SlideShare a Scribd company logo
1 of 8
Jed/ASL
CATCH-UP FRIDAY
ARALING PANLIPUNAN (PEACE EDUCATION)
IMPLEMENTATION OF THE LEARNING CAMP FRIDAYS IN PUBLIC SCHOOLS OF DEPED DAVAO CITY
Division Memorandum 029, s. 2024
I. Rationale:
Sa kabila ng mga makabagong teknolohiya at pagbabago sa lipunan, nananatiling sentro ng pag-unlad ang pangangailangang magsulong
ng kapayapaan at pagkakaisa sa ating bansa. Ang Araling Panlipunan sa antas ng Junior High School ay hindi lamang naglalayong
magbigay ng kaalaman sa mga mag-aaral hinggil sa kasaysayan at kultura ng Pilipinas, kundi pati na rin sa mga batayan at prinsipyo
ng kapayapaan at katarungan.
Sa pag-aaral ng Araling Panlipunan, mahalaga ang pagpapahalaga sa pag-unawa at pagrespeto sa iba't ibang kultura, tradisyon, at
pananampalataya. Sa pamamagitan ng pag-integrasyon ng Peace Education sa kurikulum ng Araling Panlipunan, layon nating mas
palakasin ang kamalayan ng mga mag-aaral sa kahalagahan ng pagkakaroon ng mapayapang komunidad.
Ang pagkakaroon ng sapat na kaalaman sa Peace Education ay magbibigay-daan sa mga mag-aaral na maging mapanuri, mapagmatyag,
at mapanindigan sa mga isyung pangkapayapaan at pangkatarungan. Sa pamamagitan nito, hinahasa natin ang kanilang kakayahang
maging instrumento ng pagbabago at tagapagtaguyod ng tunay na kapayapaan sa ating lipunan.
Sa madaling salita, ang integrasyon ng Peace Education sa Araling Panlipunan sa antas ng Junior High School ay isang hakbang patungo
sa mas malalim na pag-unawa, respeto, at pagmamahal sa kapwa at sa bayan. Sa tulong ng edukasyon, ang pangarap na isang araw ay
mabuhay sa isang mapayapang mundo ay magiging mas malapit nang maabot.
II. Mga Layunin:
1. Naiuugnay ang mga essential learning competency ng Araling Panlipunan at Peace Education
2. maipahayag ang mga konsepto, prinsipyo, at halaga ng kapayapaan at katarungan sa konteksto ng Araling
Panlipunan.
3. Maipahayag ang kahalagahan ng pagkakaroon ng mapayapang pamumuhay
4. Maihanda ang mag-aaral na maging aktibong mamamayan na may kaalaman at kakayahang makilahok sa mga
proyekto at inisyatibo na may kinalaman sa kapayapaan at katarungan sa kanilang komunidad
5. maitaguyod ang aktibong partisipasyon ng mga mag-aaral sa mga aktibidad at proyekto na may layuning mapanatili
at palakasin ang kapayapaan sa kanilang paaralan at komunidad
Jed/ASL
III. Pamamaran ng Pagtuturo:
Ang pag-uugnay ng mga learning competency ng Araling Panlipunan sa pagtuturo ng Peace Education ay maaaring gawin sa
pamamagitan ng sumusunod na pamamaraan:
a) Pagtukoy sa Mga Common Grounds: Unahin ang pagkilala sa mga temang pareho o may kinalaman sa kapayapaan sa mga
learning competency ng Araling Panlipunan. (Refer to Mapping of AP Competencies for Peace Education Integration)
b) Pagtalakay ng Peace Education Concepts: Sa pagtuturo ng mga unit o aralin, isama ang mga konsepto at prinsipyo mula sa
Peace Education. Halimbawa, kapag tinatalakay ang kolonyalismo, maaari mong ipakita kung paano ang kapayapaan ay
naapektohan ng kolonyal na pananakop at kung paano naiugnay ang kolonyalismo sa mga konsepto ng katarungan at pagkakaisa.
c) Paggamit ng Suggested Activities: Maaari gamitin ang suggested activities na nasa matrix sa ibaba. Tiyakin na akma sa baiting
ng mga mag-aaral ang paggamit at maging pagtalakay at pagsusuri sa paksa.
d) Pagbuo ng mga Proyekto: Pagkatapos ng talakayan at pagsasagawa ng mga Gawain, maaaring mag-organisa ng mga proyektong
may kinalaman sa pagbuo ng kapayapaan sa komunidad o paaralan.
e) Pagkonekta sa Kasalukuyang Isyu: Nararapat na may sapat na kaalaman sa kasalukuyang mga isyu sa lipunan at kung
paano ito maaaring maiugnay sa Araling Panlipunan at Peace Education. Mas nagiging interaktibo ang talakayan kung may
pagpapalamim gamit ang mga napapanahong isyu sa lipunan.
f) Pag-evaluate at Pagsusulat ng Reflection: Pagkatapos ng bawat aralin o unit, magkaroon ng panahon para sa mga mag-aaral
upang mag-evaluate at magsulat ng reflection paper hinggil sa kanilang natutunan. Itanong sa kanila kung paano nila
mailalapat ang kanilang kaalaman sa tunay na buhay at kung paano ito makakatulong sa pagbuo ng isang mas mapayapang
lipunan.
Sa pamamagitan ng pag-uugnay ng mga learning competency ng Araling Panlipunan sa Peace Education, hindi lamang masusulong
ang kaalaman ng mga mag-aaral sa kanilang asignaturang Araling Panlipunan kundi maaari rin silang maging aktibong
tagapagtaguyod ng kapayapaan at katarungan sa kanilang komunidad.
Jed/ASL
SUGGESTED ACTIVITIES FOR ARALING PANLIPUNAN (PEACE EDUCATION)
(Applicable for Grades 7-10)
SUGGESTED ACTIVITIES TIMELINE MATERIALS PERSONS INVOLVED
AV Presentation
Pagpapakita ng maikling video
na may kinalaman sa paksang-
Peace Education
Focus Group Discussion
Magbibigay ng mga Gabay na
Tanong Tungkol sa Video.
Gagawin ito sa pamamagitan
ng pangkatang Gawain
January 12, 2024 TV Screen/Laptop with
Speaker
Manila Paper and Markers
Reflection Paper
AP Teacher/Class Adviser
News Reporting/Balitaan
Pagbabahagi ng balita mula sa
newspaper na may kinalaman
sa kapayapaan
January 19, 2024 Newspaper
Laptop with Speaker
Reflection Paper
AP Teacher/Class Adviser
Story Telling
Maikling kwento na may
kinalaman sa paksang- Peace
Education)
February 2, 2024 Laptop with Speaker
Visual Aid
Reflection Paper
AP Teacher/Class Adviser
Case Analysis
Magbigay ng iba't ibang
sitwasyon tungkol sa
pagpapamalas ng kapayapaan
February 9, 2024 Newspaper
Video Clips
Manila Paper and Markers
Reflection Paper
AP Teacher/Class Adviser
Group Discussion
Pangkatang Gawain na may
kinalaman sa Tema
February 23, 2024 Video Clips
Manila Paper and Markers
Reflection Paper
AP Teacher/Class Adviser
Jed/ASL
Maaari ring iiugnay ang paksa
o tema sa mapayapang EDSA
People Power Revolution
Collage Making
Paggawa ng collage gamit ang
recyclable materials na may
kinalaman sa tema
March 1, 2024 Old Magazines/Newspaper
Art Materials
Manila Paper
Reflection Paper
AP Teacher/Class Adviser
Poster Making
Magpagawa ng isang poster
tungkol satema
March 8, 2024 Bond Paper
Drawing and Coloring Materials
Reflection Paper
AP Teacher/Class Adviser
Film Showing
Maikling video tungkol sa
kahalagahan ng kapayapaan
March 15, 2024 TV Screen/Laptop with
