Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

ONGRUOTGA.COM phi 25 – phi 20 phi 16 ống luồn dây điện

214 views

Published on

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ ĐIỆN CÔNG NGHIỆP CÁT VẠN LỢI
Văn Phòng: 504 Lê Quang Định, P.1, Quận Gò Vấp, TP Hồ Chí Minh
Điện thoại: (84.8) 3588 6496/ 3895 6808/ 2246 4699
Fax: (84.8) 3588 6505
Nhà Máy: 50 Tây Lân, P.Bình Trị Đông A, Q.Bình Tân ,TP.HCM

Website: www.catvanloi.com E-mail: sales@catvanloi.com

Phòng KD & Dự án: Ms Hiền 0902377537 / 08-22464699

Khi sửa chữa nhà, bạn tránh để máy khoan hay thiết bị đục bêtông làm bể ống thép luồn dây điện (Steel conduit) .
- Đối với ống thép luồn dây điện (Steel conduit) lắp nổi, không móc hoặc treo bất cứ vật gì nặng lên trên ống.
- ống thép luồn dây điện (Steel conduit) lắp nổi phải được lắp kín, vì các khoảng hở sẽ là nơi trú ẩn của côn trùng

Published in: Business
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

ONGRUOTGA.COM phi 25 – phi 20 phi 16 ống luồn dây điện

  1. 1. Electrical Metallic Tubing 1”x 3.05 MIntermediateMetalConduit3/4”x3.03M2013
  2. 2. Têët caã caác nhaän hiïåu, hònh aãnh, kiïíu daáng, maä saãn phêím vaâ tiïu chuêín kyä thuêåt trong Catalogue naây thuöåcbaãn quyïìn cuãa Cöng Ty Thiïët Bõ Àiïån Cöng Nghiïåp Caát Vaån Lúåi. Moåi sûå sao cheáp maâ khöng coá sûå àöìng yá cuãa CöngTy chuáng töi laâ vi phaåm Luêåt Súã Hûäu Trñ Tuïå, seä bõ kiïån ra toâa aán vaâ xûã lyá theo phaáp luêåt Viïåt Nam hiïån haânh.Vùn Phoâng504 Lï Quang Àõnh, P.1Q.Goâ Vêëp, TP.Höì Chñ MinhNhaâ maáy50 Têy Lên, P. Bònh Trõ Àöng A,Q.Bònh Tên, TP.Höì Chñ Minh Tel: 84-8-3588649684-8-22464699Fax: 84-8-35886505Email: sales@catvanloi.comprojectsales@catvanloi.comlemaihuulam@catvanloi.comwww.catvanloi.comgiaãi phaáp troån goái vêåt tû cú àiïån (M&E) cho moåi cöng trònhKHAÁCH HAÂNG TIÏU BIÏÍUNHÛÄNG CÖNG TRÒNH ÀAÄ CUNG CÊËPPHUÅ KIÏåN NÖËI ÀÊËT VAÂ CHÖËNG SEÁTTHANH CHÖËNG ÀA NÙNG - UNISTRUT & PHUÅ KIÏåNHÏå TREO ÖËNG THEÁP LUÖÌN DÊY ÀIÏåNÖËNG THEÁP LUÖÌN DÊY ÀIÏåN G.I - STEEL CONDUITÖËNG THEÁP LUÖÌN DÊY ÀIÏåN MÏÌM/ÖËNG RUÖÅT GAÂ LOÄI THEÁPPHUÅ KIÏåN ÖËNG THEÁP LUÖÌN DÊY ÀIÏåN G.ITHANG CAÁP, KHAY CAÁP, MAÁNG CAÁP, MAÁNG LÛÚÁI, MIÏåNG GIOÁ
  3. 3. GIÚÁI THIÏåU1INTRODUCTIONVVùn Phoâng504 Lï Quang Àõnh, P.1Q.Goâ Vêëp, TP.Höì Chñ MinhNhaâ maáy50 Têy Lên, P. Bònh Trõ Àöng A,Q.Bònh Tên, TP.Höì Chñ Minh Tel: 84-8-3588649684-8-22464699Fax: 84-8-35886505Email: sales@catvanloi.comprojectsales@catvanloi.comlemaihuulam@catvanloi.com www.catvanloi.comgiaãi phaáp troån goái vêåt tû cú àiïån (M&E) cho moåi cöng trònhúái àöåi nguä nhên viïn nùng àöång vaâ chuyïn nghiïåp, luön luön theo àuöíi muåc tiïu kinh doanh :“LAÂ NHAÂ CUNG CÊËP SAÃN PHÊÍM VAÂ DÕCH VUÅ ÀÑCH THÛÅCCUÃA KHAÁCH HAÂNG”Chuáng töi luön àùåt muåc tiïu àûa Cöng ty TNHH THIÏËT BÕ ÀIÏÅN CÖNG NGHIÏÅP CAÁT VAÅN LÚÅI trúã thaânhnhaâ cung cêëp chuyïn nghiïåp trong lônh vûåc vêåt tû cú àiïån (M&E). Thûúng hiïåu àöìng nghôa vúáisûå tin cêåy, hiïåu quaã vaâ cam kïët chêët lûúång trong tûâng dûå aán. Trong nhûäng nùm vûâa qua, Chuáng töicung cêëp cho Quyá khaách haâng nhûäng saãn phêím mang thûúng hiïåu coá àöå tin cêåy cao vaâ chêëtlûúång töët àûúåc kiïím soaát búãi hïå thöëng chêët lûúång ISO 9001 : 2001 vúái giaá caã húåp lyá, phuâ húåp vúáikhaã nùng taâi chñnh cuãa caác doanh nghiïåp taåi Viïåt Nam. Thêåt vêåy, saãn phêím àaä àûúåc nhiïìu nhaâthêìu cú àiïån tin cêåy sûã duång do chêët lûúång öín àõnh, àaãm baão thay thïë hoaân toaân haâng ngoaåi nhêåptaåi caác cöng trònh troång àiïím úã Viïåt Nam nhû: Nhaâ maáy chñp àiïån tûã INTEL, Nhaâ maáy Panel nùnglûúång mùåt trúâiFirst Solar, Àaåi sûá quaán Myä (Haâ Nöåi), Toâa nhaâ àiïìu haânh Têåp Àoaân Àiïån Lûåc Viïåt Nam(EVN Tower), Nhaâ maáy cöng nghiïåp nùång DOOSAN, Nhaâ maáy saãn xuêët àiïån thoaåi di àöång SAMSUNG,Toâa thaáp taâi chñnh BITEXCO, Nhaâ maáy theáp POSCO, Nhaâ maáy thiïët bõ àoáng ngùæt ABB, Toâa thaáp ngênhaâng BIDV, Cuåm toâa thaáp EVERICH, Àaâi truyïìn hònh Viïåt Nam (VTV), Siïu thõ Lotte 1&2, Nhaâ maáythiïët bõ Nùng Lûúång têåp àoaân G.E (USA), Nhaâ maáy thiïët bõ y tïë BBraun, Nhaâ maáy Thuãy àiïån Sún La,Sên bay Quöëc tïë Cêìn Thú, Nhaâ maáy saãn xuêët myä phêím P&G, Toaâ nhaâ Saâi Goân M&C, Toaâ nhaâ TimesSquare, Khaách saån 5 sao WJ Marriot - Haâ Nöåi, Lotte Center - Haâ Nöåi, Nhaâ maáy vi maåch Jabil, Nhaâmaáy Àiïån thoaåi Di Àöång NOKIA - Bùæc Ninh, Nhaâ maáy Nhiïåt Àiïån Nghi Sún - Thanh Hoáa, Nhaâ maáyTheáp FOMOSA - Haâ Tônh, Nhaâ maáy Nhiïåt Àiïån Vuäng AÁng - Haâ Tônh v.v.. Àêy chñnh laâ phêìn thûúãng vöcuâng quyá giaá cho sûå nùng àöång, saáng taåo, möåt têìm nhòn, möåt chiïën lûúåc kinh doanh àöåt phaá cuängnhû sûå phêën àêëu khöng ngûâng cuãa Ban Giaám Àöëc vaâ têåp thïí nhên viïn Cöng ty.Vúái triïët lyá kinh doanh “WIN - WIN”, Chuáng töi tin tûúãng chùæc chùæn rùçng viïåc tön troång lúåi ñch cuãa Quyákhaách haâng, cuäng nhû sûå àaáng tin cêåy cuãa Quyá khaách haâng seä xêy dûång möåt thûúng hiïåu vûäng maånhmang àïën sûå phaát triïín phöìn thõnh cho Cöng ty TNHH THIÏËT BÕ ÀIÏÅN CÖNG NGHIÏÅP CAÁT VAÅN LÚÅI trongtûúng lai. Àïën vúái Chuáng töi, Quyá khaách haâng seä àûúåc àöåi nguä nhên viïn kinh doanh tû vêën, luön lùængnghe vaâ thêëu hiïíu nhu cêìu, höî trúå àûa ra giaãi phaáp phuâ húåp vúái àiïìu kiïån kyä thuêåt & taâi chñnh thûåc tïëtrong lônh vûåc M&E.Àïën vúái Cöng ty TNHH THIÏËT BÕ ÀIÏÅN CÖNG NGHIÏÅP CAÁT VAÅN LÚÅI, caác nhaâ thêìu thi cöng M&E seäàûúåc cung cêëp têët caã caác loaåi vêåt tû, phuå kiïån àiïån cöng nghiïåp thûúng hiïåu thöng duång vúáichêët lûúång cao cuäng nhû caác loaåi vêåt tû àiïån àùåc chuãng gia cöng theo yïu cêìu cuå thïí cuãa tûângkhaách haâng.Th.S LÏ MAI HÛÄU LÊM (MSc - Asian Institute of Technology)GIAÁM ÀÖËC
