Holiday4All - Iskra Maksimović - Istraživanje

337 views

Published on

Holiday4All - Iskra Maksimović - Istraživanje

Published in: Education
0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
337
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
1
Actions
Shares
0
Downloads
9
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Holiday4All - Iskra Maksimović - Istraživanje

 1. 1. Holiday4All / Odmor za sve Istraživanje o mogućnostima i kapacitetima za razvoj vansezonskog turizma u Srbiji i Crnoj Gori Dr Iskra Maksimović
 2. 2. Metodološki okvir
 3. 3.  Definisanje pojma  Cilj i zadaci istraživanja  Očekivani rezultati  Tehnike istraživanja  Uzorak Metodologija istraživanja
 4. 4. Pojam vansezonskog i pojam socijalnog turizma  Socijalni turizam ima dosta širok spektar tumačenja i definisanja  Namenjen je pretežno onim grupama turista koji nisu korisnici sezonskihh turističkih usluga  Obuhvata sve odnose i fenomene koji nastaju kao posledica učešća socijalnih kategorija koji imaju skroman prihod. Njihovo učešće omogućavaju ili obezbedjuju socijalno definisane mere (zvanična definicija Svetske turističke organizacije)  Vansezonski turizam
 5. 5. Fokus istraživanja  Vansezonski turizam i posebno  Stari preko 65 godina, penzioneri  Mladi izmedju 18 i 30 godina  Porodice slabijeg materijalnog stanja i društveno osetljive kategorije stanovništva  Odrasli sa smetnjama u razvoju, invalidi
 6. 6. Cilj istraživanja Cilj istraživanja bio je sagledavanje postojećih kapaciteta i spremnosti davalaca i organizatora usluga da razvijaju vansezonski turizam u Srbiji i Crnoj Gori
 7. 7. Zadaci istraživanja  Mapiranje turističkih kapaciteta za razvoj vansezonskih perioda i razmatranje njihove raspoloživosti i karakteristika,  Grupisanje podataka i iskustava o mogućnostima i kapacitetima za razvoj socijalnog turizma u Srbiji  Sagledavanje tržišta turisitčkih usluga u Srbiji i Crnoj Gori , i mogućnost ponude vansezonskog turizma i to za četiri kategorije korisnika;  Predlaganje mehanizama i oblika za jačanje atraktivnosti odredjenih oblasti, turisitčke ponude ili davalaca usluga,  Predlaganje posebnih mehanizama koji će omogućiti analizu i stvaranje uslova za razvoj socijalnog turizma u Srbiji i Crnoj Gori,  Sagledavanje mogućnosti javnog i privatnog partnerstva u Srbiji i Crnoj Gori.
 8. 8. Očekivani rezultati  Analizu mogućnosti davalaca usluga u oblasti vansezonskog i socijalnog turizma, i njihovo povezivanje i uskladjivanje sa potrebama korisnika,  Pregled turističkih kapaciteta van sezonskih perioda i proveru njihovih mogućnosti,  Preporuke za razvoj javnog i privatnog partnerstva u oblasti vansezonakog turizma,  Preporuke za moguće povećanje zapošljavanja posebno u turističkim regijama.
 9. 9. Metode, tehnike i alati istraživanja  Analiza literature  Analiza zakonskih uslova  Analiza strateškog koncepta  Istraživanje posebno pripremljenim upitnicima koji je obuhvatilo široki uzorak u sve četiri kategorije korisnika  Intervjuisanje ključnih nosilaca razvoja socijalnog turizma u Srbiji i Crnoj Gori i ključnih donosilaca odluka u oblasti turizma  Realizacija fokus grupa sa ključnim nosiocima tursitčkog razvoja u Srbiji i Crnoj Gori  Evidentiranje primera dobre prakse u Srbiji i Crnoj Gori
 10. 10.  Format A namenjen svim kategorijama ispitanika koji daju uslugu (smeštaj, hoteli, privatni davaoci smeštaja, odmarališta, moteli, hosteli,kampovi)  Format B namenjen kategorijama ispitanika koji organizuju uslugu (turističke agencije, ferijalni savez)  Format C namenjen je donosiocima odluka koji svojim aktivnostima doprinose razvoju socijalnog turizma  Struktura pitanja za fokus grupe
