SlideShare a Scribd company logo
dimecres, 6 de març del 2013 / núm. 2.263 / any 10


                                                            Per un millor preu
                                                              tindrà més

                                                           30 min. Gratuïts
                                                           1ª hora 0,90 €
                                                           +15 min. 0,35 €                                             avUI éS noTíCIa Pàgina 3              andorra Pàgina 6


                                               Els expedients                 Els comuns demanen
                                              sancionadors incoats                recuperar la policia
                           andorra Pàgina 7            per Treball creixen                 de proximitat a
                           El Consell General vol una festa
                           “participativa” per celebrar els
                                               un 23% el 2012                   les parròquies
                           20 anys de Constitució
                                                                                Tati Masià
                           andorra Pàgina 8

                           Saboya aposta per l’educació
                           contra la violència de gènere en
                           una comissió de nacions Unides
                           andorra Pàgina 8

                           Institucions Penitenciàries
                           treballa en un projecte esportiu
                           com a eina d’integració social
                           andorra Pàgina 9

                           El documental ‘Tocant de peus
                           a terra’ mostra la feina que fa
                           l’Unicef a Mauritània
                           CUlTUra Pàgina 15

                           Els compositors de temes en
                           català, convocats a la 13a edició
                           del premi Carles Sabater
                           ESPorTS Pàgina 16          CUlTUra Pàgina 14

                           El cartell de la Copa d’Europa
                           d’arcalís reunirà al voltant
                                              la periodista rosa mari sorri-
                                              bes, el violoncel·lista lluís cla-
                                              ret i l’exsecretari general dels
                                                                Sorribes, Claret i Massa,
                           de 120 participants         serveis del copríncep episco-
                                              pal, Joan massa, premis Àgora.     premis Àgora 2012
                                                                                   * COST DEL MISSATGE: 1,50 €  + CÀNON
                                            Participa en el proper          sorteig d’un

                                            iPad mini
www.bondia.ad / tel. 808 888 / fax 828 888
                            VENDA i
                            LLOGUER

                                                       Envia un SMS al 789*
                           d’apartaments,
                           xalets, estudis,
                            edificis...

                              www.cisa.ad                    amb la paraula clau      IPAD
                                                          espai i el teu nom
                              73 73 73
2    D’INTERÈS                                                          DIMECRES, 6 DE MARÇ DEL 2013


      INFONEUORDINO ARCALÍS             EL TEMPS meteo@bondia.ad
Cota mínima cm         220
Cota màxima cm         320
Qualitat de la neu
Accessos
               Pols
              Oberts
                                                           Inestabilitat fins al migdia
Instal·lacions obertes    8/15                                             Temperatures sense canvis           07.23 h
Pistes obertes        11/27                                                                    18.49 h
Telèfon estació      739 600
                                                -9/0       Una nova tongada de precipitacions ens ha de
PAL
Cota mínima cm         160                                        continuar afectant fins al migdia d’avui amb
                             2/7
Cota màxima cm         210                  1/6
Qualitat de la neu      Pols                                        mala visibilitat als cims de les muntanyes, on
Accessos          Oberts        3/8      3/8                        les boires seran molt destacades. La cota de neu   Quart minvant
Instal·lacions obertes    16/18                           -2/3
Pistes obertes        23/23               4/9
                                                         estarà situada als 1.800 o 1.900 metres. El vent
Telèfon estació      878 000        5/10                              serà fluix del sud al sud-oest. A partir de la tar-
ARINSAL                                                      da el temps anirà millorant i s’obriran clarianes
Cota mínima cm         170
Cota màxima cm         210        5/11
                                                         cada cop més destacades. Les temperatures han
Qualitat de la neu      Pols                                        de variar poc o pujar una mica durant la tarda si
                                                -10/6
Accessos          Oberts
Instal·lacions obertes    10/12            7/12                           hi ha alguna ullada de sol. Els pròxims dies no
Pistes obertes        18/19                                        acabarà de fer net perquè continuaran arribant
Telèfon estació      878 000
                                                         diverses pertorbacions des del sud poc intenses.
                                      divendres
                    dijous
                                                         Que tingueu un BONDIA.

PAS DE LA CASA-GRAU ROIG
Cota mínima cm       200
Cota màxima cm       250
Qualitat de la neu    Pols
Accessos        Oberts
Instal·lacions obertes  16/29
Pistes obertes      12/50
Telèfon estació    872 900
SOLDEU EL TARTER
Cota mínima cm         140
Cota màxima cm         220
Qualitat de la neu      Pols
Accessos          Oberts
Instal·lacions obertes    35/36
Pistes obertes        59/64
Telèfon estació      890 500Circuit de fons       15/15
Cota mínima cm         100
Cota màxima cm         160
Qualitat de la neu      Pols
Accessos          Oberts
Telèfon estació      741 444
 Aquesta previsió i cotes poden
variar en funció de les condicions
    meteorològiques.
                                       SANT JULIÀ
                                       DE LÒRIA
                                   Verge de Canòlich, 82,
                                       local 2
                                    Telèfon: 842 010
                                      (RAQUEL MARTÍNEZ MEDINA)
                                 Obert de dilluns a divendres: 9.30 h - 13.30 h
                                        i 16.00 h - 20.00 h
                                     Dissabte: 10.00 h - 13.00 h
                                     (ens adaptem al seu horari)
 Cuina casolana
amb un toc italià

Menú
diari 16 €
      tot inclòs
   CUINA PERMANENT
  A PARTIR DE LES 8.30 h
  NITS AMB
  RESERVA   836 063
Carretera general · PAL · La Massana
Dimecres, 6 De març Del 2013                                                                                 3
 balanç del servei d’inspecció

Els expedients sancionadors incoats
per Treball augmenten un 23% el 2012
Es van fer 872 inspeccions i entre els sectors més expedientats hi ha hostaleria i indústria
                                                                               tati masià
 Redacció
 anDorra la Vella           d’inspeccions d’ofici (primera                                                   a terme d’ofici segons l’índex
                   actuació) va ser de 33.                                                       d’accidentalitat i 50 més s’han
El servei d’Inspecció de Treball     Un dels aspectes que cal des-                                                  fet per denúncies o oficis de con-
del ministeri de Justícia i Inte-   tacar és que les denúncies rebu-                                                  dicions generals. La xifra de tre-
rior va dur a terme l’any pas-    des per Inspecció de Treball s’ha                                                  balladors controlats en aquestes
sat 872 inspeccions i actuacions   anat incrementant en els últims                                                   inspeccions va pujar a 2.111.
amb aixecament d’acta, 728 de     anys fins al punt de duplicar-se,                                                   La síntesi de les activitats
les quals relacionades amb les    passant de les 77 de l’any 2008 a                                                  dutes a terme al llarg de l’any
condicions generals i 144 amb     les 172 de l’exercici passat.                                                    passat també posa en relleu al-
aspectes de seguretat. El nom-      Quant a les consultes ateses                                                   tres actuacions realitzades pel
bre total d’expedients sanciona-   pel servei d’Inspecció de Treball                                                  servei, entre les quals 51 infor-
dors incoats ha estat de 158, una   durant l’any passat, van arribar                                                  mes d’al·legacions en expedients
xifra que suposa un 23% més      a 4.793 de presencials i 13.396                                                   sancionadors, 149 propostes de
respecte dels 128 incoats l’any    de telefòniques. Els acomiada-                                                   resolució, quatre informes de
anterior, segons la síntesi d’acti-  ments van ser el motiu princi-                                                   demandes jurisdiccionals i un
vitats corresponent al 2012 feta   pal de consulta en el cas de les                                                  informe de recursos d’apel·lació
pública ahir.             presencials, mentre que la via    Treball va dur a terme l’any passat 872 inspeccions.                      al Tribunal Superior. També hi
  L’import total de les sanci-    telefònica va ser utilitzada es-                                                  va haver 72 demandes d’execu-
ons proposades ha pujat fins     pecialment per a consultes rela-                                                  ció a la Batllia.
                                       nombre d’expedients i imports de les sancions
als 423.092 euros, mentre que     cionades amb la retribució dels                                                    A l’últim, cal assenyalar que
l’any 2011 els expedients sanci-   permisos i les vacances, així com               2007    2008    2009    2010   2011   2012     el 2012 el servei d’Inspecció de
onadors van representar un im-    els acomiadaments.          Expedients                                          Treball va rebre 249 contrac-
port de 312.198 euros. El sector     Pel que fa als acomiada-                   145     125     92     105    128    158     tes de menors, dels quals en va
                                      sancionadors incoats
en què es van registrar més ex-    ments, en total el servei va aten-  Import de les sancions                                    autoritzar 247. També es van
pedients sancionadors va ser     dre 2.769 consultes sobre aquest               176.311,31 € 139.430 € 152.473,26 € 211.692 € 312.198 € 423.092 €   tramitar set contractes d’apre-
                                      proposades
el de l’hostaleria (57 casos), se-  tema, 1.118 de les quals van ser                                                  nentatge i dinou en pràctiques.
guit per la indústria (28 casos),   presencials i 1.651 van ser per                                                   Pel que fa als contractes en con-
la construcció (18 casos) i el co-  telèfon. Respecte de la retribu-   al servei, hi va haver 2.147 qües-       controls es van incoar catorze         dicions especials, es van presen-
merç (17 casos).           ció dels permisos, cal assenya-   tions, 1.870 de les quals van ser       expedients sancionadors i l’im-         tar 127 sol·licituds, la totalitat de
  Pel que fa al control de les    lar que es van tramitar 2.119    ateses per telèfon.              port de les sancions proposades         les quals van ser autoritzades.
condicions generals de feina,     consultes, la gran majoria de les    Al llarg de l’any passat Ins-        és de 23.304 euros. També s’han         Un total de 123 corresponien al
el total d’actes esteses va ser de  quals, concretament 1.985, es    pecció de Treball va fer 144 ins-       fet inspeccions a les empreses         programa de treball amb suport
728, mentre que els centres de    van atendre per via telefònica.   peccions per al control de les         sobre el compliment de la Llei         Agentas de l’escola Meritxell i
treball inspeccionats van ser     Quant a les vacances, que és un   condicions de seguretat i salut        de la seguretat i la salut en el        quatre havien estat autoritzats
264. Cal afegir que la quantitat   altre dels temes més consultats   en el treball. Arran d’aquests         treball. Un total de 44 s’han dut        pel ministeri de Salut.
                            El Govern d’Andorra informa que els dies 7, 11 i 12 de març del 2013 es faran diverses reunions
                            informatives sobre el funcionament del Registre d’Ocupació d’Allotjaments Turístics (ROAT)
                            adreçades a totes les persones propietàries i/o gerents dels allotjaments turístics.
                            Les reunions tindran lloc en els horaris i les parròquies següents:

    Govern d’Andorra                 - Dijous 7 de març, a les 12 h. Centre Esportiu. Pas de la Casa
                            - Dijous 7 de març a les 16 h. Auditori del Palau de Gel. Canillo,
                            - Dilluns 11 de març, a les 11 h. Sala d’actes del Centre Cultural La Llacuna. Andorra la Vella
                            - Dimarts 12 de març, a les 10 h. Teatre de Les Fontetes. La Massana

                            Atès que l’adhesió al ROAT és obligatòria per a tot tipus d’allotjaments turístics, es recomana que hi
                            assisteixin els propietaris i/o els gerents.

                            És necessari confirmar l’assistència al Departament de Turisme del Govern trucant al 875702 o bé per
                            correu electrònic a l’adreça turisme@govern.ad.
4        opinió                                                                                Dimecres, 6 De març Del 2013

 edIToRIaL                                                                               ENQUESTA DE LA SETMANA
                                                                                    ¿Es protegeix prou el consumidor
Conscienciació i prevenció                                                                       en el projecte de llei sobre la competència?

Les incoacions d’expedients sancionadors del                    poden evitar les conseqüències que es poden de-                        Envia un SMS al 789 amb la teva
servei d’Inspecció de Treball van créixer l’any                  rivar de determinades mancances. La Llei de la
passat un 23%. A més, segons es va fer públic                   seguretat i la salut en el treball comporta un
                                                                                         resposta ENQ SI o bé ENQ NO
ahir, aquest servei va fer 872 inspeccions i actu-                 seguit d’obligacions quant a aquestes dues ma-                    Cada dimarts el resultat de l’enquesta es publicarà
acions amb aixecament d’acta, 728 de les quals                   tèries en el si de les empreses i els inspectors                  en aquest espai i entre els participants se sortejaran
relacionades amb les condicions generals i 144                   de Treball hauran de vetllar perquè aquestes                           tres lots de productes
amb aspectes de seguretat. També s’han dut a                    exigències es compleixin. Caldria, però, que                              per al bany.
terme controls derivats de la Llei de la seguretat                 la tasca preventiva encara es potenciés més a
i la salut en el treball. Cal destacar la importàn-                través de sessions informatives o d’altres pro-
cia que poden tenir les inspeccions que es por-                  postes que puguin servir per conscienciar sobre
ten a terme d’ofici per poder detectar mancan-                   la importància de la seguretat en el treball. I la
ces en els llocs de treball. D’aquesta manera, és                 sanció només ha de servir per cas-
necessari que es continuï apostant per aquest                   tigar aquells que realment fan cas
control previ, ja que així de ben segur que es                   omís de les obligacions.


 T’ho dIC eN CoNFIaNça                                                      TRIbuNa

           El Dia de                 sols ha començat la celebració anual
                                 del Dia de la cultura i el lliurament             Rectificar és de                       ponsals a les diferents valls de l’Alt Pirineu,
                                                                                               a la Seu d’Urgell, al Pallars, a la Cerdanya

           la cultura                 dels premis Àgora Cultural 2012
                                 a Rosa Mari Sorribes, Joan Massa i
                                 Lluís Claret. Quina tria més impe-
                                                                savis, no podem                       i també a Perpinyà, essent conscients que
                                                                                               s’ha treballat fins ara amb els mínims indis-
                                                                                               pensables tant en personal com en infraes-
aLexaNdRa GRebeNNIkoVa                      cable, quin sentit més perfecte té
                                 sempre l’elecció d’Àgora Cultural.
                                                                perdre TV3 a l’Alt                      tructures. El fet que TV3 s’hagi fet ressò de
                                                                                               les nostres decisions polítiques, la nostra
Hi ha un adagi molt famós, una pa-
radoxa d’aquelles que sempre se ci-
ten, que afirma que si necessites que
                                 Enhorabona, enhorabona a tots! No
                                 hi seré físicament per aplaudir-vos,
                                 però per escrit i en esperit alegre
                                                                Pirineu                           vida social i l’agenda cultural, ha significat
                                                                                               per al Pirineu més equilibri territorial i inte-
                                                                                               gració i cohesió social.
                                                                 RoSa aMoRÓS, DiputaDa per erC a l’alt pirineu
alguna cosa es faci d’una manera                 m’hi uneixo. Felicitats, felicitats a
ràpida i eficient, l’has de donar a la              tots els homenatjats, i als organit-              La gent del Pirineu, des de la serra del Mont-         Ara ja no ho tindrem, es retalla d’entra-
persona que més feina té en aquest                zadors també! De tots els anys que               sec fins a la serralada del Cadí, som gent          da als que menys soroll poden fer, als més
moment. També tots hem sentit dir                s’ha celebrat l’Àgora Cultural, hi he             prudent, treballadora, amb fortes arrels a          vulnerables i als que menys eines tenen per
que el volum de la feina s’expan-                pogut ser comptades vegades: però               la terra, lluitadora i forta, aquesta barreja        defensar-se. Si hem de fer un país nou, amb
deix en proporció inversa al temps                segueixo fidelment, amb molta il-               d’adjectius i molts d’altres són els que han         unes conviccions noves i amb un tarannà
disponible per completar-la. No sé                lusió, el lliurament dels seus premis             fet que el Pirineu avui en dia continuï viu.         nou, hem de reflexionar profundament si
si ho he formulat correctament: en                a la trajectòria de persones dinamit-             La seva gent, únicament i exclusivament,           algunes de les decisions que es prenen ac-
altres paraules, això significa que               zadores de la cultura andorrana.                som els que hem fet que les muntanyes pi-          tualment són les millors possibles. Sabem
com més temps es té per completar                                                rinenques encara avui en dia bateguin.            que som en un moment difícil, però no per
una feina, més es triga a acabar-la.                Moltes vegades tenim la sensació                                             això hem de deixar de reivindicar els drets
Naturalment, tot té el seu límit: però              –i és una sensació provada, fona-                 Però aquest batec del cor pirinenc es va         que considerem més justos, equitatius i ne-
si hem de fer una mica de cas de                 mentada i confirmada per aquells                afeblint dia a dia. Tenim molts anys histò-         cessaris.
totes aquestes teories possiblement               qui coneixen el valor dels senti-               ria i també de pèrdues, sempre som aquells
estrafolàries, ara mateix se’m po-                ments i les paraules– que no sabem               que perdem més en èpoques de crisi i els            En nom de la gent del Pirineu i com a di-
dria donar tota la feina urgent del               ser prou agraïts amb les persones               que menys guanyem en èpoques de bo-             putada al Parlament que representa aquest
món. L’únic que em posa trista és                que fan que la nostra vida sigui cada             nança.                            territori, vetllaré perquè la comissió de tre-
que no es pugui ser a diversos llocs               dia més plena de sentit, de contin-                                             ball que hi ha al Parlament tingui en comp-
al mateix temps. I el tipus de feina               gut i de bellesa, amb els que tiren                El fet d’ésser un territori envellit, tenir       te les nostres demandes i trobi els camins
que tinc m’impedeix coincidir amb                el país endavant. Ens costa agrair               una densitat de població força baixa i alhora        de comunicació i diàleg adients per donar
la gent (excloent-ne, naturalment, la              (si ens comparem amb els veïns del               unes grans barreres naturals que dificulten         sortida a una decisió que considerem to-
gent amb qui treballo) a la majoria               nord, del sud o d’altres múltiples               la relació de la població, no són prou motius        talment injusta. Esperem que s’arribi a un
dels moments de celebració, oci i                llocs geogràfics) l’esforç, la imagina-            per ofegar-nos dia rere dia. Ja hem perdut          bon i reflexionat acord i que el consell de
descans.                             ció i l’impuls creatiu dels que cons-             moltes estructures polítiques territorials i         govern de la CCMA es repensi la decisió de
                                 trueixen el més important que pot               aquest cop ens ha tocat perdre la veu del          suprimir les corresponsalies de TV3 a l’Alt
  Sempre intento amagar-ho del                 tenir el país: la seva cultura. No en             Pirineu al mitjà de comunicació més impor-          Pirineu.
lector, però, de fet, com qualse-                sabem, com a conjunt de ciutadans:               tant i influent a Catalunya, TV3, la televisió
vol qui apareix a la premsa escri-                però, gràcies a Déu, hi ha persones              pública de Catalunya.                      A vegades fer un pas endarrere a temps
ta, cada vegada que em llegiu sóc                i entitats que lluiten per trencar el                                            significa una victòria i estic convençu-
un text “d’ahir”. Les meves cartes                desequilibri. I, gràcies a Déu, hi ha               Anem fent passes endarrere i amb aques-          da que així ha de ser. Tal com diu la dita,
us arriben amb retard, a la manera                persones que porten a terme una                ta decisió pot semblar que no interessa a la         rectificar és de savis. Per tant, encara són a
del correu del segle passat. Sí, per               tasca intel·lectual, social, musical,             resta de Catalunya el que passa al Pirineu          temps d’esmenar l’error. Mentrestant, nos-
a mi encara som el dia 5 de març i                artística, organitzadora, sempre cre-             perquè així s’ha decidit des del consell de         altres continuarem fent sentir la veu d’un
les hores de feina, com sempre, se                ativa, sempre desinteressada, arris-              govern de la Corporació Catalana de Mit-           territori, el territori més gran de Catalunya,
m’encavalquen amb totes les possi-                cada i oberta a tots els vents. A tots             jans d’Audiovisuals (CCMA).                 que l’únic que vol és tenir el reconeixement
bles activitats plaents. En el moment              vosaltres, feliç Dia de la cultura. A                                            que ens mereix dins del nostre petit país,
que us estic escrivint, encara ni tan              tots vosaltres, no defalliu mai.                  Fins ara havíem aconseguit tenir corres-         Catalunya.