Speaker
AP Teacher/Class Adviser
Slogan Making
Magpagawa ng isang slogan sa
tema
March 22, 2024 Cartolina
Markers
Coloring Materials
AP Teacher/Class Adviser
Role-Playing
Bigyan ng sitwasyon ang mga
nabuong grupo tungkol sa
tema
March 29, 2024 Props
Reflection Paper
AP Teacher/Class Adviser
Reaction/Reflection Papers
Magpagawa ng reaksiyong
papel ukol sa kahalagahan ng
kapayapaan)
April 5, 2024 Bond Paper AP Teacher/Class Adviser
News Reporting/Balitaan
Pagbabahagi ng balita na may
kinalaman sa katarungan
April 12, 2024 Newspaper AP Teacher/Class Adviser
Group Discussion
Pangkatang Gawain na may
kinalaman sa katarungan
April 19, 2024 Write-ups about justice AP Teacher/Class Adviser
Role-Playing
Bigyan ng sitwasyon ang mga
nabuong grupo tungkol sa
katarungan
April 26, 2024 Props
Sound System
AP Teacher/Class Adviser
Jed/ASL
Poem Writing/ Reciting
Magbigay ng tula na babasahin
ng mga mag-aaral tungkol sa
pagiging makatarungan at
pagsunod sa batas. Gawin ang
malayang talakayan.
May 3, 2024 Bond Paper
Sound System
AP Teacher/Class Adviser
Pagsulat ng Maikling
Sanaysay
Magpagawa ng maikling
sanaysay ukol sa paksa
May 10 Bond Paper AP Teacher/Class Adviser
Song Analysis
Pag-awit ng kantang "Imagine"
Gawin ang malayang talakayan
May 17, 2024 Laptop with Speaker
Reflection Paper
AP Teacher/Class Adviser
Possible Sources of Resource Materials
DepEd Memorandum No. 469 s. 2008 - Institutionalizing Peace Education in Basic Education
http://tinyurl.com/54ahh742
http://tinyurl.com/ytshstu6
https://www.youtube.com/watch?v=U-k08r_EnDc
Jed/ASL
MAPPING OF AP COMPETENCIES FOR PEACE EDUCATION INTEGRATION
GRADE
LEVEL
Most Essential Learning Competencies
(Can be Integrated with Peace Education)
Suggested
Weeks/Dates
Grade 7 QUARTER I
Napapahalagahan ang ugnayan ng tao at kapaligiran sa paghubog ng kabihasnang Asyano
Naipapahayag ang kahalagahan ng pangangalaga sa timbang na kalagayang ekolohiko ng rehiyon
QUARTER II
*Nasusuri ang kalagayan at bahaging ginampanan ng kababaihan mula sa sinaunang
kabihasnan at ikalabing -anim na siglo
January 5-19, 2024
QUARTER III
Natatalakay ang karanasan at implikasyon ng ang digmaang pandaidig sa kasaysayan ng mga
bansang Asyano
February 2 & 9,
2024
*Nasusuri ang karanasan at bahaging ginampanan ng mga kababaihan tungo sa pagkakapantay
-pantay, pagkakataong pang -ekonomiya at karapatang pampolitika
February 16 & 23,
2024
*Napahahalagahan ang bahaging ginampanan ng nasyonalismo sa pagbibigay wakas sa
imperyalismo sa Timog at Kanlurang Asya
March 1 & 8, 2023
Natataya ang bahaging ginampanan ng relihiyon sa iba’t ibang aspekto ng pamumuhay March 15 & 22,
2024
QUARTER IV
*Nasusuri ang mga dahilan, paraan at epekto ng kolonyalismo at imperyalismo ng mga
Kanluranin sa unang yugto (ika-16 at ika-17 siglo) pagdating nila sa Silangan at Timog-Silangang
Asya
April 5 & 12, 2024
*Natatalakay ang karanasan at implikasyon ng ang digmaang pandaidig sa kasaysayan ng mga
bansang Asyano
April 19 & 26, 2024
*Nasusuri ang karanasan at bahaging ginampanan ng mga kababaihan tungo sa pagkakapantay-
pantay, pagkakataong pang-ekonomiya at karapatang pampolitika
May 2024
Jed/ASL
GRADE
LEVEL
Most Essential Learning Competencies
(Can be Integrated with Peace Education)
Suggested
Weeks/Dates
Grade 8 QUARTER I
*Nasusuri ang mga sinaunang kabihasnan ng Egypt, Mesopotamia, India at China batay sa
politika, ekonomiya, kultura, relihiyon, paniniwala at lipunan
QUARTER II
*Nasusuri ang mga pagbabagong naganap sa Europa sa Gitnang Panahon  Politika (Pyudalismo,
Holy Roman Empire)  Ekonomiya (Manoryalismo) Sosyo-kultural (Paglakas ng Simbahang
Katoliko, Krusada)
January 5-19, 2024
QUARTER III
Naipapaliwanag ang kaugnayan ng Rebolusyong Pangkaisipan sa Rebolusyong Amerikano at
Pranses.
February & March
2024
QUARTER IV
Nasusuri ang mga dahilan, mahahalagang pangyayaring naganap at bunga ng Unang Digmaang
Pandaigdig
April 5 & 12, 2024
Nasusuri ang mga dahilan, mahahalagang pangyayaring naganap at bunga ng Ikalawang
Digmaang Pandaidig.
April 19 & 26, 2024
Natataya ang pagsisikap ng mga bansa na makamit ang kapayapaang pandaigdig at kaunlaran. May 3, 2024
Natataya ang epekto ng mga ideolohiya, ng Cold War at ng Neo-kolonyalismo sa iba’t ibang
bahagi ng daigdig.
May 10 & 17, 2024
Napapahalagahan ang bahaging ginampanan ng mga pandaigdigang organisasyon sa pagsulong
ng pandaigdigang kapayapaan, pagkakaisa, pagtututlungan at kaunlaran.
May 24, 2024
GRADE
LEVEL
Most Essential Learning Competencies
(Can be Integrated with Peace Education)
Suggested
Weeks/Dates
Grade 9 QUARTER I
Naipagtatanggol ang mga karapatan at nagagampanan ang mga tungkulin bilang isang mamimili
QUARTER II
Napahahalagahan ang bahaging ginagampanan ng pamahalaan sa regulasyon ng mga gawaing
pangkabuhayan
January 5-19, 2024
QUARTER III
Natatalakay ang konsepto,dahilan, epekto at pagtugon sa implasyon Feb. & March 2024
QUARTER IV
Natutukoy ang iba’t ibang gampanin ng mamamayang Pilipino upang makatulong sa
pambansang kaunlaran
April & May 2024
Jed/ASL
GRADE
LEVEL
Most Essential Learning Competencies
(Can be Integrated with Peace Education)
Suggested
Weeks/Dates
Grade 10 QUARTER I
Nasusuri ang kahalagahan ng pag-aaral ng Kontemporaryong Isyu
*Nasusuri ang kahalagahan ng kahandaan, disiplina at kooperasyon sa pagtugon ng mga
hamong pangkapaligiran
QUARTER II
Naipaliliwanag ang kalagayan, suliranin at pagtugon sa isyu ng paggawa sa bansa January 5, 2024
Nasusuri ang dahilan at epekto ng migrasyon dulot ng globalisasyon January 12, 2024
Naipahahayag ang saloobin tungkol sa epekto ng globalisasyon January 19, 2024
QUARTER III
*Nasusuri ang diskriminasyon at diskriminasyon sa kababaihan, kalalakihan at LGBT (Lesbian ,
Gay , Bi – sexual , Transgender)
February 2 & 9,
2024
Napahahalagahan ang tugon ng pamahalaan at mamamayan Pilipinas sa mga isyu ng karahasan
at diskriminasyon
February 16 & 23,
2024
Nakagagawa ng hakbang na nagsusulong ng pagtanggap at paggalang sa kasarian na
nagtataguyod ng pagkakapantay-pantay ng tao bilang kasapi ng pamayanan
March 2024
QUARTER IV
Nasusuri ang kahalagahan ng pagsusulong at pangangalaga sa karapatang pantao sa pagtugon
sa mga isyu at hamong panlipunan
April & May 2024

