SlideShare a Scribd company logo
A n a l i z a e P a s q y r a v e F i n a n c i a r e
UNIVERSITETI ‘’HAXHI ZEKA
KONTABILITET DHE FINANCA
Albesian Neziri
Ardoneta Qorraj
1937-1945
1945-1970
1970-2000 2000-2015
Siç e dime VW GROUP është markë e automobilëve gjerman
Kompania e tretë më e madhe në botë
61 NJËSI PRODHUESE
Në 15 shtete Evropiane Në 6 shtete Amerikane
Aziatike
Afrikane
Prodhon 12 marka të Automjeteve
Kamionëve
Autobusëve
Me rreth 170 modele të ndryshme
Treg në 4 kontinente 10 mil. Makina të shitura 12 miliardë Euro të ardhura
Cilat janë strategjitë e VW GROUP?
Pikat kryesore financiare si: Prodhimi, shitja, të ardhurat nga shitja, fitimi neto etj.
Analiza e Pasqyrave Financiare dhe krahasime
Informata të përgjithshme
Wolfsburg, GERMANY Që nga 1937 592,586 të punësuar
MARKAT DHE PRODUKTET
Shitjet në bazë të Brendeve Shitjet në bazë të regjioneve
Raporti i shitjeve 2014-2013
Volkswagen
Seat
Skoda
Volkswagen Comercial
Audi
5.6 Milionë vetura
0.8 Milionë vetura
2.4 Milionë vetura
1.2 Milionë vetura
0.7 Milionë vetura
100-200
50-100
+1 mil.
500-1 mil.
Në 000
Amerika Veriore
-2.4%27.62 mil.
Të ardhura
Amerika Jugore
-19.6%13.87 mil.
Të ardhura
Evropa
+5.2%122.86 mil.
Të ardhura
Azia
+13.3%38.11 mil.
Të ardhura
STRATEGY 2018
1
2
3
4
5
6
7
8
PUNËDHËNËSI MË I MADH
RRITJA E PRODHIMIT
RRITJA E FITMIT
KUALITET DHE KËNAQËSI
PËR KONSUMATORËT
BARRIERAT E TREGTISË
KONKURRENCA
ZHVILLIMI EKONOMIK
RREGULLAT/LIGJET
Në vitin 2010
shitjet për njësi
arritën deri në
7,278,000€
2010
Në vitin 2011 shitjet
për njësi arritën deri
në 8,361,000€
2011
Në vitin 2012
shitjet për njësi
arritën deri në
9,345,000 €
2012
Në vitin 2013 shitjet
për njësi arritën deri
në 9,728,000€
2013
6
Në vitin 2014 shitjet për
njësi arritën deri në
10,217,000€
6
7,278 8,361 9,345 9,728 10,217
7,358
8,494
9,255 9,728 10,213
2010 2011 2012 2013 2014
Shitjet Prodhimi
20112010
6
Në vitin 2014 prodhimet
për njësi arritën deri në
10,213,000€
2012 2013
Në vitin 2010
prodhimet për njësi
arritën deri në
7,358,000€
Në vitin 2011
prodhimet për njësi
arritën deri në
8,494,000€
Në vitin 2012
prodhimet për njësi
arritën deri në
9,255,000 €
Në vitin 2013
prodhimet për njësi
arritën deri në
9,728,000€
2010
2011
2012
2013
2014
Të ardhurat nga shitjet
Fitimi operativ
Fitimi para tatimit
Fitimi Neto 7,226
8,994
7,141
126,875
0 20,000 40,000 60,000 80,000 100,000 120,000 140,000
2010
2011
2012
2013
2014
Të ardhurat nga shitjet
Fitimi operativ
Fitimi para tatimit
Fitimi Neto 15,799
18,926
11,271
159,337
0 50,000 100,000 150,000 200,000
Krahasim me vitin 2010
Të ardhurat nga shitjet
Fitimi operativ
Fitimi para tatimit
FITIMI NETO
Rritje prej 20.37%
Rritje prej 36.64%
Rritje prej 52.48%
Rritje prej 54.26%
2010
2012
2011
2013
2014
Të ardhurat nga shitjet
Fitimi operativ
Fitimi para tatimit
Fitimi Neto 21,881
25,487
11,498
192,676
0 50,000 100,000 150,000 200,000 250,000
Krahasim me vitin 2011
Të ardhurat nga shitjet
Fitimi operativ
Fitimi para tatimit
FITIMI NETO
Rritje prej 17.30%
Rritje prej 1.97%
Rritje prej 25.74%
Rritje prej 27.80%
2010
2013
2011
2012
2014
Të ardhurat nga shitjet
Fitimi operativ
Fitimi para tatimit
Fitimi Neto 9,145
12,428
11,671
197,007
0 50,000 100,000 150,000 200,000 250,000
Krahasim me vitin 2012
Të ardhurat nga shitjet
Fitimi operativ
Fitimi para tatimit
FITIMI NETO
Rritje prej 2.20%
Rritje prej 1.48%
Rënie prej 105.08%
Rënie prej 139.27%
2010
2014
2011
2012
2013
Të ardhurat nga shitjet
Fitimi operativ
Fitimi para tatimit
Fitimi Neto 11,068
14,794
12,697
202,458
0 50,000 100,000 150,000 200,000 250,000
Krahasim me vitin 2013
Të ardhurat nga shitjet
Fitimi operativ
Fitimi para tatimit
FITIMI NETO
Rritje prej 2.69%
Rritje prej 8.08%
Rritje prej 15.99%
Rritje prej 17.37%
9,278
16,002
16,840
14,936
16,452
0
2,000
4,000
6,000
8,000
10,000
12,000
14,000
16,000
18,000
Aktivitetet investuese
2010 2011 2012 2013 2014
2011 2012 2013 2014
2011201220132014
11,455
8,500