 11. 11. UZORAK Uzorak je obuhvatio davaoce i organizatore usluga. U kategoriji davalaca usluga obuhvaćeno je :  19 hostela  43 hotela  1 specijalna bolnica  1 konačište  1 salaš  2 kamp  4 agencije  2 turistička objekta U okviru kategorije davalaca usluga obuhvaćeno je:  36 turističkih agencija  1 ferijalni savez
 12. 12. Fokus grupe i intervjui  Predstavnici lokalnih i regionalnih udruženja poslodavaca u oblasti turizma  Poslodavci u obalsti turizma  Predsatvnici lokalnih vlasti zaduženi za ovu oblast  Predstavnici lokalnih udruženja mladih (KzM)  Predstavnici udurženja penzionera, pojedinaca sa smetnjama u razvoju i invalida  Predstavnici sindikalnih organizacija velikih kompanija u tom regionu  Predstavnici turističkih agencija, lokalnih TO  Neposredni korisnici  Predstavnici lokalnih i nacionalnih stručnih udruženja  2 fokus grupe (jedna u Beogradu i jedna u Novom Sadu)
 13. 13. Intervjui  Intervjui su obuhvatili sve ključne donosioce odluka na nacionalnom nivou i nosioce razvoja(resorna ministarstva, nacionalne turističke organizacije, institucije, stručnjake u oblasti turizma) –ukupno je bilo 15 intervjua
 14. 14. Analiza rezultata ankete
 15. 15. Mapiranje turističkih kapaciteta za razvoj vansezonskih perioda i razmatranje njihove raspoloživosti i karakteristika  Pozicioniranje tržišta.– 64,9% davalaca usluga je u urbanim sredinama; 39,2% orijentisano na medjunarodno tržište , a 19% i na domaće i na medjunarodno tržište, dok je samo12,2% orijentisano ka domaćem tržištu  Promocija. 92,2% ispitanika promociju ostvaruje putem interneta i to preko sajtova za rezervaciju.  Pored interneta koriste se flajeri, časopisi, preporuke, spotovi, bilbordi, novine, radio, sajmovi, leci, televizijski programi, socijalne mreže, portali itd
 16. 16.  Web sajt. 91,9% davalaca usluga smeštaja ima svoj web sajt koji je kod većine ispitanika dvojezični – srpski i engleski (68,9% ili 51 ispitanik). Jedan broj davalaca usluga smeštaja ima sajt na dva ili tri jezika. Najčešće je pored, engleskog to italijanski ili/i nemački i/ili ruski i/ili francuski  On-line rezervacija. 74,3%, to primenjuje a 14,9 % nema on line rezervaciju  Članstvo u medjunarodnim udruženjima. Kada je reč o davaocima usluga mali broj njih je učlanjen u udruženja ili ascoijacije. Pretežno reč je Horesu, Privrednoj kormori, lancima hotela, Yuti. Preko polovine agencija 56,8% su članice YUTE.
 17. 17. Kapaciteti
 18. 18. Kapaciteti hotela  Najveći kapaciteti anketiranih hotela čine dvokrevetne (53%) i jednokrevetne sobe ( 30 % )a najmanji kapaciteti su u višekrevtnim sobama 572 974 171 134 28 0 100 200 300 400 500 600 700 800 900 1000 1 krevetne 2 krevetne 3 krevetne apartmani višekrevetne Jednokrevetne Dvokrevetne Trokrevetne Apartmani Višekrevetne
 19. 19. Kapaciteti hostela  Kapaciteti hostela obuhvataju – dve jednokrevetne sobe, 16 dvokrevetnih soba, osam apartmana i osam trokrevetnih soba i 17 višekrevetnih soba. Sve zajedno 51 soba se nalazi u hostelima 1krevetne; 2 2krevetne; 16 3krevetne; 8 apartmani; 8 višekrevetne; 17 1krevetne 3krevetne višekrevetne Hosteli
 20. 20. Broj gostiju 2011. i 2012.  Prema dobijenim podacima u objektima koji su obuhvaćeni istraživanjem u 2011. godini bilo je tokom čitave godine 225217 gostiju u svim objektima. Raspon se kretao od 250 do 62 062. Tokom 2012 došlo je do blagog povećanja gostiju i ukupno ih je bilo 228415 što iznosi povećanje od 5,1%.  Prema podacima o broju gostiju van sezone može se konstatovati da je ukupno bilo 70768 gostiju što čini oko jedne trećine popunjenosti kapaciteta i oko jedne trećine ukupnog broja gostiju tokom čitave godine. Tako su i neki davaoci usluga i sami procenili posetu van sezone u svojim objektima.  Što se tiče organizatora usluga u 2011. godini agencije su imale 24137 turista a 2012. godine 46893 što je nešto manje od 100% povećanja