More Related Content

What's hot

Detailed lesson plan ugnayan ng kita, pagkonsumo at pag iimpok
Detailed lesson plan ugnayan ng kita, pagkonsumo at pag iimpokDetailed lesson plan ugnayan ng kita, pagkonsumo at pag iimpok
Detailed lesson plan ugnayan ng kita, pagkonsumo at pag iimpokCrystal Lynn Gonzaga
 
Araling Panlipunan 9 - MELC Updated
Araling Panlipunan 9 - MELC UpdatedAraling Panlipunan 9 - MELC Updated
Araling Panlipunan 9 - MELC UpdatedChuckry Maunes
 
DLP - Detailed Lesson Plan - Patakarang Piskal
DLP - Detailed Lesson Plan - Patakarang PiskalDLP - Detailed Lesson Plan - Patakarang Piskal
DLP - Detailed Lesson Plan - Patakarang PiskalGlenn Rivera
 
Masusing Banghay-Aralin sa Pagtuturo ng Araling Panlipunan (Ekonomiks) Ika-ap...
Masusing Banghay-Aralin sa Pagtuturo ng Araling Panlipunan (Ekonomiks) Ika-ap...Masusing Banghay-Aralin sa Pagtuturo ng Araling Panlipunan (Ekonomiks) Ika-ap...
Masusing Banghay-Aralin sa Pagtuturo ng Araling Panlipunan (Ekonomiks) Ika-ap...Rain Ikemada Sahagun-Tadeo
 
ARALING PANLIPUNAN 9 (EKONOMIKS) PRE-POST TEST (with Answer Key)
ARALING PANLIPUNAN 9 (EKONOMIKS) PRE-POST TEST (with Answer Key)ARALING PANLIPUNAN 9 (EKONOMIKS) PRE-POST TEST (with Answer Key)
ARALING PANLIPUNAN 9 (EKONOMIKS) PRE-POST TEST (with Answer Key)Froidelyn Fernandez- Docallas
 
Banghay aralin sa araling panlipunan 9
Banghay aralin sa araling panlipunan 9Banghay aralin sa araling panlipunan 9
Banghay aralin sa araling panlipunan 9Crystal Mae Salazar
 
Banghay aralin sa araling panlipunan 9 (Team accelerated instruction)
Banghay aralin sa araling panlipunan 9 (Team accelerated instruction)Banghay aralin sa araling panlipunan 9 (Team accelerated instruction)
Banghay aralin sa araling panlipunan 9 (Team accelerated instruction)Crystal Mae Salazar
 
Banghay Aralin sa Araling Panlipunan 8- Unang Yugto ng Imperyalismong Kanluranin
Banghay Aralin sa Araling Panlipunan 8- Unang Yugto ng Imperyalismong KanluraninBanghay Aralin sa Araling Panlipunan 8- Unang Yugto ng Imperyalismong Kanluranin
Banghay Aralin sa Araling Panlipunan 8- Unang Yugto ng Imperyalismong KanluraninSteffy Rosales
 
Q2-AP8-Module 5_G8_MGA-PAGBABAGONG-NAGANAP-gitnang-panahon.pptx
Q2-AP8-Module 5_G8_MGA-PAGBABAGONG-NAGANAP-gitnang-panahon.pptxQ2-AP8-Module 5_G8_MGA-PAGBABAGONG-NAGANAP-gitnang-panahon.pptx
Q2-AP8-Module 5_G8_MGA-PAGBABAGONG-NAGANAP-gitnang-panahon.pptxTeacherTinCabanayan
 
Lesson plan ekonomiks pananalapi
Lesson plan ekonomiks pananalapiLesson plan ekonomiks pananalapi
Lesson plan ekonomiks pananalapiJAYBALINO1
 
Araling Panlipunan 10 - MELC Updated
Araling Panlipunan 10 - MELC UpdatedAraling Panlipunan 10 - MELC Updated
Araling Panlipunan 10 - MELC UpdatedChuckry Maunes
 
Karanasan ng mga Kababaihan.pptx
Karanasan ng mga Kababaihan.pptxKaranasan ng mga Kababaihan.pptx
Karanasan ng mga Kababaihan.pptxPaulineMae5
 
Banghay aralin tungkol sa Konsepto ng Demand
Banghay aralin tungkol sa Konsepto ng DemandBanghay aralin tungkol sa Konsepto ng Demand
Banghay aralin tungkol sa Konsepto ng DemandAlexa Ocha
 
Sektor ng agrikultura semi detailed lesson plan
Sektor ng agrikultura semi detailed lesson planSektor ng agrikultura semi detailed lesson plan
Sektor ng agrikultura semi detailed lesson planJoan Andres- Pastor
 
Araling Panlipunan 9 Curriculum Guide rev.2016
Araling Panlipunan 9 Curriculum Guide rev.2016Araling Panlipunan 9 Curriculum Guide rev.2016
Araling Panlipunan 9 Curriculum Guide rev.2016Chuckry Maunes
 
Araling Panlipunan 8 Demo LP
Araling Panlipunan 8 Demo LPAraling Panlipunan 8 Demo LP
Araling Panlipunan 8 Demo LPJOSEPH Maas
 

What's hot (20)

NEOKOLONYALISMO
NEOKOLONYALISMONEOKOLONYALISMO
NEOKOLONYALISMO
 
Detailed lesson plan ugnayan ng kita, pagkonsumo at pag iimpok
Detailed lesson plan ugnayan ng kita, pagkonsumo at pag iimpokDetailed lesson plan ugnayan ng kita, pagkonsumo at pag iimpok
Detailed lesson plan ugnayan ng kita, pagkonsumo at pag iimpok
 
mga samhang pangkababaihan.pptx
mga samhang pangkababaihan.pptxmga samhang pangkababaihan.pptx
mga samhang pangkababaihan.pptx
 
Araling Panlipunan 9 - MELC Updated
Araling Panlipunan 9 - MELC UpdatedAraling Panlipunan 9 - MELC Updated
Araling Panlipunan 9 - MELC Updated
 
DLP - Detailed Lesson Plan - Patakarang Piskal
DLP - Detailed Lesson Plan - Patakarang PiskalDLP - Detailed Lesson Plan - Patakarang Piskal
DLP - Detailed Lesson Plan - Patakarang Piskal
 
Masusing Banghay-Aralin sa Pagtuturo ng Araling Panlipunan (Ekonomiks) Ika-ap...
Masusing Banghay-Aralin sa Pagtuturo ng Araling Panlipunan (Ekonomiks) Ika-ap...Masusing Banghay-Aralin sa Pagtuturo ng Araling Panlipunan (Ekonomiks) Ika-ap...
Masusing Banghay-Aralin sa Pagtuturo ng Araling Panlipunan (Ekonomiks) Ika-ap...
 