7,209
12,595
10,784
0
2,000
4,000
6,000
8,000
10,000
12,000
14,000
Aktivitetet Operative
2010 2011 2012 2013 2014
9.21%
-12.75%
4.98% 42.02%
42.76%
-34.76% -17.91% -16.79%
BILANCI I GJENDJES
62.33% ASETE FIKSE
Asetet fikse përfshijnë:
Pronat,paisjet,impiantet,qiratë
37.67% ASETE RRJEDHËSE
Asetet fikse përfshijnë:
Pronat,paisjet,impiantet,qiratë
49,36% D.AFATGJATA
Detyrimet afatgjata përfshijnë:
detyrimet financiare,dispozitat
50,64% D.AFATSHKURTA
Detyrimet afatshkura përfshijnë:
Ll.pagueshme, det. Të tjera
Kapitali Aksionar
27.76%
Të Pasivës e
përbën kapitali
90,037
Milionë
2013 2013
BILANCI I GJENDJES
62,67% ASETE FIKSE
Asetet fikse përfshijnë:
Pronat,paisjet,impiantet,qiratë
37.33% ASETE RRJEDHËSE
Asetet fikse përfshijnë:
Pronat,paisjet,impiantet,qiratë
49,92% D.AFATGJATA
Detyrimet afatgjata përfshijnë:
detyrimet financiare,dispozitat
50,08% D.AFATSHKURTA
Detyrimet afatshkura përfshijnë:
Ll.pagueshme, det. Të tjera
Kapitali Aksionar
25,67%
Të Pasivës e
përbën kapitali
90,189
Milionë
2014 2014
Analiza e Bilancit të Gjendjes
220,106
202,141
131,102
122,192
130,706
118,625
130,314
115,672
90,189 90,037
0
50,000
100,000
150,000
200,000
250,000
Viti 2013 Viti 2014
Asetet Fikse Asetet Rrjedhëse Detyrimet Afatshkurta
Detyrimet Afatgjata Kapitali Aksionar
Asetet Fikse 8.26%
Asetet Rrjedhëse 6.79%
Detyrimet Afatshkurtra 11.23%
Detyrimet Afatgjata 9.24%
Kapitali Aksionar 0.16%
197,007mil.
TË ARDHURAT
NGA SHITJET
2013
2.69%
TË ARDHURAT NGA
SHITJET
2014
Në vitin 2014 të ardhurat nga
shitjet janë rritur për 2.69%
2 0 1 3
KMSH
161,407mil.
2014
2.72%
35,600mil.
FITIMI BRUTO
2013
2.52%
FITIMI BRUTO
2014
Në vitin 2014 fitimi bruto është
rritur për 2.69%
KMSH
Analiza e Bilancit të Gjendjes
20,292 19,655
6,841 6,8886,992 7,343
0
5,000
10,000
15,000
20,000
25,000
2013 2014
Shpenzimet e Shpërndarjes Shpenzimet Administrative Shpenzimet Operative
Shpenzimet e Shpërndarjes Shpenzimet Administrative Shpenzimet Operative
Në vitin 2014 ka një rënie të shpenzi-
meve të shpërndarjes prej 3.24%
Në vitin 2014 ka një rritje të shpenzi-
meve administrative prej 0.68%
Në vitin 2014 ka një rritje të shpenzi-
meve operative prej 4.78%
3000
3200
3400
3600
3800
2013 2014
Tatimi në vitin 2014
është rritur për 11.88%
0
10000
20000
2013 2014
Fitimi NETO në vitin 2014
është rritur për 17.34%
Analiza e Kapitalit të Pronarit
81995
9003790037 90189
76000
78000
80000
82000
84000
86000
88000
90000
92000
2013 2014
Kapitali në fillim të periudhës Kapitali në fund të periudhës
8.93%
Nëse e krahasojmë Kapitalin e Pronarit në fillim të
periudhës 2014 me vitin 2013 atëherë shohim që
Kapitali i Pronarit në fund të periudhës 2014 ka
pasur një rritje prej 8,042 milionë euro.
Ndërsa nëse e krahasojmë Kapitalin e Pronarit në
fund të periudhës 2014 me vitin 2013 atëherë
shohim që Kapitali i Pronarit në fund të periudhës
ka pasur një rritje prej 152 milionë euro
0.16%
Analiza e Rrjedhjes së Parasë
Rrjedhja e Parasë
A. Operative
Rrjedhja e Parasë
A. Operative
Rrjedhja e Parasë
A. Investuese
Rrjedhja e Parasë
A. Financuese
12,595 16,890 8,973
10,784 19,099
Rrjedhja e Parasë
A. Investuese
4,645
Rrjedhja e Parasë
A. Financuese
-14.37% 13.25% -48.23%
PARAJA NË FILLIM
19%
PARAJA NË FILLIM
17,794
PARAJA NË FUND
-18%
PARAJA NË FUND
22,009
2 0 1 4 2 0 1 4
2 0 1 32 0 1 3
Duke u bazuar në të gjitha informacionet e grumbulluara në lidhje me VW GROUP janë arritur disa përfundime.
Në bazë të hulumtimit mund të thuhet që: Vendimet intelegjente
Inovacionet
Teknologjia
Kënaqja e konsumatorit shihet si çelësi kryesor i kësaj korporate.
Për ta dëshmuar këtë si një korporatë të suksesshme dhe serioze janë edhe hulumtimet e bëra.
Si fakt për këtë janë pasqyrat financiare të viteve 2013 dhe 2014
Nga këto shihet trendi i rritjes së treguesëve në krahasim me vitin 2013
Kjo ka bërë që kësaj korporate t’i happen mundësi të reja për zhvillim dhe përmbushje të qëllimeve
Analiza Financiare - VOLKSWAGEN

