SlideShare a Scribd company logo
1 of 5
 Përgjegjësia e kufizuar të korporatës është avantazh për kreditorët.( G)
 Shpenzimet nuk janë gjithmonë të këqija.(V)
 Objektivi i shoqërisë është :Maksimizimi i cmimit për aksion dhe jo fitimi për
aksion.(V)
 Një EPS e lartë nuk con medoemos në një cmim më të lartë. (V) (sepse varet nga koha e
rikthimit dhe rrjedhja e arkës).
 Problemi i agjensisë në një shoqëri , quhet konflikti i drejtuesve të shoqërisë me
furnitorët e saj. (G)
 Fakti që biznesi me një pronar paguan tatim të dyfishtë dhe themelimi i tij ështe më I
lehtë dhe më pak i kushtueshëm sesa format e tjera të organizimit përbëjnë dy avantazhet
kyc për këtë firmë biznesi. (G)
 Përgjegjesia e kufizuar rrit riskun financiar që mbartin kreditorët në një biznes të
organizuar si koorporatë. (V)
 Sa më i lartë të jetë risku i një projekti, aq më e lartë eshte RADR( norma e aktualizimit e
rregulluar me riskun) dhe per rriedhojë NPV për një hyrje të dhënë do të jete më e ulët.
(V)
 Koeficientët e sigurisë që përdoren në vlerësimin e flukseve të arkës, ulen me kalimin e
viteve, për shkak të pasigurisë në parashikimin e të ardhmes. (V)
 Sa më i lartë të jetë risku i një projekti , aq me e lartë është RADR( norma e aktualizimit
e rregulluar me riskun dhe për rrjedhojë dhe NPV për një hyrje të dhënë do të jetë më e
lartë.( G)
 Pika kritike e arkës është më e vogël se pika kritike normale sepse zbresim
amortizimin.(V)
 Sa më e madhe leva operative aq më shumë rritet ekspozimi ndaj riskut. (V)
 Sa më e madhe leva operative aq më shumë rritet risku operativ sepse rriten kostot fikse.
(V)
 Nëse shpenzimet e amortizimit 100,000 do të ulet Q*normale ekuilibër nga Q* e arkës.
(V)
 Me rritjen e shpenzimeve të amortizimit ekuilibri i arkës do të ulet. (G)
 Kthimi i pritshëm i kërkuar nga aksionet është i njëjtë më atë të kërkuar nga bonot e
thesarit.(G)
 Me rritjen e kthimit të tregut do të rriten kthimet tona. (V )
 Me dyfishimin e kthimit të tregut , do dyfishohen kthimet tona (G)
1.Një rritje e mjeteve monetare me 5,000 lekè dhe zvogëlim i llogarive tè arkètueshme me 3,000
leke gjatè vitit shton burimet e kompanisè me 2,000 leke.( rritja e MM 5000 ( aktivi
rritet)=perdorim Ulje e llog te ark 3000 (aktivi ulet) = Burim , 5000 P- 3000b=2000 P
(Gabuar)
2. Vlera aktuale e njè pages tè pèrjetshme prej 1.000$, me normè interesi 8% èshtè 12,500$
P0 =A / K = 1000 /0.08 = 12500 ( VERTET)
3. Fakti qè biznesi me njè pronar paguan tatim tè dyfishtè dhe themelimi i tij èshtè mè i lehtè dhe
mè pak i kushtueshem sesa format e tjera tè organizimit pèrbèjnè dy avantazhe kyc pèr kètè
formè biznesi. ( GABUAR) Biznesi me 1 pronar nuk paguan tatim te dyshishte
4. Rritja e kostove fikse dhe kostove variabèl çon nè rritjen e pikès sè ekuilibrit.
Rritja e FC dhe Rritja e VC = Rritjen e Q* Q*= rritjen FC / P- uljen e VC. Duke supozuar
qe cmimi ngelet i pandryshuar pohimi i vertete sepse Rritja e FC sjell Rritjen e Q dhe Ulja
e VC sjell Rritjen e Q ( VERTET)
5. Nèse shitjet e njè firme rriten me 10%, EBIT me 20% dhe EPS me 30%, atèhere shkalla e
levès financiare (DFL) èshtè e njejtè me shkallèn e levès operative (DOL) pèr kètè firmè
Riten 10% shitjet
Rritet EBIT me 20% (GABUAR)
Rritet EPS me 30%
DFL = DOL
DOL =shkalla e leves operative
DOL= ndryshimi i % EBIT / ndryshimin e % shitje= 20%/10%=2
DFL= ndryshimi i %EPS / ndryshimin e % EBIT =30%/20%= 1.5
1. Jepet informacioni për shitjet në muajt përkatësisht Janar deri në Maj: 2000$,
3000$, 4000$ dhe 6000$. Cili do të jetë totali i arkëtimeve për muajin Maj ( në
