canvis a l’executiu                                                                      visitants

Riberaygua mantindrà les competències                                                             El millor registre
                                                                                d’entrada de
a l’Oficina del joc un cop sigui ministre                                                           vehicles dels
                                                                                últims set anys
El polític assumirà les negociacions amb els comuns i modernitzar l’administració                                        Redacció
                                                                                Andorra la Vella
                                                                         tati masià
 agències
 Andorra la Vella          sobretot per avançar en les ne-                                              Un total de 168.726 vehicles
                   gociacions amb els comuns per                                               han entrat al Principat per les
El cap de Govern, Antoni Mar-    modificar les competències i les                                             dues fronteres durant aquest
tí, té previst nomenar Antoni    transferències, un treball que                                              Nadal i Reis, un 7,15% més
Riberaygua nou ministre de la    s’ha d’emprendre en breu.                                                 respecte als 157.461 vehicles
Presidència i Relacions Insti-     Riberaygua, que s’incorpora                                              que es van registrar durant
tucionals cap a finals de la set-  al gabinet amb la voluntat “de                                              l’any passat entre els dies 26
mana que ve. Fonts properes     ser un ministre més”, segons                                               de desembre i 6 de gener, se-
a l’executiu van informar ahir    van explicar les fonts consul-                                              gons Mobilitat. Durant el pe-
que Riberaygua seguirà man-     tades, també liderarà la mo-                                               ríode comprès entre el 26 de
tenint les seves competències    dernització de l’administració                                              desembre i l’1 de gener van
com a assessor de l’Oficina del   pública. L’entrada del nou titu-                                             entrar 106.600 vehicles, un
Joc i que la incorporació del    lar de Presidència i Relacions                                              6,5% més respecte als 100.060
nou ministre, el ministeri del    Institucionals no comporta, de                                              de l’any passat; mentre que
qual tindrà una estructura mí-    moment, cap més canvi en la                                                entre el 2 i el 6 de gener es
nima, no suposarà cap cost ad-    resta de ministres ni en les se-   L’exministre de Justícia i Interior Antoni Riberaygua.                van registrar 62.126 vehi-
dicional ja que s’alimentarà de   ves competències.                                                     cles, un 8,2% més respecte
partides d’altres departaments.     Riberaygua, polític de la par-                       i la intenció era comunicar-ho       als 57.402 del mateix període
  Riberaygua es convertirà     ròquia d’Andorra la Vella, va      Antoni Martí pretén          oficialment al grup parlamen-       de l’any passat. L’entrada de
així en el novè ministre del ga-   ser mà dreta d’Antoni Martí      reforçar així el nombre         tari demòcrata avui, per fer-ho      visitants s’ha situat així lleu-
binet d’Antoni Martí, assumint    quan aquest era president del                         públic posteriorment, segons        gerament per sobre de les xi-
les carteres de la Presidència i   grup parlamentari liberal en
                                      de ministres amb un           fonts pròximes a l’executiu.        fres registrades la temporada
Relacions Institucionals. Amb    l’època de Marc Forné. A meitat     perfil més polític            El cap de Govern preveia        2009-2010, quan es va arribar
aquesta incorporació, el cap de   de la legislatura d’Albert Pintat                       anunciar la decisió d’incorpo-       a la quantitat de 166.573 vehi-
Govern persegueix l’objectiu de   va assumir el ministeri de Jus-                        rar Antoni Riberaygua al seu        cles entre el 26 de desembre
reforçar el nombre de ministres   tícia i Interior substituint Josep  l’executiu de Pintat al Govern      gabinet avui durant una com-        i el 6 de gener, dada que re-
amb un perfil més polític que    Maria Cabanes.            actual va ser notificada per An-     pareixença, i fer el nomena-        presenta el millor registre de
tècnic. A més, pretén potenci-     La decisió d’incorporar l’ex-   toni Martí dissabte passat a un      ment oficial a finals de la set-      les últimes set temporades
ar les relacions institucionals,   ministre de Justícia i Interior de  conseller per a cada parròquia,      mana vinent.                comptabilitzades.


 economia                                                        energia

Les matriculacions baixen un                                              El consum elèctric del
10,5% el 2012 respecte al 2011                                             2012 creix un 1,1%
                                                                                              t. m.
                                                             Redacció
                                                             Andorra la Vella
 Redacció
 Andorra la Vella          matriculacions de vehicles du-    tata un decrement en la variació
                   rant el mes de desembre han     respecte al mes anterior de l’any      El 2012 es va tancar amb un
El total de matriculacions de    estat de 175, xifra que suposa    en curs i en general pel darrer       augment del consum elèctric
l’any 2012 ha estat de 2.259 vehi-  una reducció del 19,7% en rela-   semestre de l’any 2012 cada mes       total d’Andorra del 593 GWh,
cles, xifra que representa una re-  ció amb el mes de desembre de    es constata una reducció per-        xifra que representa un aug-
ducció percentual del 10,5% res-   l’any anterior.           centual respecte al mes anterior,      ment de l’1,1% respecte a l’any
pecte al total de matriculacions    Els turismes han tingut una    motivat pel descens de matricu-       2011. A més, en els últims dotze
de l’any 2011. Les vendes de tu-   reducció percentual del 20,1% i   lacions tant de turismes com de       mesos es va generar 87,9 GWh,
rismes han disminuït un 16,4%    els camions i camionetes, d’un    camions i camionetes.            xifra que suposa el 14,8% del     Les instal·lacions de FEDA.
respecte a l’any 2011, mentre    34,8%. Les motocicletes i ciclo-    Així, les vendes de vehicles       consum total del Principat,
que les matriculacions de moto-   motors han tingut un increment    durant el mes de desembre del        entre la central hidràulica de     potència horària anual d’An­
cicletes i ciclomotors han crescut  percentual del 18,2%.        2012 han suposat un decrement        FEDA (76,2 GWh) i el Centre      dorra amb 126,7 MW. Quant al
un 2,8%, les de camions i camio-    Quant a les dades mensuals    percentual de l’11,3% respecte        de Tractament de Residus de      desembre, el consum va ser de
netes un 6,2% i d’altres han pujat  ajustades, un cop eliminades les   del mes anterior, mantenint un        la Comella (11,7 GWh), un 4%      63,1 GWh, un 2,8% més que el
un 23,9% respecte a l’any 2011.   variacions degudes als efectes    descens constant, durant aquest       menys que l’any anterior. El 3     desembre del 2011. Pel que fa
  Segons va informar ahir el    del calendari i del període de    últim semestre, en comparació        de febrer a les onze del matí     a la producció pròpia, s’ha ge-
departament d’Estadística, les    l’any en què ens trobem, es cons-  del mes anterior.              es va arribar al nou rècord de     nerat l’11% del consum total.
Dimarts, 8 de gener del 2013                                                          andorra          7
 medi ambient                                                                       consell

Una campanya sobre l’ús de bosses,                                                            Compareixença
                                                                             de Cinca i
el malbaratament d’aliments i l’aigua                                                           Rodríguez sobre
                                                                             la CASS, el 18
Es tracta d’una acció que s’allarga tot l’any i que inclou a més els regals immaterials                                  Redacció / agències
                                                                              Andorra la Vella
                                                                       tati masià
 m. f.
 Andorra la Vella          ment d’aliments, ja que des del                                           Els titulars de Finances i Fun-
                   ministeri de Medi Ambient es                                             ció Pública, Jordi Cinca, i de
Centrada en quatre eixos: els re-  vol donar continuïtat a les acci-                                          Salut i Benestar, Cristina Ro-
gals immaterials, el malbarata-   ons ja engegades sobre aquest                                            dríguez, compareixeran el
ment alimentari, l’ús de bosses   tema, com l’acord entre els cen-                                           dia 18 a les tres de la tarda
de plàstic i el consum d’aigua,   tres comercials i el banc d’ali-                                           davant les comissions legisla-
el Govern ha adjudicat una cam-   ments de Càritas, i la intenció és                                          tives d’Afers Socials i de Sa-
panya que s’emmarca en el Pla    dur a terme activitats que siguin                                          nitat i Medi Ambient per pre-
nacional de residus. Aquesta ac-   lúdiques però que incideixin en                                           sentar l’estudi actuarial sobre
ció va començar a finals de l’any  aquest malbaratament.                                                la branca de jubilació de la
passat i s’allargarà tot el 2013 i    A l’últim, una altra campanya                                          CASS, segons va acordar ahir
inclou aquests quatre temes, so-   és la que incidirà en el consum                                           la comissió permanent. A
bre els quals es vol conscienciar  d’aigua. Se centrarà especial-                                            més, va autoritzar la celebra-
la població.             ment en la conscienciació sobre                                           ció d’una sessió extraordinà-
  Després de l’acció centrada    la gran quantitat d’ampolles                                             ria de la comissió de Finances
en els regals immaterials, que    d’aigua que es fan servir i sobre   La campanya sobre les bosses ja ha començat.                 i Pressupost per analitzar l’in-
es tornarà a repetir el Nadal del  el fet que l’aigua de l’aixeta és de                                         forme del ponent i el de la co-
2013, ara n’ha arrencat una al-   bona qualitat i que, per tant, en   la intenció és fer ara una acció   bosses de plàstic el que pretén és   missió relatius al projecte de
tra de destinada a recordar a la   podem consumir sense cap pro-     que recordi que ha començat la    fomentar l’ús de bosses reutilit-    llei de la funció de l’estadísti-
població l’entrada en vigor de    blema. Cadascuna d’aquestes      mesura de gravar-ne l’ús a tra-    zables. Alhora que l’administra-    ca pública. A banda, es faran
la normativa sobre les bosses de   campanyes es durà a terme du-     vés del pagament. Més enda-      ció divulga aquesta normativa,     dues sessions extraordinàries
plàstic, que preveu que a partir   rant un trimestre, aproximada-     vant, quan la prohibició de l’ús   els establiments també han d’in-    de la comissió d’Educació,
de l’1 de gener s’hauran de pa-   ment, tal com posa en relleu el    es posi en marxa, al novembre,    formar els seus clients i aquesta    Recerca, Cultura i Esports el
gar i que a partir del novembre   director de Medi Ambient, Marc     s’hi tornarà a incidir a través    mesura s’està fent, com constata    dia 16, per triar el guanyador
no es podran distribuir.       Rossell. El cost global de tota la   d’opis, flashmobs o animacions,    Rossell, de diferents maneres,     del 6è concurs de cartells del
  Una altra actuació serà la que  comunicació és de 31.300 euros.    entre altres vies. Tal com recor-   com a través de la megafonia i     Consell dels Joves; i el 31, per
farà referència al malbarata-      Quant a les bosses de plàstic,   da Rossell, el reglament de les    les webs dels establiments.       escollir els treballs.
     VOLS QUEDAR BÉ AMB EL TEU REGAL?
     PENSA EN
                                                                    ixes
                                                                  Reba un  fins a
                       ABANS 81,95
                                                                    50
                       ARA 40,98                                     ABANS 84,95
                                                                ARA 42,48


                                                                       També disposem de xecs regal.

                 Andorra la Vella: Av. Riberaygua, 12 · Av. Príncep Benlloch, 12
               Escaldes-Engordany: Prat de les Oques. (Disposem d’un racó OUTLET)
8    andorra                                                              Dimarts, 8 de gener del 2013

