SlideShare a Scribd company logo
Info dla rodziców oraz dzieci.
Szkodliwe
treści
Internet to kopalnia wiedzy i plac zabaw. Jednocze nie jednak
sie jest, jak to okre li Stanis aw Lem, "wielkim mietnikiem".
Oprócz wielu warto ciowych rzeczy dzieci mog znale te
tre ci, z którymi kontakt jest dla nich po prostu szkodliwy.
Mo na d ugo wymienia rodzaje szkodliwych materia ów
dost pnych dla dzieci w internecie: pornograf ia, przemoc,
wulgarno , rasizm i ksenofobia, sekty i inne formy
psychomanipulacji, u ywki, bro i hazard.
Taka ju jest specyf ika internetu, e czy w sobie kopalni
wiedzy i wielki mietnik. Rol nas, doros ych, jest jednak
zadbanie o to, by chroni dzieci przed tym, co jest dla nich
szkodliwe.
Przed wszystkimi tymi szkodliwymi tre ciami chronimy dzieci
w realnym wiecie. Zapominamy jednak, e dzieci mog bez
trudu traf i na nie w wiecie wirtualnym, a szkodliwe tre ci nie
b d zabezpieczone przed dost pem najm odszych internautów.
Pokazujemy techniczne sposoby ochrony dzieci, ale przede
wszystkim zach camy do tego, by rozmawia z dzie mi.
Pami tajmy bowiem: nie ma lepszej ochrony dla dziecka ni
m dra, troskliwa opieka rodziców.
Sposoby ochrony
dziecka
Najlepszym sposobem ochrony dziecka jest rozmowa z nim. Nie
ma lepszej ochrony ni m dry, troskliwy rodzic i jego opieka.
adne rozwi zanie techniczne nigdy nie zast pi dobrego
kontaktu rodzica z dzieckiem.
1. Niech komputer stoi we wspólnym miejscu w domu. Pozwoli
Ci to raz na jaki czas w naturalny sposób zerkn na monitor i
sprawdzi , co robi Twoja pociecha.
2. Poka dziecku warto ciowe i bezpieczne strony. Zadbaj o to,
by dziecko mia o co robi w internecie. Je eli zaproponujesz mu
ciekawe serwisy, zapewne zajmie si nimi i nie b dzie chodzi
po ciemnych zau kach sieci. Mo esz zapozna si z list
serwisów posiadaj cych nasz certyf ikat Strony Przyjaznej
Dzieciom.
3. Nie bój si internetu. Internet sam w sobie nie jest z y. Nie
podchod do niego jak pies do je a, nie zabraniaj dziecku
korzystania z sieci. Potraktuj internet jak jedno z wielu zaj
dziecka, rozmawiaj o nim rzeczowo i spokojnie.
4. Rozmawiaj ze swoim dzieckiem. Najlepsza metod na to, by
chroni dziecko przed najró niejszymi zagro eniami, jest
rozmowa. Przygotuj si do niej, spróbuj poczyta troch o
internecie, dowiedzie si o nim, by by dla swojego dziecka
partnerem do rozmowy. Pami taj, e rozmowa to nie tylko
mówienie, ale i s uchanie.
5. Nie bój si przyzna do niewiedzy. By mo e komputery i
internet nie s Twoim konikiem, nie poruszasz si biegle w nich.
Przyznaj c si dziecku do niewiedzy, nie stracisz w jego oczach
autorytetu. Popro dziecko, by pokaza o Ci, jak korzysta z
komputera i internetu. B dzie szcz liwe, mog c Ci czego
nauczy .
6. Surfuj po sieci razem z dzieckiem. W dzisiejszych czasach
wszyscy jeste my zagonieni, zapracowani i mamy ma o czasu.
Pami taj jednak, e Twoje dziecko jest najbezpieczniejsze, kiedy
jeste przy nim. Je li surfujecie razem, dziecko na pewno w tym
czasie nie b dzie odwiedza niedozwolonych stron.
7. Ustalaj zasady i egzekwuj je. Nie zach camy w adnym
wypadku do stosowania w odniesieniu do sieci metod tzw.
bezstresowego wychowania. Rodzice s od tego, by wyznacza
granice, okre la pewne zasady i je egzekwowa . Ustal z
dzieckiem, co wolno, a czego nie i egzekwuj to. Nie popadaj
jednak w przesad . Naszym skromnym zdaniem ameryka ski
pomys , lansowany równie w Polsce, by rodzice zawierali z
dzieckiem umow na korzystanie z sieci tr ci absurdem. Id c
tym tropem dojdziemy do tego, e g ówny udzia w wychowaniu
b dzie mie notariusz, u którego b dziemy zawierali umowy.
8. Wspieraj si programami f iltruj cymi. Programy f iltruj ce
maj za zadanie wspiera rodziców w ochronie dzieci, blokuj c
wy wietlenie dziecku stron ze szkodliwymi tre ciami. Pami taj
jednak, e program nie zast pi Ciebie. Jak ka de narz dzie bywa
te zawodny.
Podpowiedzi
1. Po jakich stronach chodzi dziecko?
Przegl darki internetowe udost pniaj histori odwiedzonych witryn. W najpopularniejszej, czyli
Internet Explorer, do historii mo esz dosta si skrótem klawiaturowym CTRL+H lub przyciskiem
historia na g ównym pasku przegl darki. Zawarto historii mo na co prawda atwo wyczy ci , ale
dost pne na polskim rynku programy f iltruj ce zapisuj dodatkowo same histori , której dziecko nie
da rady skasowa .
2. Jak ustawi poziom ochrony w przegl darce?
Stanowi ca cz systemu Windows przegl darka Internet Explorer zawiera sama w sobie
mo liwo ci ochrony dziecka przed szkodliwymi tre ciami. Wybieraj c menu narz dzia, w nim opcje
internetowe, wy wietlisz okno z ustawieniami. Wybierz zak adk zawarto . Mo esz tam uaktywni i
ustawi poziom ochrony klasyf ikatora tre ci, dodatkowo umo liwi Ci on wprowadzenie r cznie
adresów dozwolonych dla dziecka stron.
3. Który program f iltruj cy wybra ?
Nie ma jednoznacznej odpowiedzi na to pytanie. Na pewno wybierz program polski, gdy b dzie on
radzi sobie dobrze z f iltrowaniem polskich stron, zachodnie programu radz sobie z tym kiepsko.
Unikaj produktów proponowanych przez f irmy-krzaki. Na rynku licz si w tej chwili 3 programy -
Cenzor, Opiekun i x-Guard. Ka dy z nich ma swoje wady i zalety. Skorzystaj z wersji
demonstracyjnych, udost pnianych przez producentów, aby wybra ten, który b dzie Ci odpowiada
najbardziej.
Uzależnienia
 Uzale nienie to nabyta silna potrzeba wykonywania jakiej czynno ci lub za ywania jakiej substancji.
W praktyce okre lenie to u ywane jest w kilku znaczeniach.
Uzale nienie f izjologiczne, zwane te czasem f izycznym, to nabyta silna potrzeba sta ego za ywania jakiej
