Nokia 7100 supernova_ug_ro

1,159 views

Published on

0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
1,159
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
2
Actions
Shares
0
Downloads
2
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Nokia 7100 supernova_ug_ro

 1. 1. Ghid utilizator Nokia7100 Supernova 9212415 Ediţia 1
 2. 2. DECLARAŢIE DE CONFORMITATE 0434 Prin prezenta, NOKIA CORPORATION, declară că acest produs RM-438 respectă cerinţele esenţiale şi alte prevederi relevante ale Directivei 1999/5/CE. O copie a declaraţiei de conformitate poate fi găsităpe pagina de Internet http://www.nokia.com/phones/declaration_of_conformity/.© 2008 Nokia. Toate drepturile rezervate.Nokia, Nokia Connecting People şi Navi sunt mărci comerciale sau mărcicomerciale înregistrate ale corporaţiei Nokia. Nokia tune este o marcă de suneta corporaţiei Nokia. Alte nume de produse şi de firme menţionate aici pot finume comerciale sau mărci comerciale aparţinând proprietarilor respectivi.Este interzisă reproducerea, transferul, distribuirea şi stocarea unor părţi saua întregului conţinut al acestui material în orice formă fără permisiuneaprealabilă scrisă a firmei Nokia.US Patent No 5818437 and other pending patents. T9 text input softwareCopyright © 1997-2008. Tegic Communications, Inc. All rights reserved. Includes RSA BSAFE cryptographic or security protocol software fromRSA Security. Java is a trademark of Sun Microsystems, Inc.
 3. 3. This product is licensed under the MPEG-4 Visual Patent Portfolio License (i) forpersonal and noncommercial use in connection with information which hasbeen encoded in compliance with the MPEG-4 Visual Standard by a consumerengaged in a personal and noncommercial activity and (ii) for use inconnection with MPEG-4 video provided by a licensed video provider. Nolicense is granted or shall be implied for any other use. Additional information,including that related to promotional, internal, and commercial uses, may beobtained from MPEG LA, LLC. See http://www.mpegla.comAcest produs este licenţiat MPEG-4 Visual Patent Portfolio License (i) pentru uzpersonal şi necomercial în legătură cu date care au fost elaborate înconformitate cu standardul MPEG-4 Visual Standard de către un client angajatîntr-o activitate cu scop personal şi necomercial şi (ii) pentru a fi utilizatîmpreună cu fişierele video în format MPEG-4 livrate de un furnizor licenţiat demateriale video. Nu se acordă şi nu se consideră acordată implicit nicio licenţăpentru niciun fel de altă utilizare. Informaţii suplimentare, inclusiv informaţiireferitoare la utilizarea în scopuri promoţionale, interne şi comerciale, pot fiobţinute de la MPEG LA, LLC. A se vedea http://www.mpegla.comNokia duce o politică de dezvoltare continuă. Nokia îşi rezervă dreptul de aface modificări şi îmbunătăţiri oricărui produs descris în acest document, fărănotificare prealabilă.ÎN LIMITELE MAXIME PERMISE DE LEGEA APLICABILĂ, ÎN NICIO SITUAŢIE, NOKIA SAUORICARE DINTRE LICENŢIATORII SĂI NU VOR FI ŢINUŢI RESPONSABILI PENTRUNICIUN FEL DE PIERDERI DE DATE SAU DE VENITURI SAU PENTRU NICIUN FEL DEDAUNE SPECIALE, INCIDENTE, SUBSECVENTE SAU INDIRECTE, ORICUM S-AR FIPRODUS.CONŢINUTUL ACESTUI DOCUMENT TREBUIE LUAT „CA ATARE”. CU EXCEPŢIACAZURILOR PREVĂZUTE DE LEGEA APLICABILĂ, NICIUN FEL DE GARANŢII, EXPLICITESAU IMPLICITE, INCLUZÂND, DAR FĂRĂ A SE LIMITA LA GARANŢIILE IMPLICITE DE
 4. 4. VANDABILITATE ŞI ADECVARE LA UN SCOP ANUME, NU SE OFERĂ ÎN LEGĂTURĂ CUACURATEŢEA, CORECTITUDINEA SAU CONŢINUTUL ACESTUI DOCUMENT. NOKIA ÎŞIREZERVĂ DREPTUL DE A MODIFICA ACEST DOCUMENT SAU DE A-L RETRAGE ORICÂND,FĂRĂ NOTIFICARE PREALABILĂ.Disponibilitatea anumitor produse şi a aplicaţiilor şi serviciilor pentru acesteapoate varia în funcţie de regiune. Vă rugăm consultaţi furnizorul Dvs. Nokiapentru detalii şi informaţii asupra disponibilităţii opţiunilor de limbă.Specificaţii pentru exportAcest aparat poate conţine piese, tehnologii sau programe ce pot face obiectulunor legi sau reglementări privind exportul din SUA sau din alte ţări. Esteinterzisă încălcarea legislaţiei respective.Este posibil ca aplicaţiile oferite de terţe părţi şi furnizate împreună cu aparatulDvs. să fi fost create de şi să aparţină unor persoane sau entităţi neafiliate lasau care nu au nicio legătură cu Nokia. Nokia nu deţine drepturi de autor saude proprietate intelectuală asupra aplicaţiilor aparţinând unor terţe părţi. Caatare, Nokia nu îşi asumă nicio responsabilitate privind suportul acestoraplicaţii la utilizatorul final, privind funcţionarea acestor aplicaţii sau privindinformaţiile prezentate în aceste aplicaţii sau materiale. Nokia nu oferă niciogaranţie pentru aplicaţiile oferite de terţe părţi. UTILIZÂND APLICAŢIILE,CONFIRMAŢI FAPTUL CĂ ACESTEA SUNT FURNIZATE „CA ATARE”, FĂRĂ NICIUN FELDE GARANŢIE EXPLICITĂ SAU IMPLICITĂ, LA NIVELUL MAXIM ADMIS DE LEGEAAPLICABILĂ. DE ASEMENEA, CONFIRMAŢI FAPTUL CĂ NICI NOKIA ŞI NICI AFILIAŢIISĂI NU OFERĂ NICIUN FEL DE DECLARAŢII SAU GARANŢII, EXPLICITE SAU IMPLICITE,INCLUSIV DAR FĂRĂ A SE LIMITA LA GARANŢII PRIVIND DREPTUL DE PROPRIETATE,VANDABILITATE SAU APLICABILITATE PENTRU UN ANUMIT SCOP, SAU GARANŢIIPRIVIND FAPTUL CĂ APLICAŢIILE NU VOR ÎNCĂLCA BREVETE, DREPTURI DE AUTOR,MĂRCI COMERCIALE SAU ALTE DREPTURI ALE UNOR TERŢE PĂRŢI.
 5. 5. Nokia CorporationP.O.Box 226FIN-00045 Nokia GroupFinlanda9212415/Ediţia 1
 6. 6. CuprinsSiguranţă................10 Taste şi componente ..........................................211. Informaţii Pornirea şi oprireagenerale.................12 telefonului.......................23Despre aparatul Dvs. Modul de aşteptare..........................................12 ..........................................23Servicii de reţea..............13 Blocare tastatură............24Memoria partajată..........14 Funcţii disponibile fărăCoduri de acces...............15 introducerea cartelei SIMAsistenţă Nokia...............16 ..........................................24 Aplicaţiile care rulează în2. Pregătirea pentru fundal...............................25utilizare..................17Instalarea cartelei SIM şi 3. Apeluri................25a acumulatorului.............17 Efectuarea şi preluareaÎndepărtarea cartelei SIM unui apel..........................25..........................................18 Difuzor..............................25Încărcarea Comenzi rapide pentruacumulatorului................18 apelare.............................26Antena..............................19Setul cu cască..................19 4. Scrierea textuluiMagneţi şi câmpuri ................................26magnetice........................20 Moduri text......................26
 7. 7. CuprinsMetoda tradiţională de Descărcarea mesajelorintroducere a textului e-mail............................33..........................................27 Mesaje instantanee.........34Metoda predictivă de Mesaje audio Nokiaintroducere a textului Xpress...............................34..........................................28 Mesaje chat......................34 Mesaje vocale..................355. Parcurgerea Setările mesajelor...........35meniurilor..............29 7. Contacte..............366. Mesaje.................29Mesaje text şi 8. Jurnal apelurimultimedia......................29 ................................37 Mesaje text....................30 Mesaje multimedia 9. Setări..................38 .......................................30 Profiluri............................38 Crearea unui text sau a Sunete..............................39 unui mesaj multimedia Afişaj.................................39 .......................................31 Data şi ora........................39E-mail...............................32 Comenzi rapide...............40 Asistentul de Sincronizare şi backup configurare e-mail ..........................................40 .......................................32 Conectivitate....................41 Scrierea şi expedierea Tehnologia radio unui mesaj e-mail Bluetooth......................41 .......................................33
 8. 8. Cuprins Date sub formă de Agenda şi lista cu pachete.........................43 probleme de rezolvatApeluri şi telefon.............44 ..........................................53Accesorii...........................45Configurarea....................45 15. Web ..................54Revenirea la setările din Conectarea la un serviciufabrică..............................46 Web..................................5510. Meniul 16. Servicii SIM........55operatorului...........47 Accesorii.................5611. Galeria..............47 Acumulator.............5612. Medii.................48 Informaţii referitoare laCamera foto-video..........48 acumulator şi laRadio FM...........................49 încărcător.........................56Recorder voce..................50 Verificarea autenticităţiiPlayer muzical.................50 acumulatorilor Nokia ..........................................5913. Aplicaţii............52 Verificarea autenticităţii14. Organizator hologramei...................60................................53 Ce se întâmplă dacăCeas alarmă.....................53 acumulatorul nu este autentic?.......................61
 9. 9. CuprinsÎngrijire şiîntreţinere..............61Evacuarea la deşeuri..........................................64Informaţiisuplimentareprivind siguranţa................................65Copii mici.........................65Mediul de utilizare..........65Echipamente medicale..........................................66 Echipamente medicale implantate....................66 Proteze auditive...........67Autovehicule....................67Zone cu pericol deexplozie............................69Apeluri telefonice în cazde urgenţă.......................70INFORMAŢII PRIVINDCERTIFICAREA (SAR)..........71Index......................73
 10. 10. SiguranţăCitiţi aceste instrucţiuni simple. Nerespectarea acestorinstrucţiuni poate fi periculoasă sau ilegală. Pentruinformaţii suplimentare, citiţi în întregime ghidulutilizatorului. PORNIREA TELEFONULUI ÎN CONDIŢII DE SIGURANŢĂ Nu porniţi aparatul dacă folosirea telefoanelor mobile este interzisă sau dacă aceasta poate provoca interferenţe sau pericole. SIGURANŢA CIRCULAŢIEI - ÎNAINTE DE TOATE Respectaţi toate legile locale. Păstraţi-vă întotdeauna mâinile libere în timp ce conduceţi un autovehicul. Prima grijă a Dvs. în timp ce conduceţi un autovehicul trebuie să fie siguranţa circulaţiei. INTERFERENŢE Toate aparatele mobile pot intra în interferenţă, ceea ce le-ar putea afecta performanţele. OPRIŢI ÎN ZONE CU RESTRICŢII Respectaţi toate restricţiile. Opriţi aparatul în avioane, în apropierea aparatelor medicale sau10 © 2008 Nokia. Toate drepturile rezervate.
