Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
Welcome ToWelcome To
Sri
Vishnu
Grand
Sri
Vishnu
Grand
# 18, Prakruthi Enclave, Balagere Road, Panattur, Bangalore - 560 1...
HOT BEVERAGES ºÁmï ¨ÉªÉgÉÃeï
SOUTH INDIAN DELICASE
DOSA Special zÉÆøÁ ¸ÀàµÀ¯ï
Coffee / Tea 25-00 PÁ¦ü / nÃ
Badam Milk 30-...
Cheese Plain Dosa 60-00 aÃ¸ï ¥Éèãï zÉÆøÁ
Cheese Masala Dosa 65-00 aÃ¸ï ªÀĸÁ® zÉÆøÁ
Paper Butter Masala Dosa 75-00¥ÉÃ¥À...
Papadi Chat 50-00 ¥Á¥Àr ZÁmï
Plain Samosa 25-00 ¥ÉèÃ£ï ¸ÀªÉÆøÀ
Samosa Masala 45-00 ¸ÀªÉÆøÀ ªÀĸÁ®
Plain Cutlet 30-00 ¥Éè...
Cream of Tomato Soup 60-00 QæêÀiï lªÉÆÃmÉÆà ¸ÀÆ¥ï
Sweet Corn Soup 65-00 ¸À¹éÃmï PÁ£ïð ¸ÀÆ¥ï
Cream of Veg. Soup 65-00 Qæê...
Veg. Ball Manchurian 95-00 ªÉeï ¨Á¯ï ªÀÄAZÀÆjAiÀÄ£ï
Gobi Manchurian 80-00 UÉÆé ªÀÄAZÀÆjAiÀÄ£ï
Mushroom Manchurian 110-00 ...
Roti 25-00 gÉÆÃn
Naan 35-00 £Á£ï
Parota 35-00 ¥ÀgÉÆÃl
Kulcha 35-00 PÀįÁÑ
Batura 40-00 §vÀÆgÀ
Masala Kulcha 50-00 ªÀĸÁ® P...
Channa Masala 95-00 ZÀ£Àß ªÀĸÁ®
Mutter Masala 95-00 ªÀÄlgï ªÀĸÁ®
Peas Palak 95-00 ¦Ã¸ï ¥Á¯ÁPï
Alu Palak 95-00 D®Æ ¥Á¯ÁPï...
Malai Methi Mutter 120-00 ªÀįÁAiÀiï ªÉÄw ªÀÄÄlgï
Shai Panner 125-00 ±Á» ¥À¤ßÃgï
Panner Shai Kurma 125-00 ¥À¤ßÃgï ±Á» PÀPÀ...
Panner Butter Masala 130-00 ¥À¤ßÃgï §lgï ªÀĸÁ®
Mixed Veg. Curry 115-00 «ÄPÉìqï ªÉeï PÀjæ
Veg. Shahi Kurma 135-00 ªÉeï ±Á»...
Basmathi Rice 70-00 ¨Á¸ÀĪÀÄw gÉʸï
Veg. Pulao 90-00 ªÉeï ¥À¯Áªï
Peas Pulav 90-00 ¦Ã¸ï ¥À¯Áªï
Veg. Biryani 105-00 ªÉeï ©jA...
Veg. Szeswan Noodles 120-00 ªÉeï ¹ÃeÁé£ï £ÀÆqÀ¯ïì
Veg. Noodles 90-00 ªÉeï £ÀÆqÀ¯ïì
Nanking Noodles 95-00 £Á£ï QAUï £ÀÆqÀ¯ï...
Basundi 45-00 ¨Á¸ÀÄA¢
Rasmalai 45-00 gÀ¸ï ªÀįÁAiÀiï
Champakali 20-00 ZÀA¥ÁPÀ°
Cham Cham 20-00 ZÀA ZÀA
Malai Sandwiches 30...
Apple Milk Shake 70-00 D¥À¯ï «Ä¯ïÌ ±ÉÃPï
Chicko Milk Shake 70-00 aPÀÆ «Ä¯ïÌ ±ÉÃPï
Mango Milk Shake 70-00 ªÀiÁåAUÉÆà «Ä¯ïÌ ...
Mango Queen 85-00 ªÀiÁåAUÉÆà Qéãï
Chocolate Nut Sunday 95-00 ZÁPÉÆïÉÃmï ¸ÀAqÉÃ
Golden Cherry 95-00 UÉÆîأï ZÉgÉæ
Black ...
Cup Jelly 50-00 PÀ¥ï eÉ°è
Jelly & Ice Cream 60-00 eÉ° èCAqï L¸ï QæÃA
Fruit Salad 50-00 ¥sÀÆæmï ¸À¯Áqï
Fruit Salad with Ice...
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Sri Vishnu Grand AC Menu

861 views

Published on

Sri Vishnu Grand is a new entity from the management of Sri Vishnu Veg, having more than three years of experience in serving high quality & testy Vegetarian food. Peek at the menu and you’ll find the prices extremely affordable. Order and you’ll be served in a flash. Take a bite and it will be your freshest, most delicious experience ever.