 21. 21. Dužina boravka gostiju  Organizovane grupe i ekskurzije najčešće ostaju 2-3 dana  Bračni parovi bez dece i penzioneri, kao i mladi od 19 do 30 godina prosečno provedu 10 dana na putovanju. Najduže borave penzioneri i članovi udruženja penzionera – 30 dana.  Sportisti su nešto ujednačeniji i najčešće provode od 2 do 5 dana. Osobe sa smentjama u razvoju /invalidi su gosti u manjem broju objekata (9) i vreme koje oni provode kreće se od 2 do 7 dana. Nešto preko 58% ispitanika ( ili 43) organizuje stručne skupove gde učesnici provode od 2 do 5 dana a prosečno 3 dana
 22. 22. Rezultati intervjua
 23. 23. Zaključci  Prema mišljenjima ključnih nosilaca razvoja turizma u Srbiji strateški dokumenti RS iz oblasti turizma predviđaju razvoj celogodišnjih turističkih proizvoda ( i turističkih destinacija) uz planiranje mera za smanjenje sezonalnosti turističke tražnje.  Nije posvećena posebna pažnja vansezonskom turizmu  Zajednički stav - razvoj vansezonskog turizma potreban, da se on ogleda kako u aktivnostima, tako i u strateškim dokumentima, ali potrebno je da bude značajnije prepoznat od strane što većeg broja relevantnih aktera.
 24. 24. Primeri vansezonskog turizma  Decji, djacki i omladinski turizam  Rekreativni turizam  Medicinski i zdravstveni turizam  Banjski turizam  Welnes centri  Kongresni turizam
 25. 25. Kapaciteti za vansezonski turizam  Srbija ima smeštajne kapacitete posebno u ruralnim područjima (seoske škole, nekadašnja odmarališta, objekti različiih ustanova (za oporavak) čak i pojedine specijalne bolnice u banjama).  Za sam razvoj ovakvog vida turizma neophodni su i adekvatno obučeni kadrovi, adekvatni sadržaji (kreiranje adekvatnih turističkih proizvoda tj. ponude – intenziviranje aktivnosti privatnog sektora - industrije), unapređenje infrastrukture (kao i za sve ostale vidove turizma).  Potrebno je rešavanje nerešenih imovinsko-pravnih odnosa i sprovođenje strukturnih reformi penzionog i zdravstvenog sistema pre svega (npr. stvaranje uslova (tehničkih, kadrovskih, pravnih i dr.) da određeni kapaciteti budu konkurentni i ponuđeni evropskom tržištu (npr. ino osiguranicima, ino penzionerima i dr.).
 26. 26.  treba formirati klaster koji bi obuhvatio razvoj ukupnog lanca ponude i potražnje socijalnog turizma.  suštinsko pitanje je za sve učesnike bilo kako država i javni sektor treba da podrže razvoj socijalnog turizma. Učesnici su predložili set različitih mera za podsticanje razvoja posebno socijalngo turizma.  Ono što bi bio osnovni početni uslov jeste pronalaženje finansijskih resursa za podršku ovoj formi turizma i kreiranje politike subvencionisanja turističke potrošnje od strane ugroženih kategorija kroz direktne subvencije, poreske olakšice, itd
 27. 27. Predlog mera:  formiranje posebnih fondova podrške za različite kategorije potrošača koji su «kandidati» za socijalni turizam, tj koji ispunjavaju definisane kriterijume da bi mogli da budu indirektni korisnici ovih pogodnosti;  potom same destinacije mogu formirati svoje fondove da bi pokrili deo troškova ovih posetilaca, prvenstveno zbog koristi koje bi imale same destinacije, njigovi nosioci ponude i stanovnici; takođe, moguće je da same kompanije, u saradnji sa nekim drugim organizacijama razviju programe podrške sopstvenim zaposlenim  podsticanje formi javno-privatnog parnterstva u ostvarenju ovih ciljeva.  odobravanje poreskih olakšica,  razvijanje svesti i edukacija kadrova  reformu penzionog i zdravstvenog sistema, rešavanje imovinsko pravnih odnosa posebno kada je reč o različitim ustanovama i drugim organizacijama iz javnog sektora itd.

×