ARALING PANLIPUNAN 9 (EKONOMIKS) PRE-POST TEST (with Answer Key)
ARALING PANLIPUNAN 9 (EKONOMIKS) PRE-POST TEST (with Answer Key)ARALING PANLIPUNAN 9 (EKONOMIKS) PRE-POST TEST (with Answer Key)
ARALING PANLIPUNAN 9 (EKONOMIKS) PRE-POST TEST (with Answer Key)
 
Banghay aralin sa araling panlipunan 9
Banghay aralin sa araling panlipunan 9Banghay aralin sa araling panlipunan 9
Banghay aralin sa araling panlipunan 9
 
Banghay aralin sa araling panlipunan 9 (Team accelerated instruction)
Banghay aralin sa araling panlipunan 9 (Team accelerated instruction)Banghay aralin sa araling panlipunan 9 (Team accelerated instruction)
Banghay aralin sa araling panlipunan 9 (Team accelerated instruction)
 
sistemang pang ekonomiya
sistemang pang ekonomiyasistemang pang ekonomiya
sistemang pang ekonomiya
 
ARALING PANLIPUNAN 8 EXAM SECOND QUARTER
ARALING PANLIPUNAN 8 EXAM SECOND QUARTERARALING PANLIPUNAN 8 EXAM SECOND QUARTER
ARALING PANLIPUNAN 8 EXAM SECOND QUARTER
 
Banghay Aralin sa Araling Panlipunan 8- Unang Yugto ng Imperyalismong Kanluranin
Banghay Aralin sa Araling Panlipunan 8- Unang Yugto ng Imperyalismong KanluraninBanghay Aralin sa Araling Panlipunan 8- Unang Yugto ng Imperyalismong Kanluranin
Banghay Aralin sa Araling Panlipunan 8- Unang Yugto ng Imperyalismong Kanluranin
 
Q2-AP8-Module 5_G8_MGA-PAGBABAGONG-NAGANAP-gitnang-panahon.pptx
Q2-AP8-Module 5_G8_MGA-PAGBABAGONG-NAGANAP-gitnang-panahon.pptxQ2-AP8-Module 5_G8_MGA-PAGBABAGONG-NAGANAP-gitnang-panahon.pptx
Q2-AP8-Module 5_G8_MGA-PAGBABAGONG-NAGANAP-gitnang-panahon.pptx
 
Lesson plan ekonomiks pananalapi
Lesson plan ekonomiks pananalapiLesson plan ekonomiks pananalapi
Lesson plan ekonomiks pananalapi
 
Araling Panlipunan 10 - MELC Updated
Araling Panlipunan 10 - MELC UpdatedAraling Panlipunan 10 - MELC Updated
Araling Panlipunan 10 - MELC Updated
 
Karanasan ng mga Kababaihan.pptx
Karanasan ng mga Kababaihan.pptxKaranasan ng mga Kababaihan.pptx
Karanasan ng mga Kababaihan.pptx
 
Banghay aralin tungkol sa Konsepto ng Demand
Banghay aralin tungkol sa Konsepto ng DemandBanghay aralin tungkol sa Konsepto ng Demand
Banghay aralin tungkol sa Konsepto ng Demand
 
Sektor ng agrikultura semi detailed lesson plan
Sektor ng agrikultura semi detailed lesson planSektor ng agrikultura semi detailed lesson plan
Sektor ng agrikultura semi detailed lesson plan
 
Araling Panlipunan 9 Curriculum Guide rev.2016
Araling Panlipunan 9 Curriculum Guide rev.2016Araling Panlipunan 9 Curriculum Guide rev.2016
Araling Panlipunan 9 Curriculum Guide rev.2016
 
Araling Panlipunan 8 Demo LP
Araling Panlipunan 8 Demo LPAraling Panlipunan 8 Demo LP
Araling Panlipunan 8 Demo LP
 

Similar to AralPan-JHS-and-Peace-Educ-for-Catch-up-Fridays.docx

AP grade 8 curriculum guide.pdf.........
AP grade 8 curriculum guide.pdf.........AP grade 8 curriculum guide.pdf.........
AP grade 8 curriculum guide.pdf.........JohnLeifDanao1
 
Araling panlipunan curriculum guide
Araling panlipunan curriculum guideAraling panlipunan curriculum guide
Araling panlipunan curriculum guideBadong2
 
AP curriculum guide (as of may 2016)
AP curriculum guide (as of may 2016)AP curriculum guide (as of may 2016)
AP curriculum guide (as of may 2016)南 睿
 
Araling-Panlipunan-Curriclum-Guide.pdf
Araling-Panlipunan-Curriclum-Guide.pdfAraling-Panlipunan-Curriclum-Guide.pdf
Araling-Panlipunan-Curriclum-Guide.pdfMingSalili
 
AP Curriculum Guide
AP Curriculum GuideAP Curriculum Guide
AP Curriculum GuideMae Gamz
 
Makabansa-and-AP-Presentation-Bagong-Pilipinas.ppt
Makabansa-and-AP-Presentation-Bagong-Pilipinas.pptMakabansa-and-AP-Presentation-Bagong-Pilipinas.ppt
Makabansa-and-AP-Presentation-Bagong-Pilipinas.pptevelynLUMANDO1
 
Filipino 6_3rd Quarter DLL_WK 6_3-4-24_.pdf
Filipino 6_3rd Quarter DLL_WK 6_3-4-24_.pdfFilipino 6_3rd Quarter DLL_WK 6_3-4-24_.pdf
Filipino 6_3rd Quarter DLL_WK 6_3-4-24_.pdfgranzzbarrozo
 
Teaching and Learning Araling Panlipunan
Teaching and Learning Araling PanlipunanTeaching and Learning Araling Panlipunan
Teaching and Learning Araling PanlipunanJunila Tejada
 
K-12 Curriculum A.P.
K-12 Curriculum A.P.K-12 Curriculum A.P.
K-12 Curriculum A.P.Education
 
Araling panlipunan grades 1 10 01.17.2014 edited march 25 2014
Araling panlipunan grades 1 10 01.17.2014 edited march 25 2014Araling panlipunan grades 1 10 01.17.2014 edited march 25 2014
Araling panlipunan grades 1 10 01.17.2014 edited march 25 2014Ray Nar
 

Similar to AralPan-JHS-and-Peace-Educ-for-Catch-up-Fridays.docx (20)

Ap3 kto12 cg
Ap3 kto12 cgAp3 kto12 cg
Ap3 kto12 cg
 
AP grade 8 curriculum guide.pdf.........
AP grade 8 curriculum guide.pdf.........AP grade 8 curriculum guide.pdf.........
AP grade 8 curriculum guide.pdf.........
 
Ap cg
Ap cgAp cg
Ap cg
 
ART WHOOOOO
ART WHOOOOOART WHOOOOO
ART WHOOOOO
 
AP-CG.pdf
AP-CG.pdfAP-CG.pdf
AP-CG.pdf
 
Ap cg
Ap cgAp cg
Ap cg
 
Araling panlipunan curriculum guide
Araling panlipunan curriculum guideAraling panlipunan curriculum guide
Araling panlipunan curriculum guide
 
Ap cg
Ap cgAp cg
Ap cg
 
AP curriculum guide (as of may 2016)
AP curriculum guide (as of may 2016)AP curriculum guide (as of may 2016)
AP curriculum guide (as of may 2016)
 
Araling-Panlipunan-Curriclum-Guide.pdf
Araling-Panlipunan-Curriclum-Guide.pdfAraling-Panlipunan-Curriclum-Guide.pdf
Araling-Panlipunan-Curriclum-Guide.pdf
 
AP Curriculum Guide
AP Curriculum GuideAP Curriculum Guide
AP Curriculum Guide
 
Ap cg!
Ap cg!Ap cg!
Ap cg!
 
Makabansa-and-AP-Presentation-Bagong-Pilipinas.ppt
Makabansa-and-AP-Presentation-Bagong-Pilipinas.pptMakabansa-and-AP-Presentation-Bagong-Pilipinas.ppt
Makabansa-and-AP-Presentation-Bagong-Pilipinas.ppt
 
Ap grades 7 10 cg
Ap grades 7 10 cgAp grades 7 10 cg
Ap grades 7 10 cg
 
Ap grades 7 10 cg
Ap grades 7 10 cgAp grades 7 10 cg
Ap grades 7 10 cg
 
Ap grades 7 10 cg
Ap grades 7 10 cgAp grades 7 10 cg
Ap grades 7 10 cg
 
Filipino 6_3rd Quarter DLL_WK 6_3-4-24_.pdf
Filipino 6_3rd Quarter DLL_WK 6_3-4-24_.pdfFilipino 6_3rd Quarter DLL_WK 6_3-4-24_.pdf
Filipino 6_3rd Quarter DLL_WK 6_3-4-24_.pdf
 
Teaching and Learning Araling Panlipunan
Teaching and Learning Araling PanlipunanTeaching and Learning Araling Panlipunan
Teaching and Learning Araling Panlipunan
 
K-12 Curriculum A.P.
K-12 Curriculum A.P.K-12 Curriculum A.P.
K-12 Curriculum A.P.
 