Published in: Food
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Sri Vishnu Grand AC Menu

 1. 1. Welcome ToWelcome To Sri Vishnu Grand Sri Vishnu Grand # 18, Prakruthi Enclave, Balagere Road, Panattur, Bangalore - 560 103. P. : 080-42013256 / M. : 9535007111 ²æà «µÀÄÚ UÁæAqï
 2. 2. HOT BEVERAGES ºÁmï ¨ÉªÉgÉÃeï SOUTH INDIAN DELICASE DOSA Special zÉÆøÁ ¸ÀàµÀ¯ï Coffee / Tea 25-00 PÁ¦ü / nà Badam Milk 30-00 §zÁªÀiï «Ä¯ïÌ Bournvita 30-00 ¨ÉÆÃjéößmÁ Horlicks 30-00 ºÁ°ðPïì Idly (2 No) 30-00 Erè (2PÉÌ) Vada 30-00 ªÀqÁ 1 Idli 1 Vada 35-00 1 Erè 1 ªÀqÁ 2 Idli 1 Vada 55-00 2 Erè 1 ªÀqÁ Rava Idli 35-00 gÀªÁ Erè Curd Vada 40-00 ªÉƸÀgÀÄ ªÀqÁ Rice Bath 45-00 gÉÊ¸ï ¨Ávï Poori 55-00 ¥ÀÇj Kara Bath 30-00 SÁgÁ ¨Ávï Kesari Bath 30-00 PÉøÀj ¨Ávï Chow Chow Bath 55-00 ZË ZË ¨Ávï Pakoda / Baji / Veg. Bonda) 40-00 ¥ÀPÉÆÃqÀ/§fÓ/¨ÉÆÃAqÁ Bonda Soup 35-00 ¨ÉÆÃAqÁ ¸ÀÆ¥ï (Sunday & Wednesday Evening) (D¢vÀåªÁgÀ, §ÄzsÀªÁgÀ ¸ÀAeÉ ªÀiÁvÀæ) Masala Dosa 55-00 ªÀĸÁ® zÉÆøÁ Plain Dosa 50-00 ¥Éèãï zÉÆøÁ Butter Masala Dosa 60-00 §lgï ªÀĸÁ® zÉÆøÁ Onion Masala Dosa 60-00 D¤AiÀÄ£ï ªÀĸÁ® zÉÆøÁ Butter Plain Dosa 55-00 §lgï ¥Éèãï zÉÆøÁ Paper Masala Dosa 65-00 ¥ÉÃ¥Àgï ªÀĸÁ® zÉÆøÁ Paper Plain Dosa 60-00 ¥ÉÃ¥Àgï ¥Éèãï zÉÆøÁ Onion Dosa 60-00 FgÀĽî zÉÆøÁ Set Dosa 55-00 ¸Émï zÉÆøÁ Palak Masala Dosa 60-00 ¥À¯ÁPï zÉÆøÁ Palak Plain Dosa 55-00 ¥À¯ÁPï ¥Éèãï zÉÆøÁ ¸Ëvï EArAiÀÄ£ï qÉ°PÉøï
 3. 3. Cheese Plain Dosa 60-00 aÃ¸ï ¥Éèãï zÉÆøÁ Cheese Masala Dosa 65-00 aÃ¸ï ªÀĸÁ® zÉÆøÁ Paper Butter Masala Dosa 75-00¥ÉÃ¥Àgï §lgï ªÀĸÁ® zÉÆøÁ Paper Butter Plain Dosa 70-00 ¥ÉÃ¥Àgï ¥Éèãï zÉÆøÁ Panner Masala Dosa 70-00 ¥ÉÃ¥Àgï ªÀĸÁ® zÉÆøÁ Panner Plain Dosa 65-00 ¥À¤Ãgï ¥Éèãï zÉÆøÁ Rava Dosa 60-00 gÀªÁ zÉÆøÁ Rava Onion Masala Dosa 75-00gÀªÁ FgÀÄ½î ªÀĸÁ® zÉÆøÁ Rava Masala Dosa 70-00 gÀªÁ ªÀĸÁ® zÉÆøÁ Rava Onion Dosa 70-00 ¥ÉÃ¥Àgï ªÀĸÁ® zÉÆøÁ Veg. Sandwich 40-00 ªÉeï ¸ÁåAqï«Zï Veg. Toast Sandwich 55-00 ªÉeï mÉÆøïÖ ¸ÁåAqï«Zï Fruit Sandwich 60-00 ¥sÀÆæmï ¸ÁåAqï«Zï Cheese Sandwich 70-00 aÃ¸ï ¸ÁåAqï«Zï Cheese Toast Sandwich 75-00 aøï mÉÆøïÖ ¸ÁåAqï«Zï Russian Sandwich 65-00 gÀ¶AiÀÄ£ï ¸ÁåAqï«Zï Bread Butter Jam 50-00 ¨Éæqï§lgï eÁªÀiï Bread Butter Jam Toast 60-00 ¨Éæqï§lgï eÁªÀiï mÉÆøïÖ Toast Butter 50-00 