substancji odczuwana jako szereg dolegliwo ci f izycznych (np. bóle, biegunki, uczucie zimna, wymioty,
dr enia mi ni, bezsenno ) Zaprzestanie jej za ywania (odstawienie) prowadzi do wyst pienia zespo u
objawów, które okre la si jako zespó abstynencyjny (zespó z odstawienia). W leczeniu uzale nienia
f izjologicznego stosowana jest detoksykacja, czyli odtrucie.
Uzale nienie psychiczne (ang. psychical dependence), znane te jako psychologiczne, to nabyta silna
potrzeba sta ego wykonywania jakiej czynno ci lub za ywania jakiej substancji, której niespe nienie
jednak nie prowadzi do powa nych f izjologicznych nast pstw.
Uzale nienie psychiczne cechuje: - wzrost napedu zwi zanym z poszukiwanie rodka uzale niaj cego -
wzrost tolerancji na dzia anie srodka (obni enie efektu przyjemnosci który on dostarcza) - kompulsywna
konsumpcja rodka kosztem swojego zdrowia oraz otoczenia - os abienie woli - obsesja brania i natr ctwa
my lowe utrzymuj ce si i nawracajace nawet po wieloletniej abstyn cji - samooszukiwanie si
usprawiedliwiaj ce branie (zwi zane z psychologicznymi mechanizmami obronnymi) - f izyczne
wyniszczenie brak zainteresowania otoczeniem niezwi zanym ze srodkiem i jego zdobywaniem - wypalenie
emocjonalne prowadz ce do samobójstwa
Zale no psychiczna to stan w którym osoba dotkni ta t chorob nie jest w stanie
bez pomocy z zewnatrz przerwa zachowa kompulsywnych zwi zanych ze
zdobywaniem i konsumpcj . Nie leczone zale no c psychiczna od substancji
chemicznych prowadzi najcz ciej do wi zienia, szpitala psychiatrycznego a w
ko cu i mierci. Na dzie dzisiejszy nie s znane skuteczne metody leczenia
uzale nienia psychiocznego od substancji chemicznych. Mo liwe jest zatrzymanie
kompulsywnych zachowan ale nie ca kowite wyleczenie.
"Psychicznie" uzale ni mo na si od wszystkiego, w cznie z takimi rzeczami jak:
dowolna substancja chemiczna, grupa ludzi, telewizja, internet, s odycze, seks,
kupowanie, hazard.
Uzale nienie spo eczne, wi e si z za ywaniem rodków toksycznych pod
wp ywem panuj cej mody lub w grupie ludzi podobnych do siebie (np. hippisów), w
kr gach m odzie y z tzw. subkultur. Istot zjawiska jest bardzo silne uzale nienie od
grupy, co poci ga za sob bezwzgl dne respektowanie panuj cych w niej zasad i
obyczajów. Ponadto osoba uzale niona, w miar pog biania si choroby rezygnuje
z wa nych dla siebie wcze niej aktywno ci, wypada z ról spo ecznych (utrata pracy,
usuni cie ze szko y, konf likty w rodzinie, zanik zainteresowa , zaw enie
kontaktów do grupy narkoma skiej). Nast puje coraz wi ksza marginalizacja i
najcz ciej równie kryminalizacja rodowiska, w którym obraca si uzale niony.
Akcje
 Sieciaki.pl to serwis Fundacji Dzieci
Niczyje wdro ony w ramach drugiego
etapu kampanii spo ecznej Dziecko w
Sieci. Od lutego 2004 r. prowadzimy
dzia ania maj ce na celu popraw
bezpiecze stwa najm odszych
u ytkowników Sieci.
Sieciaki.pl s projektem realizowanym
przez Fundacj Dzieci Niczyje w
ramach europejskiego programu Safer
Internet. Premiera projektu odby a si w
Dniu Bezpiecznego Internetu - 8 lutego
2005 r. Wi cej informacji o tym dniu
pod adresem www.saferinternetday.pl.
 Ogólnopolska kampania
spo eczna "Dziecko w Sieci"
zainicjowana zosta a w
lutym 2004 roku przez
Fundacj Dzieci Niczyje
(FDN). Podstawowym jej
celem by o zwrócenie uwagi
doros ych i dzieci na
zagro enia zwi zane z
aktywno ci pedof ilów w
Sieci oraz edukacja w
zakresie bezpiecznego
korzystania z Internetu.
Cz medialn kampanii
zrealizowano pod has em
"Nigdy nie wiadomo, kto
jest po drugiej stronie.
 "Jeste my dzia aj cym przy Naukowej i
Akademickiej Sieci Komputerowej punktem
kontaktowym, który przyjmuje zg oszenia
dotycz ce nielegalnych tre ci w Internecie. Do
naszych zada nale y m.in. analiza tre ci
wskazanych przez u ytkowników, wykonanie
dokumentacji technicznych, przes anie
informacji do policji, prokuratury,
administratorów serwisów internetowych czy te
zagranicznych punktów kontaktowych
zrzeszonych w INHOPE. Co wa ne - nie
dokonujemy interpretacji prawnej ani nie
podejmujemy si wyszukiwania nielegalnych
tre ci w Sieci.
Powo anie do ycia Hotline'u to kolejne
przedsi wzi cie NASK na rzecz podwy szania
poziomu bezpiecze stwa w Internecie. Ju od
1996 r. w ramach NASK dzia a zespó CERT
Polska (Computer Emergency Response Team)
nios cy pomoc wszystkim internautom w
przypadkach zagro e pojawiaj cych si w sieci.
Do wiadczenie i wiedza zespo u stanowi
podstaw utworzenia Hotline'u."
Winternecienaniebezpieczne
pytaniaudzielajbezpiecznych
odpowiedzi. Jak si nazywasz?
 Mów mi wuju.
 Ile masz lat?
 Tyle co Bruce Lee, jak by w moim wieku.
 Sk d klikasz?
 Klikam? A sk d! 
 Gdzie mieszkasz?
 Chrz szczyrzewoszyce , powiat ko ody.
 Jak wygl dasz?
 Podchodz do okna, otwieram je i wygl dam.
 Dostajesz kieszonkowe?
 A Ty co, Urz d Skarbowy? 
 Ile zarabiaj twoi rodzice?
 O wiele za ma o.
 Z kim mieszkasz?
 Tajemnica pa stwowa.
 Co masz na sobie?
 Wzrok rodziców.
 Do której chodzisz szko y?
 Do pi tej z lewej.
 Spotkamy si ?
 Chyba, e 30 lutego.
 Odwiedzisz mnie?
 A co, le ysz w szpitalu?
 Jaki jest Twój numer telefonu?
 Nie ze mn te numery Bruner.
 Dogadujesz si z rodzicami?
 Lepiej ni z Tob .
 Wy lesz mi fotk ?
 Do paszportu musisz mie swoj 
 Masz zdj cie?
 Tak, ale jedno, wi c nie wysy am.
 Masz kart kredytow ?
 A ty jopka pik?
 Jeste w domu sam?
 Nie licz c rodziny…
 Wejdziesz na moj stron ?
 Wchodz tylko na drabin …
 Gdzie pracuj Twoi rodzice?
 Tam gdzie chc 
 Chcia by dosta jaki prezent?
 Nie b d taki Miko aj.
 Chcesz zarobi troch kaski?
 Ot f ilantrop z bo ej aski.
Bezpieczny internet