 actuacions dutes a terme l’última setmana

La policia deté 14 persones des del
31 de desembre fins al 6 de gener
La majoria dels arrestos han tingut lloc per conducció sota els efectes de l’alcohol
                                                     tati masià
 Redacció
 Andorra la Vella                                                                       sumptes autors dels delictes
                                                           Els agents van controlar        contra la llibertat, l’honor i la
El cos de policia va informar                                             dos turistes francesos         funció pública, per amenaces,
ahir del volum de detencions                                                                 injúries i resistència greu a fun·
que ha fet en els darrers set dies.
                                                             per possessió de          cionaris de l’autoritat en l’exer·
D’aquesta manera, va detenir,                                               moneda falsa            cici de les seves funcions.
al llarg de la setmana passada,                                                                 Ja el dia 3, cap a les 18.40, en
catorze persones. Els arrestos,                                                                una estació de servei situada al
segons informen des del cos                                               Un home de 35 anys          Pas de la Casa, un home i una
de l’ordre, s’han realitzat pels                                              és detingut per          dona no residents de nacionali·
presumptes delictes contra la                                                                 tat francesa, de 28 i 26 anys, van
salut pública, concretament un;
                                                             maltractaments en          ser detinguts com a presumptes
sis han estat relacionats amb                                               l’àmbit domèstic          autors d’un delicte contra el trà·
delictes contra la seguretat col·                                                               fic jurídic, per possessió de mo·
lectiva i set amb altres tipus de                                                               neda falsa.
delictes, entre els quals maltrac·                                          va arrestar un home no resi·        I el mateix dia 3, un home re·
taments en l’àmbit domèstic i                                             dent de nacionalitat francesa i     sident mexicà de 35 anys va ser
possessió de moneda falsa.                                              33 anys, al Pas de la Casa, com     detingut, a tres quarts de deu
  Pel que fa al delicte contra la  La policia ha detingut 14 persones.                       a presumpte autor d’un delic·      de la nit a Escaldes-Engordany,
salut pública, la detenció va te·                                           te contra la funció pública, per    com a presumpte autor d’un de·
nir lloc el passat dia 1 de gener   de sang (g/l). L’endemà es va     no resident de nacionalitat es·     desobediència greu a agents de     licte contra la integritat física i
a les 8.15 a l’aparcament d’un    detenir dues persones més, una     panyola i 39 anys, amb una taxa     l’autoritat en l’exercici de les se·  moral i maltractaments en l’àm·
local d’oci a la Massana, i va ser  resident espanyola de 21 anys,     de 2,47 g/l. A l’últim, el dia 5, a   ves funcions.              bit domèstic.
la d’un andorrà de 23 anys, per    que va donar una taxa d’1,05      tres quarts de cinc de la matina·      L’endemà, i també a la via       Per acabar, el dia 5, a les
possessió de cocaïna.         g/l, i un resident portuguès de    da, els agents van detenir un re·    pública com en el cas anterior,     16.55, els agents van controlar
  Quant als delictes contra la    25 anys, amb una taxa d’1,55 g/l.   sident espanyol de 31 anys amb      la policia va detenir dos homes,    un andorrà de 20 anys com a
seguretat col·lectiva, la prime·     Ja el dia 3 els agents de la    una taxa d’1,63 g/l.           un andorrà i un no resident de     presumpte autor d’un delicte
ra persona detinguda va ser, el    policia van controlar un resi·                         nacionalitat espanyola, de 23 i     contra l’administració de jus·
31 de desembre, a les 0.50, un    dent britànic de 57 anys, que va    altres il·lícits penals         27 anys respectivament, arran      tícia i trencament d’una orde·
resident portuguès de 27 anys,    donar un resultat positiu a la     Pel que fa als altres delictes, cal   d’una baralla que va tenir lloc     nança penal que ordenava la
que va donar una taxa positiva    prova d’alcoholèmia d’1,68 g/l. I   destacar que el dia 31 de desem·     als voltants d’un local d’oci      suspensió del permís de con·
d’1,61 grams d’alcohol per litre   l’endemà van arrestar un home     bre, a les 2.20, el cos de policia    d’Andorra la Vella, com a pre·     ducció.


                                                                                gent gran
   solidaritat                                 empreses
                                  càritas                                  taxi soldevila  Florenci Pla
                                                                               protagonitza la
                                                                               tercera sessió
                                                                               de l’Aula magna
                                                                                Redacció
                                                                                Andorra la Vella


                                                                               La Universitat d’Andorra acolli·
                                                                               rà dijous vinent, de dos quarts
                                                                               de quatre a dos quarts de set
                                                                               del vespre, la tercera edició de
                                                                               l’Aula magna, organitzada con·
                                                                               juntament per l’UdA i la corpo·
                                                                               ració d’Andorra la Vella i que
     L’AIVA dóna 1.200 euros                        Taxi Soldevila incorpora wi-fi                        anirà a càrrec de Florenci Pla,
                                                                               professor de l’Escola d’Infor·
         a Càritas                              als seus vehicles                            màtica i de Gestió, segons va
                                                                               informar la corporació parro·
  L’Associació d’Importadors de Vehicles d’Andorra (AIVA) ha         Taxi Soldevila té una llarga experiència en el món del trans·         quial. En aquesta sessió, i des·
  fet una donació a Càritas Andorrana, que anirà destinada a         port. Es tracta d’una empresa sòlida, reforçada per la divisió        prés de tractar en les dues an·
  programes socials d’àmbit nacional de l’ONG. El donatiu, per        d’autocars (Viatges Soldevila), que presta una especial atenció        teriors d’aquest curs 2012-2013
  un import de 1.200 euros, és fruit de la recaptació que l’AIVA       al contacte amb els clients. Per aquesta raó ha decidit ara in·        de qüestions lligades a l’àmbit
  va realitzar pel sorteig d’un vehicle amb motiu de la Fira de        corporar el wi-fi als seus vehicles. “Més que limitar-nos a con·       de la salut i de la cultura, s’abor·
  l’automòbil, el passat mes de juny. L’ONG manifesta el seu         duir, el que volem és que el client baixi del vehicle totalment        darà un tema de ciència sota el
  agraïment a l’AIVA per la seva col·laboració i també els enco·       satisfet d’haver viatjat amb nosaltres, i és per aquest motiu         títol La cuina com a laboratori i
  ratja “a continuar amb el seu esperit solidari envers la comu·       que totes les nostres decisions se centren en els nostres passat·       conservació i cocció dels aliments.
  nitat andorrana”.                              gers”, expliquen des de l’empresa.                      Colorants naturals i artificials. Es-
                                                                               ferificacions.
Dimarts, 8 de gener del 2013                           publicitat  9
         Enlloc com a casa
                     Millorem
                     el preu
                    de la teva
                    assegurança
                     de llar

                     PREU MÍNIM
                     GARANTIT
             Volem que et sentis com a casa, per això
           t'oferim un preu imbatible amb unes cobertures
           i serveis únics per l'assegurança de la teva llar.

             Compromís d’atendre't en 1 hora o menys
             Servei d'Urgència permanent i immediat
             (lampisteria, electricitat, serralleria,...)
             Restauració estètica deixant el teu pis com nou
             Cobertura d'atracament al carrer per a tu i la teva família
             I molt més...

I si trobes una oferta més baixa, ens comprometem a millorar-la.
10        ANDORRA                                                                       DIMARTS, 8 DE GENER DEL 2013

   MITJANS PÚBLICS

 RTVA deixa en mans d’Ordino Studios                                                                            “Volem que els
                                                                                              protagonistes
 la gestió del programa del Club Piolet                                                                          siguin més que
                                                                                              mai els nens”
 El director general de l’ens, Francesc Robert, defensa l’externalització de continguts
                                                                                             El primer programa del
                                                                                       RTVA    nou Club Piolet, “amb una
   JULIÀ RODRÍGUEZ
   ANDORRA LA VELLA              balladors d’RTVA que han estat                                                      imatge més evolucionada”,
                        contractats per Ordino Studios                                                      segons els responsables
 L’externalització del que ha estat       per formar part de l’equip del                                                      d’Ordino Studios, es va
 un dels programes insígnia de         programa. Robert considera,                                                        poder veure ahir al matí.
 la ràdio i la televisió públiques       com ja havia explicat en altres                                                      Els personatges principals,
 al llarg dels últims anys, el del       ocasions, que RTVA ha d’actuar                                                      el Piolet i la Violeta, són
 Club Piolet, ja és una realitat. El      com a “pal de paller” del sector                                                     “més expressius”, segons
 director general de Ràdio i Tele-       audiovisual andorrà, garantint                                                      el director de l’espai, Agustí
 visió d’Andorra (RTVA), Fran-         a les productores un lloc per di-                                                     Franch, i estaran acompa-
 cesc Robert, i Jordi Albà, direc-       fondre les seves creacions.                                                        nyats d’un de nou, l’An-
 tor d’Ordino Studios, empresa           En aquest mateix sentit, Albà                                                     di, representat per l’actor
 que a partir d’ara s’encarregarà        va manifestar que la qualitat                                                       Joel Pla, que farà de nexe
 de la realització i la gestió, ho       amb què s’elaborarà el nou espai                                                     d’unió entre els protagonis-
 van anunciar ahir en roda de          els ajudarà “a l’hora d’ensenyar                                                     tes del Club Piolet i el món
 premsa.                    les nostres capacitats a l’exteri-                                                    real. L’objectiu és que “els
  La intenció de l’ens públic         or i captar clients”. El director         El Piolet i la Violeta són els personatges centrals del programa.            protagonistes siguin més
 és externalitzar bona part de la        d’Ordino Studios va destacar                                                       que mai els nens” i que hi
 producció, cosa que segons va         també que la política d’externa-         euros anuals, la mateixa quanti-      ció pròpia d’uns 20 minuts,         hagi la màxima participació
 recalcar Robert ja es fa actual-        lització que es fa des de l’ens pú-        tat que fins ara, segons ressalta-      s’ha engegat també en aquesta        a través de la pàgina web.
 ment amb molts altres espais,         blic “ens beneficia a tots”.            va Robert, que va indicar també       nova etapa una web i desapa-        Altres novetats són, per
 amb la qual cosa el personal            El Club Piolet és un programa         que aquesta iniciativa demostra       reix la revista que es publicava.      exemple, que hi haurà un
 de la parapública es dedicarà         emblemàtic de la casa, ja que ac-         “que a Andorra es pot fer pro-       La intenció és incentivar l’ús de      informatiu infantil cada di-
 sobretot als programes infor-         tualment té uns 5.800 socis i és         ducció de qualitat” en l’àmbit       les noves tecnologies” entre els      vendres i que s’ha canviat
 matius. “Externalitzant hem          un dels que tenen més audièn-           dels programes infantils de di-       petits, “dins l’estratègia global      la cançó per anar a dormir.
 generat llocs de treball”, va dir       cia a Andorra Televisió (ATV).          buixos animats.               d’RTVA d’apostar per les noves       Així mateix, es vol atreure
 el director general de l’ens. En        El cost “operatiu” del programa           A més del nou format del         tecnologies” en la difusió dels       un públic més ampli.
 aquest cas concret hi ha dos tre-       se situarà al voltant dels 170.000        programa, que té una produc-        mitjans públics, segons Robert.
GUIA DE SERVEIS
         El Didal d’Or         Placeres.
                               Us desitja un
                                bon any nou
                                                                          Monedes, joies usades, trencades,
                                                                           rellotges, peces d’ortodòncia...
                                                                           24 k, 18 k, 14 k, 12 k 9 k i plata
                                                                                           Av. Bonaventura Riberaygua, 6
                    Arranjament de tot tipus de roba                                                       Andorra la Vella (a 50 m d’antics bombers)

                      C/ Joan Maragall – Edifici Rebés, B – 4.  Andorra la Vella
                          Tel. 86 09 81   -  Mòbil 35 35 61
                                                                                                    !!

           Forn del barri                                                     Cuina manxúria imperial
                                                                       满族宫廷菜 Hon cuina
            Pastisseria - Granja - Fleca - Restaurant
                                                     Telèfon: 826260
                                 ERT
                            JA HEM OB
         C/ Ciutat de Consuegra, 10                               C/: Av. Fener, 3.
         Andorra la Vella                                    Facebook: cuina manxuria imperial
                                          NCIA
                              NOVA GERÈ
         Al costat de la papereria Carlin                            E-mail: cuinahon@hotmail.com
         Telèfon: 860 520
Dimarts, 8 De gener Del 2013                                                             andorra         11
 canillo                                                                             encamP

Obre parcialment el pàrquing del Prat                                                              S’obren les
                                                                                inscripcions
del Riu durant les festes de Nadal                                                               al Campionat
                                                                                d’esquaix
Per ara s’han posat en marxa la planta baixa i la -1, que han tingut una afluència bona                                     Redacció
                                                                                 anDorra la Vella
                                                                          agències
 agències
 anDorra la Vella            Per altra banda, a la planta -1                                            Avui s’obren les inscripcions
                   s’ha registrat més rotació dels                                              en el Campionat d’esquaix
L’aparcament del Prat del Riu    vehicles que hi estacionaven.                                               d’Encamp, que es podran fer,
de Canillo ha obert finalment    Les dues plantes subterrànies                                               per als majors de 18 anys, fins
durant les festes de Nadal, una   funcionen mitjançant el sistema                                              al 21 de gener a les tres de la
obra iniciada l’any 2009 i que ha  de barrera, i amb les mateixes                                               tarda. S’han de formalitzar al
tingut un cost de gairebé 6 mili-  tarifes de què disposa l’aparca-                                              centre esportiu del Pas de la
ons d’euros. Tot i així, la posada  ment de l’edifici del Telecabi-                                              Casa o bé al Complex Espor-
en funcionament del nou equi-    na, incloent-hi la primera hora                                              tiu i Sociocultural d’Encamp.
pament ha estat parcial. Durant   gratuïta.                                                         L’esdeveniment tindrà lloc
aquest període de gran afluèn-      El conseller d’Obres i Urba-                                              del 22 de gener al 27 de febrer
cia turística s’han pogut habili-  nisme va explicar que durant                                                i a Encamp representarà la
tar els aparcaments de la planta   el gener s’enllestiran els tre-                                              14a edició, i la 9a en el cas del
baixa i la planta -1, que corres-  balls que encara falten per fer.                                              Pas de la Casa. Es realitzaran
pon a 130 places del total de 200.  Consisteixen en la finalització                                              dos campionats simultanis,
  El conseller d’Obres i Ur-    dels acabats de la planta -2 i en                                             un obert a tothom i un altre
banisme de la corporació de     l’arranjament de la terrassa. En   la planta baixa de l’aparcament del Prat del riu.                  d’exclusiu per als socis dels
Canillo, Salvador Brillas, es va   aquest últim cas, l’acabament de                                              centres esportius de la par-
mostrar satisfet pel bon funcio-   les obres dependrà de la mete-    cialment durant les festes nada-     va explicar que la planta baixa       ròquia. En tots dos hi haurà
nament que està tenint l’aparca-   orologia, ja que la pavimenta-    lenques per fer front a la gran     ha estat al cent per cent gairebé      categoria individual, tant
ment, ja que durant les festes la  ció es pot endarrerir si fa massa   afluència turística que registra     tots els dies de festes.          masculina com femenina. En
planta baixa ha estat gairebé al   fred o neva. Un cop enllestits    la parròquia durant aquesta         La planta baixa de la infra-       el cas dels socis la inscripció
cent per cent de la capacitat tots  els treballs, el Comú procedirà    època de l’any. Brillas va afirmar    estructura funciona com a zona       és gratuïta, i per als no socis
els dies. Les places d’aquest in-  a inaugurar oficialment la nova    que l’obertura ha anat molt bé,     blava i la planta -1 disposa de       val set euros. Els primers i
dret funcionen amb les mateixes   instal·lació.             tenint en compte que el poble no     les mateixes tarifes que l’apar-      segons classificats rebran un
tarifes que la resta de zona blava    El nou aparcament del Prat    disposa de gaires places d’apar-     cament vertical de l’edifici del      abonament anual als centres
de la població.           del Riu de Canillo ha obert par-   cament. Així mateix, el conseller    Telecabina.                 esportius.