mÉÆøïÖ §lgï Bread Butter 45-00 ¨Éæqï§lgï Italian sandwiches 70-00 El°AiÀÄ£ï ¸ÁåAqï«Zï Veg. Cheese Sandwich 60-00 ªÉeï aÃ¸ï ¸ÁåAqï«Zï (4p.m. to 10.20p.m.) Pani Puri 40-00 ¥Á¤ ¥ÀÆj Masala Puri 40-00 ªÀĸÁ® ¥ÀÆj Bhel Puri 40-00 ¨ÉÃ¯ï ¥ÀÆj Special Bhel Puri 40-00 ¸ÉàµÀ¯ï ¨ÉÃ¯ï ¥ÀÆj Sev Puri 40-00 ¸ÉÃªï ¥ÀÆj Special Sev Puri 45-00 ¸ÉàµÀ¯ï ¸ÉÃªï ¥ÀÆj Alu Puri 45-00 D®Æ ¥ÀÆj SANDWICHES ¸ÁåAqï «Zï CHATS ZÁmïì
 4. 4. Papadi Chat 50-00 ¥Á¥Àr ZÁmï Plain Samosa 25-00 ¥ÉèÃ£ï ¸ÀªÉÆøÀ Samosa Masala 45-00 ¸ÀªÉÆøÀ ªÀĸÁ® Plain Cutlet 30-00 ¥Éèãï PÀmÉèmï Cutlet Masala 45-00 PÀmÉèmï ªÀĸÁ® Sev Alu Puri 50-00 ¸ÉÃªï ¥ÀÆj Sev Dhai Alu Puri 50-00 ¸Éêï zÀ» ¥ÀÆj Dhai Alu Puri 50-00 zÀ» ¥ÀÆj Dhai Puri 45-00 zÀ» ¥ÀÆj Paneer Pav Baji 70-00 ¥À¤Ãgï ¥Áªï §f Pav Baji 60-00 ¥Áªï §f Extra Pav 25-00 JPÁì÷Öç ¥Áªï Dhai Papdi Chat 55-00 zÀ» ¥Á¥Àr ZÁmï Ragada Patish 50-00 gÀUÀzÀ ¥Án±ï Masala Pav 55-00 ªÀĸÁ® ¥Áªï Cheese Pav Baji 70-00 aÃ¸ï ¥Áªï §f Vishnu Spl. Pav Baji 90-00 «µÀÄÚ ¸ÉàµÀ¯ï ¥Áªï §f Mushroom Pav Baji 70-00 ªÀÄıÀÆæªÀiï ¥Áªï §f D®Æ D®Æ D®Æ
 5. 5. Cream of Tomato Soup 60-00 QæêÀiï lªÉÆÃmÉÆà ¸ÀÆ¥ï Sweet Corn Soup 65-00 ¸À¹éÃmï PÁ£ïð ¸ÀÆ¥ï Cream of Veg. Soup 65-00 QæêÀiï ªÉeï ¸ÀÆ¥ï Cream of Mushroom Soup 75-00 QæêÀiï ªÀÄıÀÆæªÀiï ¸ÀÆ¥ï Sweet Corn Veg. Soup 65-00 ¹éÃmï PÁ£ïð ªÉeï ¸ÀÆ¥ï Hot & Sour Soup 70-00 ºÁmï CAqï ¸ÀÆgï ¸ÀÆ¥ï Lung Fung Soup 70-00 ®AUï ¥sÀAUï ¸ÀÆ¥ï Manchow Soup 70-00 ªÀÄAZÀÆ ¸ÀÆ¥ï Veg, Clear Soup 65-00 ªÉeï QèAiÀÄgï ¸ÀÆ¥ï Mushroom- Veg Clear Soup 75-00 ªÀÄıÀÆæªÀiï ªÉeï QèAiÀÄgï ¸ÀÆ¥ï French Onion Soup 70-00 ¥sÉæAZï FgÀÄ½î ¸ÀÆ¥ï Green Peas Soup 65-00 VæÃ£ï ¦Ã¸ï ¸ÀÆ¥ï Veg. Noodle Soup 70-00 ªÉeï £ÀÆqÀ¯ï ¸ÀÆ¥ï Veg. Royal Soup 65-00 ªÉeï gÁAiÀÄ¯ï ¸ÀÆ¥ï Palak Jade Soup 70-00 ¥Á¯ÁPï dqÉà ¸ÀÆ¥ï Vishnu Special Soup 80-00 «µÀÄÚ ¸ÉàµÀ¯ï ¸ÀÆ¥ï Veg. Ball Chilly 95-00 ªÉeï ¨Á¯ï a°è Mushroom Chilly 110-00 ªÀÄıÀÆæªÀiï a°è Gobi Chilly 80-00 UÉÆé a°è Spanish Chilly 110-00 ¸Áàö夵ï a°è Panner Chilly 120-00 ¥À¤Ãgï a°èè Baby Corn Chilly 110-00 ¨Éé PÁ£ïð Veg. Ball Manchurian 95-00 ªÉeï ¨Á¯ï ªÀÄAZÀÆjAiÀÄ£ï /65 /65 /65 /65 /65 /65 /65 /65 APPITISIER STARTERS CHINESE SPL. VEGETABLES ZÉÊ¤Ã¸ï ¸ÉàµÀ¯ï ªÉeÉmÉç¯ïì (BOTH DRY OR GRAVY) (12.00 p.m. to 3.50 p.m. - 7 p.m. to 10.20 p.m.)