pasqyrën e arkëtimeve) duke ditur se kompania arkëton 10% të parave në
momentin e shitjes, 30% pas një muaji dhe 60% pas dy muajsh.
 3600$
 6000$
 2200$
 600$
2. Avantazhi kryesor i një koorporate është:
 Kosto e ulët e organizimit
 Përgjegjësia e pakufizuar
 Lehtësi në krijim dhe likudim
 Mundësi të larta për të siguruar fonde.
3. Objektivi afatgjatë i drejtuesit financiar është:
 Të maksimizojë koston e kapitalit të kompanisë
 Të maksimizojë fitimin për aksion të kompanisë
 Të maksimizojë kthimin nga investimet e kompanisë
 Të maksimizojë vlerën e kompanisë
4. Bashkëpronësia paraqet disavantazhet si më poshtë, krahasuar me biznesin me një
pronar.
 Tatim i dyfishtë,
 Mundësi më të larta për të siguruar fonde,
 Jetëgjatësi e kufizuar
 Konflike në vendimmarrje
1. Cili prej raporteve të mëposhtme është treguesi më i rëndësishëm për aksionerët:
 Raporti i kthimit nga kapitali i vet.
 Raporti korrent dhe raporti i shpejtë.
 Raporti i fitimit marxhinal neto.
 Raporti i mbulimit të shpenzimeve të interesit.
2. Fitimi përpara interesit dhe tatimi i kompanisë është 150000 $. Kompania ka vlerë borxhi
prej 250000$, mbi të cilin paguan 12% interes. Sa është raporti i mbulimit të
shpenzimeve të interesit ?
 6 herë, 0.6 herë 5 herë 0.4 herë
KompaniaXpo shet aksione me cmimin50$ pèr aksion.Dividendii funditi paguarèshtè 4$ pèr aksion,
norma e rritjessè dividendève 5%dhe kostote emetimitte aksionevetè rejajanè 15%.Sa èshtè kostoe
aksioneve tè rejatè zakonshme?
P= 50 $ /aksion Do = 4 $/aksion KE=15% g=5% KAZ = D1 /P neto+ g = 4,2 / 42,5 + 0,05 = 14,87 %
D,= Do (1+g) = 4 (1+0,05) =4,2 KMP = D1/P0 + g = 4,2 /50 + 0,05 = 13,4 %
Pneto= Pbruto - KE
=50 - (50×0, 1500) =42,5
. Proiekti A kaIRR prej 15%, ndèrsaprojekti Bka IRR prej 18%. Projektetkane te njéjtinrisk.Cilanga
alternativateeshte sakt?
Nqs kosto e kapitalit eshte 15 % NPV e projektit B do te jete me e larte se NPVe pro0jektit A
IRR =15% (A) K=18% NPVB >NPVA nuk do te pranohetIRRA =15% KY INVESTIM NUK KA
PERFITUESHMERI
IRR =18% (B)
"Pasuriae aksionerve ne nie firme perfaqesohetnga.
b) cmimi i tregut i aksioneve te zakonshme te firmes
2. Koorporatatsi form&e organizimitt8biznesitkane avantazhetsi mi poshte:
b) Kosto tè larta tè drejtimitdhe organizimit;
3. Bashkepronèsiaparaqetdisavantazhinsi mÈposhté,krahasuarme biznesinme nje pronar-
c) Konflikte ne vendimmarrje:
4. Jepetinformacioni pershitjetnmuaitperkatüsishtJanarderi ni Maj: 2000S. 3000S, 3000S.
4000S he 6000S. Cili dote jete totali i arketimeve pèrmuajinMaj (ne pasqyrëne arkètimeve),
duke diturse kompaniaarkiton10% t8 parave n momentine shites,30% pasnje muaji dhe
60% pasdy muajsh?
a) 3 6005
5. Nèse me poshte janndryshimete bilancit,dotè konsiderohej "perdorim"i fondeve:
b) 12,012 dollar ulje ne detyrimete pagueshme;
6. Cili nga pohimete meposhtmene lidhje me pikênkritike EshtEi sakte?
c) Rritja e kostove variabël ndikon nè rritjen e ekuilibrittè prodhimit;
7) Njè kompani dotè emetojè njè obligacion10vjeçarme vlerè nominale 1,000$, i cili paguankupon
60$. Nèse kthimi i kërkuarnganje investitoreshte8%:
Obligacioni do tè shitetme zbritje.
1)Njé shogèri kaparashikuarnje rritje te fitimeve prej 2% pèrvitine parê,3% nê vitine dytè,4% nê
vitine trete dhe nje mite konstante prej 5% ngaviti i katerte nè vazhdim.Dividendii funditi paguar
ishte bS.Normae lire ngariskuesnte 8% dhe kthimi i treguteshte 12%.
Logarisni:
a) Kthimine kêrkuarduke supozuarse betae kompanisè èshté 0.5
b) Vieréne aksionitnmomentinaktual (pèrk=10%).
C)Argumentonipakryerveprimet,nêse me rritjene koeficientitbeta,vierae aksionitdotè rritetapo
do tè ulet.Shpjegoni.