 escaldes-engordany

El Comú reorganitza l’accés a
                                                                                              c. e.e.
l’hospital per evitar embussos
 Redacció
 anDorra la Vella          d’urgències i de consultes exter-   ració, els usuaris d’urgències
                   nes del Servei Andorrà d’Aten-    només poden estacionar com a
Després dels problemes de cir-    ció Sanitària. S’han col·locat    màxim deu minuts. Una mesu-
culació detectats al carrer dels   nous piquets, que s’afegeixen     ra que s’adopta amb l’objectiu
Escalls, el Comú d’Escaldes-En-   als ja existents, i nova senyalit-  d’evitar l’embús que es produïa
gordany, amb la col·laboració de   zació per evitar l’estacionament   nombroses vegades com a con-
l’Hospital de Nostra Senyora de   fix dels vehicles.          seqüència de l’obertura del do-
Meritxell, ha reorganitzat l’accés   Amb aquesta nova senyalit-     ble sentit de circulació del carrer
al centre hospitalari, al servei   zació impulsada per la corpo-     Sant Andreu.               el comú ha impulsat canvis al carrer dels escalls.
12                                                                       Dimarts, 8 de gener del 2013
 la seu d’urgell

L’Ajuntament remarca l’“èxit” dels
actes d’El Món Màgic de les Muntanyes
La cavalcada de Reis tanca les activitats de la programació nadalenca de la capital alturgellenca
                                                                   ajuntament de la seu d’urgell
 Redacció
 la seu d’urgell            van poder donar personalment                                                  podien dipositar el seu desig,
                    la carta als Reis a la sala de Sant                                              que després s’exposava en un
Amb la concorreguda cavalca-      Domènec. L’acte va incorporar                                                 arbre situat al pati de la biblio-
da de Reis de dissabte passat, la   més novetats, com ara les car-                                                 teca de Sant Agustí. Segons Me-
Seu d’Urgell ha posat el punt fi-   rosses reials, creades per l’artis-                                              ritxell Planes, la nova activitat
nal a la campanya El Món Màgic     ta David Segura; un personatge                                                 “ha estat dinàmica, ha propiciat
de les Muntanyes, que un any      que dinamitzava l’arribada de                                                 la reflexió dels infants i ha estat
més ha omplert la ciutat d’acti-    Ses Majestats; fanalets dels me-                                                una decoració amb valor afegit
vitats relacionades amb les fes-    nairons, repartits durant el ca-                                                per a la recepció dels Reis”.
tes de Nadal.             gatió, per a la rebuda, i l’actua-                                                 Altres actes infantils van ser
  La regidora de Festes de la     ció de la xaranga Rolling Band a                                                l’espectacle de titelles El petit
capital alturgellenca, Meritxell    l’arribada dels Reis d’Orient i al                                               elefant; el cinema d’animació; les
Planes, va qualificar la cavalcada   final de la rua.                                                        nadales al carrer, que han aple-
de “molt lluïda”, i ho va atribuir     Per la seva part, l’alcalde de                                               gat més de 100 cantaires; el Con-
especialment a la implicació de    la Seu, Albert Batalla, va valorar                                               cert de Nadal a Sant Domènec i
les AMPA de les escoles Albert     el fet que “totes aquestes acti-                                                els tradicionals tió de la Freita i
Vives, La Salle, Pau Claris i La    vitats han fet que El Món Mà-     L’arribada dels Reis al parc del Segre de la Seu d’Urgell.                parc de Nadal, que van superar
Valira, a les quals va agrair el ca-  gic de les Muntanyes hagi estat                                                les expectatives de participació.
liu que van afegir a la rua. Pla-   potent, amb actes per a tots els   de Barcelona, que ha ocupat la      i els tallers de menairons. L’Es-         El tió va repartir prop de
nes també va esmentar la incor-    públics, totes amb molta parti-    plaça dels Oms, ja que “ha es-      pai Ermengol també ha ofert ta-        1.000 bosses, plenes de regals,
poració d’una última carrossa     cipació”. Batalla va agrair “tota   devingut un atractiu més per       llers per als nens, concretament        gràcies a la col·laboració de di-
de carbó conduïda pels Diables     la col·laboració d’associacions,   atraure tant els veïns com els      d’elaboració de botifarres i de        ferents d’empreses i de la Di-
de l’Alt Urgell. En el muntatge    entitats, empreses i treballadors   visitants al centre de la ciutat”.    formatges, que han estat un èxit,       putació de Lleida, mentre que
de les carrosses hi han participat   de l’Ajuntament, que ho han fet     Les activitats infantils han      amb totes les places cobertes.         el parc de Nadal va rebre uns
pares i fills, fet que “fomenta la   possible”.              centrat un any més bona part de       Una de les novetats més co-         1.500 assistents, va recollir tam-
participació en els actes de la      Així mateix, l’alcalde va es-   la programació. Va ser el cas de     mentades ha estat l’Arbre dels         bé novetats en alguns tallers i va
ciutat”, va precisar.         mentar especialment el pessebre    la visita dels menairons a les es-    Desitjos. Amb la col·laboració de       potenciar les activitats familiars
  En total, més de 4.000 infants   romànic cedit per l’Ajuntament    coles, el contacontes a les places    diferents establiments, els nens        a través dels jocs gegants.


 publicacions                                  tremp                                          successos
A punt la biografia de                             El primer tinent d’alcalde                                Mor el jove de
                                                                                     21 anys ferit en
Ramon de Vilana-Perles                             renuncia a la paga extra                                 l’accident de la
 Redacció                                    agències
                                                                                     nit de Nadal
 oliana                  Aquesta biografia ja es tro-      tremp                  consistori, ha dit que aquests
                    ba en la darrera fase d’edició.                          diners, 2.000 euros aproxima-
                                                                                     Redacció
L’estudiós i advocat olianès Se-    L’autor, en manifestacions a Rà-     El primer tinent d’alcalde de      dament, s’invertiran “en un bé          lleida
bastià Sardiné ja està preparant    dioSeu, va posar en relleu que      l’Ajuntament de Tremp, Joan       comú”, ja que, segons va de-
l’edició de la biografia de Ra-    l’obra “traspua independentis-      Pascual, ha renunciat a la seva     clarar, tampoc no està d’acord         El jove de Tremp que va que-
mon Frederic de Vilana-Perles     me i actualitat, amb propostes      paga extra de Nadal amb l’ob-      amb el fet que el Govern retin-         dar ferit greu en l’accident de
i Camarasa (Oliana 1663-Viena     de república catalana, traïcions     jectiu de solidaritzar-se amb el     gui aquests diners.               trànsit que hi va haver la nit
1740), considerat “el català amb    i diplomàcia”. Així mateix, des-     treballadors de la corporació        Així, amb tota probabilitat,         de Nadal a Salàs de Pallars
més poder de la història”.       pulla alguns personatges, “al-      municipal. Amb aquesta inici-      la partida es destinarà a una          ha mort finalment a l’Hos-
  En l’obra, Sardiné hi conden-    gun massa honorat”, i en recu-      ativa, el regidor també ha vol-     obra local pendent: la instal·         pital Arnau de Vilanova de
sarà la gran quantitat d’infor-    pera d’altres.              gut “protestar contra la llei del    lació de la rèplica d’un fòssil,        Lleida, on estava ingressat.
mació que ha recopilat sobre el      Tot plegat fa que la història     Govern espanyol d’eliminar        que està prevista a la rotonda         Joel Cuadrado, de 21 anys,
polític català, que va ser con-    de la vida d’aquest personatge      aquesta paga als funcionaris i      dels Països Catalans de la capi-        va xocar frontalment a la car-
seller personal de l’emperador     d’Oliana resulti d’absoluta vi-     els treballadors de l’adminis-      tal pallaresa.                 retera C-13 contra un altre
Carles d’Àustria a la cort de Vi-   gència, en l’actual debat polític i   tració pública”.              Joan Pascual és l’únic regi-         automòbil, el conductor del
ena, al segle XVIII, a més a més    a les portes del 300è aniversari      Pascual, que no està ads-       dor de l’Ajuntament de Tremp          qual, Joan Ravetllat, de 65
de personatge clau de la guerra    de l’ocupació borbònica de Ca-      crit a cap de les formacions       que rep un salari per dedicació         anys i veí de Rialp, va morir
de successió.             talunya.                 polítiques representades en el      exclusiva.                   a l’instant.
DIMARTS, 8 DE GENER DEL 2013                        PUBLICITAT   13
     LIURE
B UFET L
 CAD A DIA
    D IA I NIT
  PREU: 1
      1,50 €
           )
     (ISI INCLÒS
                                    Tast i
                                   aperitiu
                                    gratis
Ctra. Os de Civís · AD600 · Aixovall · Principat d’Andorra · Tel.: +376 816 256 / 359 817
Diari del 08 de gener de 2013
Diari del 08 de gener de 2013
Diari del 08 de gener de 2013
Diari del 08 de gener de 2013
Diari del 08 de gener de 2013
Diari del 08 de gener de 2013
Diari del 08 de gener de 2013
Diari del 08 de gener de 2013
Diari del 08 de gener de 2013
Diari del 08 de gener de 2013
Diari del 08 de gener de 2013
Diari del 08 de gener de 2013
Diari del 08 de gener de 2013
Diari del 08 de gener de 2013
Diari del 08 de gener de 2013
Diari del 08 de gener de 2013
Diari del 08 de gener de 2013
Diari del 08 de gener de 2013
Diari del 08 de gener de 2013

More Related Content

What's hot

Diari del 13 d'agost 2012
Diari del 13 d'agost 2012Diari del 13 d'agost 2012
Diari del 13 d'agost 2012
diarimes
 
Diari del 25 de març de 2013
Diari del 25 de març de 2013Diari del 25 de març de 2013
Diari del 25 de març de 2013
Virginia Yañez Aldecoa
 
Diari del 29 de gener de 2013
Diari del 29 de gener de 2013Diari del 29 de gener de 2013
Diari del 29 de gener de 2013
Virginia Yañez Aldecoa
 
Diari del 19 de març de 2013
Diari del 19 de març de 2013Diari del 19 de març de 2013
Diari del 19 de març de 2013
Virginia Yañez Aldecoa
 
Diari del 20 d'agost de 2012
Diari del 20 d'agost de 2012Diari del 20 d'agost de 2012
Diari del 20 d'agost de 2012
diarimes
 
Diari del 27 d'agost de 2012
Diari del 27 d'agost de 2012Diari del 27 d'agost de 2012
Diari del 27 d'agost de 2012
diarimes
 
Diari del 06 de març de 2013
Diari del 06 de març de 2013Diari del 06 de març de 2013
Diari del 06 de març de 2013
Virginia Yañez Aldecoa
 
Diari del 16 d'abril de 2013
Diari del 16 d'abril de 2013Diari del 16 d'abril de 2013
Diari del 16 d'abril de 2013
Virginia Yañez Aldecoa
 
Diari del 3 d'agost de 2012
Diari del 3 d'agost de 2012Diari del 3 d'agost de 2012
Diari del 3 d'agost de 2012
diarimes
 
Diari del 22 d'abril de 2013
Diari del 22 d'abril de 2013Diari del 22 d'abril de 2013
Diari del 22 d'abril de 2013
Virginia Yañez Aldecoa
 
Diari del 30 d'octubre de 2012
Diari del 30 d'octubre de 2012Diari del 30 d'octubre de 2012
Diari del 30 d'octubre de 2012
diarimes
 
Diari del 28 de març de 2013
Diari del 28 de març de 2013Diari del 28 de març de 2013
Diari del 28 de març de 2013
Virginia Yañez Aldecoa
 
Diari del 26 de febrer de 2013
Diari del 26 de febrer de 2013Diari del 26 de febrer de 2013
Diari del 26 de febrer de 2013
Virginia Yañez Aldecoa
 