El diari no es responsabilitza de les opinions expressades pels col.laboradors de la secció de Tribuna. L’opinió del BonDia es reflecteix en el seu editorial.
Perquè les vostres cartes al director o les vostres opinions puguin ser publicades, cal que ens faciliteu les vostres dades: nom i cognoms, passaport, telèfon i parròquia de residència.
                                                                                                                      Dipòsit Legal AND. 114-2004
directori
      La Veu deL PobLe S. a. PReSIdeNT Carles Naudi d’Areny-Plandolit SeCReTaRI Ferran Naudi d’Areny-Plandolit GeReNT Thomas Kampfraat
      boNdIa dIReCToR Marc Segalés CaP de RedaCCIÓ Marta Fernández RedaCCIÓ Joan Josep Blasco, Mireia Suero, Esther Jover, Julià Rodríguez CoRReCCIÓ M. Àngels Sala MaQueTaCIÓ Lídia Jo, Cecilia Cogliati FoToGRaFIa Tatiana Masià,
      Iñaki Rubio, CoMeRCIaL I adMINISTRaCIÓ Ricard Vallès, Isabel Diaz, Joan Nogueira, Virginia Yáñez dISTRIbuCIÓ Premsa distribució TRaNSPoRT Trans Integral Seu SL.
      Carrer Maria Pla, 28, 1a planta. Andorra la Vella .Telèfon: 808 888 Fax: 828 888 Adreça electrònica: bondia@bondia.ad Web:www.bondia.ad
Dimecres, 6 De març Del 2013                         publicitat  5
 UFET LLIURE
B
   A DI IA
 CAD
     1ÒS50 €
      ,
  U: I1CL ÒS))
 PRE N CL
    N(IGI I
     (IGI  SES
         ES
    ES INCLOS
     S INCLO
 BEGUD E
 BEGUD
         IT
          T
  OBER T  A LA NI S
     T A LA N ES
  OBER      RE
          R
     , DIVEND
      DIVEND
 DIJOUS ,
 DIJOUS    TE
        TE
   I DISSAB
   I DISSA B               Obert a la nit dijous divendres i dissabte
                                     Tast i
                                    aperitiu
 ESP ECIAL
    RSARIS                              gratis
 ANIVE PS
  I GRU
 PREU: 12,5)0 €
     ÒS   LÒ
     (IGI INC
         LÒS
     TOT INC Ctra. Os de Civís · AD600 · Aixovall · Principat d’Andorra · Tel.: +376 816 256 / 359 817
6                                                                       Dimecres, 6 De març Del 2013
 reunió de cònsols

Els comuns sol·liciten recuperar la
policia de proximitat a les parròquies
La demanda ve sobretot de les menys poblades, que destaquen l’efecte dissuasiu dels agents
                                                     tati masià
 m. s. c.
 escalDes-engorDany                                                  reduir deute i despesa. Marín
                                                            va recordar que l’ABA aplicarà        carnet
Els comuns són partidaris de re-                                            un augment de mig punt aquest
cuperar la policia de proximitat.                                           any a totes les renovacions de       de família
Per aquest motiu, la Comissió
Interparroquial de Circulació ha
                                                            crèdit o noves pòlisses que es
                                                            contractin, establint els tipus al
                                                                                nombrosa per
sol·licitat per carta al ministeri                                           3% més l’euríbor.             a 500 nuclis
d’Interior la restitució d’aquests                                            Els comuns van posar de ma-
agents destinats a cada parrò-                                             nifest que últimament els bancs    Uns 500 nuclis es podran
quia. La demanda prové sobre-                                             han anat aplicant mig punt més     beneficiar del carnet de
tot de les més allunyades, com                                             cada any i això “ens fa força     família nombrosa que han
és el cas de Canillo.                                                 mal”, va subratllar Mandicó.      impulsat els comuns. El
  El cònsol major de Canillo,                                             Per aquest motiu van plantejar     ministeri de Benestar ja ha
Josep Mandicó (que ahir va ac-                                             la possibilitat que aquest incre-   redactat   l’avantprojecte
tuar de portaveu de la reunió                                             ment s’aturi. Segons van indicar    del reglament i es preveu
de mandataris comunals junta-                                             els mandataris comunals, els re-    posar-lo en marxa aquest
ment amb Trini Marín, la còn-     els mandataris comunals en una reunió de cònsols anterior.            presentants de l’ABA van expo-     any. La intenció és que si-
sol d’Escaldes-Engordany), va                                             sar que de cara a l’any que ve fa-   gui un carnet internacional
explicar que la presència del cos   modificar la llei i el conveni     les corporacions no passa per as-     ran un esforç perquè això passi.    (s’espera que la tasca d’ho-
és important sobretot a l’hivern,   dels agents de circulació per     similar les funcions dels agents a      Els cònsols també van infor-    mologació no sigui compli-
quan hi ha més afluència turís-    incloure-hi unes competències     les que té la guàrdia urbana dels     mar que alguns comuns han pre-     cada) i que permeti als titu-
tica. Mandicó va especificar que   que avui no hi estan previstes.    països veïns. A més, els comuns      sentat al·legacions al reglament    lars obtenir descomptes en
aquesta proposta no està moti-    Alguns dels canvis passarien      també estan treballant per unifi-     que ha de permetre als propieta-    botigues i l’oferta cultural.
vada perquè hagin augmentat      per permetre als agents obrir un    car els criteris de càrrega i des-    ris tornar a llogar un local afec-   Per aquest motiu l’executiu
els actes delictius, sinó perquè la  domicili o facilitar la imposició   càrrega a tot el Principat.        tat per un negoci embargat. En     s’ha posat en contacte amb
presència de policia pels carrers   de sancions als amos dels gossos                         tot cas es preveu que a finals de   la Cambra de Comerç (per
té un efecte dissuasiu. Va ser el   que defequen al carrer. El cònsol   tipus d’interès              març totes les corporacions l’ha-   fixar aquestes reduccions
febrer de l’any passat quan l’an-   de Canillo va remarcar que els     La reunió de cònsols va rebre la     gin aprovat. Així mateix, i des-    als establiments) i la Uni-
terior ministre d’Interior, Marc   comuns són partidaris d’ampli-     visita de l’Associació de Bancs      prés de la reunió amb el ministre   versitat d’Andorra, per ob-
Vila, va reorganitzar el cos redu-  ar les competències d’aquest cos    d’Andorra (ABA). En la troba-       de Finances, Jordi Cinca, l’apor-   tenir un descompte a partir
int la policia de proximitat a les  sempre que facin referència a     da, els comuns van demanar a       tació dels comuns al programa     del tercer fill. Els comuns
parròquies.              serveis però no a l’àmbit de la se-  les entitats financeres que també     Infoturisme no estarà subjecta     ja ofereixen reduccions per
  Els comuns també han plan-     guretat, perquè ja l’assumeix la    facin un esforç tal com fan les      a l’IGI, tal com s’havia plantejat   als serveis socials.
tejat al Govern la necessitat de   policia. En tot cas, la intenció de  corporacions amb l’objectiu de      en un principi.


 parlament                                                         gent gran

Dues noves lleis de creació de                                              Taller adreçat a tenir
col·legis, al Consell General                                               cura de les mans
                                                              Redacció
                                                              anDorra la Vella         els hàbits de salut més reco-
 Redacció
 anDorra la Vella           va acordar competent la comis-     del sistema financer, la protecció                       manables per a la gent gran.
                   sió de Finances i Pressupost per    de l’inversor, l’abús de mercat i      La Fundació Crèdit Andorrà     Serà impartit per les fisiotera-
La reunió de la junta de presi-    conèixer el projecte de llei sobre   els acords de garantia financera.      organitza avui un taller de sa-  peutes Meritxell Agromayor
dents de grups parlamentaris     el règim jurídic de les entitats    També es va establir el calenda-       lut adreçat a tenir cura de les  i Sònia Barrull, que parlaran
va acordar dilluns determinar     operatives del sistema financer    ri de sessions, que preveu ses-       mans. La xerrada està dirigida   sobre l’anatomia de les mans,
la comissió legislativa d’Interi-   i altres disposicions que regulen   sions de control l’11 d’abril, el      a la gent gran i tindrà lloc a   les patologies i alteracions més
or competent per conèixer els     l’exercici de les activitats finan-  9 de maig i el 6 de juny, i es va      L’Espai de les 16.30 a les 18.30  freqüents i com podem preve-
projectes de llei de creació del   ceres al país, i el projecte de llei  reservar dies per a sessions de       hores. El taller s’emmarca en   nir-les i tractar-les. Les perso-
Col·legi Oficial de Psicòlegs i el  sobre els requisits organitzatius   Consell General per analitzar les      el programa Envelliment sa-    nes interessades poden fer la
Col·legi Oficial de Fisioterapeu-   i les condicions de funciona-     iniciatives a tràmit, el 18 d’abril,     ludable, que té com a objectiu   inscripció a la seu de L’Espai o
tes i Cinesiterapeutes. També es   ment de les entitats operatives    2 i 23 de maig i 13 i 20 de juny.      tractar diversos aspectes sobre  per telèfon.
Dimecres, 6 De març Del 2013                                                                andorra          7
 festa nacional

El Consell vol una festa “participativa”
per celebrar els 20 anys de Constitució
Les activitats per als dies 13 i 14 estan pensades per atreure persones de totes les edats
                                                       tati masià
 JUlià rodrígUez
 anDorra la Vella                                                     dir en tot el que representa la     en què actuaran els grups Less
                                                              cambra parlamentària, sinó que     is More, The Velvet Blues Band
“L’esperit és fer partícip a tot-                                             també ho podran fer els més pe-     i Punkers Love the 80’.
hom de la festa de la Constitu-                                              tits. Així, s’han inclòs entre les     Pel que fa al dijous 14 de març,
ció.” Així ho va dir ahir la sub-                                             activitats dues sessions de teatre   també hi haurà la possibilitat de
síndica general, Mònica Bonell,                                              familiar amb el títol de Les regles   visitar el nou edifici del Consell
durant la presentació del pro-                                               del joc, una a les 16.30 i una altra  i Casa de la Vall durant el matí.
grama elaborat amb motiu de la                                               a les 17.30, a càrrec de la compa-   La jornada inclou l’actuació dels
festa nacional de la Constitució.                                             nyia Som-hi Teatre, per explicar    esbarts del país a les onze del
I és que enguany es compleixen                                               el funcionament de la que és una    matí. També està prevista l’habi-
vint anys de l’aprovació de la                                               de les principals institucions del   tual ballada de sardanes amb la
Carta Magna i el que s’ha volgut                                              país. L’activitat està pensada per   Cobla Principal de Berga davant
és organitzar una festa “tan par-                                             a infants entre 6 i 11 anys, que    de Casa de la Vall. Tampoc no
ticipativa com sigui possible”.                                              rebran un programa adaptat a      faltarà el tradicional concert de
Per això hi haurà activitats per a                                             la seva edat per convidar-los a     la Constitució de l’ONCA, que
persones de totes les edats, dels  la subsíndica general, Mònica Bonell, va explicar les activitats previstes.      assistir-hi. Després de la repre-    farà un repàs de la música des
més petits als més grans.                                                 sentació, els nens podran gaudir    del segle XVIII fins al segle XX.
  Sota el lema Celebrem-ho tots   ativa que ja es va posar en mar-     desenvolupar les reunions que        d’un berenar i una visita guiada.     A la tarda tindran lloc els ac-
junts! s’ha elaborat un programa   xa l’any passat i que es repeteix     van fer possible que Andorra es         La programació del dia 13 es    tes institucionals, amb el tradici-
que comença el dimecres 13 a les   “a causa de la bona acceptació”      dotés, per primera vegada a la       completarà amb un concert al      onal consell a Casa de la Vall i la
quatre de la tarda. Els que enca-  que va tenir.               seva història, d’una Constitució:      vestíbul del nou edifici del Con-    recepció oficial. Durant els dos
ra no coneixen el nou edifici del    A més, també hi haurà la pos-     Casa de la Vall, on es podran        sell General del Cor dels Petits    dies de celebració es vendran
Consell ho podran fer durant la   sibilitat de conèixer durant tota     veure fotografies d’alguns dels       Cantors Lliures (19 h) i un al-     xapes commemoratives de la
jornada de portes obertes pre-    la tarda, a través de visites guia-    moments clau de la negociació.       tre a la sala del Prat del Roure    data al preu d’un euro i el que es
vista, fins a dos quarts de nou   des, un dels edificis més emble-       A banda, no seran tan sols els      d’Escaldes-Engordany sota el      recapti serà per a la Plataforma
del vespre. Aquesta és una inici-  màtics del país i el lloc on es van    adults els que podran aprofun-       títol Rock per la Constitució (22 h),  d’ONG.
8    andorra                                                            Dimecres, 6 De març Del 2013

 afers exteriors                                                  institucions penitenciàries