More Related Content

What's hot

4.prezentacja rodzice
4.prezentacja rodzice4.prezentacja rodzice
4.prezentacja rodzice
Sławomir Kłyk
 
Bezpieczeństwo w sieci
Bezpieczeństwo w sieci Bezpieczeństwo w sieci
Bezpieczeństwo w sieci
MaciejKocot2
 
Bezpieczeństwo dzieci w internecie
Bezpieczeństwo dzieci w internecieBezpieczeństwo dzieci w internecie
Bezpieczeństwo dzieci w interneciepik90
 
Bezpieczeństwo i ochrona prywatności dzieci w Internecie – praktyczne wykorzy...
Bezpieczeństwo i ochrona prywatności dzieci w Internecie – praktyczne wykorzy...Bezpieczeństwo i ochrona prywatności dzieci w Internecie – praktyczne wykorzy...
Bezpieczeństwo i ochrona prywatności dzieci w Internecie – praktyczne wykorzy...
Fundacja Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego
 
Poradnik jak chronić dzieci przed zagrożeniami płynącymi
Poradnik  jak chronić dzieci przed zagrożeniami płynącymiPoradnik  jak chronić dzieci przed zagrożeniami płynącymi
Poradnik jak chronić dzieci przed zagrożeniami płynącymiMichal11
 
Jak chronić dzieci przed zagrożeniami płynącymi z internetu
Jak chronić dzieci przed zagrożeniami płynącymi z internetuJak chronić dzieci przed zagrożeniami płynącymi z internetu
Jak chronić dzieci przed zagrożeniami płynącymi z internetumarecki_wepa_1982
 