 6. 6. Veg. Ball Manchurian 95-00 ªÉeï ¨Á¯ï ªÀÄAZÀÆjAiÀÄ£ï Gobi Manchurian 80-00 UÉÆé ªÀÄAZÀÆjAiÀÄ£ï Mushroom Manchurian 110-00 ªÀÄıÀÆæªÀiï ªÀÄAZÀÆjAiÀÄ£ï Baby Corn Manchurian 110-00 ¨ÉéPÁ£ïð ªÀÄAZÀÆjAiÀÄ£ï Spanish Manchurian 110-00 ¸Áàöå¤µï ªÀÄAZÀÆjAiÀÄ£ï Panner Manchurian 120-00 ¥À¤ßÃgï ªÀÄAZÀÆjAiÀÄ£ï Veg. Ball Ginger Sauce 110-00 ªÉeï ¨Á¯ï fAdgï ¸Á¸ï Veg. Ball Hot GarlicSauce 110-00 ªÉeï¨Á¯ï ºÁmï UÁ°ðPï Panner Ginger Sauce 110-00 ¥À¤ßÃgï fAdgï ¸Á¸ï Veg. Ball Jade Sauce 110-00 ªÉeï ¨Á¯ï dqÉÃd ¸Á¸ï Vishnu Special Roll 110-00 «µÀÄÚ ¸ÉàµÀ¯ï gÉÆïï Papad 25-00 ¥Á¥Àqï Masala Papad 45-00 ªÀĸÁ® ¥Á¥Àqï Finger Chips 75-00 ¦üAUÀgï a¥ïì Alu Fry (Dry) 75-00 D®Æ ¥sÉæöÊ qÉæöÊ Alu Jeera (Dry) 80-00 D®Æ fÃgÁ qÉæöÊ Alu Gobi Dry 80-00 D®Æ UÉÆé qÉæöÊ Peas Gobi 80-00 ¦Ã¸ï UÉÆé Green Peas (Chilly) 80-00 VæÃ£ï ¦Ã¸ï a°è Panner Burjee (Dry) 120-00 ¥À¤ßÃgï §Äfð qÉæöÊ Babycorn Pepper (Dry) 110-00 ¨ÉéPÁ£ïð ¥É¥Ààgï Panner Pepper (Dry) 120-00 ¥À¤ßÃgï ¥É¥Ààgï qÉæöÊ Mushroom Pepper (Dry) 120-00 ªÀÄıÀÆæªÀiï ¥É¥Ààgï qÉæöÊ Mushroom Sukka 125-00 ªÀÄıÀÆæªÀiï ¸ÀÄPÀÌ INDIAN SPECIAL VEG. EArAiÀÄ£ï ¸ÀàµÀ¯ï ªÉeï
 7. 7. Roti 25-00 gÉÆÃn Naan 35-00 £Á£ï Parota 35-00 ¥ÀgÉÆÃl Kulcha 35-00 PÀįÁÑ Batura 40-00 §vÀÆgÀ Masala Kulcha 50-00 ªÀĸÁ® PÀįÁÑ Butter Naan 45-00 §lgï £Á£ï Butter Kulcha 40-00 §lgï PÀįÁÑ Stuffed Parota 50-00 ¸ÀÖ¥sïØ ¥ÀgÉÆÃl Stuffed Kulcha 50-00 ¸ÀÖ¥sïØ PÀįÁÑ Stuffed Naan 55-00 ¸ÀÖ¥sïØ £Á£ï Channa Batura 80-00 ZÀ£Áß §vÀÆgÀ Mughalai Naan 65-00 ªÀÄÄUÀ¯ÁAiÀiï £Á£ï Kashmiri Naan 65-00 PÁ²äÃj £Á£ï Butter Roti 35-00 §lgï gÉÆÃn Pudina Roti 40-00 ¥ÀÄ¢£À gÉÆÃn Methi Parota 50-00 ªÉÄw ¥ÀgÉÆÃl Garlic Naan 55-00 UÁ°ðPï £Á£ï Panner Cheese Naan 70-00 ¥À¤ßÃgï aÃ¸ï £Á£ï Panner Cheese Kulcha 65-00 ¥À¤ßÃgï aøï PÀįÁÑ Methi Roti 45-00 ªÉÄw gÉÆÃn Alu Parota 50-00 D®Æ ¥ÀgÉÆÃl Dal Fry 90-00 zÁ¯ï ¥sÉæöÊ Dal Tadka 95-00 zÁ¯ï vÀqÀÌ Dal Palak 95-00 zÁ¯ï ¥Á¯ÁPï Dal Punjabi 95-00 zÁ¯ï ¥ÀAeÁ© Alu Gobi Masala 95-00 D®Æ UÉÆé ªÀĸÁ® Gobi Masala 95-00 UÉÆé ªÀĸÁ® TANDOORI SPECIALITIES vÀAzÀÆj ¸ÉàµÁ°n¸ï (12.00 p.m. to 4.00 p.m. - 7 p.m. to 10.20 p.m.) NORTH INDIAN DELICASE £Ávïð EArAiÀÄ£ï qÉ°Pɸï (12.00 p.m. to 3.50 p.m. - 7-10 p.m. to 10.20 p.m.)