Saboya aposta per l’educació                                            Xavier Espot anuncia
contra la violència de gènere                                           un projecte esportiu
                                                          per integrar els presos
El ministre participa a Nova York en una comissió de Nacions Unides
                                                          Redacció
                                   t. m.                     anDorra la Vella          ple tallers de manualitats, de
 Redacció
 anDorra la Vella                              ment d’un conjunt d’iniciatives                      serigrafia i ocupacionals. El
                                       preses pel Consell d’Europa des    El ministre de Justícia i Inte-   ministre va destacar que la
El ministre d’Afers Exteriors,                        del 1990 i el primer instrument    rior, Xavier Espot, va avançar   prioritat de la presidència an-
Gilbert Saboya, va assistir ahir                       jurídic a Europa en l’àmbit de la   ahir que el departament d’Ins-   dorrana del Comitè de Minis-
a Nova York a la 57a sessió de                        violència envers les dones.      titucions Penitenciàries treba-   tres del Consell d’Europa se
la Comissió de la Condició Jurí-                        Així mateix, Saboya va par-    lla en un projecte esportiu com   centra en l’educació a la ciuta-
dica i Social de la Dona (CSW)                        ticipar en una concertació fran-   a eina d’integració social. En   dania democràtica i els drets
de Nacions Unides. Al debat ge-                       còfona d’alt nivell sobre la lluita  aquest sentit, al maig s’organit-  humans, i que el tema d’aquest
neral de la comissió, el ministre                      contra la violència envers les    zarà un primer taller esportiu   seminari, “l’esport a les pre-
va manifestar que és necessari                        dones i les nenes, coorganitzada   dedicat íntegrament al futbol    sons”, s’inscriu perfectament
promoure l’educació dels drets                        per l’Organització Internacional   sala. Espot va fer l’anunci du-   en les prioritats de la presidèn-
humans com a mitjà per refor-                        de la Francofonia i ONU-Fem-     rant una visita a Estrasburg,    cia andorrana.
çar la prevenció i lluitar contra                      mes. La trobada va permetre      on participa en un seminari      Espot es va reunir amb el
la violència de gènere. Saboya                        aprovar un Pla d’Acció francò-    relatiu a l’esport a les presons  secretari general del Consell
va participar també, en qualitat                       fon d’accions per eliminar tota    europees. El seminari és or-    d’Europa, Thorbjorn Jagland,
de president del Comitè de Mi-     Gilbert saboya.            mena de violència contra les do-   ganitzat per l’Acord Parcial    i va portar a terme una visita
nistres del Consell d’Europa, en                       nes i les nenes.           per a l’Esport (APES) i el Con-   al Tribunal Europeu de Drets
la conferència La violència envers   d’Europa sobre la prevenció i la     El ministre va destacar que    sell de Cooperació Penològic    Humans (TEDH), acompanyat
les dones: la nostra preocupació, la  lluita contra la violència envers   Andorra creu que un dels mit-     (PC-CP).              del president del TEDH, Dean
nostra resposta, organitzada en el   les dones i la violència domèsti-   jans més efectius per abordar      Espot va indicar que ja es    Spielmaln, i el jutge andorrà
marc d’aquesta 57a edició de la    ca. Precisament Saboya va poder    aquesta problemàtica de la vio-    treballa en aquest projecte es-   del TEDH, Josep Casadevall.
Comissió pel Consell d’Europa i    informar sobre la signatura del    lència és la prevenció. Una pre-   portiu per contribuir a la in-   El ministre va comentar que a
la Missió Permanent de França a    conveni per part d’Andorra el     venció que ha d’impedir aquest    tegració social dels reclusos.   l’abril es farà a Estrasburg, sota
les Nacions Unides.          passat 22 de febrer a Estrasburg.   tipus de violència abans que tin-   A més, va recordar que el de-    els auspicis de la presidència
  L’objectiu d’aquesta conferèn-   El ministre va destacar que      gui lloc, mitjançant l’educació i   partament d’Institucions Peni-   d’Andorra del Consell de Mi-
cia va ser tractar el tema de la    aquest conveni es va obrir a la    el respecte als drets humans en    tenciàries fa diverses activitats  nistres, un seminari sobre el
violència envers les dones i pro-   signatura a Istanbul l’11 de maig   general i de les dones i nenes en   adreçades als interns del Cen-   paper de l’educació en la pre-
moure el Conveni del Consell      del 2011 i que suposa l’acompli-   particular.              tre Penitenciari, com per exem-   venció del dopatge.
Dimecres, 6 De març Del 2013                                                            andorra            9
 solidaritat

‘Tocant de peus a terra’ per
                                                                                             tati masià
mostrar la feina a Mauritània
Llovera destaca les dificultats dels discapacitats al país africà
 m. f.
 anDorra la Vella           què després es pugui explicar    que treballen en aquests projec-
                   de primera mà” el que s’ha vist   tes. I es queda amb un fet, allà
Mostrar la feina que l’Unicef     i també per aportar una “visió   “no tenen res però somriuen”.
fa a Mauritània, aquest és l’ob-   externa” a aquells que són sobre    Des de l’Unicef es treballa ara
jectiu principal del documental    el terreny. Llovera destaca que   amb Educació perquè el docu-
que es va presentar ahir, Tocant   l’experiència l’ha omplert “mol-  mental es pugui veure a les es-
de peus a terra, que mostra el que  tíssim” i posa en relleu la feina  coles, ja que la intenció és fer-ne
van poder veure durant quatre     que porten a terme les persones   la màxima difusió possible.      alberch, Álvarez, Borrell i llovera van presentar ahir el documental.
dies al país africà l’esportista i
ambaixador de l’Unicef Albert
Llovera; la directora de l’Uni-
cef, Marta Alberch; Lluís Álva-
rez, conseller de MoraBanc, i
Josep Maria Borrell, de Góndola


                                                 Barcelona Ballet
Films i director del film. A tra-
vés d’aquest documental es vol
mostrar la tasca que es porta a
terme a Mauritània gràcies a les
donacions dels particulars i de
MoraBanc a través de la Targe-
                                                 amb Ángel Corella
ta Solidària, uns diners que han
servit per tirar endavant micro-                                 estrella principal i director artístic
crèdits per a dones i programes
per als joves. Però l’experiència
també ha servit per constatar les                                dissabte 9 de març | 21.30 h
dificultats que tenen els disca-
pacitats. I és que, com va comen-                                Auditori del Centre de Congressos d’Andorra la Vella
tar Llovera, la integració sembla
lluny d’assolir-se al país africà.
  Alberch va comentar que          La Compañía de Ballet neix de l’interès del ballarí internacional Ángel Corella de divulgar i donar suport a
s’ha aconseguit “el compromís”        la dansa clàssica a Espanya, per evitar l’èxode permanent de ballarins que es veien obligats a emigrar quan
d’Unicef Mauritània per avaluar       acabaven la seva formació. Inicia la seva trajectòria l’abril del 2008 a La Granja de Sant Ildefons (Segòvia)
quina és la situació dels disca-       on desenvolupa una gran quantitat d’activitat tant a gales com en programes didàctics. A començaments
pacitats per després poder tirar
endavant els programes neces-
                       de l’any 2012, es trasllada a la ciutat de Barcelona, on adopta el nom de Barcelona Ballet.
saris. De fet, tant els quatre pro-
tagonistes del documental com
els membres de l’ONG a Mau-
ritània van poder constatar que
molts infants no van a l’escola si
tenen una discapacitat. Això és
una de les coses que més van im-
pactar Llovera, que va explicar
ahir que van visitar una escola
de la capital i allà van preguntar
quants nens discapacitats hi ha-
via. La resposta va ser clara: cap.
El problema, però, no és tant
que els edificis o les infraestruc-
tures no estiguin adaptats, sinó
que “ets un esguerrat”, expressa
Llovera.
  Una altra de les coses que més
van emocionar l’ambaixador de
l’Unicef va ser la rebuda de les
dones que s’han pogut benefici-
ar d’un microcrèdit. L’esportista
exposa que valoren molt l’ajuda
que se’ls dóna. També va des-
tacar el contacte amb els joves      venda d’entrades                           col·laboren
que estan integrats en un dels
                                                        Pyrénées Andorra | Cambra de Comerç, Indústria i Serveis
programes per a la difusió de la     morabanc.ad/entrades        ticketmaster.es
salut i la participació.                                            Pianos Marrugat | Andorra Park Hotel | Champagne Deutz
                     Oficines de MoraBanc        Oficina de Turisme Comunal
  Alberch va explicar que des
                     Oficina Nacional de Turisme    Centre de Congressos        organitza                   amb el suport de
del 1996 l’ONG d’Andorra tre-
                     Departament de Cultura       d’Andorra la Vella
balla a Mauritània i va destacar
                     del Comú d’Andorra la Vella    Pyrénées Andorra
que aquests viatges que es fan      a “La Llacuna”
per veure el treball de camp
“no són per controlar sinó per-
10        andorra                                                              Dimecres, 6 De març Del 2013

   SALUT                                                            SALUT

 els logopedes s’uneixen a la                                                  retirats del mercat uns
 celebració del dia europeu                                                   implants mamaris de
                                                                Pérouse Plastie sas
 Reivindiquen el seu paper per a la millora de la qualitat de vida
                                                                 Redacció
                                                          tati masià  anDorra la Vella
   Redacció
   anDorra la Vella                                                                           L’empresa detecta que
                                                                El ministeri de Salut i Benestar       la data de caducitat
 Avui se celebra el Dia europeu                                                 va informar ahir a través d’un
 de la logopèdia, sota el lema                                                 comunicat que ha tingut co·
                                                                                       d’algunes etiquetes
 Comunicació és més que fluïdesa.                                                neixement, a través de l’Agèn·        ha estat falsificada
 Aquest dia pretén, i té com a ob·                                               cia Nacional de Seguretat del
 jectiu principal, acostar i fer co·                                              Medicament i dels Productes
 nèixer a la població en general,                                                de Salut de França (ANSM),             Es recomana a
 així com a altres sectors profes·                                               que l’empresa Pérouse Plas·           les pacients que es
 sionals, l’activitat professional                                               tie SAS ha ordenat la retirada
 dels logopedes. Des del Col·                                                  del mercat dels seus implants
                                                                                         posin en contacte
 legi Oficial de Logopedes rei·                                                 mamaris Perthese i Perthese            amb el seu metge
 vindiquen que volen “mostrar                                                  Esthea.
 que tenim un objectiu europeu                                                   L’empresa ha detectat que
 comú per provocar un impacte                                                  les etiquetes d’algunes capses       L’empresa ha procedit a re·
 dinàmic en la promoció de la          Una formació sobre noves tecnologies dels logopedes.              d’implants mamaris Perthe·        tirar del mercat els lots d’im·
 salut, el benestar i la qualitat de                                              se i Perthese Esthea han estat      plants mamaris Perthese i
 vida dels nens, dels joves i dels       bé porten a terme una activitat    tat o una activitat professional     falsificades prolongant-ne la      Perthese Esthea afectats per
 adults amb alteracions de comu·        “preventiva molt important,      amb una “actitud de confiança      data de caducitat. Els controls     aquesta falsificació.
 nicació a tot Europa”.             tant en l’àmbit escolar com en el   i comoditat, repercutint direc·     que ha efectuat l’empresa a         A més a més, també reco·
  Des del col·lectiu reivindi·        sanitari”.               tament en la millora de la seva     posteriori posen de manifest       manen a les pacients que por·
 quen que cal recordar que el tre·         El col·lectiu recorda que les    qualitat de vida i col·laborant,     que l’esterilitat dels produc·      tin un implant mamari afectat
 ball del logopeda “no consisteix        noves tecnologies i els avenços    d’aquesta manera, a optimitzar      tes no s’ha vist afectada per      per aquesta mesura que es
 únicament a millorar o resoldre        han tingut un impacte molt im·     la despesa sanitària”.          aquest incident. Tampoc no        posin en contacte amb el seu
 patologies de la veu, de l’audi·        portant en els tractaments i així     Posen en relleu, també, el tre·    han tingut coneixement de        metge perquè els pugui fer un
 ció, de la parla, de les funcions       poden oferir als pacients una     ball personalitzat i interdiscipli·   cap reclamació ni efecte ad·       seguiment, sobretot per verifi·
 cognitives o del llenguatge, ja si·      sèrie de recursos amb la finali·    nari amb altres professionals de     vers relacionat amb aquests       car que no hi ha signes d’in·
 gui oral o escrit”, sinó que tam·       tat que segueixin una escolari·    la salut i l’educació.          implants.                fecció ni inflamació.


                                                                                     MOBiLiTAT
       Avui                                                                           Tall de la rN-320
                                                                                    per una allau

                        AMB HIPNOSI
                                                                                     agències
      Amb una sola sessió de hipnosi                                                                anDorra la Vella
      seràs un exfumador per a sempre,
      sense “mono”, sense ansietat,
      irritabilitat o engreixar-te.                                                               La carretera RN-320, entre la
                         Sessió: Dimecres a l’Hotel Plaza                                           boca nord del túnel de Pimorent
                                   Hora: 20:15 h
                                                                                    i La Croisade, va ser tancada a
                            C/ Maria Pla, 19-21 AD 500
                       Centre Mosaic: Av. Meritxell 99 2º 2ª                                          la circulació de tot tipus de ve·
                             Andorra la Vella AD 500                                            hicles ahir a les cinc de la mati·
                  www.centremosaic.com • info@centremosaic.com
                                                                                    nada a causa d’una allau que va
                                                                                    afectar el corredor H2 de l’Ospi·
                                                                                    talet. Per aquest motiu els vehi·
                         Places limitades • Inscripcions                                            cles havien de passar pel coll de
                               Tel: 82 90 60                                               Pimorent i després pel túnel.
Guia de serveis
                                                                                 Monedes,
                                                                                joies usades,
                                                                                 trencades,
                                                                               rellotges, peces
                                                                               d’ortodòncia...
                                                                               24 k, 18 k, 14 k,
                                                                               12 k 9 k i plata


                                                                  Vine i comprova que
                                                                   NOSALTRES SOM
                                                                  ELS QUE + PAGUEM
                                                                 Av. Bonaventura Riberaygua, 6 Andorra la Vella (a 50 m d’antics bombers)
Dimecres, 6 De març Del 2013                                                              andorra
                                                             AF_OPI Illa Carlemany Bondia 99x340 mm Forfet.pdf  1
                                                                                             11
                                                                                          27/02/13  16:17
 8 de març

Debat sobre la situació de                                               Vols esquiar de franc?
la dona en temps de crisi
Hi haurà un esmorzar i un audiovisual, que permetrà introduir el tema                             DIT i forFET
                                                       agències
 Redacció
 anDorra la Vella


Amb motiu del Dia internaci-
onal de la dona treballadora,
aquest divendres, 8 de març, el
Comú d’Andorra la Vella orga-
nitza un debat sobre el rol de la
dona en temps de crisi. L’acte
tindrà la participació de Jacque-
line Pradère, presidenta de la
Fundació Jacqueline Pradère;
Josep Manzano, secretari de la
mateixa entitat; Anna Vives,
tinent d’alcalde i regidora del
Servei a les Persones de l’Ajun-
tament de la Seu d’Urgell; Do-
minique Haas, directora del     L’acte organitzat l’any passat pel Comú d’andorra la Vella pel dia de la dona.
Centre d’Informació sobre el
Dret de les Dones i les Famílies  objecte de debat es projectarà      creuen que la formació és im-
de l’Alta Garona, i Pilar Corta-  un vídeo que recull l’expressió      portant per fer front a la crisi
della, representant de l’Associa-  i l’opinió de persones de dife-      econòmica i qui es forma més.
ció de Dones d’Andorra (ADA).    rents generacions, pertanyents      Abans del vídeo, es visionarà
  Totes aquestes persones     a tres realitats diferents –Fran-     un resum històric en què s’ex-
aportaran el seu testimoni sobre  ça, Espanya i Andorra–, en què      posen els motius de la celebra-
el paper de les dones en temps   cadascuna exposarà les seves       ció del 8 de març.         C


de crisi i com els afecta el con-  experiències en la conjuntura        L’acte començarà a les deu    M

text econòmic en comparació     econòmica actual. Els testimonis     del matí al casal Calones amb
                                                         Y
dels homes. Tot i així, es tracta  que recull l’audiovisual respon-     un esmorzar per a tots els as-
d’un acte obert en què tots els   dran a qüestions com ara com       sistents. Tot seguit intervindran CMassistents podran traslladar la   afecta la situació de crisi actual    la cònsol major d’Andorra la    MY


seva visió sobre el tema tractat.  la seva vida, com compagina la      Vella, Rosa Ferrer, i la ministra CY

Hi seran presents com a públic   vida familiar i la laboral, si creu    de Salut i Benestar, Cristina Ro-
                                                         CMY
actiu alumnes d’edats compre-    que les polítiques d’igualtat im-     dríguez, que presentaran el de-
ses entre els 14 i 16 anys del   pulsades per les administraci-      bat i donaran la benvinguda als   KLiceu Comte de Foix i de l’Es-   ons són eficients i si opina que     presents.                   Compra a ILLA CARLEMANY,
cola Andorrana de segona en-    les dones pateixen de la mateixa       El debat és organitzat pel de-
senyança. També hi estan con-    manera que els homes la situa-      partament de Social del Comú
                                                                RASCA i podràs guanyar
vidats tots els ciutadans que ho  ció de crisi.               d’Andorra la Vella amb la col-      fins 200 forfets per esquiar a Grandvalira.
desitgin.                Així mateix, els participants     laboració del ministeri de Salut
  Per desenvolupar el tema     en l’audiovisual exposaran si       i Benestar.                       Promoció vàlida de l’1 al 15 /03/2013
  gent gran
                                  agències
                                       Una vintena
                                       de padrins
                                       al taller de
                                       Facebook
                                       El taller de Facebook per a
                                       la gent gran organitzat per
                                       la Fundació Crèdit Andorrà
                                       va tenir ahir la participació
                                       d’una vintena de participants
                                       en la primera sessió. Després
                                       de l’èxit obtingut en les dues
                                       anteriors edicions, ahir va co-
                                       mençar un nou curs, que tin-
                                       drà lloc els dimarts i dijous en
                                       horari de matí o tarda fins al
                                       21 de març. L’objectiu del ta-
                                       ller és que la gent gran també
                                       tingui l’oportunitat d’intro-
                                       duir-se en el món de les xar-
                                       xes socials.                         Segueix-nos al    i
12                                                                       Dimecres, 6 De març Del 2013
 alt urgell                                                                               SucceSSoS

Una taula rodona obre els actes per                                                                  Una allau deixa
                                                                                    aïllat el nucli de
celebrar el Dia de la dona a la Seu                                                                  Montcorbau a
                                                                                    Vielha e Mijaran
Les associacions de dones organitzen per divendres un sopar de festa a La Murga                                             agències
                                                                                    vielha e mijaran
                                                                    ajuntament De la seu D’urgell
 Redacció
 la seu D’urgell            amb un programa especial de                                                   Protecció Civil va activar
                    l’espai radiofònic Fem empresa, a                                                ahir la fase d’alerta del pla
La Seu d’Urgell començarà       les dotze del migdia a RàdioSeu,                                                especial d’emergències per
aquesta tarda els actes amb      que estarà dedicat a la dona.                                                  allaus a Catalunya, l’Allau-
motiu del Dia de la dona (8 de       A les deu de la nit s’escenifi-                                               cat, arran d’una allau que
març) amb una taula rodona       carà la comèdia Llorar por llorar,                                               va caure a la carretera LV-
que tindrà lloc al Cetap sota el    de Pez en Raya, amb Cristina                                                  5052, entre els punts quilo-
títol Dones i teatre, segons va in-  Medina i Joan Estrader. Les                                                   mètrics 0 i 1, d’accés al nu-
formar ahir l’Ajuntament de la     entrades es poden adquirir de                                                  cli de Montcorbau, al terme
capital alturgellenca.         manera anticipada per vuit eu-                                                 municipal de Vielha e Mija-
  A l’acte, que s’iniciarà a les   ros a Turisme Seu o a Turisme                                                  ran. L’allau va tenir lloc poc
vuit del vespre, hi prendran      del Consell Comarcal de l’Alt                                                  abans de tres quarts de dotze
part Trini Cano, delegada de      Urgell. El preu de les entrades a                                                del migdia i, segons Protec-
teatre de l’Associació de Dones    taquilla és de deu euros.                                                    ció Civil, va ser “de dimen-
i Confraresses de l’Alt Urgell;      Ja divendres se celebrarà un                                                sions importants”. Una dota-
Genissa G. Carricondo, actriu;     sopar de festa organitzat per les                                                ció dels bombers va fer una
Pilar Quinquillà, coordinadora     associacions de dones de la Seu    el cartell dels actes previstos per celebrar el Dia de la dona a la Seu.         revisió de la zona afectada i
de Quin-Xou Teatre; Alba Valle-    i l’Alt Urgell, a l’espai d’oci La                                               va descartar que l’esllavissa-
jo, membre d’A Tota Teta!; Jesús    Murga, a partir de dos quarts de   41 02 o enviant un correu elec-        L’organització va a càrrec de        da causés cap dany personal.
Galindo, del Retaule de Sant      deu de la nit. El preu per perso-   trònic a igualtat@capau.cat.        l’Ajuntament, el Consell Co-           D’altra banda, l’Institut
Ermengol; i Cristina Medina,      na és de 27 euros i per partici-     La tinent d’alcalde d’Atenció     marcal, el Pla per a la Igualtat        Geològic de Catalunya (IGC)
actriu de la companyia Pez en     par-hi cal fer l’ingrés al compte   a les Persones, Anna Vives, va       d’Oportunitats, l’Associació de        va informar d’una altra allau
Raya, coneguda pel seu paper      habilitat a aquest efecte a La    instar tothom a participar en       Puntaires de la Seu, l’Associació       petita a la carretera 142, d’ac-
de Nines de la sèrie televisiva La   Caixa. Hi haurà servei de bus     els actes programats i va des-       de Dones i Confraresses de l’Alt        cés al port de la Bonaigua,
que se avecina. La taula rodona    gratuït, amb sortida a les 21.15   tacar que “com ja és habitual,       Urgell, l’Associació Urgellenca        a prop del nucli de Vaquèi-
serà moderada per Marta Pujan-     des de l’estació d’autobusos, per   intentem centrar els actes de ce-     de Dones i l’Esplai de la Gent         ra. No hi va haver persones
tell, directora de RàdioSeu.      anar fins a La Murga. Totes les    lebració del dia en accions que      Gran. Hi col·laboren RàdioSeu i        afectades i tampoc cap nu-
  Les activitats per celebrar el   dones interessades poden re-     treballin valors com la igualtat,     l’Institut Català de les Dones de       cli de població que quedés
8 de març continuaran demà       servar plaça trucant al 973 35    la inclusió i no pas la distinció”.    la Generalitat.                aïllat.


 eSpot
                                                               interior
Tot a punt per als Campionats                                                                         ajuntament De la seu D’urgell
del Món FIS de telemarc
 Redacció
 espot                                     En els campionats s’espera
                    S’espera la participació       la participació d’uns seixanta
Espot ja escalfa motors per a la     de prop de seixanta        esportistes de fins a catorze
celebració dels Campionats del                        països diferents. França i No-
Món FIS de telemarc, la compe-
                      esportistes de fins        ruega són els països que més
tició més important que ha aco-       a catorze països         corredors aporten, amb vuit
llit fins ara l’estació pallaresa.                      cadascun. Al darrere hi ha Ale-
Les proves es disputaran al llarg
de la setmana vinent en les mo-    És el quart any consecutiu que
                                       manya, els Estats Units i Su-
                                       ïssa, amb set. També hi haurà
                                                                    Batalla rep Miranda
dalitats de clàssic, esprint, paral-  l’estació del grup FGC acull una   representants del Canadà, la         La directora dels serveis territorials d’Interior a Lleida, Anna
lel individual i per equips.      prova internacional de la moda-    República Txeca, Dinamarca,          Miranda,va visitar ahir l’Ajuntament de la Seu d’Urgell, on va
  Amb aquests Mundials Es-      litat més genuïna de l’esquí, cre-  Finlàndia, la Gran Bretanya,         tenir una reunió de treball amb l’alcalde, Albert Batalla, en què
pot culmina la seva identificació   ada a Noruega.            Eslovènia, Suècia, el Japó i Es-       també van participar l’inspector de la policia municipal, els
com a refent del telemarc al sud      A més, els esquiadors s’hi tro-  panya. L’equip estatal estarà         caps de la regió policial del Pirineu Occidental i de l’àrea bàsica
d’Europa, perquè durant els úl-    baran unes excel·lents condici-    representat per dos catalans:         policial de l’Alt Urgell dels mossos d’esquadra, així com el cap
tims anys ja ha organitzat pro-    ons de neu, ja que Espot acumu-    l’aranès Tomás Testillano i la        de la regió d’emergències de Lleida i el cap del parc de bombers.
ves i finals de la Copa del Món.    la gruixos de fins a 2,5 metres.   vallesana Raquel Bau.
Dimecres, 6 De març Del 2013                                                           pirineus  13
 la seu d’urgell

Moció de PSC i ICV per aturar
                                                                                      TVc
el “desmantellament” de TV3
ERC-AM també presenta una proposta similar a Ribera d’Urgellet
 redacció
 la seu D’urgell            formació de tot el territori, i no  amb garanties la informació de
                    només d’una part”.          la Catalunya Nord, de les Terres
Els grups municipals del PSC-       El grup municipal creu que,    de l’Ebre i del Pirineu”.
Progrés i Iniciativa per Catalu-    “per molt bons professionals      Per aquests motius, la pro-
nya-Verds han presentat una       que siguin”, els efectius humans   posta demana a la CCMA “que
moció al plenari de l’Ajunta-      de les capitals de demarcació    torni a considerar la decisió” i
ment de la Seu d’Urgell per re-     “mai no seran suficients per co-   que “es plantegi altres opcions
butjar el desmantellament de      brir a bastament, puntualment i   per retallar despeses”.      els estudis de televisió de Catalunya a sant Joan despí.
les corresponsalies del Pirineu
i exigir la suspensió immediata
dels acomiadaments previstos,
segons van informar les dues
formacions. Així mateix, pro-
posen traslladar aquest acord al
president i al Govern de la Ge-
neralitat, als grups parlamenta-
ris del Parlament de Catalunya
i als ajuntaments i els consells
comarcals del Pirineu.
  Iniciativa i Progrés afirmen,
en un comunicat, que la Corpo-
ració Catalana de Mitjans Audi-
ovisuals (CCMA) “ha decidit,
de manera unilateral, suprimir
els corresponsals de TV3 del
Pirineu sense cap justificació
ni consens”, i incideix que en
un moment d’especials dificul-
tats com l’actual “el Pirineu no
es pot quedar sense la cobertu-
ra adequada d’un mitjà públic
d’àmbit nacional com TV3 i sen-
se donar una alternativa”.
  Així mateix, les dues forma-
cions, que lamenten que des
de Convergència i Unió (CiU)
i el Govern de la Generalitat es
doni suport a la decisió presa
per la direcció de Televisió de
Catalunya, denuncien l’existèn-
cia d’una inèrcia a eliminar o
privatitzar determinats serveis
públics per part del Govern de
CiU, que són essencials per al
conjunt dels ciutadans, en espe-
cial els pirinencs.

també a ribera d’urgellet
D’altra banda, el grup munici-
pal d’ERC-AM a l’Ajuntament
de Ribera d’Urgellet també
presentarà en el proper plenari
una moció contra el tancament
de les corresponsalies de TV3 al
Pirineu, la Catalunya Nord i les
Terres de l’Ebre.
  La moció lamenta que per al
desmantellament s’utilitzi “l’ar-
gument de la crisi econòmica”
i que TV3 pretengui cobrir la
informació d’aquestes parts del
país, i també d’Andorra, a tra-
vés de les delegacions de Lleida,
Girona o Tarragona. Esquer-
ra Republicana considera que
“Televisió de Catalunya, com a
televisió pública que és, ha de
vetllar per la cohesió nacional i
territorial i ha de prioritzar la in-
Diari del 06 de març de 2013
Diari del 06 de març de 2013
Diari del 06 de març de 2013
Diari del 06 de març de 2013
Diari del 06 de març de 2013
Diari del 06 de març de 2013
Diari del 06 de març de 2013
Diari del 06 de març de 2013
Diari del 06 de març de 2013
Diari del 06 de març de 2013
Diari del 06 de març de 2013
Diari del 06 de març de 2013
Diari del 06 de març de 2013
Diari del 06 de març de 2013
Diari del 06 de març de 2013
Diari del 06 de març de 2013
Diari del 06 de març de 2013
Diari del 06 de març de 2013
Diari del 06 de març de 2013

More Related Content

What's hot

Diari del 19 de març de 2013
Diari del 19 de març de 2013Diari del 19 de març de 2013
Diari del 19 de març de 2013
Virginia Yañez Aldecoa
 
Diari del 13 de març de 2013
Diari del 13 de març de 2013Diari del 13 de març de 2013
Diari del 13 de març de 2013
Virginia Yañez Aldecoa
 
Diari del 08 de gener de 2013
Diari del 08 de gener de 2013Diari del 08 de gener de 2013
Diari del 08 de gener de 2013
Virginia Yañez Aldecoa
 
Diari del 9 d'abril de 2013
Diari del 9 d'abril de 2013Diari del 9 d'abril de 2013
Diari del 9 d'abril de 2013
Virginia Yañez Aldecoa
 
Diari del 21 de febrer de 2013
Diari del 21 de febrer de 2013Diari del 21 de febrer de 2013
Diari del 21 de febrer de 2013
Virginia Yañez Aldecoa
 
Diari del 23 de gener de 2013
Diari del 23 de gener de 2013Diari del 23 de gener de 2013
Diari del 23 de gener de 2013
Virginia Yañez Aldecoa
 
Diari del 27 de març de 2013
Diari del 27 de març de 2013Diari del 27 de març de 2013
Diari del 27 de març de 2013
Virginia Yañez Aldecoa
 
Diari del 04 d'abril de 2013
Diari del 04 d'abril de 2013Diari del 04 d'abril de 2013
Diari del 04 d'abril de 2013
Virginia Yañez Aldecoa
 
Diari del 7 de febrer de 2013
Diari del 7 de febrer de 2013Diari del 7 de febrer de 2013
Diari del 7 de febrer de 2013
Virginia Yañez Aldecoa
 
Diari del 19 de febrer de 2013
Diari del 19 de febrer de 2013Diari del 19 de febrer de 2013
Diari del 19 de febrer de 2013
Virginia Yañez Aldecoa
 
Diari del 22 de febrer de 2013
Diari del 22 de febrer de 2013Diari del 22 de febrer de 2013
Diari del 22 de febrer de 2013
Virginia Yañez Aldecoa
 
Diari del 05 de desembre de 2012
Diari del 05 de desembre de 2012Diari del 05 de desembre de 2012
Diari del 05 de desembre de 2012
Virginia Yañez Aldecoa
 
Diari del 04 de gener de 2013
Diari del 04 de gener de 2013Diari del 04 de gener de 2013
Diari del 04 de gener de 2013
Virginia Yañez Aldecoa
 
Diari del 10 d'abril de 2013
Diari del 10 d'abril de 2013Diari del 10 d'abril de 2013
Diari del 10 d'abril de 2013
Virginia Yañez Aldecoa
 
Diari del 18 de gener de 2013
Diari del 18 de gener de 2013Diari del 18 de gener de 2013
Diari del 18 de gener de 2013
Virginia Yañez Aldecoa
 
Diari del 22 de març de 2013
Diari del 22 de març de 2013Diari del 22 de març de 2013
Diari del 22 de març de 2013
Virginia Yañez Aldecoa
 
Diari del 16 d'abril de 2013
Diari del 16 d'abril de 2013Diari del 16 d'abril de 2013
Diari del 16 d'abril de 2013
Virginia Yañez Aldecoa
 
Bondia Lleida 11072012
Bondia Lleida 11072012Bondia Lleida 11072012
Bondia Lleida 11072012
Bondia Lleida Sl
 
Diari del 13 de setembre de 2012
Diari del 13 de setembre de 2012Diari del 13 de setembre de 2012
Diari del 13 de setembre de 2012
Virginia Yañez Aldecoa
 
Bondia Lleida 26072012
Bondia Lleida 26072012Bondia Lleida 26072012
Bondia Lleida 26072012
Bondia Lleida Sl
 

What's hot (20)

Diari del 19 de març de 2013
Diari del 19 de març de 2013Diari del 19 de març de 2013
Diari del 19 de març de 2013
 
Diari del 13 de març de 2013
Diari del 13 de març de 2013Diari del 13 de març de 2013
Diari del 13 de març de 2013
 
Diari del 08 de gener de 2013
Diari del 08 de gener de 2013Diari del 08 de gener de 2013
Diari del 08 de gener de 2013
 
Diari del 9 d'abril de 2013
Diari del 9 d'abril de 2013Diari del 9 d'abril de 2013
Diari del 9 d'abril de 2013
 
Diari del 21 de febrer de 2013
Diari del 21 de febrer de 2013Diari del 21 de febrer de 2013
Diari del 21 de febrer de 2013
 
Diari del 23 de gener de 2013
Diari del 23 de gener de 2013Diari del 23 de gener de 2013
Diari del 23 de gener de 2013
 
Diari del 27 de març de 2013
Diari del 27 de març de 2013Diari del 27 de març de 2013
Diari del 27 de març de 2013
 
Diari del 04 d'abril de 2013
Diari del 04 d'abril de 2013Diari del 04 d'abril de 2013
Diari del 04 d'abril de 2013
 
Diari del 7 de febrer de 2013
Diari del 7 de febrer de 2013Diari del 7 de febrer de 2013
Diari del 7 de febrer de 2013
 
Diari del 19 de febrer de 2013
Diari del 19 de febrer de 2013Diari del 19 de febrer de 2013
Diari del 19 de febrer de 2013
 
Diari del 22 de febrer de 2013
Diari del 22 de febrer de 2013Diari del 22 de febrer de 2013
Diari del 22 de febrer de 2013
 
Diari del 05 de desembre de 2012
Diari del 05 de desembre de 2012Diari del 05 de desembre de 2012
Diari del 05 de desembre de 2012
 
Diari del 04 de gener de 2013
Diari del 04 de gener de 2013Diari del 04 de gener de 2013
Diari del 04 de gener de 2013
 
Diari del 10 d'abril de 2013
Diari del 10 d'abril de 2013Diari del 10 d'abril de 2013
Diari del 10 d'abril de 2013
 
Diari del 18 de gener de 2013
Diari del 18 de gener de 2013Diari del 18 de gener de 2013
Diari del 18 de gener de 2013
 
Diari del 22 de març de 2013
Diari del 22 de març de 2013Diari del 22 de març de 2013
Diari del 22 de març de 2013
 
Diari del 16 d'abril de 2013
Diari del 16 d'abril de 2013Diari del 16 d'abril de 2013
Diari del 16 d'abril de 2013
 
Bondia Lleida 11072012
Bondia Lleida 11072012Bondia Lleida 11072012
Bondia Lleida 11072012
 
Diari del 13 de setembre de 2012
Diari del 13 de setembre de 2012Diari del 13 de setembre de 2012
Diari del 13 de setembre de 2012
 
Bondia Lleida 26072012
Bondia Lleida 26072012Bondia Lleida 26072012
Bondia Lleida 26072012
 

Viewers also liked

P3 icono y definicion
P3 icono y definicionP3 icono y definicion
P3 icono y definicion
Guillermo Mendoza
 
Diari del 03 de desembre de 2013
Diari del 03 de desembre de 2013Diari del 03 de desembre de 2013
Diari del 03 de desembre de 2013
Virginia Yañez Aldecoa
 
Diari del 7 de març de 2014
Diari del 7 de març de 2014Diari del 7 de març de 2014
Diari del 7 de març de 2014
Virginia Yañez Aldecoa
 
Ist unser Wirtschaftssystem noch zu retten?
Ist unser Wirtschaftssystem noch zu retten?Ist unser Wirtschaftssystem noch zu retten?
Ist unser Wirtschaftssystem noch zu retten?
Michail2
 
