Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
ინტელის სასაწვლო პროგრამა
ძირითადი კურსი

სასწავლო პროექტის გეგმის შაბლონი
სასწავლო თემის ავტორი
სახელი და გვარი

რიტა დათ...
ინტელის სასაწვლო პროგრამა
ძირითადი კურსი

•
•
•
•

საკითხის დასამუშავებლად..
მცირე ზომის მიზნობრივი ტექსტების სათანადოდ გა...
ინტელის სასაწვლო პროგრამა
ძირითადი კურსი

პროექტზე მუშაობის
დაწყებამდე

მოსწავლეები მუშაობენ
პროექტებზე და ასრულებენ
დავალ...
ინტელის სასაწვლო პროგრამა
ძირითადი კურსი

1-

ლი დღე . მოსამზადებელი პერიოდი

რა არის საჭირო სამყაროს შესაცვლელად?რას ნიშნ...
ინტელის სასაწვლო პროგრამა
ძირითადი კურსი

ტექნოლოგია – ტექნიკა (მონიშნეთ პროექტისათვის საჭირო ტექნოლოგიური უზრუნველყოფა)
$...
ინტელის სასაწვლო პროგრამა
ძირითადი კურსი

ტექნოლოგია – ტექნიკა (მონიშნეთ პროექტისათვის საჭირო ტექნოლოგიური უზრუნველყოფა)
$...
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