 11. 11. Siguranţă în apropierea zonelor cu carburanţi, substanţe chimice sau cu pericol de explozie. SERVICE CALIFICAT Instalarea şi repararea acestui produs este permisă numai personalului calificat. ACCESORII ŞI ACUMULATORI Folosiţi numai accesorii omologate şi acumulatori omologaţi. Nu conectaţi între ele produse incompatibile. REZISTENŢA LA APĂ Aparatul Dvs. nu rezistă la apă. Feriţi aparatul de umiditate.© 2008 Nokia. Toate drepturile rezervate. 11
 12. 12. 1. Informaţii generaleDespre aparatul Dvs.Aparatul mobil descris în acest ghid este omologat pentrua fi utilizat în reţele EGSM 900 şi 1800 MHz . Pentruinformaţii suplimentare despre reţele, contactaţifurnizorul Dvs. de servicii.La utilizarea funcţiilor acestui aparat, respectaţi toatelegile, precum şi obiceiurile locale, dreptul la viaţă privatăşi alte drepturi legitime ale celorlalte persoane, inclusivdrepturile de autor.Protecţia drepturilor de autor ar putea restricţionacopierea, modificarea sau transferul unor imagini, piesemuzicale sau a altui tip de conţinut.Aparatul Dvs. poate avea marcaje preinstalate şi legăturicătre site-uri de Internet ale unor terţe părţi. Puteţi, deasemenea, accesa alte site-uri ale unor terţe părţi prinintermediul aparatului Dvs. Site-urile terţelor părţi nu suntafiliate la Nokia, iar Nokia nu le sprijină şi nu îşi asumărăspunderea pentru ele. Dacă decideţi să accesaţi astfel desite-uri, vă recomandăm să luaţi măsuri de precauţie înceea ce priveşte siguranţa sau conţinutul. Avertizare: Pentru a utiliza orice funcţie a acestuiaparat, alta decât ceasul cu alarmă, aparatul trebuie să fie12 © 2008 Nokia. Toate drepturile rezervate.
 13. 13. Informaţii generalepornit. Nu porniţi aparatul dacă folosirea aparatelormobile poate provoca interferenţe sau pericole.Nu uitaţi să faceţi copii de siguranţă sau să păstraţiînregistrări scrise ale tuturor informaţiilor importantememorate în aparatul Dvs.Când conectaţi aparatul la orice alt echipament, citiţimanualul de utilizare al acestui echipament pentruinstrucţiunile detaliate de siguranţă. Nu conectaţi între eleproduse incompatibile.Servicii de reţeaPentru a utiliza telefonul trebuie să beneficiaţi de serviciileunui furnizor de servicii de comunicaţii mobile. Existănumeroase funcţii ce necesită funcţii speciale de reţea.Aceste funcţii nu sunt disponibile în toate reţelele; esteposibil ca anumite reţele să necesite încheierea de acordurispecifice cu furnizorul Dvs. de servicii înainte de a puteautiliza serviciile de reţea. Furnizorul Dvs. de servicii văpoate oferi instrucţiuni şi vă poate explica tarifele ce se voraplica. Unele reţele ar putea avea limitări care influenţeazămodul în care puteţi utiliza serviciile de reţea. De exemplu,unele reţele ar putea să nu accepte toate caracterele şiserviciile specifice unor limbi.Este posibil ca furnizorul Dvs. de servicii să fi solicitat caanumite funcţii ale aparatului Dvs. să fie dezactivate sau© 2008 Nokia. Toate drepturile rezervate. 13
 14. 14. Informaţii generalesă nu fie activate. În acest caz, funcţiile respective nu vor fiprezente în meniul aparatului Dvs. Este posibil ca aparatulDvs. să aibă o configuraţie specială, cum ar fi diferenţe denume ale meniurilor, de ordine a afişării meniurilor şi depictograme. Pentru informaţii suplimentare, contactaţifurnizorul Dvs. de servicii.Acest aparat acceptă protocoalele WAP 2.0 (HTTP şi SSL)care rulează prin protocoalele TCP/IP. Unele funcţii aleacestui aparat, cum ar fimesaje multimedia (MMS),navigare prin pagini şi aplicaţie e-mail, necesită suportpentru aceste tehnologii.Memoria partajatăUrmătoarele funcţii ale acestui aparat pot folosi memoriapartajată: mesaje multimedia (MMS), aplicaţie de e-mail,mesaje instantanee. Utilizarea uneia sau mai multor astfelde funcţii poate reduce spaţiul de memorie disponibilpentru celelalte funcţii care folosesc memoria partajată.Aparatul Dvs. poate afişa un mesaj care vă informează cămemoria este plină, atunci când încercaţi să utilizaţi ofuncţie care foloseşte memoria partajată. În acest caz,înainte de a continua, ştergeţi unele informaţii sauînregistrări care sunt stocate în memoria partajată.14 © 2008 Nokia. Toate drepturile rezervate.
 15. 15. Informaţii generaleCoduri de accesCodul de siguranţă vă ajută să vă protejaţi telefonulîmpotriva utilizării neautorizate. Puteţi crea şi schimbacodul şi puteţi seta telefonul să solicite codul. Notaţi-văcodul secret şi păstraţi-l într-un loc sigur, separat detelefon. Dacă uitaţi codul şi telefonul Dvs. este blocat,telefonul Dvs. va necesita depanare de service şi se potaplica taxe suplimentare. Pentru informaţii suplimentare,contactaţi un centru Nokia Care sau furnizorul telefonuluiDvs.Codul PIN, furnizat cu cartela SIM, protejează cartelaîmpotriva utilizării neautorizate. Codul PIN2, furnizat cuunele cartele SIM, este necesar pentru accesarea anumitorservicii. Dacă introduceţi incorect codurile PIN sau PIN2 detrei ori la rând, vi se va solicita codul PUK sau PUK2. Dacănu le aveţi, contactaţi furnizorul de servicii.Codul PIN modul este necesar pentru accesareainformaţiilor din modulul de siguranţă al cartelei Dvs. SIM.Codul PIN semnătură ar putea fi necesar pentru semnăturadigitală. Parola de barare este necesară dacă se utilizeazăserviciul de barare a apelurilor.Pentru a seta modul în care telefonul Dvs. utilizeazăcodurile de acces şi setările de siguranţă, selectaţi Meniu >Setări > Siguranţă.© 2008 Nokia. Toate drepturile rezervate. 15
 16. 16. Informaţii generaleAsistenţă NokiaVizitaţi paginile www.nokia.com/support sau site-ul Weblocal Nokia pentru cea mai recentă versiune a acestul ghid,informaţii suplimentare, materiale ce pot fi preluate dinreţea şi servicii în legătură cu produsul Dvs. Nokia.Serviciul pentru setări de configurarePreluaţi gratuit setările de configurare, cum ar fi MMS,GPRS, e-mail precum şi alte servicii pentru modelul Dvs. detelefon de pe paginile www.nokia.com/support.Nokia PC SuitePuteţi găsi aplicaţia PC Suite, precum şi informaţiisuplimentare pe site-ul Nokia, la www.nokia.com/support.Servicii Nokia CareDacă trebuie să contactaţi serviciile NokiaCare, verificaţi lista centrelor de contactlocale Nokia Care la adresawww.nokia.com/customerservice.ÎntreţinerePentru servicii de întreţinere, căutaţi cel mai apropiatpunct de lucru Nokia Care la adresa www.nokia.com/repair.16 © 2008 Nokia. Toate drepturile rezervate.
 17. 17. Pregătirea pentru utilizare2. Pregătirea pentru utilizareInstalarea cartelei SIM şi aacumulatoruluiÎnainte de a scoate acumulatorul, opriţi întotdeaunaaparatul şi deconectaţi-l de la încărcător.Cartela SIM şi contactele sale pot fi uşor deteriorate prinzgâriere sau prin îndoire, astfel că va trebui să fiţi foarteatenţi când manipulaţi, introduceţi sau scoateţi aceastăcartelă.1. Glisaţi butonul de deblocare (1) şi îndepărtaţi capacul posterior (2).2. Îndepărtaţi acumulatorul (3) şi introduceţi cartela SIM (4).3. Introduceţi acumulatorul (5) şi montaţi la loc capacul posterior (6).© 2008 Nokia. Toate drepturile rezervate. 17
 18. 18. Pregătirea pentru utilizareÎndepărtarea cartelei SIMTrageţi mânerul spre partea de jos a telefonului şiîndepărtaţi cartela SIM.Încărcarea acumulatoruluiAcumulatorul dvs. a fost preîncărcat, dar nivelurile deîncărcare pot varia.1. Conectaţi încărcătorul la o priză de perete.2. Conectaţi încărcătorul la aparat. Puteţi folosi aparatul în timpul încărcării.3. Atunci când acumulatorul este complet încărcat, deconectaţi încărcătorul de la aparat, apoi de la priza de perete.Dacă acumulatorul este complet descărcat, ar putea finecesare câteva minute înainte ca indicatorul de încărcaresă apară pe ecran sau înainte de a putea efectua apeluri.18 © 2008 Nokia. Toate drepturile rezervate.
 19. 19. Pregătirea pentru utilizareAntenaEste posibil ca aparatul Dvs. să dispună deantene interioare şi exterioare. Ca şi în cazuloricărui aparat de emisie radio, nu atingeţizona antenei în mod inutil în timp ce antenatransmite sau primeşte semnale. Contactul cuo astfel de antenă afectează calitatea convorbirii, poateprovoca funcţionarea aparatului la un nivel de consum mairidicat decât este necesar în mod normal şi poate reducedurata de viaţă a acumulatorului.Imaginea indică zona antenei marcată cu gri.Setul cu cască Avertizare: Ascultaţi muzică la un volum sonormoderat. Expunerea continuă la un volum sonor ridicat văpoate afecta auzul. Nu ţineţi aparatul la ureche atunci cândutilizaţi difuzorul, deoarece volumul sonor poate fi extremde puternic. Avertizare: Când utilizaţi setul cu cască, abilitateaDvs. de a auzi sunetele din exterior poate fi redusă. Nuutilizaţi setul cu cască dacă acest lucru vă poate periclitasiguranţa.© 2008 Nokia. Toate drepturile rezervate. 19
 20. 20. Pregătirea pentru utilizareCând conectaţi la conectorul AV Nokia orice aparat sau setcu cască extern, altele decât cele aprobate de Nokia spre afi utilizate cu acest aparat, aveţi o grijă deosebită la tastelede volum.Nu conectaţi aparate care emit semnale de ieşire, deoareceacest fapt poate duce la defectarea aparatului. Nuconectaţi nicio sursă de tensiune la conectorul AV Nokia.Magneţi şi câmpuri magneticeMenţineţi aparatul la distanţă de magneţi sau câmpurimagnetice, deoarece aceştia pot face ca anumite aplicaţii,cum ar fi camera foto-video, să se activeze în modneaşteptat.20 © 2008 Nokia. Toate drepturile rezervate.