Diari del 24 de setembre de 2013
Diari del 24 de setembre de 2013Diari del 24 de setembre de 2013
Diari del 24 de setembre de 2013
Virginia Yañez Aldecoa
 
Diari del 14 de juny de 2013
Diari del 14 de juny de 2013Diari del 14 de juny de 2013
Diari del 14 de juny de 2013
Virginia Yañez Aldecoa
 
Diari del 7 de juny de 2013
Diari del 7 de juny de 2013Diari del 7 de juny de 2013
Diari del 7 de juny de 2013
Virginia Yañez Aldecoa
 
Diari del 19 de juny de 2013
Diari del 19 de juny de 2013Diari del 19 de juny de 2013
Diari del 19 de juny de 2013
Virginia Yañez Aldecoa
 
Diari del 23 d'octubre de 2013
Diari del 23 d'octubre de 2013Diari del 23 d'octubre de 2013
Diari del 23 d'octubre de 2013
Virginia Yañez Aldecoa
 
Diari del 20 de febrer de 2014
Diari del 20 de febrer de 2014Diari del 20 de febrer de 2014
Diari del 20 de febrer de 2014
Virginia Yañez Aldecoa
 
Diari del 15 de juliol de 2013
Diari del 15 de juliol de 2013Diari del 15 de juliol de 2013
Diari del 15 de juliol de 2013
Virginia Yañez Aldecoa
 
Estudias o trabajas
Estudias o trabajasEstudias o trabajas
Estudias o trabajas
Adrian Rosado
 
Diari del 13 de gener de 2013
Diari del 13 de gener de 2013Diari del 13 de gener de 2013
Diari del 13 de gener de 2013
Virginia Yañez Aldecoa
 
Nayelipractica2
Nayelipractica2Nayelipractica2
Nayelipractica2
Guillermo Mendoza
 
Diari del 16 de maig de 2013
Diari del 16 de maig de 2013Diari del 16 de maig de 2013
Diari del 16 de maig de 2013
Virginia Yañez Aldecoa
 
Diari del 28 de març de 2014
Diari del 28 de març de 2014Diari del 28 de març de 2014
Diari del 28 de març de 2014
Virginia Yañez Aldecoa
 

Viewers also liked (20)

Préstecs estrangerismes
Préstecs estrangerismesPréstecs estrangerismes
Préstecs estrangerismes
 
P3 icono y definicion
P3 icono y definicionP3 icono y definicion
P3 icono y definicion
 
Diari del 03 de desembre de 2013
Diari del 03 de desembre de 2013Diari del 03 de desembre de 2013
Diari del 03 de desembre de 2013
 
Diari del 7 de març de 2014
Diari del 7 de març de 2014Diari del 7 de març de 2014
Diari del 7 de març de 2014
 
Technologies2
Technologies2Technologies2
Technologies2
 
Ist unser Wirtschaftssystem noch zu retten?
Ist unser Wirtschaftssystem noch zu retten?Ist unser Wirtschaftssystem noch zu retten?
Ist unser Wirtschaftssystem noch zu retten?
 
Diari del 24 de setembre de 2013
Diari del 24 de setembre de 2013Diari del 24 de setembre de 2013
Diari del 24 de setembre de 2013
 
Diari del 14 de juny de 2013
Diari del 14 de juny de 2013Diari del 14 de juny de 2013
Diari del 14 de juny de 2013
 
Diari del 7 de juny de 2013
Diari del 7 de juny de 2013Diari del 7 de juny de 2013
Diari del 7 de juny de 2013
 
Diari del 19 de juny de 2013
Diari del 19 de juny de 2013Diari del 19 de juny de 2013
Diari del 19 de juny de 2013
 
Diari del 23 d'octubre de 2013
Diari del 23 d'octubre de 2013Diari del 23 d'octubre de 2013
Diari del 23 d'octubre de 2013
 
Diari del 20 de febrer de 2014
Diari del 20 de febrer de 2014Diari del 20 de febrer de 2014
Diari del 20 de febrer de 2014
 
Diari del 15 de juliol de 2013
Diari del 15 de juliol de 2013Diari del 15 de juliol de 2013
Diari del 15 de juliol de 2013
 
Genesis
GenesisGenesis
Genesis
 
Estudias o trabajas
Estudias o trabajasEstudias o trabajas
Estudias o trabajas
 
Genre Research
Genre ResearchGenre Research
Genre Research
 
Diari del 13 de gener de 2013
Diari del 13 de gener de 2013Diari del 13 de gener de 2013
Diari del 13 de gener de 2013
 
Nayelipractica2
Nayelipractica2Nayelipractica2
Nayelipractica2
 
Diari del 16 de maig de 2013
Diari del 16 de maig de 2013Diari del 16 de maig de 2013
Diari del 16 de maig de 2013
 
Diari del 28 de març de 2014
Diari del 28 de març de 2014Diari del 28 de març de 2014
Diari del 28 de març de 2014
 

Similar to Diari del 06 de març de 2013

Diari del 5 de març de 2013
Diari del 5 de març de 2013Diari del 5 de març de 2013
Diari del 5 de març de 2013
Virginia Yañez Aldecoa
 
Diari del 25 de gener de 2013
Diari del 25 de gener de 2013Diari del 25 de gener de 2013
Diari del 25 de gener de 2013
Virginia Yañez Aldecoa
 
Diari del 5 de febrer de 2013
Diari del 5 de febrer de 2013Diari del 5 de febrer de 2013
Diari del 5 de febrer de 2013
Virginia Yañez Aldecoa
 
Diari del 07 de gener de 2013
Diari del 07 de gener de 2013Diari del 07 de gener de 2013
Diari del 07 de gener de 2013
Virginia Yañez Aldecoa
 
Diari del 12 d'abril de 2013
Diari del 12 d'abril de 2013Diari del 12 d'abril de 2013
Diari del 12 d'abril de 2013
Virginia Yañez Aldecoa
 
Diari del 4 de març de 2013
Diari del 4 de març de 2013Diari del 4 de març de 2013
Diari del 4 de març de 2013
Virginia Yañez Aldecoa
 
Diari del 28 de març de 2013
Diari del 28 de març de 2013Diari del 28 de març de 2013
Diari del 28 de març de 2013
Virginia Yañez Aldecoa
 
Butlletí NúM. 6 Octubre Solidari 2006
Butlletí NúM. 6 Octubre Solidari 2006Butlletí NúM. 6 Octubre Solidari 2006
Butlletí NúM. 6 Octubre Solidari 2006
Ajuntament Igualada
 
Diari del 28 de novembre de 2012
Diari del 28 de novembre de 2012Diari del 28 de novembre de 2012
Diari del 28 de novembre de 2012
Virginia Yañez Aldecoa
 
Diari del 17 de setembre de 2012
Diari del 17 de setembre de 2012 Diari del 17 de setembre de 2012
Diari del 17 de setembre de 2012
diarimes
 

Similar to Diari del 06 de març de 2013 (10)

Diari del 5 de març de 2013
Diari del 5 de març de 2013Diari del 5 de març de 2013
Diari del 5 de març de 2013
 
Diari del 25 de gener de 2013
Diari del 25 de gener de 2013Diari del 25 de gener de 2013
Diari del 25 de gener de 2013
 
Diari del 5 de febrer de 2013
Diari del 5 de febrer de 2013Diari del 5 de febrer de 2013
Diari del 5 de febrer de 2013
 
Diari del 07 de gener de 2013
Diari del 07 de gener de 2013Diari del 07 de gener de 2013
Diari del 07 de gener de 2013
 
Diari del 12 d'abril de 2013
Diari del 12 d'abril de 2013Diari del 12 d'abril de 2013
Diari del 12 d'abril de 2013
 
Diari del 4 de març de 2013
Diari del 4 de març de 2013Diari del 4 de març de 2013
Diari del 4 de març de 2013
 
Diari del 28 de març de 2013
Diari del 28 de març de 2013Diari del 28 de març de 2013
Diari del 28 de març de 2013
 
Butlletí NúM. 6 Octubre Solidari 2006
Butlletí NúM. 6 Octubre Solidari 2006Butlletí NúM. 6 Octubre Solidari 2006
Butlletí NúM. 6 Octubre Solidari 2006
 
Diari del 28 de novembre de 2012
Diari del 28 de novembre de 2012Diari del 28 de novembre de 2012
Diari del 28 de novembre de 2012
 
Diari del 17 de setembre de 2012
Diari del 17 de setembre de 2012 Diari del 17 de setembre de 2012
Diari del 17 de setembre de 2012
 

More from Virginia Yañez Aldecoa

Diari del 27 de març de 2014
Diari del 27 de març de 2014Diari del 27 de març de 2014
Diari del 27 de març de 2014
Virginia Yañez Aldecoa
 
Diari del 26 de març de 2014
Diari del 26 de març de 2014Diari del 26 de març de 2014
Diari del 26 de març de 2014
Virginia Yañez Aldecoa
 
Diari del 25 de març de 2014
Diari del 25 de març de 2014Diari del 25 de març de 2014
Diari del 25 de març de 2014
Virginia Yañez Aldecoa
 
Diari del 25 de març de 2014
Diari del 25 de març de 2014Diari del 25 de març de 2014
Diari del 25 de març de 2014
Virginia Yañez Aldecoa
 
Diari del 24 de márç de 2014
Diari del 24 de márç de 2014Diari del 24 de márç de 2014
Diari del 24 de márç de 2014
Virginia Yañez Aldecoa
 
Diari del 21 de març de 2014
Diari del 21 de març de 2014Diari del 21 de març de 2014
Diari del 21 de març de 2014
Virginia Yañez Aldecoa
 
Diari del 20 de març de 2014
Diari del 20 de març de 2014Diari del 20 de març de 2014
Diari del 20 de març de 2014
Virginia Yañez Aldecoa
 
Diari del 19 de març de 2014
Diari del 19 de març de 2014Diari del 19 de març de 2014
Diari del 19 de març de 2014
Virginia Yañez Aldecoa
 
Diari del 18 de març de 2014
Diari del 18 de març de 2014Diari del 18 de març de 2014
Diari del 18 de març de 2014
Virginia Yañez Aldecoa
 
Diari del 17 de març de 2014
Diari del 17 de març de 2014Diari del 17 de març de 2014
Diari del 17 de març de 2014
Virginia Yañez Aldecoa
 
Diari del 13 de març de 2014
Diari del 13 de març de 2014Diari del 13 de març de 2014
Diari del 13 de març de 2014
Virginia Yañez Aldecoa
 
Diari del 12 de març de 2014
Diari del 12 de març de 2014Diari del 12 de març de 2014
Diari del 12 de març de 2014
Virginia Yañez Aldecoa
 
Diari del 11 de març del 2014
Diari del 11 de març del 2014Diari del 11 de març del 2014
Diari del 11 de març del 2014
Virginia Yañez Aldecoa
 
Diari del 10 de març de 2014
Diari del 10 de març de 2014Diari del 10 de març de 2014
Diari del 10 de març de 2014
Virginia Yañez Aldecoa
 
Diari del 6 de febrer de 2014
Diari del 6 de febrer de 2014Diari del 6 de febrer de 2014
Diari del 6 de febrer de 2014
Virginia Yañez Aldecoa
 
Diari del 5 de març de 2014
Diari del 5 de març de 2014Diari del 5 de març de 2014
Diari del 5 de març de 2014
Virginia Yañez Aldecoa
 
Diari del 4 de març de 2014
Diari del 4 de març de 2014Diari del 4 de març de 2014
Diari del 4 de març de 2014
Virginia Yañez Aldecoa
 
Diari del 28 de febrer de 2014
Diari del 28 de febrer de 2014Diari del 28 de febrer de 2014
Diari del 28 de febrer de 2014
Virginia Yañez Aldecoa
 
Diari del 27 de febrer de 2014
Diari del 27 de febrer de 2014Diari del 27 de febrer de 2014
Diari del 27 de febrer de 2014
Virginia Yañez Aldecoa
 
Diari del 26 de febrer de 2014
Diari del 26 de febrer de 2014Diari del 26 de febrer de 2014
Diari del 26 de febrer de 2014
Virginia Yañez Aldecoa
 

More from Virginia Yañez Aldecoa (20)

Diari del 27 de març de 2014
Diari del 27 de març de 2014Diari del 27 de març de 2014
Diari del 27 de març de 2014
 
Diari del 26 de març de 2014
Diari del 26 de març de 2014Diari del 26 de març de 2014
Diari del 26 de març de 2014
 
Diari del 25 de març de 2014
Diari del 25 de març de 2014Diari del 25 de març de 2014
Diari del 25 de març de 2014
 
Diari del 25 de març de 2014
Diari del 25 de març de 2014Diari del 25 de març de 2014
Diari del 25 de març de 2014
 
Diari del 24 de márç de 2014
Diari del 24 de márç de 2014Diari del 24 de márç de 2014
Diari del 24 de márç de 2014
 
Diari del 21 de març de 2014
Diari del 21 de març de 2014Diari del 21 de març de 2014
Diari del 21 de març de 2014
 
Diari del 20 de març de 2014
Diari del 20 de març de 2014Diari del 20 de març de 2014
Diari del 20 de març de 2014
 
Diari del 19 de març de 2014
Diari del 19 de març de 2014Diari del 19 de març de 2014
Diari del 19 de març de 2014
 
Diari del 18 de març de 2014
Diari del 18 de març de 2014Diari del 18 de març de 2014
Diari del 18 de març de 2014
 
Diari del 17 de març de 2014
Diari del 17 de març de 2014Diari del 17 de març de 2014
Diari del 17 de març de 2014
 
Diari del 13 de març de 2014
Diari del 13 de març de 2014Diari del 13 de març de 2014
Diari del 13 de març de 2014
 
Diari del 12 de març de 2014
Diari del 12 de març de 2014Diari del 12 de març de 2014
Diari del 12 de març de 2014
 
Diari del 11 de març del 2014
Diari del 11 de març del 2014Diari del 11 de març del 2014
Diari del 11 de març del 2014
 
Diari del 10 de març de 2014
Diari del 10 de març de 2014Diari del 10 de març de 2014
Diari del 10 de març de 2014
 
Diari del 6 de febrer de 2014
Diari del 6 de febrer de 2014Diari del 6 de febrer de 2014
Diari del 6 de febrer de 2014
 
Diari del 5 de març de 2014
Diari del 5 de març de 2014Diari del 5 de març de 2014
Diari del 5 de març de 2014
 
Diari del 4 de març de 2014
Diari del 4 de març de 2014Diari del 4 de març de 2014
Diari del 4 de març de 2014
 
Diari del 28 de febrer de 2014
Diari del 28 de febrer de 2014Diari del 28 de febrer de 2014
Diari del 28 de febrer de 2014
 
Diari del 27 de febrer de 2014
Diari del 27 de febrer de 2014Diari del 27 de febrer de 2014
Diari del 27 de febrer de 2014
 
Diari del 26 de febrer de 2014
Diari del 26 de febrer de 2014Diari del 26 de febrer de 2014
Diari del 26 de febrer de 2014
 

