SlideShare a Scribd company logo
ขอบังคับของหอการคา จังหวัดกระบี่ หนาที่ 1
ขอบังคับของหอการคาจังหวัดกระบี่
หอการคานี้จัดตั้งตามพระราชบัญญัติหอการคา พ.ศ. 2509 และอยูในการควบคุมดูแลของสํานักงาน
ทะเบียนหอการคาประจําจังหวัดกระบี่
หมวดที่ 1 บทความทั่วไป
ขอ 1. สถาบันนี้เรียกชื่อวา “หอการคาจังหวัดกระบี่” เรียกชื่อเปนภาษาอังกฤษวา “KRABI CHAMBER OF
COMMERCE” ตราของหอการคาจังหวัดกระบี่ มีเครื่องหมายเปนรูปโล ดานในมีรูปเรือสําเภา หัวเปน
พญานาค ใบเรือมีสีธงชาติไทย มีพื้นน้ําอยูดานลาง ดานชายมือมีอักษรภาษาไทยวา “หอการคาจังหวัด
กระบี่” ดานขวามือมีอักษรภาษาอังกฤษวา “THE KRABI CHAMBER OF COMMERCE”
คําวา “หอการคา” ตอไปในขอบังคับนี้ใหหมายความถึง “หอการคาจังหวัดกระบี่”
ขอ 2. สํานักงานของหอการคา ตั้งอยู ณ เลขที่ 1/23-24 ถนนวัชระ ตําบลกระบี่ใหญ อําเภอเมือง จังหวัด
กระบี่ โทรศัพท (075) 700204 โทรสาร (075) 700205
ขอบังคับของหอการคา จังหวัดกระบี่ หนาที่ 2
หมวด 2 วัตถุประสงค
ขอ 3. หอการคานี้มีวัตถุประสงคดังตอไปนี้
1. สงเสริมวิสาหกิจตางๆ เพื่อประโยชนทางการคา อุตสาหกรรม เกษตรกรรม การเงิน และเศรษฐกิจ
ในเขตจังหวัดกระบี่ เชน รวบรวมสถิติเผยแพรขาวสารการคา วิจัยเกี่ยวกับการคาและเศรษฐกิจ
สงเสริมการทองเที่ยว การออกใบรับรองแหลงกําเนิดของสินคา การวางมาตรฐานแหงคุณภาพของ
สินคา การตรวจสอบมาตรฐานสินคา จัดตั้ง และดําเนินการสถานการศึกษาที่เกี่ยวกับการคา และ
เศรษฐกิจพิพิธภัณฑสินคา การจัดงานแสดงสินคา การเปนอนุญาโตตุลาการ ขอพิพาททางการคา
2. รับปรึกษา และใหขอแนะนําแกสมาชิกเกี่ยวกับการคา อุตสาหกรรม เกษตรกรรม การเงิน หรือ
เศรษฐกิจ และชวยอํานวยความสะดวกตาง ๆ ในการดําเนินธุรกิจของสมาชิก
3. ใหคําปรึกษา และเสนอขอแนะนําแกหอการคาไทย และรัฐบาล เพื่อพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศ
4. ประสานงานในทางการคา ระหวางผูประกอบการคากับทางราชการ
5. เพื่อชวยเหลือ และสงเสริมการกุศล และสาธารณสงเคราะห
6. ปฏิบัติกิจการอื่น ๆ ตามแตจะมีกฎหมายระบุใหเปนหนาที่ของหอการคา หรือตามที่ทางราชการ
มอบหมาย
7. หอการคาจังหวัดกระบี่นี้ ไมดําเนินการทางการเมือง
หมวดที่ 3 สมาชิกและสมาชิกภาพ
ขอ 4. หอการคาประกอบดวยสมาชิกซึ่งเปนบุคคลธรรมดา หรือนิติบุคล มีคุณสมบัติ ตามที่ไดระบุไวในขอ 5
ขอ 5. สมาชิกหอการคาแบงออกเปน 4 ประเภทคือ
(1) สมาชิกสามัญ ไดแก บุคคลธรรมดา สัญชาติไทย ธุรกิจที่จดทะเบียนประกอบการ ซึ่งบุคคลธรรมดา
สัญชาติไทยเปนเจาของ หรือนิติบุคคลที่มีบุคคลสัญชาติไทยเปนหุนสวนหรือผูถือหุนเกินกึ่งจํานวน
เงินทุนของนิติบุคคลนั้น ซึ่งมีภูมิลําเนาอยูในจังหวัดกระบี่ และประกอบวิสาหกิจในทางการคา
อุตสาหกรรม เกษตรกรรมการเงิน บริการ หรือเศรษฐกิจ หรือเปนสมาคมการคา ที่มีสมาชิกสัญชาติ
ไทยเกินกึ่งจํานวนของสมาชิกทั้งหมด หรือเปนรัฐวิสาหกิจ สหกรณ หรือกลุมเกษตรกร
(2) สมาชิกวิสามัญ ไดแก บุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลที่มีคุณสมบัติเชนเดียวกับสมาชิกสามัญ แตไดแสดง
ความจํานงสมัครเปนสมาชิกวิสามัญ
(3) สมาชิกสมทบ ไดแก บุคคลธรรมดา หรือนิติบุคคลที่มิไดมีสัญชาติไทย และสมาคมการคาที่มีสมาชิก
เปนคนตางดาว เกินกึ่งจํานวนของสมาชิกทั้งหมด ซึ่งประกอบวิสาหกิจในทางการคา อุตสาหกรรม
ขอบังคับของหอการคา จังหวัดกระบี่ หนาที่ 3
(4) สมาชิกกิตติมศักดิ์ ไดแก อดีตประธานคณะกรรมการบริหาร หอการคาจังหวัดกระบี่บุคคลผูทรงคุณ
วุฒิ หรือผูที่มีอุปการคุณแกหอการคาจังหวัดกระบี่ ซึ่งคณะกรรมการลงมติเชิญใหเปนสมาชิกกิตติม
ศักดิ์ ไมตองชําระคาลงทะเบียน หรือคาบํารุงอยางใดทั้งสิ้น
ขอ 6. คุณสมบัติของสมาชิก สมาชิกของหอการคา นอกจากคุณสมบัติตามขอ 5 แลว ยังตองประกอบดวยคุณ
สมบัติดังตอไปนี้คือ
(1) ในกรณีที่เปนบุคคลธรรมดา
1. เปนผูบรรลุนิติภาวะแลว
2. ไมเปนบุคคลลมละลาย บุคคลไรความสามารถหรือบุคคลเสมือนไรความสามารถ
3. ไมเคยเปนบุคคล ที่เคยตองโทษจําคุกโดยคําพิพากษาถึงที่สุดของศาลมากอนเวนแตความผิด
ลหุโทษ หรือความผิดที่อัตราโทษไมสูงกวาความผิดลหุโทษ หรือความผิดซึ่งกระทําโดยประมาท
4. ไมเปนโรคอันพึงรังเกียจแกสังคม
5. เปนผูมีฐานะมั่นคงพอสมควร
6. เปนผูมีความประพฤติเรียบรอย
(2) ในกรณีเปนนิติบุคคล
1. ไมเปนบุคคลลมละลาย
2. มีฐานะมั่นคงพอสมควรใหนําความในขอ 6 (1) มาใชบังคับแกคุณสมบัติของผูแทนนิติบุคคล
ที่เปนสมาชิกตามขอ 10 ดวย
ขอ 7. การสมัครเขาเปนสมาชิก ผูที่ประสงคจะสมัครเขาเปนสมาชิกสามัญ สมาชิกวิสามัญ หรือสมาชิก สมทบ
ของหอการคา จะตองยื่นความจํานงตอเลขาธิการ หรือกรรมการผูทําหนาที่แทนเลขาธิการตาม แบบ
พิมพที่หอการคาไดกําหนดไว โดยมีสมาชิกสามัญเปนผูรับรองอยางนอยสองคน
ขอ 8. การพิจารณาคําขอสมัครเขาเปนสมาชิก ใหเลขาธิการ หรือกรรมการผูทําหนาที่แทนเลขาธิการนําใบ
สมัคร เสนอตอที่ประชุมคณะกรรมการในคราว ตอไป ครั้งแรกหลังจากการที่ไดรับใบสมัครเมื่อคณะกรรมการ
มีมติใหรับหรือไมรับผูใดเขาเปนสมาชิกใหเลขาธิการมีหนังสือแจงใหผูนั้นทราบภายในเจ็ดวันแตวันลงมติ
ขอบังคับของหอการคา จังหวัดกระบี่ หนาที่ 4
ขอ 9. วันเริ่มสมาชิกภาพ สมาชิกภาพเริ่มตั้งแตวันที่ผูสมัครไดชําระคาลงทะเบียนเขาเปนสมาชิกและคา
บํารุงประจําปของหอการคาเรียบรอยแลว
ขอ 10. สมาชิกที่เปนนิติบุคคล จะตองตั้งผูแทนซึ่งเปนบุคคลธรรมดาที่มีอํานาจเต็มกระทํากิจการแทนนิติบุคคลนั้น
ไดไมเกิน 2 คน เพื่อปฏิบัติการในหนาที่และการใชสิทธิแทนนิติบุคคลนั้น ผูแทนดังกลาวจะใชสิทธิในฐานะสมาชิก
นิติบุคคลนั้นไดเพียงคนเดียว ผูแทนนิติบุคคลในวรรคแรกจะตองถือสัญชาติไทย และมีนิติสัมพันธ
กับนิติบุคคลนั้น ในฐานะเปนกรรมการผูจัดการบริษัท จํากัด หุนสวนผูจัดการหางหุนสวนจํากัด หุนสวนใน
หางหุนสวนสามัญจดทะเบียน หรือผูมีอํานาจทําการแทนนิติบุคคลตามกฎหมายวาดวยการนั้น แลวแตกรณี
บุคคลเดียวกันจะเปนผูแทนที่มีอํานาจเต็มของสมาชิกเกิน 1 รายมิไดภายหลังวันที่ 31 ธันวาคม ของทุกป
กอนที่มีการประชุมใหญประจําปหามใหมีการเปลี่ยนแปลงผูแทนที่มีอํานาจเต็ม ที่ไดจดแจงไว
ขอ 11. การขาดจากสมาชิกภาพ สมาชิกภาพยอมสิ้นสุดลงในกรณีดังตอไปนี้
1. ตาย หรือสิ้นสภาพนิติบุคคล
2. ขาดคุณสมบัติตามขอ 5
3. ลาออกโดยยื่นหนังสือลาออกตอคณะกรรมการ และคณะกรรมการเห็นชอบ
4. ตองคําพิพากษาถึงที่สุด ใหเปนบุคคลลมละลาย
5. ถูกศาลสั่งใหเปนบุคคลไรความสามารถหรือบุคคลเสมือนไรความสามารถ
6. ตองคําพิพากษาถึงที่สุดใหลงโทษจําคุก เวนแตเปนความผิดลหุโทษ หรือความผิดที่ไดกระทําโดย
ประมาท
7. คณะกรรการลงมติ ใหลบชื่อออกจากทะเบียนสมาชิก โดยคะแนนเสียงไมนอยกวาสามในสี่ของจํานวน
กรรรมการทั้งหมดดวยเหตุหนึ่งเหตุใดดังตอไปนี้
1. ประพฤติผิดศีลธรรมอันดี หรือธรรมจรรยาของพอคาจนขาดความนิยมของมหาชน
2. มีหนี้สินลนพนตัว หรือประพฤติตน หรือกระทําการใด ๆ อันจะนําความเสื่อมเสียมาสูหอการคา
จังหวัดกระบี่
3. ไมปฎิบัติตามขอบังคับ ระเบียบ หรือคําสั่งของหอการคาจังหวัดกระบี่ ที่กําหนดไว
4. ไมชําระเงินคาบํารุงประจําป และไดรับใบเตือนจากเจาหนาที่ครบสามสิบวัน
ขอบังคับของหอการคา จังหวัดกระบี่ หนาที่ 5
ขอ 12. ทะเบียนสมาชิก ใหนายทะเบียนจัดทําทะเบียน สมาชิกเก็บไว ณ สํานักงานหอการคา โดยอยางนอย
ใหมีรายการดังตอไปนี้
1. ชื่อ และสัญชาติของสมาชิก
2. ชื่อที่ใชในการประกอบวิสาหกิจ และประเภทของวิสาหกิจ
3. ที่ตั้งสํานักงานของสมาชิก
4. วันที่เขาเปนสมาชิก
หมวดที่ 4 สิทธิและหนาที่ของสมาชิก
ขอ 13. สิทธิของสมาชิก
1. ไดรับความชวยเหลือ และการสงเคราะหในเรื่องที่เกี่ยวกับกิจการ อันอยูในวัตถุประสงคของหอ
การคา เทาที่จะอํานวยได
2. เสนอความคิดเห็นหรือใหคําแนะนําตอหอการคาหรือคณะกรรมการในเรื่องใดๆ อันอยูในวัตถุ
ประสงคของหอการคาเพื่อนํามาซึ่งความเจริญรุงเรืองของหอการคา
3. ขอตรวจสอบกิจการและทรัพยสินของหอการคาได โดยทําเปนหนังสือยื่นตอเลขาธิการหรือ
กรรมการผูทําหนาที่แทนเลขาธิการ
4. เขารวมประชุมอภิปรายแสดงความคิดเห็นซักถามกรรมการ เสนอญัตติในการประชุมใหญสมาชิก
5. มีสิทธิประดับเครื่องหมายหอการคา
