Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Sri Vishnu Grand Non AC Menu

884 views

Published on

Sri Vishnu Grand is a new entity from the management of Sri Vishnu Veg, having more than three years of experience in serving high quality & testy Vegetarian food. Peek at the menu and you’ll find the prices extremely affordable. Order and you’ll be served in a flash. Take a bite and it will be your freshest, most delicious experience ever.

Published in: Food
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Sri Vishnu Grand Non AC Menu

 1. 1. Welcome ToWelcome To Sri Vishnu Grand Sri Vishnu Grand # 18, Prakruthi Enclave, Balagere Road, Panattur, Bangalore - 560 103. P. : 080-42013256 / M. : 9535007111 ²æà «µÀÄÚ UÁæAqï
 2. 2. HOT BEVERAGES ºÁmï ¨ÉªÉgÉÃeï SOUTH INDIAN DELICASE DOSA Special zÉÆøÁ ¸ÀàµÀ¯ï Coffee / Tea 20-00 PÁ¦ü / nà Badam Milk 20-00 §zÁªÀiï «Ä¯ïÌ Bournvita 25-00 ¨ÉÆÃjéößmÁ Horlicks 25-00 ºÁ°ðPïì Idly (2 No) 25-00 Erè (2PÉÌ) Vada 25-00 ªÀqÁ 1 Idli 1 Vada 40-00 1 Er 1 ªÀqÁ 2 Idli 1 Vada 50-00 2 Er 1 ªÀqÁ Rava Idli 30-00 gÀªÁ Erè Curd Vada 35-00 ªÉƸÀgÀÄ ªÀqÁ Rice Bath 40-00 gÉÊ¸ï ¨Ávï Poori 45-00 ¥ÀÇj Kara Bath 30-00 SÁgÁ ¨Ávï Kesari Bath 30-00 PÉøÀj ¨Ávï Chow Chow Bath 55-00 ZË ZË ¨Ávï Pakoda / Baji / Veg. Bonda) 35-00 ¥ÀPÉÆÃqÀ/§fÓ/¨ÉÆÃAqÁ Bonda Soup 35-00 ¨ÉÆÃAqÁ ¸ÀÆ¥ï (Sunday & Wednesday Evening) (D¢vÀåªÁgÀ, §ÄzsÀªÁgÀ ¸ÀAeÉ ªÀiÁvÀæ) Masala Dosa 50-00 ªÀĸÁ® zÉÆøÁ Plain Dosa 45-00 ¥Éèãï zÉÆøÁ Butter Masala Dosa 55-00 §lgï ªÀĸÁ® zÉÆøÁ Onion Masala Dosa 55-00 D¤AiÀÄ£ï ªÀĸÁ® zÉÆøÁ Butter Plain Dosa 50-00 §lgï ¥Éèãï zÉÆøÁ Paper Masala Dosa 60-00 ¥ÉÃ¥Àgï ªÀĸÁ® zÉÆøÁ Paper Plain Dosa 55-00 ¥ÉÃ¥Àgï ¥Éèãï zÉÆøÁ Onion Dosa 55-00 FgÀĽî zÉÆøÁ Set Dosa 50-00 ¸Émï zÉÆøÁ Palak Masala Dosa 55-00 ¥À¯ÁPï zÉÆøÁ Palak Plain Dosa 50-00 ¥À¯ÁPï ¥Éèãï zÉÆøÁ ¸Ëvï EArAiÀÄ£ï qÉ°PÉøï