Diari del 06 de març de 2013

 • 1. dimecres, 6 de març del 2013 / núm. 2.263 / any 10 Per un millor preu tindrà més 30 min. Gratuïts 1ª hora 0,90 € +15 min. 0,35 € avUI éS noTíCIa Pàgina 3 andorra Pàgina 6 Els expedients Els comuns demanen sancionadors incoats recuperar la policia andorra Pàgina 7 per Treball creixen de proximitat a El Consell General vol una festa “participativa” per celebrar els un 23% el 2012 les parròquies 20 anys de Constitució Tati Masià andorra Pàgina 8 Saboya aposta per l’educació contra la violència de gènere en una comissió de nacions Unides andorra Pàgina 8 Institucions Penitenciàries treballa en un projecte esportiu com a eina d’integració social andorra Pàgina 9 El documental ‘Tocant de peus a terra’ mostra la feina que fa l’Unicef a Mauritània CUlTUra Pàgina 15 Els compositors de temes en català, convocats a la 13a edició del premi Carles Sabater ESPorTS Pàgina 16 CUlTUra Pàgina 14 El cartell de la Copa d’Europa d’arcalís reunirà al voltant la periodista rosa mari sorri- bes, el violoncel·lista lluís cla- ret i l’exsecretari general dels Sorribes, Claret i Massa, de 120 participants serveis del copríncep episco- pal, Joan massa, premis Àgora. premis Àgora 2012 * COST DEL MISSATGE: 1,50 €  + CÀNON Participa en el proper sorteig d’un iPad mini www.bondia.ad / tel. 808 888 / fax 828 888 VENDA i LLOGUER Envia un SMS al 789* d’apartaments, xalets, estudis, edificis... www.cisa.ad amb la paraula clau IPAD espai i el teu nom 73 73 73
 • 2. 2 D’INTERÈS DIMECRES, 6 DE MARÇ DEL 2013 INFONEU ORDINO ARCALÍS EL TEMPS meteo@bondia.ad Cota mínima cm 220 Cota màxima cm 320 Qualitat de la neu Accessos Pols Oberts Inestabilitat fins al migdia Instal·lacions obertes 8/15 Temperatures sense canvis 07.23 h Pistes obertes 11/27 18.49 h Telèfon estació 739 600 -9/0 Una nova tongada de precipitacions ens ha de PAL Cota mínima cm 160 continuar afectant fins al migdia d’avui amb 2/7 Cota màxima cm 210 1/6 Qualitat de la neu Pols mala visibilitat als cims de les muntanyes, on Accessos Oberts 3/8 3/8 les boires seran molt destacades. La cota de neu Quart minvant Instal·lacions obertes 16/18 -2/3 Pistes obertes 23/23 4/9 estarà situada als 1.800 o 1.900 metres. El vent Telèfon estació 878 000 5/10 serà fluix del sud al sud-oest. A partir de la tar- ARINSAL da el temps anirà millorant i s’obriran clarianes Cota mínima cm 170 Cota màxima cm 210 5/11 cada cop més destacades. Les temperatures han Qualitat de la neu Pols de variar poc o pujar una mica durant la tarda si -10/6 Accessos Oberts Instal·lacions obertes 10/12 7/12 hi ha alguna ullada de sol. Els pròxims dies no Pistes obertes 18/19 acabarà de fer net perquè continuaran arribant Telèfon estació 878 000 diverses pertorbacions des del sud poc intenses. divendres dijous Que tingueu un BONDIA. PAS DE LA CASA-GRAU ROIG Cota mínima cm 200 Cota màxima cm 250 Qualitat de la neu Pols Accessos Oberts Instal·lacions obertes 16/29 Pistes obertes 12/50 Telèfon estació 872 900 SOLDEU EL TARTER Cota mínima cm 140 Cota màxima cm 220 Qualitat de la neu Pols Accessos Oberts Instal·lacions obertes 35/36 Pistes obertes 59/64 Telèfon estació 890 500 Circuit de fons 15/15 Cota mínima cm 100 Cota màxima cm 160 Qualitat de la neu Pols Accessos Oberts Telèfon estació 741 444 Aquesta previsió i cotes poden variar en funció de les condicions meteorològiques. SANT JULIÀ DE LÒRIA Verge de Canòlich, 82, local 2 Telèfon: 842 010 (RAQUEL MARTÍNEZ MEDINA) Obert de dilluns a divendres: 9.30 h - 13.30 h i 16.00 h - 20.00 h Dissabte: 10.00 h - 13.00 h (ens adaptem al seu horari) Cuina casolana amb un toc italià Menú diari 16 € tot inclòs CUINA PERMANENT A PARTIR DE LES 8.30 h NITS AMB RESERVA 836 063 Carretera general · PAL · La Massana
 • 3. Dimecres, 6 De març Del 2013 3 balanç del servei d’inspecció Els expedients sancionadors incoats per Treball augmenten un 23% el 2012 Es van fer 872 inspeccions i entre els sectors més expedientats hi ha hostaleria i indústria tati masià Redacció anDorra la Vella d’inspeccions d’ofici (primera a terme d’ofici segons l’índex actuació) va ser de 33. d’accidentalitat i 50 més s’han El servei d’Inspecció de Treball Un dels aspectes que cal des- fet per denúncies o oficis de con- del ministeri de Justícia i Inte- tacar és que les denúncies rebu- dicions generals. La xifra de tre- rior va dur a terme l’any pas- des per Inspecció de Treball s’ha balladors controlats en aquestes sat 872 inspeccions i actuacions anat incrementant en els últims inspeccions va pujar a 2.111. amb aixecament d’acta, 728 de anys fins al punt de duplicar-se, La síntesi de les activitats les quals relacionades amb les passant de les 77 de l’any 2008 a dutes a terme al llarg de l’any condicions generals i 144 amb les 172 de l’exercici passat. passat també posa en relleu al- aspectes de seguretat. El nom- Quant a les consultes ateses tres actuacions realitzades pel bre total d’expedients sanciona- pel servei d’Inspecció de Treball servei, entre les quals 51 infor- dors incoats ha estat de 158, una durant l’any passat, van arribar mes d’al·legacions en expedients xifra que suposa un 23% més a 4.793 de presencials i 13.396 sancionadors, 149 propostes de respecte dels 128 incoats l’any de telefòniques. Els acomiada- resolució, quatre informes de anterior, segons la síntesi d’acti- ments van ser el motiu princi- demandes jurisdiccionals i un vitats corresponent al 2012 feta pal de consulta en el cas de les informe de recursos d’apel·lació pública ahir. presencials, mentre que la via Treball va dur a terme l’any passat 872 inspeccions. al Tribunal Superior. També hi L’import total de les sanci- telefònica va ser utilitzada es- va haver 72 demandes d’execu- ons proposades ha pujat fins pecialment per a consultes rela- ció a la Batllia. nombre d’expedients i imports de les sancions als 423.092 euros, mentre que cionades amb la retribució dels A l’últim, cal assenyalar que l’any 2011 els expedients sanci- permisos i les vacances, així com 2007 2008 2009 2010 2011 2012 el 2012 el servei d’Inspecció de onadors van representar un im- els acomiadaments. Expedients Treball va rebre 249 contrac- port de 312.198 euros. El sector Pel que fa als acomiada- 145 125 92 105 128 158 tes de menors, dels quals en va sancionadors incoats en què es van registrar més ex- ments, en total el servei va aten- Import de les sancions autoritzar 247. També es van pedients sancionadors va ser dre 2.769 consultes sobre aquest 176.311,31 € 139.430 € 152.473,26 € 211.692 € 312.198 € 423.092 € tramitar set contractes d’apre- proposades el de l’hostaleria (57 casos), se- tema, 1.118 de les quals van ser nentatge i dinou en pràctiques. guit per la indústria (28 casos), presencials i 1.651 van ser per Pel que fa als contractes en con- la construcció (18 casos) i el co- telèfon. Respecte de la retribu- al servei, hi va haver 2.147 qües- controls es van incoar catorze dicions especials, es van presen- merç (17 casos). ció dels permisos, cal assenya- tions, 1.870 de les quals van ser expedients sancionadors i l’im- tar 127 sol·licituds, la totalitat de Pel que fa al control de les lar que es van tramitar 2.119 ateses per telèfon. port de les sancions proposades les quals van ser autoritzades. condicions generals de feina, consultes, la gran majoria de les Al llarg de l’any passat Ins- és de 23.304 euros. També s’han Un total de 123 corresponien al el total d’actes esteses va ser de quals, concretament 1.985, es pecció de Treball va fer 144 ins- fet inspeccions a les empreses programa de treball amb suport 728, mentre que els centres de van atendre per via telefònica. peccions per al control de les sobre el compliment de la Llei Agentas de l’escola Meritxell i treball inspeccionats van ser Quant a les vacances, que és un condicions de seguretat i salut de la seguretat i la salut en el quatre havien estat autoritzats 264. Cal afegir que la quantitat altre dels temes més consultats en el treball. Arran d’aquests treball. Un total de 44 s’han dut pel ministeri de Salut. El Govern d’Andorra informa que els dies 7, 11 i 12 de març del 2013 es faran diverses reunions informatives sobre el funcionament del Registre d’Ocupació d’Allotjaments Turístics (ROAT) adreçades a totes les persones propietàries i/o gerents dels allotjaments turístics. Les reunions tindran lloc en els horaris i les parròquies següents: Govern d’Andorra - Dijous 7 de març, a les 12 h. Centre Esportiu. Pas de la Casa - Dijous 7 de març a les 16 h. Auditori del Palau de Gel. Canillo, - Dilluns 11 de març, a les 11 h. Sala d’actes del Centre Cultural La Llacuna. Andorra la Vella - Dimarts 12 de març, a les 10 h. Teatre de Les Fontetes. La Massana Atès que l’adhesió al ROAT és obligatòria per a tot tipus d’allotjaments turístics, es recomana que hi assisteixin els propietaris i/o els gerents. És necessari confirmar l’assistència al Departament de Turisme del Govern trucant al 875702 o bé per correu electrònic a l’adreça turisme@govern.ad.
 • 4. 4 opinió Dimecres, 6 De març Del 2013 edIToRIaL ENQUESTA DE LA SETMANA ¿Es protegeix prou el consumidor Conscienciació i prevenció en el projecte de llei sobre la competència? Les incoacions d’expedients sancionadors del poden evitar les conseqüències que es poden de- Envia un SMS al 789 amb la teva servei d’Inspecció de Treball van créixer l’any rivar de determinades mancances. La Llei de la passat un 23%. A més, segons es va fer públic seguretat i la salut en el treball comporta un resposta ENQ SI o bé ENQ NO ahir, aquest servei va fer 872 inspeccions i actu- seguit d’obligacions quant a aquestes dues ma- Cada dimarts el resultat de l’enquesta es publicarà acions amb aixecament d’acta, 728 de les quals tèries en el si de les empreses i els inspectors en aquest espai i entre els participants se sortejaran relacionades amb les condicions generals i 144 de Treball hauran de vetllar perquè aquestes tres lots de productes amb aspectes de seguretat. També s’han dut a exigències es compleixin. Caldria, però, que per al bany. terme controls derivats de la Llei de la seguretat la tasca preventiva encara es potenciés més a i la salut en el treball. Cal destacar la importàn- través de sessions informatives o d’altres pro- cia que poden tenir les inspeccions que es por- postes que puguin servir per conscienciar sobre ten a terme d’ofici per poder detectar mancan- la importància de la seguretat en el treball. I la ces en els llocs de treball. D’aquesta manera, és sanció només ha de servir per cas- necessari que es continuï apostant per aquest tigar aquells que realment fan cas control previ, ja que així de ben segur que es omís de les obligacions. T’ho dIC eN CoNFIaNça TRIbuNa El Dia de sols ha començat la celebració anual del Dia de la cultura i el lliurament Rectificar és de ponsals a les diferents valls de l’Alt Pirineu, a la Seu d’Urgell, al Pallars, a la Cerdanya la cultura dels premis Àgora Cultural 2012 a Rosa Mari Sorribes, Joan Massa i Lluís Claret. Quina tria més impe- savis, no podem i també a Perpinyà, essent conscients que s’ha treballat fins ara amb els mínims indis- pensables tant en personal com en infraes- aLexaNdRa GRebeNNIkoVa cable, quin sentit més perfecte té sempre l’elecció d’Àgora Cultural. perdre TV3 a l’Alt tructures. El fet que TV3 s’hagi fet ressò de les nostres decisions polítiques, la nostra Hi ha un adagi molt famós, una pa- radoxa d’aquelles que sempre se ci- ten, que afirma que si necessites que Enhorabona, enhorabona a tots! No hi seré físicament per aplaudir-vos, però per escrit i en esperit alegre Pirineu vida social i l’agenda cultural, ha significat per al Pirineu més equilibri territorial i inte- gració i cohesió social. RoSa aMoRÓS, DiputaDa per erC a l’alt pirineu alguna cosa es faci d’una manera m’hi uneixo. Felicitats, felicitats a ràpida i eficient, l’has de donar a la tots els homenatjats, i als organit- La gent del Pirineu, des de la serra del Mont- Ara ja no ho tindrem, es retalla d’entra- persona que més feina té en aquest zadors també! De tots els anys que sec fins a la serralada del Cadí, som gent da als que menys soroll poden fer, als més moment. També tots hem sentit dir s’ha celebrat l’Àgora Cultural, hi he prudent, treballadora, amb fortes arrels a vulnerables i als que menys eines tenen per que el volum de la feina s’expan- pogut ser comptades vegades: però la terra, lluitadora i forta, aquesta barreja defensar-se. Si hem de fer un país nou, amb deix en proporció inversa al temps segueixo fidelment, amb molta il- d’adjectius i molts d’altres són els que han unes conviccions noves i amb un tarannà disponible per completar-la. No sé lusió, el lliurament dels seus premis fet que el Pirineu avui en dia continuï viu. nou, hem de reflexionar profundament si si ho he formulat correctament: en a la trajectòria de persones dinamit- La seva gent, únicament i exclusivament, algunes de les decisions que es prenen ac- altres paraules, això significa que zadores de la cultura andorrana. som els que hem fet que les muntanyes pi- tualment són les millors possibles. Sabem com més temps es té per completar rinenques encara avui en dia bateguin. que som en un moment difícil, però no per una feina, més es triga a acabar-la. Moltes vegades tenim la sensació això hem de deixar de reivindicar els drets Naturalment, tot té el seu límit: però –i és una sensació provada, fona- Però aquest batec del cor pirinenc es va que considerem més justos, equitatius i ne- si hem de fer una mica de cas de mentada i confirmada per aquells afeblint dia a dia. Tenim molts anys histò- cessaris. totes aquestes teories possiblement qui coneixen el valor dels senti- ria i també de pèrdues, sempre som aquells estrafolàries, ara mateix se’m po- ments i les paraules– que no sabem que perdem més en èpoques de crisi i els En nom de la gent del Pirineu i com a di- dria donar tota la feina urgent del ser prou agraïts amb les persones que menys guanyem en èpoques de bo- putada al Parlament que representa aquest món. L’únic que em posa trista és que fan que la nostra vida sigui cada nança. territori, vetllaré perquè la comissió de tre- que no es pugui ser a diversos llocs dia més plena de sentit, de contin- ball que hi ha al Parlament tingui en comp- al mateix temps. I el tipus de feina gut i de bellesa, amb els que tiren El fet d’ésser un territori envellit, tenir te les nostres demandes i trobi els camins que tinc m’impedeix coincidir amb el país endavant. Ens costa agrair una densitat de població força baixa i alhora de comunicació i diàleg adients per donar la gent (excloent-ne, naturalment, la (si ens comparem amb els veïns del unes grans barreres naturals que dificulten sortida a una decisió que considerem to- gent amb qui treballo) a la majoria nord, del sud o d’altres múltiples la relació de la població, no són prou motius talment injusta. Esperem que s’arribi a un dels moments de celebració, oci i llocs geogràfics) l’esforç, la imagina- per ofegar-nos dia rere dia. Ja hem perdut bon i reflexionat acord i que el consell de descans. ció i l’impuls creatiu dels que cons- moltes estructures polítiques territorials i govern de la CCMA es repensi la decisió de trueixen el més important que pot aquest cop ens ha tocat perdre la veu del suprimir les corresponsalies de TV3 a l’Alt Sempre intento amagar-ho del tenir el país: la seva cultura. No en Pirineu al mitjà de comunicació més impor- Pirineu. lector, però, de fet, com qualse- sabem, com a conjunt de ciutadans: tant i influent a Catalunya, TV3, la televisió vol qui apareix a la premsa escri- però, gràcies a Déu, hi ha persones pública de Catalunya. A vegades fer un pas endarrere a temps ta, cada vegada que em llegiu sóc i entitats que lluiten per trencar el significa una victòria i estic convençu- un text “d’ahir”. Les meves cartes desequilibri. I, gràcies a Déu, hi ha Anem fent passes endarrere i amb aques- da que així ha de ser. Tal com diu la dita, us arriben amb retard, a la manera persones que porten a terme una ta decisió pot semblar que no interessa a la rectificar és de savis. Per tant, encara són a del correu del segle passat. Sí, per tasca intel·lectual, social, musical, resta de Catalunya el que passa al Pirineu temps d’esmenar l’error. Mentrestant, nos- a mi encara som el dia 5 de març i artística, organitzadora, sempre cre- perquè així s’ha decidit des del consell de altres continuarem fent sentir la veu d’un les hores de feina, com sempre, se ativa, sempre desinteressada, arris- govern de la Corporació Catalana de Mit- territori, el territori més gran de Catalunya, m’encavalquen amb totes les possi- cada i oberta a tots els vents. A tots jans d’Audiovisuals (CCMA). que l’únic que vol és tenir el reconeixement bles activitats plaents. En el moment vosaltres, feliç Dia de la cultura. A que ens mereix dins del nostre petit país, que us estic escrivint, encara ni tan tots vosaltres, no defalliu mai. Fins ara havíem aconseguit tenir corres- Catalunya. El diari no es responsabilitza de les opinions expressades pels col.laboradors de la secció de Tribuna. L’opinió del BonDia es reflecteix en el seu editorial. Perquè les vostres cartes al director o les vostres opinions puguin ser publicades, cal que ens faciliteu les vostres dades: nom i cognoms, passaport, telèfon i parròquia de residència. Dipòsit Legal AND. 114-2004 directori La Veu deL PobLe S. a. PReSIdeNT Carles Naudi d’Areny-Plandolit SeCReTaRI Ferran Naudi d’Areny-Plandolit GeReNT Thomas Kampfraat boNdIa dIReCToR Marc Segalés CaP de RedaCCIÓ Marta Fernández RedaCCIÓ Joan Josep Blasco, Mireia Suero, Esther Jover, Julià Rodríguez CoRReCCIÓ M. Àngels Sala MaQueTaCIÓ Lídia Jo, Cecilia Cogliati FoToGRaFIa Tatiana Masià, Iñaki Rubio, CoMeRCIaL I adMINISTRaCIÓ Ricard Vallès, Isabel Diaz, Joan Nogueira, Virginia Yáñez dISTRIbuCIÓ Premsa distribució TRaNSPoRT Trans Integral Seu SL. Carrer Maria Pla, 28, 1a planta. Andorra la Vella .Telèfon: 808 888 Fax: 828 888 Adreça electrònica: bondia@bondia.ad Web:www.bondia.ad