Poradnik internetoholika
Poradnik internetoholikaPoradnik internetoholika
Poradnik internetoholikae-booksweb.pl
 
Poradnik Internetoholika
Poradnik InternetoholikaPoradnik Internetoholika
Poradnik Internetoholika
Lucas Jarzembowski
 
Jak zadbać o bezpieczeństwo dzieci w internecie
Jak zadbać o bezpieczeństwo dzieci w internecieJak zadbać o bezpieczeństwo dzieci w internecie
Jak zadbać o bezpieczeństwo dzieci w internecieAgnieszka Michalska
 
Jak zadbać o bezpieczeństwo dzieci w internecie
Jak zadbać o bezpieczeństwo dzieci w internecieJak zadbać o bezpieczeństwo dzieci w internecie
Jak zadbać o bezpieczeństwo dzieci w internecieAgnieszka Michalska
 
Ochrona dzieci w sieci prezentacja
Ochrona dzieci w sieci  prezentacjaOchrona dzieci w sieci  prezentacja
Ochrona dzieci w sieci prezentacjamywsieci
 
Bezpieczne dzieci w sieci
Bezpieczne dzieci w sieciBezpieczne dzieci w sieci
Bezpieczne dzieci w siecikasia7
 
Prezentacja na-spotkanie-z-rodzicami
Prezentacja na-spotkanie-z-rodzicami Prezentacja na-spotkanie-z-rodzicami
Prezentacja na-spotkanie-z-rodzicami
sp2zabki
 
Społeczna psychologia rozwoju dzieci i młodzieży 2
Społeczna psychologia rozwoju dzieci i młodzieży 2Społeczna psychologia rozwoju dzieci i młodzieży 2
Społeczna psychologia rozwoju dzieci i młodzieży 2
Martinez1986pl
 
Dzieci w sieci
Dzieci w sieciDzieci w sieci
Dzieci w siecisieciaki
 

What's hot (16)

4.prezentacja rodzice
4.prezentacja rodzice4.prezentacja rodzice
4.prezentacja rodzice
 
Bezpieczeństwo w sieci
Bezpieczeństwo w sieci Bezpieczeństwo w sieci
Bezpieczeństwo w sieci
 
Bezpieczenstwo
BezpieczenstwoBezpieczenstwo
Bezpieczenstwo
 
Bezpieczeństwo dzieci w internecie
Bezpieczeństwo dzieci w internecieBezpieczeństwo dzieci w internecie
Bezpieczeństwo dzieci w internecie
 
Bezpieczeństwo i ochrona prywatności dzieci w Internecie – praktyczne wykorzy...
Bezpieczeństwo i ochrona prywatności dzieci w Internecie – praktyczne wykorzy...Bezpieczeństwo i ochrona prywatności dzieci w Internecie – praktyczne wykorzy...
Bezpieczeństwo i ochrona prywatności dzieci w Internecie – praktyczne wykorzy...
 
Poradnik jak chronić dzieci przed zagrożeniami płynącymi
Poradnik  jak chronić dzieci przed zagrożeniami płynącymiPoradnik  jak chronić dzieci przed zagrożeniami płynącymi
Poradnik jak chronić dzieci przed zagrożeniami płynącymi
 
Jak chronić dzieci przed zagrożeniami płynącymi z internetu
Jak chronić dzieci przed zagrożeniami płynącymi z internetuJak chronić dzieci przed zagrożeniami płynącymi z internetu
Jak chronić dzieci przed zagrożeniami płynącymi z internetu
 
Poradnik internetoholika
Poradnik internetoholikaPoradnik internetoholika
Poradnik internetoholika
 
Poradnik Internetoholika
Poradnik InternetoholikaPoradnik Internetoholika
Poradnik Internetoholika
 
Jak zadbać o bezpieczeństwo dzieci w internecie
Jak zadbać o bezpieczeństwo dzieci w internecieJak zadbać o bezpieczeństwo dzieci w internecie
Jak zadbać o bezpieczeństwo dzieci w internecie
 
Jak zadbać o bezpieczeństwo dzieci w internecie
Jak zadbać o bezpieczeństwo dzieci w internecieJak zadbać o bezpieczeństwo dzieci w internecie
Jak zadbać o bezpieczeństwo dzieci w internecie
 
Ochrona dzieci w sieci prezentacja
Ochrona dzieci w sieci  prezentacjaOchrona dzieci w sieci  prezentacja
Ochrona dzieci w sieci prezentacja
 
Bezpieczne dzieci w sieci
Bezpieczne dzieci w sieciBezpieczne dzieci w sieci
Bezpieczne dzieci w sieci
 
Prezentacja na-spotkanie-z-rodzicami
Prezentacja na-spotkanie-z-rodzicami Prezentacja na-spotkanie-z-rodzicami
Prezentacja na-spotkanie-z-rodzicami
 
Społeczna psychologia rozwoju dzieci i młodzieży 2
Społeczna psychologia rozwoju dzieci i młodzieży 2Społeczna psychologia rozwoju dzieci i młodzieży 2
Społeczna psychologia rozwoju dzieci i młodzieży 2
 
Dzieci w sieci
Dzieci w sieciDzieci w sieci
Dzieci w sieci
 

Similar to Bezpieczny internet

loreckabezpieczenstwodziecionlinewww-151001170819-lva1-app6892 (2).pdf
loreckabezpieczenstwodziecionlinewww-151001170819-lva1-app6892 (2).pdfloreckabezpieczenstwodziecionlinewww-151001170819-lva1-app6892 (2).pdf
loreckabezpieczenstwodziecionlinewww-151001170819-lva1-app6892 (2).pdf
tjaszczynsk
 