 8. 8. Channa Masala 95-00 ZÀ£Àß ªÀĸÁ® Mutter Masala 95-00 ªÀÄlgï ªÀĸÁ® Peas Palak 95-00 ¦Ã¸ï ¥Á¯ÁPï Alu Palak 95-00 D®Æ ¥Á¯ÁPï Alu Mutter 95-00 D®Æ ªÀÄlgï Alu Channa 95-00 D®Æ ZÀ£Àß Channa Panner 120-00 ZÀ£Àß ¥À¤ßÃgï Dum Alu Kashmiri (Sweet) 130-00 ¦Ã¸ï D®Æ PÁ²äÃj Peas Gobi Masala 100-00 ¦Ã¸ï UÉÆé ªÀĸÁ® Palak Gobi 100-00 ¥Á¯ÁPï UÉÆé Panner Kofta 130-00 ¥À¤ßÃgï PÉÆÃ¥sÀÖ Veg. Malai Kofta 125-00 ªÉeï ªÀįÁAiÀiï PÉÆÃ¥sÀÖ Vegetable Kofta 125-00 ªÉeÉmÉç¯ï PÉÆÃ¥sÀÖ Nargis Kofta 135-00 £ÀVÃð¸ï PÉÆÃ¥sÀÖ Kashmiri Kofta 130-00 PÁ²äÃj PÉÆÃ¥sÀÖ Veg. Do Pyaza 130-00 ªÉeï zÉÆà ¥Áåd Veg. Pepper Masala 120-00 ªÉeï ¥É¥Àgï ªÀĸÁ® Veg. Hyderabadi 120-00 ªÉeï ºÉÊzÀgÁ¨Á¢ Veg. Shahi Kurma 120-00 ªÉeï ±À» PÀĪÀiÁð Navarathna Kurma (Sweet) 130-00 £ÀªÀgÀvÀß PÀĪÀiÁð (¹éÃmï) Panner Kurma 125-00 ¥À¤ßÃgï PÀĪÀiÁð Panner Butter Masala 120-00 ¥À¤ßÃgï §lgï ªÀĸÁ® Panner Gucchi 125-00 ¥À¤ßÃgï UÀÄaÑ Mushroom Mutter 125-00 ªÀÄıÀÆæªÀiï ªÀÄlgï Kaju Mutter 140-00 PÁdÆ ªÀÄlgï Kaju Masala 140-00 PÁdÆ ªÀĸÁ® Mushroom Masala 130-00 ªÀÄıÀÆæªÀiï ªÀĸÁ® Vishnu Special Curry 150-00 «µÀÄÚ ¸ÀàµÀ¯ï PÀjæ Kashmiri Gobi (Sweet) 120-00 PÁ²äÃj UÉÆé Vegetable Kurma 120-00 ªÉfmÉç¯ï PÀĪÀiÁð Vegetable Kheema 120-00 ªÉfmÉç¯ï QêÀÄ Babycorn Green Masala 125-00 ¨ÉéPÁ£ïð VæÃ£É ªÀĸÁ® Babycorn Mushroom Masala 130-00 ¨ÉéPÁ£ïðªÀÄıÀÆæªÀiï ªÀĸÁ®
 9. 9. Malai Methi Mutter 120-00 ªÀįÁAiÀiï ªÉÄw ªÀÄÄlgï Shai Panner 125-00 ±Á» ¥À¤ßÃgï Panner Shai Kurma 125-00 ¥À¤ßÃgï ±Á» PÀPÀĪÀiÁð Mixed Vegetable Curry 100-00 «ÄPÉìqï ªÉeÉmÉç¯ï PÀjæ Palak Panner 125-00 ¥Á¯ÁPï ¥À¤ßÃgï Panner Mutter 120-00 ¥À¤ßÃgï ªÀÄlgï Plain Palak 110-00 ¥Éèö棃 ¥Á¯ÁPï Dum Alu 120-00 zÀA D®Æ Stuffed Alu 120-00 ¸ÀÖ¥sïqï D®Æ Stuffed Tomato 120-00 ¸ÀÖ¥sïqï mÉÆêÉÄmÉÆà Stuffed Capsicum 120-00 ¸ÀÖ¥sïqï PÁå¦ìPÀA Capsicum Masala 110-00 PÁå¦ìPÀA ªÀĸÁ¯Á Babycorn Masala 120-00 ¨Éé PÁ£ïð ªÀĸÁ® Kadai Panner 130-00 PÀqÁ¬Ä ¥À¤ßÃgï Mix Veg. Kadai 130-00 «ÄPïì ªÉeï PÀqÁ¬Ä Kadai Mushroom 130-00 PÀqÁ¬Ä ªÀÄıÀÆæªÀiï Kadai Jaipuri 130-00 PÀqÁ¬Ä eÉÊ¥ÀÄj Panner Kolhapuri 130-00 ¥À¤ßÃgï PÉƯÁí¥ÀÄj Veg. Kolhapuri 130-00 ªÉeï PÉƯÁí¥ÀÄj Kadai Gobi Mutter 130-00 PÀqÁ¬Ä UÉÆé ªÀÄlgï Veg. Kadai 130-00 ªÉeï PÀqÁ¬Ä KADAI SPECIALITIES PÀqÁAiÀiï ¸ÉàµÁ°nøï