Diari del 15 d'abril de 2013
Diari del 15 d'abril de 2013Diari del 15 d'abril de 2013
Diari del 15 d'abril de 2013
Virginia Yañez Aldecoa
 
Diari del 30 d'agost de 2012
Diari del 30 d'agost de 2012Diari del 30 d'agost de 2012
Diari del 30 d'agost de 2012
diarimes
 
Diari del 26 de setembre de 2012
Diari del 26 de setembre de 2012Diari del 26 de setembre de 2012
Diari del 26 de setembre de 2012
diarimes
 
Diari del 25 de gener de 2013
Diari del 25 de gener de 2013Diari del 25 de gener de 2013
Diari del 25 de gener de 2013
Virginia Yañez Aldecoa
 
Diari del 3 de setembre de 2012
Diari del 3 de setembre de 2012Diari del 3 de setembre de 2012
Diari del 3 de setembre de 2012
diarimes
 

What's hot (18)

Diari del 13 d'agost 2012
Diari del 13 d'agost 2012Diari del 13 d'agost 2012
Diari del 13 d'agost 2012
 
Diari del 25 de març de 2013
Diari del 25 de març de 2013Diari del 25 de març de 2013
Diari del 25 de març de 2013
 
Diari del 29 de gener de 2013
Diari del 29 de gener de 2013Diari del 29 de gener de 2013
Diari del 29 de gener de 2013
 
Diari del 19 de març de 2013
Diari del 19 de març de 2013Diari del 19 de març de 2013
Diari del 19 de març de 2013
 
Diari del 20 d'agost de 2012
Diari del 20 d'agost de 2012Diari del 20 d'agost de 2012
Diari del 20 d'agost de 2012
 
Diari del 27 d'agost de 2012
Diari del 27 d'agost de 2012Diari del 27 d'agost de 2012
Diari del 27 d'agost de 2012
 
Diari del 06 de març de 2013
Diari del 06 de març de 2013Diari del 06 de març de 2013
Diari del 06 de març de 2013
 
Diari del 16 d'abril de 2013
Diari del 16 d'abril de 2013Diari del 16 d'abril de 2013
Diari del 16 d'abril de 2013
 
Diari del 3 d'agost de 2012
Diari del 3 d'agost de 2012Diari del 3 d'agost de 2012
Diari del 3 d'agost de 2012
 
Diari del 22 d'abril de 2013
Diari del 22 d'abril de 2013Diari del 22 d'abril de 2013
Diari del 22 d'abril de 2013
 
Diari del 30 d'octubre de 2012
Diari del 30 d'octubre de 2012Diari del 30 d'octubre de 2012
Diari del 30 d'octubre de 2012
 
Diari del 28 de març de 2013
Diari del 28 de març de 2013Diari del 28 de març de 2013
Diari del 28 de març de 2013
 
Diari del 26 de febrer de 2013
Diari del 26 de febrer de 2013Diari del 26 de febrer de 2013
Diari del 26 de febrer de 2013
 
Diari del 15 d'abril de 2013
Diari del 15 d'abril de 2013Diari del 15 d'abril de 2013
Diari del 15 d'abril de 2013
 
Diari del 30 d'agost de 2012
Diari del 30 d'agost de 2012Diari del 30 d'agost de 2012
Diari del 30 d'agost de 2012
 
Diari del 26 de setembre de 2012
Diari del 26 de setembre de 2012Diari del 26 de setembre de 2012
Diari del 26 de setembre de 2012
 
Diari del 25 de gener de 2013
Diari del 25 de gener de 2013Diari del 25 de gener de 2013
Diari del 25 de gener de 2013
 
Diari del 3 de setembre de 2012
Diari del 3 de setembre de 2012Diari del 3 de setembre de 2012
Diari del 3 de setembre de 2012
 

Similar to Diari del 08 de gener de 2013

Diari del 23 de gener de 2013
Diari del 23 de gener de 2013Diari del 23 de gener de 2013
Diari del 23 de gener de 2013
Virginia Yañez Aldecoa
 
Diari del 22 de març de 2013
Diari del 22 de març de 2013Diari del 22 de març de 2013
Diari del 22 de març de 2013
Virginia Yañez Aldecoa
 
Diari del 17 de setembre de 2012
Diari del 17 de setembre de 2012 Diari del 17 de setembre de 2012
Diari del 17 de setembre de 2012
diarimes
 
Diari del 12 d'abril de 2013
Diari del 12 d'abril de 2013Diari del 12 d'abril de 2013
Diari del 12 d'abril de 2013
Virginia Yañez Aldecoa
 
Diari del 05 de desembre de 2012
Diari del 05 de desembre de 2012Diari del 05 de desembre de 2012
Diari del 05 de desembre de 2012
Virginia Yañez Aldecoa
 
Diari del 10 d'abril de 2013
Diari del 10 d'abril de 2013Diari del 10 d'abril de 2013
Diari del 10 d'abril de 2013
Virginia Yañez Aldecoa
 
Diari del 20 de març de 2013
Diari del 20 de març de 2013Diari del 20 de març de 2013
Diari del 20 de març de 2013
Virginia Yañez Aldecoa
 
Diari del 28 de novembre de 2012
Diari del 28 de novembre de 2012Diari del 28 de novembre de 2012
Diari del 28 de novembre de 2012
Virginia Yañez Aldecoa
 
Diari del 13 de març de 2013
Diari del 13 de març de 2013Diari del 13 de març de 2013
Diari del 13 de març de 2013
Virginia Yañez Aldecoa
 
Diari del 20 d'agost de 2012
Diari del 20 d'agost de 2012Diari del 20 d'agost de 2012
Diari del 20 d'agost de 2012
diarimes
 
Diari del 19 de febrer de 2013
Diari del 19 de febrer de 2013Diari del 19 de febrer de 2013
Diari del 19 de febrer de 2013
Virginia Yañez Aldecoa
 
Diari del 27 d'agost de 2012
Diari del 27 d'agost de 2012 Diari del 27 d'agost de 2012
Diari del 27 d'agost de 2012
diarimes
 
Diari del 27 d'agost de 2012
Diari del 27 d'agost de 2012Diari del 27 d'agost de 2012
Diari del 27 d'agost de 2012
diarimes
 

Similar to Diari del 08 de gener de 2013 (13)

Diari del 23 de gener de 2013
Diari del 23 de gener de 2013Diari del 23 de gener de 2013
Diari del 23 de gener de 2013
 
Diari del 22 de març de 2013
Diari del 22 de març de 2013Diari del 22 de març de 2013
Diari del 22 de març de 2013
 
Diari del 17 de setembre de 2012
Diari del 17 de setembre de 2012 Diari del 17 de setembre de 2012
Diari del 17 de setembre de 2012
 
Diari del 12 d'abril de 2013
Diari del 12 d'abril de 2013Diari del 12 d'abril de 2013
Diari del 12 d'abril de 2013
 
Diari del 05 de desembre de 2012
Diari del 05 de desembre de 2012Diari del 05 de desembre de 2012
Diari del 05 de desembre de 2012
 
Diari del 10 d'abril de 2013
Diari del 10 d'abril de 2013Diari del 10 d'abril de 2013
Diari del 10 d'abril de 2013
 
Diari del 20 de març de 2013
Diari del 20 de març de 2013Diari del 20 de març de 2013
Diari del 20 de març de 2013
 
Diari del 28 de novembre de 2012
Diari del 28 de novembre de 2012Diari del 28 de novembre de 2012
Diari del 28 de novembre de 2012
 
Diari del 13 de març de 2013
Diari del 13 de març de 2013Diari del 13 de març de 2013
Diari del 13 de març de 2013
 
Diari del 20 d'agost de 2012
Diari del 20 d'agost de 2012Diari del 20 d'agost de 2012
Diari del 20 d'agost de 2012
 
Diari del 19 de febrer de 2013
Diari del 19 de febrer de 2013Diari del 19 de febrer de 2013
Diari del 19 de febrer de 2013
 
Diari del 27 d'agost de 2012
Diari del 27 d'agost de 2012 Diari del 27 d'agost de 2012
Diari del 27 d'agost de 2012
 
Diari del 27 d'agost de 2012
Diari del 27 d'agost de 2012Diari del 27 d'agost de 2012
Diari del 27 d'agost de 2012
 

More from Virginia Yañez Aldecoa

Diari del 28 de març de 2014
Diari del 28 de març de 2014Diari del 28 de març de 2014
Diari del 28 de març de 2014
Virginia Yañez Aldecoa
 
Diari del 27 de març de 2014
Diari del 27 de març de 2014Diari del 27 de març de 2014
Diari del 27 de març de 2014
Virginia Yañez Aldecoa
 
Diari del 26 de març de 2014
Diari del 26 de març de 2014Diari del 26 de març de 2014
Diari del 26 de març de 2014
Virginia Yañez Aldecoa
 
Diari del 25 de març de 2014
Diari del 25 de març de 2014Diari del 25 de març de 2014
Diari del 25 de març de 2014
Virginia Yañez Aldecoa
 
Diari del 25 de març de 2014
Diari del 25 de març de 2014Diari del 25 de març de 2014
Diari del 25 de març de 2014
Virginia Yañez Aldecoa
 
Diari del 24 de márç de 2014
Diari del 24 de márç de 2014Diari del 24 de márç de 2014
Diari del 24 de márç de 2014
Virginia Yañez Aldecoa
 
Diari del 21 de març de 2014
Diari del 21 de març de 2014Diari del 21 de març de 2014
Diari del 21 de març de 2014
Virginia Yañez Aldecoa
 
Diari del 20 de març de 2014
Diari del 20 de març de 2014Diari del 20 de març de 2014
Diari del 20 de març de 2014
Virginia Yañez Aldecoa
 
Diari del 19 de març de 2014
Diari del 19 de març de 2014Diari del 19 de març de 2014
Diari del 19 de març de 2014
Virginia Yañez Aldecoa
 
Diari del 18 de març de 2014
Diari del 18 de març de 2014Diari del 18 de març de 2014
Diari del 18 de març de 2014
Virginia Yañez Aldecoa
 
Diari del 17 de març de 2014
Diari del 17 de març de 2014Diari del 17 de març de 2014
Diari del 17 de març de 2014
Virginia Yañez Aldecoa
 
Diari del 13 de març de 2014
Diari del 13 de març de 2014Diari del 13 de març de 2014
Diari del 13 de març de 2014
Virginia Yañez Aldecoa
 
Diari del 12 de març de 2014
Diari del 12 de març de 2014Diari del 12 de març de 2014
Diari del 12 de març de 2014
Virginia Yañez Aldecoa
 
Diari del 11 de març del 2014
Diari del 11 de març del 2014Diari del 11 de març del 2014
Diari del 11 de març del 2014
Virginia Yañez Aldecoa
 
Diari del 10 de març de 2014
Diari del 10 de març de 2014Diari del 10 de març de 2014
Diari del 10 de març de 2014
Virginia Yañez Aldecoa
 
Diari del 7 de març de 2014
Diari del 7 de març de 2014Diari del 7 de març de 2014
Diari del 7 de març de 2014
Virginia Yañez Aldecoa
 
Diari del 6 de febrer de 2014
Diari del 6 de febrer de 2014Diari del 6 de febrer de 2014
Diari del 6 de febrer de 2014
Virginia Yañez Aldecoa
 
Diari del 5 de març de 2014
Diari del 5 de març de 2014Diari del 5 de març de 2014
Diari del 5 de març de 2014
Virginia Yañez Aldecoa
 
Diari del 4 de març de 2014
Diari del 4 de març de 2014Diari del 4 de març de 2014
Diari del 4 de març de 2014
Virginia Yañez Aldecoa
 
Diari del 28 de febrer de 2014
Diari del 28 de febrer de 2014Diari del 28 de febrer de 2014
Diari del 28 de febrer de 2014
Virginia Yañez Aldecoa
 

More from Virginia Yañez Aldecoa (20)

Diari del 28 de març de 2014
Diari del 28 de març de 2014Diari del 28 de març de 2014
Diari del 28 de març de 2014
 
Diari del 27 de març de 2014
Diari del 27 de març de 2014Diari del 27 de març de 2014
Diari del 27 de març de 2014
 
Diari del 26 de març de 2014
Diari del 26 de març de 2014Diari del 26 de març de 2014
Diari del 26 de març de 2014
 
Diari del 25 de març de 2014
Diari del 25 de març de 2014Diari del 25 de març de 2014
Diari del 25 de març de 2014
 
Diari del 25 de març de 2014
Diari del 25 de març de 2014Diari del 25 de març de 2014
Diari del 25 de març de 2014
 
Diari del 24 de márç de 2014
Diari del 24 de márç de 2014Diari del 24 de márç de 2014
Diari del 24 de márç de 2014
 
Diari del 21 de març de 2014
Diari del 21 de març de 2014Diari del 21 de març de 2014
Diari del 21 de març de 2014
 
Diari del 20 de març de 2014
Diari del 20 de març de 2014Diari del 20 de març de 2014
Diari del 20 de març de 2014
 
Diari del 19 de març de 2014
Diari del 19 de març de 2014Diari del 19 de març de 2014
Diari del 19 de març de 2014
 