 3. 3. Cheese Plain Dosa 55-00 aÃ¸ï ¥Éèãï zÉÆøÁ Cheese Masala Dosa 60-00 aÃ¸ï ªÀĸÁ® zÉÆøÁ Paper Butter Masala Dosa 65-00¥ÉÃ¥Àgï §lgï ªÀĸÁ® zÉÆøÁ Paper Butter Plain Dosa 60-00 ¥ÉÃ¥Àgï ¥Éèãï zÉÆøÁ Panner Masala Dosa 65-00 ¥ÉÃ¥Àgï ªÀĸÁ® zÉÆøÁ Panner Plain Dosa 60-00 ¥À¤Ãgï ¥Éèãï zÉÆøÁ Rava Dosa 55-00 gÀªÁ zÉÆøÁ Rava Onion Masala Dosa 70-00 gÀªÁ FgÀÄ½î ªÀĸÁ® zÉÆøÁ Rava Masala Dosa 65-00 gÀªÁ ªÀĸÁ® zÉÆøÁ Rava Onion Dosa 65-00 ¥ÉÃ¥Àgï ªÀĸÁ® zÉÆøÁ Veg. Sandwich 35-00 ªÉeï ¸ÁåAqï«Zï Veg. Toast Sandwich 50-00 ªÉeï mÉÆøïÖ ¸ÁåAqï«Zï Fruit Sandwich 50-00 ¥sÀÆæmï ¸ÁåAqï«Zï Cheese Sandwich 60-00 aÃ¸ï ¸ÁåAqï«Zï Cheese Toast Sandwich 65-00 aøï mÉÆøïÖ ¸ÁåAqï«Zï Russian Sandwich 60-00 gÀ¶AiÀÄ£ï ¸ÁåAqï«Zï Bread Butter Jam 40-00 ¨Éæqï§lgï eÁªÀiï Bread Butter Jam Toast 55-00 ¨Éæqï§lgï eÁªÀiï mÉÆøïÖ Toast Butter 45-00 mÉÆøïÖ §lgï Bread Butter 40-00 ¨Éæqï§lgï Italian sandwiches 65-00 El°AiÀÄ£ï ¸ÁåAqï«Zï Veg. Cheese Sandwich 55-00 ªÉeï aÃ¸ï ¸ÁåAqï«Zï (4p.m. to 10.20p.m.) Pani Puri 35-00 ¥Á¤ ¥ÀÆj Masala Puri 35-00 ªÀĸÁ® ¥ÀÆj Bhel Puri 35-00 ¨ÉÃ¯ï ¥ÀÆj Special Bhel Puri 40-00 ¸ÉàµÀ¯ï ¨ÉÃ¯ï ¥ÀÆj Sev Puri 35-00 ¸ÉÃªï ¥ÀÆj Special Sev Puri 40-00 ¸ÉàµÀ¯ï ¸ÉÃªï ¥ÀÆj Alu Puri 35-00 D®Æ ¥ÀÆj SANDWICHES ¸ÁåAqï «Zï CHATS ZÁmïì
 4. 4. Papadi Chat 45-00 ¥Á¥Àr ZÁmï Plain Samosa 20-00 ¥ÉèÃ£ï ¸ÀªÉÆøÀ Samosa Masala 40-00 ¸ÀªÉÆøÀ ªÀĸÁ® Plain Cutlet 25-00 ¥Éèãï PÀmÉèmï Cutlet Masala 40-00 PÀmÉèmï ªÀĸÁ® Sev Alu Puri 40-00 ¸Éêï D®Æ ¥ÀÆj Sev Dhai Alu Puri 40-00 ¸Éêï zÀ» D®Æ ¥ÀÆj Dhai Alu Puri 40-00 zÀ» D®Æ ¥ÀÆj Dhai Puri 40-00 zÀ» ¥ÀÆj Paneer Pav Baji 60-00 ¥À¤Ãgï ¥Áªï §f Pav Baji 50-00 ¥Áªï §f Extra Pav 20-00 JPÁì÷Öç ¥Áªï Dhai Papdi Chat 50-00 zÀ» ¥Á¥Àr ZÁmï Ragada Patish 45-00 gÀUÀzÀ ¥Án±ï Masala Pav 45-00 ªÀĸÁ® ¥Áªï Cheese Pav Baji 60-00 aÃ¸ï ¥Áªï §f Vishnu Spl. Pav Baji 80-00 «µÀÄÚ ¸ÉàµÀ¯ï ¥Áªï §f Mushroom Pav Baji 60-00 ªÀÄıÀÆæªÀiï ¥Áªï §f
 5. 5. Cream of Tomato Soup 55-00 QæêÀiï lªÉÆÃmÉÆà ¸ÀÆ¥ï Sweet Corn Soup 60-00 ¸À¹éÃmï PÁ£ïð ¸ÀÆ¥ï Cream of Veg. Soup 60-00 QæêÀiï ªÉeï ¸ÀÆ¥ï Cream of Mushroom Soup 70-00 QæêÀiï ªÀÄıÀÆæªÀiï ¸ÀÆ¥ï Sweet Corn Veg. Soup 60-00 ¹éÃmï PÁ£ïð ªÉeï ¸ÀÆ¥ï Hot & Sour Soup 65-00 ºÁmï CAqï ¸ÀÆgï ¸ÀÆ¥ï Lung Fung Soup 65-00 ®AUï ¥sÀAUï ¸ÀÆ¥ï Manchow Soup 65-00 ªÀÄAZÀÆ ¸ÀÆ¥ï Veg, Clear Soup 60-00 ªÉeï QèAiÀÄgï ¸ÀÆ¥ï Mushroom- Veg Clear Soup 70-00 ªÀÄıÀÆæªÀiï ªÉeï QèAiÀÄgï ¸ÀÆ¥ï French Onion Soup 65-00 ¥sÉæAZï FgÀÄ½î ¸ÀÆ¥ï Green Peas Soup 60-00 VæÃ£ï ¦Ã¸ï ¸ÀÆ¥ï Veg. Noodle Soup 65-00 ªÉeï £ÀÆqÀ¯ï ¸ÀÆ¥ï Veg. Royal Soup 60-00 ªÉeï gÁAiÀÄ¯ï ¸ÀÆ¥ï Palak Jade Soup 65-00 ¥Á¯ÁPï dqÉà ¸ÀÆ¥ï Vishnu Special Soup 70-00 «µÀÄÚ ¸ÉàµÀ¯ï ¸ÀÆ¥ï Veg. Ball Chilly 95-00 ªÉeï ¨Á¯ï a°è Mushroom Chilly/65 110-00 ªÀÄıÀÆæªÀiï a°è Gobi Chilly/65 75-00 UÉÆé a°è/65 Spanish Chilly 100-00 ¸Áàö夵ï a°è Panner Chilly/65 110-00 ¥À¤Ãgï a°è/65 Baby Corn Chilly/65 100-00 ¨Éé PÁ£ïð/65 Veg. Ball Manchurian 90-00 ªÉeï ¨Á¯ï ªÀÄAZÀÆjAiÀÄ£ï APPITISIER STARTERS CHINESE SPL. VEGETABLES ZÉÊ¤Ã¸ï ¸ÉàµÀ¯ï ªÉeÉmÉç¯ïì (BOTH DRY OR GRAVY) (12.00 p.m. to 3.50 p.m. - 7 p.m. to 10.20 p.m.)
 6. 6. Veg. Ball Manchurian 90-00 ªÉeï ¨Á¯ï ªÀÄAZÀÆjAiÀÄ£ï Gobi Manchurian 75-00 UÉÆé ªÀÄAZÀÆjAiÀÄ£ï Mushroom Manchurian 100-00 ªÀÄıÀÆæªÀiï ªÀÄAZÀÆjAiÀÄ£ï Baby Corn Manchurian 100-00 ¨ÉéPÁ£ïð ªÀÄAZÀÆjAiÀÄ£ï Spanish Manchurian 100-00 ¸Áàöå¤µï ªÀÄAZÀÆjAiÀÄ£ï Panner Manchurian 110-00 ¥À¤ßÃgï ªÀÄAZÀÆjAiÀÄ£ï Veg. Ball Ginger Sauce 105-00 ªÉeï ¨Á¯ï fAdgï ¸Á¸ï Veg. Ball Hot GarlicSauce 105-00 ªÉeï¨Á¯ï ºÁmï UÁ°ðPï Panner Ginger Sauce 105-00 ¥À¤ßÃgï fAdgï ¸Á¸ï Veg. Ball Jade Sauce 105-00 ªÉeï ¨Á¯ï dqÉÃd ¸Á¸ï Vishnu Special Roll 100-00 «µÀÄÚ ¸ÉàµÀ¯ï gÉÆïï Papad 20-00 ¥Á¥Àqï Masala Papad 40-00 ªÀĸÁ® ¥Á¥Àqï Finger Chips 70-00 ¦AUÀgï a¥ïì Alu Fry (Dry) 70-00 D®Æ ¥sÉæöÊ qÉæöÊ Alu Jeera (Dry) 75-00 D®Æ fÃgÁ qÉæöÊ Alu Gobi (Dry) 75-00 D®Æ UÉÆé qÉæöÊ Peas Gobi 75-00 ¦Ã¸ï UÉÆé Green Peas (Chilly) 75-00 VæÃ£ï ¦Ã¸ï a°è Panner Burjee (Dry) 115-00 ¥À¤ßÃgï §Äfð qÉæöÊ Babycorn Pepper (Dry) 105-00 ¨ÉéPÁ£ïð ¥É¥Ààgï Panner Pepper (Dry) 110-00 ¥À¤ßÃgï ¥É¥Ààgï qÉæöÊ Mushroom Pepper (Dry) 110-00 ªÀÄıÀÆæªÀiï ¥É¥Ààgï qÉæöÊ Mushroom Sukka 110-00 ªÀÄıÀÆæªÀiï ¸ÀÄPÀÌ INDIAN SPECIAL VEG. EArAiÀÄ£ï ¸ÀàµÀ¯ï ªÉeï
