Öppna data - varför Chydenius vänder sig i sin grav

1,010 views

Published on

0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
1,010
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
2
Actions
Shares
0
Downloads
5
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide
 • http://sv.wikipedia.org/wiki/%C3%96ppen_dataDe grundkravpåöppen data som Open Government Working Group ställtuppärattöppen data skallvara:Komplett: Information sominteinnehållerpersonuppgifterellerlyder under sekretessgörstillgängligisåstoromfattningsommöjligt. Dettagällersärskiltdatabaser med material somskullekunnavidareförädlas.Primär: Information skallsålångtdetärmöjligttillhandahållasioriginalformatet. Bild- ochvideomaterialskalltillhandahållasihögstamöjligaupplösningförattmöjliggöravidareförädling.Aktuell: Information skalltillgängliggörassåsnabbtsommöjligtsåattvärdetav den inteförsvinner. Detbörfinnasmekanismerförattautomatisktkunnafå information omuppdateringar.Tillgänglig: Information görstillgängligförsåmångaanvändaresommöjligtförsåmångaändamålsommöjligt.Maskinläsbar: Informationenärstruktureradpåettsättsommöjliggörmaskinellbearbetningochsamkörning med andra register.Fri: Informationenärtillgängligförallautankravpåbetalning, ellerinskränkningari form avlicensvillkorochregistreringsförfaranden.I ettöppet format: Det format informationenlämnasiföljer en öppen standard, alternativtärdokumentationen till fomatetfritttillgängligochfrifrånpatentlicensvillkor.
 • http://opendefinition.org/
 • Borders in Cyberspace:Deriving Maximum Benefitfrom Public Investment in Scientific Data Retention:
 • Källa http://commons.wikimedia.org/wiki/File:God2-Sistine_Chapel.png
 • http://observingbrazil.com/2011/12/13/analyzing-brazils-new-freedom-of-information-law/http://gregmichener.com/Dissertation.htmlThe Surrender of Secrecy: Explaining the Emergence of Strong Access to Information Laws in Latin Americahttp://gregmichener.com/Greg%20Michener%20Dissertation--The%20Surrender%20of%20Secrecy%20in%20Latin%20America--2010.pdf
 • Albanien
 • Undersökningav 201 myndigheter: http://www.edelegationen.se/sites/default/files/imce/filer/ovrigt/Uppfoljning_av_myndigheternas_arbete_med_e-forvaltning_och_e-tjanster_2011_1.0.pdf
 • Offentligförvaltningfördemokrati, delaktighet och tillväxtProp. 2009/10:175http://www.sweden.gov.se/sb/d/12677/a/142272
 • Förtydligandefinnsidepartementspromemorian (Ds 2009:44 s. 106):
 • PuL https://lagen.nu/1998:204#P8
 • Öppna data - varför Chydenius vänder sig i sin grav