6. สมาชิกสามัญเทานั้นมีสิทธิในการออกเสียงลงคะแนนในที่ประชุมใหญสามัญประจําป หรือในที่
ประชุมใหญวิสามัญประจําป หรือในการรับเลือกตั้งเปนกรรมการหอการคา
ขอ 14. หนาที่ของสมาชิก
1. ตองปฎิบัติตามขอบังคับของหอการคา มติของที่ประชุมใหญ มติของคณะกรรมการและหนาที่ ซึ่งตน
ไดรับมอบหมายจากหอการคาดวยความซื่อสัตยโดยเครงครัด
2. ดํารงรักษาเกียรติ และผลประโยชนสวนไดเสียของหอการคา ตลอดจนตองรักษาความลับในขอประชุม
หรือวิธีการของหอการคาไมเปดเผยขอความ ซึ่งอาจจะนําความเสื่อมเสียมาสูหอการคาโดยเด็ดขาด
3. สงเสริมและสนับสนุนกิจการ ของหอการคาใหเจริญรุงเรืองและมีความกาวหนาอยูเสมอ
4. ตองรักษาไวซึ่งความสามัคคีธรรม ระหวางสมาชิก และปฎิบัติกิจการคาในทํานองชวยเหลือกันดวย
ความซื่อสัตยสุจริต
5. ชําระคาบํารุงใหแกหอการคาตามกําหนด
ขอบังคับของหอการคา จังหวัดกระบี่ หนาที่ 6
6. สมาชิกผูใดเปลี่ยนชื่อ ชื่อสกุล สัญชาติ ยายที่อยู ยายที่ตั้งสํานักงานเปลี่ยนแปลงประเภท
วิสาหกิจหรือเปลี่ยนผูแทนนิติบุคคลจะตองแจงใหเลขาธิการทราบเปนหนังสือ ภายในกําหนดเวลาเจ็ด
วัน นับแตเปลี่ยนแปลง
วินัยของสมาชิก
- สมาชิกตองรักษาไวซึ่งสามัคคีธรรมระหวางสมาชิก ปฏิบัติกิจการคาในทํานองชวยเหลือซึ่งกันและกัน
ดวยความซื่อสัตยสุจริต
- สมาชิกตองปฏิบัติหนาที่ของตนตามที่หอการคาไดมอบหมายให ดวยความซื่อสัตยสุจริต
- สมาชิกตองรักษาความลับในขอประชุม หรือวิธีการของหอการคาหามเปดเผยขอความ ซึ่งอาจจะนํา
ความเสื่อมเสียมาสูหอการคาจังหวัดกระบี่ โดยเด็ดขาด
หมวดที่ 5 คาลงทะเบียนเขาเปนสมาชิกและคาบํารุงหอการคา
ขอ 15. คาลงทะเบียนเขาเปนสมาชิก และคาบํารุงหอการคา
1. สมาชิกสามัญจะตองชําระ คาลงทะเบียน 500 บาท (หารอยบาทถวน) คาบํารุงหอการคาเปนประจํา
ป ๆ ละ 500 บาท (หารอยบาทถวน) และ สมาชิกสามัญตลอดชีพจะตองชําระคาลงทะเบียน 500 บาท
และคาบํารุงตลอดชีพจํานวน 10,000 บาท
2. สมาชิกวิสามัญ จะตองชําระคาลงทะเบียน 500 บาท (หารอยบาทถวน) และคาบํารุงหอการคาเปน
ประจําป ปละ 200 บาท (สองรอยบาทถวน)
3. สมาชิกสมทบ จะตองชําระคาลงทะเบียน 500 บาท (หารอยบาทถวน) และคาบํารุงหอการคาเปน
ประจําปๆละ 500 บาท (หารอยบาทถวน)
4. สมาชิกกิตติมศักดิ์ไมตองชําระคาลงทะเบียนหรือคาบํารุงอยางใดทั้งสิ้น
ขอ 16. คาบํารุงพิเศษ หอการคาอาจเรียกเก็บคาบํารุงพิเศษจํานวนเทาใดจากสมาชิก ไดเปนครั้งคราวโดยที่
ประชุมใหญ ลงมติคะแนนเสียงไมนอยกวาสามในสี่ของจํานวนสมาชิกสามัญ ที่มาประชุมทั้งหมด
ขอบังคับของหอการคา จังหวัดกระบี่ หนาที่ 7
หมวดที่ 6 คณะกรรมการของหอการคา
ขอ 17. ใหมีคณะกรรมการขึ้นคณะหนึ่งเปนผูบริหารงานใหเปนไปตามวัตถุประสงคของหอการคา และเปนผูแทน
ของหอการคา ในกิจกรรมอันเกี่ยวกับบุคคลภายนอกประกอบดวยสมาชิกสามัญ มีจํานวนไมนอยกวา 7 คน
และไมเกิน 21 คน ดํารงตําแหนงตาง ๆ คือ ประธานกรรมการหอการคา รองประธาน เลขาธิการ เหรัญญิก
นายทะเบียน ปฏิคม ประชาสัมพันธ และตําแหนงอื่น ๆ ที่จะกําหนดหนาที่ตามที่เห็นสมควร เวนแตที่
ประชุมใหญครั้งนั้นๆ จะมีมติเปนอยางอื่น
การเลือกตั้งกรรมการใหกระทําดวยวิธีลงคะแนนลับ โดยใหสมาชิกสามัญหรือสมาชิกวิสามัญ
หรือสมาชิกสมทบเสนอชื่อของสมาชิกสามัญ ซึ่งตนประสงคจะใหเขาสมัครรับเลือกตั้งเปนกรรมการตอที่
ประชุมใหญ โดยมีสมาชิกอื่นรับรองไมนอยกวาสองคนแลวใหที่ประ ชุมใหญ ลงมติเลือกตั้ง ใหผูไดรับ
คะแนนสูงตามลําดับไดเปนกรรมการตามจํานวนที่กําหนดไวในวรรคแรก หรือตามมติที่ประชุมใหญครั้ง
นั้นๆ ถามีผูใดคะแนนเทากันในลําดับสุดทายที่จะไดเปนกรรมการคราวนั้น ใหที่ประชุมใหญลงมติใหม
เฉพาะผูไดคะแนนเทากัน หากปรากฎวาไดคะแนนเทากันอีก ใหใชวิธีจับสลาก
1. คณะกรรมการของหอการคาอยูในตําแหนงคราวละ 2 ป และเมื่อพนจากตําแหนงไปแลว อาจไดรับ
เลือกเปนกรรมการอีกก็ได
2. ผูใดจะดํารงตําแหนงประธานกรรมการหอการคาเกินกวา 2 คราว ติดตอกันมิได
3. การนับวาระกรรมการ ใหเริ่มนับวาระกรรมการของหอการคา ตั้งแตวันที่ที่ประชุมใหญมีมติ
เลือกตั้งกรรมการ
4. หามมิใหประธานกรรมการหอการคา ดํารงตําแหนงทางการเมืองใดๆ
5. การใชสิทธิของสมาชิกในการเลือกตั้งคณะกรรมการ เปนกิจการเฉพาะตัวของสมาชิก หรือผูแทน
นิติบุคคลที่มีอํานาจเต็มซึ่งจดแจงไว จะมอบอํานาจหรือตั้งตัวแทนชวงแทนตนไมได
6. สมาชิกผูใดคางชําระคาบํารุงสมาชิก ผูนั้นจะใชสิทธิออกเสียงลงคะแนนตามขอบังคับนี้ไมได
ขอ 18. การพนจากตําแหนงกรรมการ กรรมการยอมพนจากตําแหนงในกรณีดังตอไปนี้
1. ครบกําหนดออกตามวาระ
2. ลาออกโดยคณะกรรมการหอการคาไดลงมติอนุมัติแลว
3. พนจากการเปนผูแทนของสมาชิกสามัญ ซึ่งเปนนิติบุคคล
4. ขาดจากสมาชิกภาพ
5. ที่ประชุมใหญมีมติ ใหถอดถอนออกจากการเปนกรรมการ
6. เมื่อรัฐมนตรีวาการกระทรวงพาณิชย สั่งใหออกมาตรา 40 แหงพระราชบัญญัติหอการคา พ.ศ 2509
7. ตองคําพิพากษาถึงที่สุด ใหลงโทษตามพระราชบัญญัติหอการคา พ.ศ.2509
ขอบังคับของหอการคา จังหวัดกระบี่ หนาที่ 8
8. ขาดการประชุมคณะกรรมการ 3 ครั้ง ติดตอกัน โดยไมมีเหตุอันสมควร
ในกรณีผูแทนสมาชิกซึ่งเปนนิติบุคคล ตามขอ 10 ที่ไดรับการเลือกตั้ง หรือแตงตั้ง ตายหรือพนจาก
ตําแหนงผูแทนของสมาชิกนั้น ผูแทนคนใหมของสมาชิกรายนั้น ๆ จะเขาเปนกรรมการแทนก็ได
ขอ 19. กรณีที่กรรมการ พนจากตําแหนงกรรมการกอนครบกําหนดออกตามวาระ
คณะกรรมการอาจตั้งสมาชิกสามัญ คนใด คนหนึ่งใหเปนกรรมการแทนได แตกรรมการที่ไดรับ
แตงตั้งแทนนี้ใหเปนกรรมการ อยูไดตามวาระของผูที่ตนแทน
กรณีคณะกรรมการพนจากตําแหนงทั้งคณะกอนครบกําหนดออกตามวาระ ใหคณะกรรมการที่พน
จากตําแหนงทั้งคณะกอนครบกําหนดออกตามวาระ ใหนําความในขอ 24 มาใชบังคับโดยอนุโลม
คณะกรรมการซึ่งไดรับเลือกตั้งตามวรรคกอน อยูในตําแหนงไดตามวาระของคณะกรรมการที่พน
จากตําแหนงไป
ขอ 20. องคประชุมในการประชุมของคณะกรรมการ
การประชุมของคณะกรรมการ จะตองมีกรรมการมาประชุมไมนอยกวาหนึ่งในสาม ขอจํานวน
กรรมการทั้งหมด จึงจะนับวาเปนองคประชุม
ในกรณีที่จํานวนกรรมการ ในคณะกรรมการนอยกวาหนึ่งในสาม ของจํานวนกรรมการทั้ง
หมด กรรมการที่เหลืออยูยอมทํากิจการไดเฉพาะแตในเรื่องที่จะตั้งสมาชิกสามัญคนใดคนหนึ่งหรือ
หลายคนเปนกรรมการเพิ่มขึ้นใหครบจํานวน หรือนัดเรียกประชุมใหญ หรือกระทํากิจการอันสมควร
ทุกอยางเพื่อปกปกรักษาประโยชน ของหอการคาเทานั้น
ขอ 21. มติของที่ประชุมคณะกรรมการ ใหถือเอาคะแนนเสียงขางมาก กรรมการคนหนึ่งมีเสียงหนึ่งเสียงในการ
ลงคะแนน ถาคะแนนเสียงเทากัน ใหผูเปนประธานในที่ประชุมมีคะแนนอีกเสียงหนึ่งเปนเสียงชี้ขาดใน
กรณีที่ที่ประชุมคณะกรรมการลงมติอันเปนการฝาฝนกฎหมาย และหรือขอบังคับนี้ใหถือ
วามตินั้นใชบังคับมิได
ขอ 22. ประธานในที่ประชุม ใหประธานกรรมการเปนประธานในที่ประชุม ถาประธานกรรมการไมอยูหรือ
ไมอาจปฎิบัติหนาที่ไดใหรองประธานผูอาวุโสตามลําดับปฎิบัติหนาที่แทน ถาทั้งประธานกรรมการ
และรองประธานไมอยู หรือไมอาจปฏิบัติหนาที่ได ใหที่ประชุมเลือกกรรมการคนใดคนหนึ่งเปน
ประธานในที่ประชุมเฉพาะในการประชุมคราวนั้น
ขอบังคับของหอการคา จังหวัดกระบี่ หนาที่ 9
ขอ 23. การประชุมคณะกรรมการ ใหมีการประชุมคณะกรรมการอยางนอยสามเดือนตอครั้ง อนึ่งในกรณี
จําเปน ประธานกรรมการหรือกรรมการผูทําหนาที่แทนหรือกรรมการรวมกันไมนอยกวาหาคนจะเรียก
ประชุมขึ้นก็ได
ขอ 24. การเขารับหนาที่ของคณะกรรมการ เมื่อมีการเลือกตั้งคณะกรรมการชุดใหม ใหคณะกรรมการซึ่งพน
จากตําแหนง ยื่นจดทะเบียนคณะกรรมการชุดใหมตอนายทะเบียนหอการคาประจําจังหวัดกระบี่ ภาย
ในสามสิบวัน นับแตวันเลือกตั้ง สงมอบหนาที่ใหคณะกรรมการชุดใหมภายในสามสิบวันนับแตวันที่
นายทะเบียนหอการคาฯ รับจดทะเบียน
ในกรณีที่นายทะเบียนหอการคาฯ ยังมิไดรับจดทะเบียนคณะกรรมการชุดใหม และคณะกรรมการ
ที่พนจาก ตําแหนงยังมิไดสงมอบหนาที่ตามวรรคแรก ใหคณะกรรมการที่พนจากตําแหนงนั้น มีอํานาจ
หนาที่บริหารกิจการของ หอการคาตอไปจนกวานายทะเบียนหอการคา จะรับจดทะเบียนคณะกรรมการชุด
ใหม และคณะกรรมการชุดใหมนั้นเขารับหนาที่แลว
ขอ 25. อํานาจและหนาที่ของคณะกรรมการ มีดังนี้
1. จัดดําเนินกิจการ และทรัพยสินของหอการคาใหเปนไปตามขอบังคับ และมติของที่ประชุม
