SlideShare a Scribd company logo
1 of 29
Ympäristösi parhaat tekijät
Aino-palvelut
09.03.2015
Sito on
suomalainen infran, liikenteen, maankäytön ja ympäristön
sekä tietopalveluiden moniosaajayritys.
Meillä on vahva it- ja paikkatieto-osaaminen
Tietopalvelut-toimialueella.
Paikkatietoaineistot organisaation tietojärjestelmiin
yhteensopivina ja ajantasaisina
Tietojohtamisen paikkatietopalvelut ja sovellukset
pilvestä
 Aino-palvelussa hallitaan
 asiakkaan toimintaa tukevia paikkatietoaineistoja.
 Asiakkaalle toimitetaan aineiston arvoa ja käytettävyyttä kasvattavia
lisäarvopalveluita. Aino-palvelussa paikkatietoaineistot
 saa käyttöön pilvestä.
Helppo ja nopea tapa hankkia kaikki hankkeen tai organisaation
tarvitsemat paikkatietoaineistot yhdestä paikasta
Paikkatietoaineistot valmiiksi asiakkaan tietojärjestelmiin
sopivina tai rajapintapalveluna
Aino on palveluratkaisu paikkatieto-, kartta-, maastomalli- ja
ilmakuva-aineistojen hankintaan, säilytykseen, ylläpitoon ja jakeluun
Vältät päällekkäiset aineistohankinnat sekä varmistat aineistojen
tehokkaan hyödyntämisen eri sovelluksissa
Voit keskittyä ydintoimintaasi, me huolehdimme kaiken
aineiston keräämisen, ylläpidon, jakelun ja sopimusten hallinnan
Sito on ainoa
toimija, jolla on
koko Suomen kattava
tarjonta suuri-
kaavaisista kartta-
aineistoista
Aino-palvelun hyödyt
Rajapinta
Lähtötieto Jalostus Aino-palvelin
Käyttäjä-
profiili
1
Käyttäjä-
profiili
2
Käyttäjä-
profiili
3
Avoimet
aineistot
Maksulliset
aineistot
Asiakkaan
aineistot
Avaimet käteen
-asiantuntijapalvelut
Sopimusten hallinta
Laadun varmistus
Käsittely
Aineistojen hallinta ja toimitusprosessi
Sito Louhi palveluihin suorakäyttöpalveluna
WMS tai WFS-rajapintatoteutuksina käytettäväksi missä
tahansa WMS / WFS-standardia tukevissa palveluissa
Aineistojen käytöstä solmitaan erillinen sopimus tai ne
liitetään asiakkaan ja Siton väliseen palvelusopimukseen
Palvelun saatavuus
Aineiston päivitys
Aineistot päivitetään kerran vuodessa, tai tarvittaessa useammin,
mikäli päivitys on saatavilla aineistotoimittajilta.
Päivitykset
hoidetaan
automaattisesti eikä
asiakkaan tarvitse
huolehtia niistä
Aino-palvelun tietotuotteet
Asiakkaan
aineistot
Maksulliset
aineistot
Avoimet
aineistot
• Nokia HERE
• OpenStreetMap
• Yleiskaavat
• Maakuntakaavat
• OIVA-aineistot
• Museoviraston avoimet
paikkatietoaineistot
• GTK Maaperäkartat
• GTK Kallioperäkartta
• GTK Happamat sulfaattimaat
• MML ortoilmakuvat
• MML maastotietokanta
• MML korkeusmalli
• MML kuntarajat
• MML kiinteistörajat
• MML paikannimiaineisto
• MML peruskarttarasteri
• MML taustakarttasarja
• BlomSTREET katunäkymäkuvat
• Digiroad - Tiet ja kadut
• Digiroad – Yksityistiet
• Digiroad – Osoitepisteaineisto
• Digiroad - Tiennimet
• LiVi bussipysäkit
• Ajantasa-asemakaava
• Kaavan pohjakartat
• Karttakeskuksen GT-rasterisarja
• Karttakeskuksen hallintorajat
• Karttakeskuksen osoiteaineisto
• Karttakeskuksen postinumeroalueet
• CGI opaskarttasarja
• CGI taajamakarttasarja
• Tilastokeskuksen hallintorajat
• Tilastokeskuksen tilastolliset
postinumeroalueet
• Tilastokeskuksen väestötiedot
postinumeroalueittain
• Asiakaspotentiaaliaineisto
Aino-palvelun tietotuotteet
Nokia HERE
• Paikkatietosisältöä (HERE content)
ja rajapintapalveluita (HERE Platform)
maailmanlaajuisesti
• Kartat, ilmakuvat, Street-kuvat,
3D-mallit, liikenneverkot
• Reititys
• Reaaliaikainen ja historiallinen
liikennetieto
• OpenStreetMapin aineisto rasterina
tai vektorina
• Saatavilla eri koordinaatistoihin ja
lehtijakoihin
OpenStreetMap
• Kaikki Suomen voimassa olevat
yleiskaavat karttakäyttöliittymään
WMS-rajapinnan kautta
kaavayhdelmänä
• Kaavaindeksi ja kaavakohtaiset
metatiedot WFS-rajapinnasta
• Kaavamääräykset
• Päivitetään neljästi vuodessa
• Sisältää myös poikkeavat kaavat,
kuten maanalaiset- tuulivoima-
ja strategiset yleiskaavat
Yleiskaavat
• Aineisto sisältää Ympäristöhallinnon
keräämän 31.12.2011 mennessä
vahvistettujen maakuntakaavojen
aluevaraukset, kohdemerkinnät,
maisemaosa-alueet, pohjavesiosa-
alueet, tuulivoimaosa-alueet ja
viivamaiset liikennevaraukset.
• Aineisto päivitetään
Ympäristöhallinnon päivitysten
mukaisesti
Valtakunnallinen maakuntakaavapaikkatietokanta
Oiva-ympäristöaineistot
• Aineisto perustuu Ympäristöhallinnon
avoimiin aineistoihin.
• Aineisto päivitetään 1 krt / vuosi
Ympäristöhallinnon toimituksen
mukaisesti.
• Palvelusta on saatavilla seuraavat aineistot:
- Pohjavesialueet
- Maasto- ja vesiliikenteen rajoitusalueet
- Luonnonsuojelualueet
- Tulvariskialueet
- Tulvavaaravyöhykkeet
- Valuma-alueet
- Natura2000 –paikkatietokanta
- Luonnon ja maisemansuojelun kannalta
arvokkaat kallioalueet
- Valtakunnallisesti arvokkaat
moreenimuodostumat
- Arvokkaat tuuli- ja rantakerrostumat
- Yhdyskuntarakenteen aluejaot
Museoviraston avoimet paikkatietoaineistot
Aineisto sisältää Museoviraston avoimeen
aineistoon perustuvat aineistot:
• Suojeltu rakennusperintö
• Kiinteät muinaisjäännökset
• RKY – valtakunnallisesti merkittävät
rakennetut kulttuuriympäristöt
GTK:n paikkatietoaineistot
Maaperäkartta
• Aineisto perustuu GTK:n 1:20 000
(osa-alueita) tai 1:200 000 (koko
Suomi) maaperäkartta-aineistoihin
Kallioperäkartta
• Suomen kallioperän kivilajit
Happamat sulfaattimaat
• 1: 250 000 mittakaava
• Vuodesta 2009 tuotettu aineisto
Suomen rannikoilta ja rannikko-
alueiden valuma-alueilta
MML ortoilmakuvat
• Palvelu perustuu Maanmittaus-
laitoksen värilliseen ortoilmakuva-
aineistoon vuodesta 2008 lähtien.
• Aineisto kuuluu MML:n avoimiin
aineistoihin.
• Palvelussa on tarjolla kultakin alueelta
uusin saatavilla oleva kuva.
• Kuvien maastoresoluutio on
tarkimmillaan 0,50 metriä.
MML Maastotietokanta
• Palvelu perustuu
Maanmittauslaitoksen avoimeen
vektorimuotoiseen aineistoon
• Aineisto on saatavissa värillisenä ja
harmaasävynä:
- Yhtenä karttatasona
- 6 erillisenä tasona
- Liikenneverkko
- Rakennukset
- Maastokuviot
- Nimistö
- Korkeuskäyrät
- Vesistöt
• Aineisto päivitetään 1 krt / vuosi
MML korkeusmalli
• Maanmittauslaitoksen avointa
paikkatieto-aineistoa
• Koko Suomen kattava maanpinnan
korkeutta kuvaava malli
• 10 x 10 m ruutukoossa
• Korkeustiedon tarkkuus 1,4 m
Peruskartta
• Avointa aineistoa
• Koko Suomen laajuinen rasteriaineisto
• Perustuu maastotietokantaan
• Tarkkuus vastaa mittakaavaa 1:10 000
• Liikenneväylät, rakennukset ja
rakenteet, nimistö, vesistöt,
maankäyttö ja korkeussuhteet
Taustakarttasarja
• Avointa aineistoa
• Suomen kattava verkkokäyttöön
suunniteltu karttasarja
• Teematietojen taustalle
• 1:10 000 – 1: 8 milj.
MML rasterikartat
Yhden kuvan alue
BlomSTREET -katunäkymäkuvat
• Korkearesoluutioisia katunäkymäkuvia
• 360° panoramanäkymä
• Ajoneuvokuvaus
• Kuvalta mittaaminen
• Vektoriaineiston näyttäminen
kuvan päällä
Digiroad-tieaineistot
• Aineistot perustuvat Liikenneviraston
Digiroad tietojärjestelmän tietoihin.
• Palvelusta on saatavilla
seuraavat aineistot:
- Osoitepisteet ja osoitehaku
- Liikenne-elementit
- Yksityistiet
- Teiden nimet
Livi bussipysäkkiaineisto
• Avointa aineistoa
• Aineistot kattavat Liikenneviraston
ylläpitämän maantieverkon ja kuntien
ylläpitämän katuverkon
• Suomen kattavin pysäkkirekisteri
Ajantasa-asemakaava
• Kuntien tuottamaa ja omistamaa
aineistoa
• Yhdistelmäkartta vahvistetuista
asemakaavoista
• Valittavissa rasteri tai vektori
(jos kunnalta saatavilla)
Kaavan pohjakartat
• Kaavan pohjakartat noin 130 kunnan
alueelta valmiina, kohteet valinnan
mukaisesti
• Johtotiedot siltä osin kuin saatavissa
kunnilta
• Yhtenäinen luokittelu
• Yhtenäinen koordinaatisto
- YKJ tai ETRS-TM35FIN
- KKJ kaistat (erikseen sovittaessa)
- ETRS-GKnn kaistat
(erikseen sovittaessa)
• Tilaajan tietojärjestelmiin soveltuvassa
muodossa
• Päivitys 1 krt / vuosi (erikseen
sovittaessa tiheämmin)
Karttakeskuksen vektoriaineistot
Postinumeroalueet
• Koko Suomen kattava
vektorimuotoinen aineisto
postinumeroalueista
Hallintorajat
• Kunnat
• ELY:t
• AVI:t
• Seutukunnat
• Maakunnat
• 1:200 000
Osoitetietokanta
• Kaikki Suomen nimetyt, ajokelpoiset tiet ja
kadut haja-asutusalueilla ja taajamissa
• Teiden ja katujen nimet sekä osoite-numerot
• Osoitehakuaineistona
CGI-taustakarttasarja
Aineisto sisältää CGI:n tuottaman
taustakarttasarjan seuraavilla
mittakaavatasoilla:
• 1:20 000
• 1:50 000
• 1:100 000
• 1:250 000
• 1:500 000
• 1:1 milj
• 1:2 milj
• 1:10 milj
Asiakaspotentiaali
• Tietoa tulevaisuuden rakentamisesta
strategisen suunnittelun ja
budjetoinnin tueksi
• Tiedot perustuvat kuntien
kaavoitustietoihin, rekistereihin,
kaavoituskatsauksiin, liikenne-
ennusteisiin sekä Sitolaisten jatkuvaan
kontaktointiin kuntien viranomaisten
kanssa.
• Vastaa kysymyksiin:
- Minne rakennetaan?
- Koska rakennetaan?
- Mitä rakennetaan?
- Kuinka paljon rakennetaan?
Ympäristösi parhaat tekijät
Yhteydenotot:
aino.ikaheimo (at) sito.fi