საკლასო პლაკატის დამზადება

1,147 views

Published on

  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

საკლასო პლაკატის დამზადება

  1. 1. ინტელის სასაწვლო პროგრამა ძირითადი კურსი სასწავლო პროექტის გეგმის შაბლონი სასწავლო თემის ავტორი სახელი და გვარი რიტა დათეშიძე რაიონი რაიონი რუსთავი სკოლა ს.ს.ი.პ. ქ.რუსთავის 22-ე საჯარო სკოლა ქალაქი რუსთავი თემის მონახაზი თემის დასახელება უკვდავი მგოსნები (საკლასო თვალსაჩინოების დამზადება) თემის შინაარსი მ ო ს წ ა ვ ლ ე ე ბ ი მ ო ძ ე ბ ნ ი ა ნ , წაიკითხავენ , ისწავლიან დიდი ქართველი მწერლების საინტერესო გამონათქვამებს,გააკეთებენ დასკვნას აქტუალურია თუ არა ისევ მათი მოსაზრებები დღევანდელ ცხოვრებაში . მოსწავლეებს თემატურად მე-4, მე-5 კლასებში უწევთ ქართველ მ წ ე რ ა ლ თ ა შ ე მ ო ქ მ ე დ ე ბ ი ს , ბ ი ო გ რ ა ფ ი ე ბ ი ს სწავლა და საკლასო თ ვ ა ლ ს ა ჩ ი ნ ო ე ბ ი ს დასამზადებლად თავს მოუყრიან ნასწავლ მასალას. მოსწავლეები შეაგროვებენ, გააანალიზებენ და ორგანიზებას გაუკეთებენ, შეაფასებენ და დაამუშავებენ ინფორმაციას შოთა რუსთაველის, ილია ჭვჭავაძის, აკაკი წერეთლის, ვაჟა-ფშაველასა და ნიკოლოზ ბარათშვილის შესახებ.ასევე თვალსაჩინოების დასამზადებლად საჭიროა პორტრეტები.ჯგუფები წარმოადგენენ თითოეული მგოსნის ბიოგრაფიას და შემოქმედებას როლური თამაშით. საგანი ქართული ენა დონე /კლასი მე-6 განხორციელების დროის ჩარჩო სამი დღე თემის საფუძვლები შინაარსობრივი სტანდარტები და ინდიკატორები • მოსწავლეს შეუძლია : სხვადასხვა სტრატეგიის გამოყენება ინფორმაციის მოსაძიებლად და კონკრეტული ყველა უფლება დაცულია © ინტელის კორპორაცია, 2011 წელი. საავტორო უფლებები ვრცელდება ინტელზე, ინტელის ლოგოზე, ინტელის საგანმანათლებლო ინიციატივაზე, ინტელის სასწავლო პროგრამაზე ა.შ.შ.-ში და სხვა ქვეყნებში. *სხვა სახელსა და სავაჭრო ნიშანზე სხვა კომპანიის საკუთრების უფლება შეიძლება გავრცელდეს Page 5 1 of
  2. 2. ინტელის სასაწვლო პროგრამა ძირითადი კურსი • • • • საკითხის დასამუშავებლად.. მცირე ზომის მიზნობრივი ტექსტების სათანადოდ გაფორმება. აღწეროს, რა გზით მოახერხა ამა თუ იმ საკითხავი ამოცანის გადაჭრა; ადარებს სხვების მიერ შერჩეულ ხერხს და გამოთქვამს მოსაზრებას იმის შესახებ, თუ რომელი მიდგომა იყო უფრო მისადაგებული/ეფექტური და რატომ; სწორად გაიგოს და გამოიყენოს ბიბლიოთეკის კატალოგები და ბარათებზე მოთავსებულ ინფორმაციები (ავტორი, სათაური. გამოხატოს საკუთარი ემოციები/განცდები და ცდილობს მათ ახსნას („გამიკვირდა იმიტომ, რომ...“, „აღვშფოთდი იმიტომ, რომ...“). მოსწავლეების ამოცანები /სწავლის შედეგები ● მოსწავლეები შექმნიან თვალსაჩინოებას შერჩეული აუდიტორიისთვის. ● მოსწავლეები შეაგროვებენ, გააანალიზებენ და ორგანიზებას გაუკეთებენ, შეაფასებენ და დაამუშავებენ ინფორმაცია ს შოთა რუსთაველის, ილია ჭვჭავაძის, აკაკი წერეთლის, ვაჟა-ფშაველასა და ნიკოლოზ ბარათშვილის შესახებ. მოსწავლეები შეძლებენ : ● მოძიებული ინფორმაციის საპრეზენტაციოდ მომზადებას. ● აღწერონ, რა გზით მოახერხეს ამა თუ იმ საკითხის გადაჭრა; შეადარონ სხვების მიერ შერჩეულ ხერხს და გამოთქვან მოსაზრებები იმის შესახებ, თუ რომელი მიდგომა იყო უფრო მისადაგებული/ეფექტური და რატომ ● იდეებისა და აზრის ნათლად და ეფექტურად გამოხატვას წერილობითი თუ სიტყვიერი ფორმით; ● სხვადასხვა ჯგუფთან ეფექტური მუშაობის უნარის დემონსტრირებას; ● საერთო მიზნების მისაღწევად საჭირო კომპრომისისთვის მზადყოფნისა და მოქნილობის დემონსტრირებას; ● პასუხისმგებლობების გაზიარებას მუშაობის პროცესში. ● ტექნოლოგიის გამოყენებას, როგორც ინფორმაციის კვლევის, ორგანიზების, შეფასებისა და კომუნიკაციის საშუალებას. ● გამოხატონ საკუთარი ემოციები, განცდები და ახსნან რატომ. მიმართულების მიმცემი საკვანძო შეკითხვები ზოგადი კითხვა თემატური კითხვები შინაარსობრივი კითხვები რა არის საჭირო სამყაროს შესაცვლელად? რას ნიშნავს იყო უკვდავი? რა გავლენა მოახდინა შოთა რუსთაველის „ვეფხისტყაოსანმა“ მე-19 საუკუნის მწერლობაზე? ვინ არიან საქართველოს უკვდავი მგოსნები? რა გააკეთეს მათ უკვდავობისთვის? შეფასების გეგმა შეფასების დროის ჩარჩო ყველა უფლება დაცულია © ინტელის კორპორაცია, 2011 წელი. საავტორო უფლებები ვრცელდება ინტელზე, ინტელის ლოგოზე, ინტელის საგანმანათლებლო ინიციატივაზე, ინტელის სასწავლო პროგრამაზე ა.შ.შ.-ში და სხვა ქვეყნებში. *სხვა სახელსა და სავაჭრო ნიშანზე სხვა კომპანიის საკუთრების უფლება შეიძლება გავრცელდეს Page 5 2 of
  3. 3. ინტელის სასაწვლო პროგრამა ძირითადი კურსი პროექტზე მუშაობის დაწყებამდე მოსწავლეები მუშაობენ პროექტებზე და ასრულებენ დავალებებს პროექტზე მუშაობის დასრულების შემდეგ პრეზენტაციის ჩეკლისტი ჩამონათვალი K-W-L დიაგრამა ჟურნალი პროექტის რუბრიკა თანატოლთა უკუკავშირი რეფლექსია მოსწავლეთა თვითშეფასება შეფასების /შეფასების ინსტრუმენტების მოკლე მონახაზი პროექტის საწყის ეტაპზე გონებრივი იერიშის საშუალებით მოსწავლეები ჩამოთვლიან ცნობილ ქართველ მგოსნებს. K-WL დიაგრამის გამოყენებით შეფასდება მოსწავლეების მიერ ქართველ მგოსნებზე საბაზისო ცოდნა. პროექტის მსვლელობისას შემეცნების და პროგრესის მონიტორინგისთვის მოსწავლეები აწარმოებენ ჟურნალს, ჯგუფის სხვა წევრებთან შეხვედრამდე, მოსწავლეები გამოიყენებენ თვითშეფასების ფორმებს მიზნების ფორმულირებისთვის . პროექტის რუბრიკა აქტიურად გამოიყენება მოსწავლეების და მასწავლებლის მიერ მუშაობის პროცესში მითითებების მისაცემად და ნაშრომების შესაფასებლად. მოსწავლეები რუბრიკებით ხელმძღვანელობენ მთელი პროექტის მანძილზე. პროექტზე მუშაობის დასრულების შემდეგ პრეზენტაციის ჩეკლისტის გამოყენებით მოსწავლეები პრეზენტაციის ფაზებზე მუშაობენ და აკეთებენ პრეზენტაციას. ხდება თანატოლთა უკუკავშირი წერილობით და მოსწავლეთა ზეპირი რეფლექსიები. სხვა საკითხები საბაზისო უნარ -ჩვევები ● ● ● მოძიებული ინფორმაციის საპრეზენტაციოდ მომზადება. პასუხისმგებლობების გაზიარება მუშაობის პროცესში. ტექნოლოგიის გამოყენება, როგორც ინფორმაციის კვლევის, ორგანიზების, შეფასებისა და კომუნიკაციის საშუალება. ● გამოხატონ საკუთარი ემოციები, განცდები და ახსნან რატომ. ადეკვატურად და პროდუქტიულად თანამშრომლობა; ● მოსაზრებებისა და გადაწყვეტილებების საჭიროებისამებრ დაბალანსება სხვადასხვა ჯგუფთან ერთობლივი მუშაობისას; სასწავლო პროცედურები ყველა უფლება დაცულია © ინტელის კორპორაცია, 2011 წელი. საავტორო უფლებები ვრცელდება ინტელზე, ინტელის ლოგოზე, ინტელის საგანმანათლებლო ინიციატივაზე, ინტელის სასწავლო პროგრამაზე ა.შ.შ.-ში და სხვა ქვეყნებში. *სხვა სახელსა და სავაჭრო ნიშანზე სხვა კომპანიის საკუთრების უფლება შეიძლება გავრცელდეს Page 5 3 of