 21. 21. Pregătirea pentru utilizareTaste şi componente1 Receptor2 Afişaj3 Taste de selecţie4 Tasta Navi™; numită în continuare tasta de navigare5 Tasta de apelare6 Tasta de terminare/pornire7 Tastatură© 2008 Nokia. Toate drepturile rezervate. 21
 22. 22. Pregătirea pentru utilizare8 Conector set cu cască/ Conector AV Nokia (2,5 mm)9 Conector pentru încărcător10 Tasta pentru camera foto- video11 Buton de deblocare12 Ureche pentru cureluşă13 Obiectivul camerei foto-video14 Difuzor15 Microfon Observaţie: Evitaţi atingerea acestui conector,deoarece este destinat utilizării exclusiv de cătrepersonalul de service.22 © 2008 Nokia. Toate drepturile rezervate.
 23. 23. Pregătirea pentru utilizarePornirea şi oprirea telefonuluiPentru a porni sau opri telefonul, apăsaţi şi menţineţiapăsată tasta de pornire.Modul de aşteptareCând telefonul este pregătit pentru utilizare şi nu aţiintrodus niciun caracter, acesta se află în modul deaşteptare.1 Puterea semnalului de reţea2 Nivelul de încărcare a acumulatorului3 Numele reţelei sau emblema operatorului4 Funcţiile tastelor de selecţieTasta de selecţie stânga este Mergeţi la pentru a puteavedea funcţiile din lista Dvs. personală de comenzi rapide.La vizualizarea listei, selectaţi Opţiuni > Selectareopţiuni pentru a vedea funcţiile disponibile, sau selectaţiOpţiuni > Organizaţi pentru a organiza funcţiile în listaDvs. de redare.© 2008 Nokia. Toate drepturile rezervate. 23
 24. 24. Pregătirea pentru utilizareBlocare tastaturăPentru a evita apăsarea accidentală a tastelor, închideţitelefonul şi selectaţi Blocaţi în interval de 5 secundepentru a bloca tastatura.Pentru deblocarea tastaturii, selectaţi Deblocaţi > OK,sau deschideţi telefonul. În cazul în care protecţia tastaturiieste activată, introduceţi codul de siguranţă când vă estesolicitat.Pentru a seta blocarea automată a tastaturii după un timppresetat în care telefonul este în modul de aşteptare,selectaţi Meniu > Setări > Telefon > Autoblocaretaste > Activare.Pentru a prelua un apel când tastatura este blocată, apăsaţitasta de apelare. Când terminaţi convorbirea saurespingeţi apelul, tastatura se blochează automat.Dacă aparatul sau tastatura sunt blocate, efectuarea deapeluri către numărul oficial de urgenţă programat înaparatul Dvs. poate fi posibilă.Funcţii disponibile fără introducereacartelei SIMUnele funcţii ale telefonului Dvs. pot fi utilizate fără aintroduce cartela SIM, cum ar fi funcţiile Organizator şi24 © 2008 Nokia. Toate drepturile rezervate.
 25. 25. Apelurijocurile. Unele funcţii sunt afişate estompat în meniuri şinu pot fi utilizate.Aplicaţiile care rulează în fundalRularea aplicaţiilor în fundal creşte consumul de energiedin acumulator şi reduce durata de viaţă a acestuia.3. ApeluriEfectuarea şi preluarea unui apelPentru a efectua un apel, introduceţi numărul de telefon,inclusiv codul de ţară şi prefixul zonal, dacă este cazul.Apăsaţi tasta de apelare pentru a apela numărul. Apăsaţitasta de parcurgere în sus pentru a mări sau tasta deparcurgere în jos pentru a micşora volumul din receptorsau din setul cu cască în timpul apelului.Pentru a răspunde la un apel, apăsaţi tasta de apelare.Pentru a respinge apelul fără a răspunde, apăsaţi tasta determinare.DifuzorDacă această opţiune este disponibilă, puteţi selectaDifuzor sau Normal pentru a utiliza difuzorul saureceptorul telefonului în timpul unui apel.© 2008 Nokia. Toate drepturile rezervate. 25
 26. 26. Scrierea textului Avertizare: Nu ţineţi aparatul la ureche atunci cândutilizaţi difuzorul, deoarece volumul sonor poate fi extremde puternic.Comenzi rapide pentru apelarePentru a aloca un număr de telefon uneia dintre tastelenumerice, de la 2 la 9, selectaţi Meniu > Contacte >Apelare rapidă, parcurgeţi până la numărul dorit şi alegeţiAlocaţi. Introduceţi numărul de telefon dorit sau selectaţiCăutaţi şi un contact memorat.Pentru a activa funcţia de apelare rapidă, selectaţiMeniu > Setări > Apeluri > Apelare rapidă >Activată.Pentru a efectua un apel folosind funcţia de apelare rapidă,în modul de aşteptare, apăsaţi şi menţineţi apăsată tastanumerică dorită.4. Scrierea textuluiModuri textPentru a introduce text (de exemplu, când scrieţi mesaj)puteţi utiliza modul tradiţional de introducere a textuluisau opţiunea de introducere a textului cu funcţia depredicţie.26 © 2008 Nokia. Toate drepturile rezervate.
 27. 27. Scrierea textuluiCând scrieţi text, apăsaţi şi menţineţi apăsat Opţiunipentru a comuta între modul tradiţional de introducere atextului, indicat prin şi modul de introducere a textuluicu funcţia de predicţie, indicată prin . Nu toate limbileacceptă modul de introducere a textului cu funcţia depredicţie.Modul de utilizare a literelor mari şi mici este indicat de , şi .Pentru a modifica tipul caracterului, apăsaţi #. Pentru acomuta între modul de litere şi cel numeric, indicat prin , apăsaţi şi menţineţi apăsată tasta # şi selectaţi Modnumeric. Pentru a comuta între modurile numeric şi cel delitere, apăsaţi şi menţineţi apăsată tasta #.Pentru a stabili limba de scriere, selectaţi Opţiuni >Scriere în limba.Metoda tradiţională de introducere atextuluiApăsaţi o tastă numerică, 2-9, repetat până la afişareacaracterului dorit. Caracterele disponibile depind de limbade scriere selectată.Dacă următoarea literă dorită se află pe aceeaşi tastă ca şicea actuală, aşteptaţi până la afişarea cursorului şiintroduceţi litera.© 2008 Nokia. Toate drepturile rezervate. 27
 28. 28. Scrierea textuluiPentru a accesa cele mai frecvente semne de punctuaţie,apăsaţi în mod repetat tasta 1. Pentru a accesa o listă decaractere speciale, apăsaţi *.Metoda predictivă de introducere atextuluiModul de introducere a textului cu funcţia de predicţie sebazează pe un dicţionar încorporat la care puteţi adăugaşi cuvinte noi.1. Începeţi să scrieţi un cuvânt, utilizând tastele de la 2 la 9. Pentru fiecare literă, apăsaţi tasta o singură dată.2. Pentru a confirma un cuvânt, apăsaţi tasta de parcurgere dreapta sau introduceţi un spaţiu. ● În cazul în care cuvântul este incorect, apăsaţi * de mai multe ori şi selectaţi cuvântul din listă. ● În cazul în care după cuvântul introdus apare caracterul ?, cuvântul dorit nu se găseşte în dicţionar. Pentru a adăuga cuvântul în dicţionar, selectaţi Normal. Introduceţi cuvântul folosind metoda tradiţională de introducere a textului şi selectaţi Memoraţi. ● Pentru a scrie cuvinte compuse, introduceţi prima parte a cuvântului şi apăsaţi tasta de parcurgere28 © 2008 Nokia. Toate drepturile rezervate.
 29. 29. Parcurgerea meniurilor dreapta pentru a-l confirma. Scrieţi ultima parte a cuvântului şi confirmaţi-l.3. Începeţi să scrieţi următorul cuvânt.5. Parcurgerea meniurilorFuncţiile telefonului sunt grupate în meniuri. Nu suntdescrise aici toate funcţiile sau opţiunile de meniudisponibile.În modul de aşteptare, selectaţi Meniu şi meniul şisubmeniul dorit. Selectaţi Ieşiţi sau Înapoi pentru a ieşidin nivelul de meniu curent. Apăsaţi tasta de terminarepentru a reveni direct în modul de aşteptare. Pentru aschimba aspectul meniului, selectaţi Meniu > Opţiuni >Ecr. meniu principal.6. MesajePuteţi citi, scrie, expedia şi memora mesaje text,multimedia, audio, instantanee şi e-mail. Serviciul pentrumesaje poate fi utilizat numai dacă reţeaua sau furnizorulde servicii le acceptă.Mesaje text şi multimediaPuteţi să creaţi un mesaj şi să îi ataşaţi opţional, deexemplu, o imagine. Telefonul Dvs. va modifica automat© 2008 Nokia. Toate drepturile rezervate. 29
 30. 30. Mesajeun mesaj text în mesaj multimedia atunci când ataşaţi unfişier.Mesaje textAparatul Dvs. acceptă mesaje text care depăşesc spaţiulalocat pentru un singur mesaj. Mesajele mai lungi vor fiexpediate sub forma a două sau mai multe mesaje. S-arputea ca furnizorul Dvs. de servicii să vă taxeze în modcorespunzător. Caracterele ce folosesc accente sau altesemne, precum şi caracterele din unele limbi, ocupă maimult spaţiu, limitând astfel numărul de caractere ce pot fiexpediate printr-un singur mesaj.Un indicator din partea superioară a ecranului indicănumărul total de caractere rămase disponibile şi numărulmesajelor ce trebuie expediate.Înainte de a putea expedia orice mesaj e-mail text sau SMS,trebuie să salvaţi numărul centrului Dvs. de mesagerie.Selectaţi Meniu > Mesagerie > Setări mesaje >Mesaje text > Centre mesaje > Adăugare centruintroduceţi un nume şi numărul furnizorului de servicii.Mesaje multimediaUn mesaj multimedia poate conţine text, imagini şi clipuriaudio sau video.30 © 2008 Nokia. Toate drepturile rezervate.