2. เลือกตั้งกรรมการใหดํารงตําแหนงตาง ๆ ในคณะกรรมการ
3. วางระเบียบการในการปฎิบัติงานของหอการคาใหเปนไปตามวัตถุประสงค
4. วาจาง แตงตั้งและถอดถอนที่ปรึกษาของ คณะกรมการ อนุกรรมการ เจาหนาที่และพนักงานทั้งปวงใน
กิจการเฉพาะอยางหรือพิจารณาเรื่องตาง ๆ อันอยูในขอบเขตหนาที่ของหอการคา เพื่อใหการดําเนินงาน
ของหอการคาเปนไปโดยเรียบรอย ที่ปรึกษาของคณะกรรมการและอนุกรรมการดังกลาว จะแตงตั้งจาก
กรรมการหรือสมาชิกของหอการคาหรือบุคคลภายนอกก็ได
ขอ 26. อํานาจหนาที่กรรมการตําแหนงตาง ๆ มีดังนี้
1. ประธานกรรมการ มีหนาที่อํานวยการเพื่อใหการดําเนินการของหอการคา เปนไปตามขอบังคับ
และระเบียบการในการปฏิบัติงานของหอการคา เปนผูแทนของหอการคาในกิจการดันเกี่ยวกับ
บุคคลภายนอก และเปนประธานในที่ประชุมคณะกรรมการตลอด จนในที่ประชุมใหญ
2. รองประธาน มีหนาที่เปนผูชวยเหลือประธานกรรมการในกิจการทั้งปวง อันอยูในอํานาจหนาที่
ของประธานกรรมการและเปนผูทําหนาที่แทนประธานกรรมการเมื่อประธานกรรมการไมอยู
หรือไมอาจปฏิบัติหนาที่ได
ขอบังคับของหอการคา จังหวัดกระบี่ หนาที่ 10
3. เลขาธิการ มีหนาที่ทําการโตตอบหนังสือเก็บรักษาเอกสารตาง ๆ ของหอการคา เปน
เลขานุการในที่ประชุมคณะกรรมการและที่ประชุมใหญตลอดจนปฎิบัติหนาที่อื่น ๆ ตามที่
คณะกรรมการและที่ประชุมใหญตลอดจนปฏิบัติหนาที่อื่น ๆ ตามที่คณะกรรมการจะไดมอบหมาย
4. เหรัญญิก มีหนาที่รักษา และจายเงินของหอการคา ทําบัญชีการเงิน เก็บรักษาและจายพัสดุของ
หอการคา ตลอดจนปฏิบัติหนาที่อื่นๆ ตามที่คณะกรรมการจะไดมอบหมาย
5. นายทะเบียน มีหนาที่เกี่ยวกับการจัดทําทะเบียนสมาชิก และทะเบียนตาง ๆ อันมิใชทะเบียนเกี่ยวกับ
การเงินของหอการคา ตลอดจนปฏิบัติหนาที่อื่น ๆ ตามที่คณะกรรมการจะไดมอบหมาย
6. ปฏิคม มีหนาที่รักษาสํานักงานของหอการคา รักษาความเรียบรอยของสถานที่ รักษาสมุดเยี่ยม จัด
สถานที่ประชุม ดูแลตอนรับตลอดจนปฏิบัติ หนาที่อื่นๆ ตามที่คณะกรรมการจะไดมอบหมาย
7. ประชาสัมพันธ มีหนาที่เกี่ยวกับการเชิญชวนหาสมาชิก โฆษณากิจการและผลงานดานตางๆ ของ
หอการคา ตลอดจนปฏิบัติหนาที่อื่น ๆ ตามที่คณะกรรมการจะไดมอบหมาย
ขอ 27. ภายใตบังคับแหงความในหมวดนี้ใหนําความในหมวดที่ 7 การประชุมใหญมาใชบังคับโดยอนุโลม
เจาหนาที่ประจําหอการคาจังหวัดกระบี่
- ใหคณะกรรมการแตงตั้งบุคคลภายนอกใหเปนเจาหนาที่บริหารในตําแหนง ผูจัดการ ผูชวยผูจัดการ
และตําแหนงอื่น ๆ โดยพิจารณาถึงความรู ความสามารถ ความประพฤติ และความเหมาะสมในอันที่
จะดําเนินกิจการหอการคาจังหวัดกระบี่ ใหเปนไปตามวัตถุประสงค และใหมีเจาหนาที่ประจําอื่น ๆ
ตามที่คณะกรรมการจะพิจารณาเห็นสมควร
- ใหผูจัดการหอการคาจังหวัดกระบี่ เปนผูควบคุมตรวจตรากิจการทั่วๆไป ของหอการคา บังคับบัญชา
เจาหนาที่ประจําในตําแหนงตางๆ และเปนผูวางระเบียบงานของหอการคา เพื่อใหงานดําเนินไปตาม
วัตถุประสงค และตามมติคณะกรรมการ
ขอบังคับของหอการคา จังหวัดกระบี่ หนาที่ 11
หมวดที่ 7 การประชุมใหญ
ขอ 28. การประชุมใหญ ใหคณะกรรมการจัดใหมีการประชุมใหญสมาชิก อยางนอยทุกระยะเวลาสิบสองเดือน
การประชุมเชนนี้เรียก การประชุมใหญสามัญ การประชุมใหญคราวอื่นนอกจากประชุมใหญตามวรรคกอน
เรียกวา การประชุมใหญวิสามัญ
ขอ 29. กําหนดการประชุมใหญ
1. ใหมีการประชุมใหญสามัยประจําป ภายในกําหนดหนึ่งรอยยี่สิบวัน นับแตวันสิ้นปการบัญชีของ
หอการคาเปนประจําทุก ๆ ป
2. ถามีเหตุใดเหตุหนึ่ง ซึ่งคณะกรรมการมีมติเห็นสมควร หรือสมาชิกมีจํานวนไมนอยกวาหนึ่งในสี่
ของจํานวนสมาชิกทั้งหมดแสดงความจํานงโดยทําการรองขอเปนลายลักษณอักษร ยื่นตอเลขาธิการ
หรือกรรมการผูทําหนาที่แทนเลขาธิการ ใหคณะกรรมการนัดประชุมใหญวิสามัญ ภายในกําหนดสิบ
หาวันนับแตวันที่ลงมติ หรือวันที่ไดรับหนังสือ
ขอ 30. การสงหนังสือบอกกลาวนัดประชุม คณะกรรมการจะตองสงหนังสือบอกกลาวถึง วัน เวลา
สถานที่ และระเบียบวาระการประชุมใหญใหสมาชิก ทุกคนไดทราบโดยสงจดหมายทางไปรษณีย
ลงทะเบียนฯ ที่อยูของสมาชิกที่ปรากฏอยูในทะเบียนหรือสงใหถึงตัวของสมาชิกกอน กําหนดวัน
ประชุมใหญไมนอยกวาเจ็ดวัน
การจัดสงหนังสือบอกกลาวตามวรรคแรกใหสงสําเนาบันทึกรายงานการประชุมใหญครั้งที่
แลว (ถามี) ไปดวย ในกรณีที่เปนการนัดประชุมใหญสามัญประจําป จะตองแนบสําเนารายงานประ
จําป และสําเนางบดุลรวมทั้งสําเนาบัญชีรายรับ-รายจาย ชื่อผูสอบบัญชีไดตรวจสอบแลวเพิ่มเติมไป
ดวย
ขอ 31. องคประชุมในการประชุมใหญ ในการประชุมใหญจะตองมีสมาชิกสามัญประชุม ไมนอยกวาหนึ่งใน
หาของจํานวนสมาชิกสามัญทั้งหมด จึงจะถือเปนองคประชุม
ขอ 32. กรณีที่การประชุมใหญครั้งแรกสมาชิกมาไมครบองคประชุม หากลวงพนกําหนดเวลานัดไปแลวหนึ่ง
ชั่วโมง ยังมีสมาชิกมาไมครบองคประชุม ถาการประชุมใหญคราวนั้นไดเรียกนัดเพราะสมาชิกรองขอ
ใหเลิกการประชุมใหญนั้น ถามิใชเพราะสมาชิกรองขอ ใหเลื่อนการประชุม และใหทําการบอกกลาว
นัดประชุม วัน เวลา และสถานที่ประชุมใหญนี้อีกครั้งหนึ่ง ภายในกําหนดเวลาสิบหาวัน นับแตวัน
ขอบังคับของหอการคา จังหวัดกระบี่ หนาที่ 12
ประชุมใหญคราวแรก ในการประชุมใหญคราวหลังนี้ จะมีสมาชิกมากนอยเพียงใดก็ใหถือวาเปน
องคประชุม
ขอ 33. ประธานในที่ประชุม ใหประธานกรรมการเปนประธานในที่ประชุมใหญ ถาประธานกรรมการไมอยู
หรือไมอาจปฏิบัติหนาที่ได ใหรองประธานผูมีอาวุโสตามลําดับทําหนาที่แทน ถาทั้งประธานกรรม
การและรองประธานไมอยู หรือไมอาจปฏิบัติหนาที่ไดใหที่ประชุมใหญเลือกตั้งกรรมการคนหนึ่งคน
ใด ขึ้นเปนประธานในที่ประชุม ถาไมมีกรรมการอยูในที่ประชุมเลยก็ใหที่ประชุมใหญเลือกตั้งสมาชิก
คนหนึ่งคนใดขึ้นเปนประธานในที่ประชุมเฉพาะการประชุมคราวนั้น
ขอ 34. วิธีออกเสียงลงคะแนนในที่ประชุมใหญ
การออกเสียงลงคะแนนในที่ประชุมใหญสมาชิกประจําป หรือในการประชุมสมาชิกพิเศษใหการกระทํา
ได 2 วิธี คือ
วิธีที่ 1 ออกเสียงลงคะแนนโดยเปดเผย โดยใชวิธียกมือขึ้นเหนือศรีษะ
วิธีที่ 2 ออกเสียงลงคะแนนลับ โดยใชวิธีเขียนบัตรลงคะแนน
การออกเสียงลงคะแนนตามปกติ ใหใชวิธีออกเสียงลงคะแนนโดยเปดเผย เวนแตการลงคะแนน
ออกเสียงเลือกตั้งคณะกรรมการ หรือในเรื่องอื่นซึ่งที่ประชุมใหญจะลงมติใหมีการออกเสียงลงคะแนนลับ
ผูมีสิทธิออกเสียงในการประชุมใหญสามัญประจําป จะตองเปนสมาชิกหอการคาจังหวัดกระบี่
สมบูรณ ในปที่มีการประชุม และในการเลือกตั้งคณะกรรมการ สมาชิกสามัญเทานั้นที่มีสิทธิออกเสียง
ลงคะแนน สมาชิกสามัญคนหนึ่งๆ มีคะแนนเสียงหนึ่งเสียง
ในการประชุมใหญใด ๆ ขอมติอันเสนอใหลงคะแนน ใหตัดสินดวยวิธีชูมือ หรือวิธีการอื่นใดอัน
เปนการเปดเผยวาสมาชิกใดลงคะแนนเชนไร เวนแตเมื่อกอนหรือในเวลาที่แสดงผลแหงการชูมือนั้น คณะ
กรรมการเห็นสมควรหรือไดมีสมาชิกสามัญสองคนเปนอยางนอยติดใจรองขอใหลงคะแนนลับ
ขอ 35. มติของที่ประชุมใหญ นอกจากที่กลาวไวเปนอยางอื่นในขอบังคับนี้ใหถือเอาคะแนนเสียงขางมากเปน
มติของที่ประชุมใหญ ถาคะแนนเสียงเทากันจะเปนการชูมือก็ดี การลงคะแนนลับก็ดี หรือดวยวิธีการ
อื่นใดก็ดี ใหผูเปนประธานในที่ประชุมมีคะแนนอีกเสียงหนึ่งเปนเสียงชี้ขาด
ขอ 36. กิจการอันพึงกระทําในการประชุมใหญ มีดังนี้
1. รับรองรายงานการประชุมใหญคราวกอน
2. พิจารณารายงานประจําป แสดงผลการดําเนินกิจการของหอการคาที่ผานมาในรอบป(ถามี)
ขอบังคับของหอการคา จังหวัดกระบี่ หนาที่ 13
3. พิจารณาอนุมัติงบดุล (ถามี)
4. แตงตั้งผูสอบบัญชีของหอการคาประจําปและกําหนดคาตอบแทน (ถามี)
5. เลือกตั้งคณะกรรมการ (ในปที่ครบวาระ)
6. กิจการที่ตองกระทําโดยอาศัยมติจากที่ประชุมใหญ
ขอ 37. กิจการอันพึงกระทําในการประชุมสมาชิกประจําเดือน ไดแกกิจการอันเกี่ยวกับการปฏิบัติธุรกิจทั่วไป
ของหอการคา นอกจากกิจการที่จําเปนจะตองกระทํา โดยการประชุมใหญสามัญประจําปหรือการ
ประชุมใหญวิสามัญ
ขอ 38. การจัดทํารายงาน-บันทึกการประชุม รายงานการประชุมคณะกรรมการ การประชุมใหญการประชุม
สมาชิกอื่น ๆ และการประชุมอนุกรรมการใหจดบันทึกไวทุกครั้ง และตองเสนอตอที่ประชุมเพื่อรับ
รองในคราวที่มีการประชุมครั้งตอไป รายงานการประชุมที่ผานการรับรองแลว สมาชิกจะดูไดในวัน
และเวลาทําการ