More Related Content

Similar to Analiza Financiare - VOLKSWAGEN

Bosmip 4 tefta demeti, ministry of economy, trade and energy albania, semina...
Bosmip 4 tefta demeti, ministry of economy, trade and energy albania, semina...Bosmip 4 tefta demeti, ministry of economy, trade and energy albania, semina...
Bosmip 4 tefta demeti, ministry of economy, trade and energy albania, semina...Violeta Visha
 
1 kapitulli ii pasqyrat financiare
1 kapitulli ii pasqyrat financiare1 kapitulli ii pasqyrat financiare
1 kapitulli ii pasqyrat financiareMenaxherat
 
1 kapitulli ii pasqyrat financiare
1 kapitulli ii pasqyrat financiare1 kapitulli ii pasqyrat financiare
1 kapitulli ii pasqyrat financiareekonomia
 
Raportimi i rrjedhave te parase
Raportimi i rrjedhave te paraseRaportimi i rrjedhave te parase
Raportimi i rrjedhave te paraseMenaxherat
 
L. plani i biznesit
L. plani i biznesitL. plani i biznesit
L. plani i biznesitLulzim Lani
 
2. amortizimi i mjeteve
2. amortizimi i mjeteve2. amortizimi i mjeteve
2. amortizimi i mjeteveMenaxherat
 
Investimet e Huaja Direkte IHD
Investimet e Huaja Direkte IHDInvestimet e Huaja Direkte IHD
Investimet e Huaja Direkte IHDAnita Dogani
 
04 analiza kosto vëllim-fitim (cvp) ppt(2)
04 analiza kosto vëllim-fitim (cvp) ppt(2)04 analiza kosto vëllim-fitim (cvp) ppt(2)
04 analiza kosto vëllim-fitim (cvp) ppt(2)coupletea
 