Dla nauczycieli internet
Dla nauczycieli internetDla nauczycieli internet
Dla nauczycieli internetkaziuta
 
Prezentacja bezpieczny-internet2
Prezentacja bezpieczny-internet2Prezentacja bezpieczny-internet2
Prezentacja bezpieczny-internet2
Zespół Szkół Samorządowych
 
Bezpieczny internet
Bezpieczny internetBezpieczny internet
Bezpieczny internet
bogdaa
 
Uzależnienie od Internetu
Uzależnienie od InternetuUzależnienie od Internetu
Uzależnienie od Internetu
Swietłana Pożyczka
 
Jak uchronić dziecko przed pułapką odurzania?
Jak uchronić dziecko przed pułapką odurzania?Jak uchronić dziecko przed pułapką odurzania?
Jak uchronić dziecko przed pułapką odurzania?
Uniwersytet Dzieci
 
FOMO czyli Fear Of Missing Out jako przejaw siecioholizmu
FOMO czyli Fear Of Missing Out jako przejaw siecioholizmuFOMO czyli Fear Of Missing Out jako przejaw siecioholizmu
FOMO czyli Fear Of Missing Out jako przejaw siecioholizmu
piotrfrysiak
 
Uzależnienia od internetu oraz gier komputerowych
Uzależnienia od internetu oraz gier komputerowychUzależnienia od internetu oraz gier komputerowych
Uzależnienia od internetu oraz gier komputerowych
Ewa Jaskółka
 
Internet i telewizja - edukacja i zagrożenia
Internet i telewizja - edukacja i zagrożeniaInternet i telewizja - edukacja i zagrożenia
Internet i telewizja - edukacja i zagrożeniaSabina Zalewska
 
Czy uzależnienia i zachowania ryzykowne dotyczą mojego dziecka
Czy uzależnienia i zachowania ryzykowne dotyczą mojego dzieckaCzy uzależnienia i zachowania ryzykowne dotyczą mojego dziecka
Czy uzależnienia i zachowania ryzykowne dotyczą mojego dziecka
Uniwersytet Dzieci
 
Blog internetowy.pptx
Blog internetowy.pptxBlog internetowy.pptx
Blog internetowy.pptx
PiotrBrulikis
 
DBI-Sebastian
DBI-SebastianDBI-Sebastian
DBI-SebastianTeresa
 
Dzień Bezpiecznego Inteernetu
Dzień Bezpiecznego InteernetuDzień Bezpiecznego Inteernetu
Dzień Bezpiecznego Inteernetu
Piotr Lachowski
 
Poradnik dla rodziców dot. narkotyków
Poradnik dla rodziców dot. narkotykówPoradnik dla rodziców dot. narkotyków
Poradnik dla rodziców dot. narkotyków
RadioGdansk
 
Bezpieczenstwo dziecka-w-sieci
Bezpieczenstwo dziecka-w-sieciBezpieczenstwo dziecka-w-sieci
Bezpieczenstwo dziecka-w-sieci
Kamila Gaweł
 
Rodzice spreed 01_2014 (4)
Rodzice spreed 01_2014 (4)Rodzice spreed 01_2014 (4)
Rodzice spreed 01_2014 (4)
Aga Szajda
 
Socjologia internetu: dzieci sieci
Socjologia internetu: dzieci sieciSocjologia internetu: dzieci sieci
Socjologia internetu: dzieci sieci
Piotr Siuda
 

Similar to Bezpieczny internet (20)

loreckabezpieczenstwodziecionlinewww-151001170819-lva1-app6892 (2).pdf
loreckabezpieczenstwodziecionlinewww-151001170819-lva1-app6892 (2).pdfloreckabezpieczenstwodziecionlinewww-151001170819-lva1-app6892 (2).pdf
loreckabezpieczenstwodziecionlinewww-151001170819-lva1-app6892 (2).pdf
 
Dla nauczycieli internet
Dla nauczycieli internetDla nauczycieli internet
Dla nauczycieli internet
 
Prezentacja bezpieczny-internet2
Prezentacja bezpieczny-internet2Prezentacja bezpieczny-internet2
Prezentacja bezpieczny-internet2
 
Bezpieczny internet
Bezpieczny internetBezpieczny internet
Bezpieczny internet
 
Uzależnienie od Internetu
Uzależnienie od InternetuUzależnienie od Internetu
Uzależnienie od Internetu
 
Uzaleznienie od internetu
Uzaleznienie od internetuUzaleznienie od internetu
Uzaleznienie od internetu
 
Jak uchronić dziecko przed pułapką odurzania?
Jak uchronić dziecko przed pułapką odurzania?Jak uchronić dziecko przed pułapką odurzania?
Jak uchronić dziecko przed pułapką odurzania?
 