Diari del 18 de març de 2014
Diari del 18 de març de 2014Diari del 18 de març de 2014
Diari del 18 de març de 2014
 
Diari del 17 de març de 2014
Diari del 17 de març de 2014Diari del 17 de març de 2014
Diari del 17 de març de 2014
 
Diari del 13 de març de 2014
Diari del 13 de març de 2014Diari del 13 de març de 2014
Diari del 13 de març de 2014
 
Diari del 12 de març de 2014
Diari del 12 de març de 2014Diari del 12 de març de 2014
Diari del 12 de març de 2014
 
Diari del 11 de març del 2014
Diari del 11 de març del 2014Diari del 11 de març del 2014
Diari del 11 de març del 2014
 
Diari del 10 de març de 2014
Diari del 10 de març de 2014Diari del 10 de març de 2014
Diari del 10 de març de 2014
 
Diari del 7 de març de 2014
Diari del 7 de març de 2014Diari del 7 de març de 2014
Diari del 7 de març de 2014
 
Diari del 6 de febrer de 2014
Diari del 6 de febrer de 2014Diari del 6 de febrer de 2014
Diari del 6 de febrer de 2014
 
Diari del 5 de març de 2014
Diari del 5 de març de 2014Diari del 5 de març de 2014
Diari del 5 de març de 2014
 
Diari del 4 de març de 2014
Diari del 4 de març de 2014Diari del 4 de març de 2014
Diari del 4 de març de 2014
 
Diari del 28 de febrer de 2014
Diari del 28 de febrer de 2014Diari del 28 de febrer de 2014
Diari del 28 de febrer de 2014
 