More Related Content

Viewers also liked

ใบสมัคร 1222
ใบสมัคร 1222ใบสมัคร 1222
ใบสมัคร 1222Chlong Chai
 
1 ใบสมัครเป็นสมาชิกหอการค้า จังหวัดกระบี่
1 ใบสมัครเป็นสมาชิกหอการค้า จังหวัดกระบี่1 ใบสมัครเป็นสมาชิกหอการค้า จังหวัดกระบี่
1 ใบสมัครเป็นสมาชิกหอการค้า จังหวัดกระบี่วิระศักดิ์ บัวคำ
 
ระเบียบการ
ระเบียบการระเบียบการ
ระเบียบการNu Boon
 
ใบสมัครงาน บริษัท ไบรท์ แอคเคาท์ จำกัด
ใบสมัครงาน บริษัท ไบรท์ แอคเคาท์ จำกัดใบสมัครงาน บริษัท ไบรท์ แอคเคาท์ จำกัด
ใบสมัครงาน บริษัท ไบรท์ แอคเคาท์ จำกัด
Fern Napatpapar
 
แบบฟอร์มใบสมัครงาน แบบที่ 2
แบบฟอร์มใบสมัครงาน แบบที่ 2แบบฟอร์มใบสมัครงาน แบบที่ 2
แบบฟอร์มใบสมัครงาน แบบที่ 2
Know Mastikate
 

Viewers also liked (6)

Form mr
Form mrForm mr
Form mr
 
ใบสมัคร 1222
ใบสมัคร 1222ใบสมัคร 1222
ใบสมัคร 1222
 
1 ใบสมัครเป็นสมาชิกหอการค้า จังหวัดกระบี่
1 ใบสมัครเป็นสมาชิกหอการค้า จังหวัดกระบี่1 ใบสมัครเป็นสมาชิกหอการค้า จังหวัดกระบี่
1 ใบสมัครเป็นสมาชิกหอการค้า จังหวัดกระบี่
 
ระเบียบการ
ระเบียบการระเบียบการ
ระเบียบการ
 
ใบสมัครงาน บริษัท ไบรท์ แอคเคาท์ จำกัด
ใบสมัครงาน บริษัท ไบรท์ แอคเคาท์ จำกัดใบสมัครงาน บริษัท ไบรท์ แอคเคาท์ จำกัด
ใบสมัครงาน บริษัท ไบรท์ แอคเคาท์ จำกัด
 
แบบฟอร์มใบสมัครงาน แบบที่ 2
แบบฟอร์มใบสมัครงาน แบบที่ 2แบบฟอร์มใบสมัครงาน แบบที่ 2
แบบฟอร์มใบสมัครงาน แบบที่ 2
 

More from วิระศักดิ์ บัวคำ

รหัสประจำจังหวัด อ้างอิงกระทรวงมหาดไทยForm mr3
รหัสประจำจังหวัด อ้างอิงกระทรวงมหาดไทยForm mr3รหัสประจำจังหวัด อ้างอิงกระทรวงมหาดไทยForm mr3
รหัสประจำจังหวัด อ้างอิงกระทรวงมหาดไทยForm mr3วิระศักดิ์ บัวคำ
 
แบบฟอร์มการสั่งพิมพ์บัตรสมาชิก Form mr2(1)
แบบฟอร์มการสั่งพิมพ์บัตรสมาชิก Form mr2(1)แบบฟอร์มการสั่งพิมพ์บัตรสมาชิก Form mr2(1)
แบบฟอร์มการสั่งพิมพ์บัตรสมาชิก Form mr2(1)วิระศักดิ์ บัวคำ
 
องค์ประกอบของประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน Aec prompt 1_บทที่1
องค์ประกอบของประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน Aec prompt 1_บทที่1องค์ประกอบของประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน Aec prompt 1_บทที่1
องค์ประกอบของประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน Aec prompt 1_บทที่1วิระศักดิ์ บัวคำ
 
สถานะสินค้าอุตสาหกรรมไทยที่ส่งออกไปในตลาดอาเซียน Aec prompt2 บทที่3
สถานะสินค้าอุตสาหกรรมไทยที่ส่งออกไปในตลาดอาเซียน Aec prompt2 บทที่3สถานะสินค้าอุตสาหกรรมไทยที่ส่งออกไปในตลาดอาเซียน Aec prompt2 บทที่3
สถานะสินค้าอุตสาหกรรมไทยที่ส่งออกไปในตลาดอาเซียน Aec prompt2 บทที่3วิระศักดิ์ บัวคำ
 
นโยบายสินค้าเกษตรไทยเปรียบเทียบกับประเทศเพื่อนบ้านและทางรอด Aec prompt 1_บทที่4
นโยบายสินค้าเกษตรไทยเปรียบเทียบกับประเทศเพื่อนบ้านและทางรอด Aec prompt 1_บทที่4นโยบายสินค้าเกษตรไทยเปรียบเทียบกับประเทศเพื่อนบ้านและทางรอด Aec prompt 1_บทที่4
นโยบายสินค้าเกษตรไทยเปรียบเทียบกับประเทศเพื่อนบ้านและทางรอด Aec prompt 1_บทที่4วิระศักดิ์ บัวคำ
 
ธุรกิจโลจิสติกส์และขนส่งสินค้าทางบกของไทยและประเทศในอาเซียน Aec prompt3
ธุรกิจโลจิสติกส์และขนส่งสินค้าทางบกของไทยและประเทศในอาเซียน Aec prompt3ธุรกิจโลจิสติกส์และขนส่งสินค้าทางบกของไทยและประเทศในอาเซียน Aec prompt3
ธุรกิจโลจิสติกส์และขนส่งสินค้าทางบกของไทยและประเทศในอาเซียน Aec prompt3วิระศักดิ์ บัวคำ
 
ทิศทางกระบี่หลังเปิดAec คุณอิสระ ว่องกุศลกิจ ประะานหอไทย 22 เมย 56
ทิศทางกระบี่หลังเปิดAec คุณอิสระ ว่องกุศลกิจ ประะานหอไทย 22 เมย 56ทิศทางกระบี่หลังเปิดAec คุณอิสระ ว่องกุศลกิจ ประะานหอไทย 22 เมย 56
ทิศทางกระบี่หลังเปิดAec คุณอิสระ ว่องกุศลกิจ ประะานหอไทย 22 เมย 56วิระศักดิ์ บัวคำ
 
ตำแหน่งสินค้าเกษตรที่สำคัญของไทยในอาเซียน Aec prompt 1_บทที่3
ตำแหน่งสินค้าเกษตรที่สำคัญของไทยในอาเซียน Aec prompt 1_บทที่3ตำแหน่งสินค้าเกษตรที่สำคัญของไทยในอาเซียน Aec prompt 1_บทที่3
ตำแหน่งสินค้าเกษตรที่สำคัญของไทยในอาเซียน Aec prompt 1_บทที่3วิระศักดิ์ บัวคำ
 
ตำแหน่งตลาดสินค้าอุตสาหกรรมไทยในตลาดอาเซียน Ace prompt2 บทที่2
ตำแหน่งตลาดสินค้าอุตสาหกรรมไทยในตลาดอาเซียน Ace prompt2 บทที่2ตำแหน่งตลาดสินค้าอุตสาหกรรมไทยในตลาดอาเซียน Ace prompt2 บทที่2
ตำแหน่งตลาดสินค้าอุตสาหกรรมไทยในตลาดอาเซียน Ace prompt2 บทที่2วิระศักดิ์ บัวคำ
 
ตำแหน่งการตลาดและศักยภาพการแข่งขันของสินค้าอุตสาหกรรมไทยในอาเซียน Aec prompt2...
ตำแหน่งการตลาดและศักยภาพการแข่งขันของสินค้าอุตสาหกรรมไทยในอาเซียน Aec prompt2...ตำแหน่งการตลาดและศักยภาพการแข่งขันของสินค้าอุตสาหกรรมไทยในอาเซียน Aec prompt2...
ตำแหน่งการตลาดและศักยภาพการแข่งขันของสินค้าอุตสาหกรรมไทยในอาเซียน Aec prompt2...วิระศักดิ์ บัวคำ
 
คู่มือการค้าและการลงทุนลาว Trade and investment_guide_laos
คู่มือการค้าและการลงทุนลาว Trade and investment_guide_laosคู่มือการค้าและการลงทุนลาว Trade and investment_guide_laos
คู่มือการค้าและการลงทุนลาว Trade and investment_guide_laosวิระศักดิ์ บัวคำ
 
คู่มือการค้าและการลงทุนพม่า Trade and investment_guide_myanmar
คู่มือการค้าและการลงทุนพม่า Trade and investment_guide_myanmarคู่มือการค้าและการลงทุนพม่า Trade and investment_guide_myanmar
คู่มือการค้าและการลงทุนพม่า Trade and investment_guide_myanmarวิระศักดิ์ บัวคำ
 
คู่มือการค้าและการลงทุนกัมพูชา Trade and investment_guide_cambodia
คู่มือการค้าและการลงทุนกัมพูชา Trade and investment_guide_cambodiaคู่มือการค้าและการลงทุนกัมพูชา Trade and investment_guide_cambodia
คู่มือการค้าและการลงทุนกัมพูชา Trade and investment_guide_cambodiaวิระศักดิ์ บัวคำ
 
คู่มือการค้าและการลงทุนเวียดนาม Trade and investment_guide_vietnam
คู่มือการค้าและการลงทุนเวียดนาม Trade and investment_guide_vietnamคู่มือการค้าและการลงทุนเวียดนาม Trade and investment_guide_vietnam
คู่มือการค้าและการลงทุนเวียดนาม Trade and investment_guide_vietnamวิระศักดิ์ บัวคำ
 
ความตกลงหุ้นส่วนเศรษกิจระหว่างอาเซียนกับ 6 ประเทศftaprogfeb53 ce+6
ความตกลงหุ้นส่วนเศรษกิจระหว่างอาเซียนกับ 6 ประเทศftaprogfeb53 ce+6ความตกลงหุ้นส่วนเศรษกิจระหว่างอาเซียนกับ 6 ประเทศftaprogfeb53 ce+6
ความตกลงหุ้นส่วนเศรษกิจระหว่างอาเซียนกับ 6 ประเทศftaprogfeb53 ce+6วิระศักดิ์ บัวคำ
 

More from วิระศักดิ์ บัวคำ (20)

Chamber commerce issue2
Chamber commerce issue2Chamber commerce issue2
Chamber commerce issue2
 
รหัสประจำจังหวัด อ้างอิงกระทรวงมหาดไทยForm mr3
รหัสประจำจังหวัด อ้างอิงกระทรวงมหาดไทยForm mr3รหัสประจำจังหวัด อ้างอิงกระทรวงมหาดไทยForm mr3
รหัสประจำจังหวัด อ้างอิงกระทรวงมหาดไทยForm mr3
 
แบบฟอร์มการสั่งพิมพ์บัตรสมาชิก Form mr2(1)
แบบฟอร์มการสั่งพิมพ์บัตรสมาชิก Form mr2(1)แบบฟอร์มการสั่งพิมพ์บัตรสมาชิก Form mr2(1)
แบบฟอร์มการสั่งพิมพ์บัตรสมาชิก Form mr2(1)
 
Form mr
Form mrForm mr
Form mr
 
องค์ประกอบของประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน Aec prompt 1_บทที่1
องค์ประกอบของประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน Aec prompt 1_บทที่1องค์ประกอบของประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน Aec prompt 1_บทที่1
องค์ประกอบของประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน Aec prompt 1_บทที่1
 
สถิติการค้า ไทย อาเซียน Total feb 56
สถิติการค้า ไทย อาเซียน Total feb 56สถิติการค้า ไทย อาเซียน Total feb 56
สถิติการค้า ไทย อาเซียน Total feb 56
 
สถานะสินค้าอุตสาหกรรมไทยที่ส่งออกไปในตลาดอาเซียน Aec prompt2 บทที่3
สถานะสินค้าอุตสาหกรรมไทยที่ส่งออกไปในตลาดอาเซียน Aec prompt2 บทที่3สถานะสินค้าอุตสาหกรรมไทยที่ส่งออกไปในตลาดอาเซียน Aec prompt2 บทที่3
สถานะสินค้าอุตสาหกรรมไทยที่ส่งออกไปในตลาดอาเซียน Aec prompt2 บทที่3
 
บรรณานุกรมAec prompt 1_บรรณานุกรม
บรรณานุกรมAec prompt 1_บรรณานุกรมบรรณานุกรมAec prompt 1_บรรณานุกรม
บรรณานุกรมAec prompt 1_บรรณานุกรม
 
บรรณานุกรมAec prompt2 บรรณานุกรม
บรรณานุกรมAec prompt2 บรรณานุกรมบรรณานุกรมAec prompt2 บรรณานุกรม
บรรณานุกรมAec prompt2 บรรณานุกรม
 
นโยบายสินค้าเกษตรไทยเปรียบเทียบกับประเทศเพื่อนบ้านและทางรอด Aec prompt 1_บทที่4
นโยบายสินค้าเกษตรไทยเปรียบเทียบกับประเทศเพื่อนบ้านและทางรอด Aec prompt 1_บทที่4นโยบายสินค้าเกษตรไทยเปรียบเทียบกับประเทศเพื่อนบ้านและทางรอด Aec prompt 1_บทที่4
นโยบายสินค้าเกษตรไทยเปรียบเทียบกับประเทศเพื่อนบ้านและทางรอด Aec prompt 1_บทที่4
 
ธุรกิจโลจิสติกส์และขนส่งสินค้าทางบกของไทยและประเทศในอาเซียน Aec prompt3
ธุรกิจโลจิสติกส์และขนส่งสินค้าทางบกของไทยและประเทศในอาเซียน Aec prompt3ธุรกิจโลจิสติกส์และขนส่งสินค้าทางบกของไทยและประเทศในอาเซียน Aec prompt3
ธุรกิจโลจิสติกส์และขนส่งสินค้าทางบกของไทยและประเทศในอาเซียน Aec prompt3
 
ทิศทางกระบี่หลังเปิดAec คุณอิสระ ว่องกุศลกิจ ประะานหอไทย 22 เมย 56
ทิศทางกระบี่หลังเปิดAec คุณอิสระ ว่องกุศลกิจ ประะานหอไทย 22 เมย 56ทิศทางกระบี่หลังเปิดAec คุณอิสระ ว่องกุศลกิจ ประะานหอไทย 22 เมย 56
ทิศทางกระบี่หลังเปิดAec คุณอิสระ ว่องกุศลกิจ ประะานหอไทย 22 เมย 56
 
ตำแหน่งสินค้าเกษตรที่สำคัญของไทยในอาเซียน Aec prompt 1_บทที่3
ตำแหน่งสินค้าเกษตรที่สำคัญของไทยในอาเซียน Aec prompt 1_บทที่3ตำแหน่งสินค้าเกษตรที่สำคัญของไทยในอาเซียน Aec prompt 1_บทที่3
ตำแหน่งสินค้าเกษตรที่สำคัญของไทยในอาเซียน Aec prompt 1_บทที่3
 
ตำแหน่งตลาดสินค้าอุตสาหกรรมไทยในตลาดอาเซียน Ace prompt2 บทที่2
ตำแหน่งตลาดสินค้าอุตสาหกรรมไทยในตลาดอาเซียน Ace prompt2 บทที่2ตำแหน่งตลาดสินค้าอุตสาหกรรมไทยในตลาดอาเซียน Ace prompt2 บทที่2
ตำแหน่งตลาดสินค้าอุตสาหกรรมไทยในตลาดอาเซียน Ace prompt2 บทที่2
 
ตำแหน่งการตลาดและศักยภาพการแข่งขันของสินค้าอุตสาหกรรมไทยในอาเซียน Aec prompt2...
ตำแหน่งการตลาดและศักยภาพการแข่งขันของสินค้าอุตสาหกรรมไทยในอาเซียน Aec prompt2...ตำแหน่งการตลาดและศักยภาพการแข่งขันของสินค้าอุตสาหกรรมไทยในอาเซียน Aec prompt2...
ตำแหน่งการตลาดและศักยภาพการแข่งขันของสินค้าอุตสาหกรรมไทยในอาเซียน Aec prompt2...
 
คู่มือการค้าและการลงทุนลาว Trade and investment_guide_laos
คู่มือการค้าและการลงทุนลาว Trade and investment_guide_laosคู่มือการค้าและการลงทุนลาว Trade and investment_guide_laos
คู่มือการค้าและการลงทุนลาว Trade and investment_guide_laos
 
คู่มือการค้าและการลงทุนพม่า Trade and investment_guide_myanmar
คู่มือการค้าและการลงทุนพม่า Trade and investment_guide_myanmarคู่มือการค้าและการลงทุนพม่า Trade and investment_guide_myanmar
คู่มือการค้าและการลงทุนพม่า Trade and investment_guide_myanmar
 
คู่มือการค้าและการลงทุนกัมพูชา Trade and investment_guide_cambodia
คู่มือการค้าและการลงทุนกัมพูชา Trade and investment_guide_cambodiaคู่มือการค้าและการลงทุนกัมพูชา Trade and investment_guide_cambodia
คู่มือการค้าและการลงทุนกัมพูชา Trade and investment_guide_cambodia
 
คู่มือการค้าและการลงทุนเวียดนาม Trade and investment_guide_vietnam
คู่มือการค้าและการลงทุนเวียดนาม Trade and investment_guide_vietnamคู่มือการค้าและการลงทุนเวียดนาม Trade and investment_guide_vietnam
คู่มือการค้าและการลงทุนเวียดนาม Trade and investment_guide_vietnam
 
ความตกลงหุ้นส่วนเศรษกิจระหว่างอาเซียนกับ 6 ประเทศftaprogfeb53 ce+6
ความตกลงหุ้นส่วนเศรษกิจระหว่างอาเซียนกับ 6 ประเทศftaprogfeb53 ce+6ความตกลงหุ้นส่วนเศรษกิจระหว่างอาเซียนกับ 6 ประเทศftaprogfeb53 ce+6
ความตกลงหุ้นส่วนเศรษกิจระหว่างอาเซียนกับ 6 ประเทศftaprogfeb53 ce+6
 