 10. 10. Panner Butter Masala 130-00 ¥À¤ßÃgï §lgï ªÀĸÁ® Mixed Veg. Curry 115-00 «ÄPÉìqï ªÉeï PÀjæ Veg. Shahi Kurma 135-00 ªÉeï ±Á» PÀĪÀiÁð Malai Mutter 135-00 ªÀįÁ¬Ä ªÀÄlgï Shahi Panner 140-00 ±Á» ¥À¤ßÃgï Veg. Kurma 115-00 ªÉeï PÀĪÀiÁð Veg. Kheema 115-00 ªÉeï QêÀÄ Panner Burji 140-00 ¥À¤ßÃgï §Äfð Navarathna Kurma (Sweet) 140-00 £ÀªÀgÀvÀß PÀĪÀiÁð ¹émï Kaju Mutter 140-00 PÁdÆ ªÀÄlgï Panner Mutter 120-00 ¥À¤ßÃgï ªÀÄlgï Kaju Masala 140-00 PÁdÆ ªÀĸÁ® JJAIN VEGETABLE NORTH INDIAN DISHES eÉÊ£ï ªÉfmɧ¯ï £Ávïð EArAiÀÄ£ï r±À¸ï North Indian Delux Meals 175-00 £ÁvïðEArAiÀÄ£ï r®Pïì North Indian Mini Meals 120-00 £ÁvïðEArAiÀÄ£ï «Ä¤ NORTH MEALS £Ávïð EArAiÀÄ£ï «Äïïì (12.00 p.m. to 4.00 p.m. - 7 p.m. to 10.20 p.m.) South Indian Delux Meals 120-00 ¸Ëvï EArAiÀÄ£ï r®Pï South Indian Meals 100-00 ¸Ëvï EArAiÀÄ£ï «Äïïì SOUTH INDIAN MEALS ¸Ëvï EArAiÀÄ£ï «Äïïì (LUNCH ONLY) 11.30 A.M. TO 4.00 P.M.
 11. 11. Basmathi Rice 70-00 ¨Á¸ÀĪÀÄw gÉʸï Veg. Pulao 90-00 ªÉeï ¥À¯Áªï Peas Pulav 90-00 ¦Ã¸ï ¥À¯Áªï Veg. Biryani 105-00 ªÉeï ©jAiÀiÁ¤ Peas Biryani 105-00 ¦Ã¸ï ©jAiÀiÁ¤ Mughlai Biryani 120-00 ªÀÄÄWÀ¯ÁAiÀiï ©jAiÀiÁ¤ Shahajahani Pulav 120-00 ±ÀºÀdºÁ¤ ¥À¯Áªï Kashmiri Pulav 120-00 PÁ²äÃj ¥À¯Áªï Ghee Rice 100-00 Và gÉʸï Jeera Rice 90-00 fÃgÁ gÉʸï Curd Rice 60-00 ªÉƸÀgÀ£Àß Handi Pulav 110-00 ºÀAr ¥À¯Áªï Handi Biryani 110-00 ºÀAr ©jAiÀiÁ¤ Hyderabadi Biryani 110-00 ºÉÊzÀgÁ¨Á¢ ©jAiÀiÁ¤ RICE SPECIALITIES - INDIAN gÉÊ¸ï ¸ÀàµÁ°nøï-EArAiÀÄ£ï Veg. Szeswan Fried Rice 110-00 ªÉeï ¹ÃeÁé£ï ¥sÉæöÊqï gÉʸï Veg. Fried Rice 90-00 ªÉeï ¥sÉæöÊqï gÉʸï Veg. Ginger Fried Rice 90-00 ªÉeï fAdgï ¥sÉæöÊqï gÉʸï Veg. Manchow Fried Rice 95-00 ªÉeï ªÀÄAZÀÆªï ¥sÉæöÊqïgÉʸï Peking Fried Rice 95-00 ¥ÉQAUï ¥sÉæöÊqï gÉʸï Mushroom Fried Rice 110-00 ªÀÄıÀÆæªÀiï ¥sÉæöÊqï gÉʸï Veg. Triple Fried Rice 120-00 ªÉeï næ§¯ï ¥sÉæöÊqï gÉʸï Singapore Fried Rice 100-00 ¹AuÀ¥ÀÆgï ¥sÉæöÊqï gÉʸï Panner Fried Rice 110-00 ¥À¤ßÃgï ¥sÉæöÊqï gÉʸï CHINESE RICE SPECIAL ZÉʤøï gÉÊ¸ï ¸ÀàµÁ°nøï 11.30 A.M. TO 10.30 P.M.