Diari del 08 de gener de 2013

 • 1. DIMARTS, 8 DE GENER DEL 2013 / NÚM. 2.223 / ANY 9 Per un millor preu tindrà més 30 min. Gratuïts 1ª hora 0,90 € +15 min. 0,35 € AVUI ÉS NOTÍCIA Pàgina 3 ANDORRA Pàgina 6 La construcció Riberaygua serà destina 12 milions ministre i mantindrà ANDORRA Pàgina 6 el 2012 a acomiadar competències a L’entrada de vehicles durant el Nadal suposa el millor registre uns 600 empleats l’Oficina del Joc dels últims set anys Tati Masià ANDORRA Pàgina 7 Conscienciació sobre l’aigua, les bosses i el malbaratament d’aliments, al llarg d’aquest any ANDORRA Pàgina 8 La policia deté catorze persones per diferents delictes entre el 31 de desembre i el 6 de gener ANDORRA Pàgina 10 RTVA deixa en mans d’Ordino Studios la gestió del programa del Club Piolet CULTURA Pàgina 14 La direcció artística de ‘Blancaneu’, amb Laia Ateca, nominada als Gaudí ESPORTS Pàgina 17 ESPORTS Pàgina 16 Despres remunta i ja és líder amb 2 minuts i 52 segons Xavi de la Rosa es mostra sa- tisfet amb la feina feta pel seu equip en el primer amistós Bona imatge en el d’avantatge sobre el segon contra Catalunya, malgrat la derrota (2-4). primer amistós WWW.BONDIA.AD / TEL. 808 888 / FAX 828 888
 • 2. 2 d’interès Dimarts, 8 De gener Del 2013 INFONEU OrdinO arcalís EL TEMPS meteo@bondia.ad Cota mínima cm 50 Cota màxima cm Qualitat de la neu 130 Pols/Dura Màximes en lleuger descens Accessos Oberts Anticicló fins divendres Instal·lacions obertes 14/15 08.23 h Pistes obertes 23/27 17.38 h Telèfon estació 739 600 Amb els titulars d’avui podríem resumir de 0/10 Pal forma ràpida el que ens espera gran part de la Cota mínima cm 50 Cota màxima cm 70 1/12 0/11 setmana: anticicló fort i un descens progressiu Qualitat de la neu Pols/ Dura de les temperatures. No farà fred durant el dia, Accessos Oberts Instal·lacions obertes 15/18 2/13 1/12 2/8 però sí que és cert que les màximes seran entre Quart minvant Pistes obertes 20/23 2/15 dos i tres graus més baixes. El cel estarà poc en- Telèfon estació 878 000 2/16 nuvolat o serè, amb vent de component nord- arinsal Cota mínima cm 50 oest fluix en general, una mica reescalfat. Demà Cota màxima cm 70 0/17 les temperatures aniran a la baixa de forma lleu- Qualitat de la neu Pols/Dura Accessos Oberts -5/12 gera i constant fins a arribar a divendres, en què Instal·lacions obertes 10/12 -1/19 els núvols augmentaran per l’arribada d’una Pistes obertes 17/19 Telèfon estació 878 000 pertorbació. Que tinguin un BONDIA. dimecres dijous Pas de la casa-grau rOig Cota mínima cm 40 Cota màxima cm 70 Qualitat de la neu Pols Accessos Oberts Instal·lacions obertes 26/29 Pistes obertes 37/50 Telèfon estació 872 900 sOldeu el tarter Cota mínima cm 30 Cota màxima cm 70 Qualitat de la neu Pols/Dura Accessos Oberts Instal·lacions obertes 35/36 Pistes obertes 47/64 Telèfon estació 890 500 Circuit de fons Tancat Cota mínima cm - Cota màxima cm - Qualitat de la neu - Accessos Oberts Telèfon estació 741 444 aquesta previsió i cotes poden variar en funció de les condicions meteorològiques. Cuina casolana amb un toc italià Menú diari 16 € Plaça de les Fontetes - La Massana tot inclòs Tel.: 840 030 CUINA PERMANENT A PARTIR DE LES 8.30 h Plaça del Poble - Andorra la Vella Tel.: 863 456 NITS AMB RESERVA 836 063 Gaudeix dels petits plaers de la vida www.bondiacafe.com Carretera general · PAL · La Massana bondiacafe@bondiacafe.com
 • 3. Dimarts, 8 de gener del 2013 3 balanç de l’any La construcció destina 12 milions el 2012 a acomiadar uns 600 empleats La pèrdua de llocs de treball es frena els últims mesos i pot arribar enguany a 200 assalariats tati masià Julià rodríguez Andorra la Vella L’Acoda veu L’annus horribilis que es preveia que seria el 2012 per al sector de com a prioritat la construcció finalment no ho ha estat tant. Així ho indica al- fer un registre menys un dels principals indica- de morosos dors sobre l’estat del sector, com és la mà d’obra contractada. I és L’Associació de Contractis- que si tot apuntava, en un pri- tes d’Obres (Acoda) té en- mer moment, que es continuaria tre les seves prioritats per destruint ocupació a un ritme enguany continuar treba- força ràpid i es podien perdre al llant en la creació d’un re- voltant de 900 llocs de treball, el gistre de morosos. La pro- cert és que, a l’espera de tancar blemàtica que representa la l’exercici amb dades definitives, morositat està afectant de aquesta quantitat ha estat més manera “greu” moltes em- baixa: entre 500 i 600 empleats preses del sector, segons menys que ara fa un any. Això apunta el gerent de l’entitat, significa que les empreses de la Víctor Filloy. De fet, la majo- construcció han hagut de tornar ria parlamentària demòcra- a destinar una elevada xifra de ta ha anunciat que s’està diners a portar a terme els aco- La construcció encara perdrà llocs de treball, però es preveu que menys que el 2012. fent una llei sobre aquest miadaments: en concret, els de àmbit. La regulació no l’any passat van representar un Víctor Filloy 2.600 i 2.800 treballadors, una El gerent de l’Acoda recor- contempla, però, un regis- cost de 12 milions d’euros. xifra que es considera que és la da que també pot contribuir a tre de morosos, òrgan que Els integrants del sector de la “Encara es continuaran perdent mínima perquè el sector funcio- aquesta frenada el fet que “des- defensen també la Cambra construcció havien augurat un llocs de treball en el sector, però ni i pugui ajudar també a sub- prés de molt insistir per part de Comerç i la Confedera- tancament d’any molt dolent a esperem que siguin menys que sistir les altres activitats que hi nostra” finalment s’ha donat ció Empresarial Andorrana causa de la reducció en inversió pública que contenia el pressu- en l’últim any” estan relacionades. “Baixar més quant a empleats seria perillós. des del Govern una empenta al Pla Renova per a la rehabili- (CEA). Totes tres entitats van demanar “extraoficial- post general de l’Estat i també Ens estem acostant al mínim tació d’edificis i, en aquest sen- ment” el suport dels bancs basant-se en l’aturada que s’ha sostenible del que ha de repre- tit, s’hagi incrementat en uns constatat en l’àmbit privat pel “Estem arribant al mínim sentar el sector de la construcció 100.000 euros la partida destina- per posar en marxa aquest registre però no el van que fa a obra nova durant els sostenible perquè el sector pugui per mantenir les infraestructu- da a subvencions i crèdits tous aconseguir, segons expli- últims mesos. Al final, però, el mantenir les infraestructures res existents””, adverteix Filloy. destinats a aquesta finalitat. ca Filloy. Per aquesta raó, deteriorament del sector, quant a mà d’obra contractada, no ha existents al país ” El gerent de l’Acoda opina que el fet que el pressupost per El sector valora també posi- tivament la creació de l’Oficina ara s’adreçaran al Govern per demanar-li la seva col· estat tan important. enguany contempli una parti- de l’Energia, amb un responsa- laboració. Això s’explicaria, segons el per a la construcció, malgrat que da per a inversió de 30 milions ble al capdavant, anunciada fa L’Acoda insistirà també gerent de l’Associació de Con- la davallada ja s’allarga des del d’euros, en comptes dels 12 que tan sols uns mesos per l’executiu perquè es posi fi a l’intru- tractistes d’Obres d’Andorra 2007 “i les previsions són més hi havia a l’anterior, pot ajudar però encara no gaire operativa, sisme que, segons l’entitat, (Acoda), Víctor Filloy, per l’es- optimistes” que les que es feien que hi hagi una “frenada” en la com una eina que pot ajudar a suposa que els comuns forç que va fer el Govern en la per al 2012. destrucció de llocs de treball. El incentivar la posada en marxa facin directament treballs segona meitat de l’any per exe- I és que encara no s’albira una que és habitual als països desen- de més obres de rehabilitació, que haurien d’encarregar a cutar el pressupost previst, acce- aturada pel que fa a la destruc- volupats de l’entorn europeu és encaminades no només a millo- les empreses. Segons Fi- lerant l’adjudicació de les obres ció d’ocupació i, segons explica que la inversió en obra pública rar l’edifici sinó també la seva lloy, les corporacions locals que estaven a l’agenda –contrà- Filloy, es podrien perdre al vol- se situï al voltant del 2-3% del eficiència energètica. “Conside- haurien d’invertir els seus riament al que ha passat en al- tant de 200 llocs de treball més. producte interior brut (PIB), rem que en haver-hi un orga- diners “a fomentar la con- tres exercicis, en què ha quedat “Encara continuarem perdent cosa que suposaria que Andorra nisme que centralitzi i coordini tractació, no a contractar obra pública per adjudicar–, i llocs de treball, però esperem hauria d’arribar als 80 milions totes les gestions hi haurà un in- personal directament com també gràcies al repunt que s’ha que siguin menys que en l’últim d’euros anuals si es vol posar al terès més gran per part de molta fan ara”. “Els comuns no registrat pel que fa a les obres de any”, va manifestar el gerent mateix nivell, una xifra encara gent d’accedir a les subvencions han fet cap esforç per re- rehabilitació. Tot i així, els mem- de l’Acoda. D’aquesta manera, molt allunyada dels 30 milions i els crèdits tous a l’hora de re- activar el sector”, afegeix bres del sector tampoc creuen la construcció podria arribar a que s’han inclòs en el pressu- habilitar els seus immobles”, va Filloy. que el 2013 pugui ser un any bo tenir a finals d’aquest any entre post per al 2013. assenyalar Filloy.
 • 4. 4 OPINIÓ DIMARTS, 8 DE GENER DEL 2013 EDITORIAL ENQUESTA DE LA SETMANA ¿És necessari crear un nou ministeri de Missatges per conscienciar Presidència i Relacions Institucionals? El departament de Medi Ambient del Go- vés de petites accions podem fer que l’impacte Envia un SMS al 789 amb la teva vern ha plantejat una campanya que s’ha de que tenen sigui més baix. A més, en qüesti- resposta ENQ SI o bé ENQ NO desenvolupar al llarg de tot l’any i que ha ons com el malbaratament d’aliments entra d’incidir en diferents aspectes, entre els quals en joc, també, el concepte de la sostenibilitat Cada dimarts el resultat de l’enquesta es l’ús de les bosses de plàstic, el malbaratament social, i és que cal que reflexionem sobre la publicarà en aquest espai i entre els participants se d’aliments, el consum d’aigua i l’excessiu ús quantitat d’aliments que acabem llençant a sortejaran tres lots de d’ampolles de plàstic, i els regals immaterials. les escombraries. Per tant, és important que productes per al bany. Es tracta d’una iniciativa que s’engloba en el des del ministeri s’impulsi aquesta campanya Pla nacional de residus i que vol conscienci- global i que a través d’aquesta acció es pu- RESULTAT DE LA SETMANA PASSADA ar els ciutadans sobre diferents aspectes. És guin treballar diferents aspectes. Tot i que els evident que són totalment necessàries aques- resultats no arribin de manera immediata, el ¿Considera que el 2013 tes accions, que han de servir perquè a poc missatge anirà quallant i, al final, serà un any més SÍ a poc anem sent conscients que determinats s’aconseguirà que es creï un espe- complicat que el 2012? 80,2% NO hàbits nostres no són sostenibles i que a tra- rit crític en la ciutadania. 19,8% TRIBUNA CARTES AL DIRECTOR La solidaritat MARTA CARRERA PLANS NO SOM TAN DIFERENTS DANIEL CASCON Hi ha moltes protestes per la privatització de Treball Econòmic i Social (CTESC) va emetre la sanitat a la Comunitat de Madrid (CM), un dictamen (01/2006) en què deia que “la En aquest món pensem molt en nosaltres mateixos, en el Jo en la però a Catalunya no se sent tant de soroll, tot transformació d’alguns serveis sanitaris en nostra vida, a poder sobreviure… Som molt egoistes encara que no i que la privatització a Catalunya està igual o empreses públiques com l’Institut Oncolò- ens n’adonem ni ho reconeixem com hauríem de fer-ho; si ja paï- potser més avançada que a la CM en alguns gic de Catalunya, entre d’altres, no ha supo- sos del tercer món ho passen malament i no donem l’abast per aju- aspectes. Opino que aquí ens passa com a la sat una millora de la seva gestió respecte de dar-los, i aquí no ens unim i lluitem per un món millor, les coses granota del conte que van tirar a l’olla amb l’actual ICS en termes d’eficiència i eficàcia, ni no milloraran. Seria bo que tots fóssim més comprensius envers les l’aigua freda i es va deixar cuinar després tampoc en el nivell de satisfacció dels usua- d’escalfar-la a poc a poc. ris... Aquests canvis són també possibles en situacions de cadascú i ens ajudéssim els uns als altres. Perquè són el marc de la llei actual.” èpoques difícils i tots podem fer alguna cosa molt millor, però per Cal recordar que hem arribat aquí pas a pas a això necessitem col·laborar tots. No costa gens demanar ajuda a amb progressius canvis legislatius. Des de A Catalunya, gran part de la despesa pública un amic, una amiga o un simple conegut, però no ens oblidem que la promulgació de la Llei general de sanitat de sanitat (el 54% l’any 2010, i això són molts aquesta persona segurament també ho està passant malament i que (LGS) l’any 86, que ja permetia la duplicitat diners) va a la compra de serveis en formes el més important és poder estar un per l’altre. La solidaritat ha de de serveis per als funcionaris de l’adminis- diverses (contractes, concerts, concessions…), tració civil de l’Estat (Muface) i les mútues a múltiples entitats privades amb ànim de lu- créixer molt més en tots els aspectes, i s’ha de poder aprofitar també laborals, per exemple. A Catalunya no es va cre o sense però amb difícil control econòmic, les oportunitats que ens arriben. No s’ha oblidar que tots estem en la aprofundir en el principi de subsidiarietat en entre altres causes perquè s’aplica el dret ad- mateixa situació i que l’única cosa avui en dia és poder lluitar sense la compra de serveis no públics que establia ministratiu privat. Les dades que han sortit a posar conflictes; es poden fer moltes coses amb una mica d’imagi- l’LGS i es va legalitzar la “competència” (l’any la llum fins ara fan sospitar que els conflictes nació i també pensant en el que ens agradaria rebre en aquells mo- 90) entre proveïdors, ja que es va separar el d’interès i la corrupció estan repartits entre ments difícils per poder donar-ho, ja que el que un desitja en algun finançament (tot públic) de la provisió de l’as- les quatre províncies perquè, entre altres ra- moment difícil també ho desitgen altres. Tots junts podem superar sistència sanitària que podria fer-se també per ons, aquestes lleis ho faciliten. Hem de tornar moltes coses. la compra de serveis a proveïdors no públics. a proclamar la universalitat de l’atenció sani- Aquest canvi es va consolidar després en la tària i la gestió totalment pública dels diners El més important és, primer, no tenir por de demanar ajuda, i Llei 15/97 a escala estatal. Un dels últims re- públics. És indispensable perquè aquesta el que és secundari és unir-nos per poder fer tots junts un bon any tocs ha sigut la Llei de l’Institut Català de la gestió sigui transparent revertir les modifica- Salut (ICS) aprovada l’any 2006, que conver- cions legislatives que permeten l’actual pèr- 2013, més positiu, més fàcil per a tots. tí l’ICS en empresa pública (obrint el pas a dua de sobirania sobre el control dels nostres la gestió privada i a la col·laboració público- diners i deixar de pensar que nosaltres “som Deixem-nos de discriminacions, de conflictes... privada). Ja en aquest moment el Consell de molt diferents”. Si països del tercer món van sobrevivint com poden, intentem prendre exemple d’algunes coses que fan en alguns països, com no gastar sense cap interès important, fomentar el reciclatge, la reuti- lització de coses que no volem o podem tindre a casa, valorar més el que ja tenim i que ningú podrà treure de la nostra vida, fer do- Cartes al director nacions als bancs d’aliments, ajudar qui ho necessiti sempre que un pugui i tingui ànims i, si no és el cas, no tindre por de demanar Envia les teves cartes al director o les ajuda. Sabem que l’administració d’ajudes és molt estricta, però no teves opinions a l’adreça electrònica per això deixarem de lluitar perquè algunes persones no escoltin les director@bondia.ad peticions i situacions, i no hem de rendir-nos. Recorda que ens has de El meu desig per a tots és un 2013 units en tot el que puguem i facilitar les teves dades, poder fer un any més positiu, aprendre a valorar, veure les coses així com la parròquia més positivament i ajudar-nos els uns als altres i ser més solidaris de residència. per a tot. El diari no es responsabilitza de les opinions expressades pels col.laboradors de la secció de Tribuna. L’opinió del BONDIA es reflecteix en el seu editorial. Perquè les vostres cartes al director o les vostres opinions puguin ser publicades, cal que ens faciliteu les vostres dades: nom i cognoms, passaport, telèfon i parròquia de residència. Dipòsit Legal AND. 114-2004 DIRECTORI LA VEU DEL POBLE S. A. PRESIDENT Carles Naudi d’Areny-Plandolit SECRETARI Ferran Naudi d’Areny-Plandolit GERENT Thomas Kampfraat BONDIA DIRECTOR Marc Segalés CAP DE REDACCIÓ Marta Fernández REDACCIÓ Joan Josep Blasco, Mireia Suero, Esther Jover, Julià Rodríguez CORRECCIÓ M. Àngels Sala MAQUETACIÓ Lídia Jo, Cecilia Cogliati FOTOGRAFIA Tatiana Masià, Iñaki Rubio, COMERCIAL I ADMINISTRACIÓ Ricard Vallès, Isabel Diaz, Joan Nogueira, Virginia Yáñez DISTRIBUCIÓ Premsa distribució TRANSPORT Trans Integral Seu SL. Carrer Maria Pla, 28, 1a planta. Andorra la Vella .Telèfon: 808 888 Fax: 828 888 Adreça electrònica: bondia@bondia.ad Web:www.bondia.ad