 7. 7. Roti 20-00 gÉÆÃn Naan 30-00 £Á£ï Parota 30-00 ¥ÀgÉÆÃl Kulcha 30-00 PÀįÁÑ Batura 35-00 §vÀÆgÀ Masala Kulcha 45-00 ªÀĸÁ® PÀįÁÑ Butter Naan 40-00 §lgï £Á£ï Butter Kulcha 35-00 §lgï PÀįÁÑ Stuffed Parota 45-00 ¸ÀÖ¥sïØ ¥ÀgÉÆÃl Stuffed Kulcha 45-00 ¸ÀÖ¥sïØ PÀįÁÑ Stuffed Naan 50-00 ¸ÀÖ¥sïØ £Á£ï Channa Batura 75-00 ZÀ£Áß §vÀÆgÀ Mughalai Naan 60-00 ªÀÄÄUÀ¯ÁAiÀiï £Á£ï Kashmiri Naan 60-00 PÁ²äÃj £Á£ï Butter Roti 30-00 §lgï gÉÆÃn Pudina Roti 35-00 ¥ÀÄ¢£À gÉÆÃn Methi Parota 45-00 ªÉÄw ¥ÀgÉÆÃl Garlic Naan 50-00 UÁ°ðPï £Á£ï Panner Cheese Naan 65-00 ¥À¤ßÃgï aÃ¸ï £Á£ï Panner Cheese Kulcha 60-00 ¥À¤ßÃgï aøï PÀįÁÑ Methi Roti 40-00 ªÉÄw gÉÆÃn Alu Parota 45-00 D®Æ ¥ÀgÉÆÃl Dal Fry 80-00 zÁ¯ï ¥sÉæöÊ Dal Tadka 85-00 zÁ¯ï vÀqÀÌ Dal Palak 85-00 zÁ¯ï ¥Á¯ÁPï Dal Punjabi 85-00 zÁ¯ï ¥ÀAeÁ© Alu Gobi Masala 85-00 D®Æ UÉÆé ªÀĸÁ® Gobi Masala 85-00 UÉÆé ªÀĸÁ® TANDOORI SPECIALITIES vÀAzÀÆj ¸ÉàµÁ°n¸ï NORTH INDIAN DELICASE (12.00 p.m. to 3.50 p.m. - 7-10 p.m. to 10.20 p.m.) £Ávïð EArAiÀÄ£ï qÉ°Pɸï (12.00 p.m. to 4.00 p.m. - 7 p.m. to 10.20 p.m.)
 8. 8. Channa Masala 85-00 ZÀ£Àß ªÀĸÁ® Mutter Masala 85-00 ªÀÄlgï ªÀĸÁ® Peas Palak 85-00 ¦Ã¸ï ¥Á¯ÁPï Alu Palak 85-00 D®Æ ¥Á¯ÁPï Alu Mutter 85-00 D®Æ ªÀÄlgï Alu Channa 80-00 D®Æ ZÀ£Àß Channa Panner 100-00 ZÀ£Àß ¥À¤ßÃgï Dum Alu Kashmiri (Sweet) 110-00 ¦Ã¸ï D®Æ PÁ²äÃj Peas Gobi Masala 85-00 ¦Ã¸ï UÉÆé ªÀĸÁ® Palak Gobi 85-00 ¥Á¯ÁPï UÉÆé Panner Kofta 115-00 ¥À¤ßÃgï PÉÆÃ¥sÀÖ Veg. Malai Kofta 115-00 ªÉeï ªÀįÁAiÀiï PÉÆÃ¥sÀÖ Vegetable Kofta 110-00 ªÉeÉmÉç¯ï PÉÆÃ¥sÀÖ Nargis Kofta 115-00 £ÀVÃð¸ï PÉÆÃ¥sÀÖ Kashmiri Kofta 110-00 PÁ²äÃj PÉÆÃ¥sÀÖ Veg. Do Pyaza 110-00 ªÉeï zÉÆà ¥Áåd Veg. Pepper Masala 105-00 ªÉeï ¥É¥Àgï ªÀĸÁ® Veg. Hyderabadi 105-00 ªÉeï ºÉÊzÀgÁ¨Á¢ Veg. Shahi Kurma 105-00 ªÉeï ±À» PÀĪÀiÁð Navarathna Kurma (Sweet) 110-00 £ÀªÀgÀvÀß PÀĪÀiÁð (¹éÃmï) Panner Kurma 110-00 ¥À¤ßÃgï PÀĪÀiÁð Panner Butter Masala 100-00 ¥À¤ßÃgï §lgï ªÀĸÁ® Panner Gucchi 115-00 ¥À¤ßÃgï UÀÄaÑ Mushroom Mutter 115-00 ªÀÄıÀÆæªÀiï ªÀÄlgï Kaju Mutter 120-00 PÁdÆ ªÀÄlgï Kaju Masala 120-00 PÁdÆ ªÀĸÁ® Mushroom Masala 110-00 ªÀÄıÀÆæªÀiï ªÀĸÁ® Vishnu Special Curry 120-00 «µÀÄÚ ¸ÀàµÀ¯ï PÀjæ Kashmiri Gobi (Sweet) 95-00 PÁ²äÃj UÉÆé Vegetable Kurma 100-00 ªÉfmÉç¯ï PÀĪÀiÁð Vegetable Kheema 100-00 ªÉfmÉç¯ï QêÀÄ Babycorn Green Masala 110-00 ¨ÉéPÁ£ïð VæÃ£É ªÀĸÁ® Babycorn Mushroom Masala 110-00 ¨ÉéPÁ£ïðªÀÄıÀÆæªÀiï ªÀĸÁ®