 12. 12. Veg. Szeswan Noodles 120-00 ªÉeï ¹ÃeÁé£ï £ÀÆqÀ¯ïì Veg. Noodles 90-00 ªÉeï £ÀÆqÀ¯ïì Nanking Noodles 95-00 £Á£ï QAUï £ÀÆqÀ¯ïì Peking Noodles 95-00 ¥ÉÃQAUï £ÀÆqÀ¯ïì Veg. Hakka Noodles 100-00 ªÉeï ºÀPÀÌ £ÀÆqÀ¯ïì Mushroom Noodles 110-00 ªÀÄıÀÆæªÀiï £ÀÆqÀ¯ïì Manchow Noodles 100-00 ªÀiÁåAZÀÆ £ÀÆqÀ¯ïì Singapore Noodles 110-00 ¹AuÀ¥ÀÆgï £ÀÆqÀ¯ïì Veg. Chowmien 120-00 ªÉeï ZË«Ä£ï American Chopsucey 130-00 CªÉÄÃjPÀ£ï ZÁ¦ì Chinese Chopsucey 130-00 ZÉʤøï ZÁ¦ì NOODLES £ÀÆqÀ¯ïì Green Salad 45-00 VæÃ£ï ¸À¯Áqï Tomato Salad 45-00 mÉƪÉÄÃmÉÆ ¸À¯Áqï Onion Salad 45-00 FgÀÄ½î ¸À¯Áqï Cucumber Salad 45-00 PÀÄPÀÄA§gï ¸À¯Áqï Tomato Raitha 55-00 mÉƪÉÄmÉÆà gÁ¬ÄvÁ Punjabi Raitha 55-00 ¥ÀAeÁ© gÁ¬ÄvÁ Alu Raitha 55-00 D®Æ gÁ¬ÄvÁ Onion Raitha 55-00 FgÀĽî gÁ¬ÄvÁ Kashmiri Raitha 65-00 PÁ²äÃj gÁ¬ÄvÁ Boondi Raitha 65-00 §ÆA¢ gÁ¬ÄvÁ Pineapple Raitha 65-00 ¥ÉÊ£Á¥À¯ï gÁ¬ÄvÁ Mixed Raitha 50-00 «ÄPÀìqï gÁ¬ÄvÁ Cucumber Raitha 55-00 PÀÄPÀÄA§gï gÁ¬ÄvÁ SALADS ¸À¯Áqïì RAITHA gÁ¬ÄvÁ
 13. 13. Basundi 45-00 ¨Á¸ÀÄA¢ Rasmalai 45-00 gÀ¸ï ªÀįÁAiÀiï Champakali 20-00 ZÀA¥ÁPÀ° Cham Cham 20-00 ZÀA ZÀA Malai Sandwiches 30-00 ªÀįÁAiÀiï ¸ÁåAnéZï Gulab Jamoon 20-00 UÀįÁ¨ï eÁªÀÄÄ£ï Dry Jamoon 20-00 qÉæöÊ eÁªÀÄÆ£ï Moosambi 50-00 ªÀÄƸÀA© Orange 50-00 DgÉAeï Pineapple 50-00 ¥sÉÊ£ï D¥À¯ï Grape 50-00 UÉæÃ¥ï Mocktail 70-00 ªÀiÁPï mÉïï Watermelon 50-00 ªÁlgï ªÉÄ®£ï Mango 60-00 ªÀiÁåAUÉÆà Ganga Jamuna 60-00 UÀAUÁ dªÀÄÄ£À Fresh Lime Soda 40-00 ¥sÉæ±ï ¯ÉʪÀiï ¸ÉÆÃqÀ Fresh Lime Juice 35-00 ¥sÉæ±ï ¯ÉʪÀiï dÆå¸ï Kara Lassi 60-00 SÁgÀ ®¹ì Sweet Lassi 60-00 ¹éÃmï ®¹ì Salt Lassi 60-00 ¸Á¯ïÖ ®¹ì Special Lassi 70-00 ¸ÉàµÀ¯ï ®¹ì SWEETS ¹éÃmïì FRESH FRUIT JUICES ¥sÉæ±ï ¥sÀÆæmï dÆå¸ï
 14. 14. Apple Milk Shake 70-00 D¥À¯ï «Ä¯ïÌ ±ÉÃPï Chicko Milk Shake 70-00 aPÀÆ «Ä¯ïÌ ±ÉÃPï Mango Milk Shake 70-00 ªÀiÁåAUÉÆà «Ä¯ïÌ ±ÉÃPï Banana Milk Shake 70-00 §£Á£À «Ä¯ïÌ ±ÉÃPï Badam Milk Shake 75-00 ¨ÁzÁªÀiï «Ä¯ïÌ ±ÉÃPï Vanilla Milk Shake 75-00 ªÉ¤¯Áè «Ä¯ïÌ ±ÉÃPï Chocolate Milk Shake 75-00 ZÁPÉÆïÉÃmï «Ä¯ïÌ ±ÉÃPï Strawberry Milk Shake 75-00 ¸ÁÖç¨Éjæ «Ä¯ïÌ ±ÉÃPï Coffee Milk Shake 75-00 PÁ¦ü «Ä¯ïÌ ±ÉÃPï Pista Milk Shake 80-00 ¦¸ÁÛ «Ä¯ïÌ ±ÉÃPï Grand Spl. Milk Shake 90-00 UÁæöåAqï¸ÀàµÀ¯ï «Ä¯ïÌ ±ÉÃPï Butterscotch Milk Shake 90-00 §lgï ¸ÁÌZï «Ä¯ïÌ ±ÉÃPï Mineral Water - 1ltr. 30-00 «Ä£ÀgÀ¯ï ªÁlgï - 1°Ã MILK SHAKES «Ä¯ïÌ ±ÉÃPïì Vanilla 50-00 