Similar to Analiza Financiare - VOLKSWAGEN (11)

Kontabilitet Financiar
Kontabilitet FinanciarKontabilitet Financiar
Kontabilitet Financiar
 
Menaxhmenti Financiar - Pasqyrat Financiare
Menaxhmenti Financiar - Pasqyrat FinanciareMenaxhmenti Financiar - Pasqyrat Financiare
Menaxhmenti Financiar - Pasqyrat Financiare
 
Bosmip 4 tefta demeti, ministry of economy, trade and energy albania, semina...
Bosmip 4 tefta demeti, ministry of economy, trade and energy albania, semina...Bosmip 4 tefta demeti, ministry of economy, trade and energy albania, semina...
Bosmip 4 tefta demeti, ministry of economy, trade and energy albania, semina...
 
1 kapitulli ii pasqyrat financiare
1 kapitulli ii pasqyrat financiare1 kapitulli ii pasqyrat financiare
1 kapitulli ii pasqyrat financiare
 
1 kapitulli ii pasqyrat financiare
1 kapitulli ii pasqyrat financiare1 kapitulli ii pasqyrat financiare
1 kapitulli ii pasqyrat financiare
 
Raportimi i rrjedhave te parase
Raportimi i rrjedhave te paraseRaportimi i rrjedhave te parase
Raportimi i rrjedhave te parase
 
df.docx
df.docxdf.docx
df.docx
 
L. plani i biznesit
L. plani i biznesitL. plani i biznesit
L. plani i biznesit
 
2. amortizimi i mjeteve
2. amortizimi i mjeteve2. amortizimi i mjeteve
2. amortizimi i mjeteve
 
Investimet e Huaja Direkte IHD
Investimet e Huaja Direkte IHDInvestimet e Huaja Direkte IHD
Investimet e Huaja Direkte IHD
 
04 analiza kosto vëllim-fitim (cvp) ppt(2)
04 analiza kosto vëllim-fitim (cvp) ppt(2)04 analiza kosto vëllim-fitim (cvp) ppt(2)
04 analiza kosto vëllim-fitim (cvp) ppt(2)
 