Araling panlipunan grades 1 10 01.17.2014 edited march 25 2014
Araling panlipunan grades 1 10 01.17.2014 edited march 25 2014Araling panlipunan grades 1 10 01.17.2014 edited march 25 2014
Araling panlipunan grades 1 10 01.17.2014 edited march 25 2014
 

More from GENIVACANDA2

Sample Intervention form for students...
Sample Intervention form for students...Sample Intervention form for students...
Sample Intervention form for students...GENIVACANDA2
 
musicofmindanao-181006161124.pptx
musicofmindanao-181006161124.pptxmusicofmindanao-181006161124.pptx
musicofmindanao-181006161124.pptxGENIVACANDA2
 
CLASS RULE 2023.pptx
CLASS RULE 2023.pptxCLASS RULE 2023.pptx
CLASS RULE 2023.pptxGENIVACANDA2
 
Annotated-bibliography.pdf
Annotated-bibliography.pdfAnnotated-bibliography.pdf
Annotated-bibliography.pdfGENIVACANDA2
 
EARLY-ENROLMENT-MALE-Copy.docx
EARLY-ENROLMENT-MALE-Copy.docxEARLY-ENROLMENT-MALE-Copy.docx
EARLY-ENROLMENT-MALE-Copy.docxGENIVACANDA2
 

More from GENIVACANDA2 (9)

Sample Intervention form for students...
Sample Intervention form for students...Sample Intervention form for students...
Sample Intervention form for students...
 
musicofmindanao-181006161124.pptx
musicofmindanao-181006161124.pptxmusicofmindanao-181006161124.pptx
musicofmindanao-181006161124.pptx
 
CLASS RULE 2023.pptx
CLASS RULE 2023.pptxCLASS RULE 2023.pptx
CLASS RULE 2023.pptx
 
CLEANERS.docx
CLEANERS.docxCLEANERS.docx
CLEANERS.docx
 
Annotated-bibliography.pdf
Annotated-bibliography.pdfAnnotated-bibliography.pdf
Annotated-bibliography.pdf
 
QUIZ.pptx
QUIZ.pptxQUIZ.pptx
QUIZ.pptx
 
Music of Visayas
Music of VisayasMusic of Visayas
Music of Visayas
 
EARLY-ENROLMENT-MALE-Copy.docx
EARLY-ENROLMENT-MALE-Copy.docxEARLY-ENROLMENT-MALE-Copy.docx
EARLY-ENROLMENT-MALE-Copy.docx
 
GRADE-7-DLL.docx
GRADE-7-DLL.docxGRADE-7-DLL.docx
GRADE-7-DLL.docx
 

Recently uploaded

filipino 10 - el filibusterismo kabanata 5.pptx
filipino 10 - el filibusterismo kabanata 5.pptxfilipino 10 - el filibusterismo kabanata 5.pptx
filipino 10 - el filibusterismo kabanata 5.pptxglainAE
 
karapatang-pantao-2.ppttttttttttttttttttttttttttttt
karapatang-pantao-2.pptttttttttttttttttttttttttttttkarapatang-pantao-2.ppttttttttttttttttttttttttttttt
karapatang-pantao-2.pptttttttttttttttttttttttttttttJuliaFaithMConcha
 
digmaan. unang digmaang pandaigdig grade 8pptx
digmaan. unang digmaang pandaigdig grade 8pptxdigmaan. unang digmaang pandaigdig grade 8pptx
digmaan. unang digmaang pandaigdig grade 8pptxSundieGraceBataan
 
15. Dacdac, Karyll F. DLP o banghay aralin
15. Dacdac, Karyll F. DLP o banghay aralin15. Dacdac, Karyll F. DLP o banghay aralin
15. Dacdac, Karyll F. DLP o banghay aralinErickaCagaoan
 
Isang Libo't Isang Gabi _DLP. o banghay aralin
Isang Libo't Isang Gabi _DLP. o banghay aralinIsang Libo't Isang Gabi _DLP. o banghay aralin
Isang Libo't Isang Gabi _DLP. o banghay aralinErickaCagaoan
 
PPT FINAL DEMO in araling panlipunan grade 8.pptx
PPT FINAL DEMO in araling panlipunan grade 8.pptxPPT FINAL DEMO in araling panlipunan grade 8.pptx
PPT FINAL DEMO in araling panlipunan grade 8.pptxEumariePudadera1
 
'Silangang Asya_20240328_142624_0000' with you.pdf
'Silangang Asya_20240328_142624_0000' with you.pdf'Silangang Asya_20240328_142624_0000' with you.pdf
'Silangang Asya_20240328_142624_0000' with you.pdfjemarabermudeztaniza
 
PAGGAWA NG DOKUMENTASYON SA FILIPINO (GABAY SA PAGGAWA).pptx
PAGGAWA NG DOKUMENTASYON SA FILIPINO (GABAY SA PAGGAWA).pptxPAGGAWA NG DOKUMENTASYON SA FILIPINO (GABAY SA PAGGAWA).pptx
PAGGAWA NG DOKUMENTASYON SA FILIPINO (GABAY SA PAGGAWA).pptxJEANELLEBRUZA
 
Tauhan sa Noli me Tangere at ang mga ganap o ginagampanan nila
Tauhan sa Noli me Tangere at ang mga ganap o ginagampanan nilaTauhan sa Noli me Tangere at ang mga ganap o ginagampanan nila
Tauhan sa Noli me Tangere at ang mga ganap o ginagampanan nilajohnrohannebasale
 
EsP9-M13-Mga Pansariling Salik Sa Pagpili ng Track o Kurso.pptx
EsP9-M13-Mga Pansariling Salik Sa Pagpili ng Track o Kurso.pptxEsP9-M13-Mga Pansariling Salik Sa Pagpili ng Track o Kurso.pptx
EsP9-M13-Mga Pansariling Salik Sa Pagpili ng Track o Kurso.pptxPaulineHipolito
 
Lesson Plan for Grade 5 DLL FILIPINO 5 Q4 Week 3.docx
Lesson Plan for Grade 5 DLL FILIPINO 5 Q4 Week 3.docxLesson Plan for Grade 5 DLL FILIPINO 5 Q4 Week 3.docx
Lesson Plan for Grade 5 DLL FILIPINO 5 Q4 Week 3.docxReniaPimentel1
 
ap_20240410_090105_0000.pdf.....................................................
ap_20240410_090105_0000.pdf.....................................................ap_20240410_090105_0000.pdf.....................................................
ap_20240410_090105_0000.pdf.....................................................LovelyPerladoRodrinR
 
ibongadarnappt-lesson 1.pptx................................
ibongadarnappt-lesson 1.pptx................................ibongadarnappt-lesson 1.pptx................................
ibongadarnappt-lesson 1.pptx................................ferdinandsanbuenaven
 
PAGSULAT NG REAKSYONG PAPEL (paano nga ba ang pagsulat ng reaksyng papel?)
PAGSULAT NG REAKSYONG PAPEL (paano nga ba ang pagsulat ng reaksyng papel?)PAGSULAT NG REAKSYONG PAPEL (paano nga ba ang pagsulat ng reaksyng papel?)
PAGSULAT NG REAKSYONG PAPEL (paano nga ba ang pagsulat ng reaksyng papel?)JEANELLEBRUZA
 
AP-10-Q4-WEEK-1-2.pptxvvvvvvhhhhhhhhhhbvvv
AP-10-Q4-WEEK-1-2.pptxvvvvvvhhhhhhhhhhbvvvAP-10-Q4-WEEK-1-2.pptxvvvvvvhhhhhhhhhhbvvv
AP-10-Q4-WEEK-1-2.pptxvvvvvvhhhhhhhhhhbvvvcharlyn050618
 