  1. 1. Öppna data:Varför AndersChydenius vänder sigi sin grav…Peter KrantzMagnus Kolsjö
  2. 2. Agenda1. Vad är öppna data?2. Varför öppna data?3. Sverige sist i klassen?4. Några trasigheter – Systemfel med försäljning av data – Avgiftsförordningen5. Några åtgärdsförslag
  3. 3. Vad är öppna data?
  4. 4. Öppna data (open data)• Komplett• Primär• Aktuell• Tillgänglig• Maskinläsbar• Fri• I ett öppet format …enligt Open Government Working Group.
  5. 5. Open definition“A piece of content or data is open if anyone isfree to use, reuse, and redistribute it — subjectonly, at most, to the requirement to attributeand share-alike.”opendefinition.org
  6. 6. Kan man ta betalt ochkalla det öppna data? NEJ!
  7. 7. Öppna dataÖppna data Offentliga data Öppna offentliga data
  8. 8. Varför öppna data?
  9. 9. • Öppna data förbättrar möjligheterna till ”ett fritt meningsutbyte och enDemokrati och allsidig upplysning” • En bättre tillgång till offentlig data ökar medborgarnas insyn i förvaltningen och möjligheterna till deltagande i olika besluts- och planeringsprocesser delaktighet • Öppna data ger medborgare och företag möjlighet att bidra med kvalitetssäkring och förbättring av den offentliga datan • Öppna data är en katalysator för ordning och reda i den egna organisationen Struktur och • En förbättrad tillgång till egna (och andras) data skapar förutsättningar för att utveckla arbetet med business intelligens • Skapar möjligheter till nya arbetssätt för att kvalitetssäkra den egna kvalitet informationen • Kan ge nya impulser för innovation och utveckling i verksamheten • Tillväxtpotentialen i en ökad vidareanvändning av offentlig data i Sverige är Tillväxt och runt 10 miljarder kronor • Om trafikdata tillgängliggörs så att varje svensk kan minska sin restid med i genomsnitt två timar per år har det ett värde av en kvarts miljard kronor innovation • Värdet av öppna data motsvarar 36 miljarder kronor i direkta och indirekta ekonomiska effekter
  10. 10. Ekonomiska utmaningar• Vad kostar det att tillgängligöra data?• Hur ska vi kompensera för intäktsbortfallet om vi släpper vår data fri?• Är det inte oschyst konkurrens att ge bort data gratis?• Vems ansvar är det att se till samhällsnyttan?
  11. 11. För väderdata…I USA finns det ca 400 företag och 4000anställda som lever på att förädla offentligväderdata till nya tjänster. Motsvarande siffra iEU är ca 30 företag och 300 anställda.Källa: Borders in Cyberspace - Deriving Maximum Benefitfrom Public Investment in Scientific Data Retention:http://www.authorstream.com/Presentation/Davide-45234-Weiss-presentation-Borders-Cyberspace-Deriving-Maximum-Benefitfrom-Public-Investment-presentat-Education-ppt-powerpoint/
  12. 12. Nyttan med datauppstår när denanvänds
  13. 13. Sverige sist i klassen?
  14. 14. Exempel: BrasilienDriver rätten att ta del av information i formatsom är öppna och maskinläsbara(Art. 8 VI:3 ii & iii) http://www.transparencia.gov.br/
  15. 15. Kenya
  16. 16. Samtidigt i Sverige….
  17. 17. Publicerar myndigheten information om tillgängliga data? 6% Arbete pågår 11%Ja * 17% 66% Nej
  18. 18. Utgångsläge• Tillgång till handlingar för vidareutnyttjande sedan 1766• Omfattande insamling och behandling av information i förvaltningen• Stora informationssamlingar av hög kvalitet• Som huvudregel får offentlig information “fritt” vidareutnyttjas
  19. 19. “Den vanligaste inmatningsmetoden är ännu stansning av hålkort eller hålremsa”
  20. 20. "F. n. förekommer samkörning i inteobetydlig omfattning på det sättet attett datamedium, vanligen ettmagnetband, upprättas vid endatamaskin och överlämnas förbearbetning i en annan."
  21. 21. Från 2010 års förvaltningspolitiska proposition“En stor del av den information som finns hoskommunala och statliga myndigheter utgör ensamhällsgemensam resurs av stort värde förmedborgarna, företagen och det civila samhället.Regeringen anser att det ska vara så enkelt sommöjligt för så många som möjligt att tillgodogörasig värdet av denna informationssamling.”Prop. 2009/10:175
  22. 22. Någratrasigheter
  23. 23. Från Ds 2009:44 (s. 106)“Lagen innebär endast begränsade åliggandenför myndigheterna. Lagen i sig förändrar interätten till tillgång till handlingar eller sättet atttillhandahålla handlingar. Lagen kräver därförinte några nya arrangemang för atttillhandahålla handlingar och förorsakar därmedinte några nya kostnader i detta avseende.”
  24. 24. "Som nyss nämnts förutsätter tillhandahållandeav ADB-upptagning normalt att myndighetenställer datamaskin till förfogande ochmedver-kar vid dess köming. Sådan körning kanvara förenad med olägenheter och kostnader."
  25. 25. Reaktiv offentlighetsprincip
  26. 26. I praktiken…
  27. 27. Pappersbaserad…
  28. 28. “När vi skickar ut uppgifter som allmän handling,sker det i pappersform och är förknippat med enkostnad.Avgiften för en beställning av tio sidor är 50 kr.För varje sida därutöver är avgiften 2 kr.Om det gäller forskning så skickas uppgifterdigitalt, men då vill vi att du kan styrka att dethandlar om forskning.”
  29. 29. Rätten att disponera avgiftsinkomster25 § En myndighet får disponeraavgiftsinkomster endast efter ett särskiltbemyndigande. Myndigheten får dock disponera sådanaavgiftsinkomster som avses i 4 och 15 §§.Förordning (1996:1196).
  30. 30. Någraförbättringsförslag
  31. 31. Avgiftsförordningen
  32. 32. Rätt att ta del av information i elektronisk form
  33. 33. Förhållandet till offentlighetsprincipen8 § Bestämmelserna i denna lagtillämpas inte i den utsträckning detskulle inskränka en myndighetsskyldighet enligt 2 kap.tryckfrihetsförordningen att lämna utpersonuppgifter.
  34. 34. Grundkrav på proaktiv publicering?
  35. 35. Maxkrav för tid att svara?Driver på bättre system internt och proaktiv publicering
  36. 36. Tack!

  ×