Analiza Financiare - VOLKSWAGEN

 • 1. A n a l i z a e P a s q y r a v e F i n a n c i a r e UNIVERSITETI ‘’HAXHI ZEKA KONTABILITET DHE FINANCA Albesian Neziri Ardoneta Qorraj
 • 4. Siç e dime VW GROUP është markë e automobilëve gjerman Kompania e tretë më e madhe në botë 61 NJËSI PRODHUESE Në 15 shtete Evropiane Në 6 shtete Amerikane Aziatike Afrikane Prodhon 12 marka të Automjeteve Kamionëve Autobusëve Me rreth 170 modele të ndryshme Treg në 4 kontinente 10 mil. Makina të shitura 12 miliardë Euro të ardhura Cilat janë strategjitë e VW GROUP? Pikat kryesore financiare si: Prodhimi, shitja, të ardhurat nga shitja, fitimi neto etj. Analiza e Pasqyrave Financiare dhe krahasime
 • 5. Informata të përgjithshme Wolfsburg, GERMANY Që nga 1937 592,586 të punësuar MARKAT DHE PRODUKTET
 • 6. Shitjet në bazë të Brendeve Shitjet në bazë të regjioneve Raporti i shitjeve 2014-2013 Volkswagen Seat Skoda Volkswagen Comercial Audi 5.6 Milionë vetura 0.8 Milionë vetura 2.4 Milionë vetura 1.2 Milionë vetura 0.7 Milionë vetura 100-200 50-100 +1 mil. 500-1 mil. Në 000
 • 7. Amerika Veriore -2.4%27.62 mil. Të ardhura Amerika Jugore -19.6%13.87 mil. Të ardhura Evropa +5.2%122.86 mil. Të ardhura Azia +13.3%38.11 mil. Të ardhura
 • 8. STRATEGY 2018 1 2 3 4 5 6 7 8 PUNËDHËNËSI MË I MADH RRITJA E PRODHIMIT RRITJA E FITMIT KUALITET DHE KËNAQËSI PËR KONSUMATORËT BARRIERAT E TREGTISË KONKURRENCA ZHVILLIMI EKONOMIK RREGULLAT/LIGJET
 • 9. Në vitin 2010 shitjet për njësi arritën deri në 7,278,000€ 2010 Në vitin 2011 shitjet për njësi arritën deri në 8,361,000€ 2011 Në vitin 2012 shitjet për njësi arritën deri në 9,345,000 € 2012 Në vitin 2013 shitjet për njësi arritën deri në 9,728,000€ 2013 6 Në vitin 2014 shitjet për njësi arritën deri në 10,217,000€ 6 7,278 8,361 9,345 9,728 10,217 7,358 8,494 9,255 9,728 10,213 2010 2011 2012 2013 2014 Shitjet Prodhimi 20112010 6 Në vitin 2014 prodhimet për njësi arritën deri në 10,213,000€ 2012 2013 Në vitin 2010 prodhimet për njësi arritën deri në 7,358,000€ Në vitin 2011 prodhimet për njësi arritën deri në 8,494,000€ Në vitin 2012 prodhimet për njësi arritën deri në 9,255,000 € Në vitin 2013 prodhimet për njësi arritën deri në 9,728,000€
 • 10. 2010 2011 2012 2013 2014 Të ardhurat nga shitjet Fitimi operativ Fitimi para tatimit Fitimi Neto 7,226 8,994 7,141 126,875 0 20,000 40,000 60,000 80,000 100,000 120,000 140,000
 • 11. 2010 2011 2012 2013 2014 Të ardhurat nga shitjet Fitimi operativ Fitimi para tatimit Fitimi Neto 15,799 18,926 11,271 159,337 0 50,000 100,000 150,000 200,000 Krahasim me vitin 2010 Të ardhurat nga shitjet Fitimi operativ Fitimi para tatimit FITIMI NETO Rritje prej 20.37% Rritje prej 36.64% Rritje prej 52.48% Rritje prej 54.26%
 • 12. 2010 2012 2011 2013 2014 Të ardhurat nga shitjet Fitimi operativ Fitimi para tatimit Fitimi Neto 21,881 25,487 11,498 192,676 0 50,000 100,000 150,000 200,000 250,000 Krahasim me vitin 2011 Të ardhurat nga shitjet Fitimi operativ Fitimi para tatimit FITIMI NETO Rritje prej 17.30% Rritje prej 1.97% Rritje prej 25.74% Rritje prej 27.80%
 • 13. 2010 2013 2011 2012 2014 Të ardhurat nga shitjet Fitimi operativ Fitimi para tatimit Fitimi Neto 9,145 12,428 11,671 197,007 0 50,000 100,000 150,000 200,000 250,000 Krahasim me vitin 2012 Të ardhurat nga shitjet Fitimi operativ Fitimi para tatimit FITIMI NETO Rritje prej 2.20% Rritje prej 1.48% Rënie prej 105.08% Rënie prej 139.27%
 • 14. 2010 2014 2011 2012 2013 Të ardhurat nga shitjet Fitimi operativ Fitimi para tatimit Fitimi Neto 11,068 14,794 12,697 202,458 0 50,000 100,000 150,000 200,000 250,000 Krahasim me vitin 2013 Të ardhurat nga shitjet Fitimi operativ Fitimi para tatimit FITIMI NETO Rritje prej 2.69% Rritje prej 8.08% Rritje prej 15.99% Rritje prej 17.37%
 • 15. 9,278 16,002 16,840 14,936 16,452 0 2,000 4,000 6,000 8,000 10,000 12,000 14,000 16,000 18,000 Aktivitetet investuese 2010 2011 2012 2013 2014 2011 2012 2013 2014 2011201220132014 11,455 8,500 7,209 12,595 10,784 0 2,000 4,000 6,000 8,000 10,000 12,000 14,000 Aktivitetet Operative 2010 2011 2012 2013 2014 9.21% -12.75% 4.98% 42.02% 42.76% -34.76% -17.91% -16.79%