ข้อบังคับหอการค้ากร ะบี่ 2549

 • 1. ขอบังคับของหอการคา จังหวัดกระบี่ หนาที่ 1 ขอบังคับของหอการคาจังหวัดกระบี่ หอการคานี้จัดตั้งตามพระราชบัญญัติหอการคา พ.ศ. 2509 และอยูในการควบคุมดูแลของสํานักงาน ทะเบียนหอการคาประจําจังหวัดกระบี่ หมวดที่ 1 บทความทั่วไป ขอ 1. สถาบันนี้เรียกชื่อวา “หอการคาจังหวัดกระบี่” เรียกชื่อเปนภาษาอังกฤษวา “KRABI CHAMBER OF COMMERCE” ตราของหอการคาจังหวัดกระบี่ มีเครื่องหมายเปนรูปโล ดานในมีรูปเรือสําเภา หัวเปน พญานาค ใบเรือมีสีธงชาติไทย มีพื้นน้ําอยูดานลาง ดานชายมือมีอักษรภาษาไทยวา “หอการคาจังหวัด กระบี่” ดานขวามือมีอักษรภาษาอังกฤษวา “THE KRABI CHAMBER OF COMMERCE” คําวา “หอการคา” ตอไปในขอบังคับนี้ใหหมายความถึง “หอการคาจังหวัดกระบี่” ขอ 2. สํานักงานของหอการคา ตั้งอยู ณ เลขที่ 1/23-24 ถนนวัชระ ตําบลกระบี่ใหญ อําเภอเมือง จังหวัด กระบี่ โทรศัพท (075) 700204 โทรสาร (075) 700205
 • 2. ขอบังคับของหอการคา จังหวัดกระบี่ หนาที่ 2 หมวด 2 วัตถุประสงค ขอ 3. หอการคานี้มีวัตถุประสงคดังตอไปนี้ 1. สงเสริมวิสาหกิจตางๆ เพื่อประโยชนทางการคา อุตสาหกรรม เกษตรกรรม การเงิน และเศรษฐกิจ ในเขตจังหวัดกระบี่ เชน รวบรวมสถิติเผยแพรขาวสารการคา วิจัยเกี่ยวกับการคาและเศรษฐกิจ สงเสริมการทองเที่ยว การออกใบรับรองแหลงกําเนิดของสินคา การวางมาตรฐานแหงคุณภาพของ สินคา การตรวจสอบมาตรฐานสินคา จัดตั้ง และดําเนินการสถานการศึกษาที่เกี่ยวกับการคา และ เศรษฐกิจพิพิธภัณฑสินคา การจัดงานแสดงสินคา การเปนอนุญาโตตุลาการ ขอพิพาททางการคา 2. รับปรึกษา และใหขอแนะนําแกสมาชิกเกี่ยวกับการคา อุตสาหกรรม เกษตรกรรม การเงิน หรือ เศรษฐกิจ และชวยอํานวยความสะดวกตาง ๆ ในการดําเนินธุรกิจของสมาชิก 3. ใหคําปรึกษา และเสนอขอแนะนําแกหอการคาไทย และรัฐบาล เพื่อพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศ 4. ประสานงานในทางการคา ระหวางผูประกอบการคากับทางราชการ 5. เพื่อชวยเหลือ และสงเสริมการกุศล และสาธารณสงเคราะห 6. ปฏิบัติกิจการอื่น ๆ ตามแตจะมีกฎหมายระบุใหเปนหนาที่ของหอการคา หรือตามที่ทางราชการ มอบหมาย 7. หอการคาจังหวัดกระบี่นี้ ไมดําเนินการทางการเมือง หมวดที่ 3 สมาชิกและสมาชิกภาพ ขอ 4. หอการคาประกอบดวยสมาชิกซึ่งเปนบุคคลธรรมดา หรือนิติบุคล มีคุณสมบัติ ตามที่ไดระบุไวในขอ 5 ขอ 5. สมาชิกหอการคาแบงออกเปน 4 ประเภทคือ (1) สมาชิกสามัญ ไดแก บุคคลธรรมดา สัญชาติไทย ธุรกิจที่จดทะเบียนประกอบการ ซึ่งบุคคลธรรมดา สัญชาติไทยเปนเจาของ หรือนิติบุคคลที่มีบุคคลสัญชาติไทยเปนหุนสวนหรือผูถือหุนเกินกึ่งจํานวน เงินทุนของนิติบุคคลนั้น ซึ่งมีภูมิลําเนาอยูในจังหวัดกระบี่ และประกอบวิสาหกิจในทางการคา อุตสาหกรรม เกษตรกรรมการเงิน บริการ หรือเศรษฐกิจ หรือเปนสมาคมการคา ที่มีสมาชิกสัญชาติ ไทยเกินกึ่งจํานวนของสมาชิกทั้งหมด หรือเปนรัฐวิสาหกิจ สหกรณ หรือกลุมเกษตรกร (2) สมาชิกวิสามัญ ไดแก บุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลที่มีคุณสมบัติเชนเดียวกับสมาชิกสามัญ แตไดแสดง ความจํานงสมัครเปนสมาชิกวิสามัญ (3) สมาชิกสมทบ ไดแก บุคคลธรรมดา หรือนิติบุคคลที่มิไดมีสัญชาติไทย และสมาคมการคาที่มีสมาชิก เปนคนตางดาว เกินกึ่งจํานวนของสมาชิกทั้งหมด ซึ่งประกอบวิสาหกิจในทางการคา อุตสาหกรรม
 • 3. ขอบังคับของหอการคา จังหวัดกระบี่ หนาที่ 3 (4) สมาชิกกิตติมศักดิ์ ไดแก อดีตประธานคณะกรรมการบริหาร หอการคาจังหวัดกระบี่บุคคลผูทรงคุณ วุฒิ หรือผูที่มีอุปการคุณแกหอการคาจังหวัดกระบี่ ซึ่งคณะกรรมการลงมติเชิญใหเปนสมาชิกกิตติม ศักดิ์ ไมตองชําระคาลงทะเบียน หรือคาบํารุงอยางใดทั้งสิ้น ขอ 6. คุณสมบัติของสมาชิก สมาชิกของหอการคา นอกจากคุณสมบัติตามขอ 5 แลว ยังตองประกอบดวยคุณ สมบัติดังตอไปนี้คือ (1) ในกรณีที่เปนบุคคลธรรมดา 1. เปนผูบรรลุนิติภาวะแลว 2. ไมเปนบุคคลลมละลาย บุคคลไรความสามารถหรือบุคคลเสมือนไรความสามารถ 3. ไมเคยเปนบุคคล ที่เคยตองโทษจําคุกโดยคําพิพากษาถึงที่สุดของศาลมากอนเวนแตความผิด ลหุโทษ หรือความผิดที่อัตราโทษไมสูงกวาความผิดลหุโทษ หรือความผิดซึ่งกระทําโดยประมาท 4. ไมเปนโรคอันพึงรังเกียจแกสังคม 5. เปนผูมีฐานะมั่นคงพอสมควร 6. เปนผูมีความประพฤติเรียบรอย (2) ในกรณีเปนนิติบุคคล 1. ไมเปนบุคคลลมละลาย 2. มีฐานะมั่นคงพอสมควรใหนําความในขอ 6 (1) มาใชบังคับแกคุณสมบัติของผูแทนนิติบุคคล ที่เปนสมาชิกตามขอ 10 ดวย ขอ 7. การสมัครเขาเปนสมาชิก ผูที่ประสงคจะสมัครเขาเปนสมาชิกสามัญ สมาชิกวิสามัญ หรือสมาชิก สมทบ ของหอการคา จะตองยื่นความจํานงตอเลขาธิการ หรือกรรมการผูทําหนาที่แทนเลขาธิการตาม แบบ พิมพที่หอการคาไดกําหนดไว โดยมีสมาชิกสามัญเปนผูรับรองอยางนอยสองคน ขอ 8. การพิจารณาคําขอสมัครเขาเปนสมาชิก ใหเลขาธิการ หรือกรรมการผูทําหนาที่แทนเลขาธิการนําใบ สมัคร เสนอตอที่ประชุมคณะกรรมการในคราว ตอไป ครั้งแรกหลังจากการที่ไดรับใบสมัครเมื่อคณะกรรมการ มีมติใหรับหรือไมรับผูใดเขาเปนสมาชิกใหเลขาธิการมีหนังสือแจงใหผูนั้นทราบภายในเจ็ดวันแตวันลงมติ
 • 4. ขอบังคับของหอการคา จังหวัดกระบี่ หนาที่ 4 ขอ 9. วันเริ่มสมาชิกภาพ สมาชิกภาพเริ่มตั้งแตวันที่ผูสมัครไดชําระคาลงทะเบียนเขาเปนสมาชิกและคา บํารุงประจําปของหอการคาเรียบรอยแลว ขอ 10. สมาชิกที่เปนนิติบุคคล จะตองตั้งผูแทนซึ่งเปนบุคคลธรรมดาที่มีอํานาจเต็มกระทํากิจการแทนนิติบุคคลนั้น ไดไมเกิน 2 คน เพื่อปฏิบัติการในหนาที่และการใชสิทธิแทนนิติบุคคลนั้น ผูแทนดังกลาวจะใชสิทธิในฐานะสมาชิก นิติบุคคลนั้นไดเพียงคนเดียว ผูแทนนิติบุคคลในวรรคแรกจะตองถือสัญชาติไทย และมีนิติสัมพันธ กับนิติบุคคลนั้น ในฐานะเปนกรรมการผูจัดการบริษัท จํากัด หุนสวนผูจัดการหางหุนสวนจํากัด หุนสวนใน หางหุนสวนสามัญจดทะเบียน หรือผูมีอํานาจทําการแทนนิติบุคคลตามกฎหมายวาดวยการนั้น แลวแตกรณี บุคคลเดียวกันจะเปนผูแทนที่มีอํานาจเต็มของสมาชิกเกิน 1 รายมิไดภายหลังวันที่ 31 ธันวาคม ของทุกป กอนที่มีการประชุมใหญประจําปหามใหมีการเปลี่ยนแปลงผูแทนที่มีอํานาจเต็ม ที่ไดจดแจงไว ขอ 11. การขาดจากสมาชิกภาพ สมาชิกภาพยอมสิ้นสุดลงในกรณีดังตอไปนี้ 1. ตาย หรือสิ้นสภาพนิติบุคคล 2. ขาดคุณสมบัติตามขอ 5 3. ลาออกโดยยื่นหนังสือลาออกตอคณะกรรมการ และคณะกรรมการเห็นชอบ 4. ตองคําพิพากษาถึงที่สุด ใหเปนบุคคลลมละลาย 5. ถูกศาลสั่งใหเปนบุคคลไรความสามารถหรือบุคคลเสมือนไรความสามารถ 6. ตองคําพิพากษาถึงที่สุดใหลงโทษจําคุก เวนแตเปนความผิดลหุโทษ หรือความผิดที่ไดกระทําโดย ประมาท 7. คณะกรรการลงมติ ใหลบชื่อออกจากทะเบียนสมาชิก โดยคะแนนเสียงไมนอยกวาสามในสี่ของจํานวน กรรรมการทั้งหมดดวยเหตุหนึ่งเหตุใดดังตอไปนี้ 1. ประพฤติผิดศีลธรรมอันดี หรือธรรมจรรยาของพอคาจนขาดความนิยมของมหาชน 2. มีหนี้สินลนพนตัว หรือประพฤติตน หรือกระทําการใด ๆ อันจะนําความเสื่อมเสียมาสูหอการคา จังหวัดกระบี่ 3. ไมปฎิบัติตามขอบังคับ ระเบียบ หรือคําสั่งของหอการคาจังหวัดกระบี่ ที่กําหนดไว 4. ไมชําระเงินคาบํารุงประจําป และไดรับใบเตือนจากเจาหนาที่ครบสามสิบวัน
 • 5. ขอบังคับของหอการคา จังหวัดกระบี่ หนาที่ 5 ขอ 12. ทะเบียนสมาชิก ใหนายทะเบียนจัดทําทะเบียน สมาชิกเก็บไว ณ สํานักงานหอการคา โดยอยางนอย ใหมีรายการดังตอไปนี้ 1. ชื่อ และสัญชาติของสมาชิก 2. ชื่อที่ใชในการประกอบวิสาหกิจ และประเภทของวิสาหกิจ 3. ที่ตั้งสํานักงานของสมาชิก 4. วันที่เขาเปนสมาชิก หมวดที่ 4 สิทธิและหนาที่ของสมาชิก ขอ 13. สิทธิของสมาชิก 1. ไดรับความชวยเหลือ และการสงเคราะหในเรื่องที่เกี่ยวกับกิจการ อันอยูในวัตถุประสงคของหอ การคา เทาที่จะอํานวยได 2. เสนอความคิดเห็นหรือใหคําแนะนําตอหอการคาหรือคณะกรรมการในเรื่องใดๆ อันอยูในวัตถุ ประสงคของหอการคาเพื่อนํามาซึ่งความเจริญรุงเรืองของหอการคา 3. ขอตรวจสอบกิจการและทรัพยสินของหอการคาได โดยทําเปนหนังสือยื่นตอเลขาธิการหรือ กรรมการผูทําหนาที่แทนเลขาธิการ 4. เขารวมประชุมอภิปรายแสดงความคิดเห็นซักถามกรรมการ เสนอญัตติในการประชุมใหญสมาชิก 5. มีสิทธิประดับเครื่องหมายหอการคา 6. สมาชิกสามัญเทานั้นมีสิทธิในการออกเสียงลงคะแนนในที่ประชุมใหญสามัญประจําป หรือในที่ ประชุมใหญวิสามัญประจําป หรือในการรับเลือกตั้งเปนกรรมการหอการคา ขอ 14. หนาที่ของสมาชิก 1. ตองปฎิบัติตามขอบังคับของหอการคา มติของที่ประชุมใหญ มติของคณะกรรมการและหนาที่ ซึ่งตน ไดรับมอบหมายจากหอการคาดวยความซื่อสัตยโดยเครงครัด 2. ดํารงรักษาเกียรติ และผลประโยชนสวนไดเสียของหอการคา ตลอดจนตองรักษาความลับในขอประชุม หรือวิธีการของหอการคาไมเปดเผยขอความ ซึ่งอาจจะนําความเสื่อมเสียมาสูหอการคาโดยเด็ดขาด 3. สงเสริมและสนับสนุนกิจการ ของหอการคาใหเจริญรุงเรืองและมีความกาวหนาอยูเสมอ 4. ตองรักษาไวซึ่งความสามัคคีธรรม ระหวางสมาชิก และปฎิบัติกิจการคาในทํานองชวยเหลือกันดวย ความซื่อสัตยสุจริต 5. ชําระคาบํารุงใหแกหอการคาตามกําหนด