 31. 31. MesajeNumai aparatele care au caracteristici compatibile potrecepţiona şi afişa mesaje multimedia. Aspectul unui mesajpoate varia în funcţie de aparatul care îl recepţionează.Reţeaua mobilă poate limita mărimea mesajelor MMS.Dacă imaginea inserată depăşeşte această limită, s-arputea ca aparatul să o micşoreze pentru a o putea expediaprin MMS. Important: Procedaţi cu precauţie când deschideţimesaje. Mesajele pot conţine programe de virusare sau potfi dăunătoare în alt mod aparatului sau calculatorului Dvs.Pentru disponibilitatea şi activarea serviciului de mesajemultimedia (MMS) contactaţi furnizorul Dvs. de servicii.Puteţi, de asemenea, să descărcaţi setările de configurare.A se vedea „Asistenţă Nokia”, pag. 16.Crearea unui text sau a unui mesaj multimedia1. Selectaţi Meniu > Mesagerie > Creare mesaj > Mesaj.2. Pentru a adăuga destinatari, navigaţi în Către: câmp şi introduceţi numărul destinatarului sau adresa de e- mailsau selectaţi Adăugaţi pentru a selecta destinatarii dintre opţiunile disponibile. Selectaţi Opţiuni pentru a adăuga destinatari şi subiecte şi pentru a seta opţiunile de expediere.© 2008 Nokia. Toate drepturile rezervate. 31
 32. 32. Mesaje3. Navigaţi în Text: câmp şi introduceţi textul mesajului.4. Pentru a ataşa conţinut la mesaj, navigaţi prin bata de ataşamente, din partea de jos a ecranului, şi selectaţi tipul de conţinut dorit.5. Pentru a expedia mesajul, apăsaţi Exped..Tipul mesajului este indicat în partea de sus a ecranului şise modifică automat în funcţie de conţinutul mesajului.Furnizorii de servicii pot aplica tarife diferite în funcţie detipul mesajului. Pentru detalii, consultaţi furnizorul Dvs. deservicii.E-mailAccesaţi contul de e-mail POP3 sau IMAP4 cu telefonul,pentru a citi, a scrie sau a trimite mesaje e-mail. Aceastăaplicaţie e-mail este diferită de funcţia de e-mail prin SMS.Înainte de a putea utiliza mesaje e-mail, trebuie să aveţiun cont e-mail şi setările adecvate. Pentru a verificadisponibilitatea şi setările contului Dvs. de e-mail,contactaţi furnizorul Dvs. de servicii e-mail. Puteţi primisetările de configurare a serviciului de e-mail sub formaunui mesaj de configurare.Asistentul de configurare e-mailAsistentul de configurare e-mail porneşte automat dacă întelefon nu sunt definite setări pentru e-mail. Pentru a porni32 © 2008 Nokia. Toate drepturile rezervate.
 33. 33. Mesajeasistentul de configurare pentru încă un cont de e-mail,selectaţi Meniu > Mesagerie şi contul de e-mail existent.Selectaţi Opţiuni > Adăug. căs. poştală pentru a porniasistentul de configurare e-mail. Urmaţi instrucţiunile depe ecran.Scrierea şi expedierea unui mesaj e-mailPentru a scrie un mesaj e-mail, selectaţi Meniu >Mesagerie > Creare mesaj > Mesaj e-mail. Pentru aataşa un fişier la un mesaj e-mail, selectaţi Opţiuni >Inserare. Pentru a expedia mesajul e-mail, apăsaţi tastade apelare. Selectaţi contul dorit, dacă este cazul.Descărcarea mesajelor e-mail Important: Procedaţi cu precauţie când deschideţimesaje. Mesajele pot conţine programe de virusare sau potfi dăunătoare în alt mod aparatului sau calculatorului Dvs.Pentru a alege modul de preluare, selectaţi Meniu >Mesagerie > Setări mesaje > Mesaje e-mail > Edit.căsuţe poştale , căsuţa poştală dorită şi Setăripreluare > Mod extragere.Pentru a descărca un mesaj e-mail, selectaţi Meniu >Mesagerie şi căsuţa poştală dorită; confirmaţi solicitareade conectare, dacă este cazul.© 2008 Nokia. Toate drepturile rezervate. 33
 34. 34. MesajeMesaje instantaneeMesajele instantanee sunt mesaje text care se afişeazăinstantaneu la recepţionare.1. Pentru a scrie un mesaj instantaneu, selectaţi Meniu > Mesagerie > Creare mesaj > Mesaj instantaneu.2. Introduceţi numărul de telefon al destinatarului, scrieţi mesajul (maxim 70 de caractere) şi selectaţi Exped..Mesaje audio Nokia XpressCreaţi şi expediaţi mesaje audio folosind funcţia MMS, înmod comod.1. Selectaţi Meniu > Mesagerie > Creare mesaj > Mesaj audio. Se deschide recorderul.2. Înregistraţi mesajul.3. Introduceţi unul sau mai multe numere de telefon în câmpul Către: sau selectaţi Adăugaţi pentru a prelua un număr.4. Pentru a expedia mesajul, selectaţi Exped..Mesaje chatCu serviciul de mesaje chat (IM, serviciu de reţea) puteţiexpedia mesaje text scurte către utilizatorii conectaţi.Trebuie să vă abonaţi la un serviciu şi să vă înregistraţi laserviciul de mesaje chat pe care doriţi să-l utilizaţi. Luaţi34 © 2008 Nokia. Toate drepturile rezervate.
 35. 35. Mesajelegătura cu furnizorul de servicii pentru informaţii privindserviciul, preţurile şi instrucţiunile aferente. Meniurile potsă varieze în funcţie de furnizorul serviciului de chat.Pentru a vă conecta la serviciu, selectaţi Meniu >Mesagerie > Mesaje instant. şi urmaţi instrucţiunile depe afişaj.Mesaje vocaleMesageria vocală este un serviciu de reţea la care esteposibil să fie necesar să vă abonaţi. Pentru informaţiisuplimentare, contactaţi furnizorul Dvs. de servicii.Pentru a apela mesageria vocală, apăsaţi şi menţineţiapăsat 1.Pentru a edita numărul de mesagerie vocală, selectaţiMeniu > Mesagerie > Mesaje vocale > Nr. mesagerievocală.Setările mesajelorSelectaţi Meniu > Mesagerie > Setări mesaje pentru aseta caracteristicile serviciului de mesaje.● Setări generale — pentru a seta telefonul să salveze mesajele expediate, pentru a permite suprascrierea mesajelor vechi dacă memoria pentru mesaje este plină şi pentru a configura alte preferinţe legate de mesaje© 2008 Nokia. Toate drepturile rezervate. 35
 36. 36. Contacte● Mesaje text — pentru a permite rapoarte de remitere, pentru a configura centrele de mesaje pentru SMS şi e- mail prin SMS, pentru a selecta tipul de asistenţă pentru caractere şi pentru a configura alte preferinţe legate de mesajele text● Mesaje multimedia — pentru a permite rapoarte de remitere, pentru a configura aspectul mesajelor multimedia, pentru a permite primirea de mesaje şi reclame multimedia şi pentru a configura alte preferinţe legate de mesajele multimedia● Mesaje e-mail — pentru a permite primirea de e-mail- uri, pentru a seta dimensiunea imaginii în e-mail şi pentru a seta alte preferinţe legate de e-mail7. ContacteSelectaţi Meniu > Contacte.Puteţi memora nume şi numere de telefon în memoriatelefonului şi în memoria cartelei SIM. În memoriatelefonului puteţi stoca contacte cu numere şi articole detext. Numele şi numerele memorate în memoria carteleiSIM sunt marcate cu .Pentru a adăuga un contact, selectaţi Nume > Opţiuni >Adăug. contact nou. Pentru a adăuga detaliile unuicontact, asiguraţi-vă că memoria în uz este Telefon sau36 © 2008 Nokia. Toate drepturile rezervate.
 37. 37. Jurnal apeluriTelefon şi SIM. Selectaţi Nume, parcurgeţi până la numeşi alegeţi Detalii > Opţiuni > Adăugaţi detalii.Pentru a căuta un contact, selectaţi Nume şi parcurgeţilista contactelor sau introduceţi primele litere ale numelui.Pentru a copia un contact din memoria telefonului pememoria cartelei SIM şi invers, selectaţi Nume, parcurgeţipână la contact şi selectaţi Opţiuni > Copiere contact. Înmemoria cartelei SIM puteţi stoca un singur număr pentrufiecare nume.Pentru a selecta memoria SIM sau memoria telefonuluipentru contacte, pentru a selecta modalitatea de afişare anumelor şi numerelor şi pentru a vizualiza spaţiuldisponibil pentru contacte, selectaţi Setări.Puteţi trimite şi primi informaţiile de contact ale uneipersoane sub forma unei cărţi de vizită de pe un aparatcompatibil care acceptă standardul vCard. Pentru a expediao carte de vizită, selectaţi Nume, căutaţi contactul ale căruiinformaţii doriţi să le expediaţi şi selectaţi Detalii >Opţiuni > Exped. carte vizită.8. Jurnal apeluriPentru a vizualiza informaţii despre apelurile Dvs., selectaţiMeniu > Jurnal. Printre opţiunile disponibile pot fiincluse:© 2008 Nokia. Toate drepturile rezervate. 37
 38. 38. Setări● Toate apelurile — pentru a vizualiza apelurile pierdute sau sau primite recent şi numerele apelate în ordine cronologică● Apel. nepreluate, Apeluri recepţ., sau Numere formate — pentru informaţii despre apelurile Dvs. recente● Destinat. mesaje — pentru a vedea contactele cărora le-aţi expediat recent mesaje● Durata apelului, Contor date, sau Cron. pach. date — pentru a vedea informaţii generale privind comunicaţiile Dvs. recente● Jurnal mesaje, sau Jurnal sincroniz. — pentru a vizualiza numărul de mesaje sau sincronizări trimise sau primite. Observaţie: Facturarea din partea furnizorului deservicii pentru convorbiri şi servicii poate diferi în funcţiede caracteristicile reţelei, rotunjiri, taxe, ş.a.m.d.9. SetăriProfiluriTelefonul dispune de mai multe grupuri de setări numiteprofiluri, pentru care le puteţi personaliza cu sunete înfuncţie de diferite evenimente şi situaţii.38 © 2008 Nokia. Toate drepturile rezervate.