  4. 4. 2CAM KÏËT VÚÁI KHAÁCH HAÂNGCATVANLOI’SCOMMITMENTTh.S LÏ MAI HÛÄU LÊM (MSc - AIT)GIAÁM ÀÖËCISO 9001: 20082Ban Giaám Àöëc & têåp thïí nhên viïn Cöng ty TNHH THIÏËT BÕ ÀIÏÅN CÖNG NGHIÏÅPCAÁT VAÅN LÚÅI cam kïët cung cêëp cho khaách haâng saãn phêím vaâ dõch vuå àûúåc kiïímsoaát theo hïå thöëng quaãn lyá chêët lûúång ISO 9001: 2008 :v Caác saãn phêím vúái giaá caã caånh tranh & dõch vuå khaách haâng vúáichêët lûúång töët nhêët.v Liïn tuåc caãi tiïën chêët lûúång saãn phêím & dõch vuå nhùçm thoãamaän nhu cêìu ngaây caâng cao cuãa khaách haâng.v Giao haâng trong thúâi gian ngùæn nhêët àaáp ûáng töët nhêët tiïën àöåthi cöng.v Luön duy trò lúåi thïë caånh tranh thöng qua nhûäng saãn phêímàûúåc gia tùng giaá trõ trong chêët lûúång vaâ dõch vuå.v Luön lùæng nghe, thêëu hiïíu nhu cêìu cuãa khaách haâng àïí àûa ragiaãi phaáp phuâ húåp.v Thñch ûáng nhanh vaâ saáng taåo laâ sûác maånh caånh tranh cuãa Cöng ty.Têìm nhòn VISIONTrúã thaânh thûúng hiïåu dêîn àêìutrong saãn xuêët & cung cêëp vêåt tûcú àiïån M&E taåi Viïåt Nam.Sûá mïånh MISSIONMang àïën cho khaách haâng giaãiphaáp troån goái vêåt tû cú àiïån M&Ephuâ húåp vúái chêët lûúång töët nhêët.Giaá trõ cöët loäi CORE VALUESCHÊËT LÛÚÅNG CAÅNH TRANH CON NGÛÚÂI TIN CÊÅY SAÁNG TAÅO BÏÌN VÛÄNGCam kïët vúái khaách haâng COMMITMENTgiaãi phaáp troån goái vêåt tû cú àiïån (M&E) cho moåi cöng trònhVùn Phoâng504 Lï Quang Àõnh, P.1Q.Goâ Vêëp, TP.Höì Chñ MinhNhaâ maáy50 Têy Lên, P. Bònh Trõ Àöng A,Q.Bònh Tên, TP.Höì Chñ Minh Tel: 84-8-3588649684-8-22464699Fax: 84-8-35886505Email: sales@catvanloi.comprojectsales@catvanloi.comlemaihuulam@catvanloi.comwww.catvanloi.com
  5. 5. COLORED/WHITEG.I CONDUITS/STEEL CONDUITSÖËNG THEÁP LUÖÌNDÊY ÀIÏåN G.ISaãn phêím àaåt 5 huy chûúng vaâng chêët lûúång taåitriïín laäm quöëc tïë VIETBUILD 2009do Böå Xêy dûång trao tùångWhite Conduit 25mmx3.75M-BS4568 Class 3Intermediate Metal Conduit 1/2”x 3.03 MWhite Conduit BS 31 3/4” x 3.81MBS 4568/BS31 & JISC 8305Vùn Phoâng504 Lï Quang Àõnh, P.1Q.Goâ Vêëp, TP.Höì Chñ MinhNhaâ maáy50 Têy Lên, P. Bònh Trõ Àöng A,Q.Bònh Tên, TP.Höì Chñ Minh Tel: 84-8-3588649684-8-22464699Fax: 84-8-35886505Email: sales@catvanloi.comprojectsales@catvanloi.comlemaihuulam@catvanloi.com www.catvanloi.com