More Related Content

Similar to Aino - paikkatietopalvelut pilvestä

HRI esitys Apps4Finland 2011 Kick-off tilaisuudessa
HRI esitys Apps4Finland 2011 Kick-off tilaisuudessaHRI esitys Apps4Finland 2011 Kick-off tilaisuudessa
HRI esitys Apps4Finland 2011 Kick-off tilaisuudessa
Apps4Finland
 
Avoimet rajapinnat ibm-helsinki connect 2013-valmis
Avoimet rajapinnat ibm-helsinki connect 2013-valmisAvoimet rajapinnat ibm-helsinki connect 2013-valmis
Avoimet rajapinnat ibm-helsinki connect 2013-valmis
Helsinki Region Infoshare
 

Similar to Aino - paikkatietopalvelut pilvestä (20)

Töyssytutka
TöyssytutkaTöyssytutka
Töyssytutka
 
Smart and wise turku, Rami Savila, Tuomas Piippo
Smart and wise turku, Rami Savila, Tuomas PiippoSmart and wise turku, Rami Savila, Tuomas Piippo
Smart and wise turku, Rami Savila, Tuomas Piippo
 
Hri esitys-pks-koordinaatio-14092012-valmis
Hri esitys-pks-koordinaatio-14092012-valmisHri esitys-pks-koordinaatio-14092012-valmis
Hri esitys-pks-koordinaatio-14092012-valmis
 
Liiteri asumisen suunnittelun työkaluna
Liiteri asumisen suunnittelun työkalunaLiiteri asumisen suunnittelun työkaluna
Liiteri asumisen suunnittelun työkaluna
 
HRI esitys Apps4Finland 2011 Kick-off tilaisuudessa
HRI esitys Apps4Finland 2011 Kick-off tilaisuudessaHRI esitys Apps4Finland 2011 Kick-off tilaisuudessa
HRI esitys Apps4Finland 2011 Kick-off tilaisuudessa
 