 39. 39. SetăriSelectaţi Meniu > Setări > Profiluri, profilul dorit şidintre opţiunile următoare:● Activaţi — pentru a activa profilul selectat● Personalizaţi — pentru a schimba setările de profil● Cronometrat — pentru a seta ca profilul să fie activ o anumită perioadă de timp. Când intervalul de timp setat pentru profilul respectiv expiră, devine activ profilul anterior ce nu a fost temporizat.SunetePuteţi modifica setările de sunet ale profilului activselectat.Selectaţi Meniu > Setări > Sunete. Puteţi găsi aceleaşiinformaţii în meniul Profiluri.Dacă selectaţi volumul cel mai ridicat al tonului de apel,acesta va atinge nivelul maxim după câteva secunde.AfişajPentru a vizualiza sau regla imaginea de fundal,dimensiunea caracterelor sau alte funcţii legate de ecranultelefonului, selectaţi Meniu > Setări > Afişaj.Data şi oraSelectaţi Meniu > Setări > Data şi ora.© 2008 Nokia. Toate drepturile rezervate. 39
 40. 40. SetăriPentru a seta data şi ora, selectaţi Setări dată & oră.Pentru a seta formatul pentru dată şi oră, selectaţi Formatdată şi oră.Pentru a seta telefonul să actualizeze automat data şi oraconform fusului orar, selectaţi Actualiz. autom. oră(serviciu de reţea).Comenzi rapideCu ajutorul comenzilor rapide, puteţi accesa rapid funcţiiletelefonului pe care le utilizaţi frecvent. Selectaţi Meniu >Setări > Com. mele rap..Pentru a aloca o funcţie a telefonului tastei de selecţiedreapta sau stânga, selectaţi Tastă sel. dreapta sau Tastăselecţie stânga.Pentru a selecta comenzi rapide pentru tasta deparcurgere, selectaţi Tastă navigare. Parcurgeţi îndirecţia dorită şi selectaţi Modificaţi sau Alocaţi şi ofuncţie din listă.Sincronizare şi backupSelectaţi Meniu > Setări > Sincr. şi cop. rez. şi dintreurmătoarele:40 © 2008 Nokia. Toate drepturile rezervate.
 41. 41. Setări● Comut. telefon — Sincronizaţi sau copiaţi datele selectate între telefonul dvs. şi alt telefon, utilizând tehnologia Bluetooth .● Transfer date — Sincronizaţi sau copiaţi datele între telefonul dvs. şi alt dispozitiv, PC sau serverul de reţea (serviciu de reţea).ConectivitateTelefonul Dvs. are câteva caracteristici care vă permitconectarea la alte aparate pentru a transmite şi a primidate.Tehnologia radio BluetoothTehnologia Bluetooth vă permite să vă conectaţi telefonul,prin unde radio, la un aparat compatibil Bluetooth aflat peo rază de 10 metri (32 ft).Acest aparat este conform cu specificaţia Bluetooth 2.0 +EDR , care acceptă următoarele profiluri: 2.0 + EDR accesgeneric, acces prin reţea, control, hands-free, căşti,transmitere obiect, transfer fişier, reţea dial-up, acces SIMşi port serial . Pentru a asigura interoperabilitatea cu alteaparate cu sistem Bluetooth, utilizaţi accesorii omologatede Nokia pentru acest model. Consultaţi producătoriicelorlalte aparate pentru a determina gradul decompatibilitate al acestora cu aparatul Dvs.© 2008 Nokia. Toate drepturile rezervate. 41
 42. 42. SetăriFuncţiile care utilizează tehnologia Bluetooth mărescconsumul de energie şi reduc durata de viaţă aacumulatorului.Configurarea unei conexiuni BluetoothSelectaţi Meniu > Setări > Conectivitate >Bluetooth şi urmaţi paşii:1. Selectaţi Numele telef. meu şi introduceţi un nume pentru telefonul Dvs.2. Pentru a activa conectivitatea Bluetooth, selectaţi Bluetooth > Activat. indică faptul că Bluetooth este activ.3. Pentru a vă conecta telefonul la un accesoriu audio, selectaţi Conect. acces. audio şi dispozitivul la care doriţi să vă conectaţi.4. Pentru a asocia telefonul dvs. cu orice dispozitiv Bluetooth din gamă, selectaţi Terminale legate > Adăug. aparat nou. Derulaţi la un dispozitiv găsit şi selectaţi Adăugaţi. Introduceţi o parolă (până la 16 caractere) în telefonul dvs. şi permiteţi conectarea la alt dispozitiv Bluetooth.Dacă vă faceţi probleme referitoare la securitatea datelor,dezactivaţi funcţia Bluetooth sau setaţi Vizibil. telef.42 © 2008 Nokia. Toate drepturile rezervate.
 43. 43. Setărimeu pe Ascuns. Acceptaţi comunicaţii Bluetooth numaidin surse de încredere.Conectarea la Internet de pe calculatorUtilizaţi tehnologia Bluetooth pentru a conecta PC-ulcompatibil la Internet fără software-ul PC suite. Telefonuldvs. trebuie să aibă activat un furnizor de servicii careacceptă accesul la Internet, iar PC-ul dvs. trebuie să acceptereţeaua locală personală Bluetooth (PAN). După conectareala serviciul punct de acces la reţea (NAP) al telefonului şiasocierea cu PC-ul, telefonul dvs. deschide automat oconexiune pentru pachete de date la Internet.Date sub formă de pacheteServiciul general de transmisii de date radio sub formă depachete (GPRS) este un serviciu de reţea care permitetelefoanelor mobile să expedieze şi să primească dateprintr-o reţea bazată pe un protocol Internet (IP).Pentru a defini modul de utilizare a serviciului, selectaţiMeniu > Setări > Conectivitate > Pachete de date >Conex. pach. de date şi dintre opţiunile următoare:● Când e nevoie — pentru a crea o conexiune de date sub formă de pachete când aceasta este necesară pentru o aplicaţie. Conexiunea este închisă la terminarea aplicaţiei.© 2008 Nokia. Toate drepturile rezervate. 43
 44. 44. Setări● Online mereu — pentru conectarea automată la o reţea pentru transmisii de date sub formă de pachete la pornirea telefonuluiPuteţi utiliza telefonul Dvs. ca modem prin conectareaacestuia la un calculator compatibil utilizând tehnologiaBluetooth. Pentru detalii, consultaţi documentaţia NokiaPC Suite.Apeluri şi telefonSelectaţi Meniu > Setări > Apeluri.Pentru a redirecţiona apelurile recepţionate, selectaţiDeviere apel (serviciu de reţea). Pentru informaţiisuplimentare, contactaţi furnizorul Dvs. de servicii.Pentru a face zece încercări de conectare a apelului după oîncercare eşuată, selectaţi Reapelare automată >Activată.Pentru ca reţeaua să vă anunţe când primiţi un apel întimpul unei convorbiri, selectaţi Serv. apel în aştept. >Activaţi (serviciu de reţea)Pentru a seta dacă doriţi ca numărul Dvs. de telefon să fieafişat destinatarului apelului, selectaţi Exp. identit.proprie (serviciu de reţea).44 © 2008 Nokia. Toate drepturile rezervate.
 45. 45. SetăriPentru a seta limba textelor afişate pe ecranul telefonului,selectaţi Meniu > Setări > Telefon > Setări limbă >Limbă telefon.AccesoriiAcest meniu şi diversele sale opţiuni sunt afişate numaidacă telefonul este sau a fost conectat la un accesoriucompatibil pentru telefoane mobile.Selectaţi Meniu > Setări > Accesorii. Selectaţi unaccesoriu şi o opţiune în funcţie de accesoriul ales.ConfigurareaPuteţi configura telefonul Dvs. cu setările necesareanumitor servicii. Furnizorul Dvs. de servicii vă poatetrimite, de asemenea, aceste setări.Selectaţi Meniu > Setări > Configurare şi una dintreopţiunile următoare:● Setări config. implic. — pentru a vizualiza furnizorii de servicii memoraţi în telefon şi a seta un furnizor implicit de servicii● Act. impl. în aplicaţii — pentru a activa setările de configurare implicite pentru aplicaţiile acceptate● Punct acces preferat — pentru a vedea punctele de acces memorate© 2008 Nokia. Toate drepturile rezervate. 45
 46. 46. Setări● Conectare suport — pentru a descărca setările de configurare de la furnizorul Dvs. de servicii● Setări manager apar. — pentru a permite sau nu telefonului să primească actualizări ale programului. Disponibilitatea acestei opţiuni depinde de modelul de telefon utilizat.● Setări config. person. — pentru a adăuga manual noi conturi personale pentru diferite servicii şi pentru a le activa sau şterge. Pentru a adăuga un nou cont personal, selectaţi Adăugaţi sau Opţiuni > Adăugaţi. Selectaţi tipul de serviciu şi introduceţi parametri doriţi. Pentru a activa un cont personal, parcurgeţi până la acesta şi selectaţi Opţiuni > Activaţi.Revenirea la setările din fabricăPentru a readuce telefonul la condiţiile din fabrică,selectaţi Meniu > Setări > La set. din fabr. şi una dinurmătoarele opţiuni:● Restaur. numai setări — pentru a reseta toate setările favorite fără a şterge date personale● Restaurare totală — pentru a reseta toate setările şi a şterge toate datele personale, cum ar fi contactele, mesajele, fişierele media şi cheile de activare.46 © 2008 Nokia. Toate drepturile rezervate.
 47. 47. Meniul operatorului10. Meniul operatoruluiAccesaţi un portal către servicii furnizate de operatorul Dvs.de reţea. Pentru mai multe informaţii, luaţi legătura cuoperatorul Dvs. de reţea. Operatorul poate actualiza acestmeniu prin intermediul unui mesaj de serviciu.11. GaleriaConţinutul protejat prin administrarea drepturilor digitale(DRM) este însoţit de o cheie de activare ce defineştedrepturile Dvs. de a utiliza acest conţinut.Dacă în aparatul Dvs. se află conţinut OMA DRM protejat,pentru a efectua copii de siguranţă, atât ale cheilor deactivare, cât şi ale conţinutului, utilizaţi funcţia de copierede siguranţă din Nokia PC Suite. Este posibil ca alte metodede transfer să nu transfere cheile de activare care trebuierestaurate cu conţinutul pentru ca Dvs. să puteţi utiliza încontinuare conţinutul protejat prin OMA DRM dupăformatarea memoriei aparatului. De asemenea, ar putea finecesar să restauraţi cheile de activare în cazul deteriorăriifişierelor din aparatul Dvs.Telefonul Dvs. acceptă un sistem de gestionare adrepturilor digitale (DRM – Digital Rights Management)pentru a proteja conţinutul pe care l-aţi memorat întelefon. Înainte de preluare, verificaţi întotdeauna© 2008 Nokia. Toate drepturile rezervate. 47
 48. 48. Mediicondiţiile de livrare şi cheia de activare ale oricărui tip deconţinut, deoarece acestea ar putea fi taxate.Pentru a vizualiza notele, selectaţi Meniu > Galerie.12. MediiCamera foto-videoAparatul Dvs. acceptă o rezoluţie a imaginii de 1280x1024pixeli .Realizaţi o fotografiePentru a utiliza funcţia de fotografiere în modul deaşteptare, apăsaţi tasta pentru cameră foto-video sau,dacă este activată funcţia video, derulaţi la stânga sau ladreapta. Pentru a realiza o fotografie, apăsaţi tasta pentrucameră foto-video.Pentru prim-plan sau panoramare în modul cameră foto-video, apăsaţi tasta de parcurgere în sus sau în jos.Pentru a seta camera foto-video pe modul nocturn, pentrua activa auto-temporizatorul sau pentru a realiza fotografiiîn secvenţă rapidă, selectaţi Opţiuni şi opţiunea dorită.Pentru a seta modul şi timpul de previzualizare, selectaţiOpţiuni > Setări > Durată previz. imag..48 © 2008 Nokia. Toate drepturile rezervate.