 9. 9. Malai Methi Mutter 105-00 ªÀįÁAiÀiï ªÉÄw ªÀÄÄlgï Shai Panner 110-00 ±Á» ¥À¤ßÃgï Panner Shai Kurma 110-00 ¥À¤ßÃgï ±Á» PÀPÀĪÀiÁð Mixed Vegetable Curry 90-00 «ÄPÉìqï ªÉeÉmÉç¯ï PÀjæ Palak Panner 115-00 ¥Á¯ÁPï ¥À¤ßÃgï Panner Mutter 110-00 ¥À¤ßÃgï ªÀÄlgï Plain Palak 95-00 ¥Éèö棃 ¥Á¯ÁPï Dum Alu 100-00 zÀA D®Æ Stuffed Alu 100-00 ¸ÀÖ¥sïqï D®Æ Stuffed Tomato 110-00 ¸ÀÖ¥sïqï mÉÆêÉÄmÉÆà Stuffed Capsicum 100-00 ¸ÀÖ¥sïqï PÁå¦ìPÀA Capsicum Masala 95-00 PÁå¦ìPÀA ªÀĸÁ¯Á Babycorn Masala 105-00 ¨Éé PÁ£ïð ªÀĸÁ® Kadai Panner 115-00 PÀqÁ¬Ä ¥À¤ßÃgï Mix Veg. Kadai 115-00 «ÄPïì ªÉeï PÀqÁ¬Ä Kadai Mushroom 115-00 PÀqÁ¬Ä ªÀÄıÀÆæªÀiï Kadai Jaipuri 115-00 PÀqÁ¬Ä eÉÊ¥ÀÄj Panner Kolhapuri 115-00 ¥À¤ßÃgï PÉƯÁí¥ÀÄj Veg. Kolhapuri 110-00 ªÉeï PÉƯÁí¥ÀÄj Kadai Gobi Mutter 110-00 PÀqÁ¬Ä UÉÆé ªÀÄlgï Veg. Kadai 110-00 ªÉeï PÀqÁ¬Ä KADAI SPECIALITIES PÀqÁAiÀiï ¸ÉàµÁ°nøï
 10. 10. Panner Butter Masala 110-00 ¥À¤ßÃgï §lgï ªÀĸÁ® Mixed Veg. Curry 100-00 «ÄPÉìqï ªÉeï PÀjæ Veg. Shahi Kurma 110-00 ªÉeï ±Á» PÀĪÀiÁð Malai Mutter 110-00 ªÀįÁ¬Ä ªÀÄlgï Shahi Panner 115-00 ±Á» ¥À¤ßÃgï Veg. Kurma 110-00 ªÉeï PÀĪÀiÁð Veg. Kheema 110-00 ªÉeï QêÀÄ Panner Burji 125-00 ¥À¤ßÃgï §Äfð Navarathna Kurma (Sweet) 115-00 £ÀªÀgÀvÀß PÀĪÀiÁð ¹émï Kaju Mutter 120-00 PÁdÆ ªÀÄlgï Panner Mutter 110-00 ¥À¤ßÃgï ªÀÄlgï Kaju Masala 120-00 PÁdÆ ªÀĸÁ® JAIN VEGETABLE NORTH INDIAN DISHES eÉÊ£ï ªÉfmɧ¯ï £Ávïð EArAiÀÄ£ï r±À¸ï North Indian Delux Meals 130-00 £ÁvïðEArAiÀÄ£ï r®Pïì North Indian Mini Meals 90-00 £ÁvïðEArAiÀÄ£ï «Ä¤ NORTH MEALS £Ávïð EArAiÀÄ£ï «Äïïì (12.00 p.m. to 4.00 p.m. - 7 p.m. to 10.20 p.m.) South Indian Delux Meals 90-00 ¸Ëvï EArAiÀÄ£ï r®Pï South Indian Meals 60-00 ¸Ëvï EArAiÀÄ£ï «Äïïì SOUTH INDIAN MEALS ¸Ëvï EArAiÀÄ£ï «Äïïì (LUNCH ONLY) 11.30 A.M. TO 4.00 P.M.