 • 5. Dimecres, 6 De març Del 2013 publicitat 5 UFET LLIURE B A DI IA CAD 1ÒS50 € , U: I1CL ÒS)) PRE N CL N(IGI I (IGI SES ES ES INCLOS S INCLO BEGUD E BEGUD IT T OBER T A LA NI S T A LA N ES OBER RE R , DIVEND DIVEND DIJOUS , DIJOUS TE TE I DISSAB I DISSA B Obert a la nit dijous divendres i dissabte Tast i aperitiu ESP ECIAL RSARIS gratis ANIVE PS I GRU PREU: 12,5)0 € ÒS LÒ (IGI INC LÒS TOT INC Ctra. Os de Civís · AD600 · Aixovall · Principat d’Andorra · Tel.: +376 816 256 / 359 817
 • 6. 6 Dimecres, 6 De març Del 2013 reunió de cònsols Els comuns sol·liciten recuperar la policia de proximitat a les parròquies La demanda ve sobretot de les menys poblades, que destaquen l’efecte dissuasiu dels agents tati masià m. s. c. escalDes-engorDany reduir deute i despesa. Marín va recordar que l’ABA aplicarà carnet Els comuns són partidaris de re- un augment de mig punt aquest cuperar la policia de proximitat. any a totes les renovacions de de família Per aquest motiu, la Comissió Interparroquial de Circulació ha crèdit o noves pòlisses que es contractin, establint els tipus al nombrosa per sol·licitat per carta al ministeri 3% més l’euríbor. a 500 nuclis d’Interior la restitució d’aquests Els comuns van posar de ma- agents destinats a cada parrò- nifest que últimament els bancs Uns 500 nuclis es podran quia. La demanda prové sobre- han anat aplicant mig punt més beneficiar del carnet de tot de les més allunyades, com cada any i això “ens fa força família nombrosa que han és el cas de Canillo. mal”, va subratllar Mandicó. impulsat els comuns. El El cònsol major de Canillo, Per aquest motiu van plantejar ministeri de Benestar ja ha Josep Mandicó (que ahir va ac- la possibilitat que aquest incre- redactat l’avantprojecte tuar de portaveu de la reunió ment s’aturi. Segons van indicar del reglament i es preveu de mandataris comunals junta- els mandataris comunals, els re- posar-lo en marxa aquest ment amb Trini Marín, la còn- els mandataris comunals en una reunió de cònsols anterior. presentants de l’ABA van expo- any. La intenció és que si- sol d’Escaldes-Engordany), va sar que de cara a l’any que ve fa- gui un carnet internacional explicar que la presència del cos modificar la llei i el conveni les corporacions no passa per as- ran un esforç perquè això passi. (s’espera que la tasca d’ho- és important sobretot a l’hivern, dels agents de circulació per similar les funcions dels agents a Els cònsols també van infor- mologació no sigui compli- quan hi ha més afluència turís- incloure-hi unes competències les que té la guàrdia urbana dels mar que alguns comuns han pre- cada) i que permeti als titu- tica. Mandicó va especificar que que avui no hi estan previstes. països veïns. A més, els comuns sentat al·legacions al reglament lars obtenir descomptes en aquesta proposta no està moti- Alguns dels canvis passarien també estan treballant per unifi- que ha de permetre als propieta- botigues i l’oferta cultural. vada perquè hagin augmentat per permetre als agents obrir un car els criteris de càrrega i des- ris tornar a llogar un local afec- Per aquest motiu l’executiu els actes delictius, sinó perquè la domicili o facilitar la imposició càrrega a tot el Principat. tat per un negoci embargat. En s’ha posat en contacte amb presència de policia pels carrers de sancions als amos dels gossos tot cas es preveu que a finals de la Cambra de Comerç (per té un efecte dissuasiu. Va ser el que defequen al carrer. El cònsol tipus d’interès març totes les corporacions l’ha- fixar aquestes reduccions febrer de l’any passat quan l’an- de Canillo va remarcar que els La reunió de cònsols va rebre la gin aprovat. Així mateix, i des- als establiments) i la Uni- terior ministre d’Interior, Marc comuns són partidaris d’ampli- visita de l’Associació de Bancs prés de la reunió amb el ministre versitat d’Andorra, per ob- Vila, va reorganitzar el cos redu- ar les competències d’aquest cos d’Andorra (ABA). En la troba- de Finances, Jordi Cinca, l’apor- tenir un descompte a partir int la policia de proximitat a les sempre que facin referència a da, els comuns van demanar a tació dels comuns al programa del tercer fill. Els comuns parròquies. serveis però no a l’àmbit de la se- les entitats financeres que també Infoturisme no estarà subjecta ja ofereixen reduccions per Els comuns també han plan- guretat, perquè ja l’assumeix la facin un esforç tal com fan les a l’IGI, tal com s’havia plantejat als serveis socials. tejat al Govern la necessitat de policia. En tot cas, la intenció de corporacions amb l’objectiu de en un principi. parlament gent gran Dues noves lleis de creació de Taller adreçat a tenir col·legis, al Consell General cura de les mans Redacció anDorra la Vella els hàbits de salut més reco- Redacció anDorra la Vella va acordar competent la comis- del sistema financer, la protecció manables per a la gent gran. sió de Finances i Pressupost per de l’inversor, l’abús de mercat i La Fundació Crèdit Andorrà Serà impartit per les fisiotera- La reunió de la junta de presi- conèixer el projecte de llei sobre els acords de garantia financera. organitza avui un taller de sa- peutes Meritxell Agromayor dents de grups parlamentaris el règim jurídic de les entitats També es va establir el calenda- lut adreçat a tenir cura de les i Sònia Barrull, que parlaran va acordar dilluns determinar operatives del sistema financer ri de sessions, que preveu ses- mans. La xerrada està dirigida sobre l’anatomia de les mans, la comissió legislativa d’Interi- i altres disposicions que regulen sions de control l’11 d’abril, el a la gent gran i tindrà lloc a les patologies i alteracions més or competent per conèixer els l’exercici de les activitats finan- 9 de maig i el 6 de juny, i es va L’Espai de les 16.30 a les 18.30 freqüents i com podem preve- projectes de llei de creació del ceres al país, i el projecte de llei reservar dies per a sessions de hores. El taller s’emmarca en nir-les i tractar-les. Les perso- Col·legi Oficial de Psicòlegs i el sobre els requisits organitzatius Consell General per analitzar les el programa Envelliment sa- nes interessades poden fer la Col·legi Oficial de Fisioterapeu- i les condicions de funciona- iniciatives a tràmit, el 18 d’abril, ludable, que té com a objectiu inscripció a la seu de L’Espai o tes i Cinesiterapeutes. També es ment de les entitats operatives 2 i 23 de maig i 13 i 20 de juny. tractar diversos aspectes sobre per telèfon.
 • 7. Dimecres, 6 De març Del 2013 andorra 7 festa nacional El Consell vol una festa “participativa” per celebrar els 20 anys de Constitució Les activitats per als dies 13 i 14 estan pensades per atreure persones de totes les edats tati masià JUlià rodrígUez anDorra la Vella dir en tot el que representa la en què actuaran els grups Less cambra parlamentària, sinó que is More, The Velvet Blues Band “L’esperit és fer partícip a tot- també ho podran fer els més pe- i Punkers Love the 80’. hom de la festa de la Constitu- tits. Així, s’han inclòs entre les Pel que fa al dijous 14 de març, ció.” Així ho va dir ahir la sub- activitats dues sessions de teatre també hi haurà la possibilitat de síndica general, Mònica Bonell, familiar amb el títol de Les regles visitar el nou edifici del Consell durant la presentació del pro- del joc, una a les 16.30 i una altra i Casa de la Vall durant el matí. grama elaborat amb motiu de la a les 17.30, a càrrec de la compa- La jornada inclou l’actuació dels festa nacional de la Constitució. nyia Som-hi Teatre, per explicar esbarts del país a les onze del I és que enguany es compleixen el funcionament de la que és una matí. També està prevista l’habi- vint anys de l’aprovació de la de les principals institucions del tual ballada de sardanes amb la Carta Magna i el que s’ha volgut país. L’activitat està pensada per Cobla Principal de Berga davant és organitzar una festa “tan par- a infants entre 6 i 11 anys, que de Casa de la Vall. Tampoc no ticipativa com sigui possible”. rebran un programa adaptat a faltarà el tradicional concert de Per això hi haurà activitats per a la seva edat per convidar-los a la Constitució de l’ONCA, que persones de totes les edats, dels la subsíndica general, Mònica Bonell, va explicar les activitats previstes. assistir-hi. Després de la repre- farà un repàs de la música des més petits als més grans. sentació, els nens podran gaudir del segle XVIII fins al segle XX. Sota el lema Celebrem-ho tots ativa que ja es va posar en mar- desenvolupar les reunions que d’un berenar i una visita guiada. A la tarda tindran lloc els ac- junts! s’ha elaborat un programa xa l’any passat i que es repeteix van fer possible que Andorra es La programació del dia 13 es tes institucionals, amb el tradici- que comença el dimecres 13 a les “a causa de la bona acceptació” dotés, per primera vegada a la completarà amb un concert al onal consell a Casa de la Vall i la quatre de la tarda. Els que enca- que va tenir. seva història, d’una Constitució: vestíbul del nou edifici del Con- recepció oficial. Durant els dos ra no coneixen el nou edifici del A més, també hi haurà la pos- Casa de la Vall, on es podran sell General del Cor dels Petits dies de celebració es vendran Consell ho podran fer durant la sibilitat de conèixer durant tota veure fotografies d’alguns dels Cantors Lliures (19 h) i un al- xapes commemoratives de la jornada de portes obertes pre- la tarda, a través de visites guia- moments clau de la negociació. tre a la sala del Prat del Roure data al preu d’un euro i el que es vista, fins a dos quarts de nou des, un dels edificis més emble- A banda, no seran tan sols els d’Escaldes-Engordany sota el recapti serà per a la Plataforma del vespre. Aquesta és una inici- màtics del país i el lloc on es van adults els que podran aprofun- títol Rock per la Constitució (22 h), d’ONG.
 • 8. 8 andorra Dimecres, 6 De març Del 2013 afers exteriors institucions penitenciàries Saboya aposta per l’educació Xavier Espot anuncia contra la violència de gènere un projecte esportiu per integrar els presos El ministre participa a Nova York en una comissió de Nacions Unides Redacció t. m. anDorra la Vella ple tallers de manualitats, de Redacció anDorra la Vella ment d’un conjunt d’iniciatives serigrafia i ocupacionals. El preses pel Consell d’Europa des El ministre de Justícia i Inte- ministre va destacar que la El ministre d’Afers Exteriors, del 1990 i el primer instrument rior, Xavier Espot, va avançar prioritat de la presidència an- Gilbert Saboya, va assistir ahir jurídic a Europa en l’àmbit de la ahir que el departament d’Ins- dorrana del Comitè de Minis- a Nova York a la 57a sessió de violència envers les dones. titucions Penitenciàries treba- tres del Consell d’Europa se la Comissió de la Condició Jurí- Així mateix, Saboya va par- lla en un projecte esportiu com centra en l’educació a la ciuta- dica i Social de la Dona (CSW) ticipar en una concertació fran- a eina d’integració social. En dania democràtica i els drets de Nacions Unides. Al debat ge- còfona d’alt nivell sobre la lluita aquest sentit, al maig s’organit- humans, i que el tema d’aquest neral de la comissió, el ministre contra la violència envers les zarà un primer taller esportiu seminari, “l’esport a les pre- va manifestar que és necessari dones i les nenes, coorganitzada dedicat íntegrament al futbol sons”, s’inscriu perfectament promoure l’educació dels drets per l’Organització Internacional sala. Espot va fer l’anunci du- en les prioritats de la presidèn- humans com a mitjà per refor- de la Francofonia i ONU-Fem- rant una visita a Estrasburg, cia andorrana. çar la prevenció i lluitar contra mes. La trobada va permetre on participa en un seminari Espot es va reunir amb el la violència de gènere. Saboya aprovar un Pla d’Acció francò- relatiu a l’esport a les presons secretari general del Consell va participar també, en qualitat fon d’accions per eliminar tota europees. El seminari és or- d’Europa, Thorbjorn Jagland, de president del Comitè de Mi- Gilbert saboya. mena de violència contra les do- ganitzat per l’Acord Parcial i va portar a terme una visita nistres del Consell d’Europa, en nes i les nenes. per a l’Esport (APES) i el Con- al Tribunal Europeu de Drets la conferència La violència envers d’Europa sobre la prevenció i la El ministre va destacar que sell de Cooperació Penològic Humans (TEDH), acompanyat les dones: la nostra preocupació, la lluita contra la violència envers Andorra creu que un dels mit- (PC-CP). del president del TEDH, Dean nostra resposta, organitzada en el les dones i la violència domèsti- jans més efectius per abordar Espot va indicar que ja es Spielmaln, i el jutge andorrà marc d’aquesta 57a edició de la ca. Precisament Saboya va poder aquesta problemàtica de la vio- treballa en aquest projecte es- del TEDH, Josep Casadevall. Comissió pel Consell d’Europa i informar sobre la signatura del lència és la prevenció. Una pre- portiu per contribuir a la in- El ministre va comentar que a la Missió Permanent de França a conveni per part d’Andorra el venció que ha d’impedir aquest tegració social dels reclusos. l’abril es farà a Estrasburg, sota les Nacions Unides. passat 22 de febrer a Estrasburg. tipus de violència abans que tin- A més, va recordar que el de- els auspicis de la presidència L’objectiu d’aquesta conferèn- El ministre va destacar que gui lloc, mitjançant l’educació i partament d’Institucions Peni- d’Andorra del Consell de Mi- cia va ser tractar el tema de la aquest conveni es va obrir a la el respecte als drets humans en tenciàries fa diverses activitats nistres, un seminari sobre el violència envers les dones i pro- signatura a Istanbul l’11 de maig general i de les dones i nenes en adreçades als interns del Cen- paper de l’educació en la pre- moure el Conveni del Consell del 2011 i que suposa l’acompli- particular. tre Penitenciari, com per exem- venció del dopatge.
 • 9. Dimecres, 6 De març Del 2013 andorra 9 solidaritat ‘Tocant de peus a terra’ per tati masià mostrar la feina a Mauritània Llovera destaca les dificultats dels discapacitats al país africà m. f. anDorra la Vella què després es pugui explicar que treballen en aquests projec- de primera mà” el que s’ha vist tes. I es queda amb un fet, allà Mostrar la feina que l’Unicef i també per aportar una “visió “no tenen res però somriuen”. fa a Mauritània, aquest és l’ob- externa” a aquells que són sobre Des de l’Unicef es treballa ara jectiu principal del documental el terreny. Llovera destaca que amb Educació perquè el docu- que es va presentar ahir, Tocant l’experiència l’ha omplert “mol- mental es pugui veure a les es- de peus a terra, que mostra el que tíssim” i posa en relleu la feina coles, ja que la intenció és fer-ne van poder veure durant quatre que porten a terme les persones la màxima difusió possible. alberch, Álvarez, Borrell i llovera van presentar ahir el documental. dies al país africà l’esportista i ambaixador de l’Unicef Albert Llovera; la directora de l’Uni- cef, Marta Alberch; Lluís Álva- rez, conseller de MoraBanc, i Josep Maria Borrell, de Góndola Barcelona Ballet Films i director del film. A tra- vés d’aquest documental es vol mostrar la tasca que es porta a terme a Mauritània gràcies a les donacions dels particulars i de MoraBanc a través de la Targe- amb Ángel Corella ta Solidària, uns diners que han servit per tirar endavant micro- estrella principal i director artístic crèdits per a dones i programes per als joves. Però l’experiència també ha servit per constatar les dissabte 9 de març | 21.30 h dificultats que tenen els disca- pacitats. I és que, com va comen- Auditori del Centre de Congressos d’Andorra la Vella tar Llovera, la integració sembla lluny d’assolir-se al país africà. Alberch va comentar que La Compañía de Ballet neix de l’interès del ballarí internacional Ángel Corella de divulgar i donar suport a s’ha aconseguit “el compromís” la dansa clàssica a Espanya, per evitar l’èxode permanent de ballarins que es veien obligats a emigrar quan d’Unicef Mauritània per avaluar acabaven la seva formació. Inicia la seva trajectòria l’abril del 2008 a La Granja de Sant Ildefons (Segòvia) quina és la situació dels disca- on desenvolupa una gran quantitat d’activitat tant a gales com en programes didàctics. A començaments pacitats per després poder tirar endavant els programes neces- de l’any 2012, es trasllada a la ciutat de Barcelona, on adopta el nom de Barcelona Ballet. saris. De fet, tant els quatre pro- tagonistes del documental com els membres de l’ONG a Mau- ritània van poder constatar que molts infants no van a l’escola si tenen una discapacitat. Això és una de les coses que més van im- pactar Llovera, que va explicar ahir que van visitar una escola de la capital i allà van preguntar quants nens discapacitats hi ha- via. La resposta va ser clara: cap. El problema, però, no és tant que els edificis o les infraestruc- tures no estiguin adaptats, sinó que “ets un esguerrat”, expressa Llovera. Una altra de les coses que més van emocionar l’ambaixador de l’Unicef va ser la rebuda de les dones que s’han pogut benefici- ar d’un microcrèdit. L’esportista exposa que valoren molt l’ajuda que se’ls dóna. També va des- tacar el contacte amb els joves venda d’entrades col·laboren que estan integrats en un dels Pyrénées Andorra | Cambra de Comerç, Indústria i Serveis programes per a la difusió de la morabanc.ad/entrades ticketmaster.es salut i la participació. Pianos Marrugat | Andorra Park Hotel | Champagne Deutz Oficines de MoraBanc Oficina de Turisme Comunal Alberch va explicar que des Oficina Nacional de Turisme Centre de Congressos organitza amb el suport de del 1996 l’ONG d’Andorra tre- Departament de Cultura d’Andorra la Vella balla a Mauritània i va destacar del Comú d’Andorra la Vella Pyrénées Andorra que aquests viatges que es fan a “La Llacuna” per veure el treball de camp “no són per controlar sinó per-