 49. 49. MediiÎnregistrarea unui video clipPentru a utiliza funcţia video, apăsaţi şi menţineţi apăsatătasta pentru cameră foto-video. Pentru a începeînregistrarea, apăsaţi tasta pentru cameră foto-video.Pentru a seta lungimea video clipului pe care îl realizaţi,selectaţi Meniu > Medii > Aparat foto > Opţiuni >Setări > Durata clipului video.Radio FMAparatul de radio FM utilizează o altă antenă decât cea aaparatului mobil. Pentru ca funcţia de radio FM săfuncţioneze corespunzător, trebuie să ataşaţi la aparat unset cu cască compatibil sau un alt accesoriu. Avertizare: Ascultaţi muzică la un volum sonormoderat. Expunerea continuă la un volum sonor ridicat văpoate afecta auzul. Nu ţineţi aparatul la ureche atunci cândutilizaţi difuzorul, deoarece volumul sonor poate fi extremde puternic.Selectaţi Meniu > Medii > Radio sau în modul deaşteptare apăsaţi şi menţineţi apăsat pe *.Dacă aţi salvat deja posturi radio, derulaţi la stânga sau ladreapta pentru a comuta între posturile salvate sau apăsaţi© 2008 Nokia. Toate drepturile rezervate. 49
 50. 50. Mediipe tastele numerice corespunzătoare locaţiei din memoriea postului dorit.Pentru a căuta posturi din apropiere, apăsaţi şi menţineţiapăsată tasta de derulare stânga sau dreapta.Pentru a salva postul pe care vă aflaţi, selectaţi Opţiuni >Memoraţi canalul.Pentru a regla volumul, derulaţi în sus sau în jos.Pentru a lăsa radioul să funcţioneze în fundal, apăsaţi tastade terminare. Pentru a opri radioul, apăsaţi şi menţineţiapăsată tasta de terminare.Recorder voceFuncţia de înregistrare nu poate fi utilizată atunci cândeste activă o transmisie de date sau o conexiune GPRS.Pentru a începe înregistrarea, selectaţi Meniu > Medii >Înregistrare şi butonul virtual de înregistrare de pe ecran.Pentru a asculta cea mai recentă înregistrare, selectaţiOpţiuni > Redare ultimul înreg.. Pentru a expediaultima înregistrare folosind un mesaj multimedia, selectaţiOpţiuni > Exp. ultimul înreg..Player muzicalTelefonul Dvs. include un player muzical pentru ascultareamelodiilor sau a altor fişiere audio MP3 sau AAC.50 © 2008 Nokia. Toate drepturile rezervate.
 51. 51. Medii Avertizare: Ascultaţi muzică la un volum sonormoderat. Expunerea continuă la un volum sonor ridicat văpoate afecta auzul. Nu ţineţi aparatul la ureche atunci cândutilizaţi difuzorul, deoarece volumul sonor poate fi extremde puternic.Selectaţi Meniu > Medii > Redare muzică.Pentru a iniţia sau a întrerupe redarea, apăsaţi tasta deselecţie centrală.Pentru a trece la începutul melodiei curente, apăsaţi tastade parcurgere stânga.Pentru a trece la melodia anterioară, apăsaţi de două oritasta de parcurgere stânga.Pentru a trece la melodia următoare, apăsaţi tasta deparcurgere dreapta.Pentru a derula înapoi, apăsaţi şi menţineţi apăsată tastade parcurgere stânga.Pentru a derula înainte, apăsaţi şi menţineţi apăsată tastade parcurgere dreapta.Pentru a regla volumul, derulaţi în sus sau în jos.Pentru a dezactiva sau a activa sonorul player-ului muzical,apăsaţi #.© 2008 Nokia. Toate drepturile rezervate. 51
 52. 52. AplicaţiiPentru a seta player-ul muzical să se audă în fundal, apăsaţitasta de terminare. Pentru a opri player-ul muzical, apăsaţişi menţineţi apăsată tasta de terminare.13. AplicaţiiProgramul telefonului Dvs. poate include anumite jocuri şiaplicaţii Java create special pentru acest telefon Nokia.Selectaţi Meniu > Aplicaţii.Pentru a lansa un joc sau o aplicaţie, selectaţi Jocuri sauColecţie. Alegeţi un joc sau o aplicaţie şi selectaţiDeschid..Pentru a vedea spaţiul de memorie disponibil pentruinstalarea de jocuri şi aplicaţii, selectaţi Opţiuni > Starememorie.Pentru a descărca un joc sau o aplicaţie, selectaţi Opţiuni >Preluări > Preluări jocuri sau Preluări aplicaţii.Telefonul Dvs. acceptă aplicaţii Java J2ME™. Înainte de adescărca aplicaţia, asiguraţi-vă că este compatibilă cutelefonul Dvs. Important: Instalaţi şi utilizaţi numai aplicaţii şialte tipuri de programe oferite de surse de încredere, cumar fi aplicaţii care sunt Symbian Signed sau au fost testatecu Java Verified™.52 © 2008 Nokia. Toate drepturile rezervate.
 53. 53. OrganizatorAplicaţiile descărcate pot fi memorate în Galerie în loc deAplicaţii.14. OrganizatorCeas alarmăSelectaţi Meniu > Organizator > Ceas alarmă.Pentru a activa sau a dezactiva alarma, selectaţi Alarmă:.Pentru a seta ora alarmei, selectaţi Oră alarmă:. Pentru aseta telefonul să activeze alarma în zilele săptămânii alese,selectaţi Repetare:. Pentru a selecta sau a personalizasunetul de alarmă, selectaţi Sunet alarmă:. Pentru a setaintervalul pentru alarma de amânare, selectaţi Intervalamânare:.Pentru a opri alarma, selectaţi Stop. Dacă lăsaţi telefonulsă continue să sune alarma timp de minut sau dacăselectaţi Amânaţi, alarma se opreşte pentru intervalul deamânare, apoi reporneşte.Agenda şi lista cu probleme de rezolvatSelect Meniu > Organizator > Agendă. Data curentăeste încadrată. Dacă nu sunt setate note pentru ziuarespectivă, ziua apare cu caractere aldine.Pentru a introduce o notă de agendă, parcurgeţi până ladată şi selectaţi Opţiuni > Notaţi.© 2008 Nokia. Toate drepturile rezervate. 53
 54. 54. WebPentru a vedea notele zilei, selectaţi Afişaţi. Pentru aşterge toate notele din agendă, selectaţi Opţiuni >Ştergere note > Toate notele.Pentru a vizualiza lista cu probleme de rezolvat, selectaţiMeniu > Organizator > Listă de rezolvat. Se afişeazălista cu probleme de rezolvat ordonate după prioritate.Pentru a adăuga, şterge sau expedia o notă, pentru a marcanota ca rezolvată sau pentru a organiza lista de problemede rezolvat după termenul limită, selectaţi Opţiuni.15. WebPuteţi accesa diverse servicii de pe Internet folosindbrowserul din telefon. Aspectul paginilor de Internet poatefi diferit ca urmare a dimensiunii ecranului. Este posibil sănu puteţi vedea toate detaliile din paginile de Internet. Important: Folosiţi numai servicii în care aveţiîncredere şi care vă asigură o siguranţă şi o protecţieadecvată împotriva programelor dăunătoare.Contactaţi furnizorul dvs. de servicii cu privire ladisponibilitatea acestor servicii, preţurile şi instrucţiunileaferente.54 © 2008 Nokia. Toate drepturile rezervate.
 55. 55. Servicii SIMPuteţi primi setările de configurare necesare pentrunavigare sub forma unui mesaj de configurare de lafurnizorul de servicii.Conectarea la un serviciu WebPentru a stabili o conexiune la serviciu, selectaţi Meniu >Web > Home; alternativ, în modul de aşteptare, apăsaţişi menţineţi apăsată tasta 0.După ce aţi stabilit conexiunea la serviciu, puteţi începe sănavigaţi pe paginile acestuia. Funcţia tastelor telefonuluipoate varia la diferitele servicii. Urmaţi instrucţiunile textde pe ecranul telefonului. Pentru informaţii suplimentare,contactaţi furnizorul dvs. de servicii.16. Servicii SIMCartela Dvs. SIM vă poate oferi servicii suplimentare. Puteţiaccesa acest meniu numai dacă el este acceptat de cartelaDvs. SIM. Numele şi conţinutul acestui meniu depind deserviciile disponibile.© 2008 Nokia. Toate drepturile rezervate. 55
 56. 56. Accesorii Avertizare: Folosiţi numai acumulatori,încărcătoare şi accesorii omologate de Nokia pentru a fiutilizate cu acest model. Utilizarea altor tipuri poate anulaorice aprobare sau garanţie şi poate constitui un pericol.Pentru procurarea de accesorii aprobate, adresaţi-vădistribuitorului Dvs. Când deconectaţi cablul de alimentareal oricărui accesoriu, trageţi de ştecher şi nu de cablu.AcumulatorInformaţii referitoare la acumulator şila încărcătorAparatul Dvs. este alimentat de la un acumulatorreîncărcabil. Acest aparat este destinat spre a fi alimentatde la un acumulator BL-4S. Acest aparat este destinat sprea fi alimentat de la următoarele tipuri de încărcătoare:AC-3. Acumulatorul poate fi încărcat şi descărcat de sute deori, dar în cele din urmă se va uza. Atunci când duratele deconvorbire şi de aşteptare sunt considerabil mai redusedecât ar fi normal, înlocuiţi acumulatorul. Utilizaţi numaiacumulatori omologaţi de Nokia şi reîncărcaţiacumulatorul Dvs. numai cu încărcătoare omologate deNokia pentru a fi utilizate cu acest aparat. Utilizarea unui56 © 2008 Nokia. Toate drepturile rezervate.