 11. 11. Basmathi Rice 55-00 ¨Á¸ÀĪÀÄw gÉʸï Veg. Pulao 75-00 ªÉeï ¥À¯Áªï Peas Pulav 75-00 ¦Ã¸ï ¥À¯Áªï Veg. Biryani 80-00 ªÉeï ©jAiÀiÁ¤ Peas Biryani 80-00 ¦Ã¸ï ©jAiÀiÁ¤ Mughlai Biryani 90-00 ªÀÄÄWÀ¯ÁAiÀiï ©jAiÀiÁ¤ Shahajahani Pulav 90-00 ±ÀºÀdºÁ¤ ¥À¯Áªï Kashmiri Pulav 100-00 PÁ²äÃj ¥À¯Áªï Ghee Rice 70-00 Và gÉʸï Jeera Rice 70-00 fÃgÁ gÉʸï Curd Rice 45-00 ªÉƸÀgÀ£Àß Handi Pulav 80-00 ºÀAr ¥À¯Áªï Handi Biryani 90-00 ºÀAr ©jAiÀiÁ¤ Hyderabadi Biryani 90-00 ºÉÊzÀgÁ¨Á¢ ©jAiÀiÁ¤ RICE SPECIALITIES - INDIAN gÉÊ¸ï ¸ÀàµÁ°nøï-EArAiÀÄ£ï Veg. Szeswan Fried Rice 90-00 ªÉeï ¹ÃeÁé£ï ¥sÉæöÊqï gÉʸï Veg. Fried Rice 70-00 ªÉeï ¥sÉæöÊqï gÉʸï Veg. Ginger Fried Rice 75-00 ªÉeï fAdgï ¥sÉæöÊqï gÉʸï Veg. Manchow Fried Rice 80-00 ªÉeï ªÀÄAZÀÆªï ¥sÉæöÊqïgÉʸï Peking Fried Rice 80-00 ¥ÉQAUï ¥sÉæöÊqï gÉʸï Mushroom Fried Rice 90-00 ªÀÄıÀÆæªÀiï ¥sÉæöÊqï gÉʸï Veg. Triple Fried Rice 100-00 ªÉeï næ§¯ï ¥sÉæöÊqï gÉʸï Singapore Fried Rice 90-00 ¹AuÀ¥ÀÆgï ¥sÉæöÊqï gÉʸï Panner Fried Rice 95-00 ¥À¤ßÃgï ¥sÉæöÊqï gÉʸï CHINESE RICE SPECIAL ZÉʤøï gÉÊ¸ï ¸ÀàµÁ°nøï 11.30 A.M. TO 10.30 P.M.
 12. 12. Veg. Szeswan Noodles 100-00 ªÉeï ¹ÃeÁé£ï £ÀÆqÀ¯ïì Veg. Noodles 80-00 ªÉeï £ÀÆqÀ¯ïì Nanking Noodles 80-00 £Á£ï QAUï £ÀÆqÀ¯ïì Peking Noodles 85-00 ¥ÉÃQAUï £ÀÆqÀ¯ïì Veg. Hakka Noodles 85-00 ªÉeï ºÀPÀÌ £ÀÆqÀ¯ïì Mushroom Noodles 90-00 ªÀÄıÀÆæªÀiï £ÀÆqÀ¯ïì Manchow Noodles 85-00 ªÀiÁåAZÀÆ £ÀÆqÀ¯ïì Singapore Noodles 90-00 ¹AuÀ¥ÀÆgï £ÀÆqÀ¯ïì Veg. Chowmien 100-00 ªÉeï ZË«Ä£ï American Chopsucey 90-00 CªÉÄÃjPÀ£ï ZÁ¦ì Chinese Chopsucey 90-00 ZÉʤøï ZÁ¦ì NOODLES £ÀÆqÀ¯ïì Green Salad 35-00 VæÃ£ï ¸À¯Áqï Tomato Salad 40-00 mÉƪÉÄÃmÉÆ ¸À¯Áqï Onion Salad 40-00 FgÀÄ½î ¸À¯Áqï Cucumber Salad 40-00 PÀÄPÀÄA§gï ¸À¯Áqï Tomato Raitha 45-00 mÉƪÉÄmÉÆà gÁ¬ÄvÁ Punjabi Raitha 45-00 ¥ÀAeÁ© gÁ¬ÄvÁ Alu Raitha 45-00 D®Æ gÁ¬ÄvÁ Onion Raitha 45-00 FgÀĽî gÁ¬ÄvÁ Kashmiri Raitha 50-00 PÁ²äÃj gÁ¬ÄvÁ Boondi Raitha 50-00 §ÆA¢ gÁ¬ÄvÁ Pineapple Raitha 50-00 ¥ÉÊ£Á¥À¯ï gÁ¬ÄvÁ Mixed Raitha 40-00 «ÄPÀìqï gÁ¬ÄvÁ Cucumber Raitha 40-00 PÀÄPÀÄA§gï gÁ¬ÄvÁ SALADS ¸À¯Áqïì RAITHA gÁ¬ÄvÁ