Yksityistietiedon palvelualusta
Yksityistietiedon palvelualustaYksityistietiedon palvelualusta
Yksityistietiedon palvelualusta
 
Tekninen palvelualusta / Antti Jakobsson
Tekninen palvelualusta / Antti JakobssonTekninen palvelualusta / Antti Jakobsson
Tekninen palvelualusta / Antti Jakobsson
 
Datajalostamo-seminaari 5.6.2014: Datajalostamo-yhteisön yritysten esittelyjä...
Datajalostamo-seminaari 5.6.2014: Datajalostamo-yhteisön yritysten esittelyjä...Datajalostamo-seminaari 5.6.2014: Datajalostamo-yhteisön yritysten esittelyjä...
Datajalostamo-seminaari 5.6.2014: Datajalostamo-yhteisön yritysten esittelyjä...
 
Mattaiden optinen tunnistus ja koneellinen taimikonhoito risutec
Mattaiden optinen tunnistus ja koneellinen taimikonhoito risutecMattaiden optinen tunnistus ja koneellinen taimikonhoito risutec
Mattaiden optinen tunnistus ja koneellinen taimikonhoito risutec
 
Pilvipalvelut & loppukäyttäjän tuottavuus
Pilvipalvelut & loppukäyttäjän tuottavuusPilvipalvelut & loppukäyttäjän tuottavuus
Pilvipalvelut & loppukäyttäjän tuottavuus
 
Metropolia hri-luento-05092013-ok-share
Metropolia hri-luento-05092013-ok-shareMetropolia hri-luento-05092013-ok-share
Metropolia hri-luento-05092013-ok-share
 
Marko Luomi, Liikennevalodata
Marko Luomi, LiikennevalodataMarko Luomi, Liikennevalodata
Marko Luomi, Liikennevalodata
 
6Aika: Datalähtöistä liiketoimintaa kuutoskaupunkeihin
6Aika: Datalähtöistä liiketoimintaa kuutoskaupunkeihin6Aika: Datalähtöistä liiketoimintaa kuutoskaupunkeihin
6Aika: Datalähtöistä liiketoimintaa kuutoskaupunkeihin
 
6 omaolo numminen
6 omaolo numminen6 omaolo numminen
6 omaolo numminen
 
Arkkitehtuurityöllä suuntaa tietojärjestelmäratkaisujen uudistamiseen : Mikä ...
Arkkitehtuurityöllä suuntaa tietojärjestelmäratkaisujen uudistamiseen : Mikä ...Arkkitehtuurityöllä suuntaa tietojärjestelmäratkaisujen uudistamiseen : Mikä ...
Arkkitehtuurityöllä suuntaa tietojärjestelmäratkaisujen uudistamiseen : Mikä ...
 
Metsatiedon palvelualusta - Jarmo Hämäläinen & Tapio Räsänen Metsäteho Oy ja ...
Metsatiedon palvelualusta - Jarmo Hämäläinen & Tapio Räsänen Metsäteho Oy ja ...Metsatiedon palvelualusta - Jarmo Hämäläinen & Tapio Räsänen Metsäteho Oy ja ...
Metsatiedon palvelualusta - Jarmo Hämäläinen & Tapio Räsänen Metsäteho Oy ja ...
 
Seppo Kemppainen, Föli
Seppo Kemppainen, FöliSeppo Kemppainen, Föli
Seppo Kemppainen, Föli
 
Tiedon liikkuvuus infrastruktuurin kehittämisen hankkeissa
Tiedon liikkuvuus infrastruktuurin kehittämisen hankkeissaTiedon liikkuvuus infrastruktuurin kehittämisen hankkeissa
Tiedon liikkuvuus infrastruktuurin kehittämisen hankkeissa
 
Toivonen, INSPIRE seminaari 7.3.2013
Toivonen, INSPIRE seminaari 7.3.2013Toivonen, INSPIRE seminaari 7.3.2013
Toivonen, INSPIRE seminaari 7.3.2013
 
Avoimet rajapinnat ibm-helsinki connect 2013-valmis
Avoimet rajapinnat ibm-helsinki connect 2013-valmisAvoimet rajapinnat ibm-helsinki connect 2013-valmis
Avoimet rajapinnat ibm-helsinki connect 2013-valmis
 

More from Sito_Group

Sito MaaS-Workshop: Miten puheista konkretiaan? Petri Launonen
Sito MaaS-Workshop: Miten puheista konkretiaan? Petri LaunonenSito MaaS-Workshop: Miten puheista konkretiaan? Petri Launonen
Sito MaaS-Workshop: Miten puheista konkretiaan? Petri Launonen
Sito_Group
 
Sito MaaS-Workshop: Sampo Hietanen, ITS Finland
Sito MaaS-Workshop: Sampo Hietanen, ITS FinlandSito MaaS-Workshop: Sampo Hietanen, ITS Finland
Sito MaaS-Workshop: Sampo Hietanen, ITS Finland
Sito_Group
 