FOMO czyli Fear Of Missing Out jako przejaw siecioholizmu
FOMO czyli Fear Of Missing Out jako przejaw siecioholizmuFOMO czyli Fear Of Missing Out jako przejaw siecioholizmu
FOMO czyli Fear Of Missing Out jako przejaw siecioholizmu
 
Social media day_kids
Social media day_kidsSocial media day_kids
Social media day_kids
 
Uzależnienia od internetu oraz gier komputerowych
Uzależnienia od internetu oraz gier komputerowychUzależnienia od internetu oraz gier komputerowych
Uzależnienia od internetu oraz gier komputerowych
 
Internet i telewizja - edukacja i zagrożenia
Internet i telewizja - edukacja i zagrożeniaInternet i telewizja - edukacja i zagrożenia
Internet i telewizja - edukacja i zagrożenia
 
Czy uzależnienia i zachowania ryzykowne dotyczą mojego dziecka
Czy uzależnienia i zachowania ryzykowne dotyczą mojego dzieckaCzy uzależnienia i zachowania ryzykowne dotyczą mojego dziecka
Czy uzależnienia i zachowania ryzykowne dotyczą mojego dziecka
 
Blog internetowy.pptx
Blog internetowy.pptxBlog internetowy.pptx
Blog internetowy.pptx
 
DBI-Sebastian
DBI-SebastianDBI-Sebastian
DBI-Sebastian
 
Dzień Bezpiecznego Inteernetu
Dzień Bezpiecznego InteernetuDzień Bezpiecznego Inteernetu
Dzień Bezpiecznego Inteernetu
 
Poradnik dla rodziców dot. narkotyków
Poradnik dla rodziców dot. narkotykówPoradnik dla rodziców dot. narkotyków
Poradnik dla rodziców dot. narkotyków
 
Bezpieczenstwo dziecka-w-sieci
Bezpieczenstwo dziecka-w-sieciBezpieczenstwo dziecka-w-sieci
Bezpieczenstwo dziecka-w-sieci
 
Rodzice spreed 01_2014 (4)
Rodzice spreed 01_2014 (4)Rodzice spreed 01_2014 (4)
Rodzice spreed 01_2014 (4)
 
Common sense media
Common sense mediaCommon sense media
Common sense media
 
Socjologia internetu: dzieci sieci
Socjologia internetu: dzieci sieciSocjologia internetu: dzieci sieci
Socjologia internetu: dzieci sieci
 

