Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

C#

C#

  • Login to see the comments

  • Be the first to like this

C#

  1. 1.  C# (v angličtine si-sharp) je objektovo-orientovaný programovací jazyk vyvinutýspoločnosťou Microsoft ako časť ichiniciatívy .NET. Microsoft si za základ pre novýjazyk C# zobral C++ a jazyk Java. C# bolonavrhované s úmyslom vyvážiť silu jazyka C++ atú spojiť s možnosťou rýchleho programovania"rapid application development", ktoré ponúkalijazyky ako napríklad Visual Basic, Delphi. Tento článok popisuje jazyk tak, ako jedefinovaný v štandardoch ISO a ECMA, pričomnepopisuje detaily implementáciefirmouMicrosoft. Pre popis implementácie jazykafirmou Microsoft si pozrite heslo Microsoft VisualC#.
  2. 2.  V štandarde ECMA boli kladené nasledovné cielepri tvorbe jazyka C#: C# bol vytváraný tak, abybol jednoduchý, moderný, objektovoorientovaným jazykom pre všeobecné použitie. Jazyk a jeho implementácie by mali poskytovaťpodporu pre nasledovné princípy softvérovéhoinžinierstva ako silná typová kontrola, kontrolaohraničenia polí, detekciu pokusov na využitieneinicializovaných premenných a automatickúsprávu pamäte. Dôležitými vlastnosťami je tiežrobustnosť, odolnosť a produktivita. Jazyk je tvorený so zreteľom na vývojsoftvérových komponentov, ktoré sú vhodné prenasadenie v distribuovaných prostrediach.
  3. 3.  Prenositeľnosť zdrojového kódu je mimoriadnedôležitá, rovnako ako aj prenositeľnosť znalostíprogramátorov so skúsenosťami s jazykmi C a C++. Lokalizácia a internacionalizácia je mimoriadnedôležitá. C# je jazyk zameraný na tvorbu aplikácií prehostované, ako aj embedded systémy s ohľadom naveľkú škálovateľnosť od veľmi veľkých systémovpoužívajúcich sofistikované operačné systémy poveľmi malé zariadenia pre špecializované úlohy. Aj keď je jazyk C# plánovaný na ekonomickévyužívanie pamäte a procesorového času, nie jekompletne zameraný na výkonnosť a veľkosťvýsledného binárneho kódu akojazyky C alebo assembler.
  4. 4.  C# ako programovací jazyk v niektorých ohľadochpriamo odráža vlastnosti vrstvy CLI (CommonLanguage Infrastructure), ktorá leží pod ním. Tento jazyk bol priamo navrhnutý tak, abyumožňoval využitie všetkých vlastností, ktoréposkytuje CLI, na rozdiel od jazykov, ktoré majúvlastnú sytax a využívajú len podmnožinuvlastností CLI (ako napríklad Visual Basic). Väčšina typov zavedených v jazyku C# priamokorešponduje s hodnotovými typmiimplementovanými v CLI frameworku,špecifikácia jazyka C# však neurčuje podmienky,ktorými sa má generovanať kód z kompilátora.
  5. 5.  To znamená, že kompilátor jazyka C# nemusímať za cieľovú podpornú platformu priamoCLI, respektíve vôbec nemusí generovaťmedziprekladový jazyk MSIL (MicrosoftIntermediate Language), ani žiaden inýformát. Teoreticky je možné vytvoriť kompilátorjazyka C#, ktorý bude prekladať priamo dostrojového kódu ako tradičné kompilátoryjazyka C++, Fortran a podobne.typy rozsah poznamkyboolean true, false
  6. 6. •Automatické uvoľnenie pamäte pri dátových typoch.•Trieda sa dá odvodiť len od jednej triedy, ostatné sa dajú lenimplementovať ako rozhrania.•Vlastnosti sa dajú definovať automaticky ako v príklade.
  7. 7. 02468101214Kategória1Kategória2Kategória3Kategória4Rad 3Rad 2Rad 1

×