 57. 57. Acumulatoracumulator sau a unui încărcător neomologat poateimplica riscuri de incendii, explozii, scurgeri, sau altepericole.Numărul exact al modelului încărcătorului poate diferi înfuncţie tipul de mufă. Varianta de mufă este identificatăprin una dintre următoarele combinaţii: E, EB, X, AR, U, A, Csau UB.Dacă un acumulator este utilizat pentru prima oară saudacă acumulatorul nu a fost folosit pentru o perioadăîndelungată de timp, ar putea fi necesar să conectaţiîncărcătorul şi apoi să-l deconectaţi şi să-l reconectaţi dinnou pentru a începe încărcarea acumulatorului. Dacăacumulatorul este complet descărcat, ar putea fi necesaremai multe minute înainte ca indicatorul de încărcare săapară pe ecran sau înainte de a putea efectua apeluri.Înainte de a scoate acumulatorul, opriţi întotdeaunaaparatul şi deconectaţi-l de la încărcător.Deconectaţi încărcătorul de la priza de alimentare şi de laaparat atunci când nu îl utilizaţi. Nu lăsaţi un acumulatorcomplet încărcat conectat la încărcător, deoarecesupraîncărcarea ar putea scurta durata sa de viaţă. Dacă nueste utilizat, un acumulator complet încărcat se vadescărca în timp.Încercaţi întotdeauna să depozitaţi acumulatorul latemperaturi cuprinse între 15°C şi 25°C. Temperaturile© 2008 Nokia. Toate drepturile rezervate. 57
 58. 58. Acumulatorextreme reduc capacitatea şi durata de viaţă aacumulatorului. Este posibil ca un aparat al căruiacumulator este fierbinte sau rece să nu funcţionezetemporar. Performanţele acumulatorilor sunt afectate înmod special la temperaturi cu mult sub punctul de îngheţ.Nu scurtcircuitaţi acumulatorul. Scurtcircuitareaaccidentală poate apărea când un obiect metalic, cum ar fio monedă, o agrafă sau un stilou, produce o legăturădirectă între borna pozitivă (+) şi cea negativă (-) aacumulatorului. (Aceste borne sunt ca nişte benzi metaliceaplicate pe acumulator.) Acest lucru se poate întâmpla, deexemplu, când purtaţi un acumulator de schimb în buzunarsau în geantă. Scurtcircuitarea contactelor acumulatoruluipoate deteriora acumulatorul sau obiectul care realizeazăscurt-circuitul.Nu aruncaţi acumulatorii în foc deoarece ei pot exploda.Acumulatorii pot exploda şi dacă sunt deterioraţi.Evacuarea acumulatorilor uzaţi trebuie făcută conformreglementărilor locale. Predaţi acumulatorii pentrureciclare, dacă este posibil. Nu aruncaţi acumulatorii ladeşeuri menajere.Nu demontaţi, nu tăiaţi, nu deschideţi, nu striviţi, nuîndoiţi, nu deformaţi, nu perforaţi şi nu rupeţi bateriile sauacumulatorii. În cazul apariţiei unei scurgeri de lichid dinacumulator, evitaţi contactul lichidului cu pielea sau cu58 © 2008 Nokia. Toate drepturile rezervate.
 59. 59. Acumulatorochii. În cazul unui astfel de contact, spălaţi imediat pieleasau ochii cu apă din abundenţă sau contactaţi medicul.Nu modificaţi şi nu reconfiguraţi acumulatorii, nu încercaţisă introduceţi corpuri străine în ei, nu-i scufundaţi în şi nu-i expuneţi la apă sau alte lichide.Utilizarea necorespunzătoare a acumulatorului poateprovoca incendii, explozii sau alte pericole. În cazulscăpării pe jos a aparatului sau a acumulatorului, în specialpe o suprafaţă dură, şi dacă Dvs. consideraţi căacumulatorul a fost deteriorat, duceţi-l la un centru deservice pentru verificare înainte de a continua să-l utilizaţi.Folosiţi acumulatorul numai conform destinaţiei sale. Nufolosiţi niciodată un încărcător sau un acumulatordeteriorat. Nu lăsaţi acumulatorul la îndemâna copiilormici.Verificarea autenticităţiiacumulatorilor NokiaPentru siguranţa Dvs., utilizaţi întotdeauna acumulatorioriginali Nokia. Pentru a vă asigura că acumulatorul Dvs.este un acumulator original Nokia, achiziţionaţi-l de la unfurnizor autorizat Nokia şi verificaţi holograma de peetichetă parcurgând paşii următori:Parcurgerea cu succes a paşilor nu reprezintă o garanţietotală a autenticităţii acumulatorului. Dacă aveţi orice© 2008 Nokia. Toate drepturile rezervate. 59
 60. 60. Acumulatormotiv de îndoială referitor la autenticitateaacumulatorului original Nokia, nu utilizaţi acel acumulatorci duceţi-l la cel mai apropiat atelier de service saudistribuitor autorizat Nokia pentru asistenţă. Atelierul deservice sau distribuitorul autorizat Nokia vor verificaautenticitatea acumulatorului. Dacă autenticitateaacestuia nu poate fi verificată, returnaţi acumulatorul lalocul de achiziţionare.Verificarea autenticităţii hologramei1. Privind holograma de pe etichetă, trebuie să puteţi observa, atunci când priviţi dintr-un anumit unghi, simbolul cu cele două mâini care se împreunează, iar când priviţi dintr- un alt unghi, emblema "Nokia Original Enhancements" (Accesorii originale Nokia).2. Când înclinaţi holograma spre stânga, spre dreapta, în jos sau în sus, trebuie să puteţi observa pe fiecare parte câte 1, 2, 3 şi respectiv 4 puncte.60 © 2008 Nokia. Toate drepturile rezervate.
 61. 61. Îngrijire şi întreţinereCe se întâmplă dacă acumulatorul nu esteautentic?Dacă nu obţineţi confirmarea că acumulatorul Dvs. Nokiacu hologramă pe etichetă este un acumulator Nokiaautentic, vă rugăm să nu utilizaţi acest acumulator. Duceţi-l la cel mai apropiat atelier de service autorizat sau la celmai apropiat distribuitor pentru asistenţă. Utilizarea unuiacumulator care nu este aprobat de producător poate fipericuloasă şi poate avea ca urmare caracteristici deperformanţă scăzute sau poate deteriora aparatul Dvs. şiaccesoriile sale. De asemenea, poate anula orice aprobaresau garanţie acordată aparatului.Pentru a afla mai multe despre acumulatorii originaliNokia, vizitaţi pagina www.nokia.com/battery.Îngrijire şi întreţinereAparatul Dvs. este un produs de calitate superioară, caretrebuie folosit cu grijă. Sugestiile de mai jos vă vor ajuta sărespectaţi condiţiile de acordare a garanţiei.● Păstraţi aparatul în stare uscată. Precipitaţiile, umiditatea şi alte tipuri de lichide sau impurităţi pot conţine substanţe care corodează circuitele electronice. Dacă aparatul Dvs. se udă, scoateţi acumulatorul şi lăsaţi aparatul să se usuce complet înainte de a pune acumulatorul la loc.© 2008 Nokia. Toate drepturile rezervate. 61
 62. 62. Îngrijire şi întreţinere● Nu folosiţi şi nu depozitaţi aparatul în zone cu mult praf sau murdărie. Părţile sale mobile şi componentele electronice se pot deteriora.● Nu păstraţi aparatul la temperaturi ridicate. Temperaturile ridicate pot scurta viaţa dispozitivelor electronice, pot defecta acumulatorii şi pot deforma sau topi anumite componente din material plastic.● Nu păstraţi aparatul la temperaturi scăzute. Când aparatul revine la temperatură normală, umezeala poate forma condens în interiorul acestuia şi poate deteriora plăcile cu circuite electronice.● Nu încercaţi să deschideţi aparatul în alt mod decât cel descris în acest ghid.● Nu scăpaţi aparatul din mână, nu-l loviţi şi nu-l scuturaţi. Manipularea dură poate deteriora circuitele electronice interne şi elementele de mecanică fină.● Pentru curăţarea aparatului nu se vor folosi produse chimice concentrate, solvenţi de curăţare sau detergenţi puternici.● Nu vopsiţi aparatul. Vopseaua poate bloca piesele mobile şi poate împiedica funcţionarea corespunzătoare.62 © 2008 Nokia. Toate drepturile rezervate.
 63. 63. Îngrijire şi întreţinere● Utilizaţi o lavetă moale, curată şi uscată pentru a curăţa lentilele, cum ar fi obiectivul camerei foto-video, lentila senzorului de proximitate sau cea a fotocelulei.● Folosiţi numai antena livrată împreună cu aparatul sau o antenă de schimb aprobată. Antenele neautorizate, modificările sau completările neautorizate, ar putea deteriora aparatul şi ar putea încălca reglementările referitoare la aparatele de radioemisie.● Utilizaţi încărcătoarele numai în interior.● Efectuaţi întotdeauna copii de siguranţă ale datelor pe care doriţi să le păstraţi, cum ar fi contactele şi notele de agendă.● Pentru a reseta aparatul la anumite intervale de timp în vederea optimizării performanţelor, opriţi aparatul şi scoateţi acumulatorul.Sugestiile prezentate mai sus sunt valabile atât pentruaparat, cât şi pentru acumulator, încărcător şi orice alt tipde accesoriu. Dacă aparatul nu funcţioneazăcorespunzător, duceţi-l la cel mai apropiat atelier deservice autorizat pentru reparaţii.© 2008 Nokia. Toate drepturile rezervate. 63
 64. 64. Îngrijire şi întreţinereEvacuarea la deşeuri Simbolul coş de gunoi barat plasat pe un produs, pe documentaţie sau pe ambalaj indică faptul că toate produsele electrice şi electronice, bateriile şi acumulatorii se vor colecta separat la sfârşitul cicluluide viaţă. Această cerinţă se aplică în Uniunea Europeană şiîn alte locaţii în care sunt disponibile sisteme de colectareseparate. Nu aruncaţi aceste produse la gunoiul municipalnesortat.Prin returnarea produselor la centrul de colectarecontribuiţi la împiedicarea evacuării necontrolate adeşeurilor şi promovaţi refolosirea resurselor materiale.Informaţii mai detaliate despre colectare puteţi obţine dela distribuitorul produsului, de la autorităţile locale desalubritate, de la organizaţiile naţionale pentru controlulproducătorilor şi de la reprezentanţa locală Nokia. PentruDeclaraţia Eco a produsului sau pentru instrucţiunireferitoare la returnarea unui produs scos din uz, accesaţiinformaţiile specifice ţării la www.nokia.com.64 © 2008 Nokia. Toate drepturile rezervate.
 65. 65. Informaţii suplimentare privind siguranţaInformaţii suplimentare privindsiguranţaCopii miciAparatul Dvs. şi accesoriile acestuia pot conţine piese demici dimensiuni. Nu lăsaţi aparatul şi accesoriile laîndemâna copiilor mici.Mediul de utilizareAcest aparat corespunde recomandărilor de expunere laradio frecvenţă dacă este folosit în poziţie normală deutilizare, la ureche, sau dacă este amplasat la o distanţă decel puţin 2,2 centimetri (7/8 inch) faţă de corp. Dacătelefonul este purtat pe corp, într-un toc de purtare, într-oagăţătoare la centură sau în alt suport, aceste suporturi nutrebuie să conţină metale şi trebuie să asigure plasareatelefonului la distanţa faţă de corp specificată mai sus.Pentru a putea transmite fişiere de date sau mesaje, acestaparat necesită o conexiune de calitate cu reţeaua. În unelecazuri, transmisia fişierelor de date sau a mesajelor poatefi întârziată până când o astfel de conexiune devinedisponibilă. Asiguraţi-vă că sunt respectate instrucţiunilereferitoare la distanţele de separaţie menţionate mai suspână la terminarea transmisiei.© 2008 Nokia. Toate drepturile rezervate. 65
 66. 66. Informaţii suplimentare privind siguranţaUnele părţi ale aparatului sunt magnetice. Este posibil camaterialele metalice să fie atrase de acest aparat. Nuaşezaţi cărţi de credit sau alte suporturi magnetice dememorare în apropierea aparatului, deoarece informaţiilestocate pe acestea ar putea fi şterse.Echipamente medicaleFolosirea oricărui echipament de transmisie radio, inclusiva telefoanelor mobile, poate influenţa funcţionarea unorechipamente medicale neprotejate corespunzător. Pentrua afla dacă sunt protejate corespunzător faţă de semnaleleRF externe sau dacă aveţi alte întrebări, adresaţi-vă unuimedic sau producătorului echipamentului respectiv. Opriţiaparatul Dvs. în unităţi sanitare dacă regulamentul afişatîn aceste zone prevede acest lucru. Spitalele sau unităţilesanitare pot folosi echipamente care ar putea fi sensibilela semnalele RF externe.Echipamente medicale implantateProducătorii de aparate medicale recomandă păstrareaunei distanţe de cel puţin 15,3 centimetri între un aparatmobil şi un aparat medical implantat, cum ar fi unstimulator cardiac sau un defibrilator cardioverterimplantat, pentru a evita o posibilă interferenţă cuaparatul medical respectiv. Persoanele care au astfel dedispozitive trebuie să respecte următoarele reguli:66 © 2008 Nokia. Toate drepturile rezervate.