Sito Maas-Workshop: Marko Forsblom, LVM
Sito Maas-Workshop: Marko Forsblom, LVMSito Maas-Workshop: Marko Forsblom, LVM
Sito Maas-Workshop: Marko Forsblom, LVM
Sito_Group
 
Sito Maas-Workshop: Rintamäki, Salonen, Sito Oy
Sito Maas-Workshop: Rintamäki, Salonen, Sito OySito Maas-Workshop: Rintamäki, Salonen, Sito Oy
Sito Maas-Workshop: Rintamäki, Salonen, Sito Oy
Sito_Group
 
Sito Maas-Workshop, Asta Tuominen, Liikennevirasto
Sito Maas-Workshop, Asta Tuominen, Liikennevirasto Sito Maas-Workshop, Asta Tuominen, Liikennevirasto
Sito Maas-Workshop, Asta Tuominen, Liikennevirasto
Sito_Group
 
Sito Maas-Workshop, Sampo Hietanen, ITS Finland
Sito Maas-Workshop, Sampo Hietanen, ITS FinlandSito Maas-Workshop, Sampo Hietanen, ITS Finland
Sito Maas-Workshop, Sampo Hietanen, ITS Finland
Sito_Group
 
Sito Maas-Workshop: Juha Kenraali, Trafi
Sito Maas-Workshop: Juha Kenraali, TrafiSito Maas-Workshop: Juha Kenraali, Trafi
Sito Maas-Workshop: Juha Kenraali, Trafi
Sito_Group
 

More from Sito_Group (20)

MaaS-workshop yhteenveto
MaaS-workshop yhteenvetoMaaS-workshop yhteenveto
MaaS-workshop yhteenveto
 
Sahkoinen Liikenne_4-3 Pihlajatie VTT joukkoliikenne
Sahkoinen Liikenne_4-3 Pihlajatie VTT joukkoliikenneSahkoinen Liikenne_4-3 Pihlajatie VTT joukkoliikenne
Sahkoinen Liikenne_4-3 Pihlajatie VTT joukkoliikenne
 
Sahkoinen liikenne_4-1 Rintamäki Sito sähköpyöräily
Sahkoinen liikenne_4-1 Rintamäki Sito sähköpyöräilySahkoinen liikenne_4-1 Rintamäki Sito sähköpyöräily
Sahkoinen liikenne_4-1 Rintamäki Sito sähköpyöräily
 
Sahkoinen liikenne_3-3 Suojanen EkoRent
Sahkoinen liikenne_3-3 Suojanen EkoRentSahkoinen liikenne_3-3 Suojanen EkoRent
Sahkoinen liikenne_3-3 Suojanen EkoRent
 
Sahkoinen liikenne_3-2 Lattunen Finnpark pysäköinti
Sahkoinen liikenne_3-2 Lattunen Finnpark pysäköintiSahkoinen liikenne_3-2 Lattunen Finnpark pysäköinti
Sahkoinen liikenne_3-2 Lattunen Finnpark pysäköinti
 
Sahkoinen liikenne_3-1 Suttinen Schneider lataus
Sahkoinen liikenne_3-1 Suttinen Schneider latausSahkoinen liikenne_3-1 Suttinen Schneider lataus
Sahkoinen liikenne_3-1 Suttinen Schneider lataus
 
Sahkoinen liikenne_2-2 Österlund Sito suunnittelu
Sahkoinen liikenne_2-2 Österlund Sito suunnitteluSahkoinen liikenne_2-2 Österlund Sito suunnittelu
Sahkoinen liikenne_2-2 Österlund Sito suunnittelu
 
Sahkoinen liikenne_1-4 Rae Ensto sähköauto
Sahkoinen liikenne_1-4 Rae Ensto sähköauto Sahkoinen liikenne_1-4 Rae Ensto sähköauto
Sahkoinen liikenne_1-4 Rae Ensto sähköauto
 
Sahkoinen liikenne_2-1 Sihvonen HKR julkiset latauspisteet Hki
Sahkoinen liikenne_2-1 Sihvonen HKR julkiset latauspisteet HkiSahkoinen liikenne_2-1 Sihvonen HKR julkiset latauspisteet Hki
Sahkoinen liikenne_2-1 Sihvonen HKR julkiset latauspisteet Hki
 
Sahkoinen liikenne_1-3 Salonen Sito sähköautojen latauspisteet
Sahkoinen liikenne_1-3 Salonen Sito sähköautojen latauspisteetSahkoinen liikenne_1-3 Salonen Sito sähköautojen latauspisteet
Sahkoinen liikenne_1-3 Salonen Sito sähköautojen latauspisteet
 