Bezpieczny internet

 • 1. Info dla rodziców oraz dzieci.
 • 2. Szkodliwe treści Internet to kopalnia wiedzy i plac zabaw. Jednocze nie jednak sie jest, jak to okre li Stanis aw Lem, "wielkim mietnikiem". Oprócz wielu warto ciowych rzeczy dzieci mog znale te tre ci, z którymi kontakt jest dla nich po prostu szkodliwy. Mo na d ugo wymienia rodzaje szkodliwych materia ów dost pnych dla dzieci w internecie: pornograf ia, przemoc, wulgarno , rasizm i ksenofobia, sekty i inne formy psychomanipulacji, u ywki, bro i hazard. Taka ju jest specyf ika internetu, e czy w sobie kopalni wiedzy i wielki mietnik. Rol nas, doros ych, jest jednak zadbanie o to, by chroni dzieci przed tym, co jest dla nich szkodliwe. Przed wszystkimi tymi szkodliwymi tre ciami chronimy dzieci w realnym wiecie. Zapominamy jednak, e dzieci mog bez trudu traf i na nie w wiecie wirtualnym, a szkodliwe tre ci nie b d zabezpieczone przed dost pem najm odszych internautów. Pokazujemy techniczne sposoby ochrony dzieci, ale przede wszystkim zach camy do tego, by rozmawia z dzie mi. Pami tajmy bowiem: nie ma lepszej ochrony dla dziecka ni m dra, troskliwa opieka rodziców.
 • 3. Sposoby ochrony dziecka Najlepszym sposobem ochrony dziecka jest rozmowa z nim. Nie ma lepszej ochrony ni m dry, troskliwy rodzic i jego opieka. adne rozwi zanie techniczne nigdy nie zast pi dobrego kontaktu rodzica z dzieckiem. 1. Niech komputer stoi we wspólnym miejscu w domu. Pozwoli Ci to raz na jaki czas w naturalny sposób zerkn na monitor i sprawdzi , co robi Twoja pociecha. 2. Poka dziecku warto ciowe i bezpieczne strony. Zadbaj o to, by dziecko mia o co robi w internecie. Je eli zaproponujesz mu ciekawe serwisy, zapewne zajmie si nimi i nie b dzie chodzi po ciemnych zau kach sieci. Mo esz zapozna si z list serwisów posiadaj cych nasz certyf ikat Strony Przyjaznej Dzieciom. 3. Nie bój si internetu. Internet sam w sobie nie jest z y. Nie podchod do niego jak pies do je a, nie zabraniaj dziecku korzystania z sieci. Potraktuj internet jak jedno z wielu zaj dziecka, rozmawiaj o nim rzeczowo i spokojnie. 4. Rozmawiaj ze swoim dzieckiem. Najlepsza metod na to, by chroni dziecko przed najró niejszymi zagro eniami, jest rozmowa. Przygotuj si do niej, spróbuj poczyta troch o internecie, dowiedzie si o nim, by by dla swojego dziecka partnerem do rozmowy. Pami taj, e rozmowa to nie tylko mówienie, ale i s uchanie.
 • 4. 5. Nie bój si przyzna do niewiedzy. By mo e komputery i internet nie s Twoim konikiem, nie poruszasz si biegle w nich. Przyznaj c si dziecku do niewiedzy, nie stracisz w jego oczach autorytetu. Popro dziecko, by pokaza o Ci, jak korzysta z komputera i internetu. B dzie szcz liwe, mog c Ci czego nauczy . 6. Surfuj po sieci razem z dzieckiem. W dzisiejszych czasach wszyscy jeste my zagonieni, zapracowani i mamy ma o czasu. Pami taj jednak, e Twoje dziecko jest najbezpieczniejsze, kiedy jeste przy nim. Je li surfujecie razem, dziecko na pewno w tym czasie nie b dzie odwiedza niedozwolonych stron. 7. Ustalaj zasady i egzekwuj je. Nie zach camy w adnym wypadku do stosowania w odniesieniu do sieci metod tzw. bezstresowego wychowania. Rodzice s od tego, by wyznacza granice, okre la pewne zasady i je egzekwowa . Ustal z dzieckiem, co wolno, a czego nie i egzekwuj to. Nie popadaj jednak w przesad . Naszym skromnym zdaniem ameryka ski pomys , lansowany równie w Polsce, by rodzice zawierali z dzieckiem umow na korzystanie z sieci tr ci absurdem. Id c tym tropem dojdziemy do tego, e g ówny udzia w wychowaniu b dzie mie notariusz, u którego b dziemy zawierali umowy. 8. Wspieraj si programami f iltruj cymi. Programy f iltruj ce maj za zadanie wspiera rodziców w ochronie dzieci, blokuj c wy wietlenie dziecku stron ze szkodliwymi tre ciami. Pami taj jednak, e program nie zast pi Ciebie. Jak ka de narz dzie bywa te zawodny.
 • 5. Podpowiedzi 1. Po jakich stronach chodzi dziecko? Przegl darki internetowe udost pniaj histori odwiedzonych witryn. W najpopularniejszej, czyli Internet Explorer, do historii mo esz dosta si skrótem klawiaturowym CTRL+H lub przyciskiem historia na g ównym pasku przegl darki. Zawarto historii mo na co prawda atwo wyczy ci , ale dost pne na polskim rynku programy f iltruj ce zapisuj dodatkowo same histori , której dziecko nie da rady skasowa . 2. Jak ustawi poziom ochrony w przegl darce? Stanowi ca cz systemu Windows przegl darka Internet Explorer zawiera sama w sobie mo liwo ci ochrony dziecka przed szkodliwymi tre ciami. Wybieraj c menu narz dzia, w nim opcje internetowe, wy wietlisz okno z ustawieniami. Wybierz zak adk zawarto . Mo esz tam uaktywni i ustawi poziom ochrony klasyf ikatora tre ci, dodatkowo umo liwi Ci on wprowadzenie r cznie adresów dozwolonych dla dziecka stron. 3. Który program f iltruj cy wybra ? Nie ma jednoznacznej odpowiedzi na to pytanie. Na pewno wybierz program polski, gdy b dzie on radzi sobie dobrze z f iltrowaniem polskich stron, zachodnie programu radz sobie z tym kiepsko. Unikaj produktów proponowanych przez f irmy-krzaki. Na rynku licz si w tej chwili 3 programy - Cenzor, Opiekun i x-Guard. Ka dy z nich ma swoje wady i zalety. Skorzystaj z wersji demonstracyjnych, udost pnianych przez producentów, aby wybra ten, który b dzie Ci odpowiada najbardziej.