 67. 67. Informaţii suplimentare privind siguranţa● Să ţină întotdeauna aparatul mobil la o distanţă mai mare de 15,3 centimetri de aparatul medical atunci când aparatul radio este pornit.● Nu purtaţi aparatul în buzunarul de la piept.● Să ţină aparatul mobil la urechea opusă aparatului medical, pentru a reduce la minimum pericolul de interferenţă.● Să oprească imediat aparatul mobil dacă există un motiv de a bănui prezenţa unei interferenţe.● Să citească şi să respecte instrucţiunile producătorului aparatului medical implantat pe care îl poartă.Dacă aveţi întrebări privind utilizarea aparatului Dvs. mobilîn apropierea unui aparat medical implantat, consultaţimedicul de familie.Proteze auditiveUnele aparate mobile digitale pot interfera cu anumiteproteze auditive. Dacă apar interferenţe, consultaţifurnizorul Dvs. de servicii.AutovehiculeSemnalele RF pot afecta sistemele electronice autoinstalate sau protejate necorespunzător, cum ar fi sistemede injecţie electronică, sisteme electronice de frânareantipatinaj (antiblocare), sisteme electronice de control al© 2008 Nokia. Toate drepturile rezervate. 67
 68. 68. Informaţii suplimentare privind siguranţavitezei, sisteme airbag. Pentru informaţii suplimentare,consultaţi producătorul autovehiculului sau alechipamentului instalat, sau reprezentantul acestuia.Aparatul de pe autovehicul poate fi instalat sau depanatnumai de personal specializat. Instalarea şi depanareanecorespunzătoare a aparatului pot fi periculoase şi potduce la anularea oricărei garanţii acordate aparatului.Verificaţi în mod regulat dacă toate accesoriile aparatuluimobil de la bordul autovehiculului Dvs. sunt montatecorect şi dacă funcţionează corespunzător. Nu depozitaţişi nu transportaţi lichide şi gaze inflamabile sau materialeexplozive în acelaşi compartiment cu aparatul, cusubansamble sau accesorii ale acestuia. În cazulautovehiculelor echipate cu airbag, reţineţi că acesta seumflă cu deosebită forţă. Nu aşezaţi obiecte, inclusivaccesorii fixe sau mobile, în zona de deasupra airbaguluisau în zona de acţiune a acestuia. Dacă accesoriiletelefonului mobil din interiorul autovehiculului suntinstalate necorespunzător şi airbagul se umflă, acestea potcauza vătămări grave.Este interzisă utilizarea aparatului în timpul călătoriei cuavionul. Opriţi aparatul înainte de a urca în avion. Folosireaaparatelor mobile în avion poate periclita funcţionareaavionului, poate perturba reţeaua de telefonie mobilă şipoate contraveni legii.68 © 2008 Nokia. Toate drepturile rezervate.
 69. 69. Informaţii suplimentare privind siguranţaZone cu pericol de explozieÎnchideţi aparatul în orice zonă cu pericol de explozie şirespectaţi toate indicatoarele şi instrucţiunile. Zonele cupericol de explozie includ zonele în care, în mod normal, vise cere să opriţi motorul autovehiculului Dvs. În asemeneazone, scânteile pot provoca explozii sau incendii care potduce la vătămări corporale sau chiar la deces. Opriţiaparatul în staţiile de alimentare cu carburant, precum şiîn apropierea pompelor de carburant de la atelierele auto.Conformaţi-vă restricţiilor de utilizare a echipamentelorradio în depozite de carburanţi, zone de depozitare şi dedistribuire a carburanţilor, în incinta combinatelor chimicesau în locurile unde se efectuează lucrări cu explozibili.Zonele cu medii cu pericol de explozie sunt, de obicei,marcate vizibil, dar nu întotdeauna. Aceste zone includ calavapoarelor, unităţi de transfer şi stocare a substanţelorchimice şi zone în care aerul conţine substanţe chimice sauparticule ca praf de cereale, praf obişnuit sau pulberimetalice. Trebuie să luaţi legătura cu producătoriiautovehiculelor alimentate cu gaze lichefiate (cum ar fipropanul sau butanul) pentru a afla dacă acest aparatpoate fi utilizat în apropierea acestora.© 2008 Nokia. Toate drepturile rezervate. 69
 70. 70. Informaţii suplimentare privind siguranţaApeluri telefonice în caz de urgenţă Important: Acest aparat funcţionează utilizândsemnale radio, reţele radio, reţele fixe terestre şi funcţiiprogramate de utilizator. Dacă aparatul Dvs. acceptăapelurile vocale prin Internet (apeluri Internet), activaţiatât apelurile Internet cât şi telefonul mobil. Aparatul vaîncerca să efectueze apeluri de urgenţă atât prin reţeauacelulară cât şi prin intermediu furnizorului de serviciipentru apeluri Internet, dacă ambele sunt activate.Conexiunile nu pot fi garantate în toate condiţiile. Nutrebuie să vă bazaţi niciodată exclusiv pe un aparat mobilpentru efectuarea unor comunicări esenţiale, cum ar fiurgenţele de natură medicală.Pentru efectuarea unui apel în caz de urgenţă:1. Dacă aparatul nu este pornit, porniţi-l. Verificaţi dacă nivelul semnalului este adecvat. În funcţie de aparatul Dvs., este posbil să fie, de asemenea, necesar să efectuaţi următoarele operaţii: ● Introduceţi cartela SIM dacă aparatul Dvs. utilizează o astfel de cartelă ● Dezactivaţi anumite restricţionări de apeluri pe care le-aţi activat în aparatul Dvs.70 © 2008 Nokia. Toate drepturile rezervate.
 71. 71. Informaţii suplimentare privind siguranţa ● Schimbaţi profilul Dvs. de pe deconectat sau mod avion pe un profil activ.2. Apăsaţi tasta de terminare de câte ori este necesar pentru a şterge afişajul şi a pregăti aparatul pentru apeluri.3. Introduceţi numărul oficial de urgenţă valabil în zona Dvs. Numerele serviciilor de urgenţă variază în funcţie de zona în care vă aflaţi.4. Apăsaţi tasta de apelare.Când efectuaţi un apel în caz de urgenţă, furnizaţi toateinformaţiile necesare cât mai exact posibil. Aparatul Dvs.mobil poate fi singurul mijloc de comunicare prezent lalocul unui accident. Nu încheiaţi convorbirea până nu vi sepermite acest lucru.INFORMAŢII PRIVIND CERTIFICAREA (SAR)Acest aparat mobil îndeplineşte recomandările cuprivire la expunerea la unde radio.Aparatul Dvs. mobil este un emiţător şi un receptor radio.El este conceput pentru a nu depăşi limitele de expunerela unde radio prevăzute în recomandările internaţionale.Aceste recomandări au fost elaborate de organizaţiaştiinţifică independentă ICNIRP şi includ limite desiguranţă menite a asigura protecţia tuturor persoanelor,indiferent de vârstă şi starea de sănătate.© 2008 Nokia. Toate drepturile rezervate. 71
 72. 72. Informaţii suplimentare privind siguranţaRecomandările cu privire la expunere pentru aparatelemobile folosesc o unitate de măsură cunoscută sub numelede Specific Absorption Rate (rată specifică de absorbţie)sau SAR. Limita SAR specificată în recomandările ICNIRPeste de 2,0 waţi/kilogram (W/kg) calculată ca valoaremedie pe 10 grame de ţesut. Încercările pentru SAR suntefectuate folosind poziţiile standard de utilizare şi cuaparatul în regim de emisie la cel mai înalt nivel admis deputere, în toate benzile de frecvenţă testate. Nivelul realSAR al unui aparat pornit se poate afla sub valoareamaximă deoarece aparatul este conceput să utilizezenumai puterea strict necesară pentru accesarea reţelei.Această putere depinde de diferiţi factori, de exemplu decât de aproape vă aflaţi de releu. Valoarea maximă SARconform recomandărilor ICNIRP pentru utilizareaaparatului la ureche este de 0,48 W/kg .Utilizarea accesoriilor aparatului poate avea ca rezultatvalori SAR diferite. Valorile SAR pot să difere în funcţie decerinţele naţionale de raportare şi testare, precum şi debanda de reţea. Informaţii suplimentare SAR pot fidisponibile în cadrul informaţiilor despre produs, lawww.nokia.com.72 © 2008 Nokia. Toate drepturile rezervate.
 73. 73. IndexA Iaccesorii 45 Internet 54apelare rapidă 26 introducerea textuluiapeluri 25 utilizând funcţia deaplicaţii 52 predicţie 28B Îblocare tastatură 24 încărcarebrowser 54 acumulator 18C Jcartelă SIM 24 jocuri 52Cartelă SIM 17 jurnal apeluri 37cod de acces 15cod de siguranţă 15 Mcomenzi rapide 40 meniu operator 47componente 21 mesajeconfigurare 45 mesaje audio 34 setări 35E mesaje audio 34ecran 39 mesaje chat 34 mesaje e-mail 32 mesaje instantanee 34© 2008 Nokia. Toate drepturile rezervate. 73
 74. 74. Indexmetoda tradiţională de Sintroducere atextului 27 scriere text 26mod deconectat 24 setări 38mod numeric 26 configurare 45moduri text 26 dată 39 ecran 39N fabrică 46 mesaje 35Nokia Care 16 oră 39numărul centrului de telefon 44mesagerie 30 tonuri 39 set cu cască 19O sunete 39organizator 53 TP taste 21parolă 15PIN 15 Wprofiluri 38 Web 54protecţie tastatură 24Rrecorder voce 5074 © 2008 Nokia. Toate drepturile rezervate.

×