 • 5. Dimarts, 8 de gener del 2013 publicitat 5
 • 6. 6 Dimarts, 8 de gener del 2013 canvis a l’executiu visitants Riberaygua mantindrà les competències El millor registre d’entrada de a l’Oficina del joc un cop sigui ministre vehicles dels últims set anys El polític assumirà les negociacions amb els comuns i modernitzar l’administració Redacció Andorra la Vella tati masià agències Andorra la Vella sobretot per avançar en les ne- Un total de 168.726 vehicles gociacions amb els comuns per han entrat al Principat per les El cap de Govern, Antoni Mar- modificar les competències i les dues fronteres durant aquest tí, té previst nomenar Antoni transferències, un treball que Nadal i Reis, un 7,15% més Riberaygua nou ministre de la s’ha d’emprendre en breu. respecte als 157.461 vehicles Presidència i Relacions Insti- Riberaygua, que s’incorpora que es van registrar durant tucionals cap a finals de la set- al gabinet amb la voluntat “de l’any passat entre els dies 26 mana que ve. Fonts properes ser un ministre més”, segons de desembre i 6 de gener, se- a l’executiu van informar ahir van explicar les fonts consul- gons Mobilitat. Durant el pe- que Riberaygua seguirà man- tades, també liderarà la mo- ríode comprès entre el 26 de tenint les seves competències dernització de l’administració desembre i l’1 de gener van com a assessor de l’Oficina del pública. L’entrada del nou titu- entrar 106.600 vehicles, un Joc i que la incorporació del lar de Presidència i Relacions 6,5% més respecte als 100.060 nou ministre, el ministeri del Institucionals no comporta, de de l’any passat; mentre que qual tindrà una estructura mí- moment, cap més canvi en la entre el 2 i el 6 de gener es nima, no suposarà cap cost ad- resta de ministres ni en les se- L’exministre de Justícia i Interior Antoni Riberaygua. van registrar 62.126 vehi- dicional ja que s’alimentarà de ves competències. cles, un 8,2% més respecte partides d’altres departaments. Riberaygua, polític de la par- i la intenció era comunicar-ho als 57.402 del mateix període Riberaygua es convertirà ròquia d’Andorra la Vella, va Antoni Martí pretén oficialment al grup parlamen- de l’any passat. L’entrada de així en el novè ministre del ga- ser mà dreta d’Antoni Martí reforçar així el nombre tari demòcrata avui, per fer-ho visitants s’ha situat així lleu- binet d’Antoni Martí, assumint quan aquest era president del públic posteriorment, segons gerament per sobre de les xi- les carteres de la Presidència i grup parlamentari liberal en de ministres amb un fonts pròximes a l’executiu. fres registrades la temporada Relacions Institucionals. Amb l’època de Marc Forné. A meitat perfil més polític El cap de Govern preveia 2009-2010, quan es va arribar aquesta incorporació, el cap de de la legislatura d’Albert Pintat anunciar la decisió d’incorpo- a la quantitat de 166.573 vehi- Govern persegueix l’objectiu de va assumir el ministeri de Jus- rar Antoni Riberaygua al seu cles entre el 26 de desembre reforçar el nombre de ministres tícia i Interior substituint Josep l’executiu de Pintat al Govern gabinet avui durant una com- i el 6 de gener, dada que re- amb un perfil més polític que Maria Cabanes. actual va ser notificada per An- pareixença, i fer el nomena- presenta el millor registre de tècnic. A més, pretén potenci- La decisió d’incorporar l’ex- toni Martí dissabte passat a un ment oficial a finals de la set- les últimes set temporades ar les relacions institucionals, ministre de Justícia i Interior de conseller per a cada parròquia, mana vinent. comptabilitzades. economia energia Les matriculacions baixen un El consum elèctric del 10,5% el 2012 respecte al 2011 2012 creix un 1,1% t. m. Redacció Andorra la Vella Redacció Andorra la Vella matriculacions de vehicles du- tata un decrement en la variació rant el mes de desembre han respecte al mes anterior de l’any El 2012 es va tancar amb un El total de matriculacions de estat de 175, xifra que suposa en curs i en general pel darrer augment del consum elèctric l’any 2012 ha estat de 2.259 vehi- una reducció del 19,7% en rela- semestre de l’any 2012 cada mes total d’Andorra del 593 GWh, cles, xifra que representa una re- ció amb el mes de desembre de es constata una reducció per- xifra que representa un aug- ducció percentual del 10,5% res- l’any anterior. centual respecte al mes anterior, ment de l’1,1% respecte a l’any pecte al total de matriculacions Els turismes han tingut una motivat pel descens de matricu- 2011. A més, en els últims dotze de l’any 2011. Les vendes de tu- reducció percentual del 20,1% i lacions tant de turismes com de mesos es va generar 87,9 GWh, rismes han disminuït un 16,4% els camions i camionetes, d’un camions i camionetes. xifra que suposa el 14,8% del Les instal·lacions de FEDA. respecte a l’any 2011, mentre 34,8%. Les motocicletes i ciclo- Així, les vendes de vehicles consum total del Principat, que les matriculacions de moto- motors han tingut un increment durant el mes de desembre del entre la central hidràulica de potència horària anual d’An­ cicletes i ciclomotors han crescut percentual del 18,2%. 2012 han suposat un decrement FEDA (76,2 GWh) i el Centre dorra amb 126,7 MW. Quant al un 2,8%, les de camions i camio- Quant a les dades mensuals percentual de l’11,3% respecte de Tractament de Residus de desembre, el consum va ser de netes un 6,2% i d’altres han pujat ajustades, un cop eliminades les del mes anterior, mantenint un la Comella (11,7 GWh), un 4% 63,1 GWh, un 2,8% més que el un 23,9% respecte a l’any 2011. variacions degudes als efectes descens constant, durant aquest menys que l’any anterior. El 3 desembre del 2011. Pel que fa Segons va informar ahir el del calendari i del període de últim semestre, en comparació de febrer a les onze del matí a la producció pròpia, s’ha ge- departament d’Estadística, les l’any en què ens trobem, es cons- del mes anterior. es va arribar al nou rècord de nerat l’11% del consum total.
 • 7. Dimarts, 8 de gener del 2013 andorra 7 medi ambient consell Una campanya sobre l’ús de bosses, Compareixença de Cinca i el malbaratament d’aliments i l’aigua Rodríguez sobre la CASS, el 18 Es tracta d’una acció que s’allarga tot l’any i que inclou a més els regals immaterials Redacció / agències Andorra la Vella tati masià m. f. Andorra la Vella ment d’aliments, ja que des del Els titulars de Finances i Fun- ministeri de Medi Ambient es ció Pública, Jordi Cinca, i de Centrada en quatre eixos: els re- vol donar continuïtat a les acci- Salut i Benestar, Cristina Ro- gals immaterials, el malbarata- ons ja engegades sobre aquest dríguez, compareixeran el ment alimentari, l’ús de bosses tema, com l’acord entre els cen- dia 18 a les tres de la tarda de plàstic i el consum d’aigua, tres comercials i el banc d’ali- davant les comissions legisla- el Govern ha adjudicat una cam- ments de Càritas, i la intenció és tives d’Afers Socials i de Sa- panya que s’emmarca en el Pla dur a terme activitats que siguin nitat i Medi Ambient per pre- nacional de residus. Aquesta ac- lúdiques però que incideixin en sentar l’estudi actuarial sobre ció va començar a finals de l’any aquest malbaratament. la branca de jubilació de la passat i s’allargarà tot el 2013 i A l’últim, una altra campanya CASS, segons va acordar ahir inclou aquests quatre temes, so- és la que incidirà en el consum la comissió permanent. A bre els quals es vol conscienciar d’aigua. Se centrarà especial- més, va autoritzar la celebra- la població. ment en la conscienciació sobre ció d’una sessió extraordinà- Després de l’acció centrada la gran quantitat d’ampolles ria de la comissió de Finances en els regals immaterials, que d’aigua que es fan servir i sobre La campanya sobre les bosses ja ha començat. i Pressupost per analitzar l’in- es tornarà a repetir el Nadal del el fet que l’aigua de l’aixeta és de forme del ponent i el de la co- 2013, ara n’ha arrencat una al- bona qualitat i que, per tant, en la intenció és fer ara una acció bosses de plàstic el que pretén és missió relatius al projecte de tra de destinada a recordar a la podem consumir sense cap pro- que recordi que ha començat la fomentar l’ús de bosses reutilit- llei de la funció de l’estadísti- població l’entrada en vigor de blema. Cadascuna d’aquestes mesura de gravar-ne l’ús a tra- zables. Alhora que l’administra- ca pública. A banda, es faran la normativa sobre les bosses de campanyes es durà a terme du- vés del pagament. Més enda- ció divulga aquesta normativa, dues sessions extraordinàries plàstic, que preveu que a partir rant un trimestre, aproximada- vant, quan la prohibició de l’ús els establiments també han d’in- de la comissió d’Educació, de l’1 de gener s’hauran de pa- ment, tal com posa en relleu el es posi en marxa, al novembre, formar els seus clients i aquesta Recerca, Cultura i Esports el gar i que a partir del novembre director de Medi Ambient, Marc s’hi tornarà a incidir a través mesura s’està fent, com constata dia 16, per triar el guanyador no es podran distribuir. Rossell. El cost global de tota la d’opis, flashmobs o animacions, Rossell, de diferents maneres, del 6è concurs de cartells del Una altra actuació serà la que comunicació és de 31.300 euros. entre altres vies. Tal com recor- com a través de la megafonia i Consell dels Joves; i el 31, per farà referència al malbarata- Quant a les bosses de plàstic, da Rossell, el reglament de les les webs dels establiments. escollir els treballs. VOLS QUEDAR BÉ AMB EL TEU REGAL? PENSA EN ixes Reba un fins a ABANS 81,95 50 ARA 40,98 ABANS 84,95 ARA 42,48 També disposem de xecs regal. Andorra la Vella: Av. Riberaygua, 12 · Av. Príncep Benlloch, 12 Escaldes-Engordany: Prat de les Oques. (Disposem d’un racó OUTLET)
 • 8. 8 andorra Dimarts, 8 de gener del 2013 actuacions dutes a terme l’última setmana La policia deté 14 persones des del 31 de desembre fins al 6 de gener La majoria dels arrestos han tingut lloc per conducció sota els efectes de l’alcohol tati masià Redacció Andorra la Vella sumptes autors dels delictes Els agents van controlar contra la llibertat, l’honor i la El cos de policia va informar dos turistes francesos funció pública, per amenaces, ahir del volum de detencions injúries i resistència greu a fun· que ha fet en els darrers set dies. per possessió de cionaris de l’autoritat en l’exer· D’aquesta manera, va detenir, moneda falsa cici de les seves funcions. al llarg de la setmana passada, Ja el dia 3, cap a les 18.40, en catorze persones. Els arrestos, una estació de servei situada al segons informen des del cos Un home de 35 anys Pas de la Casa, un home i una de l’ordre, s’han realitzat pels és detingut per dona no residents de nacionali· presumptes delictes contra la tat francesa, de 28 i 26 anys, van salut pública, concretament un; maltractaments en ser detinguts com a presumptes sis han estat relacionats amb l’àmbit domèstic autors d’un delicte contra el trà· delictes contra la seguretat col· fic jurídic, per possessió de mo· lectiva i set amb altres tipus de neda falsa. delictes, entre els quals maltrac· va arrestar un home no resi· I el mateix dia 3, un home re· taments en l’àmbit domèstic i dent de nacionalitat francesa i sident mexicà de 35 anys va ser possessió de moneda falsa. 33 anys, al Pas de la Casa, com detingut, a tres quarts de deu Pel que fa al delicte contra la La policia ha detingut 14 persones. a presumpte autor d’un delic· de la nit a Escaldes-Engordany, salut pública, la detenció va te· te contra la funció pública, per com a presumpte autor d’un de· nir lloc el passat dia 1 de gener de sang (g/l). L’endemà es va no resident de nacionalitat es· desobediència greu a agents de licte contra la integritat física i a les 8.15 a l’aparcament d’un detenir dues persones més, una panyola i 39 anys, amb una taxa l’autoritat en l’exercici de les se· moral i maltractaments en l’àm· local d’oci a la Massana, i va ser resident espanyola de 21 anys, de 2,47 g/l. A l’últim, el dia 5, a ves funcions. bit domèstic. la d’un andorrà de 23 anys, per que va donar una taxa d’1,05 tres quarts de cinc de la matina· L’endemà, i també a la via Per acabar, el dia 5, a les possessió de cocaïna. g/l, i un resident portuguès de da, els agents van detenir un re· pública com en el cas anterior, 16.55, els agents van controlar Quant als delictes contra la 25 anys, amb una taxa d’1,55 g/l. sident espanyol de 31 anys amb la policia va detenir dos homes, un andorrà de 20 anys com a seguretat col·lectiva, la prime· Ja el dia 3 els agents de la una taxa d’1,63 g/l. un andorrà i un no resident de presumpte autor d’un delicte ra persona detinguda va ser, el policia van controlar un resi· nacionalitat espanyola, de 23 i contra l’administració de jus· 31 de desembre, a les 0.50, un dent britànic de 57 anys, que va altres il·lícits penals 27 anys respectivament, arran tícia i trencament d’una orde· resident portuguès de 27 anys, donar un resultat positiu a la Pel que fa als altres delictes, cal d’una baralla que va tenir lloc nança penal que ordenava la que va donar una taxa positiva prova d’alcoholèmia d’1,68 g/l. I destacar que el dia 31 de desem· als voltants d’un local d’oci suspensió del permís de con· d’1,61 grams d’alcohol per litre l’endemà van arrestar un home bre, a les 2.20, el cos de policia d’Andorra la Vella, com a pre· ducció. gent gran solidaritat empreses càritas taxi soldevila Florenci Pla protagonitza la tercera sessió de l’Aula magna Redacció Andorra la Vella La Universitat d’Andorra acolli· rà dijous vinent, de dos quarts de quatre a dos quarts de set del vespre, la tercera edició de l’Aula magna, organitzada con· juntament per l’UdA i la corpo· ració d’Andorra la Vella i que L’AIVA dóna 1.200 euros Taxi Soldevila incorpora wi-fi anirà a càrrec de Florenci Pla, professor de l’Escola d’Infor· a Càritas als seus vehicles màtica i de Gestió, segons va informar la corporació parro· L’Associació d’Importadors de Vehicles d’Andorra (AIVA) ha Taxi Soldevila té una llarga experiència en el món del trans· quial. En aquesta sessió, i des· fet una donació a Càritas Andorrana, que anirà destinada a port. Es tracta d’una empresa sòlida, reforçada per la divisió prés de tractar en les dues an· programes socials d’àmbit nacional de l’ONG. El donatiu, per d’autocars (Viatges Soldevila), que presta una especial atenció teriors d’aquest curs 2012-2013 un import de 1.200 euros, és fruit de la recaptació que l’AIVA al contacte amb els clients. Per aquesta raó ha decidit ara in· de qüestions lligades a l’àmbit va realitzar pel sorteig d’un vehicle amb motiu de la Fira de corporar el wi-fi als seus vehicles. “Més que limitar-nos a con· de la salut i de la cultura, s’abor· l’automòbil, el passat mes de juny. L’ONG manifesta el seu duir, el que volem és que el client baixi del vehicle totalment darà un tema de ciència sota el agraïment a l’AIVA per la seva col·laboració i també els enco· satisfet d’haver viatjat amb nosaltres, i és per aquest motiu títol La cuina com a laboratori i ratja “a continuar amb el seu esperit solidari envers la comu· que totes les nostres decisions se centren en els nostres passat· conservació i cocció dels aliments. nitat andorrana”. gers”, expliquen des de l’empresa. Colorants naturals i artificials. Es- ferificacions.