 13. 13. Basundi 35-00 ¨Á¸ÀÄA¢ Rasmalai 35-00 gÀ¸ï ªÀįÁAiÀiï Champakali 20-00 ZÀA¥ÁPÀ° Cham Cham 20-00 ZÀA ZÀA Malai Sandwiches 25-00 ªÀįÁAiÀiï ¸ÁåAnéZï Gulab Jamoon 15-00 UÀįÁ¨ï eÁªÀÄÄ£ï Dry Jamoon 15-00 qÉæöÊ eÁªÀÄÆ£ï Moosambi 35-00 ªÀÄƸÀA© Orange 35-00 DgÉAeï Pineapple 35-00 ¥sÉÊ£ï D¥À¯ï Grape 35-00 UÉæÃ¥ï Mocktail 55-00 ªÀiÁPï mÉïï Watermelon 35-00 ªÁlgï ªÉÄ®£ï Mango 40-00 ªÀiÁåAUÉÆà Ganga Jamuna 40-00 UÀAUÁ dªÀÄÄ£À Fresh Lime Soda 30-00 ¥sÉæ±ï ¯ÉʪÀiï ¸ÉÆÃqÀ Fresh Lime Juice 25-00 ¥sÉæ±ï ¯ÉʪÀiï dÆå¸ï Kara Lassi 40-00 SÁgÀ ®¹ì Sweet Lassi 40-00 ¹éÃmï ®¹ì Salt Lassi 40-00 ¸Á¯ïÖ ®¹ì Special Lassi 50-00 ¸ÉàµÀ¯ï ®¹ì SWEETS ¹éÃmïì FRESH FRUIT JUICES ¥sÉæ±ï ¥sÀÆæmï dÆå¸ï
 14. 14. Apple Milk Shake 50-00 D¥À¯ï «Ä¯ïÌ ±ÉÃPï Chicko Milk Shake 50-00 aPÀÆ «Ä¯ïÌ ±ÉÃPï Mango Milk Shake 50-00 ªÀiÁåAUÉÆà «Ä¯ïÌ ±ÉÃPï Banana Milk Shake 50-00 §£Á£À «Ä¯ïÌ ±ÉÃPï Badam Milk Shake 60-00 ¨ÁzÁªÀiï «Ä¯ïÌ ±ÉÃPï Vanilla Milk Shake 60-00 ªÉ¤¯Áè «Ä¯ïÌ ±ÉÃPï Chocolate Milk Shake 60-00 ZÁPÉÆïÉÃmï «Ä¯ïÌ ±ÉÃPï Strawberry Milk Shake 60-00 ¸ÁÖç¨Éjæ «Ä¯ïÌ ±ÉÃPï Coffee Milk Shake 60-00 PÁ¦ü «Ä¯ïÌ ±ÉÃPï Pista Milk Shake 70-00 ¦¸ÁÛ «Ä¯ïÌ ±ÉÃPï Grand Spl. Milk Shake 75-00 UÁæöåAqï¸ÀàµÀ¯ï «Ä¯ïÌ ±ÉÃPï Butterscotch Milk Shake 75-00 §lgï ¸ÁÌZï «Ä¯ïÌ ±ÉÃPï Mineral Water - 1ltr. 25-00 «Ä£ÀgÀ¯ï ªÁlgï - 1°Ã MILK SHAKES «Ä¯ïÌ ±ÉÃPïì Vanilla 30-00 ªÉ¤¯Áè Strawberry 30-00 ¸ÁÖç ¨Éjæ Pista 40-00 ¦¸ÁÛ Kesari Pista 45-00 PÉøÀgÀ ¦¸ÁÛ Mango 40-00 ªÀiÁåAUÉÆà Chocolate 40-00 ZÁPÉÆïÉÃmï Dry Fruit 45-00 qÉæöÊ ¥sÀÆæmï Three in One 45-00 wæÃ-E£ï-M£ï Tutty Fruity 45-00 lÄn ¥sÀÆæn Cassatta 45-00 PÀ¸ÀmÁÖ Fig & Honey 45-00 ¦üUï CAqï ºÀ¤Ã Chocobar 40-00 ZÁPÉÆèÁgï Butterscotch 50-00 §lgï ¸ÁÌZï ICE CREAMS L¸ï QæêÀiïì