AP-10-Q4-W3-4.pptxbbbbbhhhhhhbbbhbbbhhhhhh
AP-10-Q4-W3-4.pptxbbbbbhhhhhhbbbhbbbhhhhhhAP-10-Q4-W3-4.pptxbbbbbhhhhhhbbbhbbbhhhhhh
AP-10-Q4-W3-4.pptxbbbbbhhhhhhbbbhbbbhhhhhhcharlyn050618
 
Ang Mayabang na Pagong Grade 4 Pagbasa Talasalitaan at Kuwento
Ang Mayabang na Pagong Grade 4 Pagbasa Talasalitaan at KuwentoAng Mayabang na Pagong Grade 4 Pagbasa Talasalitaan at Kuwento
Ang Mayabang na Pagong Grade 4 Pagbasa Talasalitaan at Kuwentolyzaamper93
 
CO42023-2024.pptx, karahasan sa paaralan
CO42023-2024.pptx, karahasan sa paaralanCO42023-2024.pptx, karahasan sa paaralan
CO42023-2024.pptx, karahasan sa paaralanJoannaJoyMercado
 
FINAL Pagbibigay-Kahulugan-ng-Pamilyar-at-Di-Pamilyar-na-mga-Salita.pptx
FINAL Pagbibigay-Kahulugan-ng-Pamilyar-at-Di-Pamilyar-na-mga-Salita.pptxFINAL Pagbibigay-Kahulugan-ng-Pamilyar-at-Di-Pamilyar-na-mga-Salita.pptx
FINAL Pagbibigay-Kahulugan-ng-Pamilyar-at-Di-Pamilyar-na-mga-Salita.pptxMaricrisLanga1
 
KABANATA-7. Ang suyuan sa asotea Noli me tangere
KABANATA-7. Ang suyuan sa asotea Noli me tangereKABANATA-7. Ang suyuan sa asotea Noli me tangere
KABANATA-7. Ang suyuan sa asotea Noli me tangeregeronimopaulyn69
 

Recently uploaded (20)

filipino 10 - el filibusterismo kabanata 5.pptx
filipino 10 - el filibusterismo kabanata 5.pptxfilipino 10 - el filibusterismo kabanata 5.pptx
filipino 10 - el filibusterismo kabanata 5.pptx
 
karapatang-pantao-2.ppttttttttttttttttttttttttttttt
karapatang-pantao-2.pptttttttttttttttttttttttttttttkarapatang-pantao-2.ppttttttttttttttttttttttttttttt
karapatang-pantao-2.ppttttttttttttttttttttttttttttt
 
digmaan. unang digmaang pandaigdig grade 8pptx
digmaan. unang digmaang pandaigdig grade 8pptxdigmaan. unang digmaang pandaigdig grade 8pptx
digmaan. unang digmaang pandaigdig grade 8pptx
 
15. Dacdac, Karyll F. DLP o banghay aralin
15. Dacdac, Karyll F. DLP o banghay aralin15. Dacdac, Karyll F. DLP o banghay aralin
15. Dacdac, Karyll F. DLP o banghay aralin
 
Isang Libo't Isang Gabi _DLP. o banghay aralin
Isang Libo't Isang Gabi _DLP. o banghay aralinIsang Libo't Isang Gabi _DLP. o banghay aralin
Isang Libo't Isang Gabi _DLP. o banghay aralin
 
PPT FINAL DEMO in araling panlipunan grade 8.pptx
PPT FINAL DEMO in araling panlipunan grade 8.pptxPPT FINAL DEMO in araling panlipunan grade 8.pptx
PPT FINAL DEMO in araling panlipunan grade 8.pptx
 
'Silangang Asya_20240328_142624_0000' with you.pdf
'Silangang Asya_20240328_142624_0000' with you.pdf'Silangang Asya_20240328_142624_0000' with you.pdf
'Silangang Asya_20240328_142624_0000' with you.pdf
 
PAGGAWA NG DOKUMENTASYON SA FILIPINO (GABAY SA PAGGAWA).pptx
PAGGAWA NG DOKUMENTASYON SA FILIPINO (GABAY SA PAGGAWA).pptxPAGGAWA NG DOKUMENTASYON SA FILIPINO (GABAY SA PAGGAWA).pptx
PAGGAWA NG DOKUMENTASYON SA FILIPINO (GABAY SA PAGGAWA).pptx
 
Tauhan sa Noli me Tangere at ang mga ganap o ginagampanan nila
Tauhan sa Noli me Tangere at ang mga ganap o ginagampanan nilaTauhan sa Noli me Tangere at ang mga ganap o ginagampanan nila
Tauhan sa Noli me Tangere at ang mga ganap o ginagampanan nila
 
EsP9-M13-Mga Pansariling Salik Sa Pagpili ng Track o Kurso.pptx
EsP9-M13-Mga Pansariling Salik Sa Pagpili ng Track o Kurso.pptxEsP9-M13-Mga Pansariling Salik Sa Pagpili ng Track o Kurso.pptx
EsP9-M13-Mga Pansariling Salik Sa Pagpili ng Track o Kurso.pptx
 
Lesson Plan for Grade 5 DLL FILIPINO 5 Q4 Week 3.docx
Lesson Plan for Grade 5 DLL FILIPINO 5 Q4 Week 3.docxLesson Plan for Grade 5 DLL FILIPINO 5 Q4 Week 3.docx
Lesson Plan for Grade 5 DLL FILIPINO 5 Q4 Week 3.docx
 
ap_20240410_090105_0000.pdf.....................................................
ap_20240410_090105_0000.pdf.....................................................ap_20240410_090105_0000.pdf.....................................................
ap_20240410_090105_0000.pdf.....................................................
 
ibongadarnappt-lesson 1.pptx................................
ibongadarnappt-lesson 1.pptx................................ibongadarnappt-lesson 1.pptx................................
ibongadarnappt-lesson 1.pptx................................
 
PAGSULAT NG REAKSYONG PAPEL (paano nga ba ang pagsulat ng reaksyng papel?)
PAGSULAT NG REAKSYONG PAPEL (paano nga ba ang pagsulat ng reaksyng papel?)PAGSULAT NG REAKSYONG PAPEL (paano nga ba ang pagsulat ng reaksyng papel?)
PAGSULAT NG REAKSYONG PAPEL (paano nga ba ang pagsulat ng reaksyng papel?)
 
AP-10-Q4-WEEK-1-2.pptxvvvvvvhhhhhhhhhhbvvv
AP-10-Q4-WEEK-1-2.pptxvvvvvvhhhhhhhhhhbvvvAP-10-Q4-WEEK-1-2.pptxvvvvvvhhhhhhhhhhbvvv
AP-10-Q4-WEEK-1-2.pptxvvvvvvhhhhhhhhhhbvvv
 
AP-10-Q4-W3-4.pptxbbbbbhhhhhhbbbhbbbhhhhhh
AP-10-Q4-W3-4.pptxbbbbbhhhhhhbbbhbbbhhhhhhAP-10-Q4-W3-4.pptxbbbbbhhhhhhbbbhbbbhhhhhh
AP-10-Q4-W3-4.pptxbbbbbhhhhhhbbbhbbbhhhhhh
 
Ang Mayabang na Pagong Grade 4 Pagbasa Talasalitaan at Kuwento
Ang Mayabang na Pagong Grade 4 Pagbasa Talasalitaan at KuwentoAng Mayabang na Pagong Grade 4 Pagbasa Talasalitaan at Kuwento
Ang Mayabang na Pagong Grade 4 Pagbasa Talasalitaan at Kuwento
 
CO42023-2024.pptx, karahasan sa paaralan
CO42023-2024.pptx, karahasan sa paaralanCO42023-2024.pptx, karahasan sa paaralan
CO42023-2024.pptx, karahasan sa paaralan
 
FINAL Pagbibigay-Kahulugan-ng-Pamilyar-at-Di-Pamilyar-na-mga-Salita.pptx
FINAL Pagbibigay-Kahulugan-ng-Pamilyar-at-Di-Pamilyar-na-mga-Salita.pptxFINAL Pagbibigay-Kahulugan-ng-Pamilyar-at-Di-Pamilyar-na-mga-Salita.pptx
FINAL Pagbibigay-Kahulugan-ng-Pamilyar-at-Di-Pamilyar-na-mga-Salita.pptx
 