 • 6. Uzależnienia  Uzale nienie to nabyta silna potrzeba wykonywania jakiej czynno ci lub za ywania jakiej substancji. W praktyce okre lenie to u ywane jest w kilku znaczeniach. Uzale nienie f izjologiczne, zwane te czasem f izycznym, to nabyta silna potrzeba sta ego za ywania jakiej substancji odczuwana jako szereg dolegliwo ci f izycznych (np. bóle, biegunki, uczucie zimna, wymioty, dr enia mi ni, bezsenno ) Zaprzestanie jej za ywania (odstawienie) prowadzi do wyst pienia zespo u objawów, które okre la si jako zespó abstynencyjny (zespó z odstawienia). W leczeniu uzale nienia f izjologicznego stosowana jest detoksykacja, czyli odtrucie. Uzale nienie psychiczne (ang. psychical dependence), znane te jako psychologiczne, to nabyta silna potrzeba sta ego wykonywania jakiej czynno ci lub za ywania jakiej substancji, której niespe nienie jednak nie prowadzi do powa nych f izjologicznych nast pstw. Uzale nienie psychiczne cechuje: - wzrost napedu zwi zanym z poszukiwanie rodka uzale niaj cego - wzrost tolerancji na dzia anie srodka (obni enie efektu przyjemnosci który on dostarcza) - kompulsywna konsumpcja rodka kosztem swojego zdrowia oraz otoczenia - os abienie woli - obsesja brania i natr ctwa my lowe utrzymuj ce si i nawracajace nawet po wieloletniej abstyn cji - samooszukiwanie si usprawiedliwiaj ce branie (zwi zane z psychologicznymi mechanizmami obronnymi) - f izyczne wyniszczenie brak zainteresowania otoczeniem niezwi zanym ze srodkiem i jego zdobywaniem - wypalenie emocjonalne prowadz ce do samobójstwa
 • 7. Zale no psychiczna to stan w którym osoba dotkni ta t chorob nie jest w stanie bez pomocy z zewnatrz przerwa zachowa kompulsywnych zwi zanych ze zdobywaniem i konsumpcj . Nie leczone zale no c psychiczna od substancji chemicznych prowadzi najcz ciej do wi zienia, szpitala psychiatrycznego a w ko cu i mierci. Na dzie dzisiejszy nie s znane skuteczne metody leczenia uzale nienia psychiocznego od substancji chemicznych. Mo liwe jest zatrzymanie kompulsywnych zachowan ale nie ca kowite wyleczenie. "Psychicznie" uzale ni mo na si od wszystkiego, w cznie z takimi rzeczami jak: dowolna substancja chemiczna, grupa ludzi, telewizja, internet, s odycze, seks, kupowanie, hazard. Uzale nienie spo eczne, wi e si z za ywaniem rodków toksycznych pod wp ywem panuj cej mody lub w grupie ludzi podobnych do siebie (np. hippisów), w kr gach m odzie y z tzw. subkultur. Istot zjawiska jest bardzo silne uzale nienie od grupy, co poci ga za sob bezwzgl dne respektowanie panuj cych w niej zasad i obyczajów. Ponadto osoba uzale niona, w miar pog biania si choroby rezygnuje z wa nych dla siebie wcze niej aktywno ci, wypada z ról spo ecznych (utrata pracy, usuni cie ze szko y, konf likty w rodzinie, zanik zainteresowa , zaw enie kontaktów do grupy narkoma skiej). Nast puje coraz wi ksza marginalizacja i najcz ciej równie kryminalizacja rodowiska, w którym obraca si uzale niony.
 • 8. Akcje  Sieciaki.pl to serwis Fundacji Dzieci Niczyje wdro ony w ramach drugiego etapu kampanii spo ecznej Dziecko w Sieci. Od lutego 2004 r. prowadzimy dzia ania maj ce na celu popraw bezpiecze stwa najm odszych u ytkowników Sieci. Sieciaki.pl s projektem realizowanym przez Fundacj Dzieci Niczyje w ramach europejskiego programu Safer Internet. Premiera projektu odby a si w Dniu Bezpiecznego Internetu - 8 lutego 2005 r. Wi cej informacji o tym dniu pod adresem www.saferinternetday.pl.
 • 9.  Ogólnopolska kampania spo eczna "Dziecko w Sieci" zainicjowana zosta a w lutym 2004 roku przez Fundacj Dzieci Niczyje (FDN). Podstawowym jej celem by o zwrócenie uwagi doros ych i dzieci na zagro enia zwi zane z aktywno ci pedof ilów w Sieci oraz edukacja w zakresie bezpiecznego korzystania z Internetu. Cz medialn kampanii zrealizowano pod has em "Nigdy nie wiadomo, kto jest po drugiej stronie.
 • 10.  "Jeste my dzia aj cym przy Naukowej i Akademickiej Sieci Komputerowej punktem kontaktowym, który przyjmuje zg oszenia dotycz ce nielegalnych tre ci w Internecie. Do naszych zada nale y m.in. analiza tre ci wskazanych przez u ytkowników, wykonanie dokumentacji technicznych, przes anie informacji do policji, prokuratury, administratorów serwisów internetowych czy te zagranicznych punktów kontaktowych zrzeszonych w INHOPE. Co wa ne - nie dokonujemy interpretacji prawnej ani nie podejmujemy si wyszukiwania nielegalnych tre ci w Sieci. Powo anie do ycia Hotline'u to kolejne przedsi wzi cie NASK na rzecz podwy szania poziomu bezpiecze stwa w Internecie. Ju od 1996 r. w ramach NASK dzia a zespó CERT Polska (Computer Emergency Response Team) nios cy pomoc wszystkim internautom w przypadkach zagro e pojawiaj cych si w sieci. Do wiadczenie i wiedza zespo u stanowi podstaw utworzenia Hotline'u."
 • 11. Winternecienaniebezpieczne pytaniaudzielajbezpiecznych odpowiedzi. Jak si nazywasz?  Mów mi wuju.  Ile masz lat?  Tyle co Bruce Lee, jak by w moim wieku.  Sk d klikasz?  Klikam? A sk d!   Gdzie mieszkasz?  Chrz szczyrzewoszyce , powiat ko ody.  Jak wygl dasz?  Podchodz do okna, otwieram je i wygl dam.
 • 12.  Dostajesz kieszonkowe?  A Ty co, Urz d Skarbowy?   Ile zarabiaj twoi rodzice?  O wiele za ma o.  Z kim mieszkasz?  Tajemnica pa stwowa.  Co masz na sobie?  Wzrok rodziców.  Do której chodzisz szko y?  Do pi tej z lewej.  Spotkamy si ?  Chyba, e 30 lutego.
 • 13.  Odwiedzisz mnie?  A co, le ysz w szpitalu?  Jaki jest Twój numer telefonu?  Nie ze mn te numery Bruner.  Dogadujesz si z rodzicami?  Lepiej ni z Tob .  Wy lesz mi fotk ?  Do paszportu musisz mie swoj   Masz zdj cie?  Tak, ale jedno, wi c nie wysy am.  Masz kart kredytow ?  A ty jopka pik?
 • 14.  Jeste w domu sam?  Nie licz c rodziny…  Wejdziesz na moj stron ?  Wchodz tylko na drabin …  Gdzie pracuj Twoi rodzice?  Tam gdzie chc   Chcia by dosta jaki prezent?  Nie b d taki Miko aj.  Chcesz zarobi troch kaski?  Ot f ilantrop z bo ej aski.