More Related Content

Similar to df.docx

Kapitulli 10
Kapitulli 10Kapitulli 10
Kapitulli 10
coupletea
 
Analiza e pasqyrave Financiare Pyetje dhe pergjigje
Analiza e pasqyrave Financiare Pyetje dhe pergjigjeAnaliza e pasqyrave Financiare Pyetje dhe pergjigje
Analiza e pasqyrave Financiare Pyetje dhe pergjigje
Labinot Bajrami
 
Analiza e pasqyrave financiare pyetje me pergjigjje
Analiza e pasqyrave financiare pyetje me pergjigjjeAnaliza e pasqyrave financiare pyetje me pergjigjje
Analiza e pasqyrave financiare pyetje me pergjigjje
Muhamet Sopa
 
Rezultati financiar
Rezultati financiarRezultati financiar
Rezultati financiar
Melaim Ismaili
 
Kreu 9 buxhetimi i kapitalit - flukset e parase
Kreu 9  buxhetimi i kapitalit - flukset e paraseKreu 9  buxhetimi i kapitalit - flukset e parase
Kreu 9 buxhetimi i kapitalit - flukset e parase
Rudina Ibrahimi
 
Punimi seminarik ne menaxhment financiar
Punimi seminarik ne menaxhment financiarPunimi seminarik ne menaxhment financiar
Punimi seminarik ne menaxhment financiar
Denis Panxha
 
1 kapitulli ii pasqyrat financiare
1 kapitulli ii pasqyrat financiare1 kapitulli ii pasqyrat financiare
1 kapitulli ii pasqyrat financiare
Menaxherat
 
1 kapitulli ii pasqyrat financiare
1 kapitulli ii pasqyrat financiare1 kapitulli ii pasqyrat financiare
1 kapitulli ii pasqyrat financiare
ekonomia
 
Aktivitetet Financiare
Aktivitetet FinanciareAktivitetet Financiare
Aktivitetet Financiare
Menaxherat
 
Kapitulli 1 kontabilitet
Kapitulli 1 kontabilitetKapitulli 1 kontabilitet
Kapitulli 1 kontabilitet
Menaxherat
 

Similar to df.docx (20)

Kapitulli 10
Kapitulli 10Kapitulli 10
Kapitulli 10
 
Analiza e pasqyrave Financiare Pyetje dhe pergjigje
Analiza e pasqyrave Financiare Pyetje dhe pergjigjeAnaliza e pasqyrave Financiare Pyetje dhe pergjigje
Analiza e pasqyrave Financiare Pyetje dhe pergjigje
 