KABANATA-7. Ang suyuan sa asotea Noli me tangere
KABANATA-7. Ang suyuan sa asotea Noli me tangereKABANATA-7. Ang suyuan sa asotea Noli me tangere
KABANATA-7. Ang suyuan sa asotea Noli me tangere
 

AralPan-JHS-and-Peace-Educ-for-Catch-up-Fridays.docx

 • 1. Jed/ASL CATCH-UP FRIDAY ARALING PANLIPUNAN (PEACE EDUCATION) IMPLEMENTATION OF THE LEARNING CAMP FRIDAYS IN PUBLIC SCHOOLS OF DEPED DAVAO CITY Division Memorandum 029, s. 2024 I. Rationale: Sa kabila ng mga makabagong teknolohiya at pagbabago sa lipunan, nananatiling sentro ng pag-unlad ang pangangailangang magsulong ng kapayapaan at pagkakaisa sa ating bansa. Ang Araling Panlipunan sa antas ng Junior High School ay hindi lamang naglalayong magbigay ng kaalaman sa mga mag-aaral hinggil sa kasaysayan at kultura ng Pilipinas, kundi pati na rin sa mga batayan at prinsipyo ng kapayapaan at katarungan. Sa pag-aaral ng Araling Panlipunan, mahalaga ang pagpapahalaga sa pag-unawa at pagrespeto sa iba't ibang kultura, tradisyon, at pananampalataya. Sa pamamagitan ng pag-integrasyon ng Peace Education sa kurikulum ng Araling Panlipunan, layon nating mas palakasin ang kamalayan ng mga mag-aaral sa kahalagahan ng pagkakaroon ng mapayapang komunidad. Ang pagkakaroon ng sapat na kaalaman sa Peace Education ay magbibigay-daan sa mga mag-aaral na maging mapanuri, mapagmatyag, at mapanindigan sa mga isyung pangkapayapaan at pangkatarungan. Sa pamamagitan nito, hinahasa natin ang kanilang kakayahang maging instrumento ng pagbabago at tagapagtaguyod ng tunay na kapayapaan sa ating lipunan. Sa madaling salita, ang integrasyon ng Peace Education sa Araling Panlipunan sa antas ng Junior High School ay isang hakbang patungo sa mas malalim na pag-unawa, respeto, at pagmamahal sa kapwa at sa bayan. Sa tulong ng edukasyon, ang pangarap na isang araw ay mabuhay sa isang mapayapang mundo ay magiging mas malapit nang maabot. II. Mga Layunin: 1. Naiuugnay ang mga essential learning competency ng Araling Panlipunan at Peace Education 2. maipahayag ang mga konsepto, prinsipyo, at halaga ng kapayapaan at katarungan sa konteksto ng Araling Panlipunan. 3. Maipahayag ang kahalagahan ng pagkakaroon ng mapayapang pamumuhay 4. Maihanda ang mag-aaral na maging aktibong mamamayan na may kaalaman at kakayahang makilahok sa mga proyekto at inisyatibo na may kinalaman sa kapayapaan at katarungan sa kanilang komunidad 5. maitaguyod ang aktibong partisipasyon ng mga mag-aaral sa mga aktibidad at proyekto na may layuning mapanatili at palakasin ang kapayapaan sa kanilang paaralan at komunidad
 • 2. Jed/ASL III. Pamamaran ng Pagtuturo: Ang pag-uugnay ng mga learning competency ng Araling Panlipunan sa pagtuturo ng Peace Education ay maaaring gawin sa pamamagitan ng sumusunod na pamamaraan: a) Pagtukoy sa Mga Common Grounds: Unahin ang pagkilala sa mga temang pareho o may kinalaman sa kapayapaan sa mga learning competency ng Araling Panlipunan. (Refer to Mapping of AP Competencies for Peace Education Integration) b) Pagtalakay ng Peace Education Concepts: Sa pagtuturo ng mga unit o aralin, isama ang mga konsepto at prinsipyo mula sa Peace Education. Halimbawa, kapag tinatalakay ang kolonyalismo, maaari mong ipakita kung paano ang kapayapaan ay naapektohan ng kolonyal na pananakop at kung paano naiugnay ang kolonyalismo sa mga konsepto ng katarungan at pagkakaisa. c) Paggamit ng Suggested Activities: Maaari gamitin ang suggested activities na nasa matrix sa ibaba. Tiyakin na akma sa baiting ng mga mag-aaral ang paggamit at maging pagtalakay at pagsusuri sa paksa. d) Pagbuo ng mga Proyekto: Pagkatapos ng talakayan at pagsasagawa ng mga Gawain, maaaring mag-organisa ng mga proyektong may kinalaman sa pagbuo ng kapayapaan sa komunidad o paaralan. e) Pagkonekta sa Kasalukuyang Isyu: Nararapat na may sapat na kaalaman sa kasalukuyang mga isyu sa lipunan at kung paano ito maaaring maiugnay sa Araling Panlipunan at Peace Education. Mas nagiging interaktibo ang talakayan kung may pagpapalamim gamit ang mga napapanahong isyu sa lipunan. f) Pag-evaluate at Pagsusulat ng Reflection: Pagkatapos ng bawat aralin o unit, magkaroon ng panahon para sa mga mag-aaral upang mag-evaluate at magsulat ng reflection paper hinggil sa kanilang natutunan. Itanong sa kanila kung paano nila mailalapat ang kanilang kaalaman sa tunay na buhay at kung paano ito makakatulong sa pagbuo ng isang mas mapayapang lipunan. Sa pamamagitan ng pag-uugnay ng mga learning competency ng Araling Panlipunan sa Peace Education, hindi lamang masusulong ang kaalaman ng mga mag-aaral sa kanilang asignaturang Araling Panlipunan kundi maaari rin silang maging aktibong tagapagtaguyod ng kapayapaan at katarungan sa kanilang komunidad.
 • 3. Jed/ASL SUGGESTED ACTIVITIES FOR ARALING PANLIPUNAN (PEACE EDUCATION) (Applicable for Grades 7-10) SUGGESTED ACTIVITIES TIMELINE MATERIALS PERSONS INVOLVED AV Presentation Pagpapakita ng maikling video na may kinalaman sa paksang- Peace Education Focus Group Discussion Magbibigay ng mga Gabay na Tanong Tungkol sa Video. Gagawin ito sa pamamagitan ng pangkatang Gawain January 12, 2024 TV Screen/Laptop with Speaker Manila Paper and Markers Reflection Paper AP Teacher/Class Adviser News Reporting/Balitaan Pagbabahagi ng balita mula sa newspaper na may kinalaman sa kapayapaan January 19, 2024 Newspaper Laptop with Speaker Reflection Paper AP Teacher/Class Adviser Story Telling Maikling kwento na may kinalaman sa paksang- Peace Education) February 2, 2024 Laptop with Speaker Visual Aid Reflection Paper AP Teacher/Class Adviser Case Analysis Magbigay ng iba't ibang sitwasyon tungkol sa pagpapamalas ng kapayapaan February 9, 2024 Newspaper Video Clips Manila Paper and Markers Reflection Paper AP Teacher/Class Adviser Group Discussion Pangkatang Gawain na may kinalaman sa Tema February 23, 2024 Video Clips Manila Paper and Markers Reflection Paper AP Teacher/Class Adviser