 • 16. BILANCI I GJENDJES 62.33% ASETE FIKSE Asetet fikse përfshijnë: Pronat,paisjet,impiantet,qiratë 37.67% ASETE RRJEDHËSE Asetet fikse përfshijnë: Pronat,paisjet,impiantet,qiratë 49,36% D.AFATGJATA Detyrimet afatgjata përfshijnë: detyrimet financiare,dispozitat 50,64% D.AFATSHKURTA Detyrimet afatshkura përfshijnë: Ll.pagueshme, det. Të tjera Kapitali Aksionar 27.76% Të Pasivës e përbën kapitali 90,037 Milionë 2013 2013
 • 17. BILANCI I GJENDJES 62,67% ASETE FIKSE Asetet fikse përfshijnë: Pronat,paisjet,impiantet,qiratë 37.33% ASETE RRJEDHËSE Asetet fikse përfshijnë: Pronat,paisjet,impiantet,qiratë 49,92% D.AFATGJATA Detyrimet afatgjata përfshijnë: detyrimet financiare,dispozitat 50,08% D.AFATSHKURTA Detyrimet afatshkura përfshijnë: Ll.pagueshme, det. Të tjera Kapitali Aksionar 25,67% Të Pasivës e përbën kapitali 90,189 Milionë 2014 2014
 • 18. Analiza e Bilancit të Gjendjes 220,106 202,141 131,102 122,192 130,706 118,625 130,314 115,672 90,189 90,037 0 50,000 100,000 150,000 200,000 250,000 Viti 2013 Viti 2014 Asetet Fikse Asetet Rrjedhëse Detyrimet Afatshkurta Detyrimet Afatgjata Kapitali Aksionar Asetet Fikse 8.26% Asetet Rrjedhëse 6.79% Detyrimet Afatshkurtra 11.23% Detyrimet Afatgjata 9.24% Kapitali Aksionar 0.16%
 • 19. 197,007mil. TË ARDHURAT NGA SHITJET 2013 2.69% TË ARDHURAT NGA SHITJET 2014 Në vitin 2014 të ardhurat nga shitjet janë rritur për 2.69% 2 0 1 3 KMSH 161,407mil. 2014 2.72% 35,600mil. FITIMI BRUTO 2013 2.52% FITIMI BRUTO 2014 Në vitin 2014 fitimi bruto është rritur për 2.69% KMSH Analiza e Bilancit të Gjendjes
 • 20. 20,292 19,655 6,841 6,8886,992 7,343 0 5,000 10,000 15,000 20,000 25,000 2013 2014 Shpenzimet e Shpërndarjes Shpenzimet Administrative Shpenzimet Operative Shpenzimet e Shpërndarjes Shpenzimet Administrative Shpenzimet Operative Në vitin 2014 ka një rënie të shpenzi- meve të shpërndarjes prej 3.24% Në vitin 2014 ka një rritje të shpenzi- meve administrative prej 0.68% Në vitin 2014 ka një rritje të shpenzi- meve operative prej 4.78% 3000 3200 3400 3600 3800 2013 2014 Tatimi në vitin 2014 është rritur për 11.88% 0 10000 20000 2013 2014 Fitimi NETO në vitin 2014 është rritur për 17.34%
 • 21. Analiza e Kapitalit të Pronarit 81995 9003790037 90189 76000 78000 80000 82000 84000 86000 88000 90000 92000 2013 2014 Kapitali në fillim të periudhës Kapitali në fund të periudhës 8.93% Nëse e krahasojmë Kapitalin e Pronarit në fillim të periudhës 2014 me vitin 2013 atëherë shohim që Kapitali i Pronarit në fund të periudhës 2014 ka pasur një rritje prej 8,042 milionë euro. Ndërsa nëse e krahasojmë Kapitalin e Pronarit në fund të periudhës 2014 me vitin 2013 atëherë shohim që Kapitali i Pronarit në fund të periudhës ka pasur një rritje prej 152 milionë euro 0.16%
 • 22. Analiza e Rrjedhjes së Parasë Rrjedhja e Parasë A. Operative Rrjedhja e Parasë A. Operative Rrjedhja e Parasë A. Investuese Rrjedhja e Parasë A. Financuese 12,595 16,890 8,973 10,784 19,099 Rrjedhja e Parasë A. Investuese 4,645 Rrjedhja e Parasë A. Financuese -14.37% 13.25% -48.23% PARAJA NË FILLIM 19% PARAJA NË FILLIM 17,794 PARAJA NË FUND -18% PARAJA NË FUND 22,009 2 0 1 4 2 0 1 4 2 0 1 32 0 1 3
 • 23. Duke u bazuar në të gjitha informacionet e grumbulluara në lidhje me VW GROUP janë arritur disa përfundime. Në bazë të hulumtimit mund të thuhet që: Vendimet intelegjente Inovacionet Teknologjia Kënaqja e konsumatorit shihet si çelësi kryesor i kësaj korporate. Për ta dëshmuar këtë si një korporatë të suksesshme dhe serioze janë edhe hulumtimet e bëra. Si fakt për këtë janë pasqyrat financiare të viteve 2013 dhe 2014 Nga këto shihet trendi i rritjes së treguesëve në krahasim me vitin 2013 Kjo ka bërë që kësaj korporate t’i happen mundësi të reja për zhvillim dhe përmbushje të qëllimeve