 • 10. 10 andorra Dimecres, 6 De març Del 2013 SALUT SALUT els logopedes s’uneixen a la retirats del mercat uns celebració del dia europeu implants mamaris de Pérouse Plastie sas Reivindiquen el seu paper per a la millora de la qualitat de vida Redacció tati masià anDorra la Vella Redacció anDorra la Vella L’empresa detecta que El ministeri de Salut i Benestar la data de caducitat Avui se celebra el Dia europeu va informar ahir a través d’un de la logopèdia, sota el lema comunicat que ha tingut co· d’algunes etiquetes Comunicació és més que fluïdesa. neixement, a través de l’Agèn· ha estat falsificada Aquest dia pretén, i té com a ob· cia Nacional de Seguretat del jectiu principal, acostar i fer co· Medicament i dels Productes nèixer a la població en general, de Salut de França (ANSM), Es recomana a així com a altres sectors profes· que l’empresa Pérouse Plas· les pacients que es sionals, l’activitat professional tie SAS ha ordenat la retirada dels logopedes. Des del Col· del mercat dels seus implants posin en contacte legi Oficial de Logopedes rei· mamaris Perthese i Perthese amb el seu metge vindiquen que volen “mostrar Esthea. que tenim un objectiu europeu L’empresa ha detectat que comú per provocar un impacte les etiquetes d’algunes capses L’empresa ha procedit a re· dinàmic en la promoció de la Una formació sobre noves tecnologies dels logopedes. d’implants mamaris Perthe· tirar del mercat els lots d’im· salut, el benestar i la qualitat de se i Perthese Esthea han estat plants mamaris Perthese i vida dels nens, dels joves i dels bé porten a terme una activitat tat o una activitat professional falsificades prolongant-ne la Perthese Esthea afectats per adults amb alteracions de comu· “preventiva molt important, amb una “actitud de confiança data de caducitat. Els controls aquesta falsificació. nicació a tot Europa”. tant en l’àmbit escolar com en el i comoditat, repercutint direc· que ha efectuat l’empresa a A més a més, també reco· Des del col·lectiu reivindi· sanitari”. tament en la millora de la seva posteriori posen de manifest manen a les pacients que por· quen que cal recordar que el tre· El col·lectiu recorda que les qualitat de vida i col·laborant, que l’esterilitat dels produc· tin un implant mamari afectat ball del logopeda “no consisteix noves tecnologies i els avenços d’aquesta manera, a optimitzar tes no s’ha vist afectada per per aquesta mesura que es únicament a millorar o resoldre han tingut un impacte molt im· la despesa sanitària”. aquest incident. Tampoc no posin en contacte amb el seu patologies de la veu, de l’audi· portant en els tractaments i així Posen en relleu, també, el tre· han tingut coneixement de metge perquè els pugui fer un ció, de la parla, de les funcions poden oferir als pacients una ball personalitzat i interdiscipli· cap reclamació ni efecte ad· seguiment, sobretot per verifi· cognitives o del llenguatge, ja si· sèrie de recursos amb la finali· nari amb altres professionals de vers relacionat amb aquests car que no hi ha signes d’in· gui oral o escrit”, sinó que tam· tat que segueixin una escolari· la salut i l’educació. implants. fecció ni inflamació. MOBiLiTAT Avui Tall de la rN-320 per una allau AMB HIPNOSI agències Amb una sola sessió de hipnosi anDorra la Vella seràs un exfumador per a sempre, sense “mono”, sense ansietat, irritabilitat o engreixar-te. La carretera RN-320, entre la Sessió: Dimecres a l’Hotel Plaza boca nord del túnel de Pimorent Hora: 20:15 h i La Croisade, va ser tancada a C/ Maria Pla, 19-21 AD 500 Centre Mosaic: Av. Meritxell 99 2º 2ª la circulació de tot tipus de ve· Andorra la Vella AD 500 hicles ahir a les cinc de la mati· www.centremosaic.com • info@centremosaic.com nada a causa d’una allau que va afectar el corredor H2 de l’Ospi· talet. Per aquest motiu els vehi· Places limitades • Inscripcions cles havien de passar pel coll de Tel: 82 90 60 Pimorent i després pel túnel. Guia de serveis Monedes, joies usades, trencades, rellotges, peces d’ortodòncia... 24 k, 18 k, 14 k, 12 k 9 k i plata Vine i comprova que NOSALTRES SOM ELS QUE + PAGUEM Av. Bonaventura Riberaygua, 6 Andorra la Vella (a 50 m d’antics bombers)
 • 11. Dimecres, 6 De març Del 2013 andorra AF_OPI Illa Carlemany Bondia 99x340 mm Forfet.pdf 1 11 27/02/13 16:17 8 de març Debat sobre la situació de Vols esquiar de franc? la dona en temps de crisi Hi haurà un esmorzar i un audiovisual, que permetrà introduir el tema DIT i forFET agències Redacció anDorra la Vella Amb motiu del Dia internaci- onal de la dona treballadora, aquest divendres, 8 de març, el Comú d’Andorra la Vella orga- nitza un debat sobre el rol de la dona en temps de crisi. L’acte tindrà la participació de Jacque- line Pradère, presidenta de la Fundació Jacqueline Pradère; Josep Manzano, secretari de la mateixa entitat; Anna Vives, tinent d’alcalde i regidora del Servei a les Persones de l’Ajun- tament de la Seu d’Urgell; Do- minique Haas, directora del L’acte organitzat l’any passat pel Comú d’andorra la Vella pel dia de la dona. Centre d’Informació sobre el Dret de les Dones i les Famílies objecte de debat es projectarà creuen que la formació és im- de l’Alta Garona, i Pilar Corta- un vídeo que recull l’expressió portant per fer front a la crisi della, representant de l’Associa- i l’opinió de persones de dife- econòmica i qui es forma més. ció de Dones d’Andorra (ADA). rents generacions, pertanyents Abans del vídeo, es visionarà Totes aquestes persones a tres realitats diferents –Fran- un resum històric en què s’ex- aportaran el seu testimoni sobre ça, Espanya i Andorra–, en què posen els motius de la celebra- el paper de les dones en temps cadascuna exposarà les seves ció del 8 de març. C de crisi i com els afecta el con- experiències en la conjuntura L’acte començarà a les deu M text econòmic en comparació econòmica actual. Els testimonis del matí al casal Calones amb Y dels homes. Tot i així, es tracta que recull l’audiovisual respon- un esmorzar per a tots els as- d’un acte obert en què tots els dran a qüestions com ara com sistents. Tot seguit intervindran CM assistents podran traslladar la afecta la situació de crisi actual la cònsol major d’Andorra la MY seva visió sobre el tema tractat. la seva vida, com compagina la Vella, Rosa Ferrer, i la ministra CY Hi seran presents com a públic vida familiar i la laboral, si creu de Salut i Benestar, Cristina Ro- CMY actiu alumnes d’edats compre- que les polítiques d’igualtat im- dríguez, que presentaran el de- ses entre els 14 i 16 anys del pulsades per les administraci- bat i donaran la benvinguda als K Liceu Comte de Foix i de l’Es- ons són eficients i si opina que presents. Compra a ILLA CARLEMANY, cola Andorrana de segona en- les dones pateixen de la mateixa El debat és organitzat pel de- senyança. També hi estan con- manera que els homes la situa- partament de Social del Comú RASCA i podràs guanyar vidats tots els ciutadans que ho ció de crisi. d’Andorra la Vella amb la col- fins 200 forfets per esquiar a Grandvalira. desitgin. Així mateix, els participants laboració del ministeri de Salut Per desenvolupar el tema en l’audiovisual exposaran si i Benestar. Promoció vàlida de l’1 al 15 /03/2013 gent gran agències Una vintena de padrins al taller de Facebook El taller de Facebook per a la gent gran organitzat per la Fundació Crèdit Andorrà va tenir ahir la participació d’una vintena de participants en la primera sessió. Després de l’èxit obtingut en les dues anteriors edicions, ahir va co- mençar un nou curs, que tin- drà lloc els dimarts i dijous en horari de matí o tarda fins al 21 de març. L’objectiu del ta- ller és que la gent gran també tingui l’oportunitat d’intro- duir-se en el món de les xar- xes socials. Segueix-nos al i
 • 12. 12 Dimecres, 6 De març Del 2013 alt urgell SucceSSoS Una taula rodona obre els actes per Una allau deixa aïllat el nucli de celebrar el Dia de la dona a la Seu Montcorbau a Vielha e Mijaran Les associacions de dones organitzen per divendres un sopar de festa a La Murga agències vielha e mijaran ajuntament De la seu D’urgell Redacció la seu D’urgell amb un programa especial de Protecció Civil va activar l’espai radiofònic Fem empresa, a ahir la fase d’alerta del pla La Seu d’Urgell començarà les dotze del migdia a RàdioSeu, especial d’emergències per aquesta tarda els actes amb que estarà dedicat a la dona. allaus a Catalunya, l’Allau- motiu del Dia de la dona (8 de A les deu de la nit s’escenifi- cat, arran d’una allau que març) amb una taula rodona carà la comèdia Llorar por llorar, va caure a la carretera LV- que tindrà lloc al Cetap sota el de Pez en Raya, amb Cristina 5052, entre els punts quilo- títol Dones i teatre, segons va in- Medina i Joan Estrader. Les mètrics 0 i 1, d’accés al nu- formar ahir l’Ajuntament de la entrades es poden adquirir de cli de Montcorbau, al terme capital alturgellenca. manera anticipada per vuit eu- municipal de Vielha e Mija- A l’acte, que s’iniciarà a les ros a Turisme Seu o a Turisme ran. L’allau va tenir lloc poc vuit del vespre, hi prendran del Consell Comarcal de l’Alt abans de tres quarts de dotze part Trini Cano, delegada de Urgell. El preu de les entrades a del migdia i, segons Protec- teatre de l’Associació de Dones taquilla és de deu euros. ció Civil, va ser “de dimen- i Confraresses de l’Alt Urgell; Ja divendres se celebrarà un sions importants”. Una dota- Genissa G. Carricondo, actriu; sopar de festa organitzat per les ció dels bombers va fer una Pilar Quinquillà, coordinadora associacions de dones de la Seu el cartell dels actes previstos per celebrar el Dia de la dona a la Seu. revisió de la zona afectada i de Quin-Xou Teatre; Alba Valle- i l’Alt Urgell, a l’espai d’oci La va descartar que l’esllavissa- jo, membre d’A Tota Teta!; Jesús Murga, a partir de dos quarts de 41 02 o enviant un correu elec- L’organització va a càrrec de da causés cap dany personal. Galindo, del Retaule de Sant deu de la nit. El preu per perso- trònic a igualtat@capau.cat. l’Ajuntament, el Consell Co- D’altra banda, l’Institut Ermengol; i Cristina Medina, na és de 27 euros i per partici- La tinent d’alcalde d’Atenció marcal, el Pla per a la Igualtat Geològic de Catalunya (IGC) actriu de la companyia Pez en par-hi cal fer l’ingrés al compte a les Persones, Anna Vives, va d’Oportunitats, l’Associació de va informar d’una altra allau Raya, coneguda pel seu paper habilitat a aquest efecte a La instar tothom a participar en Puntaires de la Seu, l’Associació petita a la carretera 142, d’ac- de Nines de la sèrie televisiva La Caixa. Hi haurà servei de bus els actes programats i va des- de Dones i Confraresses de l’Alt cés al port de la Bonaigua, que se avecina. La taula rodona gratuït, amb sortida a les 21.15 tacar que “com ja és habitual, Urgell, l’Associació Urgellenca a prop del nucli de Vaquèi- serà moderada per Marta Pujan- des de l’estació d’autobusos, per intentem centrar els actes de ce- de Dones i l’Esplai de la Gent ra. No hi va haver persones tell, directora de RàdioSeu. anar fins a La Murga. Totes les lebració del dia en accions que Gran. Hi col·laboren RàdioSeu i afectades i tampoc cap nu- Les activitats per celebrar el dones interessades poden re- treballin valors com la igualtat, l’Institut Català de les Dones de cli de població que quedés 8 de març continuaran demà servar plaça trucant al 973 35 la inclusió i no pas la distinció”. la Generalitat. aïllat. eSpot interior Tot a punt per als Campionats ajuntament De la seu D’urgell del Món FIS de telemarc Redacció espot En els campionats s’espera S’espera la participació la participació d’uns seixanta Espot ja escalfa motors per a la de prop de seixanta esportistes de fins a catorze celebració dels Campionats del països diferents. França i No- Món FIS de telemarc, la compe- esportistes de fins ruega són els països que més tició més important que ha aco- a catorze països corredors aporten, amb vuit llit fins ara l’estació pallaresa. cadascun. Al darrere hi ha Ale- Les proves es disputaran al llarg de la setmana vinent en les mo- És el quart any consecutiu que manya, els Estats Units i Su- ïssa, amb set. També hi haurà Batalla rep Miranda dalitats de clàssic, esprint, paral- l’estació del grup FGC acull una representants del Canadà, la La directora dels serveis territorials d’Interior a Lleida, Anna lel individual i per equips. prova internacional de la moda- República Txeca, Dinamarca, Miranda,va visitar ahir l’Ajuntament de la Seu d’Urgell, on va Amb aquests Mundials Es- litat més genuïna de l’esquí, cre- Finlàndia, la Gran Bretanya, tenir una reunió de treball amb l’alcalde, Albert Batalla, en què pot culmina la seva identificació ada a Noruega. Eslovènia, Suècia, el Japó i Es- també van participar l’inspector de la policia municipal, els com a refent del telemarc al sud A més, els esquiadors s’hi tro- panya. L’equip estatal estarà caps de la regió policial del Pirineu Occidental i de l’àrea bàsica d’Europa, perquè durant els úl- baran unes excel·lents condici- representat per dos catalans: policial de l’Alt Urgell dels mossos d’esquadra, així com el cap tims anys ja ha organitzat pro- ons de neu, ja que Espot acumu- l’aranès Tomás Testillano i la de la regió d’emergències de Lleida i el cap del parc de bombers. ves i finals de la Copa del Món. la gruixos de fins a 2,5 metres. vallesana Raquel Bau.
 • 13. Dimecres, 6 De març Del 2013 pirineus 13 la seu d’urgell Moció de PSC i ICV per aturar TVc el “desmantellament” de TV3 ERC-AM també presenta una proposta similar a Ribera d’Urgellet redacció la seu D’urgell formació de tot el territori, i no amb garanties la informació de només d’una part”. la Catalunya Nord, de les Terres Els grups municipals del PSC- El grup municipal creu que, de l’Ebre i del Pirineu”. Progrés i Iniciativa per Catalu- “per molt bons professionals Per aquests motius, la pro- nya-Verds han presentat una que siguin”, els efectius humans posta demana a la CCMA “que moció al plenari de l’Ajunta- de les capitals de demarcació torni a considerar la decisió” i ment de la Seu d’Urgell per re- “mai no seran suficients per co- que “es plantegi altres opcions butjar el desmantellament de brir a bastament, puntualment i per retallar despeses”. els estudis de televisió de Catalunya a sant Joan despí. les corresponsalies del Pirineu i exigir la suspensió immediata dels acomiadaments previstos, segons van informar les dues formacions. Així mateix, pro- posen traslladar aquest acord al president i al Govern de la Ge- neralitat, als grups parlamenta- ris del Parlament de Catalunya i als ajuntaments i els consells comarcals del Pirineu. Iniciativa i Progrés afirmen, en un comunicat, que la Corpo- ració Catalana de Mitjans Audi- ovisuals (CCMA) “ha decidit, de manera unilateral, suprimir els corresponsals de TV3 del Pirineu sense cap justificació ni consens”, i incideix que en un moment d’especials dificul- tats com l’actual “el Pirineu no es pot quedar sense la cobertu- ra adequada d’un mitjà públic d’àmbit nacional com TV3 i sen- se donar una alternativa”. Així mateix, les dues forma- cions, que lamenten que des de Convergència i Unió (CiU) i el Govern de la Generalitat es doni suport a la decisió presa per la direcció de Televisió de Catalunya, denuncien l’existèn- cia d’una inèrcia a eliminar o privatitzar determinats serveis públics per part del Govern de CiU, que són essencials per al conjunt dels ciutadans, en espe- cial els pirinencs. també a ribera d’urgellet D’altra banda, el grup munici- pal d’ERC-AM a l’Ajuntament de Ribera d’Urgellet també presentarà en el proper plenari una moció contra el tancament de les corresponsalies de TV3 al Pirineu, la Catalunya Nord i les Terres de l’Ebre. La moció lamenta que per al desmantellament s’utilitzi “l’ar- gument de la crisi econòmica” i que TV3 pretengui cobrir la informació d’aquestes parts del país, i també d’Andorra, a tra- vés de les delegacions de Lleida, Girona o Tarragona. Esquer- ra Republicana considera que “Televisió de Catalunya, com a televisió pública que és, ha de vetllar per la cohesió nacional i territorial i ha de prioritzar la in-