  4. 4. ინტელის სასაწვლო პროგრამა ძირითადი კურსი 1- ლი დღე . მოსამზადებელი პერიოდი რა არის საჭირო სამყაროს შესაცვლელად?რას ნიშნავს იყო უკვდავი? ამ საკითხთან დაკავშირებით მოსწავლეებში გაიმართება დისკუსია. . რა გავლენა მოახდინა შოთა რუსთაველის „ვეფხისტყაოსანმა“ მე-19 საუკუნის მწერლობაზე? როგორ შეიცვალა ქართული მწერლობის ისტორია? მოსწავლეები გამოთქვამენ თავიანთ მოსაზრებებს. გონებრივი იერიშის დახმარებით მოსწავლეები ჩამოთვლიან მე-19 საუკუნის მგოსნებს.იმსჯელებენ რატომ გახდნენ ისინი უკვდავნი. K-W-L დიაგრამის დახმარებით გავიგებ მოსწავლეთა ცოდნის დონეს, ასევე მათ ინტერესებს ამ საკითხთან დაკავშირებით. კენჭისყრის დახმარებით მოსწავლეებს დავყოფ 5 ჯგუფად და თითოელ ჯგუფს მივცემ დავალებას: მოიძიონ ინფორმაცია ილია ჭავჭავაძის ,აკაკი წერეთლის, ვაჟა-ფშაველას და ნიკოლოზ ბარათშვილის შესახებ . წაიკითხონ მათი შემოქმედებიდან სამ-სამი ლექსი, ამოიწერონ საინტერესო გამონათქვამები, გაიხსენონ მე -4 და მე-5 კლასში შესწავლილი მასალა. მოძებნონ კომპიუტერის დახმარებით მათი სურათები.ჯგუფებს ვთხოვ აირჩიონ ხელმძღვანელები, რომლებიც გადაანაწილებენ საქმიანობას და დავალებებს ჯგუფში და მოახდენენ მონიტორინგს, რამდენად კარგად სრულდება მიცემული დავალებები . მე-2 ეტაპი: მოსწავლეები მუშაობენ პროექტებზე და ასრულებენ დავალებებს (ხანგრძლივობა სამი დღე ) ჯგუფის ხელმძღვანელები აწარმოებენ ჟურნალს, სადაც ხდება ჩანიშვნა სხვადასხვა სახის პრობლემების. სპეციალური შაბლონებით მოსწავლეები ახდენენ საქმიანობის თვითშეფასებას. პროექტის რუბრიკის დახმარებით მოსწავლეებს ვაძლევ რჩევებს ვეხმარები რაც შეიძლება უკეთ წარმოაჩინონ თვიანთი ნამუშევრები. მე-3 ეტაპი: პროექტზე მუშაობის დასრულება (პრეზენტაციის დღე ) მოსწავლეები წარმოადგენენ თვიანთ პრეზენტაციებს. მოხდება მათი ნამუშევრების შეფასება პრეზენტაციის ჩეკლისტის დახმარებით. ასევე თანატოლთა უკუკავშირის ფორმით და მოხდება შეფასება. პრეზენტაციის ბოლოს საკუთრი ემოციების გადმოცემა მოხდება ზეპირი რეფლექსიებით. დიფერენცირებული სწავლება სპეციალური საჭიროებები ჯგუფური მუშაობის დროს ჯგუფის ხელმძღვანელი ანაწილებს დავალებებს.როლები თნაბრად ნაწილდება. მაღალი აკადემიური მოსწრების მოსწავლეები ჯგუფური მუშაობის დროს ჯგუფის ხელმძღვანელი ანაწილებს დავალებებს.როლები თნაბრად ნაწილდება. სასწავლო თემისთვის საჭირო მასალები ყველა უფლება დაცულია © ინტელის კორპორაცია, 2011 წელი. საავტორო უფლებები ვრცელდება ინტელზე, ინტელის ლოგოზე, ინტელის საგანმანათლებლო ინიციატივაზე, ინტელის სასწავლო პროგრამაზე ა.შ.შ.-ში და სხვა ქვეყნებში. *სხვა სახელსა და სავაჭრო ნიშანზე სხვა კომპანიის საკუთრების უფლება შეიძლება გავრცელდეს Page 5 4 of