Sahkoinen liikenne_1-2 Rautavirta LVM sähköinen liikenne
Sahkoinen liikenne_1-2 Rautavirta LVM sähköinen liikenneSahkoinen liikenne_1-2 Rautavirta LVM sähköinen liikenne
Sahkoinen liikenne_1-2 Rautavirta LVM sähköinen liikenne
 
Sahkoinen liikenne_1-1 Väistö Sito Sähköinen liikenne koulutus, Johdanto
Sahkoinen liikenne_1-1 Väistö Sito Sähköinen liikenne koulutus, Johdanto Sahkoinen liikenne_1-1 Väistö Sito Sähköinen liikenne koulutus, Johdanto
Sahkoinen liikenne_1-1 Väistö Sito Sähköinen liikenne koulutus, Johdanto
 
Sito MaaS-Workshop: Miten puheista konkretiaan? Petri Launonen
Sito MaaS-Workshop: Miten puheista konkretiaan? Petri LaunonenSito MaaS-Workshop: Miten puheista konkretiaan? Petri Launonen
Sito MaaS-Workshop: Miten puheista konkretiaan? Petri Launonen
 
Sito MaaS-Workshop: Sampo Hietanen, ITS Finland
Sito MaaS-Workshop: Sampo Hietanen, ITS FinlandSito MaaS-Workshop: Sampo Hietanen, ITS Finland
Sito MaaS-Workshop: Sampo Hietanen, ITS Finland
 
Sito Maas-Workshop: Marko Forsblom, LVM
Sito Maas-Workshop: Marko Forsblom, LVMSito Maas-Workshop: Marko Forsblom, LVM
Sito Maas-Workshop: Marko Forsblom, LVM
 
Sito Maas-Workshop: Rintamäki, Salonen, Sito Oy
Sito Maas-Workshop: Rintamäki, Salonen, Sito OySito Maas-Workshop: Rintamäki, Salonen, Sito Oy
Sito Maas-Workshop: Rintamäki, Salonen, Sito Oy
 
Sito Maas-Workshop, Asta Tuominen, Liikennevirasto
Sito Maas-Workshop, Asta Tuominen, Liikennevirasto Sito Maas-Workshop, Asta Tuominen, Liikennevirasto
Sito Maas-Workshop, Asta Tuominen, Liikennevirasto
 
Sito Maas-Workshop, Sampo Hietanen, ITS Finland
Sito Maas-Workshop, Sampo Hietanen, ITS FinlandSito Maas-Workshop, Sampo Hietanen, ITS Finland
Sito Maas-Workshop, Sampo Hietanen, ITS Finland
 
Sito Maas-Workshop: Juha Kenraali, Trafi
Sito Maas-Workshop: Juha Kenraali, TrafiSito Maas-Workshop: Juha Kenraali, Trafi
Sito Maas-Workshop: Juha Kenraali, Trafi
 
Finnmateria esitys sito_final_ilkka_laitinen
Finnmateria esitys sito_final_ilkka_laitinenFinnmateria esitys sito_final_ilkka_laitinen
Finnmateria esitys sito_final_ilkka_laitinen
 