 • 9. Dimarts, 8 de gener del 2013 publicitat 9 Enlloc com a casa Millorem el preu de la teva assegurança de llar PREU MÍNIM GARANTIT Volem que et sentis com a casa, per això t'oferim un preu imbatible amb unes cobertures i serveis únics per l'assegurança de la teva llar. Compromís d’atendre't en 1 hora o menys Servei d'Urgència permanent i immediat (lampisteria, electricitat, serralleria,...) Restauració estètica deixant el teu pis com nou Cobertura d'atracament al carrer per a tu i la teva família I molt més... I si trobes una oferta més baixa, ens comprometem a millorar-la.
 • 10. 10 ANDORRA DIMARTS, 8 DE GENER DEL 2013 MITJANS PÚBLICS RTVA deixa en mans d’Ordino Studios “Volem que els protagonistes la gestió del programa del Club Piolet siguin més que mai els nens” El director general de l’ens, Francesc Robert, defensa l’externalització de continguts El primer programa del RTVA nou Club Piolet, “amb una JULIÀ RODRÍGUEZ ANDORRA LA VELLA balladors d’RTVA que han estat imatge més evolucionada”, contractats per Ordino Studios segons els responsables L’externalització del que ha estat per formar part de l’equip del d’Ordino Studios, es va un dels programes insígnia de programa. Robert considera, poder veure ahir al matí. la ràdio i la televisió públiques com ja havia explicat en altres Els personatges principals, al llarg dels últims anys, el del ocasions, que RTVA ha d’actuar el Piolet i la Violeta, són Club Piolet, ja és una realitat. El com a “pal de paller” del sector “més expressius”, segons director general de Ràdio i Tele- audiovisual andorrà, garantint el director de l’espai, Agustí visió d’Andorra (RTVA), Fran- a les productores un lloc per di- Franch, i estaran acompa- cesc Robert, i Jordi Albà, direc- fondre les seves creacions. nyats d’un de nou, l’An- tor d’Ordino Studios, empresa En aquest mateix sentit, Albà di, representat per l’actor que a partir d’ara s’encarregarà va manifestar que la qualitat Joel Pla, que farà de nexe de la realització i la gestió, ho amb què s’elaborarà el nou espai d’unió entre els protagonis- van anunciar ahir en roda de els ajudarà “a l’hora d’ensenyar tes del Club Piolet i el món premsa. les nostres capacitats a l’exteri- real. L’objectiu és que “els La intenció de l’ens públic or i captar clients”. El director El Piolet i la Violeta són els personatges centrals del programa. protagonistes siguin més és externalitzar bona part de la d’Ordino Studios va destacar que mai els nens” i que hi producció, cosa que segons va també que la política d’externa- euros anuals, la mateixa quanti- ció pròpia d’uns 20 minuts, hagi la màxima participació recalcar Robert ja es fa actual- lització que es fa des de l’ens pú- tat que fins ara, segons ressalta- s’ha engegat també en aquesta a través de la pàgina web. ment amb molts altres espais, blic “ens beneficia a tots”. va Robert, que va indicar també nova etapa una web i desapa- Altres novetats són, per amb la qual cosa el personal El Club Piolet és un programa que aquesta iniciativa demostra reix la revista que es publicava. exemple, que hi haurà un de la parapública es dedicarà emblemàtic de la casa, ja que ac- “que a Andorra es pot fer pro- La intenció és incentivar l’ús de informatiu infantil cada di- sobretot als programes infor- tualment té uns 5.800 socis i és ducció de qualitat” en l’àmbit les noves tecnologies” entre els vendres i que s’ha canviat matius. “Externalitzant hem un dels que tenen més audièn- dels programes infantils de di- petits, “dins l’estratègia global la cançó per anar a dormir. generat llocs de treball”, va dir cia a Andorra Televisió (ATV). buixos animats. d’RTVA d’apostar per les noves Així mateix, es vol atreure el director general de l’ens. En El cost “operatiu” del programa A més del nou format del tecnologies” en la difusió dels un públic més ampli. aquest cas concret hi ha dos tre- se situarà al voltant dels 170.000 programa, que té una produc- mitjans públics, segons Robert. GUIA DE SERVEIS El Didal d’Or Placeres. Us desitja un bon any nou Monedes, joies usades, trencades, rellotges, peces d’ortodòncia... 24 k, 18 k, 14 k, 12 k 9 k i plata Av. Bonaventura Riberaygua, 6 Arranjament de tot tipus de roba Andorra la Vella (a 50 m d’antics bombers) C/ Joan Maragall – Edifici Rebés, B – 4.  Andorra la Vella Tel. 86 09 81   -  Mòbil 35 35 61 !! Forn del barri Cuina manxúria imperial 满族宫廷菜 Hon cuina Pastisseria - Granja - Fleca - Restaurant Telèfon: 826260 ERT JA HEM OB C/ Ciutat de Consuegra, 10 C/: Av. Fener, 3. Andorra la Vella Facebook: cuina manxuria imperial NCIA NOVA GERÈ Al costat de la papereria Carlin E-mail: cuinahon@hotmail.com Telèfon: 860 520
 • 11. Dimarts, 8 De gener Del 2013 andorra 11 canillo encamP Obre parcialment el pàrquing del Prat S’obren les inscripcions del Riu durant les festes de Nadal al Campionat d’esquaix Per ara s’han posat en marxa la planta baixa i la -1, que han tingut una afluència bona Redacció anDorra la Vella agències agències anDorra la Vella Per altra banda, a la planta -1 Avui s’obren les inscripcions s’ha registrat més rotació dels en el Campionat d’esquaix L’aparcament del Prat del Riu vehicles que hi estacionaven. d’Encamp, que es podran fer, de Canillo ha obert finalment Les dues plantes subterrànies per als majors de 18 anys, fins durant les festes de Nadal, una funcionen mitjançant el sistema al 21 de gener a les tres de la obra iniciada l’any 2009 i que ha de barrera, i amb les mateixes tarda. S’han de formalitzar al tingut un cost de gairebé 6 mili- tarifes de què disposa l’aparca- centre esportiu del Pas de la ons d’euros. Tot i així, la posada ment de l’edifici del Telecabi- Casa o bé al Complex Espor- en funcionament del nou equi- na, incloent-hi la primera hora tiu i Sociocultural d’Encamp. pament ha estat parcial. Durant gratuïta. L’esdeveniment tindrà lloc aquest període de gran afluèn- El conseller d’Obres i Urba- del 22 de gener al 27 de febrer cia turística s’han pogut habili- nisme va explicar que durant i a Encamp representarà la tar els aparcaments de la planta el gener s’enllestiran els tre- 14a edició, i la 9a en el cas del baixa i la planta -1, que corres- balls que encara falten per fer. Pas de la Casa. Es realitzaran pon a 130 places del total de 200. Consisteixen en la finalització dos campionats simultanis, El conseller d’Obres i Ur- dels acabats de la planta -2 i en un obert a tothom i un altre banisme de la corporació de l’arranjament de la terrassa. En la planta baixa de l’aparcament del Prat del riu. d’exclusiu per als socis dels Canillo, Salvador Brillas, es va aquest últim cas, l’acabament de centres esportius de la par- mostrar satisfet pel bon funcio- les obres dependrà de la mete- cialment durant les festes nada- va explicar que la planta baixa ròquia. En tots dos hi haurà nament que està tenint l’aparca- orologia, ja que la pavimenta- lenques per fer front a la gran ha estat al cent per cent gairebé categoria individual, tant ment, ja que durant les festes la ció es pot endarrerir si fa massa afluència turística que registra tots els dies de festes. masculina com femenina. En planta baixa ha estat gairebé al fred o neva. Un cop enllestits la parròquia durant aquesta La planta baixa de la infra- el cas dels socis la inscripció cent per cent de la capacitat tots els treballs, el Comú procedirà època de l’any. Brillas va afirmar estructura funciona com a zona és gratuïta, i per als no socis els dies. Les places d’aquest in- a inaugurar oficialment la nova que l’obertura ha anat molt bé, blava i la planta -1 disposa de val set euros. Els primers i dret funcionen amb les mateixes instal·lació. tenint en compte que el poble no les mateixes tarifes que l’apar- segons classificats rebran un tarifes que la resta de zona blava El nou aparcament del Prat disposa de gaires places d’apar- cament vertical de l’edifici del abonament anual als centres de la població. del Riu de Canillo ha obert par- cament. Així mateix, el conseller Telecabina. esportius. escaldes-engordany El Comú reorganitza l’accés a c. e.e. l’hospital per evitar embussos Redacció anDorra la Vella d’urgències i de consultes exter- ració, els usuaris d’urgències nes del Servei Andorrà d’Aten- només poden estacionar com a Després dels problemes de cir- ció Sanitària. S’han col·locat màxim deu minuts. Una mesu- culació detectats al carrer dels nous piquets, que s’afegeixen ra que s’adopta amb l’objectiu Escalls, el Comú d’Escaldes-En- als ja existents, i nova senyalit- d’evitar l’embús que es produïa gordany, amb la col·laboració de zació per evitar l’estacionament nombroses vegades com a con- l’Hospital de Nostra Senyora de fix dels vehicles. seqüència de l’obertura del do- Meritxell, ha reorganitzat l’accés Amb aquesta nova senyalit- ble sentit de circulació del carrer al centre hospitalari, al servei zació impulsada per la corpo- Sant Andreu. el comú ha impulsat canvis al carrer dels escalls.
 • 12. 12 Dimarts, 8 de gener del 2013 la seu d’urgell L’Ajuntament remarca l’“èxit” dels actes d’El Món Màgic de les Muntanyes La cavalcada de Reis tanca les activitats de la programació nadalenca de la capital alturgellenca ajuntament de la seu d’urgell Redacció la seu d’urgell van poder donar personalment podien dipositar el seu desig, la carta als Reis a la sala de Sant que després s’exposava en un Amb la concorreguda cavalca- Domènec. L’acte va incorporar arbre situat al pati de la biblio- da de Reis de dissabte passat, la més novetats, com ara les car- teca de Sant Agustí. Segons Me- Seu d’Urgell ha posat el punt fi- rosses reials, creades per l’artis- ritxell Planes, la nova activitat nal a la campanya El Món Màgic ta David Segura; un personatge “ha estat dinàmica, ha propiciat de les Muntanyes, que un any que dinamitzava l’arribada de la reflexió dels infants i ha estat més ha omplert la ciutat d’acti- Ses Majestats; fanalets dels me- una decoració amb valor afegit vitats relacionades amb les fes- nairons, repartits durant el ca- per a la recepció dels Reis”. tes de Nadal. gatió, per a la rebuda, i l’actua- Altres actes infantils van ser La regidora de Festes de la ció de la xaranga Rolling Band a l’espectacle de titelles El petit capital alturgellenca, Meritxell l’arribada dels Reis d’Orient i al elefant; el cinema d’animació; les Planes, va qualificar la cavalcada final de la rua. nadales al carrer, que han aple- de “molt lluïda”, i ho va atribuir Per la seva part, l’alcalde de gat més de 100 cantaires; el Con- especialment a la implicació de la Seu, Albert Batalla, va valorar cert de Nadal a Sant Domènec i les AMPA de les escoles Albert el fet que “totes aquestes acti- els tradicionals tió de la Freita i Vives, La Salle, Pau Claris i La vitats han fet que El Món Mà- L’arribada dels Reis al parc del Segre de la Seu d’Urgell. parc de Nadal, que van superar Valira, a les quals va agrair el ca- gic de les Muntanyes hagi estat les expectatives de participació. liu que van afegir a la rua. Pla- potent, amb actes per a tots els de Barcelona, que ha ocupat la i els tallers de menairons. L’Es- El tió va repartir prop de nes també va esmentar la incor- públics, totes amb molta parti- plaça dels Oms, ja que “ha es- pai Ermengol també ha ofert ta- 1.000 bosses, plenes de regals, poració d’una última carrossa cipació”. Batalla va agrair “tota devingut un atractiu més per llers per als nens, concretament gràcies a la col·laboració de di- de carbó conduïda pels Diables la col·laboració d’associacions, atraure tant els veïns com els d’elaboració de botifarres i de ferents d’empreses i de la Di- de l’Alt Urgell. En el muntatge entitats, empreses i treballadors visitants al centre de la ciutat”. formatges, que han estat un èxit, putació de Lleida, mentre que de les carrosses hi han participat de l’Ajuntament, que ho han fet Les activitats infantils han amb totes les places cobertes. el parc de Nadal va rebre uns pares i fills, fet que “fomenta la possible”. centrat un any més bona part de Una de les novetats més co- 1.500 assistents, va recollir tam- participació en els actes de la Així mateix, l’alcalde va es- la programació. Va ser el cas de mentades ha estat l’Arbre dels bé novetats en alguns tallers i va ciutat”, va precisar. mentar especialment el pessebre la visita dels menairons a les es- Desitjos. Amb la col·laboració de potenciar les activitats familiars En total, més de 4.000 infants romànic cedit per l’Ajuntament coles, el contacontes a les places diferents establiments, els nens a través dels jocs gegants. publicacions tremp successos A punt la biografia de El primer tinent d’alcalde Mor el jove de 21 anys ferit en Ramon de Vilana-Perles renuncia a la paga extra l’accident de la Redacció agències nit de Nadal oliana Aquesta biografia ja es tro- tremp consistori, ha dit que aquests ba en la darrera fase d’edició. diners, 2.000 euros aproxima- Redacció L’estudiós i advocat olianès Se- L’autor, en manifestacions a Rà- El primer tinent d’alcalde de dament, s’invertiran “en un bé lleida bastià Sardiné ja està preparant dioSeu, va posar en relleu que l’Ajuntament de Tremp, Joan comú”, ja que, segons va de- l’edició de la biografia de Ra- l’obra “traspua independentis- Pascual, ha renunciat a la seva clarar, tampoc no està d’acord El jove de Tremp que va que- mon Frederic de Vilana-Perles me i actualitat, amb propostes paga extra de Nadal amb l’ob- amb el fet que el Govern retin- dar ferit greu en l’accident de i Camarasa (Oliana 1663-Viena de república catalana, traïcions jectiu de solidaritzar-se amb el gui aquests diners. trànsit que hi va haver la nit 1740), considerat “el català amb i diplomàcia”. Així mateix, des- treballadors de la corporació Així, amb tota probabilitat, de Nadal a Salàs de Pallars més poder de la història”. pulla alguns personatges, “al- municipal. Amb aquesta inici- la partida es destinarà a una ha mort finalment a l’Hos- En l’obra, Sardiné hi conden- gun massa honorat”, i en recu- ativa, el regidor també ha vol- obra local pendent: la instal· pital Arnau de Vilanova de sarà la gran quantitat d’infor- pera d’altres. gut “protestar contra la llei del lació de la rèplica d’un fòssil, Lleida, on estava ingressat. mació que ha recopilat sobre el Tot plegat fa que la història Govern espanyol d’eliminar que està prevista a la rotonda Joel Cuadrado, de 21 anys, polític català, que va ser con- de la vida d’aquest personatge aquesta paga als funcionaris i dels Països Catalans de la capi- va xocar frontalment a la car- seller personal de l’emperador d’Oliana resulti d’absoluta vi- els treballadors de l’adminis- tal pallaresa. retera C-13 contra un altre Carles d’Àustria a la cort de Vi- gència, en l’actual debat polític i tració pública”. Joan Pascual és l’únic regi- automòbil, el conductor del ena, al segle XVIII, a més a més a les portes del 300è aniversari Pascual, que no està ads- dor de l’Ajuntament de Tremp qual, Joan Ravetllat, de 65 de personatge clau de la guerra de l’ocupació borbònica de Ca- crit a cap de les formacions que rep un salari per dedicació anys i veí de Rialp, va morir de successió. talunya. polítiques representades en el exclusiva. a l’instant.
 • 13. DIMARTS, 8 DE GENER DEL 2013 PUBLICITAT 13 LIURE B UFET L CAD A DIA D IA I NIT PREU: 1 1,50 € ) (ISI INCLÒS Tast i aperitiu gratis Ctra. Os de Civís · AD600 · Aixovall · Principat d’Andorra · Tel.: +376 816 256 / 359 817