  5. 5. ინტელის სასაწვლო პროგრამა ძირითადი კურსი ტექნოლოგია – ტექნიკა (მონიშნეთ პროექტისათვის საჭირო ტექნოლოგიური უზრუნველყოფა) $ ფოტოკამერა ლაზერული დისკი VCR, ვიდეო $ კომპიუტერი (ები) $ საბეჭდი მანქანა/პრინტერი ვიდეოკამერა $ ციფრული კამერა $ პროექტორი ვიდეო საკონფერენციო აღჭურვილობა. DVD ფლეიერი სკანერი $ ინტერნეტკავშირი სხვა       ტელევიზორი ტექნოლოგია – პროგრამული უზრუნველყოფა (მონიშნეთ პროექტის ფარგლებში გამოყენებული პროგრამა/პროგრამები ) მონაცემთა ბაზა/ცხრილები ბეჭდვითი მასალები ფოტო/სურათების ვებგვერდის შექმნა დამუშავება ვორდის პროგრამა სახელმძღვანელოები, სასწავლო გზამკვლევები, მოთხრობები, სახელმძღვანელოები, ბიბლიოგრაფიული მასალები და ა.შ. ინვენტარი /მასალ ები ძირითადი მასალები, რომლებიც თემის ჩასატარებლად შეუკვეთეთ ან შეაგროვეთ და რომლებიც კურსის კონკრეტულ საკითხებს უკავშირდება. საჭირო არაა ყოველდღიური მასალების შეტანა, რომლებიც ისედაც ხელმისაწვდომია კლასში. ინტერნეტრესურ სები სხვა რესურსები ლაბორატორიის ვებმისამართები (URLs), რომლებიც ხელს უწყობს თემის მიზნების მიღწევას. საველე ვიზიტები, ექსპერიმენტები, მოწვეული სტუმრები, მენტორები, მოსწავლეები სხვა ჯგუფებიდან, ადგილობრივი თემის/საზოგადოების წარმომადგენლები, მშობლები და ა.შ. ყველა უფლება დაცულია © ინტელის კორპორაცია, 2011 წელი. საავტორო უფლებები ვრცელდება ინტელზე, ინტელის ლოგოზე, ინტელის საგანმანათლებლო ინიციატივაზე, ინტელის სასწავლო პროგრამაზე ა.შ.შ.-ში და სხვა ქვეყნებში. *სხვა სახელსა და სავაჭრო ნიშანზე სხვა კომპანიის საკუთრების უფლება შეიძლება გავრცელდეს Page 5 5 of
  6. 6. ინტელის სასაწვლო პროგრამა ძირითადი კურსი ტექნოლოგია – ტექნიკა (მონიშნეთ პროექტისათვის საჭირო ტექნოლოგიური უზრუნველყოფა) $ ფოტოკამერა ლაზერული დისკი VCR, ვიდეო $ კომპიუტერი (ები) $ საბეჭდი მანქანა/პრინტერი ვიდეოკამერა $ ციფრული კამერა $ პროექტორი ვიდეო საკონფერენციო აღჭურვილობა. DVD ფლეიერი სკანერი $ ინტერნეტკავშირი სხვა       ტელევიზორი ტექნოლოგია – პროგრამული უზრუნველყოფა (მონიშნეთ პროექტის ფარგლებში გამოყენებული პროგრამა/პროგრამები ) მონაცემთა ბაზა/ცხრილები ბეჭდვითი მასალები ფოტო/სურათების ვებგვერდის შექმნა დამუშავება ვორდის პროგრამა სახელმძღვანელოები, სასწავლო გზამკვლევები, მოთხრობები, სახელმძღვანელოები, ბიბლიოგრაფიული მასალები და ა.შ. ინვენტარი /მასალ ები ძირითადი მასალები, რომლებიც თემის ჩასატარებლად შეუკვეთეთ ან შეაგროვეთ და რომლებიც კურსის კონკრეტულ საკითხებს უკავშირდება. საჭირო არაა ყოველდღიური მასალების შეტანა, რომლებიც ისედაც ხელმისაწვდომია კლასში. ინტერნეტრესურ სები სხვა რესურსები ლაბორატორიის ვებმისამართები (URLs), რომლებიც ხელს უწყობს თემის მიზნების მიღწევას. საველე ვიზიტები, ექსპერიმენტები, მოწვეული სტუმრები, მენტორები, მოსწავლეები სხვა ჯგუფებიდან, ადგილობრივი თემის/საზოგადოების წარმომადგენლები, მშობლები და ა.შ. ყველა უფლება დაცულია © ინტელის კორპორაცია, 2011 წელი. საავტორო უფლებები ვრცელდება ინტელზე, ინტელის ლოგოზე, ინტელის საგანმანათლებლო ინიციატივაზე, ინტელის სასწავლო პროგრამაზე ა.შ.შ.-ში და სხვა ქვეყნებში. *სხვა სახელსა და სავაჭრო ნიშანზე სხვა კომპანიის საკუთრების უფლება შეიძლება გავრცელდეს Page 5 5 of

×