 15. 15. Mango Queen 75-00 ªÀiÁåAUÉÆà Qéãï Chocolate Nut Sunday 80-00 ZÁPÉÆïÉÃmï ¸ÀAqÉà Golden Cherry 80-00 UÉÆîأï ZÉgÉæ Black Forest Special 85-00 ¨ÁèPï ¥sÁgɸïÖ ¸ÉàµÀ¯ï Raja Rani 75-00 gÁd gÁt Silver Queen 85-00 ¹®égï Qéãï Honeymoon Special 90-00 ºÀ¤ªÀÄÆ£ï ¸ÀàµÀ¯ï My Darling 80-00 ªÉÄÊ qÁ°ðAUï Double Sunday 80-00 qÀ§¯ï ¸ÀAqÉà Tripple Sunday 85-00 næ§¯ï ¸ÀAqÉà Banana Split 80-00 §£Á£À ¹à÷èmï My Dream 75-00 ªÉÄÊ ræÃA Vanilla Nut Sunday 75-00 ªÉ¤¯Áè £Àmï ¸ÀAqÉà Nut Sunday 85-00 £Àmï ¸ÀAqÉà Golden King 70-00 UÉÆîأï QAUï Tutty Fruity Special 75-00 lÆn ¥sÀÆæn Vishnu Grand Special 90-00 «µÀÄÚ UÁæAqï ¸ÉàµÀ¯ï Ice Cream Bowl Special 90-00 L¸ï QæÃA ¨Ë¯ï ¸ÉàµÀ¯ï Wedding Special 90-00 ªÉrØAUï ¸ÉàµÀ¯ï Gadbad 75-00 UÀqï §qï Special Double 85-00 ¸ÉàµÀ¯ï qÀ§¯ï Fruit Sunday 75-00 ¥sÀÆæmï ¸ÀAqÉà SPECIAL ICE CREAMS ¸ÉàµÀ¯ï L¸ï QæêÀiïì Dry Fruit Milk Shake 80-00 qÉæöÊ ¥sÀÆæmï «Ä¯ïÌ ±ÉÃPï Dry Fruit Pista 80-00 qÉæöÊ ¥sÀÆæmï ¦¸ÁÛ Dry Fruit Kesari 80-00 qÉæöÊ ¥sÀÆæmï PÉøÀj Dry Fruit Badam Shake 80-00 qÉæöÊ ¥sÀÆæmï ¨ÁzÁªÀiï ±ÉÃPï SPECIAL DRY FRUIT MILK SHAKES ¸ÉàµÀ¯ï qÉæöÊ ¥sÀÆæmï «Ä¯ïÌ ±ÉÃPïì
 16. 16. Cup Jelly 40-00 PÀ¥ï eÉ°è Jelly & Ice Cream 50-00 eÉ° èCAqï L¸ï QæÃA Fruit Salad 40-00 ¥sÀÆæmï ¸À¯Áqï Fruit Salad with Ice Cream 60-00 ¥sÀÆæmï ¸À¯Áqï «vï L¸ï Fruit Salad Jelly with Ice Crm 65-00 ¥sÀÆæmï ¸À¯Áqï «vï eÉ°è Fruit Salad with Jelly 60-00 ¥sÀÆæmï ¸À¯Áqï «vï eÉ°è Falooda 65-00 ¥sÀ®ÆqÀ Special Falooda 70-00 ¸ÉàµÀ¯ï ¥sÀ®ÆqÀ Kesari Falooda 70-00 PÉøÀj ¥sÀ®ÆqÀ Royal Falooda 70-00 gÁAiÀÄ¯ï ¥sÀ®ÆqÀ FRESH FRUIT SALAD AND JELLY ¥sÉæ±ï ¥sÀÆæmï ¸À¯Áqï CAqï eÉ°è FALOODA ¥sÀ®ÆqÀ Please Note : • Timings of the available food are given under each section. • Items mentioned in this menu are subjected to availability. • Kindly bear with us for 15 to 20 minutes serve your ordered food. • Right of admission reserved. • Outside eatables are not allowed. • Smoking is strictly prohibited • OUR SERVICES : OUT DOOR CATERING

×