  6. 6. ÖËNG THEÁP LUÖÌN DÊY ÀIÏåN G.ICOLORED/WHITESTEELCONDUITSVùn Phoâng504 Lï Quang Àõnh, P.1Q.Goâ Vêëp, TP.Höì Chñ MinhNhaâ maáy50 Têy Lên, P. Bònh Trõ Àöng A,Q.Bònh Tên, TP.Höì Chñ Minh Tel: 84-8-3588649684-8-22464699Fax: 84-8-35886505Email: sales@catvanloi.comprojectsales@catvanloi.comlemaihuulam@catvanloi.comwww.catvanloi.comÖËngtheápluöìndêyàiïånloaåitrúnEMT -VIETNAM( Electrical MetallicTubing)Tiïu chuêín (Standard): ANSI C 80.3/UL 797- USAMaâu öëng (Color ): Trùæng (White)Maâu öëng theo yïu cêìu cuãa khaách haâng (To be painted as customer’s request)(Xem chi tiïët Chûáng chó chêët lûúång vaâ taãi catalog tûâ website: www.vattudien.vn)Maä saãn phêímProduct CodeKñch thûúácSize(inch)Àûúâng kñnh ngoaâiOD(mm)Àöå daâyThickness(mm)Chiïìu daâi öëngLength(mm)EMT12 1/2 17.93 1.07 3050EMT34 3/4 23.42 1.25 3050EMT100 1 29.54 1.45 3050EMT114 1 1/4 38.35 1.57 3050EMT112 1 1/2 44.20 1.57 3050EMT200 2 55.8 1.57 3050ÖËngtheápluöìndêyàiïånloaåirenIMC -VIETNAM( IntermediateMetal Conduit)Tiïu chuêín (Standard): ANSI C 80.6/UL 1242- USAMaâu öëng (Color ): Trùæng (White)Maâu öëng theo yïu cêìu cuãa khaách haâng (To be painted as customer’s request)(Xem chi tiïët Chûáng chó chêët lûúång vaâ taãi catalog tûâ website: www.vattudien.vn)Maä saãn phêímProduct CodeKñch thûúácSize(inch)Àûúâng kñnh ngoaâiOD(mm)Àöå daâyThickness(mm)Chiïìu daâi öëngLength(mm)IMC12 1/2 20.70 1.79 3030IMC34 3/4 26.14 1.90 3030IMC100 1 32.77 2.16 3025IMC114 1 1/4 41.59 2.16 3025IMC112 1 1/2 47.81 2.29 3025IMC200 2 59.93 2.41 3025IMC212 2 1/2 72.56 3.56 3010IMC300 3 88.29 3.56 3010IMC312 3 1/2 100.86 3.56 3005IMC400 4 113.43 3.56 3005Intermediate Metal Conduit 1/2” x 3.03 MIntermediate Metal Conduit 3/4” x 3.03 MElectrical Metallic Tubing 3/4”x 3.05 MElectrical Metallic Tubing 1/2”x 3.05 M4giaãi phaáp troån goái vêåt tû cú àiïån (M&E) cho moåi cöng trònhBS 4568/BS31 & JISC 8305
  7. 7. ÖËNG THEÁP LUÖÌN DÊY ÀIÏåN G.ICOLORED/WHITESTEELCONDUITSVùn Phoâng504 Lï Quang Àõnh, P.1Q.Goâ Vêëp, TP.Höì Chñ MinhNhaâ maáy50 Têy Lên, P. Bònh Trõ Àöng A,Q.Bònh Tên, TP.Höì Chñ Minh Tel: 84-8-3588649684-8-22464699Fax: 84-8-35886505Email: sales@catvanloi.comprojectsales@catvanloi.comlemaihuulam@catvanloi.com www.catvanloi.comÖËng theáp luöìn dêy àiïån loaåi ren BS31 - VIETNAM( Steel Conduit BS31: 1940 Screwed)Tiïu chuêín (Standard): BS31: 1940 Class 3 - EnglandMaâu öëng (Color): Trùæng (White) Maâu öëng theo yïu cêìu cuãa khaách haâng (To be painted as customer’s request)(Xem chi tiïët Chûáng chó BS31: 1940 Class 3 vaâ taãi catalog tûâ website: www.vattudien.vn)Maä saãn phêímProduct CodeKñch thûúácSizemm (inch)Àûúâng kñnh ngoaâiOD(mm)Àöå daâyThickness(mm)Chiïìu daâi öëngLength(mm)BS3119 19 (3/4”) 18.9 1.6 