 • 6. ขอบังคับของหอการคา จังหวัดกระบี่ หนาที่ 6 6. สมาชิกผูใดเปลี่ยนชื่อ ชื่อสกุล สัญชาติ ยายที่อยู ยายที่ตั้งสํานักงานเปลี่ยนแปลงประเภท วิสาหกิจหรือเปลี่ยนผูแทนนิติบุคคลจะตองแจงใหเลขาธิการทราบเปนหนังสือ ภายในกําหนดเวลาเจ็ด วัน นับแตเปลี่ยนแปลง วินัยของสมาชิก - สมาชิกตองรักษาไวซึ่งสามัคคีธรรมระหวางสมาชิก ปฏิบัติกิจการคาในทํานองชวยเหลือซึ่งกันและกัน ดวยความซื่อสัตยสุจริต - สมาชิกตองปฏิบัติหนาที่ของตนตามที่หอการคาไดมอบหมายให ดวยความซื่อสัตยสุจริต - สมาชิกตองรักษาความลับในขอประชุม หรือวิธีการของหอการคาหามเปดเผยขอความ ซึ่งอาจจะนํา ความเสื่อมเสียมาสูหอการคาจังหวัดกระบี่ โดยเด็ดขาด หมวดที่ 5 คาลงทะเบียนเขาเปนสมาชิกและคาบํารุงหอการคา ขอ 15. คาลงทะเบียนเขาเปนสมาชิก และคาบํารุงหอการคา 1. สมาชิกสามัญจะตองชําระ คาลงทะเบียน 500 บาท (หารอยบาทถวน) คาบํารุงหอการคาเปนประจํา ป ๆ ละ 500 บาท (หารอยบาทถวน) และ สมาชิกสามัญตลอดชีพจะตองชําระคาลงทะเบียน 500 บาท และคาบํารุงตลอดชีพจํานวน 10,000 บาท 2. สมาชิกวิสามัญ จะตองชําระคาลงทะเบียน 500 บาท (หารอยบาทถวน) และคาบํารุงหอการคาเปน ประจําป ปละ 200 บาท (สองรอยบาทถวน) 3. สมาชิกสมทบ จะตองชําระคาลงทะเบียน 500 บาท (หารอยบาทถวน) และคาบํารุงหอการคาเปน ประจําปๆละ 500 บาท (หารอยบาทถวน) 4. สมาชิกกิตติมศักดิ์ไมตองชําระคาลงทะเบียนหรือคาบํารุงอยางใดทั้งสิ้น ขอ 16. คาบํารุงพิเศษ หอการคาอาจเรียกเก็บคาบํารุงพิเศษจํานวนเทาใดจากสมาชิก ไดเปนครั้งคราวโดยที่ ประชุมใหญ ลงมติคะแนนเสียงไมนอยกวาสามในสี่ของจํานวนสมาชิกสามัญ ที่มาประชุมทั้งหมด
 • 7. ขอบังคับของหอการคา จังหวัดกระบี่ หนาที่ 7 หมวดที่ 6 คณะกรรมการของหอการคา ขอ 17. ใหมีคณะกรรมการขึ้นคณะหนึ่งเปนผูบริหารงานใหเปนไปตามวัตถุประสงคของหอการคา และเปนผูแทน ของหอการคา ในกิจกรรมอันเกี่ยวกับบุคคลภายนอกประกอบดวยสมาชิกสามัญ มีจํานวนไมนอยกวา 7 คน และไมเกิน 21 คน ดํารงตําแหนงตาง ๆ คือ ประธานกรรมการหอการคา รองประธาน เลขาธิการ เหรัญญิก นายทะเบียน ปฏิคม ประชาสัมพันธ และตําแหนงอื่น ๆ ที่จะกําหนดหนาที่ตามที่เห็นสมควร เวนแตที่ ประชุมใหญครั้งนั้นๆ จะมีมติเปนอยางอื่น การเลือกตั้งกรรมการใหกระทําดวยวิธีลงคะแนนลับ โดยใหสมาชิกสามัญหรือสมาชิกวิสามัญ หรือสมาชิกสมทบเสนอชื่อของสมาชิกสามัญ ซึ่งตนประสงคจะใหเขาสมัครรับเลือกตั้งเปนกรรมการตอที่ ประชุมใหญ โดยมีสมาชิกอื่นรับรองไมนอยกวาสองคนแลวใหที่ประ ชุมใหญ ลงมติเลือกตั้ง ใหผูไดรับ คะแนนสูงตามลําดับไดเปนกรรมการตามจํานวนที่กําหนดไวในวรรคแรก หรือตามมติที่ประชุมใหญครั้ง นั้นๆ ถามีผูใดคะแนนเทากันในลําดับสุดทายที่จะไดเปนกรรมการคราวนั้น ใหที่ประชุมใหญลงมติใหม เฉพาะผูไดคะแนนเทากัน หากปรากฎวาไดคะแนนเทากันอีก ใหใชวิธีจับสลาก 1. คณะกรรมการของหอการคาอยูในตําแหนงคราวละ 2 ป และเมื่อพนจากตําแหนงไปแลว อาจไดรับ เลือกเปนกรรมการอีกก็ได 2. ผูใดจะดํารงตําแหนงประธานกรรมการหอการคาเกินกวา 2 คราว ติดตอกันมิได 3. การนับวาระกรรมการ ใหเริ่มนับวาระกรรมการของหอการคา ตั้งแตวันที่ที่ประชุมใหญมีมติ เลือกตั้งกรรมการ 4. หามมิใหประธานกรรมการหอการคา ดํารงตําแหนงทางการเมืองใดๆ 5. การใชสิทธิของสมาชิกในการเลือกตั้งคณะกรรมการ เปนกิจการเฉพาะตัวของสมาชิก หรือผูแทน นิติบุคคลที่มีอํานาจเต็มซึ่งจดแจงไว จะมอบอํานาจหรือตั้งตัวแทนชวงแทนตนไมได 6. สมาชิกผูใดคางชําระคาบํารุงสมาชิก ผูนั้นจะใชสิทธิออกเสียงลงคะแนนตามขอบังคับนี้ไมได ขอ 18. การพนจากตําแหนงกรรมการ กรรมการยอมพนจากตําแหนงในกรณีดังตอไปนี้ 1. ครบกําหนดออกตามวาระ 2. ลาออกโดยคณะกรรมการหอการคาไดลงมติอนุมัติแลว 3. พนจากการเปนผูแทนของสมาชิกสามัญ ซึ่งเปนนิติบุคคล 4. ขาดจากสมาชิกภาพ 5. ที่ประชุมใหญมีมติ ใหถอดถอนออกจากการเปนกรรมการ 6. เมื่อรัฐมนตรีวาการกระทรวงพาณิชย สั่งใหออกมาตรา 40 แหงพระราชบัญญัติหอการคา พ.ศ 2509 7. ตองคําพิพากษาถึงที่สุด ใหลงโทษตามพระราชบัญญัติหอการคา พ.ศ.2509
 • 8. ขอบังคับของหอการคา จังหวัดกระบี่ หนาที่ 8 8. ขาดการประชุมคณะกรรมการ 3 ครั้ง ติดตอกัน โดยไมมีเหตุอันสมควร ในกรณีผูแทนสมาชิกซึ่งเปนนิติบุคคล ตามขอ 10 ที่ไดรับการเลือกตั้ง หรือแตงตั้ง ตายหรือพนจาก ตําแหนงผูแทนของสมาชิกนั้น ผูแทนคนใหมของสมาชิกรายนั้น ๆ จะเขาเปนกรรมการแทนก็ได ขอ 19. กรณีที่กรรมการ พนจากตําแหนงกรรมการกอนครบกําหนดออกตามวาระ คณะกรรมการอาจตั้งสมาชิกสามัญ คนใด คนหนึ่งใหเปนกรรมการแทนได แตกรรมการที่ไดรับ แตงตั้งแทนนี้ใหเปนกรรมการ อยูไดตามวาระของผูที่ตนแทน กรณีคณะกรรมการพนจากตําแหนงทั้งคณะกอนครบกําหนดออกตามวาระ ใหคณะกรรมการที่พน จากตําแหนงทั้งคณะกอนครบกําหนดออกตามวาระ ใหนําความในขอ 24 มาใชบังคับโดยอนุโลม คณะกรรมการซึ่งไดรับเลือกตั้งตามวรรคกอน อยูในตําแหนงไดตามวาระของคณะกรรมการที่พน จากตําแหนงไป ขอ 20. องคประชุมในการประชุมของคณะกรรมการ การประชุมของคณะกรรมการ จะตองมีกรรมการมาประชุมไมนอยกวาหนึ่งในสาม ขอจํานวน กรรมการทั้งหมด จึงจะนับวาเปนองคประชุม ในกรณีที่จํานวนกรรมการ ในคณะกรรมการนอยกวาหนึ่งในสาม ของจํานวนกรรมการทั้ง หมด กรรมการที่เหลืออยูยอมทํากิจการไดเฉพาะแตในเรื่องที่จะตั้งสมาชิกสามัญคนใดคนหนึ่งหรือ หลายคนเปนกรรมการเพิ่มขึ้นใหครบจํานวน หรือนัดเรียกประชุมใหญ หรือกระทํากิจการอันสมควร ทุกอยางเพื่อปกปกรักษาประโยชน ของหอการคาเทานั้น ขอ 21. มติของที่ประชุมคณะกรรมการ ใหถือเอาคะแนนเสียงขางมาก กรรมการคนหนึ่งมีเสียงหนึ่งเสียงในการ ลงคะแนน ถาคะแนนเสียงเทากัน ใหผูเปนประธานในที่ประชุมมีคะแนนอีกเสียงหนึ่งเปนเสียงชี้ขาดใน กรณีที่ที่ประชุมคณะกรรมการลงมติอันเปนการฝาฝนกฎหมาย และหรือขอบังคับนี้ใหถือ วามตินั้นใชบังคับมิได ขอ 22. ประธานในที่ประชุม ใหประธานกรรมการเปนประธานในที่ประชุม ถาประธานกรรมการไมอยูหรือ ไมอาจปฎิบัติหนาที่ไดใหรองประธานผูอาวุโสตามลําดับปฎิบัติหนาที่แทน ถาทั้งประธานกรรมการ และรองประธานไมอยู หรือไมอาจปฏิบัติหนาที่ได ใหที่ประชุมเลือกกรรมการคนใดคนหนึ่งเปน ประธานในที่ประชุมเฉพาะในการประชุมคราวนั้น
 • 9. ขอบังคับของหอการคา จังหวัดกระบี่ หนาที่ 9 ขอ 23. การประชุมคณะกรรมการ ใหมีการประชุมคณะกรรมการอยางนอยสามเดือนตอครั้ง อนึ่งในกรณี จําเปน ประธานกรรมการหรือกรรมการผูทําหนาที่แทนหรือกรรมการรวมกันไมนอยกวาหาคนจะเรียก ประชุมขึ้นก็ได ขอ 24. การเขารับหนาที่ของคณะกรรมการ เมื่อมีการเลือกตั้งคณะกรรมการชุดใหม ใหคณะกรรมการซึ่งพน จากตําแหนง ยื่นจดทะเบียนคณะกรรมการชุดใหมตอนายทะเบียนหอการคาประจําจังหวัดกระบี่ ภาย ในสามสิบวัน นับแตวันเลือกตั้ง สงมอบหนาที่ใหคณะกรรมการชุดใหมภายในสามสิบวันนับแตวันที่ นายทะเบียนหอการคาฯ รับจดทะเบียน ในกรณีที่นายทะเบียนหอการคาฯ ยังมิไดรับจดทะเบียนคณะกรรมการชุดใหม และคณะกรรมการ ที่พนจาก ตําแหนงยังมิไดสงมอบหนาที่ตามวรรคแรก ใหคณะกรรมการที่พนจากตําแหนงนั้น มีอํานาจ หนาที่บริหารกิจการของ หอการคาตอไปจนกวานายทะเบียนหอการคา จะรับจดทะเบียนคณะกรรมการชุด ใหม และคณะกรรมการชุดใหมนั้นเขารับหนาที่แลว ขอ 25. อํานาจและหนาที่ของคณะกรรมการ มีดังนี้ 1. จัดดําเนินกิจการ และทรัพยสินของหอการคาใหเปนไปตามขอบังคับ และมติของที่ประชุม 2. เลือกตั้งกรรมการใหดํารงตําแหนงตาง ๆ ในคณะกรรมการ 3. วางระเบียบการในการปฎิบัติงานของหอการคาใหเปนไปตามวัตถุประสงค 4. วาจาง แตงตั้งและถอดถอนที่ปรึกษาของ คณะกรมการ อนุกรรมการ เจาหนาที่และพนักงานทั้งปวงใน กิจการเฉพาะอยางหรือพิจารณาเรื่องตาง ๆ อันอยูในขอบเขตหนาที่ของหอการคา เพื่อใหการดําเนินงาน ของหอการคาเปนไปโดยเรียบรอย ที่ปรึกษาของคณะกรรมการและอนุกรรมการดังกลาว จะแตงตั้งจาก กรรมการหรือสมาชิกของหอการคาหรือบุคคลภายนอกก็ได ขอ 26. อํานาจหนาที่กรรมการตําแหนงตาง ๆ มีดังนี้ 1. ประธานกรรมการ มีหนาที่อํานวยการเพื่อใหการดําเนินการของหอการคา เปนไปตามขอบังคับ และระเบียบการในการปฏิบัติงานของหอการคา เปนผูแทนของหอการคาในกิจการดันเกี่ยวกับ บุคคลภายนอก และเปนประธานในที่ประชุมคณะกรรมการตลอด จนในที่ประชุมใหญ 2. รองประธาน มีหนาที่เปนผูชวยเหลือประธานกรรมการในกิจการทั้งปวง อันอยูในอํานาจหนาที่ ของประธานกรรมการและเปนผูทําหนาที่แทนประธานกรรมการเมื่อประธานกรรมการไมอยู หรือไมอาจปฏิบัติหนาที่ได