Analiza e pasqyrave financiare pyetje me pergjigjje
Analiza e pasqyrave financiare pyetje me pergjigjjeAnaliza e pasqyrave financiare pyetje me pergjigjje
Analiza e pasqyrave financiare pyetje me pergjigjje
 
Rezultati financiar
Rezultati financiarRezultati financiar
Rezultati financiar
 
Kontabilitet Financiar
Kontabilitet FinanciarKontabilitet Financiar
Kontabilitet Financiar
 
Bazat E Kontabilitetit 1
Bazat E Kontabilitetit 1Bazat E Kontabilitetit 1
Bazat E Kontabilitetit 1
 
Raportimi i rrjedhave te parase
Raportimi i rrjedhave te paraseRaportimi i rrjedhave te parase
Raportimi i rrjedhave te parase
 
Bazat e Kontabilitetit
Bazat e KontabilitetitBazat e Kontabilitetit
Bazat e Kontabilitetit
 
Kf 2-Ligjerata 2-të
Kf 2-Ligjerata 2-tëKf 2-Ligjerata 2-të
Kf 2-Ligjerata 2-të
 
Df 2 teste pazgjidhura
Df 2 teste pazgjidhuraDf 2 teste pazgjidhura
Df 2 teste pazgjidhura
 
Kreu 9 buxhetimi i kapitalit - flukset e parase
Kreu 9  buxhetimi i kapitalit - flukset e paraseKreu 9  buxhetimi i kapitalit - flukset e parase
Kreu 9 buxhetimi i kapitalit - flukset e parase
 
Punimi seminarik ne menaxhment financiar
Punimi seminarik ne menaxhment financiarPunimi seminarik ne menaxhment financiar
Punimi seminarik ne menaxhment financiar
 
1 kapitulli ii pasqyrat financiare
1 kapitulli ii pasqyrat financiare1 kapitulli ii pasqyrat financiare
1 kapitulli ii pasqyrat financiare
 
1 kapitulli ii pasqyrat financiare
1 kapitulli ii pasqyrat financiare1 kapitulli ii pasqyrat financiare
1 kapitulli ii pasqyrat financiare
 
Aktivitetet Financiare
Aktivitetet FinanciareAktivitetet Financiare
Aktivitetet Financiare
 
Mini studies
Mini studiesMini studies
Mini studies
 
Presentation6
Presentation6Presentation6
Presentation6
 
Presentation6
Presentation6Presentation6
Presentation6
 
Kapitulli 1 kontabilitet
Kapitulli 1 kontabilitetKapitulli 1 kontabilitet
Kapitulli 1 kontabilitet
 
Df1 teste pazgjidhura 1
Df1 teste pazgjidhura 1Df1 teste pazgjidhura 1
Df1 teste pazgjidhura 1
 