3810/3750BS3125 25 (1”) 25.2 1.6 3810/3750BS3132 32 (1 1/4”) 31.6 1.6 3810/3750BS3138 38 (1 1/2”) 37.9 1.8 3810/3750BS3150 50 (2”) 50.6 2.0 3810/3750ÖËng theáp luöìn dêy àiïån loaåi ren BS4568 class 3 - VIETNAM ( Steel Conduit BS4568: 1970 Class 3)Tiïu chuêín (Standard): BS4568: 1970 Class 3 - EnglandMaâu öëng (Color): Trùæng (White) Maâu öëng theo yïu cêìu cuãa khaách haâng (To be painted as customer’s request)(Xem chi tiïët Chûáng chó BS4568: 1970 Class 3 vaâ taãi catalog tûâ website: www.vattudien.vn)Maä saãn phêímProduct CodeKñch thûúácSizemmÀûúâng kñnh ngoaâiOD(mm)Àöå daâyThickness(mm)Chiïìu daâi öëngLength(mm)BS456820 20 19.85 1.6 3810/3750BS456825 25 24.80 1.6 3810/3750BS456832 32 31.80 1.6 3810/3750White Conduit 3/4”x3.81M - BS 31 Class 3White Conduit 20mmx3.75M-BS 4568 Class 35giaãi phaáp troån goái vêåt tû cú àiïån (M&E) cho moåi cöng trònhBS 4568/BS31 & JISC 8305
  8. 8. ÖËNG THEÁP LUÖÌN DÊY ÀIÏåN G.ICOLORED/WHITESTEELCONDUITSVùn Phoâng504 Lï Quang Àõnh, P.1Q.Goâ Vêëp, TP.Höì Chñ MinhNhaâ maáy50 Têy Lên, P. Bònh Trõ Àöng A,Q.Bònh Tên, TP.Höì Chñ Minh Tel: 84-8-3588649684-8-22464699Fax: 84-8-35886505Email: sales@catvanloi.comprojectsales@catvanloi.comlemaihuulam@catvanloi.comwww.catvanloi.comÖËng theáp luöìn dêy àiïån loaåi trún JIS C 8305 - VIETNAM( Steel Conduit JIS C 8305: 1999 Type E)Tiïu chuêín (Standard): JIS C 8305: 1999 (Japan)Maâu öëng (Color): Trùæng (White) Maâu öëng theo yïu cêìu cuãa khaách haâng (To be painted as customer’s request)(Xem chi tiïët Chûáng chó JIS C 8305: 1999 vaâ taãi catalog tûâ website: www.vattudien.vn)Maä saãn phêímProduct CodeÀûúâng kñnh ngoaâiOD(mm)Àöå daâyThickness(mm)Chiïìu daâi öëngLength(mm)E19 19.1 1.2 3660E25 25.4 1.2 3660E31 31.8 1.4 3660E39 38.1 1.4 3660E51 50.8 1.4 3660E63 63.5 1.6 3660E75 76.2 1.6 3660ÖËng theáp luöìn dêy àiïån loaåi ren JIS C 8305 - VIETNAM( Steel Conduit JIS C 8305: 1999 Type C)Tiïu chuêín (Standard): JIS C 8305: 1999 (Japan)Maâu öëng (Color): Trùæng (White) Maâu öëng theo yïu cêìu cuãa khaách haâng (To be painted as customer’s request)(Xem chi tiïët Chûáng chó JIS C 8305: 1999 vaâ taãi catalog tûâ website: www.vattudien.vn)Maä saãn phêímProduct CodeÀûúâng kñnh ngoaâiOD(mm)Àöå daâyThickness(mm)Chiïìu daâi öëngLength(mm)C19 19.1 1.6 3660C25 25.4 1.6 3660C31 31.8 1.6 3660C39 38.1 1.6 3660C51 50.8 1.6 3660C63 63.5 2.0 3660C75 76.2 2.0 3660White Conduit E 31 X 3.66 M - JIS C 8305White Conduit E 25 X 3.66 M - JIS C8305White Conduit E 19 X 3.66 M - JIS C 83056White Conduit C 25 X 3.66 M - JIS C 8305White Conduit C 19 X 3.66 M - JIS C 8305giaãi phaáp troån goái vêåt tû cú àiïån (M&E) cho moåi cöng trònhBS 4568/BS31 & JISC 8305

×