EUROPAPARLAMENTET                          2009 - 2014             Utskottet för ind...
PR_COD_1amCom            Teckenförklaring              *  Samrådsförfarande          ...
INNEHÅLL                                  SidaFÖRSLAG TILL EUROPAPARLAMENTETS LAGSTIFTNI...
PE492.922v01-00  4/11  PR909130SV.docSV
FÖRSLAG TILL EUROPAPARLAMENTETS LAGSTIFTNINGSRESOLUTIONom förslaget till Europaparlamentets och rådets direktiv om ändring...
datatillsynsmannen av den 18 april 2012                       om Europeiska kommissionens ”paket om...
Ändringsförslag 3Förslag till direktivSkäl 6a (nytt)     Kommissionens förslag                  Änd...
Ändringsförslag 5   Förslag till direktiv   Skäl 18        Kommissionens förslag                ...
Direktiv 2003/98/EGArtikel 2 – punkt 2b (ny)     Kommissionens förslag                  Ändringsför...
Direktiv 2003/98/EG   Artikel 5 – punkt 1       Kommissionens förslag                  Ändringsf...
”2. Om en ensamrätt emellertid bedöms             vara nödvändig för tillhandahållandet           ...
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Ändring av direktiv 2003/98/EG om vidareutnyttjande av information från den offentliga sektorn

515 views

Published on

Published in: News & Politics
0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
515
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
1
Actions
Shares
0
Downloads
4
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Ändring av direktiv 2003/98/EG om vidareutnyttjande av information från den offentliga sektorn