Aino - paikkatietopalvelut pilvestä

 • 2. Sito on suomalainen infran, liikenteen, maankäytön ja ympäristön sekä tietopalveluiden moniosaajayritys. Meillä on vahva it- ja paikkatieto-osaaminen Tietopalvelut-toimialueella.
 • 3. Paikkatietoaineistot organisaation tietojärjestelmiin yhteensopivina ja ajantasaisina Tietojohtamisen paikkatietopalvelut ja sovellukset pilvestä
 • 4.  Aino-palvelussa hallitaan  asiakkaan toimintaa tukevia paikkatietoaineistoja.  Asiakkaalle toimitetaan aineiston arvoa ja käytettävyyttä kasvattavia lisäarvopalveluita. Aino-palvelussa paikkatietoaineistot  saa käyttöön pilvestä.
 • 5. Helppo ja nopea tapa hankkia kaikki hankkeen tai organisaation tarvitsemat paikkatietoaineistot yhdestä paikasta Paikkatietoaineistot valmiiksi asiakkaan tietojärjestelmiin sopivina tai rajapintapalveluna Aino on palveluratkaisu paikkatieto-, kartta-, maastomalli- ja ilmakuva-aineistojen hankintaan, säilytykseen, ylläpitoon ja jakeluun Vältät päällekkäiset aineistohankinnat sekä varmistat aineistojen tehokkaan hyödyntämisen eri sovelluksissa Voit keskittyä ydintoimintaasi, me huolehdimme kaiken aineiston keräämisen, ylläpidon, jakelun ja sopimusten hallinnan Sito on ainoa toimija, jolla on koko Suomen kattava tarjonta suuri- kaavaisista kartta- aineistoista Aino-palvelun hyödyt
 • 7. Sito Louhi palveluihin suorakäyttöpalveluna WMS tai WFS-rajapintatoteutuksina käytettäväksi missä tahansa WMS / WFS-standardia tukevissa palveluissa Aineistojen käytöstä solmitaan erillinen sopimus tai ne liitetään asiakkaan ja Siton väliseen palvelusopimukseen Palvelun saatavuus Aineiston päivitys Aineistot päivitetään kerran vuodessa, tai tarvittaessa useammin, mikäli päivitys on saatavilla aineistotoimittajilta. Päivitykset hoidetaan automaattisesti eikä asiakkaan tarvitse huolehtia niistä
 • 9. • Nokia HERE • OpenStreetMap • Yleiskaavat • Maakuntakaavat • OIVA-aineistot • Museoviraston avoimet paikkatietoaineistot • GTK Maaperäkartat • GTK Kallioperäkartta • GTK Happamat sulfaattimaat • MML ortoilmakuvat • MML maastotietokanta • MML korkeusmalli • MML kuntarajat • MML kiinteistörajat • MML paikannimiaineisto • MML peruskarttarasteri • MML taustakarttasarja • BlomSTREET katunäkymäkuvat • Digiroad - Tiet ja kadut • Digiroad – Yksityistiet • Digiroad – Osoitepisteaineisto • Digiroad - Tiennimet • LiVi bussipysäkit • Ajantasa-asemakaava • Kaavan pohjakartat • Karttakeskuksen GT-rasterisarja • Karttakeskuksen hallintorajat • Karttakeskuksen osoiteaineisto • Karttakeskuksen postinumeroalueet • CGI opaskarttasarja • CGI taajamakarttasarja • Tilastokeskuksen hallintorajat • Tilastokeskuksen tilastolliset postinumeroalueet • Tilastokeskuksen väestötiedot postinumeroalueittain • Asiakaspotentiaaliaineisto Aino-palvelun tietotuotteet
 • 10. Nokia HERE • Paikkatietosisältöä (HERE content) ja rajapintapalveluita (HERE Platform) maailmanlaajuisesti • Kartat, ilmakuvat, Street-kuvat, 3D-mallit, liikenneverkot • Reititys • Reaaliaikainen ja historiallinen liikennetieto
 • 11. • OpenStreetMapin aineisto rasterina tai vektorina • Saatavilla eri koordinaatistoihin ja lehtijakoihin OpenStreetMap
 • 12. • Kaikki Suomen voimassa olevat yleiskaavat karttakäyttöliittymään WMS-rajapinnan kautta kaavayhdelmänä • Kaavaindeksi ja kaavakohtaiset metatiedot WFS-rajapinnasta • Kaavamääräykset • Päivitetään neljästi vuodessa • Sisältää myös poikkeavat kaavat, kuten maanalaiset- tuulivoima- ja strategiset yleiskaavat Yleiskaavat
 • 13. • Aineisto sisältää Ympäristöhallinnon keräämän 31.12.2011 mennessä vahvistettujen maakuntakaavojen aluevaraukset, kohdemerkinnät, maisemaosa-alueet, pohjavesiosa- alueet, tuulivoimaosa-alueet ja viivamaiset liikennevaraukset. • Aineisto päivitetään Ympäristöhallinnon päivitysten mukaisesti Valtakunnallinen maakuntakaavapaikkatietokanta
 • 14. Oiva-ympäristöaineistot • Aineisto perustuu Ympäristöhallinnon avoimiin aineistoihin. • Aineisto päivitetään 1 krt / vuosi Ympäristöhallinnon toimituksen mukaisesti. • Palvelusta on saatavilla seuraavat aineistot: - Pohjavesialueet - Maasto- ja vesiliikenteen rajoitusalueet - Luonnonsuojelualueet - Tulvariskialueet - Tulvavaaravyöhykkeet - Valuma-alueet - Natura2000 –paikkatietokanta - Luonnon ja maisemansuojelun kannalta arvokkaat kallioalueet - Valtakunnallisesti arvokkaat moreenimuodostumat - Arvokkaat tuuli- ja rantakerrostumat - Yhdyskuntarakenteen aluejaot