ªÉ¤¯Áè Strawberry 50-00 ¸ÁÖç ¨Éjæ Pista 60-00 ¦¸ÁÛ Kesari Pista 60-00 PÉøÀgÀ ¦¸ÁÛ Mango 60-00 ªÀiÁåAUÉÆà Chocolate 60-00 ZÁPÉÆïÉÃmï Dry Fruit 60-00 qÉæöÊ ¥sÀÆæmï Three in One 60-00 wæÃ-E£ï-M£ï Tutty Fruity 60-00 lÄn ¥sÀÆæn Cassatta 60-00 PÀ¸ÀmÁÖ Fig & Honey 60-00 ¦üUï CAqï ºÀ¤Ã Chocobar 40-00 ZÁPÉÆèÁgï Butterscotch 65-00 §lgï ¸ÁÌZï ICE CREAMS L¸ï QæêÀiïì
 15. 15. Mango Queen 85-00 ªÀiÁåAUÉÆà Qéãï Chocolate Nut Sunday 95-00 ZÁPÉÆïÉÃmï ¸ÀAqÉà Golden Cherry 95-00 UÉÆîأï ZÉgÉæ Black Forest Special 99-00 ¨ÁèPï ¥sÁgɸïÖ ¸ÉàµÀ¯ï Raja Rani 90-00 gÁd gÁt Silver Queen 95-00 ¹®égï Qéãï Honeymoon Special 105-00 ºÀ¤ªÀÄÆ£ï ¸ÀàµÀ¯ï My Darling 95-00 ªÉÄÊ qÁ°ðAUï Double Sunday 95-00 qÀ§¯ï ¸ÀAqÉà Tripple Sunday 99-00 næ§¯ï ¸ÀAqÉà Banana Split 95-00 §£Á£À ¹à÷èmï My Dream 95-00 ªÉÄÊ ræÃA Vanilla Nut Sunday 90-00 ªÉ¤¯Áè £Àmï ¸ÀAqÉà Nut Sunday 95-00 £Àmï ¸ÀAqÉà Golden King 90-00 UÉÆîأï QAUï Tutty Fruity Special 90-00 lÆn ¥sÀÆæn Vishnu Grand Special 110-00 «µÀÄÚ UÁæAqï ¸ÉàµÀ¯ï Ice Cream Bowl Special 110-00 L¸ï QæÃA ¨Ë¯ï ¸ÉàµÀ¯ï Wedding Special 105-00 ªÉrØAUï ¸ÉàµÀ¯ï Gadbad 90-00 UÀqï §qï Special Double 99-00 ¸ÉàµÀ¯ï qÀ§¯ï Fruit Sunday 90-00 ¥sÀÆæmï ¸ÀAqÉà SPECIAL ICE CREAMS ¸ÉàµÀ¯ï L¸ï QæêÀiïì Dry Fruit Milk Shake 100-00 qÉæöÊ ¥sÀÆæmï «Ä¯ïÌ ±ÉÃPï Dry Fruit Pista 100-00 qÉæöÊ ¥sÀÆæmï ¦¸ÁÛ Dry Fruit Kesari 100-00 qÉæöÊ ¥sÀÆæmï PÉøÀj Dry Fruit Badam Shake 100-00 qÉæöÊ ¥sÀÆæmï ¨ÁzÁªÀiï ±ÉÃPï SPECIAL DRY FRUIT MILK SHAKES ¸ÉàµÀ¯ï qÉæöÊ ¥sÀÆæmï «Ä¯ïÌ ±ÉÃPïì
 16. 16. Cup Jelly 50-00 PÀ¥ï eÉ°è Jelly & Ice Cream 60-00 eÉ° èCAqï L¸ï QæÃA Fruit Salad 50-00 ¥sÀÆæmï ¸À¯Áqï Fruit Salad with Ice Cream 70-00 ¥sÀÆæmï ¸À¯Áqï «vï L¸ï Fruit Salad Jelly with Ice Crm 80-00 ¥sÀÆæmï ¸À¯Áqï «vï eÉ°è Fruit Salad with Jelly 70-00 ¥sÀÆæmï ¸À¯Áqï «vï eÉ° Falooda 75-00 ¥sÀ®ÆqÀ Special Falooda 80-00 ¸ÉàµÀ¯ï ¥sÀ®ÆqÀ Kesari Falooda 80-00 PÉøÀj ¥sÀ®ÆqÀ Royal Falooda 80-00 gÁAiÀÄ¯ï ¥sÀ®ÆqÀ FRESH FRUIT SALAD AND JELLY ¥sÉæ±ï ¥sÀÆæmï ¸À¯Áqï CAqï eÉ°è FALOODA ¥sÀ®ÆqÀ Please Note : • Timings of the available food are given under each section. • Items mentioned in this menu are subjected to availability. • Kindly bear with us for 15 to 20 minutes serve your ordered food. • Right of admission reserved. • Outside eatables are not allowed. • Smoking is strictly prohibited • OUR SERVICES : OUT DOOR CATERING

×