 1. 1. EUROPAPARLAMENTET 2009 - 2014 Utskottet för industrifrågor, forskning och energi 2011/0430(COD) 18.7.2012 ***I FÖRSLAG TILL BETÄNKANDE om förslaget till Europaparlamentets och rådets direktiv om ändring av direktiv 2003/98/EG om vidareutnyttjande av information från den offentliga sektorn (COM(2011)0877 – C7-0502/2011 – 2011/0430(COD)) Utskottet för industrifrågor, forskning och energi Föredragande: Ivailo Kalfin PR909130SV.doc PE492.922v01-00SV Förenade i mångfalden SV
 2. 2. PR_COD_1amCom Teckenförklaring * Samrådsförfarande *** Godkännandeförfarande ***I Ordinarie lagstiftningsförfarande (första behandlingen) ***II Ordinarie lagstiftningsförfarande (andra behandlingen) ***III Ordinarie lagstiftningsförfarande (tredje behandlingen) (Det angivna förfarandet baseras på den rättsliga grund som angetts i förslaget till akt.) Ändringsförslag till ett förslag till akt Parlamentets ändringsförslag till ett förslag till akt ska markeras med fetkursiv stil. Kursiv stil används för att uppmärksamma berörda avdelningar på eventuella problem i förslaget till akt. Med kursiv stil markeras ord eller textavsnitt som det finns skäl att korrigera innan texten färdigställs (exempelvis om det i en språkversion förekommer uppenbara fel eller saknas ord eller textavsnitt). De berörda avdelningarna tar sedan ställning till dessa korrigeringsförslag. Texten i hänvisningen ovanför ett ändringsförslag till en befintlig akt, som förslaget till akt är avsett att ändra, innehåller en tredje och en fjärde rad. Den tredje raden anger den befintliga akten och den fjärde vilken bestämmelse i denna som ändringsförslaget avser. Om parlamentet önskar ändra delar av en bestämmelse i en befintlig akt som inte ändrats i förslaget till akt, ska dessa markeras med fet stil. Eventuella strykningar ska i sådana fall markeras enligt följande: [...]. PE492.922v01-00 2/11 PR909130SV.docSV
 3. 3. INNEHÅLL SidaFÖRSLAG TILL EUROPAPARLAMENTETS LAGSTIFTNINGSRESOLUTION ..............5PR909130SV.doc 3/11 PE492.922v01-00 SV
 4. 4. PE492.922v01-00 4/11 PR909130SV.docSV
 5. 5. FÖRSLAG TILL EUROPAPARLAMENTETS LAGSTIFTNINGSRESOLUTIONom förslaget till Europaparlamentets och rådets direktiv om ändring avdirektiv 2003/98/EG om vidareutnyttjande av information från den offentliga sektorn(COM(2011)0877 – C7-0502/2011 – 2011/0430(COD))(Ordinarie lagstiftningsförfarande: första behandlingen)Europaparlamentet utfärdar denna resolution– med beaktande av kommissionens förslag till Europaparlamentet och rådet (COM(2011)0877),– med beaktande av artiklarna 294.2 och 114 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt, i enlighet med vilka kommissionen har lagt fram sitt förslag för parlamentet (C7-0502/2011),– med beaktande av artikel 294.3 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,– med beaktande av yttrandet från Europeiska ekonomiska och sociala kommittén av den 25 april 20121,– med beaktande av artikel 55 i arbetsordningen,– med beaktande av betänkandet från utskottet för industrifrågor, forskning och energi och yttrandena från utskottet för den inre marknaden och konsumentskydd, utskottet för kultur och utbildning och utskottet för rättsliga frågor (A7-0000/2012).1. Europaparlamentet antar nedanstående ståndpunkt vid första behandlingen.2. Europaparlamentet uppmanar kommissionen att lägga fram en ny text för parlamentet om den har för avsikt att väsentligt ändra sitt förslag eller ersätta det med ett nytt.3. Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända parlamentets ståndpunkt till rådet, kommissionen och de nationella parlamenten.Ändringsförslag 1Förslag till direktivBeaktandeled 5a (nytt) Kommissionens förslag Ändringsförslag – med beaktande av Europeiska datatillsynsmannens yttrande1, ______________ 1 Yttrande från Europeiska1 EUT C 191, 29.6.2012, s. 129.PR909130SV.doc 5/11 PE492.922v01-00 SV
 6. 6. datatillsynsmannen av den 18 april 2012 om Europeiska kommissionens ”paket om öppna uppgifter” som även innehåller ett förslag till direktiv om ändring av direktiv 2003/98/EG om vidareutnyttjande av information från den offentliga sektorn. Or. en Ändringsförslag 2 Förslag till direktiv Skäl 3a (nytt) Kommissionens förslag Ändringsförslag (3a) Alltför höga avgifter verkar hämmande på vidareutnyttjandet av information från den offentliga sektorn, hindrar öppenhet och insyn samt små och medelstora företags medverkan för bättre tjänster på grundval av offentliga uppgifter. Offentliga organ bör uppmuntras att när så är möjligt garantera att avgifterna för information inte överstiger deras marginalkostnader. Information från den offentliga sektorn utgör information som samlats in, beställts eller tagits fram för det offentliga organets interna syften och inte för vidareutnyttjande. Därför bör avgifterna endast gälla kostnader för reproduktion och spridning. Om de offentliga organens finansiella intäkter påverkas negativt till följd av lägre inkomster från försäljningen av informationen bör dessa kompenseras genom den centrala budgeten, vilken förväntas dra nytta av minskad administration och stimulansen av affärsverksamheten. Or. en PE492.922v01-00 6/11 PR909130SV.docSV