 • 15. Museoviraston avoimet paikkatietoaineistot Aineisto sisältää Museoviraston avoimeen aineistoon perustuvat aineistot: • Suojeltu rakennusperintö • Kiinteät muinaisjäännökset • RKY – valtakunnallisesti merkittävät rakennetut kulttuuriympäristöt
 • 16. GTK:n paikkatietoaineistot Maaperäkartta • Aineisto perustuu GTK:n 1:20 000 (osa-alueita) tai 1:200 000 (koko Suomi) maaperäkartta-aineistoihin Kallioperäkartta • Suomen kallioperän kivilajit Happamat sulfaattimaat • 1: 250 000 mittakaava • Vuodesta 2009 tuotettu aineisto Suomen rannikoilta ja rannikko- alueiden valuma-alueilta
 • 17. MML ortoilmakuvat • Palvelu perustuu Maanmittaus- laitoksen värilliseen ortoilmakuva- aineistoon vuodesta 2008 lähtien. • Aineisto kuuluu MML:n avoimiin aineistoihin. • Palvelussa on tarjolla kultakin alueelta uusin saatavilla oleva kuva. • Kuvien maastoresoluutio on tarkimmillaan 0,50 metriä.
 • 18. MML Maastotietokanta • Palvelu perustuu Maanmittauslaitoksen avoimeen vektorimuotoiseen aineistoon • Aineisto on saatavissa värillisenä ja harmaasävynä: - Yhtenä karttatasona - 6 erillisenä tasona - Liikenneverkko - Rakennukset - Maastokuviot - Nimistö - Korkeuskäyrät - Vesistöt • Aineisto päivitetään 1 krt / vuosi
 • 19. MML korkeusmalli • Maanmittauslaitoksen avointa paikkatieto-aineistoa • Koko Suomen kattava maanpinnan korkeutta kuvaava malli • 10 x 10 m ruutukoossa • Korkeustiedon tarkkuus 1,4 m
 • 20. Peruskartta • Avointa aineistoa • Koko Suomen laajuinen rasteriaineisto • Perustuu maastotietokantaan • Tarkkuus vastaa mittakaavaa 1:10 000 • Liikenneväylät, rakennukset ja rakenteet, nimistö, vesistöt, maankäyttö ja korkeussuhteet Taustakarttasarja • Avointa aineistoa • Suomen kattava verkkokäyttöön suunniteltu karttasarja • Teematietojen taustalle • 1:10 000 – 1: 8 milj. MML rasterikartat Yhden kuvan alue
 • 21. BlomSTREET -katunäkymäkuvat • Korkearesoluutioisia katunäkymäkuvia • 360° panoramanäkymä • Ajoneuvokuvaus • Kuvalta mittaaminen • Vektoriaineiston näyttäminen kuvan päällä
 • 22. Digiroad-tieaineistot • Aineistot perustuvat Liikenneviraston Digiroad tietojärjestelmän tietoihin. • Palvelusta on saatavilla seuraavat aineistot: - Osoitepisteet ja osoitehaku - Liikenne-elementit - Yksityistiet - Teiden nimet
 • 23. Livi bussipysäkkiaineisto • Avointa aineistoa • Aineistot kattavat Liikenneviraston ylläpitämän maantieverkon ja kuntien ylläpitämän katuverkon • Suomen kattavin pysäkkirekisteri
 • 24. Ajantasa-asemakaava • Kuntien tuottamaa ja omistamaa aineistoa • Yhdistelmäkartta vahvistetuista asemakaavoista • Valittavissa rasteri tai vektori (jos kunnalta saatavilla)
 • 25. Kaavan pohjakartat • Kaavan pohjakartat noin 130 kunnan alueelta valmiina, kohteet valinnan mukaisesti • Johtotiedot siltä osin kuin saatavissa kunnilta • Yhtenäinen luokittelu • Yhtenäinen koordinaatisto - YKJ tai ETRS-TM35FIN - KKJ kaistat (erikseen sovittaessa) - ETRS-GKnn kaistat (erikseen sovittaessa) • Tilaajan tietojärjestelmiin soveltuvassa muodossa • Päivitys 1 krt / vuosi (erikseen sovittaessa tiheämmin)
 • 26. Karttakeskuksen vektoriaineistot Postinumeroalueet • Koko Suomen kattava vektorimuotoinen aineisto postinumeroalueista Hallintorajat • Kunnat • ELY:t • AVI:t • Seutukunnat • Maakunnat • 1:200 000 Osoitetietokanta • Kaikki Suomen nimetyt, ajokelpoiset tiet ja kadut haja-asutusalueilla ja taajamissa • Teiden ja katujen nimet sekä osoite-numerot • Osoitehakuaineistona
 • 27. CGI-taustakarttasarja Aineisto sisältää CGI:n tuottaman taustakarttasarjan seuraavilla mittakaavatasoilla: • 1:20 000 • 1:50 000 • 1:100 000 • 1:250 000 • 1:500 000 • 1:1 milj • 1:2 milj • 1:10 milj
 • 28. Asiakaspotentiaali • Tietoa tulevaisuuden rakentamisesta strategisen suunnittelun ja budjetoinnin tueksi • Tiedot perustuvat kuntien kaavoitustietoihin, rekistereihin, kaavoituskatsauksiin, liikenne- ennusteisiin sekä Sitolaisten jatkuvaan kontaktointiin kuntien viranomaisten kanssa. • Vastaa kysymyksiin: - Minne rakennetaan? - Koska rakennetaan? - Mitä rakennetaan? - Kuinka paljon rakennetaan?