 • 10. ขอบังคับของหอการคา จังหวัดกระบี่ หนาที่ 10 3. เลขาธิการ มีหนาที่ทําการโตตอบหนังสือเก็บรักษาเอกสารตาง ๆ ของหอการคา เปน เลขานุการในที่ประชุมคณะกรรมการและที่ประชุมใหญตลอดจนปฎิบัติหนาที่อื่น ๆ ตามที่ คณะกรรมการและที่ประชุมใหญตลอดจนปฏิบัติหนาที่อื่น ๆ ตามที่คณะกรรมการจะไดมอบหมาย 4. เหรัญญิก มีหนาที่รักษา และจายเงินของหอการคา ทําบัญชีการเงิน เก็บรักษาและจายพัสดุของ หอการคา ตลอดจนปฏิบัติหนาที่อื่นๆ ตามที่คณะกรรมการจะไดมอบหมาย 5. นายทะเบียน มีหนาที่เกี่ยวกับการจัดทําทะเบียนสมาชิก และทะเบียนตาง ๆ อันมิใชทะเบียนเกี่ยวกับ การเงินของหอการคา ตลอดจนปฏิบัติหนาที่อื่น ๆ ตามที่คณะกรรมการจะไดมอบหมาย 6. ปฏิคม มีหนาที่รักษาสํานักงานของหอการคา รักษาความเรียบรอยของสถานที่ รักษาสมุดเยี่ยม จัด สถานที่ประชุม ดูแลตอนรับตลอดจนปฏิบัติ หนาที่อื่นๆ ตามที่คณะกรรมการจะไดมอบหมาย 7. ประชาสัมพันธ มีหนาที่เกี่ยวกับการเชิญชวนหาสมาชิก โฆษณากิจการและผลงานดานตางๆ ของ หอการคา ตลอดจนปฏิบัติหนาที่อื่น ๆ ตามที่คณะกรรมการจะไดมอบหมาย ขอ 27. ภายใตบังคับแหงความในหมวดนี้ใหนําความในหมวดที่ 7 การประชุมใหญมาใชบังคับโดยอนุโลม เจาหนาที่ประจําหอการคาจังหวัดกระบี่ - ใหคณะกรรมการแตงตั้งบุคคลภายนอกใหเปนเจาหนาที่บริหารในตําแหนง ผูจัดการ ผูชวยผูจัดการ และตําแหนงอื่น ๆ โดยพิจารณาถึงความรู ความสามารถ ความประพฤติ และความเหมาะสมในอันที่ จะดําเนินกิจการหอการคาจังหวัดกระบี่ ใหเปนไปตามวัตถุประสงค และใหมีเจาหนาที่ประจําอื่น ๆ ตามที่คณะกรรมการจะพิจารณาเห็นสมควร - ใหผูจัดการหอการคาจังหวัดกระบี่ เปนผูควบคุมตรวจตรากิจการทั่วๆไป ของหอการคา บังคับบัญชา เจาหนาที่ประจําในตําแหนงตางๆ และเปนผูวางระเบียบงานของหอการคา เพื่อใหงานดําเนินไปตาม วัตถุประสงค และตามมติคณะกรรมการ
 • 11. ขอบังคับของหอการคา จังหวัดกระบี่ หนาที่ 11 หมวดที่ 7 การประชุมใหญ ขอ 28. การประชุมใหญ ใหคณะกรรมการจัดใหมีการประชุมใหญสมาชิก อยางนอยทุกระยะเวลาสิบสองเดือน การประชุมเชนนี้เรียก การประชุมใหญสามัญ การประชุมใหญคราวอื่นนอกจากประชุมใหญตามวรรคกอน เรียกวา การประชุมใหญวิสามัญ ขอ 29. กําหนดการประชุมใหญ 1. ใหมีการประชุมใหญสามัยประจําป ภายในกําหนดหนึ่งรอยยี่สิบวัน นับแตวันสิ้นปการบัญชีของ หอการคาเปนประจําทุก ๆ ป 2. ถามีเหตุใดเหตุหนึ่ง ซึ่งคณะกรรมการมีมติเห็นสมควร หรือสมาชิกมีจํานวนไมนอยกวาหนึ่งในสี่ ของจํานวนสมาชิกทั้งหมดแสดงความจํานงโดยทําการรองขอเปนลายลักษณอักษร ยื่นตอเลขาธิการ หรือกรรมการผูทําหนาที่แทนเลขาธิการ ใหคณะกรรมการนัดประชุมใหญวิสามัญ ภายในกําหนดสิบ หาวันนับแตวันที่ลงมติ หรือวันที่ไดรับหนังสือ ขอ 30. การสงหนังสือบอกกลาวนัดประชุม คณะกรรมการจะตองสงหนังสือบอกกลาวถึง วัน เวลา สถานที่ และระเบียบวาระการประชุมใหญใหสมาชิก ทุกคนไดทราบโดยสงจดหมายทางไปรษณีย ลงทะเบียนฯ ที่อยูของสมาชิกที่ปรากฏอยูในทะเบียนหรือสงใหถึงตัวของสมาชิกกอน กําหนดวัน ประชุมใหญไมนอยกวาเจ็ดวัน การจัดสงหนังสือบอกกลาวตามวรรคแรกใหสงสําเนาบันทึกรายงานการประชุมใหญครั้งที่ แลว (ถามี) ไปดวย ในกรณีที่เปนการนัดประชุมใหญสามัญประจําป จะตองแนบสําเนารายงานประ จําป และสําเนางบดุลรวมทั้งสําเนาบัญชีรายรับ-รายจาย ชื่อผูสอบบัญชีไดตรวจสอบแลวเพิ่มเติมไป ดวย ขอ 31. องคประชุมในการประชุมใหญ ในการประชุมใหญจะตองมีสมาชิกสามัญประชุม ไมนอยกวาหนึ่งใน หาของจํานวนสมาชิกสามัญทั้งหมด จึงจะถือเปนองคประชุม ขอ 32. กรณีที่การประชุมใหญครั้งแรกสมาชิกมาไมครบองคประชุม หากลวงพนกําหนดเวลานัดไปแลวหนึ่ง ชั่วโมง ยังมีสมาชิกมาไมครบองคประชุม ถาการประชุมใหญคราวนั้นไดเรียกนัดเพราะสมาชิกรองขอ ใหเลิกการประชุมใหญนั้น ถามิใชเพราะสมาชิกรองขอ ใหเลื่อนการประชุม และใหทําการบอกกลาว นัดประชุม วัน เวลา และสถานที่ประชุมใหญนี้อีกครั้งหนึ่ง ภายในกําหนดเวลาสิบหาวัน นับแตวัน
 • 12. ขอบังคับของหอการคา จังหวัดกระบี่ หนาที่ 12 ประชุมใหญคราวแรก ในการประชุมใหญคราวหลังนี้ จะมีสมาชิกมากนอยเพียงใดก็ใหถือวาเปน องคประชุม ขอ 33. ประธานในที่ประชุม ใหประธานกรรมการเปนประธานในที่ประชุมใหญ ถาประธานกรรมการไมอยู หรือไมอาจปฏิบัติหนาที่ได ใหรองประธานผูมีอาวุโสตามลําดับทําหนาที่แทน ถาทั้งประธานกรรม การและรองประธานไมอยู หรือไมอาจปฏิบัติหนาที่ไดใหที่ประชุมใหญเลือกตั้งกรรมการคนหนึ่งคน ใด ขึ้นเปนประธานในที่ประชุม ถาไมมีกรรมการอยูในที่ประชุมเลยก็ใหที่ประชุมใหญเลือกตั้งสมาชิก คนหนึ่งคนใดขึ้นเปนประธานในที่ประชุมเฉพาะการประชุมคราวนั้น ขอ 34. วิธีออกเสียงลงคะแนนในที่ประชุมใหญ การออกเสียงลงคะแนนในที่ประชุมใหญสมาชิกประจําป หรือในการประชุมสมาชิกพิเศษใหการกระทํา ได 2 วิธี คือ วิธีที่ 1 ออกเสียงลงคะแนนโดยเปดเผย โดยใชวิธียกมือขึ้นเหนือศรีษะ วิธีที่ 2 ออกเสียงลงคะแนนลับ โดยใชวิธีเขียนบัตรลงคะแนน การออกเสียงลงคะแนนตามปกติ ใหใชวิธีออกเสียงลงคะแนนโดยเปดเผย เวนแตการลงคะแนน ออกเสียงเลือกตั้งคณะกรรมการ หรือในเรื่องอื่นซึ่งที่ประชุมใหญจะลงมติใหมีการออกเสียงลงคะแนนลับ ผูมีสิทธิออกเสียงในการประชุมใหญสามัญประจําป จะตองเปนสมาชิกหอการคาจังหวัดกระบี่ สมบูรณ ในปที่มีการประชุม และในการเลือกตั้งคณะกรรมการ สมาชิกสามัญเทานั้นที่มีสิทธิออกเสียง ลงคะแนน สมาชิกสามัญคนหนึ่งๆ มีคะแนนเสียงหนึ่งเสียง ในการประชุมใหญใด ๆ ขอมติอันเสนอใหลงคะแนน ใหตัดสินดวยวิธีชูมือ หรือวิธีการอื่นใดอัน เปนการเปดเผยวาสมาชิกใดลงคะแนนเชนไร เวนแตเมื่อกอนหรือในเวลาที่แสดงผลแหงการชูมือนั้น คณะ กรรมการเห็นสมควรหรือไดมีสมาชิกสามัญสองคนเปนอยางนอยติดใจรองขอใหลงคะแนนลับ ขอ 35. มติของที่ประชุมใหญ นอกจากที่กลาวไวเปนอยางอื่นในขอบังคับนี้ใหถือเอาคะแนนเสียงขางมากเปน มติของที่ประชุมใหญ ถาคะแนนเสียงเทากันจะเปนการชูมือก็ดี การลงคะแนนลับก็ดี หรือดวยวิธีการ อื่นใดก็ดี ใหผูเปนประธานในที่ประชุมมีคะแนนอีกเสียงหนึ่งเปนเสียงชี้ขาด ขอ 36. กิจการอันพึงกระทําในการประชุมใหญ มีดังนี้ 1. รับรองรายงานการประชุมใหญคราวกอน 2. พิจารณารายงานประจําป แสดงผลการดําเนินกิจการของหอการคาที่ผานมาในรอบป(ถามี)
 • 13. ขอบังคับของหอการคา จังหวัดกระบี่ หนาที่ 13 3. พิจารณาอนุมัติงบดุล (ถามี) 4. แตงตั้งผูสอบบัญชีของหอการคาประจําปและกําหนดคาตอบแทน (ถามี) 5. เลือกตั้งคณะกรรมการ (ในปที่ครบวาระ) 6. กิจการที่ตองกระทําโดยอาศัยมติจากที่ประชุมใหญ ขอ 37. กิจการอันพึงกระทําในการประชุมสมาชิกประจําเดือน ไดแกกิจการอันเกี่ยวกับการปฏิบัติธุรกิจทั่วไป ของหอการคา นอกจากกิจการที่จําเปนจะตองกระทํา โดยการประชุมใหญสามัญประจําปหรือการ ประชุมใหญวิสามัญ ขอ 38. การจัดทํารายงาน-บันทึกการประชุม รายงานการประชุมคณะกรรมการ การประชุมใหญการประชุม สมาชิกอื่น ๆ และการประชุมอนุกรรมการใหจดบันทึกไวทุกครั้ง และตองเสนอตอที่ประชุมเพื่อรับ รองในคราวที่มีการประชุมครั้งตอไป รายงานการประชุมที่ผานการรับรองแลว สมาชิกจะดูไดในวัน และเวลาทําการ