 7. 7. Ändringsförslag 3Förslag till direktivSkäl 6a (nytt) Kommissionens förslag Ändringsförslag (6a) Skyldigheten att göra alla allmänt tillgängliga handlingar tillgängliga för vidareutnyttjande bör uppfyllas samtidigt som skyddet av den personliga integriteten och personuppgifter garanteras på unionsnivå, inbegripet i samband med gränsöverskridande vidareutnyttjande av uppgifter, genom att säkerställa en avidentifiering av personuppgifter. Or. enÄndringsförslag 4Förslag till direktivSkäl 16 Kommissionens förslag Ändringsförslag(16) Detta direktiv respekterar de (16) Detta direktiv respekterar degrundläggande rättigheterna och iakttar de grundläggande rättigheterna och iakttar deprinciper som erkänns främst genom principer som erkänns främst genomEuropeiska unionens stadga om de Europeiska unionens stadga om degrundläggande rättigheterna, inklusive grundläggande rättigheterna, inklusiveäganderätten (artikel 17). Inget i detta rätten till skydd av personuppgifter i livetsdirektiv bör tolkas eller genomföras på ett alla aspekter (artikel 8) och äganderättensätt som strider mot den europeiska (artikel 17). Inget i detta direktiv bör tolkaskonventionen om skydd för de mänskliga eller genomföras på ett sätt som strider moträttigheterna och de grundläggande den europeiska konventionen om skydd förfriheterna. de mänskliga rättigheterna och de grundläggande friheterna. Or. enPR909130SV.doc 7/11 PE492.922v01-00 SV
 8. 8. Ändringsförslag 5 Förslag till direktiv Skäl 18 Kommissionens förslag Ändringsförslag (18) Kommissionen bör hjälpa (18) Kommissionen bör hjälpa medlemsstaterna att genomföra direktivet medlemsstaterna att genomföra direktivet på ett enhetligt sätt genom att bistå med på ett enhetligt sätt genom att bistå med vägledning, särskilt vad gäller uttag av vägledning, särskilt vad gäller uttag av avgifter och beräkning av kostnader, och avgifter och beräkning av kostnader, och om rekommenderade licensvillkor och om rekommenderade licensvillkor och format, efter samråd med berörda parter. format, efter samråd med berörda parter. Kommissionen och medlemsstaterna bör därför främja gränsöverskridande utbyte av bästa rutiner och kunskap mellan berörda parter, offentliga myndigheter och regleringsmyndigheter. Or. en Ändringsförslag 6 Förslag till direktiv Artikel 1 – led 1a (nytt) Direktiv 2003/98/EG Artikel 2 – punkt 2a (ny) Kommissionens förslag Ändringsförslag 2a. I artikel 2 ska följande punkt läggas till: ”6a. teknikneutral: det elektroniska formatet bör varken kräva eller förutsätta en viss teknik för tillgång, ändring och (vidare)bearbetning av innehållet”. Or. en Ändringsförslag 7 Förslag till direktiv Artikel 1 – led 2b (nytt) PE492.922v01-00 8/11 PR909130SV.docSV
 9. 9. Direktiv 2003/98/EGArtikel 2 – punkt 2b (ny) Kommissionens förslag Ändringsförslag 2b. I artikel 2 ska följande punkt läggas till: ”6b. avidentifiering: genomförande av de förfaranden som krävs för att radera eller maskera personuppgifter eller göra dem oläsliga.” Or. enÄndringsförslag 8Förslag till direktivArtikel 1 – led 3Direktiv 2003/98/EGArtikel 3 – punkt 1 Kommissionens förslag Ändringsförslag(1) Om inte annat följer av punkt 2 ska (1) Om inte annat följer av punkt 2 skamedlemsstaterna se till att handlingar som medlemsstaterna se till att de offentligaavses i artikel 1 ska kunna vidareutnyttjas myndigheters handlingar som avses iför kommersiella eller icke-kommersiella artikel 1 ska kunna vidareutnyttjas försyften i enlighet med villkoren i kapitlen kommersiella eller icke-kommersiellaIII och IV. syften i enlighet med villkoren i kapitlen III och IV, förutsatt att de är av en typ som klassificeras som tillgängliga enligt befintliga bestämmelser i medlemsstaterna om tillträde till information från den offentliga sektorn. Om möjligt ska dessa handlingar spridas i en teknikneutral och maskinläsbar form. Or. enÄndringsförslag 9Förslag till direktivArtikel 1 – punkt 5 – punkt 1PR909130SV.doc 9/11 PE492.922v01-00 SV
 10. 10. Direktiv 2003/98/EG Artikel 5 – punkt 1 Kommissionens förslag Ändringsförslag (1) I punkt 1 ska frasen ”på elektronisk (1) I punkt 1 ska frasen ”på elektronisk väg” ersättas med ”i maskinläsbart format väg” ersättas med ”i maskinläsbart format och tillsammans med tillhörande och tillsammans med tillhörande metadata, metadata”. på ett teknikneutralt sätt”. Or. en Ändringsförslag 10 Förslag till direktiv Artikel 1 – punkt 5 – punkt 1a (ny) Direktiv 2003/98/EG Artikel 5 – punkt 1a (ny) Kommissionens förslag Ändringsförslag (1a) Följande punkt skall införas: ”1a) I linje med principerna om skydd av den personliga integriteten och personuppgifter bör offentliga myndigheter se till att varje handling som innehåller personuppgifter i enlighet med definitionen i befintlig lagstiftning blir avidentifierad före offentliggörandet. Or. en Ändringsförslag 11 Förslag till direktiv Artikel 1 – punkt -10 (ny) Direktiv 2003/98/EG Artikel 11 – punkt 2 Kommissionens förslag Ändringsförslag -10. Artikel 11.2 ska ersättas med följande: PE492.922v01-00 10/11 PR909130SV.docSV
 11. 11. ”2. Om en ensamrätt emellertid bedöms vara nödvändig för tillhandahållandet av en tjänst av allmänt intresse, ska giltigheten av skälet till att en sådan ensamrätt medges prövas regelbundet av en oberoende myndighet och under alla omständigheter vart tredje år. De exklusiva avtal som ingås efter det att detta direktiv har trätt i kraft ska vara öppna för insyn och göras tillgängliga för allmänheten.” Or. enPR909130SV.doc 11/11 PE492.922v01-00 SV

×