df.docx

 • 1.  Përgjegjësia e kufizuar të korporatës është avantazh për kreditorët.( G)  Shpenzimet nuk janë gjithmonë të këqija.(V)  Objektivi i shoqërisë është :Maksimizimi i cmimit për aksion dhe jo fitimi për aksion.(V)  Një EPS e lartë nuk con medoemos në një cmim më të lartë. (V) (sepse varet nga koha e rikthimit dhe rrjedhja e arkës).  Problemi i agjensisë në një shoqëri , quhet konflikti i drejtuesve të shoqërisë me furnitorët e saj. (G)  Fakti që biznesi me një pronar paguan tatim të dyfishtë dhe themelimi i tij ështe më I lehtë dhe më pak i kushtueshëm sesa format e tjera të organizimit përbëjnë dy avantazhet kyc për këtë firmë biznesi. (G)  Përgjegjesia e kufizuar rrit riskun financiar që mbartin kreditorët në një biznes të organizuar si koorporatë. (V)  Sa më i lartë të jetë risku i një projekti, aq më e lartë eshte RADR( norma e aktualizimit e rregulluar me riskun) dhe per rriedhojë NPV për një hyrje të dhënë do të jete më e ulët. (V)  Koeficientët e sigurisë që përdoren në vlerësimin e flukseve të arkës, ulen me kalimin e viteve, për shkak të pasigurisë në parashikimin e të ardhmes. (V)  Sa më i lartë të jetë risku i një projekti , aq me e lartë është RADR( norma e aktualizimit e rregulluar me riskun dhe për rrjedhojë dhe NPV për një hyrje të dhënë do të jetë më e lartë.( G)  Pika kritike e arkës është më e vogël se pika kritike normale sepse zbresim amortizimin.(V)  Sa më e madhe leva operative aq më shumë rritet ekspozimi ndaj riskut. (V)  Sa më e madhe leva operative aq më shumë rritet risku operativ sepse rriten kostot fikse. (V)  Nëse shpenzimet e amortizimit 100,000 do të ulet Q*normale ekuilibër nga Q* e arkës. (V)  Me rritjen e shpenzimeve të amortizimit ekuilibri i arkës do të ulet. (G)  Kthimi i pritshëm i kërkuar nga aksionet është i njëjtë më atë të kërkuar nga bonot e thesarit.(G)  Me rritjen e kthimit të tregut do të rriten kthimet tona. (V )  Me dyfishimin e kthimit të tregut , do dyfishohen kthimet tona (G)
 • 2. 1.Një rritje e mjeteve monetare me 5,000 lekè dhe zvogëlim i llogarive tè arkètueshme me 3,000 leke gjatè vitit shton burimet e kompanisè me 2,000 leke.( rritja e MM 5000 ( aktivi rritet)=perdorim Ulje e llog te ark 3000 (aktivi ulet) = Burim , 5000 P- 3000b=2000 P (Gabuar) 2. Vlera aktuale e njè pages tè pèrjetshme prej 1.000$, me normè interesi 8% èshtè 12,500$ P0 =A / K = 1000 /0.08 = 12500 ( VERTET) 3. Fakti qè biznesi me njè pronar paguan tatim tè dyfishtè dhe themelimi i tij èshtè mè i lehtè dhe mè pak i kushtueshem sesa format e tjera tè organizimit pèrbèjnè dy avantazhe kyc pèr kètè formè biznesi. ( GABUAR) Biznesi me 1 pronar nuk paguan tatim te dyshishte 4. Rritja e kostove fikse dhe kostove variabèl çon nè rritjen e pikès sè ekuilibrit. Rritja e FC dhe Rritja e VC = Rritjen e Q* Q*= rritjen FC / P- uljen e VC. Duke supozuar qe cmimi ngelet i pandryshuar pohimi i vertete sepse Rritja e FC sjell Rritjen e Q dhe Ulja e VC sjell Rritjen e Q ( VERTET) 5. Nèse shitjet e njè firme rriten me 10%, EBIT me 20% dhe EPS me 30%, atèhere shkalla e levès financiare (DFL) èshtè e njejtè me shkallèn e levès operative (DOL) pèr kètè firmè Riten 10% shitjet Rritet EBIT me 20% (GABUAR) Rritet EPS me 30% DFL = DOL DOL =shkalla e leves operative DOL= ndryshimi i % EBIT / ndryshimin e % shitje= 20%/10%=2 DFL= ndryshimi i %EPS / ndryshimin e % EBIT =30%/20%= 1.5