 • 4. Jed/ASL Maaari ring iiugnay ang paksa o tema sa mapayapang EDSA People Power Revolution Collage Making Paggawa ng collage gamit ang recyclable materials na may kinalaman sa tema March 1, 2024 Old Magazines/Newspaper Art Materials Manila Paper Reflection Paper AP Teacher/Class Adviser Poster Making Magpagawa ng isang poster tungkol satema March 8, 2024 Bond Paper Drawing and Coloring Materials Reflection Paper AP Teacher/Class Adviser Film Showing Maikling video tungkol sa kahalagahan ng kapayapaan March 15, 2024 TV Screen/Laptop with Speaker AP Teacher/Class Adviser Slogan Making Magpagawa ng isang slogan sa tema March 22, 2024 Cartolina Markers Coloring Materials AP Teacher/Class Adviser Role-Playing Bigyan ng sitwasyon ang mga nabuong grupo tungkol sa tema March 29, 2024 Props Reflection Paper AP Teacher/Class Adviser Reaction/Reflection Papers Magpagawa ng reaksiyong papel ukol sa kahalagahan ng kapayapaan) April 5, 2024 Bond Paper AP Teacher/Class Adviser News Reporting/Balitaan Pagbabahagi ng balita na may kinalaman sa katarungan April 12, 2024 Newspaper AP Teacher/Class Adviser Group Discussion Pangkatang Gawain na may kinalaman sa katarungan April 19, 2024 Write-ups about justice AP Teacher/Class Adviser Role-Playing Bigyan ng sitwasyon ang mga nabuong grupo tungkol sa katarungan April 26, 2024 Props Sound System AP Teacher/Class Adviser
 • 5. Jed/ASL Poem Writing/ Reciting Magbigay ng tula na babasahin ng mga mag-aaral tungkol sa pagiging makatarungan at pagsunod sa batas. Gawin ang malayang talakayan. May 3, 2024 Bond Paper Sound System AP Teacher/Class Adviser Pagsulat ng Maikling Sanaysay Magpagawa ng maikling sanaysay ukol sa paksa May 10 Bond Paper AP Teacher/Class Adviser Song Analysis Pag-awit ng kantang "Imagine" Gawin ang malayang talakayan May 17, 2024 Laptop with Speaker Reflection Paper AP Teacher/Class Adviser Possible Sources of Resource Materials DepEd Memorandum No. 469 s. 2008 - Institutionalizing Peace Education in Basic Education http://tinyurl.com/54ahh742 http://tinyurl.com/ytshstu6 https://www.youtube.com/watch?v=U-k08r_EnDc
 • 6. Jed/ASL MAPPING OF AP COMPETENCIES FOR PEACE EDUCATION INTEGRATION GRADE LEVEL Most Essential Learning Competencies (Can be Integrated with Peace Education) Suggested Weeks/Dates Grade 7 QUARTER I Napapahalagahan ang ugnayan ng tao at kapaligiran sa paghubog ng kabihasnang Asyano Naipapahayag ang kahalagahan ng pangangalaga sa timbang na kalagayang ekolohiko ng rehiyon QUARTER II *Nasusuri ang kalagayan at bahaging ginampanan ng kababaihan mula sa sinaunang kabihasnan at ikalabing -anim na siglo January 5-19, 2024 QUARTER III Natatalakay ang karanasan at implikasyon ng ang digmaang pandaidig sa kasaysayan ng mga bansang Asyano February 2 & 9, 2024 *Nasusuri ang karanasan at bahaging ginampanan ng mga kababaihan tungo sa pagkakapantay -pantay, pagkakataong pang -ekonomiya at karapatang pampolitika February 16 & 23, 2024 *Napahahalagahan ang bahaging ginampanan ng nasyonalismo sa pagbibigay wakas sa imperyalismo sa Timog at Kanlurang Asya March 1 & 8, 2023 Natataya ang bahaging ginampanan ng relihiyon sa iba’t ibang aspekto ng pamumuhay March 15 & 22, 2024 QUARTER IV *Nasusuri ang mga dahilan, paraan at epekto ng kolonyalismo at imperyalismo ng mga Kanluranin sa unang yugto (ika-16 at ika-17 siglo) pagdating nila sa Silangan at Timog-Silangang Asya April 5 & 12, 2024 *Natatalakay ang karanasan at implikasyon ng ang digmaang pandaidig sa kasaysayan ng mga bansang Asyano April 19 & 26, 2024 *Nasusuri ang karanasan at bahaging ginampanan ng mga kababaihan tungo sa pagkakapantay- pantay, pagkakataong pang-ekonomiya at karapatang pampolitika May 2024
 • 7. Jed/ASL GRADE LEVEL Most Essential Learning Competencies (Can be Integrated with Peace Education) Suggested Weeks/Dates Grade 8 QUARTER I *Nasusuri ang mga sinaunang kabihasnan ng Egypt, Mesopotamia, India at China batay sa politika, ekonomiya, kultura, relihiyon, paniniwala at lipunan QUARTER II *Nasusuri ang mga pagbabagong naganap sa Europa sa Gitnang Panahon  Politika (Pyudalismo, Holy Roman Empire)  Ekonomiya (Manoryalismo) Sosyo-kultural (Paglakas ng Simbahang Katoliko, Krusada) January 5-19, 2024 QUARTER III Naipapaliwanag ang kaugnayan ng Rebolusyong Pangkaisipan sa Rebolusyong Amerikano at Pranses. February & March 2024 QUARTER IV Nasusuri ang mga dahilan, mahahalagang pangyayaring naganap at bunga ng Unang Digmaang Pandaigdig April 5 & 12, 2024 Nasusuri ang mga dahilan, mahahalagang pangyayaring naganap at bunga ng Ikalawang Digmaang Pandaidig. April 19 & 26, 2024 Natataya ang pagsisikap ng mga bansa na makamit ang kapayapaang pandaigdig at kaunlaran. May 3, 2024 Natataya ang epekto ng mga ideolohiya, ng Cold War at ng Neo-kolonyalismo sa iba’t ibang bahagi ng daigdig. May 10 & 17, 2024 Napapahalagahan ang bahaging ginampanan ng mga pandaigdigang organisasyon sa pagsulong ng pandaigdigang kapayapaan, pagkakaisa, pagtututlungan at kaunlaran. May 24, 2024 GRADE LEVEL Most Essential Learning Competencies (Can be Integrated with Peace Education) Suggested Weeks/Dates Grade 9 QUARTER I Naipagtatanggol ang mga karapatan at nagagampanan ang mga tungkulin bilang isang mamimili QUARTER II Napahahalagahan ang bahaging ginagampanan ng pamahalaan sa regulasyon ng mga gawaing pangkabuhayan January 5-19, 2024 QUARTER III Natatalakay ang konsepto,dahilan, epekto at pagtugon sa implasyon Feb. & March 2024 QUARTER IV Natutukoy ang iba’t ibang gampanin ng mamamayang Pilipino upang makatulong sa pambansang kaunlaran April & May 2024
 • 8. Jed/ASL GRADE LEVEL Most Essential Learning Competencies (Can be Integrated with Peace Education) Suggested Weeks/Dates Grade 10 QUARTER I Nasusuri ang kahalagahan ng pag-aaral ng Kontemporaryong Isyu *Nasusuri ang kahalagahan ng kahandaan, disiplina at kooperasyon sa pagtugon ng mga hamong pangkapaligiran QUARTER II Naipaliliwanag ang kalagayan, suliranin at pagtugon sa isyu ng paggawa sa bansa January 5, 2024 Nasusuri ang dahilan at epekto ng migrasyon dulot ng globalisasyon January 12, 2024 Naipahahayag ang saloobin tungkol sa epekto ng globalisasyon January 19, 2024 QUARTER III *Nasusuri ang diskriminasyon at diskriminasyon sa kababaihan, kalalakihan at LGBT (Lesbian , Gay , Bi – sexual , Transgender) February 2 & 9, 2024 Napahahalagahan ang tugon ng pamahalaan at mamamayan Pilipinas sa mga isyu ng karahasan at diskriminasyon February 16 & 23, 2024 Nakagagawa ng hakbang na nagsusulong ng pagtanggap at paggalang sa kasarian na nagtataguyod ng pagkakapantay-pantay ng tao bilang kasapi ng pamayanan March 2024 QUARTER IV Nasusuri ang kahalagahan ng pagsusulong at pangangalaga sa karapatang pantao sa pagtugon sa mga isyu at hamong panlipunan April & May 2024