 • 3. 1. Jepet informacioni për shitjet në muajt përkatësisht Janar deri në Maj: 2000$, 3000$, 4000$ dhe 6000$. Cili do të jetë totali i arkëtimeve për muajin Maj ( në pasqyrën e arkëtimeve) duke ditur se kompania arkëton 10% të parave në momentin e shitjes, 30% pas një muaji dhe 60% pas dy muajsh.  3600$  6000$  2200$  600$ 2. Avantazhi kryesor i një koorporate është:  Kosto e ulët e organizimit  Përgjegjësia e pakufizuar  Lehtësi në krijim dhe likudim  Mundësi të larta për të siguruar fonde. 3. Objektivi afatgjatë i drejtuesit financiar është:  Të maksimizojë koston e kapitalit të kompanisë  Të maksimizojë fitimin për aksion të kompanisë  Të maksimizojë kthimin nga investimet e kompanisë  Të maksimizojë vlerën e kompanisë 4. Bashkëpronësia paraqet disavantazhet si më poshtë, krahasuar me biznesin me një pronar.  Tatim i dyfishtë,  Mundësi më të larta për të siguruar fonde,  Jetëgjatësi e kufizuar  Konflike në vendimmarrje 1. Cili prej raporteve të mëposhtme është treguesi më i rëndësishëm për aksionerët:  Raporti i kthimit nga kapitali i vet.  Raporti korrent dhe raporti i shpejtë.  Raporti i fitimit marxhinal neto.  Raporti i mbulimit të shpenzimeve të interesit.
 • 4. 2. Fitimi përpara interesit dhe tatimi i kompanisë është 150000 $. Kompania ka vlerë borxhi prej 250000$, mbi të cilin paguan 12% interes. Sa është raporti i mbulimit të shpenzimeve të interesit ?  6 herë, 0.6 herë 5 herë 0.4 herë KompaniaXpo shet aksione me cmimin50$ pèr aksion.Dividendii funditi paguarèshtè 4$ pèr aksion, norma e rritjessè dividendève 5%dhe kostote emetimitte aksionevetè rejajanè 15%.Sa èshtè kostoe aksioneve tè rejatè zakonshme? P= 50 $ /aksion Do = 4 $/aksion KE=15% g=5% KAZ = D1 /P neto+ g = 4,2 / 42,5 + 0,05 = 14,87 % D,= Do (1+g) = 4 (1+0,05) =4,2 KMP = D1/P0 + g = 4,2 /50 + 0,05 = 13,4 % Pneto= Pbruto - KE =50 - (50×0, 1500) =42,5 . Proiekti A kaIRR prej 15%, ndèrsaprojekti Bka IRR prej 18%. Projektetkane te njéjtinrisk.Cilanga alternativateeshte sakt? Nqs kosto e kapitalit eshte 15 % NPV e projektit B do te jete me e larte se NPVe pro0jektit A IRR =15% (A) K=18% NPVB >NPVA nuk do te pranohetIRRA =15% KY INVESTIM NUK KA PERFITUESHMERI IRR =18% (B) "Pasuriae aksionerve ne nie firme perfaqesohetnga. b) cmimi i tregut i aksioneve te zakonshme te firmes 2. Koorporatatsi form&e organizimitt8biznesitkane avantazhetsi mi poshte: b) Kosto tè larta tè drejtimitdhe organizimit; 3. Bashkepronèsiaparaqetdisavantazhinsi mÈposhté,krahasuarme biznesinme nje pronar- c) Konflikte ne vendimmarrje:
 • 5. 4. Jepetinformacioni pershitjetnmuaitperkatüsishtJanarderi ni Maj: 2000S. 3000S, 3000S. 4000S he 6000S. Cili dote jete totali i arketimeve pèrmuajinMaj (ne pasqyrëne arkètimeve), duke diturse kompaniaarkiton10% t8 parave n momentine shites,30% pasnje muaji dhe 60% pasdy muajsh? a) 3 6005 5. Nèse me poshte janndryshimete bilancit,dotè konsiderohej "perdorim"i fondeve: b) 12,012 dollar ulje ne detyrimete pagueshme; 6. Cili nga pohimete meposhtmene lidhje me pikênkritike EshtEi sakte? c) Rritja e kostove variabël ndikon nè rritjen e ekuilibrittè prodhimit; 7) Njè kompani dotè emetojè njè obligacion10vjeçarme vlerè nominale 1,000$, i cili paguankupon 60$. Nèse kthimi i kërkuarnganje investitoreshte8%: Obligacioni do tè shitetme zbritje. 1)Njé shogèri kaparashikuarnje rritje te fitimeve prej 2% pèrvitine parê,3% nê vitine dytè,4% nê vitine trete dhe nje mite konstante prej 5% ngaviti i katerte nè vazhdim.Dividendii funditi paguar ishte bS.Normae lire ngariskuesnte 8% dhe kthimi i treguteshte 12%. Logarisni: a) Kthimine kêrkuarduke supozuarse betae kompanisè èshté 0.5 b) Vieréne aksionitnmomentinaktual (pèrk=10%). C)Argumentonipakryerveprimet,nêse me rritjene koeficientitbeta,vierae aksionitdotè rritetapo do tè ulet.Shpjegoni.